Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ-logarit ôn thi THPTQG môn Toán mới nhất

193 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 12#ôn thi toán 12#hàm số#logarit#thptqg môn toán

Mô tả chi tiết

Mục lục

1 Khảo sát hàm số 3
1.1 Đơn điệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Nhận biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Thông hiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.3 Vận dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Cực trị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.1 Nhận biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.2 Thông hiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.3 Vận dụng thấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.4 Vận dụng cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3 Min-Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.1 Nhận biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.2 Thông hiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3.3 Vận dụng thấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3.4 Vận dụng cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4 Tiệm cận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.4.1 Nhận biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.4.2 Thông hiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.4.3 Vận dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5 Đồ thị - Tương giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.5.1 Nhận biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.5.2 Thông hiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.5.3 Vận dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.6 Tiếp tuyến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.6.1 Nhận biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.6.2 Thông hiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.6.3 Vận dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1

Nội dung

Th¦y L¶ Minh C÷íngGroup "TON HÅC [3K]"S÷u t¦m v  ph¥n lo¤i · thi thû c¡c tr÷íng b¬ng L ATE XPh¦n 1. PH…N LO„I C…U HÄI (t÷ìng èi)ÙNG DÖNG KHƒO ST H€M SÈ + MÔ V€ LOGARIT Ki¸n thùcKÿ n«ngKinh nghi»mTh nh vi¶n cõa nhâm TON HÅC [3K]? Th¦y Hùa L¥m Phong? Th¦y Ninh Cæng Tu§n? Th¦y inh Xu¥n Nh¥n? Th¦y Ph¤m Vi»t Duy Kha? Th¦y L¶ Minh C÷íng? Th¦y Tr¦n Ho ng «ngTP. Hç Ch½ Minh,ng y 8 th¡ng 2 n«m 2017L– MINH C×ÍNGMöc löc1 Kh£o s¡t h m sè 3 1.1 ìn i»u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.1.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.1.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.1.3 Vªn döng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.2 Cüc trà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1.2.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.2.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141.2.3 Vªn döng th§p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181.2.4 Vªn döng cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211.3 Min-Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 1.3.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221.3.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251.3.3 Vªn döng th§p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261.3.4 Vªn döng cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271.4 Ti»m cªn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1.4.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291.4.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321.4.3 Vªn döng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341.5 ç thà - T÷ìng giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351.5.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351.5.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421.5.3 Vªn döng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481.6 Ti¸p tuy¸n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 1.6.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541.6.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .551.6.3 Vªn döng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 20172 H m sè lôy thøa - Mô - Lægarit 592.1 H m sè lôy thøa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 2.1.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592.1.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602.1.3 Vªn döng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .612.2 Cæng thùc Lægarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 2.2.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .622.2.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632.2.3 Vªn döng th§p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662.3 H m sè mô - Lægarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 2.3.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .672.3.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712.3.3 Vªn döng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .752.4 PT mô - Lægarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 2.4.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782.4.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .822.4.3 Vªn döng th§p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .832.4.4 Vªn döng cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .842.5 BPT mô - Lægarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .852.5.1 Nhªn bi¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .852.5.2 Thæng hiºu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 2L– MINH C×ÍNGCh÷ìng 1Kh£o s¡t h m sè1.1 ìn i»u1.1.1 Nhªn bi¸tC¥u 1 (— MH 2017 L¦n 1). Häi h m sèy= 2x4+ 1çng bi¸n tr¶n kho£ng n o ?A. ¥; 1 2. B.(0; +¥). C. 1 2;+ ¥. D.( ¥; 0 ).C¥u 2 (THPT Minh H ). Quan s¡t ç thà cõa h m sè y= f(x ) d÷îi ¥y v  chån m»nh · óng:A. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng (3; +¥).B. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( 1; 3 ).C. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 1).D. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; 2 ). 2: 1: 1: 2: 3: 4: x1: 1: 2: 3: 4: y0C¥u 3 (THPT Chuy¶n B­c K¤n).Cho h m sèy= x4 8x2 4. C¡c kho£ng çng bi¸n cõa h msè l  A.( 2; 0 )v  (2; +¥). B.( ¥; 2) v  (2; +¥).C. ( ¥; 2) v  (0; 2 ). D.( 2; 0 )v  (0; 2 ).C¥u 4 (Sð GD&T çng Nai). H m sèy= 3x3+ 9x2 1nghàch bi¸n tr¶n kho£ng:A. ( ¥;+ ¥). B.(0; +¥). C.( ¥; 0 ). D.( 2; 0 ).C¥u 5 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Cho h m sèf(x ) = x2 4x + 1. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ngn o sau ¥y: A.(0; +¥). B.( ¥; 2 ). C.( ¥; 3). D.(2; +¥).C¥u 6 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Trong c¡c h m sè sau, h m sè n o çng bi¸n tr¶n R?A. y= x3+ 3x 2. B.y= x+ 1 2x + 3.C.y= x4 2x2. D.y= x3+ 2x + 5.3L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 7 (Sð GD&T Ti·n Giang).H m sè n o sau ¥y çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành cõanâ? A.y= x 1 x+ 1.B.y= x 1 x+ 1.C.y= x+ 1 x+ 1 .D.y= x+ 1 x 1.C¥u 8 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). H m sèy= x4 2x2 7nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o?A. (0; 1 ). B.(0; +¥). C.( 1; 0 ). D.( ¥; 0 ).C¥u 9 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). H m sèy= 2x 1 x+ 1 çng bi¸n tr¶n kho£ng n o ?A. ( ¥; 1 ). B.R.C. ( ¥; 1) v  ( 1; +¥). D.Rnf 1g .C¥u 10 (Sð GD&T V¾nh Phóc). H m sèy= p 2x x2çng bi¸n tr¶n kho£ng n o?A. (0; 2 ). B.(1; 2 ). C.(0; 1 ). D.( ¥; 1 ).C¥u 11 (Sð GD&T V¾nh Phóc). H m sèy= x3+ 2x2+ x+ 1nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o?A. 1 3;+ ¥. B.( ¥; 1). C.( ¥;+ ¥). D. 1; 1 3.C¥u 12 (Sð GD&T Nam ành). Häi h m sèy= p 2x x2çng bi¸n tr¶n kho£ng n o?A. ( ¥ ; 2 ). B.(0; 1). C.(1 ; 2). D.(1 ; +¥).C¥u 13 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Häi h m sèy= 1 3x3+ 2x2+ 3x 2nghàch bi¸n tr¶n kho£ngn o?A.( ¥; 3). B.( ¥; 3),( 1; +¥). C.( 1; +¥). D.( 3; 1).C¥u 14 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Cho h m sèy= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ sau:Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành óng?A.H m sè câ gi¡ trà cüc tiºu b¬ng 1.B. H m sè câ 2 cüc trà.C. H m sè çng bi¸n tr¶n R.D. H m sè câ óng 1 cüc trà. xy31 3 11OC¥u 15 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o).H m sè n o, trong bèn h m sè ÷ñc li»t k¶ ð bèn ph÷ìng ¡nA, B, C, D d÷îi ¥y, nghàch bi¸n tr¶n R?A. y= x2 1. B.y= x+ 2. C.y= x 1 x.D.y= x3+ 3x2+ 1.C¥u 16 (THPT Hi»p Háa). H m sèy= x3+ 3x2 4nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o trong c¡ckho£ng d÷îi ¥y? A.( 3; 0 ). B.( ¥; 2). C.( 2; 0 ). D.(0; +¥).C¥u 17 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). H m sèy= p 2x 4çng bi¸n tr¶n kho£ngA. (0; +¥). B.R. C.(2; +¥). D.( ¥; 2 ).C¥u 18 (THTT L¦n 3). H m sèy= 2x x2çng bi¸n tr¶n kho£ng n o?A. ( ¥; 1 ). B.(0; 1 ). C.(1; 2 ). D.(1; +¥).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 4L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 19 (THPT Hi»p Háa).Kho£ng nghàch bi¸n cõa h m sè y= x4 2x2+ 1l :A. ( ¥; 1) v  (0; 1 ). B. ( 1; 1 ). C.( ¥; 1 ). D.( 1; 0 ).1.1.2 Thæng hiºuC¥u 20 (TT GDTX Nh  B±).÷íng cong trong h¼nh b¶n l  ç thà cõa mët h m sèbªc ba x¡c ành tr¶n R, bèn k¸t luªn v· t½nh ìn i»u÷ñc li»t k¶ ð bèn ph÷ìng ¡n A, B, C, Dd÷îi ¥y. Häik¸t luªn n o l  óng ? A.H m sè nghàch bi¸n tr¶n ( ¥; 2 ).B. H m sè çng bi¸n tr¶n (0; 1 ).C. H m sè çng bi¸n tr¶n ( ¥; 0 ).D. H m sè nghàch bi¸n tr¶n (1; 2 ). Oyx112C¥u 21 (— MH 2017 L¦n 2).Cho h m sèy= x3 2x2+ x+ 1. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ?A. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng 1 3; 1 . B.H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ¥;1 3.C. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng 1 3; 1 . D.H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng (1; +¥).C¥u 22 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= f(x ) câ tªp x¡c ành [ 3; 3 ]v  ç thà nh÷h¼nh v³ 4: 3: 2: 1: 1: 2: 3: 4: x1: 1: 2: 3: 4: y0Kh¯ng ành n o sau ¥y óngA.ç thà h m sè c­t tröc ho nh t¤i ba iºm ph¥n bi»t.B. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( 3; 1 )v  (1; 4 ).C. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ( 2; 1 ).D. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( 3; 1) v  (1; 3 ).C¥u 23 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x 1 x+ 2. M»nh · n o sau ¥ysai?A. ç thà h m sè luæn nhªn iºm I( 2; 1 )l m t¥m èi xùng.B. ç thà h m sè khæng câ iºm cüc trà.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 5L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C.ç thà h m sè luæn i qua iºm A(0; 2 ).D. H m sè luæn çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng ( ¥; 2) v  (2; +¥).C¥u 24 (THPT Y¶n Th¸). H m sèy= x3 3x 4çng bi¸n tr¶n mi·n n o d÷îi ¥y:A. ( ¥; 1). B.Rn f 1; 1g. C.[ 1; 1 ]. D.( 1;1 ).C¥u 25 (THPT Y¶n Th¸). H m sèy= sin x xA. Nghàch bi¸n tr¶n R.B. çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; 1 ).C. Nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 0 )v  çng bi¸n tr¶n (0; +¥).D. çng bi¸n tr¶n R.C¥u 26 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 3x4+ 24 x2+ 5. Chån kh¯ng ành óng trongbèn kh¯ng ành sau: A.H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng ( 2; 0 );(2; +¥).B. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng ( ¥; 2); (0; 2 ).C. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng ( ¥; 2); (0; +¥).D. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng ( ¥; 4); (0; 4 ).C¥u 27 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 6x + 7 6 2x . Chån kh¯ng ành óng trong bèn kh¯ngành sau: A.H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n ( ¥; 3 )[ (3; +¥).B. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n méi kho£ng ( ¥; 3 ); (3; +¥).C. H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n hai kho£ng ( ¥; 3 )v  (3; +¥).D. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n hai kho£ng ¥;1 3v  1 3;+ ¥.C¥u 28 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Cho h m sèy= x3+ 3x2 2. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ngành óng? A.H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 2) v  (0; +¥).B. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 2) v  (0; +¥).C. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 0 )v  (2; +¥).D. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ( 2; 1 ).C¥u 29 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Cho h m sèy= sin x cos x+ p 3x. T¼m kh¯ng ành óngtrong c¡c kh¯ng ành sau: A.H m sè nghàch bi¸n tr¶n ( ¥; 0 ). B.H m sè nghàch bi¸n tr¶n (1; 2 ).C. H m sè l  h m l´. D.H m sè çng bi¸n tr¶n ( ¥;+ ¥).C¥u 30 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Cho h m sèy= x3+ 3x2+ 1. Chån m»nh · óng trongc¡c m»nh · sau. A.H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n R.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 6L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017B.H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n R.C. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; 2 ).D. H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng (0; 2 ).C¥u 31 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= x4+ 2x2 1(1 ). Kh¯ng ành n o sau ¥y l kh¯ng ành óng?A. H m sè (1 ) nghàch bi¸n tr¶n (0; +¥)v  çng bi¸n tr¶n ( ¥; 0 ).B. H m sè (1 ) nghàch bi¸n tr¶n ( ¥; 1) v  (0; 1 ), çng bi¸n tr¶n ( 1; 0 )v  (1; +¥).C. H m sè (1 ) çng bi¸n tr¶n ( ¥; 1) v  (0; 1 ), nghàch bi¸n tr¶n ( 1; 0 )v  (1; +¥).D. H m sè (1 ) çng bi¸n tr¶n (0; +¥)v  nghàch bi¸n tr¶n ( ¥; 0 ).C¥u 32 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= 2x3+ 3x2+ 2016 (1 ). Chån kh¯ng ành óng.A. H m sè (1 ) khæng câ gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t tr¶n o¤n [1000; 2000 ].B. ç thà h m sè (1 ) c­t tröc ho nh t¤i ba iºm ph¥n bi»t.C. H m sè (1 ) çng bi¸n tr¶n tªp x¡c ành.D. H m sè (1 ) câ mët iºm cüc ¤i v  mët iºm cüc tiºu.C¥u 33 (TT GDTX Nh  B±). Cho h m sèy= f(x ) x¡c ành, li¶n töc tr¶n Rv  câ b£ng bi¸nthi¶n: xy0 y ¥ 2 3 +¥ + +0 ¥ ¥ +¥ ¥ 4422Kh¯ng ành n o sau ¥y l  óng ?A.H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n (4; 2 ).B. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n ( ¥; 3 ).C. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n ( ¥; 4 ).D. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n (2; 3 ).C¥u 34 (Sð GD&T Nam ành). Cho h m sèy= x3+ 3x2 2. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ngành óng? A.H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 2) v  (0; +¥).B. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 2) v  (0; +¥).C. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 0 )v  (2; +¥).D. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng ( 2; 1 ).C¥u 35 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). H m sè n o sau ¥y nghàch bi¸n tr¶n kho£ng (0; 1 )?A. y= 2x3 3x2+ 1. B.y= x4+ x2+ 3.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 7L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C.y= x3+ 3x2+ 3x + 1. D.y= x 6 x+ 1.C¥u 36 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). H m sè n o sau ¥y çng bi¸n tr¶nR?A. y= x3+ 2x2+ 8x + 1. B.y= 2x 1 x+ 1.C. y= x3 2x2 8x + 1. D.y= cos x x.C¥u 37 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Cho h m sèy= x+ 1 x+ 2 . Kh¯ng ành n o sau ¥ysai?A. H m sè nghàch bi¸n tr¶n méi kho£ng x¡c ành.B. H m sè çng bi¸n tr¶n méi kho£ng x¡c ành.C. H m sè khæng câ cüc trà.D. ç thà h m sè câ ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang.C¥u 38 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= x3+ 3x2 3x + 1. Trong c¡c kh¯ng ành sau, kh¯ngành n o l  kh¯ng ành óng? A.H m sè çng bi¸n tr¶n R. B.H m sè ¤t cüc tiºu t¤i x= 1.C. H m sè ¤t cüc ¤i t¤i x= 1. D.H m sè nghàch bi¸n tr¶n R.1.1.3 Vªn döngC¥u 39 (— MH 2017 L¦n 2). T¼m tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè thüc mº h m sè y=ln x2+ 1 mx +1çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥;+ ¥)A. ( ¥; 1]. B.( ¥; 1). C.[ 1; 1 ]. D.[1; +¥).C¥u 40 (— MH 2017 L¦n 1). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sè y=tan x 2 tanx m çng bi¸n tr¶n kho£ng 0; p 4.A. m 0ho°c 1 m< 2. B.m 0.C. 1 m< 2. D.m 2.C¥u 41 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). H m sèy= 4 3sin32x + 2 cos 22x (m 2+ 3m )sin 2 x 1nghàch bi¸n tr¶n kho£ng 0; p 4khi v  ch¿ khi:A. m 3 p 52_m 3+ p 52.B.m 3_ m 0.C. 3 p 52m 3+ p 52.D.3 m 0.C¥u 42 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= (m + 1)x 2 x+ 1 . T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa thamsè mº h m sè çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành.A. 2< m< 1. B.24 m 1m 2.C.2 m 1. D.24 m> 1m < 2 .C¥u 43 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= 1 3x3+ mx 2+ ( 3m + 2)x + 1. T¼m t§t c£ c¡cgi¡ trà cõa tham sè mº h m sè nghàch bi¸n tr¶n ( ¥;+ ¥)Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 8L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.24 m 2m 1.B.m 2. C.2 m 1. D.1 m 0.C¥u 44 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= (m 1) p x 1+ 2 px 1+ m . T¼m t§t c£ c¡c gi¡ tràcõa tham sè m º h m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng (17; 37 )A. 4 m< 1. B.24 m> 2m 6ho°c4 m< 1.C. 24 m> 2m 4.D.1< m< 2.C¥u 45 (THPT Y¶n Th¸). Cho h m sèy= x3+ mx 2+ 3x 2017 çng bi¸n tr¶n Rth¼ gi¡ trà cõam l :A. m 3. B.m 3. C.3< m< 3. D.3 m 3.C¥u 46 (Sð GD&T Ti·n Giang). H m sèy= 1 3x3 m 2x2 2x + 4çng bi¸n tr¶n Rth¼ gi¡ tràcõa ml A. Khæng tçn t¤i m. B.m> 0. C.m< 0. D.Vîi måi m.C¥u 47 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). T¼m c¡c gi¡ trà thüc cõamº h m sè y= 1 3x3+ mx 2+ 4x + 3çng bi¸n tr¶n R.A. 2 m 2. B.3< m< 1. C.24 m< 3m > 1 .D.m2R.C¥u 48 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº h m sè y= mx 3+x 2+ x 1çng bi¸n tr¶n R?A. m 1 3.B.m> 0. C.m 1 3.D.m 1.C¥u 49 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº h m sè y= 2x2 3x + m x 1çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 1)A. m 9. B.m 5. C.m 5. D.m 9.C¥u 50 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= mx+3 2m x+ m (1 ) (m l  tham sè). T¼m mºh m sè (1 ) nghàch bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành.A. 3 m 1. B.3< m< 1. C.8><>: m,1m ,3 .D.24 m< 3m > 1 .C¥u 51 (Sð GD&T V¾nh Phóc). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõamº h m sè y= cos x+ m cosx+ m çngbi¸n tr¶n kho£ng 0; p 2.A. m> 0hay m 1. B.m 1. C.m> 0. D.m 1.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 9L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 52 (Sð GD&T V¾nh Phóc).T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè m º h m sè y= x3+ 3x2mx +1çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 0 ).A. m 0. B.m 3. C.m< 3. D.m 3.C¥u 53 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sè y=x 3 3(2 m + 1)x2+ ( 12m+ 5)x çng bi¸n tr¶n tr¶n kho£ng (4; +¥).A. m> 29 36.B.m 29 36.C.m 29 36.D.m< 29 36.C¥u 54 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sè y=mx +1 x+ m çng bi¸n tr¶n kho£ng(1; +¥).A. m< 1ho°c m> 1. B.m> 1.C. 1< m< 1. D.m 1.C¥u 55 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sè y= x3+ 3x2 mx +m nghàch bi¸n tr¶n R.A. m> 3. B.m< 3. C.m 3. D.m 3.C¥u 56 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m t§t c£ gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sè y=x 3+ ( 1 2m )x 2+ ( 2 m)x + m+ 2çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; +¥).A. 0< m< 5 4.B.m 5 4.C.m< 1ho°c m> 5 4.D. 1 m 5 4.C¥u 57 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). H m sèy= 3x3+ mx 2+ 4x 1çng bi¸n tr¶n Rkhi:A. 3 m 3. B.24 m 6m 6.C.24 m 3m 3.D.6 m 6.C¥u 58 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). H m sèy= 2x m x+ 1 nghàch bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ànhcõa nâ khi mthäa m¢n:A. m< 2. B.m< 2. C.m 2. D.m 2.C¥u 59 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Vîi gi¡ trà n o cõa tham sèmth¼ h m sè y= 1 3x3 mx 2+( 2 m + 3)x + 10 çng bi¸n tr¶n tªp x¡c ành cõa nâ?A. m2[ 1; 3 ]. B.m2[ 3; 1 ].C. m2( ¥; 1) [ (3; +¥). D.m2( ¥; 3) [ (1; +¥).C¥u 60 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). H m sèy= mx1 x m nghàch bi¸n tr¶n méi kho£ng x¡c ànhkhi v  ch¿ khi: A.1< m< 1. B.m< 1_ m > 1. C.1 m 1. D.m 1_ m 1.C¥u 61 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). º h m sèy= x3 3m 2x çng bi¸n tr¶n Rth¼A. m 0. B.m= 0. C.m< 0. D.m 0.C¥u 62 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Bi¸t r¬ng h m sèy= ax4+ bx2+ c(a , 0) çng bi¸n tr¶n( 0; +¥), kh¯ng ành n o sau ¥y óng?A. ab 0. B.a> 0;b 0. C.a< 0;b 0. D.ab 0.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 10L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 63 (THPT Chuy¶n AMS).C¡c gi¡ trà cõa tham sèmº h m sè y= x3 3mx 2 2x mnghàch bi¸n tr¶n kho£ng (0; 1 )l :A. m 2. B.m 2. C.m 0. D.m 1 6.C¥u 64 (THPT Hi»p Háa). T¼mmº h m sè y= x2 2mx +m x 1 çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡cành. A.m 1. B.m,1. C.m 1. D.m 1.C¥u 65 (THTT L¦n 3). Vîi gi¡ trà n o cõa tham sè mth¼ h m sè y= sin x cos x+ 2017 p 2mxçng bi¸n tr¶n R?A. m 2017 . B.m> 0. C.m 1 2017.D.m 1 2017.P N1 B2 D3 A4 D5 D6 D7 A 8A9 C10 C11 D12 B13 D14 B 15B16 C17 C18 B19 A20 C21 A 22D23 C24 A25 A26 B27 B28 A 29D30 C31 D32 D33 D34 A35 A 36A37 B38 D39 A40 A41 B42 A 43C44 B45 D46 A47 A48 C49 A 50B51 C52 D53 C54 B55 C56 B 57D58 A59 A60 B61 B62 B63 D 64A65 C1.2 Cüc trà1.2.1 Nhªn bi¸tC¥u 66 (— MH 2017 L¦n 2). Cho h m sèy= x2+ 3 x+ 1. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ?A. Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng 3. B.Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng 1.C. Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng 6. D.Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng 2.C¥u 67 (— MH 2017 L¦n 1). T¼m gi¡ trà cüc ¤iyC cõa h m sèy= x3 3x + 2.A. yC =4. B.yC =1. C.yC =0. D.yC =1.C¥u 68 (THPT Minh H ). Cho h m sèy= x 5 x+ 2. Chån m»nh · óng:A. H m sè câ óng 2 cüc trà. B.H m sè khæng thº nhªn gi¡ trà y= 1.C. H m sè khæng câ cüc trà. D.H m sè câ óng 3 cüc trà.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 11L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 69 (THPT Chuy¶n B­c K¤n).Cho h m sèy= x3 3x + 5. iºm cüc tiºu cõa ç thà h m sè¢ cho l  A.( 1; 7 ). B.(1; 3 ). C.(7; 1). D.(3; 1 ).C¥u 70 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = ( x 1)2(x 2)( 3x 1 ): Sè iºm cüc trà cõa h m sè l A. 4. B.3. C.1. D.2.C¥u 71 (THPT Y¶n Th¸). H m sèy= x4 2016 x2 2017 câ m§y cüc trà?A. 0. B.1. C.2. D.3.C¥u 72 (THPT Y¶n Th¸). ç thà cõa h m sè n o câ mët iºm cüc tiºu (0; 2) v  c­t tröc ho nht¤i hai iºm câ ho nh ë x= 1trong c¡c h m sè d÷îi ¥y:A. y= x4 3x2 2. B.y= x4 2x2+ 1. C.y= x4+ x2 2. D.y= x4+ 3x2 4.C¥u 73 (THPT Y¶n Th¸). H m sèy= x3 3x2 9x + 11A. Nhªn x= 1l  iºm cüc tiºu. B.Nhªn x= 1l  iºm cüc ¤i.C. Nhªn x= 3l  iºm cüc ¤i. D.Nhªn x= 3l  iºm cüc tiºu.C¥u 74 (THPT Y¶n Th¸). Sè iºm cüc trà cõa h m sèy= 4 3x3 2x2 x 2017 b¬ng:A. 2. B.1. C.3. D.0.C¥u 75 (THPT Y¶n Th¸). H m sèy= 2x + 1 x 2 câ m§y cüc trà?A. 2. B.3. C.1. D.0.C¥u 76 (Sð GD&T Ti·n Giang). H m sè n o sau ¥y khæng câ cüc trà?A. y= 2x3 3x2. B.y= x4+ 2x2+ 1.C. y= x+ 1 x 2.D.y= x2 3x + 6.C¥u 77 (Sð GD&T çng Nai). iºm cüc tiºu cõa ç thà h m sèy= 2x3+ 6x2 18 x+ 1câ tåaë l : A.(1; 0 ). B.( 3; 0 ). C.(1; 9). D.( 3; 55 ).C¥u 78 (Sð GD&T çng Nai). Gi¡ trà cüc tiºu cõa h m sèy= 6x4 12 x2+ 3b¬ng:A. 1. B.1. C.3. D.3.C¥u 79 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sèy= x2 4l :A. 5. B.4. C.4. D.5.C¥u 80 (THPT Nguy¹n Tr¥n). H m sèy= x4 3x2câ m§y iºm cüc tiºu:A. 3. B.1. C.2. D.0.C¥u 81 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). iºm cüc tiºu cõa ç thà h m sèy= x 5+ 1 xl :A. 3. B.(1; 3). C.7. D.( 1; 7).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 12L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 82 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh).Cho h m sèy= f(x ) li¶n töc tr¶n Rcâ b£ng bi¸n thi¶n: xy0 y ¥ 1 01 +¥ 0 +0 0 ++¥ +¥ 4 4 3 3 4 4 +¥ +¥ Kh¯ng ành n o sau ¥y sai?A.H m sè câ hai iºm cüc tiºu, mët iºm cüc ¤i.B. H m sè câ gi¡ trà nhä nh§t b¬ng 4.C. H m sè çng bi¸n tr¶n (1; 2 ).D. ç thà h m sè nhªn gèc tåa ë l m t¥m èi xùng.C¥u 83 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). H m sèy= x4 3x2+ 1câ bao nhi¶u iºm cüc trà ?A. 1. B.2. C.4. D.3.C¥u 84 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sèy= x3 6x2+ 4l :A. 5. B.6. C.4. D.3.C¥u 85 (Sð GD&T L¥m çng). T¼m sè iºm cüc trà cõa h m sèy= x4 4x2 12 .A. 4. B.2. C.1. D.3.C¥u 86 (Sð GD&T V¾nh Phóc). H m sè n o sau ¥y câ ba iºm cüc trà?A. y= x4+ 2x2. B.y= 1 3x3 3x2+ 7x + 2.C. y= x4 2x2+ 1. D.y= x4 1.C¥u 87 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). H m sèy= 1 3x3+ x2+ 3x 2¤t cüc ¤i t¤i iºm:A. x= 1. B.y= 11 3.C.y= 7. D.x= 3.C¥u 88 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Têng hai gi¡ trà cüc trà cõa h m sèy= x3 3x 2b¬ng:A. 0. B.1. C.3. D.4.C¥u 89 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sèy= x3 3x + 1b¬ng:A. 1. B.2. C.3. D.4.C¥u 90 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). H m sèy= 2x4 3x2+ 1câ:A. Mët iºm cüc tiºu v  hai iºm cüc ¤i. B.Mët iºm cüc tiºu duy nh§t.C. Mët iºm cüc ¤i v  khæng câ iºm cüc tiºu. D.Mët iºm cüc ¤i v  hai iºm cüc tiºu.C¥u 91 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). H m sèy= x2 2x + 2 x 1 ¤t cüc trà t¤iA. x= 0v  x= 1. B.x= 2v  x= 2.C. x= 0v  x= 2. D.x= 0v  x= 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 13L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 92 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o).T¼m sè iºm cüc trà cõa ç thà h m sè y= x 1 2 x.A. 1. B.2. C.0. D.3.C¥u 93 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= x3 3x2 9x + 2. Têng c¡c gi¡ trà cüc ¤i v  cüctiºu cõa h m sè l : A.2. B.18 . C.7. D.25 .C¥u 94 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèf(x ) = x3(x + 1)2(x 2)4. Sè iºm cüc ¤i cõa h m sèf (x ) l :A. 3. B.0. C.2. D.1.1.2.2 Thæng hiºuC¥u 95 (— MH 2017 L¦n 2). Cho h m sèy= f(x ) x¡c ành, li¶n töc tr¶n o¤n [ 2; 2 ]v  câ çthà l  ÷íng cong trong h¼nh v³ b¶n. H m sè f(x ) ¤t cüc ¤i t¤i iºm n o d÷îi ¥y ? A.x= 2. B.x= 1. C.x= 1. D.x= 2.C¥u 96 (— MH 2017 L¦n 2). Bi¸tM(0; 2 );N (2; 2) l  c¡c iºm cüc trà cõa ç thà h m sè y=ax 3+ bx 2+ cx +d. T½nh gi¡ trà cõa h m sè t¤i x= 2.A. y( 2) = 2. B.y( 2) = 22. C.y( 2) = 6. D.y( 2) = 18 .C¥u 97 (— MH 2017 L¦n 1). Cho h m sèy= f(x ) x¡c ành, li¶n töc tr¶n Rv  câ b£ng bi¸nthi¶n: xy0 y ¥ 01 +¥ +0 +¥ ¥ 001 1 +¥ +¥ Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành óng ?A.H m sè câ óng mët cüc trà.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 14L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017B.H m sè câ gi¡ trà cüc tiºu b¬ng 1.C. H m sè câ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng 0v  gi¡ trà nhä nh§t b¬ng 1.D. H m sè ¤t cüc ¤i t¤i x= 0v  ¤t cüc tiºu t¤i x= 1.C¥u 98 (THTT L¦n 5). Cho h m sèy= x4+ 2x2+ 3câ gi¡ trà cüc ¤i v  gi¡ trà cüc tiºu l¦nl÷ñt l  y1;y2. Khi â:A. 2y1 y2 =5. B.y1 +3y2 =15 . C.y2 y1 =2p 3. D.y1 +y2 =12 .C¥u 99 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 3x4 6x2+ 1câ ç thà l  (E ). Chån kh¯ngành óng trong bèn kh¯ng ành sau: A.H m sè ¢ cho li¶n töc tr¶n Rv  (E )nhªn gèc tåa ë l m t¥m èi xùng.B. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; 1 )v  (E )nhªn Oyl m tröc èi xùng.C. H m sè ¢ cho câ 3 iºm cüc trà v  (E )nhªn tröc tung l m tröc èi xùng.D. H m sè ¢ cho câ gi¡ trà cüc ¤i b¬ng 1v  (E )khæng câ tröc èi xùng.C¥u 100 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Cho h m sèy= x 2 x+ 3. T¼m kh¯ng ành óng:A. H m sè x¡c ành tr¶n R.B. H m sè çng bi¸n tr¶n R.C. H m sè câ cüc trà.D. H m sè çng bi¸n tr¶n méi kho£ng x¡c ành.C¥u 101 (THPT Nguy¹n Tr¥n). X²tf(x ) l  mët h m sè tòy þ. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ngành SAI? A.N¸u f0( x0) =0v  f0( x ) êi d§u khi i qua iºm x0 th¼f(x ) ¤t cüc trà t¤i x= x0.B. N¸u f(x ) ¤t cüc tiºu t¤i x= x0 th¼f0( x0) =0.C. N¸u f0( x0) =0v  f00(x0)< 0th¼ f(x ) ¤t cüc ¤i t¤i x= x0.D. N¸u f(x ) câ ¤o h m t¤i x0 v  ¤t cüc ¤i t¤ix0 th¼f0( x0) =0.C¥u 102 (THPT Nguy¹n Tr¥n). H m sèy= x3 3x2 2câ hai iºm cüc trà x1;x2 vîix1 <x2.Khi â gi¡ trà logx2 (x1 +4) l A. 1 2.B.2. C.1 3.D.4.C¥u 103 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). ÷íng th¯ng i qua hai iºm cüc trà cõa ç thà h m sèy = x2 3 x 2 i qua iºm n o trong c¡c iºm sau ¥y ?A. (2; 4 ). B.(1; 0 ). C.(2; 3 ). D.(3; 4 ).C¥u 104 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº ç thà h m sè y= x3+ 3mx 2 3m 1câ hai iºm cüc trà èi xùng vîi nhau qua ÷íng th¯ng d:x + 8y 74 =0A. m= 2. B.m= 1. C.m= 0. D.m= 3.C¥u 105 (TT GDTX Nh  B±). T¼m ÷íng th¯ng i qua hai iºm cüc ¤i v  cüc tiºu cõa ç thàh m sè y= x3+ mx 2+ 2(8 m ,0).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 15L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.y= 3x + 2m 2. B.y= 1 3x+ m 9+2.C. y= 2m 2 9x+ 2. D.y= 2m 3x+ 2.C¥u 106 (TT GDTX Nh  B±). H m sè a thùc bªc bay= ax3+ bx 2+ cx +d(vîi a, 0) câ tèia bao nhi¶u cüc trà ? A.2cüc trà. B.1cüc trà. C.3cüc trà. D.khæng câ cüc trà.C¥u 107 (Sð GD&T Nam ành). Cho h m sèy= 1 4x4+ 1 2x2 3. Kh¯ng ành n o sau ¥y l kh¯ng ành óng? A.H m sè ¤t cüc tiºu t¤i x= 0. B.H m sè ¤t cüc tiºu t¤i x= 1.C. H m sè ¤t cüc ¤i t¤i x= 0. D.H m sè ¤t cüc tiºu t¤i x= 3.C¥u 108 (Sð GD&T Nam ành). X²tf(x ) l  mët h m sè tòy þ. Kh¯ng ành n o sau ¥y l kh¯ng ành óng? A.N¸u f(x ) câ ¤o h m t¤i x0 v  ¤t cüc ¤i t¤ix0 th¼f0( x0) =0.B. N¸u f0( x0) =0th¼ f(x ) ¤t cüc trà t¤i x= x0.C. N¸u f0( x0) =0v  f00(x0)> 0th¼ f(x ) ¤t cüc ¤i t¤i x= x0.D. N¸u f(x ) ¤t cüc tiºu t¤i x= x0 th¼f00(x0)< 0.C¥u 109 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). H m sèy= x3 mx 2+ x+ m ¤t cüc tiºu t¤i x= 1khi:A. Khæng tçn t¤i m. B.m= 2. C.m= 2. D.m= 1.C¥u 110 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Cho h m sèy= x3 3x2+ 2. Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ngi qua hai iºm cüc trà cõa ç thà h m sè. A.y= 2x 2. B.y= 1 3x 1 3.C.y= x+ 1. D.y= 2x + 2.C¥u 111 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sèy = x3 3x2+ mx ¤t cüc tiºu t¤i x= 2.A. m= 0. B.m> 0. C.m,0. D.m< 0.C¥u 112 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= 3x + 5 x 2. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y l  kh¯ng ànhsai? A.H m sè çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành cõa nâ.B. H m sè khæng câ cüc trà.C. ç thà h m sè câ ti»m cªn ùng l  x= 2.D. ç thà h m sè câ ti»m cªn ngang l  y= 3.C¥u 113 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). ç thà h m sè n o trong c¡c h m sè d÷îi ¥y câ iºm cüctiºu l  (0; 2)?A. f(x ) = 1 3x3 2x 2. B.f(x ) = 1 3x3 x2 2.C. f(x ) = x3 3x2 2. D.f(x ) = x3+ 3x2 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 16L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 114 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh).Kh¯ng ành n o sau ¥y óng?A. H m sè y= x 1 x 1câ hai iºm cüc trà .B. H m sè y= x4 2x2+ 3câ mët iºm cüc trà .C. H m sè y= 3x + 1 2x + 3câ mët iºm cüc trà .D. H m sè y= x3+ 5x + 2câ hai iºm cüc trà .C¥u 115 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Cho h m sèy= ( x 4) ( x 7) ( x 9). Kh¯ng ành n o sau¥y óng? A.H m sè câ hai iºm cüc trà tr¡i d§u .B. iºm cüc ¤i cõa h m sè thuëc kho£ng (4; 7 ).C. iºm cüc ¤i cõa h m sè thuëc kho£ng (7; 9 ).D. iºm cüc tiºu cõa h m sè thuëc kho£ng (4; 7 ).C¥u 116 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= 2jx 1j. Trong c¡c kh¯ng ành sau, kh¯ng ànhn o l  kh¯ng ành sai?A. H m sè li¶n töc tr¶n tªp x¡c ành cõa nâ.B. H m sè ¤t cüc ¤i t¤i x= 1.C. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè tr¶n tªp x¡c ành cõa nâ b¬ng 0.D. ¤o h m cõa h m sè t¤i x= 1l  y0( 1 ) = 2.C¥u 117 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= x4+ ax 2+ b. Trong c¡c kh¯ng ành sau, kh¯ng ànhn o l  kh¯ng ành sai?A. H m sè luæn câ iºm cüc trà. B.ç thà h m sè luæn câ tröc èi xùng.C. ç thà h m sè luæn c­t tröc ho nh. D.limx ! ¥y= + ¥.C¥u 118 (THPT Hi»p Háa). Trong c¡c kh¯ng ành sau, kh¯ng ành n o l  kh¯ng ành sai?A. H m sè y= x3+ 3x2 3câ iºm cüc ¤i v  iºm cüc tiºu.B. H m sè y= x 1+ 1 x+ 1câ hai iºm cüc trà.C. H m sè y= 2x + 1+ 1 x+ 2khæng câ iºm cüc trà.D. H m sè y= x3+ 3x + 1câ iºm cüc trà.C¥u 119 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= x2 x 1. Kh¯ng ành n o l  kh¯ng ành óng?A. H m sè câ mët iºm cüc ¤i v  mët iºm cüc tiºu.B. H m sè câ óng mët iºm cüc trà.C. H m sè çng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành.D. H m sè nghàch bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành.C¥u 120 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= 1 4x4 2x2+ 1. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ngành óng? A.H m sè câ mët iºm cüc tiºu v  hai iºm cüc ¤i.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 17L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017B.H m sè câ mët iºm cüc ¤i v  hai iºm cüc tiºu.C. H m sè câ mët iºm cüc ¤i v  khæng câ iºm cüc tiºu.D. H m sè câ mët iºm cüc ¤i v  mët iºm cüc tiºu.C¥u 121 (THPT Hi»p Háa). Gåix1;x2 l  ho nh ë c¡c iºm uèn cõa ç thà h m sèy= 1 4x4x 2 1. T½nh t½ch x1:x2.A. x1:x2 = 2 3.B.x1:x2 =0. C.x1:x2 =2 3.D.x1:x2 = r 23.C¥u 122 (THPT Hi»p Háa). ç thà h m sèy= x4 6x2+ 3câ bao nhi¶u iºm uèn ?A. 0. B.1. C.2. D.3.1.2.3 Vªn döng th§pC¥u 123 (— MH 2017 L¦n 1). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho ç thà cõa h msè y= x4+ 2mx 2+ 1câ ba iºm cüc trà t¤o th nh mët tam gi¡c vuæng c¥n.A. m= 1 3p 9.B.m= 1. C.m= 1 3p 9.D.m= 1.C¥u 124 (THTT L¦n 5). Vîi gi¡ trà n o cõamth¼ h m sè f(x ) = 2x2+ 3x + m+ 1 x+ 1 çng bi¸n tr¶ntªp x¡c ành. A.m 0. B.m< 0. C.m= 0. D.m= 1.C¥u 125 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= mx 4 (2 m + 1)x 2+ 1. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ tràcõa m º h m sè câ mët iºm cüc ¤iA.1 2m< 0. B.m 1 2.C.1 2m 0. D.m 1 2.C¥u 126 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x3 3m 2x + m. Gi¡ trà cõa mº trung iºmcõa hai iºm cüc trà cõa ç thà h m sè thuëc (d ) :y = 1l A. 1 3.B.1 3.C.1. D.1 2.C¥u 127 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= 1 3sin 3x+ msin x. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõam º h m sè ¤t cüc ¤i t¤i iºm x= p 3.A. m> 0. B.m= 0. C.m= 1 2.D.m= 2.C¥u 128 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x3 3x2+ m2+ 2m . T¼m t§t c£ c¡c gi¡ tràcõa tham sè m º gi¡ trà cüc tiºu cõa h m sè b¬ng 4.A. m= 2. B.24 m= 0m = 2 .C.24 m= 1m = 2 .D.24 m= 1 2m = 3 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 18L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 129 (THPT Chuy¶n B­c K¤n).Cho h m sèy= x3+ ( 2m 1)x 2 (2 m)x 2. T¼m t§tc£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè m º h m sè câ cüc ¤i cüc tiºu. A.m2 1; 5 4. B.m2( 1; +¥).C. m2( ¥; 1). D.m2( ¥; 1) [ 5 4;+ ¥.C¥u 130 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 2x3+ ( m+ 1)x 2 4mx +1. Gåi Tl  tªp hñpc¡c gi¡ trà cõa tham sè thüc mº h m sè ¢ cho câ 2iºm cüc trà x1 v x2 thäax1 <1< x2. Chånm»nh · óng trong bèn m»nh · sau: A.T= [ 4;+¥). B.T= 4 3;+ ¥. C.T= ( 4;+¥). D.T= 4 3;+ ¥.C¥u 131 (THPT Nguy¹n Tr¥n). T¼mmº h m sè y= x4 2(m + 1)x2+ m câ 3 cüc tràA. m< 1. B.m> 1. C.m 1. D.m 1.C¥u 132 (THPT Nguy¹n Tr¥n). T¼mmº h m sè f(x ) = x3 3x2+ mx 1câ hai iºm cüc tràx 1;x2 thäax21 +x22 x1x2 =13A. m= 9. B.m= 9. C.m= 3 2.D.m= 1.C¥u 133 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Cho h m sèy= f(x ) = ( 1 m)x4+ 2(m + 3)x2+ 1. H m sèf (x ) ch¿ câ óng mët iºm cüc tiºu v  khæng câ iºm cüc ¤i khiA. m< 1. B.m< 3. C.m> 1. D.3 m 1.C¥u 134 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= 1 3x3 mx 2+ ( m+ 6)x 2m 3+ 1(1 ), ( m l tham sè). T¼m mº h m sè (1 ) câ cüc trà.A. 24 m< 2m > 3 .B.2< m< 3. C.24 m,2m ,3 .D.24 m 2m 3 .C¥u 135 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= 2x3 3(m + 1)x 2+ 6m 2x + m2, ( m l  thamsè). T¼m mº h m sè ¤t cüc tiºu t¤i x0 =1.A. m= 1. B.m= 0. C.24 m= 0m = 1 .D.khæng tçn t¤i m.C¥u 136 (Sð GD&T V¾nh Phóc). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº h m sè y= x42 (m + 1)x2+ m2 1¤t cüc tiºu t¤i x= 0.A. m 1hay m 1. B.m= 1. C.m< 1. D.m 1.C¥u 137 (Sð GD&T V¾nh Phóc). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmsao cho ç thà h m sèy = x4 2mx 2+ 2m + m4câ ba iºm cüc trà t¤o th nh mët tam gi¡c ·u.A. m= 1. B.m= 3p 3. C.m= 3p 62.D.m= 3p 32.C¥u 138 (TT GDTX Nh  B±). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sè y=( m + 2)x 3+ 3x2+ mx +3câ cüc ¤i v  cüc tiºu.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 19L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.2< m< 1. B.3< m< 1v  m,2.C. m,2. D.m< 3hay m> 1.C¥u 139 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sèy = x3 3mx 2+ 3m + 1câ 2 iºm cüc trà.A. m> 0. B.m< 0. C.m 0. D.n, 0.C¥u 140 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sèy = x3 3x2+ mx 1câ hai iºm cüc trà x1;x2 thäa m¢nx21 +x22 =3A. 3. B.3. C.3 2.D.3 2.C¥u 141 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sèy = x3+ ( m 1)x 2 3mx +1¤t cüc trà t¤i iºm x0 =1:A. m= 1 . B.m= 1 . C.m= 2. D.m= 2.C¥u 142 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sèy = x4+ 2mx 2+ m2+ m câ óng mët iºm cüc trà.A. m 0. B.m> 0. C.m 0. D.m< 0.C¥u 143 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho ç thà h msè y= x4 2mx 2+ 2m câ ba iºm cüc trà t¤o th nh tam gi¡c câ di»n t½ch b¬ng 1.A. m= 1 5p 4.B.m= 3. C.m= 1. D.m= 1.C¥u 144 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Vîi gi¡ trà n o cõa tham sèmth¼ h m sè y= 1 3x3+ ( m21 )x 2 mx +1¤t cüc tiºu t¤i iºm x0 =1?A. m= 3 2.B.m= 1. C.m= 3 2.D.m= 1.C¥u 145 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). H m sèy= 1 3x3 mx 2+ ( 2m + 3)x + 5câ hai iºm cüctrà khi v  ch¿ khi: A.1 m 3. B.3 m 1. C.m< 1_ m > 3. D.m< 3_ m > 1.C¥u 146 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). H m sèy= x4+ 2(m + 1)x 2 1câ ba iºm cüc trà khiv  ch¿ khi: A.m> 1. B.m 1. C.m 1. D.m< 1.C¥u 147 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). T¼mmº ç thà h m sè y= x3+ 3x2+ mx +m 2câ 2cüc trà n¬m v· hai ph½a cõa tröc tung l :A.m< 0. B.m> 0. C.m> 3. D.m< 3.C¥u 148 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). ç thà h m sèy= mx 4 (2 3m )x 2câ ba iºm cüc tràkhi:Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 20L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.0< m< 3 2.B.8><>: m< 2 3m ,0 .C.8><>: m 2 3m ,0 .D.0< m< 2 3.C¥u 149 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Vîi gi¡ trà n o cõamth¼ ç thà h m sè y= 1 3x3 (m 2)x2+( m 2)x + 1 3m2câ hai iºm cüc trà n¬m v· ph½a b¶n ph£i tröc tung?A. m> 3. B.m> 3ho°c m< 2. C. m< 2. D.m> 2.C¥u 150 (THPT Hi»p Háa). T¼mmº h m sè y= x3 mx +1câ hai iºm cüc trà.A. m= 0. B.m> 0. C.m,0. D.m< 0.C¥u 151 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= 1 3x3+ mx 2+ ( m2 4)x + 2. T¼m mº h m sè ¤tcüc tiºu t¤i x= 1.A. m= 3. B.m= 1. C.m= 1v  m= 3. D. m= 1.C¥u 152 (THTT L¦n 3). Vîi gi¡ trà nguy¶n n o cõa kth¼ h m sè y= kx4+ ( 4k 5)x 2+ 2017 câba cüc trà? A.k= 1. B.k= 2. C.k= 3. D.k= 4.C¥u 153 (THTT L¦n 3). Cho h m sèy= x2+ mx +1 x+ m . T¼mmº h m sè ¤t cüc ¤i t¤i x= 2?Mët håc sinh l m nh÷ sau:B÷îc 1. D= Rnf mg, y0= x2+ 2mx +m2 1 (x + m)2 :B÷îc 2. H m sè ¤t cüc ¤i t¤i x= 2, y0( 2 ) = 0( )B÷îc 3. ( ) , m2+ 4m + 3= 0, 24 m= 1m = 3B i gi£i tr¶n óng hay sai? N¸u sai th¼ sai ð b÷îc n o A.Sai tø b÷îc 1. B.Sai tø b÷îc 2. C.Sai tø b÷îc 3. D.óng.1.2.4 Vªn döng cao P N66 D67 A68 C69 B70 D 71D72 C73 D74 D75 D 76C77 C78 D79 B80 C 81B82 D83 D84 C85 D 86A87 D88 D89 C90 D 91C92 C93 B94 C95 B 96D97 D98 A99 C100 D 101B102 B103 A104 A105 C 106A107 A108 A109 B110 D 111A112 A113 D114 B115 BCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 21L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017116D117 C118 D119 A 120B121 C122 C123 B 124C125 C126 C127 D 128B129 C130 C131 B 132A133 D134 A135 B 136D137 B138 B139 D 140D141 B142 A143 D 144A145 C146 D147 B 148D149 A150 B151 D 152A153 B1.3 Min-Max1.3.1 Nhªn bi¸tC¥u 154 (— MH 2017 L¦n 1). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x2+ 3 x 1 tr¶n o¤n[2; 4 ].A. min[ 2;4 ]y= 6. B.min[ 2;4 ]y= 2. C.min[ 2;4 ]y= 3. D.min[ 2;4 ]y= 19 3.C¥u 155 (THTT L¦n 5). Cho h m sèf(x ) = x4 2x2 1. K½ hi»u M= maxx 2 [0;2 ]f(x );m = minx 2 [0;2 ]f(x ).Khi â Mm b¬ng:A. 7. B.9. C.5. D.¡p sè kh¡c.C¥u 156 (THPT Minh H ). GåiMv  nl¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  nhä nh§t cõa h m sè y= x4+ 8x2 2tr¶n o¤n [ 3; 1 ]. Khi â M+nl :A. 48 . B.3. C.6. D.25 .C¥u 157 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Gåi M, N l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t, gi¡ trà nhä nh§t cõah m sè y= x3 3x2+ 1tr¶n o¤n [1; 2 ]. khi â têng M+N b¬ngA. 2. B.4. C.0. D.-2.C¥u 158 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x+ p 123x2. GTLN cõa h m sè b¬ngA. 3. B.2. C.4. D.1.C¥u 159 (Sð GD&T çng Nai). Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 3x p 1 xb¬ng:A. 1. B.11 4.C.7 3.D.3.C¥u 160 (THPT Y¶n Th¸). Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 3p 1 xb¬ngA. 3. B.0. C.1. D.1.C¥u 161 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 8x3 12 x2 48 x 1. Gåi pv  ql¦n l÷ñt l gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè ¢ cho tr¶n o¤n [ 2; 0 ]. Chån kh¯ng ành óngtrong bèn kh¯ng ành sau: A.p= 27 v q= 17 .B. p= 27 v q= 1. C. p= 1v  q= 17 .D. p= 16 v q= 81 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 22L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 162 (Sð GD&T çng Nai).Gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= 2x4 4x2 1tr¶n o¤n [ 2; 0 ]l :A. max[ 2;0 ]y= 15 v  min[ 2;0 ]y= 1. B.max[ 2;0 ]y= 16 v  min[ 2;0 ]y= 3.C. max[ 2;0 ]y= 15 v  min[ 2;0 ]y= 3. D.max y= 15 v min y= 3.C¥u 163 (Sð GD&T çng Nai). Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= 3x + 6 x 2 tr¶n o¤n[3; 4 ]b¬ng:A. 9. B.3. C.15. D.9.C¥u 164 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= x+ p 4 x2b¬ng:A. 2p 2. B.2. C.3. D.1.C¥u 165 (THPT Nguy¹n Tr¥n). T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèf(x ) = p x 2+ p 4 x.A. 2p 2. B.p 2. C.2. D.3.C¥u 166 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x2 2x + 5tr¶n o¤n [0; 2 ]b¬ngA. 3. B.1. C.4. D.5.C¥u 167 (Sð GD&T Ti·n Giang).Düa v o ç thà h m sè ð H¼nh 1, ta suyra gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõah m sè tr¶n o¤n [ 1; 1 ]l¦n l÷ñt l A. 0;2.B. 2;2.C. Khæng tçn t¤i.D. 2; 0 . C¥u 168 (Sð GD&T Ti·n Giang).Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= 5x + 3 x 2 tr¶n o¤n[3; 5 ]l A. 28 3.B.3 2. C.2. D.5.C¥u 169 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). GåiM;m l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t, gi¡ trà nhä nh§t cõah m sè y= x3 3x2+ 3tr¶n [1; 3 ]. Têng (M +m)b¬ng:A. 6. B.4. C.8. D.2.C¥u 170 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). GåiM;m t÷ìng ùng l  gi¡ trà lîn nh§t v  nhä nh§t cõa h msè y= 2 cosx+ 1 cosx 2. Khi â ta câ:A. M+9m = 0. B.9M m = 0. C.9M +m = 0. D.M+m = 0.C¥u 171 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= x3 2x2+ 3x 4(1 ). Gåi Mv  ml¦n l÷ñtl  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè (1 ) tr¶n o¤n [1; 3 ]. T½nh gi¡ trà Mm.A. Mm = 16 . B.Mm = 12 . C.Mm = 14 . D.Mm = 16 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 23L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 172 (Sð GD&T L¥m çng).Cho h m sèy= x2 3x + 3 x 1 (1 ). T½nh gi¡ trà nhä nh§t cõah m sè (1 ) tr¶n o¤n 3 2; 3 .A. min"3 2;3#y= 1 2.B.min"3 2;3#y= 3 2.C.min"3 2;3#y= 3 4.D.min"3 2;3#y= 1.C¥u 173 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x3 3x + 1tr¶n o¤n[ 1; 4 ]l :A. 3. B.4. C.1. D.1.C¥u 174 (Sð GD&T V¾nh Phóc). GåiM;N l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõah m sè y= x3 3x2+ 1tr¶n o¤n [ 2; 4 ]. T½nh têng M+N.A. 18 . B.2. C.14. D.22 .C¥u 175 (TT GDTX Nh  B±). T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= x2+ 3 x+ 1 tr¶n o¤n[0; 4 ].A. max[ 0;4 ]y= 19 5.B.max[ 0;4 ]y= 4. C.max[ 0;4 ]y= 3. D.max[ 0;4 ]y= 1.C¥u 176 (TT GDTX Nh  B±). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x+ 4 px2+ 2tr¶n[0; 2 ]A. min[ 0;2 ]y= 0. B.min[ 0;2 ]y= p 6. C.min[ 0;2 ]y= 3. D.min[ 0;2 ]y= p 3.C¥u 177 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Cho h m sèy= f(x ) = p x2+ 3x + 4 p x2+ 2x.Gåi Mv  ml¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= f(x ) tr¶n tªp x¡c ànhcõa nâ. Chån k¸t luªn óng:A. M p 3m = 0. B.M:m = 2p 2. C.M:m = 2p 6. D.p 6M 3m = 0.C¥u 178 (Sð GD&T Nam ành). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= 1 x 2x 3tr¶n[0; 1 ].A. min[ 0;1 ]y= 0. B.min[ 0;1 ]y= 1 3.C.min[ 0;1 ]y= 1. D.min[ 0;1 ]y= 2.C¥u 179 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x+ 3 2x 3tr¶n o¤n[2; 5 ].A. min[ 2;5 ]y= 8 7.B.min[ 2;5 ]y= 2 7.C.min[ 2;5 ]y= 7 8.D.min[ 2;5 ]y= 5.C¥u 180 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m gi¡ trà lîn nh§tMcõa h m sè y= p x2+ 2x.A. M=2. B.M=1. C.M=0. D.M=3.C¥u 181 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). GåiM;m l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  nhä nh§t cõa h msè y= 2x + 9 x+ 3 tr¶n o¤n[0; 3 ]. Chån kh¯ng ành ÓNG?A. M=3;m = 5 2.B.M=3;m = 3. C.M=3;m = 5 2.D.M=9;m = 3.C¥u 182 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x+ p 4 x2l A. 2. B.0. C.2. D.2p 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 24L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 183 (THPT Hi»p Háa).Tr¶n kho£ng(0; +¥)th¼ h m sè y= x3+ 3x + 1:A. Câ gi¡ trà nhä nh§t b¬ng 1. B.Câ gi¡ trà nhä nh§t b¬ng 3.C. Câ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng 3. D.Câ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng 1.C¥u 184 (THPT Hi»p Háa). GåiM;m l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy = x+ 1 x2+ x+ 1. T½nhMm.A. Mm = 2. B.Mm = 4. C.Mm = 4 3.D.Mm = 3.C¥u 185 (THTT L¦n 3). Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè f(x ) = x3+ 20 3+2p xtr¶n o¤n [1; 4 ]l :A. 9. B.32. C.33. D.42.1.3.2 Thæng hiºuC¥u 186 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= cosx+ 2 sin x+ 3 2 cosx sin x+ 4. GTLN cõa h m sè b¬ngA. 1. B.2 11.C.2. D.4.C¥u 187 (THPT Y¶n Th¸). Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= 3 sin x 4 cos x+ 2l A. 1. B.3. C.0. D.1.C¥u 188 (Sð GD&T Ti·n Giang). GåiMv  ml¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõah m sè y= 2sin 2x cos x+ 1. Khi â gi¡ trà cõa t½ch M:m l A. 25 4.B.25 8.C.2. D.0.C¥u 189 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). GåiM;m t÷ìng ùng l  gi¡ trà lîn nh§t v  nhä nh§t cõa h msè y= 2 cosx+ 1 cosx 2. Khi â ta câ:A. 9M m = 0. B.M+m = 0. C.M+9m = 0. D.9M +m = 0.C¥u 190 (Sð GD&T V¾nh Phóc). T¼m gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= x+p 18x2.A. min y= 3p 2; maxy= 3p 2. B.min y= 0; max y= 3p 2.C. min y= 0; max y= 6. D.min y= 3p 2; maxy= 6.C¥u 191 (TT GDTX Nh  B±). H m sèy= f(x ) câ f0( x ) > 0;8 x 2 [ 2; 5 ]. Kh¯ng ành n o sau¥y l  kh¯ng ành óng ? A.max[ 2;5 ]y= 5v  min[ 2;5 ]y= 2. B.Khæng tçn t¤i max[ 2;5 ]yv  min[ 2;5 ]y.C. max[ 2;5 ]y= f( 2) v  min[ 2;5 ]y= f(5 ). D.min[ 2;5 ]y= f( 2) v  max[ 2;5 ]y= f(5 ).C¥u 192 (THPT Chuy¶n AMS). GåiA;B l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h msè y= x+ 1 x2+ x+ 1. Gi¡ tràA 3B l :A. 0. B.1. C.1. D.2.C¥u 193 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Cho h m sèy= p 4+ x+ p 4 x. Kh¯ng ành n o óng?A. H m sè ¤t gi¡ trà lîn nh§t t¤i x= 4.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 25L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017B.Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè b¬ng 0.C. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè b¬ng 4.D. H m sè ¤t gi¡ trà nhä nh§t t¤i x= 0.C¥u 194 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= sin 16x+ cos 16x. Gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§tcõa h m sè l¦n l÷ñt b¬ng: A.2v  0. B.1v  0. C.2v  1 128.D.1v  1 128.C¥u 195 (THPT Hi»p Háa). T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè y= sin x+ p 2 sin 2x.A. 1. B.p 2. C.3. D.2.1.3.3 Vªn döng th§pC¥u 196 (THPT Xu¥n Tr÷íng). H m sèy= 2 tanx m tanx+ 1 ¤t gi¡ trà lîn nh§t tr¶n h0; p 4il :A. m= 1. B.m= 0. C.m= 1. D.m= 2.C¥u 197 (Sð GD&T Ti·n Giang). Bi¸t gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x m2+ m x+ 1 b¬ng2tr¶n o¤n [0; 1 ]. Gi¡ trà cõa tham sè ml A. m= 1 p 212.B.24 m= 1m = 2 .C.m= 3. D.24 m= 0m = 1 .C¥u 198 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Cho hai sè thücx;y thäa m¢n x2+ y2= 2. Khi â gi¡ trà lînnh§t cõa biºu thùc P= x3+ y3 4xy 3 2(x + y) l :A. 110 27.B.115 27.C.5. D.122 27.C¥u 199 (Sð GD&T V¾nh Phóc). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº h m sè y= mx+1 x+ m2câ gi¡ trà lîn nh§t tr¶n o¤n [2; 3 ]b¬ng 5 6.A. m= 3hay m= 3 5.B. m= 3hay m= 2 5.C. m= 3. D.m= 2hay m= 2 5.C¥u 200 (TT GDTX Nh  B±). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa h m hai bi¸n sè f(x ;y ) = 3x2 y2 + y2 x2 8 x y+y x(vîi x;y , 0).A. min f(x ;y ) = 4. B.min f(x ;y ) = 12 . C. min f(x ;y ) = 10 .D. min f(x ;y ) = 0.C¥u 201 (Sð GD&T Nam ành). X²t hai sè thücx; y thäa m¢n x2+ y2= 2. T¼m gi¡ trà lîn nh§tM cõa biºu thùc P= 2(x 3+ y3) 3xyA. M= 11 2.B.M= 13 2.C.M= 15 2.D.M= 17 2.C¥u 202 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= 2x3 3x2+ m tr¶n o¤n[ 0; 3 ]b¬ng 9 khi mb¬ng:A. 9. B.8. C.11. D.10.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 26L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 203 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh).Choa;b ;c > 0:Gi¡ trà b² nh§t cõa biºu thùc T= a+ b+ c 3p abc+3p abca+ b+ cl A. 10 3.B.2. C.3 10.D.1 2.C¥u 204 (THPT Hi»p Háa). Chox;y l  c¡c sè thüc d÷ìng. Gi¡ trà lîn nh§t cõa biºu thùc P=4 xy x+ p x2+ 4y23 l :A. 1. B.1 4.C.0. D.1 8.C¥u 205 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= 2x + 1 x 3 câ ç thà l (C ), M l  mët iºm thuëc ç thà( C ). Gi¡ trà nhä nh§t cõa têng kho£ng c¡ch tø iºm M¸n hai ÷íng ti»m cªn cõa (C )b¬ng baonhi¶u? A.3p 2. B.2p 6. C.4p 2. D.2p 7.1.3.4 Vªn döng caoC¥u 206 (— MH 2017 L¦n 2). Mët vªt chuyºn ëng theo quy luªt s= 1 2t3+ 9t2, vîi t(gi¥y)l  kho£ng thíi gian t½nh tø lóc vªt b­t ¦u chuyºn ëng v  s(m²t) l  qu¢ng ÷íng vªt i ÷ñc trongkho£ng thíi gian â. Häi trong kho£ng thíi gian 10 gi¥y, kº tø lóc b­t ¦u chuyºn ëng, vªn tèclîn nh§t cõa vªt ¤t ÷ñc b¬ng bao nhi¶u ? A.216 (m =s). B.30(m =s). C.400 (m =s). D.54(m =s).C¥u 207 (— MH 2017 L¦n 1). Cho mët t§m nhæm h¼nh vuæng c¤nh 12 cm. Ng÷íi ta c­t ð bèngâc cõa t§m nhæm â bèn h¼nh vuæng b¬ng nhau, méi h¼nh vuæng câ c¤nh b¬ng x(cm), rçi gªpt§m nhæm l¤i nh÷ h¼nh v³ d÷îi ¥y º ÷ñc mët c¡i hëp khæng n­p. T¼m xº hëp nhªn ÷ñc câthº t½ch lîn nh§t. A.x= 6. B.x= 3. C.x= 2. D.x= 4.C¥u 208 (THPT Xu¥n Tr÷íng).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 27L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017Mët m n £nh h¼nh chú nhªt cao1;4 m ÷ñc °t ðë cao 1;8 m so vîi t¦m m­t (t½nh ¦u m²p d÷îicõa m n h¼nh). º nh¼n rã nh§t ph£i x¡c ành vàtr½ ùng c¡ch m n £nh sao cho gâc nh¼n lîn nh§t.H¢y x¡c ành và tr½ â? OACB1;8 1;4 A.2;43 m. B.2;41 m. C.¡p ¡n kh¡c. D.2;4 m .C¥u 209 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Mët cæng ty b§t ëng s£n câ 50 c«n hë cho thu¶. Bi¸t r¬ngn¸u cho thu¶ méi c«n hë vîi gi¡ 2:000 :000 çng mët th¡ng th¼ måi c«n hë ·u câ ng÷íi thu¶ v  cùt«ng th¶m gi¡ cho méi c«n hë 100:000 çng mët th¡ng th¼ s³ câ 2 c«n hë bà bä trèng. Häi muèn câthu nhªp cao nh§t th¼ cæng ty â p£i cho thu¶ méi c«n hë vîi gi¡ bao nhi¶u mët th¡ng. A.2.225.000. B.2.100.000. C.2.200.000. D.2.250.000.C¥u 210 (Sð GD&T çng Nai). Cho hai t§m nhæm, t§m thù nh§t l  h¼nh trán b¡n k½nh R, t§mthù hai l  h¼nh chú nhªt câ hai c¤nh b¬ng 2p R v  h. Ng÷íi ta gá t§m nhæm thù hai v  h n vîi t§mnhæm thù nh§t º ÷ñc h¼nh trö trán xoay khæng n­p câ b¡n k½nh ¡y b¬ng Rv  chi·u cao b¬ng h(nh÷ h¼nh v³ ð sau), bi¸t thº t½ch cõa khèi trö trán xoay b¬ng 27pa3, vîi 0< R;h ;a 2 R,a l  h¬ngsè. T½nh Rv  htheo aº têng di»n t½ch cõa hai t§m nhæm ¢ cho ¤t gi¡ trà nhä nh§t. Chån kh¯ngành óng trong bèn kh¯ng ành sau: A.R= h= 3p a. B.R= av  h= 2a. C.R= 2a v  h= a. D.R= h= 3a.C¥u 211 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Mët ch§t iºm chuyºn ëng theo quy luªt s= 6t2 t3(trong â tl  kho£ng thíi gian t½nh b¬ng gi¥y m  ch§t iºm chuyºn ëng). T½nh thíi iºm t(gi¥y)m  t¤i â vªn tèc ( m=s) cõa chuyºn ëng ¤t gi¡ trà lîn nh§t.A. t= 2. B.t= 4. C.t= 1. D.t= 3.C¥u 212 (THPT Chuy¶n AMS). B¤n Hoa i tø nh  ð và tr½A¸n tr÷íng t¤i và tr½ Cph£i i quac¦u tø A¸n Brçi tø B¸n tr÷íng. Trªn lô löt vøa qua c¥y c¦u bà ngªp n÷îc, do â b¤n Hoa ph£iCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 28L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017i b¬ng thuy·n tø nh  ¸n và tr½Dn o â ð tr¶n o¤n BCvîi vªn tèc 4km=h sau â i bë vîi vªntèc 5km =h ¸n C. Bi¸t ë d i AB=3km ,BC =5km . Häi muën nh§t m§y gií b¤n Hoa ph£i xu§tph¡t tø nh  º câ m°t ð tr÷íng lóc 7gií 30phót s¡ng kàp v o håc?A. 6gií 03phót.B. 6gií 16phót.C. 5gií 30phót.D. 5gií 34phót. C¥u 213 (THTT L¦n 3).Câ hai chi¸c cåc cao10m v  30m l¦n l÷ñt °t t¤i hai v½ tr½ A;B . Bi¸tkho£ng c¡ch giúa hai cåc b¬ng 24m. Ng÷íi ta chån mët c¡i chèt ð và tr½ M°t tr¶n m°t §t n¬mgiúa hai ch¥n cët º gi«ng d¥y nè ¸n hai ¿nh Cv  Dcõa cåc. Häi ph£i °t chèt ð và tr½ n o tr¶nm°t §t º têng ë d i cõa hai sñi d¥y â l  ng­n nh§t. A.AM =6m ;BM =18 m. B.AM =7m ;BM =17 m.C. AM =4m ;BM =20 m. D.AM =12 m;BM =12 m.P N154 A155 B156 B157 B158 C159 D160 B 161A162 C163 D164 A165 C166 C167 B 168A169 D170 A171 D172 D173 D174 B 175A176 B177 A178 B179 A180 B181 C 182A183 C184 C185 B186 C187 B188 D 189D190 D191 D192 D193 C194 D195 B 196B197 B198 B199 B200 C201 B202 D 203A204 A205 D206 D207 C208 D209 D 210D211 A212 A213 A1.4 Ti»m cªn1.4.1 Nhªn bi¸tC¥u 214 (— MH 2017 L¦n 2). T¼m t§t c£ c¡c ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x 1 p x2+ x+ 3 x2 5x + 6A. x= 3v  x= 2. B. x= 3. C.x= 3v  x= 2. D.x= 3.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 29L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 215 (— MH 2017 L¦n 2).÷íng th¯ng n o d÷îi ¥y l  ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sèy = 2x + 1 x+ 1A. x= 1. B.y= 1. C.y= 2. D.x= 1.C¥u 216 (THPT Minh H ). ç thà h m sèy= 2x + 2016 x 1 câ ÷íng ti»m cªn ngang l :A. x= 1. B.y= 3. C.y= 1. D.y= 2.C¥u 217 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Sè ÷íng ti»m cªn cõa ç thà h m sèy= 1 x+ 3l A. 1. B.2. C.0. D.3.C¥u 218 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Sè ÷íng ti»m cªn cõa ç thà h m sèy= p x2+ 1 2x + 3 l A. 0. B.2. C.3. D.1.C¥u 219 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= 5 1 2x . Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sèl  A.y= 0. B.Khæng câ ti»m cªn ngang.C. x= 1 2.D.y= 5 2.C¥u 220 (THPT Y¶n Th¸). Cho h m sèy= f(x ) câ limx ! +¥ f(x ) = 2khi â ç thà h m sè câ:A. Tröc èi xùng x= 2. B.Ti»m cªn ngang x= 2.C. Ti»m cªn ùng x= 2. D.Ti»m cªn ngang y= 2.C¥u 221 (THPT Y¶n Th¸). Sè ÷íng ti»m cªn cõa ç thà h m sè y= x2+ 3 2x2+ 5x 3b¬ng:A. 3. B.2. C.1. D.0.C¥u 222 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 4x 3 2x + 2. Chån kh¯ng ành óng trong bènkh¯ng ành sau: A. limx ! 1 y= + ¥. B.limx ! 1 y= ¥. C.limx ! 1+ y= + ¥. D.limx ! +¥ y= + ¥.C¥u 223 (THPT Nguy¹n Tr¥n). y= 2x2+ 3x 4 x2 1 . ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè l  :A. y= 1. B.y= 2. C.x= 2. D.y= 1.C¥u 224 (Sð GD&T Ti·n Giang). Cho h m sèy= 3 2x 2x 1. Ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngangcõa ç thà h m sè l  c¡c ÷íng th¯ng l¦n l÷ñt câ ph÷ìng tr¼nh A.x= 1,y = 1 2.B.x= 1 2,y = 1.C. x= 3 2,y = 1 2.D.x= 1 2,y = 3 2.C¥u 225 (THPT Nguy¹n Tr¥n). ç thà h m sèy= 2x 3 x 1 câ ÷íng ti»m cªn ùng câ ph÷ìngtr¼nh l : A.x= 2. B.y= 1. C.x= 1. D.y= 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 30L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 226 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh).ç thà h m sèy= x 1 x+ 2nhªn:A. ÷íng th¯ng x= 2l  ÷íng ti»m cªn ùng, ÷íng th¯ng y= 1l  ÷íng ti»m cªn ngang.B. ÷íng th¯ng x= 2l  ÷íng ti»m cªn ùng, ÷íng th¯ng y= 1l  ÷íng ti»m cªn ngang.C. ÷íng th¯ng x= 1l  ÷íng ti»m cªn ùng, ÷íng th¯ng y= 2l  ÷íng ti»m cªn ngang.D. ÷íng th¯ng x= 2l  ÷íng ti»m cªn ùng, ÷íng th¯ng y= 1l  ÷íng ti»m cªn ngang.C¥u 227 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= x+ p x2+ x 1câ ph÷ìng tr¼nh l : A.y= 2. B.y= 2. C.y= 1 2.D.y= 1 2.C¥u 228 (Sð GD&T L¥m çng). Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y=3 x 2 2x 3A. x= 2 3.B.y= 3 2.C.y= 2 3.D.x= 3 2.C¥u 229 (Sð GD&T L¥m çng). ç thà h m sèy= 2x 3 x2+ x 4A. ch¿ câ mët ti»m cªn ngang.B. ch¿ câ mët ti»m cªn ngang v  mët ti»m cªn ùng.C. ch¿ câ hai ti»m cªn ùng.D. ch¿ câ mët ti»m cªn ngang v  hai ti»m cªn ùng.C¥u 230 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y=3 x 1 x+ 1 l¦n l÷ñt l :A. x= 1; y= 3. B.y= 2; x= 1. C.x= 1 3;y = 3. D.y= 1; x= 3.C¥u 231 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). ç thà h m sèy= x2 4 x2 3x 4câ bao nhi¶u ti»m cªn?A. 4. B.1. C.2. D.3.C¥u 232 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Sè ti»m cªn cõa ç thà h m sèy= 3 x2 1l :A. 2. B.1. C.0. D.3.C¥u 233 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). ç thà h m sè n o sau ¥y câ hai ÷íng ti»m cªn ngang?A. y= 1 3x3+ x2+ x 1. B.y= 1 3x3+ x 21 .C. y= x+ 1 px2+ 2017 .D.y= x 1 x2 2x 3.C¥u 234 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sèy= x 2 x 1câ ph÷ìngtr¼nh l : A.x= 1. B.y= 1. C.x= 2. D.y= 1.C¥u 235 (Sð GD&T Nam ành). T¼m ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 2x + 1 1 xA. y= 2. B.y= 2. C.x= 1. D.x= 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 31L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 236 (Sð GD&T Nam ành).ç thà h m sèy= x2 4 x2 3x 4câ bao nhi¶u ti»m cªn?A. 4. B.1. C.2. D.3.C¥u 237 (Sð GD&T Nam ành). Häi ç thà h m sèy= p 1 x2 x2+ 2x câ bao nhi¶u ÷íng ti»m cªnùng? A.1. B.2. C.3. D.0.C¥u 238 (THPT Hi»p Háa). ç thà h m sèy= 3x + 1 x2 4câ bao nhi¶u ÷íng ti»m cªn?A. 3. B.4. C.2. D.1.C¥u 239 (THTT L¦n 3). ç thà h m sèy= x+ 1 p4x2+ 2x + 1câ bao nhi¶u ÷íng ti»m cªn?A. 1. B.2. C.3. D.4.1.4.2 Thæng hiºuC¥u 240 (— MH 2017 L¦n 1). Cho h m sèy= f(x ) câ limx ! +¥ =1v  limx ! ¥=1. Kh¯ng ànhn o sau ¥y l  kh¯ng ành óng ? A.ç thà h m sè ¢ cho khæng câ ti»m cªn ngang.B. ç thà h m sè ¢ cho câ óng mët ti»m cªn ngang.C. ç thà h m sè ¢ cho câ hai ti»m cªn ngang l  c¡c ÷íng th¯ng y= 1v  y= 1.D. ç thà h m sè ¢ cho câ hai ti»m cªn ngang l  c¡c ÷íng th¯ng x= 1v  x= 1.C¥u 241 (Sð GD&T çng Nai). Cho hai h m sèy= 4x 5 2x câ ç thà l (E ), y = 1 x 1câ çthà (F ). Chån kh¯ng ành óng trong bèn kh¯ng ành sau:A. ÷íng th¯ng x= 2l  ti»m cªn ùng cõa (E )v  ÷íng th¯ng y= 0l  ti»m cªn ngang cõa( F ).B. ÷íng th¯ng x= 0l  ti»m cªn ùng cõa (E )v  ÷íng th¯ng y= 1l  ti»m cªn ngang cõa( F ).C. ÷íng th¯ng x= 1l  ti»m cªn ùng cõa (F )v  ÷íng th¯ng y= 4l  ti»m cªn ngang cõa( E ).D. ÷íng th¯ng x= 0l  ti»m cªn ùng cõa (E )v  ÷íng th¯ng y= 0l  ti»m cªn ngang cõa( F ).C¥u 242 (Sð GD&T Ti·n Giang). Tåa ë giao iºm hai ÷íng ti»m cªn cõa ç thà h m sèy = 3x 7 x+ 2 l A. ( 3; 2 ). B.(2; 3). C.(3; 2). D.( 2; 3 ).C¥u 243 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Cho h m sèy= f(x ) x¡c ành, li¶n töc tr¶n Rv  câ b£ng bi¸nthi¶n:Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 32L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017 xf0( x ) f(x ) ¥ 1 2 +¥ +0 +22 551 1 66Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành sai?A.H m sè ¢ cho câ óng hai cüc trà.B. ç thà h m ¢ cho câ hai ti»m cªn ngang l  c¡c ÷íng th¯ng y= 2v  y= 6.C. T§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh f(x ) = mcâ nghi»m l  1 m< 6.D. H m sè ¢ cho câ gi¡ lîn nh§t b¬ng 6v  gi¡ trà nhä nh§t b¬ng 1.C¥u 244 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Cho h m sèy= x+ 1 x2 2. Chån m»nh · óng trong c¡cm»nh · sau. A.ç thà h m sè câ mët ÷íng ti»m cªn ùng v  mët ÷íng ti»m cªn ngang.B. ç thà h m sè câ ba ÷íng ti»m cªn ùng.C. ç thà h m sè câ hai ÷íng ti»m cªn ùng v  mët ÷íng ti»m cªn ngang.D. ç thà h m sè khæng câ ÷íng ti»m cªn ùng. .C¥u 245 (TT GDTX Nh  B±). Cho h m sèy= f(x ) câ limx ! ¥f(x ) = ¥ v  limx ! 2 f(x ) = ¥.Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành óng ? A.H m sè khæng câ ti»m cªn ùng. B.H m sè câ ti»m cªn ngang y= 3.C. H m sè khæng câ ti»m cªn ngang. D.H m sè câ ti»m cªn ùng x= 2.C¥u 246 (THPT Hi»p Háa). H m sè n o trong c¡c h m sè sau ¥y câ ç thà nhªn ÷íng th¯ngx = 2l m ti»m cªn ùng.A. y= x2 3x + 2 x 2 .B.y= 5x 2 x.C.y= x 2+ 1 x+ 1.D.y= 1 x+ 1.C¥u 247 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). ÷íng th¯ngy= 1l  ÷íng ti»m cªn cõa ç thà h m sèA. y= 3x + 4 3+ x .B.y= x2+ 1 x+ 2 .C.y= x+ 5 6 x.D.y= 1 x+ 2.C¥u 248 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). ç thà h m sè n o d÷îi ¥y câ óng hai ÷íng ti»m cªnngang?A.y= p 4 x2 x+ 1 .B.y= jx j 2 x+ 1 .C.y= p x2 x jx j+ 2 .D.y= p x+ 2 jx j 2 .C¥u 249 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Cho h m sèy= 3x 1 x 2 câ ç thà(C ). Kh¯ng ành n o sau¥y l  kh¯ng ành óng? A.ç thà (C )câ ti»m cªn ngang l  ÷íng th¯ng y= 3.B. ç thà (C )câ ti»m cªn ùng l  ÷íng th¯ng x= 3.C. ç thà (C )khæng câ ti»m cªn ùng.D. ç thà (C )câ ti»m cªn ngang l  ÷íng th¯ng y= 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 33L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 250 (THPT Hi»p Háa).Cho h m sèy= 2x + 1 x 3. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ànhóng? A.ç thà h m sè câ ti»m cªn ngang l  ÷íng th¯ng y= 3.B. ç thà h m sè câ ti»m cªn ùng l  ÷íng th¯ng x= 3.C. ç thà h m sè câ ti»m cªn ùng l  ÷íng th¯ng y= 2.D. ç thà h m sè câ ti»m cªn ngang l  ÷íng th¯ng x= 3.1.4.3 Vªn döngC¥u 251 (— MH 2017 L¦n 1). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho ç thà cõa h msè y= x+ 1 pmx2+ 1câ hai ti»m cªn ngangA. Khæng câ gi¡ trà thüc n o cõa mthäa m¢n y¶u c¦u · b i.B. m< 0.C. m= 0.D. m> 0.C¥u 252 (THTT L¦n 5). T¼mmº ç thà (H ):y = (m + 1)x 2m + 1 x 1 khæng câ ti»m cªn ùng.A. m= 2. B.m= 1. C.m= 1. D.m= 1 2.C¥u 253 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x+ 1 x2 2mx +4. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõatham sè m º ç thà h m sè câ ba ÷íng ti»m cªn.A.24 m< 2m > 2 .B.8><>: m< 2m , 5 2.C.8>>>><>>>>: 264 m< 2m > 2m , 5 2.D.m> 2.C¥u 254 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= mx+1 x+ 3n + 1. ç thà h m sè nhªn tröc ho nhv  tröc tung l m ti»m cªn ngang v  ti»m cªn ùng. Khi â têng m+ nb¬ngA. 1 3.B.1 3.C.2 3.D.0.C¥u 255 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). T¼m gi¡ trà thüc cõamº ç thà h m sè y= 2x2 3x + m x mkhæng câ ti»m cªn ùng.A.m= 0. B.24 m= 0m = 1 .C.m> 1. D.m> 1.C¥u 256 (TT GDTX Nh  B±). Vîia;b ;c 2 R v  b2= 4ac , h m sè y= 1 ax2+ bx +ccâ bao nhi¶uti»m cªn ùng ? A.Câ 1 ti»m cªn ùng. B.Câ væ sè ti»m cªn ùng.C. Câ 2 ti»m cªn ùng. D.Khæng câ ti»m cªn ùng.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 34L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 257 (Sð GD&T V¾nh Phóc).T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº ç thà h m sè y=x + 1 pm2x 2+ m 1câ bèn ÷íng ti»m cªn.A. m> 1. B.m< 1v  m,0. C.m< 1. D.m< 0.C¥u 258 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= 2x + 1 x 3 câ ç thà l (C ), M l  iºm b§t k¼ thuëc (C ).T½nh t½ch c¡c kho£ng c¡ch tø iºm M¸n hai ÷íng ti»m cªn cõa ç thà (C ).A. 3. B.7. C.6. D.4.P N214 D215 D216 D217 B218 C 219A220 D221 A222 A223 B 224B225 C226 B227 D228 B 229D230 A231 D232 D233 C 234A235 B236 C237 A238 A 239A240 C241 D242 D243 D 244C245 D246 B247 C248 B 249A250 B251 D252 A253 C 254A255 B256 A257 B258 B1.5 ç thà - T÷ìng giao1.5.1 Nhªn bi¸tC¥u 259 (— MH 2017 L¦n 1). ÷íng cong trong h¼nh b¶n l  ç thà cõa mët h m sè trong bènh m sè ÷ñc li»t k¶ ð bèn ph÷ìng ¡n A;B ;C ;D d÷îi ¥y. Häi h msè â l  h m sè n o ? A.y= x2+ x 1.B. y= x3+ 3x + 1.C. y= x3 3x + 1.D. y= x4 x2+ 1. C¥u 260 (— MH 2017 L¦n 1).Bi¸t r¬ng ÷íng th¯ngy= 2x + 2c­t ç thà h m sè y= x3+x + 2t¤i iºm duy nh§t; k½ hi»u (x0;y0)l  tåa ë cõa iºm â. T¼m y0.A. y0 =4. B.y0 =0. C.y0 =2. D.y0 =1.C¥u 261 (THPT Minh H ). Nhªn bi¸t h m sèy= x3+ 3x câ ç thà n o sau ¥y:Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 35L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A. 3: 2: 1: 1: 2: 3: x2: 1: 1: 2: y0.B. 3: 2: 1: 1: 2: 3: x2: 1: 1: 2: y0.C. 3: 2: 1: 1: 2: 3: x2: 1: 1: 2: y0.D. 3: 2: 1: 1: 2: 3: x2: 1: 1: 2: y0.C¥u 262 (THPT Minh H ). Gåi(x0;y0)l  tåa ë giao iºm cõa 2 ç thà h m sè y= x 1v y = 2x 2 x+ 1. T½nhy0.A. y0 =4. B.y0 =2. C.y0 =1. D.y0 =0.C¥u 263 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). ç thà h m sèy= x4 2x2+ 1c­t tröc ho nh t¤i m§y iºmA. 1. B.3. C.2. D.0.C¥u 264 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). ç thà h m sè n o c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ë ¥mA. y= 4x + 1 x+ 2.B.y= 3x + 4 x 1.C.y= 2x + 3 x+ 1 .D.y= 2x 3 3x 1.C¥u 265 (THPT Chuy¶n B­c K¤n).H¼nh b¶n l  ç thà h m sè n o? A.y= x3 3x2+ 2.B. y= x3+ 3x2+ 2.C. y= x3+ 3x2 2.D. y= x3 3x2 2. 4: 2: 2: 4: 4: 2: 2: 4: 0Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein36L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 266 (THPT Y¶n Th¸).Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x4 2x2+ 3vîi tröc Oxb¬ngA. 1. B.2. C.0. D.4.C¥u 267 (THPT Y¶n Th¸). Sè giao iºm cõa hai ç thà h m sè y= x3 x2 2x + 3v  y= x2x + 1l :A. 1. B.0. C.2. D.3.C¥u 268 (THPT Y¶n Th¸). ç thà h m sèy= 1 2x4+ x2+ 3 2c­t tröc ho nh t¤i m§y iºm?A. 0. B.3. C.2. D.4.C¥u 269 (THPT Y¶n Th¸). ç thà h m sè ch®n câ t½nh ch§t n o sau ¥y?A. Nhªn iºm cüc ¤i l m t¥m èi xùng. B.Nhªn tröc Oxl m tröc èi xùng.C. Nhªn tröc Oyl m tröc èi xùng. D.Nhªn gèc to¤ ë l m t¥m èi xùng.C¥u 270 (THPT Y¶n Th¸). Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3 6x2+ 9x 1v  ÷íng th¯ngy = 3b¬ng:A. 1. B.3. C.2. D.0.C¥u 271 (THPT Y¶n Th¸). ç thà h m sèy= x 2 2x + 1A. Nhªn A1 2;1 2l m t¥m èi xùng. B.Khæng câ t¥m èi xùng.C. Nhªn A 1 2; 2 l m t¥m èi xùng. D.Nhªn A 1 2;1 2l m t¥m èi xùng.C¥u 272 (Sð GD&T Ti·n Giang). Ph÷ìng tr¼nh52x 24 :5 x 1 1= 0câ nghi»m l A. 5. B.1. C.1 5.D.1.C¥u 273 (Sð GD&T Ti·n Giang).ç thà sau ¥y l  cõa h m sè n o? A.y= x4 2x2 3.B. y= x4+ 2x2 3.C. y= 1 4x4+ 3x2 3.D. y= x4 3x2 3. C¥u 274 (Sð GD&T Ti·n Giang).ç thà sau ¥y l  cõa h m sè n o?A. y= x3 3x + 1.B. y= x3 3x 1.C. y= x3 3x 1.D. y= x3+ 3x + 1. Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein37L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 275 (Sð GD&T Ti·n Giang).Giao iºm cõa ÷íng congy= 2x + 2 x+ 3 v  tröc ho nh l  iºmM câ tåa ëA. M( 1; 0 ). B.M(0; 2). C.M(1; 2 ). D.M(2; 1 ).C¥u 276 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Sè giao iºm cõa ÷íng congy= x3 2x2+ 2x + 1v  ÷íngth¯ng y= 5 xl A. 3. B.2. C.1. D.0.C¥u 277 (THPT Nguy¹n Tr¥n). ç thà h¼nh b¶n l  cõa h m sèA. y= x4 42x2 1.B. y= x4 4+x2 1.C. y= x4 4x2 1.D. y= x4 4x2 21. xy5 1 22 C¥u 278 (THPT Nguy¹n Tr¥n).iºm n o sau ¥y thuëc c£ hai ç thà h m sè y= 1+ x, y =x 3 x2+ x+ 1?A. (2; 3 ). B.( 1; 0 ). C.(2; 7 ). D.(1; 2 ).C¥u 279 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). ç thà cõa h m sè n o sau ¥y c­t tröc tung t¤i iºm câtung ë ¥m? A.y= x 1 x 2.B.y= 3x + 1 x+ 2.C.y= x 3 3x 2.D.y= 3x + 4 x 2.C¥u 280 (Sð GD&T L¥m çng). T¼m giao iºmAv  Bcõa ç thà h m sè y= 3 x x+ 1v  ÷íngth¯ng (d ) :y = 2x 1A.A (1; 1);B ( 2; 5). B. A(1; 1);B (2; 5). C. A(1; 1 );B ( 2; 5 ). D.A(1; 1 );B ( 2; 5).C¥u 281 (Sð GD&T V¾nh Phóc).Cho h m sè y= ax3+ bx2+ cx +dcâ çthà nh÷ h¼nh b¶n. Kh¯ng ành n o sau ¥yóng? A.a;d > 0; b;c < 0.B. a;b ;c < 0; d> 0.C. a;c; d > 0; b< 0.D. a;b ;d > 0; c< 0. xyOC¥u 282 (Sð GD&T L¥m çng).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 38L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017÷íng cong ð h¼nh b¶n d÷îi l  ç thà cõa mët trong bènh m sè ÷ñc li»t k¶ ð bèn ph÷ìng ¡n A, B, C, Dd÷îi ¥y.Häi h m sè â l  h m sè n o? A.y= x4+ 3x2+ 1.B. y= x3 3x2+ 1.C. y= x4 3x2 1.D. y= x4 3x2+ 1. fOC¥u 283 (Sð GD&T V¾nh Phóc).ç thà nh÷ h¼nh b¶n l  cõa h m sè n o?A.y= x3+ 3x2+ 1.B. y= x3 3x 1.C. y= x3 3x2 1.D. y= x3 3x + 1. xy311 1 OC¥u 284 (TT GDTX Nh  B±).ç thà cõa h m sè n o sau ¥y nhªn tröc tung l m èi xùng ?A. y= 2x + 3 x 2.B.y= x4 3x2+ 5. C.y= 3x2 4x + 1. D.y= p x+ 1.C¥u 285 (TT GDTX Nh  B±). Cho h m sèf(x ) = p 2x + 6, gåi g(x ) = f0( x ). T¼m tªp x¡c ànhD cõa h m sè g(x ).A. D= [ 3; +¥). B.D= ( 3; +¥). C.D= ( 3;+¥). D.D= ( ¥; 3).C¥u 286 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Cho h m sèy= x3+ 6x2 9x. Kh¯ng ành n o sau ¥yl  SAI ?A. ç thà h m sè c­t tröc ho nh t¤i 3 iºm ph¥n bi»t.B. ç thà h m sè câ t¥m èi xùng.C. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng (1; 3 ).D. ç thà h m sè khæng câ ti»m cªn.C¥u 287 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Tåa ë giao iºm cõa ç thà h m sèy= x 1 2x + 1v  ÷íngth¯ng y= x+ 1l :A. A(1; 1). B.A(1; 0 ); B ( 1; 2 ). C.A(1; 1 );B ( 1; 2 ). D.A(1; 0 );B (2; 1).C¥u 288 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). B£ng bi¸n thi¶n sau l  cõa h m sè n o trong bèn h m sèsau: xy0 y ¥ 1 01 +¥ 0 +0 0 ++¥ +¥ 4 4 3 3 4 4 +¥ +¥ Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein39L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.y= x4 3x2 3. B.y= x4+ 2x2 3.C. y= x4+ 2x2 3. D.y= x4 2x2 3.C¥u 289 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m tåa ë giao iºm cõa ç thà h m sè y= 2x4+ 4x2 2vîi tröc ho nh. A.(0; 1 )v  (0; 1). B.(0 ; 2). C.( 1 ; 0 )v  (1; 0 ). D.( 1 ; 0 )v  (2; 0 ).C¥u 290 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). ÷íng cong trong h¼nh b¶n l  ç thà cõa mët h m sè trongbèn h m sè ÷ñc k¶ ð bèn ph÷ìng ¡n A, B, C, Dd÷îi ¥y. Häi h m sè â l  h m sè n o?A. y= 1 4x4 2x2.B. y= 1 4x4 2x2 1.C. y= 1 4x4 2x2+ 1.D. y= 1 4x4+ 2x2. xy22 O4 C¥u 291 (THPT Nguy¹n T§t Th nh).H m sè n o câ ç thà nh÷ h¼nh v³sau: A.y= x+ 1 x 1.B. y= x 1 x+ 1.C. y= x x+ 1.D. y= x x 1. 4 3 2 1 1 2 32 1 12340C¥u 292 (THPT Nguy¹n T§t Th nh).Cho h m sèy= 7 4 x. Kh¯ng ành n o sau ¥yÓNG?A. ÷íng th¯ng x= 4l  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè.B. H m sè çng bi¸n tr¶n Rn f 4g.C. ç thà h m sè câ 2 ti»m cªn.D. ç thà h m sè c­t tröc ho nh t¤i iºm 0; 7 4.C¥u 293 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). B£ng bi¸n thi¶n b¶n l  b£ng bi¸n thi¶n cõa mët h m sè trongbèn h m sè ÷ñc li»t k¶ ð bèn ph÷ìng ¡n A, B, C, Dd÷îi ¥y. Häi h m sè â l  h m sè n o ?Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 40L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017 xy0 y ¥ 02 +¥ +0 0 +¥ ¥ 331 1 +¥ +¥ A.y= x3+ 3x2+ 3. B. y= x4 2x2. C.y= x3 3x2+ 3. D.y= x4+ 2x2.C¥u 294 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= x3+ 3x2+ 9x + 2. T¥m èi xùng Icõa ç thàh m sè câ tåa ë l : A.(2; 24 ). B.(1; 2 ). C.(1; 13 ). D.(0; 2 ).C¥u 295 (THPT Chuy¶n AMS). ç thà sau ¥y l  ç thà cõa h m sè n o trong c¡c h m sè d÷îi¥y?A.y= 1 3x3 x2 1.B. y= 1 3x3+ 2x + 1.C. y= 1 3x3+ x2 1.D. y= 1 3x3+ 2x 1. C¥u 296 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh).ç thà h m sè n o sau ¥y nhªn iºm I( 2; 1 )l m t¥m èixùng? A.y= 2x + 3 x+ 1 .B.y= x 3 x 2.C.y= ( x 2)4+ 1. D.y= x3 2x2+ 1.C¥u 297 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh).Cho h m sè y= f(x ) câ çthà nh÷ h¼nh b¶n. Kh¯ng ànhn o sau ¥y óng? A.f(x ) = x4 2x2.B. f(x ) = x3 3x .C. f(x ) = x3 3x2.D. f(x ) = x3+ 3x . C¥u 298 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh).º ç thà h m sèy= x4 2x2+ m c­t tröc ho nh t¤i bèniºm ph¥n bi»t th¼ A.0< m< 1. B.m< 1. C.m> 1. D.m> 0.C¥u 299 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Chån kh¯ng ành óng. ç thà h m sè y= 1 3xCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 41L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.èi xùng qua Oy. B.nhªn tröc ho nh l m ti»m cªn ngang .C. n¬m b¶n ph£i Oy. D.khæng c­t tröc tung .C¥u 300 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= x2 2x 2câ ç thà nh÷ h¼nh ð b¶n. H¼nh n otrong c¡c h¼nh 1;2 ;3 ;4 l  ç thà cõa h m sè y= x2 2jx j 2?A. H¼nh 1.B. H¼nh 2.C. H¼nh 3.D. H¼nh 4. 1.5.2 Thæng hiºuC¥u 301 (— MH 2017 L¦n 2). ç thà cõa h m sèy= x4 2x2+ 2v  ç thà cõa h m sè y= x2+ 4câ t§t c£ bao nhi¶u iºm chung ?A. 0. B.4. C.1. D.2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 42L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 302 (THTT L¦n 5).Cho h m sèf(x ) x¡c ành v  li¶n töc tr¶n Rnf 1g, câ b£ng bi¸n thi¶nnh÷ sau: xy0 y ¥ 1 +¥ 55¥ +¥ 55Kh¯ng ành n o sau ¥y l  óng?A. Ph÷ìng tr¼nh f(x ) 4= 0câ óng hai nghi»m thüc ph¥n bi»t tr¶n Rnf 1g.B. Tr¶n Rnf 1g, h m sè câ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng 5v  gi¡ trà nhä nh§t b¬ng 2.C. ç thà h m sè câ hai ti»m cªn ngang y= 2;y = 5v  mët ti»m cªn ùng x= 1.D. C£Av  C·u óng.C¥u 303 (THTT L¦n 5). Cho h m sèy= x 2 2x + 1. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành óng v ¦y õ nh§t? A.ç thà h m sè c­t tröc tung t¤i iºm A(0; 2) v  c­t tröc ho nh t¤i iºm B(2; 0 ).B. Khæng câ ti¸p tuy¸n n o cõa ç thà h m sè i qua iºm I1 2;1 2.C. H m sè çng bi¸n tr¶n méi kho£ng ¥; 1 2v  1 2;+ ¥.D. C£A;B ;C ·u óng .C¥u 304 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh v³ xf0( x ) f(x ) ¥ x1 x2 +¥ + +¥ ¥ y(x2) y(x2) +¥ +¥ Kh¯ng ành n o sau ¥y óngA. H m sè ¢ cho câ mët iºm cüc tiºu v  khæng câ iºm cüc ¤i.B. H m sè ¢ cho khæng câ cüc trà.C. H m sè ¢ cho câ mët iºm cüc ¤i v  mët iºm cüc tiºu.D. H m sè ¢ cho câ mët iºm cüc ¤i v  khæng câ iºm cüc tiºu.C¥u 305 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). B£ng bi¸n thi¶n sau l  cõa h m sè n oCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 43L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017 xy0 y ¥ 1 01 +¥ +0 0 +0 ¥ ¥ 2211 22¥ ¥ A.y= x4+ 2x2+ 3. B. y= x4+ 2x2+ 1. C. y= x4 2x2+ 3. D.y= x4 2x2+ 1.C¥u 306 (THPT Y¶n Th¸). ç thà h m sè l´ câ t½nh ch§t n o sau ¥y?A. Nhªn tröc Oxl m tröc èi xùng. B.Nhªn gèc to¤ ë l m t¥m èi xùng.C. Nhªn tröc Oyl m tröc èi xùng. D.Nhªn iºm cüc tiºu l m t¥m èi xùng.C¥u 307 (THPT Y¶n Th¸). ç thà h m sè n o sau ¥y c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ë ¥m?A. y= 2x + 3 x+ 1 .B.y= 3x + 4 x 1.C.y= 4x + 1 x+ 2.D.y= 2x 3 3x 1.C¥u 308 (Sð GD&T çng Nai). GåiMv  Nt÷ìng ùng l  giao iºm cõa ç thà h m sè y=5 x + 15 3 3x vîiOxv Oy. Chån kh¯ng ành óng trong bèn kh¯ng ành sau:A. M( 3; 0 )v  N(0; 5 ). B.M(3; 0 )v  N(0; 5 ).C. M( 3; 0 )v  N(0; 5). D.M(3; 0 )v  N(0; 5).C¥u 309 (Sð GD&T çng Nai). Cho ÷íng cong(F )ð h¼nh b¶n l  ç thà cõa mët h m sè n otrong bèn h m sè sau (v³ ch÷a ¦y õ):A.y= x3+ 14 x2 9x 6.B. y= 2x 6 x+ 1.C. y= 8x4 4x2 6.D. y= x3 6x2+ 9x 6. C¥u 310 (Sð GD&T çng Nai).Cho b£ng ð h¼nh b¶n l  b£ng bi¸n thi¶n cõa mët h m sè n otrong bèn h m sè sau: xy0 y ¥ 1 +¥ + +11 +¥ ¥ 11Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein44L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.y= x+ 5 x 1.B.y= 2x 5 2x 2.C.y= 3x4 4x2 6. D.y= 2x3 6x2+ 9x 6 .C¥u 311 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= x+ 5 x 1 câ ç thà(C ). Kh¯ng ành n o d÷îi¥y l  kh¯ng ành sai?A. Giao iºm cõa (C ) vîi hai tröc tåa ë còng vîi gèc tåa ë t¤o th nh mët tam gi¡c vuængc¥n.B. Khæng tçn t¤i ti¸p tuy¸n cõa (C )i qua giao iºm hai ti»m cªn.C. ç thà (C )câ mët t¥m èi xùng.D. Tr¶n ç thà (C )câ s¡u iºm câ tåa ë nguy¶n.C¥u 312 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). H m sè n o trong c¡c h m sè sau ¥y câ b£ng bi¸n thi¶nnh÷ h¼nh b¶n ?A.y= x3 12 x 31 .B. y= x3+ 12 x+ 1.C. y= x3+ 12 x+ 4.D. y= x3 12 x+ 33 . xy0 y ¥ 2 2 +¥ 0 +0 +¥ +¥ 15 15 1717¥ ¥ C¥u 313 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2).H m sè n o trong c¡c h m sè sau câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n ?A. y= x+ 3 x 3.B. y= x+ 2 x 3 .C. y= x 1 x 3.D. y= x+ 2 x 3. xy2 24 882614 OC¥u 314 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2).ç thà h m sèy= x3 x2+ 1 2m c­t tröc ho nh t¤i baiºm ph¥n bi»t khi v  ch¿ khi: A. 23 54<m< 3 7.B.20 54<m< 3 2.C.m 1 2.D.23 54<m< 1 2.C¥u 315 (Sð GD&T L¥m çng). B£ng b¶n d÷îi l  b£ng bi¸n thi¶n cõa h m sè y= x4 4x2+ 2.T¼m c¡c gi¡ trà mº ph÷ìng tr¼nh x4 4x2+ 2= m, ( m l  tham sè) câ óng ba nghi»m thüc.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 45L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017 xy0 y ¥ p 2 0 p2 +¥ 0 +0 0 ++¥ +¥ 2 2 222 2 +¥ +¥ A.m= 2. B.m> 2. C.2< m< 2. D.m= 2.C¥u 316 (Sð GD&T V¾nh Phóc).Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³b¶n. X¡c ành t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèm º ph÷ìng tr¼nh jf (x )j= mcâ 6 nghi»mthüc ph¥n bi»t. A.0< m< 4.B. 0< m< 3.C. 3< m< 4.D. m> 4. xyO11 3 4 C¥u 317 (Sð GD&T Nam ành).Kh¯ng ành n o trong c¡c kh¯ng ành sau ¥y l  sai?A. ç thà cõa h m sè l´ nhªn gèc tåa ë l m t¥m èi xùng.B. ç thà cõa h m sè ch®n nhªn tröc tung l m tröc èi xùng.C. ç thà cõa h m sè bªc 3 luæn câ t¥m èi xùng.D. ç thà cõa h m sè bªc 3 luæn nhªn gèc tåa ë l m t¥m èi xùng.C¥u 318 (Sð GD&T Nam ành).÷íng cong trong h¼nh b¶n l  ç thà cõamët h m sè trong bèn h m sè ÷ñc k¶ ð bènph÷ìng ¡n A, B, C, D d÷îi ¥y. Häi h m sèâ l  h m sè n o? A.y= x4 4x2+ 3.B. y= x4+ 4x2 3.C. y= x4+ 4x2 5.D. y= x4+ 4x2+ 3. 3: 2: 1: 1: 2: 32: 1: 1: 2: 3: 40fC¥u 319 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n).Cho h m sèy= f(x ) câ tªp x¡c ành D= Rv  câ ç thà( C )nh÷ h¼nh v³:Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 46L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017 2 1 1 23 2 1 10 yx3 2 32Vîi gi¡ trà n o cõa tham sèmth¼ ph÷ìng tr¼nh jf(x )j m= 0câ 6 nghi»m ph¥n bi»t?A. 0< m< 1. B.3< m< 1. C.0< m< 3. D.1< m< 3.C¥u 320 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). ç thà h m sèy= x3 (m + 1)x 2+ ( 2m 1)x 3i quaiºm M(1; 3 )khi:A. m= 7. B.m= 7. C.m= 6. D.m= 6.C¥u 321 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Cho h m sèy= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh v³.Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y l  ÓNG? xy0 y ¥ 1 2 +¥ +0 +¥ ¥ 3300 +¥ +¥ A.÷íng th¯ng x= 1l  ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè.B. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( ¥; 3 ).C. ç thà cõa h m sè câ 2 cüc trà.D. maxR y= 3;minR y= 0.C¥u 322 (THPT Chuy¶n AMS). Tr¶n ç thà h m sèy= 3 x 2x 1 câ bao nhi¶u iºm câ tåa ënguy¶n? A.1. B.2. C.3. D.4.C¥u 323 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). ç thà h m sè n o sau ¥y c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ëb¬ng 3? A.y= x4 3x2 3. B.y= ( x 3)x2 3x 1.C. y= x2 3+ 3x 3x + 1 .D.y= 3x + 4 1+ x .C¥u 324 (THPT Hi»p Háa). ç thà h m sèy= x2+ x+ 2 x+ 2 câ bao nhi¶u iºm câ tåa ë l  c¡c sènguy¶n?Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 47L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.8. B.6. C.4. D.2.C¥u 325 (THPT Hi»p Háa).Cho h m sè y= ax4 x+ b câ ç thà nh÷ h¼nh v³. Kh¯ng ànhn o sau ¥y l  kh¯ng ành óng? A.D§u cõa c¡c h» sè l : a> 0;b > 0.B. ç thà h m sè câ ti»m cªn l  ÷íng th¯ng y= b.C. D§u cõa c¡c h» sè l  a> 0;b < 0.D. H m sè çng bi¸n tr¶n c¡c kho£ng x¡c ành. C¥u 326 (THPT Hi»p Háa).GåiM;N l  giao iºm cõa ÷íng th¯ng y= x+ 1vîi ç thà h m sèy = 2x + 4 x 1. T½nh ë d i o¤n th¯ngMN:A. MN =4p 3. B.MN =48 . C.MN =22 . D.MN =p 22.1.5.3 Vªn döngC¥u 327 (— MH 2017 L¦n 2). Cho h m sèy= f(x ) x¡c ành tr¶n Rn f 0g, li¶n töc tr¶n méikho£ng x¡c ành v  câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau. T¼m tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè thüc msao cho ph÷ìng tr¼nh f(x ) = mcâ ba nghi»m thüc ph¥n bi»t. xy0 y ¥ 01 +¥ +0 +¥ +¥ 1 ¥ 22¥ ¥ A.[ 1; 2 ]. B.( 1; 2 ). C.( 1; 2 ]. D.( ¥; 2 ].C¥u 328 (— MH 2017 L¦n 2). Cho h m sèy= ax3+ bx 2+ cx +dcâ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n.M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein48L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.a< 0;b > 0;c > 0;d < 0.B. a< 0;b < 0;c > 0;d < 0.C. a< 0;b < 0;c < 0;d > 0.D. a< 0;b > 0;c < 0;d < 0.C¥u 329 (THTT L¦n 5). Vîi gi¡ trà n o cõamth¼ ÷íng cong (C ):y = x3+ 3x2+ 1c­t ÷íngth¯ng d:y = 5mt¤i ba iºm ph¥n bi»t?A. 1< m< 5. B.0< m< 1. C.0< m< 5. D.m2?.C¥u 330 (THTT L¦n 5). Cho h m sèy= ax4+ bx 2+ ccâ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. X¡c ành d§u cõaa ;b ;c . A.a> 0;b > 0;c < 0. B.a> 0;b < 0;c > 0.C. a> 0;b < 0;c < 0. D.a< 0;b < 0;c < 0.C¥u 331 (THTT L¦n 5). Cho h m sèy= ax3+ bx 2+ cx +d;a , 0l  h m l´ tr¶n R. Khi â kh¯ngành n o sau ¥y l  óng? A.b= 0. B.d= 0. C.b= d= 0. D.b2 4ac 0.C¥u 332 (THPT Minh H ). T¼mmº ph÷ìng tr¼nh x3 3x2+ 5= mcâ 3 nghi»m ph¥n bi»t:A. 1 m 5. B.0< m< 2. C.1< m< 5. D.m< 1ho°c m> 5.C¥u 333 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x3 3x2+ mx +1v  (d ) :y = x+ 1. T¼mt§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè mº ç thà h m sè c­t (d ) t¤i ba iºm ph¥n bi»t câ ho nh ë x1;x2;x3thäa m¢n x21 +x22 +x23 1A. m 5. B.Khæng tçn t¤i m. C.0 m 5. D.5 m 10 .C¥u 334 (Sð GD&T çng Nai). Cho ph÷ìng tr¼nh3x3 6x2+ 3x + 2m = 0, vîi ml  tham sèthüc. Khi â tªp hñp c¡c gi¡ trà cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ 3nghi»m thüc ph¥n bi»t l :A. 0; 2 9. B.0; 4 9. C. 4 9; 0 . D. 2 9; 0 .C¥u 335 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x+ 2 2x + 1. X¡c ànhmº ÷íng th¯ng y=mx +m 1luæn c­t ç thà h m sè t¤i hai iºm thuëc v· hai nh¡nh cõa ç thà .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 49L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.m< 0. B.m= 0. C.m> 0. D.m< 1.C¥u 336 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x+ 1 x 2. X¡c ành m º ÷íng th¯ngy= x+ mluæn c­t ç thà h m sè t¤i hai iºm ph¥n bi»t A;B sao cho trång t¥m tam gi¡c OABn¬m tr¶n ÷íngtrán x2+ y2 3y = 4.A. 24 m= 3m = 2 15.B.24 m= 3m = 15 2.C.24 m= 0m = 2 15.D.24 m= 1m = 0 .C¥u 337 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nh x(4 x ) + mp x2 4x + 5+ 2= 0câ nghi»m x2 2; 2 +p 3.A. 4 3m 1 4.B.m 4 3.C.1 2m 1 4.D.4 3m 5 6.C¥u 338 (THPT Y¶n Th¸). ÷íng th¯ngy= mc­t ç thà h m sè y= x4 5x2+ 4t¤i 4 iºm ph¥nbi»t khi v  ch¿ khi: A.m> 9 4.B.9 4<m< 4. C.m< 9 4.D.4< m< 9 4.C¥u 339 (THPT Y¶n Th¸). Vîi gi¡ trà n o cõamth¼ ç thà h m sè y= 2x2+ ( 6 m)x + 4 mx+4 i quaiºm M(1; 1).A. m= 3. B.m= 2. C.khæng câ m. D.m= 1.C¥u 340 (Sð GD&T Ti·n Giang). ÷íng th¯ngd:y = mx 2m 4c­t ç thà h m sè y=x 3 6x2+ 9x 6t¤i ba iºm ph¥n bi»t khiA. m< 3. B.m> 1. C.m> 3. D.m< 1.C¥u 341 (Sð GD&T Ti·n Giang). Cho h m sèy= x4 (3 m + 2)x 2+ 3m câ ç thà l  (Cm), ml  tham sè. ÷íng th¯ng y= 1c­t (Cm)t¤i bèn iºm ph¥n bi»t ·u câ h nh ë nhä hìn 2khiA. 1 4<m< 1v  m,0. B.1 2<m< 1v  m,0.C. 1 3<m< 1v  m,0. D.1 4<m< 2v  m,0.C¥u 342 (Sð GD&T Ti·n Giang). Ph÷ìng tr¼nhx2 x 2 = mcâ óng 6 nghi»m thüc khiA. m> 0. B.m< 0. C.m> 1. D.0< m< 1.C¥u 343 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Cho ç thà h m sèy= x+ 3 x 1(C )v  ÷íng th¯ng d:y = m x.Vîi gi¡ trà n o cõa mth¼ dc­t (C )t¤i 2 iºm ph¥n bi»t?A. 2< m< 6. B.24 m< 2m > 6 .C.24 m 2m 2 .D.2 m 2.C¥u 344 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Ph÷ìng tr¼nhx3 3x + 1 m = 0câ ba nghi»m ph¥n bi»t khi:A. 3< m< 1. B.1 m 3. C.1< m< 3. D.1< m< 1.C¥u 345 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). C¡c gi¡ trà thüc cõamº h» ph÷ìng tr¼nh 8<: x y+ m =0y + p xy=2câ nghi»m l :Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 50L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.m2( ¥; 2 ][ (4; +¥). B.m2( ¥; 2 ][ [4; +¥).C. m 4. D.m 2.C¥u 346 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). ç thà h m sèy= x3 x2+ 1 2m c­t tröc ho nh t¤i baiºm ph¥n bi»t khi v  ch¿ khi: A. 20 54<m< 3 2.B.23 54<m< 1 2.C.23 54<m< 3 7.D.m 1 2.C¥u 347 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). C¡c gi¡ trà cõa tham sèaº b§t ph÷ìng tr¼nh 2sin2x+3 cos2x a:3 sin2xcâ nghi»m thüc l :A. a2 ( 2; +¥). B.a2 ( ¥; 4 ]. C.a2 [4; +¥). D.a2 ( ¥; 4 ).C¥u 348 (Sð GD&T L¥m çng). Cho h m sèy= ( x+ 1)x2 4x + mcâ ç thà (C ), ( m l tham sè). ç thà (C )c­t tröc ho nh t¤i 3 iºm ph¥n bi»t khiA. 5< m< 4. B.8><>: m 4m ,5 .C.8><>: m< 4m ,5 .D.m 4.C¥u 349 (Sð GD&T L¥m çng).H¼nh b¶n l  ç thà cõa h m sè y= x3 3x2+ 1. T¼m c¡c gi¡trà mº ph÷ìng tr¼nh x3 3x2+ 1= m(m l  tham sè) câóng hai nghi»m thüc. A.3< m< 1.B. m< 3.C. m> 1.D. 24 m= 3m = 1 . 1 1 2 3 43 2 1 120f hC¥u 350 (Sð GD&T L¥m çng).Cho h m sèy= x3 3x + 1câ ç thà (C ) v  ÷íng th¯ng( d ) :y = mx +3 2m , ( m l  tham sè). T¼m t§t c£ gi¡ trà cõa mº (d ) c­t (C )t¤i ba iºm ph¥n bi»t.A. 8><>: m> 1m ,4 .B.8><>: m> 0m ,9 .C.m> 1. D.m> 0.C¥u 351 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). ÷íng th¯ngy= x+ m c­t ç thà h m sè y= x+ 1 x+ 2t¤i mëtiºm duy nh§t khi v  ch¿ khi: A.m= 1. B.m= 1. C.m= 1hay m= 5. D. m= 5.C¥u 352 (Sð GD&T V¾nh Phóc). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nh x2 1p 4 x2+m = 0câ nghi»m.A. 0 m 2. B.jm j 2. C.2 m 0. D.2 m 2.C¥u 353 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Cho h m sèy= ( x+ 1)x2+ mx +1câ ç thà (C ). T¼m sènguy¶n d÷ìng nhä nh§t mº ç thà (C )c­t tröc ho nh t¤i ba iºm ph¥n bi»t.A. m= 2. B.m= 4. C.m= 3. D.m= 1.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 51L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 354 (TT GDTX Nh  B±).T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thücmº ç thà h m sè y= x3+ 5x2 mx +3qua iºm A( 1; 9 ).A. m= 2 3.B.m= 2 3.C.m= 2. D.m= 3 2.C¥u 355 (TT GDTX Nh  B±). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ tràmº ph÷ìng tr¼nh 2x3+ 3x2= m+ 2câ 1nghi»m duy nh§t. A.m2R. B.m= 1.C. 2< m< 1. D.m< 2hay m> 1.C¥u 356 (TT GDTX Nh  B±). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ tràmº ph÷ìng tr¼nh x4 4x2= 2m 1vænghi»m.A.m< 3 2.B.m> 3 2.C.3 2<m< 1 2.D.m= 2.C¥u 357 (TT GDTX Nh  B±). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thücmº ç thà h m sè (H ):y = 2x 1 x+ 1v  ÷íng th¯ng (d ) :y = x m khæng câ iºm chung.A. m23 2p 3; 3+2p 3. B.m2 3 2p 3;3+ 2p 3.C. 3 2p 3 m 3+ 2p 3. D.m 3 2p 3hay m 3+ 2p 3.C¥u 358 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho ç thà h msè y= x3 3x2 9x + m c­t tröc ho nh t¤i ba iºm ph¥n bi»t.A. 5< m< 27 . B.27 <m< 5. C.5 m 27 . D.m> 27 .C¥u 359 (Sð GD&T Nam ành). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho ph÷ìngtr¼nh x4 2x2 3= mcâ 4 nghi»m ph¥n bi»t.A. 1< m< 1. B.4< m< 3. C.m< 4. D.m> 1.C¥u 360 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Cho h m sèy= x4 2(mx )2+ m câ ç thà (C ). Vîi gi¡trà n o cõa tham sè mth¼ ç thà (C )câ ba iºm cüc trà lªp th nh 3 ¿nh cõa mët tam gi¡c ·u?A. m= 8p 3. B.m= 4p 3. C.m= 6p 3. D.m= p 3.C¥u 361 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Ph÷ìng tr¼nhx4 2x2 3 m = 0câ bèn nghi»m ph¥nbi»t khi v  ch¿ khi: A.4< m< 3. B.m= 4. C.m> 3_ m = 4. D. m> 3.C¥u 362 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõamº ÷íng th¯ng y= mc­t çthà h m sè y= x4 42x2+ 1t¤i 4 iºm ph¥n bi»t l :A. 3< m< 1. B.12 <m< 3. C.m< 1. D.m> 3.C¥u 363 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Cho h m sèy= x3 3x + 2câ ç thà l  (C ). Gåi dl  ÷íngth¯ng i qua A(3; 20 )v  câ h» sè gâc m. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa mº dc­t (C )t¤i 3 iºm ph¥nbi»t. A.m> 15 4.B.m215 4;+ ¥n f2; 4 g.C. m,4. D.m< 4.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 52L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 364 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o).T¼m t§t c£ gi¡ trà thüc cõa tham sèmsao cho ÷íng th¯ngd :y = x+ m c­t ç thà (C ):y = 2x + 1 x+ 1 t¤i 2 iºm ph¥n bi»t.A. p 2< m< p 2. B.1< m< 1 2.C. m< p 3_ m> p 3. D.m2R.C¥u 365 (THPT Chuy¶n AMS). H m sèy= x4 2mx 2+ m2 4câ ç thà (C ). Vîi gi¡ trà n ocõa tham sè mth¼ ç thà (C )c­t tröc ho nh t¤i bèn iºm ph¥n bi»t, trong â câ óng ba iºm câho nh ë lîn hìn 1?A. 3< m< 1. B.2< m< 2. C.2< m< 3. D.m< 1ho°c m> 3.C¥u 366 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh).H¼nh b¶n l  ç thà h m sè y= x3 3x + 1. ºph÷ìng tr¼nh x3 3x m = 0câ ba nghi»m ph¥nbi»t th¼ A.2< m< 2.B. 1< m< 3.C. 2 m 2.D. 1 m 3. C¥u 367 (THPT Hi»p Háa).T¼mkº ph÷ìng tr¼nh sin4x + cos 4x cos 2 x+ 1 4sin22x + k= 0cânghi»m.A.2 k 0. B.k 0. C.k= 1. D.k> 2.C¥u 368 (THPT Hi»p Háa). T¼mmº ÷íng th¯ng y= mc­t ç thà h m sè y= x 4 2x2 2 t¤i 6iºm ph¥n bi»t.A. 2 m 3. B.2< m< 3. C.2< m< 4. D.m= 3.C¥u 369 (THPT Hi»p Háa). T¼mmº ph÷ìng tr¼nh 4x3 3x 2m + 3= 0câ nghi»m duy nh§ttr¶n R:A. m2( ¥; 1 )[ (2; +¥). B.m2(1; 2 ).C. m= 1. D.m= 2.C¥u 370 (THTT L¦n 3). Gi¡ trà cõamº ÷íng th¯ng y= 2x + m c­t ÷íng cong y= x+ 1 x 1t¤ihai iºm ph¥n bi»t l : A.m,1. B.m> 0. C.m,0. D.Mët k¸t qu£ kh¡c.P N259 D260 C261 B 262D263 C264 B 265A266 C267 D 268C269 C270 C 271D272 B273 A 274A275 A276 C 277A278 D279 D 280D281 A282 D 283D284 B285 B 286A287 B288 DCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 53L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017289C290 A291 B292 B293 C294 C295 C296 D297 B 298A299 B300 A301 D302 D303 D304 A305 B306 B 307B308 A309 D310 B311 D312 B313 D314 D315 D 316C317 D318 A319 D320 A321 C322 D323 B324 B 325A326 A327 B328 A329 B330 C331 C332 C333 B 334D335 C336 B337 A338 B339 C340 C341 C342 D 343B344 C345 A346 C347 B348 C349 D350 B351 C 352D353 C354 C355 D356 A357 B358 A359 B360 C 361A362 A363 B364 D365 C366 A367 A368 B369 A370 D1.6 Ti¸p tuy¸n1.6.1 Nhªn bi¸tC¥u 371 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= 2x 1 x+ 1. Ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n cõa ç thàh m sè t¤i iºm M(0; 1) l A. y= 3x + 1. B.y= 3x 1. C.y= 3x 1. D.y= 3x + 1.C¥u 372 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sèy= f(x ) vuæng gâc vîi ÷íngth¯ng y= 1 3x+ 2017 câ h» sè gâc l  :A. 3. B.3. C.1. D.1.C¥u 373 (Sð GD&T Ti·n Giang). Ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x3 x+ 1t¤iiºm M(1; 1 )l A. y= 2x + 3. B.y= 2x. C.y= 2x 1. D.y= 2x 1.C¥u 374 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x 1 x+ 2t¤iiºm M(1; 0 ).A. y= 1 3(x 1) . B.y= 3(x + 1) . C.y= 1 3(x 1) . D.y= 1 9(x 1) .C¥u 375 (TT GDTX Nh  B±). T¼m h» sè gâc ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= p x2 2x + 5t¤iiºm câ ho nh ë l  0.A. k= 1. B.k= p 55.C.k= 0. D.k= 1 p5.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 54L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 376 (TT GDTX Nh  B±).T¼m ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x 3 x+ 1t¤i iºmcâ ho nh ë l  0.A. y= 4x 3. B.y= 4x + 3. C.y= 4x 3. D.y= 4x + 3.C¥u 377 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Câ bao nhi¶u ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x+ 1 x 1m ti¸p tuy¸n â song song vîi ÷íng th¯ng y= 2x + 7?A. 4. B.3. C.2. D.1.C¥u 378 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sèy= 2x 3 2 x t¤i iºm câ ho nhë x= 1câ h» sè gâc l A. 7 9.B.1. C.7. D.1 9.C¥u 379 (THPT Chuy¶n AMS). Ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x3 3x2+ 4x t¤iiºm thuëc ç thà v  câ ho nh ë x= 1l :A. y= x+ 1. B.y= x 1. C.y= 2x 3. D.y= 3x 2.C¥u 380 (THPT Hi»p Háa). Ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sèy= 4 x 1t¤i iºm câ ho nh ëx0 = 1câ ph÷ìng tr¼nh l A. y= x+ 2. B.y= x 1. C.y= x 3. D.y= x+ 2.C¥u 381 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= x 1 x+ 1câ ç thà l (C ). T½nh h» sè gâc cõa ti¸p tuy¸nvîi ç thà (C )t¤i giao iºm cõa (C )vîi tröc tung.A. 2. B.1. C.1. D.2.1.6.2 Thæng hiºuC¥u 382. H» sè gâc cõa ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x 1 x+ 1t¤i iºm giao iºm cõa ç thà h msè vîi tröc tung b¬ng: A.k= 1. B.k= 2. C.k= 1. D.k= 1.C¥u 383 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Sè ti¸p tuy¸n i qua iºmA(1; 6) cõa ç thà h m sè y=x 3 3x + 1l A. 3. B.2. C.0. D.1.C¥u 384 (THPT Y¶n Th¸). ç thà h m sèy= x3 x+ 1ti¸p xóc t¤i iºm M(1; 1 )vîi ç thà h msè n o d÷îi ¥y: A.y= x2. B.y= x2+ 2x. C.y= 2x2 1. D.y= 2x + 1.C¥u 385 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Cho h m sèy= x 1 x+ 2câ ç thà(C ). Ti¸p tuy¸n cõa (C )t¤i giao iºm cõa (C )v  tröc ho nh câ ph÷ìng tr¼nh l :A. y= 3x. B.y= 3x 3. C.y= x 3. D.y= 1 3x 1 3.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 55L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 386 (Sð GD&T V¾nh Phóc).Cho h m sèy= x3 x 1câ ç thà (C ). Vi¸t ph÷ìng tr¼nhti¸p tuy¸n cõa (C )t¤i giao iºm cõa (C )vîi tröc tung.A. y= x+ 1. B.y= x 1. C.y= 2x + 2. D.y= 2x 1.C¥u 387 (TT GDTX Nh  B±). T¼m ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= p 2x + 6, bi¸tti¸p tuy¸n vuæng gâc vîi ÷íng th¯ng (d ) :y = 2x + 3.A. y= 1 2x. B.y= 1 2x+ 5 2.C.y= 2x. D.y= 2x + 5 4.C¥u 388 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= 1 x2 1câ ç thà l (C ). Gåi Ml  iºm thuëc ç thà( C )câ ho nh ë x0. Bi¸t ti¸p tuy¸n cõa(C )t¤i Msong song vîi tröc ho nh. T½nh x0.A. x0 =1. B.x0 =1. C.x0 =0. D.x0 =2.C¥u 389 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sèy= x4+ x2 5m  vuæng gâcvîi ÷íng th¯ng x+ 6y + 1999 =0câ ph÷ìng tr¼nh l A. y= 6x 9. B.y= 6x + 6. C.y= 6x 6. D.y= 6x + 9.C¥u 390 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= x 1 2x + 3câ ç thà l (C ), M l  mët iºm thuëc (C ),ti¸p tuy¸n cõa (C )t¤i Mc­t hai ÷íng ti»m cªn l¦n l÷ñt t¤i Av  B, giao iºm cõa hai ÷íng ti»mcªn l  I. Trong c¡c kh¯ng ành sau, kh¯ng ành n o l  kh¯ng ành sai?A. iºm Ml  trung iºm cõa o¤n th¯ng AB.B. Di»n t½ch tam gi¡c ABIkhæng phö thuëc v o và tr½ cõa iºm M.C. iºm Il  t¥m èi xùng cõa ç thà (C ).D. ë d i o¤n ABkhæng phö thuëc v o và tr½ cõa iºm M.C¥u 391 (THPT Hi»p Háa). Cho h m sèy= x3+ bx 2+ cx +dcâ ç thà (C ). Kh¯ng ành n ol  kh¯ng ành óng? A.Ti¸p tuy¸n vîi (C )t¤i iºm uèn l  ti¸p tuy¸n câ h» sè gâc nhä nh§t.B. Ti¸p tuy¸n vîi (C )t¤i iºm uèn l  ti¸p tuy¸n câ h» sè gâc lîn nh§t.C. Ti¸p tuy¸n vîi (C )t¤i iºm cüc ¤i cõa (C )l  ti¸p tuy¸n câ h» sè gâc lîn nh§t.D. Ti¸p tuy¸n vîi (C )t¤i iºm cüc tiºu cõa (C )l  ti¸p tuy¸n câ h» sè gâc lîn nh§t.C¥u 392 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Cho h m sèy= x 2 x+ 3câ ç thà(C ), ti¸p tuy¸n t¤i iºmM thuëc (C )c­t ÷íng ti»m cªn ngang v  ÷íng ti»m cªn ùng cõa ç thà (C )l¦n l÷ñt t¤i Av  Bsao cho I B=5I A (vîi Il  giao iºm hai ÷íng ti»n cªn). Ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n l :A. y= 5x + 6; y= 5x + 26 . B.y= 5x + 6; y= 5x + 26 .C. y= 1 5x 586 25;y = 1 5x+ 616 25.D.y= 1 5x 586 25;y = 1 5x+ 616 25.C¥u 393 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Ti¸p tuy¸ndcõa ç thà h m sè y= x3 2x + 2t¤i giao iºm cõaç thà h m sè vîi tröc tung câ ph÷ìng tr¼nh l  : A.y= 2x + 2. B.y= 2x + 2. C.y= 10 x+ 2. D.y= 2x 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 56L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 20171.6.3 Vªn döngC¥u 394 (THTT L¦n 5). T¼mmº méi ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x3 mx 2 2mx +2017·u l  ç thà cõa h m sè bªc nh§t çng bi¸n. A.6 m 0. B.24 <m< 0. C.3 2<m< 0. D.6< m< 0.C¥u 395 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). Cho h m sèy= x3 x2+ 1. T¼m iºm n¬m tr¶n ç thà h msè sao cho ti¸p tuy¸n t¤i iºm â câ h» sè gâc nhä nh§t. A.(0; 1 ). B.2 3;23 27. C.1 3;24 27. D.1 3;25 27.C¥u 396 (THPT Chuy¶n B­c K¤n). ç thà h m sèy= 2x4 8x2+ 1câ bao nhi¶u ti¸p tuy¸nsong song vîi tröc ho nh. A.0. B.1. C.2. D.3.C¥u 397 (Sð GD&T Ti·n Giang). ÷íng th¯ng n o sau ¥y l  ti¸p tuy¸n cõa ç thà (C ):y =x 3 3x2+ 2v  câ h» sè gâc nhä nh§t?A. y= 3x 3. B.y= x 3. C.y= 3x + 3. D.y= 5x + 10 .C¥u 398 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Qua iºmA(2; 4 )k´ ÷ñc bao nhi¶u ti¸p tuy¸n vîi ç thàh m sè y= x3+ 3x2?A. 3. B.0. C.1. D.2.C¥u 399 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Câ bao nhi¶u ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sè y= x3 2x + 1bi¸t ti¸p tuy¸n i qua iºm A(1; 0 )?A. 1. B.2. C.3. D.4.C¥u 400 (THTT L¦n 3). Cho c¡c h m sèy= f(x ); y = g(x ); y = f(x ) g(x ) . N¸u c¡c h» sè gâc cõac¡c ti¸p tuy¸n cõa c¡c ç thà c¡c h m sè ¢ cho t¤i iºm câ ho nh ë x= 0b¬ng nhau v  kh¡c 0th¼ A.f(0 ) < 1 4.B.f(0 ) 1 4.C.f(0 ) > 1 4.D.f(0 ) 1 4.C¥u 401 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Cho h m sèy= 2x + 1 x+ 1 câ ç thà(C ). T¼m c¡c iºm Mtr¶n ç thà (C )sao cho kho£ng c¡ch tø hai iºm A(2; 4 )v  B( 4; 2) ¸n ti¸p tuy¸n cõa (C )t¤i Ml  b¬ng nhau.A.M(0; 1 ). B.24 M1; 3 2M 2; 5 3.C.M1; 3 2. D.2664 M(0; 1 )M ( 2; 3 )M 1; 3 2.C¥u 402 (TT GDTX Nh  B±). H m sèy= x3 3mx 2 6mx 9m + 12 câ ç thà (Cm). Khi thamsè mthay êi, c¡c ç thà (Cm)·u ti¸p xóc vîi mët ÷íng th¯ng (d ) cè ành. T¼m ph÷ìng tr¼nh÷íng th¯ng (d ).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 57L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.y= 9x + 9. B.y= 9x + 9. C.y= 9x + 15 . D.y= 9x + 15 .P N371 B372 A373 D374 C 375D376 A377 D378 D 379A380 C381 D382 B 383D384 A385 D386 B 387B388 C389 A390 D 391B392 A393 A394 D 395D396 D397 C398 A 399B400 B401 D402 CCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 58L– MINH C×ÍNGCh÷ìng 2H m sè lôy thøa - Mô - Lægarit2.1 H m sè lôy thøa2.1.1 Nhªn bi¸tC¥u 403 (THPT Minh H ). T¼m tªp x¡c ành cõa h m sèy= ( x2 x 2)7l :A. Rnf 0g. B.Rn( 1; 2 ). C.( ¥; 1) [( 2; +¥). D.R.C¥u 404 (Sð GD&T çng Nai). H m sèy= x3câ tªp x¡c ành l :A. ( ¥;+ ¥). B.(0; +¥). C.Rn f 0g. D.x, 0.C¥u 405 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèf(x ) = 3p x2+ x+ 1. Gi¡ trà f0( 0 ) l :A. 3. B.1. C.1 3.D.2 3.C¥u 406 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sè y= 3 x x2 5 2.A. D= ( 0; 3 ). B.D= Rnf0; 3 g.C. D= R. D.D= ( ¥; 0 )[ (3; +¥).C¥u 407 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= ( 3x2+ 2x + 1)4 3.A. y0= 4 3(6 x + 2)3 x2+ 2x + 12 3. B.y0= 4 33 x2+ 2x + 12 3.C. y0= 4 3(6 x + 2)3 x2+ 2x + 11 3. D.y0= 4 33 x2+ 2x + 11 3.C¥u 408 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 3p 1+ sin 2 x. ¤o h m cõa h m sè ¢ cho t¤iiºm x= 0l :A. y0( 0 ) = 2 3.B.y0( 0 ) = 1 3.C.y0( 0 ) = 1. D.y0( 0 ) = 2 3.C¥u 409 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= ( x 2)2l :A. ( ¥; 3 ). B.[2; +¥). C.R. D.Rnf 2g.C¥u 410 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= ( 2x + 1)5 3+ p x+ 2l :59L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A. 1 2;+ ¥. B. 1 2;+ ¥. C.[ 2; +¥)n 1 2. D.[ 2; +¥).C¥u 411 (THPT Y¶n Th¸). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= ( 1 x) p 2l :A. R. B.( ¥; 1 ). C.Rn f 1g. D.(1; +¥).C¥u 412 (THPT Y¶n Th¸). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= ( 1 x) p 2l :A. Rn f 1g. B.(1; +¥). C.( ¥; 1 ). D.R.C¥u 413 (THPT Minh H ). ¤o h m cõa h m sèy= x5b¬ng:A. y0= 1 4x4. B.y0= 5x6. C.y0= 5x4. D.y= 5x4.C¥u 414 (THPT Minh H ). T¼m tªp x¡c ành cõa h m sèy= x p 2016:A. Rnf 0g. B.[0; +¥). C.(0; +¥). D.R.2.1.2 Thæng hiºuC¥u 415 (— MH 2017 L¦n 2). Cho biºu thùcP= 4q x: 3p x2: p x3, vîi x> 0. M»nh · n o d÷îi¥y óng ? A.P= x1 2. B.P= x13 24. C.P= x1 4. D.P= x2 3.C¥u 416 (THTT L¦n 5). i·u n o sau ¥y õ º suy ra 6p a= p b?A. 3= logab. B.b= 3p a. C.a2= b6. D.6r ab3 =1.C¥u 417 (THPT Minh H ). Cho0< a, 1. Rót gån (a 3)4 a2:a 3 2b¬ng:A. a9. B.a17 2. C.a23 2. D.a7 2.C¥u 418 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Cho a l  sè thüc d÷ìng. Vi¸t biºu thùc P= a2:a 5 2: 3p a4 6p a5 d÷îid¤ng lôy thøa vîi sè mô húu t¿. A.P= a4. B.P= a. C.P= a2. D.P= a5.C¥u 419 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Choa> 0;a , 1. Bi¸n êi a2 3:p ath nh d¤ng lôy thøa vîisè mô húu t: A.a11 6. B.a7 6. C.a5 6. D.a6 5.C¥u 420 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Gi¡ trà cõa biºu thùcP= 23:2 1+ 53:5 4 101 (0 ;1 )0l :A. 9. B.9. C.10 . D.10.C¥u 421 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Trong c¡c m»nh · sau m»nh · n o óng?A. 1 31;4< 1 3p 2. B.3p 3< 31;7. C.2 3p< 2 3e. D.4 p 3> 4 p 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 60L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 422 (Sð GD&T V¾nh Phóc).Chox; y l  c¡c sè thüc d÷ìng, khi â rót gån biºu thùc K=x1 2 y1 221 2r yx+y x1ta ÷ñc:A. K= x. B.K= x+ 1. C.K= 2x. D.K= x 1.C¥u 423 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Gi¡ trà cõa biºu thùc23:2 5 347 2b¬ng:A. 43p 4. B.1 43p 2.C.26p 2. D.1 45p 8.C¥u 424 (Sð GD&T Ti·n Giang). H m sè n o sau ¥ykhæng ph£il  h m sè lôy thøa?A. y= x1 p. B.y= xcosp. C.y= 2x p 3. D.y= 1 px.C¥u 425 (Sð GD&T Ti·n Giang). M»nh · n o sau ¥y sai?A. 20= 1. B.00= 1. C.30= 1. D.10= 1.C¥u 426 (THPT Y¶n Phong). Vîia> 0,b > 0h¢y rót gån biºu thùc 3p 8a3b 6 a 2b 32 4p a6b 12 .A. 2 a4b p a.B.2 b3 p a2 .C.2b pa3 .D.2b p a3.C¥u 427 (THPT Chuy¶n AMS). Bi¸n êi3p x54p x(x > 0) th nh d¤ng lôy thøa vîi sè mô húu t¿,ta ÷ñc: A.x23 12. B.x21 12. C.x20 3. D.x12 5.C¥u 428 (Sð GD&T L¥m çng). Rót gån biºu thùcP= x1 2+ 1 x+ p x+ 1:1 x3 2 1(x > 0) ÷ñc k¸tqu£ l  A.P= x 1. B.P= x+ p x. C.P= p x 1. D.P= x+ 1.C¥u 429 (THPT Minh H ). Cho0< a, 1. Vi¸t p a3p a4th nh d¤ng lôy thøa:A. a5 4. B.a5 6. C.a11 4. D.a11 6.2.1.3 Vªn döngC¥u 430 (THTT L¦n 5). Rót gån biºu thùc:T= C0n + 1 2C1n + 1 3C2n +  + 1 n+ 1Cnn ;n 2 N.A. T= 2n n+ 1.B.T= 2n+ 1. C.T= 2n 1 n+ 1.D.T= 2n+ 1 1 n+ 1 .P N403 B404 C405 C 406A407 C408 A 409D410 B411 B 412C413 B414 D 415B416 A417 B 418D419 B420 C 421C422 A423 B 424D425 B426 A 427B428 A429 D 430DCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 61L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 20172.2 Cæng thùc Lægarit2.2.1 Nhªn bi¸tC¥u 431 (— MH 2017 L¦n 2). Vîi c¡c sè thüc d÷ìnga;b b§t k¼. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ?A. log22a 3 b= 1+ 3log2a log2b. B.log22a 3 b= 1+ 1 3log2a log2b.C. log22a 3 b= 1+ 3log2a+ log2b. D.log22a3 b= 1+ 1 3log2a+ log2b.C¥u 432 (— MH 2017 L¦n 2). Vîi c¡c sè thüc d÷ìnga;b b§t k¼. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ?A. ln(ab ) = lna+ lnb. B. ln(ab ) = lna:ln b. C.lna b=lna lnb.D.lna b=lnb lna.C¥u 433 (Sð GD&T Ti·n Giang). Gi¡ trà cõa49log72b¬ngA. 2. B.3. C.5. D.4.C¥u 434 (Sð GD&T Ti·n Giang). N¸ulog2x= 5 log2x+ 4 log2b(a ;b > 0) th¼ xb¬ngA. 4a + 5b . B.a5b 4. C.a4b 5. D.5a + 4b.C¥u 435 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). T½nh gi¡ trà biºu thùcA= 1 6251 4+ 16 3 422:64 1 3.A. 14. B.12. C.11. D.10.C¥u 436 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Cho0< a, 1. Khi â gi¡ trà biºu thùc logp aa5b¬ng:A. 1 10.B.2 5.C.5 2.D.10.C¥u 437 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Chån m»nh · sai trong c¡c m»nh · sau ¥y ?A. alogbc= clogba,8 0< a;b ;c , 1. B.logab= logcb logca ,8 a;b ;c > 0.C. alogab= b,8 0< a;b , 1. D.log p a2b = log ja j+ 1 2logb,8 b> 0;a , 0.C¥u 438 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Gi¡ trà cõaa8loga27(0 < a, 1) b¬ng:A. 72. B.716. C.78. D.74.C¥u 439 (Sð GD&T L¥m çng). Cho hai sè d÷ìnga;b vîi a, 1. Kh¯ng ành n o sau ¥y l kh¯ng ành óng?A. loga3 a pb= 1 31+ 1 2logab . B.loga3 a pb= 1 3(1 2logab).C. loga3 a pb= 1 31 1 2logab . D.loga3 a pb= 31 1 2logab .C¥u 440 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Choa> 0;b > 0;a , 1;b, 1. Kh¯ng ành n o sau ¥yÓNG ?A. loga(a 2b ) = 2(1 + logab). B.loga2b= 1 2 logab .C. log1 a(ab ) = 1 logab. D.log 3a b2= 2 log 3a b.C¥u 441 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Choal  mët sè thüc d÷ìng kh¡c 1. T½nh gi¡ trà biºu thùcK = alog3p a5.A. K= 25 . B.K= 125 . C.K= 625 . D.K= 100 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 62L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 442 (THPT  o Duy Tø).Gi¡ trà cõa72 log73l A. 9. B.7. C.6. D.19.C¥u 443 (THPT  o Duy Tø). Gi¡ trà cõa biºu thùcP= 25log56+ 49 log78 3 31+ log94+ 42 log23+ 5log125 27 l A. 10. B.9. C.8. D.12.C¥u 444 (THPT Chuy¶n Tho¤i Ngåc H¦u). Cho c¡c sè thüc d÷ìnga;b vîi a, 1. Kh¯ng ànhn o sau ¥y l  kh¯ng ành óng? A.loga2(ab ) = 1 2+1 2logab. B.loga2(ab ) = 2+ logab.C. loga2(ab ) = 1 4logab. D.loga2(ab ) = 1 2logab.C¥u 445 (THPT Minh H ). Choa> 0;a , 1. T½nh 1 aloga225.A. 1 5.B.1 25.C.1 625.D.1 5.C¥u 446 (THPT Minh H ). Choa> 0;a , 1. T½nh logap a3 a2 .A. 4 3.B.1 2.C.3 2.D.1 2.2.2.2 Thæng hiºuC¥u 447 (— MH 2017 L¦n 1). °ta= log23;b = log53. H¢y biºu di¹n log645theo av  b.A. log645=a+ 2ab ab.B.log645=2a2 2ab ab.C. log645=a+ 2ab ab+b.D.log645=2a 2 2ab ab+b .C¥u 448 (— MH 2017 L¦n 1). Cho c¡c sè thüc d÷ìnga;b ; vîi a, 1. Kh¯ng ành n o sau ¥yl  kh¯ng ành óng ? A.loga2(ab ) = 1 2logab. B.loga2(ab ) = 2+ 2 logab.C. loga2(ab ) = 1 4logab. D.loga2(ab ) = 1 2+1 2logab.C¥u 449 (THTT L¦n 5). Choa= log303;b = log305. Biºu di¹n log301350theoav  b.A. a+ 2b + 1. B.2(a + b). C.2a + b+ 1. D.K¸t qu£ kh¡c.C¥u 450 (THTT L¦n 5). i·u n o sau ¥y khæng õ º suy ra log2x+ log2y= 10 ?A. y= 210log2x. B.log2(xy ) = 10.C. log2x3+ log2y3= 30 . D.x= 210log2y.C¥u 451 (Sð GD&T çng Nai). Cholog35= mv  log75= n. Khi â log6325b¬ng:A. 2mn 2m + n.B.2(m + 2n) mn.C.2mn m+ 2n .D.2mn m+ n.C¥u 452 (THPT Y¶n Th¸). Bi¸tlogab= 3;logac= 2khi â loga(a 3b 2p c) b¬ngA. 6. B.8. C.8. D.1.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 63L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 453 (THPT Y¶n Th¸).Choa> 0;b > 0tho£ m¢n a2+ b2= 7ab . Chån m»nh · óng trongc¡c m»nh · sau: A.2(log a+ log b) = log 7 ab. B.3 log (a + b) = 1 2(log a+ log b).C. log a+ b 3=1 2(log a+ log b). D.log (a + b) = 3 2(log a+ log b).C¥u 454 (THPT Nguy¹n Tr¥n). N¸ulog2x= 2log2a 3log2b(a ;b > 0) th¼ xb¬ng:A. 2a 3b. B.a2b 3. C.2a + 3b. D.a2b 3.C¥u 455 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Cholog2m= av  A= logm8m , vîi m> 0;m ,1. Khi â mèiquan h» giúa Av  al :A. A= ( 3+ a)a . B.A= ( 3 a)a . C.A= 3 a a.D.A= 3+ a a.C¥u 456 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Gi£ sû ta câ h» thùca2+ b2= 14ab (a ;b > 0). H» thùc n osau ¥y l  óng? A.log2a+ b 4=14 (log2a+ log2b). B.2log2a+ b 4= log2a+ log2b.C. log2a+ b 4=2(log2a+ log2b). D.4log2a+ b 6=log2a+ log2b.C¥u 457 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). °ta= log23, t½nh theo agi¡ trà cõa biºu thùc log69?A. log69= a a+ 1.B.log69= a a+ 2.C.log69= 2a a+ 2.D.log69= 2a a+ 1.C¥u 458 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). °ta= log23;b= log35. Khi â log5720câ gi¡ trà b¬ng:A. ab+2a 4 ab.B.ab2a + 4 ab.C.ab2a 4 ab.D.ab+2a + 4 ab.C¥u 459 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). °ta= log711,b = log27. H¢y biºu di¹n log3p 7121 8theoa v  b.A. log3p 7121 8=6a 9 b.B.log3p 7121 8=2 3a 9 b.C. log3p 7121 8=6a + 9 b.D.log3p 7121 8=6a 9b.C¥u 460 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Cholog53= a;log75= b. T½nh log15105theo av  b.A. 1+ a+ ab (1 + a)b .B.1+ b+ ab 1+ a .C.a+ b+ 1 b(1 + a) .D.1+ b+ ab (1 + a)b .C¥u 461 (Sð GD&T L¥m çng). Bi¸ta= log23v  b= log37. Biºu di¹n log663=a(m + b) a+ n .T½nh gi¡ trà 2m + 3n.A. 2m + 3n = 8. B.2m + 3n = 0. C.2m + 3n = 1. D.2m + 3n = 7.C¥u 462 (Sð GD&T Nam ành). °tlog54= a; log53= b. H¢y biºu di¹n log2512theo av  b.A. 2(a + b) . B.ab 2.C.a+ b 2.D.2ab .C¥u 463 (TT GDTX Nh  B±). Choa;b ;c thäa m¢n i·u ki»n alog37= 27,blog211=4, clog59=p 5. T½nh gi¡ trà cõa biºu thùc T= a(log37)2+ b(log211)2 c(log59)2.A. T= 467 . B.T= 219 . C.T= 1377 . D.T= 461 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 64L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 464 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o).°tlog25= a. Biºu di¹n log4500theo a.A. 3a + 2. B.1 2(3 a + 2). C.2(5 a + 4). D.6a 2.C¥u 465 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Bi¸tlog23= a;log53= b. Khi â log 3l :A. 1 a+1 b.B.ab. C.a+ b. D.ab a+ b.C¥u 466 (THPT Chuy¶n AMS). N¸ua= log303; b = log305th¼ log301350b¬ng:A. 2a + b+ 1. B.2a b+ 1. C.2a b 1. D.2a + b 1.C¥u 467 (THPT Chuy¶n AMS). Cho hai biºu thùc sau:A= log915+log918log910v B=log 362 1 2log1 63. Gi¡ trà cõa A Bl :A. 8. B.4. C.3. D.9.C¥u 468 (THPT Chuy¶n AMS). Gi£ sûlog 2=a. T½nh 1 log161000 ?A. 4a 3.B.4 3a .C.3a 4.D.3 4a .C¥u 469 (THPT  o Duy Tø). Chologab= p 3. Khi â gi¡ trà cõa logp ba p bpa!b¬ngA. 1 p 3. B.1+ p 3. C.1+ p 3. D.5+ 3p 3.C¥u 470 (THPT  o Duy Tø). Cholog1227=a. T½nh log3624A. 9 a 6+ 2a .B.9 a 6 2a .C.9+ a 6 2a .D.9+ a 6+ 2a .C¥u 471 (THPT  o Duy Tø). Gi¡ trà cõaa8 loga27(0 < a, 1) l A. 72. B.74. C.78. D.716 .C¥u 472 (THPT  o Duy Tø). Choa= log153. H¢y t½nh logp 515theo a.A. log p 515= 2 1 a.B.log p 515= 1 1 2a .C. log p 515= 1 1+ a.D.log p 515= 1 1 a.C¥u 473 (THPT  o Duy Tø). Choa= log2m,b = logm8m (0 < m,1). Khi â mèi li¶n h»giúa av  bl A. b= 3 a. B.b= 3+ a. C.b= 3 a a.D.3+ a a.C¥u 474 (THPT Chuy¶n Tho¤i Ngåc H¦u). N¸ulog1218=ath¼ log23b¬ngA. 1 a a 2.B.2a 1 a 2.C.a 1 2a 2.D.1 2a a 2.C¥u 475 (THTT L¦n 3). Cho bi¸tlog 2=3,log 3 =b. T½nh log3p 0;18 theo av  bta ÷ñc:A. 2b + a 2 3.B.b+ 2a 2 3.C.3b + a 2 3.D.b+ 3a 2 3.C¥u 476 (THPT  o Duy Tø). Choa> 0, b > 0thäa m¢n a2+ b2= 2ab . Trong c¡c m»nh ·sau ¥y, m»nh · n o óng? A.3 lg (a + b) = 1 2(lg a+ lgb). B.lg(a + b) = 3 2(lg a+ lgb).C. lga+ b 2= 1 2(lg a+ lgb). D.2(lg a+ lgb) = lg(4 ab ).C¥u 477 (THPT  o Duy Tø). N¸ua2b= 5th¼ 2a6b 4b¬ng gi¡ trà n o d÷îi ¥y ?A. 226 . B.246 . C.242 . D.200 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 65L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 478 (THPT Minh H ).Cholog23= a;log25= b. Biºu di¹n log456theo a;b l :A. 2a b a+ 2.B.a+ 1 2a + b.C.2a + b b+ 1.D.a 1 2a b.C¥u 479 (THPT Chuy¶n Tho¤i Ngåc H¦u). °ta= log23;b = log53:H¢y biºu di¹n log645theoa v  b.A. log645=2a2 2ab ab.B.log645=2a2 2ab ab+b .C. log645=a+ 2ab ab+b.D.log645=a+ 2ab ab.2.2.3 Vªn döng th§pC¥u 480 (THTT L¦n 5). Chån kh¯ng ànhsaitrong c¡c kh¯ng ành sau ¥y.A. N¸u ba sè thüc x;y ;z câ têng khæng êi th¼ 2016x; 2016 y; 2016 zcâ t½ch khæng êi.B. N¸u ba sè thüc x;y ;z theo thù tü l  ba sè h¤ng li¶n ti¸p trong mët c§p sè nh¥n th¼log x;log y;log ztheo thù tü l  ba sè h¤ng li¶n ti¸p cõa mët c§p sè cëng.C. ¤o h m cõa h m sè y= lnj2 x 1j tr¶n Rnf 1 2gl  y0= 2 2x 1.D. Méi h m sè y= ax; y = logaxçng bi¸n tr¶n tªp x¡c ành khi a> 1v  nghàch bi¸n tr¶n tªpx¡c ành khi 0< a< 1,a l  h¬ng sè.C¥u 481 (THPT  o Duy Tø). Cho0< a, 1,0 < b, 1,n 2 N. Mët håc sinh ¢ t½nh gi¡ trà cõabiºu thùcP = 1 logab +1 loga2b +: : : + 1 loganb nh÷ sau :B÷îc 1 : P= logba+ logba2+ : : : +logban.B÷îc 2 : P= logba:a 2: : : an.B÷îc 3 : P= logba1+ 2+ ::: +n.B÷îc 4 : P= n(n 1)logbp a.Häi b¤n håc sinh â ¢ gi£i saingay tø b÷îc n o?A. B÷îc 4. B.B÷îc 3. C.B÷îc 2. D.B÷îc 1.C¥u 482 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Cho h m sèfx¡c ành tr¶n tªp Nthäa f(1 ) = 1; f(m + n) =f (m ) + f(n ) + m:n ;8 m ;n 2 NGi¡ trà cõa biºu thùc logf(12 ) f(10 ) + 77b¬ng:A. 2. B.3. C.1. D.4.C¥u 483 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Chof(1 ) = 1;f(m + n) = f(m ) + f(n ) + mn;8m ;n 2 N.Gi¡ trà cõa biºu thùc T= log f(96 ) f(69 ) 241 2l A. 4. B.3. C.6. D.9.P N431 A432 A 433D434 B 435B436 D 437B438 D 439C440 C 441B442 A 443B444 A 445A446 D 447C448 D 449C450 BCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 66L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017451C452 C453 C454 D 455D456 B457 D458 D 459A460 D461 D462 C 463D464 B465 D466 A 467C468 B469 A470 A 471B472 A473 D474 D 475A476 C477 B478 B 479D480 B481 A482 A 483B2.3 H m sè mô - Lægarit2.3.1 Nhªn bi¸tC¥u 484 (THTT L¦n 5). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= 1 pex e10 l :A. Rnf 10g. B.[10; +¥). C.(ln 10; +¥). D.(10; +¥).C¥u 485 (THPT Chuy¶n AMS). Gi¡ tràlimx ! 0esinx 1 xl :A. 1. B.1. C.0. D.+¥.C¥u 486 (THPT Chuy¶n AMS). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= q log1 2x 1 x+ 5 l :A. ( 1; 1 ). B.( ¥; 1)[ (1; +¥). C. ( ¥; 1 ). D.(1; +¥).C¥u 487 (— MH 2017 L¦n 2). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= ln1 + p x+ 1.A. y0= 1 2p x+ 11 + p x+ 1. B.y0= 1 1+ p x+ 1.C. y0= 1 px+ 11 + p x+ 1. D.y0= 2 px+ 11 + p x+ 1.C¥u 488 (— MH 2017 L¦n 1). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= x+ 1 4x .A. y0= 1 2(x + 1)ln 2 22x .B.y0= 1+ 2(x + 1)ln 2 22x .C. y0= 1 2(x + 1)ln 2 2x2 .D.y0= 1+ 2(x + 1)ln 2 2x2 .C¥u 489 (— MH 2017 L¦n 1). T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sè y= log2(x 2 2x 3).A. D= ( ¥; 1][ [3; +¥). B.D= [ 1; 3 ].C. D= ( ¥; 1) [ (3; +¥). D.D= ( 1; 3 ).C¥u 490 (— MH 2017 L¦n 1). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= 13 x.A. y0= x:13 x 1. B.y0= 13 x: ln 13 . C.y0= 13 x. D.y0= 13x ln 13.C¥u 491 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= ( 4x2 1)1câ tªp x¡c ành l :A. Rn1 2;1 2. B.(0; +¥). C.R. D.1 2;1 2.C¥u 492 (Sð GD&T Ti·n Giang). H m sè n o sau ¥y nghàch bi¸n tr¶n tªp x¡c ành cõa nâ?A. y= log p 3x. B.y= log e px. C.y= logpx. D.y= log2x.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 67L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 493 (Sð GD&T Nam ành).T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sè y= x2 3x + 2 2016A. D= R. B.D= Rnf1; 2 g.C. D= ( 1; 2 ). D.D= ( ¥; 1 )[ (2; +¥).C¥u 494 (THPT Minh H ). T¼m tªp x¡c ành cõa h m sèy= log (x 2x2) + log 7 l :A. 0; 1 2. B. ¥;1 2. C.0; 1 2. D.(2; +¥).C¥u 495 (THPT Minh H ). ¤o h m cõa h m sèy= ( x2+ 3)1 2+ 22016b¬ng:A. y0= x(x 2+ 3)3 2. B.y0= 1 2(x 2+ 3)3 2. C.y0= 1 2x(x 2+ 3)1 2. D.y0= x(x 2+ 3)1 2.C¥u 496 (Sð GD&T çng Nai). ¤o h m cõa h m sèy= 2x+ x2l :A. y0= 2xln x+ 2x. B.y0= x:2 x 1+ 2x. C.y0= 2x+ 2x. D.y0= 2xlg 2 +2x.C¥u 497 (Sð GD&T çng Nai). ¤o h m cõa h m sèy= log3(sin 3 x) l :A. y0= 3 ln 3cot 3x. B.y0= 3 ln 3cot 3x. C.y0= 3 ln 3 cot 3 x. D.y0= 1 ln 3cot 3x.C¥u 498 (Sð GD&T Ti·n Giang). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= log21 x x+ 3l A. ( ¥; 3) [ (1; +¥). B.[ 3; 1 ].C. ( 3; 1 ). D.( ¥; 3][ [1; +¥).C¥u 499 (Sð GD&T Ti·n Giang). ¤o h m cõa h m sèy= ln(x 2+ 1) l A. y0= x x2+ 1.B.y0= 2x(x 2+ 1). C.y0= e 1 x2+ 1. D.y0= 2x x2+ 1.C¥u 500 (Sð GD&T Ti·n Giang). H m sèy= ex+ 2x 1câ ¤o h m l A. y0= ex. B.y0= ex+ 1. C.y0= ex+ 2x. D.y0= ex+ 2.C¥u 501 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= p lnx+ 2l :A. [e 2;+ ¥). B.1 e2 ;+ ¥. C.(0; +¥). D.R.C¥u 502 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Biºu thùclog3(x + 1) ÷ñc x¡c ành khi:A. x> 1. B.x< 1. C.x 1. D.x 1.C¥u 503 (THPT Nguy¹n Tr¥n). H m sèy= lnx2+ 5x 6câ tªp x¡c ành l :A. ( 6; 1 ). B.( ¥; 1 ). C.( ¥; 6) [( 1; +¥). D.(0; +¥).C¥u 504 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). ¤o h m cõa h m sèy= lnjsin xj.A. lnjcos xj. B.cot x. C.tan x. D.1 sinx.C¥u 505 (Sð GD&T L¥m çng). T¼m ¤o h my0cõa h m sè y= 2x:3 x+ 1.A. y0= x2:2 x 1:3 x. B.y0= 3:6 x: ln 6 . C.y0= 3:6 x ln 6.D.y0= 3x:6 x 1.C¥u 506 (Sð GD&T L¥m çng). T¼m ¤o h my0cõa h m sè y= log3x2 x+ 5.A. y0= 1 (x 2 x+ 5)ln 3 .B.y0= (2 x 1)ln 3 x2 x+ 5 .C. y0= 2x 1 x2 x+ 5.D.y0= 2x 1 (x 2 x+ 5)ln 3 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 68L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 507 (TT GDTX Nh  B±).T½nh ¤o h m cõa h m sèy= 3x+ log2(x + 4).A. y0= 1 (x + 4)ln 2 3x: ln 3 . B.y0= 1 (x + 4)ln 2 3x: ln 3 .C. y0= 1 (x + 4) +3x: ln 3 . D.y0= 1 (x + 4)ln 2 3x 1.C¥u 508 (Sð GD&T V¾nh Phóc). H m sèy= 2lnx+ x2câ ¤o h m l A. 1 x+2x2lnx+ x2. B.1 x+2x2lnx+ x2: ln 2 .C. 2lnx+ x2 ln 2.D.1 x+2x2lnx+ x2 ln 2.C¥u 509 (TT GDTX Nh  B±). T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sè y= log2x 2x2+ 3.A. D= 1; 3 2. B.D= ( ¥; 1) [ 3 2;+ ¥.C. D= 1; 3 2. D.D=Rn 1; 3 2.C¥u 510 (Sð GD&T Nam ành). T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sè y = log2p 6 xA. D= Rnf6 g. B.D= ( 6;+ ¥). C.D= ( ¥; 6 ]. D.D= ( ¥;6) .C¥u 511 (Sð GD&T Nam ành). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= log3(2 x 2).A. y0= 1 (2 x 2)l n 3.B.y0= 1 (x 1)l n 3.C.y0= 1 x 1.D.y0= 1 2x 2.C¥u 512 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). ¤o h m cõa h m sèy= x:e xl :A. y0= ( 1+ x):e x. B.y0= ( 1 x):e x. C.y0= ex. D.y0= x2:e x 1.C¥u 513 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= r log22x 1 x+ 1 l :A. D= ( ¥; 1) [ 1 2;+ ¥. B.D= ( ¥; 1) [ [2; +¥).C. D= ( ¥; 1][ (2; +¥). D.D= 1; 1 2.C¥u 514 (Sð GD&T Nam ành). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= 31 2x.A. y0= ( 2):3 1 2x. B.y0= ( 2 ln 3 ):3 1 2x. C. y0= 31 2x: ln 3 . D.y0= ( 1 2x) 3 2x.C¥u 515 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= q log 3+log0;1 (x + 2) l :A. [1; +¥). B.( 2; 1 ]. C.( 2; +¥). D.( 1; 1 ].C¥u 516 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). ¤o h m cõa h m sèy= esin 2xl :A. y0= e2 cos 2x. B.y0= cos 2 x:e sin 2x. C.y0= 2 cos 2 x:e sin 2x. D. y0= esin 2x.C¥u 517 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). H m sèy= x1 3câ còng tªp x¡c ành vîi h m sè n o trongc¡c h m sè sau ¥y? A.y= 3x. B.y= lnx. C.y= sin x. D.y= 3p x.C¥u 518 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Choa> 1. M»nh · n o sau ¥y l  m»nh · sai?A. 0< ax< 1khi x< 0.B. ax> 1khi x> 0.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 69L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C.Tröc tung l  ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= ax.D. N¸u x1 <x2 th¼ax1< ax2.C¥u 519 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). H m sèy= p x+ 1 1 log xcâ tªp x¡c ành l :A. (0; +¥)n f 10g. B.(0; +¥)n f eg . C.( 1; +¥)n f eg . D.( 1; +¥)n f 10g.C¥u 520 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= ln(x 2+ x+ 1).A. y0= 2x + 1 ln(x 2+ x+ 1).B. y0= 1 ln(x 2+ x+ 1).C. y0= 1 x2+ x+ 1.D.y0= 2x + 1 x2+ x+ 1.C¥u 521 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Tªp x¡c ànhDcõa h m sè y= logx+ 1(3 x).A. D= ( 1; 3 )n f0g. B.D= ( 1; 3 ). C.D= ( ¥; 3 ). D.D= ( 1; +¥).C¥u 522 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T½nh ¤o h m cõa h m sè sauy= 3x2+ 2.A. y0= 2x3 x2+ 2ln 3 . B.y0= 3x2+ 2ln 3 . C.y0= 2x3 x2+ 2. D.y0= 3x2+ 2.C¥u 523 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= ln 1 1+ x. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ànhsai? A.x:y 0+ 1= ey. B.x:y 0+ 1= 1 x+ 1.C.y0= 1 x+ 1.D.x:y 0+ 1= 0.C¥u 524 (THPT Chuy¶n AMS). ¤o h m cõa h m sèy= lnx2+ x+ 1l :A. 2x + 1 ln(x 2+ x+ 1).B.2x + 1 x2+ x+ 1.C.1 x2+ x+ 1.D.1 ln(x 2+ x+ 1).C¥u 525 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). ¤o h m cõa h m sèf(x ) = esin2xb¬ngA. esin2xcos 2x . B.esin2x. C.esin2x:2 sin x. D.esin2xsin 2 x.C¥u 526 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). ¤o h m cõa h m sèf(x ) = lnx+ p 1+ x2b¬ngA. f0( x ) = 1 x+ p 1+ x2 .B.f0( x ) = 1 p1+ x2 .C. f0( x ) = 2x p1+ x2 .D.f0( x ) = 1 x+ p 1+ x2 1+ 1 2p x2+ 1.C¥u 527 (THPT  o Duy Tø). Tªp gi¡ trà cõa h m sèy= logax(vîi x> 0v  0< a, 1) l A. (0; +¥). B.[0; +¥). C.R. D.Rnf0 g.C¥u 528 (THPT  o Duy Tø). Cho biºu thùcP= 2 3x+ 23x 23x+ 23x . Kh¯ng ành n od÷îi ¥y óng ? A.P= 26x 26x. B.P= 46x 46x. C.P= 29x2 29x2. D.P= 0.C¥u 529 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= q log1 2(x 1) 1l A. 1; 3 2. B.(1; +¥). C.3 2;+ ¥. D.[1; +¥).C¥u 530 (THPT  o Duy Tø). ¤o h m cõa h m sèy= log3p 1+ x2l  h m sè n o sau ¥y ?A. y= xln 3 1+ x2 .B.x (1 + x2) ln 3 .C. x p1+ x2:ln 3 .D.x p1+ x2 .C¥u 531 (THPT  o Duy Tø). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= log3 10x x2 3x + 2l A. D=Rnf1; 2 g. B.D= ( ¥; 10 ).C. D= ( ¥; 1 )[ (2; 10 ). D.D= ( 1;+¥)[ (2; 10 ).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 70L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 532 (THPT  o Duy Tø).Tªp x¡c ành cõa h m sèy= ( x 2)3l A. D=Rnf2 g. B.D=R. C.D= ( ¥; 2 ). D.D= ( 2;+¥).C¥u 533 (THTT L¦n 3). N¸uy= ex+ 2017th¼y0( ln 2 )b¬ng:A. 2017 . B.e2019. C.2e2017. D.2017 +e.C¥u 534 (THPT Chuy¶n Tho¤i Ngåc H¦u). T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sè y= log2x2 2x 3.A. D= ( ¥; 1) [ (3; +¥). B.D= ( ¥; 1][ [3; +¥).C. D= [ 1; 3 ]. D.D= ( 1; 3 ).C¥u 535 (THPT Minh H ). T¼m tªp x¡c ành cõa h m sèy= log3(x 2) l :A. (2; +¥). B.( 2; +¥). C.[2; +¥). D.[ 2; +¥).C¥u 536 (THPT Minh H ). T½nh ¤o h m cõa h m sèy= 5xt¤i x= 2b¬ng:A. 5:4 2. B.25 ln 5.C.10. D.25:ln 5 .C¥u 537 (Sð GD&T L¥m çng). H m sè n o sau ¥y nghàch bi¸n tr¶n R?A. y= p 2+ 1 2!x. B.y= ln 10 3x. C.y= p 52!x. D.y= p 4x.C¥u 538 (Sð GD&T L¥m çng). T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sè y= log3x2 5x + 6.A. D= ( 2; 3 ). B.D= ( ¥; 2 )[ (3; +¥).C. D= ( ¥; 2 ][ [3; +¥). D.D= [ 2; 3 ].C¥u 539 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Tªp hñp t§t c£ c¡c trà cõaxº biºu thùc log1 22 x x2÷ñcx¡c ành l : A.(0; 2 ). B.[0; 2 ]. C.( ¥; 0 ][ [2; +¥).D. ( ¥; 0 )[ (2; +¥).C¥u 540 (Sð GD&T V¾nh Phóc). H m sè n o d÷îi ¥y nghàch bi¸n tr¶n tªp x¡c ành cõa nâ?A. y= log1 3x. B.y= logpx. C.y= log21 x. D.y= log2x.C¥u 541 (THPT Y¶n Th¸). Tªp x¡c ành cõa h m sèy= log2(x 2 3x + 2) l :A. R. B.( ¥; 1 )[ (2; +¥). C. ( ¥; 1 ][ [2; +¥). D.(1; 2 ).C¥u 542 (THPT Minh H ). ¤o h m cõa h m sèy= log xt¤i x= 5b¬ng:A. 1 5 ln 10.B.5 ln 10 . C.ln 10 5.D.1 10 ln 5.2.3.2 Thæng hiºuC¥u 543 (— MH 2017 L¦n 2). X²t c¡c sè thüca,b thäa m¢n a> b> 1.T¼m gi¡ trà nhä nh§t Pmin cõa biºu thùcP= log 2a ba 2+ 3logba b.A. Pmin =19 . B.Pmin =13 . C.Pmin =14 . D.Pmin =15 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 71L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 544 (— MH 2017 L¦n 2).Cho ba sè thüc d÷ìnga;b ;c kh¡c 1. ç thà c¡c h m sè y= ax,y = bx, y = cx÷ñc cho trong h¼nh v³ b¶n. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A.a< b< c. B.a< c< b. C.b< c< a. D.c< a< b.C¥u 545 (THTT L¦n 5). Ph÷ìng tr¼nhlog2x+ log3x+ log6x+ log8x= log3x+ log5x+ log7x+log 9xA. 2. B.4. C.3. D.1.C¥u 546 (THTT L¦n 5). H m sè h m sau ¥y câ ¤o h m l  y0= 3xln 3 +7x6?A. y= 3x+ x7. B.y= 3x+ 7x. C.y= x3+ x7. D.y= x3+ 7x.C¥u 547 (Sð GD&T çng Nai). Cho hai h m sèf(x ) = 2xv  g(x ) = 1 3x. Chån kh¯ng ànhóng trong bèn kh¯ng ành sau: A. limx ! +¥ f(x ) = + ¥v  limx ! ¥g(x ) = 0. B.limx ! ¥f(x ) = ¥ v  limx ! +¥ g(x ) = 0.C. limx ! ¥f(x ) = 0v  limx ! +¥ g(x ) = 0. D.limx ! ¥f(x ) = 0v  limx ! +¥ g(x ) = + ¥.C¥u 548 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= x(2 lnx) tr¶n [2; 3 ].A. 4 2 ln 2 . B.2+ 2 ln 2 . C.e. D.1.C¥u 549 (THPT Y¶n Th¸). èi vîi h m sèy= ln1 x+ 1. Ta câ:A. xy0 1= ey. B.xy0+ 1= ey. C.xy0 1= ey. D.xy0+ 1= ey.C¥u 550 (THTT L¦n 3). Trong c¡c h m sau ¥y, h¢y ch¿ ra h m gi£m tr¶n R.A. y= p 3x. B.y= 5 3e x. C.y= ( p)3x. D.y= 1 2p 2x.C¥u 551 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Nhªn x²t n o d÷îi ¥y l  óng?A. H m sè lnxçng bi¸n tr¶n (0; +¥). B.logab:logbc:logca= 18a;b ;c 2 R .C. log3(a + b) = log3a+ log3b8a;b > 0. D.H m sè e1999xnghàch bi¸n tr¶n R.C¥u 552 (Sð GD&T Ti·n Giang). H m sè n o sau ¥y çng bi¸n tr¶n tªp x¡c ành cõa nâ?A. y= p 2x. B.y= 2 3x. C.y= ( 0:5 )x. D.y= e px.C¥u 553 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= 3xcâ ç thà l  (F ). Chån kh¯ng ành óngtrong bèn kh¯ng ành sau: A.Ox l  ti»m cªn ùng cõa (F ). B.Ox l  ti»m cªn ngang cõa (F ).C. Oy l  ti»m cªn ùng cõa (F ). D.Oy l  ti»m cªn ngang cõa (F ).Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 72L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 554 (Sð GD&T çng Nai).Cho h m sèy= log2x. Chån kh¯ng ành óng trong bèn kh¯ngành sau; A.limx ! 0+ y= ¥. B.limx ! 0+ y= + ¥. C.limx ! +¥ y= 0. D.limx ! 0+ y= 0.C¥u 555 (Sð GD&T çng Nai). Cho h m sèy= log1 2xcâ ç thà l  (F ). Chån kh¯ng ành óngtrong bèn kh¯ng ành sau: A.÷íng th¯ng x= 0l  ti»m cªn ùng cõa (F ).B. ÷íng th¯ng x= 0l  ti»m cªn ngang cõa (F ).C. ÷íng th¯ng y= 0l  ti»m cªn ùng cõa (F ).D. ÷íng th¯ng y= 0l  ti»m cªn ùng cõa (F ).C¥u 556 (Sð GD&T Ti·n Giang). Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy= xextr¶n o¤n 1;0 l A. 1 e.B.0. C.e. D.1 e.C¥u 557 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Vîi måixl  sè thüc d÷ìng. Trong c¡c kh¯ng ành sau,kh¯ng ành n o óng? A.ex> 1+ x. B.ex< 1+ x.C. sin x> x. D.2x> x.C¥u 558 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Cho hai h m sèy= axv  y= logax(vîi a> 0;a, 0).Kh¯ng ành sai l : A.H m sè y= logaxcâ tªp x¡c ành l  (0; +¥)..B. ç thà h m sè y= axnhªn tröc Oxl m ÷íng ti»m cªn ngang.C. H m sè y= axv  y= logaxnghàch bi¸n tr¶n méi tªp x¡c ành t÷ìng ùng cõa nâ khi 0<a < 1.D. ç thà h m sè y= logaxn¬m ph½a tr¶n tröc Ox.C¥u 559 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Cho h m sèy= x2+ 2x 33 5. Chån m»nh · sai trongc¡c m»nh · sau ¥y ? A.H m sè câ ¤o h m t¤i måi iºm x2 (1; +¥).B. y0( 0 ) = 6 55p 9.C. H m sè li¶n töc t¤i måi iºm xthuëc tªp x¡c ành cõa nâ.D. y0( 4) = 18 55p 25.C¥u 560 (Sð GD&T V¾nh Phóc 2). Cho h m sèy= log4(e x+ x2). Chån m»nh · óng trongc¡c m»nh · sau? A.y0( 1) = 1 2e 1+ e .B.y0( 1 ) = e+ 2 (1 + e) ln 4 .C. y0( 1) = (1 2e) ln 4 1+ e .D.y0( 1 ) = (e + 2)ln 4 1+ e .C¥u 561 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Cho h m sèy= x ex. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  óng?A. H m sè ¤t cüc tiºu t¤i x= 0.. B.H m sè ¤t cüc ¤i t¤i x= 0..C. H m sè çng bi¸n tr¶n (0; +¥).. D.H m sè câ tªp x¡c ành l  (0; +¥)..Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 73L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 562 (Sð GD&T Nam ành).Cho h m sèy= 4x. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ànhsai? A.H m sè luæn çng bi¸n tr¶n R. .B. H m sè câ tªp gi¡ trà l  (0; +¥).C. ç thà h m sè nhªn tröc Ox l m ti»m cªn ngang. .D. ç thà h m sè luæn i qua iºm câ tåa ë (1; 0 ).C¥u 563 (Sð GD&T Nam ành). T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= x+ e2xtr¶n o¤n [0; 1].A. 1. B.e2+ 1. C.e2. D.2e.C¥u 564 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Cho h m sèf(x ) = eln x. ¤o h m cõa h m sè t¤i x= 1l :A.f0( 1 ) = 1. B.f0( 1 ) = 1. C.f0( 1 ) = 0. D.f0( 1 ) = 1 e.C¥u 565 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Tªp t§t c£ c¡c iºm cüc trà cõa h m sèy= xln xl :A. e; 1 e. B.1 e.C. f1 g. D.H m sè khæng câ iºm cüc trà.C¥u 566 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). ç thà cõa h m sè n o trong c¡c h m sè sau khængcâiºm chung vîi tröc ho nh? A.y= x3 1. B.y= ex 1. C.y= 2x x 3.D.y= x p x2+ 5.C¥u 567 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= ex( x 2)2tr¶n o¤n[ 1; 3 ].A. max[ 1;3 ]y= e3. B.max[ 1;3 ]y= e2. C.max[ 1;3 ]y= 0. D.max[ 1;3 ]y= e.C¥u 568 (THPT Chuy¶n AMS). H m sè n o trong c¡c h m sè sau thäa m¢n: y0 y= ex?A. y= ( 2x + 1)e x 2. B.y= ( x+ 1)ex. C.y= 2ex+ 1. D.y= xex.C¥u 569 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= x lnx. Trong c¡c kh¯ng ành d÷îi ¥y, kh¯ngành n o l  óng? A.H m sè luæn çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; +¥).B. H m sè çng bi¸n tr¶n (0; e) v  nghàch bi¸n tr¶n (e ;+ ¥).C. H m sè nghàch bi¸n tr¶n (0; 1 )v  çng bi¸n tr¶n (1; +¥).D. H m sè nghàch bi¸n tr¶n (0; 1 )v  (1; e); çng bi¸n tr¶n (e ;+ ¥).C¥u 570 (THPT Chuy¶n AMS). Cho h m sèy= x ln(x + 1). Kh¯ng ành n o sau ¥y l  óng?A. H m câ tªp x¡c ành l  Rnf 1g. B.H m sè çng bi¸n tr¶n ( 1; +¥).C. H m sè çng bi¸n tr¶n ( ¥; 0 ). D.H m sè nghàch bi¸n tr¶n ( 1; 0 ).C¥u 571 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Cho h m sèy= p x2+ 3 xln xtr¶n o¤n [1; 2 ]. T½ch cõagi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t l  A.p 7 4 ln 2 . B.4 ln 2 2p 7. C.2p 7 4 ln 2 . D.4 ln 2 4p 7.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 74L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 572 (THPT Chuy¶n AMS).Cho h m sèf(x ) = ln(sin x). Gi¡ trà f0p 4l :A. 0. B.1. C.p 3. D.p 2.C¥u 573 (THPT  o Duy Tø). Cho h m sèy= lnx2+ 1. T¼m ho nh ë cüc trà cõa h m sè ¢cho. A.x= 1. B.x= 1. C.x= 1. D.x= 0.C¥u 574 (THTT L¦n 3). Vîi gi¡ trà n o cõaxth¼ h m sè y= log 23 x+ log3x¤t gi¡ trà lîn nh§t?A. 1 3.B.p 2. C.p 3. D.2 3.C¥u 575 (THPT  o Duy Tø). Ph¡t biºu n o sau ¥ykhængóng ?A. Hai ç thà h m sè y= ax, y = logax·u câ ÷íng ti»m cªn.B. Hai ç thà h m sè y= ax, y = logaxèi xùng nhau qua ÷íng th¯ng y= x.C. Hai h m sè y= ax, y = logaxcâ còng t½nh ìn i»u.D. Hai h m sè y= ax, y = logaxcâ còng tªp gi¡ trà.C¥u 576 (THTT L¦n 3). Kh¯ng ành n o sau ¥y l  sai?A. 2017 x> 1 2017,x> 1.B. H m sè y= log22x x¡c ành khi x> 0.C. ç thà h m sè y= 2xv  y= 1 2xèi xùng nhau qua tröc tung.D. N¸u (x 1)( x 2) > 0th¼ ln(x 1)( x 2) = ln(x 1) + ln(x 2).2.3.3 Vªn döngC¥u 577 (— MH 2017 L¦n 1). Æng A vay ng­n h¤n ng¥n h ng 100 tri»u çng, vîi l¢i su§t12%/n«m. Æng muèn ho n nñ cho ng¥n h ng theo c¡ch: Sau óng mët th¡ng kº tø ng y vay,æng b­t ¦u ho n nñ; hai l¦n ho n nñ li¶n ti¸p c¡ch nhau óng mët th¡ng, sè ti·n ho n nñ ð méil¦n l  nh÷ nhau v  tr£ h¸t ti·n nñ sau óng 3 th¡ng kº tø ng y vay. Häi, theo c¡ch â, sè ti·n mm æng A s³ ph£i tr£ cho ng¥n h ng trong méi l¦n ho n nñ l  bao nhi¶u ? Bi¸t r¬ng, l¢i su§t ng¥n h ngkhæng thay êi trong thíi gian æng A ho n nñ.A.m= 100:( 1 ;01 )3 3(tri»u çng).B.m= (1 ;01 )3 (1 ;01 )3 1(tri»u çng).C. m= 1001;03 3(tri»u çng).D.m= 120:( 1 ;12 )3 (1 ;12 )3 1 (tri»u çng).C¥u 578 (THTT L¦n 5). C¡c lo i c¥y xanh trong qu¡ tr¼nh quang hñp s³ nhªn ÷ñc mët l÷ñngnhä cacbon 14 (mët çng và cacbon). Khi mët bë phªn cõa c¥y â bà ch¸t th¼ hi»n t÷ñng quanghñp công s³ ng÷ng v  nâ s³ khæng nhªn th¶m cacbon 14 núa. L÷ñng cacbon 14 cõa bë ph¤n â s³ph¥n hõy mët c¡ch chªm ch¤p, chuyºn hâa th nh nitì 14. Gåi P(t) l  sè ph¦n tr«m cacsbon 14 cánl¤i trong mët bë phªn sinh tr÷ðng tø tn«m tr÷îc ¥y th¼ P(t) ÷ñc cho bði cæng thùc:P (t) = 100(0 ;5 ) 1 5750(% )Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 75L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017Ph¥n t½ch mët m¨u gé tø mët cæng tr¼nh ki¸n tróc cê, ng÷íi ta th§y l÷ñng cacbon 14 cán l¤i tronggé l  65;21% . H¢y x¡c ành ni¶n ¤i cõa cæng tr¼nh ki¸n tróc â.A. 3574 n«m. B.3754 n«m. C.3475 n«m. D.3547 n«m.C¥u 579 (Sð GD&T çng Nai). Anh H mua mët m¡y s£n xu§t câ trà gi¡ 300000000çng (batr«m tri»u çng) theo ph÷ìng thùc tr£ gâp; vîi thäa thuªn sau méi th¡ng (méi 30 ng y) kº tø ng ymua, anh H tr£ 5500000çng (n«m tri»u n«m tr«m ngh¼n çng) v  chàu l¢i su§t sè ti·n ch÷a tr£ l 0 ;5% méi th¡ng (theo ph÷ìng thùc l¢i k²p), ri¶ng th¡ng cuèi câ thº tr£ sè ti·n ½t hìn. Gåi nl  sèth¡ng (l m trán sè ¸n chú sè h ng ìn và) kº tø ng y mua º anh H tr£ h¸t sè ti·n nñ nâi tr¶n.Chån kh¯ng ành óng trong bèn kh¯ng ành sau: A.n= 64 . B.n= 68 . C.n= 48 . D.n= 60 .C¥u 580 (THPT Nguy¹n Tr¥n). T¿ l» t«ng d¥n sè h ng n«m ð Vi»t Nam ÷ñc duy tr¼ ð mùc1 ;05% . Theo sè li»u cõa Têng Cöc Thèng K¶, d¥n sè cõa Vi»t Nam n«m 2014l 90:725 :500ng÷íi. Vîi tèc ë t«ng d¥n sè nh÷ th¸ th¼ v o n«m 2030d¥n sè cõa Vi»t Nam l :A. 106 :118 :555 ng÷íi. B.107 :228 :555 ng÷íi. C.107 :272 :555 ng÷íi. D.107 :049 :810 ng÷íi.C¥u 581 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Mët khu røng câ trú l÷ñng gé4:10 5m²t khèi. Bi¸t tèc ësinh tr÷ðng cõa c¥y trong khu røng â l  4%méi n«m. Sau 5n«m khu røng â s³ câ bao nhi¶u m²tkhèi gé:A.4:10 5:1 ;14 5(m 3). B.4:10 5(1 + 0;04 5) ( m3).C. 4:10 5+ 0;04 5(m 3). D.4:10 5:1 ;04 5(m 3).C¥u 582 (Sð GD&T L¥m çng). ÆngBgði v o ng¥n h ng sè ti·n l  120 tri»u çng vîi l¢isu§t ành ký h ng n«m l  12%/n«m. N¸u sau méi n«m, æng khæng ¸n ng¥n h ng l§y l¢i th¼ ti·n l¢is³ cëng dçn v o vèn ban ¦u. Häi sau â 12 n«m kº tø ng y gði, sè ti·n l¢i L(khæng kº vèn) ængs³ nhªn ÷ñc l  bao nhi¶u? (Gi£ sû trong thíi gian â, l¢i su§t ng¥n h ng khæng thay êi). A.L= 12 :10 7h(1 ;12 )121i(VN). B.L= 12 :10 7h(1 ;12 )12+1i(VN).C. L= 12 :10 12:( 1 ;12 )12(VN). D.L= 12 2:10 7:0 ;12 (VN).C¥u 583 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Mët ng÷íi gûi ti¸t ki»m theo thº thùc l¢i k²p nh÷ sau: Méith¡ng ng÷íi n y ti¸t ki»m mët sè ti·n cè ành l  Xçng rçi gûi v o ng¥n h ng theo k¼ h¤n mëtth¡ng vîi l¢i su§t 0;8% /th¡ng. T¼m Xº sau ba n«m kº tø ng y gûi l¦n ¦u ti¶n ng÷íi â câ ÷ñctêng sè ti·n l  500tri»u çng.A. X= 4:10 6 1;008 371.B.X= 4:10 6 1 0;008 37.C. X= 4:10 6 1;008 1 ;008 361. D.X= 4:10 6 1;008 361.C¥u 584 (TT GDTX Nh  B±). Ng÷íi ta th£ mët l¡ b±o v o mët hç n÷îc. Thüc nghi»m cho th§ysau 9 gií, b±o s³ sinh sæi k½n c£ m°t hç. Bi¸t r¬ng sau méi gií, l÷ñng l¡ b±o g§p 10 l¦n l÷ñng l¡b±o tr÷îc â v  tèc ë t«ng khæng êi. Häi sau m§y gií th¼ sè l¡ b±o phõ k½n 1 3c¡i hç?Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 76L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017A.9 log 3.B.9 log 3 . C.109 3.D.3.C¥u 585 (Sð GD&T Nam ành). Mët ng÷íi gûi v o ng¥n h ng 100 tri»u çng vîi l¢i su§t 0;5%mët th¡ng, sau méi th¡ng l¢i su§t ÷ñc nhªp v o vèn. Häi sau mët n«m ng÷íi â rót ti·n th¼ têngsè ti·n ng÷íi â nhªn ÷ñc l  bao nhi¶u? A.100 :( 1 ;005 )12( tri»u çng). B.100 :( 1 + 12 :0 ;005 )12( tri»u çng).C. 100 :1 ;005 ( tri»u çng). D.100 :( 1 ;05 )12( tri»u çng).C¥u 586 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Æng A gûi v o ng¥n h ng 15 tri»u çng theo thº thùc l¢ik²p k¼ h¤n 1 n«m (tùc l  khi h¸t 1 n«m, khæng l§y l¢i m  gûi ti¸p, th¼ gèc v  l¢i ÷ñc nhªp º t½nhl¢i cõa n«m ti¸p theo) vîi l¢i su§t 7;65% =n«m. Gi£ sû l¢i su§t khæng thay êi. Häi sau 5 n«m ængA thu ÷ñc (c£ vèn l¨n l¢i) l  bao nhi¶u tri»u çng?A.15:[ 1 + 2:( 0 ;0765 )]5tri»u çng. B.15:(1 + 0;765 )5tri»u çng.C. 15:( 0 ;0765 )5tri»u çng. D.15:( 1 + 0;0765 )5tri»u çng.C¥u 587 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Mët ng÷íi mua mët chi¸c xe ætæ vîi gi¡ 625 tri»u çng. Bi¸tr¬ng cù sau s¡u th¡ng, gi¡ trà chi¸c xe ch¿ cán 80%so vîi s¡u th¡ng tr÷îc â. Häi sau bao nhi¶un«m th¼ gi¡ trà chi¸c xe ch¿ cán 256 tri»u çng? A.2 n«m 6 th¡ng. B.2 n«m. C.1 n«m 6 th¡ng. D.4 n«m.C¥u 588 (THPT Chuy¶n AMS). Mët ng÷íi gûi ti¸t ki»m50tri»u çng v o ng¥n h ng vîi l¢isu§t 7%mët n«m. Bi¸t r¬ng n¸u khæng rót ti·n ra khäi ng¥n h ng th¼ cù sau méi n«m, sè ti·n l¢is³ ÷ñc nhªp v o vèn ban ¦u. N¸u sau 5n«m mîi rót l¢i th¼ ng÷íi â thu ÷ñc sè ti·n l¢i l :A. 20;128 tri»u çng. B.70;128 tri»u çng. C.3;5 tri»u çng. D.50;7 tri»u çng.C¥u 589 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). T¿ l» t«ng d¥n sè h ng n«m ð Vi»t Nam duy tr¼ ð mùc 1;06% .Theo sè li»u cõa Têng cöc thèng k¶, d¥n sè Vi»t Nam n«m 2014 l  90.728.600 ng÷íi. Vîi tèc ët«ng d¥n sè nh÷ th¸ th¼ v o n«m 2050 d¥n sè Vi»t Nam l  A.134.022.614 ng÷íi . B.160.663.675 ng÷íi . C.132.616.875 ng÷íi . D.153.712.400 ng÷íi .C¥u 590 (THTT L¦n 3). B  A gûi100tri»u v o ng¥n h ng theo thº thùc l¢i k²p (¸n ký h¤nng÷íi gûi khæng rót l¢i ra th¼ ti·n l¢i ÷ñc t½nh v o vèn cõa ký k¸ ti¸p) vîi l¢i su§t 7%mët n«m.Häi sau 2 n«m b  A thu ÷ñc l¢i l  bao nhi¶u (gi£ sû l¢i su§t khæng thay êi)? A.15 tri»u çng. B.14;49 tri»u çng. C.20 tri»u çng. D.14;50 tri»u çng.P N484 D485 A486 D 487A488 A489 C 490B491 A492 B 493B494 C495 D 496A497 B498 C 499D500 D501 B 502A503 C504 B 505B506 D507 B 508B509 A510 D 511B512 A513 BCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 77L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017514B515 B516 C517 B518 C519 A520 D521 A 522A523 D524 B525 D526 B527 C528 A529 A 530B531 C532 A533 C534 B535 B536 D537 D 538B539 A540 C541 B542 A543 D544 B545 D 546A547 C548 A549 B550 D551 A552 A553 B 554A555 A556 D557 A558 D559 B560 B561 B 562D563 B564 B565 B566 D567 A568 B569 D 570D571 C572 B573 D574 C575 D576 D577 A 578D579 A580 B581 D582 A583 A584 B585 A 586D587 B588 B589 D590 B2.4 PT mô - Lægarit2.4.1 Nhªn bi¸tC¥u 591 (— MH 2017 L¦n 2). T¼m nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh3x 1= 27 :A. x= 9. B.x= 3. C.x= 4. D.x= 10 .C¥u 592 (— MH 2017 L¦n 1). Gi£i ph÷ìng tr¼nhlog4(x 1) = 3.A. x= 63 . B.x= 65 . C.x= 80 . D.x= 82 .C¥u 593 (THTT L¦n 5). Cho9x+ 9x= 23 . T½nh 3x+ 3x.A. 5. B.5. C.3. D.6.C¥u 594 (THPT Chuy¶n Tho¤i Ngåc H¦u). Gi£i ph÷ìng tr¼nhlog4(x 1) = 3:A. x= 63 . B.x= 65 . C.x= 82 . D.x= 80 .C¥u 595 (Sð GD&T Ti·n Giang). Vîi gi¡ trà n o cõaad÷ìng th¼ biºu thùc log6(4 + 2a 2) = 2?A. 4. B.Gi¡ trà kh¡c. C.1. D.2.C¥u 596 (Sð GD&T çng Nai). ChoSl  tªp hñp c¡c sè thüc xthäa 4x+ 3 2x= 0. Chån kh¯ngành óng trong bèn kh¯ng ành sau: A.S= f 6g. B.S= f6g . C.S= f 6; 0 g. D.S= f 4g ).C¥u 597 (Sð GD&T çng Nai). ChoSl  tªp hñp c¡c sè thüc xthäa 2 log9(4 3x) + log3x= 0.Chån kh¯ng ành óng trong bèng kh¯ng ành sau: A.S= f1 g. B.S= 1; 2 3. C.S= 3; 1 3. D.S= 1; 1 3.C¥u 598 (THPT Minh H ). T¼mxthäa m¢n log4(3 x 1) = 3:A. x= 65 3.B.x= 13 5.C.x= 21 . D.x= 37 3.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 78L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 599 (THPT Nguy¹n Tr¥n).Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhlog2x+ log2(x + 7) = 3l A. 3. B.2. C.1. D.0.C¥u 600 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Ph÷ìng tr¼nhlog2(x 1) = 2 câ nghi»m l :A. x= 3 4.B.x= 3. C.x= 5 4.D.x= 5.C¥u 601 (THPT Nguy¹n Tr¥n). H m sè y =e2x+ lnx 1câ ¤o h m l :A. y0= 2e2x+ 1 x.B.y0= 2e2x+ lnx+ 1. C. y0= e2x+ 2 x.D.y0= 2e2x+ 1 x1.C¥u 602 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh9x+ 2:3 x 3= 0l :A. 3. B.2. C.1. D.0.C¥u 603 (Sð GD&T L¥m çng). Gi£i ph÷ìng tr¼nh22x2 6x+ 1= 8x 3A. væ nghi»m. B.24 x= 5 2x = 2 .C.24 x= 5 2x = 2 .D.x= 7 p 174.C¥u 604 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Ph÷ìng tr¼nhlog2(4 x) log x 22= 3câ bao nhi¶u nghi»m?A. 1 nghi»m. B.væ nghi»m. C.2 nghi»m. D.3 nghi»m.C¥u 605 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Gi£i ph÷ìng tr¼nh2x+ 2x+ 1= 12 .A. x= 3. B.x= log25. C.x= 2. D.x= 0.C¥u 606 (TT GDTX Nh  B±). Gi£i ph÷ìng tr¼nh3x+ 2= 81 .A. x= 1. B.x= 3. C.x= 2. D.x= 4.C¥u 607 (TT GDTX Nh  B±). T¼m têng c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 2x2 4= 3x 2.A. 0. B.log25. C.2. D.log23.C¥u 608 (TT GDTX Nh  B±). T¼m têng c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log23 x 4 log3x+ 3= 0.A. 4. B.30. C.1. D.3.C¥u 609 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Ph÷ìng tr¼nhlog2(x 2+ x+ 2)3= 3câ bao nhi¶u nghi»m?A. 0. B.1. C.2. D.3.C¥u 610 (Sð GD&T Nam ành). Häi ph÷ìng tr¼nh22x2 5x 1= 1 8câ bao nhi¶u nghi»m?A. 0. B.1. C.2. D.3.C¥u 611 (Sð GD&T Nam ành). Gi£i ph÷ìng tr¼nhlog3(x 4) = 0.A. x= 1. B.x= 6. C.x= 5. D.x= 4.C¥u 612 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Ph÷ìng tr¼nh1 2log3(x 1)2= 1câ tªp nghi»m l :A. f 2g. B.f 4;2g. C.f4; 2g. D.f4g .C¥u 613 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Ph÷ìng tr¼nh18:4 x 35 :6 x+ 12 :9 x= 0câ hai nghi»mx 1;x2. Khi â t½chx1:x2 b¬ng:A. 2. B.2. C.1. D.3.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 79L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 614 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n).Têng hai nghi»m ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh 22x 3:2 x+2 = 0b¬ng:A. 2. B.3. C.1. D.0.C¥u 615 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh22x 2x+ 1:3 x+ 9x= 0l :A. x= 2. B.x= 1. C.x= 0. D.x= 1.C¥u 616 (THPT TT Nguy¹n Khuy¸n). Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhlog4(2 x+ 1+ 3) = xl :A. x= log23. B.x= 1. C.x= 1. D.x= log32.C¥u 617 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Ph÷ìng tr¼nh220164096 x= 0câ nghi»m l ?A. x= 252 . B.x= 206 . C.x= 108 . D.x= 168 .C¥u 618 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Gi£i ph÷ìng tr¼nhlog2(4 x 1) = 4.A. x= 15 4.B.x= 17 2.C.x= 7 4.D.x= 17 4.C¥u 619 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Häi ph÷ìng tr¼nh9x+ 1 6x+ 1= 3:4 xcâ bao nhi¶u nghi»m?A. 0. B.1. C.2. D.3.C¥u 620 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m têng c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 6:4 x 13 :6 x+ 6:9 x=0 .A. 2. B.1. C.0. D.13 6.C¥u 621 (THPT Chuy¶n AMS). Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh8x= 2j2 x+ 1j+ 1l :A. 1. B.0. C.2. D.3.C¥u 622 (THPT Chuy¶n AMS). Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh3x 1:5 2x 2 x=15 l :A. 0. B.1. C.2. D.3.C¥u 623 (THPT Chuy¶n AMS). T½ch c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2x+ log2(x 1) = 1l :A. 2. B.2. C.1. D.3.C¥u 624 (THPT Chuy¶n AMS). Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh5x+ 1 5x 1= 24 l :A. x= 3. B.x= 2. C.x= 0. D.x= 1.C¥u 625 (THPT Chuy¶n AMS). Ph÷ìng tr¼nh9x 3:3 x+ 2= 0câ hai nghi»m x1;x2 (x1 <x2).Gi¡ trà cõa A= 2x1 +3x2 l :A. 4log32. B.1. C.3log32. D.2log34.C¥u 626 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Ph÷ìng tr¼nh x 3 3x + 2 = log210câ bao nhi¶u nghi»m?A. 0. B.3. C.2. D.4.C¥u 627 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Cho ph÷ìng tr¼nh3:p log2x log24x = 0. B¼nh ph÷ìng cõatêng c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh l A. 9 16.B.36 . C.9. D.20 .C¥u 628 (THPT  o Duy Tø). Ph÷ìng tr¼nh4x 2:2 x= 0câ nghi»m l A. x= 0v  x= 1. B.x= 2. C.x= 1. D.x= 0v  x= 2.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 80L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 629 (THPT  o Duy Tø).Bi¸t32x+ 9= 10 :3 x. Gi¡ trà cõa (x 1)2l A. 64. B.1. C.0. D.64 ho°c 0.C¥u 630 (THPT  o Duy Tø). Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh1 log2x +1 log3x +1 log4x +: : : + 1 log2017 x=1 l A. x= 1 2017!.B.x= 1 2017.C.x= 2017! . D.x= 2017 .C¥u 631 (THPT  o Duy Tø). Gi£i ph÷ìng tr¼nh3log2x+ xlog23= 18 .A. x= 4. B.x= 3. C.x= 2. D.x= 1.C¥u 632 (THPT  o Duy Tø). Ph÷ìng tr¼nhp 7+ p 48x+ p 7 p 48x= 2câ nghi»ml  A.x= 0v  x= log27. B.x= 0.C. x= 0v  x= 1. D.x= 0v  x= log248.C¥u 633 (THPT  o Duy Tø). Ph÷ìng tr¼nhp 2x2+ x+ 4= 8xcâ nghi»m l A. x= 1v  x= 1. B.x= 4v  x= 5. C.x= 1v  x= 5. D.x= 1v  x= 4.C¥u 634 (THPT  o Duy Tø). Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh8:3 x+ 3:2 x= 24 +6xl A. 0. B.1. C.2. D.3.C¥u 635 (THPT  o Duy Tø). C¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhxlogx(1 x)2= 9l A. x= 2. B.x= 4v  x= 2. C.x= 2v  x= 2. D.x= 4v  x= 2.C¥u 636 (THTT L¦n 3). Cho h m sèf(x ) = ln(x 2 3x). Tªp nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh f0( x ) = 0l : A.¥; 0 )[ (3; +¥). B.3 2. C.f3g . D.?.C¥u 637 (THPT Y¶n Th¸). Tªp nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 2 34x 3 22 xl :A. ¥;2 3. B. 2 3;+ ¥. C.[ 2; +¥). D. ¥;2 5.C¥u 638 (THPT PH„M V‹N ÇNG). Ph÷ìng tr¼nh4x+ 6x= 25 x+ 2câ tªp nghi»m l A. f0 g. B.f2g. C.f0; 2 g. D.f0; 1; 2 g.C¥u 639 (THPT PH„M V‹N ÇNG). Ph÷ìng tr¼nhlog2(x 3) + log2(x 1) = 3câ nghi»m l A. x= 11 . B.x= 9. C.x= 7. D.x= 5.C¥u 640 (THPT Minh H ). Ph÷ìng tr¼nh20162x+ 1= 2016 5câ nghi»m l :A. x= 5 2.B.x= 2. C.x= 3. D.x= 3 2.C¥u 641 (THPT Minh H ). Cho5x= 2. T½nh A= 25 x+ 52 x.A. A= 13 2.B.A= 75 2.C.33 2.D.A= 29 .Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 81L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 20172.4.2 Thæng hiºuC¥u 642 (THPT Y¶n Phong). Cho43x+ y= 16 4 11+xv  32x+ 8 9y= 0. T½nh x+ y?A. 3. B.21. C.7. D.10.C¥u 643 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhesin(x p 4)= tan xtr¶n o¤n[ 0; 2 p]l :A. 1. B.2. C.3. D.4.C¥u 644 (Sð GD&T L¥m çng). Ph÷ìng tr¼nh32x+ 1 4:3 x+ 1= 0câ hai nghi»m l  x1;x2( x1 <x2). H¢y chån kh¯ng ành óngtrong c¡c kh¯ng ành sauA. x1 +2x2 =1. B.2x1 +x2 =1. C.x1 +x2 =2. D.x1x2 =1.C¥u 645 (Sð GD&T L¥m çng). Cho ph÷ìng tr¼nhlog23 x 14log4p 381x 1801 =0(1 ). Gåix 1;x2 l  hai nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh(1 ). H¢y chån kh¯ng ành óngtrong c¡c kh¯ng ành sau.A. x1x2 =336. B.x1x2 =346. C.x1x2 =356. D.x1x2 =3106.C¥u 646 (Sð GD&T L¥m çng). Cho ph÷ìng tr¼nhlog3x2+ 10 x+ 34 = 2. Gåi x0 l  nghi»mcõa ph÷ìng tr¼nh. T½nh gi¡ trà cõa A= log2(9 + x0).A. A= 1. B.A= log210. C.A= 2. D.A= log214.C¥u 647 (TT GDTX Nh  B±). Gåix1;x2 (vîix1 <x2) l  c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhlog9(x +8 ) log3(x + 26 ) + 2= 0.T½nh gi¡ trà cõa P= 4x1 +x2.A. P= 1. B.P= 27 . C.P= 32 . D.P= 4.C¥u 648 (Sð GD&T Nam ành). Cho9x+ 9x= 14 . T½nh gi¡ trà cõa biºu thùc K = 8+ 3x+ 3x 1 3x 3x.A. 5 2.B.4 5.C.4. D.2.C¥u 649 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Choa4 5> a2v  logb2 e<0. Kh¯ng ành n o sau ¥y l ÓNG ?A. 0< a< b< 1. B.0< a< 1< b. C.0< b< a< 1. D.a> 1;b > 1.C¥u 650 (THPT  o Duy Tø). Vîi0< a, 1, k¸t luªn n o khængóng ?A. logax2= m, 2 logax= m. B.logax= c, x= ac.C. logax= logab2, x= b2. D.logax3= n, 3 logax= n.C¥u 651 (THPT  o Duy Tø). Kh¯ng ành n o sau ¥y óng khi nâi v· ph÷ìng tr¼nh 76 x=x + 2?A. Ph÷ìng tr¼nh væ nghi»m. B.Ph÷ìng tr¼nh câ ½t nh§t 2 nghi»m.C. Ph÷ìng tr¼nh câ nghi»m duy nh§t x= 5. D.Ph÷ìng tr¼nh câ væ sè nghi»m.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 82L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 652 (THTT L¦n 3).Gi£i ph÷ìng tr¼nh2 log3(x 2) + log3(x 4)2= 0: Mët håc sinh l  nh÷sau:B÷îc 1. i·u ki»n 8><>: x> 2x , 4 ( )B÷îc 2. Ph÷ìng tr¼nh ¢ cho t÷ìng ÷ìng vîi 2 log3(x 2) + 2 log3(x 4) = 0B÷îc 3. Hay l :log3(x 2)( x 4) = 0, (x 2)( x 4) = 1, x2 6x + 7= 0, x= 3 p 2.èi chi¸u i·u ki»n (*), suy ra ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m l  x= 3 p 2.B i gi£i tr¶n óng hay sai, n¸u sai th¼ sai ð b÷îc n o? A.Sai ð b÷îc 1. B.Sai ð b÷îc 2. C.Sai ð b÷îc 3. D.óng.C¥u 653 (THTT L¦n 3). Ph÷ìng tr¼nh5x+ 1+ 6:5 x 3:5 x 1= 52 câ mët nghi»m duy nh§t x0thuëc kho£ng n o d÷îi ¥y?A.(2; 4 ). B.( 1; 1 ). C.(1; 2 ). D.(0; 2 ).2.4.3 Vªn döng th§pC¥u 654 (— MH 2017 L¦n 2). T¼m tªp hñp c¡c gi¡ trà cõa tham sè thüc mº ph÷ìng tr¼nh6 x+ ( 3 m)2 x m = 0câ nghi»m thuëc kho£ng (0; 1 ).A. [3; 4 ]. B.[2; 4 ]. C.(2; 4 ). D.(3; 4 ).C¥u 655 (THTT L¦n 5). Gi£i ph÷ìng tr¼nh3x2 x2= 1. Líi gi£i sau ¥y sai b­t ¦u tø b÷îc n o?B÷îc 1.Bi¸n êi 3x2 x2= 1, 3x( 2 x) x= 1.B÷îc 2.Bi¸n êi 3x( 2 x) x= 1, (3 :2 x) x= 1.B÷îc 3.Bi¸n êi (3 :2 x) x= 1, (3 :2 x) x= ( 3:2 x) 0.B÷îc 4.Bi¸n êi (3 :2 x) x= ( 3:2 x) 0, x= 0.B÷îc 5.Vªy ph÷ìng t¼nh câ nghi»m duy nh§t x= 0.A. B÷îc 2. B.B÷îc 3. C.B÷îc 4. D.C£ 5 b÷îc ·u óng.C¥u 656 (THPT Nguy¹n Tr¥n). Ph÷ìng tr¼nh32x 2m :3 x+ 4m + 5= 0câ hai nghi»m ph¥n bi»tkhi: A.5 4<m< 5. B.1< m< 0. C.m> 5. D.m< 1hay m> 5.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 83L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 657 (Sð GD&T Ti·n Giang).Nghi»m cõa h» ph÷ìng tr¼nh8<: 4x+ y+ 3:4 2y= 8x + 3y = 2 log43 l A. 1 2(3 + log43);1 2(1 log43). B.1 2(1 + log43);1 2(1 log43).C. (1 + log43; 1log43). D.1 2(3 + log43);1 2(3 log43).C¥u 658 (TT GDTX Nh  B±). T¼m t§t c£ c¡c sè thücmº ph÷ìng tr¼nh lg(x 2+ mx ) lg(x 3) =0 câ nghi»m.A. m< 3. B.m 5. C.m2( 5; 3). D.m2R.C¥u 659 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Vîi gi¡ trà n o cõamth¼ ph÷ìng tr¼nh 4x m:2 x+ 1+ 2m =0 câ 2 nghi»m ph¥n bi»t x1;x2 sao chox1 +x2 =3.A. m= 4. B.m= 3. C.m= 2. D.m= 8.C¥u 660 (THPT Chuy¶n AMS). Vîi gi¡ trà n o cõa tham sèmth¼ ph÷ìng tr¼nh log3 2jx 2jlog 2 3(x + 1) = mcâ 3 nghi»m ph¥n bi»t?A. m> 3. B.m< 2. C.m> 0. D.m= 2.C¥u 661 (THPT Chuy¶n AMS). T¼mmº ph÷ìng tr¼nh 5:16 x 2:81 x= m:36 xcâ óng mëtnghi»m. A.m2 ¥; p 2i[ hp 2;+¥. B.m> 0.C. Vîi måi m. D.Khæng tçn t¤i m.C¥u 662 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). º ph÷ìng tr¼nhlog22 x 2log2x= mcâ nghi»m trong kho£ng( 0; 1 )th¼A. m> 1. B.m 0. C.m 1. D.m> 0.C¥u 663 (THPT Chuy¶n AMS). Vîi gi¡ trà n o cõa tham sèmth¼ ph÷ìng tr¼nh 3x2 4x+ 3= mcâhai nghi»m ph¥n bi»t? A.m> 1. B.m> 1 3.C.1< m< 3. D.Vîi måi sè thüc m.C¥u 664 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). º ph÷ìng tr¼nh9x+ 2:3 x+ m = 0câ nghi»m th¼A. m 0. B.m< 1. C.m< 0. D.m 1.2.4.4 Vªn döng caoC¥u 665 (— MH 2017 L¦n 2). Sè l÷ñng cõa lo¤i vi khu©nAtrong mët pháng th½ nghi»m ÷ñct½nh theo cæng thùc s(t) = s(0 ):2 t, trong â s(0 ) l  sè l÷ñng vi khu©n A lóc ban ¦u, s(t) l  sèl÷ñng vi khu©n Acâ sau tphót. Bi¸t sau 3 phót th¼ sè l÷ñng vi khu©n Al  625 ngh¼n con. Häi saubao l¥u, kº tø lóc ban ¦u, sè l÷ñng vi khu©n Al  10 tri»u con ?A. 48 phót. B.19 phót. C.7 phót. D.12 phót.P NCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 84L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017591C592 B593 A594 B595 A596 A597 D598 A 599C600 C601 A602 C603 B604 C605 C606 C 607D608 B609 C610 C611 C612 C613 A614 C 615C616 A617 D618 D619 B620 C621 A622 C 623B624 D625 C626 D627 B628 C629 B630 C 631A632 B633 D634 C635 B636 D637 B638 C 639D640 B641 C642 D643 B644 A645 C646 C 647C648 C649 B650 A651 C652 B653 D654 C 655B656 C657 B658 A659 A660 B661 C662 D 663B664 C665 C2.5 BPT mô - Lægarit2.5.1 Nhªn bi¸tC¥u 666 (— MH 2017 L¦n 2). T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nh log1 2(x + 1) < log1 2(2 x 1)A. S= ( 2;+¥). B.S= ( ¥; 2 ). C.S= 1 2; 2 . D.S= ( 1; 2 ).C¥u 667 (— MH 2017 L¦n 1). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nhlog2(3 x 1) > 3.A. x> 3. B.1 3<x< 3. C.x< 3. D.x> 10 3.C¥u 668 (THTT L¦n 3). Nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log3(4 x 3) 2l :A. x 3. B.x> 3 4.C.x> 3. D.3 4<x 3.C¥u 669 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nhlog0;5 (4 x + 11 )< log0;5 (x 2+ 6x +8 ).A. x2 ( 3; 1 ). B.x2 ( ¥; 4) [ (1; +¥).C. x2 ( 2; 1 ). D.x2 ( ¥; 3) [ (1; +¥).C¥u 670 (Sð GD&T Ti·n Giang). Nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nhlog3x< 2l A. x< 2. B.0< x< 9. C.x> 2. D.x< 6.C¥u 671 (Sð GD&T Ti·n Giang). Nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh1 2x> 1l A. x< 0. B.x> 0. C.x< 1. D.x> 1.C¥u 672 (Sð GD&T Ti·n Giang). Nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh2:2 x+ 3:3 x 6x+ 1> 0l A. x< 2. B.x 2. C.x< 3. D.Vîi måi sè thüc.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 85L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 673 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh).Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nh2x2 4 5x 2.A. x2 ( ¥; 2) [ (log25;+¥). B.x2 ( ¥; 2][ [log25;+¥).C. x2 ( ¥; log25 2) [ (2; +¥). D.x2 ( ¥; log25 2][ [2; +¥).C¥u 674 (TT GDTX Nh  B±). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nhlog3(x + 4) < 2.A. x< 2. B.x 4. C.x< 5. D.4< x< 5.C¥u 675 (TT GDTX Nh  B±). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nh32x+ 4+ 80 :3 x 1> 0.A. x> 4. B.x< 1 81.C.x< 1hay x> 1 81.D. x2 /0.C¥u 676 (THPT Nguy¹n T§t Th nh). Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nhlog23 x+ 2 log3x 3< 0l :A.1 27; 3. B.( ¥; 3)[ (1; +¥). C. ( 3; 1 ). D.1 3; 27 .C¥u 677 (Sð GD&T Nam ành). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nh2log2(x 1) log2(5 x) + 1A. 1< x< 3. B.1 x 3. C.3 x 3. D.1< x 3.C¥u 678 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nhlog8(4 2x) 2.A. x 30. B.x 30. C.x 6. D.x 6.C¥u 679 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nh (x 4):(1 + log2x) <0 .A. S= ( 2; 4 ). B.S= 1 2; 4 . C.S= ( ¥; 4 ). D.S= ( 0; 4 ).C¥u 680 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). T¼m tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh4 + p 152x> 4 p 151 x.A. ( 1; +¥). B.( ¥; 1). C.(1; +¥). D.( ¥; 1 ).C¥u 681 (THPT  o Duy Tø). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nhlogxx2 x> 1.A. x2 (1; 2 ). B.x> 2. C.x> 1. D.x2 (0; 2 ).C¥u 682 (THPT  o Duy Tø). Sè c¡c nghi»m nguy¶n d÷ìng cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log1 2x2 5x + 7>0 l A. væ sè. B.2. C.1. D.0.C¥u 683 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nhlog1 3x 2 x 1>0l A. (2; +¥). B.( ¥; 1 )[ (2; +¥). C. ( ¥; 1 ). D.(1; +¥).C¥u 684 (THPT  o Duy Tø). Nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh1 52x+ 1> 1 5x 3l A. x= 4. B.x> 4. C.x 4. D.x< 4.C¥u 685 (THPT  o Duy Tø). Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log2(2 + x) 1l A. [0; +¥). B.[1; 2 ]. C.( ¥; 1) [ (1; 2 ]. D.( 1; 2 )n f0; 1 g.C¥u 686 (THPT L÷ìng Th¸ Vinh). B§t ph÷ìng tr¼nh4x+ 8 3:2 x+ 1câ tªp nghi»m l A. [1; 2 ]. B.( ¥; 1 ][ [2; +¥). C. ( ¥; 2 ][ [4; +¥). D. [2; 4 ].Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 86L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 687 (THPT Y¶n Th¸).Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log0;4 (x 4) + 2 0l :A. 4; 13 2. B.(4; +¥). C. ¥;13 2. D.13 2;+ ¥.C¥u 688 (THPT PH„M V‹N ÇNG). B§t ph÷ìng tr¼nhlog2p x 2+ 4 log31 p2 x+ 8câ nghi»m l  A.x= 2. B.x 2. C.x 2. D.1 x 2.C¥u 689 (THPT PH„M V‹N ÇNG). B§t ph÷ìng tr¼nhlog1 2x+ log3x> 1câ tªp nghi»m l A. (0; 3 ). B.(0; 2 ). C.(2; 3 ). D.K¸t qu£ kh¡c.C¥u 690 (THPT Minh H ). Choa> 1v  0< x< y, chån ¡p ¡n óng:A. 1< ax< ay. B.ax< ay< 1. C.ax< 1< ay. D.ax> ay> 1.C¥u 691 (TT GDTX Nh  B±). Vîia;b > 0v  a, 1;b , 1. i·u ki»n n o sau ¥y cho bi¸t logab<0 ?A. (a 1)( b 1) < 0. B. b< 1. C.ab >1. D.ab <1.C¥u 692 (THPT  o Duy Tø). Gi£ sû c¡c logarit sau ·u câ ngh¾a, m»nh · n o sau ¥y l  óng? A.logab= logac, b= c. B.logab> logac, b> c.C. loga2 1b> loga2 1c, b< c. D.loga2+ 1b> loga2+ 1c, b> c.2.5.2 Thæng hiºuC¥u 693 (— MH 2017 L¦n 1). Cho hai sè thücav  b, vîi 1< a< b. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥yl  kh¯ng ành óng ? A.logab< 1< logba. B. 1< logab< logba. C. logba< logab< 1. D. logba< 1< logab.C¥u 694 (— MH 2017 L¦n 1). Cho h m sèf(x ) = 2x:7 x2. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ànhsai ?A. f(x ) < 1, x+ x2log 27< 0. B.f(x ) < 1, xln 2 +x2ln 7 <0.C. f(x ) < 1, xlog72+ x2< 0. D.f(x ) < 1, 1+ xlog27< 0.C¥u 695 (THTT L¦n 3). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nh:2 p51 x 2 p55. Mët håc sinh l m nh÷ sau:B÷îc 1. i·u ki»n x, 0 ( )B÷îc 2. V¼2 p5<1n¶n 2 p51 x 2 p55, 1 x5B÷îc 3. Tø â suy ra 1 5x , x 1 5. Vªy tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh ¢ cho l S=Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 87L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017 ¥;1 5/f0 g.B i gi£i tr¶n óng hay sai, n¸u sai th¼ sai ð b÷îc n o? A.óng. B.Sai ð b÷îc 1. C.Sai ð b÷îc 2. D.Sai ð b÷îc 3.C¥u 696 (Sð GD&T Ti·n Giang). M»nh · n o sau ¥y óng?A. 2 p 23< 2 p 24. B.42 p 23< 4 p 24.C. p 11p 26< p 11p 27. D.p 3 p 23< p 3 p 25.C¥u 697 (Sð GD&T çng Nai). Chop= log62+ log63v  q= log0;6 2 log0;6 3. Chån kh¯ngành óng trong bèn kh¯ng ành sau: A.p> 1v  q= 0. B.p= 1v  q> 0. C.p= 1v  q< 0. D.p> 1v  q> 0.C¥u 698 (THPT Y¶n Th¸). Chån kh¯ng ành sai trong c¡c kh¯ng ành sau:A. log2x< 0, 0< x< 1. B.lnx> 0, x> 1.C. log1 3a> log1 3b, a> b> 0. D.log1 3a= log1 3b, a= b> 0.C¥u 699 (THPT Y¶n Th¸). Cho hai sè d÷ìnga;b . °t X= ea+ b 2v  Y= ea+ eb 2. Khi â m»nh ·n o sau ¥y óng: A.X Y. B.X> Y. C.X< Y. D.X Y.C¥u 700 (THPT Chuy¶n Th¡i B¼nh). Choa, b l  hai sè thüc thäa m¢n ap 33> ap 22v  logb3 4<log b4 5. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  óng?A. 0< a< 1;b > 1. B.0< a< 1;0 < b< 1.C. a> 1;b > 1. D.a> 1;0 < b< 1.C¥u 701 (TT GDTX Nh  B±). Chån kh¯ng ànhsaitrong c¡c kh¯ng ành sau.A. 0;2 x> 0;2 2x 1, x< 2x 1. B.log0;3 x> log0;3 (x 2+ 1) , x> x2+ 1.C. ex 2> 0, x2 R. D.lnx< 0, 0< x< 1.C¥u 702 (Sð GD&T V¾nh Phóc). Choa> 0;a , 1; x; y l  hai sè thüc d÷ìng. T¼m m»nh ·óng? A.loga(xy ) = logax+ logay. B.loga(x + y) = logax+ logay.C. loga(xy ) = logax:logay. D.loga(x + y) = logax:logay.C¥u 703 (Sð GD&T Nam ành). Choa> 1. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành óng?A. a p 3> 1 ap 5.B.a1 3> p a. C.1 a2016 < 1 a2017 .D.3p a2 a>1.C¥u 704 (THPT Tr¦n H÷ng ¤o). Chox; y l  hai sè thüc d÷ìng v  m;n l  hai sè thüc tòy þ.Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành sai?A.xm ym n= y xm:n. B. xm:x n= xm:n. C.np xm= xm n. D.(x n)m= ( xm)n.Cuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 88L– MINH C×ÍNGTh¦y: L¶ Minh C÷íng- S i Gán - 01666658231 Tr­c nghi»m ph¥n lo¤i 2017C¥u 705 (THPT Chuy¶n AMS).Kh¯ng ành n o sau ¥y l  sai?A. 2p 2+ 1> 2p 3. B.p 2 12016>p 2 12017.C. 1 p 22!2018< 1 p 22!2017. D.p 3 12017>p 3 12016.C¥u 706 (THPT  o Duy Tø). N¸ua17 3< a15 8v  logbp 2+ p 5< logbp 2+ p 3th¼ a,bthäa m¢n i·u ki»n g¼ ?A.a> 1v  b> 1. B.0< a< 1v  0< b< 1.C. 0< a< 1v  b> 1. D.a> 1v  0< b< 1.C¥u 707 (THPT  o Duy Tø). Trong c¡c m»nh · sau, m»nh · n o sai?A. log34> log41 3.B.log2015 x2+ 2016 > log2017 x2+ 2016 .C. log0;3 0;8 < 0. D.log35> 0.P N666 C667 A668 A669 C670 B 671A672 A673 D674 D675 A 676A677 D678 B679 B680 A 681B682 D683 A684 D685 A 686D687 A688 A689 D690 A 691A692 D693 D694 B695 D 696B697 B698 C699 A700 A 701B702 A703 A704 B705 D 706B707 CCuëc íi gièng nh÷ c÷ïi mët chi¸c xe ¤p, º giú th¸ c¥n b¬ng, b¤n ph£i li¶n töc di chuyºn Albert Einstein 89

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận