36 đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ GD&ĐT (2016 – 2021) chọn lọc

479 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 12#đề thi#thptqg toán

Mô tả chi tiết

Tài liệu do Tailieuvip.com sưu tầm gồm 216 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Th.S Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập 36 đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ GD&ĐT (2016 – 2021).

Đề số 1. ĐỀ MINH HOẠ TN THPT 2017 – Mã MH-1 2.
Đề số 2. ĐỀ MINH HOẠ TN THPT 2017 – Mã MH-2 8.
Đề số 3. ĐỀ MINH HOẠ TN THPT 2017 – Mã MH-3 14.
Đề số 4. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2017 – Mã CT-101 20.
Đề số 5. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2017 – Mã CT-102 25.
Đề số 6. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2017 – Mã CT-103 30.
Đề số 7. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2017 – Mã CT-104 36.
Đề số 8. ĐỀ MINH HOẠ TN THPT 2018 – Mã MH-1 41.
Đề số 9. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2018 – Mã CT-104 48.
Đề số 10. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2018 – Mã CT-102 54.
Đề số 11. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2018 – Mã CT-103 60.
Đề số 12. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2018 – Mã CT-104 66.
Đề số 13. ĐỀ MINH HOẠ TN THPT 2019 – Mã MH-1 72.
Đề số 14. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2019 – Mã CT-101 78.
Đề số 15. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2019 – Mã CT-102 84.
Đề số 16. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2019 – Mã CT-103 91.
Đề số 17. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2019 – Mã CT-104 97.
Đề số 18. ĐỀ MINH HOẠ TN THPT 2020 – Mã MH-1 103.
Đề số 19. ĐỀ MINH HOẠ TN THPT 2020 – Mã MH-2 109.
Đề số 20. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-101-1 114.
Đề số 21. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-102-1 120.
Đề số 22. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-103-1 126.
Đề số 23. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-104-1 132.
Đề số 24. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-101-2 138.
Đề số 25. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-102-2 143.
Đề số 26. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-103-2 148.
Đề số 27. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2020 – Mã CT-104-2 153.
Đề số 28. ĐỀ MINH HỌA TNTHPT 2021 – Mã MH 2021 158.
Đề số 29. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-101-1 164.
Đề số 30. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-102-1 169.
Đề số 31. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-103-1 174.
Đề số 32. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-104-1 179.
Đề số 33. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-101-2 184.
Đề số 34. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-102-2 189.
Đề số 35. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-103-2 194.
Đề số 36. ĐỀ CHÍNH THỨC TNTHPT 2021 – Mã CT-104-2 199.
Đáp án trắc nghiệm đề số 1 205.

Nội dung

Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íngNìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íngMÖC LÖCI — THI THPT 1· sè 1.— MINH HO„ TN THPT 2017, M¢ MH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 · sè 2.— MINH HO„ TN THPT 2017, M¢ MH-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 · sè 3.— MINH HO„ TN THPT 2017, M¢ MH-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 · sè 4.— CH�NH THÙC TNTHPT 2017, M¢ CT-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 · sè 5.— CH�NH THÙC TNTHPT 2017, M¢ CT-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 · sè 6.— CH�NH THÙC TNTHPT 2017, M¢ CT-103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 · sè 7.— CH�NH THÙC TNTHPT 2017, M¢ CT-104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 · sè 8.— MINH HO„ TN THPT 2018, M¢ MH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 · sè 9.— CH�NH THÙC TNTHPT 2018, M¢ CT-104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 · sè 10.— CH�NH THÙC TNTHPT 2018, M¢ CT-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 · sè 11.— CH�NH THÙC TNTHPT 2018, M¢ CT-103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 · sè 12.— CH�NH THÙC TNTHPT 2018, M¢ CT-104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 · sè 13.— MINH HO„ TN THPT 2019, M¢ MH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 · sè 14.— CH�NH THÙC TNTHPT 2019, M¢ CT-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 · sè 15.— CH�NH THÙC TNTHPT 2019, M¢ CT-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 · sè 16.— CH�NH THÙC TNTHPT 2019, M¢ CT-103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 · sè 17.— CH�NH THÙC TNTHPT 2019, M¢ CT-104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 · sè 18.— MINH HO„ TN THPT 2020, M¢ MH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 · sè 19.— MINH HO„ TN THPT 2020, M¢ MH-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 · sè 20.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-101-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 · sè 21.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-102-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 · sè 22.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-103-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 · sè 23.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-104-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 · sè 24.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-101-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 · sè 25.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-102-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 · sè 26.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-103-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 · sè 27.— CH�NH THÙC TNTHPT 2020, M¢ CT-104-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 · sè 28.— MINH HÅA TNTHPT 2021, M¢ MH 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 · sè 29.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-101-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 ipTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 0· sè 30.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-102-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 · sè 31.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-103-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 · sè 32.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-104-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 · sè 33.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-101-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 · sè 34.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-102-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 · sè 35.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-103-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 · sè 36.— CH�NH THÙC TNTHPT 2021, M¢ CT-104-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199II P N 204¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 ¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 iipTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIA¡p ¡n tr­c nghi»m · sè 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 iiipTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 0ivpTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íngPH†N— THI THPTI123 45678 910111213 1415 16171819202122 23242526272829 3031 323334 3536373839404142 43 4445 464748 49 50Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 1TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 1 — MINH HO„ TN THPT 2017Mæn: To¡nN«m håc: 20162017Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.÷íng cong trong h¼nh b¶n l  ç thà cõa mët h m sè trong bèn h msè ÷ñc li»t k¶ ð bèn ph÷ìng ¡n A; B; C; Dd÷îi ¥y. Häi h m sè â l h m sè n o? A y= x2+ x 1. B y= x3+ 3 x+ 1 . C y= x3 3x + 1 . D y= x4 x2+ 1 . xyC¥u 2.Cho h m sè y= f(x ) câ limx ! +1 = 1v limx !1 =1. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ànhóng? A ç thà h m sè ¢ cho khæng câ ti»m cªn ngang.B ç thà h m sè ¢ cho câ óng mët ti»m cªn ngang.C ç thà h m sè ¢ cho câ hai ti»m cªn ngang l  c¡c ÷íng th¯ngy= 1 v y= 1. D ç thà h m sè ¢ cho câ hai ti»m cªn ngang l  c¡c ÷íng th¯ngx= 1 v x= 1.C¥u 3. Häi h m sè y= 2 x4+ 1 çng bi¸n tr¶n kho£ng n o? A �1 ; 1 2‹. B (0; +1). C � 1 2; +1‹. D (1 ; 0).C¥u 4. Cho h m sè y= f(x ) x¡c ành, li¶n töc tr¶n Rv  câ b£ng bi¸n thi¶n: xy0 y 10 1 +1 + 0 +11 001 1 +1 +1 Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành óng?A H m sè câ óng mët cüc trà.B H m sè câ gi¡ trà cüc tiºu b¬ng1. C H m sè câ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng0v  gi¡ trà nhä nh§t b¬ng 1. D H m sè ¤t cüc ¤i t¤ix= 0 v  ¤t cüc tiºu t¤i x= 1 .C¥u 5. T¼m gi¡ trà cüc ¤i yC cõa h m sèy= x3 3x + 2 . A yC = 4. B yC = 1. C yC = 0. D yC =1.C¥u 6. T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= x2+ 3 x 1 tr¶n o¤n[2; 4]. A min[2;4] y= 6 . B min[2;4] y= 2. C min[2;4] y= 3. D min[2;4] y= 19 3. 2pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 7.Bi¸t r¬ng ÷íng th¯ng y= 2x + 2 c­t ç thà h m sè y= x3+ x+ 2 t¤i iºm duy nh§t; k½hi»u (x;y)l  tåa ë cõa iºm â. T¼m y. A y = 4. B y = 0. C y = 2. D y =1.C¥u 8. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho ç thà cõa h m sè y= x4+ 2 mx2+ 1 câba iºm cüc trà t¤o th nh mët tam gi¡c vuæng c¥n. A m= 1 3p 9. B m=1. C m= 1 3p 9. D m= 1 .C¥u 9. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho ç thà cõa h m sè y= x+ 1 pmx2+ 1 câ hai÷íng ti»m cªn ngang. A Khæng câ gi¡ trà thüc n o cõamthäa m¢n y¶u c¦u · b i. B m <0. C m= 0 . D m >0.C¥u 10. Cho mët t§m nhæm h¼nh vuæng c¤nh 12cm. Ng÷íi ta c­t ð bèn gâc cõa t§m nhæm â bènh¼nh vuæng b¬ng nhau, méi h¼nh vuæng câ c¤nh b¬ng xcm, rçi gªp t§m nhæm l¤i nh÷ h¼nh v³ d÷îi¥y º ÷ñc mët c¡i hëp khæng n­p. T¼m xº hëp nhªn ÷ñc câ thº t½ch lîn nh§t. A x= 6 . B x= 3 . C x= 2 . D x= 4 .C¥u 11. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho h m sè y= tanx 2 tanx m çng bi¸n tr¶nkho£ng 0; 4. A m0ho°c 1 m < 2. B m0. C 1 m < 2. D m2.C¥u 12. Gi£i ph÷ìng tr¼nh log4(x 1) = 3 . A x= 63 . B x= 65 . C x= 80 . D x= 82 .C¥u 13. T½nh ¤o h m cõa h m sè y= 13 x. A y0= x13 x 1. B y0= 13 xln 13 . C y0= 13 x. D y0= 13x ln 13.C¥u 14. Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nh log2(3x 1) >3. A x >3. B 13< x <3. C x <3. D x >10 3.C¥u 15. T¼m tªp x¡c ành Dcõa h m sè y= log2(x 2 2x 3). A D= ( 1 ; 1] [[3; + 1). B D= [ 1; 3] . C D= ( 1 ; 1) [(3; + 1). D D= ( 1; 3) .C¥u 16. Cho h m sè f(x ) = 2 x7x2. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành sai? A f(x ) < 1, x+ x2log 27< 0. B f(x ) < 1, xln 2 + x2ln 7 <0. C f(x ) < 1, xlog72 +x2< 0. D f(x ) < 1, 1 + xlog27< 0. 3pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 1C¥u 17.Cho c¡c sè thüc d÷ìng a; b;vîia6= 1 . Kh¯ng ành n o sau ¥y l  kh¯ng ành óng? A loga2(ab ) = 1 2logab. B loga2(ab ) = 2 + 2 logab. C loga2(ab ) = 1 4logab. D loga2(ab ) = 1 2+1 2logab.C¥u 18. T½nh ¤o h m cõa h m sè y= x+ 1 4x . A y0= 1 2(x+ 1) ln 2 22x . B y0= 1 + 2(x+ 1) ln 2 22x . C y0= 1 2(x+ 1) ln 2 2x2 . D y0= 1 + 2(x+ 1) ln 2 2x2 .C¥u 19. °ta= log23; b = log53. H¢y biºu di¹n log645theo av  b. A log645 = a+ 2 ab ab. B log645 = 2a 2 2ab ab. C log645 = a+ 2 ab ab+b. D log645 = 2a 2 2ab ab+b .C¥u 20. Cho hai sè thüc av  b, vîi 1< a < b . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y l  kh¯ng ành óng? A logab <1< logba. B 1< logab <logba. C logba <logab <1. D logba <1< logab.C¥u 21. Æng A vay ng­n h¤n ng¥n h ng 100tri»u çng, vîi l¢i su§t 12%/n«m. Æng muèn ho n nñcho ng¥n h ng theo c¡ch: Sau óng mët th¡ng kº tø ng y vay, æng b­t ¦u ho n nñ; hai l¦n ho nnñ li¶n ti¸p c¡ch nhau óng mët th¡ng, sè ti·n ho n nñ ð méi l¦n l  nh÷ nhau v  tr£ h¸t ti·n nñsau óng 3th¡ng kº tø ng y vay. Häi, theo c¡ch â, sè ti·n mm  æng A s³ ph£i tr£ cho ng¥n h ngtrong méi l¦n ho n nñ l  bao nhi¶u? Bi¸t r¬ng, l¢i su§t ng¥n h ng khæng thay êi trong thíi gianæng A ho n nñ. A m= 100:(1 ;01) 3 3(tri»u çng). B m= (1;01) 3 (1;01) 3 1(tri»u çng). C m= 1001;03 3(tri»u çng). D m= 120:(1 ;12) 3 (1;12) 3 1(tri»u çng).C¥u 22. Vi¸t cæng thùc t½nh thº t½ch Vcõa khèi trán xoay ÷ñc t¤o ra khi quay h¼nh thang cong,giîi h¤n bði ç thà h m sè y= f(x ), tröc Oxv  hai ÷íng th¯ng x= a; x =b(a < b ), xung quanhtröc Ox. A V= bZa f2(x ) d x. B V= bZa f2(x ) d x. C V= bZa f(x ) d x. D V= bZa jf (x )j dx .C¥u 23. T¼m nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = p 2x 1. A Zf(x ) d x= 2 3(2x 1)p 2x 1 + C. B Zf(x ) d x= 1 3(2x 1)p 2x 1 + C. C Zf(x ) d x= 1 3(2x 1)p 2x 1 + C. D Zf(x ) d x= 1 2(2x 1)p 2x 1 + C.C¥u 24. Mët æ tæ ang ch¤y vîi vªn tèc 10m/s th¼ ng÷íi l¡i ¤p phanh; tø thíi iºm â, æ tæchuyºn ëng chªm d¦n ·u vîi vªn tèc v(t) = 5t + 10 (m/s), trong â tl  kho£ng thíi gian t½nhb¬ng gi¥y, kº tø lóc b­t ¦u ¤p phanh. Häi tø lóc ¤p phanh ¸n khi døng h¯n, æ tæ cán di chuyºnbao nhi¶u m²t? A 0,2m. B 2m. C 10m. D 20m.C¥u 25. T½nh t½ch ph¥n I= Z0 cos3x: sin xdx . A I= 1 44. B I= 4. C I= 0 . D I= 1 4. 4pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 26.T½nh t½ch ph¥n I= eZ1 xln xdx A I= 1 2. B I= e2 2 2. C I= e2+ 1 4. D I= e2 1 4.C¥u 27. T½nh di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði ç thà h m sè y= x3 xv  ç thà h m sèy = x x2. A 3712. B 94. C 8112. D 13.C¥u 28. K½ hi»u(H )l  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði ç thà h m sè y= 2( x 1)ex, tröc tung v  tröcho nh. T½nh thº t½ch Vcõa khèi trán xoay thu ÷ñc khi quay h¼nh (H )xung quanh tröc Ox. A V= 4 2e. B V= (4 2e) . C V=e2 5. D V= ( e2 5).C¥u 29. Cho sè phùc z= 3 2i. T¼m ph¦n thüc v  ph¦n £o cõa sè phùc z A Ph¦n thüc b¬ng3 v  Ph¦n £o b¬ng 2i. B Ph¦n thüc b¬ng3 v  Ph¦n £o b¬ng 2. C Ph¦n thüc b¬ng3v  Ph¦n £o b¬ng 2i. D Ph¦n thüc b¬ng3v  Ph¦n £o b¬ng 2.C¥u 30. Cho hai sè phùc z1 = 1 +iv  z2 = 23i. T½nh mæun cõa sè phùc z1 +z2 A jz1 +z2j= p 13. B jz1 +z2j= p 5. C jz1 +z2j= 1 . D jz1 +z2j= 5 .C¥u 31.Cho sè phùc zthäa m¢n (1 +i) z = 3 i. Häi iºm biºu di¹n cõa zl  iºm n otrong c¡c iºm M; N; P; Qð h¼nh b¶n? A iºmP. B iºmQ. C iºmM. D iºmN. xyN MP QC¥u 32.Cho sè phùc z= 2 + 5 i. T¼m sè phùc w= iz + z. A w= 7 3i. B w= 3 3i. C w= 3 + 7 i. D w= 7 7i.C¥u 33. K½ hi»uz1; z2; z3v z4 l  bèn nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz4 z2 12 = 0 . T½nh têngT = jz1j+ jz2j+ jz3j+ jz4j. A T= 4 . B T= 2 p 3. C 4 + 2p 3. D T= 2 + 2 p 3.C¥u 34. Cho c¡c sè phùc zthäa m¢n jz j = 4 . Bi¸t r¬ng tªp hñp c¡c iºm biºu di¹n c¡c sè phùcw = (3 + 4 i) z + il  mët ÷íng trán. T½nh b¡n k½nh rcõa ÷íng trán â. A r= 4 . B r= 5 . C r= 20 . D r= 22 .C¥u 35. T½nh thº t½ch Vcõa khèi lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0, bi¸t AC0= ap 3. A V=a3. B V= 3p 6a 3 4. C V= 3 p 3a 3. D V= 1 3a3.C¥u 36. Cho h¼nh châp tù gi¡c S:ABC Dcâ ¡yABC D l  h¼nh vuæng c¤nh a, c¤nh b¶n S Avuænggâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=p 2a . T½nh thº t½ch Vcõa khèi châp S:ABC D. A V= p 2a 3 6. B V= p 2a 3 4. C V=p 2a 3. D V= p 2a 3 3.C¥u 37. Cho tù di»n ABC Dcâ c¡c c¤nh AB; ACv AD æi mët vuæng gâc vîi nhau; AB= 6a,AC = 7av  AD = 4a. Gåi M; N; P t÷ìng ùng l  trung iºm c¡c c¤nh BC; C D; DB. T½nh thº t½chV cõa tù di»n A:M N P. A V= 7 2a3. B V= 14 a3. C V= 28 3a3. D V= 7 a3. 5pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 1C¥u 38.Cho h¼nh châp tù gi¡c S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh b¬ng p 2a . Tam gi¡c S ADc¥nt¤i Sv  m°t b¶n (S AD )vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y. Bi¸t thº t½ch khèi châp S:ABC Db¬ng4 3a3.T½nh kho£ng c¡ch htø B¸n m°t ph¯ng (S C D ). A h= 2 3a. B h= 4 3a. C h= 8 3a. D h= 3 4a.C¥u 39. Trong khæng gian, cho tam gi¡c ABCvuæng t¤i A; AB=av  AC =p 3a . T½nh ë d i÷íng sinh `cõa h¼nh nân, nhªn ÷ñc khi quay tam gi¡c ABCxung quanh tröc AB. A `= a. B `= p 2a . C `= p 3a . D `= 2 a.C¥u 40. Tø mët t§m tæn h¼nh chú nhªt k½ch th÷îc 50cm 240 cm, ng÷íi ta l m c¡c thòng üngn÷îc h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng 50cm, theo hai c¡ch sau (xem h¼nh minh håa d÷îi ¥y):Ì C¡ch 1: Gá t§m tæn ban ¦u th nh m°t xung quanh cõa thòng.Ì C¡ch 2: C­t t§m tæn ban ¦u th nh hai t§m b¬ng nhau, rçi gá méi t§m â th nh m°t xungquanh cõa mët thòng.K½ hi»u V1 l  thº t½ch cõa thòng gá ÷ñc theo c¡ch 1 v V2 l  têng thº t½ch cõa hai thòng gá ÷ñctheo c¡ch 2. T½nh t¿ sè V1 V2. A V1 V2 =1 2. B V1 V2 = 1. C V1 V2 = 2. D V1 V2 = 4.C¥u 41. Trong khæng gian, cho h¼nh chú nhªt ABC DcâAB = 1 v AD = 2:Gåi M; N l¦n l÷ñtl  trung iºm cõa ADv BC . Quay h¼nh chú nhªt â xung quanh tröc M N, ta ÷ñc mët h¼nh trö.T½nh di»n t½ch to n ph¦n Stp cõa h¼nh trö â. A Stp = 4. B Stp = 2. C Stp = 6. D Stp = 10.C¥u 42. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c ·u c¤nh b¬ng 1, m°t b¶n S ABl  tamgi¡c ·u v  n¬m trong m°t ph¯ng vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y. T½nh thº t½ch Vcõa khèi c¦u ngo¤iti¸p h¼nh châp ¢ cho. A V= 5p 15 18. B V= 5p 15 54. C V= 4p 3 27. D V= 5 3.C¥u 43. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 3 x z+ 2 = 0 . Vectì n o d÷îi¥y l  mët vectì ph¡p tuy¸n cõa (P )? A #n 4 = (1; 0; 1) . B #n 1 = (3;1; 2) . C #n 3 = (3;1; 0) . D #n 2 = (3; 0;1) .C¥u 44. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ ( y 2)2+ ( z 1)2= 9 .T¼m tåa ë t¥m Iv  t½nh b¡n k½nh Rcõa (S ). A I( 1; 2; 1) v R= 3 . B I(1; 2; 1) v  R= 3 . C I( 1; 2; 1) v R= 9 . D I(1; 2; 1) v  R= 9 .C¥u 45. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 3 x+ 4 y+ 2 z+ 4 = 0 v  iºmA (1; 2; 3) . T½nh kho£ng c¡ch dtø A¸n ( P). A d= 5 9. B d= 5 29. C d= 5 p29. D d= p 53. 6pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 46.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh x 10 5=y 2 1=z+ 2 1:X²t m°t ph¯ng (P ) : 10 x+ 2 y+ mz + 11 = 0 ,m l  tham sè thüc. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa mºm°t ph¯ng ( P) vuæng gâc vîi ÷íng th¯ng . A m=2. B m= 2 . C m=52 . D m= 52 .C¥u 47. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai iºm A(0; 1; 1) v B(1; 2; 3) . Vi¸t ph÷ìngtr¼nh cõa m°t ph¯ng (P )i qua Av  vuæng gâc vîi ÷íng th¯ng AB. A x+ y+ 2 z 3 = 0 . B x+ y+ 2 z 6 = 0 . C x+ 3 y+ 4 z 7 = 0 . D x+ 3 y+ 4 z 26 = 0 .C¥u 48. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t c¦u ( S) câ t¥m I(2; 1; 1) v  m°t ph¯ng( P ) : 2 x+ y+ 2 z+ 2 = 0 . Bi¸t m°t ph¯ng ( P) c­t m°t c¦u ( S) theo giao tuy¸n l  mët ÷íng tráncâ b¡n k½nh b¬ng 1. Vi¸t ph÷ìng tr¼nh cõa m°t c¦u ( S). A (S ): (x + 2) 2+ ( y+ 1) 2+ ( z+ 1) 2= 8 . B (S ): (x + 2) 2+ ( y+ 1) 2+ ( z+ 1) 2= 10 . C (S ): (x 2)2+ ( y 1)2+ ( z 1)2= 8 . D (S ): (x 2)2+ ( y 1)2+ ( z 1)2= 10 .C¥u 49. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho iºm A(1; 0; 2) v  ÷íng th¯ng dcâ ph÷ìngtr¼nh: x 1 1=y 1=z+ 1 2. Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ngi qua A, vuæng gâc v  c­t d. A :x 1 1=y 1=z+ 2 1. B :x 1 1=y 1=z+ 2 1 . C :x 1 2=y 2=z 2 1. D :x 1 1=y 3 =z 2 1.C¥u 50. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho bèn iºm A(1; 2; 0) ,B (0; 1; 1) ,C (2; 1; 1) v D (3; 1; 4) . Häi câ t§t c£ bao nhi¶u m°t ph¯ng c¡ch ·u bèn iºm â? A 1m°t ph¯ng. B 4m°t ph¯ng. C 7m°t ph¯ng. D Câ væ sè m°t ph¯ng.H˜T 7pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 2TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 2 — MINH HO„ TN THPT 2017Mæn: To¡nN«m håc: 20162017Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.÷íng th¯ng n o d÷îi ¥y l  ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x + 1 x+ 1 ? A x= 1 . B y= 1. C y= 2 . D x= 1.C¥u 2. ç thà cõa h m sè y= x4 2x 2+ 2 v  ç thà cõa h m sè y= x2+ 4 câ t§t c£ bao nhi¶uiºm chung? A 0. B 4. C 1. D 2.C¥u 3.Cho h m sè y= f(x ) x¡c ành, li¶n töc tr¶n o¤n [ 2; 2] v  câ ç thà l  ÷íngcong trong h¼nh v³ b¶n. H m sè f(x ) ¤t cüc ¤i t¤i iºm n o d÷îi ¥y? A x= 2 . B x= 1. C x= 1 . D x= 2 . 2 1 1 24 2 24xyOC¥u 4.Cho h m sè y= x3 2x 2+ x+ 1 . M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng�1 3; 1 ‹. B H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng�1 ;1 3‹. C H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng�1 3; 1 ‹. D H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1; +1).C¥u 5. Cho h m sè y= f(x ) x¡c ành tr¶n Rn f 0g , li¶n töc tr¶n méi kho£ng x¡c ành v  câ b£ngbi¸n thi¶n nh÷ sau. xy0 y 10 1 +1 +0 +1 +1 1 1 2211T¼m tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè thücmsao cho ph÷ìng tr¼nh f(x ) = mcâ ba nghi»mthüc ph¥n bi»t. A [ 1; 2] . B ( 1; 2) . C ( 1; 2] . D (1 ; 2]. 8pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 6.Cho h m sè y= x2+ 3 x+ 1 . M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng3. B Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng1. C Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng6. D Cüc tiºu cõa h m sè b¬ng2.C¥u 7. Mët vªt chuyºn ëng theo quy luªt s= 1 2t3+ 9 t2, vîi t(gi¥y) l  kho£ng thíi gian t½nh tølóc vªt b­t ¦u chuyºn ëng v  s(m²t) l  qu¢ng ÷íng vªt i ÷ñc trong kho£ng thíi gian â. Häitrong kho£ng thíi gian 10gi¥y, kº tø lóc b­t ¦u chuyºn ëng, vªn tèc lîn nh§t cõa vªt ¤t ÷ñcb¬ng bao nhi¶u ? A 216(m=s). B 30(m=s ). C 400(m=s). D 54(m=s ).C¥u 8. T¼m t§t c£ c¡c ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x 1 p x2+ x+ 3 x2 5x + 6 A x= 3 v  x= 2. B x= 3. C x= 3 v x= 2 . D x= 3 .C¥u 9. T¼m tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè thüc mº h m sè y= ln( x2+ 1) mx + 1 çngbi¸n tr¶n kho£ng (1 ; +1) A (1 ; 1]. B (1 ; 1) . C [ 1; 1] . D [1; +1).C¥u 10. Bi¸tM(0; 2) ; N(2;2) l  c¡c iºm cüc trà cõa ç thà h m sè y= ax 3+ bx 2+ cx +d. T½nhgi¡ trà cõa h m sè t¤i x= 2. A y( 2) = 2 . B y( 2) = 22 . C y( 2) = 6 . D y( 2) = 18 .C¥u 11.Cho h m sè y= ax 3+ bx 2+ cx +dcâ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. M»nh· n o d÷îi ¥y óng ? A a <0; b > 0; c > 0; d < 0. B a <0; b < 0; c > 0; d < 0. C a <0; b < 0; c < 0; d > 0. D a <0; b > 0; c < 0; d < 0. xyOC¥u 12.Vîi c¡c sè thüc d÷ìng a; bb§t k¼. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A ln(ab) = ln a+ ln b. B ln(ab) = ln a:ln b. C lna b=lna lnb. D lna b= lnb lna.C¥u 13. T¼m nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 3x 1= 27 : A x= 9 . B x= 3 . C x= 4 . D x= 10 .C¥u 14. Sè l÷ñng cõa lo¤i vi khu©n Atrong mët pháng th½ nghi»m ÷ñc t½nh theo cæng thùcs (t) = s(0) :2 t, trong â s(0) l  sè l÷ñng vi khu©n A lóc ban ¦u, s(t) l  sè l÷ñng vi khu©n Acâ sau tphót. Bi¸t sau 3phót th¼ sè l÷ñng vi khu©n Al  625 ngh¼n con. Häi sau bao l¥u, kº tø lóc ban ¦u,sè l÷ñng vi khu©n Al  10 tri»u con ? A 48phót. B 19phót. C 7phót. D 12phót.C¥u 15. Cho biºu thùc P= 4È x:3p x2:p x3, vîi x >0. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A P=x1 2. B P=x13 24. C P=x1 4. D P=x2 3.C¥u 16. Vîi c¡c sè thüc d÷ìng a; bb§t k¼. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A log2�2a 3 b‹= 1 + 3log 2a log2b. B log2�2a 3 b‹= 1 + 1 3log2a log2b. C log2�2a 3 b‹= 1 + 3log 2a+ log2b. D log2�2a 3 b‹= 1 + 1 3log2a+ log2b. 9pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 2C¥u 17.T¼m tªp nghi»m Scõa b§t ph÷ìng tr¼nh log1 2(x + 1) <log 1 2(2x 1). A S= (2; + 1). B S= ( 1 ; 2). C S= �1 2; 2 ‹. D S= ( 1; 2) .C¥u 18. T½nh ¤o h m cõa h m sè y= ln 1 + p x+ 1 . A y0= 1 2p x+ 1 1 + p x+ 1 . B y0= 1 1 +p x+ 1 . C y0= 1 px+ 1 1 + p x+ 1 . D y0= 2 px+ 1 1 + p x+ 1 .C¥u 19.Cho ba sè thüc d÷ìng a; b; ckh¡c1. ç thà c¡c h m sè y= ax, y = bx,y = cx÷ñc cho trong h¼nh v³ b¶n. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A a < b < c. B a < c < b. C b < c < a. D c < a < b. xyO y= cx y= ax y= bx C¥u 20.T¼m tªp hñp c¡c gi¡ trà cõa tham sè thüc mº ph÷ìng tr¼nh 6x+ (3 m)2 x m = 0 cânghi»m thuëc kho£ng (0; 1). A [3; 4]. B [2; 4]. C (2; 4). D (3; 4).C¥u 21. X²t c¡c sè thüc a, b thäa m¢n a > b >1. T¼m gi¡ trà nhä nh§t Pmin cõa biºu thùcP = log 2a b(a 2) + 3 log ba b. A Pmin = 19. B Pmin = 13. C Pmin = 14. D Pmin = 15.C¥u 22. T¼m nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = cos 2 x. A Zf(x ) d x= 1 2sin 2x+ C. B Zf(x ) d x= 1 2sin 2x+ C. . C Zf(x ) d x= 2 sin 2 x+ C. . D Zf(x ) d x= 2 sin 2 x+ C.C¥u 23. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m tr¶n o¤n [1; 2],f(1) = 1 v f(2) = 2 . T½nhI= 2Z1 f0( x ) d x A I= 1 . B I= 1. C I= 3 . D I= 7 2.C¥u 24. Bi¸tF(x ) l  mët nguy¶n h m cõa f(x ) = 1 x 1v F(2) = 1 . T½nhF(3) . A F(3) = ln 2 1. B F(3) = ln 2 + 1 . C F(3) = 1 2. D F(3) = 7 4.C¥u 25. Cho4Z0 f(x ) d x= 16 . T½nh t½ch ph¥n I= 2Z0 f(2 x) d x: A I= 32 . B I= 8 . C I= 16 . D I= 4 .C¥u 26. Bi¸tI= 4Z3 dx x2+ x=aln 2 + bln 3 + cln 5 ;vîi a; b; c l  c¡c sè nguy¶n. T½nh S= a+ b+c: A S= 6 . B S= 2 . C S= 2. D S= 0 . 10pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 27.Cho h¼nh thang cong (H )giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= e x, y = 0 ,x = 0 ,x = ln 4 . ÷íng th¯ng x= k(0 < k < ln 4)chia(H )th nh hai ph¦n câdi»n t½ch l  S1 v S2 nh÷ h¼nh v³ b¶n. T¼mkº S1 = 2S2. A k= 2 3ln 4. B k= ln 2 . C k= ln 8 3. D k= ln 3 . xyOk ln 4S1 S2 C¥u 28.Æng An câ mët m£nh v÷ín h¼nh Elip câ ë d i tröc lîn b¬ng16 m v  ë d i tröc b² b¬ng 10m. Æng muèn trçng hoa tr¶n mëtd£i §t rëng 8m v  nhªn tröc b² cõa elip l m tröc èi xùng (nh÷h¼nh v³). Bi¸t kinh ph½ º trçng hoa l  100:000 çng/ 1m 2. Häiæng An c¦n bao nhi¶u ti·n º trçng hoa tr¶n d£i §t â? (Sèti·n ÷ñc l m trán ¸n h ng ngh¼n). A 7:862 :000 çng. B 7:653 :000 çng. C 7:128 :000 çng. D 7:826 :000 çng. 8m C¥u 29.iºm Mtrong h¼nh v³ b¶n l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc z. T¼m ph¦n thücv  ph¦n £o cõa sè phùc z. A Ph¦n thüc l 4 v  ph¦n £o l  3. B Ph¦n thüc l 3v  ph¦n £o l  4i. C Ph¦n thüc l 3v  ph¦n £o l  4. D Ph¦n thüc l 4 v  ph¦n £o l  3i. xy1 1 2 34 3 2 1 OMC¥u 30.T¼m sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc z= i(3 i+ 1) . A z= 3 i. B z= 3 + i. C z= 3 + i. D z= 3 i.C¥u 31. T½nh mæun cõa sè phùc zthäa m¢n z(2 i) + 13 i= 1 . A jz j = p 34. B jz j = 34 . C jz j = 5p 343. D jz j = p 343.C¥u 32. K½ hi»uz0 l  nghi»m phùc câ ph¦n £o d÷ìng cõa ph÷ìng tr¼nh4z 2 16z+ 17 = 0 . Tr¶nm°t ph¯ng tåa ë, iºm n o d÷îi ¥y l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc w= iz0? A M1�1 2; 2 ‹. B M2� 1 2; 2 ‹. C M3� 1 4; 1 ‹. D M4�1 4; 1 ‹.C¥u 33. Cho sè phùc z= a+ bi (a; b 2R)thäa m¢n (1 +i) z + 2 z= 3 + 2 i. T½nh P=a+ b. A P= 1 2. B P= 1 . C P=1. D P=1 2.C¥u 34. X²t sè phùc zthäa m¢n (1 + 2i) jz j = p 10z2 + i. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A 32<jz j < 2. B jz j > 2. C jz j < 1 2. D 12<jz j < 3 2.C¥u 35. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh 2a v  thº t½ch b¬ng a3. T½nh chi·u caoh cõa h¼nh châp ¢ cho. A h= p 3a 6. B h= p 3a 2. C h= p 3a 3. D h= p 3a . 11pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 2C¥u 36.H¼nh a di»n n o d÷îi ¥y khæng câ t¥m èi xùng? A Tù di»n ·u. B B¡t di»n ·u.C H¼nh lªp ph÷ìng. D L«ng trö löc gi¡c ·u.C¥u 37. Cho tù di»n ABC Dcâ thº t½ch b¬ng 12v Gl  trång t¥m tam gi¡c BC D. T½nh thº t½chV cõa khèi châp A:GBC. A V= 3 . B V= 4 . C V= 6 . D V= 5 .C¥u 38. Cho l«ng trö tam gi¡c ABC:A0B 0C 0câ ¡y ABCl  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i A, c¤nhAC = 2p 2. Bi¸t AC0t¤o vîi m°t ph¯ng (ABC )mët gâc 60v  AC 0= 4 . T½nh thº t½ch Vcõa khèia di»n ABC B0C 0. A V= 8 3. B V= 16 3. C V= 8p 33. D V= 16p 33.C¥u 39. Cho khèi(N )câ b¡n k½nh ¡y b¬ng 3v  di»n t½ch xung quanh b¬ng 15. T½nh thº t½ch Vcõa khèi nân (N ) A V= 12 . B V= 20 . C V= 36 . D V= 60 .C¥u 40. Cho h¼nh l«ng trö tam gi¡c ·u ABC:A0B 0C 0câ ë d i c¤nh ¡y b¬ng av  chi·u cao b¬ngh . T½nh thº t½ch Vcõa khèi trö ngo¤i ti¸p l«ng trö ¢ cho. A V= a2h 9. B V= a2h 3. C V= 3 a2h . D V= a2h 9.C¥u 41. Cho h¼nh hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ AB =a, AD = 2av  AA 0= 2 a. T½nh b¡nk½nh Rcõa m°t c¦u ngo¤i ti¸p tù di»n ABB0C 0. A R= 3 a. B R= 3a 4. C R= 3a 2. D R= 2 a.C¥u 42.Cho hai h¼nh vuæng câ còng c¤nh b¬ng 5÷ñc x¸p chçng l¶n nhau saocho ¿nh Xcõa mët h¼nh vuæng l  t¥m cõa h¼nh vuæng cán l¤i (nh÷h¼nh v³). T½nh thº t½ch Vcõa vªt thº trán xoay khi quay mæ h¼nh tr¶nxung quanh tröc X Y. A V= 125 €1 + p 2Š 6. B V= 125 €5 + 2 p 2Š 12. C V= 125 €5 + 4 p 2Š 24. D V= 125 €2 + p 2Š 4. A BYM N PQXC¥u 43.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai iºm A(3; 2; 3) v B( 1; 2; 5) . T¼m tåa ëtrung iºm Icõa o¤n th¯ng AB. A I( 2; 2; 1) . B I(1; 0; 4) . C I(2; 0; 8) . D I(2; 2; 1) .C¥u 44. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ÷íng th¯ng d:8><>: x= 1y = 2 + 3 tz = 5 t (t 2 R). Vectìn o d÷îi ¥y l  vectì ch¿ ph÷ìng cõa d? A #u 1 = (0; 3;1) . B #u 2 = (1; 3;1) . C #u 3 = (1;3; 1) . D #u 4 = (1; 2; 5).C¥u 45. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho 3 iºm A(1; 0; 0) ;B (0; 2; 0) ;C (0; 0; 3) . Ph÷ìngtr¼nh n o d÷îi d¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng (ABC )? A x3+y 2 +z 1= 1. B x2 +y 1+z 3= 1. C x1+y 2 +z 3= 1. D x3+y 1+z 2 = 1. 12pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 46.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi d¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°t c¦ucâ t¥m I(1; 2; 1) v  ti¸p xóc vîi m°t ph¯ng (P ) : x 2y 2z 8 = 0 ? A (x + 1) 2+ ( y+ 2) 2+ ( z 1)2= 3 . B (x 1)2+ ( y 2)2+ ( z+ 1) 2= 3 . C (x 1)2+ ( y 2)2+ ( z+ 1) 2= 9 . D (x + 1) 2+ ( y+ 2) 2+ ( z 1)2= 9 .C¥u 47. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ÷íng th¯ng d:x+ 1 1=y 3 =z 5 1 v  m°tph¯ng (P ) : 3 x 3y + 2 z+ 6 = 0 . M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A dc­t v  khæng vuæng gâc vîi (P ). B dvuæng gâc vîi (P ). C dsong song vîi (P ). D dn¬m trong (P ).C¥u 48. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai iºm A( 2; 3; 1) v B(5; 6; 2) . ÷íng th¯ngAB c­t m°t ph¯ng (Oxz )t¤i iºm M. T½nh t¿ sè AM BM A AMBM=1 2. B AMBM= 2. C AMBM=1 3. D AMBM= 3.C¥u 49. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, vi¸t ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng (P )song song v  c¡ch·u hai ÷íng th¯ng d1 :x 2 1 =y 1=z 1v d2 :x 2=y 1 1 =z 2 1 . A (P ) : 2 x 2z + 1 = 0 . B (P ) : 2 y 2z + 1 = 0 . C (P ) : 2 x 2y + 1 = 0 . D (P ) : 2 y 2z 1 = 0 .C¥u 50. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz;x²t c¡c iºm A(0; 0; 1) ,B (m ; 0; 0) ,C(0; n; 0) ,D (1; 1; 1) vîim > 0;n > 0v  m+n = 1 :Bi¸t r¬ng khi m,n thay êi, tçn t¤i mët m°t c¦ucè ành ti¸p xóc vîi m°t ph¯ng (ABC )v  i qua D. T½nh b¡n k½nh Rcõa m°t c¦u â? A R= 1 . B R= p 22. C R= 3 2. D R= p 32.H˜T 13pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 3TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 3 — MINH HO„ TN THPT 2017Mæn: To¡nN«m håc: 20162017Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH-3Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho h m sè y= x3 3x câ ç thà (C ). T¼m sè giao iºm cõa (C )v  tröc ho nh. A 2. B 3. C 1. D 0.C¥u 2. T½nh ¤o h m cõa h m sè y= log x. A y0= 1 x. B y0= ln 10 x. C y0= 1 xln 10 . D y0= 1 10 lnx.C¥u 3. T¼m tªp nghi»m Scõa b§t ph÷ìng tr¼nh 5x+11 5>0. A S= (1; + 1). B S= ( 1; + 1). C S= ( 2; + 1). D S= ( 1 ; 2) .C¥u 4. K½ hi»ua, b l¦n l÷ñt l  ph¦n thüc v  ph¦n £o cõa sè phùc 3 2p 2i. T¼m a; b. A a= 3; b= 2 . B a= 3; b= 2 p 2. C a= 3; b= p 2. D a= 3; b= 2p 2.C¥u 5. T½nh mæun cõa sè phùc zbi¸t z= (4 3i)(1 + i) . A jz j = 25 p 2. B jz j = 7 p 2. C jz j = 5 p 2. D jz j = p 2.C¥u 6. Cho h m sè y= x 2 x+ 1 . M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 1) . B H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 1) . C H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; +1). D H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng( 1; + 1).C¥u 7.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶nnh÷ h¼nh v³ b¶n. M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A yC = 5. B yCT = 0. C minR y= 4 . D maxR y= 5 . xy0 y 10 1 +1 0 +0 +1 +1 44 5511C¥u 8.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, t¼m tåa ë t¥m Iv  b¡n k½nh Rcõa m°t c¦u( x 1)2+ ( y+ 2) 2+ ( z 4)2= 20 . A I( 1; 2; 4) ,R = 5 p 2. B I( 1; 2; 4) ,R = 2 p 5. C I(1; 2; 4) ,R = 20 . D I(1; 2; 4) ,R = 2 p 5.C¥u 9. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh ch½nh t­ccõa ÷íng th¯ng d:8><>: x= 1 + 2 ty = 3 tz = 2 + t? A x+ 1 2=y 3=z 2 1. B x 1 1=y 3=z+ 2 2 . C x+ 1 1=y 3=z 2 2 . D x 1 2=y 3=z+ 2 1. 14pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 10.T¼m nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = x2+ 2 x2. A Zf(x )dx = x3 32 x+C. B Zf(x )dx = x3 31 x+C. C Zf(x )dx = x3 3+2 x+C. D Zf(x )dx = x3 3+1 x+C.C¥u 11.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸nthi¶n nh÷ h¼nh d÷îi ¥y. Häi ç thàcõa h m sè ¢ cho câ bao nhi¶u ti»mcªn? A 1. B 3. C 2. D4. x1 +1 2 0y0 + y +1 11 0C¥u 12.T½nh gi¡ trà cõa biºu thùc P=€7 + 4 p 3Š2017 €4p 3 7Š2016. A P= 1 . B P= 7 4p 3. C P= 7 + 4 p 3. D €7 + 4 p 3Š2016.C¥u 13. Choal  sè thüc d÷ìng, a6= 1 v P= log3p aa3. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A P= 1 . B P= 1 . C P= 9 . D P= 1 3.C¥u 14. H m sè n o d÷îi ¥y çng bi¸n tr¶n kho£ng (1 ; +1)? A y= 3 x3+ 3 x 2. B y= 2 x3 5x + 1 . C y= x4+ 3 x2. D y= x 2 x+ 1 .C¥u 15. Cho h m sè f(x ) = xln x. Mët trong bèn ç thà cho trong bèn ph÷ìng ¡n A, B, C, D d÷îi¥y l  ç thà cõa h m sè y= f0( x ). T¼m ç thà â. A xO 1y1. B xO 1y.C xO 1y. D xO y1.C¥u 16. T½nh thº t½ch Vcõa khèi l°ng trö tam gi¡c ·u câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng a. A V= a3p 36. B V= a3p 312. C V= a3p 32. D V= a3p 34.C¥u 17. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho c¡c iºm A(3; 4; 0) ,B ( 1; 1; 3) ,C (3; 1; 0) .T¼m tåa ë iºm Dtr¶n tröc ho nh sao cho AD=BC . A D( 2; 0; 0) ho°cD( 4; 0; 0) . B D(0; 0; 0) ho°cD( 6; 0; 0) . C D(6; 0; 0) ho°cD(12; 0; 0) . D D(0; 0; 0) ho°cD(6; 0; 0) .C¥u 18. K½ hi»uz1; z2l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2+ z+ 1 = 0 . T½nh gi¡ trà cõaP =z21 +z22 +z1z2. A P= 1 . B P= 2 . C P=1. D P= 0 . 15pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 3C¥u 19.T½nh gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= 3 x+ 4 x2 tr¶n kho£ng(0; +1). A min(0;+ 1)y= 3 3p 9. B min(0;+ 1)y= 7 . C min(0;+ 1)y= 33 5. D min(0;+ 1)y= 2 3p 9.Tø b£ng bi¸n thi¶n suy ra: min(0;+ 1)y= 3 3p 9:C¥u 20.H¼nh a di»n trong h¼nh v³ b¶n câ bao nhi¶u m°t? A 6. B 10. C 12. D 11. C¥u 21.Gåi Sl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng (H )giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= f(x ),tröc ho nh v  2 ÷íng th¯ng x= 1, x = 2 (nh÷ h¼nh v³ b¶n). °ta = Z0 1 f(x ) d x,b = Z20 f(x ) d x. M»nh · n o sau ¥y l  óng? A S= b a. B S= b+ a. C S= b+ a. D S= b a.; ; x1 21 y120fC¥u 22.T¼m tªp nghi»m Scõa ph÷ìng tr¼nh log2(x 1) + log2(x + 1) = 3 . A S= f 3; 3 g. B S= f4g . C S= f3g . D S= ¦ p 10;p 10©.C¥u 23.÷íng cong trong h¼nh v³ b¶n l  ç thà cõa mët h m sè trong 4h msè ÷ñc li»t k¶ ð 4ph÷ìng ¡n A, B, C, D d÷îi ¥y. Häi â l  h m sèn o? A y= 2x + 3 x+ 1 . B y= 2x 1 x+ 1 . C y= 2x 2 x 1. D y= 2x + 1 x 1. xy1 2OC¥u 24.T½nh t½ch ph¥n I= Z21 2x p x2 1d x b¬ng c¡ch °t u= x2 1, m»nh · n o d÷îi ¥yóng? A I= 2 Z30 p udu . B I= Z21 p udu . C I= Z30 p udu . D I= 1 2Z21 p udu .C¥u 25.Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm Ml  iºm biºu di¹n cõa sè phùc z(nh÷ h¼nhv³ b¶n). iºm n o trong h¼nh v³ l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc 2z ? A iºmN. B iºmQ. C iºmE. D iºmP. xyM EQPN16pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 26.Cho h¼nh nân câ di»n t½ch xung quanh b¬ng 3a 2v  b¡n k½nh ¡y b¬ng a. T½nh ë d i÷íng sinh lcõa h¼nh nân ¢ cho. A l= p 5a 2. B l= 2 p 2a . C l= 3a 2. D l= 3 a.C¥u 27. Cho1Z0 1 ex+ 1 dx = a+ bln 1 + e 2, vîia; bl  c¡c sè húu t¿. T½nh S= a3+ b3. A S= 2 . B S= 2. C S= 0 . D S= 1 .C¥u 28. T½nh thº t½ch Vcõa khèi trö ngo¤i ti¸p h¼nh lªp ph÷ìng câ c¤nh b¬ng a. A V= a3 4. B V=a 3. C V= a3 6. D V= a3 2.C¥u 29. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I(3; 2; 1) v  i qua iºmA (2; 1; 2) . M°t ph¯ng n o d÷îi ¥y ti¸p xóc vîi (S ) t¤i A? A x+ y 3z 8 = 0 . B x y 3z + 3 = 0 . C x+ y+ 3 z 9 = 0 . D x+ y 3z + 3 = 0 .C¥u 30. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 2 x 2y z+ 1 = 0 v  ÷íngth¯ng :x 1 2=y+ 2 1=z 1 2. T½nh kho£ng c¡chdgiúa v  (P ). A d= 1 3. B d= 5 3. C d= 2 3. D d= 2 .C¥u 31. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= ( m1)x4 2(m 3)x2+ 1khæng câ cüc ¤i. A 1 m 3. B m1. C m1. D 1< m 3.C¥u 32.H m sè y= ( x 2)( x2 1) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. H¼nh n o d÷îi ¥y l  çthà cõa h m sè y= jx 2j( x 2 1)? A xyO. B xyO.C xyO. D xyO. xyOC¥u 33.Choa; bl  c¡c sè thüc d÷ìng thäa m¢n a6= 1 ; a6= p bv  logab= p 3. T½nh P=log p baÉ ba. A P=5 + 3 p 3. B P=1 + p 3. C P=1 p 3. D P=5 3p 3.C¥u 34. T½nh thº t½ch Vcõa ph¦n vªt thº giîi h¤n bði hai m°t ph¯ng x= 1 v x= 3 , bi¸t r¬ngkhi c­t vªt thº bði m°t ph¯ng tòy þ vuæng gâc vîi tröc Oxt¤i iºm câ ho nh ë x(1 6x6 3) th¼÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh chú nhªt câ hai c¤nh l  3x v  p 3x 2 2. A V= 32 + 2 p 15. B V= 124 3. C V= 124 3. D V=€32 + 2 p 15Š.C¥u 35. Häi ph÷ìng tr¼nh 3x 2 6x + ln( x+ 1) 3+ 1 = 0 câ bao nhi¶u nghi»m ph¥n bi»t? A 2. B 1. C 3. D 4. 17pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 3C¥u 36.Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a; S Avuæng gâc vîi m°t ¡y, S Dt¤ovîi m°t ph¯ng (S AB )mët gâc b¬ng 30. T½nh thº t½ch Vcõa khèi châp S:ABC D. A V= p 6a 3 18. B V=p 3a 3. C V= p 6a 3 3. D V= p 3a 3 3.C¥u 37. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ÷íng th¯ng d:x 1 2=y+ 5 1 =z 3 4. Ph÷ìngtr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng h¼nh h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa dtr¶n m°t ph¯ng x+ 3 = 0 ? A 8><>: x= 3y = 5 tz = 3 + 4 t. B 8><>: x= 3y = 5 + tz = 3 + 4 t. C 8><>: x= 3y = 5 + 2 tz = 3 t . D 8><>: x= 3y = 6 tz = 7 + 4 t.C¥u 38. Cho h m sè f(x ) thäa m¢n 1Z0 (x +1) f0( x ) d x= 10 v 2f (1) f(0) = 2 . T½nh 1Z0 f(x ) d x. A I= 12 . B I= 8 . C m= 1 . D I= 8.C¥u 39. Häi câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n çng thíi c¡c i·u ki»n jz ij = 5 v z2l  sè thu¦n£o? A 2. B 3. C 4. D 0.C¥u 40. Cho h m sè y= lnx x, m»nh · n o d÷îi ¥y óng? A 2y 0+ xy 00= 1 x2. B y0+ xy 00= 1 x2. C y0+ xy 00= 1 x2. D 2y 0+ xy 00= 1 x2.C¥u 41. Häi câ bao nhi¶u sè nguy¶n mº h m sè y= ( m2 1)x3+ ( m1)x2 x+ 4 nghàch bi¸ntr¶n kho£ng (1 ; +1). A 2. B 1. C 0. D 3.C¥u 42. Trong khæng gian vîi h» tröc tåa ë Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 6 x 2y + z 35 = 0 v iºm A( 1; 3; 6) . GåiA0l  iºm èi xùng vîi Aqua (P ). T½nh OA0. A OA0= 3 p 26. B OA0= 5 p 3. C OA0= p 46. D OA0= p 186.C¥u 43. Cho h¼nh châp tù gi¡c ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng 3p 2a , c¤nh b¶n b¬ng 5a . T½nh b¡nk½nh Rcõa m°t c¦u ngo¤i ti¸p h¼nh châp S:ABC D. A R= p 3a . B R= p 2a . C R= 25a 8. D R= 2 a.C¥u 44. Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n Rv  thäa m¢n f(x ) + f( x) = p 2 + 2 cos 2x;8x 2 R. T½nhI = 3 2Z 3 2f(x ) d x. A I= 6. B I= 0 . C I= 2. D I= 6 .C¥u 45. Häi câ bao nhi¶u gi¡ trà mnguy¶n trong [ 2017; 2017] º ph÷ìng tr¼nh log(mx) = 2 log( x+1) câ nghi»m duy nh§t? A 2017. B 4014. C 2018. D 4015.C¥u 46. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ç thà cõa h m sè y=1 3x3 mx 2+ ( m2 1)xcâ hai iºm cüc trà l  Av  Bsao cho A,B n¬m kh¡c ph½a v  c¡ch ·u ÷íngth¯ng d:y = 5 x 9. T½nh têng t§t c£ c¡c ph¦n tû cõa S. A 0. B 6. C 6. D 3.C¥u 47. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : x 2y + 2 z 3 = 0 v  m°tc¦u (S ) : x2+ y2+ z2+ 2 x 4y 2z + 5 = 0 . Gi£ sû iºm M2(P )v  N2(S ) sao cho còng ph÷ìngvîi #u = (1; 0; 1) v  kho£ng c¡ch giúa Mv Nl  lîn nh§t. T½nh M N. 18pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAA M N= 3. B M N= 1 + 2 p 2. C M N= 3p 2. D M N= 14.C¥u 48. X²t sè phùc zthäa m¢n jz + 2 ij + jz 4 7ij = 6 p 2. Gåi m,M l¦n l÷ñt l  gi¡ trà nhänh§t v  gi¡ trà lîn nh§t cõa jz 1 + ij. T½nh P=m +M . A P=p 13 +p 73. B P= 5p 2 + 2p 732. C P= 5 p 2 + 2p 73. D P= 5p 2 +p 732.C¥u 49. Cho m°t c¦u t¥m O, b¡n k½nh R. X²t m°t ph¯ng (P )thay êi c­t m°t c¦u theo giao tuy¸nl  ÷íng trán (C ). H¼nh nân (N )câ ¿nh Sn¬m tr¶n m°t c¦u, câ ¡y l  ÷íng trán (C )v  câ chi·ucao l  h(h > R ). T½nh hº thº t½ch khèi nân ÷ñc t¤o n¶n bði (N )câ gi¡ trà lîn nh§t. A h= p 3R . B h= p 2R . C h= 4R 3. D h= 3R 2.C¥u 50. Cho khèi tù di»n câ thº t½ch b¬ng V. Gåi V0l  thº t½ch cõa khèi a di»n câ c¡c ¿nh l c¡c trung iºm cõa c¡c c¤nh cõa khèi tù di»n ¢ cho, t½nh t¿ sè V0 V. A V0 V=1 2. B V0 V=1 4. C V0 V=2 3. D V0 V=5 8. H˜T 19pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 4TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 4 — CHNH THÙC TNTHPT 2017Mæn: To¡nN«m håc: 20162017Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-101Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho ph÷ìng tr¼nh 4x+ 2 x+13 = 0 . Khi °t t= 2 x, ta ÷ñc ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y? A 2t2 3 = 0 . B t2+ t 3 = 0 . C 4t 3 = 0 . D t2+ 2 t 3 = 0 .C¥u 2. T¼m nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = cos 3 x. A Zcos 3 xdx = 3 sin 3 x+ C. B Zcos 3 xdx = sin 3x 3+C. C Zcos 3 xdx = sin 3x 3+C. D Zcos 3 xdx = sin 3 x+ C.C¥u 3. Sè phùc n o d÷îi ¥y l  sè thu¦n £o? A z= 2 + 3 i. B z= 3 i. C z= 2. D z= p 3 +i.C¥u 4. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 00 3300 +1 +1 M»nh · n o d÷îi ¥ysai? A H m sè câ ba iºm cüc trà. B H m sè câ gi¡ trà cüc ¤i b¬ng3. C H m sè câ gi¡ trà cüc ¤i b¬ng0. D H m sè câ hai iºm cüc tiºu.C¥u 5.÷íng cong ð h¼nh b¶n l  ç thà cõa mët trong bèn h m sè d÷îi ¥y.H m sè â l  h m sè n o? A y= x3+ x2 1. B y= x4 x2 1. C y= x3 x2 1. D y= x4+ x2 1. xyOC¥u 6.Choal  sè thüc d÷ìng kh¡c 1. T½nh I= log p aa: A I= 1 2. B I= 0 . C I= 2. D I= 2 .C¥u 7. Cho hai sè phùc z1 = 57i v  z2 = 2 + 3i. T¼m sè phùc z= z1 +z2. A z= 7 4i. B z= 2 + 5 i. C z= 2 + 5 i. D z= 3 10i.C¥u 8. Cho h m sè y= x3+ 3 x+ 2 . M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 0)v  nghàch bi¸n tr¶n kho£ng (0; +1). B H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; +1). C H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; +1). D H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 0)v  çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; +1). 20pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 9.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : x 2y + z 5 = 0 . iºm n od÷îi ¥y thuëc (P )? A Q(2; 1; 5) . B P(0; 0; 5) . C N( 5; 0; 0) . D M(1; 1; 6) .C¥u 10. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, v²c-tì n o d÷îi ¥y l  mët v²c-tì ph¡p tuy¸n cõam°t ph¯ng (Oxy )? A #i = (1; 0; 0) . B #k = (0; 0; 1) . C #j = (0; 1; 0) . D #m = (1; 1; 1) .C¥u 11. T½nh thº t½ch Vcõa khèi trö câ b¡n k½nh ¡y r= 4 v  chi·u cao h= 4 p 2: A V= 128 . B V= 64 p 2 . C V= 32 . D V= 32 p 2 .C¥u 12. T¼m sè ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= x2 3x 4 x2 16 . A 2. B 3. C 1. D 0.C¥u 13. H m sèy= 2 x2+ 1 nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (0; +1). B ( 1; 1) . C (1 ; +1). D (1 ; 0).C¥u 14. Cho h¼nh ph¯ng Dgiîi h¤n bði ÷íng cong y= p 2 + cosx, tröc ho nh v  c¡c ÷íngth¯ng x= 0 ,x = 2. Khèi trán xoay t¤o th nh khi quayDquanh tröc ho nh câ thº t½ch Vb¬ngbao nhi¶u? A V= 1. B V= ( 1). C V= ( + 1) . D V=+ 1 .C¥u 15. Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ v  akh¡c 1, °t P= logab3+ log a2b6. M»nh · n od÷îi ¥y óng? A P= 9 logab. B P= 27 logab. C P= 15 logab. D P= 6 logab.C¥u 16. T¼m tªp x¡c ành Dcõa h m sè y= log5x 3 x+ 2 : A D=Rnf 2g . B D= ( 1 ; 2) [[3; + 1). C D= ( 2; 3) . D D= ( 1 ; 2) [(3; + 1).C¥u 17. T¼m tªp nghi»m Scõa b§t ph÷ìng tr¼nh log22 x 5 log2x+ 4 0: A S= ( 1 ; 2][[16; + 1). B S= [2; 16] . C S= (0; 2] [[16; + 1). D S= ( 1 ; 1][[4; + 1).C¥u 18. H¼nh hëp chú nhªt câ ba k½ch th÷îc æi mët kh¡c nhau câ bao nhi¶u m°t ph¯ng èixùng? A 4m°t ph¯ng. B 3m°t ph¯ng. C 6m°t ph¯ng. D 9m°t ph¯ng.C¥u 19. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°tph¯ng i qua iºm M(3; 1; 1) v  vuæng gâc ÷íng th¯ng :x 1 3=y+ 2 2 =z 3 1? A 3x 2y + z+ 12 = 0 . B 3x + 2 y+ z 8 = 0 . C 3x 2y + z 12 = 0 . D x 2y + 3 z+ 3 = 0 .C¥u 20. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh ÷íngth¯ng i qua iºm A(2; 3; 0) v  vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (P ) : x+ 3 y z+ 5 = 0 ? A 8><>: x= 1 + 3 ty = 3 tz = 1 t: B 8><>: x= 1 + ty = 3 tz = 1 t: C 8><>: x= 1 + ty = 1 + 3 tz = 1 t: D 8><>: x= 1 + 3 ty = 3 tz = 1 + t:C¥u 21. Cho khèi châp tù gi¡c ·u câ c¤nh ¡y b¬ng a, c¤nh b¶n g§p hai l¦n c¤nh ¡y. T½nh thºt½ch Vcõa khèi châp ¢ cho. A V= a3p 22. B V= a3p 26. C V= a3p 142. D V= a3p 146. 21pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 4C¥u 22.Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y nhªn hai sè phùc 1 +p 2i v  1 p 2i l  nghi»m? A z2+ 2 z+ 3 = 0 . B z2 2z 3 = 0 . C z2 2z + 3 = 0 . D z2+ 2 z 3 = 0 .C¥u 23. T¼m gi¡ trà nhä nh§t mcõa h m sè y= x3 7x 2+ 11 x 2tr¶n o¤n [0; 2]. A m= 11 . B m= 0 . C m=2. D m= 3 .C¥u 24. T¼m tªp x¡c ành cõa h m sè y= ( x 1)1 3. A D= ( 1 ; 1). B D= (1; + 1). C D=R. D D=Rn f 1g .C¥u 25. Cho6Z0 f(x ) d x= 12 . T½nh I= 2Z0 f(3 x) d x. A I= 6 . B I= 36 . C I= 2 . D I= 4 .C¥u 26. T½nh b¡n k½nh Rcõa m°t c¦u ngo¤i ti¸p mët h¼nh lªp ph÷ìng câ c¤nh b¬ng 2a . A R= ap 33. B R= a. C R= 2 p 3a . D R= ap 3.C¥u 27. Cho h m sè f(x ) thäa f0( x ) = 3 5 sin xv  f(0) = 10 . M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A f(x ) = 3 x+ 5 cos x+ 5 . B f(x ) = 3 x+ 5 cos x+ 2 . C f(x ) = 3 x 5 cos x+ 2 . D f(x ) = 3 x 5 cos x+ 15 .C¥u 28.÷íng cong ð h¼nh b¶n l  ç thà cõa h m sè y= ax+b cx+dvîia; b; c; d l  c¡c sèthüc. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A y0> 0;8 x 2 R. B y0< 0;8 x 2 R. C y0> 0;8 x 6= 1 . D y0< 0;8 x 6= 1 . xyO1C¥u 29.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho iºm M(1; 2; 3) . Gåi Il  h¼nh chi¸u vuænggâc cõa Mtr¶n tröc Ox. Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh cõa m°t c¦u t¥m Ib¡n k½nhI M ? A (x 1)2+ y2+ z2= 13 . B (x + 1) 2+ y2+ z2= 13 . C (x 1)2+ y2+ z2= p 13. D (x + 1) 2+ y2+ z2= 17 .C¥u 30. Cho sè phùc z= 1 2i. iºm n o d÷îi ¥y l  biºu di¹n cõa sè phùc w= iz tr¶n m°tph¯ng tåa ë? A Q(1; 2) . B N(2; 1) . C M(1; 2) . D P( 2; 1) .C¥u 31. Cho h¼nh châp tù gi¡c ·u S:ABC Dcâ c¡c c¤nh ·u b¬ng ap 2. T½nh thº t½ch Vcõa khèinân câ ¿nh Sv  ÷íng trán ¡y l  ÷íng trán nëi ti¸p tù gi¡c ABC D. A V= a3 2. B V= p 2a 3 6. C V= a3 6. D V= p 2a 3 2.C¥u 32. ChoF(x ) = x2l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x )e 2x. T¼m nguy¶n h m cõa h m sèf 0( x )e 2x. A Zf0( x )e 2xdx = x2+ 2 x+ C. B Zf0( x )e 2xdx = x2+ x+ C. C Zf0( x )e 2xdx = x2 2x + C. D Zf0( x )e 2xdx = 2x 2+ 2 x+ C.C¥u 33. Cho h m sè y= x+ m x 1 (m l  tham sè thüc) thäa m¢n min[2;4] y= 3 . M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A m <1. B 3< m 4. C m >4. D 1 m < 3. 22pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 34.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho iºm M( 1; 1; 3) v  hai ÷íng th¯ng :x 1 3=y+ 3 2=z 1 1, 0: x+ 1 1=y 3=z 2. Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh ÷íngth¯ng i qua M, vuæng gâc vîi v  0? A 8><>: x= 1 ty = 1 + tz = 1 + 3 t: B 8><>: x= ty = 1 + tz = 3 + t: C 8><>: x= 1 ty = 1 tz = 3 + t: D 8><>: x= 1 ty = 1 + tz = 3 + t:C¥u 35. Mët ng÷íi gûi 50 tri»u çng v o mët ng¥n h ng vîi l¢i su§t 6%/n«m. Bi¸t r¬ng n¸u khængrót ti·n ra khäi ng¥n h ng th¼ cù sau méi n«m sè ti·n l¢i s³ ÷ñc nhªp v o gèc º t½nh l¢i cho n«mti¸p theo. Häi sau ½t nh§t bao nhi¶u n«m ng÷íi â nhªn ÷ñc sè ti·n nhi·u hìn 100 tri»u çng baogçm gèc v  l¢i? Gi£ ành trong suèt thíi gian gûi, l¢i su§t khæng êi v  ng÷íi â khæng rót ti·nra. A 13 n«m. B 14 n«m. C 12 n«m. D 11 n«m.C¥u 36. Cho sè phùc z= a+ bi (a; b 2R)thäa m¢n z+ 1 + 3 i j zji = 0 . T½nh S= a+ 3 b. A S= 7 3. B S= 5. C S= 5 . D S= 7 3.C¥u 37. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai ÷íng th¯ng d1 :8><>: x= 1 + 3 ty = 2 + t;z = 2 d2 :x 1 2=y + 2 1 =z 2v  m°t ph¯ng(P ) : 2 x+ 2 y 3z = 0 . Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°tph¯ng i qua giao iºm cõa d1 v (P ), çng thíi vuæng gâc vîi d2? A 2x y+ 2 z+ 22 = 0 . B 2x y+ 2 z+ 13 = 0 . C 2x y+ 2 z 13 = 0 . D 2x + y+ 2 z 22 = 0 .C¥u 38. Cho h m sè y= x3 mx 2+ (4 m+ 9) x+ 5 vîiml  tham sè. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶ncõa mº h m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng (1 ; +1)? A 7. B 4. C 6. D 5.C¥u 39. T¼m gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh log23 x mlog3x+ 2 m7 = 0 câ hainghi»m thüc x1,x2 thäa m¢nx1x2 = 81. A m=4. B m= 4 . C m= 81 . D m= 44 .C¥u 40. ç thà h m sè y= x3 3x 2 9x + 1 câ hai iºm cüc trà Av  B. iºm n o d÷îi ¥y thuëc÷íng th¯ng AB? A P(1; 0) . B M(0; 1) . C N(1; 10) . D Q( 1; 10) .C¥u 41.Mët vªt chuyºn ëng trong 3 gií vîi vªn tèc v(km/h) phö thuëc thíi gian t(h) câ ç thà cõa vªn tèc nh÷ h¼nh b¶n. Trong kho£ng thíi gian 1 gií kº tøkhi b­t ¦u chuyºn ëng, ç thà â l  mët ph¦n cõa ÷íng parabol câ ¿nhI (2; 9) v  tröc èi xùng song song vîi tröc tung, kho£ng thíi gian cán l¤i çthà l  mët o¤n th¯ng song song vîi tröc ho nh. T½nh qu¢ng ÷íng sm  vªtdi chuyºn ÷ñc trong 3 gií â (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng ph¦n tr«m). A s= 23 ;25 km. B s= 21 ;58 km. C s= 15 ;50 km. D s= 13 ;83 km. tvO 41 2 39C¥u 42.Chologax= 3 ,logbx= 4 vîia, b l  c¡c sè thüc lîn hìn 1. T½nh P= logabx. A P= 7 12. B P= 1 12. C P= 12 . D P= 12 7. 23pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 4C¥u 43.Cho khèi châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, S A vuæng gâc vîi ¡y v  S Ct¤ovîi m°t ph¯ng (S AB )mët gâc 30. T½nh thº t½ch Vcõa khèi châp ¢ cho. A V= p 6a 3 3. B V= p 2a 3 3. C V= 2a 3 3. D V=p 2a 3.C¥u 44. Cho tù di»n ·u ABC Dcâ c¡c c¤nh b¬ng a. Gåi M,N l¦n l÷ñt l  trung iºm cõa c¡cc¤nh AB,BC v El  iºm èi xùng vîi Bqua D. M°t ph¯ng (M N E )chia khèi tù di»n ABC Dth nh hai khèi a di»n, trong â khèi a di»n chùa ¿nh Acâ thº t½ch V. T½nh V. A V= 7p 2a 3 216. B V= 11p 2a 3 216. C V= 13p 2a 3 216. D V= p 2a 3 18.C¥u 45. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ z2= 9 , iºm M(1; 1; 2)v  m°t ph¯ng (P ) : x+ y+ z 4 = 0 . Gåi l  ÷íng th¯ng i qua M, thuëc (P ) v  c­t (S )t¤i hai iºm A,B sao cho ABnhä nh§t. Bi¸t r¬ng câ mët vectì ch¿ ph÷ìng l  #u (1; a;b). T½nhT = a b. A T= 2. B T= 1 . C T= 1. D T= 0 .C¥u 46. Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz 3ij = 5 v  z z 4l  sè thu¦n £o? A 0. B Væ sè. C 1. D 2.C¥u 47. X²t c¡c sè thüc d÷ìng x, y thäa m¢n log31 xy x+ 2 y= 3xy+x+ 2 y 4. T¼m gi¡ trà nhä nh§tP min cõaP=x+ y. A Pmin =9p 1119 9. B Pmin =9p 11 + 199. C Pmin =18p 1129 21. D Pmin =2p 113 3.C¥u 48. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ÷íng th¯ng y= mx m + 1 c­t ç thà cõah m sè y= x3 3x 2+ x+ 2 t¤i ba iºm A,B ,C ph¥n bi»t sao cho AB=BC . A m2(1 ; 0][[4; + 1). B m2R. C m2 5 4; +1. D m2( 2; + 1).C¥u 49.Cho h m sè y= f(x ). ç thà cõa h m sè y= f0( x ) nh÷ h¼nhb¶n. °t h(x ) = 2 f(x ) x2. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A h(4) = h( 2) > h (2). B h(4) = h( 2) < h (2). C h(2) > h (4)> h ( 2) . D h(2) > h ( 2) > h (4). xy2 4O2 242 C¥u 50.Cho h¼nh nân ¿nh Scâ chi·u cao h= av  b¡n k½nh ¡y r= 2 a. M°t ph¯ng (P )i quaS c­t ÷íng trán ¡y t¤i Av  Bsao cho AB= 2p 3a . T½nh kho£ng c¡ch dtø t¥m cõa ÷íng trán¡y ¸n (P ). A d= p 3a 2. B d= a. C d= p 5a 5. D d= p 2a 2.H˜T 24pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 5 — CHNH THÙC TNTHPT 2017Mæn: To¡nN«m håc: 20162017Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-102Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 12 2 +1 +0 0 +11 3300 +1 +1 T¼m gi¡ trà cüc ¤iyC v  gi¡ trà cüc tiºuyCT cõa h m sè ¢ cho. A yC = 3v yCT =2. B yC = 2v yCT = 0. C yC =2 v  yCT = 2. D yC = 3v yCT = 0.C¥u 2. T¼m nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 1 5x 2. A Zdx 5x 2=1 5lnj5 x 2j + C. B Zdx 5x 2=1 2ln(5x 2) + C. C Zdx 5x 2= 5 lnj5 x 2j + C. D Zdx 5x 2= lnj5 x 2j + C.C¥u 3. H m sè n o d÷îi ¥y çng bi¸n tr¶n kho£ng (1 ; +1)? A y= x+ 1 x+ 3 . B y= x3+ 3 x. C y= x 1 x 2. D y= x3 3x .C¥u 4.Sè phùc n o d÷îi ¥y câ iºm biºu di¹n tr¶n m°t ph¯ng tåa ë l  iºm Mnh÷ h¼nh b¶n? A z4 = 2 +i. B z2 = 1 + 2i. C z3 =2 + i. D z1 = 12i. xyO2 1MC¥u 5.÷íng cong ð h¼nh b¶n l  ç thà cõa mët trong bèn h m sè d÷îi ¥y. H msè â l  h m sè n o? A y= x4 2x 2+ 1 . B y= x4+ 2 x2+ 1 . C y= x3+ 3 x2+ 1 . D y= x3 3x 2+ 3 . xyOC¥u 6.Choal  sè thüc d÷ìng kh¡c 1. M»nh · n o d÷îi ¥y óng vîi måi sè thüc d÷ìng x; y? A logax y= logax logay. B logax y= logax+ logay. C logax y= loga(x y). D logax y=logax logay . 25pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 5C¥u 7.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho iºm A(2; 2; 1) . T½nh ë d i o¤n th¯ng OA. A OA= 3. B OA= 9. C OA=p 5. D OA= 5.C¥u 8. Cho hai sè phùc z1 = 43i v  z2 = 7 + 3i. T¼m sè phùc z= z1 z2. A z= 11 . B z= 3 + 6 i. C z= 1 10i. D z= 3 6i.C¥u 9. T¼m nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(1x) = 2 : A x= 4. B x= 3. C x= 3 . D x= 5 .C¥u 10. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh cõa m°tph¯ng (Oyz )? A y= 0 . B x= 0 . C y z= 0 . D z= 0 .C¥u 11. Cho h m sè y= x3 3x 2. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A H m sè nghàch bi¸n tr¶n(0; 2). B H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(2; +1). C H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(0; 2). D H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 0).C¥u 12. ChoF(x ) l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = lnx x. T½nhI= F(e) F(1) . A I= e . B I= 1 e. C I= 1 2. D I= 1 .C¥u 13. Rót gån biºu thùc P=x1 3: 6p xvîi x > 0. A P=x1 8. B P=x2. C P=p x. D P=x2 3.C¥u 14.÷íng cong ð h¼nh b¶n l  ç thà cõa h m sè y= ax4+ bx2+ cvîi a; b; c l  c¡c sè thüc. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A Ph÷ìng tr¼nhy0= 0 câ óng ba nghi»m thüc ph¥n bi»t. B Ph÷ìng tr¼nhy0= 0 câ óng hai nghi»m thüc ph¥n bi»t. C Ph÷ìng tr¼nhy0= 0 væ nghi»m tr¶n tªp sè thüc. D Ph÷ìng tr¼nhy0= 0 câ óng mët nghi»m thüc. xyOC¥u 15.T¼m sè ti»m cªn cõa ç thà h m sè y= x2 5x + 4 x2 1 . A 3. B 1. C 0. D 2.C¥u 16. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, t¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa mº ph÷ìng tr¼nhx 2+ y2+ z2 2x 2y 4z + m = 0 l  ph÷ìng tr¼nh cõa mët m°t c¦u. A m >6. B m6. C m6. D m <6.C¥u 17. K½ hi»uz1; z2l  hai nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh3z 2 z+ 1 = 0 . T½nhP=jz1j+ jz2j. A P= p 33. B P= 2p 33. C P= 2 3. D P= p 143.C¥u 18. Cho khèi l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ BB 0= a, ¡y ABC l  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i Bv  AC =ap 2. T½nh thº t½ch Vcõa khèi l«ng trö ¢ cho. A V=a3. B V= a3 3. C V= a3 6. D V= a3 2.C¥u 19. Cho khèi nân câ b¡n k½nh ¡y r= p 3v  chi·u cao h= 4 . T½nh thº t½ch Vcõa khèi nân¢ cho. A V= 16p 33. B V= 4 . C V= 16 p 3. D V= 12 .C¥u 20. Cho h¼nh ph¯ng Dgiîi h¤n bði ÷íng cong y= p 2 + sinx, tröc ho nh v  c¡c ÷íng th¯ngx = 0 ,x = . Khèi trán xoay t¤o th nh khi quay Dquanh tröc ho nh câ thº t½ch Vb¬ng baonhi¶u? A V= 2 ( + 1) . B V= 2 ( + 1) . C V= 2 2. D V= 2 . 26pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 21.Cho2Z 1 f(x ) d x= 2 v 2Z 1 g(x ) d x= 1. T½nh I= 2Z 1 [x + 2 f(x ) 3g (x )] d x. A I= 5 2. B I= 7 2. C I= 17 2. D I= 11 2.C¥u 22. Cho m°t c¦u b¡n k½nh Rngo¤i ti¸p mët h¼nh lªp ph÷ìng c¤nh a. M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a= 2 p 3R . B a= p 3R 3. C a= 2 R. D a= 2p 3R 3.C¥u 23. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ba iºm A(0; 1; 3) ,B (1; 0; 1) v C( 1; 1; 2) .Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh ch½nh t­c cõa ÷íng th¯ng i qua Av  song song vîi÷íng th¯ng BC? A 8><>: x= 2ty = 1 + tz = 3 + t: B x 2y + z= 0 : C x2 =y+ 1 1=z 3 1: D x 1 2 =y 1=z 1 1:C¥u 24. T¼m gi¡ trà lîn nh§t Mcõa h m sè y= x4 2x 2+ 3 tr¶n o¤n ”0; p 3—. A M= 9 . B M= 8 p 3. C M= 1 . D M= 6 .C¥u 25. M°t ph¯ng (A 0BC )chia khèi l«ng trö ABC:A0B 0C 0th nh c¡c khèi a di»n n o? A Mët khèi châp tam gi¡c v  mët khèi châp ngô gi¡c.B Mët khèi châp tam gi¡c v  mët khèi châp tù gi¡c.C Hai khèi châp tam gi¡c.D Hai khèi châp tù gi¡c.C¥u 26. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai iºm A(4; 0; 1) v B( 2; 2; 3) . Ph÷ìng tr¼nhn o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng trung trüc cõa o¤n th¯ng AB? A 3x y z= 0 . B 3x + y+ z 6 = 0 . C 3x y z+ 1 = 0 . D 6x 2y 2z 1 = 0 .C¥u 27. Cho sè phùc z= 1 i+ i3. T¼m ph¦n thüc av  ph¦n £o bcõa z. A a= 0 ,b = 1 . B a= 2, b = 1 . C a= 1 ,b = 0 . D a= 1 ,b = 2.C¥u 28. T½nh ¤o h m cõa h m sè y= log2(2x+ 1) . A y0= 1 (2x+ 1) ln 2 . B y0= 2 (2x+ 1) ln 2 . C y0= 2 2x + 1 . D y0= 1 2x + 1 .C¥u 29. Chologab= 2 v logac= 3 . T½nh P= loga(b 2c 3). A P= 31 . B P= 13 . C P= 30 . D P= 108 .C¥u 30. T¼m tªp nghi»m Scõa ph÷ìng tr¼nh logp 2(x 1) + log 1 2(x + 1) = 1 . A S= ¦2 + p 5©. B S= ¦2 p 5; 2 +p 5©. C S= f3g . D S= ¨3 + p 132«.C¥u 31. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh 4x 2x+1+m = 0 câ hai nghi»mthüc ph¥n bi»t. A m2(1 ; 1). B m2(0; + 1). C m2(0; 1] . D m2(0; 1) .C¥u 32. T¼m gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= 1 3x3 mx 2+ ( m2 4) x+ 3 ¤t cüc ¤i t¤ix = 3 . A m= 1 . B m=1. C m= 5 . D m=7. 27pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 5C¥u 33.Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ ( y 1)2+ ( z+ 2) 2= 2v  hai ÷íng th¯ng d:x 2 1=y 2=z 1 1 , : x 1=y 1=z 1 1 . Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l ph÷ìng tr¼nh cõa mët m°t ph¯ng ti¸p xóc vîi (S ), song song vîi dv  ? A x+ z+ 1 = 0 . B x+ y+ 1 = 0 . C y+ z+ 3 = 0 . D x+ z 1 = 0 .C¥u 34. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho iºm A(1; 2; 3) v  hai m°t ph¯ng (P ) :x + y+ z+ 1 = 0 ,(Q ) : x y+ z 2 = 0 . Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ngi qua A, song song vîi (P )v  (Q )? A 8><>: x= 1 + ty = 2z = 3 t: B 8><>: x= 1y = 2z = 3 2t: C 8><>: x= 1 + 2 ty = 2z = 3 + 2 t: D 8><>: x= 1 + ty = 2z = 3 t:C¥u 35. Cho h m sè y= x+ m x+ 1 (m l  tham sè thüc) thäa m¢n min[1;2] y+ max[1;2] y= 16 3:M»nh · n od÷îi ¥y óng? A m0. B m >4. C 0< m 2. D 2< m 4.C¥u 36. Cho khèi châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh chú nhªt, AB=a; AD =ap 3; S A vuæng gâc vîi¡y v  m°t ph¯ng (S B C )t¤o vîi ¡y mët gâc 60: T½nh thº t½ch Vcõa khèi châp S:ABC D:A V= a3 3. B V= p 3a 3 3. C V=a3. D V= 3 a3.C¥u 37. Chox; yl  c¡c sè thüc lîn hìn 1thäa m¢n x2+ 9 y2= 6 xy: T½nh M=1 + log12x+ log12y 2 log12(x + 3 y) : A M=1 4. B M= 1 . C M=1 2. D M=1 3.C¥u 38.Mët vªt chuyºn ëng trong 3gií ¦u vîi vªn tèc v(km =h) phö thuëc thíigian t(h) câ ç thà l  mët ph¦n cõa ÷íng parabol câ ¿nh I(2; 9) v  tröc èixùng song song vîi tröc tung nh÷ h¼nh b¶n. T½nh qu¢ng ÷íng sm  vªt dichuyºn ÷ñc trong 3 gií â. A s= 24 ;25 km . B s= 26 ;75 km . C s= 24 ;75 km . D s= 25 ;25 km . tvO 2I936C¥u 39.Cho sè phùc z= a+ bi (a; b 2R)thäa m¢n z+ 2 + i= jz j. T½nh S= 4 a+ b: A S= 4 . B S= 2 . C S= 2. D S= 4.C¥u 40. ChoF(x ) = ( x 1)e xl  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x )e 2x: T¼m nguy¶n h m cõa h msè f0( x )e 2x: A Zf0( x )e 2xdx = (4 2x )e x+ C. B Zf0( x )e 2xdx = 2 x 2ex+ C. C Zf0( x )e 2xdx = (2 x)e x+ C. D Zf0( x )e 2xdx = ( x 2)e x+ C.C¥u 41. ¦u n«m 2016, æng A th nh lªp mët cæng ty. Têng sè ti·n æng A dòng º tr£ l÷ìng chonh¥n vi¶n trong n«m 2016 l  1t çng. Bi¸t r¬ng cù sau méi n«m th¼ têng sè ti·n dòng º tr£ l÷ìngcho nh¥n vi¶n trong n«m â t«ng th¶m 15%so vîi n«m tr÷îc. Häi n«m n o d÷îi ¥y l  n«m ¦uti¶n m  têng sè ti·n æng A dòng º tr£ l÷ìng cho nh¥n vi¶n trong c£ n«m lîn hìn 2t çng? A N«m 2023. B N«m 2022. C N«m 2021. D N«m 2020.C¥u 42. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau 28pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAxy0 y 11 3 +1 +0 0 +11 5511 +1 +1 ç thà cõa h m sèy= jf (x )j câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A 4. B 2. C 3. D 5.C¥u 43. Cho tù di»n ·u ABC Dcâ c¤nh b¬ng 3a: H¼nh nân (N )câ ¿nh Av  ÷íng trán ¡y l ÷íng trán ngo¤i ti¸p tam gi¡c BC D:T½nh di»n t½ch xung quanh Sxq cõa(N ): A Sxq = 6a2. B Sxq = 3 p 3a 2. C Sxq = 12a2. D Sxq = 6 p 3a 2.C¥u 44. Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz + 2 ij = 2 p 2v  (z 1)2l  sè thu¦n £o? A 0. B 4. C 3. D 2.C¥u 45. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ÷íng th¯ng y= mx c­t ç thà h m sèy = x3 3x 2 m + 2 t¤i ba iºm ph¥n bi»t A; B; Csao choAB=BC: A m2(1 ; 3). B m2(1 ; 1) . C m2(1 ; +1). D m2(1; + 1).C¥u 46. X²t c¡c sè thüc d÷ìng a; bthäa m¢n log21 ab a+ b = 2ab+a+ b 3: T¼m gi¡ trà nhä nh§tP min cõaP=a+ 2 b: A Pmin =2p 103 2. B Pmin =3p 107 2. C Pmin =2p 101 2. D Pmin =2p 105 2.C¥u 47. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz;cho hai iºm A(4; 6; 2) ; B(2;2; 0) v  m°t ph¯ng( P ) : x+ y+ z= 0 :X²t ÷íng th¯ng dthay êi thuëc (P )v  i qua B;gåi Hl  h¼nh chi¸u vuænggâc cõa Atr¶n d:Bi¸t r¬ng khi dthay êi th¼ Hthuëc mët ÷íng trán cè ành. T½nh b¡n k½nh Rcõa ÷íng trán â. A R= p 6. B R= 2 . C R= 1 . D R= p 3.C¥u 48.Cho h m sè y= f(x ): ç thà cõa h m sè y= f0( x ) nh÷ h¼nh b¶n. °tg (x ) = 2 f(x ) (x + 1) 2: M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A g( 3) > g (3)> g (1). B g(1) > g ( 3) > g (3). C g(3) > g ( 3) > g (1). D g(1) > g (3)> g ( 3) . xy1 3O3 2 2 4C¥u 49.X²t khèi tù di»n ABC Dcâ c¤nh AB=xv  c¡c c¤nh cán l¤i ·u b¬ng 2p 3: T¼m xº thºt½ch khèi tù di»n ABC D¤t gi¡ trà lîn nh§t. A x= p 6. B x= p 14. C x= 3 p 2. D x= 2 p 3.C¥u 50. Cho m°t c¦u (S ) câ b¡n k½nh b¬ng 4; h¼nh trö (H )câ chi·u cao b¬ng 4v  hai ÷íng trán¡y n¬m tr¶n (S ): Gåi V1 l  thº t½ch cõa khèi trö(H )v  V2 l  thº t½ch cõa khèi c¦u(S ): T½nh t¿ sèV 1 V2: A V1 V2 =9 16. B V1 V2 =1 3. C V1 V2 =3 16. D V1 V2 =2 3. H˜T 29pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 6TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 6 — CHNH THÙC TNTHPT 2017Mæn: To¡nN«m håc: 20162017Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-103Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho h m sè y= ( x 2)( x2+ 1) câ ç thà (C ). M»nh · n o sau ¥y óng? A (C )c­t tröc ho nh t¤i hai iºm. B (C )c­t tröc ho nh t¤i mët iºm. C (C )khæng c­t tröc ho nh. D (C )c­t tröc ho nh t¤i ba iºm.C¥u 2. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t ph¯ng ( ) : x+ y+ z 6 = 0 . iºm n od÷îi ¥y khængthuëc( )? A N(2; 2; 2) . B Q(3; 3; 0) . C P(1; 2; 3) . D M(1; 1; 1) .C¥u 3. Cho h m sè y= f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x2+ 1 ,8 x 2 R. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 0). B H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1; +1). C H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng( 1; 1) . D H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; +1).C¥u 4. T¼m nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log25(x + 1) = 1 2. A x= 6. B x= 6 . C x= 4 . D x= 23 2.C¥u 5. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 11 2 +1 +0 0 +22 4455 22M»nh · n o d÷îi ¥y óng?A H m sè câ bèn iºm cüc trà. B H m sè ¤t cüc tiºu t¤ix= 2 . C H m sè khæng câ cüc ¤i. D H m sè ¤t cüc tiºu t¤ix= 5.C¥u 6. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 5)2+ ( y 1)2+ ( z+ 2) 2= 9 .T½nh b¡n k½nh Rcõa (S ). A R= 3 . B R= 18 . C R= 9 . D R= 6 .C¥u 7. Cho hai sè phùc z1 = 13i v  z2 =2 5i. T¼m ph¦n £o bcõa sè phùc z= z1 z2. A b= 2. B b= 2 . C b= 3 . D b= 3.C¥u 8. T¼m nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 2 sin x. A Z2 sin xdx = 2 cos x+ C. B Z2 sin xdx = sin 2x + C. C Z2 sin xdx = sin 2 x+ C. D Z2 sin xdx = 2 cos x+ C.C¥u 9. Cho sè phùc z= 2 3i. T¼m ph¦n thüc acõa z. A a= 2 . B a= 3 . C a= 3. D a= 2. 30pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 10.Choal  sè thüc d÷ìng kh¡c 2. T½nh I= log a 2�a2 4‹. A I= 1 2. B I= 2 . C I= 1 2. D I= 2.C¥u 11. Tªp nghi»m Scõa ph÷ìng tr¼nh log3(2x+ 1) log3(x 1) = 1 . A S= f4g . B S= f3g . C S= f 2g . D S= f1g .C¥u 12. Cho tù di»n ABC Dcâ tam gi¡c BC Dvuæng t¤i C,AB vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (BC D ),AB = 5a, BC = 3av  C D = 4a. T½nh b¡n k½nh Rcõa m°t c¦u ngo¤i ti¸p tù di»n ABC D. A R= 5a p 23. B R= 5a p 33. C R= 5a p 22. D R= 5a p 32.C¥u 13. ChoF(x ) l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = e x+ 2 xthäa m¢n F(0) = 3 2. T¼mF (x ). A F(x ) = e x+ x2+ 3 2. B F(x ) = 2e x+ x2 1 2. C F(x ) = e x+ x2+ 5 2. D F(x ) = e x+ x2+ 1 2.C¥u 14. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc x, y sao cho x2 1 + yi=1 + 2 i. A x= p 2, y = 2 . B x= p 2, y = 2 . C x= 0 ,y = 2 . D x= p 2, y = 2.C¥u 15. T¼m gi¡ trà nhä nh§t mcõa h m sè y= x4 x2+ 13 tr¶n o¤n [ 2; 3] . A m= 51 4. B m= 49 4. C m= 13 . D m= 51 2.C¥u 16. Cho khèi châp S:ABCcâS A vuæng gâc vîi ¡y, S A= 4,AB = 6,BC = 10 v C A = 8.T½nh thº t½ch Vcõa khèi châp S:ABC. A V= 40 . B V= 192 . C V= 32 . D V= 24 .C¥u 17. K½ hi»uz1,z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 z+ 6 = 0 . T½nhP= 1 z1 +1 z2 . A P= 1 6. B P= 1 12. C P=1 6. D P= 6 .C¥u 18. Cho1Z0 �1 x+ 1 1 x+ 2 ‹dx = aln 2 + bln 3 vîia; b l  c¡c sè nguy¶n. M»nh · n o d÷îi¥y óng? A a+ b= 2 . B a 2b = 0 . C a+ b= 2. D a+ 2 b= 0 .C¥u 19. Trong khæng gian vîi h» tröc tåa ë Oxyz, cho hai iºm A(1; 2; 3) ,B ( 1; 4; 1) v ÷íng th¯ng d:x+ 2 1=y 2 1 =z+ 3 2. Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh cõa ÷íngth¯ng i qua trung iºm cõa o¤n th¯ng ABv  song song vîi d? A x1=y 1 1=z+ 1 2. B x1=y 2 1 =z+ 2 2. C x1=y 1 1 =z+ 1 2. D x 1 1=y 1 1 =z+ 1 2.C¥u 20. Trong khæng gian vîi h» tröc tåa ë Oxyz, cho iºm M(3; 1; 2) v  m°t ph¯ng ( ) :3 x y+ 2 z+ 4 = 0 . Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng i qua Mv  song songvîi ( ) A 3x + y 2z 14 = 0 . B 3x y+ 2 z+ 6 = 0 . C 3x y+ 2 z 6 = 0 . D 3x y 2z + 6 = 0 .C¥u 21. Cho h¼nh ph¯ng Dgiîi h¤n bði ÷íng cong y= ex, tröc ho nh v  c¡c ÷íng th¯ng x= 0 ,x = 1 . Khèi trán xoay t¤o th nh khi quay Dquanh tröc ho nh câ thº t½ch Vb¬ng bao nhi¶u? A V= e2 2. B V= (e 2+ 1) 2. C V= e2 1 2. D V= (e 2 1) 2. 31pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 6C¥u 22.Cho hai h m sè y= ax, y = bxvîi a; b l  hai sè thüc d÷ìng kh¡c 1, l¦n l÷ñt câ ç thà l  (C1)v  (C2)nh÷h¼nh b¶n.M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A 0< a < b < 1. B 0< b < 1< a . C 0< a < 1< b . D 0< b < a < 1. xyO (C1) (C2) C¥u 23.H¼nh l«ng trö tam gi¡c ·u câ bao nhi¶u m°t ph¯ng èi xùng? A 4m°t ph¯ng. B 1m°t ph¯ng. C 2m°t ph¯ng. D 3m°t ph¯ng.C¥u 24. ÷íng cong ð h¼nh b¶nl  ç thà cõa h m sè y= ax+b cx+dvîi a; b; c; d l  c¡c sè thüc.M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A y0< 0;8 x 6= 2 . B y0< 0;8 x 6= 1 . C y0> 0;8 x 6= 2 . D y0> 0;8 x 6= 1 . xyO 21C¥u 25.Cho h¼nh trö câ di»n t½ch xung quanh b¬ng 50v  ë d i ÷íng sinh b¬ng ÷íng k½nh cõa÷íng trán ¡y. T½nh b¡n k½nh rcõa ÷íng trán ¡y. A r= 5p 2 2. B r= 5 . C r= 5 p . D r= 5p 22.C¥u 26. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai v²c-tì #a = (2; 1; 0) v #b = ( 1; 0; 2) .T½nh cos€#a ; #b Š. A cos€#a ; #b Š= 2 25. B cos€#a ; #b Š= 2 5. C cos€#a ; #b Š= 2 25. D cos€#a ; #b Š= 2 5.C¥u 27. ç thà cõa h m sè n o trong c¡c h m sè d÷îi ¥y câ ti»m cªn ùng? A y= 1 px. B y= 1 x2+ x+ 1 . C y= 1 x4+ 1 . D y= 1 x2+ 1 .C¥u 28. Cholog3a= 2 v log2b= 1 2. T½nhI= 2 log3[log3(3a)] + log 1 4b2. A I= 5 4. B I= 4 . C I= 0 . D I= 3 2.C¥u 29. Rót gån biºu thùc Q=b5 3: 3p bvîi b > 0. A Q=b2. B Q=b5 9. C Q=b4 3. D Q=b4 3.C¥u 30. Cho h m sè y= x4 2x 2. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 2) . B H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 2) . C H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng( 1; 1) . D H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng( 1; 1) .C¥u 31. Cho h m sè y= mx2m 3 x m vîiml  tham sè. Gåi Sl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶ncõa mº h m sè çng bi¸n tr¶n c¡c kho£ng x¡c ành. T¼m sè ph¦n tû cõa S. A 5. B 4. C Væ sè. D 3. 32pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 32.T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= log ( x2 2x m + 1) câ tªp x¡cành l  R. A m0. B m <0. C m2. D m >2.C¥u 33. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho iºm I(1; 2; 3) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 x 2y z 4 = 0 . M°t c¦u t¥m Iti¸p xóc vîi (P )t¤i iºm H. T¼m tåa ë iºm H. A H( 1; 4; 4) . B H( 3; 0; 2) . C H(3; 0; 2) . D H(1; 1; 0) .C¥u 34. Cho khèi châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, S A vuæng gâc vîi ¡y v  kho£ngc¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (S B C )b¬ng ap 22. T½nh thº t½chVcõa khèi châp ¢ cho. A V= a3 2. B V=a3. C V= p 3a 3 9. D V= a3 3.C¥u 35. Mët vªt chuyºn ëng trong 4giívîi vªn tèc v(km/h) phö thuëc thíi gian t(h) câ ç thà cõa vªn tèc nh÷ h¼nhb¶n. Trong kho£ng thíi gian 3gií kº tø khi b­t ¦u chuyºn ëng, ç thà â l mët ph¦n cõa ÷íng parabol câ ¿nh I(2; 9) vîi tröc èi xùng song song vîitröc tung, kho£ng thíi gian cán l¤i ç thà l  mët o¤n th¯ng song song vîitröc ho nh. T½nh qu¢ng ÷íng sm  vªt di chuyºn ÷ñc trong 4gií â. vt2 3 49O IA s= 26 ;5 km. B s= 28 ;5 km. C s= 27 km. D s= 24 km.C¥u 36 (2H3K3). Trong khæng gian vîi h» tröc tåa ë Oxyz, cho hai ÷íng th¯ng d:8><>: x= 2 + 3 ty = 3 + tz = 4 2tv  d0: x 4 3=y+ 1 1=z 2. Ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ng thuëc m°tph¯ng chùa dv  d0çng thíi c¡ch ·u hai ÷íng th¯ng â? A x 3 3=y+ 2 1=z 2 2 . B x+ 3 3=y+ 2 1=z+ 2 2 . C x+ 3 3=y 2 1=z+ 2 2 . D x 3 3=y 2 1=z 2 2 .C¥u 37. ChoF(x ) = 1 3x 3 l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) x. T¼m nguy¶n h m cõa h m sèf 0( x ) ln x. A Zf0( x ) ln xdx = lnx x3 + 1 5x 5 +C. B Zf0( x ) ln xdx = lnx x3 1 5x 5 +C. C Zf0( x ) ln xdx = lnx x3 + 1 3x 3 +C. D Zf0( x ) ln xdx = lnx x3 + 1 3x 3 +C.C¥u 38. Cho sè phùc zthäa m¢n jz + 3 j= 5 v jz 2ij = jz 2 2ij. T½nh jz j. A jz j = 17 . B jz j = p 17. C jz j = p 10. D jz j = 10 .C¥u 39. ç thà cõa h m sè y= x3+ 3 x2+ 5 câ hai iºm cüc trà Av  B. T½nh di»n t½ch Scõatam gi¡c OABvîiOl  gèc tåa ë. A S= 9 . B S= 10 3. C S= 5 . D S= 10 .C¥u 40. Trong khæng gian cho tam gi¡c ABCvuæng t¤i A,AB =av  ÕAC B = 30. T½nh thº t½chV cõa khèi nân nhªn ÷ñc khi quay tam gi¡c ABCquanh c¤nh AC. 33pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 6A V= p 3a 3 3. B V=p 3a 3. C V= p 3a 3 9. D V=a 3.C¥u 41. Mët vªt chuyºn ëng theo quy luªt s= 1 2t3+ 6 t2vîi t(gi¥y) l  kho£ng thíi gian t½nh tøkhi vªt b­t ¦u chuyºn ëng v  s(m²t) l  qu¢ng ÷íng vªt di chuyºn ÷ñc trong kho£ng thíi gianâ. Häi trong kho£ng thíi gian 6gi¥y, kº tø khi b­t ¦u chuyºn ëng, vªn tèc lîn nh§t cõa vªt ¤t÷ñc b¬ng bao nhi¶u? A 24m/s. B 108m/s. C 18m/s. D 64m/s.C¥u 42. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº b§t ph÷ìng tr¼nh log22 x 2 log2x+ 3 m2< 0câ nghi»m thüc. A m <1. B m <2 3. C m <0. D m1.C¥u 43. Vîi måi sè thüc d÷ìng av  bthäa m¢n a2+ b2= 8 ab, m»nh · n o d÷îi ¥y óng? A log(a+ b) = 1 2(loga+ log b). B log(a+ b) = 1 + log a+ log b. C log(a+ b) = 1 2(1 + loga+ log b). D log(a+ b) = 1 2+ loga+ log b.C¥u 44. X²t khèi châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i A,S A vuæng gâc vîi ¡y, kho£ngc¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (S B C )b¬ng 3. Gåi l  gâc giúa hai m°t ph¯ng (S B C )v  (ABC ). T½nhcos khi thº t½ch khèi châp S:ABCnhä nh§t. A cos = 1 3. B cos = p 33. C cos = p 22. D cos = 2 3.C¥u 45. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ç thà cõa h m sè y= x4 2mx 2câ ba iºmcüc trà t¤o th nh mët tam gi¡c câ di»n t½ch nhä hìn 1. A m >0. B m <1. C 0< m < 3p 4. D 0< m < 1.C¥u 46. Cho h m sè y= f(x ).ç thà h m sè y= f0( x ) nh÷ h¼nh b¶n.°t g(x ) = 2 f(x ) + x2. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? xy1 33 3O3 1 A g(3) < g ( 3) < g (1). B g(1) < g (3)< g ( 3) . C g(1) < g ( 3) < g (3). D g( 3) < g (3)< g (1).C¥u 47. Cho h¼nh nân (N )câ ÷íng sinh t¤o vîi ¡y mët gâc 60. M°t ph¯ng qua tröc cõa (N )c­t (N )÷ñc thi¸t di»n l  mët tam gi¡c câ b¡n k½nh ÷íng trán nëi ti¸p b¬ng 1. T½nh thº t½ch Vcõa khèi nân giîi h¤n bði (N ). A V= 9 p 3 . B V= 9 . C V= 3 p 3 . D V= 3 .C¥u 48. Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz + 3 ij = p 13v  z z+ 2 l  sè thu¦n £o? A Væ sè. B 2. C 0. D 1.C¥u 49. Trong khæng gian vîi h» tröc tåa ë Oxyz, cho hai iºm A(3; 2; 6) ,B (0; 1; 0) v  m°t c¦u( S ) : ( x 1)2+ ( y 2)2+ ( z 3)2= 25 . M°t ph¯ng (P ) : ax +by +cz 2 = 0 i qua A; Bv  c­t( S ) theo giao tuy¸n l  ÷íng trán câ b¡n k½nh nhä nh§t. T½nh T= a+ b+ c. A T= 3 . B T= 5 . C T= 2 . D T= 4 . 34pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 50.X²t h m sè f(t) = 9t 9t+ m2vîiml  tham sè thüc. Gåi Sl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõam sao cho f(x ) + f(y ) = 1 vîi måi sè thüc x, y thäa m¢n ex+ y e(x + y). T¼m sè ph¦n tû cõaS . A 0. B 1. C Væ sè. D 2. H˜T 35pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 7TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 7 — CHNH THÙC TNTHPT 2017Mæn: To¡nN«m håc: 20162017Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u ¤o h m nh÷ sau xy0 12 0 2 +1 +0 0 +M»nh · n o d÷îi ¥y óng?A H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng( 2; 0) . B H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 0). C H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(0; 2). D H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 2) .C¥u 2. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ ( y+ 2) 2+ ( z 2)2= 8 . T¼mb¡n k½nh Rcõa (S ). A R= 8 . B R= 4 . C R= 2 p 2. D R= 64 .C¥u 3. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai iºm A(1; 1; 0) v B(0; 1; 2) . V²ctì n o d÷îi¥y l  mët v²ctì ch¿ ph÷ìng cõa ÷íng th¯ng AB? A #b = ( 1; 0; 2) . B #c = (1; 2; 2) . C #d = ( 1; 1; 2) . D #a = ( 1; 0; 2) .C¥u 4. Cho sè phùc z= 2 + i. T½nh jz j. A jz j = 3 . B jz j = 5 . C jz j = 2 . D jz j = p 5.C¥u 5. T¼m nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x 5) = 4 . A x= 21 . B x= 3 . C x= 11 . D x= 13 .C¥u 6. ÷íng cong ð h¼nh b¶n l  ç thàcõa mët trong bèn h m sè d÷îi ¥y. H m sè â l  h m sè n o? A y= x3 3x + 2 . B y= x4 x2+ 1 . C y= x4+ x2+ 1 . D y= x3+ 3 x+ 2 . xyOC¥u 7.H m sèy= 2x + 3 x+ 1 câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A 3. B 0. C 2. D 1.C¥u 8. Choal  sè thüc d÷ìng tòy þ kh¡c 1. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A log2a= loga2. B log2a= 1 log2a . C log2a= 1 loga2 . D log2a= loga2.C¥u 9. T¼m nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 7 x. A Z7xdx = 7 xln 7 + C. B Z7xdx = 7x ln 7+C. C Z7xdx = 7 x+1+C. D Z7xdx = 7x+1 x+ 1 +C. 36pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 10.T¼m sè phùc zthäa m¢n z+ 2 3i = 3 2i. A z= 1 5i. B z= 1 + i. C z= 5 5i. D z= 1 i.C¥u 11. T¼m tªp x¡c ành Dcõa h m sè y= ( x2 x 2)3. A D=R. B D= (0; + 1). C D= ( 1 ; 1) [(2; + 1). D D=Rn f 1; 2g.C¥u 12. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ba iºm M(2; 3; 1) ,N ( 1; 1; 1) v P(1; m1; 2) .T¼m mº tam gi¡c M N Pvuæng t¤i N. A m=6. B m= 0 . C m=4. D m= 2 .C¥u 13. Cho sè phùc z1 = 12i, z2 =3 + i. T¼m iºm biºu di¹n sè phùc z= z1 +z2 tr¶n m°tph¯ng tåa ë. A N(4; 3) . B M(2; 5) . C P( 2; 1) . D Q( 1; 7) .C¥u 14. Cho h¼nh ph¯ng Dgiîi h¤n bði ÷íng cong y= p x2+ 1 , tröc ho nh v  c¡c ÷íng th¯ngx = 0 ,x = 1 . Khèi trán xoay t¤o th nh khi quay Dquanh tröc ho nh câ thº t½ch Vb¬ng baonhi¶u? A V= 4 3. B V= 2 . C V= 4 3. D V= 2 .C¥u 15. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho iºm M(1; 2; 3) . GåiM1,M2l¦n l÷ñt l  h¼nhchi¸u vuæng gâc cõa Mtr¶n c¡c tröc Ox,Oy . V²ctì n o d÷îi ¥y l  v²ctì ch¿ ph÷ìng cõa ÷íngth¯ng M1M2? A #u 2 = (1; 2; 0). B #u 3 = (1; 0; 0). C #u 4 = (1; 2; 0) . D #u 1 = (0; 2; 0).C¥u 16. ç thà cõa h m sè y= x 2 x2 4câ bao nhi¶u ti»m cªn? A 0. B 3. C 1. D 2.C¥u 17. K½ hi»uz1,z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2+ 4 = 0 . GåiM,N l¦n l÷ñt l  c¡ciºm biºu di¹n cõa z1,z2 tr¶n m°t ph¯ng tåa ë. T½nhT= OM +ON vîiOl  gèc tåa ë. A T= 2 p 2. B T= 2 . C T= 8 . D T= 4 .C¥u 18. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y r= p 3v  ë d i ÷íng sinh l= 4 . T½nh di»n t½ch xungquanh Sxq cõa h¼nh nân ¢ cho. A Sxq = 12. B Sxq = 4 p 3 . C Sxq =p 39. D Sxq = 8 p 3 .C¥u 19. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh 3x= m câ nghi»m thüc. A m1. B m0. C m >0. D m6= 0 .C¥u 20. T¼m gi¡ trà nhä nh§t mcõa h m sè y= x2+ 2 xtr¶n o¤n •1 2; 2 ˜. A m= 17 4. B m= 10 . C m= 5 . D m= 3 .C¥u 21. Cho h m sè y= p 2x 2+ 1 . M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng( 1; 1) . B H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(0; +1). C H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng(1 ; 0). D H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng(0; +1).C¥u 22. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°tph¯ng i qua iºm M(1; 2; 3) v  câ mët v²ctì ph¡p tuy¸n l  #n = (1; 2; 3) ? A x 2y + 3 z 12 = 0 . B x 2y 3z + 6 = 0 . C x 2y + 3 z+ 12 = 0 . D x 2y 3z 6 = 0 .C¥u 23. Cho h¼nh b¡t di»n ·u c¤nh a. Gåi Sl  têng di»n t½ch t§t c£ c¡c m°t cõa h¼nh b¡t di»nâ. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A S= 4 p 3a 2. B S= p 3a 2. C S= 2 p 3a 2. D S= 8 a2. 37pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 7C¥u 24.Cho h m sè y= x4+ 2 x2câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mºph÷ìng tr¼nh x4+ 2 x2= m câ bèn nghi»m thüc ph¥n bi»t. A m >0. B 0 m 1. C 0< m < 1. D m <1. xyO1 11C¥u 25.ChoZ 20 f(x ) d x= 5 . T½nh I= Z 20 [f (x ) + 2 sin x] d x. A 7. B 5 + 2. C 3. D 5 +.C¥u 26. T¼m tªp x¡c ành Dcõa h m sè y= log3(x 2 4x + 3) . A D= (2 p 2; 1)[(3; 2 + p 2). B D= (1; 3) . C D= ( 1 ; 1)[(3; + 1). D D= ( 1 ; 2p 2)[(2 + p 2; +1).C¥u 27. Cho khèi châp tam gi¡c ·u S:ABCcâ c¤nh ¡y b¬ng av  c¤nh b¶n b¬ng 2a . T½nh thºt½ch Vcõa khèi châp S:ABC. A V= p 13a3 12. B V= p 11a3 12. C V= p 11a3 6. D V= p 11a3 4.C¥u 28. T¼m nguy¶n h m F(x ) cõa h m sè f(x ) = sin x+ cos xthäa m¢n F 2= 2 . A F(x ) = cos x sin x+ 3 . B F(x ) = cos x+ sin x+ 3 . C F(x ) = cos x+ sin x 1. D F(x ) = cos x+ sin x+ 1 .C¥u 29. Vîi måia, b, x l  c¡c sè thüc d÷ìng thäa m¢n log2x= 5 log2a+ 3 log2b, m»nh · n o d÷îi¥y óng? A x= 3 a+ 5 b. B x= 5 a+ 3 b. C x= a5+ b3. D x= a5b 3.C¥u 30. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh chú nhªt vîi AB= 3a, BC = 4a, S A = 12 av S A vuæng gâc vîi ¡y. T½nh b¡n k½nh Rcõa m°t c¦u ngo¤i ti¸p h¼nh châp S:ABC D. A R= 5a 2. B R= 17a 2. C R= 13a 2. D R= 6 a.C¥u 31. T¼m gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh 9x 2:3 x+1+m = 0 câ hai nghi»m thücx 1,x2 thäa m¢nx1 +x2 = 1. A m= 6 . B m=3. C m= 3 . D m= 1 .C¥u 32. Cho h¼nh hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ AD = 8,C D = 6,AC 0= 12 . T½nh di»n t½chto n ph¦n Stp cõa h¼nh trö câ hai ÷íng trán ¡y l  hai ÷íng trán ngo¤i ti¸p hai h¼nh chú nhªtABC D v A0B 0C 0D 0. A Stp = 576. B Stp = 10(2 p 11 + 5). C Stp = 26. D Stp = 5(4 p 11 + 5).C¥u 33. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho hai iºm A(1; 1; 2) ,B ( 1; 2; 3) v  ÷íng th¯ngd :x 1 1=y 2 1=z 1 2. T¼m iºmM(a ;b; c) thuëc dsao cho M A2+ M B 2= 28 , bi¸t c <0. A M( 1; 0; 3) . B M(2; 3; 3) . C M�1 6;7 6; 2 3‹. D M� 1 6; 7 6; 2 3‹.C¥u 34. Mët vªt chuyºn ëng theo quy luªt s= 1 3t3+ 6 t2vîi t(gi¥y) l  kho£ng thíi gian t½nh tøkhi vªt b­t ¦u chuyºn ëng v  s(m²t) l  qu¢ng ÷íng vªt di chuyºn ÷ñc trong kho£ng thíi gianâ. Häi trong kho£ng thíi gian 9 gi¥y, kº tø khi b­t ¦u chuyºn ëng, vªn tèc lîn nh§t cõa vªt ¤t÷ñc b¬ng bao nhi¶u? A 144m/s. B 36m/s. C 243m/s. D 27m/s. 38pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 35.Mët ng÷íi ch¤y trong thíi gian 1gií,vªn tèc v(km/h) phö thuëc thíi gian t(h) câ ç thà l  mët ph¦n cõa ÷íng parabolvîi ¿nh I�1 2; 8 ‹v  tröc èi xùng song song vîi tröc tung nh÷ h¼nh b¶n. T½nhqu¢ng s÷íng ng÷íi â ch¤y ÷ñc trong kho£ng thíi gian 45phót, kº tø khi b­t¦u ch¤y. A s= 4 ;0 km. B s= 2 ;3 km. C s= 4 ;5 km. D s= 5 ;3 km. vtO 812 1IC¥u 36.Cho sè phùc zthäa m¢n jz j = 5 v jz + 3 j= jz + 3 10ij. T¼m sè phùc w= z 4 + 3 i. A w= 3 + 8 i. B w= 1 + 3 i. C w= 1 + 7 i. D w= 4 + 8 i.C¥u 37. T¼m gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ÷íng th¯ng d:y = (2 m1)x+ 3 + mvuæng gâc vîi÷íng th¯ng i qua hai iºm cüc trà cõa ç thà h m sè y= x3 3x 2+ 1 . A m= 3 2. B m= 3 4. C m=1 2. D m= 1 4.C¥u 38. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh m°t c¦u iqua ba iºm M(2; 3; 3) ,N (2; 1; 1) ,P ( 2; 1; 3) v  câ t¥m thuëc m°t ph¯ng ( ) : 2 x+ 3 y z+ 2 =0 ? A x2+ y2+ z2 2x + 2 y 2z 10 = 0 . B x2+ y2+ z2 4x + 2 y 6z 2 = 0 . C x2+ y2+ z2+ 4 x 2y + 6 z+ 2 = 0 . D x2+ y2+ z2 2x + 2 y 2z 2 = 0 .C¥u 39. Cho khèi l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ ¡y ABCl  tam gi¡c c¥n vîi AB=AC =a,ÕBAC = 120, m°t ph¯ng (AB 0C 0) t¤o vîi ¡y mët gâc 60.T½nh thº t½ch Vcõa khèi l«ng trö ¢cho. A V= 3a 3 8. B V= 9a 3 8. C V= a3 8. D V= 3a 3 4.C¥u 40. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= ln( x2 2x + m + 1) câ tªp x¡cành l  R. A m= 0 . B 0< m < 3. C m <1 ho°c m >0. D m >0.C¥u 41. Cho h m sè y= mx+ 4m x+ m vîiml  tham sè. Gåi Sl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶ncõam º h m sè nghàch bi¸n tr¶n c¡c kho£ng x¡c ành. T¼m sè ph¦n tû cõa S. A 5. B 4. C Væ sè. D 3.C¥u 42. ChoF(x ) = 1 2x 2 l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) x. T¼m nguy¶n h m cõa h m sèf 0( x ) ln x: A Zf0( x ) ln xdx = �ln x x2 + 1 2x 2‹+ C. B Zf0( x ) ln xdx = lnx x2 + 1 x2 +C. C Zf0( x ) ln xdx = �ln x x2 + 1 x2‹+ C. D Zf0( x ) ln xdx = lnx x2 + 1 2x 2 +C.C¥u 43. Vîi c¡c sè thüc d÷ìng x; ytòy þ, °t log3x= ;log3y= . M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A log27�p xy‹3= 9 2 . B log27�p xy‹3= 2+ . C log27�p xy‹3= 9 2+ . D log27�p xy‹3= 2 .C¥u 44. Cho m°t c¦u (S ) t¥m O, b¡n k½nh R= 3 . M°t ph¯ng (P )c¡ch Omët kho£ng b¬ng 1v c­t (S ) theo giao tuy¸n l  ÷íng trán (C )câ t¥m (H ). Gåi Tl  giao iºm cõa tia H Ovîi(S ), t½nhthº t½ch Vcõa khèi nân câ ¿nh Tv  ¡y l  h¼nh trán (C ). 39pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 7A V= 32 3. B V= 16 . C V= 16 3. D V= 32 .C¥u 45. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ç thà cõa h m sè y= x3 3mx 2+ 4 m3câhai iºm cüc trà Av  Bsao cho tam gi¡c OABcâ di»n t½ch b¬ng 4vîi Ol  gèc tåa ë. A m= 1 4p 2;m = 1 4p 2. B m=1; m = 1 . C m= 1 . D m6= 0 .C¥u 46. X²t c¡c sè nguy¶n d÷ìng a; bsao cho ph÷ìng tr¼nh aln 2x + bln x+ 5 = 0 câ hai nghi»mph¥n bi»t x1; x2v  ph÷ìng tr¼nh5 log2x + blog x+ a= 0 câ hai nghi»m ph¥n bi»t x3; x4thäa m¢nx 1x2 > x3x4. T¼m gi¡ trà nhä nh§tSmin cõaS= 2 a+ 3 b. A Smin = 30. B Smin = 25. C Smin = 33. D Smin = 17.C¥u 47. Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ba iºm A( 2; 0; 0) ; B(0; 2; 0) v C(0; 0; 2) .Gåi Dl  iºm kh¡c Osao cho DA; DB; DC æi mët vuæng gâc vîi nhau v  I(a ;b; c) l  t¥m m°t c¦ungo¤i ti¸p tù di»n ABC D.T½nhS= a+ b+ c. A S= 4. B S= 1. C S= 2. D S= 3.C¥u 48. Cho h m sè y= f(x ).ç thà cõa h m sè y= f0( x ) nh÷ h¼nh b¶n.°t g(x ) = 2 f(x ) + ( x+ 1) 2.M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A g(1) < g (3)< g ( 3) . B g(1) < g ( 3) < g (3). C g(3) = g( 3) < g (1). D g(3) = g( 3) > g (1). xy1 34 2O3 2 C¥u 49.Trong t§t c£ c¡c h¼nh châp tù gi¡c ·u nëi ti¸p m°t c¦u câ b¡n k½nh b¬ng 9, t½nh thº t½chV cõa khèi châp câ thº t½ch lîn nh§t. A V= 144 . B V= 576 . C V= 576 p 2. D V= 144 p 6.C¥u 50. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº tçn t¤i duy nh§t sè phùc zthäam¢n z: zv  z p 3 +i =m. T¼m sè ph¦n tû cõa S. A 2. B 4. C 1. D 3. H˜T 40pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 8 — MINH HO„ TN THPT 2018Mæn: To¡nN«m håc: 2017 2018Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.iºm Mtrong h¼nh v³ b¶n l  iºm biºu di¹n sè phùc A z= 2 + i. B z= 1 2i. C z= 2 + i. D z= 1 + 2 i. xy2 1OMC¥u 2.limx ! +1 x 2 x+ 3 b¬ng A 2 3. B 1. C 2. D 3 .C¥u 3. Cho tªp hñp Mcâ10 ph¦n tû. Sè tªp con gçm 2ph¦n tû cõa Ml  A A810 . B A210 . C C210 . D 102.C¥u 4. Th· t½ch cõa khèi châp câ chi·u cao b¬ng hv  di»n t½ch ¡y b¬ng Bl  A V= 1 3Bh. B V= 1 6Bh. C V=Bh . D V= 1 2Bh.C¥u 5. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 12 0 2 +1 +0 0 +0 11 331 1 3311H m sèy= f(x ) nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A ( 2; 0) . B (1 ; 2) . C (0; 2). D (0; +1).C¥u 6. Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n o¤n [a ;b]. Gåi Dl  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði ç thà cõah m sè y= f(x ), tröc ho nh v  hai ÷íng th¯ng x= a, x = b(a < b ). Thº t½ch cõa khèi trán xoayt¤o th nh khi quay Dquanh tröc ho nh ÷ñc t½nh theo cæng thùc A V= bZa f2(x ) d x. B V= 2 bZa f2(x ) d x. C V=2 bZa f2(x ) d x. D V=2 bZa f(x ) d x.C¥u 7. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau 41pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 8xy0 y 10 2 +1 0 +0 +1 +1 11 5511H m sè ¤t cüc ¤i t¤i iºmA x= 1 . B x= 0 . C x= 5 . D x= 2 .C¥u 8. Vîial  sè thüc d÷ìng b§t k¼, m»nh · n o d÷îi ¥y óng? A log(3a) = 3 log a. B log(a3) = 1 3loga. C log(a3) = 3 log a. D log(3a) = 1 3loga.C¥u 9. Hå nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 3 x2+ 1 l  A x3+ C. B x3 3+x+ C. C 6x + C. D x3+ x+ C.C¥u 10. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(3; 1; 1) . H¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Atr¶n m°t ph¯ng( Oyz )l  iºm A M(3; 0; 0) . B N(0; 1; 1) . C P(0; 1; 0) . D Q(0; 0; 1) .C¥u 11.÷íng cong h¼nh b¶n l  ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y? A y= x4+ 2 x2+ 2 . B y= x4 2x 2+ 2 . C y= x3 3x 2+ 2 . D y= x3+ 3 x2+ 2 . O xyC¥u 12.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d:x 2 1 =y 1 2=z 1. ÷íng th¯ngdcâ mëtvectì ch¿ ph÷ìng l  A #u 1 = (1; 2; 1) . B #u 2 = (2; 1; 0). C #u 3 = (2; 1; 1). D #u 4 = (1; 2; 0) .C¥u 13. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 22x< 2x+6l  A (0; 6). B (1 ; 6). C (0; 64). D (6; +1).C¥u 14. Cho h¼nh nân câ di»n t½ch xung quanh b¬ng 3a 2v  b¡n k½nh ¡y b¬ng a. ë d i ÷íngsinh cõa h¼nh nân ¢ cho b¬ng A 2p 2a . B 3a . C 2a . D 3a 2.C¥u 15. Trong khæng gian Oxyzcho ba iºm M(2; 0; 0) ; N(0;1; 0) v P(0; 0; 2) . M°t ph¯ng( M N P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x2+y 1 +z 2= 0. B x2+y 1 +z 2=1. C x2+y 1+z 2= 1. D x2+y 1 +z 2= 1.C¥u 16. ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ ti»m cªn ùng? A y= x2 3x + 2 x 1 . B y= x2 x2+ 1 . C y= p x2 1. D y= x x+ 1 . 42pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 17.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh v³.Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) 2 = 0 l  A 0. B 3. C 1. D 2. xy0 y 11 3 +1 +0 0 +11 442 2 +1 +1 C¥u 18.Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè f(x ) = x4 4x 2+ 5 tr¶n o¤n [ 2; 3] b¬ng A 50. B 5. C 1. D 122.C¥u 19. T½ch ph¥n 2Z0 dx x+ 3 b¬ng A 16225. B log5 3. C ln5 3. D 215.C¥u 20. Gåiz1 v z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nh4z 2 4z + 3 = 0 . Gi¡ trà cõa biºu thùcj z1j+ jz2jb¬ng A 3p 2. B 2p 3. C 3. D p3.C¥u 21.Cho h¼nh lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0câ c¤nh b¬ng a(tham kh£o h¼nhv³ b¶n). Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng BDv A0C 0b¬ng A p3a . B a. C p3a 2. D p2a . A0 B0 C0 D0 AB CDC¥u 22.Mët ng÷íi gûi 100 tri»u çng v o mët ng¥n h ng vîi l¢i su§t 0;4% /th¡ng. Bi¸t r¬ng n¸ukhæng rót ti·n ra khäi ng¥n h ng th¼ cù sau méi th¡ng, sè ti·n l¢i s³ ÷ñc nhªp v o vèn ban ¦u ºt½nh l¢i cho th¡ng ti¸p theo. Häi sau óng 6 th¡ng, ng÷íi â ÷ñc l¾nh sè ti·n (c£ vèn ban ¦u v l¢i) g¦n nh§t vîi sè ti·n n o d÷îi ¥y, n¸u trong kho£ng thíi gian n y ng÷íi â khæng rót ti·n ra v l¢i su§t khæng thay êi? A 102:424 :000 çng. B 102:423 :000 çng. C 102:016 :000 çng. D 102:017 :000 çng.C¥u 23. Mët hëp chùa 11qu£ c¦u gçm 5qu£ c¦u m u xanh v  6qu£ c¦u m u ä. Chån ng¨u nhi¶nçng thíi 2qu£ tø hëp â. X¡c su§t º hai qu£ c¦u chån ra còng m u b¬ng A 522. B 611. C 511. D 811.C¥u 24. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A( 1; 2; 1) v B(2; 1; 0) . M°t ph¯ng qua Av  vuænggâc vîi ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 3x y z 6 = 0 . B 3x y z+ 6 = 0 . C x+ 3 y+ z 5 = 0 . D x+ 3 y+ z 6 = 0 .C¥u 25. 43pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 8Cho h¼nh châp tù gi¡c ·uS:ABC Dcâ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng a. GåiM l  trung iºm cõa S D(tham kh£o h¼nh v³ b¶n). T½nh tancõagâc giúa ÷íng th¯ng BMv  m°t ph¯ng (ABC D ). A p22. B p33. C 23. D 13. B C DSA MC¥u 26.Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng thäa m¢n C1n + C 2n = 55, sè h¤ng khæng chùa xtrong khai triºncõa biºu thùc �x3+ 2 x2‹nb¬ng A 322560. B 3360. C 80640. D 13440.C¥u 27. T½nh têng c¡c nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh log3xlog9xlog27xlog81x= 2 3b¬ng A 829. B 809. C 9. D 0.C¥u 28.Cho tù di»n OAB CcâOA; OB; OC æi mët vuæng gâc vîi nhau v OA =OB =OC . Gåi Ml  trung iºm BC(tham kh£o h¼nh v³ b¶n).Gâc giúa hai ÷íng th¯ng OMv AB b¬ng A 90. B 30. C 60. D 45. O ABC MC¥u 29.Trong khæng gian Oxyz, cho hai ÷íng th¯ngd 1: x 3 1 =y 3 2 =z+ 2 1;d2: x 5 3 =y+ 1 2=z 2 1v  m°t ph¯ng (P ) : x+ 2 y+ 3 z 5 = 0 . ÷íng th¯ng vuæng gâc vîi (P ), c­t d1 v d2 câ ph÷ìngtr¼nh l  A x 1 1=y+ 1 2=z 3. B x 2 1=y 3 2=z 1 3. C x 3 1=y 3 2=z+ 2 3. D x 1 3=y+ 1 2=z 1.C¥u 30. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n ¥m cõa mº h m sè y= x3+ mx 1 5x 5 çng bi¸n tr¶n(0; + 1). A 5. B 3. C 0. D 4.C¥u 31. 44pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho(H )l  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði parabol y= p 3x 2;cung trán câ ph÷ìng tr¼nh y= p 4 x2(vîi 0 x 2)v  tröc ho nh (ph¦n tæ ªm trong h¼nh v³). Di»n t½chh¼nh (H )b¬ng A 4 + p 312. B 4 p 36. C 4 + 2 p 3 3 6. D 5p 3 2 3. xyO (P1) :y= p 3x 2 (P2) :y= p 4 x2 C¥u 32.Bi¸t2Z1 dx (x + 1) p x+ xp x+ 1 =p a p b c, vîi a; b; c l  c¡c sè nguy¶n d÷ìng. T½nhP =a+ b+ c: A P= 24 . B P= 12 . C P= 18 . D P= 46 .C¥u 33. Cho tù di»n ·u ABC Dcâ c¤nh b¬ng 4. T½nh di»n t½ch xung quanh Sxq cõa h¼nh trö câmët ÷íng trán ¡y l  ÷íng trán nëi ti¸p tam gi¡c BC Dv  chi·u cao b¬ng chi·u cao cõa tù di»nABC D . A Sxq = 16p 2 3. B Sxq = 8 p 2 . C Sxq = 16p 3 3. D Sxq = 8 p 3 .C¥u 34. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n d÷ìng cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh sau câ nghi»m d÷ìng16 x 212 x+ ( m2) 9x= 0 ? A 1. B 2. C 4. D 3.C¥u 35. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh 3p m+ 3 3p m+ 3 sin x= sin xcâ nghi»m thüc. A 5. B 7. C 3. D 2.C¥u 36. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè thüc msao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h msè y= jx 3 3x + mjtr¶n o¤n [0; 2]b¬ng 3. Sè ph¦n tû cõa Sl  A 1. B 2. C 0. D 6.C¥u 37. Cho h m sè f(x ) x¡c ành tr¶n D=Rn§1 2ªtho£ m¢n f0( x ) = 2 2x 1,f(0) = 1 v f (1) = 2 . Gi¡ trà cõa biºu thùc f( 1) + f(3) b¬ng A 4 + ln 15. B 2 + ln 15. C 3 + ln 15. D ln 15.C¥u 38. Cho sè thùc z= a+ bi vîi ( a; b2R) tho£ m¢n z+ 2 + i j zj(1 + i) = 0 v jz j > 1. T½nhP =a+ b A P=1. B P=5. C P= 3 . D P= 7 .C¥u 39.Cho h m sè y= f(x ). H m sè y= f0( x ) câ ç thành÷ h¼nh b¶n. H m sè y= f(2 x) çng bi¸n tr¶nkho£ng A (1; 3). B (2; +1). C ( 2; 1) . D (1 ; 2) . xy01 1 445pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 8C¥u 40.Cho h m sè y= x + 2 x 1 câ ç thà(C )v  iºm A(a ; 1) . Gåi Sl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ tràthüc cõa aº câ óng mët ti¸p tuy¸n cõa (C )i qua A. Têng t§t c£ c¡c ph¦n tû cõa Sb¬ng A 1. B 32. C 52. D 12.C¥u 41. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(1; 1; 2) . Häi câ bao nhi¶u m°t ph¯ng (P )i qua Mv  c­t c¡c tröc x0Ox; y 0Oy; z 0Oz l¦n l÷ñt t¤i c¡c iºm A; B; Csao choOA=OB =OC 6= 0 ? A 3. B 1. C 4. D 8.C¥u 42. Cho d¢y sè (un)thäa m¢n logu1 + p 2 + logu1 2 log u10 = 2 logu10 v un+1 = 2un vîimåi n 1. Gi¡ trà nhä nh§t cõa nº un >5100b¬ng A 247. B 248. C 229. D 290.C¥u 43. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sè y= j3 x 4 4x 3 12x2+ mjcâ 7iºm cüc trà A 3. B 5. C 6. D 4.C¥u 44. Trong khæng gian Oxyz;cho hai iºm A(2 ;2 ;1) ; B � 8 3;4 3;8 3‹:÷íng th¯ng i qua t¥m÷íng trán nëi ti¸p tam gi¡c OABv  vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (OAB )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 1 1=y 3 2 =z+ 1 2. B x+ 1 1=y 8 2 =z 4 2. C x+ 1 31=y 5 32 =z 11 62. D x+ 2 91=y 2 92 =z 5 92.C¥u 45. Cho hai h¼nh vuæng ABC Dv ABE F câ c¤nh b¬ng 1, l¦n l÷ñt n¬m tr¶n hai m°t ph¯ngvuæng gâc vîi nhau. Gåi Sl  iºm èi xùng vîi Bqua ÷íng th¯ng DE. Thº t½ch cõa khèi a di»nABC DS E F b¬ngA 76. B 1112. C 23. D 56.C¥u 46. Cho sè phùc zthäa m¢n jz 4 3ij = p 5. T½nh P=a+ bkhi T= jz + 1 3ij + jz 1 + ijlîn nh§t. A P= 10 . B P= 4 . C P= 6 . D P= 8 .C¥u 47. Cho h¼nh l«ng trö tam gi¡c ·u ABC:A0B 0C 0câ BC = 2p 3; AA 0= 2 . Gåi M; N; P l¦nl÷ñt l  trung iºm cõa c¡c c¤nh A0B 0; A 0C v  BC . Cæ sin cõa gâc giúa hai m°t ph¯ng (M N P )v ( AB 0C 0) b¬ng A 6p 1365. B p1365. C 17p 1365. D 18p 1365.C¥u 48. Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A(1; 2; 1) ; B(3;1; 1) v C( 1; 1; 1) . Gåi (S1)l m°t c¦u câ t¥m A, b¡n k½nh b¬ng 2; (S2)v  (S3)l  hai m°t c¦u câ t¥m l¦n l÷ñt l  B,C v  b¡n k½nh·u b¬ng 1. Häi câ bao nhi¶u m°t ph¯ng ti¸p xóc vîi c£ ba m°t c¦u (S1); (S2)v  (S3) A 5. B 7. C 6. D 8.C¥u 49. X¸p ng¨u nhi¶n 10håc sinh gçm 2håc sinh lîp 12A, 3håc sinh lîp 12B v  5håc sinh lîp12C th nh mët h ng ngang. X¡c su§t º trong 10håc sinh tr¶n khæng câ 2håc sinh còng lîp ùngc¤nh nhau b¬ng A 11630. B 1126. C 1105. D 142.C¥u 50. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m li¶n töc tr¶n o¤n [0; 1]thäa m¢nf (1) = 0 ;1Z0 [f 0( x )] 2dx = 7 ;1Z0 x2f (x ) d x= 1 3: 46pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAT½ch ph¥n1Z0 f(x ) d xb¬ng A 75. B 1. C 74. D 4. H˜T 47pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 9TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 9 — CHNH THÙC TNTHPT 2018Mæn: To¡nN«m håc: 20172018Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Câ bao nhi¶u c¡ch chån hai håc sinh tø mët nhâm gçm 34håc sinh? A 234. B A234 . C 342. D C234 .C¥u 2. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng (P ) : x+ 2 y+ 3 z 5 = 0 câ mët v²c-tì ph¡p tuy¸nl  A #n 1= (3; 2; 1). B #n 3= (1; 2; 3) . C #n 4= (1; 2;3) . D #n 2= (1; 2; 3).C¥u 3.Cho h m sè y= ax3+ bx2+ cx +d(a; b; c; d 2R) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. Sèiºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l  A 2. B 0. C 3. D 1. xyOC¥u 4.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 2 2 332 2 +1 +1 H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A (0; 1). B (1 ; 0). C (1; +1). D ( 1; 0) .C¥u 5. GåiSl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= e x, y = 0 ,x = 0 ,x = 2 . M»nh ·n o d÷îi ¥y óng? A S= 2Z0 e2xdx . B S= 2Z0 exdx . C S= 2Z0 exdx . D S= 2Z0 e2xdx .C¥u 6. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, ln(5a) ln(3 a) b¬ng A ln(5a) ln(3a). B ln(2a). C ln5 3. D ln 5ln 3.C¥u 7. Nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = x3+ xl  A x4+ x2+ C. B 3x 2+ 1 + C. C x3+ x+ C. D 14x4+ 1 2x2+ C.C¥u 8. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng d: 8><>: x= 2 ty = 1 + 2 tz = 3 + tcâ mët v²c-tì ch¿ ph÷ìng l  A #u 3= (2; 1; 3). B #u 4= (1; 2; 1) . C #u 2= (2; 1; 1). D #u 1= (1; 2; 3) . 48pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 9.Sè phùc 3 + 7 icâ ph¦n £o b¬ng A 3. B 7. C 3. D 7.C¥u 10. Di»n t½ch m°t c¦u b¡n k½nh Rb¬ng A 43R2. B 2R 2. C 4R 2. D R2.C¥u 11.÷íng cong trong h¼nh v³ b¶n l  cõa h m sè n o d÷îi ¥y? A y= x4 3x 2 1. B y= x3 3x 2 1. C y= x3+ 3 x2 1. D y= x4+ 3 x2 1. xyOC¥u 12.Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(2; 4; 3) v B(2; 2; 7) . Trung iºm cõa o¤n ABcâ tåa ë l  A (1; 3; 2). B (2; 6; 4). C (2;1; 5) . D (4;2; 10) .C¥u 13. lim1 5n + 3 b¬ng A 0. B 13. C +1 . D 15.C¥u 14. Ph÷ìng tr¼nh 22x +1= 32 câ nghi»m l  A x= 5 2. B x= 2 . C x= 3 2. D x= 3 .C¥u 15. Cho khèi châp câ ¡y h¼nh vuæng c¤nh av  chi·u cao b¬ng 2a . Thº t½ch cõa khèi châp ¢cho b¬ng A 4a 3. B 23a3. C 2a 3. D a.C¥u 16. Mët ng÷íi gûi ti¸t ki»m v o ng¥n h ng vîi l¢i su§t 7;5 %/n«m. Bi¸t r¬ng n¸u khæng rótti·n ra khäi ng¥n h ng th¼ cù sau méi n«m sè ti·n l¢i s³ ÷ñc nhªp v o vèn º t½nh l¢i cho n«m ti¸ptheo. Häi sau ½t nh§t bao nhi¶u n«m ng÷íi â thu ÷ñc (c£ sè ti·n gûi ban ¦u v  l¢i) g§p æi sèti·n ¢ gûi, gi£ ành trong kho£ng thíi gian n y l¢i su§t khæng thay êi v  ng÷íi â khæng rót ti·nra? A 11n«m. B 9n«m. C 10n«m. D 12n«m.C¥u 17.Cho h m sè f(x ) = ax3+ bx2+ cx +d(a; b; c; d 2R). ç thà cõa h m sèy = f(x ) nh÷ h¼nh v³ b¶n. Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh 3f (x ) + 4 = 0l  A 3. B 0. C 1. D 2. xyO 22 2C¥u 18.Sè ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= p x+ 9 3 x2+ x l  A 3. B 2. C 0. D 1.C¥u 19. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡yv  S B = 2a. Gâc giúa ÷íng th¯ng S Bv  m°t ph¯ng ¡y b¬ng A 60. B 90. C 30. D 45.C¥u 20. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng i qua iºm A(2; 1; 2) v  song song vîi m°t ph¯ng( P ) : 2 x y+ 3 z+ 2 = 0 câ ph÷ìng tr¼nh l  49pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 9A 2x y+ 3 z 9 = 0 . B 2x y+ 3 z+ 11 = 0 . C 2x y 3z + 11 = 0 . D 2x y+ 3 z 11 = 0 .C¥u 21. Tø mët hëp chùa 11qu£ c¦u ä v  4qu£ c¦u m u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çng thíi 3qu£c¦u. X¡c su§t º l§y ÷ñc 3qu£ c¦u m u xanh b¬ng A 4455. B 24455. C 4165. D 3391.C¥u 22. 2Z1 e3x 1dx b¬ng A 13(e5 e2). B 13e5 e2. C e5 e2. D 13(e5+ e 2).C¥u 23. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè y= x4 4x 2+ 9 tr¶n o¤n [ 2; 3] b¬ng A 201. B 2. C 9. D 54.C¥u 24. T¼m hai sè thüc xv  ythäa m¢n (2x 3yi ) + (1 3i) = x+ 6 i, vîi il  ìn và £o. A x= 1; y = 3. B x= 1; y = 1. C x= 1 ;y = 1. D x= 1 ;y = 3.C¥u 25. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng ¿nh B,AB =a, S A vuæng gâc vîi m°tph¯ng ¡y v  S A= 2a. Kho£ng c¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (S B C )b¬ng A 2p 5a 5. B p5a 3. C 2p 2a 3. D p5a 5.C¥u 26. Cho55Z16 dx xp x+ 9 =aln 2 + bln 5 + cln 11 vîia; b; c l  c¡c sè húu t¿. M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a b= c. B a+ b= c. C a+ b= 3 c. D a b= 3c.C¥u 27. Mët chi¸c bót ch¼ khèi l«ng trö löc gi¡c ·u câ c¤nh ¡y 3mm v  chi·u cao b¬ng 200mm.Th¥n bót ch¼ ÷ñc l m b¬ng gé v  ph¦n lãi ÷ñc l m b¬ng than ch¼. Ph¦n lãi câ d¤ng khèi trö câchi·u cao b¬ng chi·u d i cõa bót ch¼ v  ¡y l  h¼nh trán b¡n k½nh 1mm. Gi£ ành 1m3gé câ gi¡trà a(tri»u çng), 1m 3than ch¼ câ gi¡ trà 8a (tri»u çng). Khi â gi¡ nguy¶n vªt li»u l m mët chi¸cbót ch¼ nh÷ tr¶n g¦n nh§t vîi k¸t qu£ n o sau ¥y? A 9;7 a (çng). B 97;03 a(çng). C 90;7 a (çng). D 9;07 a(çng).C¥u 28. H» sè cõa x5trong khai triºn nhà thùc x(2 x 1)6+ (3 x 1)8b¬ng A 13368 . B 13368. C 13848 . D 13848.C¥u 29. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡yABC D l  h¼nh chú nhªt, AB=a, BC = 2a, S A vuænggâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=a. Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng ACv S B b¬ng A p6a 2. B 2a 3. C a2. D a3.C¥u 30. X²t c¡c sè phùc zthäa m¢n ( z+ i)( z+ 2) l  sè thu¦n £o. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, tªp hñpt§t c£ c¡c iºm biºu di¹n sè phùc zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A 1. B 54. C p52. D p32.C¥u 31. ÆngAdü ành sû döng h¸t 6;5 m 2k½nh º l m mët bº c¡ b¬ng k½nh câ d¤ng h¼nh hëp chúnhªt khæng n­p, chi·u d i g§p æi chi·u rëng (c¡c mèi gh²p câ k½ch th÷îc khæng ¡ng kº). Bº c¡ câdung t½ch lîn nh§t b¬ng bao nhi¶u (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng ph¦n tr«m)? A 2;26 m3. B 1;61 m3. C 1;33 m3. D 1;50 m3.C¥u 32. Mët ch§t iºm Axu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng vîi vªn tèc bi¸n thi¶n theo thíi gianbði quy luªt v(t) = 1 180t2+ 11 18tm/s, trong â t(gi¥y) l  kho£ng thíi gian t½nh tø lóc Ab­t ¦u 50pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAchuyºn ëng. Tø tr¤ng th¡i ngh¿, mët ch§t iºmBcông xu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng còngh÷îng vîi Anh÷ng chªm hìn 5gi¥y so vîi Av  câ gia tèc b¬ng am/s 2(a l  h¬ng sè). Sau khi Bxu§t ph¡t ÷ñc 10gi¥y th¼ uêi kàp A. Vªn tèc cõa Bt¤i thíi iºm uêi kàp Ab¬ng A 22m/s. B 15m/s. C 10m/s. D 7m/s.C¥u 33. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(1; 2; 3) v  ÷íng th¯ng d: x 3 2=y 1 1=z+ 7 2 .÷íng th¯ng i qua A, vuæng gâc vîi dv  c­t tröc Oxcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 tz = 3 t . B 8><>: x= 1 + ty = 2 + 2 tz = 3 + 2 t. C 8><>: x= 1 + 2 ty = 2tz = t . D 8><>: x= 1 + ty = 2 + 2 tz = 3 + 3 t.C¥u 34. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè msao cho ph÷ìng tr¼nh 16x m 4 x+1+ 5 m2 45 = 0 câ hai nghi»m ph¥n bi»t. Häi Scâ bao nhi¶u ph¦n tû? A 13. B 3. C 6. D 4.C¥u 35. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sè y= x+ 2 x+ 5 mçng bi¸n tr¶n kho£ng( 1 ; 10) ? A 2. B Væ sè. C 1. D 3.C¥u 36. Câ t§t c£ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa mº h m sè y= x8+ ( m2)x5 (m 2 4)x4+ 1¤t cüc tiºu t¤i x= 0 ? A 3. B 5. C 4. D Væ sè.C¥u 37.Cho h¼nh lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0câ t¥m O. Gåi Il  t¥mh¼nh vuæng A0B 0C 0D 0v  M l  iºm thuëc o¤n th¯ng OIsao choM O = 2M I (tham kh£o h¼nh v³). Khi â cæ-sin cõa gâc t¤o bðihai m°t ph¯ng (M C 0D 0) v  (M AB )b¬ng A 6p 8585. B 7p 8585. C 17p 1365. D 6p 1365. A DOA0 B0 C0 IBM CD0 C¥u 38.Câ bao nhi¶u sè phùc ztho£ m¢n jz j(z 4 i) + 2 i= (5 i) z ? A 2. B 3. C 1. D 4.C¥u 39. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ ( y+ 1) 2+ ( z+ 1) 2= 9 v  iºmA (2; 3; 1) . X²t c¡c iºm Mthuëc (S ) sao cho ÷íng th¯ng AMti¸p xóc vîi (S ), M luæn thuëcm°t ph¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A 6x + 8 y+ 11 = 0 . B 3x + 4 y+ 2 = 0 . C 3x + 4 y 2 = 0 . D 6x + 8 y 11 = 0 .C¥u 40. Cho h m sè y= 1 4x4 7 2x2câ ç thà (C ). Câ bao nhi¶u iºm Athuëc (C )sao cho ti¸ptuy¸n cõa (C )t¤i Ac­t (C )t¤i hai iºm ph¥n bi»t M(x1;y1); N (x2;y2)(M; N kh¡cA) thäa m¢ny 1 y2 = 6(x1 x2)? A 1. B 2. C 0. D 3.C¥u 41. 51pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 9Cho h m sèf(x ) = ax3+ bx2+ cx 1 2v g(x ) = dx2+ ex +1 ( a; b; c; d; e 2R). Bi¸t r¬ng ç thà cõa h m sè y= f(x ) v  y= g(x )c­t nhau t¤i ba iºm câ ho nh ë l¦n l÷ñt l  3; 1; 1 (tham kh£o h¼nhv³). H¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ç thà ¢ cho câ di»n t½ch b¬ng A 92. B 8. C 4. D 5. x3 1 y1OC¥u 42.Cho khèi l«ng trö ABC:A0B 0C 0, kho£ng c¡ch tø C¸n ÷íng th¯ng BB0b¬ng 2, kho£ngc¡ch tø A¸n c¡c ÷íng th¯ng BB0v  C C 0l¦n l÷ñt b¬ng 1v  p 3, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Al¶nm°t ph¯ng (A 0B 0C 0) l  trung iºm Mcõa B0C 0v  A0M =2p 33. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ chob¬ng A 2. B 1. C p3. D 2p 33.C¥u 43. Ba b¤nA,B ,C méi b¤n vi¸t ng¨u nhi¶n l¶n b£ng mët sè tü nhi¶n thuëc o¤n [1; 17]. X¡csu§t º ba sè ÷ñc vi¸t ra câ têng chia h¸t cho 3b¬ng A 17284913. B 10794913. C 2368. D 16374913.C¥u 44. Choa >0, b > 0thäa m¢n log3a +2 b+1 (9a2+ b2+ 1) + log 6ab +1 (3a+ 2 b+ 1) = 2 . Gi¡ trà cõaa + 2 bb¬ng A 6. B 9. C 72. D 52.C¥u 45. Cho h m sè y= x 1 x+ 2 câ ç thà(C ). Gåi Il  giao iºm cõa hai ti»m cªn cõa (C ). X²ttam gi¡c ·u ABIcâ hai ¿nh A,B thuëc (C ), o¤n th¯ng ABcâ ë d i b¬ng A p6. B 2p 3. C 2. D 2p 2.C¥u 46. Cho ph÷ìng tr¼nh 5x+ m = log5(x m)vîi ml  tham sè. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶ncõa m2( 20; 20) º ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A 20. B 19. C 9. D 21.C¥u 47. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I( 2; 1; 2) v  i qua iºm A(1; 2; 1) .X²t c¡c iºm B,C ,D thuëc (S ) sao cho AB,AC ,AD æi mët vuæng gâc vîi nhau. Thº t½ch cõakhèi tù di»n ABC Dcâ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng A 72. B 216. C 108. D 36.C¥u 48. Cho h m sè f(x ) thäa m¢n f(2) = 2 9v f0( x ) = 2 x[f (x )] 2vîi måi x2 R. Gi¡ trà cõaf (1) b¬ng A 35 36. B 2 3. C 19 36. D 2 15.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: 8><>: x= 1 + 3 ty = 1 + 4 tz = 1 . Gåil  ÷íng th¯ng i quaiºm A(1; 1; 1) v  câ v²c-tì ch¿ ph÷ìng #u = (1; 2; 2) . ÷íng ph¥n gi¡c cõa gâc nhån t¤o bði dv  câ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + 7 ty = 1 + tz = 1 + 5 t. B 8><>: x= 1 + 2 ty = 10 + 11 tz = 6 5t . C 8><>: x= 1 + 2 ty = 10 + 11 tz = 6 5t . D 8><>: x= 1 + 3 ty = 1 + 4 tz = 1 5t .52pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 50.Cho hai h m sè y= f(x ), y = g(x ). Hai h m sè y= f0( x ) v  y= g0( x ) câ ç thà nh÷ h¼nhv³ b¶n, trong â ÷íng cong ªm hìn l  ç thà cõa h m sè y= g0( x ). xyO3 8 101145810 y= f0( x ) y= g0( x ) H m sèh(x ) = f(x + 4) g�2x 3 2‹çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A �5; 31 5‹. B �9 4; 3 ‹. C �31 5; +1‹. D �6; 25 4‹. H˜T 53pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 10TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 10 — CHNH THÙC TNTHPT 2018Mæn: To¡nN«m håc: 20172018Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-102Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.lim1 5n + 2 b¬ng A 15. B 0. C 12. D +1 .C¥u 2. GåiSl  di»n t½ch cõa h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= 2 x, y = 0 ,x = 0 ,x = 2 . M»nh· n o d÷îi ¥y óng? A S= Z20 2xd x . B S= Z20 22xd x . C S= Z20 22xd x . D S= Z20 2xd x .C¥u 3. Tªp nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x 2 1) = 3 l  A f3; 3 g. B f3g . C f3g . D fp 10;p 10g.C¥u 4. Nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = x4+ xl  A x4+ x2+ C. B 4x 3+ 1 + C. C x5+ x2+ C. D 15x5+ 1 2x2+ C.C¥u 5.Cho h m sè y= ax3+ bx2+ cx +d(a; b; c; d 2R) câ ç thà nh÷ h¼nh v³b¶n. Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l  A 0. B 1. C 3. D 2. xyOC¥u 6.Sè phùc câ ph¦n thüc b¬ng 3v  ph¦n £o b¬ng 4l  A 3 + 4i. B 4 3i. C 3 4i. D 4 + 3i.C¥u 7. Cho khèi châp câ ¡y h¼nh vuæng c¤nh av  chi·u cao b¬ng 4a . Thº t½ch cõa khèi châp ¢cho b¬ng A 43a3. B 163a3. C 4a 3. D 16a3.C¥u 8.÷íng cong trong h¼nh v³ b¶n l  ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y? A y= x4 2x 2 1. B y= x4+ 2 x2 1. C y= x3 x2 1. D y= x3+ x2 1. xyOC¥u 9.Thº t½ch khèi c¦u b¡n k½nh Rb¬ng A 43R3. B 4R 3. C 2R 3. D 34R3. 54pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 10.Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(1; 1; 2) v  B(2; 2; 1) . V²c-tì # AB câ to¤ ë l  A (3; 3;1) . B ( 1; 1; 3) . C (3; 1; 1). D (1; 1; 3).C¥u 11. Vîial  sè thüc d÷ìng tuý þ, log3(3a) b¬ng A 3 log3a. B 3 + log3a. C 1 + log3a. D 1 log3a.C¥u 12. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 11 1 +1 +0 0 +11 332 2 +1 +1 H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A ( 1; + 1). B (1; +1). C ( 1; 1) . D (1 ; 1).C¥u 13. Câ bao nhi¶u c¡ch chån hai håc sinh tø mët nhâm gçm 38 håc sinh? A A238 . B 238. C C238 . D 382.C¥u 14. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng d: x+ 3 1=y 1 1 =z 5 2câ mët v²c-tì ch¿ ph÷ìngl  A #u 1= (3;1; 5) . B #u 4= (1;1; 2) . C #u 2= (3; 1; 5) . D #u 3= (1;1; 2) .C¥u 15. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng (P ) : 3 x+ 2 y+ z 4 = 0 câ mët v²c-tì ph¡p tuy¸nl  A #n 3= (1; 2; 3) . B #n 4= (1; 2;3) . C #n 2= (3; 2; 1). D #n 1= (1; 2; 3).C¥u 16.Cho h m sè f(x ) = ax4+ bx 2+ c(a; b; c 2R). ç thà cõa h m sè y= f(x ) nh÷h¼nh v³ b¶n. Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh 4f (x ) 3 = 0 l  A 4. B 3. C 2. D 0. xyO1 11C¥u 17.Tø mët hëp chùa 7qu£ c¦u m  ä v  5qu£ c¦u m u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çng thíi 3qu£ c¦u. X¡c su§t º l§y ÷ñc 3qu£ c¦u m u xanh b¬ng A 512. B 744. C 122. D 27.C¥u 18. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= x3+ 2 x2 7x tr¶n o¤n [0; 4]b¬ng A 259 . B 68. C 0. D 4.C¥u 19. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡yv  S A =p 2a . Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng ¡y b¬ng A 45. B 60. C 30. D 90.C¥u 20. 1Z0 e3x +1dx b¬ng A 13(e4 e). B e4 e. C 13(e4+ e) . D e3 e.C¥u 21. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng i qua iºm A(1; 2; 2) v  vuæng gâc vîi ÷íng th¯ng : x+ 1 2=y 2 1=z+ 3 3câ ph÷ìng tr¼nh l  A 3x + 2 y+ z 5 = 0 . B 2x + y+ 3 z+ 2 = 0 . C x+ 2 y+ 3 z+ 1 = 0 . D 2x + y+ 3 z 2 = 0 . 55pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 10C¥u 22.Sè ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= p x+ 4 2 x2+ x l  A 3. B 0. C 2. D 1.C¥u 23. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng ¿nh B,AB =a, S A vuæng gâc vîi m°tph¯ng ¡y v  S A=a. Kho£ng c¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (S B C )b¬ng A a2. B a. C p6a 3. D p2a 2.C¥u 24. Mët ng÷íi gûi ti¸t ki»m v o mët ng¥n h ng vîi l¢i su§t 7;2% =n«m. Bi¸t r¬ng n¸u khængrót ti·n ra khäi ng¥n h ng th¼ cù sau méi n«m sè ti·n l¢i s³ ÷ñc nhªp v o vèn º t½nh l¢i cho n«mti¸p theo. Häi sau ½t nh§t bao nhi¶u n«m ng÷íi â thu ÷ñc (c£ sè ti·n gûi ban ¦u v  l¢i) g§p æisè ti·n gûi ban ¦u, gi£ ành trong kho£ng thíi gian n y l¢i su§t khæng thay êi v  ng÷íi â khængrót ti·n ra? A 11n«m. B 12n«m. C 9n«m. D 10n«m.C¥u 25. T¼m hai sè thüc xv  ythäa m¢n (3x+ 2 yi) + (2 + i) = 2 x 3i vîi il  ìn và £o. A x= 2; y = 2. B x= 2; y = 1. C x= 2 ;y = 2. D x= 2 ;y = 1.C¥u 26. Æng A dü ành sû döng h¸t 6;7 m 2k½nh º l m mët bº c¡ b¬ng k½nh câ d¤ng h¼nh hëp chúnhªt khæng n­p, chi·u d i g§p æi chi·u rëng (c¡c mèi gh²p câ k½ch th÷îc khæng ¡ng kº). Bº c¡ câdung t½ch lîn nh§t b¬ng bao nhi¶u (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng ph¦n tr«m)? A 1;57 m3. B 1;11 m3. C 1;23 m3. D 2;48 m3.C¥u 27. Cho21Z5 dx xp x+ 4 =aln 3 + bln 5 + cln 7 vîia; b; c l  c¡c sè húu t¿. M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a+ b= 2c. B a+ b= c. C a b= c. D a b= 2c.C¥u 28. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh chú nhªt, AB=a, BC = 2a, S A vuæng gâc vîim°t ph¯ng ¡y v  S A=a. Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng BDv S C b¬ng A p30a 6. B 4p 21a 21. C 2p 21a 21. D p30a 12.C¥u 29. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(2; 1; 3) v  ÷íng th¯ng d: x+ 1 1=y 1 2 =z 2 2.÷íng th¯ng i qua A, vuæng gâc vîi dv  c­t tröc Oycâ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 2 ty = 3 + 4 tz = 3 t . B 8><>: x= 2 + 2 ty = 1 + tz = 3 + 3 t. C 8><>: x= 2 + 2 ty = 1 + 3 tz = 3 + 2 t. D 8><>: x= 2 ty = 3 + 3 tz = 2 t .C¥u 30. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sè y= x+ 6 x+ 5 mnghàch bi¸n tr¶n kho£ng(10; + 1)? A 3. B Væ sè. C 4. D 5.C¥u 31. Mët chi¸c bót ch¼ câ d¤ng khèi l«ng trö löc gi¡c ·u câ c¤nh ¡y 3mm v  chi·u cao b¬ng200 mm. Th¥n bót ch¼ ÷ñc l m b¬ng gé v  ph¦n lãi ÷ñc l m b¬ng than ch¼. Ph¦n lãi câ d¤ng khèitrö câ chi·u cao b¬ng chi·u d i cõa bót v  ¡y l  h¼nh trán câ b¡n k½nh 1mm. Gi£ ành 1m 3gé câgi¡ a(tri»u çng), 1m 3than ch¼ câ gi¡ 6a (tri»u çng). Khi â gi¡ nguy¶n li»u l m mët chi¸c bótch¼ nh÷ tr¶n g¦n nh§t vîi k¸t qu£ n o d÷îi ¥y? A 84;5 a (çng). B 78;2 a (çng). C 8;45 a(çng). D 7;82 a(çng).C¥u 32. Mët ch§t iºm Axu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng vîi vªn tèc bi¸n thi¶n theo thíi gianbði quy luªt v(t) = 1 150t2+ 59 75t(m/s), trong â t(s) l  kho£ng thíi gian t½nh tø lóc Ab­t ¦uchuyºn ëng. Tø tr¤ng th¡i ngh¿, mët ch§t iºm Bcông xu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng còng 56pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAh÷îng vîiAnh÷ng chªm hìn 3gi¥y so vîi Av  câ gia tèc b¬ng a(m/s 2) ( al  h¬ng sè). Sau khi Bxu§t ph¡t ÷ñc 12gi¥y th¼ uêi kàp A. Vªn tèc cõa Bt¤i thíi iºm uêi kàp Ab¬ng A 20(m/s). B 16(m/s). C 13(m/s). D 15(m/s).C¥u 33. X²t c¡c sè phùc zthäa m¢n ( z+ 3 i)( z 3) l  sè thu¦n £o. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, tªphñp t§t c£ c¡c iºm biºu di¹n c¡c sè phùc zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A 92. B 3p 2. C 3. D 3p 22.C¥u 34. H» sè cõa x5trong khai triºn biºu thùc x(3 x 1)6+ (2 x 1)8b¬ng A 3007 . B 577 . C 3007. D 577.C¥u 35. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè msao cho ph÷ìng tr¼nh 25x m 5 x+1+ 7 m2 7 = 0 câ hai nghi»m ph¥n bi»t. Häi Scâ bao nhi¶u ph¦n tû? A 7. B 1. C 2. D 3.C¥u 36.Cho hai h m sè f(x ) = ax3+ bx2+ cx 2v  g(x ) = dx2+ ex + 2( a; b; c; d; e 2R). Bi¸t r¬ng ç thà cõa h m sè y= f(x ) v  y= g(x ) c­tnhau t¤i ba iºm câ ho nh ë l¦n l÷ñt l  2; 1; 1 (tham kh£o h¼nh v³).H¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ç thà ¢ cho câ di»n t½ch b¬ng A 376. B 132. C 92. D 3712. xyO2 1 1C¥u 37.Choa >0, b > 0thäa m¢nlog 10a+3 b+1 (25a2+ b2+ 1) + log 10ab+1 (10a+ 3 b+ 1) = 2 :Gi¡ trà cõa a+ 2 bb¬ng A 52. B 6. C 22. D 112.C¥u 38. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sèy = x8+ ( m1)x5 (m 2 1)x4+ 1¤t cüc tiºu t¤i x= 0 ? A 3. B 2. C Væ sè. D 1.C¥u 39.Cho h¼nh lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0câ t¥m O. Gåi Il  t¥mcõa h¼nh vuæng ABC Dv M l  iºm thuëc OIsao cho M O=1 2M I(tham kh£o h¼nh v³). Khi â, cæ-sin gâc t¤o bði hai m°tph¯ng (M C 0D 0) v  (M AB )b¬ng A 6p 1365. B 7p 8585. C 6p 8585. D 17p 1365. D0 A0 A BCC0 DB0 OIM57pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 10C¥u 40.Cho h m sè f(x ) thäa m¢n f(2) = 1 3v f0( x ) = x[f (x )] 2vîi måi x2 R. Gi¡ trà cõa f(1)b¬ng A 11 6. B 2 3. C 2 9. D 7 6.C¥u 41. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I( 1; 2; 1) v  i qua iºm A(1; 0; 1) .X²t c¡c iºm B; C; Dthuëc(S ) sao cho AB; AC; AD æi mët vuæng gâc vîi nhau. Thº t½ch cõa khèitù di»n ABC D lîn nh§t b¬ng A 643. B 32. C 64. D 323.C¥u 42. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 2)2+ ( y 3)2+ ( z 4)2= 2 v  iºmA (1; 2; 3) . X²t iºm Mthuëc m°t c¦u (S ) sao cho ÷íng th¯ng AMti¸p xóc vîi (S ), M luæn thuëcm°t ph¯ng câ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + 2 y+ 2 z+ 15 = 0 . B 2x + 2 y+ 2 z 15 = 0 . C x+ y+ z+ 7 = 0 . D x+ y+ z 7 = 0 .C¥u 43. Ba b¤nA,B ,C méi b¤n vi¸t l¶n b£ng mët sè ng¨u nhi¶n thuëc o¤n [1; 19]. X¡c su§t ºba sè ÷ñc vi¸t ra câ têng chia h¸t cho 3b¬ng A 10276859. B 25396859. C 22876859. D 109323.C¥u 44. Trong khæng gian Oxyzcho ÷íng th¯ng d: 8><>: x= 1 + 3 ty = 3z = 5 + 4 t. Gåil  ÷íng th¯ng i quaiºm A(1; 3; 5) v  câ v²c-tì ch¿ ph÷ìng l  #u = (1; 2; 2) . ÷íng ph¥n gi¡c gâc nhån t¤o bði hai÷íng th¯ng dv  l  A 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 5tz = 6 + 11 t. B 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 5tz = 6 + 11 t. C 8><>: x= 1 + 7 ty = 3 5tz = 5 + t. D 8><>: x= 1 ty = 3z = 5 + 7 t.C¥u 45. Cho ph÷ìng tr¼nh 3x+ m = log3(x m)vîi ml  tham sè. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶ncõa m2( 15; 15) º ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A 16. B 9. C 14. D 15.C¥u 46. Cho khèi l«ng trö ABC:A0B 0C 0, kho£ng c¡ch tø iºm C¸n ÷íng th¯ng BB0b¬ng p 5,kho£ng c¡ch tø A¸n c¡c ÷íng th¯ng BB0v  C C 0l¦n l÷ñt b¬ng 1v  2, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõaA l¶n m°t ph¯ng (A 0B 0C 0) l  trung iºm Mcõa B0C 0v  A0M =p 153. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö¢ cho b¬ng A p153. B 2p 53. C p5. D 2p 153.C¥u 47. 58pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho hai h m sèy= f(x ) v  y= g(x ). Hai h msè y= f0( x ) v  y= g0( x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³b¶n, trong â ÷íng cong ªm hìn l  ç thà h m sèy = g0( x ). H m sè h(x ) = f(x + 7) g�2x + 9 2‹çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A �2; 16 5‹. B � 3 4; 0 ‹. C �16 5; +1‹. D �3; 13 4‹. xyO3 8 1045810 y= f0( x ) y= g0( x ) 11C¥u 48.Cho h m sè y= x 1 x+ 1 câ ç thà(C ). Gåi Il  giao iºm cõa hai ti»m cªn cõa (C ). X²ttam gi¡c ·u ABIcâ hai ¿nh A,B thuëc (C ), o¤n ABcâ ë d i b¬ng A 3. B 2. C 2p 2. D 2p 3.C¥u 49. Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz j( z 3 i) + 2 i= (4 i) z ? A 1. B 3. C 2. D 4.C¥u 50. Cho h m sè y= 1 8x4 7 4x2câ ç thà l  (C ): Câ bao nhi¶u iºm Athuëc (C )sao cho ti¸ptuy¸n cõa (C )t¤i Ac­t (C )t¤i hai iºm ph¥n bi»t M(x1;y1);N (x2;y2)(M ,N kh¡c A) thäa m¢ny 1 y2 = 3(x1 x2)? A 0. B 2. C 3. D 1. H˜T 59pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 11TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 11 — CHNH THÙC TNTHPT 2018Mæn: To¡nN«m håc: 20172018Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-103Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, ln(7a) ln(3 a) b¬ng A ln(7a) ln(3a). B ln 7ln 3. C ln7 3. D ln(4a).C¥u 2.Cho h m sè y= ax 4+ bx 2+ c(a , b, c 2 R) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n.Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l  A 2. B 3. C 0. D 1. xyOC¥u 3.Thº t½ch cõa khèi trö trán xoay câ b¡n k½nh ¡y rv  chi·u cao hb¬ng A 13r2h . B 2rh . C 43r2h . D r2h .C¥u 4. Cho h¼nh ph¯ng (H )giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= x2+ 3 ,y = 0 ,x = 0 ,x = 2 . Gåi Vl  thºt½ch cõa khèi trán xoay ÷ñc t¤o th nh khi quay (H )xung quanh tröc Ox. M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A V= 2Z0 (x 2+ 3) 2dx . B V= 2Z0 (x 2+ 3) d x. C V= 2Z0 (x 2+ 3) 2dx . D V= 2Z0 (x 2+ 3) d x.C¥u 5. Tø c¡c chú sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lªp ÷ñc bao nhi¶u sè tü nhi¶n gçm hai chú sè kh¡c nhau? A C27 . B 27. C 72. D A27 .C¥u 6.÷íng cong trong h¼nh v³ b¶n l  ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y? A y= x4+ x2 1. B y= x4 3x 2 1. C y= x3 3x 1. D y= x3 3x 1. xyOC¥u 7.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 11 0 1 +1 +0 0 +0 11 1 1 2 2 1 1 1160pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAH m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A ( 1; 0) . B (1; +1). C (1 ; 1). D (0; 1).C¥u 8. Cho khèi l«ng trö câ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh av  chi·u cao b¬ng 4a . Thº t½ch cõa khèi l«ngtrö ¢ cho b¬ng A 4a 3. B 163a3. C 43a3. D 16a3.C¥u 9. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 3) 2+ ( y+ 1) 2+ ( z 1)2= 2 . T¥m cõa (S )câ tåa ë l  A (3; 1;1) . B (3;1; 1) . C ( 3; 1; 1) . D ( 3; 1; 1) .C¥u 10. lim1 2n + 7 b¬ng A 17. B +1 . C 12. D 0.C¥u 11. Sè phùc5 + 6icâ ph¦n thüc b¬ng A 5. B 5. C 6. D 6.C¥u 12. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ 3 y+ z 1 = 0 câ mët v²c-tì ph¡p tuy¸nl  A #n 1= (2; 3;1) . B #n 3= (1; 3; 2). C #n 4= (2; 3; 1). D #n 2= (1; 3; 2) .C¥u 13. Tªp nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(x 2 7) = 2 l  A ¦ p 15;p 15©. B f4; 4 g. C f4g . D f4g .C¥u 14. Nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = x4+ x2l  A 4x 3+ 2 x+ C. B 15x5+ 1 3x3+ C. C x4+ x2+ C. D x5+ x3+ C.C¥u 15. Trong khæng gian Oxyz, iºm n o d÷îi ¥y thuëc ÷íng th¯ng d: x+ 2 1=y 1 1=z + 2 2? A P(1; 1; 2) . B N(2; 1; 2) . C Q( 2; 1; 2) . D M( 2; 2; 1) .C¥u 16. Tø mët hëp chùa 9qu£ c¦u ä v  6qu£ c¦u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çng thíi 3qu£ c¦u.X¡c su§t º l§y ÷ñc 3qu£ c¦u m u xanh b¬ng A 1265. B 521. C 2491. D 491.C¥u 17. Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A( 1; 1; 1) ,B (2; 1; 0) ,C (1; 1; 2) . M°t ph¯ng i quaA v  vuæng gâc vîi ÷íng th¯ng BCcâ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 y 2z + 1 = 0 . B x+ 2 y 2z 1 = 0 . C 3x + 2 z 1 = 0 . D 3x + 2 z+ 1 = 0 .C¥u 18. Sè ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= p x+ 25 5 x2+ x l  A 2. B 0. C 1. D 3.C¥u 19. 2Z1 dx 3x 2b¬ng A 2 ln 2. B 13ln 2. C 23ln 2. D ln 2.C¥u 20. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng t¤i C,AC =a, BC =p 2a , S A vuænggâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=a. Gâc giúa ÷íng th¯ng S Bv  m°t ph¯ng ¡y b¬ng A 60. B 90. C 30. D 45. 61pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 11C¥u 21.Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= x3+ 3 x2tr¶n o¤n [ 4; 1] b¬ng A 4. B 16 . C 0. D 4.C¥u 22.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n [ 2; 2] v  câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n.Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh 3f (x ) 4 = 0 tr¶n o¤n [ 2; 2] l  A 3. B 1. C 2. D 4. xyO2 11 21 3C¥u 23.T¼m hai sè thüc xv  ythäa m¢n (3x+ yi) + (4 2i) = 5 x+ 2 ivîi il  ìn và £o. A x= 2; y = 4 . B x= 2 ;y = 4 . C x= 2; y = 0 . D x= 2 ;y = 0 .C¥u 24. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh p 3a , S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng¡y v  S A=a. Kho£ng c¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (S B C )b¬ng A p5a 3. B p3a 2. C p6a 6. D p3a 3.C¥u 25. Mët ng÷íi gûi ti¸t ki»m v o mët ng¥n h ng vîi l¢i su§t 6;6% /n«m. Bi¸t r¬ng n¸u khængrót ti·n ra khäi ng¥n h ng th¼ cù sau méi n«m sè ti·n l¢i s³ ÷ñc nhªp v o vèn º t½nh l¢i cho n«mti¸p theo. Häi sau ½t nh§t bao nhi¶u n«m ng÷íi â thu ÷ñc (c£ sè ti·n gûi ban ¦u v  l¢i) g§p æisè ti·n gûi ban ¦u, gi£ ành trong kho£ng thíi gian n y l¢i su§t khæng thay êi v  ng÷íi â khængrót ti·n ra? A 11n«m. B 10n«m. C 13n«m. D 12n«m.C¥u 26. ChoeZ1 (1 +xln x) d x= ae2+ be + cvîi a, b, c l  c¡c sè húu t. M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a+ b= c. B a+ b= c. C a b= c. D a b= c.C¥u 27. Mët ch§t iºm Axu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng vîi vªn tèc bi¸n thi¶n theo thíi gianbði quy luªt v(t) = 1 100t2+ 13 30t(m/s), trong â t(gi¥y) l  kho£ng thíi gian t½nh tø lóc Ab­t ¦uchuyºn ëng. Tø tr¤ng th¡i ngh¿, mët ch§t iºm Bcông xu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng còngh÷îng vîi Anh÷ng chªm hìn 10gi¥y so vîi Av  câ gia tèc b¬ng a(m/s 2) ( al  h¬ng sè). Sau khiB xu§t ph¡t ÷ñc 15gi¥y th¼ uêi kàp A. Vªn tèc cõa Bt¤i thíi iºm uêi kàp Ab¬ng A 15(m/s). B 9(m/s). C 42(m/s). D 25(m/s).C¥u 28. X²t c¡c sè phùc zthäa m¢n ( z+ 2 i)( z 2) l  sè thu¦n £o. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, tªphñp t§t c£ c¡c iºm biºu di¹n c¡c sè phùc zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A 2. B 2p 2. C 4. D p2.C¥u 29. H» sè cõa x5trong khai triºn biºu thùc x(2 x 1)6+ ( x 3)8b¬ng A 1272 . B 1272. C 1752 . D 1752.C¥u 30. Æng A dü ành sû döng h¸t 5m2k½nh º l m mët bº c¡ b¬ng k½nh câ d¤ng h¼nh hëp chúnhªt khæng n­p, chi·u d i g§p æi chi·u rëng (c¡c mèi gh²p câ k½ch th÷îc khæng ¡ng kº). Bº c¡ câdung t½ch lîn nh§t b¬ng bao nhi¶u (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng ph¦n tr«m)? A 1;01 m3. B 0;96 m3. C 1;33 m3. D 1;51 m3.C¥u 31. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sè y= x+ 1 x+ 3 mnghàch bi¸n tr¶n kho£ng(6; + 1)? A 3. B Væ sè. C 0. D 6. 62pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 32.Cho tù di»n OAB CcâOA ,OB ,OC æi mët vuæng gâc vîi nhau, v  OA=OB =a,OC = 2a. Gåi Ml  trung iºm cõa AB. Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng OMv AC b¬ng A p2a 3. B 2p 5a 5. C p2a 2. D 2a 3.C¥u 33. GåiSl  t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè msao cho ph÷ìng tr¼nh 4x m 2x+1+2 m 2 5 = 0 câ hai nghi»m ph¥n bi»t. Häi Scâ bao nhi¶u ph¦n tû? A 3. B 5. C 2. D 1.C¥u 34. Mët chi¸c bót ch¼ câ d¤ng khèi l«ng trö löc gi¡c ·u câ c¤nh ¡y b¬ng 3mm v  chi·u caob¬ng 200mm. Th¥n bót ch¼ ÷ñc l m b¬ng gé v  ph¦n lãi câ d¤ng khèi trö câ chi·u cao b¬ng chi·ud i cõa bót v  ¡y l  h¼nh trán câ b¡n k½nh b¬ng 1mm. Gi£ ành 1m3gé câ gi¡ a(tri»u çng); 1m 3than ch¼ câ gi¡ 9a (tri»u çng). Khi â gi¡ nguy¶n vªt li»u l m mët chi¸c bót ch¼ nh÷ tr¶n g¦nnh§t vîi k¸t qu£ n o d÷îi ¥y? A 97;03 açng. B 10;33 açng. C 9;7 a çng. D 103;3 a çng.C¥u 35. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng :x+ 1 2=y 1 =z+ 2 2v  m°t ph¯ng(P ) : x+y z+ 1 = 0 . ÷íng th¯ng n¬m trong m°t ph¯ng (P )çng thíi c­t v  vuæng gâc vîi câ ph÷ìngtr¼nh l  A 8><>: x= 1 + ty = 4tz = 3t . B 8><>: x= 3 + ty = 2 + 4 tz = 2 + t. C 8><>: x= 3 + ty = 2 4tz = 2 3t . D 8><>: x= 3 + 2 ty = 2 + 6 tz = 2 + t.C¥u 36. Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz j( z 6 i) + 2 i= (7 i) z ? A 2. B 3. C 1. D 4.C¥u 37. Choa >0; b > 0thäa m¢n log4a +5 b+1 (16a2+ b2+ 1) + log 8ab +1 (4a+ 5 b+ 1) = 2 . Gi¡ tràcõa a+ 2 bb¬ng A 9. B 6. C 274. D 203.C¥u 38.Cho h¼nh lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0câ t¥m O. Gåi Il  t¥mcõa h¼nh vuæng A0B 0C 0D 0v  iºm Mthuëc o¤n OIsao choM O = 2M I (tham kh£o h¼nh v³). Khi â sin cõa gâc t¤o bði haim°t ph¯ng (M C 0D 0) v  (M AB )b¬ng A 6p 1365. B 7p 8585. C 17p 1365. D 6p 8585. B DOIA0 C0 AB0 M CD0 C¥u 39.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: 8><>: x= 1 + ty = 2 + tz = 3 . Gåil  ÷íng th¯ng i quaiºm A(1; 2; 3) v  câ v²c-tì ch¿ ph÷ìng #u = (0; 7; 1) . ÷íng ph¥n gi¡c cõa gâc nhån t¤o bði dv  câ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + 6 ty = 2 + 11 tz = 3 + 8 t. B 8><>: x= 4 + 5 ty = 10 + 12 tz = 2 + t. C 8><>: x= 4 + 5 ty = 10 + 12 tz = 2 + t . D 8><>: x= 1 + 5 ty = 2 2tz = 3 t.C¥u 40. Cho h m sè y= x 2 x+ 2 câ ç thà(C ). Gåi Il  giao iºm cõa hai ti»m cªn cõa (C ). X²ttam gi¡c ·u ABIcâ hai ¿nh A; Bthuëc (C ), o¤n th¯ng ABcâ ë d i b¬ng A 2p 2. B 4. C 2. D 2p 3. 63pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 11C¥u 41.Cho h m sè f(x ) thäa m¢n f(2) = 1 25v f0( x ) = 4 x3[f (x )] 2vîi måi x2 R. Gi¡ trà cõaf (1) b¬ng A 41 400. B 1 10. C 391 400. D 1 40.C¥u 42. Cho ph÷ìng tr¼nh 7x+ m = log7(x m)vîi ml  tham sè. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶ncõa m2( 25; 25) º ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A 9. B 25. C 24. D 26.C¥u 43.Cho hai h m sè f(x ) = ax3+ bx2+ cx 1v  g(x ) = dx2+ ex +1 2(a; b; c; d; e 2R). Bi¸t r¬ng ç thà cõa h m sè y= f(x ) v  y= g(x )c­t nhau t¤i ba iºm câ ho nh ë l¦n l÷ñt 3; 1; 2 (tham kh£o h¼nhv³). H¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ç thà ¢ cho câ di»n t½ch b¬ng A 25312. B 12512. C 25348. D 12548. x3 1 2yOC¥u 44.Cho hai h m sè y= f(x ), y = g(x ). Hai h m sè y= f0( x ) v  y= g0( x ) câ ç thà nh÷ h¼nhv³ b¶n d÷îi xyO3 8 101145810 y= f0( x ) y= g0( x ) trong â ÷íng cong ªm hìn l  ç thà cõa h m sèy= g0( x ). H m sè h(x ) = f(x + 3) g�2x 7 2‹çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A �13 4; 4 ‹. B �7; 29 4‹. C �6; 36 5‹. D �36 5; +1‹.C¥u 45. Cho khèi l«ng trö ABC:A0B 0C 0, kho£ng c¡ch tø C¸n ÷íng th¯ng BB0b¬ng 2, kho£ngc¡ch tø A¸n c¡c ÷íng th¯ng BB0v  C C 0l¦n l÷ñt b¬ng 1 v  p 3, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Al¶n m°t ph¯ng (A 0B 0C 0) l  trung iºm Mcõa B0C 0v  A0M = 2 . Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ chob¬ng A p3. B 2. C 2p 33. D 1.C¥u 46. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 1)2+ ( y 2)2+ ( z 3)2= 1 v  iºmA (2; 3; 4) . X²t c¡c iºm Mthuëc (S ) sao cho ÷íng th¯ng AMti¸p xóc vîi (S ), M luæn thuëc m°tph¯ng câ ph÷ìng tr¼nh l  64pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAA 2x + 2 y+ 2 z 15 = 0 . B x+ y+ z 7 = 0 . C 2x + 2 y+ 2 z+ 15 = 0 . D x+ y+ z+ 7 = 0 .C¥u 47. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sè y= x8+ ( m4)x5 (m 2 16) x4+ 1¤t cüc tiºu t¤i x= 0 . A 8. B Væ sè. C 7. D 9.C¥u 48. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I(1; 2; 3) v  i qua iºm A(5; 2; 1) .X²t c¡c iºm B; C; Dthuëc(S ) sao cho AB; AC; AD æi mët vuæng gâc vîi nhau. Thº t½ch cõa khèitù di»n ABC D câ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng A 256. B 128. C 2563. D 1283.C¥u 49. Ba b¤nA; B; C vi¸t ng¨u nhi¶n l¶n b£ng mët sè tü nhi¶n thuëc o¤n [1; 14]. X¡c su§t ºba sè ÷ñc vi¸t ra câ têng chia h¸t cho 3 b¬ng A 4571372. B 3071372. C 2071372. D 3191.C¥u 50. Cho h m sè y= 1 3x4 14 3x2câ ç thà (C ). Câ bao nhi¶u iºm Athuëc (C )sao cho ti¸ptuy¸n cõa (C )t¤i Ac­t (C )t¤i hai iºm ph¥n bi»t M(x1;y1), N (x2;y2)(M ,N kh¡c A) thäa m¢ny 1 y2 = 8(x1 x2)? A 1. B 2. C 0. D 3. H˜T 65pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 12TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 12 — CHNH THÙC TNTHPT 2018Mæn: To¡nN«m håc: 20172018Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Tø c¡c chú sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lªp ÷ñc bao nhi¶u sè tü nhi¶n gçm hai chú sè kh¡cnhau? A 28. B C28 . C A28 . D 82.C¥u 2. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ y+ 3 z 1 = 0 câ mët v²c-tì ph¡p tuy¸nl  A #n 4= (1; 3; 2). B #n 1= (3; 1; 2). C #n 3= (2; 1; 3). D #n 2= (1; 3; 2) .C¥u 3.Cho h m sè y= ax 4+ bx2+ c(a; b; c 2R)câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. Sè iºmcüc trà cõa h m sè ¢ cho l  A 0. B 1. C 2. D 3. xyOC¥u 4.÷íng cong trong h¼nh v³ b¶n l  ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y? A y= x3 3x 2 2. B y= x4 x2 2. C y= x4+ x2 2. D y= x3+ 3 x2 2. xyOC¥u 5.Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log3�3 a‹b¬ng A 1 log3a. B 3 log3a. C 1log3a . D 1 + log3a.C¥u 6. Nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = x3+ x2l  A x4+ x3+ C. B 14x4+ 1 3x3+ C. C 3x 2+ 2 x+ C. D x3+ x2+ C.C¥u 7. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 12 3 +1 0 +0 +1 +1 00 4411H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A ( 2; + 1). B ( 2; 3) . C (3; +1). D (1 ; 2) .C¥u 8. Trong khæng gian Oxyz, m°t c¦u (S ) : ( x 5)2+ ( y 1)2+ ( z+ 2) 2= 3 câ b¡n k½nhb¬ng A p3. B 2p 3. C 3. D 9. 66pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 9.Sè phùc câ ph¦n thüc b¬ng 1v  ph¦n £o b¬ng 3l  A 1 3i. B 1 3i. C 1 + 3 i. D 1 + 3i.C¥u 10. Trong khæng gian Oxyz, iºm n o d÷îi ¥y thuëc ÷íng th¯ng d: 8><>: x= 1 ty = 5 + tz = 2 + 3 t? A P(1; 2; 5) . B N(1; 5; 2) . C Q( 1; 1; 3) . D M(1; 1; 3) .C¥u 11. Cho khèi l«ng trö câ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh av  chi·u cao b¬ng 2a . Thº t½ch cõa khèil«ng trö ¢ cho b¬ng A 23a3. B 43a3. C 2a 3. D 4a 3.C¥u 12. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö trán xoay câ b¡n k½nh ¡y rv  ë d i ÷íng sinh lb¬ng A rl. B 4rl . C 2rl . D 43rl.C¥u 13. Cho h¼nh ph¯ng (H )giîi h¤n bði c¡c ÷íng th¯ng y= x2+ 2 ,y = 0 ,x = 1 ,x = 2 . Gåi Vl  thº t½ch cõa khèi trán xoay ÷ñc t¤o th nh khi quay (H )xung quanh tröc Ox. M»nh · n o d÷îi¥y óng? A V= 2Z1 (x 2+ 2) 2dx . B V= 2Z1 (x 2+ 2) 2dx . C V= 2Z1 (x 2+ 2) d x. D V= 2Z1 (x 2+ 2) d x.C¥u 14. Ph÷ìng tr¼nh 52x +1= 125 câ nghi»m l  A x= 3 2. B x= 5 2. C x= 1 . D x= 3 .C¥u 15. Gi¡ trà cõa lim1 2n + 5 b¬ng A 12. B 0. C +1 . D 15.C¥u 16. Mët ng÷íi gûi ti¸t ki»m v o mët ng¥n h ng vîi l¢i su§t 6;1 %/n«m. Bi¸t r¬ng n¸u khængrót ti·n ra khäi ng¥n h ng th¼ cù sau méi n«m sè ti·n l¢i s³ ÷ñc nhªp v o vèn º t½nh l¢i cho n«mti¸p theo. Häi sau ½t nh§t bao nhi¶u n«m ng÷íi â thu ÷ñc (c£ sè ti·n gûi ban ¦u v  l¢i) g§p æisè ti·n gûi ban ¦u, gi£ ành trong kho£ng thíi gian n y l¢i su§t khæng thay êi v  ng÷íi â khængrót ti·n ra? A 13n«m. B 10n«m. C 11n«m. D 12n«m.C¥u 17. Cho h¼nh châp S:ABCcâS A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, AB=av  S B = 2a. Gâcgiúa ÷íng th¯ng S Bv  m°t ph¯ng ¡y b¬ng A 60. B 45. C 30. D 90.C¥u 18. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i C,BC =a, S A vuæng gâc vîim°t ph¯ng ¡y v  S A=a. Kho£ng c¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (S B C )b¬ng A p2a . B p2a 2. C a2. D p3a 2.C¥u 19. Sè ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= p x+ 16 4 x2+ x l  A 0. B 3. C 2. D 1.C¥u 20. 2Z1 dx 2x + 3 b¬ng 67pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 12A 2 ln7 5. B 12ln 35. C ln7 5. D 12ln7 5.C¥u 21. Tø mët hëp chùa 10qu£ c¦u m u ä v  5qu£ c¦u m u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çng thíi 3qu£ c¦u. X¡c su§t º l§y ÷ñc 3qu£ c¦u m u xanh b¬ng A 291. B 1291. C 112. D 2491.C¥u 22. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè y= x4 x2+ 13 tr¶n o¤n [ 1; 2] b¬ng A 25. B 514. C 13. D 85.C¥u 23. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(5; 4; 2) v B(1; 2; 4) . M°t ph¯ng i qua Av vuæng gâc vîi ÷íng th¯ng ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x 3y z+ 8 = 0 . B 3x y+ 3 z 13 = 0 . C 2x 3y z 20 = 0 . D 3x y+ 3 z 25 = 0 .C¥u 24.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n o¤n [ 2; 4] v  câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n.Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh 3f (x ) 5 = 0 tr¶n o¤n [ 2; 4] l  A 0. B 3. C 2. D 1. xy2 3 21642OC¥u 25.T¼m hai sè xv  ythäa m¢n (2x 3yi ) + (3 i) = 5 x 4i vîi il  ìn và £o. A x= 1; y = 1. B x= 1; y = 1 . C x= 1 ;y = 1. D x= 1 ;y = 1 .C¥u 26. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sè y= x+ 2 x+ 3 mçng bi¸n tr¶n kho£ng( 1 ; 6) ? A 2. B 6. C Væ sè. D 1.C¥u 27. Mët ch§t iºm Axu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng vîi vªn tèc bi¸n thi¶n theo thíi gianbði quy luªt v(t) = 1 120t2+ 58 45t(m/s), trong â t(gi¥y) l  kho£ng thíi gian t½nh tø lóc Ab­t ¦uchuyºn ëng. Tø tr¤ng th¡i ngh¿, mët ch§t iºm Bcông xu§t ph¡t tø O, chuyºn ëng th¯ng còngh÷îng vîi Anh÷ng chªm hìn 3gi¥y so vîi Av  câ gi¡ tèc b¬ng a(m =s2) ( al  h¬ng sè). Sau khiB xu§t ph¡t ÷ñc 15gi¥y th¼ uêi kàp A. Vªn tèc cõa Bt¤i thíi iºm uêi kàp Ab¬ng A 25(m/s). B 36(m/s). C 30(m/s). D 21(m/s).C¥u 28. GåiSl  tªp hñp c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè msao cho ph÷ìng tr¼nh 9x m3x+1+3 m 2 75 = 0 câ hai nghi»m ph¥n bi»t. Häi Scâ bao nhi¶u ph¦n tû? A 8. B 4. C 19. D 5.C¥u 29. X²t c¡c sè phùc zthäa m¢n ( z 2i) ( z+ 2) l  sè thu¦n £o. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, tªphñp t§t c£ c¡c iºm biºu di¹n c¡c sè phùc zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A 2p 2. B p2. C 2. D 4.C¥u 30. Mët chi¸c bót ch¼ câ d¤ng khèi l«ng trö löc gi¡c ·u câ c¤nh ¡y 3mm v  chi·u cao 200mm. Th¥n bót ch¼ ÷ñc l m b¬ng gé v  ph¦n lãi ÷ñc l m b¬ng than ch¼. Ph¦n lãi câ d¤ng khèi tröcâ chi·u cao b¬ng chi·u d i cõa bót v  ¡y l  h¼nh trán câ b¡n k½nh 1mm. Gi£ ành 1 m3gé câ gi¡ (tri»u çng), 1m3than ch¼ câ gi¡ 7 (tri»u çng). Khi â gi¡ nguy¶n vªt li»u l m mët chi¸c bótch¼ nh÷ tr¶n g¦n nh§t vîi k¸t qu£ n o d÷îi ¥y? A 84;5 (çng). B 9;07 (çng). C 8;45 (çng). D 90;07 (çng). 68pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 31.H» sè cõa x5trong khai triºn biºu thùc x(x 2)6+ (3 x 1)8b¬ng A 13548. B 13668. C 13668 . D 13548 .C¥u 32. Æng A dü ành sû döng h¸t 5;5m 2k½nh º l m mët bº c¡ b¬ng k½nh câ d¤ng h¼nh hëp chúnhªt khæng n­p, chi·u d i g§p æi chi·u rëng (c¡c mèi gh²p câ k½ch th÷îc khæng ¡ng kº). Bº c¡ câdung t½ch lîn nh§t b¬ng bao nhi¶u (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng ph¦n tr«m)? A 1;17 m 3. B 1;01 m 3. C 1;51 m 3. D 1;40 m 3.C¥u 33. ChoeZ1 (2 +xln x) d x= ae2+ be + cvîi a, b, c l  c¡c sè húu t¿. M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a+ b= c. B a+ b= c. C a b= c. D a b= c.C¥u 34. Cho tù di»n OAB CcâOA ,OB ,OC æi mët vuæng gâc vîi nhau, OA=av  OB =OC =2 a . Gåi Ml  trung iºm cõa BC. Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng OMv AB b¬ng A p2a 2. B a. C 2p 5a 5. D p6a 3.C¥u 35. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng :x 1=y+ 1 2=z 1 1v  m°t ph¯ng(P ) : x2 y z+ 3 = 0 . ÷íng th¯ng n¬m trong (P ) çng thíi c­t v  vuæng gâc vîi câ ph÷ìng tr¼nhl  A 8><>: x= 1y = 1 tz = 2 + 2 t. B 8><>: x= 3y = tz = 2 t. C 8><>: x= 1 + ty = 1 2tz = 2 + 3 t. D 8><>: x= 1 + 2 ty = 1 tz = 2 .C¥u 36. Ba b¤nA,B ,C méi b¤n vi¸t ng¨u nhi¶n l¶n b£ng mët sè tü nhi¶n thuëc o¤n [1; 16]. X¡csu§t º ba sè ÷ñc vi¸t ra câ têng chia h¸t cho 3b¬ng A 6832048. B 14574096. C 1956. D 77512.C¥u 37. Cho h¼nh lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0câ t¥m O.Gåi Il  t¥m cõa h¼nh vuæng A0B 0C 0D 0v  M l  iºm thuëc o¤nth¯ng OIsao cho OM=1 2M I(tham kh£o h¼nh v³).Khi â sincõa gâc t¤o bði hai m°t ph¯ng (M C 0D 0) v  (M AB )b¬ng A 17p 1365. B 6p 8585. C 7p 8585. D 6p 1365. B CA DOA0 D0 C0 B0 IMC¥u 38.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: 8><>: x= 1 + 3 ty = 1 + 4 tz = 1 . Gåil  ÷íng th¯ng i quaiºm A(1; 1; 1) v  câ v²c-tì ch¿ ph÷ìng #u = ( 2; 1; 2) . ÷íng ph¥n gi¡c cõa gâc nhån t¤o bði dv  câ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + 27 ty = 1 + tz = 1 + t. B 8><>: x= 18 + 19 ty = 6 + 7 tz = 11 10t . C 8><>: x= 18 + 19 ty = 6 + 7 tz = 11 10t. D 8><>: x= 1 ty = 1 + 17 tz = 1 + 10 t.69pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 12C¥u 39.Cho khèi l«ng trö ABC:A0B 0C 0, kho£ng c¡ch tø C¸n ÷íng th¯ng BB0b¬ng p 5, kho£ngc¡ch tø A¸n c¡c ÷íng th¯ng BB0v  C C 0l¦n l÷ñt b¬ng 1v  2, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Al¶nm°t ph¯ng (A 0B 0C 0) l  trung iºm Mcõa B0C 0v  A0M =p 5. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ chob¬ng A 2p 53. B 2p 153. C p5. D p153.C¥u 40.Cho hai h m sè f(x ) = ax3+ bx2+ cx +3 4v g(x ) = dx2+ ex 3 4( a; b; c; d; e 2R). Bi¸t r¬ng ç thà cõa h m sè y= f(x ) v  y= g(x )c­t nhau t¤i ba iºm câ ho nh ë l¦n l÷ñt l  2; 1; 3 (tham kh£o h¼nhv³). H¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ç thà ¢ cho câ di»n t½ch b¬ng A 25348. B 12524. C 12548. D 25324. x2 1 3yOC¥u 41.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I( 1; 0; 2) v  i qua iºm A(0; 1; 1) . X²tc¡c iºm B,C ,D thuëc (S ) sao cho AB,AC ,AD æi mët vuæng gâc vîi nhau. Thº t½ch cõa khèitù di»n ABC D câ gi¡ trà lîn nh§t b¬ng A 83. B 4. C 43. D 8.C¥u 42. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº h m sè y= x8+ ( m3) x5 (m 2 9) x4+ 1¤t cüc tiºu t¤i x= 0 A 4. B 7. C 6. D Væ sè.C¥u 43. Cho h m sè y= x 2 x+ 1 câ ç thà(C ). Gåi Il  giao iºm cõa hai ti»m cªn cõa (C ). X²ttam gi¡c ·u ABIcâ hai ¿nh A,B thuëc (C ), o¤n th¯ng ABcâ ë d i b¬ng A 2p 3. B 2p 2. C p3. D p6.C¥u 44. Cho h m sè f(x ) thäa m¢n f(2) = 1 5v f0(x ) = x3[f (x )] 2vîi måi x2 R. Gi¡ trà cõaf (1) b¬ng A 4 35. B 71 20. C 79 20. D 4 5.C¥u 45. Cho h m sè y= 1 6x4 7 3x2câ ç thà (C ). Câ bao nhi¶u iºm Athuëc (C )sao cho ti¸p tuy¸ncõa (C )t¤i Ac­t (C )t¤i hai iºm ph¥n bi»t M(x1;y1), N (x2;y2)thäa m¢n y1y2 = 4 (x1 x2)? A 3. B 0. C 1. D 2.C¥u 46.Cho hai h m sè y= f(x ), y = g(x ). Hai h m sè y= f0(x ) v y = g0(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n, trong â ÷íng cong ªmhìn l  ç thà cõa h m sè y= g0(x ). H m sè h(x ) = f(x + 6) g �2x + 5 2‹çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A �21 5; +1‹. B �1 4; 1 ‹. C �3; 21 5‹. D �4; 17 4‹. xyO 3 8 10 1145810y= g0( x ) y= f0( x ) 70pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 47.Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz j(z 5 i) + 2 i= (6 i) z? A 1. B 3. C 4. D 2.C¥u 48. Cho ph÷ìng tr¼nh 2x+ m = log2(x m)vîi ml  tham sè. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶ncõa m2( 18; 18) º ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A 9. B 19. C 17. D 18.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 2)2+ ( y 3)2+ ( z+ 1) 2= 16 v  iºmA ( 1; 1; 1) . X²t c¡c iºm Mthuëc (S ) sao cho ÷íng th¯ng AMti¸p xóc vîi (S ), M luæn thuëcm°t ph¯ng câ ph÷ìng tr¼nh l  A 3x + 4 y 2 = 0 . B 3x + 4 y+ 2 = 0 . C 6x + 8 y+ 11 = 0 . D 6x + 8 y 11 = 0 .C¥u 50. Choa >0, b > 0thäa m¢n log2a +2 b+1 (4a2+ b2+ 1) + log 4ab +1 (2a+ 2 b+ 1) = 2 . Gi¡ tràcõa a+ 2 bb¬ng A 154. B 5. C 4. D 32. H˜T 71pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 13TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 13 — MINH HO„ TN THPT 2019Mæn: To¡nN«m håc: 2018 2019Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Thº t½ch cõa khèi lªp ph÷ìng c¤nh 2a b¬ng A 8a 3. B 2a 3. C a3. D 6a 3.C¥u 2. H m sèy= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 10 2 +1 0 +0 +1 +1 11 5511Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho b¬ngA 1. B 2. C 0. D 5.C¥u 3. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(1; 1; 1) v  B(2; 3; 2) . V²c-tì # AB câ tåa ë l  A (1; 2; 3). B ( 1; 2; 3) . C (3; 5; 1). D (3; 4; 1).C¥u 4.Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. H m sè çng bi¸ntr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (0; 1). B (1 ; 1) . C ( 1; 1) . D ( 1; 0) . xyO1 11 2 C¥u 5.Cho c§p sè cëng (un)câ sè h¤ng ¦u u1 = 2v  cæng sai d= 5 . Gi¡ trà cõa u4 b¬ng A 22. B 17. C 12. D 250.C¥u 6.iºm n o trong h¼nh v³ b¶n l  iºm biºu di¹n sè phùc z= 1 + 2 i? A N. B P. C M. D Q. xy2 1 2211 QPMNOC¥u 7.72pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIA÷íng cong trong h¼nh v³ b¶n l  ç thà cõa h m sè n o d÷îi¥y? A y= 2x 1 x 1. B y= x+ 1 x 1. C y= x4+ x2+ 1 . D y= x3 3x 1. xyO 11C¥u 8.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc t¶n o¤n [ 1; 3] câ ç thà nh÷ h¼nh v³b¶n. Gåi Mv ml¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t, gi¡ trà nhä nh§t cõa h msè ¢ cho tr¶n o¤n [ 1; 3] . Gi¡ trà cõa Mm b¬ng A 0. B 1. C 4. D 5. xy1 233212 OC¥u 9.Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x 1)( x+ 2) 3. Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ chol  A 3. B 2. C 5. D 1.C¥u 10. T¼m c¡c sè thüc av  bthäa m¢n 2a + ( b+ i) i = 1 + 2 ivîi il  ìn và £o. A a= 0 ,b = 2 . B a= 1 2,b = 1 . C a= 0 ,b = 1 . D a= 1 ,b = 2 .C¥u 11. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm I(1; 1; 1) v A(1; 2; 3) . Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t c¦ut¥m Iv  i qua Al  A (x + 1) 2+ ( y+ 1) 2+ ( z+ 1) 2= 29 . B (x 1)2+ ( y 1)2+ ( z 1)2= 5 . C (x 1)2+ ( y 1)2+ ( z 1)2= 25 . D (x + 1) 2+ ( y+ 1) 2+ ( z+ 1) 2= 5 .C¥u 12. °tlog32 =a, khi â log1627b¬ng A 3a 4. B 34a . C 43a . D 4a 3.C¥u 13. K½ hi»uz1,z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 3z + 5 = 0 . Gi¡ trà cõa jz1j+ jz2jb¬ng A 2p 5. B p5. C 3. D 10.C¥u 14. Trong khæng gian Oxyzkho£ng c¡ch giúa hai m°t ph¯ng (P ) : x+ 2 y+ 2 z 10 = 0 v ( Q ) : x+ 2 y+ 2 z 3 = 0 b¬ng A 83. B 73. C 3. D 43.C¥u 15. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 3x2 2x< 27 l  A (1 ; 1) . B (3; +1). C ( 1; 3) . D (1 ; 1) [(3; + 1).C¥u 16. 73pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 13Di»n t½ch ph¦n h¼nh ph¯ng g¤ch ch²o trong h¼nh v³ b¶n ÷ñc t½nh theocæng thùc n o d÷îi ¥y? A Z2 1 2 x 2 2x 4dx . B Z2 1( 2x + 2) d x. C Z2 1(2x 2) d x. D Z2 1 2x 2+ 2 x+ 4 dx . x1 2yO y= x2+ 3 y= x2 2x 1 C¥u 17.Cho khèi nân câ ë d i ÷íng sinh b¬ng 2a v  b¡n k½nh ¡y b¬ng a. Thº t½ch cõa khèinân ¢ cho b¬ng A p3a 3 3. B p3a 3 2. C 2a 3 3. D a3 3.C¥u 18. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau. xy0 y 11 +1 + +22 +1 3 55Têng sè ti»m cªn ngang v  ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè ¢ cho l A 4. B 1. C 3. D 2.C¥u 19. Cho khèi châp tù gi¡c ·u câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng 2a . Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 4p 2a 3 3. B 8a 3 3. C 8p 2a 3 3. D 2p 2a 3 3.C¥u 20. H m sèf(x ) = log2(x 2 2x ) câ ¤o h m l  A f0( x ) = ln 2 x2 2x . B f0( x ) = 1 (x 2 2x ) ln 2 . C f0( x ) = (2x 2) ln 2 x2 2x . D f0( x ) = 2x 2 (x 2 2x ) ln 2 .C¥u 21. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 12 0 2 +1 0 +0 0 ++1 +1 2 2 112 2 +1 +1 Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh2f (x ) + 3 = 0 l  A 4. B 3. C 2. D 1.C¥u 22. Cho h¼nh lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0. Gâc giúa hai m°t ph¯ng (A 0B 0C D )v  (ABC 0D 0)b¬ng A 30. B 60. C 45. D 90.C¥u 23. Têng t§t c£ c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(73x) = 2 xb¬ng A 2. B 1. C 7. D 3. 74pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 24.Mët khèi ç chìi gçm hai khèi trö (H1), (H2)x¸p chçng l¶n nhau, l¦n l÷ñtcâ b¡n k½nh ¡y v  chi·u cao t÷ìng ùng l  r1,h1,r2,h2 thäa m¢nr2 = 1 2r1,h 2 = 2h1 (tham kh£o h¼nh v³ b¶n). Bi¸t r¬ng thº t½ch cõa to n bë khèi ç chìib¬ng 30 cm 3, thº t½ch khèi trö (H1)b¬ng A 24 cm3. B 15 cm3. C 20 cm3. D 10 cm3. C¥u 25.Hå nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 4 x(1 + ln x) l  A 2x 2ln x+ 3 x2. B 2x 2ln x+ x2. C 2x 2ln x+ 3 x2+ C. D 2x 2ln x+ x2+ C.C¥u 26. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh thoi c¤nh a, ÕBAD = 60, S A =av  S A vuænggâc vîi m°t ¡y. Kho£ng c¡ch tø B¸n m°t ph¯ng (S C D )b¬ng A p21a 7. B p15a 7. C p21a 3. D p15a 3.C¥u 27. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : x+ y+ z 3 = 0 v  ÷íng th¯ng d: x 1=y + 1 2=z 2 1 . H¼nh chi¸u vuæng gâc cõadtr¶n (P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 1 1 =y+ 1 4 =z+ 1 5. B x 1 3=y 1 2 =z 1 1 . C x 1 1=y 1 4=z 1 5 . D x 1 1=y 4 1=z+ 5 1.C¥u 28. Tªp hñp c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x3 6x 2+ (4 m9) x+ 4 nghàchbi¸n tr¶n kho£ng (1 ; 1) l  A (1 ; 0]. B • 3 4; +1‹. C �1 ; 3 4˜. D [0; +1).C¥u 29. X²t sè phùc zthäa m¢n (z + 2 i) ( z+ 2) l  sè thu¦n £o. Bi¸t r¬ng tªp hñp t§t c£ c¡c iºmbiºu di¹n cõa zl  mët ÷íng trán, t¥m ÷íng trán â câ tåa ë l  A (1;1) . B (1; 1). C ( 1; 1) . D ( 1; 1) .C¥u 30. Cho1Z0 xdx (x + 2) 2=a+ bln 2 + cln 3 vîia, b, c l  c¡c sè húu t. Gi¡ trà cõa 3a + b+ cb¬ng A 2. B 1. C 2. D 1.C¥u 31. Cho h m sè y= f(x ). H m sè y= f0(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0(x ) 13 1 +1 +1 +1 3 3 0011B§t ph÷ìng tr¼nhf(x ) < ex+ m óng vîi måi x2 ( 1; 1) khi v  ch¿ khi A mf(1) e. B m > f( 1) 1 e. C mf( 1) 1 e. D m > f(1)e. 75pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 13C¥u 32.Câ hai d¢y gh¸ èi di»n nhau, méi d¢y câ ba gh¸. X¸p ng¨u nhi¶n 6håc sinh, gçm 3namv  3nú ngçi v o hai d¢y gh¸ â sao cho méi gh¸ câ óng mët håc sinh ngçi. X¡c su§t º méi håcsinh nam ·u ngçi èi di»n vîi mët håc sinh nú b¬ng A 25. B 120. C 35. D 110.C¥u 33. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(2; 2; 4) ,B ( 3; 3; 1) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 xy + 2 z 8 = 0 . X²t Ml  iºm thay êi thuëc (P ), gi¡ trà nhä nh§t cõa 2M A 2+ 3 M B 2b¬ng A 135. B 105. C 108. D 145.C¥u 34. Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz j2= 2 jz + zj + 4 v jz 1 ij = jz 3 + 3 ij? A 4. B 3. C 1. D 2.C¥u 35.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ ç thà nh÷ h¼nh v³b¶n. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nhf (sin x) = mcâ nghi»m thuëc kho£ng (0;) l  A [ 1; 3) . B ( 1; 3) . C ( 1; 3) . D [ 1; 1) . O xy1 11 31C¥u 36.ÆngAvay ng¥n h ng 100tri»u çng vîi l¢i su§t 1%=th¡ng. Æng ta muèn ho n nñ chong¥n h ng theo c¡ch: Sau óng mët th¡ng kº tø ng y vay, æng b­t ¦u ho n nñ; hai l¦n ho n nñli¶n ti¸p c¡ch nhau óng mët th¡ng, sè ti·n ho n nñ ð méi th¡ng l  nh÷ nhau v  æng Atr£ h¸t nñsau óng 5n«m kº tø ng y vay. Bi¸t r¬ng méi th¡ng ng¥n h ng ch¿ t½nh l¢i tr¶n sè d÷ nñ thüc t¸cõa th¡ng â. Häi sè ti·n méi th¡ng æng ta c¦n tr£ cho ng¥n h ng g¦n nh§t vîi sè ti·n n o d÷îi¥y? A 2;22 tri»u çng. B 3;03 tri»u çng. C 2;25 tri»u çng. D 2;20 tri»u çng.C¥u 37. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm E(2; 1; 3) , m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ 2 y z 3 = 0 v  m°tc¦u (S ) : ( x 3)2+ ( y 2)2+ ( z 5)2= 36 . Gåi l  ÷íng th¯ng i qua E, n¬m trong (P )v  c­t( S ) t¤i hai iºm câ kho£ng c¡ch nhä nh§t. Ph÷ìng tr¼nh cõa l  A 8><>: x= 2 + 9 ty = 1 + 9 tz = 3 + 8 t. B 8><>: x= 2 5ty = 1 + 3 tz = 3 . C 8><>: x= 2 + ty = 1 tz = 3 . D 8><>: x= 2 + 4 ty = 1 + 3 tz = 3 3t .C¥u 38. Mët biºn qu£ng c¡o câ d¤ng h¼nh elip vîi bèn ¿nh A1,A2,B1,B2nh÷ h¼nh v³ b¶n.Bi¸t chi ph½ º sìn ph¦n tæ ªm l  200:000 çng/m 2v  ph¦n cán l¤il  100 :000 çng/m 2. Häi sè ti·n º sìn theo c¡ch tr¶n g¦n nh§t vîi sèti·n n o d÷îi ¥y, bi¸t A1A2= 8m,B1B2= 6m v  tù gi¡c M N P Ql h¼nh chú nhªt câ M Q= 3m? M NPQA1 A2 B1 B2 A 7:322 :000 çng. B 7:213 :000 çng. C 5:526 :000 çng. D 5:782 :000 çng.C¥u 39. Cho khèi l«ng trö ABC:A0B 0C 0câ thº t½ch b¬ng 1. Gåi M,N l¦n l÷ñt l  trung iºm cõac¡c o¤n th¯ng AA0v  BB 0. ÷íng th¯ng C Mc­t ÷íng th¯ng C0A 0t¤i P, ÷íng th¯ng C Nc­t÷íng th¯ng C0B 0t¤i Q. Thº t½ch cõa khèi a di»n lçi A0M P B 0N Q b¬ng A 1. B 13. C 12. D 23. 76pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 40.Cho h m sè f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa ¤o h m nh÷ sau xf0( x ) 11 2 3 4 +1 0 +0 +0 0 +H m sèy= 3 f(x + 2) x3+ 3 xçng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y ? A (1; +1). B (1 ; 1) . C ( 1; 0) . D (0; 2).C¥u 41. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa tham sè mº b§t ph÷ìng tr¼nh m2(x 4 1) +m (x 2 1) 6 (x 1) 0óng vîi måi x2 R. Têng gi¡ trà cõa t§t c£ c¡c ph¦n tû thuëc Sb¬ng A 3 2. B 1. C 1 2. D 12.C¥u 42. Cho h m sè f(x ) = mx4+ nx 3+ px 2+ qx +r(m; n; p; q; r 2R).H m sè y= f0( x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. Tªp nghi»m cõa ph÷ìngtr¼nh f(x ) = rcâ sè ph¦n tû l  A 4. B 3. C 1. D 2. xyy= f0( x ) O 3541 C¥u 43.Vîiav  bl  hai sè thüc d÷ìng tòy þ, log (ab2) b¬ng A 2 loga+ log b. B loga+ 2 log b. C 2 (loga+ log b). D loga+ 1 2logb.C¥u 44. Cho1Z0 f(x ) d x= 2 v 1Z0 g(x ) d x= 5 , khi â 1Z0 [f (x ) 2g (x )] d xb¬ng A 3. B 12. C 8. D 1.C¥u 45. Thº t½ch khèi c¦u b¡n k½nh ab¬ng A 4a 3 3. B 4a 3. C a3 3. D 2a 3.C¥u 46. Tªp nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x 2 x+ 2) = 1 l  A f0g . B f0; 1 g. C f1; 0 g. D f1g .C¥u 47. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng (Oxz )câ ph÷ìng tr¼nh l  A z= 0 . B x+ y+ z= 0 . C y= 0 . D x= 0 .C¥u 48. Hå nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = e x+ xl  A ex+ x2+ C. B ex+ 1 2x2+ C. C 1x+ 1 ex+ 1 2x2+ C. D ex+ 1 + C.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng d: x 1 2=y 2 1 =z 3 2i qua iºm n o d÷îi¥y? A Q(2; 1; 2) . B M( 1; 2; 3) . C P(1; 2; 3) . D N( 2; 1; 2) .C¥u 50. Vîikv  nl  hai sè nguy¶n d÷ìng tòy þ thäa m¢n k n, m»nh · n o d÷îi ¥y óng? A Ckn = n! k!( n k)! . B Ckn = n! k!. C Ckn = n! (n k)! . D Ckn = k!( n k)! n! . H˜T 77pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 14TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 14 — CHNH THÙC TNTHPT 2019Mæn: To¡nN«m håc: 20182019Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-101Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : x+ 2 y+ 3 z 1 = 0 . V²c-tì n o d÷îi ¥y l mët v²c-tì ph¡p tuy¸n cõa (P )? A #n 3= (1; 2;1) . B #n 4= (1; 2; 3). C #n 1= (1; 3;1) . D #n 2= (2; 3;1) .C¥u 2. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log5a2b¬ng A 2 log5a. B 2 + log5a. C 12+ log5a. D 12log5a.C¥u 3. Cho h m sè câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 12 0 2 +1 0 +0 0 ++1 +1 11 3311 +1 +1 H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A ( 2; 0) . B (2; +1). C (0; 2). D (0; +1).C¥u 4. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 32x 1= 27 l  A x= 5 . B x= 1 . C x= 2 . D x= 4 .C¥u 5. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 3v u2 = 9. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 6. B 3. C 12. D 6.C¥u 6.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nhv³ b¶n? A y= x3 3x 2+ 3 . B y= x3+ 3 x2+ 3 . C y= x4 2x 2+ 3 . D y= x4+ 2 x2+ 3 . xyOC¥u 7.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 2 1 =y 1 2=z+ 3 1. V²c-tì n o d÷îi ¥yl  mët v²c-tì ch¿ ph÷ìng cõa d? A #u 2= (2; 1; 1). B #u 4= (1; 2;3) . C #u 3= (1; 2; 1) . D #u 1= (2; 1;3) .C¥u 8. Thº t½ch cõa khèi nân câ chi·u cao hv  b¡n k½nh ¡y rl  A 13r2h . B r2h . C 43r2h . D 2r 2h . 78pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 9.Sè c¡ch chån 2håc sinh tø 7håc sinh l  A 27. B A27 . C C27 . D 72.C¥u 10. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm M(2; 1; 1) tr¶n tröc Ozcâ tåaë l  A (2; 1; 0). B (0; 0;1) . C (2; 0; 0). D (0; 1; 0).C¥u 11. Bi¸t1Z0 f(x ) d x= 2 v  1Z0 g(x ) d x= 3 , khi â 1Z0 [f (x ) g(x )] d xb¬ng A 5. B 5. C 1. D 1.C¥u 12. Thº t½ch khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y Bv  câ chi·u cao hl  A 3Bh . B Bh. C 43Bh. D 13Bh.C¥u 13. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc 3 4i l  A 3 4i. B 3 + 4 i. C 3 + 4i. D 4 + 3 i.C¥u 14. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 2 +1 0 +0 +1 +1 3 3 1111H m sè ¢ cho ¤t cüc tiºu t¤iA x= 2 . B x= 1 . C x= 1. D x= 3.C¥u 15. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 2 x+ 5 l  A x2+ 5 x+ C. B 2x 2+ 5 x+ C. C 2x 2+ C. D x2+ C.C¥u 16. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: x12 0 2 +1 f0( x ) +0 0 +0 3 3f(x ) 1 1 1Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh2f (x ) 3 = 0 l  A 2. B 1. C 4. D 3.C¥u 17.Cho h¼nh châp S:ABCcâS A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC ), S A =2 a , tam gi¡c ABCvuæng t¤i B,AB =ap 3v  BC =a(minh håa nh÷h¼nh v³ b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng (ABC )b¬ng A 90. B 45. C 30. D 60. SBA C79pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 14C¥u 18.Gåiz1,z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 6z + 10 = 0 . Gi¡ trà cõa z21 +z22b¬ng A 16. B 56. C 20. D 26.C¥u 19. H m sèy= 2 x2 3xcâ ¤o h m l  A (2x 3) 2x2 3xln 2 . B 2x2 3xln 2 . C (2x 3) 2x2 3x. D (x 2 3x ) 2x2 3x +1.C¥u 20. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè f(x ) = x3 3x + 2 tr¶n o¤n [ 3; 3] l  A 16 . B 20. C 0. D 4.C¥u 21. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ z2+ 2 x 2z 7 = 0 . B¡n k½nh cõam°t c¦u ¢ cho b¬ng A p7. B 9. C 3. D p15.C¥u 22.Cho khèi l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh av AA 0= p 3a (minh håa h¼nh v³ b¶n). Thº t½ch khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A 3a 3 4. B 3a 3 2. C a3 4. D a3 2. B0 BA0 A C0 CC¥u 23.Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x + 2) 2, 8x 2 R. Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢cho l  A 0. B 3. C 2. D 1.C¥u 24. Choav  bl  hai sè thüc d÷ìng thäa m¢n a4b = 16 . Gi¡ trà cõa 4 log2a+ log2bb¬ng A 4. B 2. C 16. D 8.C¥u 25. Cho hai sè phùc z1 = 1iv  z2 = 1 + 2i. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxy, iºm biºu di¹n sèphùc 3z1 +z2 câ tåa ë l  A (4;1) . B ( 1; 4) . C (4; 1). D (1; 4).C¥u 26. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(x + 1) + 1 = log3(4x+ 1) l  A x= 3 . B x= 3. C x= 4 . D x= 2 .C¥u 27. Mët cì sð s£n xu§t câ hai bº n÷îc h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng nhau, b¡n k½nh ¡y l¦n l÷ñtb¬ng 1m v  1;2 m. Chõ cì sð dü ành l m mët bº n÷îc mîi, h¼nh trö, câ còng chi·u cao v  câ thºt½ch b¬ng têng thº t½ch cõa hai bº n÷îc tr¶n. B¡n k½nh ¡y cõa bº n÷îc dü ành l m g¦n nh§tvîik¸t qu£ n o d÷îi ¥y? A 1;8 m. B 1;4 m. C 2;2 m. D 1;6 m.C¥u 28. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: x10 1 +1 y0 0 +y 24 +1 2 +1 Têng sè ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l A 4. B 1. C 3. D 2. 80pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 29.Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n R. Gåi Sl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy = f(x ); y = 0; x =1 v  x= 4 (nh÷ h¼nh v³ b¶n d÷îi). M»nh · n o d÷îi ¥y óng? O xy1 14y= f(x ) A S= 1Z 1 f(x ) d x+ 4Z1 f(x ) d x. B S= 1Z 1 f(x ) d x 4Z1 f(x ) d x. C S= 1Z 1 f(x ) d x+ 4Z1 f(x ) d x. D S= 1Z 1 f(x ) d x 4Z1 f(x ) d x.C¥u 30. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(1; 3; 0) v B(5; 1; 1) . M°t ph¯ng trung trüc cõao¤n th¯ng ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x y z+ 5 = 0 . B 2x y z 5 = 0 . C x+ y+ 2 z 3 = 0 . D 3x + 2 y z 14 = 0 .C¥u 31. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 2x 1 (x + 1) 2tr¶n kho£ng( 1; + 1)l  A 2 ln(x+ 1) + 2 x+ 1 +C. B 2 ln(x+ 1) + 3 x+ 1 +C. C 2 ln(x+ 1) 2 x+ 1 +C. D 2 ln(x+ 1) 3 x+ 1 +C.C¥u 32. Cho h m sè f(x ). Bi¸t f(0) = 4 v f0( x ) = 2 cos 2x + 1 ;8x 2 R, khi â 4Z0 f(x ) d xb¬ng A 2+ 4 16. B 2+ 14 16. C 2+ 16 + 4 16. D 2+ 16 + 16 16.C¥u 33. Trong khæng gian Oxyz, cho c¡c iºm A(1; 2; 0) ; B(2; 0; 2) ; C(2;1; 3) ; D(1; 1; 3) . ÷íngth¯ng i qua Cv  vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABD )câ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 2 4ty = 2 3tz = 2 t . B 8><>: x= 2 + 4 ty = 1 + 3 tz = 3 t . C 8><>: x= 2 + 4 ty = 4 + 3 tz = 2 + t. D 8><>: x= 4 + 2 ty = 3 tz = 1 + 3 t.C¥u 34. Cho sè phùc zthäa m¢n 3 ( z+ i) (2 i) z = 3 + 10 i. Mæ-un cõa zb¬ng A 3. B 5. C p5. D p3.C¥u 35. Cho h m sè f(x ), b£ng x²t d§u cõa f0( x ) nh÷ sau xf0 13 1 1 +1 0 +0 0 +H m sèy= f(3 2x ) nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (4; +1). B ( 2; 1) . C (2; 4). D (1; 2). 81pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 14C¥u 36.Cho h m sè y= f(x ), h m sè y= f0( x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ ç thà nh÷ h¼nhv³ b¶n. B§t ph÷ìng tr¼nh f(x ) < x +m (m l  tham sè thüc) nghi»m óng vîimåi x2 (0; 2) khi v  ch¿ khi A mf(2) 2. B mf(0) . C m > f(2)2. D m > f(0). O xy12y= f0( x ) C¥u 37.Chån ng¨u nhi¶n hai sè kh¡c nhau tø 25sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§t º chån ÷ñchai sè câ têng l  mët sè ch®n l  A 12. B 1325. C 1225. D 313625.C¥u 38. Cho h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng 5p 3. C­t h¼nh trö ¢ cho bði m°t ph¯ng song song vîitröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 1, thi¸t di»n thu ÷ñc câ di»n t½ch b¬ng 30. Di»n t½ch xung quanhcõa h¼nh trö ¢ cho b¬ng A 10p 3 . B 5p 39. C 20p 3 . D 10p 39.C¥u 39. Cho ph÷ìng tr¼nh log9x2 log3(3x 1) = log3m(m l  tham sè thüc). Câ t§t c£ baonhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A 2. B 4. C 3. D Væ sè.C¥u 40.Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, m°t b¶nS AB l  tam gi¡c ·u v  n¬m trong m°t ph¯ng vuæng gâc vîi m°tph¯ng ¡y (minh håa nh÷ h¼nh v³ b¶n). Kho£ng c¡ch tø A¸n m°tph¯ng (S B D )b¬ng A p21a 14. B p21a 7. C p2a 2. D p21a 28. ASB C DC¥u 41.Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m li¶n töc tr¶n R. Bi¸t f(4) = 1 v 1Z0 xf(4x) d x= 1 , khi â4Z0 x2f 0( x ) d xb¬ng A 312. B 16 . C 8. D 14.C¥u 42. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(0; 4; 3) . X²t ÷íng th¯ng dthay êi, song song vîitröc Ozv  c¡ch tröc Ozmët kho£ng b¬ng 3. Khi kho£ng c¡ch tø A¸n dnhä nh§t, di qua iºmn o d÷îi ¥y? A P( 3; 0; 3) . B M(0; 3; 5) . C N(0; 3; 5) . D Q(0; 5; 3) .C¥u 43.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. Sè nghi»mthüc cõa ph÷ìng tr¼nh jf (x 3 3x )j = 4 3l  A 3. B 8. C 7. D 4. xyO2 221 82pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 44.X²t sè phùc zthäa m¢n jz j = p 2. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxy, tªp hñp iºm biºu di¹nc¡c sè phùc w= 4 +iz 1 +zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A p34. B 26. C 34. D p26.C¥u 45.Cho ÷íng th¯ng y= xv  parabol y= 1 2x2+ a(a l  tham sè thüc d÷ìng).Gåi S1 v S2 l¦n l÷ñt l  di»n t½ch cõa hai h¼nh ph¯ng ÷ñc g¤ch ch²o trongh¼nh v³ d÷îi ¥y. Khi S1 =S2 th¼athuëc kho£ng n o d÷îi ¥y? A �3 7;1 2‹. B �0; 1 3‹. C �1 3;2 5‹. D �2 5;3 7‹. xyy= x2 2+a y= x OS1 S2 C¥u 46.Cho h m sè y= f(x ), b£ng bi¸n thi¶n cõa h m sè f0( x ) nh÷ sau: xf0( x ) 11 0 1 +1 +1 3 21 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sèy= f(x 2 2x ) l  A 9. B 3. C 7. D 5.C¥u 47. Cho l«ng trö ABC:A0B 0C 0câ chi·u cao b¬ng 8v  ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh b¬ng 6. GåiM ,N v  Pl¦n l÷ñt l  t¥m cõa c¡c m°t b¶n ABB0A 0, AC C 0A 0v  BC C 0B 0. Thº t½ch cõa khèi adi»n lçi câ c¡c ¿nh l  c¡c iºm A,B ,C ,M ,N ,P b¬ng A 27p 3. B 21p 3. C 30p 3. D 36p 3.C¥u 48. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ €z + p 2Š2= 3 . Câ t§t c£ bao nhi¶uiºm A(a ;b; c) (a , b, c l  c¡c sè nguy¶n) thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho câ ½t nh§t hai ti¸p tuy¸ncõa (S ) i qua Av  hai ti¸p tuy¸n â vuæng gâc vîi nhau? A 12. B 8. C 16. D 4.C¥u 49. Cho hai h m sè y= x 3 x 2+x 2 x 1+x 1 x+x x+ 1 v y= jx + 2 j x+ m (m l  tham sèthüc) câ ç thà l¦n l÷ñt l  (C1)v  (C2). Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa mº (C1)v  (C2)c­t nhaut¤i óng bèn iºm ph¥n bi»t l  A (1 ; 2]. B [2; +1). C (1 ; 2). D (2; +1).C¥u 50. Cho ph÷ìng tr¼nh 4 log 22 x+ log2x 5p 7x m = 0 (m l  tham sè thüc). Câ t§t c£ baonhi¶u gi¡ trà nguy¶n d÷ìng cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ óng hai nghi»m ph¥n bi»t? A 49. B 47. C Væ sè. D 48. H˜T 83pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 15TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 15 — CHNH THÙC TNTHPT 2019Mæn: To¡nN«m håc: 20182019Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-102Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 2 x+ 6 l  A x2+ 6 x+ C. B 2x 2+ C. C 2x 2+ 6 x+ C. D x2+ C.C¥u 2. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 2 x y+ 3 z+ 1 = 0 . V²c-tì n o d÷îi ¥y l mët v²c-tì ph¡p tuy¸n cõa (P )? A #n 1 = (2;1; 3) . B #n 4 = (2; 1; 3). C #n 2 = (2;1; 3) . D #n 3 = (2; 3; 1).C¥u 3. Thº t½ch cõa khèi nân câ chi·u cao hv  b¡n k½nh ¡y rl  A r2h . B 2r 2h . C 13r2h . D 43r2h .C¥u 4. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc 5 3i l  A 5 + 3 i. B 3 + 5 i. C 5 3i. D 5 + 3i.C¥u 5. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log5a3b¬ng A 13log5a. B 13+ log5a. C 3 + log5a. D 3 log5a.C¥u 6. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm M(3; 1; 1) tr¶n tröc Ozcâ tåa ël  A (3; 0; 0). B (3;1; 0) . C (0; 0; 1). D (0;1; 0) .C¥u 7. Sè c¡ch chån 2 håc sinh tø 5 håc sinh l  A 52. B 25. C C25 . D A25 .C¥u 8. Bi¸t t½ch ph¥n 1Z0 f(x ) d x= 3 v 1Z0 g(x ) d x= 4. Khi â 1Z0 [f (x ) + g(x )] d xb¬ng A 7. B 7. C 1. D 1.C¥u 9. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 1 2=y 3 5 =z+ 2 3. V²c-tì n o d÷îi ¥yl  v²c-tì ch¿ ph÷ìng cõa ÷íng th¯ng dA #u = (2; 5; 3) . B #u = (2; 5; 3) . C #u = (1; 3; 2) . D #u = (1; 3; 2) .C¥u 10.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trongh¼nh v³ b¶n A y= x4+ 2 x2+ 1 . B y= x3+ 3 x+ 1 . C y= x3 3x + 1 . D y= x4 2x 2+ 1 . xyO84pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 11.Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 2v u2 = 8. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 4. B 6. C 10. D 6.C¥u 12. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y Bv  chi·u cao hl  A V= 3 Bh. B V=Bh . C V= 4 3Bh. D V= 1 3Bh.C¥u 13. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 32x +1= 27 l  A 2. B 1. C 5. D 4.C¥u 14. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 12 0 2 +1 0 +0 0 ++1 +1 11 3311 +1 +1 H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥yA (0; +1). B (0; 2). C ( 2; 0) . D (1 ; 2) .C¥u 15. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 11 3 +1 0 +0 +1 +1 2 2 2211H m sè ¤t cüc ¤i t¤iA x= 2 . B x= 2. C x= 3 . D x= 1 .C¥u 16. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x + 1) = 1 + log2(x 1) l  A x= 1 . B x= 2. C x= 3 . D x= 2 .C¥u 17. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x3 3x + 2 tr¶n o¤n [ 3; 3] b¬ng A 20. B 4. C 0. D 16 .C¥u 18. Mët cì sð s£n xu§t câ hai bº n÷îc h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng nhau, b¡n k½nh ¡y l¦n l÷ñtb¬ng 1m v  1;4 m. Chõ cì sð dü ành l m mët bº n÷îc mîi, h¼nh trö, câ còng chi·u cao v  câ thºt½ch b¬ng têng thº t½ch cõa hai bº n÷îc tr¶n. B¡n k½nh ¡y cõa bº n÷îc dü ành l m g¦n nh§tvîik¸t qu£ n o d÷îi ¥y A 1;7 m. B 1;5 m. C 1;9 m. D 2;4 m.C¥u 19. Cho h m sè y= f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x 2)2, 8x 2 R. Sè iºm cüc trà cõa h m sè¢ cho l  A 2. B 1. C 0. D 3.C¥u 20. K½ hi»uz1,z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 6z + 14 = 0 . Gi¡ trà cõa z21 +z22b¬ng A 36. B 8. C 28. D 18. 85pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 15C¥u 21.Cho khèi l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh av AA 0= 2 a(minh håa nh÷ h¼nh v³ b¶n). Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢cho b¬ng A p3a 3 3. B p3a 3 6. C p3a 3. D p3a 3 2. B0 BA0 A C0 CC¥u 22.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ z2 2x + 2 y 7 = 0 . B¡n k½nh cõam°t c¦u ¢ cho b¬ng A 3. B 9. C p15. D p7.C¥u 23. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 12 0 2 +1 0 +0 0 ++1 +1 1 1 221 1 +1 +1 Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh3f (x ) 5 = 0 l  A 2. B 3. C 4. D 0.C¥u 24. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 10 1 +1 0 +001 22 2 +1 +1 Têng sè ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l A 3. B 1. C 2. D 4.C¥u 25. Choav  bl  hai sè thüc d÷ìng thäa m¢n a3b 2= 32 . Gi¡ trà cõa 3 log2a+ 2 log2bb¬ng A 5. B 2. C 32. D 4.C¥u 26. H m sèy= 3 x2 3xcâ ¤o h m l  A (2x 3) 3x2 3x. B 3x2 3xln 3 . C (x 2 3x ) 3x2 3x 1. D (2x 3) 3x2 3xln 3 .C¥u 27. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A( 1; 2; 0) v B(3; 0; 2) . M°t ph¯ng trung trüc cõao¤n th¯ng ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + y+ z 4 = 0 . B 2x y+ z 2 = 0 . C x+ y+ z 3 = 0 . D 2x y+ z+ 2 = 0 .C¥u 28. Cho hai sè phùc z1 =2 + iv  z2 = 1 +i. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxy, iºm biºu di¹n sèphùc 2z1 +z2 câ tåa ë l  A (3;3) . B (2;3) . C ( 3; 3) . D ( 3; 2) . 86pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 29.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n R. Gåi Sl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy = f(x ), y = 0 ,x = 1 v  x= 5 (nh÷ h¼nh v³ sau). M»nh · n o sau ¥y óng? A S= 1Z 1 f(x ) d x+ 5Z1 f(x ) d x. B S= 1Z 1 f(x ) d x 5Z1 f(x ) d x. C S= 1Z 1 f(x ) d x+ 5Z1 f(x ) d x. D S= 1Z 1 f(x ) d x 5Z1 f(x ) d x. xyO1 1 5C¥u 30.Cho h¼nh châp S:ABCcâS A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC ), S A = 2a,tam gi¡c ABCvuæng t¤i B,AB =av  BC =p 3a (minh håa nh÷ h¼nhv³ b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng (ABC )b¬ng A 90. B 30. C 60. D 45. SBA CC¥u 31.Cho sè phùc ztho£ m¢n 3 ( z i) (2 + 3 i) z = 7 16i. Mæ-un cõa zb¬ng A p5. B 5. C p3. D 3.C¥u 32. Trong khæng gian Oxyz, cho c¡c iºm A(1; 0; 2) ,B (1; 2; 1) ,C (3; 2; 0) v D(1; 1; 3) . ÷íngth¯ng i qua Av  vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (BC D )câ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 ty = 4 tz = 2 + 2 t. B 8><>: x= 1 + ty = 4z = 2 + 2 t. C 8><>: x= 2 + ty = 4 + 4 tz = 4 + 2 t. D 8><>: x= 1 ty = 2 4tz = 2 2t.C¥u 33. Cho h m sè f(x ). Bi¸t f(0) = 4 v f0( x ) = 2 cos 2x +3 ;8x 2 R, khi â 4Z0 f(x ) d xb¬ng? A 2+ 2 8. B 2+ 8 + 8 8. C 2+ 8 + 2 8. D 2+ 6 + 8 8.C¥u 34. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 3x 1 (x 1)2tr¶n kho£ng(1; +1)l  A 3 ln(x 1) 2 x 1+C. B 3 ln(x 1) + 1 x 1+C. C 3 ln(x 1) 1 x 1+C. D 3 ln(x 1) + 2 x 1+C.C¥u 35. Cho h m sè f(x ) câ b£ng d§u f0( x ) nh÷ sau xf0( x ) 13 1 1 +1 0 +0 0 +87pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 15H m sèy= f(5 2x ) nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (2; 3). B (0; 2). C (3; 5). D (5; +1).C¥u 36. Cho h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng 4p 2. C­t h¼nh trö ¢ cho bði mët m°t ph¯ng song songvîi tröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng p 2, thi¸t di»n thu ÷ñc câ di»n t½ch b¬ng 16. Di»n t½ch xungquanh cõa h¼nh trö ¢ cho b¬ng A 24p 2 . B 8p 2 . C 12p 2 . D 16p 2 .C¥u 37. Cho ph÷ìng tr¼nh log9x2 log3(6x 1) = log3m(m l  tham sè thüc). Câ t§t c£ baonhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A 6. B 5. C Væ sè. D 7.C¥u 38.Cho h m sè f(x ), h m sè y= f0( x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ ç thà nh÷ h¼nhv³. B§t ph÷ìng tr¼nh f(x ) > x +m (m l  tham sè thüc) nghi»m óng vîimåi x2 (0; 2) khi v  ch¿ khi A mf(2) 2. B m < f(2)2. C mf(0) . D m < f(0). xyO 21C¥u 39.Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, m°t b¶n S ABl  tam gi¡c ·u v  n¬m trong m°t ph¯ng vuæng gâc vîi m°t ph¯ng¡y (minh håa nh÷ h¼nh v³ b¶n). Kho£ng c¡ch tø C¸n m°t ph¯ng( S B D )b¬ng A p21a 28. B p21a 14. C p2a 2. D p21a 7. SB CADC¥u 40.Chån ng¨u nhi¶n hai sè kh¡c nhau tø 27sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§t º chån ÷ñchai sè câ têng l  mët sè ch®n b¬ng A 1327. B 1427. C 12. D 365729.C¥u 41.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. Sè nghi»mthüc cõa ph÷ìng tr¼nh jf (x 3 3x )j = 1 2l  A 6. B 10. C 12. D 3. xyO 22 1 2C¥u 42.Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m li¶n töc tr¶n R. Bi¸t f(5) = 1 v 1Z0 xf(5x) d x= 1 , khi â1Z0 x2f 0( x ) d xb¬ng A 15. B 23. C 1235. D 25 .C¥u 43. 88pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho ÷íng th¯ngy= 3 4xv  parabol y= 1 2x2+ a,( a l  tham sè thüc d÷ìng). Gåi S1,S2 l¦n l÷ñt l di»n t½ch cõa hai h¼nh ph¯ng ÷ñc g¤ch ch²o trongh¼nh v³ b¶n. Khi S1 =S2 th¼athuëc kho£ng n od÷îi ¥y? A �1 4;9 32‹. B �3 16;7 32‹. C �0; 3 16‹. D �7 32;1 4‹. xyy= 1 2x2+ a y= 3 4x S1 S2 OC¥u 44.X²t sè phùc zthäa m¢n jz j = p 2. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxy, tªp hñp iºm biºu di¹nc¡c sè phùc w= 3 +iz 1 +zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A 2p 3. B 20. C 12. D 2p 5.C¥u 45. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(0; 4; 3) . X²t ÷íng th¯ng dthay êi, song song vîitröc Ozv  c¡ch tröc Ozmët kho£ng b¬ng 3. Khi kho£ng c¡ch tø A¸n dlîn nh§t, di qua iºmn o d÷îi ¥y ? A P( 3; 0; 3) . B Q(0; 11; 3) . C N(0; 3; 5) . D M(0; 3; 5) .C¥u 46. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ €z p 2Š2= 3 . Câ t§t c£ bao nhi¶uiºm A(a ;b; c) (a; b; c l  c¡c sè nguy¶n) thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho câ ½t nh§t hai ti¸p tuy¸ncõa (S ) i qua Av  hai ti¸p tuy¸n â vuæng gâc vîi nhau ? A 12. B 4. C 8. D 16.C¥u 47. Cho ph÷ìng tr¼nh 2 log 22 x 3 log2x 2p 3x m = 0 (m l  tham sè thüc). Câ t§t c£bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n d÷ìng cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ óng hai nghi»m ph¥n bi»t? A 79. B 80. C væ sè. D 81.C¥u 48. Cho h m sè f(x ), b£ng bi¸n thi¶n cõa h m sè f0( x ) nh÷ h¼nh v³ b¶n d÷îi xf0( x ) 11 0 1 +1 +1 +1 3 3 221 1 +1 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sèy= f(x 2+ 2 x) l  A 3. B 9. C 5. D 7.C¥u 49. Cho l«ng trö ABC:A0B 0C 0câ chi·u cao b¬ng 8v  ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh b¬ng 4. GåiM ,N v  Pl¦n l÷ñt l  t¥m c¡c m°t b¶n ABB0A 0, AC C 0A 0v  BC C 0B 0. Thº t½ch Vcõa khèi a di»nlçi câ c¡c ¿nh l  c¡c iºm A,B ,C ,M ,N ,P b¬ng A V= 12 p 3. B V= 16 p 3. C V= 28p 33. D V= 40p 33.C¥u 50. Cho hai h m sè y= x x+ 1 +x+ 1 x+ 2 +x+ 2 x+ 3 +x+ 3 x+ 4 v y= jx + 1 j x+ m (m l  tham sèthüc) câ ç thà l¦n l÷ñt l  (C1)v  (C2). Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa mº (C1)v  (C2)c­t nhaut¤i óng 4 iºm ph¥n bi»t l  A (3; +1). B (1 ; 3]. C (1 ; 3). D [3; +1). 89pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 15 H˜T 90pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 16 — CHNH THÙC TNTHPT 2019Mæn: To¡nN«m håc: 20182019Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-103Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 2 x 3y + z 2 = 0 . V²c-tì n o sau ¥y l mët v²ctì ph¡p tuy¸n cõa (P ): A #n 3= (3; 1; 2) . B #n 2= (2;3; 2) . C #n 1= (2;3; 1) . D #n 4= (2; 1;2) .C¥u 2.ç thà h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nh v³b¶n? A y= x3 3x 2 2. B y= x4 2x 2 2. C y= x3+ 3 x2 2. D y= x4+ 2 x2 2. xyOC¥u 3.Sè c¡ch chån 2håc sinh tø 6håc sinh l  A A26 . B C26 . C 26. D 62.C¥u 4. Bi¸t2Z1 f(x ) d x= 2 v 2Z1 g(x ) d x= 6 , khi â 2Z1 [f (x ) g(x )] d xb¬ng A 4. B 8. C 8. D 4.C¥u 5. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 22x 1= 8 l  A x= 3 2. B x= 2 . C x= 5 2. D x= 1 .C¥u 6. Thº t½ch cõa khèi nân câ chi·u cao hv  câ b¡n k½nh ¡y rl  A r2h . B 43r2h . C 2r 2h . D 13r2h .C¥u 7. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc 1 2i l  A 1 2i. B 1 + 2i. C 2 + i. D 1 + 2 i.C¥u 8. Thº t½ch khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y Bv  chi·u cao hl  A 43Bh. B 3Bh . C 13Bh. D Bh.C¥u 9. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 2 +1 +0 0 +11 332 2 +1 +1 91pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 16H m sè ¤t cüc ¤i t¤iA x= 2 . B x= 2. C x= 3 . D x= 1 .C¥u 10. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm M(2; 1; 1) tr¶n tröc Oycâ tåaë l  A (0; 0;1) . B (2; 0;1) . C (0; 1; 0). D (2; 0; 0).C¥u 11. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 2v u2 = 6. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 3. B 4. C 8. D 4.C¥u 12. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 2 x+ 3 l  A 2x 2+ C. B x2+ 3 x+ C. C 2x 2+ 3 x+ C. D x2+ C.C¥u 13. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d :x+ 2 1=y 1 3 =z 3 2. Vec-tì n o d÷îi ¥yl  mët vec-tì ch¿ ph÷ìng cõa d? A #u 2 = (1;3; 2) . B #u 3 = (2; 1; 3) . C #u 1 = (2; 1; 2) . D #u 4 = (1; 3; 2).C¥u 14. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log2a3b¬ng A 3 log2a. B 13log2a. C 13+ log2a. D 3 + log2a.C¥u 15. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 00 3300 +1 +1 H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o sau ¥y ?A ( 1; 0) . B ( 1; + 1). C (1 ; 1) . D (0; 1).C¥u 16. Cho h m sè f(x ) b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 2 +1 0 +0 +1 +1 1 1 2211Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh2f (x ) 3 = 0 l  A 1. B 2. C 3. D 0.C¥u 17. Cho hai sè phùc z1 = 1 +iv  z2 = 2 +i. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxy, iºm biºu di¹n sèphùc z1 + 2z2 câ tåa ë l  A (2; 5). B (3; 5). C (5; 2). D (5; 3).C¥u 18. H m sèy= 2 x2 xcâ ¤o h m l  A (x 2 x) 2x2 x 1. B (2x 1) 2x2 x. C 2x2 xln 2 . D (2x 1) 2x2 xln 2 .C¥u 19. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè f(x ) = x3 3x tr¶n o¤n [ 3; 3] b¬ng A 18. B 2. C 18 . D 2. 92pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 20.Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x 1)2; 8x 2 R. Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢cho l  A 2. B 0. C 1. D 3.C¥u 21. Choav  bl  hai sè thüc d÷ìng thäa m¢n a2b 3= 16 . Gi¡ trà cõa 2 log2a+ 3 log2bb¬ng A 8. B 16. C 4. D 2.C¥u 22.Cho h¼nh châp S:ABCcâS A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC ). S A =p 2a . Tam gi¡c ABCvuæng c¥n t¤i B v  AB=a( minh håa nh÷ h¼nhv³ b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng (ABC )b¬ng A 45. B 60. C 30. D 90. AB CSC¥u 23.Mët cì sð s£n xu§t câ hai bº n÷îc h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng nhau, b¡n k½nh ¡y l¦n l÷ñtb¬ng 1m v  1;8 m . Chõ cì sð dü ành l m mët bº n÷îc mîi, h¼nh trö, câ còng chi·u cao v  câ thºt½ch b¬ng têng thº t½ch cõa hai bº n÷îc tr¶n. B¡n k½nh ¡y cõa bº n÷îc dü ành l m g¦n nh§tvîik¸t qu£ n o d÷îi ¥y ? A 2;8 m . B 2;6 m . C 2;1 m . D 2;3 m .C¥u 24. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x + 1) + 1 = log2(3x 1) l  A x= 3 . B x= 2 . C x= 1. D x= 1 .C¥u 25.Cho khèi l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh 2a v AA 0= 3 a(minh håa nh÷ h¼nh v³ b¶n). Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ chob¬ng A 2p 3a 3. B p3a 3. C 6p 3a 3. D 3p 3a 3. B0 BA0 A C0 CC¥u 26.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ z2+ 2 y 2z 7 = 0 . B¡n k½nh cõam°t c¦u ¢ cho b¬ng A 9. B p15. C p7. D 3.C¥u 27. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(2; 1; 2) v B(6; 5; 4) . M°t ph¯ng trung trüc cõao¤n th¯ng ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + 2 y 3z 17 = 0 . B 4x + 3 y z 26 = 0 . C 2x + 2 y 3z + 17 = 0 . D 2x + 2 y+ 3 z 11 = 0 .C¥u 28. Cho h m sè y= f(x ) câ b¡ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 10 3 +1 +0 111 23 3 3393pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 16Têng sè ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l A 1. B 2. C 3. D 4.C¥u 29.Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n R. Gåi S l  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîih¤n bði c¡c ÷íng y= f(x ); y = 0 ; x=1; x = 2 (nh÷ h¼nh v³ b¶n).M»nh · n o d÷îi ¥y óng? xyO y= f(x ) 1 1 2A S= 1Z 1 f(x ) d x 2Z1 f(x ) d x. B S= 1Z 1 f(x ) d x+ 2Z1 f(x ) d x. C S= 1Z 1 f(x ) d x 2Z1 f(x ) d x. D S= 1Z 1 f(x ) d x+ 2Z1 f(x ) d x.C¥u 30. Gåiz1; z2l  2 nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 4z + 5 = 0 . Gi¡ trà cõa z21 +z22 b¬ng A 6. B 8. C 16. D 26.C¥u 31. Trong khæng gian OxyzchoA(0; 0; 2) ; B(2; 1; 0) ; C(1; 2; 1) v  D(2; 0; 2) . ÷íng th¯ngi qua Av  vuæng gâc vîi (BC D )câ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 3 + 3 ty = 2 + 2 tz = 1 t . B 8><>: x= 3y = 2z = 1 + 2 t. C 8><>: x= 3 + 3 ty = 2 + 2 tz = 1 t. D 8><>: x= 3 ty = 2 tz = 2 + t.C¥u 32. Cho sèzthäa m¢n (2 +i) z 4 ( z i) = 8 + 19 i. Mæ-un cõa zb¬ng A 13. B 5. C p13. D p5.C¥u 33. Cho h m sè f(x ), b£ng x²t d§u cõa f0( x ) nh÷ sau: xf0( x ) 13 1 1 +1 0 +0 0 +H m sèy= f(3 2x ) çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (3; 4). B (2; 3). C (1 ; 3) . D (0; 2).C¥u 34. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 2x + 1 (x + 2) 2tr¶n kho£ng( 2; + 1)l  A 2 ln(x+ 2) + 1 x+ 2 +C. B 2 ln(x+ 2) 1 x+ 2 +C. C 2 ln(x+ 2) 3 x+ 2 +C. D 2 ln(x+ 2) + 3 x+ 2 +C.C¥u 35. Cho h m sè f(x ). Bi¸t f(0) = 4 v f0( x ) = 2 sin 2x + 1 ;8 x 2 R, khi â 4Z0 f(x ) d xb¬ng A 2+ 15 16. B 2+ 16 16 16. C 2+ 16 4 16. D 2 4 16.C¥u 36. Cho ph÷ìng tr¼nh log9x2 log3(5x 1) = log3m(m l  tham sè thüc). Câ t§t c£ baonhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A Væ sè. B 5. C 4. D 6. 94pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 37.Cho h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng 3p 2. C­t h¼nh trö ¢ cho bði m°t ph¯ng song song vîitröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 1, thi¸t di»n thu ÷ñc câ di»n t½ch b¬ng 12p 2. Di»n t½ch xungquanh cõa h¼nh trö ¢ cho b¬ng A 6p 10. B 6p 34. C 3p 10. D 3p 34.C¥u 38.Cho h m sè y= f(x ), h m sè y= f0( x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ ç thành÷ h¼nh v³ b¶n. B§t ph÷ìng tr¼nh f(x ) < 2x + m (m l  tham sèthüc) nghi»m óng vîi måi x2 (0; 2) khi v  ch¿ khi xyO y= f(x ) 1 1 22A m > f(0). B m > f(2)4. C mf(0) . D mf(2) 4.C¥u 39.Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, m°t b¶n S ABl  tam gi¡c ·u v  n¬m trong m°t ph¯ng vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y(minh håa nh÷ h¼nh v³ b¶n). Kho£ng c¡ch tø D¸n m°t ph¯ng (S AC )b¬ng A ap 2114. B ap 2128. C ap 22. D ap 217. SAB C DC¥u 40.Chån ng¨u nhi¶n hai sè kh¡c nhau tø 21sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§t º chån ÷ñchai sè câ têng l  mët sè ch®n b¬ng A 1121. B 221441. C 1021. D 12.C¥u 41.Cho ÷íng th¯ng y= 3 xv  parabol y= 2 x2+ a(a l  thamsè thüc d÷ìng). Gåi S1 v S2 l¦n l÷ñt l  di»n t½ch cõa hai h¼nhph¯ng ÷ñc g¤ch ch²o trong h¼nh v³ b¶n. Khi S1 =S2 th¼athuëckho£ng n o d÷îi ¥y? A �4 5;9 10‹. B �0; 4 5‹. C �1; 9 8‹. D �9 10; 1‹. xyO y= 3 x y= 2 x2+ a S1 S2 C¥u 42.Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(0; 3; 2) . X²t ÷íng th¯ng dthay êi song song vîiOz v  c¡ch Ozmët kho£ng b¬ng 2. Khi kho£ng c¡ch tø A¸n dnhä nh§t th¼ di qua iºm n od÷îi ¥y? A P( 2; 0; 2) . B N(0; 2; 5) . C Q(0; 2; 5) . D M(0; 4; 2) .C¥u 43. X²t c¡c sè phùc zthäa m¢n jz j = p 2. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxy, tªp hñp c¡c iºm biºudi¹n sè phùc w= 2 +iz 1 +zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A 10. B p2. C 2. D p10.C¥u 44. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m li¶n töc tr¶n R. Bi¸t f(6) = 1 v 1Z0 xf(6x) d x= 1 , khi â 95pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 166Z0 x2f 0( x ) d xb¬ng A 1073. B 34. C 24. D 36 .C¥u 45.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ d÷îi ¥y.Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh jf (x 3 3x )j = 3 2l  A 8. B 4. C 7. D 3. xyO 222 1 C¥u 46.Cho ph÷ìng tr¼nh 2 log 23 x log3x 1p 5x m = 0 (m l  tham sè thüc). Câ t§t c£ baonhi¶u gi¡ trà nguy¶n d÷ìng cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ óng hai nghi»m ph¥n bi»t? A 123. B 125. C Væ sè. D 124.C¥u 47. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u: (S ) : x2+ y2+ ( z+ 1) 2= 5 . Câ t§t c£ bao nhi¶uiºm A(a ;b; c)( a; b; c l  c¡c sè nguy¶n) thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho câ ½t nh§t hai ti¸p tuy¸n cõa( S ) i qua Av  hai ti¸p tuy¸n â vuæng gâc nhau? A 20. B 8. C 12. D 16.C¥u 48. Cho h m sè f(x ), b£ng bi¸n thi¶n cõa h m sè f0( x ) nh÷ sau: xf0( x ) 11 0 1 +1 +1 +1 3 3 221 1 +1 +1 Sè cüc trà cõa h m sèy= f(4 x2 4x ) l  A 9. B 5. C 7. D 3.C¥u 49. Cho l«ng trö ABC:A0B 0C 0câ chi·u cao b¬ng 6 v  ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh b¬ng 4. GåiM; N; P l¦n l÷ñt l  t¥m c¡c m°t b¶n ABB0A 0; AC C 0A 0; BC C 0B 0. Thº t½ch khèi a di»n lçi câ c¡c¿nh l  c¡c iºm A; B; C; M; N; Pb¬ngA 9p 3. B 10p 3. C 7p 3. D 12p 3.C¥u 50. Cho hai h m sè y= x 1 x+x x+ 1 +x+ 1 x+ 2 +x+ 2 x+ 3 v y= jx + 2 j x m (m l  tham sèthüc) câ ç thà l¦n l÷ñt l  (C1); (C2). Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa mº (C1)v  (C2)c­t nhau t¤ióng bèn iºm ph¥n bi»t l  A [ 2; + 1). B (1 ; 2) . C ( 2; + 1). D (1 ; 2]. H˜T 96pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 17 — CHNH THÙC TNTHPT 2019Mæn: To¡nN«m håc: 20182019Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Sè c¡ch chån 2håc sinh tø 8håc sinh l  A C28 . B 82. C A28 . D 28.C¥u 2. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 4 x+ 3 y+ z 1 = 0 . V²c-tì n o sau ¥y l mët v²c-tì ph¡p tuy¸n cõa (P )? A #n 4= (3; 1;1) . B #n 3= (4; 3; 1). C #n 2= (4;1; 1) . D #n 1= (4; 3;1) .C¥u 3. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 22x 1= 32 l  A x= 3 . B x= 17 2. C x= 5 2. D x= 2 .C¥u 4. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y Bv  chi·u cao hl  A 43Bh. B 13Bh. C 3Bh . D Bh.C¥u 5. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc 3 2i l  A 3 + 2 i. B 3 + 2i. C 3 2i. D 2 + 3 i.C¥u 6. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm M(3; 1; 1) tr¶n tröc Oycâ tåa ël  A (0; 1; 0). B (3; 0; 0). C (0; 0;1) . D (3; 0;1) .C¥u 7. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 1v u2 = 4. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 5. B 4. C 3. D 3.C¥u 8. Hå t§t c£ nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 2 x+ 4 l  A 2x 2+ 4 x+ C. B x2+ 4 x+ C. C x2+ C. D 2x 2+ C.C¥u 9.ç thà h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nh v³b¶n? A y= 2 x3 3x + 1 . B y= 2x 4+ 4 x2+ 1 . C y= 2 x4 4x 2+ 1 . D y= 2x 3+ 3 x+ 1 . xyOC¥u 10.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 00 3300 +1 +1 97pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 17Häi h m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A (0; 1). B (1; +1). C ( 1; 0) . D (0; +1).C¥u 11. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 3 1=y+ 1 2 =z 5 3. V²c-tì n o sau ¥yl  mët v²c-tì ch¿ ph÷ìng cõa ÷íng th¯ng d? A #u 1 = (3;1; 5) . B #u 3 = (2; 6;4) . C #u 4 = (2; 4; 6) . D #u 2 = (1;2; 3) .C¥u 12. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log2a2b¬ng A 2 log2a. B 12+ log2a. C 12log2a. D 2 + log2a.C¥u 13. Thº t½ch khèi nân câ chi·u cao hv  b¡n k½nh ¡y rl  A 2r 2h . B r2h . C 13r2h . D 43r2h .C¥u 14. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 3 +1 +0 0 +11 222 2 +1 +1 H m sè ¢ cho ¤t cüc tiºu t¤iA x= 2. B x= 1 . C x= 3 . D x= 2 .C¥u 15. Bi¸t1Z0 f(x ) d x= 2 v 1Z0 g(x ) d x= 4, khi â 1Z0 [f (x ) + g(x )] d xb¬ng A 6. B 6. C 2. D 2.C¥u 16. Cho hai sè phùc z1 = 2i, z2 = 1 +i. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxy, iºm biºu di¹n sèphùc 2z1 +z2 câ tåa ë l  A (5;1) . B ( 1; 5) . C (5; 0). D (0; 5).C¥u 17.Cho h¼nh châp S:ABCcâS A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC ),S A = 2a, tam gi¡c ABCvuæng c¥n t¤i Bv  AB =ap 2. (minh håa nh÷h¼nh v³ b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng (ABC )b¬ng A 60. B 45. C 30. D 90. SBA CC¥u 18.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ z2 2y + 2 z 7 = 0 . B¡n k½nh cõam°t c¦u ¢ cho b¬ng A 9. B 3. C 15. D p7.C¥u 19. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(4; 0; 1) v B( 2; 2; 3) . M°t ph¯ng trung trüc cõao¤n th¯ng ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 6x 2y 2z 1 = 0 . B 3x + y+ z 6 = 0 . C x+ y+ 2 z 6 = 0 . D 3x y z= 0 . 98pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 20.Gåiz1; z2l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 4z + 7 = 0 . Gi¡ trà cõa z21 +z22b¬ng A 10. B 8. C 16. D 2.C¥u 21. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x3 3x tr¶n o¤n [ 3; 3] b¬ng A 18. B 18 . C 2. D 2.C¥u 22. Mët cì sð s£n xu§t câ hai bº n÷îc h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng nhau, b¡n k½nh ¡y l¦n l÷ñtb¬ng 1m v  1;5 m. Chõ cì sð dü ành l m mët bº n÷îc mîi, h¼nh trö, câ còng chi·u cao v  thº t½chb¬ng têng thº t½ch cõa hai bº n÷îc tr¶n. B¡n k½nh ¡y cõa bº n÷îc dü ành l m g¦n nh§tvîi k¸tqu£ n o d÷îi ¥y? A 1;6 m. B 2;5 m. C 1;8 m. D 2;1 m.C¥u 23. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 10 3 +1 0 +004 +1 3 3 33Têng sè ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l A 2. B 1. C 3. D 4.C¥u 24.Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n R. Gåi Sl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîih¤n bði c¡c ÷íng y= f(x ); y = 0 ; x=2 v  x= 3 (nh÷ h¼nh v³b¶n). M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A S= 1Z 2 f(x ) d x 3Z1 f(x ) d x. B S= 1Z 2 f(x ) d x+ 3Z1 f(x ) d x. C S= 1Z 2 f(x ) d x+ 3Z1 f(x ) d x. D S= 1Z 2 f(x ) d x 3Z1 f(x ) d x. xy2 31O y= f(x ) C¥u 25.H m sèy= 3 x2 xcâ ¤o h m l  A 3x2 xln 3 . B (2x 1) 3x2 x. C (x 2 x) 3x2 x 1. D (2x 1) 3x2 xln 3 .C¥u 26.Cho khèi l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh av AA 0= p 2a (minh håa nh÷ h¼nh v³ b¶n). Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ chob¬ng A p6a 3 4. B p6a 3 6. C p6a 3 12. D p6a 3 2. B0 BA0 A C0 C99pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 17C¥u 27.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(2x+ 1) = 1 + log3(x 1) l  A x= 4 . B x= 2. C x= 1 . D x= 2 .C¥u 28. Choav  bl  hai sè thüc d÷ìng thäa m¢n ab3= 8 . Gi¡ trà cõa log2a+ 3 log2bb¬ng A 8. B 6. C 2. D 3.C¥u 29. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 2 +1 +0 0 +11 222 2 +1 +1 Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh2f (x ) + 3 = 0 l  A 3. B 1. C 2. D 0.C¥u 30. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x + 1) 2; 8x 2 R. Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢cho l  A 0. B 1. C 2. D 3.C¥u 31. Cho sè phùc zthäa m¢n (2i) z + 3 + 16 i= 2 ( z+ i) . Mæ-un cõa zb¬ng A p5. B 13. C p13. D 5.C¥u 32. Cho h m sè f(x ). Bi¸t f(0) = 4 v f0( x ) = 2 sin 2x + 3 ,8 x 2 R, khi â 4Z0 f(x ) d xb¬ng A 2 2 8. B 2+ 8 8 8. C 2+ 8 2 8. D 3 2+ 2 3 8.C¥u 33. Trong khæng gian Oxyz, cho c¡c iºm A(2; 1; 0) ,B (1; 2; 1) ,C (3; 2; 0) v D(1; 1; 3) .÷íng th¯ng i qua Dv  vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC )câ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= ty = tz = 1 2t. B 8><>: x= ty = tz = 1 2t. C 8><>: x= 1 + ty = 1 + tz = 2 3t. D 8><>: x= 1 + ty = 1 + tz = 3 + 2 t.C¥u 34. Cho h m sè f(x ), b£ng x²t d§u cõa f0( x ) nh÷ sau: xf0(x ) 13 1 1 +1 0 +0 0 +H m sèy= f(5 2x ) çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (1 ; 3) . B (4; 5). C (3; 4). D (1; 3).C¥u 35. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = 3x 2 (x 2)2tr¶n kho£ng(2; +1)l  A 3 ln(x 2) + 4 x 2+C. B 3 ln(x 2) + 2 x 2+C. C 3 ln(x 2) 2 x 2+C. D 3 ln(x 2) 4 x 2+C.C¥u 36. Cho ph÷ìng tr¼nh log9x2 log3(4x 1) = log3m(m l  tham sè thüc). Câ t§t c£ baonhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ nghi»m? A 5. B 3. C Væ sè. D 4. 100pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 37.Cho h m sè f(x ), h m sè y= f0( x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ çthà nh÷ h¼nh v³ b¶n. B§t ph÷ìng tr¼nh f(x ) > 2x + m (m l tham sè thüc) nghi»m óng vîi måi x2 (0; 2) khi v  ch¿ khi xyO y= f0(x ) 22A mf(2) 4. B mf(0) . C m < f(0). D m < f(2)4.C¥u 38. Chån ng¨u nhi¶n hai sè kh¡c nhau tø 23sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§t º chån ÷ñchai sè câ têng l  mët sè ch®n b¬ng A 1123. B 12. C 265529. D 1223.C¥u 39. Cho h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng 3p 3. C­t h¼nh trö ¢ cho bði m°t ph¯ng song song vîitröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 1, thi¸t di»n thu ÷ñc câ di»n t½ch b¬ng 18. Di»n t½ch xung quanhcõa h¼nh trö ¢ cho b¬ng A 6p 3 . B 6p 39. C 3p 39. D 12p 3 .C¥u 40.Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh a, m°t b¶n S ABl  tam gi¡c ·u v  n¬m trong m°t ph¯ng vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y(minh ho¤ nh÷ h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch tø B¸n m°t ph¯ng (S AC )b¬ng SAB C DA p2a 2. B p21a 28. C p21a 7. D p21a 14.C¥u 41.Cho ÷íng th¯ng y= 3 2xv  parabol y= x2+ a(a l  tham sè thüc d÷ìng).Gåi S1; S2l¦n l÷ñt l  di»n t½ch hai h¼nh ph¯ng ÷ñc g¤ch ch²o trong h¼nhv³ b¶n. Khi S1 =S2 th¼athuëc kho£ng n o d÷îi ¥y? A �1 2;9 16‹. B �2 5;9 20‹. C �9 20;1 2‹. D �0; 2 5‹. xy y= 3 2x y= x2+ a S1 S2 C¥u 42.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n. Sè nghi»m thüc cõaph÷ìng tr¼nh jf (x 3 3x )j = 2 3l  A 6. B 10. C 3. D 9. Oxy222 1 101pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 17C¥u 43.X²t c¡c sè phùc zthäa m¢n jz j = p 2. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë Oxytªp hñp c¡c iºm biºudi¹n c¡c sè phùc w= 5 +iz 1 +zl  mët ÷íng trán câ b¡n k½nh b¬ng A 52. B 2p 13. C 2p 11. D 44.C¥u 44. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m li¶n töc tr¶n R. Bi¸t f(3) = 1 v 1Z0 xf(3x) d x= 1 , khi â3Z0 x2f 0( x ) d xb¬ng A 3. B 7. C 9. D 253.C¥u 45. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(0; 3; 2) . X²t ÷íng th¯ng dthay êi, song song vîitröc Ozv  c¡ch tröc Ozmët kho£ng b¬ng 2. Khi kho£ng c¡ch tø A¸n dlîn nh§t, di qua iºmn o d÷îi ¥y? A Q( 2; 0; 3) . B M(0; 8; 5) . C N(0; 2; 5) . D P(0; 2; 5) .C¥u 46. Cho l«ng trö ABC:A0B 0C 0câ chi·u cao b¬ng 4 v  ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh b¬ng 4. GåiM; N v Pl¦n l÷ñt l  t¥m cõa c¡c m°t b¶n ABB0A 0, AC C 0A 0v  BC C 0B 0. Thº t½ch cõa khèi adi»n lçi câ c¡c ¿nh l  c¡c iºm A,B ,C ,M ,N ,P b¬ng A 14p 33. B 8p 3. C 6p 3. D 20p 33.C¥u 47. Cho hai h m sè y= x 2 x 1+x 1 x+x x+ 1 +x+ 1 x+ 2 v y= jx + 1 j x m (m l  tham sèthüc) câ ç thà l¦n l÷ñt l  (C1)v  (C2). Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa mº (C1)v  (C2)c­t nhaut¤i óng bèn iºm ph¥n bi»t l  A ( 3; + 1). B (1 ; 3) . C [ 3; + 1). D (1 ; 3].C¥u 48. Cho ph÷ìng tr¼nh 2 log 23 x log3x 1p 4x m = 0 (m l  tham sè thüc). Câ t§t c£ baonhi¶u gi¡ trà nguy¶n d÷ìng cõa mº ph÷ìng tr¼nh câ óng hai nghi»m ph¥n bi»t? A Væ sè. B 62. C 63. D 64.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ ( z 1)2= 5 . Câ t§t c£ bao nhi¶u iºmA (a; b; c )(a , b, c l  c¡c sè nguy¶n) thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho câ ½t nh§t hai ti¸p tuy¸n cõa (S )i qua Av  hai ti¸p tuy¸n â vuæng gâc vîi nhau? A 12. B 16. C 20. D 8.C¥u 50. Cho h m sè f(x ), b£ng bi¸n thi¶n cõa h m sè f0( x ) nh÷ sau: xf0( x ) 11 0 1 +1 +1 +1 3 3 221 1 +1 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sèy= f(4 x2+ 4 x) l  A 5. B 9. C 7. D 3. H˜T 102pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 18 — MINH HO„ TN THPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 2019 2020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Tø mët nhâm håc sinh gçm 6nam v  8nú, câ bao nhi¶u c¡ch chån ra mët håc sinh? A 14. B 48. C 6. D 8.C¥u 2. Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 2v u2 = 6. Cæng bëi cõa c§p sè ¢ cho b¬ng A 3. B 4. C 4. D 13.C¥u 3. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân câ ë d i ÷íng sinh lv  b¡n k½nh ¡y rb¬ng A 4rl . B 2rl . C rl. D 13rl.C¥u 4. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 11 0 1 +1 +0 0 +0 11 2211 2211H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y ?A (1; +1). B ( 1; 0) . C ( 1 ; 1) . D (0 ; 1).C¥u 5. Cho khèi lªp ph÷ìng câ c¤nh b¬ng 6. Thº t½ch khèi lªp ph÷ìng ¢ cho b¬ng A 216. B 18. C 36. D 72.C¥u 6. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(2x 1) = 2 l  A x= 3 . B x= 5 . C x= 9 2. D x= 7 2.C¥u 7. N¸uZ21 f(x ) dx = 2 v  Z32 f(x ) dx = 1 th¼Z31 f(x ) dx b¬ng A 3. B 1. C 1. D 3.C¥u 8. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 10 3 +1 +0 0 +11 224 4 +1 +1 Gi¡ trà cüc tiºu cõa h m sè ¢ cho b¬ngA 2. B 3. C 0. D 4. 103pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 18C¥u 9.ç thà cõa h m sè n o sau ¥y câ d¤ng nh÷ h¼nh cong trong h¼nhb¶n? A y= x4+ 2 x2. B y= x4 2x 2. C y= x3 3x 2. D y= x3+ 3 x2. xyOC¥u 10.Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log2(a 2) b¬ng A 2 + log2a. B 12+ log2a. C 2 log2a. D 12log2a.C¥u 11. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = cos x+ 6 xl  A sinx+ 3 x2+ C. B sin x+ 3 x2+ C. C sinx+ 6 x2+ C. D sin x+ C.C¥u 12. Mæun cõa sè phùc 1 + 2ib¬ng A 5. B p3. C p5. D 3.C¥u 13. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u cõa iºm M(2; 2; 1) tr¶n m°t ph¯ng (Oxy )câ tåaë l  A (2; 0; 1). B (2;2; 0) . C (0;2; 1) . D (0; 0; 1).C¥u 14. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 1)2+ ( y+ 2) 2+ ( z 3)2= 16 . T¥m cõa( S ) câ tåa ë l  A ( 1; 2; 3) . B (1; 2; 3). C ( 1; 2; 3) . D (1;2; 3) .C¥u 15. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng ( ) : 3 x+ 2 y 4z + 1 = 0 :Vectì n o d÷îi ¥y l mët vectì ph¡p tuy¸n cõa ( )? A #n 2 = (3 ; 2 ; 4). B #n 3 = (2 ;4 ; 1) . C #n 1 = (3 ;4 ; 1) . D #n 4 = (3 ; 2 ;4) .C¥u 16. Trong khæng gian Oxyz, iºm n å d÷îi ¥y thuëc ÷íng th¯ng d: x+ 1 1 =y 2 3=z 1 3? A P( 1; 2; 1) . B Q(1; 2; 1) . C N( 1; 3; 2) . D M(1; 2; 1) .C¥u 17. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh vuæng c¤nh p 3a , S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng¡y v  S A=p 2a . Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng (ABC D )b¬ng A 45. B 30. C 60. D 90.C¥u 18. Cho h m sè f(x ), b£ng x²t d§u cõa f0( x ) nh÷ sau xf0( x ) 11 0 1 +1 +0 0 0 +Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 0. B 2. C 1. D 3.C¥u 19. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè f(x ) = x4+ 12 x2+ 1 tr¶n o¤n [ 1 ; 2] b¬ng A 1. B 37. C 33. D 12.C¥u 20. X²t t§t c£ c¡c sè thüc d÷ìng av  bthäa m¢n log2a= log8(ab ). M»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a= b2. B a3= b. C a= b. D a2= b.C¥u 21. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 5x 1 5x2 x 9l  A [ 2 ; 4] . B [ 4 ; 2] . C ( 1 ; 2] [[4 ; + 1). D ( 1 ; 4] [[2 ; + 1). 104pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 22.Cho h¼nh trö câ b¡n k½nh ¡y b¬ng 3. Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh trö ¢ cho bði mët m°tph¯ng qua tröc, thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët h¼nh vuæng. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö ¢ chob¬ng A 18. B 36. C 54. D 27.C¥u 23. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 12 3 +1 +0 0 +11 1100 +1 +1 Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh3f (x ) 2 = 0 l  A 2. B 0. C 3. D 1.C¥u 24. Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = x+ 2 x 1tr¶n kho£ng(1; +1)l  A x+ 3 ln ( x 1) + C. B x 3 ln ( x 1) + C. C x 3 (x 1)2+C. D x 3 (x 1)2+C.C¥u 25. º dü b¡o d¥n sè cõa mët quèc gia, ng÷íi ta sû döng cæng thùc S= Ae nr; trong â Al d¥n sè cõa n«m l§y l m mèc t½nh, Sl  d¥n sè sau nn«m, rl  t¿ l» t«ng d¥n sè h ng n«m. N«m2017 , d¥n sè Vi»t Nam l  93:671 :600 ng÷íi (Têng cöc Thèng k¶, Ni¶n gi¡m Thèng k¶ n«m 2017, Nh xu§t b£n Thèng k¶, Tr. 79). Gi£ sû t¿ l» t«ng d¥n sè h ng n«m khæng êi l  0;81% dü b¡o d¥n sèVi»t Nam n«m 2035l  bao nhi¶u ng÷íi (k¸t qu£ l m trán ¸n chú sè h ng tr«m)? A 109:256 :100 . B 108:374 :700 . C 107:500 :500 . D 108:311 :100 .C¥u 26. Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC D:A0B 0C 0D 0câ ¡y l  h¼nh thoi c¤nh a,BD =ap 3, AA 0= 4 a.Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A 2p 3a 3. B 4p 3a 3. C 2p 3a 3 3. D 4p 3a 3 3.C¥u 27. Têng sè ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 5x 2 4x 1 x2 1 l  A 1. B 0. C 2. D 3.C¥u 28. Cho h m sè y= ax3+ 3 x+ d(a; d 2R) câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n.M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A a >0;d > 0. B a <0;d > 0. C a >0;d < 0. D a <0;d < 0. xyO105pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 18C¥u 29.Di»n t½ch ph¦n h¼nh ph¯ng ÷ñc g¤ch ch²o trong b¼nh b¶nb¬ng A 2Z 1 2x 2+ 2 x+ 4 dx . B 2Z 1 2 x 2 2x 4dx . C 2Z 1 2x 2 2x + 4 dx . D 2Z 1 2 x 2+ 2 x 4dx . xyO1 2y= x2 2x 2 y= x2+ 2 C¥u 30.Cho hai sè phùc z1 =3 + iv  z2 = 1i. Ph¦n £o cõa sè phùc z1 + z2 b¬ng A 2. B 2i. C 2. D 2i.C¥u 31. Trong m°t ph¯ng tåa ë, iºm biºu di¹n sè phùc z= (1 + 2 i) 2l  iºm n o d÷îi ¥y? A P( 3; 4) . B Q(5; 4) . C N(4; 3) . D M(4; 5) .C¥u 32. Trong khæng gian Oxyz, cho c¡c vectì #a = (1; 0; 3) v #b = ( 2; 2; 5) . T½ch væ h÷îng# a €#a + #b Šb¬ng A 25. B 23. C 27. D 29.C¥u 33. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m l  iºm I(0 ; 0 ; 3) v  i qua iºmM (4 ; 0 ; 0) . Ph÷ìng tr¼nh cõa (S ) l  A x2+ y2+ ( z+ 3) 2= 25 . B x2+ y2+ ( z+ 3) 2= 5 . C x2+ y2+ ( z 3)2= 25 . D x2+ y2+ ( z 3)2= 5 .C¥u 34. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng i qua iºm M(1; 1 1) v  vuæng gâc vîi ÷íng th¯ng : x+ 1 2=y 2 2=z 1 1câ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + 2 y+ z+ 3 = 0 . B x 2y z= 0 . C 2x + 2 y+ z 3 = 0 . D x 2y z 2 = 0 .C¥u 35. Trong khæng gian Oxyz, vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ch¿ ph÷ìng cõa ÷íng th¯ng iqua hai iºm M(2; 3; 1) v  N(4; 5; 3) ? A #u 4 (1; 1; 1). B #u 3 (1; 1; 2). C #u 1 (3; 4; 1). D #u 2 (3; 4; 2).C¥u 36. Chån ng¨u nhi¶n mët sè tø tªp c¡c sè tü nhi¶n câ ba chú sè æi mët kh¡c nhau. X¡c su§tº sè ÷ñc chån câ têng c¡c chú sè l  ch®n b¬ng A 4181. B 49. C 12. D 1681.C¥u 37. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ ¡y l  h¼nh thang, AB= 2a,AD =DC =C B =a, S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v S A = 3a. Gåi Ml  trung iºm cõa AB. Kho£ng c¡ch giúa hai÷íng th¯ng S Bv DM b¬ng A 3a 4. B 3a 2. C 3p 13a 13. D 6p 13a 13. ABCDSM106pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 38.Cho h m sè f(x ) câ f(3) = 3 v f0( x ) = x x+ 1 p x+ 1 ,8x > 0. Khi â 8Z3 f(x ) d xb¬ng A 7. B 1976. C 292. D 1816.C¥u 39. Cho h m sè f(x ) = mx4 x m (m l  tham sè thüc). Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa mºh m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; +1)? A 5. B 4. C 3. D 2.C¥u 40. Cho h¼nh nân câ chi·u cao b¬ng 2p 5. Mët m°t ph¯ng i qua ¿nh h¼nh nân v  c­t h¼nhnân theo mët thi¸t di»n l  tam gi¡c ·u câ di»n t½ch b¬ng 9p 3. Thº t½ch cõa khèi nân giîi h¤n bðih¼nh nân ¢ cho b¬ng A 32p 5 3. B 32. C 32p 5 . D 96.C¥u 41. Chox; yl  c¡c sè thüc d÷ìng thäa m¢n log9x= log6y= log4(2x+ y). Gi¡ trà cõa x yb¬ng A 2. B 12. C log2�3 2‹. D log3 22.C¥u 42. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè msao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h msè f(x ) = jx 3 3x + mjtr¶n o¤n [0; 3]b¬ng 16. Têng t§t c£ c¡c ph¦n tû cõa Sb¬ng A 16 . B 16. C 12 . D 2.C¥u 43. Cho ph÷ìng tr¼nh log22 (2x) (m + 2) log2x+ m 2 = 0 (m l  tham sè thüc). Tªp hñp t§tc£ c¡c gi¡ trà cõa mº ph÷ìng tr¼nh ¢ cho câ hai nghi»m ph¥n bi»t thuëc o¤n [1; 2]l  A (1; 2). B [1; 2]. C [1; 2). D [2; +1).C¥u 44. Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n R. Bi¸t cos 2xl  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x )e x, håt§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sè f0( x )e xl  A sin 2 x+ cos 2 x+ C. B 2 sin 2 x+ cos 2 x+ C. C 2 sin 2 x cos 2 x+ C. D 2 sin 2x cos 2 x+ C.C¥u 45. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 2 2 1 1 2 2 +1 +1 Sè nghi»m thuëc o¤n[ ; 2 ] cõa ph÷ìng tr¼nh 2f (sin x) + 3 = 0 l  A 4. B 6. C 3. D 8.C¥u 46. Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n . Sèiºm cüc trà cõa h m sè g(x ) = f(x 3+ 3 x2) l  A 5. B 3. C 7. D 11. xyO 4107pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 18C¥u 47.Câ bao nhi¶u c°p sè nguy¶n (x ;y ) thäa m¢n 0 x 2020 v log3(3x+ 3)+ x= 2 y+9 y? A 2019. B 6. C 2020. D 4.C¥u 48. Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n Rv  thäa m¢n xf(x 3) + f(1 x2) = x10+ x6 2x ,8 x 2 R.Khi â 0Z 1 f(x ) d xb¬ng A 17 20. B 13 4. C 174. D 1.C¥u 49. Cho khèi châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i A,AB =a, ÕS B A =ÕS C A =90 , gâc giúa hai m°t ph¯ng (S AB )v  (S AC )b¬ng 60. Thº t½ch khèi châp ¢ cho b¬ng A a3. B a3 3. C a3 2. D a3 6.C¥u 50. Cho h m sè f(x ). H m sè y= f0( x ) câ ç thà nh÷ h¼nhb¶n. H m sè g(x ) = f(1 2x ) + x2 xnghàch bi¸n tr¶n kho£ngn o d÷îi ¥y? A �1; 3 2‹. B �0; 1 2‹. C ( 2; 1) . D (2; 3). xyO 42 12 H˜T 108pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 19 — MINH HO„ TN THPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 2019 2020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Câ bao nhi¶u c¡ch chån hai håc sinh tø mët nhâm gçm 10håc sinh? A C210 . B A210 . C 102. D 210.C¥u 2. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 3v u2 = 9. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 6. B 3. C 12. D 6.C¥u 3. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 3x+1= 27 l  A x= 4 . B x= 3 . C x= 2 . D x= 1 .C¥u 4. Thº t½ch khèi lªp ph÷ìng c¤nh 2b¬ng A 6. B 8. C 4. D 2.C¥u 5. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= log2xl  A [0; +1). B (1 ; +1). C (0; +1). D [2; +1).C¥u 6. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 3 v  chi·u cao h= 4 . Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 6. B 12. C 36. D 4.C¥u 7. Cho khèi nân câ chi·u cao h= 3 v  b¡n k½nh ¡y r= 4 . Thº t½ch cõa khèi nân ¢ chob¬ng A 16. B 48. C 36. D 4 .C¥u 8. H m sèF(x ) l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n kho£ng Kn¸u A F0( x ) = f(x ); 8 x 2 K. B f0( x ) = F(x ); 8 x 2 K. C F0( x ) = f(x ); 8 x 2 K. D f0( x ) = F(x ); 8 x 2 K.C¥u 9. Cho m°t c¦u câ b¡n k½nh R= 2 . Di»n t½ch cõa m°t c¦u ¢ cho b¬ng A 32 3. B 8 . C 16. D 4 .C¥u 10. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 11 0 1 +1 +0 0 +0 11 221 1 2211H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A (1 ; 1) . B (0; 1). C ( 1; 0) . D (1 ; 0).C¥u 11. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log2(a 3) b¬ng A 32log2a. B 13log2a. C 3 + log2a. D 3 log2a. 109pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 19C¥u 12.Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö câ ë d i ÷íng sinh lv  b¡n k½nh ¡y rb¬ng A 4rl . B rl. C 13rl. D 2rl .C¥u 13. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 2 +1 +0 0 +11 112 2 +1 +1 H m sè ¢ cho ¤t cüc ¤i t¤iA x= 2. B x= 2 . C x= 1 . D x= 1.C¥u 14.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nhb¶n? A y= x3 3x . B y= x3+ 3 x. C y= x4 2x 2. D y= x4+ 2 x2. xyOC¥u 15.Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= x 1 x+ 1 l  A y= 2. B y= 1 . C x= 1. D x= 2 .C¥u 16. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh logx 1l  A (10; +1). B (0; +1). C [10; +1). D (1 ; 10) .C¥u 17.Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà trong h¼nh b¶n. Sè nghi»m cõaph÷ìng tr¼nh f(x ) = 1 l  A 3. B 1. C 1. D 4. xyO2 23 1C¥u 18.N¸u1Z0 f(x ) d x= 4 th¼ 1Z0 2f (x ) d xb¬ng A 16. B 4. C 2. D 8.C¥u 19. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc z= 2 + il  A z= 2 + i. B z= 2 i. C z= 2 i. D z= 2 + i.C¥u 20. Cho hai sè phùc z1 = 2 +iv  z2 = 1 + 3i. Ph¦n thüc cõa sè phùc z1 +z2 b¬ng A 1. B 3. C 4. D 2.C¥u 21. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm biºu di¹n sè phùc z= 1 + 2 il  iºm n o d÷îi ¥y? A Q(1; 2) . B P( 1; 2) . C N(1; 2) . D M( 1; 2) . 110pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 22.Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm M(2; 1; 1) tr¶n m°t ph¯ng (Ozx )câ tåa ë l  A (0; 1; 0). B (2; 1; 0). C (0; 1;1) . D (2; 0;1) .C¥u 23. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ): (x 2)2+ ( y+ 4) 2+ ( z 1)2= 9 . T¥m Scâ tåaë l : A ( 2; 4; 1) . B (2;4; 1) . C (2; 3; 1). D ( 2; 4; 1) .C¥u 24. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ 3 y+ z+ 2 = 0 . V²c-tì n o d÷îi ¥y l v²c-tì ph¡p tuy¸n cõa m°t ph¯ng (P ) A #n 3= (2; 3; 2). B #n 1= (2; 3; 0). C #n 2= (2; 3; 1). D #n 4= (2; 0; 3).C¥u 25. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 1 2=y 2 3=z+ 1 1 . iºm n o thuëc÷íng th¯ng d? A P(1; 2; 1) . B M( 1; 2; 1) . C N(2; 3; 1) . D Q( 2; 3; 1) .C¥u 26.Cho h¼nh châp S:ABCcâS A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC ), S A =a p 2, tam gi¡c ABCvuæng c¥n t¤i Bv  AC = 2a. Gâc giúa ÷íngth¯ng S Bv  m°t ph¯ng (ABC )b¬ng A 30. B 45. C 60. D 90. A CBSC¥u 27.Cho h m sè f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa f0( x ) nh÷ sau xf0( x ) 12 0 2 +1 +0 0 +0 +Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 3. B 0. C 2. D 1.C¥u 28. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x4 10x2+ 2 tr¶n o¤n [ 1; 2] b¬ng A 2. B 23 . C 22 . D 7.C¥u 29. X²t c¡c sè thüc av  bthäa m¢n log3(3 a9b) = log 93. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A a+ 2 b= 2 . B 4a + 2 b= 1 . C 4ab = 1 . D 2a + 4 b= 1 .C¥u 30. Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3 3x + 1 v  tröc ho nh l  A 3. B 0. C 2. D 1.C¥u 31. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 9x+ 2 3x 3> 0l  A [0; +1). B (0; +1). C (1; +1). D [1; +1).C¥u 32. Trong khæng gian, cho tam gi¡c ABCvuæng t¤i A,AB =av  AC = 2a. Khi quay tamgi¡c ABC xung quanh c¤nh gâc vuæng ABth¼ ÷íng g§p khóc AC Bt¤o th nh mët h¼nh nân. Di»nt½ch xung quanh cõa h¼nh nân â b¬ng A 5a 2. B p5a 2. C 2p 5a 2. D 10a 2.C¥u 33. X²t2Z0 xex2d x; n¸u °t u= x2th¼ 2Z0 xex2d x b¬ng 111pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 19A 22Z0 eud u . B 24Z0 eud u . C 122Z0 eud u . D 124Z0 eud u .C¥u 34. Di»n t½chScõa h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng th¯ng y= 2 x2, y = 1, x = 0 , v  x= 1÷ñc t½nh bði cæng thùc n o d÷îi ¥y? A S= 1Z0 2 x 2+ 1 dx . B S= 1Z0 2 x 2 1dx . C S= 1Z0 2 x 2+ 1 2dx . D S= 1Z0 2 x 2+ 1 dx .C¥u 35. Cho hai sè phùc z1 = 3iv  z2 =1 + i. Ph¦n £o cõa sè phùc z1z2 b¬ng A 4. B 4i. C 1. D i.C¥u 36. Gåiz0 l  nghi»m phùc câ ph¦n £o ¥m cõa ph÷ìng tr¼nhz2 2z + 5 = 0 . Mæ-un cõa sèphùc z0 +ib¬ng A 2. B p2. C p10. D 10.C¥u 37. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 1; 0) v  ÷íng th¯ng :x 3 1=y 1 4=z+ 1 2 .M°t ph¯ng i qua Mvuæng gâc vîi câ ph÷ìng tr¼nh l  A 3x + y z 7 = 0 . B x+ 4 y 2z + 6 = 0 . C x+ 4 y 2z 6 = 0 . D 3x + y z+ 7 = 0 .C¥u 38. Trong khæng gian Oxyz;cho hai i·m M(1; 0; 1) v N(3; 2; 1) . ÷íng th¯ng M Ncâph÷ìng tham sè l  A 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 tz = 1 + t. B 8><>: x= 1 2ty = 2 tz = 1 + t. C 8><>: x= 1 ty = tz = 1 + t. D 8><>: x= 1 + ty = tz = 1 t.C¥u 39. Câ6chi¸c gh¸ ÷ñc k¶ th nh mët h ng ngang, x¸p ng¨u nhi¶n 6håc sinh, gçm 3 håc sinhlîp A, 2håc sinh lîp B v  1 håc sinh lîp C, ngçi v o h ng gh¸ â, sao cho méi gh¸ câ óng 1håcsinh. X¡c su§t º håc sinh lîp C ch¿ ngçi c¤nh håc sinh lîp B b¬ng A 16. B 320. C 215. D 15.C¥u 40. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuængt¤i A,AB = 2a, AC = 4a, S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v S A =a(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). Gåi Ml  trung iºm cõa AB.Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng S Mv BC b¬ng A 2a 3. B p6a 3. C p3a 3. D a2. A BC SMC¥u 41.Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa mº h m sè f(x ) = 1 3x3+ mx 2+ 4 x+ 3 çng bi¸n tr¶nR ? A 5. B 4. C 3. D 2.C¥u 42. º qu£ng b¡ cho s£n ph©m A, mët cæng ty dü ành tê chùc qu£ng c¡o theo h¼nh thùcqu£ng c¡o tr¶n truy·n h¼nh. Nghi¶n cùu cõa cæng ty cho th§y: n¸u sau nl¦n qu£ng c¡o ÷ñc ph¡tth¼ t¿ l» ng÷íi xem qu£ng c¡o â mua s£n ph©m Atu¥n theo cæng thùc P(n ) = 1 1 + 49e0;015 n. Häic¦n ph¡t ½t nh§tbao nhi¶u l¦n qu£ng c¡o º t¿ l» ng÷íi xem mua s£n ph©m ¤t tr¶n 30%? A 202. B 203. C 206. D 207. 112pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 43.Cho h m sè f(x ) = ax+ 1 bx+c(a; b; c 2R)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 12 +1 + +11 +1 1 11Trong c¡c sèa, b v  ccâ bao nhi¶u sè d÷ìng? A 2. B 3. C 1. D 0.C¥u 44. Cho h¼nh trö câ chi·u cao b¬ng 6a . Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh trö ¢ cho bði mët m°t ph¯ngsong song vîi tröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 3a , thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët h¼nh vuæng. Thºt½ch cõa khèi trö ÷ñc giîi h¤n bði h¼nh trö ¢ cho b¬ng A 216a3. B 150a3. C 54a 3. D 108a3.C¥u 45. Cho h m sè f(x ) câ f(0) = 0 v f0( x ) = cos xcos 22x; 8x 2 R. Khi â Z0 f(x ) d xb¬ng A 1042225. B 208225. C 242225. D 149225.C¥u 46. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 +0 0 +0 11 2200 2211Sè nghi»m thuëc o¤n•0; 5 2˜cõa ph÷ìng tr¼nh f(sin x) = 1 l  A 7. B 4. C 5. D 6.C¥u 47. X²t c¡c sè thüc d÷ìng a; b; x; ythäa m¢n a >1; b > 1v  ax= by= p ab. Gi¡ trà nhä nh§tcõa biºu thùc P=x+ 2 ythuëc tªp hñp n o d÷îi ¥y? A (1; 2). B •2; 5 2‹. C [3; 4). D •5 2; 3 ‹.C¥u 48. Cho h m sè y= x+ m x+ 1 (m l  tham sè thüc). Gåi Sl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà cõa msaocho max[0;1] jf (x )j + min[0;1] jf (x )j = 2 . Sè ph¦n tû cõa Sl  A 6. B 2. C 1. D 4.C¥u 49. Cho h¼nh hëp ABC D:A0B 0C 0D 0câ chi·u cao b¬ng 8v  di»n t½ch ¡y b¬ng 9. Gåi M,N ,P ,Q l¦n l÷ñt l  t¥m c¡c m°t b¶n ABB0A 0, BC C 0B 0, C DD 0C 0, DAA 0D 0. T½nh thº t½ch khèi a di»nlçi câ c¡c ¿nh l  A,B ,C ,D ,M ,N ,P ,Q . A 27. B 30. C 18. D 36.C¥u 50. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xsao cho tçn t¤i sè thüc ythäa m¢n log3(x + y) = log4(x 2+ y2)? A 3. B 2. C 1. D Væ sè. H˜T 113pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 20TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 20 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-101-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng ÷íng cong trong h¼nh v³? xyOA y= x3 3x 2+ 1 . B y= x3+ 3 x2+ 1 . C y= x4+ 2 x2+ 1 . D y= x4 2x 2+ 1 .C¥u 2. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 3x 1= 9 l  A x= 2. B x= 3 . C x= 2 . D x= 3.C¥u 3. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 10 3 +1 +0 0 +11 225 5 +1 +1 Gi¡ trà cüc tiºu cõa h m sè ¢ cho b¬ngA 3. B 5. C 0. D 2.C¥u 4. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 1 1 441 1 +1 +1 H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A (1 ; 1) . B (0; 1). C ( 1; 1) . D ( 1; 0) .C¥u 5. Cho khèi hëp chú nhªt câ ba k½ch th÷îc 3; 4; 5. Thº t½ch cõa khèi hëp ¢ cho b¬ng A 10. B 20. C 12. D 60. 114pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 6.Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc z= 3 + 5 il  A z = 3 5i. B z = 3 + 5 i. C z = 3 + 5 i. D z = 3 5i.C¥u 7. Cho h¼nh trö câ b¡n k½nh ¡y r= 8 v  ë d i ÷íng sinh `= 3 . Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh trö ¢ cho b¬ng A 24. B 192. C 48. D 64.C¥u 8. Cho khèi c¦u câ b¡n k½nh r= 4 . Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A 256 3. B 64. C 64 3. D 256.C¥u 9. Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ v  a6= 1 ,loga5bb¬ng A 5 logab. B 15+ logab. C 5 + logab. D 15logab.C¥u 10. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ ( z+ 2) 2= 9 . B¡n k½nh cõa (S )b¬ng A 6. B 18. C 9. D 3.C¥u 11. Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 4x + 1 x 1 l  A y= 1 4. B y= 4 . C y= 1 . D y= 1.C¥u 12. Cho khèi nân câ b¡n k½nh ¡y r= 5 v  chi·u cao h= 2 . Thº t½ch cõa khèi nân ¢ chob¬ng A 10 3. B 10. C 50 3. D 50.C¥u 13. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(x 1) = 2 l  A x= 8 . B x= 9 . C x= 7 . D x= 10 .C¥u 14. Zx2dx b¬ng A 2x + C. B 13x3+ C. C x3+ C. D 3x 3+ C.C¥u 15. Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p 6håc sinh th nh mët h ng dåc? A 36. B 720. C 6. D 1.C¥u 16.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong nh÷ h¼nh v³ b¶n.Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 1 l  A 3. B 1. C 0. D 2. xy01 212 C¥u 17.Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(3; 2; 1) tr¶n tröc Oxcâ tåa ël  A (0; 2; 1). B (3; 0; 0). C (0; 0; 1). D (0; 2; 0).C¥u 18. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 6 v  chi·u cao h= 2 . Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 6. B 3. C 4. D 12.C¥u 19. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d:x 3 2=y 4 5 =z+ 1 3. V²c-tì n o sau ¥yl  mët v²c-tì ch¿ ph÷ìng cõa d? A #u 2= (3; 4;1) . B #u 1= (2;5; 3) . C #u 3= (2; 5; 3). D #u 4= (3; 4; 1). 115pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 20C¥u 20.Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A(3; 0; 0) ,B (0; 1; 0) v C(0; 0; 2) . M°t ph¯ng (ABC )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x3+y 1 +z 2= 1. B x3+y 1+z 2 = 1. C x3+y 1+z 2= 1. D x3 +y 1+z 2= 1.C¥u 21. Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 3v  cæng bëi q= 2 . Gi¡ trà cõa u2 b¬ng A 8. B 9. C 6. D 32.C¥u 22. Cho hai sè phùc z1 = 32i v  z2 = 2 +i. Sè phùc z1 +z2 b¬ng A 5 +i. B 5 + i. C 5 i. D 5 i.C¥u 23. Bi¸t3Z1 f(x ) d x= 3 . Gi¡ trà cõa 3Z1 2f (x ) d x= 3 b¬ng A 5. B 9. C 6. D 32.C¥u 24. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, bi¸t M( 3; 1) l  iºm biºu di¹n sè phùc z. Ph¦n thüc cõa zb¬ng A 1. B 3. C 1. D 3.C¥u 25. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= log5xl  A [0; +1). B (1 ; 0). C (0; +1). D (1 ; +1).C¥u 26. Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3+ 3 x2v  ç thà h m sè y= 3 x2+ 3 xl  A 3. B 1. C 2. D 0.C¥u 27.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c vuæng t¤i B,AB =a,BC = 2a, S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=p 15a(tham kh£o h¼nhv³). Gâc giúa S Cv  m°t ph¯ng ¡y b¬ng A 45. B 30. C 60. D 90. SBA CC¥u 28.Bi¸tF(x ) = x2l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Gi¡ trà cõa 2Z1 (2 +f(x )) d xb¬ng A 5. B 3. C 133. D 73.C¥u 29. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ÷íng y= x2 4v  y= 2 x 4b¬ng A 36. B 43. C 4 3. D 36.C¥u 30. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 2; 3) v  ÷íng th¯ng d: x 1 3=y+ 2 2=z 3 1 .M°t ph¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 3x + 2 y z+ 1 = 0 . B 2x 2y + 3 z 17 = 0 . C 3x + 2 y z 1 = 0 . D 2x 2y + 3 z+ 17 = 0 .C¥u 31. Gåiz0 l  nghi»m phùc câ ph¦n £o d÷ìng cõa ph÷ìng tr¼nhz2+ 6 z+ 13 = 0 . Tr¶n m°tph¯ng tåa ë, iºm biºu di¹n cõa sè phùc 1 z0 l  A N( 2; 2) . B M(4; 2) . C P(4; 2) . D Q(2; 2) . 116pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 32.Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A(1; 0; 1) ,B (1; 1; 0) v C(3; 4; 1) . ÷íng th¯ng iqua Av  song song vîi BCcâ ph÷ìng tr¼nh l  A x 1 4=y 5=z 1 1 . B x+ 1 2=y 3=z+ 1 1 . C x 1 2=y 3=z 1 1 . D x+ 1 4=y 5=z+ 1 1 .C¥u 33. Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ b£ng x²t d§u cõa f0( x ) nh÷ sau: xf0( x ) 11 0 1 2 +1 +0 0 + 0 Sè iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A 4. B 1. C 2. D 3.C¥u 34. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 3x2 13< 27 l  A (4; +1). B ( 4; 4) . C (1 ; 4). D ( 4; 4) .C¥u 35. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y b¬ng 2v  gâc ð ¿nh b¬ng 60. Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh nân ¢ cho b¬ng A 8 . B 16p 3 3. C 8p 3 3. D 16.C¥u 36. Gi¡ trà nhä nh§t cõa cõa h m sè f(x ) = x3 24xtr¶n o¤n [2; 19]b¬ng A 32p 2. B 40 . C 32 p 2. D 45 .C¥u 37. Cho hai sè phùc z= 1 + 2 iv  w= 3 + i. Mæ-un cõa sè phùc z wb¬ng A 5p 2. B p26. C 26. D 50.C¥u 38. Choa; bl  hai sè thüc d÷ìng thäa m¢n 4log (a2b)2 = 3a3. Gi¡ trà cõa ab2b¬ng A 3. B 6. C 12. D 2.C¥u 39. Cho h m sè f(x ) = x px2+ 2 . Hå c¡c nguy¶n h m cõa h m sèg(x ) = ( x+ 1) f0( x ) l  A x2+ 2 x 2 2p x2+ 2 +C. B x 2 px2+ 2 +C. C 2x 2+ x+ 2 px2+ 2 +C. D x+ 2 2p x2+ 2 +C.C¥u 40. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x+ 4 x+ m çng bi¸n tr¶n kho£ng( 1 ; 7) l  A [4; 7). B (4; 7]. C (4; 7). D (4; +1).C¥u 41. Trong n«m 2019, di»n t½ch røng trçng mîi cõa t¿nh Al  600 ha. Gi£ sû di»n t½ch røngtrçng mîi cõa t¿nh Améi n«m ti¸p theo ·u t«ng 6%so vîi di»n t½ch røng trçng mîi cõa n«m li·ntr÷îc. Kº tø sau n«m 2019, n«m n o d÷îi ¥y l  n«m ¦u ti¶n t¿nh Acâ di»n t½ch røng trçng mîitrong n«m â ¤t tr¶n 1000ha? A N«m2028. B N«m2047. C N«m2027. D N«m2046.C¥u 42. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh 4a , S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y,gâc giúa m°t ph¯ng (S B C )v  m°t ¡y b¬ng 60. Di»n t½ch cõa m°t c¦u ngo¤i ti¸p h¼nh châp S:ABCb¬ng A 172a2 3. B 76a 2 3. C 84a 2. D 172a2 9.C¥u 43. 117pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 20Cho h¼nh l«ng trö ùngABC:A0B 0C 0câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng a. Gåi Ml  trung iºm cõa C C0(tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch tø M¸nm°t ph¯ng A0BC b¬ng A p21a 14. B p2a 2. C p21a 7. D p2a 4. AB CC0 A0 B0 MC¥u 44.Cho h m sè bªc bèn f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 2 2 332 2 +1 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sèg(x ) = x4[f (x + 1)] 2l  A 11. B 9. C 7. D 5.C¥u 45.Cho h m sè y= ax 3+ bx 2+ cx +d(a , b, c, d 2 R)câ ç thà l  ÷íng congtrong h¼nh b¶n. Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c sè a, b, c, d? A 4. B 1. C 2. D 3. xyOC¥u 46.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 4chú sè æi mët kh¡c nhau v  c¡c chú sè thuëctªp hñp f1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 g. Chån ng¨u nhi¶n mët sè thuëc S, x¡c su§t º sè â khængcâ haichú sè li¶n ti¸p n o còng ch®n b¬ng A 2542. B 521. C 65126. D 55126.C¥u 47. Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng a, c¤nh b¶n b¬ng 2a v  Ol  t¥m cõa ¡y.Gåi M,N ,P ,Q l¦n l÷ñt l  c¡c iºm èi xùng vîi Oqua trång t¥m cõa c¡c tam gi¡c S AB,S B C ,S C D ,S DA v S0l  iºm èi xùng vîi Squa O. Thº t½ch cõa khèi châp S0:M N P Q b¬ng A 20p 14a3 81. B 40p 14a3 81. C 10p 14a3 81. D 2p 14a3 9.C¥u 48. X²t c¡c sè thüc khæng ¥m xv  ythäa m¢n 2x + y4 x+ y 1 3. Gi¡ trà nhä nh§t cõa biºuthùc P=x2+ y2+ 4 x+ 6 yb¬ng A 334. B 658. C 498. D 578.C¥u 49. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xsao cho ùng vîi méi xcâ khæng qu¡ 728sè nguy¶n ythäa m¢nlog 4(x 2+ y) log3(x + y)? A 59. B 58. C 116. D 115.C¥u 50.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nhb¶n. Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh f(x 3f (x )) + 1 = 0l  A 8. B 5. C 6. D 4. xyO1 118pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIA H˜T 119pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 21TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 21 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-102-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Bi¸t5Z1 f(x ) d x= 4 . Gi¡ trà cõa 5Z1 3f (x ) d xb¬ng A 7. B 45. C 64. D 12.C¥u 2. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(1; 2; 5) tr¶n tröc Oxcâ tåa ël  A (0; 2; 0). B (0; 0; 5). C (1; 0; 0). D (0; 2; 5).C¥u 3. Cho h¼nh trö câ b¡n k½nh ¡y r= 4 v  ë d i ÷íng sinh `= 3 . Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh trö ¢ cho b¬ng A 48. B 12. C 16. D 24.C¥u 4. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, bi¸t M( 1; 3) l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc z. Ph¦n thüc cõa zb¬ng A 3. B 1. C 3. D 1.C¥u 5. C§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 2v  cæng bëi q= 3 . Gi¡ trà u2 b¬ng A 6. B 9. C 8. D 23.C¥u 6. Cho hai sè phùc z1 = 3 + 2iv  z2 = 2i. Sè phùc z1 +z2 b¬ng A 5 i. B 5 +i. C 5 i. D 5 + i.C¥u 7. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ ( y 2)2+ z2= 9 . B¡n k½nh (S ) b¬ng A 6. B 18. C 3. D 9.C¥u 8. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x 1) = 3 l  A 10. B 8. C 9. D 7.C¥u 9. Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 5x + 1 x 1 l  A y= 1 . B y= 1 5. C y= 1. D y= 5 .C¥u 10. Cho khèi nân câ b¡n k½nh ¡y r= 4 v  chi·u cao h= 2 . Thº t½ch cõa khèi nân ¢ chob¬ng A 8 3. B 8 . C 32 3. D 32.C¥u 11. 120pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho h m sè bªc bay= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n.Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 1 l  A 0. B 3. C 1. D 2. O xy1 1 13C¥u 12.Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ v  a6= 1 ,loga2bb¬ng A 12+ logab. B 12logab. C 2 + logab. D 2 logab.C¥u 13. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 3x 2= 9 l  A x= 3. B x= 3 . C x= 4 . D x= 4.C¥u 14. Zx3dx b¬ng A 4x 4+ C. B 3x 2+ C. C x4+ C. D 14x4+ C.C¥u 15. Cho h¼nh châp câ di»n t½ch ¡y B= 3 v  chi·u cao h= 2 . Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 6. B 12. C 2. D 3.C¥u 16. Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A( 2; 0; 0) ,B (0; 3; 0) ,C (0; 0; 4) . M°t ph¯ng (ABC )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x2 +y 3+z 4= 1. B x2+y 3+z 4= 1. C x2+y 3 +z 4= 1. D x2+y 3+z 4 = 1.C¥u 17. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 +0 0 +0 11 4411 4411H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A (1; +1). B ( 1; 1) . C (0; 1). D ( 1; 0) .C¥u 18. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n sau xf0( x ) f(x ) 12 3 +1 0 +0 +1 +1 3 3 2211Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho b¬ngA 3. B 2. C 2. D 3. 121pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 21C¥u 19.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 2 3=y+ 5 4=z 2 1 . V²c-tì n o d÷îi ¥yl  mët v²c-tì ch¿ ph÷ìng cõa d? A #u 2= (3; 4;1) . B #u 1= (2;5; 2) . C #u 3= (2; 5;2) . D #u 4= (3; 4; 1).C¥u 20.ç thà h m sè n o câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x4+ 2 x2. B y= x3+ 3 x. C y= x4 2x 2. D y= x3 3x . O xyC¥u 21.Cho khèi c¦u câ b¡n k½nh r= 4 . Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A 64. B 64 3. C 256. D 256 3.C¥u 22. Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p 7håc sinh th nh mët h ng dåc? A 7. B 5040. C 1. D 49.C¥u 23. Cho khèi hëp chú nhªt câ ba k½ch th÷îc 2; 4; 6. Thº t½ch cõa khèi hëp ¢ cho b¬ng A 16. B 12. C 48. D 8.C¥u 24. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc z= 2 + 5 il  A z= 2 5i. B z= 2 + 5 i. C z= 2 + 5 i. D z= 2 5i.C¥u 25. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= log6xl  A [0; +1). B (0; +1). C (1 ; 0). D (1 ; +1).C¥u 26. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x3 21xtr¶n o¤n [2; 19]b¬ng A 36 . B 14 p 7. C 14p 7. D 34 .C¥u 27.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c vuæng t¤i B,AB = 3a,BC =p 3a ; S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A= 2a(tham kh£oh¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng ¡y b¬ng A 60. B 45. C 30. D 90. SBA CC¥u 28.Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n v  câ b£ng x²t d§u cõa f0(x ) nh÷ sau xf0( x ) 11 0 1 2 +1 0 +0 +0 +Sè iºm cüc tiºu cõa h m sè ¢ cho l A 1. B 2. C 3. D 4. 122pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 29.Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(1; 1; 2) v  ÷íng th¯ng d: x 1 1=y+ 2 2=z 3.M°t ph¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 y 3z 9 = 0 . B x+ y 2z 6 = 0 . C x+ 2 y 3z + 9 = 0 . D x+ y 2z + 6 = 0 .C¥u 30. Choav  bl  hai sè thüc d÷ìng tho£ m¢n 4log2(ab )= 3 a:Gi¡ trà cõa ab2b¬ng A 3. B 6. C 2. D 12.C¥u 31. Cho hai sè phùc z= 2 + 2 iv  w= 2 + i:Mæun cõa sè phùc z: wb¬ng A 40. B 8. C 2p 2. D 2p 10.C¥u 32. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ÷íng y= x2 1v  y= x 1b¬ng A 6. B 136. C 13 6. D 16.C¥u 33. Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3 x2v  ç thà h m sè y= x2+ 5 xl  A 2. B 3. C 1. D 0.C¥u 34. Bi¸t r¬ng F(x ) = x3l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Gi¡ trà 2Z1 [2 +f(x )] dxb¬ng A 234. B 7. C 9. D 154.C¥u 35. Trong khæng gian Oxyzcho ba iºm A(1; 2; 3) ; B(1; 1; 1) ; C(3; 4; 0) ÷íng th¯ng i quaA v  song song vîi BCcâ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 1 4=y+ 2 5=z+ 3 1. B x 1 4=y 2 5=z 3 1. . C x 1 2=y 2 3=z 3 1 . D x+ 1 2=y+ 2 3=z+ 3 1 .C¥u 36. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y b¬ng 5v  gâc ð ¿nh b¬ng 60. Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh nân ¢ cho b¬ng A 50. B 100p 3 3. C 50p 3 3. D 100.C¥u 37. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 3x2 23< 9l  A ( 5; 5) . B (1 ; 5). C (5; +1). D (0; 5).C¥u 38. Gåiz0 l  nghi»m phùc câ ph¦n £o d÷ìng cõa ph÷ìng tr¼nhz2 6z + 13 = 0 . Tr¶n m°tph¯ng tåa ë, iºm biºu di¹n sè phùc 1 z0 l  A M( 2; 2) . B Q(4; 2) . C N(4; 2) . D P( 2; 2) .C¥u 39. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x+ 5 x+ m çng bi¸n tr¶n kho£ng( 1 ; 8) l  A (5; +1). B (5; 8]. C [5; 8). D (5; 8).C¥u 40. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh 4a , S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y,gâc giúa m°t ph¯ng (S B C )v  m°t ph¯ng ¡y b¬ng 30. Di»n t½ch m°t c¦u ngo¤i ti¸p h¼nh châpS:ABC b¬ng A 52a 2. B 172a2 3. C 76a 2 9. D 76a 2 3.C¥u 41. Cho h m sè f(x ) = x px2+ 3 . Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sèg(x ) = ( x+ 1) f 0( x )l  A x2+ 2 x 3 2p x2+ 3 . B x+ 3 2p x2+ 3 . C 2x 2+ x+ 3 px2+ 3 . D x 3 px2+ 3 . 123pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 21C¥u 42.Trong n«m 2019, di»n t½ch røng trçng mîi cõa t¿nh Al  1000 ha. Gi£ sû di»n t½ch røngtrçng mîi cõa t¿nh Améi n«m ti¸p theo ·u t«ng 6%so vîi di»n t½ch røng trçng mîi cõa n«m li·ntr÷îc. Kº tø sau n«m 2019, n«m n o d÷îi ¥y l  n«m ¦u ti¶n t¿nh Acâ di»n t½ch røng trçng mîitrong n«m â ¤t tr¶n 1400ha? A N«m2043. B N«m2025. C N«m2024. D N«m2042.C¥u 43. Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng a, c¤nh b¶n b¬ng p 3a v  Ol  t¥m cõa ¡y.Gåi M,N ,P ,Q l¦n l÷ñt l  c¡c iºm èi xùng vîi Oqua trång t¥m cõa c¡c tam gi¡c S AB,S B C ,S C D ,S DA v S0l  iºm èi xùng vîi Squa O. Thº t½ch cõa khèi châp S0:M N P Q b¬ng A 40p 10a3 81. B 10p 10a3 81. C 20p 10a3 81. D 2p 10a3 9.C¥u 44.Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ ¡y ABCl  tam gi¡c ·uc¤nh av  AA 0= 2 a. Gåi Ml  trung iºm c¤nh C C0(tham kh£o h¼nhb¶n). T½nh kho£ng c¡ch tø M¸n m°t ph¯ng (A 0BC ). A ap 55. B 2a p 55. C 2p 57a 19. D p57a 19. AB CA0 B0 C0 MC¥u 45.Cho h m sè bªc bèn f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 +0 0 +0 11 331 1 3311Sè iºm cüc trà cõa h m sèg(x ) = x2[f (x 1)] 4l  A 7. B 8. C 5. D 9.C¥u 46.Cho h m sè y= ax 3+ bx 2+ cx +d; (a; b; c; d 2R)câ ç thà l  ÷íngcong trong h¼nh v³. Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c sè a, b, c, d? A 4. B 3. C 1. D 2. xyOC¥u 47.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 4chú sè æi mët kh¡c nhau v  c¡c chú sè thuëctªp hñp f1;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 g . Chån ng¨u nhi¶n mët sè thuëc S, x¡c su§t º sè â khæng câ hai chúsè li¶n ti¸p n o còng l´ b¬ng A 1742. B 41126. C 31126. D 521.C¥u 48. X²t c¡c sè thüc khæng ¥m xv  ythäa m¢n 2x + y4 x+ y 1 3. Gi¡ trà nhä nh§t cõa biºuthùc P=x2+ y2+ 6 x+ 4 yb¬ng A 658. B 334. C 498. D 578. 124pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 49.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xsao cho ùng vîi méi xcâ khæng qu¡ 242sè nguy¶n ythäa m¢nlog 4(x 2+ y) log3(x + y)? A 55. B 28. C 29. D 56.C¥u 50.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng congtrong h¼nh b¶n. Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nhf (x 3f (x )) + 1 = 0 l  A 6. B 4. C 5. D 8. xyO1 H˜T 125pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 22TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 22 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-103-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho h¼nh trö câ b¡n k½nh ¡y r= 5 v  ë d i ÷íng sinh l= 3 . Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh trö ¢ cho b¬ng A 15. B 25. C 30. D 75.C¥u 2. Cho khèi nân câ b¡n k½nh r= 2 , chi·u cao h= 5 . Thº t½ch cõa khèi nân ¢ cho b¬ng A 20 3. B 20. C 10 3. D 10.C¥u 3. Bi¸t3Z1 f(x ) d x= 2 . Gi¡ trà cõa 3Z1 3f (x ) d xb¬ng A 5. B 6. C 23. D 8.C¥u 4. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 3 4=y+ 1 2 =z+ 2 3. Vec-tì n o d÷îi ¥yl  mët v²c-tì ch¿ ph÷ìng cõa d? A #u 3= (3;1; 2) . B #u 4= (4; 2; 3). C #u 2= (4;2; 3) . D #u 1= (3; 1; 2).C¥u 5. Cho khèi c¦u câ b¡n k½nh r= 2 . Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A 16. B 32 3. C 32. D 8 3.C¥u 6. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(3; 5; 2) tr¶n tröc Oxcâ tåa ël  A (0; 5; 2). B (0; 5; 0). C (3; 0; 0). D (0; 0; 2).C¥u 7. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x 2) = 3 l  A x= 6 . B x= 8 . C x= 11 . D x= 10 .C¥u 8. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau. xy0 y 12 2 +1 0 +0 +1 +1 1 1 3311Gi¡ trà cüc tiºu cõa h m sè b¬ngA 2. B 2. C 3. D 1.C¥u 9. Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A( 1; 0; 0) ,B (0; 2; 0) v C(0; 0; 3) . M°t ph¯ng (ABC )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x1+y 2+z 3 = 1. B x1+y 2 +z 3= 1. C x1 +y 2+z 3= 1. D x1+y 2+z 3= 1. 126pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 10.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 3x+1= 9 l  A x= 1 . B x= 2 . C x= 2. D x= 1.C¥u 11. Cho khèi hëp chú nhªt câ ba k½ch th÷îc 2; 6; 7. Thº t½ch cõa khèi hëp ¢ cho b¬ng A 28. B 14. C 15. D 84.C¥u 12. Cho khèi châp câ di»n t½ch B= 2 v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch cõa khèp châp b¬ng A 12. B 2. C 3. D 6.C¥u 13. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc z= 2 5i l  A z= 2 + 5 i. B z= 2 + 5 i. C z= 2 5i. D z= 2 5i.C¥u 14. Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 3v  cæng bëi q= 4 . Gi¡ trà cõa u2 b¬ng A 64. B 81. C 12. D 34.C¥u 15.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sènghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 1 l  A 1. B 0. C 2. D 3. xy1 2 21C¥u 16.Cho hai sè phùc z1 = 12i v  z2 = 2 +i. Sè phùc z1 +z2 b¬ng A 3 +i. B 3 i. C 3 i. D 3 + i.C¥u 17. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 12 0 2 +1 +0 0 +0 11 3322 3311H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A ( 2; 2) . B (0; 2). C ( 2; 0) . D (2; +1).C¥u 18. Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 2x + 1 x 1 l : A y= 1 2. B y= 1. C y= 1 . D y= 2 .C¥u 19.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong nh÷ h¼nh b¶n A y= x4+ 2 x2. B y= x3 3x 2. C y= x4 2x 2. D y= x3+ 3 x2. xyC¥u 20.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ ( z 1)2= 16 . B¡n k½nh cõa (S )l : A 32. B 8. C 4. D 16. 127pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 22C¥u 21.Trong m°t ph¯ng tåa ë, bi¸t iºm M( 2; 1) l  iºm biºu di¹n sè phùc z. Ph¦n thüc cõaz b¬ng A 2. B 2. C 1. D 1.C¥u 22. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= log3xl  A (1 ; 0). B (0; +1). C (1 ; +1). D [0; +1).C¥u 23. Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p 5håc sinh th nh mët h ng dåc? A 1. B 25. C 5. D 120.C¥u 24. Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ v  a6= 1 ,loga3bb¬ng A 3 + logab. B 3 logab. C 13+ logab. D 13logab.C¥u 25. Zx4dx b¬ng A 15x5+ C. B 4x 3+ C. C x5+ C. D 5x 5+ C.C¥u 26. Bi¸tF(x ) = x3l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Gi¡ trà cõa 3Z1 [1 +f(x )] d xb¬ng A 20. B 22. C 26. D 28.C¥u 27. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh b¬ng 3v  gâc ð ¿nh b¬ng 60. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nhnân ¢ cho b¬ng A 18. B 36. C 6p 3 . D 12p 3 .C¥u 28. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ÷íng y= x2 2v  y= 3 x 2b¬ng A 92. B 9 2. C 1256. D 125 6.C¥u 29. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 2x2 7< 4l  A ( 3; 3) . B (0; 3). C (1 ; 3). D (3; +1).C¥u 30. Choav  bl  hai sè thüc d÷ìng thäa m¢n 9log3(ab )= 4 a. Gi¡ trà cõa ab2b¬ng A 3. B 6. C 2. D 4.C¥u 31. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 1; 2) v  ÷íng th¯ng d: x 1 2=y+ 2 3=z 3 1.M°t ph¯ng i qua iºm qua Mv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + 3 y+ z 3 = 0 . B 2x y+ 2 z 9 = 0 . C 2x + 3 y+ z+ 3 = 0 . D S AM.C¥u 32.Cho h¼nh châp S:ABCv  câ ¡y ABCl  tam gi¡c vuæng t¤iB; AB =a; B C = 3a; S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v S A =p 30a(tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ¡y b¬ng SA CBA 45. B 90. C 60. D 30.C¥u 33. Gåiz0 l  nghi»m phùc câ ph¦n £o d÷ìng cõa ph÷ìng tr¼nhz2+ 4 z+ 13 = 0 . Tr¶n m°tph¯ng tåa ë, iºm biºu di¹n cõa sè phùc 1 z0 l  A P( 1; 3) . B M( 1; 3) . C N(3; 3) . D Q(3; 3) . 128pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 34.Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A(1; 2; 0) ,B (1; 1; 2) v C(2; 3; 1) . ÷íng th¯ng iqua A(1; 2; 0) v  song song vîi BCcâ ph÷ìng tr¼nh l  A x 1 1=y 2 2=z 1. B x 1 3=y 2 4=z 3. C x+ 1 3=y+ 2 4=z 3. D x+ 1 1=y+ 2 2=z 1.C¥u 35. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x3 30xtr¶n o¤n [2; 19]b¬ng A 20p 10. B 63 . C 20 p 10. D 52 .C¥u 36. Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n v  câ b£ng x²t d§u cõa f0( x ) nh÷ sau: xf0( x 12 1 2 3 +1 0 +0 0 +0 +Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 2. B 4. C 3. D 1.C¥u 37. Cho hai sè phùc z= 4 + 2 iv  w = 1 + i . Mæun cõa sè phùc z: wb¬ng A 2p 2. B 8. C 2p 10. D 40.C¥u 38. Sè giao i¶m cõa ç thà h m sè y= x3+ x2v  ç thà h m sè y= x2+ 5 x. A 3. B 0. C 1. D 2.C¥u 39. Trong n«m 2019, di»n t½ch røng trçng mîi cõa t¿nh Al  900 ha. Gi£ sû di»n t½ch røngtrçng mîi cõa t¿nh Améi n«m ti¸p theo ·u t«ng 6%so vîi di»n t½ch røng trçng mîi cõa n«m li·ntr÷îc. Kº tø sau n«m 2019, n«m n o d÷îi ¥y l  n«m ¦u ti¶n cõa t¿nh Acâ di»n t½ch røng trçngmîi trong n«m â ¤t tr¶n 1700ha? A N«m2029. B N«m2051. C N«m2030. D N«m2050.C¥u 40.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh 2a , S Avuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, gâc giúa m°t ph¯ng (S B C )v m°t ph¯ng ¡y b¬ng 60. Di»n t½ch m°t c¦u ngo¤i ti¸p h¼nh châpS:ABC b¬ng SA CB MHG IA 43a 2 3. B 19a 2 3. C 43a 2 9. D 21a 2.C¥u 41. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x+ 2 x+ m çng bi¸n tr¶nkho£ng (1 ; 5) l  A (2; 5]. B [2; 5). C (2; +1). D (2; 5).C¥u 42. Cho h m sè f(x ) = x px2+ 1 . Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sèg(x ) = ( x+ 1) f0(x )l  A x2+ 2 x 1 2p x2+ 1 +C. B x+ 1 2p x2+ 1 +C. C 2x 2+ x+ 1 px2+ 1 +C. D x 1 px2+ 1 +C. 129pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 22C¥u 43.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 4 chú sè æi mët kh¡c nhau v  c¡c chú sè thuëctªp hñp f1; 2; 3; 4; 5; 6; 7g Chån ng¨u nhi¶n mët sè thuëc S, x¡c su§t º sè â khæng câ hai chú sèli¶n ti¸p n o còng ch®n b¬ng A 935. B 1635. C 2235. D 1935.C¥u 44. Cho h m sè bªc bèn f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 11 0 1 +1 0 +0 0 ++1 +1 1 1 331 1 +1 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sèg(x ) = x4[f (x 1)] 2l  A 7. B 5. C 9. D 11.Ta câ : f(x ) = 4 x4 8x 2+ 3 )f0( x ) = 16 x(x 2 1)Ta câ g0( x ) = 2 x3:f (x 1):[2 f(x 1) + x:f0( x 1)]g 0( x ) = 0 ,264 x3= 0f (x 1) = 02 f (x 1) + x:f0( x 1) = 0Ph÷ìng tr¼nh x3= 0 câx= 0 (nghi»m bëi ba).Ph÷ìng tr¼nh f(x 1) = 0 câ còng sè nghi»m vîi ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 0 n¶n(2)câ 4 nghi»m ìn.Ph÷ìng tr¼nh 2f (x 1) + xf 0( x 1) = 0 câ còng sè nghi»m vîi ph÷ìng tr¼nh :2 f (x ) + ( x+ 1) f 0( x ) = 0 ,2(4 x4 8x 2+ 3) + 16 x(x + 1)( x2 1) = 0, 24x4+ 16 x3 32x2 16x+ 6 = 0câ 4 nghi»m ph¥n bi»t.D¹ th§y 9 nghi»m tr¶n ph¥n bi»t n¶n h m sè g(x ) = 0 câ t§t c£ 9 iºm cüc trà.C¥u 45. X²t c¡c sè thüc khæng ¥m xv  ytho£n m¢n 2x + y:4x+ y 1 3Gi¡ trà nhä nh§t cõa biºuthùc P=x2+ y2+ 2 x+ 4 yb¬ng A 338. B 98. C 214. D 418.C¥u 46.Cho h m sè y= ax3+ bx2+ cx +dcâ ç thà l  ÷íng cong trongh¼nh b¶n. Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c a, b, c, d? A 4. B 2. C 1. D 3. xyOC¥u 47.Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng a, c¤nh b¶n b¬ng ap 2v  Ol  t¥m còa ¡y.Gåi M,N ,P ,Q l¦n l÷ñt l  c¡c iºm èi xùng vîi Oqua trång t¥m cõa c¡c tam gi¡c S AB,S B C ,S C D ,S DA v S0l  iºm èi xùng cõa Squa O. Thº t½ch cõa khèi châp S0:M N P Q b¬ng A 2p 69a3. B 40p 681a3. C 10p 681a3. D 20p 681a3. 130pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 48.Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ ¡y ABCl  tam gi¡c ·uc¤nh av  AA 0= 2 a. Gåi Ml  trung iºm cõa AA0(tham kh£o h¼nhb¶n). Kho£ng c¡ch tø M¸n m°t ph¯ng (AB 0C )b¬ng A p57a 19. B p5a 5. C 2p 5a 5. D 2p 57a 19. A BCA0 B0 C0 C¥u 49.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xsao cho ùng vîi méi xcâ khæng qu¡ 127sè nguy¶n ythäa m¢nlog 3(x 2+ y) log2(x + y)? A 89. B 46. C 45. D 90.C¥u 50.Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nhb¶n. Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh f(x 2f (x )) + 2 =0 l  A 8. B 12. C 6. D 9. xyO2 H˜T 131pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 23TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 23 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Tªp x¡c ành cõa h m sè log4xl  A (1 ; 0). B [0; +1). C (0; +1). D (1 ; +1).C¥u 2. Cho h¼nh trö câ b¡n k½nh ¡y r= 7 v  ë d i ÷íng sinh l= 3 . Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh trö ¢ cho b¬ng A 42. B 147. C 49. D 21.C¥u 3. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 4 3=y+ 2 1 =z 3 2 . V²c-tì n o d÷îi ¥yl  mët v²c-tì ch¿ ph÷ìng cõa d? A #u 2= (4;2; 3) . B #u 4= (4; 2;3) . C #u 3= (3;1; 2) . D #u 1= (3; 1; 2).C¥u 4.Cho ç thà h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nhb¶n. Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 2 l  A 0. B 3. C 1. D 2. xyO1 11 3C¥u 5.Bi¸t3Z2 f(x )d x= 6 . Gi¡ trà cõa 3Z2 2f (x )d xb¬ng A 36. B 3. C 12. D 8.C¥u 6. Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 3x + 1 x 1 l  A y= 1 3. B y= 3 . C y= 1. D y= 1 .C¥u 7. Trong khæng gian Oxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(8 ; 1 ; 2) tr¶n tröc Oxcâ tåa ël  A (0 ; 1 ; 0). B (8 ; 0 ; 0). C (0 ; 1 ; 2). D (0 ; 0 ; 2).C¥u 8. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 3x+2= 27 l  A x= 2. B x= 1. C x= 2 . D x= 1 .C¥u 9. Cho khèi nân câ b¡n k½nh ¡y r= 2 v  chi·u cao h= 4 . Thº t½ch cõa khèi nân ¢ chob¬ng A 8 . B 8 3. C 16 3. D 16. 132pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 10.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nhb¶n? xyOA y= x4 2x 2+ 1 . B y= x3+ 3 x2+ 1 . C y= x3 3x 2+ 1 . D y= x4+ 2 x2+ 1 .C¥u 11. Vîia; bl  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ v  a6= 1 th¼loga4bb¬ng A 4 + logab. B 14logab. C 4logab. D 14+ logab.C¥u 12. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : x2+ y2+ ( z 2)2= 16 . B¡n k½nh cõa (S )b¬ng A 4. B 32. C 16. D 8.C¥u 13. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc z= 3 5i l  A z = 3 5i. B z = 3 + 5i . C z = 3 + 5i . D z = 3 5i.C¥u 14. Cho khèi hëp chú nhªt câ ba k½ch th÷îc 2; 3; 7. Thº t½ch cõa khèi hëp ¢ cho b¬ng A 7. B 42. C 12. D 14.C¥u 15. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 3 , chi·u cao h= 8 . Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 24. B 12. C 8. D 6.C¥u 16. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 13 0 3 +1 0 +0 0 ++1 +1 1 1 111 1 +1 +1 H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A ( 3; 0) . B ( 3; 3) . C (0; 3). D (1 ; 3) .C¥u 17. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 11 3 +1 +0 0 +11 223 3 +1 +1 Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho b¬ngA 3. B 3. C 1. D 2.C¥u 18. Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 4v  cæng bëi q= 3 . Gi¡ trà cõa u2 b¬ng A 64. B 81. C 12. D 43.C¥u 19. Cho khèi c¦u câ b¡n k½nh r= 2 . Thº t½ch khèi c¦u ¢ cho l  A 32 3. B 16. C 32. D 8 3. 133pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 23C¥u 20.Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, bi¸t iºm M( 1; 2) l  iºm biºu di¹n sè phùc z. Ph¦n thüc cõaz b¬ng A 1. B 2. C 2. D 1.C¥u 21. Zx5dx b¬ng A 5x 4+ C. B 16x6+ C. C x6+ C. D 6x 6+ C.C¥u 22. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(x 2) = 2 l  A x= 11 . B x= 10 . C x= 7 . D x= 8 .C¥u 23. Trong khæng gian Oxyz, cho 3iºm A(2; 0; 0) ,B (0; 1; 0) ,C (0; 0; 3) . M°t ph¯ng (ABC )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x2 +y 1+z 3= 1. B x2+y 1 +z 3 = 1. C x2+y 1+z 3= 1. D x2+y 1 +z 3= 1.C¥u 24. Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p 8håc sinh th nh mët h ng dåc? A 8. B 1. C 40320. D 64.C¥u 25. Cho hai sè phùc z1 = 13i v  z2 = 3 +i. Sè phùc z1 +z2 b¬ng A 4 2i. B 4 + 2 i. C 4 + 2i. D 4 2i.C¥u 26.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng t¤i B,AB =a, BC =a p 2, S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=a(tham kh£o h¼nhb¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng S Cv  m°t ph¯ng ¡y b¬ng A 90. B 45. C 60. D 30. AB CSC¥u 27.Choav  bl  hai sè thüc d÷ìng thäa m¢n 9log3(a 2b)= 4 a3. Gi¡ trà cõa ab2b¬ng A 4. B 2. C 3. D 6.C¥u 28. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(3; 2; 2) , ÷íng th¯ng d: x 3 1=y+ 1 2=z 1 2 .M°t ph¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 y 2z + 5 = 0 . B 3x 2y + 2 z 17 = 0 . C 3x 2y + 2 z+ 17 = 0 . D x+ 2 y 2z 5 = 0 .C¥u 29. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x3 33xtr¶n o¤n [2; 19]b¬ng A 72 . B 22 p 11. C 58 . D 22p 11.C¥u 30. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 2x2 1< 8l  A (0; 2). B (1 ; 2). C ( 2; 2) . D (2; +1).C¥u 31. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai ÷íng y= x2 3v  y= x 3b¬ng A 125 3. B 16. C 1256. D 6.C¥u 32. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y b¬ng 4v  gâc ð ¿nh b¬ng 60. Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh nân ¢ cho b¬ng A 64p 3 3. B 32. C 64. D 32p 3 3. 134pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 33.Gåiz0 l  nghi»m phùc câ ph¦n £o d÷ìng cõa ph÷ìng tr¼nhz2 4z + 13 = 0 . Tr¶n m°tph¯ng tåa ë, iºm biºu di¹n sè phùc 1 z0 l  A M(3; 3) . B P( 1; 3) . C Q(1; 3) . D N( 1; 3) .C¥u 34. Cho h m sè f(x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ b£ng x²t d§u f0(x ) nh÷ sau xf0( x ) 12 1 2 3 +1 +0 0 + 0 Sè iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A 3. B 1. C 2. D 4.C¥u 35. Trong khæng gian Oxyz, cho ba iºm A(1; 1; 0) ;B (1; 0; 1) ;C (3; 1; 0) . ÷íng th¯ng iqua A(1; 1; 0) v  song song vîi BCcâ ph÷ìng tr¼nh A x+ 1 2=y+ 1 1=z 1. B x+ 1 4=y+ 1 1=z 1. C x 1 2=y 1 1=z 1. D x 1 4=y 1 1=z 1.C¥u 36. Cho hai sè phùc z= 1 + 3 iv  w= 1 + i. Mæun cõa sè phùc z wb¬ng A 2p 5. B 2p 2. C 20. D 8.C¥u 37. Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3 x2v  ç thà h m sè y= x2+ 3 xl  A 1. B 0. C 2. D 3.C¥u 38. Bi¸tF(x ) = x2l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Gi¡ trà cõa 3Z1 [1 +f(x )] d xb¬ng A 10. B 8. C 263. D 323.C¥u 39. Cho h m sè f(x ) = x px2+ 4 . Hå t§t c£ c¡c nguy¶n h m cõa h m sèg(x ) = ( x+ 1) f0(x )l  A x+ 4 px2+ 4 +C. B x 4 px2+ 4 +C. C x2+ 2 x 4 2p x2+ 4 +C. D 2x 2+ x+ 4 2p x2+ 4 +C.C¥u 40. Trong n«m 2019, di»n t½ch røng trçng mîi cõa t¿nh A l  800 ha. Gi£ sû di»n t½ch røngtrçng mîi cõa t¿nh A méi n«m ti¸p theo ·u t«ng 6%so vîi di»n t½ch røng trçng mîi cõa n«m li·ntr÷îc. Kº tø sau n«m 2019, n«m n o d÷îi ¥y l  n«m ¦u ti¶n t¿nh A câ di»n t½ch røng trçng mîitrong n«m â ¤t tr¶n 1400 ha. A N«m 2029. B N«m 2028. C N«m 2048. D N«m 2049.C¥u 41. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c ·u c¤nh 2a , S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y,gâc giúa m°t ph¯ng (S B C )v  m°t ph¯ng ¡y b¬ng 30. Di»n t½ch cõa m°t c¦u ngo¤i ti¸p h¼nh châpS:ABC b¬ng A 43a 2 3. B 19a 2 3. C 19a 2 9. D 13a 2.C¥u 42. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x+ 3 x+ m çng bi¸n tr¶n kho£ng( 1 ; 6) l  A (3; 6]. B (3; 6). C (3; +1). D [3; 6).C¥u 43. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 4chú sè æi mët kh¡c nhau v  c¡c chú sè thuëctªp hñp f1;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 g . Chån ng¨u nhi¶n mët sè thuëc S, x¡c su§t sè â khæng câ hai chú sè li¶nti¸p n o còng l´ b¬ng A 15. B 1335. C 935. D 27. 135pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 23C¥u 44.Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng a. GåiM l  trung iºm cõa AA0(tham kh£o h¼nh v³ b¶n). Kho£ng c¡ch tø M¸n m°t ph¯ng (AB 0C )b¬ng A p2a 4. B p21a 7. C p2a 2. D p21a 14. AC BA0 B0 M C0 C¥u 45.Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng av  Ol  t¥m ¡y. Gåi M,N ,P ,Ql¦n l÷ñt l  c¡c iºm èi xùng vîi Oqua trång t¥m cõa c¡c tam gi¡c S AB,S B C ,S C D ,S DA v S0l  iºm èi xùng vîi Squa O. Thº t½ch cõa khèi châp S0:M N P Q b¬ng A 2p 2a 3 9. B 20p 2a 3 81. C 40p 2a 3 81. D 10p 2a 3 81.C¥u 46. Cho h m sè bªc bèn f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n sau: xy0 y 11 0 1 +1 +0 0 +0 11 332 2 3311Sè iºm cüc trà cõa h m sèg(x ) = x2[f (x + 1)] 4l  A 7. B 8. C 5. . D 9.C¥u 47. X²t c¡c sè thüc khæng ¥m xv  ythäa m¢n 2x + y4x+ y 1 3. Gi¡ trà nhä nh§t cõa biºuthùc P=x2+ y2+ 6 x+ 4 yb¬ng A 338. B 98. C 214. . D 418.C¥u 48.Cho h m sè y= ax3+ bx2+ cx +d(a , b, c,) câ ç thà l  ÷íng congtrong h¼nh b¶n. Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c sè a, b, c, d? A 4. B 2. C 1. D 3. xyOC¥u 49.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xsao cho ùng vîi méi xcâ khæng qu¡ 255sè nguy¶n ythäa m¢nlog 3(x 2+ y) log2(x + y)? A 80. B 79. C 157. D 158.C¥u 50. 136pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho h m sè bªc bèny= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nhb¶n. Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x 2f (x )) 2 = 0 l  A 6. B 12. C 8. D 9. xyO 2 H˜T 137pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 24TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 24 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-101-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n.Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 1 2l  A 3. B 4. C 2. D 1. xyO1 11 2 C¥u 2.Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 4 xl  A Rn f 0g . B [0; +1). C (0; +1). D R.C¥u 3. Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n.H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (1; +1). B ( 1; 0) . C (0; 1). D (1 ; 0). xyO 11 12C¥u 4.Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm n o d÷îi ¥y l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc z= 3 + 4 i? A N(3; 4) . B M(4; 3) . C P( 3; 4) . D Q(4; 3) .C¥u 5. Cho m°t c¦u câ b¡n k½nh r= 4 . Di»n t½ch cõa m°t c¦u ¢ cho b¬ng A 256 3. B 64 3. C 16. D 64.C¥u 6. Z5x 4dx b¬ng A 15x5+ C. B x5+ C. C 5x 5+ C. D 20x3+ C.C¥u 7. Trong khæng gian Oxyz, iºm n o d÷îi ¥y l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(1; 4; 2) tr¶nm°t ph¯ng (Oxy )? A N(0; 4; 2) . B P(1; 4; 0) . C Q(1; 0; 2) . D M(0; 0; 2) .C¥u 8. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 11v  cæng sai d= 3 . Gi¡ trà cõa u2 b¬ng A 8. B 33. C 113. D 14.C¥u 9. Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 3 v  chi·u cao h= 6 . Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢cho b¬ng A 9. B 18. C 3. D 6.C¥u 10. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x + 8) = 5 l  A x= 17 . B x= 24 . C x= 2 . D x= 40 . 138pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 11.Bi¸t3Z2 f(x ) d x= 4 v 3Z2 g(x ) d x= 1 . Khi â 3Z2 [f (x ) g(x )] d xb¬ng? A 3. B 3. C 4. D 5.C¥u 12. Trong khæng gian Oxyzcho ÷íng th¯ng d: x 2 4=y 1 2 =z+ 3 1. iºm n o d÷îi ¥ythuëc d? A Q(4; 2; 1) . B N(4; 2; 1) . C P(2; 1; 3) . D M(2; 1; 3) .C¥u 13. Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 3 4i b¬ng A 4. B 3. C 3. D 4.C¥u 14. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ ( y 2)2+ ( z+ 3) 2= 4 . T¥m cõa (S )câ tåa ë l  A ( 1; 2; 3) . B (2;4; 6) . C (1;2; 3) . D ( 2; 4; 6) .C¥u 15. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 3 +1 0 +0 +1 +1 3 3 2211iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A x= 3 . B x= 1. C x= 2 . D x= 3.C¥u 16. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 2 a2v  chi·u cao h= 6 a. Thº t½ch cõa khèi châp ¢cho b¬ng A 12a3. B 4a 3. C 2a 3. D 6a 3.C¥u 17. Cho khèi trö câ b¡n k½nh ¡y r= 4 v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch cõa khèi trö ¢ chob¬ng A 48. B 4 . C 16. D 24.C¥u 18. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 22x 3= 2 xl  A x= 8 . B x= 8. C x= 3 . D x= 3.C¥u 19. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng ( ) : 2 x+ 4 y z+ 3 = 0 . V²c-tì n o d÷îi ¥y l mët v²c-tì ph¡p tuy¸n cõa ( )? A #n 1= (2; 4;1) . B #n 2= (2;4; 1) . C #n 4= (2; 4; 1) . D #n 3= (2; 4; 1).C¥u 20. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x + 2 x 1 l  A x= 2 . B x= 2. C x= 1 . D x= 1.C¥u 21.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nhb¶n? A y= x4 2x 2 2. B y= x3+ 3 x2 2. C y= x3 3x 2 2. D y= x4+ 2 x2 2. xyOC¥u 22.Câ bao nhi¶u c¡ch chån mët håc sinh tø mët nhâm håc sinh gçm 5håc sinh nam v  6håcsinh nú? A 11. B 30. C 6. D 5. 139pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 24C¥u 23.Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log4(4a) b¬ng A 1 + log4a. B 4 log4a. C 4 + log4a. D 1 log4a.C¥u 24. Cho hai sè phùc z1 = 3 + 2iv  z2 = 1i. Sè phùc z1 z2 b¬ng A 2 3i. B 2 + 3 i. C 2 3i. D 2 + 3i.C¥u 25. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y r= 2 v  ë d i ÷íng sinh l= 5 . Di»n t½ch xung quanh cõah¼nh nân ¢ cho b¬ng A 20. B 20 3. C 10. D 10 3.C¥u 26. Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3+ 6 xvîi tröc ho nh l  A 2. B 3. C 1. D 0.C¥u 27. Bi¸t1Z0 [f (x ) + 2 x] d x= 2 . Khi â 1Z0 f(x ) d xb¬ng A 1. B 4. C 2. D 0.C¥u 28. Cho sè phùc z= 1 2i, sè phùc (2 + 3i) zb¬ng A 4 7i. B 4 + 7 i. C 8 +i. D 8 + i.C¥u 29. GåiDl  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng cong y= e 3x, y = 0 ,x = 0 v x= 1 . Thº t½chcõa khèi trán xoay t¤o th nh khi quay Dquanh tröc Oxb¬ng A 1Z0 e3xdx . B 1Z0 e6xdx . C 1Z0 e6xdx . D 1Z0 e3xdx .C¥u 30.Cho h¼nh hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ AB =BC =a, AA 0=p 6a (tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng A0C v  m°t ph¯ng( ABC D )b¬ng A 60. B 90. C 30. D 45. B AC DA0 B0 C0 D0 C¥u 31.Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x4 10x2 4tr¶n o¤n [0; 9]b¬ng A 28 . B 4. C 13 . D 29 .C¥u 32. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x 1)( x+ 4) 3, 8x 2 R. Sè iºm cüc ¤i cõa h msè ¢ cho l  A 3. B 4. C 2. D 1.C¥u 33. Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ thäa m¢n log2a 2 log4b= 3 , m»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a= 8 b2. B a= 8 b. C a= 6 b. D a= 8 b4.C¥u 34. C­t h¼nh trö (T )bði mët m°t ph¯ng qua tröc cõa nâ, ta ÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh vuængc¤nh b¬ng 7. Di»n t½ch xung quanh cõa (T )b¬ng A 49 4. B 49 2. C 49. D 98.C¥u 35. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(1; 2; 3) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 x y+ 3 z+ 1 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi (P )l  A 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 tz = 3 + 3 t. B 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 tz = 3 + 3 t. C 8><>: x= 2 + ty = 1 2tz = 3 + 3 t. D 8><>: x= 1 2ty = 2 tz = 3 3t .140pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 36.Gåiz1 v z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2+ z+ 2 = 0 . Khi â jz1j+ jz2jb¬ng A 4. B 2p 2. C 2. D p2.C¥u 37. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 1; 4) v  m°t ph¯ng (P ) : 3 x 2y + z+ 1 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng i qua Mv  song song vîi (P )l  A 2x y+ 4 z 21 = 0 . B 2x y+ 4 z+ 21 = 0 . C 3x 2y + z 12 = 0 . D 3x 2y + z+ 12 = 0 .C¥u 38. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log3(18x2) 2l  A (1 ; 3]. B (0; 3]. C [ 3; 3] . D (1 ; 3] [[3; + 1).C¥u 39. Cho h¼nh nân (N )câ ¿nh S, b¡n k½nh ¡y b¬ng p 2a v  ë d i ÷íng sinh b¬ng 4a . Gåi( T )l  m°t c¦u i qua ¿nh Sv  ÷íng trán ¡y cõa (N ). B¡n k½nh cõa (T )b¬ng A 4p 2a 3. B p14a. C 4p 14a 7. D 8p 14a 7.C¥u 40. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x3 3x 2+ (4 m)x çngbi¸n tr¶n kho£ng (2; +1)l  A (1 ; 1]. B (1 ; 4]. C (1 ; 1). D (1 ; 4).C¥u 41. N«m2020, mët h¢ng xe æ tæ ni¶m y¸t gi¡ b¡n lo¤i xe Xl 900 :000 :000 çng v  dü ànhtrong 10n«m ti¸p theo, méi n«m gi£m 2%gi¡ b¡n so vîi gi¡ b¡n cõa n«m li·n tr÷îc. Theo dü ànhâ, n«m 2025h¢ng xe æ tæ ni¶m y¸t gi¡ b¡n lo¤i xe Xl  bao nhi¶u (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng ph¦nngh¼n)? A 810:000 :000 çng. B 813:529 :000 çng. C 797:258 :000 çng. D 830:131 :000 çng.C¥u 42. Bi¸tF(x ) = e x+ x2l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Khi â Zf(2 x) d xb¬ng A 2ex+ 2 x2+ C. B 12e2x+ x2+ C. C 12e2x+ 2 x2+ C. D 2e2x+ 4 x2+ C.C¥u 43. X²t c¡c sè thüc x, y thäa m¢n 2x2+ y2+1(x 2+ y2 2x + 2)4 x. Gi¡ trà nhä nh§t cõa biºuthùc P= 4y 2x + y+ 1 g¦n nh§tvîi sè n o d÷îi ¥y ? A 2. B 3. C 5. D 4.C¥u 44. Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng 3a , c¤nh b¶n b¬ng 3p 3a 2v Ol  t¥m cõa¡y. Gåi M,N ,P v  Ql¦n l÷ñt l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Otr¶n c¡c m°t ph¯ng (S AB ), (S B C ),( S C D )v  (S DA ). Thº t½ch khèi châp O:M N P Qb¬ng A 9a 3 16. B 2a 3 3. C 9a 3 32. D a3 3.C¥u 45. Cho h m sè f(x ) = ax3+ bx2+ cx +d(a , b, c, d 2 R) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 10 4 +1 +0 0 +11 335 5 +1 +1 Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c sèa, b, c, d? A 2. B 3. C 1. D 4. 141pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 24C¥u 46.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i A,AB =a;S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=p 3a . Gåi Ml  trung iºm cõaBC (tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng ACv S Mb¬ng A p2a 2. B p39a 13. C a2. D p21a 7. AB CSMC¥u 47.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 6chú sè æi mët kh¡c nhau. Chån ng¨u nhi¶nmët sè thuëc S, x¡c su§t º sè â câ hai chú sè tªn còng kh¡c t½nh ch®n l´ b¬ng A 5081. B 59. C 518. D 12.C¥u 48.Cho h m sè f(x ) câ f(0) = 0 . Bi¸ty= f0( x ) l  h m sè bªc bèn v câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sè iºm cüc trà cõa h m sèg (x ) = jf (x 3) xj l  A 5. B 4. C 6. D 3. xyO y= f0( x ) C¥u 49.Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau x14 2 0 +1 f0( x ) 0 +0 0 +f(x ) +1 2 3 2 +1 Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõamº ph÷ìng tr¼nh 5f (x 2 4x ) = mcâ ½t nh§t 3nghi»m thüc ph¥nbi»t thuëc kho£ng (0; +1)? A 24. B 21. C 25. D 20.C¥u 50. Câ bao nhi¶u c°p sè nguy¶n d÷ìng (m; n )sao cho m+n 14 v  ùng vîi méi c°p (m; n )tçn t¤i óng 3sè thüc a2 ( 1; 1) thäa m¢n 2a m= nln €a + p a2+ 1 Š? A 14. B 12. C 11. D 13. H˜T 142pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 25 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-102-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x + 9) = 5 l  A x= 41 . B x= 23 . C x= 1 . D x= 16 .C¥u 2. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 5 xl  A R. B (0; +1). C Rn f 0g . D [0; +1).C¥u 3. Vîial  sè thüc d÷ìng tuý þ, log5(5a) b¬ng A 5 + log5a. B 5 log5a. C 1 + log5a. D 1 log5a.C¥u 4.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x4+ 2 x2 1. B y= x4 2x 2 1. C y= x3 3x 2 1. D y= x3+ 3 x2 1. xyOC¥u 5.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 4 2=y 2 5 =z+ 1 1. iºm n o sau ¥ythuëc d? A N(4; 2; 1) . B Q(2; 5; 1) . C M(4; 2; 1) . D P(2; 5; 1) .C¥u 6. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ ( y+ 2) 2+ ( z 3)2= 9 . T¥m cõa (S )câ tåa ë l  A ( 2; 4; 6) . B (2; 4;6) . C ( 1; 2; 3) . D (1; 2;3) .C¥u 7. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 6 a2v  chi·u cao h= 2 a. Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 2a 3. B 4a 3. C 6a 3. D 12a3.C¥u 8. Cho khèi trö câ b¡n k½nh ¡y r= 5 v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch cõa khèi trö ¢ chob¬ng A 5 . B 30. C 25. D 75.C¥u 9. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm n o d÷îi ¥y l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc z= 1 2i? A Q(1; 2) . B M(2; 1) . C P( 2; 1) . D N(1; 2) .C¥u 10. Cho hai sè phùc z1 = 1 + 2iv  z2 = 4i. Sè phùc z1 z2 b¬ng A 3 + 3i. B 3 3i. C 3 + 3 i. D 3 3i.C¥u 11. Cho m°t c¦u câ b¡n k½nh r= 5 . Di»n t½ch cõa m°t c¦u ¢ cho b¬ng A 25. B 500 3. C 100. D 100 3.C¥u 12. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= x 1 x 3l  A x= 3. B x= 1. C x= 1 . D x= 3 . 143pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 25C¥u 13.Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y r= 2 v  ë d i ÷íng sinh `= 7 . Di»n t½ch xung quanhcõa h¼nh nân ¢ cho b¬ng A 28. B 14. C 14 3. D 98 3.C¥u 14. Z6x 5dx b¬ng A 6x 6+ C. B x6+ C. C 16x6+ C. D 30x4+ C.C¥u 15. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng ( ) : 2 x 3y + 4 z 1 = 0 . V²c-tì n o d÷îi ¥y l mët v²c-tì ph¡p tuy¸n cõa ( )? A #n 3 = (2;3; 4) . B #n 2 = (2; 3;4) . C #n 1 = (2; 3; 4). D #n 4 = (2; 3; 4) .C¥u 16. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 9v  cæng sai d= 2 . Gi¡ trà cõa u2 b¬ng A 11. B 92. C 18. D 7.C¥u 17.Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n.Sè nghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 3 2l  A 4. B 1. C 3. D 2. xyO1 11 2 C¥u 18.Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 3 4i b¬ng A 3. B 4. C 3. D 4.C¥u 19. Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 3 v  chi·u cao h= 2 . Thº t½ch cõa khèi l«ng trö¢ cho b¬ng A 1. B 3. C 2. D 6.C¥u 20. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 12 1 +1 0 +0 +1 +1 1 1 3311iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A x= 3 . B x= 1. C x= 1 . D x= 2.C¥u 21. Bi¸t3Z2 f(x ) d x= 3 v 3Z2 g(x ) d x= 1 . Khi â 3Z2 [f (x ) + g(x )] d xb¬ng A 4. B 2. C 2. D 3.C¥u 22. Câ bao nhi¶u c¡ch chån mët håc sinh tø mët nhâm gçm 6håc sinh nam v  9håc sinhnú? A 9. B 54. C 15. D 6. 144pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 23.Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. H m sè ¢cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A ( 1; 0) . B (1 ; 1) . C (0; 1). D (0; +1). xy1 11OC¥u 24.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 22x 4= 2 xl  A x= 16 . B x= 16 . C x= 4. D x= 4 .C¥u 25. Trong khæng gian Oxyz, iºm n o d÷îi ¥y l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(1; 2; 3)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy )? A Q(1; 0; 3) . B P(1; 2; 0) . C M(0; 0; 3) . D N(0; 2; 3) .C¥u 26. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x 1)( x+ 4) 3, 8x 2 R. Sè iºm cüc tiºu cõa h msè ¢ cho l  A 2. B 3. C 4. D 1.C¥u 27. Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ thäa m¢n log3a 2 log9b= 2 , m»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a= 9 b3. B a= 9 b. C a= 6 b. D a= 9 b2.C¥u 28.Cho h¼nh hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ AB =a, AD = 2p 2a ,AA 0= p 3a (tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa A0C v  m°t ph¯ng ABC Db¬ng A 45. B 90. C 60. D 30. B AC DA0 B0 C0 D0 C¥u 29.C­t h¼nh trö (T )bði mët m°t ph¯ng qua tröc cõa nâ, ta ÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh vuængc¤nh b¬ng 1. Di»n t½ch xung quanh cõa (T )b¬ng A . B 2. C 2 . D 4.C¥u 30. Trong khæng gian 0xyz cho iºm M(2; 1; 2) v  m°t ph¯ng (P ) : 3 x 2y + z+ 1 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t ph¯ng i qua Mv  song song vîi (P )l  A 2x + y 2z + 9 = 0 . B 2x + y 2z 9 = 0 . C 3x 2y + z+ 2 = 0 . D 3x 2y + z 2 = 0 .C¥u 31. Gåiz1; z2l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 z+ 3 = 0 . Khi â jz1j+ jz2jb¬ng A p3. B 2p 3. C 6. D 3.C¥u 32. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x4 12x2 4tr¶n o¤n [0; 9]b¬ng A 39 . B 40 . C 36 . D 4.C¥u 33. Cho sè phùc z= 2 i, sè phùc (23i) zb¬ng A 1 + 8 i. B 7 + 4 i. C 7 4i. D 1 + 8i.C¥u 34. GåiDl  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= e 4x, y = 0 ,x = 0 v x= 1 . Thº t½ch cõakhèi trán xoay t¤o th nh khi quay Dquanh tröc Oxb¬ng A 1Z0 e4xd x . B 1Z0 e8xd x . C 1Z0 e4xd x . D 1Z0 e8xd x . 145pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 25C¥u 35.Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3+ 7 xvîi tröc ho nh l  A 0. B 3. C 2. D 1.C¥u 36. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log3(13x2) 2l  A (1 ; 2] [[2; + 1). B (1 ; 2]. C (0; 2]. D [ 2; 2] .C¥u 37. Bi¸t1Z0 [f (x ) + 2 x] d x= 3 . Khi â 1Z0 f(x ) d xb¬ng A 1. B 5. C 3. D 2.C¥u 38. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(1; 2; 3) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 x y+ 3 z 1 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi (P )l  A 8><>: x= 2 + ty = 1 + 2 tz = 3 3t . B 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 tz = 3 + 3 t. C 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 tz = 3 + 3 t. D 8><>: x= 1 2ty = 2 tz = 3 3t.C¥u 39. N«m2020, mët h¢ng xe æ-tæ ni¶m y¸t gi¡ b¡n lo¤i xe Xl 750 :000 :000 çng v  dü ànhtrong 10n«m ti¸p theo, méi n«m gi£m 2%gi¡ b¡n so vîi gi¡ b¡n cõa n«m li·n tr÷îc. Theo dü ànhâ, n«m 2025h¢ng xe æ-tæ ni¶m y¸t gi¡ b¡n lo¤i xe Xl  bao nhi¶u (k¸t qu£ l m trán ¸n h ngngh¼n)? A 677:941 :000 çng. B 675:000 :000 çng. C 664:382 :000 çng. D 691:776 :000 çng.C¥u 40. Bi¸tF(x ) = e x 2x 2l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Khi â Zf(2 x) d xb¬ng A 2ex 4x 2+ C. B 12e2x 4x 2+ C. C e2x 8x 2+ C. D 12e2x 2x 2+ C.C¥u 41. Cho h¼nh nân (N )câ ¿nh S, b¡n k½nh ¡y b¬ng p 3a v  ë d i ÷íng sinh b¬ng 4a . Gåi( T )l  m°t c¦u i qua Sv  ÷íng trán ¡y cõa (N ). B¡n k½nh cõa (T )b¬ng A 2p 10a 3. B 16p 13a 13. C 8p 13a 13. D p13a.C¥u 42. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x3 3x 2+ (5 m)x çngbi¸n tr¶n kho£ng (2; +1)l  A (1 ; 2). B (1 ; 5). C (1 ; 5]. D (1 ; 2].C¥u 43. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 6chú sè æi mët kh¡c nhau. Chån ng¨u nhi¶nmët sè thuëc S, x¡c su§t º sè â câ hai chú sè tªn còng câ còng t½nh ch®n l´ b¬ng A 49. B 29. C 25. D 13.C¥u 44. X²t c¡c sè thüc x, y thäa m¢n 2x2+ y2+1(x 2+ y2 2x + 2)4 x. Gi¡ trà nhä nh§t cõa biºuthùc P= 8x + 4 2x y+ 1 g¦n nh§tvîi sè n o d÷îi ¥y ? A 9. B 6. C 7. D 8.C¥u 45. Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng 4a , c¤nh b¶n b¬ng 2p 3a v  Ol  t¥m cõa¡y. Gåi M,N ,P v  Ql¦n l÷ñt l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Otr¶n c¡c m°t ph¯ng (S AB ), (S B C ),( S C D )v  (S DA ). Thº t½ch khèi châp O:M N P Qb¬ng A 4a 3 3. B 64a3 81. C 128a3 81. D 2a 3 3.C¥u 46. 146pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho h¼nh châpS:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i A,AB =a,S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A= 2a. Gåi Ml  trung iºm cõaBC (tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng ACv S Mb¬ng A a2. B p2a 2. C 2p 17a 17. D 2a 3. AB CSMC¥u 47.Cho h m sè f(x ) = ax3+ bx2+ cx +d(a; b; c; d 2R)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xy0 y 12 0 +1 +0 0 +11 2211 +1 +1 Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c sèa, b, c, d? A 2. B 4. C 1. D 3.C¥u 48.Cho h m sè f(x ) câ f(0) = 0 . Bi¸ty= f0( x ) l  h m sè bªc bèn v câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sè iºm cüc trà cõa h msè g(x ) = jf (x 3) + xj l  A 4. B 5. C 3. D 6. xyOy= f0( x ) C¥u 49.Câ bao nhi¶u c°p sè nguy¶n d÷ìng (m; n )sao cho m+n 16 v  ùng vîi méi c°p (m; n )tçn t¤i óng 3sè thüc a2 ( 1; 1) thäa m¢n 2a m= nln €a + p a2+ 1 Š? A 16. B 14. C 15. D 13.C¥u 50. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau x14 2 0 +1 f0( x ) 0 +0 0 +f(x ) +1 2 3 2 +1 Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nh 6f (x 2 4x ) = mcâ ½t nh§t 3nghi»mthüc ph¥n bi»t thuëc kho£ng (0; +1)? A 25. B 30. C 29. D 24. H˜T 147pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 26TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 26 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-103-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log2(2a) b¬ng A 1 + log2a. B 1 log2a. C 2 log2a. D 2 + log2a.C¥u 2. Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 6 v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢cho b¬ng A 3. B 18. C 6. D 9.C¥u 3. Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 5 4i b¬ng A 5. B 4. C 4. D 5.C¥u 4. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 2 a2v  chi·u cao h= 9 a. Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 3a 3. B 6a 3. C 18a3. D 9a 3.C¥u 5. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 1)2+ ( y+ 2) 2+ ( z+ 3) 2= 4 . T¥m cõa (S )câ tåa ë l  A ( 1; 2; 3) . B (2;4; 6) . C ( 2; 4; 6) . D (1;2; 3) .C¥u 6. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 8v  cæng sai d= 3 . Gi¡ trà cõa u2 b¬ng A 83. B 24. C 5. D 11.C¥u 7. Câ bao nhi¶u c¡ch chån mët håc sinh tø mët nhâm gçm 5håc sinh nam v  7håc sinhnú? A 7. B 12. C 5. D 35.C¥u 8. Bi¸t2Z1 f(x ) d x= 3 v 2Z1 g(x ) d x= 2 . Khi â 2Z1 [f (x ) g(x )] d xb¬ng A 6. B 1. C 5. D 1.C¥u 9. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x 2 x+ 1 l  A x= 2. B x= 1 . C x= 1. D x= 2 .C¥u 10. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 2 xl  A R. B (0; +1). C [0; +1). D Rn f 0g .C¥u 11. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 2 +1 +0 0 +11 332 2 +1 +1 148pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAiºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A x= 3 . B x= 2 . C x= 2. D x= 1.C¥u 12. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng ( ) : 2 x y+ 3 z+ 5 = 0 . V²c-tì n o d÷îi ¥y l  mëtv²c-tì ph¡p tuy¸n cõa ( )? A #n 3= (2; 1; 3) . B #n 4= (2; 1;3) . C #n 2= (2;1; 3) . D #n 1= (2; 1; 3).C¥u 13. Cho m°t c¦u câ b¡n k½nh r= 4 . Di»n t½ch cõa m°t c¦u ¢ cho b¬ng A 16. B 64. C 64 3. D 256 3.C¥u 14. Cho hai sè phùc z1 = 13i v  z2 = 3 +i. Sè phùc z1 z2 b¬ng A 2 4i. B 2 4i. C 2 + 4 i. D 2 + 4i.C¥u 15. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 22x 1= 2 xl  A x= 2 . B x= 1. C x= 1 . D x= 2.C¥u 16. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y r= 2 v  ë d i ÷íng sinh `= 5 . Di»n t½ch xung quanhcõa h¼nh nân ¢ cho b¬ng A 10 3. B 50 3. C 20. D 10.C¥u 17. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x + 6) = 5 l  A x= 4 . B x= 19 . C x= 38 . D x= 26 .C¥u 18. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm n o d÷îi ¥y l  iºm biºu di¹n sè phùc z= 3 2i? A P(3; 2) . B Q(2; 3) . C N(3; 2) . D M(2; 3) .C¥u 19. Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong nh÷ h¼nh b¶n.H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A ( 1; 0) . B (1 ; 1) . C (0; +1). D (0; 1). xyO1 11 C¥u 20.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x3 3x + 1 . B y= x4 2x 2+ 1 . C y= x4+ 2 x2+ 1 . D y= x3+ 3 x+ 1 . xyOC¥u 21.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 3 2=y+ 1 4=z+ 2 1 . iºm n o d÷îi ¥ythuëc d? A N(3; 1; 2) . B Q(2; 4; 1) . C P(2; 4; 1) . D M(3; 1; 2) .C¥u 22. Trong khæng gian Oxyz, iºm n o d÷îi ¥y l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(3; 5; 2)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy )? A M(3; 0; 2) . B Q(0; 0; 2) . C P(0; 5; 2) . D N(3; 5; 0) . 149pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 26C¥u 23.Cho khèi trö câ b¡n k½nh ¡y r= 3 v  chi·u cao h= 4 . Thº t½ch cõa khèi trö ¢ chob¬ng A 4 . B 12. C 36. D 24.C¥u 24. Z3x 2dx b¬ng A 3x 3+ C. B 6x + C. C 13x3+ C. D x3+ C.C¥u 25.Cho h m sè bªc bèn câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sènghi»m thüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 1 2l  A 2. B 4. C 1. D 3. xyO 1 21 1C¥u 26.Gåi hai sè z1,z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2 z+ 2 = 0 . Khi â, jz1j+ jz2jb¬ng A 1. B 4. C 2p 2. D p2.C¥u 27. Sè giao iºm cõa y= x3+ 3 xvîi tröc ho nh l  A 2. B 0. C 3. D 1.C¥u 28. C­t h¼nh trö (T ) bði mët m°t ph¯ng qua tröc cõa nâ, ta ÷ñc thi¸t di»n l  h¼nh vuængc¤nh b¬ng 3. Di»n t½ch khung quanh cõa (T )b¬ng A 9 4. B 18. C 9 . D 9 2.C¥u 29. Gåi(D )l  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= e 2x, y = 0 ,x = 0 v x= 1 . T½nh thºt½ch khèi trán xoay t¤o th nh khi quay (D )quanh tröc OxA Z10 e4xd x . B Z10 e2xd x . C Z10 e2xd x . D Z10 e4xd x .C¥u 30. Bi¸tZ10 (f (x ) + 2 x) d x= 4 . T½nh Z10 f(x )d x A 3. B 2. C 6. D 4.C¥u 31. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 1; 3) v  m°t ph¯ng (P ) : 3 x 2y + z+ 1 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng i qua Mv  song song vîi (P )l  A 3x 2y + z+ 11 = 0 . B 2x y+ 3 z 14 = 0 . C 3x 2y + z 11 = 0 . D 2x y+ 3 z+ 14 = 0 .C¥u 32. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x4 10x2 2tr¶n o¤n [0; 9]b¬ng A 2. B 11 . C 26 . D 27 .C¥u 33. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x + 1)( x 4)3, 8x 2 R. Sè iºm cüc ¤i cõa h msè ¢ cho l  A 2. B 3. C 4. D 1.C¥u 34. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(1; 2; 2) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ y 3z + 1 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi (P )l  A 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 + tz = 2 3t . B 8><>: x= 1 + ty = 2 2tz = 2 + t. C 8><>: x= 2 + ty = 1 2tz = 3 + 2 t. D 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 + tz = 2 3t .150pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 35.Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ thäa m¢n log3a 2 log9b= 3 , m»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a= 27 b. B a= 9 b. C a= 27 b4. D a= 27 b2.C¥u 36. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log3(36x2) 3l  A (1 ; 3] [[3; + 1). B (1 ; 3]. C [ 3; 3] . D (0; 3].C¥u 37.Cho h¼nh hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ AB =AA 0= a,AD =p 2a (tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng A0C v m°t ph¯ng (ABC D )b¬ng A 30. B 45. C 90. D 60. C DC0 D0 A0 BB0 AC¥u 38.Cho sè phùc z= 2 + 3 i, sè phùc (1 +i) zb¬ng A 5 i. B 1 + 5 i. C 1 5i. D 5 i.C¥u 39. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x3 3x 2+ (2 m)x çngbi¸n tr¶n kho£ng (2; +1)l  A (1 ; 1]. B (1 ; 2). C (1 ; 1) . D (1 ; 2].C¥u 40. Bi¸tF(x ) = e x x2l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Khi â Zf(2 x) d xb¬ng A 12e2x 2x 2+ C. B e2x 4x 2+ C. C 2ex 2x 2+ C. D 12e2x x2+ C.C¥u 41. N«m2020, mët h¢ng xe æ tæ ni¶m y¸t gi¡ b¡n lo¤i xe X l  800:000 :000 çng v  dü ànhtrong 10n«m ti¸p theo, méi n«m gi£m 2%gi¡ b¡n so vîi gi¡ b¡n cõa n«m li·n tr÷îc. Theo dü t½nhâ, n«m 2025h¢ng xe æ tæ ni¶m y¸u gi¡ b¡n lo¤i xe X l  bao nhi¶u (l m trán ¸n h ng ngh¼n)? A 708:674 :000 çng. B 737:895 :000 çng. C 723:137 :000 çng. D 720:000 :000 çng.C¥u 42. Cho h¼nh nân (N )câ ¿nh S, b¡n k½nh ¡y b¬ng av  ë d i ÷íng sinh b¬ng 4a . Gåi (T )l  m°t c¦u i qua ¿nh Sv  ÷íng trán ¡y cõa (N ). B¡n k½nh cõa (T )b¬ng A 2p 6a 3. B 16p 15a 15. C 8p 15a 15. D p15a.C¥u 43. Cho h m sè f(x ) = ax3+ bx2+ cx +d(a , b, c, d 2 R) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 12 0 +1 +0 0 +11 111 1 +1 +1 Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c sèa, b, c, d? A 3. B 4. C 2. D 1.C¥u 44. GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 5chú sè æi mët kh¡c nhau. Chån ng¨u nhi¶nmët sè thuëc tªp S, x¡c su§t º sè â câ hai chú sè tªn còng kh¡c t½nh ch®n l´ b¬ng A 5081. B 12. C 518. D 59. 151pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 26C¥u 45.Cho h m sè f(x ) câ f(0) = 0 . Bi¸ty= f0( x ) l  h m sè bªc bènv  câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sè iºm cüc trà cõah m sè g(x ) = jf (x 4) x2j l  A 4. B 3. C 6. D 5. xyO y= f0( x ) C¥u 46.X²t c¡c sè thüc x; ythäa m¢n 2x2+ y2+1(x 2+ y2 2x + 2)4 x. Gi¡ trà nhä nh§t cõa biºuthùc P= 8x + 4 2x y+ 1 g¦n nh§tvîi sè n o d÷îi ¥y? A 1. B 2. C 3. D 4.C¥u 47.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i A,AB =a; S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=a. Gåi Ml trung iºm cõa c¤nh BC(tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch giúahai ÷íng th¯ng ACv S M b¬ng A p3a 3. B p2a 2. C a2. D p5a 5. SAB CMC¥u 48.Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng a, c¤nh b¶n b¬ng p 3a 2v Ol  t¥m cõa¡y. Gåi M,N ,P v  Ql¦n l÷ñt l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Otr¶n c¡c m°t ph¯ng (S AB ), (S B C ),( S C D )v  (S DA ). Thº t½ch khèi châp O:M N P Qb¬ng A a3 48. B 2a 3 81. C a3 81. D a3 96.C¥u 49. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 14 2 0 +1 0 +0 0 ++1 +1 2 2 223 3 +1 +1 Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nh 3f (x 2 4x ) = mcâ ½t nh§t 3nghi»mthüc ph¥n bi»t thuëc kho£ng (0; +1)? A 15. B 12. C 14. D 13.C¥u 50. Câ bao nhi¶u c°p sè nguy¶n d÷ìng (m ;n ) sao cho m+n 10 v  ùng vîi méi c°p (m ;n )tçn t¤i óng 3sè thüc a2 ( 1; 1) thäa m¢n 2a m= nln €a + p a2+ 1 Š? A 7. B 8. C 10. D 9. H˜T 152pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 27 — CHNH THÙC TNTHPT 2020Mæn: To¡nN«m håc: 20192020Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng ( ) : x 2y + 4 z 1 = 0 . V²c-tì n o d÷îi ¥y l mët v²c-tì ph¡p tuy¸n cõa ( )? A #n 3= (1;2; 4) . B #n 1= (1; 2;4) . C #n 2= (1; 2; 4). D #n 4= (1; 2; 4) .C¥u 2. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 7v  cæng sai d= 2 . Gi¡ trà cõa u2 b¬ng A 14. B 9. C 72. D 5.C¥u 3. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= x+ 1 x+ 3 l  A x= 1. B x= 1 . C x= 3. D x= 3 .C¥u 4.Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. H msè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (1; +1). B (0; 1). C ( 1; 0) . D (1 ; 0). xyO1 12 1 C¥u 5.Z4x 3dx b¬ng A 4x 4+ C. B 14x4+ C. C 12x2+ C. D x4+ C.C¥u 6. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log3(3a) b¬ng A 3 log3(a ). B 1 log3(a ). C 3 + log3(a ). D 1 + log3(a ).C¥u 7. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm n o d÷îi ¥y l  iºm biºu di¹n sè phùc z= 1 + 2 i? A N( 1; 2) . B P(2; 1) . C Q( 2; 1) . D M(1; 2) .C¥u 8. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 12 3 +1 +0 0 +11 113 3 +1 +1 iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A x= 2. B x= 3. C x= 1 . D x= 3 . 153pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 27C¥u 9.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 6 v  chi·u cao h= 4 . Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢cho b¬ng A 24. B 4. C 8. D 12.C¥u 10. Bi¸t2Z1 f(x ) d x= 3 v 2Z1 g(x ) d x= 2 . Khi â 2Z1 [f (x ) + g(x )] d xb¬ng A 1. B 5. C 1. D 6.C¥u 11. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 3 2=y 1 2=z+ 5 1 . iºm n o d÷îi ¥ythuëc d? A M(3; 1; 5) . B N(3; 1; 5) . C P(2; 2; 1) . D Q(2; 2; 1) .C¥u 12. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 3 a2v  chi·u cao h= 6 a. Thº t½ch cõa khèi châp ¢cho b¬ng A 3a 3. B 6a 3. C 9a 3. D 18a3.C¥u 13. Cho khèi trö câ b¡n k½nh ¡y r= 3 v  chi·u cao h= 5 . Thº t½ch cõa khèi trö ¢ chob¬ng A 45. B 5 . C 15. D 30.C¥u 14. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 1)2+ ( y 2)2+ ( z+ 3) 2= 9 . T¥m cõa (S )câ tåa ë l  A ( 1; 2; 3) . B ( 2; 4; 6) . C (1; 2;3) . D (2; 4;6) .C¥u 15. Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 5 4i b¬ng A 4. B 4. C 5. D 5.C¥u 16. Cho m°t c¦u câ b¡n k½nh r= 5 . Di»n t½ch cõa m°t c¦u ¢ cho b¬ng A 500 3. B 25. C 100 3. D 100.C¥u 17. Câ bao nhi¶u c¡ch chån mët håc sinh tø mët nhâm gçm 7håc sinh nam v  8håc sinhnú? A 8. B 15. C 56. D 7.C¥u 18.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x4+ 2 x2. B y= x3 3x . C y= x3 3x . D y= x4+ 2 x2. xyOC¥u 19.Trong khæng gian Oxyz, iºm n o d÷îi ¥y l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm A(3; 4; 1)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy )? A Q(0; 4; 1) . B P(3; 0; 1) . C M(0; 0; 1) . D N(3; 4; 0) .C¥u 20. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 3 xl  A [0; +1). B (0; +1). C Rn f 0g . D R.C¥u 21. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y r= 2 v  ë d i ÷íng sinh `= 7 . Di»n t½ch xung quanhcõa h¼nh nân ¢ cho b¬ng A 28 3. B 14. C 28. D 14 3. 154pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 22.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 22x 2= 2 xl  A x= 2. B x= 2 . C x= 4. D x= 4 .C¥u 23. Cho hai sè phùc z1 = 32i v  z2 = 2 +i. Sè phùc z1 z2 b¬ng A 1 + 3 i. B 1 3i. C 1 + 3i. D 1 3i.C¥u 24. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(x + 7) = 5 l  A x= 18 . B x= 25 . C x= 39 . D x= 3 .C¥u 25.Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sè nghi»mthüc cõa ph÷ìng tr¼nh f(x ) = 1 2l  A 4. B 2. C 3. D 1. xyO 11 1C¥u 26.C­t h¼nh trö (T )bði mët m°t ph¯ng qua tröc cõa nâ, ta ÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh vuængc¤nh b¬ng 5. Di»n t½ch xung quanh cõa (T )b¬ng A 25 2. B 25. C 50. D 25 4.C¥u 27. Cho sè phùc z= 3 + 2 i, sè phùc (1i) zb¬ng A 1 5i. B 5 i. C 1 5i. D 5 + i.C¥u 28. Sè giao iºm cõa ç thà h m sè y= x3+ 5 xvîi tröc ho nh l  A 3. B 2. C 0. D 1.C¥u 29. Vîia, b l  c¡c sè thüc d÷ìng tòy þ thäa m¢n log2a 2 log4b= 4 , m»nh · n o d÷îi ¥yóng? A a= 16 b2. B a= 8 b. C a= 16 b. D a= 16 b4.C¥u 30. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 1; 3) v  m°t ph¯ng (P ) : 3 x 2y + z 3 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng i qua Mv  song song vîi (P )l  A 3x 2y + z+ 1 = 0 . B 3x 2y + z 1 = 0 . C 2x + y 3z + 14 = 0 . D 2x + y 3z 14 = 0 .C¥u 31. Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x4 12x2 1tr¶n o¤n [0; 9]b¬ng A 28 . B 1. C 36 . D 37 .C¥u 32. Cho h m sè f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = x(x + 1)( x 4)3, 8x 2 R. Sè iºm cüc tiºu cõa h msè ¢ cho l  A 4. B 3. C 1. D 2.C¥u 33. GåiDl  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= e x, y = 0 ,x = 0 v x= 1 . Thº t½ch cõakhèi trán xoay t¤o th nh khi quay Dquanh tröc Oxb¬ng A 1Z0 e2xdx . B 1Z0 exdx . C 1Z0 exdx . D 1Z0 e2xdx .C¥u 34. Gåiz1,z2 l  hai nghi»m phùc cõa ph÷ìng tr¼nhz2+ z+ 3 = 0 . Khi â jz1j+ jz2jb¬ng A 3. B 2p 3. C p3. D 6.C¥u 35.Cho h¼nh hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ AB =a, AD =p 3a , AA 0=2 p 3a (tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng A0C v  m°t ph¯ng( ABC D )b¬ng A 45. B 30. C 60. D 90. AB C DA0 B0 C0 D0 155pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 27C¥u 36.Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log3(31x2) 3l  A (1 ; 2]. B [ 2; 2] . C (1 ; 2] [[2; + 1). D (0; 2].C¥u 37. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(1; 2; 2) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ y 3x + 1 = 0 .Ph÷ìng tr¼nh cõa ÷íng th¯ng i qua Mvuæng gâc vîi (P )l  A 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 + ty = 2 3t: B 8><>: x= 1 + 2 ty = 2 + tz = 2 3t: C 8><>: x= 1 2ty = 2 + tz = 2 3t: D 8><>: x= 2 + ty = 1 + 2 tz = 3 2t:C¥u 38. Bi¸t1Z0 [f (x ) + 2 x] d x= 5 . Khi â 1Z0 f(x ) d xb¬ng A 7. B 3. C 5. D 4.C¥u 39. Cho h¼nh nân (N )câ ¿nh S, b¡n k½nh ¡y b¬ng av  ë d i ÷íng sinh b¬ng 2p 2a . Gåi( T )l  m°t c¦u i qua Sv  ÷íng trán ¡y cõa (N ). B¡n k½nh cõa (T )b¬ng A 4p 7a 7. B 4a 3. C 8p 7a 7. D p7a .C¥u 40. Bi¸tF(x ) = e x+ 2 x2l  mët nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) tr¶n R. Khi â Zf(2 x) d xb¬ng A e2x+ 8 x2+ C. B 2ex+ 4 x2+ C. C 12e2x+ 2 x2+ C. D 12e2x+ 4 x2+ C.C¥u 41. N«m 2020, mët h¢ng xe æ-tæ ni¶m y¸t gi¡ b¡n lo¤i xe X l  850:000 :000 çng v  dü ànhtrong 10n«m ti¸p theo, méi n«m gi£m 2%gi¡ b¡n so vîi gi¡ b¡n cõa n«m li·n tr÷îc. Theo dü ànhâ, n«m 2025 h¢ng xe æ-tæ ni¶m y¸t gi¡ b¡n lo¤i xe X l  bao nhi¶u (k¸t qu£ l m trong ¸n h ngngh¼n)? A 768:333 :000 çng. B 765:000 :000 çng. C 752:966 :000 çng. D 784:013 :000 çng.C¥u 42. Tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè y= x3 3x 2+ (1 m)x çngbi¸n tr¶n kho£ng (2; +1)l  A (1 ; 2) . B (1 ; 1). C (1 ; 2]. D (1 ; 1].C¥u 43.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i A,AB =a;S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v  S A=p 2a . Gåi Ml  trung iºm cõaBC (tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng ACv S Mb¬ng A p10a 5. B a2. C p2a 3. D p2a 2. SAB CMC¥u 44.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 5chú sè æi mët kh¡c nhau. Chån ng¨u nhi¶nmët sè thuëc S, x¡c su§t º sè â câ hai chú sè tªn còng câ còng t½nh ch®n l´ b¬ng A 49. B 3281. C 25. D 3245.C¥u 45. 156pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho h m sèf(x ) câ f(0) = 0 . Bi¸ty= f0( x ) l  h m sè bªc bèn v  câ ç thàl  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sè iºm cüc trà cõa h m sè g(x ) = jf (x 4) + x2jl  A 3. B 6. C 5. D 4. xyOC¥u 46.Cho h¼nh châp ·u S:ABC Dcâ c¤nh ¡y b¬ng 2a , c¤nh b¶n b¬ng p 3a v  Ol  t¥m cõa¡y. Gåi M,N ,P v  Ql¦n l÷ñt l  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa Otr¶n c¡c m°t ph¯ng (S AB ), (S B C ),( S C D )v  (S DA ). Thº t½ch cõa khèi châp O:M N P Qb¬ng A 8a 3 81. B a3 6. C a3 12. D 16a3 81.C¥u 47. X²t c¡c sè thüc x, y thäa m¢n 2x2+ y2+1(x 2+ y2 2x + 2)4 x. Gi¡ trà lîn nh§t cõa biºuthùc P= 4y 2x + y+ 1 g¦n nh§tvîi sè n o d÷îi ¥y? A 1. B 0. C 3. D 2.C¥u 48. Cho h m sè y= ax 3+ bx2+ cx +d (a; b; c; d 2R) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xy0 y 10 4 +1 +0 0 +11 1 1 5 5 +1 +1 Câ bao nhi¶u sè d÷ìng trong c¡c sèa, b, c, d? A 4. B 2. C 3. D 1.C¥u 49. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 1+1 4 02 2 02 003 +1 +1 + +Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nh 4f (x 2 4x ) = mcâ ½t nh§t 3nghi»mthüc ph¥n bi»t thuëc kho£ng (0; +1)? A 16. B 19. C 20. D 17.C¥u 50. Câ bao nhi¶u c°p sè nguy¶n ( m; n) sao cho m+n 12 v  ùng vîi méi c°p ( m; n) tçn t¤ióng 3sè thüc a2 ( 1; 1) thäa m¢n 2a m= nln €a + p a2+ 1 Š? A 12. B 10. C 11. D 9. H˜T 157pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 28TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 28 — MINH HÅA TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: MH 2021Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Câ bao nhi¶u c¡ch chån ra 3 håc sinh tø mët nhâm câ 5 håc sinh? A 5!. B A35 . C C35 . D 53.C¥u 2. Cho c§p sè cëng (un)câ u1 = 1v u2 = 3Gi¡ trà cõa u3 b¬ng A 6. B 9. C 4. D 5.C¥u 3. Cho h m sè f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 12 0 2 +1 +0 0 +0 1 11 11H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o, trong c¡c kho£ng d÷îi ¥y?A ( 2; 2) . B (0; 2). C ( 2; 0) . D (2; +1).C¥u 4. Cho h m sè f(x ) câ b ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 12 2 +1 +0 0 +1 13 +1 iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A x= 3. B x= 1 . C x= 2 . D x= 2.C¥u 5. Cho h m sè f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa ¤o h m f0(x ) nh÷ sau: xf0( x ) 12 1 3 5 +1 +0 0 +0 0 +H m sèf(x ) câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A 4. B 1. C 2. D 3.C¥u 6. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x + 4 x 1 l  ÷íng th¯ng A x= 1 . B x= 1. C x= 2 . D x= 2. 158pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 7.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trongh¼nh b¶n? A y= x4+ 2 x2 1. B y= x4 2x 2 1. C y= x3 3x 2 1. D y= x3+ 3 x2 1. xyOC¥u 8.ç thà cõa h m sè y= x3 3x + 2 c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ë b¬ng A 0. B 1. C 2. D 2.C¥u 9. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, log3(9a) b¬ng A 12+ log3a. B 2 log3a. C (log3a)2. D 2 + log3a.C¥u 10. ¤o h m cõa h m sè y= 2 xl  A y0= 2 xln 2 . B y0= 2 x. C y0= 2x ln 2. D y0= x:2x 1.C¥u 11. Vîial  sè thüc d÷ìng tòy þ, p a3b¬ng A a6. B a3 2. C a2 3. D a1 6.C¥u 12. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 52x 4= 25 l  A x= 3 . B x= 2 . C x= 1 . D x= 1.C¥u 13. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(3x) = 3 l  A x= 3 . B x= 2 . C x= 8 3. D x= 1 2.C¥u 14. Cho h m sè f(x ) = 3 x2 1. Trong c¡c kh¯ng ành sau, kh¯ng ành n o óng? A Zf(x ) d x= 3 x3 x+ C. B Zf(x ) d x= x3 x+ C. C Zf(x ) d x= 1 3x3 x+ C. D Zf(x ) d x= x3 C.C¥u 15. Cho h m sè f(x ) = cos 2 x. Trong c¡c kh¯ng ành sau, kh¯ng ành n o óng? A Zf(x ) d x= 1 2sin 2x+ C. B Zf(x ) d x= 1 2sin 2x+ C. C Zf(x ) d x= 2 sin 2 x+ C. D Zf(x ) d x= 2 sin 2 x+ C.C¥u 16. N¸uZ21 f(x ) d x= 5 v Z32 f(x ) d x= 2 th¼ Z31 f(x ) d xb¬ng A 3. B 7. C 10 . D 7.C¥u 17. T½ch ph¥n Z21 x3dx b¬ng A 153 B 174 C 74 D 154C¥u 18. Sè phùc li¶n hñp cõa sè phùc z= 3 + 2 il  A z = 3 2i. B z = 2 + 3 i. C z = 3 + 2 i. D z = 3 2i.C¥u 19. Cho hai sè phùc z= 3 + iv  w= 2 + 3 iSè phùc z w b¬ng A 1 + 4i. B 1 2i. C 5 + 4i. D 5 2i.C¥u 20. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm biºu di¹n sè phùc 3 2i câ tåa ë l  A (2; 3). B ( 2; 3) . C (3; 2). D (3;2) . 159pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 28C¥u 21.Mët khèi châp câ di»n t½ch ¡y b¬ng 6 v  chi·u cao b¬ng 5. Thº t½ch cõa khèi châpâ b¬ng A 10. B 30. C 90. D 15.C¥u 22. Thº t½ch cõa khèi hëp chú nhªt câ ba k½ch th÷îc 2; 3; 7b¬ng A 14. B 42. C 126. D 12.C¥u 23. Cæng thùc t½nh thº t½ch Vcõa khèi nân câ b¡n k½nh ¡y rv  chi·u cao hl  A V=rh . B V=r 2h . C V= 1 3rh. D V= 1 3r2h .C¥u 24. Mët h¼nh trö câ b¡n k½nh ¡y r= 4 cm v  ë d i ÷íng sinh l= 3 cm Di»n t½ch xungquanh cõa h¼nh trö â b¬ng A 12cm 2. B 48cm 2. C 24cm 2. D 36cm 2.C¥u 25. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(1; 1; 2) v B(3; 1; 0) Trung iºm cõa o¤n th¯ngAB câ tåa ë l  A (4; 2; 2). B (2; 1; 1). C (2; 0;2) . D (1; 0;1) .C¥u 26. Trong khæng gian Oxyz, m°t c¦u (S ) : x2+ ( y 1)2+ z2= 9 câ b¡n k½nh b¬ng A 9. B 3. C 81. D 6.C¥u 27. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng n o d÷îi ¥y i qua iºm M(1; 2; 1)? A (P1) :x+ y+ z= 0 . B (P2) :x+ y+ z 1 = 0 . C (P3) :x 2y + z= 0 . D (P4) :x+ 2 y+ z 1 = 0 .C¥u 28. Trong khæng gian Oxyz, vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ch¿ ph÷ìng cõa ÷íng th¯ng iqua gèc tåa ë Ov  iºm M(1; 2; 1)? A #u 1= (1; 1; 1). B #u 2= (1; 2; 1). C #u 3= (0; 1; 0). D #u 4= (1;2; 1) .C¥u 29. Chån ng¨u nhi¶n mët sè trong 15 sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§t º chån ÷ñc sèch®n b¬ng A 78. B 815. C 715. D 12.C¥u 30. H m sè n o d÷îi ¥y çng bi¸n tr¶n A y= x+ 1 x 2. B y= x2+ 2 x. C y= x3 x2+ x. D y= x4 3x 2+ 2 .C¥u 31. GåiM; m l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t, gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè f(x ) = x4 2x 2+ 3tr¶n o¤n [0; 2]Têng M+m b¬ng A 11. B 14. C 5. D 13.C¥u 32. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 34 x2 27 l  A [ 1; 1] . B (1 ; 1]. C ” p 7;p 7—. D [1; +1).C¥u 33. N¸uZ31 [2f(x ) + 2]d x= 5 thiZ31 f(x ) d xb¬ng A 3. B 2. C 34. D 32.C¥u 34. Cho sè phùc z= 3 + 4 i. Mæ un cõa sè phùc (1 +i) z b¬ng A 50. B 10. C p10. D 5p 2. 160pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 35.Cho h¼nh hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ AB =AD = 2 v AA 0= 2 p 2(tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ng C A0v  m°tph¯ng (ABC D )b¬ng A 30. B 45. C 60. D 90. ABC DA0 B0 C0 D0 C¥u 36.Cho h¼nh châp tù gi¡c ·u S:ABC Dcâ ë d i c¤nh ¡y b¬ng 2 v ë d i c¤nh b¶n b¬ng 3 (tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch tø S ¸n m°tph¯ng (ABC D )b¬ng A p7. B 1. C 7. D p11. AB C DSC¥u 37.Trong khæng gian Oxyz, m°t c¦u câ t¥m l  gèc tåa ë Ov  i qua iºm M(0; 0; 2) câph÷ìng tr¼nh l  A x2+ y2+ z2= 2 . B x2+ y2+ z2= 4 . C x2+ y2+ ( z 2)2= 4 . D x2+ y2+ ( z 2)2= 2 .C¥u 38. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng i qua hai iºm A(1; 2; 1) v  B(2; 1; 1) câ ph÷ìngtr¼nh tham sè l  A 8<: x= 1 + ty = 2 3tz = 1 + 2 t. B 8<: x= 1 + ty = 2 3tz = 1 + 2 t. C 8<: x= 1 + ty = 3 + 2 tz = 2 t . D 8<: x= 1 + ty = 1 + 2 tz = t .C¥u 39. Cho h m sè f(x ), ç thà cõa h m sè y= f0(x ) l  ÷íng congtrong h¼nh b¶n. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè g(x ) = f(2 x) 4x tr¶n o¤n 3 2; 2 b¬ng A f(0) . B f( 3) + 6 . C f(2) 4. D f(4) 8. xy3 22 4OC¥u 40.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n d÷ìng ysao cho ùng vîi méi ycâ khæng qu¡ 10 sè nguy¶n xthäam¢n €2x+1p 2Š(2 x y) < 0? A 1024. B 2047. C 1022. D 1023.C¥u 41. Cho h m sè f(x ) = §x2 1 khi x 2x 2 2x + 3 khi x <2.T½ch ph¥n Z 20 f(2 sin x+ 1) cos xdx b¬ng A 233 B 236 C 176 D 173C¥u 42. Câ bao nhi¶u sè phùc zthäa m¢n jz j = p 2v  (z + 2 i) ( z 2)l  sè thu¦n £o? A 1. B 0. C 2. D 4. 161pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 28C¥u 43.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡yABCl  tam gi¡c ·u c¤nh a, c¤nhb¶n S Avuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, gâc giúa S Av  m°t ph¯ng (S B C )b¬ng 45(tham kh£o h¼nh b¶n). Thº t½ch cõa khèi châp S:ABCb¬ng A a3 8 B 3a 3 8 C p3a 3 12 D a3 4 AB CSC¥u 44.Æng B¼nh l m lan can ban cæng ngæi nh  cõa m¼nh b¬ngmët t§m k½nh c÷íng lüc. T§m k½nh â l  mët ph¦n cõa m°t xungquanh cõa mët h¼nh trö nh÷ h¼nh b¶n. Bi¸t gi¡ ti·n cõa 1m2k½nhnh÷ tr¶n l  1.500.000 çng. Häi sè ti·n (l m trán ¸n h ng ngh¼n)m  æng B¼nh mua t§m k½nh tr¶n l  bao nhi¶u? A 23:591 :000 çng. B 36:173 :000 çng. C 9:437 :000 çng. D 4:718 :000 çng. 4:45 m 150 1:35 m C¥u 45.Trong khæng gian Oxyzcho m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ 2 y z 3 = 0 v  hai ÷íng th¯ngd 1: x 1 2=y 1=z+ 1 2 ; d2:x 2 1=y 2=z+ 1 1 ÷íng th¯ng vuæng gâc vîi (P ), çng thíi c­t c£d 1 v d2 câ ph÷ìng tr¼nh l  A x 3 2=y 2 2=z+ 2 1 B x 2 3=y 2 2=z+ 1 2 C x 1 2=y 2 =z+ 1 1 D x 2 2=y+ 1 2=z 2 1 C¥u 46. Chof(x ) l  h m sè bªc bèn thäa m¢n f(0) = 0 H m sè f0(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) 13 1 +1 1 1 61 3 +1 H m sèg(x ) = jf (x 3) 3x j câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A 3. B 5. C 4. D 2.C¥u 47. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n a(a 2) sao cho tçn t¤i sè thüc xthäa m¢n a logx+ 2 log a= x 2? A 8. B 9. C 1. D Væ sè.C¥u 48. Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nhb¶n. Bi¸t h m sè f(x ) ¤t cüc trà t¤i hai iºm x1; x2thäa m¢nx2 =x1 + 2v  f(x1) +f(x2) = 0. Gåi S1 v S2 l  di»n t½ch cõa hai h¼nh ph¯ng ÷ñcg¤ch trong h¼nh b¶n. T¿ sè S1 S2 b¬ng A 34 B 58 C 38 D 35 xyO S2 S1 x1 x2 162pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 49.X²t hai sè phùc z1; z2, thäa m¢njz1j= 1 ;jz2j= 2 v jz1 z2j= p 3. Gi¡ trà lîn nh§t cõaj 3 z1 +z2 5ij b¬ng A 5 p 19. B 5 +p 19. C 5 + 2 p 19. D 5 + 2p 19.C¥u 50. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(2; 1; 3) v B(6; 5; 5) . X²t khèi nân (N )câ ¿nh A,÷íng trán ¡y n¬m tr¶n m°t c¦u ÷íng k½nh ABKhi (N )câ thº t½ch lîp nh§t th¼ m°t ph¯ng chùa÷íng trán ¡y cõa (N )câ ph÷ìng tr¼nh d¤ng 2x + by +cz +d= 0 . Gi¡ trà cõa b+ c+ db¬ng A 21 . B 12 . C 18 . D 15 .H˜T 163pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 29TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 29 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-101-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 3x< 2l  A (1 ; log32). B (log32; +1). C (1 ; log23). D (log23; +1).C¥u 2. N¸u4Z1 f(x )d x= 3 v 4Z1 g(x )d x= 2 th¼ 4Z1 f (x ) g(x )d x b¬ng A 1. B 5. C 5. D 1.C¥u 3. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I(1; 4; 0) v  b¡n k½nh b¬ng 3. Ph÷ìngtr¼nh cõa (S ) l  A (x + 1) 2+ ( y 4)2+ z2= 9 . B (x 1)2+ ( y+ 4) 2+ z2= 9 . C (x 1)2+ ( y+ 4) 2+ z2= 3 . D (x + 1) 2+ ( y 4)2+ z2= 3 .C¥u 4. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng di qua iºm M(3; 1; 4) v  câ mët v²ctì ch¿ph÷ìng #u = ( 2; 4; 5) . Ph÷ìng tr¼nh cõa dl  A 8><>: x= 2 + 3 ty = 4 tz = 5 + 4 t. B 8><>: x= 3 + 2 ty = 1 + 4 tz = 4 + 5 t. C 8><>: x= 3 2ty = 1 + 4 tz = 4 + 5 t. D 8><>: x= 3 2ty = 1 + 4 tz = 4 + 5 t.C¥u 5. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa ¤o h m nh÷ sau xf0( x ) 12 1 1 4 +1 0 +0 0 +0 Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 5. B 3. C 2. D 4.C¥u 6. ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trongh¼nh b¶n A y= 2x 4+ 4 x2 1. B y= x2+ 3 x 1. C y= 2 x4 4x 2 1. D y= x3 3x 1. xyOC¥u 7.ç thà cõa h m sè y= x4+ 4 x2 3c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ë b¬ng A 0. B 3. C 1. D 3.C¥u 8. Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼, n 4, cæng thùc n o d÷îi ¥y óng? A A4n = (n 4)! n! . B A4n = 4! (n 4)! . C A4n = n! 4!(n 4)! . D A4n = n! (n 4)! .C¥u 9. Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 5 2i b¬ng A 5. B 2. C 5. D 2.C¥u 10. Tr¶n kho£ng (0; +1), ¤o h m cõa h m sè y= x5 2l  A y0= 2 7x 7 2. B y0= 2 5x 3 2. C y0= 5 2x 3 2. D y0= 5 2x 3 2. 164pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 11.Cho h m sè y= x2+ 4 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Rf(x )d x= 2 x+ C. B Rf(x )d x= x2+ 4 x+ C. C Rf(x )d x= x3 3+ 4x+ C. D Rf(x )d x= x3+ 4 x+ C.C¥u 12. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A( 2; 3; 5) . Tåa ë v²ctì # OA l  A ( 2; 3; 5) . B (2;3; 5) . C ( 2; 3; 5) . D (2;3; 5) .C¥u 13. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 1 +1 0 +0 +1 3 51Gi¡ trà cüc tiºu cõa h m sè ¢ cho b¬ngA 1. B 5. C 3. D 1.C¥u 14. Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. H m sè¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (0; 1). B (1 ; 0). C (0; +1). D ( 1; 1) . xyO1 2 1C¥u 15.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(5x) = 2 l  A x= 8 5. B x= 9 . C x= 9 5. D x= 8 .C¥u 16. N¸u2Z0 f(x )d x= 4 th¼ 2Z0 3f (x )d xb¬ng A 36. B 12. C 3. D 4.C¥u 17. Thº t½ch cõa khèi lªp ph÷ìng c¤nh 5a b¬ng A 5a 3. B a3. C 125a3. D 25a3.C¥u 18. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 9 x A R. B [0; +1). C Rn f 0g . D (0; +1).C¥u 19. Di»n t½ch Scõa m°t c¦u b¡n k½nh R÷ñc t½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y A S= 16 R2. B S= 4 R2. C S= R 2. D S= 4 3R 2.C¥u 20. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x 1 x 1 l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A x= 1 . B x= 1. C x= 2 . D x= 1 2.C¥u 21. Choa >0v  a6= 1 , khi â loga4p ab¬ng A 4. B 14. C 1 4. D 4.C¥u 22. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 5 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch khèi châp ¢ chob¬ng A 56a 3. B 52a 3. C 5a 3. D 53a 3.C¥u 23. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 3 x y+ 2 z 1 = 0 . V²ctì n o d÷îi ¥y l mët v²ctì ph¡p tuy¸n cõa (P )? A #n 1= (3; 1; 2) . B #n 2= (3;1; 2) . C #n 3= (3; 1; 2). D #n 4= (3; 1;2) .C¥u 24. Cho khèi trö b¡n k½nh ¡y r= 6 v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch khèi trö ¢ cho b¬ng A 108. B 36. C 18. D 54. 165pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 29C¥u 25.Cho hai sè phùc z= 4 + 2 iv  w= 3 4i. Sè phùc z+ w b¬ng A 1 + 6i. B 7 2i. C 7 + 2i. D 1 6i.C¥u 26. Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 3v u2 = 9. Cæng bëi cõa c§p sè nh¥n ¢ cho b¬ng A 6. B 13. C 3. D 6.C¥u 27. Cho h m sè f(x ) = e x+ 2 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Rf(x )d x= e x 2+ C. B Rf(x )d x= e x+ 2 x+ C. C Rf(x )d x= e x+ C. D Rf(x )d x= e x 2x + C.C¥u 28. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm M( 3; 4) l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc n o d÷îi ¥y? A z2 = 3 + 4i. B z3 =3 + 4 i. C z4 =3 4i. D z1 = 34i.C¥u 29.Bi¸t h m sè y= x+ a x+ 1 (a l  sè thüc cho tr÷îc, a6= 1 ) câ ç thà nh÷ trongh¼nh b¶n. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A y0< 0;8 x 6= 1. B y0> 0;8 x 6= 1. C y0< 0;8 x 2 R. D y0> 0;8 x 2 R. xO yC¥u 30.Tø mët hëp chùa 12 qu£ bâng gçm 5 qu£ m u ä v  7 qu£ m u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çngthíi 3 qu£. X¡c su§t º l§y ÷ñc 3 qu£ m u xanh b¬ng A 744. B 27. C 122. D 512.C¥u 31. Tr¶n o¤n [0; 3], h m sè y= x3+ 3 x¤t gi¡ trà lîn nh§t t¤i iºm A x= 0 . B x= 3 . C x= 1 . D x= 2 .C¥u 32. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M( 1; 3; 2) v  m°t ph¯ng (P ) : x 2y + 4 x+ 1 = 0 .÷ìng th¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi (P )câ phuoeng tr¼nh l  A x+1 1=y 3 2 = z 2 1. B x 1 1=y+3 2 = z+2 1. C x 1 1=y+3 2 = z+2 4. D x+1 1=y 3 2 = z 2 4.C¥u 33. Cho h¼nh Châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i B,AB = 2av  S A vuæng gâcvîi m°t ph¯ng ¡y. Kho£ng c¡ch tø C¸n m°t ph¯ng (S AB )b¬ng A p2a . B 2a . C a. D 2p 2a .C¥u 34. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(1; 0; 0) v B(4; 1; 2) . M°t ph¯ng i qua Avuænggâc vîi ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 3x + y+ 2 z 17 = 0 . B 3x + y+ 2 z 3 = 0 . C 5x + y+ 2 z 5 = 0 . D 5x + y+ 2 z 25 = 0 .C¥u 35. Cho sè phùc zthäa m¢n iz= 5 + 4 i.Sè phùc li¶n hñp cõa zl  A z= 4 + 5 i. B z= 4 5i. C z= 4 + 5 i. D z= 4 5i.C¥u 36.Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau (tham kh£o h¼nh b¶n). Gâcgiúa hai ÷íng th¯ng AA0v  BC 0b¬ng A 30. B 90. C 45. D 60. AB CA0 B0 C0 166pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 37.Vîi måia, b thäa m¢n log2a3+ log 2b= 6 , kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A a3b = 64 . B a3b = 36 . C a3+ b= 64 . D a3+ b= 36 .C¥u 38. N¸u2Z0 f(x )d x= 5 th¼ 2Z0 [2f(x ) 1]d xb¬ng A 8. B 9. C 10. D 13.C¥u 39. Cho h m sè f(x ) = ¨2x + 5 khix13 x 2+ 4 khix < 1. Gi£ sûFl  nguy¶n h m cõa ftr¶n Rthäa m¢nF (0) = 2 . Gi¡ trà cõa F( 1) + 2 F(2) b¬ng A 27. B 29. C 12. D 33.C¥u 40. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n €3x2 9xŠlog 2(x + 25) 3 0? A 24. B Væ sè. C 26. D 25.C¥u 41.Cho h m sè bªc ba y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sènghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh f(f (x )) = 1 l  A 9. B 3. C 6. D 7. xy1 121 1 3C¥u 42.C­t h¼nh nân (@ ) bði m°t ph¯ng i qua ¿nh v  t¤o vîi m°t chùa ¡y gâc 60, ta ÷ñcthi¸t di»n l  tam gi¡c ·u c¤nh 4a . Di»n t½ch xung quanh cõa (@ ) b¬ng A 8p 7a 2. B 4p 13a 2. C 8p 13a 2. D 4p 7a 2.C¥u 43. Tr¶n tªp hñp c¡c sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2 2(m + 1) z+ m2= 0 (m l  tham sè thüc).Câ bao nhi¶u gi¡ trà cõa mº ph÷ìng tr¼nh â câ nghi»m zo thäa m¢njzoj= 7 ? A 2. B 3. C 1. D 4.C¥u 44. X²t c¡c sè phùc z, w thäa m¢n jz j = 1 v jw j= 2 . Khi jz + i w 6 8ij ¤t gi¡ trà nhänh§t, jz wjb¬ng A p2215. B p5. C 3. D p295.C¥u 45. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d:x 1= y 1 1=z 2 1 v  m°t ph¯ng(P ) : x+ 2 y+z 4 = 0 . H¼nh chi¸u vuæng gâc cõa dl¶n (P )l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A x2= y+1 1=z+2 4 . B x3= y+1 2 = z+2 1. C x2= y 1 1=z 2 4 . D x3= y 1 2 = z 2 1.C¥u 46. Cho h m sè f(x ) = x3+ ax 2+ bx +cvîi a, b, c l  c¡c sè thüc. Bi¸t h m sè g(x ) =f (x ) + f0( x ) + f00(x ) câ hai gi¡ trà cüc trà l  3 v  6. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy = f(x ) g(x )+6 v y= 1 b¬ng A 2 ln 3. B ln 3. C ln 18. D 2 ln 2.C¥u 47. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n ysao cho tçn t¤i x2 1 3; 3 thäa m£n 273x 2+ xy= (1 + xy)27 9x? A 27. B 9. C 11. D 12.C¥u 48. Cho khèi hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ ¡y h¼nh vuæng. BD= 2a, gâc giúa hai m°tph¯ng (A 0BD )v  (ABC D )b¬ng 30circ . Thº t½ch cõa khèi hëp chú nhªt ¢ cho b¬ng A 6p 3a 3. B 2p 39a3. C 2p 3a 3. D 2p 33a3.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, Cho hai iºm A(1; 3; 4) v  B( 2; 1; 2) . X²t hai iºm Mv Nthay êi thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho M N= 2. Gi¡ trà lîn nh§t cõa jAM BN jb¬ng A 3p 5. B p61. C p13. D p53. 167pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 29C¥u 50.Cho h m sè y= f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = ( x 7)( x2 9),8x 2 R. Câ bao nhi¶u gi¡ trànguy¶n d÷ìng cõa tham sè mº h m sè g(x ) = f(jx 2+ 5 xj+ m)câ ½t nh§t 3 iºm cüc trà A 6. B 7. C 5. D 4.H˜T 168pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 30 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-102-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Tr¶n kho£ng (0; +1), ¤o h m cõa h m sè y= x5 4l  A 49x 9 4. B 45x 1 4. C 54x 1 4. D 54x1 4.C¥u 2. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 3 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch cõa khâi châp ¢ chob¬ng A 32a3. B 3a 3. C 13a3. D a3.C¥u 3. N¸uZ41 f(x )d x = 6 v Z41 g(x )d x = 5 th¼ Z41 [f (x ) g(x )] b¬ng A 1. B 11 . C 1. D 11.C¥u 4. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 7 xl  A Rn f 0g . B [0; +1). C (0; +1). D R.C¥u 5. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 1 +1 +0 0 +1 35 +1 Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l A 3. B 1. C 5. D 1.C¥u 6. Di»n t½ch Scõa m°t c¦u b¡n k½nh R÷ñc t½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A S= 4 R2. B S= 16 R2. C S= 4 3R2. D S= R 2.C¥u 7. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng di qua M(2; 2; 1) v  câ mët vectì ch¿ ph÷ìng# u = (5; 2; 3) . Ph÷ìng tr¼nh cõa dl : A 8<: x= 2 + 5 ty = 2 + 2 tz = 1 3t . B 8<: x= 2 + 5 ty = 2 + 2 tz = 1 + 3 t. C 8<: x= 2 + 5 ty = 2 + 2 tz = 1 3t . D 8<: x= 5 + 2 ty = 2 + 2 tz = 3 + t.C¥u 8. 169pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 30Cho h m sèy= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. H msè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A ( 1; 1) . B (1 ; 0). C (0; 1). D (0; +1). xy1 121C¥u 9.Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼ n 5,cæng thùc n o d÷îi ¥y óng? A A5n = n! 5! (n 5)! . B A5n = 5! (n 5)! . C A5n = n! (n 5)! . D A5n = (n 5)! n! .C¥u 10. Thº t½ch cõa khèi lªp ph÷ìng c¤nh 4a b¬ng A 64a3. B 32a3. C 16a3. D 8a 3.C¥u 11. Cho h m sè f(x ) = x2+ 3 . Kh¯ng ành n o sau ¥y óng? A Zf(x )d x= x2+ 3 x+ C. B Zf(x )d x= x3 3+ 3x+ C. C Zf(x )d x= x3+ 3 x+ C. D Zf(x )d x= 2 x+ C.C¥u 12. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm M( 3; 2) l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc n o d÷îi ¥y? A z3 = 32i. B z4 = 3 + 2i. C z1 =3 2i. D z2 =3 + 2 i.C¥u 13. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 2x + 5 y+ z 3 = 0 . V²ctì n o d÷îi ¥yl  mët v²ctì ph¡p tuy¸n cõa (P )? A #n 2= (2; 5; 1) . B #n 1= (2; 5; 1). C #n 4= (2; 5;1) . D #n 3= (2;5; 1) .C¥u 14. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(4; 1; 3) . Tåa ë vectì # OA l  A ( 4; 1; 3) . B (4;1; 3) . C ( 4; 1; 3) . D (4; 1; 3).C¥u 15.ç thà cõa h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nhb¶n? A y= x3 3x + 1 . B y= 2x 4+ 4 x2+ 1 . C y= x3+ 3 x+ 1 . D y= 2 x4 4x 2+ 1 . xyC¥u 16.Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 3v u2 = 12.Cæng bëi cõa c§p sè nh¥n ¢ cho b¬ng A 9. B 9. C 14. D 4.C¥u 17. Choa >0v  a6= 1 khi â loga3p ab¬ng A 3. B 13. C 1 3. D 3.C¥u 18. ç thà cõa h m sè y= x4 2x 2+ 3 c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ë b¬ng A 1. B 0. C 2. D 3.C¥u 19. Cho hai sè phùc z= 5 + 2 iv  w= 1 4i. Sè phùc z+ w b¬ng A 6 + 2i. B 4 + 6i. C 6 2i. D 4 6i. 170pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 20.Cho h m sè f(x ) = e x+ 1 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥yóng? A Zf(x )d x= e x 1+ C. B Zf(x )d x= e x x+ C. C Zf(x )d x= e x+ x+ C. D Zf(x )d x= e x+ C.C¥u 21. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa ¤o h m nh÷ sau: xf0( x ) 12 1 1 2 3 +1 +0 0 +0 0 0 +Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 5. B 3. C 2. D 4.C¥u 22. N¸uZ30 f(x )d x= 3 th¼Z30 2f (x )d xb¬ng A 3. B 18. C 2. D 6.C¥u 23. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= x+ 1 x 2l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A x= 1. B x= 2. C x= 2 . D x= 1 .C¥u 24. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I(0; 2; 1) v  b¡n k½nh b¬ng 2. Ph÷ìngtr¼nh cõa (S ) l  A x2+ ( y+ 2) 2+ ( z 1)2= 2 . B x2+ ( y 2)2+ ( z+ 1) 2= 2 . C x2+ ( y+ 2) 2+ ( z+ 1) 2= 4 . D x2+ ( y+ 2) 2+ ( z 1)2= 4 .C¥u 25. Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 6 2i b¬ng A 2. B 2. C 6. D 6.C¥u 26. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 2x< 5l  A (1 ; log25). B (log25; +1). C (1 ; log52). D (log52; +1).C¥u 27. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log5(3x) = 2 l  A x= 25 . B x= 32 3. C x= 32 . D x= 25 3.C¥u 28. Cho khèi trö câ b¡n k½nh ¡y b¬ng 4v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch cõa khèi trö ¢ chob¬ng A 16. B 48. C 36. D 12.C¥u 29.Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau (thamkh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa hai ÷íng th¯ng AA0v  B0C b¬ng A 90. B 45. C 30. D 60. AB CA0 B0 C0 C¥u 30.Tr¶n khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(0; 0; 1) v B(2; 1; 3) . M°t ph¯ng i qua Av  vuænggâc vîi ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + y+ 2 z 11 = 0 . B 2x + y+ 2 z 2 = 0 . C 2x + y+ 4 z 4 = 0 . D 2x + y+ 4 z 17 = 0 .C¥u 31. Tø mët hëp chùa 10qu£ bâng gçm 4 qu£ m u ä v  6qu£ m u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çngthíi 3qu£. X¡c su§t º l§y ÷ñc 3qu£ m u xanh b¬ng A 16. B 130. C 35. D 25. 171pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 30C¥u 32.Cho sè phùc zthäa m¢n iz= 6 + 5 i. Sè phùc li¶n hñp cõa zl  A z= 5 6i. B z= 5 + 6 i. C z= 5 + 6 i. D z= 5 6i.C¥u 33.Bi¸t h m sè y= x+ a x+ 1 (vîial  sè thüc, a6= 1) câ ç thành÷ h¼nh b¶n. M»nh · n o d÷îi ¥y l  óng? A y0< 0; 8x 2 R. B y0> 0; 8x 6= 1. C y0< 0; 8x 6= 1. D y0> 0; 8x 2 R. xyC¥u 34.Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 1; 1) v  m°t ph¯ng (P ) : x 3y + 2 z+ 1 = 0÷íng th¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi (P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x 2 1=y 1 3 =z+ 1 1. B x 2 1=y 1 3 =z+ 1 2. C x+ 2 1=y+ 1 3 =z 1 1. D x+ 2 1=y+ 1 3 =z 1 2.C¥u 35. Tr¶n o¤n [ 2; 1] , h m sè y= x3 3x 2 1¤t gi¡ trà lîn nh§t t¤i iºm A x= 2. B x= 0 . C x= 1. D x= 1 .C¥u 36.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i C,AC = 3av S A vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y. Kho£ng c¡ch tø B¸n m°t ph¯ng (S AC )b¬ng A 32a. B 3p 22a. C 3a . D 3p 2a . AB CSC¥u 37.N¸uZ20 f(x )d x= 3 th¼Z20 [2f(x ) 1] d xb¬ng A 6. B 4. C 8. D 5.C¥u 38. Vîi måia, b thäa m¢n log2a3+ log 2b= 8 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A a3+ b= 64 . B a3b = 256 . C a3b = 64 . D a3+ b= 256 .C¥u 39. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n €3x2 9xŠ[log 2(x + 30) 5] 0? A 30. B Væ sè. C 31. D 29.C¥u 40. Cho h m sè f(x ) = §2x 1 khix 13 x 2 2 khi x < 1. Gi£ sûFl  nguy¶n h m cõa ftr¶n Rthäam¢n F(0) = 2 . Gi¡ trà cõa F( 1) + 2 F(2) b¬ng A 9. B 15. C 11. D 6.C¥u 41. 172pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIACho h m sè bªc bay= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sènghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh f(f (x )) = 1 l  A 9. B 7. C 3. D 6. xy1 121 1 3C¥u 42.X²t c¡c sè phùc z; wthäa m¢n jz j = 1 v jw j= 2 .Khi jz + i w+ 6 8ij ¤t gi¡ trà nhä nh§t, jz wjb¬ng A p5. B p2215. C 3. D p295.C¥u 43. Cho h m sè f(x ) = x3+ ax 2+ bx +cvîi a, b, c l  c¡c sè thüc. Bi¸t h m sèg (x ) = f(x ) + f0(x ) + f00(x ):câ hai gi¡ trà cüc trà l  4 v  2. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng y= f(x ) g(x ) + 6 v y= 1b¬ng A 2 ln 2. B ln 6. C 3 ln 2. D ln 2.C¥u 44. Cho khèi hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ ¡y l  h¼nh vuæng, BD= 4a, gâc giúa haim°t ph¯ng (A 0BD )v  (ABC D )b¬ng 30. Thº t½ch cõa khèi hëp chú nhªt b¬ng A 16p 39a3. B 48p 3a 3. C 16p 33a3. D 16p 3a 3.C¥u 45. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n ysao cho tçn t¤i x2 �1 3; 4 ‹thäa m¢n 273x 2+ xy= (1 + xy):27 12x? A 27. B 15. C 12. D 14.C¥u 46. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x+ 1 1=y 1=z 1 2v  m°t ph¯ng( P ) : 2 x+ y z+ 3 = 0 . H¼nh chi¸u vuæng gâc cõa dtr¶n (P )l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A x+ 1 4=y 5=z 1 13. B x+ 1 3=y 5 =z 1 1. C x 1 3=y 5 =z+ 1 1. D x 1 4=y 5=z+ 1 13.C¥u 47. C­t h¼nh nân (N )bði m°t ph¯ng i qua ¿nh v  t¤o vîi m°t ph¯ng chùa ¡y mët gâc 60ta ÷ñc thi¸t di»n l  tam gi¡c ·u câ c¤nh 2a . Di»n t½ch xung quanh cõa (N )b¬ng A p7a 2. B p13a 2. C 2p 7a 2. D 2p 13a 2.C¥u 48. Tr¶n tªp hñp sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2 2 ( m + 1) z+ m2= 0 (m l  tham sè thüc).Câ bao nhi¶u gi¡ trà cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh â câ nghi»m z0 thäa m¢njz0j= 5 ? A 2. B 3. C 1. D 4.C¥u 49. Cho h m sè y= f(x ) câ ¤o h m. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n d÷ìng cõa tham sè mºh m sè g(x ) = f(jx 3+ 6 xj+ m)câ ½t nh§t 3iºm cüc trà? A 5. B 8. C 6. D 7.C¥u 50. Trong khæng gian, cho hai iºm A(1; 3; 2) v B( 2; 1; 3) . X²t hai iºm Mv Nthayêi thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho M N= 1. Gi¡ trà lîn nh§t cõa jAM BN jb¬ng A p17. B p41. C p37. D p61.H˜T 173pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 31TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 31 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-103-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.ç thà h m sè n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x3 2x + 1 2. B y= x3 2x + 1 2. C y= x4+ 2 x2+ 1 2. D y= x4+ 2 x2+ 1 2. xyOC¥u 2.Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 3v u2 = 15. Cæng bëi cõa c§p sè nh¥n ¢ cho b¬ng? A 12 . B 15. C 5. D 12.C¥u 3. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 7 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng? A 76a3. B 72a3. C 73a3. D 7a 3.C¥u 4. N¸uZ41 f(x )d x= 5 v Z41 g(x )d x= 4 th¼ Z41 f (x ) g(x )d x b¬ng? A 1. B 9. C 1. D 9.C¥u 5. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng di qua iºm M( 3; 1; 2) v  câ mët vectì ch¿ph÷ìng #u = (2; 4; 1) , ph÷ìng tr¼nh cõa dl  A 8<: x= 3 + 2 ty = 1 + 4 tz = 2 t . B 8<: x= 3 + 2 ty = 1 + 4 tz = 2 + t. C 8<: x= 3 + 2 ty = 1 + 4 tz = 2 t . D 8<: x= 2 3ty = 4 + tz = 1 + 2 t.C¥u 6. Di»n t½ch Scõa m°t c¦u b¡n k½nh R÷ñc t½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A S= R 2. B S= 4 3R2. C S= 4 R2. D S= 16 R2.C¥u 7. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : x 2y + 2 z 3 = 0 . Vectì n o d÷îi ¥y l mët v²ctì ph¡p tuy¸n cõa (P )? A #n 3= (1; 2; 2). B #n 1= (1;2; 2) . C #n 4= (1;2; 3) . D #n 2= (1; 2;2) .C¥u 8. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I(0; 1; 2) v  b¡n k½nh b¬ng 3. Ph÷ìngtr¼nh cõa (S ) l  A x2+ ( y 1)2+ ( z+ 2) 2= 9 . B x2+ ( y+ 1) 2+ ( z 2)2= 9 . C x2+ ( y 1)2+ ( z+ 2) 2= 3 . D x2+ ( y+ 1) 2+ ( z 2)2= 3 .C¥u 9. Cho h m sè f(x ) = x2+ 1 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Zf(x )d x= x3+ x+ C. B Zf(x )d x= x3 3+x+ C . C Zf(x )d x= x2+ x+ C. D Zf(x )d x= 2 x+ C.C¥u 10. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa ¤o h m nh÷ sau: 174pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAxf0( x ) 13 1 1 2 +1 +0 0 +0 0 +Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 2. B 3. C 4. D 5.C¥u 11. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 6 xl  A [0; +1). B Rn f 0g . C (0; +1). D R.C¥u 12. N¸uZ30 f(x )d x= 2 th¼Z30 3f (x )d xb¬ng A 6. B 2. C 18. D 3.C¥u 13. Tr¶n m°t ph¯ng tåa ë, iºm M( 2; 3) l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc n o d÷îi ¥y? A z3 = 2 + 3i. B z4 =2 3i. C z1 =2 + 3 i. D z2 = 23i.C¥u 14. Cho h m sè f(x ) = ex+ 3 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Zf(x )d x= ex+ 3 x+ C. B Zf(x )d x= ex+ C . C Zf(x )d x= ex 3+ C . D Zf(x )d x= ex 3x + C.C¥u 15.Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. H m sè ¢cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A (1 ; 2). B (0; 2). C ( 2; 2) . D (2; +1). xyO 22 2C¥u 16.ç thà h m sè y= x3+ 2 x2 1c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ë b¬ng A 3. B 1. C 1. D 0.C¥u 17. Tr¶n kho£ng (0; +1), ¤o h m cõa h m sè y= x4 3l  A y0= 4 3x1 3. B y0= 4 3x 1 3. C y0= 3 7x 7 3. D y0= 3 4x 1 3.C¥u 18. Choa >0v  a6= 1 , khi â logap ab¬ng A 2. B 2. C 1 2. D 12.C¥u 19. Trong khæng gian Oxyzcho iºm A(3; 2; 4) . Tåa ë cõa vectì # OA l  A (3;2; 4) . B ( 3; 2; 4) . C (3; 2;4) . D (3; 2; 4).C¥u 20. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 2x> 3l  A (log32; +1). B (1 ; log23). C (1 ; log32). D (log23; +1).C¥u 21. Cho hai sè phùc z= 1 + 2 iv  w= 3 4i. Sè phùc z+ w b¬ng A 2 6i. B 4 + 2i. C 4 2i. D 2 + 6 i.C¥u 22. Cho h m sè câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh v³ d÷îi xy0 y 12 0 2 +1 0 +0 0 ++1 +1 1 1 001 1 +1 +1 175pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 31Gi¡ trà cüc ¤i cõa h m sè b¬ngA 3. B 0. C 2. D 1.C¥u 23. Thº t½ch khèi lªp ph÷ìng câ ë d i c¤nh 3a b¬ng A 27a3. B 3a 3. C 9a 3. D a3.C¥u 24. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= 2x + 1 x 1 l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A x= 2 . B x= 1 . C x= 1 2. D x= 1.C¥u 25. Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 3 2i b¬ng A 2. B 3. C 3. D 2.C¥u 26. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log3(2x) = 2 l  A x= 9 2. B x= 9 . C x= 4 . D x= 8 .C¥u 27. Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼ v  n 2, cæng thùc n o d÷îi ¥y óng? A A2n = (n 2)! n! . B A2n = 2! (n 2)! . C A2n = n! 2!(n 2)! . D A2n = n! (n 2)! .C¥u 28. Cho khèi trö câ b¡n k½nh r= 2 v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch khèi trö ¢ cho b¬ng A 12. B 18. C 6 . D 4 .C¥u 29. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(1; 2; 1) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ y 3z + 1 = 0÷íng th¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi (P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x 1 2=y 2 1=z+ 1 1. B x 1 2=y 2 1=z+ 1 3 . C x+ 1 2=y+ 2 1=z 1 1. D x+ 1 2=y+ 2 1=z 1 3 .C¥u 30.Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau (thamkh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa hai ÷íng th¯ng A0B v  C C 0b¬ng A 45. B 30. C 90. D 60. AB CA0 B0 C0 C¥u 31.Cho sè phùc zthäa m¢n iz= 3 + 2 i. Sè phùc li¶n hñp cõa zl  A z= 2 + 3 i. B z= 2 3i. C z= 2 + 3 i. D z= 2 3i.C¥u 32. Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i C,AC =av  S A vuæng gâc vîim°t ph¯ng ¡y. Kho£ng c¡ch tø B¸n m°t ph¯ng (S AC )b¬ng A 12a. B p2a . C p22a. D a.C¥u 33. Tø mët hëp chùa 10qu£ bâng gçm 4qu£ m u ä v  6qu£ m u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çngthíi 3qu£ bâng. X¡c su§t º l§y ÷ñc 3qu£ bâng m u ä b¬ng A 15. B 16. C 25. D 130.C¥u 34. Vîi måia; bthäa m¢n log2a2+ log 2b= 7 , kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A a2+ b= 49 . B a2b = 128 . C a2+ b= 128 . D a2b = 49 .C¥u 35. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(0; 0; 1) v B(1; 2; 3) . M°t ph¯ng i qua Av  vuænggâc vîi ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 y+ 2 z 11 = 0 . B x+ 2 y+ 2 z 2 = 0 . C x+ 2 y+ 4 z 4 = 0 . D x+ 2 y+ 4 z 17 = 0 . 176pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 36.Tr¶n o¤n [0; 3], h m sè y= x3 3x + 4 ¤t gi¡ trà nhä nh§t t¤i iºm A x= 1 . B x= 0 . C x= 3 . D x= 2 .C¥u 37. N¸uZ20 f(x )d x= 6 th¼Z20 [2f(x ) 1] d xb¬ng A 12. B 10. C 11. D 14.C¥u 38.Bi¸t h m sè y= x+ a x 1, (al  sè thüc cho tr÷îc v  a6= 1) câ ç thành÷ trong h¼nh b¶n. M»nh · n o d÷îi ¥y óng? A y0> 0; 8x 6= 1 . B y0> 0; 8x 2 R. C y0< 0; 8x 2 R. D y0< 0; 8x 6= 1 . xyOC¥u 39.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n €2x2 4xŠ[log 2(x + 14) 4] 0? A 14. B 13. C Væ sè. D 15.C¥u 40. Cho h m sè f(x ) = §2x + 3 khix 13 x 2+ 2 khix <1. Gi£ sûFl  mët nguy¶n h m cõa h m sè ftr¶n thäa m¢n F(0) = 2 . Gi¡ trà cõa F( 1) + 2 F(2) b¬ng A 23. B 11. C 10. D 21.C¥u 41.Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n. Sènghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh f(f (x )) = 0 l  A 4. B 10. C 12. D 8. xyO1 11 1C¥u 42.X²t hai sè phùc z; wtho£ m¢n jz j = 1 v jw j= 2 . Khi jz + i w 6 + 8 ij ¤t gi¡ trà nhänh§t, jz wjb¬ng A 3. B p295. C p5. D p2215.C¥u 43. Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 1 1=y 2 1=z+ 1 2 v  m°t ph¯ng( P ) : x+ 2 y z 6 = 0 h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa dtr¶n (P )l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh: A x+ 1 3=y+ 2 1 =z 1 1. B x 1 3=y 2 1 =z+ 1 1. C x+ 1 1 =y+ 2 4=z 1 7. D x 1 1 =y 2 4=z+ 1 7.C¥u 44. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n ysao cho tçn t¤i x2 �1 3; 5 ‹thäa m¢n 273x 2+ xy= (1 + xy) 27 15x. A 17. B 16. C 18. D 15.C¥u 45. Cho khèi hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ ¡y l  h¼nh vuæng, BD= 2a, gâc giúa haim°t ph¯ng (A 0BD )v  (ABC D )b¬ng 60. Thº t½ch cõa khèi hëp chú nhªt ¢ cho b¬ng A 2p 39a3. B 6p 3a 3. C 2p 33a3. D 2p 3a 3. 177pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 31C¥u 46.Cho h m sè f(x ) = x3+ ax2+ bx +cvîi a; b; c l  c¡c sè thüc. Bi¸t h m sèg (x ) = f(x ) + f0( x ) + f00(x ) câ hai gi¡ trà cüc trà l  5 v  3. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði÷íng y= f(x ) g(x ) + 6 v y= 1 b¬ng A 2 ln 3. B ln 2. C ln 15. D 3 ln 2.C¥u 47. C­t h¼nh nân (N )bði m°t ph¯ng i qua ¿nh v  t¤o vîi m°t ph¯ng chùa ¡y mët gâc b¬ng30 ; ta ÷ñc thi¸t di»n l  tam gi¡c ·u c¤nh 4a . Di»n t½ch xung quanh cõa nân b¬ng A 4p 7a 2. B 8p 7a 2. C 8p 13a 2. D 4p 13a 2.C¥u 48. Tr¶n tªp hñp c¡c sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2 2(m + 1) z+ m2= 0 (m l  tham sè thüc).Câ bao nhi¶u gi¡ trà cõa mº ph÷ìng tr¼nh â câ nghi»m z0 thäa m¢njz0j= 8 . A 4. B 3. C 2. D 1.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(1; 3; 2) v B( 2; 1; 4) . X²t hai iºm Mv Nthay êi thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho M N= 4. Gi¡ trà lîn nh§t cõa jAM BN jb¬ng A 5p 2. B 3p 13. C p61. D p85.C¥u 50. Cho h m sè y= f(x ) câ ¤o h m f0( x ) = ( x 10)( x2 25) ,8x 2 R. Câ bao nhi¶u gi¡ trànguy¶n d÷ìng cõa tham sè mº h m sè g(x ) = f(jx 3+ 8 xj+ m)câ ½t nh§t 3iºm cüc trà? A 9. B 25. C 5. D 10.H˜T 178pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 32 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104-1Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho hai sè phùc z= 3 + 2 iv  w= 1 4i. Sè phùc z+ w b¬ng A 4 + 2i. B 4 2i. C 2 6i. D 2 + 6i.C¥u 2. ç thà n o d÷îi ¥y câ d¤ng nh÷ ÷íng cong h¼nh b¶n? A y= x3 3x + 1 . B y= x4+ 4 x2+ 1 . C y= x3+ 3 x+ 1 . D y= x4+ 2 x2+ 1 . O xyC¥u 3.N¸u4Z1 f(x ) d x= 4 d xv  4Z1 g(x ) d x= 3 th¼ 4Z1 [f (x ) g(x )] d xb¬ng A 1. B 7. C 1. D 7.C¥u 4. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sè y= x 1 x+ 2 l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A x= 2 . B x= 1. C x= 2. D x= 1 .C¥u 5. Trong khæng gian Oxyz;cho m°t c¦u (S ) câ t¥m I( 1; 3; 0) v  b¡n k½nh b¬ng 2. Ph÷ìngtr¼nh cõa (S ) l  A (x 1)2+ ( y+ 3) 2+ z2= 2 . B (x 1)2+ ( y+ 3) 2+ z2= 4 . C (x + 1) 2+ ( y 3)2+ z2= 2 . D (x + 1) 2+ ( y 3)2+ z2= 4 .C¥u 6. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh 2x> 5l  A (1 ; log25). B (log52; +1). C (1 ; log52). D (log25; +1).C¥u 7. Thº t½ch cõa khèi lªp ph÷ìng c¤nh 2a b¬ng A a3. B 2a 3. C 8a 3. D 4a 3.C¥u 8. Tr¶n kho£ng (0; +1), ¤o h m cõa h m sè y= x5 3l  A y0= 3 8x8 3. B y0= 5 3x2 3. C y0= 5 3x5 3. D y0= 3 5x25 3.C¥u 9. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(2; 1; 4) . Tåa ë cõa v²c tì # OA l  A ( 2; 1; 4) . B (2;1; 4) . C (2; 1; 4). D ( 2; 1; 4) .C¥u 10. N¸u3Z0 f(x ) d x= 3 th¼ 3Z0 4f (x ) d xb¬ng A 3. B 12. C 36. D 4.C¥u 11. Cho c§p sè nh¥n (un)vîi u1 = 2v u2 = 10. Cæng bëi cõa c§p sè nh¥n ¢ cho b¬ng A 8. B 8. C 5. D 15. 179pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 32C¥u 12.Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼, n 3, cæng thùc n o d÷îi ¥y óng ? A A3n = (n 3)! n! . B A3n = 3! (n 3)! . C A3n = n! (n 3)! . D A3n = n! 3! (n 3)! .C¥u 13. Cho h m sè f(x ) = x2+ 2 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y l  óng? A Zf(x ) d x= 2 x+ C. B Zf(x ) d x= x3 3+ 2x+ C. C Zf(x ) d x= x2+ 2 x+ C. D Zf(x ) d x= x3+ 2 x+ C.C¥u 14. Cho h m sè y= f(x )câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau xf0( x ) f(x ) 11 0 1 +1 +0 0 +1 31 31Gi¡ trà cüc tiºu cõa h m sè ¢ cho b¬ngA 0. B 3. C 1. D 1.C¥u 15. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ 4 y z 1 = 0 . Vectì n o d÷îi ¥y l mët vectì ph¡p tuy¸n cõa m°t ph¯ng (P )? A #n 2 = (2;4; 1) . B #n 1 = (2; 4; 1). C #n 3 = (2; 4;1) . D #n 4 = (2; 4; 1) .C¥u 16. Ph¦n thüc cõa sè phùc z= 4 2i b¬ng A 2. B 4. C 4. D 2.C¥u 17. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh log2(5x) = 3 l : A x= 8 5. B x= 9 5. C x= 8 . D x= 9 .C¥u 18. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= 8 xl  A Rn f 0g . B R. C [0; +1). D (0; +1).C¥u 19. Choa >0v  a6= 1 , khi â loga5p ab¬ng A 15. B 1 5. C 5. D 5.C¥u 20. Trong khæng gian vîi h» tröc tåa ë Oxyz, cho ÷íng th¯ng di qua iºm M(1; 5; 2) câmët v²c tì ch¿ ph÷ìng #u = (3; 6; 1) . Ph÷ìng tr¼nh cõa dl . A 8<: x= 3 + ty = 6 + 5 tz = 1 2t . B 8<: x= 1 + 3 ty = 5 6tz = 2 + t. C 8<: x= 1 + 3 ty = 5 + 6 tz = 2 + t. D 8<: x= 1 + 3 ty = 5 6tz = 2 + t.C¥u 21. Tr¶n m°t ph¯ng to¤ ë, iºm M( 4; 3) l  iºm biºu di¹n sè phùc n o d÷îi ¥y hai sèphùc n o d÷îi ¥y A z3 =4 3i. B z4 = 4 + 3i. C z2 = 43i. D z1 =4 + 3 i.C¥u 22. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa ¤o h m nh÷ sau: xf0( x ) 12 1 2 4 +1 +0 0 +0 0 +Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 3. B 4. C 2. D 5. 180pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 23.Cho h m sè f(x ) = ex+ 4 . Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng ? A Zf(x ) d x= ex+ 4 x+ C. B Zf(x ) d x= ex+ C. C Zf(x ) d x= ex 4+ C. D Zf(x ) d x= ex 4x + C.C¥u 24. Cho h m sè y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh b¶n.H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A ( 1; 1) . B (1; +1). C (1 ; 1). D (0; 3). Oxy1 231 1C¥u 25.Di»n t½ch Scõa m°t c¦u b¡n k½nh R÷ñc t½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y ? A S= R 2. B S= 16 R2. C S= 4 R2. D S= 4 3R2.C¥u 26. ç thà cõa h m sè y= 2x 3+ 3 x2 5c­t tröc tung t¤i iºm câ tung ë b¬ng A 5. B 0. C 1. D 2.C¥u 27. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y B= 8 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch cõa khèi châp ¢ chob¬ng A 8a 3. B 43a3. C 4a 3. D 83a3.C¥u 28. Cho khèi trö câ b¡n k½nh ¡y r= 5 v  chi·u cao h= 3 . Thº t½ch cõa khèi trö ¢cho b¬ng A 15. B 75. C 25. D 45.C¥u 29. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm M(2; 1; 2) v  m°t ph¯ng (P ) : 3 x+ 2 y z+ 1 = 0 .÷íng th¯ng i qua Mv  vuæng gâc vîi (P )câ ph÷ìng tr¼nh l : A x 2 3=y 1 2=z+ 2 1 . B x 2 3=y 1 2=z+ 2 1. C x+ 2 3=y+ 1 2=z+ 2 1. D x+ 2 3=y+ 1 2=z 2 1.C¥u 30. Cho h¼nh l«ng trö ùng ABC:A0B 0C 0câ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau(tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa hai ÷íng th¯ng AB0v  C C 0b¬ng A 30. B 90. C 60. D 45. A0 B0 C0 AB CC¥u 31.Cho h¼nh châp S:ABCcâ ¡y l  tam gi¡c vuæng c¥n t¤i B,AB = 4av  S A vuæng gâc vîim°t ph¯ng ¡y. Kho£ng c¡ch tø C¸n m°t ph¯ng (S AB )b¬ng A 4a . B 4p 2a . C 2p 2a . D 2a .C¥u 32. N¸u2Z0 f(x ) d x= 4 th¼ 2Z0 [2f(x ) 1] d xb¬ng A 8. B 10. C 7. D 6. 181pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 32C¥u 33.Bi¸t h m sè y= x+ a x 1(a l  sè thüc cho tr÷îc, a6= 1) câ ç thành÷ trong h¼nh b¶n. M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A y0< 0;8 x 2 R. B y0< 0;8 x 6= 1 . C y0> 0;8 x 2 R. D y0> 0;8 x 6= 1 . O xyC¥u 34.Cho sè phùc zthäa m¢n iz= 4 + 3 i. Sè phùc li¶n hñp zl  A z= 3 + 4 i. B z= 3 4i. C z= 3 4i. D z= 3 + 4 i.C¥u 35. Tø mët hëp chùa 12qu£ bâng gçm 5qu£ m u ä v  7qu£ m u xanh, l§y ng¨u nhi¶n çngthíi 3qu£. X¡c su§t º l§y ÷ñc 3qu£ m u ä b¬ng A 122. B 744. C 512. D 27.C¥u 36. Vîi måia; bthäa m¢n log2a3+ log 2b= 5 , kh¯ng ành n o d÷îi ¥y l  óng ? A a3b = 32 . B a3b = 25 . C a3+ b= 25 . D a3+ b= 32 .C¥u 37. Tr¶n o¤n [ 1; 2] , h m sè y= x3+ 3 x2+ 1 ¤t gi¡ trà nhä nh§t t¤i iºm A x= 2 . B x= 0 . C x= 1. D x= 1 .C¥u 38. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A(1; 0; 0) v B(3; 2; 1) . M°t ph¯ng i qua Av vuæng gâc vîi ABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + 2 y+ z 2 = 0 . B 4x + 2 y+ z 17 = 0 . C 4x + 2 y+ z 4 = 0 . D 2x + 2 y+ z 11 = 0 .C¥u 39. Cho h m sè bªc bèn y= f(x ) câ ç thà l  ÷íng cong trongh¼nh b¶n. Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh f(f (x )) = 0 l  A 12. B 10. C 8. D 4. Oxy1 11C¥u 40.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n €2x2 4xŠ[log 3(x + 25) 3] 0? A 24. B Væ sè. C 25. D 26.C¥u 41. Cho h m sèf(x ) = §2x + 2 khix 13 x 2+ 1 khix < 1:Gi£ sû Fl  nguy¶n h m cõa ftr¶n thäa m¢n F(0) = 2 . Gi¡ trà cõa F( 1) + 2 F(2) b¬ng A 18. B 20. C 9. D 24.C¥u 42. C­t h¼nh nân (N )bði m°t ph¯ng i qua ¿nh v  t¤o vîi m°t ph¯ng chùa ¡y mët gâc b¬ng30 , ta ÷ñc thi¸t di»n l  tam gi¡c ·u c¤nh 2a . Di»n t½ch xung quanh cõa (N )b¬ng A p7a 2. B p13a 2. C 2p 13a 2. D 2p 7a 2. 182pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 43.Trong khæng gian Oxyz, cho ÷íng th¯ng d: x 1=y 1 =z 1 2v  m°t ph¯ng( P ) : x+ 2 y 2z + 2 = 0 . H¼nh chi¸u vuæng gâc cõa dtr¶n (P )l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh: A x2 =y 4=z 1 3. B x14=y 1=z+ 1 8. C x2 =y 4=z+ 1 3. D x14=y 1=z 1 8.C¥u 44. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n ysao cho tçn t¤i x2 �1 3; 6 ‹thäa m¢n 273x 2+ xy= (1 + xy)27 18x? A 19. B 20. C 18. D 21.C¥u 45. Tr¶n tªp hñp c¡c sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2 2 ( m + 1) z+ m2= 0 (m l  tham sè thüc).Câ bao nhi¶u gi¡ trà cõa mº ph÷ìng tr¼nh â câ nghi»m z0 thäa m¢njz0j= 6 ? A 4. B 1. C 2. D 3.C¥u 46. Cho khèi hëp chú nhªt ABC D:A0B 0C 0D 0câ ¡y l  h¼nh vuæng, BD= 4a, gâc giúa haim°t ph¯ng (A 0BD )v  (ABC D )b¬ng 60. Thº t½ch cõa khèi hëp chú nhªt ¢ cho b¬ng A 48p 3a 3. B 16p 39a3. C 16p 33a3. D 16p 3a 3.C¥u 47. Cho h m sè f(x ) = x3+ ax 2+ bx +cvîi a; b; c l  c¡c sè thüc. Bi¸t h m sèg (x ) = f(x ) + f0(x ) + f00(x ) câ hai gi¡ trà cüc trà l  5 v  2. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði÷íng y= f(x ) g(x ) + 6 v y= 1 b¬ng A ln 3. B 3 ln 2. C ln 10. D ln 7.C¥u 48. X²t c¡c sè phùc z; w thäa m¢n jz j = 1 v jw j= 2 . Khi z + iw+ 6 + 8 i ¤t gi¡ trà nhänh§t, jz wjb¬ng: A p295. B p2215. C 3. D p5.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm A( 2; 1 3) v  B(1; 3; 2) . X²t hai iºm Mv Nthay êi thuëc m°t ph¯ng (Oxy )sao cho M N= 3. Gi¡ trà lîn nh§t cõa jAM BN jb¬ng: A p65. B p29. C p26. D p91.C¥u 50. Cho h m sè y= f(x ) câ ¤o h m. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n d÷ìng cõa tham sè mºh m sè g(x ) = f(jx 3+ 7 xj+ m)câ ½t nh§t 3 iºm cüc trà ? A 16. B 9. C 4. D 8.H˜T 183pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 33TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 33 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-101-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 4x 1 x+ 1 l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A y= 4. B y= 1 . C y= 4 . D y= 1.C¥u 2. Cho h m sè y= ax 4+ bx2+ c(a; b; c 2R)câ ç thà l  ÷íng cong trongh¼nh b¶n. iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l  A x= 1 . B x= 1. C x= 2. D x= 0 . xyO1 2 11 C¥u 3.Vîi måi sè thüc ad÷ìng, log4(4a) b¬ng A 1 + log4a. B 1 log4a. C log4a. D 4 log4a.C¥u 4. Cho h¼nh nân b¡n k½nh ¡y rv  ë d i ÷íng sinh l. Di»n t½ch xung quanh Sxq cõa h¼nhnân ¢ cho ÷ñc t½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A Sxq =rl . B Sxq = 2rl. C Sxq = 4rl. D Sxq = 4 3rl.C¥u 5. ¤o h m cõa h m sè y= 3 xl  A y0= 3x ln 3. B y0= 3 x. C y0= x3x 1. D y0= 3 xln 3 .C¥u 6. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y Bv  chi·u cao h. Thº t½ch Vcõa khèi châp ¢ cho ÷ñct½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A V= 1 3Bh. B V= 4 3Bh. C V= 3 Bh. D V=Bh .C¥u 7. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= log3(x 3) l  A (1 ; 3]. B (3; +1). C [3; +1). D (1 ; 3).C¥u 8. iºm n o trong h¼nh b¶n l  iºm biºu di¹n sè phùc z= 2 + i? A iºmP. B iºmQ. C iºmM. D iºmN. xy2 121 OPQ MNC¥u 9.Thº t½ch cõa khèi c¦u b¡n k½nh 4a b¬ng A 43a3. B 2563a3. C 256a3. D 643a3.C¥u 10. Ph¦n £o cõa sè phùc z= 2 3i b¬ng A 2. B 3. C 3. D 2.C¥u 11. H m sè n o d÷îi ¥y câ ç thà nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= 3x + 1 x+ 2 . B y= x2+ 2 x. C y= 2 x3 x2. D y= x4 2x 2. xyO184pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 12.Trong khæng gian Oxyz, cho hai vectì #u = (1; 2; 3) v #v = ( 1; 2; 0) . Tåa ë cõa vectì# u + #v l  A (0; 0;3) . B (0; 0; 3). C ( 2; 4; 3) . D (2;4; 3) .C¥u 13. N¸u1R0 f(x )d x= 2 v 3R1 f(x )d x= 5 th¼3R0 f(x )d xb¬ng A 10. B 3. C 7. D 3.C¥u 14. Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 3 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö¢ cho b¬ng A 12a3. B 3a 3. C 32a3. D a3.C¥u 15. Cho h m sè f(x ) = 4 x3 3. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Zf(x )d x= x4 3x + C. B Zf(x )d x= x4+ C. C Zf(x )d x= 4 x3 3x + C. D Zf(x )d x= 12 x2+ C.C¥u 16. Cho hai sè phùc z= 3 + 4 iv  w= 1 i. Sè phùc z w b¬ng A 7 +i. B 2 5i. C 4 + 3i. D 2 + 5i.C¥u 17. Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼, n 5, cæng thùc n o d÷îi ¥y óng? A C5n = n! (n 5)! . B C5n = n! 5!(n 5)! . C C5n = 5!(n 5)! n! . D C5n = (n 5)! n! .C¥u 18. Cho h m sè f(x ) = 4 + cos x. Kh¯ng ành n o duîi ¥y óng? A Zf(x )d x= sin x+ C. B Zf(x )d x= 4 x+ sin x+ C. C Zf(x )d x= 4 x sin x+ C. D Zf(x )d x= 4 x+ cos x+ C.C¥u 19. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 11 5 +1 +0 0 +11 335 5 +1 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 0. B 1. C 2. D 3.C¥u 20. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u ¤o h m nh÷ sau: xf0( x ) 12 0 2 +1 +0 0 +0 H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A (0; +1). B ( 2; 2) . C ( 2; 0) . D (1 ; 2) .C¥u 21. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng i qua iºm M( 2; 1; 3) v  nhªn vectì #u = (1; 3; 5)l m vectì ch¿ ph÷ìng câ ph÷ìng tr¼nh l  A x 1 2 =y+ 3 1=z 5 3. B x 2 1=y+ 1 3 =z+ 3 5. C x+ 2 1=y 1 3=z 3 5. D x+ 2 1=y 1 3 =z 3 5. 185pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 33C¥u 22.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 5x= 3 l  A x= 3p 5. B x= 3 5. C x= log35. D x= log53.C¥u 23. Chofl  h m sè li¶n töc tr¶n o¤n [1; 2]. Bi¸t Fl  nguy¶n h m cõa ftr¶n o¤n [1; 2]thäam¢n F(1) = 2 v  F(2) = 4 . Khi â 2R1 f(x )d xb¬ng A 6. B 2. C 6. D 2.C¥u 24. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 2v u2 = 7. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 5. B 27. C 5. D 72.C¥u 25. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ ( y 3)2+ z2= 9 . T¥m cõa (S ) câtåa ë l  A (1;3; 0) . B ( 1; 3; 0) . C (1; 3; 0). D ( 1; 3; 0) .C¥u 26. iºm n o d÷îi ¥y thuëc ç thà cõa h m sè y= x3 x+ 2 ? A iºmM(1; 1) . B iºmP(1; 2) . C iºmQ(1; 3) . D iºmN(1; 0) .C¥u 27. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng i qua Ov  nhªn vectì #n = (1; 2; 5) l m v²c-tìph¡p tuy¸n câ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 y 5z = 0 . B x+ 2 y 5z + 1 = 0 . C x 2y + 5 z= 0 . D x 2y + 5 z+ 1 = 0 .C¥u 28. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log2(3x) > 5l  A �0; 32 3‹. B �32 3; +1‹. C �0; 25 3‹. D �25 3; +1‹.C¥u 29. Chån ng¨u nhi¶n çng thíi hai sè tø tªp hñp gçm 19sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§tº chån ÷ñc hai sè ch®n b¬ng A 1019. B 519. C 419. D 919.C¥u 30. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau (thamkh£o h¼nh b¶n).Gâc giúa hai ÷íng th¯ng S Cv AB b¬ng A 90. B 60. C 30. D 45. AB C DSC¥u 31.Cho h¼nh lªp ph÷ìnng ABC D:A0B 0C 0D 0câ c¤nh b¬ng 2a(tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch tø C¸n m°t ph¯ng (BDD 0B 0) ? A 2p 2a . B 2p 3a . C p2a . D p3a .C¥u 32. Cho sè phùc z= 4 i, mæun cõa sè phùc (1 +i) zb¬ng A 34. B 30. C p34. D p30.C¥u 33. N¸u2R0 f(x )d x= 2 th¼2R0 [4x f(x )]d xb¬ng A 12. B 10. C 4. D 6.C¥u 34. H m sè n o d÷îi ¥y çng bi¸n tr¶n R? A y= 3x 1 x+ 1 . B y= x3 x. C y= x4 4x 2. D y= x3+ x.C¥u 35. Tr¶n o¤n [ 4; 1], h m sè y= x4 8x 2+ 13 ¤t gi¡ trà nhä nh§t t¤i iºm A x= 2. B x= 1. C x= 4. D x= 3. 186pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 36.Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm M(1; 2; 1) v N(3; 1; 2) . ÷íng th¯ng M Ncâph÷ìng tr¼nh l  A x+ 1 4=y+ 2 3=z+ 1 1 . B x 1 2=y 2 1 =z 1 3 . C x 1 4=y 2 3=z 1 1 . D x+ 1 2=y+ 2 1 =z+ 1 3 .C¥u 37. Vâia > 0, °t log2(2a) = b, khi â log2(8a4) b¬ng A 4b + 7 . B 4b + 3 . C 4b. D 4b 1.C¥u 38. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(1; 1; 2) v  m°t ph¯ng (P ) : 2 x y+ 3 z+ 1 = 0 . M°tph¯ng i qua Av  song song vîi (P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + y+ 3 z+ 7 = 0 . B 2x + y+ 3 z 7 = 0 . C 2x y+ 3 z+ 9 = 0 . D 2x y+ 3 z 9 = 0 .C¥u 39. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n log 3(x 2+ 1) log3(x + 31) 32 2x 1 0? A 27. B Væ sè. C 26. D 28.C¥u 40. Cho h m sè f(x ) = ax4+ bx3+ cx2, (a; b; c 2R).H m sè y= f0( x ) câ ç thà nh÷ trong h¼nh b¶n.Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh 3f (x ) + 4 = 0 l  A 4. B 2. C 3. D 1. xyOC¥u 41.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n o¤n [ 1; 6]v  câ ç thà l  ÷íng g§p khóc ABCtrong h¼nh b¶n. Bi¸tF l  nguy¶n h m cõa fthäa m¢n F( 1) = 1. Gi¡ trà cõaF (4) + F(6) b¬ng A 10. B 5. C 6. D 7. xyO1 2 61 1A BCC¥u 42.X²t c¡c sè phùc zv  wthay êi thäa m¢n jz j = jw j= 3 v jz wj= 3 p 2. Gi¡ trà nhänh§t cõa P=jz 1 ij + jw + 2 5ij b¬ng A 5 3p 2. B p29p 2. C p17. D 5.C¥u 43. Cho khèi l«ng trö tam gi¡c ·u ABC:A0B 0C 0câ c¤nh b¶n b¬ng 2a , gâc giúa hai m°t ph¯ng( A 0BC )v  (ABC )b¬ng 30. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A 8p 39a3. B 8p 33a3. C 8p 327a3. D 8p 3a 3.C¥u 44. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n d÷ìng ysao cho tçn t¤i sè thüc x2 (1; 6) thäa m¢n 4(x 1)e x=y (e x+ xy 2x 2 3)? A 18. B 15. C 16. D 17.C¥u 45. Tr¶n tªp hñp sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2 4az +b2+ 2 = 0 (a , b l  c¡c tham sèthüc). Câ bao nhi¶u c°p sè thüc (a ;b) sao cho ph÷ìng tr¼nh â câ hai nghi»m z1,z2 thäa m¢nz 1 + 2iz2= 3 + 3i? A 3. B 2. C 1. D 4.C¥u 46. Cho hai h m sè f(x ) = ax4+ bx 3+ cx 2+ 2 xv  g(x ) = mx3+ nx 2 x; vîi a, b, c, m ,n 2 R.Bi¸t h m sè y= f(x ) g(x ) câ 3 iºm cüc trà l  1, 2 v  3. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai÷íng y= f0( x ) v  y= g0( x ) b¬ng A 716. B 323. C 163. D 7112. 187pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 33C¥u 47.Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(1; 1; 3) v  ÷íng th¯ng d: x 1 1=y 2=z+ 1 1. ÷íngth¯ng i qua A, c­t tröc Oyv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + ty = 1 + 2 tz = 3 + 3 t. B 8><>: x= 3 + 3 ty = 4 2tz = 1 + t. C 8><>: x= 1 + ty = 1 tz = 3 + t. D 8><>: x= 1 + ty = 5 2tz = 3 + 3 t.C¥u 48. C­t h¼nh trö (T ) bði m°t ph¯ng song song vîi tröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 2a , ta÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh vuæng câ di»n t½ch b¬ng 36a2. Di»n t½ch xung quanh cõa (T )b¬ng A 4p 13a 2. B 12p 13a 2. C 3p 13a 2. D 8p 13a 2.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 3)2+ ( y 2)2+ ( z 1)2= 1 . Câ baonhi¶u iºm Mthuëc (S ) sao cho ti¸p di»n cõa (S ) t¤i Mc­t c¡c tröc Ox,Oy l¦n l÷ñt t¤i c¡c iºmA (a ; 0; 0) ,B (0; b; 0) m a, b l  c¡c sè nguy¶n d÷ìng v  ÖAM B = 90? A 2. B 1. C 3. D 4.C¥u 50. Cho h m sè f(x ) = x4 12 x3+ 30 x2+ (4 m)x , vîi ml  tham sè thüc. Câ bao nhi¶u gi¡trà nguy¶n cõa mº h m sè g(x ) = f(jx j) câ óng 7 iºm cüc trà? A 27. B 31. C 28. D 30.H˜T 188pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 34 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-102-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 3x 1 x+ 1 l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A y= 3 . B y= 1. C y= 3. D y= 1 .C¥u 2. Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 4 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö¢ cho b¬ng A 2a 3. B 43a3. C 23a3. D 4a 3.C¥u 3. Cho h m sè f(x ) = 3 + cos x. Kh¯ng ành n o duîi ¥y óng? A Zf(x ) d x= 3 x+ sin x+ c. B Zf(x ) d x= sin x+ C. C Zf(x ) d x= 3 x sin x+ c. D Zf(x ) d x= 3 x+ cos x+ C.C¥u 4. N¸u1Z0 f(x ) d x= 4 v 3Z1 f(x ) d x= 3 th¼ 3Z0 f(x ) d xb¬ng A 1. B 12. C 7. D 1.C¥u 5. Trong khæng gian Oxyz, cho hai vecto #u = (0; 2; 3) v #v = ( 1; 2; 5) . Tåa ë cõa vecto# u + #v l  A ( 1; 0; 2) . B (1;4; 8) . C ( 1; 4; 8) . D (1; 0; 2).C¥u 6. Tªp x¡c ành còa h m sè y= log3(x 2) l  A (1 ; 2]. B [2; +1). C (1 ; 2). D (2; +1).C¥u 7. H m sè n o d÷îi ¥y câ ç thà nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x4+ x2. B y= x3 3x . C y= x2 x. D y= 2x 1 x+ 2 . xyOC¥u 8.Cho h m sè y= ax 4+ bx2+ c, (a; b; c 2R)câ ç thà l  ÷íng congtrong h¼nh b¶n.iºm cüc tiºu cõa h m sè ¢ cho l  A x= 0 . B x= 2 . C x= 1. D x= 1 . xyO1 211C¥u 9.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u ¤o h m nh÷ sau: 189pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 34xf0( x ) 11 0 1 +1 0 +0 0 +H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n khäang n o d÷îi ¥y?A (1 ; 1) . B ( 1; 0) . C ( 1; 1) . D (0; +1).C¥u 10. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng i qua Ov  nhªn vecto #n = (2; 3; 4) l m vecto ph¡ptuy¸n câ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + 3 y 4z + 1 = 0 . B 2x 3y + 4 z= 0 . C 2x + 3 y 4z = 0 . D 2x 3y + 4 z+ 1 = 0 .C¥u 11. Ph¦n £o cõa sè phùc z= 4 3i b¬ng A 4. B 3. C 3. D 4.C¥u 12. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng i qua iºm M( 2; 1; 3) v  nhªn vecto #u = (1; 3; 5)l m vecto ch¿ ph÷ìng câ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 1=y 1 3=z 3 5. B x 1 2 =y 3 1=z+ 5 3. C x+ 2 1=y 1 3=z 3 5 . D x 2 1=y+ 1 3=z+ 3 5 .C¥u 13. Cho h m sè f(x ) = 4 x3 4. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Zf(x ) d x= x4+ c. B Zf(x ) d x= x4 4x + C. C Zf(x ) d x= 12 x2+ C. D Zf(x ) d x= 4 x3 4x + C.C¥u 14. ¤o h m cõa h m sè y= 5 xl  A y0= x5x 1. B y0= 5x ln 5. C y0= 5 xln 5 . D y0= 5 x.C¥u 15. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log3(2x) > 4l  A �81 2; +1‹. B (0; 32). C �0; 81 2‹. D (32; +1).C¥u 16. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 12 0 2 +1 0 +0 0 ++1 +1 3 3 003 3 +1 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 3. B 4. C 1. D 2.C¥u 17. Cho hai sè phùc z= 3 + 2 iv  w= 1 i. Sè phùc z w b¬ng A 2 3i. B 4 +i. C 5 i. D 2 + 3i.C¥u 18. Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 3v u2 = 7. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 37. B 73. C 4. D 4.C¥u 19. iºm n o trong h¼nh b¶n l  iºm biºu di¹n sè phùc z= 2+ i? A iºmN. B iºmQ. C iºmM. D iºmP. xyO2 121 P MQ N190pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 20.Vîi måi sè thüc ad÷ìng, log5(5a) b¬ng A 1 log5a. B log5a. C 5 log5a. D 1 + log5a.C¥u 21. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 7x= 3 l  A x= log73. B x= 3p 7. C x= 3 7. D x= log37.C¥u 22. Chofl  h m sè li¶n töc tr¶n o¤n [1; 2]. Bi¸t Fl  nguy¶n h m cõa ftr¶n o¤n [1; 2]thäam¢n F(1) = 1 v  F(2) = 4 . Khi â 2Z1 f(x ) d xb¬ng A 3. B 5. C 3. D 5.C¥u 23. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y Bv  chi·u cao h. Thº t½ch Vcõa khèi châp ¢ cho ÷ñct½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A V= 3 Bh. B V=Bh . C V= 1 3Bh. D V= 4 3Bh.C¥u 24. Thº t½ch cõa khèi c¦u b¡n k½nh 2a b¬ng A 323a3. B 8a 3. C 43a3. D 83a3.C¥u 25. Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼, n 4, cæng thùc n o d÷îi ¥y óng? A C4n = n! 4!(n 4)! . B C4n = n! (n 4)! . C C4n = (n 4)! n! . D C4n = 4!(n 4)! n! .C¥u 26. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y rv  ë d i ÷íng sinh l. Di»n t½ch xung quanh Sxq cõah¼nh nân ¢ cho ÷ñc t½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A Sxq = 2rl. B Sxq = 2rl. C Sxq = 4 3rl. D Sxq =rl .C¥u 27. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ y2+ ( z 2)2= 4 . T¥m cõa (S ) câtåa ë l  A ( 1; 0; 2) . B (1; 0; 2). C (1; 0;2) . D ( 1; 0; 2) .C¥u 28. iºm n o d÷îi ¥y thuëc ç thà cõa h m sè y= x3+ x 1? A iºmQ(1; 3) . B iºmM(1; 2) . C iºmN(1; 1) . D iºmP(1; 0) .C¥u 29. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm B(1; 2; 1) v  m°t ph¯ng (P ) : x 2y + 3 z+ 1 = 0 . M°tph¯ng i qua Bv  song song vîi (P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x 2y + 3 z+ 6 = 0 . B x+ 2 y+ 3 z 2 = 0 . C x+ 2 y+ 3 z+ 2 = 0 . D x 2y + 3 z 6 = 0 .C¥u 30. N¸u2Z0 f(x ) d x= 3 th¼ 2Z0 [4x f(x )] d xb¬ng A 2. B 5. C 14. D 11.C¥u 31. Vâia > 0, °t log3(3a) = b, khi â log3(27a4) b¬ng A 4b + 3 . B 4b 1. C 4b + 7 . D 4b.C¥u 32. Chån ng¨u nhi¶n çng thíi hai sè tø tªp hñp gçm 19sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§tº chån ÷ñc hai sè l´ b¬ng A 919. B 1019. C 419. D 519.C¥u 33. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm M(1; 1; 0) v N(3; 2; 1) .÷íng th¯ng M Ncâph÷ìng tr¼nh l  A x+ 1 2=y+ 1 1=z 1. B x+ 1 4=y+ 1 3=z 1. C x 1 4=y 1 3=z 1. D x 1 2=y 1 1=z 1. 191pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 34C¥u 34.Cho sè phùc z= 3 2i, mæun cõa sè phùc (1 +i) zb¬ng A p10. B 26. C 10. D p26.C¥u 35. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau (thamkh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa hai ÷íng th¯ng S Dv BB b¬ng A 90. B 60. C 30. D 45. A B CD SC¥u 36.Cho h¼nh lªp ph÷ìnng ABC D:A0B 0C 0D 0câ c¤nh b¬ng 2a . Kho£ng c¡ch tø B¸n m°tph¯ng (BDD 0B 0) b¬ng A p3a . B 2p 2a . C p2a . D 2p 3a .C¥u 37. Tr¶n o¤n [1; 4], h m sè y= x4+ 8 x2 13 ¤t gi¡ trà lîn nh§t t¤i iºm A x= 4 . B x= 1 . C x= 2 . D x= 3 .C¥u 38. H m sè n o d÷îi ¥y çng bi¸n tr¶n R? A y= x3 2x . B y= x4 3x 2. C y= 2x 1 x+ 1 . D y= x3+ 2 x.C¥u 39. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n [log3(x 2+ 1) log3(x + 31)](32 2x 1) 0? A Væ sè. B 27. C 26. D 28.C¥u 40. Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n o¤n [ 1; 6]v  câ ç thà l  ÷íng g§p khóc ABCtrong h¼nh b¶n. Bi¸tF l  nguy¶n h m cõa fthäa m¢n F( 1) = 2. Gi¡ trà cõaF (5) + F(6) b¬ng A 19. B 17. C 22. D 18. xyO1 4 62 2A BCC¥u 41.Cho h m sè f(x ) = ax4+ bx 3+ cx 2, (a; b; c 2R) . H m sè y= f0( x )câ ç thà nh÷ trong h¼nh b¶n. Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh2 f (x ) 3 = 0 l  A 4. B 3. C 2. D 1. xyOC¥u 42.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n d÷ìng ysao cho tçn t¤i sè thüc x2 (1; 5) thäa m¢n4( x 1)e x= y(e x+ xy 2x 2 3)? A 14. B 11. C 12. D 10.C¥u 43. Cho khèi l«ng trö tam gi¡c ·u BB C:B0B 0C 0câ c¤nh b¶n b¬ng 4a , gâc giúa hai m°t ph¯ng( B 0BC )v  (BB C )b¬ng 60. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A 64p 327a3. B 64p 39a3. C 64p 33a3. D 64p 3a 3.C¥u 44. X²t c¡c sè phùc zv  wthay êi thäa m¢n jz j = jw j= 4 v jz wj= 4 p 2. Gi¡ trà nhänh§t cõa P=jz + 1 + ij + jw 3 + 4 ij b¬ng A 5 2p 2. B 5 p 2. C p41. D p13.C¥u 45. Tr¶n tªp hñp sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2 2az +b2+2 = 0 (a ,b l  c¡c tham sè thüc). Câ baonhi¶u c°p sè thüc (a ;b) sao cho ph÷ìng tr¼nh â câ hai nghi»m z1; z2thäa m¢nz1 + 2iz2= 3 + 3i? A 2. B 1. C 4. D 3. 192pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 46.Cho hai h m sè f(x ) = ax4+ bx3+ cx2+ 2 xv  g(x ) = mx3+ nx 2 2x ; vîi a, b, c, m ,n 2 R. Bi¸t h m sè y= f(x ) g(x ) câ 3iºm cüc trà l  1;2 v  3. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤nbði hai ÷íng y= f0( x ) v  y= g0( x ) b¬ng A 323. B 719. C 649. D 716.C¥u 47. C­t h¼nh trö (T ) bði m°t ph¯ng song song vîi tröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 3a , ta÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh vuæng câ di»n t½ch b¬ng 36a2. Di»n t½ch xung quanh cõa (T )b¬ng A 24p 2a 2. B 18p 2a 2. C 12p 2a 2. D 36p 2a 2.C¥u 48. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm B(1; 3; 1) v  ÷íng th¯ng d: x 1 1=y 2=z+ 1 1.÷íngth¯ng i qua B, c­t tröc Oyv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + 3 ty = 3 tz = 1 t. B 8><>: x= 1 ty = 1 tz = 3 + 3 t. C 8><>: x= 2 ty = 2 + tz = 2 t. D 8><>: x= 1 + ty = 3 + tz = 1 + t.C¥u 49. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 3)2+ ( y 2)2+ ( z+ 1) 2= 1 . Câ baonhi¶u iºm Mthuëc (S ) sao cho ti¸p di»n cõa (S ) t¤i Mc­t c¡c tröc Ox,Oy l¦n l÷ñt t¤i c¡c iºmB (a ; 0; 0) ,B (0; b; 0) m a, b l  c¡c sè nguy¶n d÷ìng v  ÖBM B = 90? A 22. B 21. C 25. D 24.C¥u 50. Cho h m sè f(x ) = x4 10 x3+ 24 x2+ (3 m)x , vîi ml  tham sè thüc. Câ bao nhi¶u gi¡trà nguy¶n cõa mº h m sè g(x ) = f(jx j) câ óng 7iºm cüc trà? A 22. B 21. C 25. D 24.H˜T 193pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 35TRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 35 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-103-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u cõa ¤o h m nh÷ sau: xf0( x ) 11 0 1 +1 0 +0 0 +H m sè ¢ cho nghàch bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y?A (1 ; 1) . B (0; +1). C ( 1; 1) . D ( 1; 0) .C¥u 2. Trong khæng gian Oxyz, cho hai vectì #u = ( 1; 2; 5) v  #v = (0; 2; 3) . Tåa ë cõa vectì# u + #v l  A (1; 0; 2). B ( 1; 4; 8) . C ( 1; 0; 2) . D (1;4; 8) .C¥u 3. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log2(3x) > 3l  A �8 3; +1‹. B �0; 8 3‹. C (0; 3). D (3; +1).C¥u 4. Vîi måi sè thüc ad÷ìng log2(2a) b¬ng A 1 + log2a. B 1 log2a. C 2:log2a. D log2a.C¥u 5. N¸uZ10 f(x ) d x= 3 v Z31 f(x ) d x= 4 th¼Z30 f(x ) d xb¬ng A 1. B 12. C 7. D 1.C¥u 6. Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼, n 2, cæng thùc n o d÷îi ¥y óng? A C2n = n! 2! (n 2)! . B C2n = (n 2)! n! . C C2n = n! (n 2)! . D C2n = 2! (n 2)! n! .C¥u 7. Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 2x 1 x+ 1 l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh: A y= 2 . B y= 2. C y= 1. D y= 1 .C¥u 8. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 12 0 2 +1 +0 0 +0 11 3300 3311Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 2. B 3. C 1. D 4.194pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 9.Chofl  h m sè li¶n töc tr¶n o¤n [1; 2]. Bi¸t Fl  nguy¶n h m cõa ftr¶n o¤n [1; 2]tho£m¢n F(1) = 1 v  F(2) = 3 . Khi â Z21 f(x ) d xb¬ng A 4. B 2. C 2. D 4.C¥u 10. Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng i qua Ov  nhªn vectì #n = (1; 2; 3) l m vectì ph¡ptuy¸n câ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 y 3z + 1 = 0 . B x 2y + 3 z+ 1 = 0 . C x 2y + 3 z= 0 . D x+ 2 y 3z = 0 .C¥u 11. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y rv  ë d i ÷íng sinh l  lth¼ di»n t½ch xung quanh cõah¼nh nân t½nh b¬ng cæng thùc n o d÷îi ¥y? A Sxq =rl . B Sxq = 4 3rl. C Sxq = 4rl. D Sxq = 2rl.C¥u 12. Ph¦n £o cõa sè phùc z= 3 2i b¬ng A 3. B 3. C 2. D 2.C¥u 13. Thº t½ch cõa khèi c¦u b¡n k½nh 4a b¬ng A 2563a3. B 64a 3. C 43a3. D 643a 3.C¥u 14. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 1)2+ y2+ ( z+ 2) 2= 4 . T¥m m°t c¦u (S )câ tåa ë l  A (1; 0; 2). B (1; 0;2) . C ( 1; 0; 2) . D ( 1; 0; 2) .C¥u 15. Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 2 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö¢ cho b¬ng A 13a3. B 2a 3. C 23a3. D a3.C¥u 16. iºm n o d÷îi ¥y thuëc ç thà h m sè y= x3 x+ 1 ? A iºmM(1; 1) . B iºmQ(1; 3) . C iºmN(1; 0) . D iºmP(1; 2) .C¥u 17. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng i qua iºm M( 2; 1; 3) v  câ mët vectì #u =(2; 3; 5) l m vectì ch¿ ph÷ìng câ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 2=y 1 3=z 3 5 . B x+ 2 2=y 1 3=z 3 5. C x 2 2 =y 3 1=z+ 5 3. D x 2 2=y+ 1 3=z+ 3 5 .C¥u 18. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 7x= 2 l  A x= log27. B x= 2 7. C x= log72. D x= p 7.C¥u 19. Tªp x¡c ành cõa h m sè y= log3(x 1) l  A [1; +1). B (1 ; 1). C (1; +1). D (1 ; 1].C¥u 20. Cho h m sè y= ax 4+ bx2+ c(a; b; c 2R) câ ç thà l  ÷íng congtrong h¼nh b¶n. iºm cüc ¤i cõa h m sè ¢ cho l  A x= 1 . B x= 0 . Cx= 2. D x= 1. xyO1 3 12 C¥u 21.Cho h m sè f(x ) = 1 + cos x. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Rf(x ) d x= x+ sin x+ C. B Rf(x ) d x= x sin x+ C. C Rf(x ) d x= sin x+ C. D Rf(x )d x = x+ cos x+ C. 195pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 35C¥u 22.Cho hai sè phùc z= 2 + 3 iv  w= 1 i. Sè phùc z w b¬ng A 1 4i. B 5 +i. C 3 + 2i. D 1 + 4i.C¥u 23. iºm n o trong h¼nh b¶n l  iºm biºu di¹n cõa sè phùc z=2 i? A iºmN. B iºmM. C iºmQ. D iºmP. xyO2 121 P MQ NC¥u 24.¤o h m cõa h m sè y= 6 xl  A y0= 6x ln 6. B y0= x:6x 1. C y0= 6 xln 6 . D y0= 6 x.C¥u 25. Cho h m sè f(x ) = 4 x3 1. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Rf(x ) d x= x4+ C. B Rf(x ) d x= 12 x2+ C. C Rf(x ) d x= x4 x+ C. D Rf(x ) d x= 4 x3 x+ C.C¥u 26. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y Bv  chi·u cao h. Thº t½ch Vcõa khèi châp ¢ cho ÷ñct½nh b¬ng cæng thùc n o d÷îi ¥y? A V= 3 Bh. B V=Bh . C V= 1 3Bh. D V= 4 3Bh.C¥u 27. H m sè n o d÷îi ¥y câ ç thà nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x2+ x. B y= x3+ 3 x. C y= x4 x2. D y= 2x + 1 x+ 2 . xyOC¥u 28.Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 2v u2 = 5.Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 52. B 25. C 3. D 3.C¥u 29. Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm M(1; 0; 1) v N(4; 2; 2) . ÷íng th¯ng M Ncâph÷ìng tr¼nh l  A x+ 1 3=y 2=z+ 1 3 . B x 1 5=y 2=x 1 1 . C x 1 3=y 2=z 1 3 . D x+ 1 5=y 2=x+ 1 1 .C¥u 30. Tr¶n o¤n [1; 4], h m sè y= x4 8x 2+ 19 ¤t gi¡ trà nhä nh§t t¤i iºm: A x= 3 . B x= 1 . C x= 2 . D x= 4 .C¥u 31. H m sè n o d÷îi ¥y çng bi¸n tr¶n R? A y= x4 x2. B y= x 1 x+ 1 . C y= x3 3x . D y= x3+ 3 x.C¥u 32. N¸uZ20 f(x ) d x= 3 th¼Z20 2 x f(x )dx b¬ng A 7. B 10. C 1. D 2.C¥u 33. Vîia > 0, °t log3(3a) = b, khi â log3(9a3) b¬ng A 3b. B 3b + 2 . C 3b + 5 . D 3b 1.C¥u 34. Cho sè phùc z= 2 i, mæun cõa sè phùc (1 +i) zb¬ng A 10. B p10. C 6. D p6. 196pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 35.Cho h¼nh lªp ph÷ìng ABC D:A0B 0C 0D 0câ c¤nh b¬ng a(thamkh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (BDD 0B 0) b¬ng A p22a. B p3a . C p32a. D p2a . ABC DA0 B0 C0 D0 C¥u 36.Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(1; 1; 2) v  m°t ph¯ng (P ) : x+ 2 y 3z + 1 = 0 .M°t ph¯ng i qua Av  song song vîi (P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A (P ) : x+ 2 y 3z + 5 = 0 . B (P ) : x+ 2 y 3z + 7 = 0 . C (P ) : x+ 2 y 3z 5 = 0 . D (P ) : x+ 2 y 3z 7 = 0 .C¥u 37. Chån ng¨u nhi¶n çng thíi hai sè tø tªp hñp gçm 17sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§tº chån ÷ñc hai sè l´ b¬ng A 817. B 934. C 734. D 917.C¥u 38. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau. Gâcgiúa hai ÷íng th¯ng S Av C D b¬ng A 90. B 45. C 30. D 60. AB C DSC¥u 39.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n [log2(x 2+ 1) log2(x + 21)] (16 2x 1) 0? A 17. B 16. C 18. D Væ sè.C¥u 40. Cho h m sè f(x ) = ax4+ bx3+ cx2(a; b; c 2R). H m sè y= f0( x )câ ç thà nh÷ trong h¼nh b¶n. Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh2 f (x ) + 3 = 0 l  A 4. B 2. C 3. D 1. xyOC¥u 41.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n o¤n [ 1; 6] v câ ç thà l  ÷íng g§p khóc ABCtrong h¼nh b¶n. Bi¸t Fl  nguy¶n h m cõa fthäa m¢n F( 1) = 1. Gi¡ trà cõaF (5) + F(6) b¬ng A 21. B 25. C 23. D 19. xyO1 4 62 2A BCC¥u 42.X²t c¡c sè phùc zv  wthay êi thäa m¢n jz j = jw j= 3 v jz wj= 3 p 2. Gi¡ trà nhänh§t cõa biºu thùc P=jz + 1 + ij + jw 2 + 5 ij b¬ng A 5. B p17. C p29p 2. D 5 3p 2.C¥u 43. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(1; 1; 1) v  ÷íng th¯ng d: x 1 1=y 2=z+ 1 1. ÷íngth¯ng i qua A, c­t tröc Oyv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + ty = 1 2tz = 1 + t. B 8><>: x= 1 + ty = 2 + tz = 3 3t . C 8><>: x= 1 + ty = 3 tz = 1 + t. D 8><>: x= 1 3ty = 1 + tz = 1 + t.197pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 35C¥u 44.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n d÷ìng ysao cho tçn t¤i sè thüc x2 (1; 6) thäa m¢n4 ( x 1) ex= y(e x+ xy 2x 2 3)? A 15. B 17. C 18. D 16.C¥u 45. C­t h¼nh trö (T ) bði m°t ph¯ng song song vîi tröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 2a , ta÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh vuæng câ di»n t½ch b¬ng 16a2. Di»n t½ch xung quanh cõa (T )b¬ng A 8p 2a 2. B 16p 2a 2. C 16p 23a2. D 32p 23a2.C¥u 46. Tr¶n tªp hñp c¡c sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2+ 2 az+b2+ 2 = 0 (a; b l  c¡c tham sè thüc).Câ bao nhi¶u c°p sè thüc (a; b )sao cho ph÷ìng tr¼nh â câ hai nghi»m z1; z2th£o m¢nz1 + 2iz2=3 + 3 i? A 2. B 3. C 1. D 4.C¥u 47. Cho hai h m sè f(x ) = ax4+ bx 3+ cx 2+ xv  g(x ) = mx3+ nx 2 2x; vîi a; b; c; m; n 2R.Bi¸t h m sè y= f(x ) g(x ) câ ba iºm cüc trà l  1;2 v  3. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði hai÷íng y= f0( x ) v  y= g0( x ) b¬ng A 716. B 163. C 323. D 7112.C¥u 48. Cho khèi l«ng trö tam gi¡c ·u ABC:A0B 0C 0câ c¤nh b¶n b¬ng 2a , gâc giúa hai m°t ph¯ng( A 0BC )v  (ABC )b¬ng 60. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A 8p 33a3. B 8p 39a3. C 8p 3a 3. D 8p 327a3.C¥u 49. Cho h m sè f(x ) = x4 10 x3+ 24 x2+ (4 m)x; vîi ml  tham sè thüc. Câ bao nhi¶u gi¡trà nguy¶n cõa mº h m sè g(x ) = f(jx j) câ óng 7iºm cüc trà? A 22. B 26. C 25. D 21.C¥u 50. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ): (x 2)2+ ( y 3)2+ ( z+ 1) 2= 1 . Câ baonhi¶u iºm Mthuëc (S ) sao cho ti¸p di»n cõa (S ) t¤i Mc­t c¡c tröc Ox,Oy l¦n l÷ñt t¤i c¡c iºmA (a ; 0; 0) ,B (0; b; 0) m a, b l  c¡c sè nguy¶n d÷ìng v  ÖAM B = 90? A 3. B 1. C 2. D 4.H˜T 198pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIATRUNG T…M LUY›N THI QUÈC GIAVI›T STARTh¦y Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 36 — CHNH THÙC TNTHPT 2021Mæn: To¡nN«m håc: 20202021Thíi gian: 90 phót(khæng kº ph¡t ·) M‚ —: CT-104-2Hå v  t¶n th½ sinh: Lîp:Nëi dung ·C¥u 1.Trong khæng gian Oxyz, m°t ph¯ng i qua Ov  nhªn vecto #n = (2; 3; 4) l m vecto ph¡ptuy¸n câ ph÷ìng tr¼nh l  A 2x + 3 y 4z + 1 = 0 . B 2x 3y + 4 z= 0 . C 2x + 3 y 4z = 0 . D 2x 3y + 4 z+ 1 = 0 .C¥u 2. N¸uZ10 f(x ) d x= 4 v Z31 f(x ) d x= 3 th¼Z30 f(x ) d xb¬ng A 1. B 12. C 7. D 1.C¥u 3. Chofl  h m sè li¶n töc tr¶n o¤n [1; 2]. Bi¸t Fl  nguy¶n h m cõa ftr¶n o¤n [1; 2]thäam¢n F(1) = 1 v  F(2) = 4 . Khi â Z21 f(x ) d xb¬ng A 3. B 5. C 3. D 5.C¥u 4. Trong khæng gian Oxyz, cho hai vecto #u = (0; 2; 3) v #v = ( 1; 2; 5) . Tåa ë cõa vecto# u + #v l  A ( 1; 0; 2) . B (1;4; 8) . C ( 1; 4; 8) . D (1; 0; 2).C¥u 5. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x+ 1) 2+ y2+ ( z 2)2= 4 . T¥m cõa (S ) câ tåaë l  A ( 1; 0; 2) . B (1; 0; 2). C (1; 0;2) . D ( 1; 0; 2) .C¥u 6. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau: xf0( x ) f(x ) 12 0 2 +1 0 +0 0 ++1 +1 3 3 003 3 +1 +1 Sè iºm cüc trà cõa h m sè ¢ cho l A 3. B 4. C 1. D 2.C¥u 7. Ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè y= 3x 1 x+ 1 l  ÷íng th¯ng câ ph÷ìng tr¼nh A y= 3 . B y= 1. C y= 3. D y= 1 .C¥u 8. Ph¦n £o cõa sè phùc z= 4 3i b¬ng A 4. B 3. C 3. D 4.C¥u 9. Cho h m sè f(x ) = 4 x3 4. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A Zf(x ) d x= x4+ c. B Zf(x ) d x= x4 4x + C. C Zf(x ) d x= 12 x2+ C. D Zf(x ) d x= 4 x3 4x + C. 199pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 36C¥u 10.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡y B= 4 a2v  chi·u cao h= a. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö¢ cho b¬ng A 2a 3. B 43a3. C 23a3. D 4a 3.C¥u 11. Cho khèi châp câ di»n t½ch ¡y Bv  chi·u cao h. Thº t½ch Vcõa khèi châp ¢ cho ÷ñct½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A V= 3 Bh. B V=Bh . C V= 1 3Bh. D V= 4 3Bh.C¥u 12. Vîi måi sè thüc ad÷ìng, log5(5a) b¬ng A 1 log5a. B log5a. C 5 log5a. D 1 + log5a.C¥u 13. iºm n o d÷îi ¥y thuëc ç thà cõa h m sè y= x3+ x 1? A iºmQ(1; 3) . B iºmM(1; 2) . C iºmN(1; 1) . D iºmP(1; 0) .C¥u 14. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh 7x= 3 l  A x= log73. B x= 3p 7. C x= 3 7. D x= log37.C¥u 15. Thº t½ch cõa khèi c¦u b¡n k½nh 2a b¬ng A 323a3. B 8a 3. C 43a3. D 83a3.C¥u 16. Tªp x¡c ành còa h m sè y= log3(x 2) l  A (1 ; 2]. B [2; +1). C (1 ; 2). D (2; +1).C¥u 17. Cho h m sè y= f(x ) câ b£ng x²t d§u ¤o h m nh÷ sau: xf0( x ) 11 0 1 +1 0 +0 0 +H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n khäang n o d÷îi ¥y?A (1 ; 1) . B ( 1; 0) . C ( 1; 1) . D (0; +1).C¥u 18. Vîinl  sè nguy¶n d÷ìng b§t k¼, n 4, cæng thùc n o d÷îi ¥y óng? A C4n = n! 4!(n 4)! . B C4n = n! (n 4)! . C C4n = (n 4)! n! . D C4n = 4!(n 4)! n! .C¥u 19. Trong khæng gian Oxyz, ÷íng th¯ng i qua iºm M( 2; 1; 3) v  nhªn vecto #u = (1; 3; 5)l m vecto ch¿ ph÷ìng câ ph÷ìng tr¼nh l  A x+ 2 1=y 1 3=z 3 5. B x 1 2 =y 3 1=z+ 5 3. C x+ 2 1=y 1 3=z 3 5 . D x 2 1=y+ 1 3=z+ 3 5 .C¥u 20. Cho h m sè y= ax 4+ bx 2+ c, (a; b; c 2R)câ ç thà l  ÷íng congtrong h¼nh b¶n. iºm cüc tiºu cõa h m sè ¢ cho l  A x= 0 . B x= 2 . C x= 1. D x= 1 . xyO1 211C¥u 21.Cho c§p sè cëng (un)vîi u1 = 3v u2 = 7. Cæng sai cõa c§p sè cëng ¢ cho b¬ng A 37. B 73. C 4. D 4. 200pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 22.H m sè n o d÷îi ¥y câ ç thà nh÷ ÷íng cong trong h¼nh b¶n? A y= x4+ x2. B y= x3 3x . C y= x2 x. D y= 2x 1 x+ 2 . xyOC¥u 23.Cho hai sè phùc z= 3 + 2 iv  w= 1 i. Sè phùc z w b¬ng A 2 3i. B 4 +i. C 5 i. D 2 + 3i.C¥u 24. Tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nh log3(2x) > 4l  A �81 2; +1‹. B (0; 32). C �0; 81 2‹. D (32; +1).C¥u 25. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ¡y rv  ë d i ÷íng sinh l. Di»n t½ch xung quanh Sxq cõah¼nh nân ¢ cho ÷ñc t½nh theo cæng thùc n o d÷îi ¥y? A Sxq = 2rl. B Sxq = 2rl. C Sxq = 4 3rl. D Sxq =rl .C¥u 26. Cho h m sè f(x ) = 3 + cos x. Kh¯ng ành n o duîi ¥y óng? A Zf(x ) d x= 3 x+ sin x+ c. B Zf(x ) d x= sin x+ C. C Zf(x ) d x= 3 x sin x+ c. D Zf(x ) d x= 3 x+ cos x+ C.C¥u 27. ¤o h m cõa h m sè y= 5 xl  A y0= x5x 1. B y0= 5x ln 5. C y0= 5 xln 5 . D y0= 5 x.C¥u 28. iºm n o trong h¼nh b¶n l  iºm biºu di¹n sè phùc z= 2+ i? A iºmN. B iºmQ. C i²mM. D iºmP. xyO2 121 P MQ NC¥u 29.Trong khæng gian Oxyz, cho hai iºm M(1; 1; 0) v N(3; 2; 1) . ÷íng th¯ng M Ncâph÷ìng tr¼nh l  A x+ 1 2=y+ 1 1=z 1. B x+ 1 4=y+ 1 3=z 1. C x 1 4=y 1 3=z 1. D x 1 2=y 1 1=z 1.C¥u 30. Cho h¼nh châp S:ABC Dcâ t§t c£ c¡c c¤nh b¬ng nhau(tham kh£o h¼nh b¶n). Gâc giúa hai ÷íng th¯ng S Dv ABb¬ng A 90. B 60. C 30. D 45. AB C DSC¥u 31.Cho sè phùc z= 3 2i, mæun cõa sè phùc (1 +i) zb¬ng A p10. B 26. C 10. D p26. 201pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 36C¥u 32.H m sè n o d÷îi ¥y çng bi¸n tr¶n R? A y= x3 2x . B y= x4 3x 2. C y= 2x 1 x+ 1 . D y= x3+ 2 x.C¥u 33. N¸uZ20 f(x ) d x= 3 th¼Z20 [4x f(x )] d xb¬ng A 2. B 5. C 14. D 11.C¥u 34. Vîia > 0, °t log3(3a) = b, khi â log3(27a4) b¬ng A 4b + 3 . B 4b 1. C 4b + 7 . D 4b.C¥u 35. Tr¶n o¤n [1; 4], h m sè y= x4+ 8 x2 13 ¤t gi¡ trà lîn nh§t t¤i iºm A x= 4 . B x= 1 . C x= 2 . D x= 3 .C¥u 36. Chån ng¨u nhi¶n çng thíi hai sè tø tªp hñp gçm 19sè nguy¶n d÷ìng ¦u ti¶n. X¡c su§tº chån ÷ñc hai sè l´ b¬ng A 919. B 1019. C 419. D 519.C¥u 37. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(1; 2; 1) v  m°t ph¯ng (P ) : x 2y + 3 z+ 1 = 0 . M°tph¯ng i qua Av  song song vîi (P )câ ph÷ìng tr¼nh l  A x 2y + 3 z+ 6 = 0 . B x+ 2 y+ 3 z 2 = 0 . C x+ 2 y+ 3 z+ 2 = 0 . D x 2y + 3 z 6 = 0 .C¥u 38. Cho h¼nh lªp ph÷ìnng ABC D:A0B 0C 0D 0câ c¤nh b¬ng 2a(tham kh£o h¼nh b¶n). Kho£ng c¡ch tø A¸n m°t ph¯ng (BDD 0B 0)b¬ng A p3a . B 2p 2a . C p2a . D 2p 3a . AB C DA0 B0 C0 D0 C¥u 39.Câ bao nhi¶u sè nguy¶n xthäa m¢n [log3(x 2+ 1) log3(x + 31)](32 2x 1) 0? A Væ sè. B 27. C 26. D 28.C¥u 40. Cho h m sè f(x ) = ax4+ bx 3+ cx 2, (a; b; c 2R). H m sè y= f0( x )câ ç thà nh÷ trong h¼nh b¶n. Sè nghi»m thüc ph¥n bi»t cõa ph÷ìng tr¼nh2 f (x ) 3 = 0 l  A 4. B 3. C 2. D 1. xyOC¥u 41.Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n o¤n [ 1; 6]v  câ ç thà l  ÷íng g§p khóc ABCtrong h¼nh b¶n. Bi¸tF l  nguy¶n h m cõa fthäa m¢n F( 1) = 2. Gi¡ trà cõaF (5) + F(6) b¬ng A 19. B 17. C 22. D 18. xyO1 4 62 2A BCC¥u 42.Cho hai h m sè f(x ) = ax4+ bx3+ cx2+ 2 xv  g(x ) = mx3+ nx 2 2x ; vîi a, b, c, m ,n 2 R. Bi¸t h m sè y= f(x ) g(x ) câ 3iºm cüc trà l  1;2 v  3. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤nbði hai ÷íng y= f0( x ) v  y= g0( x ) b¬ng A 323. B 719. C 649. D 716. 202pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAC¥u 43.X²t c¡c sè phùc zv  wthay êi thäa m¢n jz j = jw j= 4 v jz wj= 4 p 2. Gi¡ trà nhänh§t cõa P=jz + 1 + ij + jw 3 + 4 ij b¬ng A 5 2p 2. B 5 p 2. C p41. D p13.C¥u 44. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n d÷ìng ysao cho tçn t¤i sè thüc x2 (1; 5) thäa m¢n4( x 1)e x= y(e x+ xy 2x 2 3)? A 14. B 11. C 12. D 10.C¥u 45. Cho khèi l«ng trö tam gi¡c ·u ABC:A0B 0C 0câ c¤nh b¶n b¬ng 4a , gâc giúa hai m°t ph¯ng( A 0BC )v  (ABC )b¬ng 60. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A 64p 327a3. B 64p 39a3. C 64p 33a3. D 64p 3a 3.C¥u 46. C­t h¼nh trö (T ) bði m°t ph¯ng song song vîi tröc v  c¡ch tröc mët kho£ng b¬ng 3a , ta÷ñc thi¸t di»n l  mët h¼nh vuæng câ di»n t½ch b¬ng 36a2. Di»n t½ch xung quanh cõa (T )b¬ng A 24p 2a 2. B 18p 2a 2. C 12p 2a 2. D 36p 2a 2.C¥u 47. Tr¶n tªp hñp sè phùc, x²t ph÷ìng tr¼nh z2 2az +b2+2 = 0 (a ,b l  c¡c tham sè thüc). Câ baonhi¶u c°p sè thüc (a ;b) sao cho ph÷ìng tr¼nh â câ hai nghi»m z1; z2thäa m¢nz1 + 2iz2= 3 + 3i? A 2. B 1. C 4. D 3.C¥u 48. Trong khæng gian Oxyz, cho iºm A(1; 3; 1) v  ÷íng th¯ng d: x 1 1=y 2=z+ 1 1. ÷íngth¯ng i qua A, c­t tröc Oyv  vuæng gâc vîi dcâ ph÷ìng tr¼nh l  A 8><>: x= 1 + 3 ty = 3 tz = 1 t. B 8><>: x= 1 ty = 1 tz = 3 + 3 t. C 8><>: x= 2 ty = 2 + tz = 2 t. D 8><>: x= 1 + ty = 3 + tz = 1 + t.C¥u 49. Cho h m sè f(x ) = x4 10 x3+ 24 x2+ (3 m)x , vîi ml  tham sè thüc. Câ bao nhi¶u gi¡trà nguy¶n cõa mº h m sè g(x ) = f(jx j) câ óng 7iºm cüc trà? A 22. B 21. C 25. D 24.C¥u 50. Trong khæng gian Oxyz, cho m°t c¦u (S ) : ( x 3)2+ ( y 2)2+ ( z+ 1) 2= 1 . Câ baonhi¶u iºm Mthuëc (S ) sao cho ti¸p di»n cõa (S ) t¤i Mc­t c¡c tröc Ox,Oy l¦n l÷ñt t¤i c¡c iºmA (a ; 0; 0) ,B (0; b; 0) m a, b l  c¡c sè nguy¶n d÷ìng v  ÖAM B = 90? A 22. B 21. C 25. D 24.H˜T 203pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t PH†NP NII1 2 34 5678910 1112131415 1617 1819 2021222324 252627282930 313233343536 37383940414243 44454647484950Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAP N THAM KHƒO CC — THI QUÈC GIAP N — SÈ 11.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.C11.A 12.B 13.B 14.A 15.C 16.D 17.D 18.A 19.C 20.D21.B 22.A 23.B 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.D 30.A31.B 32.B 33.C 34.C 35.A 36.D 37.D 38.B 39.D 40.C41.A 42.B 43.D 44.A 45.C 46.B 47.A 48.D 49.B 50.CP N — SÈ 21.D 2.D 3.B 4.A 5.B 6.D 7.D 8.D 9.A 10.D11.A 12.A 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.C21.D 22.A 23.A 24.B 25.B 26.B 27.D 28.B 29.C 30.D31.A 32.B 33.C 34.D 35.D 36.A 37.B 38.D 39.A 40.B41.C 42.C 43.B 44.A 45.C 46.C 47.A 48.A 49.B 50.AP N — SÈ 31.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.B 7.A 8.D 9.D 10.A11.B 12.C 13.C 14.A 15.C 16.D 17.D 18.D 19.A 20.D21.A 22.C 23.B 24.C 25.C 26.D 27.C 28.D 29.D 30.D31.A 32.A 33.C 34.C 35.C 36.D 37.D 38.D 39.C 40.A41.A 42.D 43.C 44.D 45.C 46.A 47.C 48.B 49.C 50.AP N — SÈ 41.D 2.B 3.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B11.B 12.C 13.A 14.C 15.D 16.D 17.C 18.B 19.C 20.B21.D 22.C 23.C 24.B 25.D 26.D 27.A 28.D 29.A 30.B31.C 32.D 33.C 34.D 35.C 36.B 37.C 38.A 39.B 40.C41.B 42.D 43.B 44.B 45.C 46.C 47.D 48.D 49.C 50.DP N — SÈ 51.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.B 10.B11.A 12.C 13.C 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.B 20.B21.C 22.D 23.C 24.D 25.B 26.A 27.D 28.B 29.B 30.A31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.C 37.B 38.C 39.D 40.C41.C 42.C 43.B 44.C 45.A 46.A 47.A 48.D 49.C 50.AP N — SÈ 6205pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 361.B 2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.C21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.B 27.A 28.D 29.D 30.B31.D 32.B 33.C 34.D 35.C 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A41.A 42.A 43.C 44.B 45.D 46.B 47.D 48.D 49.A 50.DP N — SÈ 71.C 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B11.D 12.B 13.C 14.A 15.C 16.D 17.D 18.B 19.C 20.D21.B 22.C 23.C 24.C 25.A 26.C 27.B 28.D 29.D 30.C31.C 32.B 33.C 34.B 35.C 36.D 37.B 38.B 39.A 40.D41.D 42.A 43.D 44.A 45.B 46.A 47.B 48.A 49.B 50.AP N — SÈ 81.A 2.B 3.C 4.A 6.A 7.D 8.C 9.D 10.B 11.A12.A 13.B 14.B 15.D 16.D 17.B 18.A 19.C 20.D 21.B22.A 23.C 24.B 25.D 26.D 27.A 28.C 29.A 30.D 31.B32.D 33.A 34.B 35.A 36.B 37.C 38.D 39.C 40.C 41.A42.B 43.D 44.A 45.C 46.A 47.B 48.B 49.A 50.AP N — SÈ 91.D 2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.C11.D 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.D21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.A 27.D 28.A 29.B 30.C31.D 32.B 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.B41.C 42.A 43.D 44.C 45.B 46.B 47.D 48.B 49.C 50.BP N — SÈ 101.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.A 10.D11.C 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.A 20.A21.B 22.D 23.D 24.D 25.A 26.A 27.A 28.C 29.A 30.C31.D 32.B 33.D 34.B 35.C 36.A 37.D 38.B 39.D 40.B41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.D 47.B 48.C 49.B 50.BP N — SÈ 111.C 2.B 3.D 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.D11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.C21.B 22.A 23.B 24.B 25.A 26.C 27.D 28.D 29.A 30.A31.A 32.D 33.D 34.C 35.C 36.B 37.C 38.D 39.B 40.B41.B 42.C 43.C 44.A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.A 50.B206pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAP N — SÈ 121.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.B 19.D 20.D21.A 22.A 23.C 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C31.D 32.A 33.C 34.D 35.A 36.A 37.D 38.B 39.B 40.A41.C 42.C 43.A 44.D 45.D 46.B 47.B 48.C 49.A 50.AP N — SÈ 131.A 2.D 3.A 4.D 5.B 6.D 7.B 8.D 9.A 10.D11.B 12.B 13.A 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.A 20.D21.A 22.D 23.A 24.C 25.D 26.A 27.C 28.C 29.D 30.B31.C 32.A 33.A 34.B 35.D 36.A 37.C 38.A 39.D 40.C41.C 42.B 43.B 44.C 45.A 46.B 47.C 48.B 49.C 50.AP N — SÈ 141.B 2.A 3.C 4.C 5.D 6.A 7.C 8.A 9.C 10.B11.A 12.B 13.C 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.A 20.B21.C 22.A 23.D 24.A 25.A 26.D 27.D 28.D 29.B 30.B31.B 32.C 33.C 34.C 35.B 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B41.B 42.C 43.B 44.A 45.C 46.C 47.C 48.A 49.B 50.BP N — SÈ 151.A 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.C 8.C 9.B 10.B11.D 12.B 13.B 14.C 15.C 16.C 17.D 18.A 19.B 20.B21.D 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.C 29.B 30.D31.A 32.C 33.C 34.A 35.B 36.D 37.B 38.A 39.D 40.A41.B 42.D 43.B 44.D 45.D 46.B 47.A 48.D 49.A 50.DP N — SÈ 161.C 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.B 8.D 9.D 10.C11.D 12.B 13.A 14.A 15.A 16.C 17.D 18.D 19.A 20.C21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A31.C 32.C 33.A 34.D 35.C 36.C 37.A 38.C 39.D 40.C41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.A 47.A 48.C 49.A 50.DP N — SÈ 171.A 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.D 8.B 9.B 10.A11.D 12.A 13.C 14.C 15.C 16.A 17.B 18.B 19.D 20.D21.B 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.A 30.B31.C 32.C 33.A 34.B 35.D 36.B 37.A 38.A 39.D 40.C41.B 42.B 43.B 44.C 45.D 46.C 47.C 48.B 49.C 50.C207pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 36P N — SÈ 181.A 2.A 3.C 4.D 5.A 6.B 7.B 8.D 9.A 10.C11.A 12.C 13.B 14.D 15.D 16.A 17.B 18.B 19.C 20.D21.A 22.B 23.C 24.A 25.B 26.A 27.C 28.D 29.A 30.C31.A 32.B 33.A 34.C 35.B 36.A 37.A 38.B 39.D 40.A41.B 42.A 43.C 44.C 45.B 46.C 47.D 48.B 49.D 50.AP N — SÈ 191.A 2.A 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.C 10.C11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.D 18.D 19.C 20.B21.B 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.C 28.C 29.D 30.A31.B 32.C 33.D 34.D 35.A 36.B 37.C 38.D 39.D 40.A41.A 42.B 43.C 44.D 45.C 46.C 47.D 48.B 49.B 50.BP N — SÈ 201.C 2.B 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.A 9.D 10.D11.B 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B21.C 22.C 23.C 24.B 25.C 26.A 27.C 28.A 29.B 30.A31.C 32.C 33.C 34.B 35.A 36.C 37.A 38.A 39.B 40.B41.A 42.A 43.A 44.B 45.C 46.A 47.A 48.B 49.C 50.CP N — SÈ 211.D 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.D 10.C11.B 12.B 13.C 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.A 20.A21.D 22.B 23.C 24.D 25.B 26.B 27.C 28.B 29.A 30.A31.D 32.D 33.B 34.C 35.C 36.A 37.A 38.D 39.B 40.D41.D 42.B 43.C 44.D 45.D 46.C 47.A 48.A 49.D 50.AP N — SÈ 221.C 2.A 3.B 4.C 5.B 6.C 7.D 8.D 9.C 10.A11.D 12.B 13.A 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.C 20.C21.A 22.B 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.A 30.D31.A 32.C 33.C 34.A 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.A41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.C 47.D 48.A 49.D 50.DP N — SÈ 231.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.B 8.D 9.C 10.A11.B 12.A 13.B 14.B 15.C 16.A 17.D 18.C 19.A 20.D21.B 22.A 23.D 24.C 25.A 26.D 27.A 28.A 29.B 30.C31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.A 37.D 38.A 39.B 40.A41.B 42.A 43.B 44.D 45.B 46.D 47.D 48.C 49.D 50.D208pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAP N — SÈ 241.C 2.D 3.C 4.C 5.D 6.B 7.B 8.D 9.B 10.B11.B 12.C 13.B 14.A 15.A 16.B 17.A 18.C 19.A 20.C21.B 22.A 23.A 24.D 25.C 26.B 27.A 28.B 29.C 30.A31.D 32.D 33.B 34.C 35.A 36.B 37.C 38.C 39.C 40.B41.B 42.C 43.B 44.C 45.A 46.B 47.B 48.A 49.C 50.CP N — SÈ 251.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.C 7.B 8.D 9.D 10.C11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.A 17.A 18.A 19.D 20.C21.A 22.C 23.A 24.D 25.B 26.A 27.B 28.D 29.A 30.D31.B 32.B 33.C 34.B 35.B 36.D 37.D 38.C 39.A 40.B41.C 42.C 43.A 44.C 45.D 46.C 47.D 48.B 49.D 50.BP N — SÈ 261.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A11.D 12.C 13.B 14.A 15.C 16.D 17.D 18.C 19.A 20.A21.A 22.D 23.C 24.D 25.A 26.C 27.C 28.C 29.A 30.B31.C 32.D 33.D 34.A 35.A 36.C 37.A 38.C 39.D 40.A41.C 42.C 43.C 44.D 45.D 46.C 47.D 48.D 49.A 50.AP N — SÈ 271.A 2.B 3.C 4.B 5.D 6.D 7.A 8.A 9.A 10.B11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.D 17.B 18.C 19.D 20.D21.B 22.B 23.D 24.B 25.A 26.B 27.D 28.A 29.C 30.B31.D 32.D 33.A 34.B 35.C 36.B 37.B 38.D 39.A 40.D41.A 42.D 43.C 44.A 45.C 46.C 47.A 48.D 49.C 50.BP N — SÈ 281.C 2.D 3.B 4.D 5.A 6.A 7.B 8.C 9.D 10.A11.B 12.A 13.C 14.B 15.A 16.A 17.D 18.A 19.B 20.D21.A 22.B 23.C 24.C 25.B 26.B 27.A 28.D 29.C 30.C31.D 32.A 33.D 34.D 35.B 36.A 37.B 38.A 39.C 40.A41.B 42.C 43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.D 49.B 50.CP N — SÈ 291.A 2.C 3.B 4.D 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C11.C 12.A 13.C 14.A 15.C 16.B 17.C 18.A 19.B 20.A21.B 22.D 23.B 24.A 25.B 26.C 27.B 28.B 29.B 30.A31.C 32.D 33.B 34.B 35.A 36.C 37.A 38.A 39.A 40.C41.D 42.D 43.B 44.D 45.C 46.D 47.C 48.D 49.D 50.A209pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Gv Ths: Nguy¹n Ho ng Vi»t — SÈ 36P N — SÈ 301.C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.A 7.C 8.C 9.C 10.A11.B 12.D 13.A 14.B 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.C21.D 22.D 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.B 29.B 30.B31.A 32.C 33.C 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.A41.B 42.B 43.A 44.C 45.D 46.A 47.A 48.B 49.D 50.CP N — SÈ 311.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.B 10.C11.D 12.A 13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.D 19.C 20.D21.C 22.A 23.A 24.B 25.C 26.A 27.D 28.A 29.B 30.A31.A 32.D 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.A 39.D 40.D41.B 42.D 43.D 44.A 45.D 46.A 47.D 48.B 49.D 50.AP N — SÈ 321.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B11.C 12.C 13.B 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.A 20.D21.D 22.B 23.A 24.A 25.C 26.A 27.D 28.B 29.A 30.D31.A 32.D 33.B 34.A 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.D41.A 42.B 43.D 44.B 45.D 46.D 47.B 48.B 49.A 50.DP N — SÈ 331.C 2.D 3.A 4.A 5.D 6.A 7.B 8.A 9.B 10.B11.D 12.B 13.C 14.B 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.C21.D 22.D 23.A 24.A 25.B 26.B 27.C 28.D 29.C 30.B31.C 32.C 33.D 34.D 35.A 36.B 37.D 38.D 39.A 40.B41.B 42.C 43.D 44.B 45.A 46.D 47.D 48.B 49.A 50.AP N — SÈ 341.A 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.B 8.A 9.B 10.C11.C 12.C 13.B 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D21.A 22.B 23.C 24.A 25.A 26.D 27.D 28.C 29.A 30.B31.B 32.D 33.D 34.D 35.B 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B41.C 42.C 43.B 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.D 50.BP N — SÈ 351.A 2.C 3.A 4.A 5.C 6.A 7.A 8.B 9.D 10.D11.A 12.D 13.A 14.B 15.B 16.A 17.A 18.C 19.C 20.B21.A 22.D 23.A 24.C 25.C 26.C 27.B 28.C 29.C 30.C31.D 32.C 33.D 34.B 35.A 36.B 37.B 38.D 39.C 40.B41.D 42.B 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.B 49.D 50.C210pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688Nìi ¥u Câ Þ Ch½ Ð â Câ Con ÷íng— THI THÛ QUÈC GIAP N — SÈ 361.C 2.C 3.B 4.A 5.D 6.A 7.A 8.C 9.B 10.D11.C 12.D 13.C 14.A 15.A 16.D 17.B 18.A 19.C 20.A21.D 22.B 23.D 24.A 25.D 26.A 27.C 28.C 29.D 30.B31.D 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.C 39.B 40.C41.B 42.B 43.D 44.C 45.B 46.D 47.D 48.C 49.B 50.D211pTh.S Nguy¹n Ho ng Vi»t ÔST: 0905.193.688

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận