Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2022 trường Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi (có đáp án)

666 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #môn hóa#hóa học 12#đề thi hóa học 12#thptqg hóa

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn Hóa trường THPT Trần Quốc Tuấn lần 1 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

Câu 34. Nhúng thanh sắt vào dung dịch , khi ion bị khử hết, lấy thanh sắt ra thấy Trang 3 - Mã đề 001 khối lượng dung dịch giảm 2,4 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch là

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Cho gam hỗn hợp gồm Na và tác dụng với nước dư, thu được dung dịch lít (đktc) khí và 0,5 gam không tan. Giá trị của m là

A. 3,36 . B. 3,50 . C. 2,66 . D. 3,20 .

Câu 36. Thuỷ phân hoàn toàn gam tinh bột, thu được dung dịch . Cho dung dịch tác dụng với lượng dư dung dịch , đun nóng, thu được 12,96 gam . Giá trị của m là

A. 4,86 . B. 19,44 . C. 9,72 . D. 6,48 .

Câu 37. Hỗn hợp X gồm 3 este mạch hở, đều được tạo bởi axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp cần vừa đủ 29,568 lít (đktc) . Mặt khác, đun gam hỗn hợp với dung dịch vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm các muối và hỗn hợp gồm các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp , thu được 27,28 gam và 14,84 gam . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần vừa đủ 11,648 lít (đktc) , thu được 10,8 gam . Giá trị của m là

A. 22,86 . B. 24,32 . C. 23,54 . D. 23,78 .

Câu 38. Điện phân ml dung dịch muối nitrat của kim loại với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 5,6 gam và ở catot thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 8,1 gam và ở catot thoát ra 1,12 lít (đktc) khí. Giả thiết kim loại có hoá trị không đổi và lượng nước bay hơi trong quá trình điện phân không đáng kể. Giá trị của a là

A. 4,55 . B. 7,56 . C. 4,48 . D. 5,12 .

Câu 39. Cho m gam hỗn hợp gồm Ba và Na có tỉ số mol tương ứng là tan hết vào 74,35 gam nước, thu được dung dịch và 1,568 lít (đktc) . Sục khí từ từ đến dư vào dung dịch , lượng kết tủa biến thiên được biểu diễn trên đồ thị sau:

Nội dung

thuvienhoclieu .comS GD & ĐT QU NG NGÃI Ở Ả KỲ THI TI P C N THI T T NGHI P THPT 2022 Ế Ậ Ố ỆTR NG THPT TR N QU C TU NƯỜ Ầ Ố Ấ MÔN: HÓA H CỌ Th i gian làm bài : 50 phút ờ Đ CHÍNH TH CỀ Ứ (Đ g m có 4 trang) ề ồ H tênọ :............................................................... S báo danhố : ................... Cho nguyên t kh i c a m t s nguyên t : ủ ố ủ ộ ố ốH 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al      27; S 32; Cl 35, 5; K 39; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag108; Ba 137        .Câu 1. Công th c c u t o thu g n c a este phenyl axetat làứ ấ ạ ọ ủA. 3 6 5CH COO C H .   B. 6 5H COO C H  .C. 6 5 3C H COO CH  . D. 3 2 5CH COO C H  .Câu 2. Trong B ng tu n hoàn, kim lo i ki m th nhómả ầ ạ ề ổ ởA. II A. B. I A. C. VI A. D. II B.Câu 3. Cacbohiđrat nào sau đây không tham gia ph n ng thu phân?ả ứ ỷA. Saccaroz .ơ B. Xenluloz .ơ C. Glucoz .ơ D. Tinh b t.ộCâu 4. M t h p ch t c a nhôm có tính ch t l ng tính và kém b n nhi t. H p ch t đó làộ ợ ấ ủ ấ ưỡ ề ệ ợ ấA. 2 3Al O . B. 3Al(OH). C. 2 43Al SO . D. 3AlCl.Câu 5. N c c ng ch a nhi u ionướ ứ ứ ềA. 24Cl , SO   . B. 2 2Ca , Mg  . C. 2 2Fe , Cu  . D. 23 4HCO , SO  .Câu 6. Ch t nào sau đây là este?ấA. 3CH CHO . B. 3 3CH CO CH  .C. 3CH COOH . D. 3 3CH COO CH  .Câu 7. Liên k t-CO-NH- gi a hai đ n v ế ữ ơ ị -amino axit đ c g i làượ ọA. liên k t Van der Waals.ế B. liên k t peptit.ếC. liên k t ion.ế D. liên k t hiđro.ếCâu 8. Ch t nào sau đây có kh năng tham gia ph n ng trùng h p?ấ ả ả ứ ợA. 3 2CH CH CH  . B. 2 2H N CH COOH  .C. 2 2CH OH CH OH . D. 3 2 5CH COO C H  .Câu 9. Cho các kim lo i: Fe, ạCu, Mg, Ag . Kim lo i có tính kh m nh nh t làạ ử ạ ấA. Mg . B. Ag. C. Cu . D. Fe.Câu 10. Ph n ng nào sau đây không x y ra?ả ứ ảA. 3 33Fe 3AgNO Fe NO 3Ag    B. 3 32Cu 2AgNO Cu NO 2Ag   C. 2 2Cu 2HCl CuCl H    D. 2 4 43Fe Fe SO 3FeSO Câu 11. Este X có công th c phân t là ứ ử 2 4 2C H O. Tên c a ủ X làA. metyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl fomat. D. etyl fomat.Câu 12. Tính ch t nào sau đây không thu c tính ch t v t lý chung c a kim lo i?ấ ộ ấ ậ ủ ạA. Có ánh kim. B. Tính d o.ẻC. D n đi n.ẫ ệ D. Nhi t đ nóng ch y cao.ệ ộ ảCâu 13. Amino axit là h p ch t h u c t p ch c, trong phân t ch a đ ng th i nhóm ch cợ ấ ữ ơ ạ ứ ử ứ ồ ờ ứA. 2NH và - COOH . B. 2NH và CHO . thuvienhoclieu .com Trang 1Mã đ 001ềthuvienhoclieu .comC. 2NH và OH . D. OH và COOH .Câu 14. Công th c phân t c a saccarozo làứ ử ủA. 6 12 6C H O . B. 6 10 5C H O . C. 12 22 11C H O . D. 6 10 5nC H O .Câu 15. Anilin là nguyên li u quan tr ng trong công nghi p ph m nhu m. Công th c phân t c a ệ ọ ệ ẩ ộ ứ ử ủanilin làA. 6 5 2C H NH . B. 3 2CH NH .C. 2 5 2C H NH . D. 3 2CH CH NH COOH  .Câu 16. T nào sau đây thu c lo i t bán t ng h p?ơ ộ ạ ơ ổ ợA. T visco.ơ B. T nitron.ơC. T nilon- 6,6 .ơ D. T t m.ơ ằCâu 17. Kh ng đ nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. Peptit ch a t 2 liên k t peptit tr lên trong phân t m i tham gia ph n ng thu phân.ứ ừ ế ở ử ớ ả ứ ỷB. Thu phân este đ n ch c trong dung d ch axit luôn thu đ c axit cacboxylic và ancol.ỷ ơ ứ ị ượC. Dung d ch c a các amin đ u làm xanh quì tím.ị ủ ềD. Trong phân t protein luôn ch a nguyên t nit .ử ứ ố ơCâu 18. Cho s đ ph n ng sau:ơ ồ ả ứ05 11 2X C H O N NaOH A B   tYcacbohiđrat) enzim2B CO   A là mu i natri c a m t ố ủ ộ -amino axit. K t lu n đúng làế ậA. Y là fructoz .ơB. X là este c a glyxin v i ancol etylic.ủ ớC. A là mu i natri c a alanin.ố ủD. B là 3CH OH .Câu 19. Ti n hành các thí nghi m sau:ế ệ(1) Cho Cu tác d ng v i dung d ch ụ ớ ị3FeCl .(2) Cho Fe tác d ng v i dung d ch ụ ớ ị4ZnSO .(3) Cho Na tác d ng v i dung d ch ụ ớ ị4CuSO .(4) Cho dung d ch ị32Fe NO tác d ng v i dung d ch ụ ớ ị 3AgNO.S thí nghi m có x y ra s kh ion kim lo i làố ệ ả ự ử ạA. 3 . B. 1 . C. 2 . D. 4 .Câu 20. Thu phân este ỷ X trong dung d ch axit, thu đ c axit propionic và ancol metylic. Công ị ượth c c u t o c a ứ ấ ạ ủX làA. 2 3 3CH C CH COO CH   . B. 3 2 3CH COO CH CH   .C. 2 3CH CH COO CH   . D. 3 2 3CH CH COO CH   .Câu 21. H p ch t ợ ấX thu c lo i cacbohiđrat. Thu phân ộ ạ ỷX trong môi tr ng axit thu đ c hai ườ ượmonosaccarit khác nhau. X làA. xenluloz .ơ B. tinh b t.ộ C. saccaroz .ơ D. glucoz .ơCâu 22. Amin X có tên thay th là ếN -metyletanamin. Tên g c ch c c a ố ứ ủX làA. propylamin. B. etylmetylamin. C. đimetylamin. D. etylamin.Câu 23. S t o thành th ch nhũ đa d ng phong phú trong các hang đ ng đá vôi t o nên c nh quan ự ạ ạ ạ ộ ạ ảthiên nhiên kỳ thú đ c gi i thích b ng ph n ng nào sau đây?ượ ả ằ ả ứA. 3 3 2 22Ca HCO CaCO CO H O     B. 3 2 2 32CaCO CO H O Ca HCO   thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comC. 3 2CaCO CaO CO   D. 2 2CaO H O Ca (OH) Câu 24. Tr ng h p nào sau đây x y ra s ăn mòn đi n hoá?ườ ợ ả ự ệA. Nhúng thanh s t vào dung d ch ắ ị3FeCl .B. Đ chi c đinh thép trong không khí m.ể ế ẩC. Nhúng thanh k m nguyên ch t trong dung d ch ẽ ấ ị 2 4H SO loãng.D. Đ t dây s t trong bình đ ng khí clo.ố ắ ựCâu 25. Poli(metyl metacrilat) là polime trong su t, đ c dùng đ s n xu t thu tinh h u c . ố ượ ể ả ấ ỷ ữ ơPoli(metyl metacrilat) đ c đi u ch b ng ph n ng trùng h p monome nào sau đây?ượ ề ế ằ ả ứ ợA. 3 3 2CH COO C CH CH   . B. 3 2CH COO CH CH   .C. 2 3CH CH COO CH   . D. 2 3 3CH C CH COO CH   .Câu 26. Phát bi u nào sau đây sai?ểA. Dung d ch lysin trung tính.ịB. Dung d ch metylamin làm xanh quì tím.ịC. Dung d ch axit glutamic làm h ng quì tím.ị ồD. Nh dung d ch ỏ ị2Br vào anilin th y t o k t t a tr ng.ấ ạ ế ủ ắCâu 27. Phát bi u nào sau đây sai??ểA. Metyl acrilat thu c lo i este có công th c chung là ộ ạ ứn 2 n 2 2C H O .B. Tristearin là ch t béo r n đi u ki n th ng.ấ ắ ở ề ệ ườC. Đun triglixerit v i dung d ch ớ ịNaOH , thu đ c mu i natri c a axit béo và glixerol.ượ ố ủD. Đun etyl axetat v i n c có xúc tác axit vô c , ph n ng thu phân x y ra hoàn toàn.ớ ướ ơ ả ứ ỷ ảCâu 28. Dung d ch nào sau đây khônglàm gi m tính c ng t m th i c a n c?ị ả ứ ạ ờ ủ ướA. 2Ca (OH) . B. HCl. C. 2 3Na CO . D. NaOH .Câu 29. Cho 6,6 gam este X tác d ng v a đ v i dung d ch ụ ừ ủ ớ ịNaOH , thu đ c ancol etylic và 6,15 ượgam mu i. Tên c a ố ủX làA. Etyl acrilat. B. Etyl fomat.C. Etyl propionat. D. Etyl axetat.Câu 30. Đun m gam triglixerit X v i l ng v a đ dung d ch ớ ượ ừ ủ ịNaOH , thu đ c glixerol và h n ượ ỗh p hai mu i g m 13,9 gam natri panmitat và 7,6 gam natri oleat. Giá tr c a m làợ ố ồ ị ủA. 19,8 . B. 21,5 . C. 22,1 . D. 20,8 .Câu 31. Cho 8 gam h n h p ỗ ợ X g m ồCu và 2 3Fe O tác d ng v i dung d ch ụ ớ ịHCl d , thu đ c dungư ượd ch ịY và 2,4 gam Cu không tan. Ph n trăm kh i l ng c a ầ ố ượ ủ2 3Fe O trong h n h p ỗ ợX làA. 50% . B. 40% . C. 70% . D. 60% .Câu 32. Cho 5,12 gam h n h p ỗ ợ X g m 2 amin tác d ng v a đ v i ồ ụ ừ ủ ớV ml dung d ch ịHCl1 ,2M, thuđ c 9,50 gam h n h p mu i. Giá tr c a ượ ỗ ợ ố ị ủV làA. 140 . B. 100 . C. 160 . D. 120 .Câu 33. Đun 6,3 gam h p ch t ợ ấX có công th c phân t ứ ử6 16 4 2C H O N v i dung d ch ớ ịNaOH v a ừđ , thu đ c ủ ượm gam mu i c a m t axit cacboxylic hai ch c và hai amin đ n ch c đ ng đ ng k ố ủ ộ ứ ơ ứ ồ ẳ ếti p. Giá tr c a ế ị ủm làA. 4,76 . B. 5,53 . C. 4,69 . D. 5,18 .Câu 34. Nhúng thanh s t vào ắ250ml dung d ch ị4CuSO , khi ion 2Cu b kh h t, l y thanh s t ra ị ử ế ấ ắth y Trang 3 - Mã đ 001 kh i l ng dung d ch gi m 2,4 gam. N ng đ mol/lít c a dung d chấ ề ố ượ ị ả ồ ộ ủ ị4CuSO làA. 0, 8M . B. 0, 6M . C. 1, 0M . D. 1, 2M . thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comCâu 35. Cho m gam h n h p ỗ ợX g m Na và ồAl tác d ng v i n c d , thu đ c dung d chụ ớ ướ ư ượ ịY; 2, 688 lít (đktc) khí 2H và 0,5 gam Al không tan. Giá tr c a m làị ủA. 3,36 . B. 3,50 . C. 2,66 . D. 3,20 .Câu 36. Thu phân hoàn toàn ỷm gam tinh b t, thu đ c dung d ch ộ ượ ịX . Cho dung d ch ịX tác d ng ụv i l ng d dung d ch ớ ượ ư ị3 3AgNO / NH , đun nóng, thu đ c 12,96 gam ượAg . Giá tr c a m làị ủA. 4,86 . B. 19,44 . C. 9,72 . D. 6,48 .Câu 37. H n h p X g m 3 este m ch h , đ u đ c t o b i axit cacboxylic và ancol. Đ t cháy ỗ ợ ồ ạ ở ề ượ ạ ở ốhoàn toàn m gam h n h p ỗ ợX c n v a đ 29,568 lít (đktc) ầ ừ ủ2O . M t khác, đun ặm gam h n h p ỗ ợX v i dung d ch ớ ịNaOH v a đ , thu đ c h n h p ừ ủ ượ ỗ ợ Y g m các mu i và h n h p ồ ố ỗ ợZ g m các ancol. ồĐ t cháy hoàn toàn h n h p ố ỗ ợY , thu đ c 27,28 gam ượ 2CO và 14,84 gam 2 3Na CO . Đ t cháy hoàn ốtoàn h n h p ỗ ợZ c n v a đ 11,648 lít (đktc) ầ ừ ủ2O , thu đ c 10,8 gam ượ2H O . Giá tr c a m làị ủA. 22,86 . B. 24,32 . C. 23,54 . D. 23,78 .Câu 38. Đi n phân ệV ml dung d ch mu i nitrat c a kim lo i ị ố ủ ạM v i đi n c c tr , c ng đ dòng ớ ệ ự ơ ườ ộđi n không đ i. Sau th i gian t giây, kh i l ng dung d ch gi m 5,6 gam và catot thu đ c a gamệ ổ ờ ố ượ ị ả ở ượkim lo i M. Sau th i gian 2t giây, kh i l ng dung d ch gi m 8,1 gam và catot thoát ra 1,12 lít ạ ờ ố ượ ị ả ở(đktc) khí. Gi thi t kim lo i ả ế ạM có hoá tr không đ i và l ng n c bay h i trong quá trình đi n ị ổ ượ ướ ơ ệphân không đáng k . Giá tr c a a làể ị ủA. 4,55 . B. 7,56 . C. 4,48 . D. 5,12 .Câu 39. Cho m gam h n h p ỗ ợX g m Ba và Na có t s mol t ng ng là ồ ỉ ố ươ ứ2 : 3 tan h t vào 74,35 ếgam n c, thu đ c dung d ch ướ ượ ịY và 1,568 lít (đktc) 2H . S c khí ụ 2CO t t đ n d vào dung d chừ ừ ế ư ịY, l ng k t t a bi n thiên đ c bi u di n trên đ th sau:ượ ế ủ ế ượ ể ễ ồ ịKhi s ố2molCO là x mol, thu đ c dung d ch ượ ịZ trong đó n ng đ ồ ộ % c a mu i ủ ố3NaHCO làA. 9,15% . B. 6, 75% . C. 6, 30% . D. 7, 20% .Câu 40. H n h p ỗ ợM g m hiđrocacbon ồX và hai amin Y, Z no, đ n ch c, m ch h , đ ng đ ng kơ ứ ạ ở ồ ẳ ếti p, trong đó ếY ZM M và Y Zn n . Đ t cháy hoàn toàn 0,2 mol h n h p ố ỗ ợM c n v a đ 84,84 lít ầ ừ ủ(đktc) không khí (ch a ứ220%O và 280% N v th tích), d n h n h p s n ph m g m ề ể ẫ ỗ ợ ả ẩ ồ2 2CO , N , h i n c qua bình đ ng dung d ch ơ ướ ự ịNaOH đ c, d , th y kh i l ng bình tăng 30,87 gam đ ng ặ ư ấ ố ượ ồth i có 69,104 lít (đktc) khí thoát ra kh i bình. Ph n trăm kh i l ng c a ờ ỏ ầ ố ượ ủ Y trong h n h p ỗ ợM làA. 34, 55% . B. 33, 05% . C. 36,11% . D. 30, 84% .------ H T ------Ế thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comĐÁP ÁN1 A 6 D 11 C 16 A 21 C 26 A 31 A 36 C 2 A 7 B 12 D 17 D 22 B 27 D 32 B 37 B 3 C 8 A 13 A 18 C 23 A 28 B 33 D 38 C 4 B 9 A 14 C 19 C 24 B 29 D 34 D 39 C 5 B 10 C 15 A 20 D 25 D 30 D 35 B 40 B thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận