Download Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2022 trường Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi (có đáp án)Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn Hóa trường THPT Trần Quốc Tuấn lần 1 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

Câu 34. Nhúng thanh sắt vào dung dịch , khi ion bị khử hết, lấy thanh sắt ra thấy Trang 3 - Mã đề 001 khối lượng dung dịch giảm 2,4 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch là

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Cho gam hỗn hợp gồm Na và tác dụng với nước dư, thu được dung dịch lít (đktc) khí và 0,5 gam không tan. Giá trị của m là

A. 3,36 . B. 3,50 . C. 2,66 . D. 3,20 .

Câu 36. Thuỷ phân hoàn toàn gam tinh bột, thu được dung dịch . Cho dung dịch tác dụng với lượng dư dung dịch , đun nóng, thu được 12,96 gam . Giá trị của m là

A. 4,86 . B. 19,44 . C. 9,72 . D. 6,48 .

Câu 37. Hỗn hợp X gồm 3 este mạch hở, đều được tạo bởi axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp cần vừa đủ 29,568 lít (đktc) . Mặt khác, đun gam hỗn hợp với dung dịch vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm các muối và hỗn hợp gồm các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp , thu được 27,28 gam và 14,84 gam . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần vừa đủ 11,648 lít (đktc) , thu được 10,8 gam . Giá trị của m là

A. 22,86 . B. 24,32 . C. 23,54 . D. 23,78 .

Câu 38. Điện phân ml dung dịch muối nitrat của kim loại với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 5,6 gam và ở catot thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 8,1 gam và ở catot thoát ra 1,12 lít (đktc) khí. Giả thiết kim loại có hoá trị không đổi và lượng nước bay hơi trong quá trình điện phân không đáng kể. Giá trị của a là

A. 4,55 . B. 7,56 . C. 4,48 . D. 5,12 .

Câu 39. Cho m gam hỗn hợp gồm Ba và Na có tỉ số mol tương ứng là tan hết vào 74,35 gam nước, thu được dung dịch và 1,568 lít (đktc) . Sục khí từ từ đến dư vào dung dịch , lượng kết tủa biến thiên được biểu diễn trên đồ thị sau:


Liên hệ Admin để có thêm trợ giúp

Về các lỗi download tài liệu, lỗi cài đặt source code

Phản ánh về các link lỗi để đội ngữ Admin chỉnh lại