Đề minh họa môn THPT môn Hóa năm 2022 Bộ GD&ĐT (có đáp án chi tiết)

557 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đề minh họa#hóa 12#đề thi hóa 12#thptqg hóa

Mô tả chi tiết

Đề minh họa (tham khảo) môn Hóa 2022 Bộ GD&ĐT có đáp án và lời giải chi tiết được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

Nội dung

thuvienhoclieu .comB GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠĐ THI THAM KH OỀ Ả KỲ THI T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG NĂM 2022Ố Ệ Ọ ỔBÀI THI: KHOA H C T NHIÊNỌ ỰMôn thi thành ph n: HÓA H Cầ ỌTh i gian làm bài: 50 phút, không k th i gian phát đờ ể ờ ề. Cho bi t nguyên t kh i c a các nguyên t :ế ử ố ủ ố .. Các th tích khí đ u đo đi u ki n tiêu chu n; gi thi t các khí sinh ra không tan trongể ề ở ề ệ ầ ả ến c.ướCâu 1. Ch t nào sau đây là ch t đi n li y u?ấ ấ ệ ếA. . B. . C. . D. .Câu 2. Trong phân t ch t nào sau đây có 1 nhóm amino và 2 nhóm cacboxyl ?ử ấA. Axit fomic. B. Axit glutamic. C. Alanin. D. Lysin.Câu 3. Kim lo i nào sau đây thu c nhóm IA trong b ng tu n hoàn?ạ ộ ả ầA. Al. B. Na. C. Fe. D. .Câu 4. Khi làm thí nghi m v i đ c th ng sinh ra khí có màu nâu đ , đ c và gây ô ệ ớ ặ ườ ỏ ộnhi m môi tr ng. Tên g i c a làễ ườ ọ ủA. đinito pentaoxit. B. nit đioxit.ơC. đinito oxit. D. nit monooxit.ơCâu 5. Polime nào sau đây có công th c ?ứA. Poli(metyl metacrylat). B. Polietilen.C. Poliacrilonitrin. D. Poli(vinyl clorua).Câu 6. Kim lo i tác d ng v i trong dung d ch t o ra và ch t nào sau đây?ạ ụ ớ ị ạ ấA. . B. MgO. C. . D. .Câu 7. Axit panmitic là m t axit béo có trong m đ ng v t và d u c . Công th c c a ộ ỡ ộ ậ ầ ọ ứ ủaxit panmitic làA. . B. . C. . D. .Câu 8. Kim lo i nào sau đây đi u ch đ c b ng ph ng pháp th y luy n?ạ ề ế ượ ằ ươ ủ ệA. Au. B. Ca. C. Na. D. Mg.Câu 9. S oxi hóa c a s t trong h p ch t làố ủ ắ ợ ấA. +1. B. . C. . D. .Câu 10. Ch t nào sau đây tác d ng v i kim lo i ra khí ?ấ ụ ớ ạA. . B. . C. HCHO. D. .Câu 11. X là kim lo i c ng nh t, có th c t đ c th y tinh. làạ ứ ấ ể ắ ượ ủA. Fe. B. W. C. . D. .Câu 12. Kim lo i Fe tan h t trong l ng d dung d ch nào sau đây?ạ ế ượ ư ịA. . B. . C. đ c ngu i.ặ ộ D. loãng.Câu 13. Nhôm b n trong không khí và n c do trên b m t c a nhôm đ c ph kín l pề ướ ề ặ ủ ượ ủ ớch t r t m ng, b n. Ch t làấ ấ ỏ ề ấA. . B. . C. . D. .Câu 14. S nguyên t hiđro trong phân t metyl fomat làố ử ửA. 6 . B. 8 . C. 4 . D. 2 .Câu 15. Phân t ch t nào sau đây ch a nguyên t nit ?ử ấ ứ ử ơA. Axit axetic. B. Metylamin. C. Tinh b t.ộ D. Glucoz .ơCâu 16. Glucoz là ch t dinh d ng và đ c dùng làm thu c tăng l c cho ng i già, ơ ấ ưỡ ượ ố ự ườtr em và ng i m. S nguyên t cacbon trong phân t glucoz làẻ ườ ố ố ử ử ơA. 6 . B. 11 . C. 5 . D. 12 .Câu 17. Kim lo i nào sau đây tan hoàn toàn trong n c d ?ạ ướ ưA. . B. Ag. C. . D. . thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comCâu 18. Tính c ng t m th i c a n c do các mu i canxi hiđrocacbonat và magie ứ ạ ờ ủ ướ ốhiđrocacbonat gây nên. Công th c c a canxi hiđrocacbonat làứ ủA. . B. . C. . D. .Câu 19. Trong dung d ch, ion nào sau đây oxi hóa đ c kim lo i Fe?ị ượ ạA. . B. . C. . D. .Câu 20. Phèn chua đ c dùng trong ngành thu c da, công nghi p gi y, làm trong ượ ộ ệ ấn c,... Công th c phèn chua làướ ứA. . B. . C. . D. .Câu 21. Este có công th c phân t . Th y phân trong dung d ch d , thu đ c s n ứ ử ủ ị ư ượ ảph m g m natri propionat và ancol . Công th c c a làẩ ồ ứ ủA. . B. . C. . D. .Câu 22. Phát bi u nào sau đây đúng?ểA. Glucoz b th y phân trong môi tr ng axit.ơ ị ủ ườB. Tinh b t là ch t l ng nhi t đ th ng.ộ ấ ỏ ở ệ ộ ườC. Xenluloz thu c lo i đisaccarit.ơ ộ ạD. Dung d ch saccarozo hòa tan đ c .ị ượCâu 23. Nhi t phân hoàn toàn gam , thu đ c và 3,36 lít . Giá tr c a làệ ượ ị ủA. 30,0 . B. 25,2 . C. 15,0 . D. 12,6 .Câu 24. Cho dung d ch ch a gam glucozo tác d ng v i l ng d trong dung d ch , sau ị ứ ụ ớ ượ ư ịph n ng hoàn toàn thu đ c 21,6 gam . Giá tr c a làả ứ ượ ị ủA. 13,5 . B. 18,0 . C. 9,0 . D. 16,2 .Câu 25. Ch t nào sau đây tác d ng v i dung d ch ra mu i ?ấ ụ ớ ị ốA. . B. . C. Fe. D. .Câu 26. Cho các t sau: visco, xenluloz axetat, nilon-6, nilon-6,6. S t nhân t o làơ ơ ố ơ ạA. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 3 .Câu 27. Đ kh hoàn toàn 16,0 gam thành kim lo i nhi t đ cao (không có oxi) c n ể ử ạ ở ệ ộ ầt i thi u gam kim lo i . Giá tr c a làố ể ạ ị ủA. 8,1. B. 2,7 . C. 5,4 . D. 10,8 .Câu 28. Đ t cháy hoàn toàn gam glyxin trong thu đ c và 6,72 lít . Giá tr c a làố ượ ị ủA. 26,70. B. 22,50 . C. 8,90 . D. 11,25 .Câu 29. H n h p g m ba este no, m ch h (đ n ch c), (hai ch c), (ba ch c) đ u ỗ ợ ồ ạ ở ơ ứ ứ ứ ềđ c t o thành t axit cacboxylic và ancol. Đ t cháy hoàn toàn , thu đ c s mol l n ượ ạ ừ ố ượ ố ớh n s mol là 0,425 mol. M t khác, gam ph n ng v a đ v i dung d ch , thu đ c ơ ố ặ ả ứ ừ ủ ớ ị ượh n h p g m hai mu i và 28,6 gam hai ancol. Đ t cháy hoàn toàn c n v a đ , thu ỗ ợ ồ ố ố ầ ừ ủđ c và . Kh i l ng c a trong gam làượ ố ượ ủA. 3,70 gam. B. 3,30 gam. C. 2,96 gam. D. .Câu 30. Đ t h n h p g m và trong , thu đ c gam h n h p g m và . Cho vào dungố ỗ ợ ồ ượ ỗ ợ ồd ch ch a , thu đ c dung d ch ch ch a mu i, và 9,2 gam ch t r n . Cho tác d ng v iị ứ ượ ị ỉ ứ ố ấ ắ ụ ớdung d ch có khí thoát ra. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a làị ế ả ứ ả ị ủA. 14,8 . B. 16,4 . C. 16,0 . D. 15,6 .Câu 31. Cho hai ch t h u c m ch h có cùng công th c đ n gi n nh t là . Các ch t ấ ữ ơ ạ ở ứ ơ ả ấ ấtham gia ph n ng theo đúng t l mol nh s đ d i đây:ả ứ ỉ ệ ư ơ ồ ướBi t: , là các ch t h u c và .ế ấ ữ ơCho các phát bi u sau:ể(a) Ch t có kh năng tham gia ph n ng tráng b c.ấ ả ả ứ ạ(b) T ch t đi u ch tr c ti p đ c axit axetic.ừ ấ ề ế ự ế ượ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .com(c) Oxi hóa b ng , thu đ c anđehit axetic.ằ ượ(d) Ch t làm quỳ tím chuy n thành màu đ .ấ ể ỏ(đ) Ch t T có nhi t đ sôi l n h n ancol etylic.ấ ệ ộ ớ ơS phát bi u đúng làố ểA. 2 . B. 1 . C. 4 . D. 3 .Câu 32. H n h p g m triglixerit và axit béo . Cho gam ph n ng hoàn toàn v i dung ỗ ợ ồ ả ứ ớd ch d , thu đ c s n ph m h u c g m hai mu i có cùng s nguyên t cacbon và ị ư ượ ả ẩ ữ ơ ồ ố ố ử2,76 gam glixerol. N u đ t cháy h t gam thì c n v a đ , thu đ c và . Kh i l ng ế ố ế ầ ừ ủ ượ ố ược a trong gam làủA. 26,34 gam. B. 26,70 gam. C. 26,52 gam. D. .Câu 33. Cho m gam h n h p g m và (trong nguyên t oxi chi m v kh i l ng) vàoỗ ợ ồ ố ế ề ố ượbình kín (th tích không đ i) ch a (d ). Nung nóng bình đ n khi các ph n ng x y ra ể ổ ứ ư ế ả ứ ảhoàn toàn r i đ a v nhi t đ ban đ u thì áp su t trong bình gi m so v i áp su t ban ồ ư ề ệ ộ ầ ấ ả ớ ấđ u (coi th tích ch t r n thay đ i không đáng k ). M t khác, hòa tan h t m gam b ng ầ ể ấ ắ ồ ế ạ̣ ế ằdung d ch đ c nóng, thu đ c dung d ch ch a gam h n h p mu i (g m , và h n h p ị ặ ượ ị ứ ỗ ợ ố ồ ỗ ợkhí g m . Giá tr c a làồ ị ủA. 20 . B. 25 . C. 15 . D. 30 .Câu 34. Cho các phát bi u sau:ể(a) Phân đ m urê cung c p cho cây tr ng nguyên t kali.ạ ấ ồ ố(b) Đi n phân dung d ch thu đ c kim lo i anot.ệ ị ượ ạ ở(c) S c khí t i d vào dung d ch có xu t hi n k t t a.ụ ớ ư ị ấ ệ ế ủ(d) Các đ v t b ng s t khó b ăn mòn h n sau khi đ c quét s n lên b m t.ồ ậ ằ ắ ị ơ ượ ơ ề ặS phát bi u đúng làố ểA. 3 . B. 1 . C. 2 . D. 4 .Câu 35. Cho s đ chuy n hóa:ơ ồ ểBi t: là các h p ch t khác nhau; m i mũi tên ng v i m t ph ng trình hóa h c c a ế ợ ấ ỗ ứ ớ ộ ươ ọ ủph n ng x y ra gi a hai ch t t ng ng. Các ch t th a mãn s đ trên l n l t làả ứ ả ữ ấ ươ ứ ấ ỏ ơ ồ ầ ượA. . B. . C. . D. .Câu 36. Nung nóng a mol h n h p g m propen, axetilen và hiđro v i xúc tác trong bìnhỗ ợ ồ ớkín (ch x y ra ph n ng c ng ), sau m t th i gian thu đ c h n h p khí có t kh i so ỉ ả ả ư ộ ộ ờ ượ ỗ ợ ỉ ốv i là 1,25 . Đ t cháy h t , thu đ c và . M t khác, ph n ng t i đa v i 0,42 mol ớ ố ế ượ ặ ả ứ ố ớbrom trong dung d ch. Giá tr c a a làị ị ủA. 0,45 . B. 0,60 . C. 0,30 . D. 0,75 .Câu 37. Nung gam h n h p g m và (trong bình kín, không có không khí) đ n kh i ỗ ợ ồ ế ốl ng không đ i, thu đ c ch t r n và h n h p khí . H p th h t vào n c, thu đ c ượ ồ ượ ấ ắ ỗ ợ ấ ụ ế ướ ượdung d ch (ch ch a m t ch t tan) có , không có khí thoát ra. Giá tr c a làị ỉ ứ ộ ấ ị ủA. 11,24 . B. 4,61 . C. 5,62 . D. 23,05 .Câu 38. Đi n phân (đi n c c tr , màng ngăn x p) dung d ch g m và (t l mol t ng ệ ệ ự ơ ố ị ồ ỉ ệ ương ) v i c ng đ dòng đi n ứ ớ ườ ộ ệ . Sau th i gian gi , thu đ c dung d ch (ch a hai ch t ờ ờ ượ ị ứ ấtan) có kh i l ng gi m 20,75 gam so v i dung d ch ban đ u. Cho b t d vào , thu ố ượ ả ớ ị ầ ộ ưđ c 3,36 lít khí . Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn, hi u su t đi n phân , b qua s ượ ế ả ứ ả ệ ấ ệ ỏ ựbay h i c a n c. Giá tr c a làơ ủ ướ ị ủA. 6 . B. 4 . C. 7 . D. 5 .Câu 39. Cho các phát bi u sau:ể(a) T nitron thu c lo i t poliamit.ơ ộ ạ ơ(b) M đ ng v t, d u th c v t tan nhi u trong benzen.ỡ ộ ậ ầ ự ậ ề thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .com(c) Dung d ch lysin làm quỳ tím chuy n sang màu h ng.ị ể ồ(d) Poli(metyl metacrylat) đ c dùng đ ch t o thu tinh h u c .ượ ể ế ạ ỷ ữ ơ(đ) Tinh b t đ c t o thành trong cây xanh nh quá trình quang h p.ộ ượ ạ ờ ợS phát bi u đúng làố ểA. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 5 .Câu 40. Ti n hành thí nghi m theo các b c sau:ế ệ ướB c 1: Cho vào bát s nh kho ng 1 gam d u th c v t và dung d ch .ướ ứ ỏ ả ầ ự ậ ịB c 2: Đun sôi nh và khu y liên t c h n h p b ng đũa th y tinh. Th nh tho ng nh ướ ẹ ấ ụ ỗ ợ ằ ủ ỉ ả ỏthêm vài gi t n c c t đ gi th tích h n h p ph n ng không đ i.ọ ướ ấ ề ữ ể ỗ ợ ả ứ ổB c 3: Sau phút, rót thêm vào h n h p dung d ch bão hòa nóng, khu y nh . Sau đó ướ ỗ ợ ị ấ ẹđ yên h n h p 5 phút, l c tách riêng ph n dung d ch và ch t r n.ể ỗ ợ ọ ầ ị ấ ắPhát bi u nào sau đây sai?ểA. Sau b c 1 , ch t l ng trong bát s tách thành hai l p.ướ ấ ỏ ứ ớB. b c có vai trò làm cho ph n ng x y ra hoàn toàn.Ở ướ ả ứ ảC. b c 2, x y ra ph n ng th y phân ch t béo.Ở ướ ả ả ứ ủ ấD. Dung d ch thu đ c sau b c 3 có kh năng hòa tan .ị ượ ướ ả------ H T ------ẾĐÁP ÁN41. A 42. B 43. B 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. C 50. A51. D 52. D 53. D 54. C 55. B 56. A 57. C 58. C 59. C 60. A61. D 62. D 63. B 64. B 65. A 66. B 67. C 68. D 69.A 70.D71. D 72. B 73.D 74. C 75. C 76. D 77. B 78. C 79.C 80. B thuvienhoclieu .com Trang 4

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận