Tổng hợp 80 bài tập trắc nghiệm Toán chuyên đề Hàm số ôn thi THPTQG 2022

213 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 12#toán THPTQG#đề thi môn toán

Mô tả chi tiết

Câu 3. Cho các mệnh đề sau:
(1) Hàm số

4 2
y x x  

có đồ thị như sau:

(2) Cho hàm số

2 4
1
x
y
x( ). C
Cho hai điểm
A(1; 0)

B( 7; 4)  .

Phương trình tiếp tuyến của
( ) C
đi qua điểm trung điểm I của AB.    : 2 4 y x

(3) Cho hàm số

2 3 ( ).
1
x
y C
x


Hàm số đồng biến trên tập xác định.

(4) Hàm số

1 3 2
3
y x x  

có điểm uốn tại x = 1.

(5) Hàm số

4 2
y x x     4 3

(1) đạt cực tiểu tại xCT = 0; đạt cực đại tại

2 CĐ
x  

Hỏi có bao nhiêu phát biểu đúng:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 1
Câu 4. Cho các mệnh đề sau:
(1) Hàm số

3 2
y x x x     6 9 2

(1). Đồng biến trên khoảng

  ;1 ; 3;   
, nghịch

biến trên khoảng (1; 3).
(2) Hàm số

4 2
y x x  

nghịch biến trên các khoảng
a 1.

(3) Hàm số
y  x
không có cực trị.

(4) Để phương trình
4 2
x x m     4 1 0

có đúng 2 nghiệm thì
m 1

m  5.

(5) Hàm số
2
1
x m
y
xcó tất cả 2 tiệm cận với mọi m.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Tài liệu liên quan

Bình luận