Các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh luyện thi vào lớp 6

1,218 28

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #tiếng anh 6#ngữ pháp tiếng anh#ngữ pháp#ngữ pháp Tiếng Anh 10

Mô tả chi tiết

"Các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh luyện thi vào lớp 6" được Tailieuvip.com sưu tầm gồm các chuyên đề ngữ pháp bám sát chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các để luyện thi giúp các em vận dụng và nâng cao kỹ năng của mình.

 

Nội dung

BÙI VĂN VINH CÁC CHUYÊN ĐỀ NG Ữ PHÁP LUY ỆN THI TI ẾNG ANH VÀO L ỚP 6NPART I: TENSES (CÁC THÌ) A. LÝ THUYẾT 1. SIMPLE PRESENT (HI ỆN T ẠI ĐƠN). a. V ới động t ừ ―to be‖: Form: Ex: (+) She is a nurse. (-) They aren’t at home. (?) Is he hungry? b. Với động từ ―to do‖: Form: Ex: (+) He watches TV every night. (-) She doesn’t usually go swimming on Sundays. (?) Do they speak English very well? c. Uses (Cách sử dụng thì hiện tại đơn) - Dùng để gi ới thi ệu bả n thân, lịch trình, s ở thích. - Dùng để di ễn t ả hành động thườ ng xuyên x ảy ra, 1 thói quen hàng ngày, 1 s ự th ật hi ển nhiên, 1 chân lý, 1 câu châm ngôn. d. Advs (Trạng ngữ nhận biết) - Always, usually, often, sometimes, occasionally, ever, never, seldom = rarely, now and then, not often, hardly ever. - Every: every day, every week, … e. Cách chia động từ thêm ―S/ES/Y - IES‖: - Hầu hết các động t ừ đề u thêm s. Eg: ask → asks (+) S + V(s/es) + O ( - ) S + don’t/ doesn’t + V + O (?) Do/ Does (not) + S + V + O? (+) S + are/is/am + O ( - ) S + aren’t/ isn’t/ am not + O (?) Are/ is/ am (not) + S + O? O(+) S + are/is/am + V - ing + O ( - ) S + aren’t/ isn’t/ am not + V - ing + O ( - ) Are/is/am (not) + S + V - ing + O? hate → hates - Với các động t ừ có t ận cùng là: -s, -ss, -sh, -ch, -o, -x, -z ta thêm es vào sau động t ừ. Eg: go → goes wash → washes watch → watches kiss → kisses - Những động từ tậ n cùng là y, trướ c đó là m ột ph ụ âm thì đổi y → i rồi thêm es. Eg: study → studies try → tries copy → copies carry → carries 2. PRESENT CONTINUOUS (THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN) a. Form: b. Uses (Cách s ử dụng) - Dùng để chỉ m ột hành động đang diễ n ra trong lúc nói. Ex : Listen! The bird is singing. - Một hành động dự ki ến trong tương lai gần đã đượ c sắp x ếp xong. Ex: They are playing tennis next week. - V ới ch ữ always đế di ễn t ả m ột hành động thường l ặp l ại thườ ng xuyên, hay một l ời phàn nàn… Ex : He is always taking exams. He is always studying. - Hai hành động x ảy ra song song ở hi ện t ại Ex: She is cooking dinner while her husband is watching T.V now. - Hành dộng có tính ch ất t ạm thời Ex: I often go to work by bus but today I am going by motorbike. c. Advs (Trạng ngữ nhận biết) - Now, right now, at the moment, at present, at the present time, always, still,… - Hurry up, look, be careful, watch out……… . - Sau câu cảm thán “!” Ex: Look! The teacher is coming! d. Nh ững động t ừ thƣờ ng không dùng trong các thì Ti ếp di ễn: P(+) S + have/ has + Vp2/ed+ O (-) S + have/ has+ not + Vp2/ed+ O (?) Have/ has (not) + S+ Vp2/ed+ O? Verbs of thinking believe, doubt, guess, imagine, know, realize, suppose, understand Verbs of the senses hear, smell, sound, taste Verbs of possession belong to, have (meaning possess), own, possess Verbs of emotion dislike, hate, like, love, prefer, regret, want, wish Verbs of appearance appear, seem Others contain, depend on, include, involve, mean, measure, weigh, require e. Cách chia động t ừ V-ing: - Hầu hết các độ ng từ thêm tr ực ti ếp đuôi “ing” vào sau nó. Ex: - She is doing her job. - Nếu t ận cùng động t ừ là nguyên âm ―e‖ th e đi rồi thêm đuôi “ing”. Ex: - He is coming to the office at the moment. - You are saving my life. - Nếu động t ừ có công th c “1 -1- 1”, 1 ph m 1 nguyên m 1 ph m th gấp đôi ph m cu i r ồi thêm đuôi ing. Ex: - They are cutting down the trees in the forest. - The weather is getting hotter and hotter. 3. PRESENT PERFECT (HIỆN TẠI HOÀN THÀNH) a. F o r m : b. Uses (Cách sử dụng) - Di ễn t ả 1 s ự việc v ừa mớ i xảy ra. Ex: I have just finished the financial report. (Tôi v ừa hoàn thành xong bản báo cáo tài chính) - Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhƣng còn liên quan đến hiện tại. Ex: My husband has worked for this company for 2 years. (Ch ồng tôi đã làm cho công ty này được 2 năm - Nghĩa là: cách đây 2 năm đã bắt đầu làm, hi ện t ại v ẫn có th ể đang làm cho công ty này hoặc không) - Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá k h ứ . Ex: She has been in China for a long time. (Đã có một th ời gian dài cô ấy ở Trung QQuốc) - Nhấn mạnh đến trải nghiệm bản thân (the first/second/third/last... time), nhấn mạnh kết quả: Ex: + I have seen that film three times. (Tôi đã từng xem bộ phim này 3 lần) + This is the first time that he has been in the USA. (Đây là lần đầu tiên anh ấy đế n M ỹ) c. Advs (Trạng ngữ nhận biết) just, recently, lately : gần đ y, vừa m ới before : trước đ y already : rồi ever : từng never : không bao giờ, chưa bao giờ yet : chưa since : kể t ừ khi for : khoảng so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây gi ờ d. Một số lƣu đối với thì hiện tại ho n thành: - Phân biệt ―Since‖ v ―For‖: since + m c thờ i gian for + khoảng thời gian Ex: - I ’ve known Anna since October. - I’ve known Anna for two months. - Phân biệt ―yet‖ v ―already‖: yet : dùng trong câu phủ định và câu nghi v ấn already: dùng câu kh ẳng định Ex: - He hasn’t come yet . - I’ve already posted the letters. - Thƣờng dùng ―ever‖, ―never‖ với Hiện tại ho n thành: Ex: - He has never been there. - Have you ever eaten snake meat? - Phân biệt ―Have/ has been‖ khác với ―have/ has gone‖: Ex: (a) Mr. Smith is not here at the moment. He has gone to a meeting in London (b) Amada has been to the travel agent. She has your tickets for Hong Kong Trong 2 ví d trên, v d a có thể hiểu là r Smith v n đang ở uổi h p trong khi đó ở v d Amada đã đi đến đó và trở về rồi - Một số lƣu khác: 5(+) S + Ved + O ( - ) S + didn’t + V + O (?) Did (not) + S + V + O?  Trong các mệnh đề di ễn t ả s ự so sánh hơn nh ất, s th tự , s ự duy nhất hay s lần th ực hiệ n hành động → Độ ng t ự chia ở Hi ện t ại hoàn thành. Ex: - This is the most interesting story I have heard. - This is only foreigner I have ever known. (1) It’s the first / second / … time + HTHT (2) This is the first / second … time Ex: - It’s the first time I have driven a car. - This is the first time she has lived in New York.  It’s + khoảng th ời gian + since + sb last did sth : Đó là khoảng th ời gian k ể từ khi ai đó làm gì. Ex: I have seen her for 3 days. → It’s 3 days since I last saw her. 4. SIMPLE PAST (QUÁ KHỨ ĐƠN) a. Với động t ừ ―to be‖: Form: b. Với động t ừ ―to do‖: Form: c. Uses (Cách s ử dụng) - Di ễn t ả h nh động đã xảy ra và ch ấm d ứt hoán toàn trong quá khứ. Ex: - I saw a movie yesterday. - Last year, I traveled to Japan. - Diễn tả một chuỗi các h nh động liên tiếp xảy ra trong quá khứ . Ex: - I finished worked, walked to the beach and found a nice place to swim. - Did you add flour, pour the milk and then add the eggs? d. Advs (Trạng ngữ nhận biết) - Yesterday, ago, upon a time, in 1945 (in a specific year in the p ast….), last… (+) S + was/ were + O ( - ) S + wasn’t/ weren’t + O (?) Was/ were (not) + S + O? Se. Một s ố lƣu đối v ới thì quá kh ứ đơn: * Quy tắc thêm ―ed‖ với động từ thƣờ ng: - Hầu hết động t ừ đượ c thêm ―ed‖ để bi ến thành độ ng từ dạng quá kh Ex: work – worked, visit – visited - Một vài động từ kết thúc ng ph âm “y” thì bi ến “y” thành “i” rồi thêm „ed” để bi ến thành d ạng động t ừ quá kh Ex: study – studied, carry – carried - Một vài động t ừ có d ạng 1:1 :1 1 ph m 1 nguyên m 1 ph m th ta gấp đôi ph m cu i r ồi thêm “ed” Ex: plan – planned, fit – fitted * Cách phát âm đối với động từ c đuôi ―ed‖: 1. Đúng nhất: Theo phiên m qu c tế, khi –ED đ ng sau các m sau sẽ được phát m như sau: Phát m của – ED Các m trước – ED /id/ /t/ /d/ /t/ / k / / f / / p / / ∫ / / t∫ / / s / / t / / θ / /d/ Các nguyên m và ph m c n lạ i 2. Mẹo vặt (Không đúng 100%): Theo hình vị tự : Phát m của – ED Các m trước – ED /id/ t d /t/ P x ce f ch sh *gh s *th ph k /d/ Các nguyên m và ph m c n lại  Đ c chơi cho dễ nhớ: Pà xã, có f ải chú sháu ghé sang Thu ận Phước không?  Bạn có th ể đặt thành c u khác cho riêng m nh để dễ nhớ . Eg : /id/ Wanted, needed, demanded, suggested, mended, hated, visited, … /t/ walk ed , liked, stopp ed , rap ed , washed, watched, laugh ed , sentenced, rated, breath ed , stat ed , looked, cooked, sniffed, missed, mixed,… /d / Played, studied, changed, matched, decreed, … Notes: - Khi *th phát m là / θ / th –ed m ới phát m là / t / như reath ed, … - Khi *th phát âm là / ð / thì –ed phát m là / d / như ath ed, … - Khi *gh phát âm là / f / thì –ed phát m là / t / như laugh ed, cough ed, … T(+) S + was/ were + V - ing + O - Khi *gh là âm câm thì –ed phát m là / d / như plough ed, … - Nguyên âm + S + ED thì –ed thường được phát m là / d / như prais ed, chas ed, rais ed,… Ngoại lệ: ột s tính từ sau có cách phát âm của –ed là / id /: naked /‟neikid/, packed /„pækid/, learned /‟l ə:nid/, aged /‟eidzid/, beloved / i‟lʌvid/, blessed /‟ lesid/, crooked /kru:kid/, cursed /‟kə:sid/, ragged /‟rægid/, sacred /„seikrid/, wretched /‟ret∫id/, legged /‟legid/,… - Có một chữ có –ed t ận cùng dượ c phát âm là /id/. Ch ữ đó là hundr ed /‟ hʌndred/ 5. PAST CONTINUOUS (QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN) a. Form: b. Uses (Cách s ử dụng) - Di ễn t ả h nh động đang xảy ra t ại 1 thời điểm xác đị nh trong quá khứ Ex: - I was sleeping at 12 o’clock last night - Diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng QKTD; h nh động xen v o dùng QKĐ . Ex: - I was studying when he came in. - Diễn tả nhiều h nh động xảy ra đồng thời trong quá khứ (đi với while) Ex: Yesterday evening, my mother was cooking while my father was reading books c. Advs (Trạng ngữ nhận biết) At …. (specific time) From ... to... last night, yesterday, one year ago .… At this/ that time At the moment Past simple While/ When Past continuous Past continuous d. M ột s ố lƣu đối với thì quá kh ứ tiếp di ễn: ( - ) S + wasn’t/ weren’t + V - ing + O (?) W as/ were (not) + S + V - ing + O? U(+) S + will/ shall + V + O ( - ) S + will/ shall + not + V + O (?) Will/ shall (not) + S + V + O? * Phân biệt While & When: ếu x t theo định ngh a th while và when có ch c n ng tương đương nhau và có ngh a gần gi ng nhau, tuy nhiên khi mu n đề cập đến một hành động xảy ra ở quá kh , th các động từ sau “when” thường được chia ở quá kh đơn, trong khi đó theo sau “while” động từ thường được chia ở quá kh tiếp diễn và “while” thường nhấn mạnh đến khái niệm “trong su t khoảng thời gian” Ex: I was studying when she called. While I was studying, she called. Xét 2 ví d trên, while và when được s d ng với ngh a gi ng nhau tuy nhiên lại nhấn mạnh vào phần khác nhau của câu. * Những động từ không chia ở các thì tiếp diễn: ột s động từ chỉ cảm x c like, love… hay know, elieve, want ko được chia ở các th tiếp diễn kể cả hiện tại tiếp diễn hay quá kh tiếp diễn Verbs of thinking believe, doubt, guess, imagine, know, realize, suppose, understand. Verbs of the senses hear, smell, sound, taste Verbs of possession belong to, have (meaning possess), own, possess. Verbs o f emotion dislike, hate, like, love, prefer, regret, want, wish. Verbs of appearance appear, seem. Others contain, depend on, include, involve, mean, measure, weigh, require. Ex: Jane was being at my house when you arrived. Jane was at my house when you arrived. 6. SIMPLE FUTURE (TƢƠNG LAI ĐƠN) a. Form: b. Uses (Cách s ử dụng) V(+) S + are/ is/ am + going to + V + O ( - ) S + aren’t/ isn’t/ am not + going to + V + O - Sắp x ảy ra trong tương lai không có dự định trướ c. Ex: Mr.Vinh will be the next president - Câu yêu c ầu; đề nghị; l ời h a; dự đoán cho tương lai. Ex: - I’ll call you when I arrive. - I promise I won’t tell him about the surprise party. c. Advs (Trạng ngữ nhận biết) - Someday, tomorrow, tonight, soon - Next time/ week/ year… - In + N (Danh t ừ ch thời gian c ụ th ể) 7. NEAR FUTURE (TƢƠNG LAI GẦN) a. Form: b. Uses (Cách sử dụng) - Sắp x ảy ra trong tương lai có dự định trướ c. Ex: I’m going to do my homework this evening. - Chắc chắ n sẽ x ảy ra trong tương lai theo 1 t nh hu ng cho trướ c. Ex: I’m doing my homework this evening. c. Advs (Trạng ngữ nhận biết) - Someday, tomorrow, today, tonight, soon - Next time/ week/ year… - In + N (Danh t ừ ch thời gian c ụ th ể) (?) Are/ is/ am + (not) + S + going to + V + O? 10B. PRACTICE ON TENSES I. SIMPLE PRESENT (HIỆN T ẠI ĐƠN) Exercise 1: Put the verb in the present simple tense. 1. She (wash) her clothes every Sunday. 2. She (study) English every day. 3. He (want) _ to become a teacher. 4. She usually (walk) to school. 5. What time Mary usually (get) up every morning? 6. She (not wash) her clothes every weekend. 7. they (be) teachers? 8. It (not be) _ often cold in summer. 9. Tom usually (walk) to school. 10. He (be) _a student. Exercise 2: Put the verb in the present simple tense. 1. I (be) sixteen years old. 2. They (be) _ very friendly. 3. Every week she (go) _ to visit her parents. 4. What time your father usually (get) up? 5. We (not go) to school on Sundays. 6. We (not be) very lazy. 7. The Earth (go) around the Sun. 8. I (visit) my parents very often. 9. he (go) to school every day? 10. she (come) from Japanese? Exercise 3: Give the correct tense form of the verbs . 1. They often_ (go) to school on foot. 2. She 3. Bad students never (go) to the park everyday. (work) hard. 4. It often (rain) in the summer. 5. He usually (water) the trees in the morning. 6. She always (cook) in the morning. 7. I always (meet) him on the corner of this street. 8. He (not do) morning exercises regularly. 9. Water (boil) at 100 degrees centigrade. 10. You _ (be) a good student? Exercise 4: Give the correct tense form of the verbs . 111. They usually (not go) to school by motorbike. 2. They (not be) doctors. 3. He often (get) up late. 4. you often _ (watch) TV? 5. I usually _ (go) shopping on weekend. 6. Hai often (wash) his face at 6.15. 7. Thanh and Mai always (see) a movie on Saturday. 8. he often (take) a bus to school? 9. We (be) student in class 8A. 10. She often _ (not do) homework in the evening. Exercise 5: Give the correct tense form of the verbs . 1. He usually (take) a taxi to the airport. 2. They usually (not go) to school by bike. 3. They _ (be) beautiful? 4. They often (visit) their parents on Saturday. 5. My and I always _ (go) to the countryside. 6. He 7. Our teacher usually (not be) at home now. (give) us many exercises. 8. He (go) to the cinema every weekend. 9. She (come) from Germany. 10. Daisy usually (go) to work by car. Exercise 6: Choose the best answer. 1. The weath er very nice today. A. am B. is C. are D. be 2. Rome in Spain. It is in Italy. A. am not B. are not C. is not D. not 3. Where my key? A. be B. is C. are D. am 4. Dunford is a very modern town. _ many old buildings there. A. There isn‟t B. There be not C. There aren‟t D. There are 5. Look! There _ a photograph of George in the Newspaper! A. be B. is C. are D. be not 6. Ann is at home but her children at school. A. are B. are not C. is D. is not 7. How many rooms in your house? A. is there B. are there C. there are D. there is 8. Cats big animals. 12A. be not B. is not C. are not D. are no 9. Who your favorite actor? A. are B. be C. is D. be not 10. books expensive in your country? A. Is B. Is there C. Are there D. Are 11. He often the car at weekends. A. washes B. wash C. don‟t wash D. washs 12. What time you often up every morning? A. Does/ get B. do/get C. do/gets D. don‟t/gets 13. she English? A. Do/likes B. Do/like C. Does/likes D. Does/like 14. He often (catch) a train to work. A. catches B. catch C. catchs D. does catch 15. The cat _ (chase) mouse. A. chases B. is chase C. chasing D don‟t chase 16. My old friend, Manh _ (write) to me twice a month. A. Don‟t write B. doesn‟t writes C. writes D. writing 17. We (watch) TV every night. A. watching B. watches C. don‟t watches D. watch 18. He (walk) _ to work every day. A. walks B. walkes C. walking D. walked 19. He (be) _in Ca Mau. A. are B. is C. am D. being 20. They (be) _ students. A. doesn‟t be B. are C. am D don‟t be Exercise 7: Find and correct the mistakes. 1. How often is he go to the movie? 2. Minh go to school every morning 3. She is often gets up at 5:30. 4. Don‟t your school have two floors? 5. The students play sometimes soccer in the afternoon. 6. y rother isn‟t have reakfast at 6:00. 7. The children has lunch at 11:00 everyday. 8. We alway go swimming on Saturdays. 9. Does she plays sports every day? 10. y mother doesn‟t goes shopping on Sundays. Exercise 8: Find and correct the mistakes. 131. We seldom eats before 6.30. 2. The sun is sets in the West. 3. It doesn‟t often hot in summer. 4. My mother sometimes buyes vegetable at this market. 5. It rain much in summer. 6. The earth circle the sun once every 365 days. 7. The farmers are work in the field every days 8. Rivers flow usually to the sea. 9. rs Green always doesn‟t go to work y us 10. That house is belong to Mr. Green. II. PRESENT CONTINUOUS (HIỆN T ẠI TI ẾP DI ỄN) Exercise 1: Rewrite each sentence as a positive, negative, or question. Example: She (read) _ is reading at the moment . She isn’t reading at the moment Is she reading at the moment? 1. He (watch) TV right now . 2. At present they (sit) in the class. 3. This year we (learn) English. 4. Look! Peter (play) _ _ football in the schoolyard. 5. Be quiet! The baby (sleep) . 6. Look! The man (smoke) there. 7. She (write) to her parents now. 8. My father (work) _ in the garden at the moment . 9. John (listen) to the radio now. 10. He (play) chess at the moment . Exercise 2: Put the verb in the present continuous tense. 1. The workers (work) in the firm at the moment. 2. Please be quite! You (make) so much noise so I can‟t concentrate. 3. Tony (have) a bath at the moment. 4. Listen! He (read) a story by Shakespeare. 5. At present Richard (study) in London. 6. This term I (study) philosophy and economics. 7. Janet (have) a shower at the moment. 8. They (not/study) _ at present. 9. Yukiko (have) a bath now. 10. We (make) a cake at the moment. 14Exercise 3: Put the verb in the present continuous tense. 1. Jane (watch) television at the moment. 2. Look! The boy (cry) . 3. Alice and Mary (put) _ the dishes away right now. 4. The farmer (work) _ in the field now. 5. Look! It (snow) . 6. Phong (sleep) right now. 7. Mother (cook) some food in the kitchen at present. 8. Just a minute! I (look up) that word in the dictionary. 9. _you (write) a letter now? 10. They (not read) _ books in the sitting room right now. Exercise 4: Put the verb in the present continuous tense. 1. Look! They (play) _ football. 2. She (sweep) the floor now. 3. What she (do) now? 4. She (wash) the clothes at the moment. 5. Listen! Peter and Daisy (sing) now. 6. My brother (not watch) TV now. 7. He (study) English this month. 8. you (work) _ _ in the garden now? 9. Peter (talk) to Susan now. 10. She (listen) to the radio in her bedroom at the moment. Exercise 5: Choose the best answer. 1. I Christine. Do you know where she is? A. is looking B. are looking C. am looking D. look 2. It dark. Shall I turn on the light? A. is got B. are geting C. is getting D. are getting 3. They don‟t have anywhere to live at the moment. They with friends until they find somewhere. A. is staying B. are staying C. am staying D. stay 4. Things aren‟t so good at work The company _ _ money. A. is loosen B. are losing C. are loseing D. is losing 5. Have you got an umbrella? It to rain. A. is starting B. are starting C. am starting D. start 6. You a lot of noise. Can you be quieter? I to concentrate. A. is making/am trying B. are makeing/ am trying 15C. are making/ am trying D. is making/ am trying 7. Why are all these people here? What ? A. am happening B. are happening C. is happening D. happening 8. Please don‟t make so much noise. I to work. A. is trying B. are trying C. trying D. am trying 9. Let‟s go out now. It any more. A. am raining B. isn‟t raining C. are raining D. raining 10. You can turn off the radio. I to it. A. are not listening B. isn‟t listening C am not listening D don‟t listening 11. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She a great time and doesn‟t want to come back. A. is haven B. are having C. am haveing D. is having 12. I want to lose weight, so this week I lunch. A. am not eating B. isn‟t eating C. aren‟t eating D. is not eating 13. Andrew has just started evening classes. He _ German. A. are learning B. is learning C. am learning D. learning 14. Paul and Sally have an argument. They to each other. A. are speaking B. is speaking C. am speaking D. speaking 15. I tired. I need a rest. A. is getting B. are getting C. is geting D. am getting 16. Tim _ this week. He is on holiday. A. is not working B. are working C. am working D. works 17. Listen! Sam the piano. A. are playing B. am playing C. plays D. is playing 18. They _ _ a new hotel in the city center. A. are building B. am building C. is building D. build 19. Look! Somebody _ in the river. A. is swiming B. are swimming C. am swimming D. is swimming 20. The phone . A. aren‟t ringing B. isn‟t ringing C. don‟t ringing D doesn‟t ring Exercise 6: Choose the best answer. 1. (it start) to rain? A. Am it starting B. Are it starting C. Does it starting D. Is it starting 2. Sue to become a doctor? A. are playing B. am playing C. plays D. is playing 3. You (take) _.your daughter with you? A. Are you taking B. is you taking C. am you taking D. are you taking 4. The dog (play) _ with the kids? 16A. Are the dog playing B. Am the dog playing C. Does the dog playing D. Is the dog playing 5. They (come) tonight? A. am they coming B. is they coming C. Are they coming D. is they coming 6. Be quiet! The baby _ . A. is sleeping B. sleep C. sleeps D. are sleeping 7. Look! A man after the train. He wants to catch it. A. is runing B. runs C. run D. is running 8. I an exercise on the present tenses at this moment. A. is doing B. are doing C. am doing D. do 9. My father in the garden and it _ now. A. is working/ is raining B. works/ rains C. working/ raining D. are working/ are raining 10. Mai some food at present. She always in the morning. A. is cooking/ cooks B. cooks/ is cooking C. cooks/ cooks D. is cooking/ is cooking 11. The students _ the test right now? A. Are....do B. Are......... doing C. Is ......... doing D. Do. .............. do 12. Now She for her husband in the rain A. are waiting B. is waiting C. waits D. wait 13. His brother a novel at the moment? A. Are....... writing B. are writing C. is writing D. Is. ........... writing 14. The children in the kitchen at present. A. isn‟t playing B. am not playing C. aren‟t playing D. play 15. Lan to the English teacher now. A. isn‟t speaking B. aren‟t speaking C. doesn‟t speak D don‟t speak 16. They__________ the Christmas dinner at present. A. are preparing B. is preparing C. prepare D. prepares 17. John _________ that car now. A. am driving B. is driving C. are driving D. is driveing 18. The workers a new house right now. A. are building B. am building C. is building D. build 19. Tom _________ two poems at the moment? A. Are..... writing B. are writing C. is writing D. Is. ........... writing 20. The chief engineer all the workers of the plant now. A. is instructing B. are instructing C. instructs D. instruct Exercise 7: Find and correct the mistakes. 1. He paints his pictures at the moment. 2. We plant the herbs in the garden at present. 173. They makes the artificial flowers of silk now. 4. Your father are repairing your motorbike at the moment. 5. Look! The man takes the children to the cinema. 6. Listen! The teacher are explaining a new lesson to us. 7. Be careful! You brings ten glass bottles. 8. Ba studies Math very hard now. 9. We is have dinner in a restaurant right now 10. I watching TV with my parents in the living room now. Exercise 8: Find and correct the mistakes. 1. Some people drink coffee now. 2. At present, he are composing a piece of music . 3. My father listens to the radio now. 4. Where is your mother? - She have dinner in the kitchen. 5. r am don‟t work at the moment. 6. The children plays in the park at the moment. 7. John not reading a book now. 8. What do you do tonight? 9. Silvia doesn‟t listen to music at the moment. 10. Maria sits next to Paul right now. III. PRESENT PERFECT (HIỆN T ẠI HOÀN THÀNH) * Write the past participle of the following verbs. Infinitive Past Simple Past Participle write get finish come stop pass meet have gave switch walk invite ar rive knock drink 18see sing bring buy forget cry try eat read take break do grow speak be fly Exercise 1. Choose the correct option. 1. I have / has already finished my homework. 2. My son have / has just started the university. 3. The Black family have / has gone to the seaside. 4. Dad haven’t / hasn’t watered the plants. 5. Have / Has Sam ever been to the USA? 6. Our English teachers have / has never ridden a horse. 7. Ann, Frank and Jim have / has bought a new house. 8. Have / Has you taken the dog for a walk? 9. The weather have / has been terrible since yesterday. 10. My little sister have / has just stopped crying. Exercise 2. Write for or since in the following sentences: 1. Sam hasn‟t been here a month. 2. Kate has lived there 2005. 3. I have come to you _ three weeks. 4. Bob has been in Washington Monday. 5. I haven‟t seen her ages. 6. Sally has been in hospital April. 7. They have known Kate 2 years. 8. We have planned to stay there _ 2 days. 9. They have been friends their childhood. 1910. Tom has been in the office _ 6 o‟clock Exercise 3. Fill in with for, since, just, already, yet 1. y son went to the supermarket ut he hasn‟t come ack …… 2. Leonard has ……… made his ed ut he hasn‟t called his girlfriend …… 3. Miriam has lived in Morocco ............................... she was ten years old. 4. We have ..................... met the new teacher at the high school. 5. The waiter has ................. brought me some coffee and biscuits. 6. Have they visited London ………? o, they haven‟t ........................... gone there. 7. That man has ................ come late again. His boss is very angry with him. 8. Has the girl lived in France .................... five years? Yes, she arrived five years ago. Exercise 4. Choose the correct answer. 1. Why haven‟t you called the doctor _______ ? A. already B. yet C. ever D. still 2. Have you been to the Bahamas? A. lately B. still C. ever D. already 3. I have read your e-mail. A. just B. ever C. still D. yet 4. We haven‟t met the summer festival. A. still B. never C. for D. since 5. The manager hasn‟t decided what to do A. still B. never C. ever D. yet 6. Have you seen him _ ? A. already B. ever C. recently D. still 7. They have had their house two and a half years. A. already B. for C. since D. still 8. Dan has climbed a mountain. (This is the first time.) A. yet B. never C. since D. for 9. I have written an article about drug addiction but I have to write one about tourism. A. already B. still C. since D. yet 10. Prices have gone up . A. for B. still C. yet D. lately Exercise 5. Choose: been or gone. 1. Where‟s Mum? She‟s to the dentist‟s 2. Dad‟s _ shopping: the fridge is full. 3. Tom‟s to live in Spain. 4. I haven‟t to the library for weeks. 205. Have you ever _ to Italy? 6. Joe‟s _ swimming He‟ll e ack at 5.00. Exercise 6: Rewrite each sentence as a positive, negative, or question. Example: She (be) has been here for several days. She has not been here for several days. Has she been here for several days? 1. Tom (see) _ this film before. 2. I (finish) _ my exercise already. 3. They (live) here since 1990. 4. My father ( just wash) _ his car. 5. The students (discuss) the question recently. 6. Mary (never be) _ to Ha Noi. 7. We (know) each other for 5 years. 8. So far we (learn) five lessons. 9. We (be) pen pals for a long time . 10. They (stay) here since last week. Exercise 7: Put the verbs in brackets in the correct tense. 1. Bob (see) _ this movie before. 2. Sandra (lend) her brother $ 200 so far. 3. Rashid (just pass) his driving test. 4. Karen (study) Italian for three years now and is still studying. 5. The teacher (already tell) to be quite. 6. Tim (not take) many photos yet. 7. Jorge (read) the newspaper already. 8. We (not begin) to study for the test yet. 9. John and I (be) pen pals for nearly 3 years. 10. He (wear) _ the same coat since he moved here. Exercise 8: Put the verbs in brackets in the correct tense. 1. I (not see) your brother recently. 2. They (not contact) _ to each other for a long time. 3. How long you (study) English? 4. How many times you (see) him since he went to Edinburgh? 5. Who is that woman? I (never/ see) _ her before. 6. We (be) from French. We (be) there for 20 years. 7. I (see) that film several times because I like it. 8. Mary (lose) her hat for 2 days. 219. He (not finish) doing it yet. 10. He (not see) him since Christmas. Exercise 9: Put the verbs in brackets in the correct tense. 1. I (live) in Ho Chi Minh City since 1975. 2. He (just see) her. 3. They (already show) _ 4. I‟m sorry the car is not here. I (just sell) the film. it. 5. The Bakers (be) _ in New York for 3 months. 6. My brother (use) _ this computer for 2 years. 7. They (live) in this street for a long time. 8. Mr. Green (teach) French since he left London in 1997. 9. She (not speak) to me since last week. 10. Up to now, Hoa (work) very hard. Exercise 10: Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense. 1. We (never watch) that TV programme. 2. We (watch) a good programme on TV last night. 3. He (read) that novel many times before. 4. He (read) that novel again during my last vacation. 5. I (have) 6. However, I (have) _ a little trouble with my car last week. no trouble with my car since then. 7. I (not see) John for a long time. I (see) him 3 weeks ago. 8. The school bell (ring) _ . We must go now. 9. I (meet) Mary last night. She (become) a very big girl. 10. He is very thirsty. He (not drink) since this morning. Exercise 11: Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense. 1. It is very hot. Summer (come) . 2. They (study) _at this school for 7 years now. 3. They (begin) _ to study at this school 7 years ago. 4. Since (you know) when her ? 5. How long ago (he start) to learn French ? 6. She (lose) her handbag on the train yesterday morning. 7. My mother (be) in hospital for a long time and she cannot go home yet. 8. His dog (just run) out of the garden. 9. Mr Brown (travel) by air several times in the past. 10. He (travel) to Mexico by air last summer. 22Exercise 12: Choose the best answer. 1. This is the most interesting novel A. I‟ve read B. I had read 2. I haven‟t seen you A. since a long time B. for ages 3. It every day so far this week. A. rained B. has rained 4. I any letter from him yet. A. haven‟t received B. will receive C. I‟ve never read D. I‟ve ever read C. ages D. for long existence C. rains D. is raining C don‟t receive D didn‟t receive 5. We to Dalat several times It‟s a foggy city. A. were B. have been C. were being D. had been 6. I haven‟t met him since he school. A. left B. was leaving C. had left D. was left 7. My uncle _ on this farm since he was 20. A. has worked B. have worked C. worked D. was working 8. He London 2 years ago and I him since then. A. left/ hadn‟t seen B. left/ haven‟t seen 9. By the time Tom got back, Peter _ A. have gone B. went 10. She in Hue for twenty years. C. was living/ haven‟t seen D. left/ didn‟t seen C. will go D. had gone A. lives B. has lived C. lived D. will live 11. It is the most exciting film I A. never saw B. ever saw C. had ever seen D. have ever seen 12. They have been in love with each other they were young A. while B. until C. for D. since 13. I the money from him yet. A. haven‟t received B don‟t receive C. will receive D. am receiving 14. I (not see) my brother for 5 years. A. hasn‟t seen B. don‟t see C. aren‟t see D. haven‟t seen 2323 15. How many times there so far? A few times. A. have you been B. would you be C. were you D. had you been Exercise 13: Choose the best answer. 1. It‟s at least a month since _Tom. A. I last seen B. I last see C. I have last seen D. I last saw 2. We almost every lesson in this book so far. A. Study B. studies C. has studied D. have studied 3. We that television program. A. never watch B. not never watch C. have never watched D. has never watched 4. Up to then, I _such a big fire. A. have never seen B. had never seen C. never seen D. never see 5. I her since I _ a student. A. know/ am B. knew/ was C. have known/ am D. have known/ was 6. get tired of answering the same questions every day? A. Have you ever C. Had you ever B. Do you ever D. Are you ever 7. She working on that manuscript for 2 year now. A. will be C. has been B. had been D. is 8. I there once a long time ago and back since. A. went/have not been C. go/am not B. have gone/was D. was going/had not been 9. In the last hundred years, traveling much easier and more comfortable. A. becomes B. has become C. became D. will become 10. It is raining now. It began raining two hours ago. So it for two hours. A. rains B. is raining C. has rained D. rained 11. Mike is playing chess. How long he ? A. did/play C. is/playing B. has/play D. has/been playing 12. Today is Thursday and she late twice this week. She late yesterday and on Monday. A. is/was B. has been/is C. has been/was D. has been/had been 13. He in the same house since 1975. A. has lived C. lived 2424 B. is living D. had lived 14. We him since he _ married. A. didn‟t see/got C. haven‟t seen/got B. don‟t/get D hadn‟t seen/got 15. It _for two hours and the ground is too wet to play tennis. A. is raining B. had rained C. has rained D. was raining Exercise 14: Find and correct the mistakes. 1. The flight to Vientiane have departed. 2. She hasn‟t fini sh the letter. 3. I forget that girl‟s name already. 4. Fred‟s rother just graduates from university. 5. I am trying to learn English for years. 6. I have been waiting for two hours, but she not come yet. 7. She reads all the works of Dickens. How many have you read? 8. I wait here nearly half an hour for my gir-friend Joana; do you think she forgets to come? 9. Mary rests in the garden all day because she is ill. 10. Although john has been studying at the university for five years he have not got his degree yet. Exercise 15: Find and correct the mistakes. 1. Jack is going to Switzerland for a holiday; I never am there. 2. We have lived for the last five months, and just decide to move. 3. You already drink 3 cups of tea since I sat here. 4. That book has lied on the table for weeks. Do you read it yet? 5. Are you asleep all the morning? I ring the bell for the last 5 minutes. 6. She works so hard this week that she has not had time to go out. 7. He has een writing a novel for the last two months But she doesn‟t finish yet. 8. My watch has gone for three days and it does not run down yet. 9. He lost his book. He has been looking for it all the morning, but it does not turn up yet. 10. He has not been here since Christmas. I wonder where he lives sine then. 2525 V. THE PAST SIMPLE TENSE (QUÁ KHỨ ĐƠN) * ĐỘ NG T Ừ BẤ T QUY T ẮC VERB Past Affirmative Past Negative Past Questions Take took didn’t take Did … take? Ride (cƣỡi) Make Come Buy Forget (quên) Go Drive Cut Sleep Get Fall Meet Drink Understand Lose Break Build Draw Bite Hurt Begin Find Have Fly Hide Write Win See Spend Send Bring Wake Swim Speak Feel 2626 Pay Catch Read Learn Eat Sing I. With ―TO BE = WAS or WERE? Exercise 1. Underline the correct verb: 1. They was/were in the Natural History Museum yesterday. 2. Nick was/were taken to the hospital early in the morning yesterday. 3. My parents was/were very tired after their trip to Newcastle. 4. Helen was/were on a ferry boat going to Sweden yesterday. 5. The article in the local newspaper was/were very interesting. 6. Those houses was/were built two hundred years ago. 7. Last winter was/were the coldest winter in our region. 8. Tom was/were absent-minded because he had left the keys at school. 9. I was/were on a long trip to the USA two years ago. 10. Your e-mail address was/were very difficult to remember. 11. y rother‟s letters was/were rather long and interesting. 12. Pamela was/were an excellent ski jumper three years ago. Exercise 2. Was or Were? 1. I very tired yesterday night. 2. They at the cinema. 3. She _ angry with her pupils. 4. My mum _ at hospital last week; 5. The shops open last Sunday. 6. You at home yesterday, where you? 7. all your friends at your birthday party? 8. My sister well last Saturday, so she stayed at home and didn‟t come with us. 9. The girls _ at the mall to do some shopping. 10. He afraid to miss his bus, so he _ in a hurry yesterday after school. 11. Why you in the Head‟s office this morning? 12. Linda at home yesterday. 13. that man here last night? 14. Those boys absent from class last week. 15. Mrs Toan ill 3 days ago. II. AFFIRMATIVE (CÂU KHẲNG ĐỊNH CỦA QUÁ KHỨ ĐƠN) 2727 S + Ved hoặc Vbất quy t ắc Exercise 1. Fill in the blanks with regular verbs in past simple. 1. The children ( love ) the cereals very much. They ( want ) eat again. 2. My father _ ( work ) very hard in the past. He ( enjoy ) working. 3. The gardener ( water ) the flowers. 4. He ( close ) door and ( rest ) for a while. 5. The teacher _ ( show ) some pictures. 6. I ( jump ) over the fence. 7. She ( collect ) stamps in the past. 8. The baby _ ( cry ) during the night. 9. The princess ( kiss ) the frog and the frog ( turn ) into a prince. 10. Susan ( miss ) the bus. 11. Gina ( perform ) well yesterday. 12. The teacher _ ( correct ) the mistakes. 13. He ( paint ) the fences last weekend. 14. It ( start ) to rain. 15. The man ( lock ) the doors. 16. Andrew ( prepare ) the dinner. 17. Margaret ( wash ) the dishes after dinner. 18. My mother ( wait ) for the bus in the morning. 19. Dorothy ( plan ) every detail of the journey. 20. The little boy ( cross ) the street quickly. 21. The gardener ( pick ) the flowers and then ( clean ) them. 22. The teenagers ( listen ) to the music so loudly that I _ ( want ) to escape. Exercise 2. Complete the sentences with the irregular verbs in brackets in the past simple. (xem trong bảng) 1. They took (take) the train to go to London. 2. She (ride) her bike under the rain. 3. They (make) pancakes for me Tuesday. 4. She (come) alone at the party. 5. I (buy) a new laptop last week. 6. We (forget) the meeting last Monday. 7. They (go) to Madrid last year. 8. We (drive) all the way to Paris. 9. My sister (cut) herself doing DIY jobs. 10. They (sleep) well all night. 11. My brother (get) a salary rise. 12. The baby _ (fall) from her pram. 2828 13. I (meet) my new boss this morning. 14. They (drink) too much alcohol. 15. We (understand) the problems. 16. He (lose) all his money. 17. Tim (break) the window. 18. I (cut) my finger. 19. The Smiths (build) a new house for their dog. 20. Mary (draw) a horse. 21. He (bite) me. 22. My face _ (hurt). 23. The school (begin). 24. We (find) a good film. 25. They (have) dinner. 26. Birds (fly) over the trees. 27. She _ (get) flowers from him. 28. We (come) to the party. 29. He (hide) his presents. 30. You (go) to the cinema III. NEGATIVE (CÂU PHỦ ĐỊNH CỦA QUÁ KHỨ ĐƠN) S + didn’t + V nguyên thể ko TO Exercise 1 . Put the verbs in brackets in the negative forms of the past simple. 1. John (not/ get) his test back yesterday. 2. We (not /bring) our packed lunches! 3. The neighbours (not/ wake) on time for their train! 4. My Dad _ (not / win) his tennis tournament last weekend. 5. Steve not/ uy any flowers for Valentine‟s day! 6. My brother _ (not/ write) the report for his boss. 7. The nurse _ (not /hurt) my brother when she made his bandage. 8. We (not/see) our neighbours this morning. 9. She (not/understand) why I was crying! 10. They (not/ send) their grandchildren their holiday photos. 11. We (not/ finish) the gardening because of the rain. 12. My friends _ (not/ lose) their rugby match last Saturday. IV. INTERROGATIVE (THỂ NGHI VẤN CỦA QUÁ KHỨ ĐƠN) Did + S + V nguyên th ể ko TO? Yes, S did. / No, S didn’t. Exercise 1. Use the interrogative form of the past simple 1. (Ken/ feel) better this morning? 2929 2. (Kate/ learn) her history lesson? 3. (the children /see) their grandparents? 4. (your mother/find) a new job? 5. (your friend / speak) to you about the meeting? 6. (the neighbours/pay) their house rent? 7. (John) / catch) his train to go to Paris? 8. (the water/ freeze) in the pipes because of the cold? 9. (Jane/read) the play for the literature lesson? Exercise 2. Answer these questions using short answers 1. Did they win their tournament? No,----------------- 2. Did you lose your wallet in the street? Yes,---------- 3. Did Kate drive to work? Yes, ------------------------- 4. Did John build a garden shed? No, ------------------- 5. Did you see her at the aker‟s? Yes, ----------------- 6. Did your children sing at the party? No , ------------ 7. Did you make a cake? No, ---------------------------- 8. Did they ride their new bikes? Yes, ----------------- 9. Did she wear her new dress? No, --------------------- 10. Did you forget your identity card? Yes, ------------- Exercise 3. Correct the mistakes: 1. We didn‟t went to the zoo yesterday. 2. Tom go to the club yesterday. 3. We didn‟t ought flowers. 4. Paul weren‟t at the lesson yesterday. 5. Peter didn‟t sang very well. 6. Did Anne studies French? 7. We didn‟t e late for school yesterday. 8. Mona not was at the disco club. IV. INTERROGATIVE (THỂ NGHI VẤN CỦA QUÁ KHỨ ĐƠN) Did + S + V nguyên th ể ko TO? Yes , S did. / No, S didn’t. Exercise 1. Ask questions to the underlined words: 1. We went to the sports club yesterday. 3030 2. Pam was the winner of the competition. 3. They bought two presents yesterday. 4. Andrew visited his grandparents. 5. Tom played the guitar very well. 6. Ben told me a funny story yesterday. 7. They were at the theatre yesterday. 8. They were at the meeting yesterday. 9. I rode my bike in the street yesterday. FUTHER PRACTICE Exercise 1: Put the verb in the past simple tense. 1. He (be) only 34 years old when he died. 2. The police (stop) me on my way last night. 3. Mozart (write) more than 600 pieces of music. 4. My mother (not pick) up me the last afternoon. 5. I (go) to the cinema three times last week. 6. I was angry because they (be) late. 7. you (attend) the extra class last night? 8. Last year I (live) in London. 9. My best friend (go) to abroad five days ago. 10. The weather (be) good when we were on holiday. Exercise 2: Put the verb in the past simple tense. 1. you (go) out yesterday evening? 2. The film wasn‟t good, I (not enjoy) it very much. 3. I (meet) Tom and Ann at the airport a few weeks ago. 4. I (buy) that novel on Monday. 5. Liza (get) a good mark in the final exam. 6. Most students (take) no interest in the matter. 7. Newton (come) back to his study after eating his lunch. 8. The second war (finish) 40 years ago. 9. When I was young, I (want) to be a pilot. 3131 10. I was frightened and I (start) to run. Exercise 3: Give the correct tense form of the verbs 1. He (be) in prison for twenty-seven years last year. 2. Yesterday, I (go) to the restaurant with my ex-husband. 3. We (drive) around the town for 50 minutes to find my dog. 4. When we (arrive) at the restaurant, the place (be) _ full. 5. The policeman (tell) us to come back in two hours yesterday. 6. My aunt and I slowly (walk) back to the house last night. 7. We (see) a small grocery store three week ago. 8. We (stop) in the grocery store and (buy) _ some bread last month. 9. I (not go) to office last Monday. 10. she (get) married a few months ago? Exercise 4: Give the correct tense form of the verbs 1. What you (do) last night? 2. I (love) him but no more now. 3. Yesterday, I (get) up at 6 and (have) breakfast at 6.30. 4. They (not agree) to the deal of that project. 5. They (be) in London from Monday to Thursday of last week. 6. I (be) _ a student Doan Thi Diem School in 1998. 7. I (study) French when I was a child. 8. He (like) grain before. 9. All the students (read) the text carefully last week. 10. His grandfather (receive) a letter from his family this morning. Exercise 5: Give the correct tense form of the verbs 1. How curious! I (be) there too. 2. they (be) busy taking care of their children? 3. Professor Smiths (teach) another class last year. 4. The rain (stop) in the middle of the noon. 5. My sister (spend) her two-week holiday in Nha Trang. 6. My father (set) up that company in 1990. 7. He (borrow) a lot of money to buy a new car a few days ago. 8. Yesterday, I (have) presentation about my company‟s new product in Royal city. 9. He (sit) down in a chair before I did. 10. Someone (break) into my house last night. Exercise 6: Choose the best answer. 1. I born on the first of May. 3232 A. were B. was C. are D. is 2. The enemy by night. A. attack B. attacks C. attacked D. did attack 3. Mind about what I just now. A. said B. say C. did say D didn‟t say 4. Did you ever of such a thing? A. hear B. hears C. heard D. heart 5. He some eggs to make the cakes A. buys B. buy C. buied D. bought 6. There any eggs in the packet when I the kitchen. A. wasn‟t/come B. weren‟t/ come C. wasn‟t/ came D weren‟t/ came 7. I an English course to improve all the skills. A. not joined B. joined C. did joined D. join 8. We to our friend last night. A. spoke B. speak C. speaked D. spoken 9. We and lunch at the cafeteria with them. A. talked/ have B. talked/ had C. talk/ had D. talked/ have 10. you attend yoga class when I at hom e? A. Did/ stayed B Didn‟t/ didn‟t stayed C: Did/ didn‟t stayed D. Did/ stay 11. I his car to work while he was sleeping. A. drive B. drove C. driving D. driven 12. The man the door and pieces of paper. A. open/ thrown B. opened/ threw C. opened/ thrown D. open/ throw 13. He them into a room. A. led B. lead C. leaded D. leads 14. He off his hat and into the room. A. take/ went B. take/ go C. taken/ go D. took/ went 15. The meeting 5 minutes ago. A. finished B. finish C. did not finish D. did finish 16. When she the report? A. do/ finish B. did/ finished C. did/finish D didn‟t/ finished 17. I my close friend a cushion for her chair yesterday. A. gave B. give C. gived D. given 18. Hoa‟s neighbor her and then they friends. A. helped/ becomes B. helped/ become C. help/ became D. helped/ became 19. I what teacher in the last lesson. A. didn‟t understand/ said C. understand/ say B. didn‟t understood/ said D. understood/ say 3333 20. Yesterday, I to a souvenir shop near the exit of the aquarium. A. go B. gone C. went D. goes Exercise 7: Find and correct the mistakes. 1. My mother don‟t went shopping last Sunday. 2. My mother buyed lots of vegetable at this market. 3. The storm did go into my town a few hours ago. 4. I were not brave enough to face the problem. 5. The orchestra begun playing at the concert. 6. I got a good mark at the final exam in the next week. 7. It rain heavily during the day off. 8. They didn‟t considere who is more talented. 9. Do you go out last night? 10. I crossed a few minutes the road to catch my cat. Exercise 8: Find and correct the mistakes. 1. A student taken some document into room yesterday. 2. Where you did go? 3. He did not called me before the meeting. 4. My mother not allow me to go out after 9p.m 5. He last year graduated. 6. The children are frightened because it got dark. 7. Last month, I is lost my shoes. 8. I was not late because I stayed up late last night. 9. This Novel were once very popular but nobody reads it now. 10. Did how you get to school this morning? VI. PAST CONTINUOUS (QUÁ KHỨ TI ẾP DIỄ N) Exercise 0. Fill in the blanks with ―was‖ or ―were‖. 1) Jane doing homework. 2) We eating cookies. 3) The dog barking. 4) Mom cooking dinner. 5) The boys _ playing baseball 6) Dad watching TV. 7) It raining outside. 8) The baby _ crying. 9) The girls listening to music. 10) I _ taking a photo. Exercise 1: Rewrite each sentence as a positive, negative, or question. 3434 Example: At this time yesterday they (play) __were playing football. At this time yesterday they were not playing football. At this time yesterday were they playing football? 1. At this time yesterday we (play) tennis in the schoolyard. 2. At 7:00 pm yesterday I (watch) TV. 3. Yesterday while my father (watch) TV, my mother (read) the newspaper, my sister (do) _her homework and I (play) chess with my friend. 4. What were you doing when I phoned you? I (have) a bath. 5. She (do) _ her homework at the time yesterday . 6. Marry (water) the flowers at 3:00 p.m yesterday. 7. They (visit) the zoo at ten o’clock yesterday . 8. Peter and I (do) the exercise at this time last night. 9. Last night my father (feed) the pigeons at 7:00. 10. At this time last year we (learn) English in London. Exercise 2: Put the verb in the past simple tense or the past continuous. 1. When I (arrive) at this house, he still (sleep) . 2. The light (go) out while we (have) dinner. 3. Bill (have) _breakfast when I (stop) at this house this morning. 4. She (wash) _ up when Vinh (arrive) at this house. 5. As we (cross) the Street, we (see) _ an accident. 6. Tom (see) _ a serious accident while he (stand) __ at the bus stop. 7. The children (play) football when their mother (come) back home. 8. The bell (ring) while Tom (take) _ a bath. 9. He (sit) in a car when I (see) him. 10. We (clean) the house when she (come) yesterday. Exercise 3: Put the verb in the past continuous tense. 1. I (go) down the street when it began to rain. 2. At this time last year, I (attend) an English course. 3. Jim (stand) _under the tree when he heard an explosion. 4. The boy fell and hurt himself while he (ride) _ a bicycle. 5. When we met them last year, they (live) in Santiago. 6. The tourist lost his camera while he (walk) __ around the city. 3535 7. The lorry (go) very fast when it hit our car. 8. While I (study) _ in my room, my roommate (have) a party in the other room. 9. Mary and I (leave) _ _ the house when the telephone rang. 10. We (sit) in the café when they saw us. Exercise 4. Choose the best answer. 1. The boys broke a window when they _ football. A. played B. were playing C. half played D. are playing 2. I _ about him when suddenly he came in. A. talk B. talked C. am talking D. was talking 3. Last night at this time, they the same thing. She and he _ the newspaper. A. are doing/is cooking/is reading B. were doing/was cooking/was reading C. was doing/has cooked/is reading D. had done/was cooking/read 4. When Carol last night, I my favorite show on television. A. was calling/watched B. called/have watched C. called/was watching D. had called/watched 5. When I _ home last night, I _ _ that Jane a beautiful candle light dinner. A. had arrived/discovered/preparing B. was arriving/has discovered/was preparing C. have arrived/was discovering/had prepared D. arrived/discovered/was preparing 6. While I TV last night, a mouse ran across the floor. A. watch B. watched C. was watching D. am watching 7. When it began to rain, they in the yard. A. played B. had played C. were playing D. have played 8. When I woke up this morning, it _ A. rained B. was raining C. has rained D. is raining 9. While Tom tennis, Ann a shower. A. played/took B. playing/taking C. was playing/was taking D. was play/was take 10. When they in the garden, the phone . A. worked/was ringing B. were working/rang C. worked/rang D. work/rings 11. They tea when the doorbell _ . A. have/is ringing B. were having/rang C. had had/ rang D. having/ringing 12. Father _ his pipe while mother a magazine. 3636 A. smoked/read C. had smoked/read B. was smoking/was reading D. smoking/reading 13. When I into the office, my boss for me. A. came/was waiting B. was coming/waited C. had come/waited D. came/waiting 14. When I John, he across the road. A. see/ walks B. see/was walking C. saw/was walking D. saw/is walking 15. When he , we dinner. A. arrived/having B. arrived/were having C. was arriving/h ad D. had arrived/had 16. While they chess, we the shopping. A. playing/doing B. were playing/doing C. played/did D. were playing/were doing 17. They football when the lights in the stadium out. A. were playing/went B. played/was going C. were playing/ was going D. playing/went 18. While George and John their room, she the ironing. A. cleaning/doing B. were cleaning/was doing C. were cleaning/doing D. cleaning/was doing 19. While I _ TV last night, a mouse ran across the floor. A. watch B. watched C. was watching D. am watching 20. While George and John their room, she the ironing. A. cleaning/doing B. were cleaning/was doing C. were cleaning/doing D. cleaning/was doing Exercise 5. Choose the best answer. 1. When I phoned my friends, they to music and . A. was listening/ dance C. were listening/ dancing B. were listening/ dance D. were listen/ dance 2. Yesterday at six I dinner for my family and friends. A. was preparing C. were preparing B. were prepare D. was prepare 3. The kids in the garden when it suddenly rained heavily. A. were play C. are playing B. was playing D. were playing 4. I a song when my mother came home. A. am singing C. were singing B. was singing D. is singing 5. What at 9 P.M yesterday? 373848 A. you were doing C. were you doing B. was you doing D. you were doing 6. At this time yesterday, we in the park. A. were sitting B. sits C. were sit D. was sitting 7. The storm started while Linda workplace. A. was driving B. drove C. were drove D. were driving 8. My father nine symphonies; he another symphony when he died. A. wrote/ writing C. wrote/ was writting B. wrote/ was writing D. was writing/ wrote 9. Alice hurt herself while she . A. were skating B. was skates C. was skating D. skated 10. I met my neighbor while I home from work. A. was walking B. was walk C. walking D. walked 11. Kien stepped on Maria's feet while they together. A. was dancing B. dancing C. were dancing D. danced 12. Sally dinner last night when somebody clocked the door. A. were having B. had C. having D. was having 13. Jane when the telephone rang. A. sleeping B. was sleeping C. were sleeping D. slept 14. As I to the lab, I met my friend. A. were walking B. was walking C. walking D. walked 15. When I Brian, he a taxi. A. see/drives B. see/was driving C. saw/was driving D. saw/is driving Exercise 6: Find and correct the mistakes. 1. Nick went to several concerts while she were staying in New York. 2. The soldiers prepared to leave when the bomb exploding. 3. I saw an accident while she was waitting for the taxi. 4. Last month, a bank robber escaped while the police were puting. 5. I watching TV when she called to make a invitation. 6. When the phone rang, she was writting a letter for her boyfriend. 7. While we had the picnic, it started to rain. 8. What are you doing when the earthquake started? 9. I were listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm. 10. You were not listen to me when I told you to turn the oven off. Exercise 7: Find and correct the mistakes. 1. While John was sleeping tonight, someone stole his car. 2. Sammy waited for us when we got off the plane. 3949 3. While I was write the email, the computer suddenly went off. 4. What you were doing when you broke your leg? 5. Last night at 6 PM, I had dinner. 6. At midnight, we were still drive through the desert. 7. Yesterday at this time, I was siting at my desk at work. 8. He constantly talked. He annoyed everyone. 9. I didn't like them because they was always complaining. 10. I made a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working. Exercise 8. Write sentences in past continuous. 1.- George/travel/ by train /to work. . 2.- Margaret /look out/ of the window. . 3.- Daniel / sweep/ the kitchen floor. . 4.- Beth/ run/ in the park /at 5.30pm . 5.- Your friends /hitchhike/on the road. . 6.- Jenny / practise/ karate /at the gym. . 7.- The girls /wear/ red shoes. . 8.- John /listen/to rock music. . 9.- Jimmy /clean/ his apartment. . 10.- Anne/ride/ her horse. . Exercise 9. Write questions to the underlined words: 1. They were watching TV. → 2. He was writing a letter. → 3. Nick was singing at 2 o‟clock yesterday. → 4. Pat was playing basketball. → 5. She was helping her brother. → 6. They were training in the gym. → 7. We were writing a test. → 8. He was riding a bike in the park. → 4050 9. The cat was sleeping under the table. → 10. Liz was cleaning her room. → 11. Nick was reading a new novel . → 12. Ben was standing at the door. → IX. SIMPLE FUTURE (TƢƠNG LAI ĐƠN) Exercise 1: Put the verb in the future simple tense. 1. A: “There's someone at the door ” B: “I (get) it ” 2. Joan thinks the Conservatives _ (win) the next election. 3. A: “I‟m moving house tomorrow ” B: “I (come) and help you ” 4. If she passes the exam, she (be) very happy. 5. I (be) there at four o'clock, I promise. 6. A: “I‟m cold ” B: “I turn on the fire ” 7. A: “She's late ” B: “Don't worry she come ” 8. The meeting (take) place at 6 p.m. 9. If you eat all of that cake, you (feel) sick. 10. They (be) at home at 10 o'clock. Exercise 2: Put the verb in the future simple tense. 1. I'm afraid I (not / be) able to come tomorrow. 2. Because of the train strike, the meeting (not / take) place at 9 o'clock. 3. A: “Go and tidy your room ” B: “I (not / do) it!” 4. If it rains, we (not / go) to the beach. 5. In my opinion, she (not / pass) the exam. 6. A: “I'm driving to the party, would you like a lift?” B: “Okay, I (not / take) the bus, I'll come with you ” 7. He (not / buy) the car, if he can't afford it. 8. I've tried everything, but he (not / eat). 9. According to the weather forecast, it (not / snow) tomorrow. 10. A: “I'm really hungry ” B: “In that case we (not / wait) for John ” Exercise 3: Put the verb in the future simple tense. 1. (they / come) tomorrow? 2. When (you / get) back? 4151 3. If you lose your job, what (you / do)? 4. In your opinion, (she / be) a good teacher? 5. What time (the sun / set) today? 6. (she / get) the job, do you think? 7. (David / be) at home this evening? 8. What (the weather / be) like tomorrow? 9. There‟s someone at the door, (you / get) it? 10. How (he / get) here? Exercise 4: Give the correct tense form of the verbs. 1. I (send) you the information when I get it. 2. We are so excited about our trip next month to France. We (visit) _ Paris, Nice and Grenoble. 3. Sarah (come) to the party. Oliver (be) there as well. 4. I think he (be) the next President of the United States. 5. As soon as the weather clears up, we (walk) _ down to the beach and go swimming. 6. A: Excuse me; I need to talk to someone about our hotel room. I am afraid it is simply too small for four people. B: That mans at the service counter (help) _ you. 7. Tomorrow after school, I (go) to the beach. 8. When you (get) off the plane, I (wait) for you. 9. I am sick of rain and bad weather! Hopefully, when we (wake) up tomorrow morning, the sun (shine) 10. If you (need) to contact me sometime next week, I (stay) at the Sheraton in San Francisco. Exercise 5: Give the correct tense form of the verbs. 1. When you (arrive) __ _ in Stockholm, call my friend Gustav. He (show) you around the city and help you get situated. 2. After I (receive) _my Master's from Georgetown University, I (go) _ to graduate school at UCSD in San Diego. I (plan) __ to complete a Ph.D. in cognitive science. 3. If it (snow) this weekend, we (go) skiing near Lake Tahoe. 4. Your father (plan) to pick you up after school today at 3:00 o'clock. He (meet) _ you across the street near the ice cream shop. If something happens and he cannot be there, I (pick) you up instead. 5. If the people of the world (stop, not) __ cutting down huge stretches of rain forest, we (experience) huge changes in the environment during the twenty-first century. 4252 6. If Vera (keep) drinking, she (lose, eventually) her job. 7. I promise you that I (not tell) _ you‟re secret to anybody. 8. Tom (call) _ when he (arrive) _ in Madrid. 9. We (have) dinner at a nice restaurant on Saturday. 10. It (snow) in the mountains tomorrow evening. Exercise 6: Give the correct tense form of the verbs. 1. They (fly) _ to London on Friday evening. 2. Wait! I (drive) you to the station. 3. The English lesson ( start) at 6.45 am 4. I (see) my sister in April. 5. Peggy (come) to the party on Saturday to the party on Saturday. 6. They (come) to see their grandparents before they leave for New York. 7. They (not go) home until it (stop) raining. 8. Where you (be) at this time tomorrow? - I (be) at the meeting. 9. Nobody (know) what he (do) _ to earn his living after he finishes school. 10. When we (meet) again? - We (meet) again when I return from Australia. Exercise 7: Choose the best answer. 1. In case the weather good, they fishing. A. is/ go B. will be go C. will be/ will go D. is/ will go 2. Be fore you I all the work. A. come/ do B. will come / will do C. will come / do D. come/ will do 3. I think he the letter by this time. A. will answer B. will have answered C. will be answering D. has answered 4. He here till he everything. A. stay/ will do B. stay/ will not do 5. No matter what happens next I C. will stay/ does D will stay/ doesn‟t do help you. A. am B. have C. will D. would 6. Do you want to come and see a film? We _ outside school at 7. A. are meeting B. will meet C. met D. have met 7. If you're not there, I you a bell on your mobile. A. am going to give B. give C. will give D. gave 8. I might meet you at the cinema, what time ? A. does the film start C. will the film start 43B. are the film starting D. did the film start 9. Sorry, _ my hair. A. I am washing B. I wash C. I washed D. I will wash 10. If you heats the water at 100 degrees Celsius, it . A. will boil B. boils C. would boil D. would have boiled Exercise 8: Choose the best answer. 1. All these things if you marry me. A. will happen only B. will only happen C. happen D. are going to happen 2. You around the world. A. travel B. will travel C. are going to travel D. travelling 3. You lots of interesting people. A. will meet B. are going to meet C. meet D. is meeting 4. Everybody you. A. adore B. will adore C. is going to adore D. are going to adore 5. You _ any problems. A. will not have B. is not going to have C. to not have D. be having 6. Many people you. A. will serve B. are going to serve C. serve D. are serving 7. They your wishes. A. will anticipated B. will anticipate C. are going to anticipate D. anticipated 8. There anything left to wish for. A. will not be B. will be not C. not will be D. is not going to 9. Everything perfect. A. will be B. be will C. is going to be D. is 10. You _ a lot of money. A. will earn B. shall earn C. earn D. are going to earn 53 44Exercise 9: Choose the best answer. 1. Where are you going? A. I am going to see a friend. B. I'll see a friend. C. I went to a friend D. I am seeing a friend 2. Thanks for the offer, but I'm OK; Shane help me. A. is going to B. will C. either could be used here D. shall be 3. That's the phone. I _ answer it. A. am going to B. will C. either could be used here D. am will 4. Stop worrying about the exam. You it easily. A. pass B. will pass C. are passing D. are going to pass 5. I think Brazilian the football match tomorrow. A. winning B. is winning C. is going to win D. will win 6. Have you heard the news? Jane a baby. A. will have B. have C. is having D. has 7. I _ her to look for it until she finds it A. helps B. helped C. will help D. am going to help 8. It _when you get back tonight. A. probably rains B. is probably raining C. will probably rain D. probably rain 9. I here until he answers me. A. Stay B. will stay C. am going to stay D. stays 10. If you come at noon, I lunch with you. A. will have B. has C. am having D. have Exercise 10: Find and correct the mistakes. 1. Those bags look heavy. I carry one of them for you. 2. The following week they are enjoying the sun in the West Indies. 3. It‟s a lot of work for one day, but his customers promise that next year, they have their tyres changed earlier. 4. The sky is a bit cloudy. It rains, do you think? 455. If you look at this map you would see where the islands are. 6. I'm hungry - Oh, I make you a sandwich. 7. He calls you tomorrow. 8. They are seeing us in the morning. 9. She helps you with that book. 10. Mary cleans off the table right away Exercise 11: Find and correct the mistakes. 1. They arrive on time. 2. He is able to meet us later 3. We shall eating in the same restaurant again. 4. The weather is cool tonight. 5. I shall being back in an hour. 6. The plant will dying because of lack of sunshine. 7. She‟ll met us in the supermarket. 8. They‟ll spent two months in France. 9. The meeting will began at 8 o‟clock 10. Peter visits Italy next summer. XII. NEAR FUTURE Exercise 1: Put the verb in the near future tense. 1. Why are you turning on the TV? - I (watch) _ the news. 2. Oh, I‟ve just realized – I haven‟t got any money - Don‟t worry – that no problem. I (lend) you some. 3. These clouds are very lack, aren‟t they? I think it rain ) 4. Why are you feeling this bucket with water? I (wash) the car. 5. I‟ve decided to repaint this room. – Oh, have you? What color (you/ paint) it? 6. Look! There‟s smoke coming out of that house. It‟s on fire! - Good heavens! I (call) the fire brigade immediately. 7. The ceiling in this room doesn‟t look very safe, does it? - No, it looks as if it (fall) down. 8. Has George decided on what to do when he leaves school? - Oh, yes. Everything is planned. He (have) a holiday for a few weeks and then he (start) a computer programming course. 9. Emma (do) her English exam next week. 10. It is very hot today. I (swim) in the lake. Exercise 2: Put the verb in the near future tense. 461. We (visit) our grandparents this weekend. We haven't seen them for a long time. 2. It's Paul's birthday next week. We (give) him a present. 3. Philipp (be) 15 next Wednesday. 4. She (arrive) at the cinema about 4 in the afternoon. 5. Just a moment. I (help) you with the bags. 6. In 2020 people (buy) more hybrid cars. 7. Tina has just bought a lot of food and drink. She (hold) _ a party next week. 8. We take the tickets. We (fly) to Venice in June. 9. Look at the clouds! It (rain) _ soon. 10. Luis‟s sister (have) _a baby. Exercise 3: Give the correct tense form of the verbs . 1. I feel really tired. I think I (go) to bed. 2. Mr. Potts (sell) this house. 3. Our neighbors (spend) their next holidays in the Caribbean. 4. My husband (build) _ a tree house for the kids. 5. I (tell/not) the secret. 6. We (invite/not) him to our party. 7. Her parents (lend/not) her any money. 8. I've already decided. I (buy) a new car. 9. Helen (change) her hairstyle. 10. His father (not help) him with the cooking. Exercise 4: Give the correct tense form of the verbs . 1. My best friends (not go) to the cinema tomorrow. 2. atthew‟s parents (buy) a new car. 3. They (not come) back home before midnight. 4. I (watch) TV tonight. 5. Next summer, I (travel) to England. 6. My sister Maria (live) in Madrid. 7. They (play) tennis this afternoon. 8. My father (buy) a new car. 9. Susan and David (see) the film tonight. 10. I (visit) the dentist tomorrow. Exercise 5: Give the correct tense form of the verbs . 1. Vinh (write) a letter at the weekend. 472. They (walk) the dog later. 3. They (be) _ at the party on Saturday night. 4. I (have) a holiday this year. 5. Susan (go) _to class tomorrow. 6. We (visit) George in hospital. 7. They (thank) everyone individually. 8. The hotel (charge) _ everything to the room. 9. The storm (affect) _ people living near the ocean. 10. She (perform) a very difficult solo. Exercise 6: Choose the best answer. 1. She her relatives soon. A. will visit B. visits C. is going to visit D. visited 2. I my homework this evening A. am doing B. do C. is going to do D. Both A&C 3. He to Brazil. A. is going to go B. is going C. is going to D. both B&C 4. He Spanish and A. isn't going to learn/ neither is she C isn‟t learning/either she isn't B. isn't going to learn/she isn't too D. Both A&B 5. Despite a lot of hardship, the Green City Project A. will go before B. will go forward C. will go advance D. will go ahead 6. If the weather fine, we on an excursion tomorrow. A. is/ go B. was/ would go C. is/ will go D. was/ went 7. Jane around the world this week A. is planning to travel C. planned to travel B. iplans to travel D. will plan to travel 8. Did you post that letter for me? – Oh, I‟m sorry. I completely forgot. I it immediately. A. am going to do B. are doing C. will do D. would do 9. What shall we have for dinner? – I don‟t know. I can‟t make up my mind. We some fish or chicken. A. are going to B. will have C. are having D. have 10. The ceiling in this room doesn‟t look very safe It looks as if it down. A. would fall B. falls C. is going to fall D. is falling 11. I completely forget about this. Give me a moment, I do it now. A. will B. am going to C. is going to D. going to 12. Tonight, I_ stay home. I've rented a video A. am going to B. will C. are going to D. None 4813. I feel dreadful. I sick A. am going to be B. will be C. none D. A & B 14. If you have any problem, don't worry. I help you A. will B. am going to C. A & B D. none 15. Where are you going? A. I am going to see a friend B. I'll see a friend C. I went to a friend D. None 16. That's the phone. I answer it A. will B. am going to C. am to D. A & B 17. Look at those clouds. It rain now A. will be B. is going to C. rains D. A & B 18. Tea or coffee A. I am going to have tea, please B. I'll have tea, please C. I want to drink C. none above 19. Thanks for your offer. But I am OK. Shane help me A. is going to B. will be C. A & B D. none above 20. The weather forecast says it rain tomorrow A. is going B. will C. none D. A & B MIXED TENSES Give the right forms of the verbs in the brackets Exercise 1: 1. We (have) a lot of fun at your birthday party yesterday. 2. He usually (get) up early in the morning. 3. I (not see) him since I (meet) him 2 months ago. 4. They (build) a new bridge in this province next year. 5. Marta _ (do) the washing up when the phone _ (ring) last night. 6. My brother and I _ (finish) our homework a few minutes ago. 7. How many times you (see) him since he went to Edinburgh? 8. The students _ (do) their homework when one of their friends (call) on. 9. You (see / not) her every day. 10. I (meet) my best friend George in 2005. 11. George (fall) off the ladder while he (paint) the ceiling. 12. I (see) that film several times because I like it. 13. He often (wear) a black cap. 4914. Last night I (read) in bed when suddenly I (hear) a scream. 15. She (visit) her grandma very often? 16. Sandra (lend) her brother $ 200 so far. 17. My parents (go) to the theatre yesterday evening. 18. He (send) the letter when he goes to the post office. 19. We (go / not) to school on Sundays. 20. Mary (lose) her hat for 2 days. Exercise 2: 1. He (watch) a very scary horror film last night. 2. When I (finish) writing the reports, I will go out with my friends. 3. She (not speak) to me since last week. 4. When you come back, he (already buy) the house. 5. He (not / spend) his holidays in Spain each year. 6. Murat _ (visit) all his relatives before he joins the army. 7. Emma _ (not go) to school when she was ill. 8. We (study) English at this school for 4 years. 9. The earth (circle) the sun once every 365 days. 10. Peter (read) a very interesting book yesterday. 11. We (study) every lesson in the book so far. 12. The farmers (work) in the field now. 13. He (not listen) to music after school yesterday. 14. My brother (play) football at the moment. 15. They went home after they (finish) their work. 16. My father _ (buy) a new car after he saves enough money. 17. They (visit) their grandparents last summer? 18. She said that she _ _ (already, see) Dr. Rice. 19. Phong _ (sleep) right now. 20. Sarah _ (not enjoy) her piano lessons when she was seven. 50PART II: PRONUNCIATION (PHÁT ÂM) Exercise 1. Arrange the verbs pronouncing ―ed‖. listened wrapped painted raised looked needed visit ed rained watched opened helped seemed learned practiced stopped remembered worked rented arrived talked lived liked invited received washed /id/ /t/ /d/ Exercise 2. Find the word which has a different sound in the underlined part. 1. A. h ea r 2. A. n ea r 3. A. h e re B. f ea r B. app ea r B. th e re C. d ea r C. b ea r C. s e ries D. w ea r D. id ea D. sph e re 4. A. M a ry B. ai r C. ch ai r D. m a rry 5. A. prep a re B. c a rry C. sh a re D. f ai r Exercise 3. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. A. Ch ristmas B. ch aracter C. s ch ool D. ch urch 2. A. travel ed B. surpris ed C. work ed D. climb ed 3. A. t our B. p our C. y our D. c our se 4. A. t ow el B. d ow n C. wind ow D. fl ow er 5. A. c oo k B. f oo d C. t oo D. p oo l Exercise 4. Find the word which has a different sound in the underlined part. 1.A. th irty B. th eme C. bo th D. th em 2.A. bro th er B. wea th er C. th rough D. th an 3.A. sch e dule B. com e dy C. r e d D. wh e n 4.A. ch a nnel B. g a me C. n a tional D. rel a x 5.A. sh o w B. p r o gramme C. sp o rt D. m o st 51Exercise 5. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group . 1. A. vi s it B. re s ort C. mu s eum D. re s taurant 2. A. s ea t B. gr ea t C. pl ea se D. b ea ch 3. A. help ed B. want ed C. sound ed D. suggest ed 4. A. h o tel B. ph o to C. m o ve D. pag o da 5. A. c ity B. c enter C. c ountry D. c igarette Exercise 6. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. 1. A. mind B. cli mb C. exciting D. destination 2. A. s ugar B. s orry C. s easide D. s ummer 3. A. bus y B. wh y C. histor y D. famil y 4. A. p age B. vill age C. lugg age D. herit age 5. A. wh at B. wh ich C. wh ere D. wh o Exercise 7. Choose the word whose stress pattern is different from the other three in the following questions 1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable 2. A. important B. especially C. prefer D. influence 3. A. general B. opinion C. abroad D. surprise 4. A. comfort B. nation C. apply D. moment 5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical 52PART III: GRAMMA AND VOCABULARY Exercise 1. Give the correct form of the word in bracket: 1. That's the thing I've ever heard. fun 2. He laughed at their _ . stupid 3. This is a romantic . comedian 4. Xuan Bac is a famous in Vietnam. comedy 5. How much does it cost to _ a child privately? educational 6. Watching television can be very . educate 7. The aim of the series is both to and inform. entertainment 8. „Friends‟ is an _ _ film. entertain 9. Dan Le is my favorite _. sing 10. The game show „Who‟s a millionaire‟ is very . fame Exercise 2. Give the correct form of the words in the brackets . 1. He fell off the bike, but his ....................................... were not serious. (injure) 2. She gave me a ..................................... of the new house. ( demonstrate) 3. The shop .................................. showed me a lot of new model s. (assist ) 4. You must read the following ....................................... precautions carefully. (safe ) 5. You shouldn‟t talk a out her character only through her ..................................... (appear ) 6. We are waiting for the ..................................... of our uncle‟s train (arrive ) 7. The increase in population has led to ............................................. in many cities. (crowd ) 8. We had a terrible trip because the weather was ....................................... (please ) 9. If you want to get more ...................................... , please contact Mr. Phong. ( inform) 10. It‟s a good restaurant; the food there is very ..................................... (taste ) Exercise 3. Give the correct forms of the words in parentheses 1- English is an ................................ and important subject. (interest) 2- My country is rich in .................................... resources. (nature) 3- My father can read .......................... without glasses. (good) 4- We had an interesting .................................. about football. (discuss) 5- During his............................... the family lived in Cornwall. (child) 6- It's ............................ to cross the avenue. (danger) 7- Could you give me some. ............................. ? (inform) 8- Are you a ........................... or are you living here ? (tour) 9- The shoes were nice, but they were ....................................... (comfort) 10 - Surface mail is much ..................................... than airmail. (cheap) Exercise 4. Using ―can‖, ―can’t‖ or ―couldn’t‖ to complete the sentences. Ex. - You don't have to buy vegeta les I … can give… give you some 53- I … couldn't watch ...... (watch) that program last night because I had a lot of things to do. 1. He… ......................... (go) to school last week because he was ill. 2. He eats in restaurants all the time because he… .............................. (cook). 3. I ............................. (give) you a lift in my car because it isn't working at the moment. 4. I didn't have a good seat in the theatre, so I .................................. (see) the stage very well. 5. Jane doesn't need a calculator. She… ................... (do) very difficult sums in her head. 6. She's very good at music. She .................................(sing) this song well. 7. I… ........................ (find) my tennis racquet. Have you seen it? 8. He spoke very quickly and I.................................. (understand) anything he said. 9. We………… … go on the trip because we… ......................... (afford) it. It was too expensive. 10. I… ........................ (do) any more work because l was very tired, so I stopped. Exercise 5. Give the correct form of the verbs in brackets . 1. I„ve decided (stop) ........................... smoking. 2. I (visit) ............................ Singapore two years ago. 3. Look at those black clouds. It (rain). 4. We are tired of work … ..................... for low salary. 5. This is the second time you reak ……a cup. 6. (you/do) ........................ the homework yet? 7. Mai is in her room. She (play) the guitar. 8. The teacher said that we should ( not make ) .............................. noise in class. 9. Water .................. cover most of the Earth‟s surface. 10. The gate ........................... ( lock) at 6.30 p.m everyday. Exercise 6. Fill in the blank with although, and, because, but, or, since, so, unless, until, when. 1. Things were different ........................ I was young. 2. I do it ........................ I like it. 3. Let us wait here ....................... the rain stops. 4. You cannot be a lawyer ................... you have a law degree. 5. She has not called .......................... she left last week. 6. I saw him leaving an hour ........................... two ago. 7. This is an expensive ..................... very useful book. 8. We were getting tired ........................ we stopped for a rest. 9. He was angry ...................... he heard when happened. 10. Walk quickly ...................... you will be late. 11. He had to retire .........................of ill health. 12. We will go swimming next Sunday ..........................it's raining. 5413. I heard a noise .................... I turned the light on. 14. Would you like a coffee .......................... tea? Exercise 7. Read about Fiona Campbell's journey. Fill in the gaps with the Past Simple of the verbs in brackets. Fiona Campbell was the first woman to walk around the world. She (1. start) her journey in the UK in 1983 and then in 1985 she (2. walk) across the USA. In 1988 she (3. go) from Sydney to Perth in only 95 days. On April 2nd 1991, Fiona (4. leave) Cape Town in South Africa. She (5. arrive) in Morocco 29 months later - a journey of 10,000 miles. Then she (6. walk) across Europe and (7. finish) her journey in October 1994. She (8. travel) 19,586 miles and (9. raise) £120,000 for charity. Fiona also (10. write) a book about her journey called The Whole Story. Exercise 8. Put the verbs in brackets into the correct tenses. 1. If I see him I (give)_ him a lift. 2. The table will collapse if you (stand) on it. 3. If he (eat) all that he will be ill. 4. If I find your passport I (telephone) you at once. 5. The police (arrest) _ him if they catch him. 6. If he (read) in bad light he will ruin his eyes. 7. Someone (steal) your car if you leave it unlocked. 8. What will happen if my parachute (not open)? 9. If he (wash) my car I'll give him Ј10 10. If she (need) a radio she can borrow mine. Exercise 9. Complete the sentences, use the correct form or tense of the verbs in the brackets. 1- Would you mind if I (smoke) ? 2- I don't enjoy (laugh) at by other people. 3- He (live) in this city since 2000. 4- Most of the NOKIA mobile phones (sell) in this shop are imported from China. 5- The children (play) when It started to rain. Exercise 10. Fill in each blank with one suitable preposition. 1. It‟s 2 5 km…………my school .................. the movie theatre. 2. I live ……… Xuan Dieu street .................. my grandparents 3. She is talking .................. her students in the school yard. 4. My new house is different… ............. my old house. 5. My father is a farmer. He works ................... a farm. 556. Does your aunt work ................. the central hospital? – Yes, she is a nurse there. 7. I‟m always usy I must work ................... early morning until night. 8. Mr. Minh is a journalist. He writes .................... Tuoi Tre newspaper. 9. This apartment is suita le… .................my family. 10. I often help my parents ..................... the housework after school. Exercise 11. Fill in each blank with a suitable preposition. 1- I am interested ....................... ..... reading books. 2- She is tired ............................. living in the city. 3- This restaurant is famous .............................. Chinese food. 4- The ambulance will be there ............................. a bout 5 minutes. 5- Bobby started school ............................ the age of five. 6- I am very keen .............................. music. 7- I am going there .......................... plane. 8- Peter was very familiar .............................. planting potatoes. 9- Some thing's wrong ....................... my back, doctor. 10- They treated me .............................. a heard problem. Exercise 12. Choose the correct answers. 1. I usually play football when I have . A. spare time B. good time C. no time D. times 2. In team sports, the two teams against each other in order to get the better score. A. are B. do C. make D. compete 3. draw on the walls and tables, please . A. Do B. Don't C. Should D. Shouldn't 4. Nam plays sports very often, so he looks very . A. sport B. sports C. sporty D. sporting 5. Last summer, I fishing with my uncle in the afternoon. A. go B. went C. goes D. going 6. I like watching football matches, but I am not very good playing football. A. at B. in C. on D. for 7. Team sports are sometimes called sports. A. compete B. competition C. competitor D. competitive 8. " do you do judo?" - "Twice a week.". A. When B. Where C. How often D. Why 9. sports do you like watching on TV? . A. How B. What C. Do D. How often 10. Football is regarded the most popular sport in the world. A. for B. as C. like D. of 11. Sports and games an important part in our lives. 56A. play B. do C. go D. make 12. When you go to the zoo, don't the animals. A. play B. do C. tease D. watch 13. Playing sports helps us get . A. fat B. free C. fittest D. fitter 14. Nam's dream is to become a . A. loser B. champion C. contest D. gamer 15. "I'd like to watch motor racing because it is very ." A. frightening B. exciting C. ex cited D. boring 16. My sister often badminton in her free time. A. play B. plays C. playing D. to play 17. Marathon is considered a/an sport. A. team B. individual C. indoor D. sporting 18. Our school football team the match with Tran Phu School last Sunday. A. wins B. won C. scores D. scored 19. Tam three goals for our team and made it a hat trick. A. scores B. scored C. plays D. played 20. Blackburn Rover is at the bottom of the league. They most of their matches this season. A. played B. won C. lost D. scored Exercise 13. Choose the best answer to fill in each blank . 1. My aunt speaks English very ................................ A. good B. well C. goodly D. best 2. We have math on Tuesday, Thursday, and Friday; It means we have math ............................... a week. A. once B. twice C. three times D. four times 3. Lan promises to ..................................her best in learning English. A. try B. make C. work D. learn 4. Learners don‟t only learn the meaning ................................. the spelling and pronunciation of new words. A. too B. as well as C. also D. but also 5. The manager asked me .................................... for him outside his office. A . wait B. waiting C. to wait D. waited 6 She hasn‟t written to me A. already B. yet C. never D. any longer 7. Would you be ..................................... to hold the door open? A. kind enough B. too kind C. as kind D. so kind 8. Take the number 7 bus and get ................................. at Forest Road. A. up B. down C. outside D. off 9. They have never come ................................... such a beautiful village before. A. off B. along C. at D. across 5710. Surely David‟s not going to drive, .................................. he? A. does B isn‟t C. is D. will Exercise 14. Choose the correct answers. 1. Our dream house will be located the sea. A. on B. at C. in D. between 2. Don't old things because perhaps you will need them later. A. throw B. throw away C. throwing D. throwing away 3. causes many breathing problems. A. Fresh air B. Fresher air C. Polluting air D. Polluted air 4. We won't use CD players because we will have smart watches that music. A. play B. plays C. hear D. listen to 5. If you eat fast food, you will be fatter easily. A. very B. very much C. too much D. most 6. If people can wastes, they will save a lot of money. A. reuse B. reduce C. rebuild D. use 7. new technology, we now have super smart TVs, smart phones. A. Because B. Because of C. Thanks D. Thanks to 8. Robots will do most of the housework, we will have more time for our family. A. so B. but C. although D. if 9. We should have recycling bins in each classroom for things. A. use B. reuse C. reused D. reusable 10. If we plant more trees, the will be greener. A. neighbour B. soil C. air D. neighbourhood 11. All of the machines will have a special card . A. start B. to start C. starting D. to starting 12. If we all the trees, there will be no more oxygen for us to breathe. A. cuts B. cut off C. cutting D. cut down 13. We should open all the windows, so we don't use air-conditioners. A. have B. have to C. needn't D. need 14. Plant more trees in the schoolyard because they will provide shade and the atmosphere fresher. A. do B. make C. have D. use 15. Our dream house will use only solar energy so that we can make the clean and green. A. nature B. environment C. kitchen D. home 16. Many products are now helping you your energy bills. A. reduce B. reuse C. recycle D. cut down 5817. It takes a lot of energy to keep food cool, so don't the fridge door open or putting hot things inside. A. make B. have C. leave D. stop 18. Future houses will have hi-tech rooms for all of the family members. A. read B. to read C. reading D. to reading 19. Our houses will use the sun or the wind electricity. A. to have B. to do C. to make D. to give 20. In the future, cars might use energy from . A. gas B. water C. oil D. power Exercise 15. Choose the best answer to fill in the blank 1. Are you interested. ............ playing badminton after class? A. in B. with C. on D. for 2. " What. ......... going to Hanoi tomorrow? " A. to B. in C. about D. for 3. Hoa works very. ........... so she always gets good marks. A. badly B. good C. hardly D. hard 4. The building w as built ............. 1962 and 1969. A. between B. from C. since D. for 5. This school. ............ n 1997 A. built B. is built C. was built D. has built 6. Of all my friends, Hoa is............. A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller 7. Would you mind if I ....................... a photo ? A. take B. took C. would take D. am going to take 8. Last week I ....................... my children to the biggest zoo in town. A. got B. brought C. fetch D. took 9. Are you proud ........................ your country and its tradition ? A. about B. on C. of D. for 10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………… A. collecting B. collector C. collect D. collection 11. It is very dangerous ....................... in the polluted environment. A. to live B. lives C. living D. live 12. Our ..................... resources are limited so we should recycle all used things. A. nature B. natural C. naturing D. naturally 13. His car is the same color ....................... my uncle‟s A. alike B. as C. like D. to 14. This ruler .......................... of plastic. A. make B. made C. is making D. is made 15. I take part .......................most youth activities of my school. A. in B. of C. on D. at 59Exercise 16. Choose the best answers to completes each sentence. 1. Hoa coins and stamps since she was six. A. was collecting B. has collected C. collected D. will collect 2. His brother is a boy. He always tells a joke. A. handsome B. humorous C. sociable D. energetic 3. Do you mind if I your car to work? A. d rive B. driving C. to drive D. drove 4. They are that their son won the championship. A. delighted B. pleasing C. sad D. interesting 5. My sister regretting ai‟s glasses yesterday. A. to break B. broken C. breaking D. break 6. Hoa dances more than her classmates. A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautify 7. They will hold a meeting in the large room the morning of next Sunday. A. in B. on C. at D. of 8. Minh loves playing chess his sister enjoys skipping in their free time. A. when B. because C. while D . during 9. One hundred dollars an big amount of money for her. A. is B. are C. were D. is being 10. Don‟t overheat the victim blankets or coats. A. on B. for C. with D. from 11. We are going to a small plane to Ha Long Bay this weekend. A. drive B. ride C. tak e D. give 12. They as well as Mai in the field at this time last Sunday. A. was working B. were working C. has worked D. have worked 13. Thanks Alexander Graham Bell‟s invention, I can communicate with each other easily. A. for B. from C. on D.to 14. We must _ the environment from the pollution every day. A. save B. protest C. protect D. waste 15. In our opinion, there are a lot of differences two twins. A. from B. without C. with D. between 16. If you your work, let‟s play volley all with them in the garden. A. fini sh B. are finishing C. have finished D. will finish 17. Have a picnic with in the mountain tomorrow. A. Hanh and I B. Hanh and me C. I and Hanh D. me and Hanh 18. Study is no _ restricted to just one location. A. longer B. long C. longest D. the longest 19. My son was hit a stick while he was working in the field. 60A. by B. with C. without D. out 20. Nam and Manh have played badminton for two hours, but of them are tired. A. none B. both C. neither D. all Exercise 17. Choose the best answer from A,B,C or D. 21. Minh is interested ....................... the history of Viet nam. A. on B. in C. about D. at 22. A new school ........................ in our neighborhood right now. A. is built B. is being built C. is building D. is being build 23. My car .................... yesterday by him. A. was repaired B. has been repaired C. is repaired D. can be repaired 24. My nephew ......................... to stay with me next weekend. A. come B. is coming C. will come D. comes 25 ........................... does he have to work so hard? - To earn more money. A. Why B. Who C. What D. When 26. Thank for inviting me to the ............................... festival. A. rice- cooked B. cooking- rice C. rice- cooking D. cooked- rice 27. Children should ..................................... to bed early. A. gone B. go C. goes D. went 28. Don't worry about us. We can ................... A. look ourselves B. look for ourselves C. look after our self D. look after ourselves 29. She walked ............... the kitchen and put her packages ............................. the table. A. in/ into B. on/ into C. into/ in D. into/ on 30. I saw Peter at the party last night. He ........................... a red dress A. wore B. was wearing C. had worn D. wears 31. your hair is long. It needs ....................... A. cut B. cutting C. to cut D. had cut 32. We have learnt English ...................................three years. A. at B. for C. in D. since 33. You ....................... forget what I told you. It is very important. A. must B. have to C. can't D. mustn't 34. He doesn't look ........................... to be a famous boxer. A. enough strong B. strong enough C. weak enough D. too weak 35. My friend Nam is ....................... He loves giving things to other people. A. skilled B. friendly C. direct D. generous Exercise 18. Choose the best answer to complete the following sentences. 1. His handwriting is terri le It‟s not easy at all ..................... what he writes. 61A. to see B. to read C. reading D. seeing 2. The city is .............................. on the shore of Lake Michigan. A. visited B. lied C. laying D. located 3. Kim Tan town is… ........................... busier. A. becoming B. doing C. making D. having 4. The Smiths never go out in the evening, ................................. ? A. do they B. don‟t they C. doesn‟t he D. does he 5. Ba is strong enough ........................... his father with the work on the farm. A. helping B. help C. helps D. to help 6. Last week my child .......................... to the biggest zoo in town by my wife. A. took B. were taken C. went D. has gone 7. I tried my. ....................... not to laugh, but I couldn‟t A. good B. well C. best D. better 8. Are you proud ....................... your country and its tradition ? A. about B. on C. of D. for 9. I want to ask my parents ......................... some money. A. from B. for C. with D. about 10. You are very different .............................. your brother. A. to B. for C. with D. from 11. I am better ............................... English than Nam. A.than B. with C. at D. for 12. He seldom goes fishing, ? A. doesn't he B. is he C. does he D. isn't he 13. Heavy rains ........... the plane for several hours A. stopped B. prevented C. delayed D. kept 14. You must go to school ……the ages of 5 and 16 it is compulsory. A. from B. over C. during D. between 15. Sorry to keep you………… A. wait B. waiting C. to wait D. waited 62PART IV: WRITING (VIẾT CÂU) Exercise 1. Rewrite the sentences in a way that is has similar meaning to the original sentences: Ex: It took her 3 hours to get to the city centre. → She spent 3 hours getting to the city centre. 1. Tan is very slow. He is late for school. → Tom is so … ……… 2. The man speaks loudly. He wants every one to hear him clearly. → The man speaks loudly so that …… 3. This exercise is easier than that one. →That exercise is not ……… …… 4. We wrote this letter for two hours. →It took ………… …… 5. I spend a day painting this house. →It takes……… ……… 6. Dogs are difficult to train. →It‟s………………… … 7. They think that learning English are not easy. They think that it ………………… … 8. The weather is too cold for us to go out. →The weather is so ………… 9. The weather is too cold for us to go out. →The weather isn‟t………………… ... 10. The film isn‟t interesting for us to see. →The film is too………………… Exercise 2. Write the questions for the underlined words or phrases: Ex: I get up at six every day. -> What time do you get up every day? 1. Minh brushes his teeth twice a day. →…………………………………………………………………………………… 2. Simon is in a lot of pain now because he has a toothache. →…………………………………………………………………………………… 3. I felt sick after eating that food. →…………………………………………………………………………………… 4. Nga went to see the dentist last week. →…………………………………………………………………………………… 5. Dr Lai will check your teeth. →…………………………………………………………………………………… 6. It took Dr Phong 10 minutes to fill Van‟s tooth. 63→…………………………………………………………………………………… 7. My brother is going to the hospital. →…………………………………………………………………………………… 8. Mr. Cuong did morning exercises at 5.30 yesterday. →…………………………………………………………………………………… 9. Hoa received her aunt‟s letter five days ago. →…………………………………………………………………………………… 10. There are twelve students in Lien‟s class having toothache. →…………………………………………………………………………………… Exercise 3. Rewrite these sentences, beginning with the words given. 1 What „s the weight of your suit case? - How …………………………………………………………………………………… 2) Speaking English fluently is not easy. - It ……………………………………………………………………………………… 3) John smoked cigarettes when he was a young man. - John used …………………………………………………………………… ……… 4) “ Why do you want the jo ?” He asked me - He asked me …………………………………………………………… …………… 5) “Do you like learning English?” - She asked us ………………………………………………………………………… 6) They built this house in 1995. - This house …………………………………………………………………………… 7) He cleans his room. - His room ……………………………………………………………………………… 8) You can‟t go to school unless you get a bike. - If you ………………………………………………………………………………… 9) They will ask you a lot of questions. - You …………………………………………………………………………………… 10) They don‟t use this computer - This computer ………………………………………………………………………… Exercise 4. Rewrite the following sentences so that the meanings stay the same. 1. She eats more chocolate than I. I ………………………………………………………………… 2. Vinh keeps forgetting his homework. Vinh is …………………………………………………………… 3. Keeping the environment clean is very important. It‟s………………………………………………………………… 4. No one helped Lan to do the homework. Lan ……………………………………………………………… 645. It‟s three years since I last spoke to her. I haven‟t………………………………………………………… 6. Tam doesn‟t type as fast as she used to. Tam used ………………………………………………………… 7. How long is it since you used the car? When …………………………………………………………… 8. We started living here 15 years ago. We have………………………………………………………… 9. Let‟s meet inside the centre ,at the cafe corner? How……………………………………………………………… 10. Nam is very strong, he can do heavy work. am is strong …………………………………………………… Exercise 5. Rewrite the sentence, using the word given 1. Minh does morning exercises regularly. He wants to be healthy ( so as to ) ………………………………………………………………………………………… 2. I‟m learning English I want to read ook in English in order to) ………………………………………………………………………………………… 3. She said nothing She didn‟t want to make him angry so as to) ………………………………………………………………………………………… 4.The man was taken to the local hospital. He was injured in the accident. (past participle) ………………………………………………………………………………………… 5. The musician is internationally famous. He appeared in the concert last night. (present participle) ………………………………………………………………………………………… Exercise 6 - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. 1. It is over two years since they left their homeland. (They haven‟t .............................................. ) 2. “How many cars are there in front of your house, ai?” I said I asked ...................................... ) 3. No one introduced me to newcomers in the festival. (I ) 4. The food was too bad for the children to eat. (The food was so .................................................. ) 5. It‟s no use persuading her to join in that activity (There is no .................................................... ) 6. I am on the fifth page of the essay I am typing. (So far ............................................................. ) 657. The dog keeps stealing my socks. (The dog is ............................................................................... ) 8. Hoa found it easy to translate this poem into French. (Hoa had no ........................................... ) 9. Collect all of dirty clothes y 8 o‟clock tomorrow morning Let all ) 10. Mary is the most graceful girl at school. (No girl .........................................................................) Exercise 7. Write complete sentences with the words given. 1- How long / it / take you / get / school ? …………………………………………………………………………………………… 2- He / not interested / buy / new / house. …………………………………………………………………………………………… 3- It / difficult / start / look / Job / his age. …………………………………………………………………………………………… 4- I / bored / doing / same thing / day after day. …………………………………………………………………………………………… 5- Marie Curie / born / Poland / 1867 …………………………………………………………………………………………… Exercise 8: Rewrite sentences as directed so that it has the same meaning as the sentence given 1. Thinking of making toys from used paper was his interesting idea. It‟s interesting that.......................................................................\.......................................... 2. He hasn‟t come ack to his home village for over 20 years now It‟s ................. 3. That‟s the strangest film I‟ve ever seen. I have never.............................................................................................\............................... 4. Please don‟t interrupt me while I am speaking. I‟d rather................................................................................................................................. 5. Get up now or you‟ll e late for school If............................................................................................................................................. 6. The last time we met each other was ten years ago. We haven‟t ....... 7. Finding accommodation at busy time in Da Lat is difficult . It‟s ..................................................................................................................... 8. Originally, tennis was an indoor game. Tennis used............................................................................................................................ 9. My father prefers living in the countryside to living in the city. My father likes........................................................................................\............................... 6610. Nobody in my class is as intelligent as Lan. Lan is.......................................................................................................\.............................. 11. Have you ever played a computer game before? Is this..........................................................................................................\........................... 12. France presented the Statue of Liberty to the United States in 1876. The Statue .......................................................................\...................................................... 13. The water was so cold that the children couldn‟t swim in it. The water wasn‟t ...... 14. He hasn‟t chatted with his classmates through the Internet for ages. It‟s ages ............. 15. People should stop experiments on animals. Experiments............................................................................................\............................... Exercise 9. Rewrite the following sentences so that it has a similar meaning to the first 1. Tom works hard as a student →Tom ……………………………………………………………………………… 2. It is good exercise to run a mile a day → Running …………………………………………………………………………… 3. It‟s a great pleasure to e with you. → Being ……………………………………………………………………………… 4. We didn‟t see her at all → She ………………………………………………………………………………… 5. Tom is not as tall as Peter → Peter ……………………………………………………………………………… 6. Her father asked her if she would go to the cinema with her friend → Her father asked her: “… ........................................................................................... ” 7. The step- mother doesn‟t treat the little girl in a normal way. → The little girl …………………………………………………………………… 8. Do you mind my smoking? → Do you mind……………………………………………………………………… 9. No one works harder than Barbara. → Bar ara ……………………………………………………………… 10. He told his customer : “ Please ring it ack if it doesn‟t fit well” → He told …………………………………………………………………………… 11. The last time we saw him was in 1988. →We haven‟t………………………………………………………………………… 12. Peter spent 3 hours on repairing his computer. → It took……………………………………………………………………………… 13. You will not e accepted if you don‟t finish your home work. → Unless…………………………………………………………………………… 14. “Don‟t swim out too far, oys ‟‟ I said 67→ I warned………………………………………………………………………… 15. They arrived late because the traffic was terrible. → Because of………… …………………………………………………………… Exercise 10. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first . Ex: Would you mind not smoking in here? => I'd rather you didn't smoke in here. 1. Keeping the environment clean is very important. - > It‟s ....................................................................................................\................................ 2. They will show the time machine to the public when they finish it. -> The time machine ..............................................................................\............................... 3. He was delighted to receive his aunt‟ s letter. -> He was delighted that his ...........................................................................\...................... 4. Old car tires are recycled to make shoes and sandals. -> People ...............................................................................................................................\ 5. I‟m very sad that I wasn‟t accepted in that group. - > I‟m very sad not ...... 6. Van keeps forgetting his homework. -> Van is .................................................................................................\.............................. 7. I would like you to help me to put the chairs away. -> Do you mind ............................................................................................................................... ? 8. Please don‟t make any noise; I‟m very tired. - > I‟d rather ........... 9. Having a vacation abroad is very interesting. -> It is .......................................................................................................\............................ 10. The water was so cold that the children couldn‟t swim in it. - > The water wasn‟t .................................... 68PART V: READING (ĐỌC HIỂU) A. CLOZE TEXT EXERCISE 1. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. Tra Co Beach in Quang Ninh province is 9 kilometers from Mong Cai. It has the (31) and the most romantic beach in Viet Nam. Tourists can enjoy the (32) of white sand beaches and green sea water all year (33) . Visitors can (34) enjoy the sunset or sunrise in Con Mang islet. You can visit Tra Co Communal House, Linh Khanh Pagoda, and Tra Co Church. If tourists want some fresh (35) , they can find it from fishing boats. They can take part in "Tra Co Festival" from May 30 to June 6. 31. A. long B. longer C. longest D. much longer 32. A. beauty B. beautiful C. of beauty D. pretty 33. A. over B. long C. round D. longer 34. A. be B. be able C. then D. also 35. A. seafood B. menu C. air D. water EXERCISE 2. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. Sydney is the (31) of the state New South Wales in Australia. It is the largest, oldest, and perhaps the (32) beautiful city in Australia. Sydney has a population of 4.5 million. Its Harbour is one of the largest in the world, and famous (33) the Harbour Bridge and the Opera House. The streets in the city centre are narrow (34) _ many art galleries, restaurants, pubs, but the streets in Paddington are (35) and houses are big. 31. A. home 32. A. more B. site B. most C. capital C. less D. village D. fewer 33. A. with B. for C. in D. at 34. A. on B. at C. to D. with 35. A. narrow B. short C. long D. wide EXERCISE 3. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. Last month Lan's father (36) her to a glass factory. They visited the recycling workshop where the broken glass was smashed (37) small pieces, and the glass was washed with a particular detergent liquid. After that, it was dried up and mixed (38) _ _ some chemicals. The mixture was put into a very (39) temperature furnace to melt into liquid. The workers in the factory used long pipes (40) the liquid into a variety of shapes. All the glassware looks nice. Lan was very impressed by the journey. 6936. A. asked B. took C. told D. gave 37. A. under B. into C. in D. on 38. A. in B. of C. up D. with 39. A. high B. strong C. low D. weak 40. A. to change B. to make C. to blow D. to have EXERCISE 4. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. Our future house will be on the ocean. It will be surrounded by tall trees and blue sea. But we only have salt water in the ocean. We needs fresh water for (3l) and for growing food (32) farms. Ocean water is too salty (33) . It is also too salty for watering plants. We must have the (34) to make fresh water from salty water. We should be (35) not to waste water. 31. A. drink B. to drink C. drinking D. to drinking 32. A. on B. at C. in D. into 33. A. drink B. to drink C. drinking D. for drink 34. A. things B. suggestions C. ways D. ideas 35. A. careful B. car eless C. carefully D. carelessly EXERCISE 5. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. Tokyo, the capital of Japan, is a big city. The city is filled with factories, large office buildings. banks, restaurants, and shops of all sizes. It is a (31) _ for Japanese art, and is home to more than 100 colleges and universities. The city is (32) an important seaport. Most Japanese companies have (33) Tokyo. At the heart of Tokyo is the Imperial Palace. This is the place (34) main offices in the Emperor of Japan lives with his family. Tokyo is one of the world's biggest and most crowded (35) . 31. A. house B. city C. center D. capital 32. A. and B. also C. but D. so 33. A. its B. th eir C. theirs D. some 34. A. what B. where C. which D. for 35. A. city B. a city C. cities D. the cities EXERCISE 6. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. When life changes so fast, the family life will chang e, too. So what will a family be (31) after a hundred years? We can't have the correct answers. Parents will have (32) babies. They can even choose their child's hair or eye colour. The mother will be busy but she will get help (33) some friendly house robots. When the family go out 70together, they will travel on flying cars. These cars will be much faster and there will be no traffic jams (34) __ each flying car can have its own way. There will be love and (35) between the family members. 31. A. enj oy B. like C. as D. so 32. A. healthier B. healthiest C. health D. healthful 33. A. with B. of C. at D. from 34. A. so B. because C. although D. but 35. A. care B. careful C. careless D. carefully B. READING COMPREHENSION EXERCISE 1. Read the passage carefully, and then answer the questions. GETTING BACK TO NATURE The Little Morocco is a beautiful building. We used stone and mud to build the hotel. There are skylights – windows in the roof to let light in – so we save electricity. The skylights give us light in the day, so w e don‟t use electric lights We don‟t use chemicals to clean the rooms ecause we don‟t want to damage the environment. You can walk in the mountains near the hotel and see lots of local wildlife. Enjoy a boat trip on the lake and see the amazing waterfalls, or visit the beautiful caves. 36. What did they use to build the hotel? 37. How can the skylights help us to save electricity? 38. Why don‟t they use chemicals to clean the rooms? 39. What can you see in the mountains? _ 40. What are the activities for a boat trip? EXERCISE 2. Read the passage, and answer the questions. The Amazon River in South America is an amazing and important river for the planet. The Amazon River carries more water than any other river in the world. In fact, the Amazon River is responsible for twenty percent of fresh water that flows into the world's oceans. The Amazon River is the second longest river in the world (the Nile River in Africa is the longest), and about 6,400 km long. The Amazon River has the largest area of land that flows into the river, and more tributaries than any other river in the world - more than 200 tributaries. 7136. How many percentage of fresh water flowing into the world's oceans is the Amazon River responsible for? 37. Does the Amazon River carry more water than any other river in the world? 38. How long is the Amazon River? 39. What is the longest river in the world? 40. How many tributaries does it have? EXERCISE 3. Read the passage, and then answer the questions. Many people who work in London prefer to live outside it, and to go to their offices, factories or schools everyday by train, car or bus, even though this means they have to get up earlier in the morning and come home later in the evening. One advantage of living outside London is that houses are cheaper. Even a small flat in London without a garden costs quite a lot to rent. With the same money, one can get a little house in the country with a garden of one's own. Then, in the country one can rest from the noise and hurry of the town. Although one has to get up earlier and spend more time in trains or buses, one can sleep better at night, and during weekends. In summer evenings one enjoy the fresh, clean air of the country. If one likes gardens, one can spend one's free time digging, planting, watering and doing the hundred and one other jobs which are needed in a garden. Notes: even though/ although mặc dù advantage (n) sự thuận lợi rent (v) thuê mướn dig (v) đào ới, xới water (v) tưới nước of one's own của riêng m nh mean (v) có ngh a là 7236. What do many people who work in London prefer? 37. What is one advantage of living outside London? 38. What can a person enjoy when he lives in the country? 39. What can a person get in the country with the same money of a small flat in London? 40. What can a person with the interest in gardening do in the country? EXERCISE 4. Read the passage, and then answer the questions. Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam. It is a mountainous area, nearly 250 km from Ha Noi. When you get to the entrance of Ba Be National Park, you have another 16 kilometre drive through the park to arrive at the small village "Pac Ngo" of Tay Minority. You can stay overnight in a local stilt house. The next day you can get on your boat and have a trip on Ba Be Lake. You can enjoy the wonder landscape. During the boat trip can visit some caves and the Dau Dang Waterfall. You can also watch the local communities with their daily life. 36. What is Ba Be Lake? 37. Where is it? 38. How can we visit the small village "Pac Ngo" of Tay Minority? _ 39. What can we visit during the boat trip on Ba Be Lake? 40. What can we watch the local communities? EXERCISE 5. Read the article and then decide whether the statements are true (T) or false (F). Information about what happens in the world comes to us in many ways. Television and radio are two important ways of the news. They get the news out faster than the newspapers and magazines, and they don't have to be read. Television and radio stations broadcast the news several times each day. In America, there are the news programmes every hour. People can choose the favourite TV programmes, such as sports, films, fashion, news, etc. People who cannot read get the news from television or radio easily. True. False 7336. There are only two ways of getting the news. 37. Television and radio get the news faster than other ways. 38. Television stations broadcast the news several times each day. 39. People cannot choose the TV programmes that they like. 40. Television can bring the news to people who cannot read. EXERCISE 6. Read the text, and then answer the questions. Give your garbage a new home Recycling is a great idea, but before you throw your garbage into a recycling bin, stop and think. There are lots of other things you can do with your garbage.  How about giving your old books, toys, or clothes to a charity? The charity will sell your old things to make money.  Why not take old boxes, wrapping paper, greeting cards, and ribbons to a local school? Teachers will use them for art classes.  What about taking old boxes and newspapers to pet shops? They will use them to make beds for the animals.  Why not take old magazines to a local doctors office? They will put them in the waiting room for patients to read.  Some supermarkets recycle plastic bags, so you can return your bags to them. Your garbage is useful to other people. Find a new home for your old things and help your town. 36. Where can you take your old toys? 37. Where can you take your old boxes, wrapping paper, and greeting cards? 38. Where can you take your old newspapers? 39. Where can you take your old magazines? 40. Where can you take your plastic bags? 74EXERCISE 7. Read about Da Nang City and answer the questions. Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Ha River flows through the city. The city part on the east bank is newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in the Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer day after work is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon. Questions: 36. What is the population of Da Nang? 37. Which part of the city is more spacious? 38. Which part of the city is more crowded? _ 39. Which bridge is the newest? 40. What is Non Nuoc Beach like? 75BỘ ĐỀ ÔN LUY ỆN THI VÀO L ỚP 6 MÔN TI ẾNG ANH NĂM HỌ C 2019 - 2020 ĐỀ SỐ 1 I. Em hãy điền động từ ―to be‖ thích hợp để hoàn thành những câu sau. 1. We are school children. We____________ thirteen years old. 2. – “How__________ you, John?” – “I ______________ fine, thanks ” 3. Those new desks___________ in their classroom. 4. My mother___________ cooking the meal in the kitchen now. 5. The students__________ camping yesterday so today they_________tired. II. Em hãy điền một t ừ thích h ợp vào m ỗi chỗ trống để hoàn ch nh đoạn văn sau. Hello! My name is Frankie. I live in Brisbane, Australia. I am twelve (1)___________ old. I am a school girl. This is (2)_____________ school. It is in the suburb(3)__________ the city. There are 24 (4)_______________ in our school. The school has a garden, and there are many (5)______________ in it. Our school is very nice. We like our school very much. III. Em hãy viết danh t ừ số nhi ều c ủa nh ững từ sau. 1. factory foot 2 . foot 3.tomato 4. bookshelf 5. glass 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. _________ 5. __________ IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây. 1. Our class is_______ the first floor. A. On B. at C. in D. to 2. The bookstore is_______ the movie theater. A. near to B. next C. opposite D. in front 3. My father _______ breakfast at half past six every morning. A. Have B. has C. get D. gets 4. Do _______play soccer in spring? A. Children B. girl C. boy D. student 5.- “_______ does your teacher live?” – “He lives in the center of the town ” A. What B. Who C. When D. Where 6. _______ boys and girls are there in your class? A. How old B. How much C. How many D. How far 7. Martin_______ a dog and he likes to take it for long walks. A. Gets B. has got C. get D. have got 8. – “Hello, am _______are you today?” – “Hi, ga I‟m fine, thanks A. How B. What C. Why D. Which 9 Oh, I‟m sorry There isn‟t any read________ the fridge A. On B. at C. into D. in 10. – “_______ sugar do you want for your orange juice?” – “Only a little ” A. How much B. How many C. What D. How V. Hãy sắp xếp các từ sau th nh câu c nghĩa hợ p lí. 1. many / there / family / How / are / your / people / in? ____________________________________________ 2. down / please / your / books / Sit / open /and. ____________________________________________ 3. in / factory / works / father / a / My. ____________________________________________ 4.This / houses / are / my / their / and / those / is / house 76_________________________________________________ 5. tall / are / There / trees / around / the / house. __________________________________________________ ĐỀ SỐ 2 I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành nh ững câu sau đây. 1. What do your student often ________ after school ? A. do B. does C. did 2. Our children ________ dinner at five thirty A. Has B. have C. are 3. Could you tell me ________ time, please ? A. A B. the C. that 4. My brother ________ get up at six o‟clock every morning A isn‟t B doesn‟t C don‟t 5. Would you like ________ more tea ? A. any B. have C. some II. Chọn các động từ cho s ẵn và cho d ạng đúng của các động t ừ đ sao cho phù hợ p với các câu sau. 1. What time does the next bus _____, please? 2 She can‟t___________ you, I‟m afraid She‟s deaf 3. I think Peter is going to be an artist. He _____ so well. 4. What colour _____ your new shoes? 5. Would you like to___________ to my party on Friday? 6. Can you___________ after the children tonight? 7. My brother___________ with a French family now. 8. They___________ many books from the library yesterday afternoon. 9. Shall I__________ my blue dress or red dress to the party? 10. Anna always _____ the way I dress. III. Em hãy chọn những từ, câu có s ẵn để điền v o đoạn h ội tho ại. A. How are you? B. Goodbye C. Thank D. Sit E. Good morning F. How are you? G. See you later H What‟s your name? I. How do you spell it? J. Where do you live? Nam : Good morning Huong : (1) ________ Nam: Please (2) _______ down. My name is Nam. (3) _______ ? Huong : My name is Nguyen Thanh Huong. Nam : (4) _______ ? Huong : H-U-O-N-G. Nam : (5) _______, Huong ? Huong : I‟m fine, 6 _______ you ? Nam : (7) _______ , Huong ? Huong : I‟m eleven years old. Nam : (8) _______ ? Huong : I live in Ha Noi city. Nam : I live in Ho Chi Minh city. (9) _______ Huong : (10) _______ . 77IV. Đặt câu hỏi cho các câu trả lờ i sau. 1. Mary got up at 8.30 last Sunday. ______________________________________. 2 She‟s going to play tennis after school ______________________________________. 3. James wants to be a doctor. ______________________________________. 4. It was sunny and windy in Ha Noi yesterday. ______________________________________. 5. The station? Go ahead, and then turn left at the traffic lights. It is on the right. ĐỀ SỐ 3 I. Hãy khoanh tròn A, B, C, hoặc D để tìm từ khác lo ại trong m ỗi dòng sau đây. 1. A. girl B. dictionary C. hospital D. blouse 2. A. post office B. newspaper C. dentist D. pencil 3. A.read B. come C. story D. tell 4. A. egg B. magazine C. vegeta ble D. butter 5. A. short B. careful C. friendly D. write II. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D cho mỗi chỗ trống đế hoàn ch nh đoạn văn sau. My name is Joe. I go to school in (1) _____ morning. When I get home from school, I have lunch. After lunch, I usually have a nap. In the afternoon, I (2)___ my lessons and do my homework. Sometimes I go out (3) _____play volleyball with my friends. Then I have dinner at about 6.30. In the (4) ____ , I watch TV and play Computer games. I never go to bed before 9.30. I always read (5) _____bed. 1. A. a B. an C. the D. this 2. A. learn B. work C. study D. make 3. A. but B. or C. and D. for 4.A. day B. morning C. afternoon D.evening 5. A. at B. from C. in D. to III. Hãy điền từ vào m ỗi ch ỗ trống để hoàn thành các h ội thoại sau. 1. Lan: It is hot in Ha Noi now. What is the ___ like in _____ ? Mai: In Sydney? It ________ very cold. 2. Nam: What are you _____, Phuong? Phuong: I‟m doing my homework Nam: And_________ is your brother Dong? Phuong: He is in his room. He is_____ books. 3. Susan:__________ is the time, Alice? Alice:__________ is a quarter to one.___ go to school. Susan: All right Let‟s go Our lessons egin _____ one o‟clock IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D đế hoàn thành nh ững câu sau đây. 1. – “__ sugar do you want for your rice soup?” – “Just a spoonful ” A. How much B. How many C. What D. How 2. My brother plays football with his friends when he free time. A. Gets B. has C. does D. gives 3 “____ Can you tell me the way to the clothing store?” A. Thank you B. All right C. Listen D. Excuse me 4. Pupils__ do all the exercises before they go to school. A. Need B. have C. be D. must 5. – “Where is your new teacher_____ ?” – “England She is English ” A. To B. from C. going D. Corning V. Hãy dùng những từ cho sẵn sau đây để viết thành câu hoàn ch nh. 1. My mother/ young/ but / grandmother/ old. ____________________________________________. 782. Bob/ clever/ and/ Ben / clever/ too. ____________________________________________. 3. Our teacher / usually / give / a lot / homework. ____________________________________________. 4. English/ not / easy/ and / Maths / not easy/ either. ____________________________________________. 5. a tree / many flowers / our garden. ____________________________________________ . ĐỀ SỐ 4 I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành nh ững câu sau đây. 1. Brown is a worker ____ his son is a famous scientist. A. So B. but C. or D. because 2. Lan: My father is 38 years old. Nam:_____ is your mother? A. But how B. Who C. What D. And how old 3 I‟d like a sandwich and some cheese ____ my lunch A. At B. on C. for D. during 4. I am planting some roses. ____ help me get some water? A. Have you B. Can you C. Should you D. Do you 5. Samuel:___ ? Ted: On June 19th 1997. A. When were you born? B What‟s the date today? C. What was the time? D. When is your birthday? II. Hãy chọn các từ/ cụm từ ở cột A đề ghép với c ột B sao cho phù h ợp. Thêm động từ để viết thành câu hoàn ch nh. Ví dụ: 1. k: The schoolyard is clean. 2. _______________________________________________________. 3. _______________________________________________________. 4. _______________________________________________________. 5. _______________________________________________________. 6. _______________________________________________________. 7. _______________________________________________________. 798. _______________________________________________________. 9. _______________________________________________________. 10. _______________________________________________________. 11. _______________________________________________________. III. Hãy điền dạng thích h ợp c ủa độ ng từ trong ngo ặc để hoàn thành nh ững câu sau. 1. – “You have a rother or sister?” – “ o, I don‟t ” _______________________________________________________. 2. My brother is lazy. Sometimes he (not do) his lessons before going to school. _______________________________________________________. 3 You can‟t go out now It rain very hard _______________________________________________________. 4.- “You know that oy?” – “Yes He e a friend of my rother‟s ” _______________________________________________________. IV. Hãy điền một từ vào m ỗi chỗ trống để hoàn thành câu chuy ện vui sau. TWO APPLES “ other”, said a little oy, “ ay I have those two apples 1 _______the kitchen?” “Yes, dear, if you want 2 _______ ” “Thank you, mother, how nice that you 3 _______ yes” “Why, my son, 4 _____ you hungry?” “Oh, no, ut I ate them in 5 _______ morning” V. Hãy đọc đoạn văn sau v trả lờ i câu h ỏi. This is a picture of r Smith‟s family r Smith is a worker He is 45 years old This is his wife, Mrs. Linda Smith. She is from America. She is 42 but she looks very young. She is a nurse. Mary and David are their daughter and son. Mary is 20. She is a student. She is studying in France. David is four years younger than Mary, and he is a pupil. The Smiths live in a large flat in London. 1. How many people are there in the Smith family? ___________________________________________________ 2. Where is Mrs. Linda Smith from? ___________________________________________________ 3. Who are their children? ___________________________________________________ 4 What is rs Smith‟s jo ? ___________________________________________________ 5. How old is David? ___________________________________________________ ĐỀ SỐ 5 I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành nh ững câu sau đây. 1. Her uncle is a doctor, isn‟t ___________? A. He B. she C. it D. this 2 I‟m ___________ my garden now. A. Waters B. watering C. watered D. water 3. Can you______ the teacher that questions ? A. Asked B. ask C. asking D. asks 4. Bob and Ted live near_____ school. A. Them B. their C. they D. his 5. She will___________ my breakfast in the morning. A. Prepared B. preparing C. prepare D. prepares 6. She has an apple in _hand. A. Hers B. she C. he D. their 7. He came to see______ last night. A. I B. me C. my D. X 8. Do you have a dictionary? – Yes, I have a good______________ . 80A. One B. some C. it D. another 9. She_________ up early on her trip last week. A. Waking B. wakes C. woke D. was waking 10. Jack and Tom ___________ go to school yesterday. A doesn‟t B don‟t C didn‟t D aren‟t II. Em hãy đọc kỹ bài khóa và trả lời các thông tin dƣới đây. Lan was born in Hue in 1995 Her parents are r Lam and rs ai They‟re oth teachers Her rother and sister are students They‟re Hai and Huong They‟re studying at the ational University in Ha Noi now. And Lan is living with her parents in Hue. Lan is a pretty girl with long lack hair She‟s very good at English and aths At school, she has many good friends. She likes listening to pop music and reading books in her free time. a. Hoàn ch nh các câu dƣới đây với thông tin trên đoạn văn: 1. Lan now lives in _______________________________________. 2. Her brother now lives in _________________________________. 3. Her favourite subjects are _______________________________. 4. Her hair is ____________________________________________. 5. She enjoys ___________________________________________. b. Trả lờ i các câu h ỏi sau : 1. Where was Lan born? _______________________________________________. 2. How old is she now? _______________________________________________. 3 . How many people are there in her family? _______________________________________________. 4. What does her sister do? _______________________________________________. 5. What does she like doing in her free time? _______________________________________________. III. Em hãy viết 1 t ừ thích h ợp vào m ỗi chỗ trống. 0. She is from Japan. She is Japanese. 1 We are from Vietnam We‟re____________ 2 I‟m from Australia I‟m________________ 3 She is from China She‟s________________ 4 Vincent is from France He‟s______________ . 5. He is from Singapore. He is_____________ . IV. Chia động từ trong ngoặc bằng d ạng thích h ợp. 1. Take this umbrella . It (rain)___________________________________ 2. Who (clean)___________________ the kitchen yesterday afternoon? 3. I ( not/ have) ______ English lesson on Tuesday. 4. Next year I (be) ______ a grade 6 pupil. 5. Nam (see) _________a ghost in his dream last night. ĐỀ SỐ 6 I. Em hãy tìm từ c cách đọc khác ở phần in đậ m trong mỗi dòng sau. 1. A . f ilm B . f ar C. o f D. break f ast 2. A. h ea d B. h ea t C. ea st D. b ea ch 3. A. m a tch B. h a te C. c a t D. gr a ndson 4. A. h ouse B. h ere C. h our D. h omework 5. A. l oo k B. b oo k C. f oo tball D. m oo n II. Hãy điền một từ thích h ợp vào m ỗi chỗ trống để hoàn thành nh ững câu sau. 1. No, this bag is not_____________ . My bag is bigger. 2 I don‟t know whose cat is that _____________ is always in our garden 3. Sydney is famous for_____________ Opera House. 4 Don‟t look at_____________ She is very shy 815. Mr. and Mrs. Young are our new neighbors.____________ son is the same age as I. III. Hãy đặt câu hỏi cho nh ững phần in đậm trong nh ững câu sau. 1. Tam is doing his homework. ____________________________________________________. 2. The boys are playing football in the playground. ____________________________________________________. 3. Mr. Cuong’s motorbike is red. ____________________________________________________. 4. Trung’s father is reading a newspaper in the living room. ____________________________________________________. 5. Nam and Tuan are learning English. ____________________________________________________. IV. Hãy chọn một giới t ừ thích h ợp cho m ỗi chỗ trống trong đoạn văn sau đây. It is now half past seven. We are (1)_________ our classroom. We are having an English lesson. The teacher is teaching us. He is (2)____________ England, and he is about thirty-five years old. He (3)___________ very young. He is speaking English (4)________ us. We are listening to him. Now Nam is writing some English words (5)________ the blackboard. 1. A. on B. in C. at D. from 2. A. from B. to C. in D. with 3. A. look B. looked C. looking D. looks 4. A. for B. about C. to D. of 5. A. on B. above C. into D. along V. Hãy đọc đoạn văn sau v trả lờ i câu h ỏi. Portsmouth is a town in England. It is in the South of England and it is on the coast. Off the coast, near Portsmouth, there is an island called the Isle of Wight. This island is South of Portsmouth. It is famous for water sports. The Isle of Wight is beautiful and it has a warm climate. Every year, thousands of people come here for sightseeing and for sailing. 1. Where is Portsmouth? ____________________________________________________. 2. Is the Isle of Wight South or north of Portsmouth? ____________________________________________________. 3. What is the weather like in the Isle of Wight? ____________________________________________________. 4. Why do many people come to the Isle of Wight every year? ____________________________________________________. VI. Hãy sắp xếp nh ững câu sau thành bài h ội thoại hợp lý. 1 o, I‟m Australian Where are you from? 2 I‟m learning English 3. How many pupils are there in your class? 4 Oh dear It‟s seven thirty I must go now. Bye. 5 I‟m Jim What is your name? 6 I‟m from Vietnam 7. See you later. 8. There are eighteen. 9. What are you doing now in London? 10. My name is Mai. Are you English? ĐỀ SỐ 7 I. Em hãy tìm từ c cách đọc khác ở ph ần in đậ m trong m ỗi dòng sau. 1. A. h e llo B. m e C. p e n D. ev e ry 2. A. doct or B. s or t C. m or ning D. c or n 3. A. bro th er B. th is C. th en D. th ick 4. A. cl a ss B. th a nk C. m a n D. f a mily 825. A. tea ch B. ch ocola te C. ar ch itect D. ch eap II. Hãy chia động từ trong ngo ặc ở thì hi ện tại đơn giản để ho n th nh đoạn văn sau. A PHYSICS LESSON At the physics lesson the teacher (1. ask) the children about the influence of heat and cold on the body. “Heat 2 make things igger and cold 3 make things smaller”, 4 answer a oy “Quite right”, 5 say the teacher “Can you 6 give an example?” “In summer, when it 7 e hot, the days 8 e longer, ut in winter, when it‟s cold, the days 9 e shorter”, 10 answer) the boy. III. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D đề hoàn thành nh ững câu sau đây. 1 Tom and his……………… father in the garden now A. Work B. works C. are working D. worked 2 His irthday is……… January A. In B. on C. at D. during 3. – “How often do you……… to music?” – “Every Sunday ” A. Listen B. read C. write D. play 4. – “What……… is it today?” – “It‟s onday ” A. Date B. day C. time D. month 5 y sister…… orn in 1998 A. Is B. are C. was D. were 6 Spring is the…… I like est A. Month B. time C. year D. season 7 y uncle inh……… near the each A. Lives B. live C. living D. are lived 8 English is my favourite………… I often get good marks for English A. Lesson B. work C. subject D. country 9. – “…… the time?” – “It‟s 11 o‟clock ” A. When is B. We know C. Is it D What‟s 10 Tim: “Happy irthday to you!” Alice: “…… ” A. Thank you very much. B I‟m very well, thank you C. Say it again, please! D. Are you free tonight? IV. Hãy đọc đoạn văn sau v trả lờ i câu h ỏi. It is seven o‟clock Peter is going to school Every morning he goes to school at six thirty Classes begin at half past seven. Peter is never late for the lessons. It is half past seven. Peter is in class. There are twenty-four girls and seventeen boys in his class. They are having an English lesson. The teacher is speaking English. The pupils are listening to her. 1. Does Peter have classes in the morning or in the afternoon? _________________________________________________ 2 How many pupils are there in Peter‟s class? _________________________________________________ 3. What are the pupils doing? _________________________________________________ 4. What is the teacher doing? _________________________________________________ ĐỀ SỐ 8 I. Hãy khoanh tròn một từ không cùng loại v ới nh ững từ còn l ại. 1. A. first B. second C. twelve D. thirteen 2. A. foot B. ball C. chest D. neck 3. A. Monday B. July C. September D. December 4. A. cat B. dog C. fish D. boy 5. A. children B. parents C. aunts D. worker 83II. Hãy hoàn thiện các câu sau ở cột A b ằng cách ch ọn một cụm t ừ thích hợp ở cộ t B. III. Hãy đặt câu hỏi cho nh ững câu tr ả lờ i sau. 1 o, there isn‟t a TV in my edroom ______________________________________________ 2. My school? It is about 2 kilometres from my house. ______________________________________________ 3. The film is at 9.00 tonight. ______________________________________________ 4. Yes, the black shoes are mine. ______________________________________________ 5. When I have free time, I often read picture books. ______________________________________________ IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau 1. – “What is this?” – “It is___________ ” A. A B. an C. the D. this 2. Lesson one is short________ lesson seven is long. A. Or B. but C. so D. because 3. ________ children are there in your family? A. How many B. How much C. How old D. How big 4. My family live in a flat_________ the sixth floor of a high building. A. On B. in C. above D. by 5 “________ ?” – “ onday ” A. What is today B. What today is C. When is today D. When today is 6 ” I‟m so ________, um Can you give me something to drink ?” A. Hungry B. Thirsty C. Sleepy D. angry 7. Most people________ on Sundays. A aren‟t working B doesn‟t work C don‟t work D. not work 8. – “How________ are you?” – „I‟m ten ” A. Old B. older C. well D. good 9. – “Can Bo play chess?” – “ o, he__________ ” A doesn‟t B. does C. can D can‟t 10 “What__________________ your rother often ________ in the evening?” A. do – do B. does-does C. does – do D. do-does V. Hãy dùng các từ gợi sau để viết thành câu hoàn ch nh. 1. School year / start / September / Viet Nam. ________________________________________________ 2. I / usually / bread / eggs / breakfast. ________________________________________________ 3. Father / finish / work / 4.30 / every day. ________________________________________________ 4. How often / you / go / theater ? ________________________________________________ 845. We / never / camping / because / not have / tent. ________________________________________________ ĐỀ SỐ 9 I. Khoanh tròn một t ừ không cùng lo ại với nh ững t ừ còn l ại. 1. A. coffee B. tea C. onion D. milk 2. A. usually B. soccer C. badminton D. volleyball 3. A. winter B. cold C. fall D. summer 4. A.Chinese B. British C. Japanese D. Canada 5. A. smal l B. tall C. world D. big II. Hãy chọn các từ, cụm từ cho s ẵn để điền vào ch ỗ trống trong đoạn h ội tho ại. Festival - enjoy - was - you - sang Mai : We had the (1) ________ last week. Nam : What did (2) ________ do at the festival ? Mai : We (3) ________ and danced. Nam : Did you (4) ________ it ? Mai : Yes, we did. It (5) ________ interesting. III. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để ho n th nh đoạn văn sau. I like to eat out and I go to a (1) ______for dinner twice a week. I (2)______ with my family. Our (3) ______ restaurant is an Indian restaurant in Cleveland Street in Surry Hills. It is not very big (4)____________ it is always busy. There are only a (5) _____________ tables in the restaurant and there is a white tablecloth on each table. There is also a vase with (6) ________ flowers on each table. There are plants (7)_______________ the corner. We usually order hot curries and eat (8) ______________ with rice. The food is delicious so we enjoy it very much. The Service is (9)___________ and friendly. My family always has a (10)___________ evening at our favourite restaurant. 1. A. hotel B. restaurant C. school D. hospital 2. A. go B. to go C. going D. goes 3. A. favour B. favouring C. favorite D. favoured 4. A. and B. besides C. whereas D. b ut 5. A. many B. much D. few D. little 6. A. lovely B. love C. loving D. loved 7. A. on B. in C. at D. under 8. A. they B. their C. them D. themselve 9. A. quick B. quickly C. easy D. easily 10. pleasure B. please C. pleasing D. pleasant IV. Sắp xếp các t ừ cho sẵn thành câu hoàn ch nh. 0. is / it / a/ notebook . -> It is a notebook. 1. your / when / is / birthday? _________________________________________________. 2. birthday / my / on / December / is / 13th. _________________________________________________. 3 when / mother‟s / is / your / irthday? _________________________________________________. 4. She / Japan / is / not / from. _________________________________________________. 5. She / nice / is / very. _________________________________________________. 6 y / irthday / mother‟s / in / is / Septem er _________________________________________________. 857. goes / to / Monday / he / school / on. _________________________________________________. 8. at / eat / we / breakfast /6.30 am. _________________________________________________. 9. What / go / you / to / bed / time / do? _________________________________________________. 10. Why/ you/ do/ want/ English/ to/ learn/ well? _________________________________________________. ĐỀ SỐ 10 I. Hãy chia động từ trong ngoặc ở d ạng thích h ợp. 1. We (not have) English on Monday and Wednesday. ____________________________________________________________________2. T\om usually (play) football with his friends after school, but yesterday he (not play) as he was tired. ____________________________________________________________________3. T\rang usually (listen) to the teacher in class, but she is not listening now; she (look) out of the window. _______________________________________________________________________ II. Hãy chọn đáp án đúng để ho n th nh các câu sau đây. 1. Her hat is new and _______ is old. A. My B. mine C. me D it‟s 2. My sister is 20 years old. She is________ . A. Young B. new C. old D. long 3. I do not know _______ people here. A. Many B. much C. a lot D. few 5 Lan: ____ didn‟t you go to school yesterday?” Hoa: “Because I had a headache ” A. How B. What C. When D. Why 5. – “Can you tell me the way to the post office?” “_____ the Street and the post office is at the next corner ” A. On the left B. Turn right C. Go along D. Turn on III. Hãy chọn từ trái nghĩa ( A, B, C, hoặc D ) với t ừ cho s ẵn. 1. OLD A. short B. tall C. new D. long 2. QUIET A. nice B. noisy C. beautiful D.good 3. LEFT A. opposite B. next C. under D. right 4. MANY A. much B. little C. few D. some 5. OPEN A. clos e B. put C. make D. start IV. Hãy đọc đoạn văn sau v trả lờ i câu h ỏi. y uncle and aunt live on a farm in the country The farmhouse is quite an old uilding It‟s nearly 100 years old. There are many houses around. There is a small shop in the village, but the villagers sometimes walk five miles to the nearest town There‟s no traffic in the village, and the view is very nice. Shopping is not convenient, and life is quiet, but people here are very friendly. My brother and I like to come and stay with our uncle and aunt every summer. We like the atmosphere so much. 1 Where do Linda Smith‟s uncle and aunt live? ______________________________________________________. 862. How old is their farmhouse? ______________________________________________________. 3. Why is shopping not convenient in the village? ______________________________________________________. 4. Is it noisy or quiet in the village? ______________________________________________________. 5. What are the villagers like? ______________________________________________________. V. Hãy chọn câu trả lờ i thích h ợp ở cột B cho câu h ỏi ở cột A. VI. Em hãy sắp xếp các t ừ sau th nh câu c nghĩa ở mỗi dòng. 1. a / is / his house / there / big / In front of / garden. ______________________________________________________ 2. goes / to / bus / work / mother / My / by. ______________________________________________________ 3. Tom / every afternoon / goes / at /12.30 / school / to. ______________________________________________________ 4. glass / like / water / of / Would / you / a? ______________________________________________________ 5 I/ like / don‟t / any / coffee I / some / Can / have / orange / juice? ______________________________________________________ ĐỀ SỐ 11 I. Em hãy khoanh tròn một t ừ không cùng lo ại với nh ững từ còn l ại. 1. A. student B. teacher C. cooker D. doctor 2. A. America B. Viet Nam C. England D. Singaporean 3. A. red B. blue C. yellow D. sad 4. A. cat B. elephant C. dog D. fish 5. A. he B. your C. her D. his II. Em hãy sắp xếp các câu ở cột A cho phù h ợp v ới n ội dung c ủa các câu ở cột B A B 1. She likes goin g shopping. a. o, they aren‟t ine are over there, 2. What are you going to do next Sunday? b. It is made in Japan. 3. Are these your books? c. But I like going swimming at the weekend. 4. She has a new motorbike. d. He has lunch at 11.30. 5. What time does he have lunch? E. I am going to visit my grandparents. III. Em hãy đọc đoạn hội tho ại sau và ch ọn từ thích hợp để điền vào ch ỗ trống. Hello - live - What’s - How - you - is Nam: Hello! Lan:________________ ! Nam:__________ your name? 87Lan: My name is Lan. And____________ ? Nam: My name is Nam. Lan: Where do you__________ , Nam? Nam: I live in Thai Ha Street. Lan: ____________ your house near your school? Nam: o, it isn‟t Lan: do you often go to school? Nam: I often go to school by bike. IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây. 1. She usually has_____________ at 7 p.m. A. Dinner B. lunch C. breakfast D. supper 2. Nine fifteen is ________________ . A. a quarter past nine B. a nine past quarter C. a nine to quarter D. a quarter to nine 3. Jane enjoys listening____________ music every morning. A. At B. to C. by D. on 4. Nam is smaller than me but Long is________________ . A. the smaller B. small too C. the smallest D. smaller than 5. It is about 3 kilometers my house __________ my school. A. from/to B. to/from C. at/to D. to/at 6. Mrs Hoa_____________ to work by motorbike every day. A. Comes B. goes C. arrives D. runs 7. He would like some read He‟s____________ A. Happy B. hungry C. thirsty D. good 8. My mother______________ to me every month when I was in London. A. Writes B. wrote C. is writing D. write 9.__________ does she go on holiday? She goes by train. A. Which B. What C. How D. Where 10. We are going to go________________ this Sunday afternoon. We like water very much. A. Running B. swimming C. skiing D. skating V. Hãy dùng các từ gợi sau để viết thành câu hoàn ch nh. 1. My grandfather / grow / flowers / his garden. 2. There / too many vehicles / too much noise / Ha Noi City. 3 Don‟t/any empty cans/ Street 4. What/we do/save/our Earth? 5. Which/floor/your class? _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ĐỀ SỐ 12 I. Em hãy tìm từ c cách đọc khác ở ph ần in đậ m trong m ỗi dòng sau. 1. A. h ow B. m ou th C. r ou nd D. w ou ld 2. A. m a ths B. c a r C. st a rt D. p a rk 3. A. cl u b B. j u mp C. u ncle D. aut u mn 4. A. sea s on B. s ummer C. s tore D. s even 5. A. h i ll B. w i ld C. dr i p D. sh i p II. Hãy chia động từ trong ngoặc phù hợp 88III. Hãy chọn đáp án A, B, C, hoặc D để hoàn thành nh ững câu sau đây : 1. The school is near our house,_________________ we often walk to school. A. But B. and C. so D. that 2. When_________ your birthday? A. Is B. are C. am D. be 3. There is a picture_______________ the wall. A. On B. at C. in D. under 4. How many floors___________ your school____________ ? A. does – have B. are – have C. do – has D. does – has 5. My family live in Hanoi but my aunt______________ in Quang Ninh. A. to live B. living C. live D. lives 6. Are you a primary student? Yes,_______________ . A. you are B. I am C. it is D. fine 7. ____ is your school ? It is very big. A. What B. Who C. How D. Why 8. These ______ any milk in the bottle. A isn‟t B aren‟t C. is D. are 9. ____ I go out ? I need some water A. May B. Will C. Do D. Would 10. ______that? That is our new teacher, Mr Hung. A. Who B Who‟s C. Whose D What‟s IV. Hãy đọc đoạn văn sau v chọn True ( Đúng ) hay False ( Sai) : Britain is rather small, only 242,000 sq km. It is 500 km wide and nearly 1,000 km long. Great Britain is the largest island in Europe and the eight largest in the world. Britain is an industrialized country. There are many parks in Britain, National Parks and conservation areas cover 20% of the land. There are two parts in Britain, including Highland Britain and Lowland Britain. The highest mountain is Ben Nevis in Scotland, one of the mountainous regions of the UK. It is 1,343m high. The largest cities in Britain are London, Birmingham, Manchester, Leeds, and Glasgow. 89ĐỀ SỐ 13 I. Em hãy tìm t ừ có cách đ c khác ở ph ầ n g ạ ch chân trong m ỗ i dòng 1.A. b e nch B. e mpty c. f e w D. e gg 2. A. cl a ss B. st a nd c. fl a g D. m a n 3. A. l a nd B. pl a n c. w a ste D. tr a sh 4. A. h i ll B. w i ld c. dr i p D. sh i p 5. A. cl u b B. l u cky c. u ncle D. aut u mn II. Em hãy n i các câu ở c ột A cho phù h ợp với n ội dung các câu ở cột B. III. Em hãy ch n giới t ừ thích h ợp để điề n vào ch ỗ tr ng. 1. We are going to play tennis_____________ the afternoon. 2. We must be at home__________ 6 p.m. 3. I gave her a beautiíul painting______________ her birthday. 4. The World Cup often starts_____________ June 10th after every 4 years. 5. The museum is open_____________ 7 a.m____________ 5 p.m. IV. Hãy ch n đáp án đ ng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những c u sau đ y 1. What____ you_______ in this dark room? A are… do B. ar e … doing C. are… done D x… do 2. What did he____________ to her yesterday? A. Said B. say C. says D. saying 3 I__________ It‟s harmful A. never smoke B. am never smoking C. smoke D. smoking 4. I like living in this Street_____________ it is noisy. A. even though B. despite C. in spite of 5 Hong‟s room is very dirty ine is much______________ A. Clean B. cleaner C. cleaning 6. The play was very oring It‟s the__________ film I‟ve ever seen A. Worst B. best C. good 7. The children will be_____________ if he teaches them English. A. Happily B. happiness C. happy 908 Water___________ most of the Earth‟s surface A. Covers B. cover C. covered 9 “Have a nice trip!” – “_____________________ A. Thanks B You‟re welcome C. Goodbye 10. He went to the party __________Sunday. A. Last B. next C. since V Hãy khoanh tr n đáp án đ ng để hoàn thành các đoạn hội thoại sau. 1 “Could you please give me my dictionary?” – “___________________ ” A. Yes, I could. B. Sure. Here you are. C o, I ,couldn‟t D. Yes, please. 2 “Are you doing anything tonight?” – “_____________________________________________ ” A Yes, I‟m doing anything tonight B o, I‟m completely free tonight C. I am doing tonight. D. I am not doing tonight. 3 “What does your father do?” – “______________________ ” A He‟s working in a factory. B He‟s sleeping C He‟s fine D He‟s good 4 “How far is it from your house to your school?” – “_________________ ” A. It takes a long time. B. It is fine. C. It is about 2 km. D. I walk to school. 5 “How much are your new shoes?” – “___________________ A. They are 150,000 VND. B. They are made in Vietnam. C. They are good. D. I like them. ĐỀ SỐ 14 I. Em hãy tìm từ có cách đ c khác ở phần g ạch chân trong m ỗi dòng sau. 1. A. e nd B. b e d c. qui e t D. l e ft 2. A. beh i nd B. r i ce c. n i ght D. th i rd 3. A. w a tch B. g a me c. pl a y D. r a in 4. A. l u nch B. t u rn c. b u s D. tr u ck 5. A. i ce B. s i gn c. r i de D. r i ver II Em hãy đặt các từ cho s ẵn vào c ột phù hợp. sink pillow television cook book alarm clock coffee table armchair refrigerator faucet blanket sofa lamp 91III Hãy đ c đoạn v n sau và trả lờ i câu h i. Tom, Janet and Jane love parties. Today all their friends are Corning to the house. There are flowers on the table. Janet is washing the dishes and glasses Jane is making a fruit salad She‟s got apples, cherries, straw erries and a melon Tom is cooking the urgers and the vegeta les He‟s got carrots, peas, and potatoes. There are presents for everyone. People like presents. Tom has got special presents for the children. 1 Who‟s coming to the house today? ___________________________________________________. 2 What‟s on the ta le? ___________________________________________________. 3 What‟s Janet washing? ___________________________________________________. 4. What has Jane got for her fruit salad? ___________________________________________________. 5 What‟s Tom cooking? ___________________________________________________. IV. Hãy tìm lỗi sai trong các câu sau và vi ết l ại c u đ ng 1. When you get up? ___________________________________________________. 2 We doesn‟t read comics in class __________________________________________________. 3 Tom‟s irthday is at 25th Decem er ___________________________________________________. 4. Our teacher says, “Talk not in class, please” ___________________________________________________. 5 There aren‟t some shops in our Street ___________________________________________________. V Em hãy điền thông tin về nhữ ng gì em yêu thích vào b ảng dưới đ y 92ĐỀ SỐ 15 I. Hãy khoanh tròn m ột từ không cùng lo ại v ới các t ừ còn l ại. 1. A. m a th B. c a r C. st a r D. p a rk 2. A. b o x B. sh o p C. c o py D. m o vie 3. A. ea t B. n ea r C. l ea ve D. r ea d 4. A. s tand B. noi s y c. s wim D. ne x t 5. A. bi cy cle B.coo k c. c areful D. bi k e II Hãy đ c thông tin trong b ảng và tr ả lờ i các câu h i sau : 1. When is Sports World? It’s on Saturday at 1.30. 2. When is New Music? __________________________________________. 3. When is Cartoon Time? __________________________________________. 4. When is Seven Seas? __________________________________________. 5. When is space 4000? __________________________________________. III. Hãy ch n các từ phù h ợp điền vào các đoạ n hội tho ại sau. POST OFFICE LISTEN TO MUSIC DOG A UNIVERSITY THREE 1 A: Excuse me Where‟s the__________________ ? B: It‟s down the Street, next to the cinema. A: Thank you. 2. A: How many bags do you have? B:______________ . A: Can you open them, please? I need to inspect them. B: Certainly. 3. A: Do you have a pet? B: Yes. I have a__________ . 93A: What‟s its name? B: LUCKY. 4. A: What do you like to do in your free time? B: I like to_____________________________ . I enjoy POP. 5. A: Where does your mom work? B: She works at_____________________ . IV Ann đang viết một b c thư nhưng c n rấ t nhiều l ỗi. Hãy tìm l ỗi và viết l ại b c thư cho đ ng ĐỀ SỐ 16 I. Em hãy tìm từ có cách đ c khác ở phần g ạch chân trong m ỗi dòng sau. 1. A. l i ke B. n i ght C. ch i ldren D. f i ne 2. A. famil y B. sk y C. man y D. thirst y . 3. A. t a ble B. er a ser C. l a mp D. bookc a s e 4. A. th an B. bro th er C. th ink D. th ose 5. A. s ugar B. de s k C. s occer D. s ister II Hãy đ c những thông tin sau và điền vào đoạn v n ên dướ i. – Surname: BROWN – Other names: DAVID PETER – Address: 280 SIDEHILL ROAD, SOUTHERLEY – Age: 11 – Occupation: PUPIL – School: WELLINGTON SCHOOL, SHOTHILL ROAD, ADLAM The oy‟s full name is 1 _____ He is 2 _____years old He is living at 3 ______________________ and he is studying at (4) school. His school is on (5)___________. III. Hãy ch n một từ thích h ợp cho m ỗi chỗ tr ng trong đoạn v n sau đ y Books play a very important part 1 _________ our life It‟s true that every family (2)______ books. We can (3)________ books everywhere. We (4)________many things from books. Books (5)_in our life. Today there are a lot of public (7)_____________ in our country and people can borrow them to read there or bring (8)_________ to read. Each year hundreds of new books for (9)______ appear in Viet Nam. These books are very (10)_________and children like reading them very much. 1. A. on B. at C. in D. from 2. A. having B. has C. to have D. had 3. A. see B. look C. meet D. hear 4. A. have B. do C. come D. learn 5. A. give B. bring C.take D. help 946. A. things B. problems C. works D. storie s 7. A. libraries B. stores C. shops D. rooms 8. A. house B. home C. back D. here 9. A. child B. a child C children‟s D. children 10. A. interest B. interested C. interesting D. interests IV Hãy điền một từ thích h ợp vào chỗ tr ng để hoàn thành nh ững câu sau. 1. My mother works_____________ and my father works hard,_____________ . 2 Open your ooks and let‟s egin______________ the text 3. When the teacher comes _______ the classroom we all stand up and _________ “Good morning” to her. 5. There are many books and magazines_______________ the shelf. 6. The teacher told Nam ________ to put his feet on the bench. 7. – “____________ hand ag is this?” – “It‟s my mother‟s ” 8 Hoa‟s new school is different_____________ her old school 9. The children ______________ a lot of gifts from Father Christmas on Christmas Day. VI. Hãy cho dạng s nhiều c ủa các danh t ừ cho s ẵn và điề n vào chỗ tr ng trong nh ững câu sau. – butterfly —> butterflies – tooth —> – watch —> – language —> – shelf —> 1. The____________ in this shop are very expensive. 2. We should brush our______________ three times a day after meals. 3. Look! There are colourful______________ They are so nice! 4. The English books are on the______________ on your right. 5. How many__________________________ do children learn in Vietnam? VI. Hãy viết m ột đoạn v n, dự a vào những thông tin cho s ẵn sau đ y 1. My grandfather / eighty-two / so / quite old / now. _____________________________________________. 2. grandmother / sixty-seven / much younger / than grandfather. _____________________________________________. 3. They / live / an apartment / second floor / big building. _____________________________________________. 4. Living room / large and / there / very old / furniture / it. _____________________________________________. 5. small bedroom / where I sleep / when / stay / them. _____________________________________________. ĐỀ SỐ 17 I Hãy khoanh tr n các đáp án đ ng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau. 1. – “What did you do yesterday afternoon?” – “I______ English ” A. learned B. am learning C. was learnt D. learn 2. Every morning there is a bird_______ in front of my house. A. sing B. singing C. sings D. to sing 3. – _____ ?” – “8 o‟clock ” A. What is time 95B. What is time it C. What time is it D. What it time is 4 Lan: “______ are you?” Hoa: „I‟m 13 years old ” A. How old B. How many C. What year D. How much 5. Ha Noi City is_______ Capital of Viet Nam. A. this B. a C. an D. the 6. Robert comes________ the United States of America. A. on B. into C. from D. for 7. She sings very beautifully and she wants to be a__________ . A. nurse B. singer C. musician D. leader 8. He works very_______ so he often gets good marks. A. carefully B. careful C. hard D. hardly 9. Lan comes from Viet Nam. She is______ . A. Vietnam B. Vietnam‟s C. Vietnamese D. Vietnams 10. – “______ ?” – “She is lovely and ” A. How is your new friend B. What is your new friend C. How old is your new friend D. What is your new friend like II Hãy khoanh tr n các đáp án A, B, C hoặc D để ch n ra t ừ không cùng nhóm v ới các t ừ còn l ại. 1. A. Japan B. Vietnam c. Thailand D. Chinese 2. A.jeans B. trousers c. shirts D. pants 3. A. singer B.cooker c. dancer D. doctor 4. A. want B. have c. miss D. learnt 5. A. train B. boat c. ship D. ferry III Điền một từ thích h ợp vào chỗ tr ng để hoàn thành đoạn v n sau My (1)___________ is Tam. Fm in the fifth (2)____________ at Dich Vong primary school. I like Mathematics because it (3)___________ me more intelligent. I spend most of my time (4)___________ Maths exercises. I (5)___________ have mark 9 and 10 in aths tests I don‟t 6 __________________ English because remembering English words and structures (7)___________ very diffícult. I will try (8)_________ best to get good marks in English. My teacher encourages me a lot to (9)_________ English. She gives me many English books. I hope that my (10) _________ will be better in the second semester. IV. Hãy hoàn thành bài hội thoại sau. 96Phuong: Hello. (1) ______________________________________ ? David: y name‟s David Phuong: (2)______________________________________? David: I‟m from anchester, England Phuong: (3)__________________________ in Ha Noi? David: I‟m learning Vietnamese Phuong: (4)___________________________________ ? David: Yes, it is very difficult. Phuong: (5)______________________________________ ? David: Yes, I like Hanoi, ut I don‟t like the traffic here Oh, I‟m sorry, I must go now. Goodbye. Phuong: Goodbye. V. Hãy sữa l ỗi sai ở phần g ạch ch n trong đoạn v n sau Michael is a student. He (1) get up at 6.30 every morning. He brushes his (2) tooth, washes his face and has a big breakfast. He goes to school (3) on ike The school isn‟t near his house He goes to (4) schools from Monday to Saturday. He (5) don‟t go to school on Sunday. 1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ VI. Hãy sắp x ếp l ại các t ừ đã ị xáo trộn sau thành câu hoàn ch ỉnh. 1. money /I / do / not/ I / want / buy/ bicycle / that / to / have / but. ______________________________________________________ 2. birthday / my /I / really / On / my / gave / me / a / gift / sister / liked. ______________________________________________________ 3. often / go / to / school /I / bus / by. ______________________________________________________ 4. My / early / helped / me / brother / finished / I / so / homework / my. ______________________________________________________ 5 When / games /I / small / often / played / with / neigh our‟s / my /I / was / boy. ______________________________________________________ ĐỀ SỐ 18 I Hãy khoanh tr n đáp án đ ng A, B, C hoặc D và viết l ại đáp án đã ch n vào chỗ tr ng đế hoàn thành các cây sau. 1. Look! The birds________________ in the sky. A. were flying B. flies C. are flying D. fly 2. I had___________ pear and____________ orange after dinner. A. a/ a B. a/ an C. the/ a D. the/ an 3. My mother prepares________________ sandwiches and ______________ milk for our breakfast. A. a/ X B. X/ an C. the/a D. X/ X 4. The children___________ turns to play games on the Computer last Sunday. A. took B. was taking C. takes 97D. is taking 5. _________there any flowers in the garden? – Yes, there ạre some. A. Is B. Are C. Was D. Were 6 I can‟t carry__________ They are heavy. Can anyone help me? A. this B. that C. these D. there 7. David and Susan ______ on their project now. A. is working B. work C. works D. are working 8. The teachers ______ at a meeting yesterday afternoon. A. is B. are C. were D. was 9. Henry____________ not___________ swimming because he wanted to watch a cartoon. A. does/ goes B. is/ going C. did/ go D. do/ went 10. How many English lessons_______________ you____________ a week? A. did/ have B. do/ do C. do/ have D. do/ has II Chia các động từ trong ngo ặc sao cho phù h ợp. Hoang is a student. He always (1. go) to school on time. Every day, he (2. get) up at six fifteen and he (3. leave) his house at half past six. He (4. live) near the school, so he walks to school with his friends. His classes (5. start) at seven and end at half past eleven. He (6. arrive) home at a quarter to twelve and (7. have) a lunch at twelve. Now Hoang (8. be) in the reading room. He (9. read) books. His friends (10. wait) for him in front of his house to go swimming. III. Điền một từ vào ch ỗ trống để ho n th nh đoạn văn sau. I had an amusing experience last year. On the (1)_____________________ to a town in the South of France, a young man (2)_________________ my car and he asked me for a lift. When he got (3) ____________________ the car, I said good morning to him (4)____________ French and he replied in the same language. After that we kept silent during the journey. I myself know a little (5) _____________ French ut I didn‟t say anything When I drove to the town, the young man suddenly (6) _________________ very slowly “Do you speak English?” IV. Sắp x ếp các t ừ cho s ẵn sau đ y thành c u hoàn chỉ nh. 1. In / evening/ the/,/ watches/ Mary/ books/ TV/ or/ reads//. _________________________________________________ 2. My/ school/ floors/ and/ has/ my/ three/ is/ on/ classroom/ second/ the/ floor//. _________________________________________________ 3. Huy/ up/ to/ six/ gets/ in/ at/ morning/ and/ the/ walks/ half/ school/ his/ at/ six/ with/ past/ fiends//. __________________________________________________ V. Em hãy viết m ột đoạn v n t nhấ t 8 câu miêu tả về ngôi trườ ng tiểu h c thân yêu c ủa mình d ựa vào những gợi ý sau: 1. Where is your school? 982. What is it like? 3. How many students/ teachers are there in your school? 4. Which parts of the school you love best? Why? 5. Your memory about your school. ĐỀ SỐ 19 I. Hãy khoanh tròn một từ không cùng lo ại v ới nh ững t ừ còn l ại. 1. A. walk B. borrow C. went D. teach 2. A. chemist B. physics C. history D. maths 3 . A. meat B. carrot C. orange D. dinner 4. A. nicely B. badly C. friendly D. angrily 5. A. building B. summer C. colour D. tired II. Hãy ch n câu trả lờ i thích h ợp ở cột B cho câu h i ở cột A. III Hãy đặt câu h i cho ph ần gạch chân trong nh ững câu sau. 1. The boys are playing football in the school yard. ______________________________________________? 2. He often goes swimming in the morning. ______________________________________________? 3. The children are going to school by bus. ______________________________________________? 4. My father is watching the news on TV. ______________________________________________? 5. My mother is cooking dinner in the kitchen. ______________________________________________? IV. Ch n đáp án đ ng để hoàn thành các câu sau. 1 Let‟s______ your work and have something to eat now A. stops B. stopping C. stop D. to stop 2. I_______ visit Ha Noi City next month. A. can B. will C. am going D. is 3 At 8 o‟clock this morning, he________ a French lesson 99A. is having B. was having C. had D. has 4. My uncle can_______ four languages fluently. A. tell B. say C. talk D. speak 5. She works in the hospital and she takes care of patients. She is a______ A. teacher B. singer C. nurse D. farmer 6. She does the exercises_______ . A. careful B. care C. caring D. carefully 7. – “ ____________ class are you in?” – “Class 6B ” A. Which B. Where C. When D. What 8. – “ ____ did you go there?” – “We walked, of course ” A. What B. How C. Why D. How long 9. – “Do you know where there‟s a pu lic telephone?” A Yes, it‟s open all day. B But it‟s very old C. No, why do I know? D There‟s one at the Street corner 10. – “How do you do? Pleased to meet you ” A. How do you do? B I‟m fine, thank you C I‟m a good student D. And how are you? V Hãy đ c tấm ưu thiế p sau và trả lờ i câu h i . 1. Where did Minh Chau send the postcard from? _____________________________________________ 102. Is it true that they travelled by bus? _____________________________________________ 3. How long ago did they arrive? _____________________________________________ 4. Did she take the camera with her? _____________________________________________ 5. What did they do at the finishing village? _____________________________________________ VI. Em hãy viết m ột đoạn v n dựa vào nh ững g ợi sau đ y 1 There / four / people / Frank‟s family / and / different ho ies _____________________________________________ 2. his Dad / like / read / newspapers / get / news / every morning. _____________________________________________ 3. Mom / enjoy / watch TV / read / fashion / magazines. _____________________________________________ 4. elder brother / only / love / explore / websites / airplanes. _____________________________________________ 5. Frank / always / play chess / Online / when / have / free time _____________________________________________ ĐỀ SỐ 20 I. Ch n phương án đ ng A, B, C hoặc D điề n vào chỗ tr ng đe hoàn thành c u 1. Would you like___________________ more tea? A. any B. some C. have D. having 2 y rother is very_________________ He‟s at least 1 8 m A. tall B. high C. long D. big 3. Can you__________________ me the time, please? A. say B. speak C. tell D. ask 4 There aren‟t_______________ apples left A. some B. no C. any D. nothing 5 __________, I‟m late A. Excuse me B I‟m sorry C. Sorry for D. Excuse 6. I got this book from a very good friend_________________ . A. of me B. of mine C. to me D. mine II. Kết h ợp câu ở cột A v ới câu ở cột B sao cho có ngh a và viế t s th tự câu vào c ột giữa. 10III. Ch n động từ thích h ợp cho s ẵn trong khung và cho dạng đ ng của các động t ừ đã ch n để hoàn thành các c u sau có 2 động từ không đượ c s d ng). 1. My brother________________ to the zoo with his friends yesterday afternoon. 2 Janet is very clever, isn‟t she? She___________________ at least six different languages. 3. The teacher asked the class to_________________ the blackboard. 4. Samatha always________________ the way I dress. 5. Brown________________ to France tomorrow morning. 6. I think James is going to be an artist. He__________________ so well. IV. Sắp x ếp các t ừ cho s ẵn thành c u có ngh a 1. your/ page/ at/ number/ open/ textbook/ ten. _________________________________________________ 2. factory/ in/ your/ does/ work/ father/ the? _________________________________________________ 3. is/ a/ garden/ Lan‟s/ ehind/ house/ there/ ig _________________________________________________ 4. lives/ a/ in/ the/ house/ she/ country/ small/ in. _________________________________________________ V. Em hãy viết m ột đoạn v n hoàn chỉnh ít nh ất 8 c u trong đó có s d ng các t ừ, c m t ừ cho s ẵn dưới đ y _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 10OĐỀ SỐ 21 I. Viết các t ừ cho s ẵn sau đ y vào đ ng cột. /watched/ travelled / /listened / wanted / played/ cooked / painted/ worked / finished//visited/ started / stayed/ II. Kết h ợp câu ở cột A v ới câu ở cột B sao cho có ngh a và viế t s th tự câu vào c ột giữa A – B, sau đó dùng các c u đã kết hợp điề n vào chỗ tr ng để hoàn thành đoạ n hội thoại. A: _________________________ this evening. B: Oh, no! ________________________ A: Well,________________________ ,then? B:_________________________________________________ A: The new Tom Cruise film. B: And ________________________ A: At the Odeon Cinema. B: OK, then. III. Ch n phương án đ ng A, B, C hoặc D điền vào chỗ tr ng để hoàn thành câu. 1. On__________________________ . A. Tuesday night B. night of Tuesday C Tuesday‟s night D Tuesdays‟ night 2 Her a y was orn_____________ two o‟clock yesterday afternoon A. on B. at C. in D. of 3. __________ without milk is yours. A. The coffee B. A coffee C. Coffee D. Coffees 4.________ either of your cousins here? A. Be B. Are 10PC. Is D. To be 6. Tom and____________ are going to the birthday party together. A. I B. me C. my D. mine 6. Here__________________________ A. comes your mother B your mother‟s comes C. your mother come D. your mother comes IV. Sắp x ếp các t ừ cho s ẵn thành c u có ngh a 1. you/ have/ had/ holiday/ yet/ a/ ? _________________________________________________________ 2. Rolls Royce/ he/ not/ own/ that/ does/. _________________________________________________________ 3. a/ is/ car/ cheaper/ motorbike/ a/ than/. _________________________________________________________ 4 I‟ll/ at/ and/ a/ stay/ read/ go / or/ the/ to/ cinema/ home / ook/ _________________________________________________________ 5. First/ had/ home/ then/ went/ we/ theatre/ the/ dinner/ to/ at/ we/ and/. _________________________________________________________ V. Ch n các t ừ in đậm điề n vào chỗ tr ng để hoàn thành đoạn v n sau being growing work for signs age push to During the teenage years, many young people can at times be difficult to talk to. They often seem to dislike (1)_________________ questioned. They may seem unwilling to talk about their (2)________________ at school. This is a normal development at this (3) _________________ . Though it can be very hard for parents to understand, it is part of becoming independent of teenagers trying to be adult while they are still (4) ___________________ up. Young people are usually more willing to talk if they believe that questions are asked out of real interest and not because people are trying to check up on them. Parents should do their best to talk (5) __________________ their son and daughter about school, work and future plans but should not (6) ____________ them to talk if they don‟t want to Parents should also watch(7)________ danger signs: some young people in trying to be adult may experiment with sex, drugs, alcohol or smoking. Parents need to watch for any (8) _____________ of unusual behaviour, which may be connected with these, and help if necessary. ĐỀ SỐ 22 I. Gạch ch n đáp án đ ng nhất và điền đáp án đã ch n vào chỗ tr ng để hoàn thành câu. 1. Green lives far___________ his office. A. away B. off C. from D. with 2. The teapot is nearly empty. There is_____________ tea left. A. little B. few C. a little D. a few 3. This apple tastes______ A. sweetness B. sweetly C. sweety 10QD. sweet 4. Lan wants__________of eggs. A. half of dozen B. a half of dozen C. a half dozen D. half a dozen 5. _____ butter do they need? A. How B. How many C. How much D. How far II. Hãy ch n những c m từ cho s ẵn để điề n vào ch ỗ tr ng. a barrel of a piece of a game of a cup of a packet of a bar of a glass of a jar of a bottle of a slice of 1. ._______________________ advice 2. ________________________rice 3._______________________ chocolate 4. ._______________________ milk 5._______________________ tea 6 ._______________________ lemonade 7 ._________________________ meat 8 ._______________________ oil 9 .________________________ tennis 10 .__________________________ jam III Hãy đ c đoạn v n sau và trả lờ i các câu h i dưới đ y Jennet is my close friend. She gets up at six every morning. She does her morning exercise about fifteen minutes. She has breakfast with her parents and her brother then she rides a bike to school. She leaves home at seven thirty. Her íirst class starts at eight. She stays at.school until eleven thirty. She likes Literature, English and Physics. She likes Biology, too because she loves trees and plants. She wants to become a doctor to help the poor children. 1. What time does Jennet get up every morning? -_________________________________ A. She gets up at five B. She get up at six C. She gets up at five thirty She gets up at seven 2. What does Jennet do after getting up? -_____________________________ A. She get dressed B. She goes swimming C. She does her morning exercise D. She cook the meal 3. How does she go to school every day? -________________________ A. By foot B. By bicycle C. By car D. By bus 4. Which job does she like the best? -_______________________________ A. a nurse B. a teacher C. a worker D. a doctor 5. Jennet likes Biology because ___________ 10RA. she loves trees and plants B she doesn‟t loves trees and plants C. she loves animals D she doesn‟t like animals IV. Hãy ch n các c m từ cho s ẵn dưới đ y để điền vào đoạn v n sao cho phù hợ p. a. with my friends b. at half past five. c. My classes start at seven d. breakfast with my family e. is far from my house f. at half past eleven g. at twelve o‟clock h I‟m a student in grade six i. to bed at 10.30 k. the house at half past six. Hello, my name is Son. (1) _____________________________ . I get up (2) ______________ . I take a shower and get dressed. I have (3) ______________ and then I leave (4)____________________________________________________. The school (5)__________________________ , so I travel to school by bus. (6) _______________ and end (7) __________________________ I go home and have lunch (8) ____________ . After school, I play football (9)_______________. I do my homework in the evening and go (10)________________________ . V Đặt câu h i cho t ừ, c m t ừ gạch chân. 1. Yesterday it was very cold. _____________________________________________________ 2. Jack likes English so much because it’s very interesting. __________________________________________________ 3 It‟s 7 kms from her house to school. _____________________________________________________ 4 They‟re going to give am an English – Vietnamese dictiona ry on his birthday. _____________________________________________________ 5. Last week I met a famous singer in Hanoi. _____________________________________________________ ĐỀ SỐ 23 I. Chọn đáp án đúng nhất và vi ết đáp án đ v o chỗ trống để hoàn thành câu. 1. How often do you borrow books_________ the library? A. in B. off C. from D.on 2. Can you look_________ the children tonight? I have to go to a meeting. A. at B. after C. for D. in 3. Susan and Paul live________ the second íloor. A. at B. on C. in D. from 4. Look at the exercise________ the bottom of page 20. A. at B. in C. for 10SD. on 4. There is a chicken and there are__________ A. any B. in C. some D. the II. Sắp xếp các t ừ cho sẵn sau đây th nh câu ho n ch nh. 1. and/ there/ bookshop/ is/ a/ near/ a/ my house/ restaurant// _________________________________________________ 2. he/ works/ tired/ hard/ day/ is/ because/ he/ all// _________________________________________________ 3. the/ are/ in/ students/ learning/ the/ classroom// _________________________________________________ III. Mỗi câu sau có m ột l ỗi sai, hãy g ạch chân và s ửa lỗi sai đ . 1. Are there an eraser and a pen on the desk? _____________________ 2. How many bench are there in your classroom?_____________________ 3. Mary like to ride a bicycle._____________________ 4. Peter has English lessons in Tuesdays and Thursday._____________________ 5. What do you going to do this weekend?_____________________ 6 y rother don‟t want to draw pictures _____________________ IV. Chọn từ đúng để điền vào ch ỗ trống trong đoạn văn sau. two kitchen outside l ỉ ves usually living room work doesn ’t worker playing breakfast doctor George (1) __________ in London. He has (2)_____________ children. He works as a (3)__________ in a big hospital in the city. He gets up early and has (4) __________ at seven o‟clock His 5 _____________ starts at eight and finishes at four. He (6)___________ work on Saturday and Sunday. He is (7) _________ at home with his children on these days. Now he is (8) _________ soccer with his sons while his wife is cooking in the (9) _________ . They often have lunch (10)_________________ on Sundays. V. Em hãy viết m ột đoạn văn ít nhất 8 câu trong đ c sử dụng các từ cho s ẵn dƣới đây. noisy cheap clean fast quiet expensive countryside city ĐỀ SỐ 24 I. Tìm một từ không cùng nhóm v ới t ừ còn l ại. 1. A. enjoy B. like C. love D. meet 2. A. dolphin B. tiger C. elephant D. monkey 3. A. beer B. drink C. milk D. young 4. A. long B. wide C. young D. thick 5. A. fireman B. doctor C. policeman D. husband II. Ch n đáp án đ ng A, B, C hoặc D để điền vào ch ỗ tr ng cho phù h ợp. 1. Nhung: What _____________________? Chi: They are playing Computer games. A. do they do B. are they doing C. they are doing D. they doing 2 It‟s 7 30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen. A. have B. having C. are having D. is having 3.______Hoa and her friend playing badminton in the schoolyard? A. Do 10TB. Are C. Is D. Does 4. What color is________? A. her teeth B. her eyes C. her hair D. B & C 5. Nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______ A. short B. thin C. tall D. fat 6. We have two arms and two ________. They are our limbs A. eyes B.legs C. noses D. heads 7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them A. eye B. hair C. arm D. ear 8.___ are an orange juice and a lemonade? – Six thousand dong. A. What B. How much C. How many D. How 9 Don‟t drink______________ coffee efore you go to ed It‟s ad for you A. these B. some C. any D. an 10 Eat______________ and exercise regularly then you‟ll e fit and healthy A. hard B. well C. careful D. good III. Hãy cho dạng s nhiều c ủa các danh t ừ sau. IV Em hãy đ c bài khóa và trả lờ i các câu h i sau. I live in a house near the sea. It is an old house, about 20 years old, and it is very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have many visitors. Many of my friends work in the city, so they 10Uoften stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window. 1. Where is the house? __________________________________________ 2. How old is the house? __________________________________________ 3. What is in the front of the house? __________________________________________ 4. Why does the owner of the house have so many visitors? __________________________________________ 5. Why does the owner like the house? __________________________________________ V. Hãy dùng các từ g ợi sau để viết thành câu hoàn ch ỉnh. 1. There/ be/ houses/ town. __________________________________________ 2. how / rice /and /many/ vegetables / he/ produce? __________________________________________ 3.I/ live/ house/ my parents/ sister. __________________________________________ 4. My/ school/ near/ house/ so/I/ go/ school/ foot. __________________________________________ 5. There/ be/ lake/ park/ near/ house. __________________________________________ ĐỀ SỐ 25 I. Tìm một từ không cùng nhóm v ới t ừ còn l ại. 1. A. write B. teacher C. builder D. career 2. A. national B. obedient C. typical D. cultural 3. A. people B. other C. advice D. person 4. A. introduce B. persuade C. identify D. discover 5. A. obey B. advise C. repeat D. listen II. Hãy ch n đáp án đ ng A, B, C hoặc D điề n vào chỗ tr ng để hoàn thành câu. 1. I live _________42 Storn Road. A. in B. on C. at D. into 2. I always go shopping____ Monday morning A. on B. by C. next D. at 3 She‟s talking to you . Please listen to ______ A. She B. hers C. her D. him 4. What_____ your friend? Was she at party A. time B. about C. did d. was 5. How many _____are there on the ceiling? 10VA. clock B. maps C. lights D. picture 6. There are _________eggs on the table. A. some B. any C. many D. much 7. Take dishes and bowls _______ the kitchen A. in B. on C. at D. into 8 ”______________”? – Ten past three A. looked B. looked for C. saw D. watched 9. We____ TV for most of the evening A. looked B. looked for C. saw D. watched 10. Did you hear the news ____ the radio ? A. at B. by C. in D. on III Hãy điền đ ng dạng của động từ to e để hoàn thành các câu sau. 1. Ladies and gentlemen. Here _______ the news. 2. Where my jeans? 3. Further information_____________ available in the office. 4. The stairs ____ over there, Sir. 5. The furniture in our classroom_____________ uncomfortable. 6. Viet Nam ____ a very nice and lovely country. 7. Your sunglasses_____________ on the table. 8. The film __________boring 9. The scissors on the table_________mine 10. Physics___ not easy. IV Hãy đ c bài khóa và ch n đáp án đ ng A, B, C hoặc D để điền vào ch ỗ tr ng cho phù h ợp. A olish man went to a utcher‟s shop to uy a piece of meat As he didn‟t know how to (1) _____________ it, he asked the butcher to tell him the (2) __________ of cooking meat. The utcher told him a out that “But I cannot 3 ___________ your words,” the fool said, “Would you please write (4) __________ down for me?” The utcher was 5 _____________ enough to do so. The man went home (6)____________ with the piece of meat in his hand and the note in his pocket. A dog followed him. On the way, the dog suddenly jumped at him, (7)___________ the meat from him and ran out. He stood there and (8)__________ knew what to do. Then, he laughed and, said “ 9 ________________ ,dog You don‟t know how to 10 ______ it ecause the note is still in my pocket ” 1, A. bring B.cook C.buy D. take 2. A. way B. road C. place D. idea 3. A. hear B. forget C. remember D. understand 114. A. it B. them C. words D.lesson 5. A. worr ied B. surprised C. bolish D. kind 6. A. difficulty B. suddenly C.happily D. sadly 7. A.asked for B. took away C. took out D. stole 8. A.nearly B. hardly C. always D. often 9. A.Never mind B. Thank you C. Go away D. Wait for a while 10. A.cut B. take C. beat D. eat V. Hãy s d ng nh ững t ừ gợ i ý cho s ẵn để viết thành câu hoàn ch ỉnh. 1. How/ many/ teachers / there / school /? / ________________________________________ 2. Mary/ Jane/ students/ school. ________________________________________ 3. His/ school/ small/ it/ big/ city. ________________________________________ 4 How/ classrooms/ there/ Phong‟s/ school/?/ ______________________________________ 5. My/ school/ four/ floors/ my/ classroom/ second/ floor/./ ________________________________________ VI. Trong mỗi câu sau có 01 l ỗi sai. Em hãy tìm và s a l ỗi sai đó 1. This (A) is my book. These(B) are the teacher(C) books.(D) 2. That(A) is Sally‟s (B)dog. It‟s (C) name‟s (D) Muffìn. 3. He lives(A) in(B) an(C) apartment near to (D) the lake. 4. There are(A) a bed, a table, a computer(B), and (C)a bookshelf in (D)my bedroom. 5. There are(A) a(B) well(C) in my grandparents‟ (D) garden ĐỀ SỐ 26 I. Tìm một từ không cùng nhóm v ới t ừ còn l ại. 1. A. who B. whose C. which D. whom 2. A. river B. sea C. lake D. mountain 3. A. egg B. bread C. beef D. milk 4. A.bookshelf B.library C. books D. subject 5. A.Malaysia B.England C.China D. Ha Noi II. N i câu h i ở cột A và câu tr ả lờ i ở cột B cho phù h ợp. A B 1. Where do you live? a. I have five English books. 2. How many English books do you have? It‟s cloudy and rainy 3. What does your father do? c. I live in Hang Bai Street. 4. What is the weathe r like today? d She has a nice dog ut she doesn‟t have any cat 5. How many pets does she have? e. He is a teacher. IV Em hãy đặt câu h i cho ph ần gạch chân trong nh ững câu sau. 1. My parents often go to the movies in their free time. ___________________________________________________ 2. We are going to visit our grandparents in Da Nang for a week. ___________________________________________________ 3. She went to the city centre to buy some plants last week. ___________________________________________________ 4. Her new friend comes from Italy but he is English. ___________________________________________________ 5. His sister is a famous pianist. She travels around the world every year. ___________________________________________________ 11V. Ch n đáp án đ ng để hoàn thành những câu sau. 1. He is a very_________ He always tells funny stories. A. humorous B. strict C. hard-working D. sincere 2. My brother works as a__________ . His office is the police station. A. police patrol B. police worker C. policeman D. police D. booth 3. The story is so uninteresting, it means that the story is____________ . A. nice B. funny C. exciting D. boring 4. My grandfather needs something to dig his garden so he should go to the A. furniture B. gardening C. sport D. kitchen 5. Would you mind_________ the door for me, please? A. close B. open C. shut D. closing 7. I used________ with robots and planes when I was small. A. play B. to play C. playing D. played 7. Everybody in my group_________ active in class activity yesterday. A. is B. was C. are D. were 8. We will become doctors and engineers when we____________ A. grow B. grew C. growing D. will grow 9. In our school party, we_________ and danced a lot, it was really exciting. A. sang B. singed C. were singing D. sing 10. Would you ______ a glass of hot chocolate?- Yes, I‟d love to A. enjoy B. love C. like D. fascinate V Hãy đ c đoạn v n sau và ch n đáp án đ ng để tr ả lờ i câu h i. Hi, Peter. I am writing to talk about my school subjects I love. I love Math most, this subject is so interesting and hard. Well, I must say I love Informatics, too. I want to be an Informatics 11OTechnician as my older brother. He is writing many game programs and studying programs for teenagers. He is so intelligent. Oh, I forget to tell you one of my secrets. I spend most of my free time on drawing, so I enjoy Art subject at my school, too. My art teacher is quite strict but fun. Do you think that an Informatics Technician can be a painter? If yes, I will be both. What about you? Write me about your favorite school subjects. Love, Viet 1. Who writes this letter? A. Peter B. Viet C. Lan D. Mai 2. Which job does Viet want to work in the future? A. a painter B. an Informatics Technician C. a teacher D. both A and B 3. What is the synonym of the word intelligent? A. clever B. handsome C. nice D. active 4. His Art teacher is__________ . A. tall B. strict C. talkative D. beautiful 5. The letter is about_________ . A Viet‟s rother B Viet‟s school C Viet‟s favorite school su jects D Viet‟s teacher V. Em hãy hoàn thành các câu sau. 1.Our house__________________________________________________ 2. My hobbies are______________________________________________ 3. In my free time, I ____________________________________________ 4. My school is ________________________________________________ 5. Hanoi is ___________________________________________________ ĐỀ SỐ 27 I. Ch n từ đ ng trong ngoặc để hoàn thành câu. 1. My mother (arrives/ come/ leave/ go) home at 5 p.m every day. _________________________________________________ 2. Susan comes from China. She is (Japanese/ Chinese/ Portuguese/ Vietnamese). _________________________________________________ 3. I am so thirsty. Please give me (a pen/ a book/ a drink/ a bread). _________________________________________________ 4. It is (a/ an/ the/ some) yellow car. _________________________________________________ 5. Are Science lessons interesting (to/ with/ for/ at) her? _________________________________________________ II. Hãy ch n các giới t ừ ch ỉ th ời gian in, on, at để điề n vào chỗ tr ng trong đoạn v n sau There‟s no school 1 ______________ Saturday, so (2) ______________ the afternoon he goes to the park with his friends. (3)_______________ the evening he watches television or plays Computer games. He likes the school holidays (4) 11P_____________summer and the holidays (5)_____________Christmas and Easter. His birthday is (6) _______ Decem er It‟s 7 ______the twenty – fifth. So he gets a lot of presents (8)________. III Đặt câu h i cho từ gạch chân. 1. The party was at the sports centre. 2. We drink orange Juice and cola in the morning. 3. He is going to invite ten girls to his birthday. 4. Sam stays at home today because he has got a headache. 5. She works very hard for the exam because she wants to get good results. IV. Ch n đáp án đ ng A, B, C hoặc D để điền vào ch ỗ tr ng cho phù h ợp. 1._____________ is your brother? – He‟s eleven A. How much B. How old C. How many D. How 2. Amanda is waiting for______________ A. me B. mine C. I D. My 3. Ha speaks English___________ A. fluent B. fluenter C. fluentlier D. fluently 4. My mother takes care of the house and looks___________ my baby sister. A. for B. at C. over D. after 5. Is her school___________ the park? A. in front of B. next C. in front to D. near to 6. There is___________ water in the glass. A. an B. some C. many D. a 7. I have a___________throat A. ache B. pain C. sore D. hurt 8. ______ in town, mine is the largest. A. Of all schools B. All of schools C. In all the school D. Of all the schools 9._____ straight across the road. A Don‟t run B. Not run C. No run D Can‟t run 10. I hope the ____can repair our car quickly. 11QA. machanic B. reporter C. architect D. dentist V Em hãy đ c bài khóa và trả lờ i các câu h i sau. David wanted to buy a Christmas present for a very special person, his mother. David‟s father gave him $5 a week as pocket money and David put $2 a week into his ank account After three months David took $20 out of his bank account and went to the shopping mall. He looked for a perfect giữ. Suddenly he saw a beautiíul brooch in the shape of his favourite animal. He said to himself “ y mother loves jewelry, and the rooch costs only $17 ” He ought the rooch and took it home. He wrapped the present in Christmas paper and placed it under the tree. He was excited and he was looking forward to Christmas morning to see the joy on his mother‟s face But when his mother opened the present she shouted with fright because she saw a spider. Note – brooch: ghim cài áo – jewelry: Đồ trang s c – spider: con nhện – wrap: gói – account: tài khoản – look forward to: mong chờ – fright: hoảng s ợ – special: đặc biệt Questions: 1. What is the main idea of the passage? A Davic‟s money B Davic‟s father‟s money C. Disadvantages of buying presents D Davicd‟s present for mother at Christmas 2. What did David buy for his mother? A. a perfect gift B. a beautiful brooch C. a spider D. an animal 3 Who is “a special person”? A. his father B. his mother C. his favourite animal D. his friend 4 According to the author, his mother likes… A. jewelry B. nothing C. a long coat D. a handbag 5. What did his mother see when she opened her present? A. a spider B. a brooch C. a Christmas tree D. an animal VI. Em hãy tìm l ỗi sai trong các câu sau và s a l ại nhé. 1. I will come (A) and stay with(B) you and (C)your family on March.(D) 2. In summer(A), Peter usually plays(B)the tennis(C) every day.(D) 3. Music(A) is clear(B) different from (C) language. (D) 4. People can(A) use music(B) for express (C) their emotions.(D) 5. Modern music(A) are (B)popular for young people(C) all over (D)the world. 11RĐỀ SỐ 28 I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D để tìm từ khác lo ại trong m ỗi c u sau đ y 1. A. five B. ten C. nice D. eleventh 2. A. telephone B. computer C. radio D. bedroom 3. A. bicycle B. bus C. cyclo D. ship 4. A.nice B. exciting C. interesting D. beauty 5. A.hus band B.wife C.child D. teacher II Em hãy đ c đoạ n hội thoại sau và ch n t ừ có s ẵn điề n vào ô tr ng What do I do practise In Jnne Mr Alan: Do you like sport, Tom? Tom: Yes, (1)___________ . Mr Alan: (2)__________________ do you play? Tom: Foot all I‟m in the school team Mr Alan: When (3)_____________ you practise? Tom: On Tuesday and Friday In the afternoon At four o‟clock Mr Alan: Where do you (4)___________ ? Tom: At school. Outside in summer and in the gym in winter. r Alan: When‟s your next match? Tom: (5)________________ . On the tenth. III Em hãy đặt các từ sau vào c ột phù hợp. beef chicken cucumber butter cheese milk salad lobster squid coca IV. Em hãy ch n đáp án đ ng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những c u sau đ y 1. What__________ you do last Tuesday? A. do B. did C. will D. are 2. _________ English lessons do you have this week? A. How much B. How many C. How D. What 3. Ann loves writing stories. She wants to be a_________________ . A. train driver B. writer C. pilot D. teacher 4. Helen needs to see a doctor. She____________ a sore throat. A. has B. have C. having 11SD. is having 5. _______ is it from Ha Noi to Ho Chi Minh City? A. How long B. How C. How far D. How much V. Em hãy dùng từ cho s ẵn sau đ y để viết thành câu hoàn ch ỉnh. 2. Turn/left. My house/next to/cinema. ___________________________________________________________. 2. What/your father/do? – He/pilot. ___________________________________________________________. ___________________________________________________________. 3. There/ usually/ a lot of/rain/ the weekend/this place. ___________________________________________________________. 4. My family/going/Nha Trang/next summer holiday. ___________________________________________________________. 5. I /want/ doctor. I /like/help/people. ___________________________________________________________. VI. Em hãy viết 1 đoạn v n ngắ n về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của em. I want to be _______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ĐỀ SỐ 29 I. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu. 1 y sister was orn_______ ew Year‟s A. in B. at C. on D. till 2. Can you_______me when the train for Ho Chi Minh City leaves? A. say B. ask C. tell D. speak 3. He is the tallest person _____________ the world. A. on B. in C. at D. by 4. The exam was difficult for her. In fact, she___________ study for it. A don‟t B doesn‟t C wasn‟t D didn‟t 5. I love elephants the most because they can______________ . A. dance B. dancing C. sing 11TD. singing 6. My mother is a doctor. She works in a_______________ in the centre city. A. school B. hospital C. railway station D. bookshop 7. Put___________ sugar in this orange juice It‟s more tasty A. some B. any C. much D. no 8. It is good to go to bed_____________ 10 p.m every day. A. after B. at C. in D. on 9. Her long __________ is blond. A. hair B. eyebrow C. tooth D.finger 10. His brother is a great _________. He plays piano very well. A. teacher B. pianist C. electrician D. music II. Mỗi câu sau có m ột l ỗi sai, em hãy tìm và s ửa cho đúng nhé. III. Em hãy đọc đoạn văn sau v chọn nh ững động từ cho s ẵn đế điền vào ch ỗ trống. flew made swam sat brought sent took Last year, Nick, Tenny and their parents (1) ________________ to Greece on holiday. They (2)____ on the beach in the sun and (3)______________ in the warm sea. Nick and Tenny (4) _______________ some Greek friends. They (5) ____________ some postcards to their friends in England and they (6) ____________ a lot of photographs. They (7) ________________ home a lot of souvenirs. It was great time for them. IV. Em hãy nối cụm t ừ ở cột A v ới danh t ừ ch ngh ề nghi ệp phù h ợp ở cột B. 11UV. Em hãy nối cụm t ừ ở cột A vớ i danh từ ch ngh ề nghi ệp phù h ợp ở cột B. Hello, This is Teddy ice to write to you I‟m from Greece. I am thirteen years old. I am learning English in England I like this country and English too I‟ve got a lot of English ooks I have many friends here They are very helpful and interesting I don‟t like music I play volley all after school We have a volleyball team at school. We are going to have the final match next week. What about you? Write to me soon. Best wishes, Teddy. Your letter: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ĐỀ SỐ 30 I. Em hãy tìm từ có phần g ạch chân phát âm khác v ới các t ừ còn l ại. 1. A. tr a in B. dr a in c. rep a ir D. D a isy 2. A. p u ll B. f u ll c. co u ld D. n u mber 3. A. t a ble B. b a g c. s a y D. c a se 4. A. sh o w B. cl o se c. n o se D. y o ur 5. A. p hysics B. p ot c. p o rt D. S p ort II. Em hãy xem những c u sau sai hay đ ng Viết l ại c u đ ng Example: Elephants can fly. –> Wrong. Elephants can ’t fly. They can dance. 1. Horses can swim. ->____________________________________ 2. Penguins can fly. -> _______________________________________ 3. Fish can swim. -> _______________________________________________ 11V4. Dogs can climb trees. -> ____________________________________________ 5. Kangaroos can jump. -> __________________________________________ III. Em hãy ch n đáp án đ ng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu. 1. After a summer holiday, the children _______________ back to school next week. A. going B. go C. are going D. is going 2. Anna is happy. She _____a funny film on television. A. is watching B. watching C. watch D. watches 3. ____ one do you like, the blue or the red pencil? A. What B. Which C. Why D. How 4. Last Friday_____________ an unlucky day for Jim. He was very upset. A. is B. will be C. are D. was 5. My father decides to buy me a new bicycle________________ my 10th birthday next week. A. in B. on C. at D. during 6. John enjoys Maths. He can do with numbers very_____________ . A. well B. good C. better D. best 7. My class has more students______________ A. than B. as C. more D. as well as 8. His father broke his _______when he climbed on the ladder. He can‟t walk now A. eyes B. face C. legs D. arms 9. Mr Bell___________ his car when it started to rain. A. was washing B. washes C. is washing D. washed 10. ___. to the football match tomorrow? A. Did you come B. Do you come C. Are you coming D. Were you coming IV Em hãy đ c đoạn v n sau và trả lờ i câu h i. 12Last Friday was an unlucky day for Ann. When she left home, the weather was dry. Her mother told her to take an um rella, ut she didn‟t listen It was hot in the shopping centre, so she took off her coat. Then she saw her friend Beth. They went to have a burger together. When Ann was leaving the shopping centre, she remembered that she had left her coat in the restaurant. She hurried ack to get it ut it wasn‟t there Her us ticket was in the coat pocket. So Ann had to walk home. It started to rain. Poor Anna – no coat, no umbrella, no bus ticket, no money. When she got home, she was cold and wet. She became ill and had to spend the next day – her birthday – in bed. She couldn‟t have her irthday party. 1. What was the weather like when Anna left home? ________________________________________________________ 2. Who went to have a burger with Anna? ________________________________________________________ 3. Where did Ann leave her coat? ________________________________________________________ 4. Did she have the bus ticket and money with her on the way home? ________________________________________________________ 5. How was she on her birthday? ________________________________________________________ V. Em hãy hoàn thành các câu sau d ựa vào các t ừ g ợi ý. 1. Miss Page/drive/carefully./ She/get/a lot/accidents. ________________________________________________________ 2 She/have/enough/money/ uy/that dress It‟s too expensive ________________________________________________________ 3. Jane/a lot/photos/when/she/in Egypt. ________________________________________________________ 4. How/your/new bag? – It‟s 200,000 V D ________________________________________________________ 5. Tom/send/you/postcard? ________________________________________________________ 3 ĐỀ TRUONG-THCS-LOMONOXOP ĐỀ MINH HỌA THI VÀO LỚP 6 MÔN TI ẾNG ANH Năm học: 2019 – 2020 I. Circle the word that contains a different sound in the underlined part. (2 pts) 1. A. s ai d B. p ai d C. merm ai d D. l ai d 2. A. f oo d B. st oo l C. t oo k D. sch oo l 3. A. dr y B. t y pe C. sk y D. worr y 4. A. h ea r B. f ea r C. w ea r D. n ea r II. Odd one out. (2 pts) 1. A. cornflakes B. cereal C. vegetables D. bottle 2. A. printer B. click C. screen D. speaker 3. A. astronaut B. rocket C. metal D. planet 4. A. comfortable B. trophy C. wooden D. modern III. Circle the best answer to complete these sentences. (5 pts) 121. When I …………… home, my father ……………… my mother with the cooking A. came - was helping C. come - helping B. coming - was helping D. came - is helping 2. The last time inh and his est friend met each other was ten months……… A. next B. later C. ago D. for 3. This is the woman ………… first clim ed the ount Everest A. which B. who C. whom D. whose 4. - A: Mom, can I watch TV for a while now? - B: ……………… You must finish your homework now A. Yes, you can. B. Sure C. No, thanks. D o, you can‟t 5. If you want to know more a out how and where dinosaurs lived in the past, go to the … … A. zoo B. museum C. Park D. countryside 6. - Is this …………………… shirt you have got in your shop? - o, sir We‟ve got some others cheaper. A. the cheapest B. cheap C. cheaper D. the cheap 7. In the future, ro ots ……… help us do many things like cooking, working and stu dying. A. was B. are C. will D. did 8. any foreigners love to visit Hanoi ecause they think this city is very………… A. bored B. peaceful C. polluted D. boring 9. I have two aunts, oth of ……………… houses are in the city center A. us B. they C. it D. their 10. Look at the note below and choose the correct meaning. Becky, Don't forget your Aunt Jane's coming to stay tonight, so can you make sure the house is neat when you go out this afternoon? Mum Mum is writing to….. A. tell Becky to stay at home to see her aun t. B. ask Becky to tidy the house before she leaves. C. remind Becky to go to her aunt's house. D. ask Becky to go out before she tidies the house. IV. Rearrange the given words to make up meaningful sentences. (2 pts) 1. playing / in / games / are / garden / They / some / the /. / ……………………………………………………………………………………… 2. Remember / turn / light / before / go / bed / to / off / you / to / the / . / ……………………………………………………………………………………… V. Rewrite these sentences in another way without changing their meanings. (2 pts) 1. I started to study at this school five years ago. I have …………………………………………………………………………………… 2. The weather is quite hot today, so we should go for a swim in the pool. Because ……………………………………………………………………………… …… VI. Read the passage and fill in the gap with a suitable word in the box. (3 pts) much brush starts carefully causes many food lose Tooth decay 1 …………… early in life It continues throughout adult life, so many of us 2 ………… … quite a few of our teeth y the time we reach old age There are two 3 ………… … of tooth decay One cause is that many of us don‟t take proper care of our teeth Besides that, we eat a lot of sugary 4 ……………… … , thus result in tooth decay. Ever since we are young, we should be encouraged to (5) …………… … our teeth properly and regularly. However, most of us don‟t pay 6 …………………… attention to this advice and neglect our teeth 12OVII. Read the passage below and write True or False for these statements. (2 pts) It is a custom in Britain and in most European countries to celebrate a person's birthday. Members of the family and close friends are supposed to be present at the party. If they can't come, they may send a gift by post. At the birthday party, the person who gives birthday party opens all the gifts in front of all the people present and thank them for the gifts. The mother usually makes a birthday cake, or if she can't, she may order one from a cake-shop. A number of candles are placed on the top of the cake and they will be lit when the party starts. The number of the candles is also the age of that person. After the light is out, they sing the song "Happy birthday to you!" then play some games or sing or dance together. Statements Answers 1. Celebrating a person's birthday is a custom in every c ountry. 2. If the guests can't come, they may send a gift by post. 3. The person who gives irthday party shouldn‟t open the gifts in front of all the people at the party. 4. The number of the candles on the cake means the number of th e family members. VIII. Write a short paragraph (about 4-5 sentences) to talk about the place you want to visit this summer vacation. (2 pts) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐỀ TUY ỂN SINH L ỚP 6 MÔN TI ẾNG ANH NĂM HỌ C 2019 – 2020 I. Circle the word that contains a different sound in the underlined part. (2 pts) 1. A. said B. p aid C. merm aid D. l aid 2. A. food B. stool C. took D. school 3. A. dry B. type C. sky D. worry 4. A. hear B. fear C. w ear D. n ear II. Odd one out. (2 pts) 1. A. cornflakes B. cereal C. vegetables D. bottle 2. A. printer B. click C. screen D. speaker 3. A. astronaut B. rocket C. metal D. planet 4. A. comfortable B. trophy C. wooden D. modern III. Circle the best answer to complete these sentences. (5 pts) 1. When I .................. home, my father .................... my mother with the cooking. A. came - was helping C. come - helping B. coming - was helping D. came - is helping 2. The last time Minh and his best friend met each other was ten months...... A. next B. later C. ago D. for 3. This is the woman .............. first climbed the Mount Everest. A. which B. who C. whom D. whose 4. - A: Mom, can I watch TV for a while now? - B: .................... You must finish your homework now. 12PA. Yes, you can. B. Sure C. No, thanks. D. No, you can't 5. If you want to know more about how and where dinosaurs lived in the past, go to the ... A. zoo B. museum C. park D. countryside 6. - Is this ............ ............ shirt you have got in your shop? - No, sir. We've got some others cheaper. A. the cheapest B. cheap C. cheaper D. the cheap 7. In the future, robots ............. help us do many things like cooking, working and studying. A. was B. are C. will D. did 8. Many foreigners love to visit Hanoi because they think this city is very......... A. bored B. peaceful C. polluted D. boring 9. I have two aunts, both of .................... houses are in the city center. A. us B. they C.it D. their 10. Look at the note below and choose the correct meaning. Becky, Don't forget your Aunt Jane 's coming to stay tonight, so can you make sure the house is neat when you go out this afternoon? Mum Mum is writing to..... A. tell Becky to stay at home to see her aunt. B. ask Becky to tidy the house before she leaves. C. remind Becky to go to her aunt's house. D. ask Becky to go out before she tidies the house. IV. Rearrange the given words to make up meaningful sentences. (2 pts) 1. playing/in/games/ are/ garden /They/ some / the __________________________________ 2. Remember/turn / light / before/go/bed /to / off / you/to/the/./ __________________________________ V. Rewrite these sentences in another way without changing their meanings. (2 pts) 1. I started to study at this school five years ago. → I have ___________________________ 2. The weather is quite hot today, so we should go for a swim in the pool. → Because __________________________________ VI. Read the passage and fill in the gap with a suitable word in the box. (3 pts) much - brush - starts - carefully - causes - many - food - lose Tooth decay (1) ..................... early in life. It continues throughout adult life, so many of us (2) .................. quite a few of our teeth by the time we reach old age. There are two (3) ......... ...... of tooth decay. One cause is that many of us don't take proper care of our teeth. Besides that, we eat a lot of sugary (4) ..........................., thus result in tooth decay. Ever since we are young, we should be encouraged to (5) ......................... our teeth properly and regularly. However, most of us don't pay (6) .............. attention to this advice and neglect our teeth. VII. Read the passage below and write True or False for these statements. (2 pts) It is a custom in Britain and in most European countries to celebrate a person's birthday. Members of the family and close friends are supposed to be present at the party. If they can't come, they may send a gift by post. At the birthday party, the person who gives birthday party opens all the gifts in front of all the people present and thank them for the gifts. The mother usually makes a birthday cake, or if she can't, she may order one from a cake-shop. A number of candles are placed on the top of the cake and they will be lit when the party starts. The 12Qnumber of the candles is also the age of that person. After the light is out, they sing the song "Happy birthday to you!" then play some games or sing or dance together. Answers 1. Celebrating a person's birthday is a custom in every country. 2. If the guests can't come, they may send a gift by post. 3. The person who gives birthday party shouldn't open the gifts in front of all the people at the party. 4. The number of the candles on the cake means the number of the family members. VIII. Write a short paragraph (about 4-5 sentences) to talk about the place you want to visit this summer vacation. (2 pts) ĐỀ TUY ỂN SINH L ỚP 6 MÔN TI ẾNG ANH I. Khoanh tròn một từ không cùng nh m với các từ còn lại: (1 điểm) 1. a. her b. their c. our d. it 2. a. is b. does c. am d. are 3. a. boys b. key c. bicycle d. banana 4. a. chalk b. eraser c. house d. school - bag II.Khoanh tròn đáp án thích hợp để ho n th nh các câu sau: (1điểm) 1. There .................. twenty desks in this room. a. am b. is c. are d. Do 2. My father ..................... like speaking English. a isn‟t aren‟t c. doesn‟t d don‟t 3. How many....................... are there in your house? – Only one. a. Television b. televisions c. televisiones d television‟s 4. This is my new teacher. .................. name is Mai. a. Her b. Your c. She d. He II. Ghép các câu hỏi với câu trả lời sao cho phù hợp: (2 điểm) 12RA B 1. Do you like this school? 2 I‟m from exico What a out you? 3. Is he an architect or an engineer? 4. How old is your sister? 5. Whose book is this? 6. Does your brother play football on Sundays? 7 . Where do you live, Mike? 8. Does your mother love her job? a. He‟s an architect b. In New York. c. It‟s Judy‟ s ook d. No, not really. e. Yes, very much. f. Brazil. g. Yes, he does. h. Eighteen IV. Sắp xếp từ xáotrộn th nh câu ho n ch nh v viết hoa từ ở đầu câu: (2 điểm) VD: they / where / from / are → Where are they from? 1. lives/ John/ city / Ho Chi Minh/ in … 2. swimming/ you/ when / go/ do/ ?/ … 3. fish/ I / like / don‟t / chicken/ and … 4. your/ is/ pen / this/ ? /. … V. Điền một từ thích hợp v o chỗ trống để ho n th nh đoạn văn sau: (2 điểm) Is - loves - years - has Hello, this is my new friend. His name is Michael. He is twenty seven(1) ...................old. He 2 a doctor in a hospital He isn‟t married He(3) ......................a brother and a sister. He lives in a house with his family in Chicago. He(4) ................... Pop music very much. * Trả lời c u h i: 2điểm 1. What is ichael‟ s jo ? ....................................................... … 2. Is he married? … 3. Does he have one sister? … 4. Where does he live? ........................................................................\............... 12SĐỀ THI TH Ử VÀO L ỚP 6 - LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN - TIẾNG ANH Thời gian: 45 phút Full name: ……………………………………………… Phone: …………………………………………………… School: ………………………………………………… I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. 1. A. image B. manage C. shortage D. temperature 2. A. arrived B. helped C. returned D. remembered II. Choose the words that is different from the rest in each group. 3. A. tree B. restaurant C. grass D. flower 4. A. store B. museum C. friend D. hospital III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence. 5. On Monday, we have a _________ English test. A. forty five - minutes B. forty five - minute C. forty five minutes D. forty five minute 6. You should put the food in a reusable box _________ plastic bag. A. by B. instead of C. because of D. without 7 Don‟t forget _________ the light efore leaving the room A. turn off B. turning off C. to turn off D. not to turn off 8 I‟d like _________this lett er to Ha Noi. A. to send B. sending C. send D. sends 9. Don't forget to buy five _________ of bread! A. bottles B. loaves C. cans D. bars 12T10. He _________ with his friends in an apartment in Ho Chi Minh City since he_________. A. is living/ ca me B. has lived/ came C. lived/ came D. lives/ comes 11. _________ silly mistake! A. What B. How C. What a D. How a 12 “How is your sister now, Suzy?” - “She is _________” A. more much worried B. much worried more C. much more worried D. more much worry IV. Supply the correct form of the words in brackets. 13. Mr Vinh is a ________________ teacher. (HUMOUR) 14. There are many ________________ people after the earthquake. (HOME) 15. Are you sure that boys are more ________________ than girls? (ACT ) 16 Don‟t worry The police will give you ________________ (DIRECT) IV. Fill each gap of the following sentences with a suitable preposition. 2. Women‟s Day is _______________ ay 8th 3. I dreamt _______________my old friend from school last night. 4. We might go camping but it all depends _______________the weather. VI. Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistakes 20. Charles does like his father with curly fair hair. A B C D 3. There are much students in my class. 4. Let‟s playing computer games now. A B C D VII. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. I live in a small village called Northville. There are about 2000 people here. I love the village 5. _________ it is very quiet and life is slow and easy. The village is always clean; people look (24) _________ it with great care. The air is always clean, too. People are much friendlier here than in a city because everyone (25) _________ the others, and if someone has a problem, there are always people who can help. There are only a few things that I don't like about Northville. One thing is that we have not got many things to do in the evening; we haven't got (26) _________ cinemas or theaters. The other thing is that people always talk about (27) _________, and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city. 23. A. so B. although C. because D. but 24. A. for B. at C. up D. after 25. A. knows B. know C. is knowing D. knew 26. A. little B. some C. any D. few 27. A. others B. other C. another D. one another VIII. Read this passage carefully then choose the best answer to each question below. A TWENTY YEAR- STOLEN BICYCLE 12UTed Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter the police asked him to meet them at the police station. Ted wondered why the police wanted him, but he went to the station yesterday and now he is not worried any more. At the station he was told by a smiling policeman that they found his bicycle. Five days ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. They are now sending his bicycle to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Ted was a boy of fifteen. 28. Ted was worried because ____________. A. He received a letter B. He went to police station yesterday C. T he police would catch him D He didn‟t know why the police wanted him 29. The police who talked to Ted was ___________. A. pleasant B. worried C. surprised D. small 30. What did the policeman tell him? A. His bicycle was lost. B. His bicycle was fo und five days ago. C. He was very surprised. D. He never expected the bicycle to be found. Why was Ted very surprised when he heard the news? A. Because his bicycle was stolen 20 years ago B. Because his bicycle was found when he was a boy of fifteen. C. Because the bicycle was sent to him by train D. Because he thought he would never find the bicycle. Which of the following statements is NOT true? A. The police asked Ted to go to their station. B. Ted is no longer anxious. C. The policeman told Ted the good news yesterday. D. Ted is 25 years old now. IX. Rewrite each of the following sentences, using the word given, keeping its meaning unchanged. 9. Tam lives quite near her grandparents‟ house _________________________________________________________ DOESN’T 34 If he doesn‟t study hard, he will fail the exam _________________________________________________________ UNLESS 35. She was practicing speaking English. I came into her room. → _______________________________________________________ WHEN 10. We spent a whole day looking for these old pictures. _________________________________________________________ TOOK X. Finish the second sentence in such a way that it means the same as the sentence printed before. 37. The water was so cold that the children cou ldn‟t swim in it -> The water wasn‟t _________________________________________________ 38. Do you enjoy listening to music? -> Are you interested ___________________________________________? 39. The kitchen is darker than the living room. -> The living room ________________________________________ the kitchen. 40. Mr. Ba is the owner of this house. -> This house _____________________________________________________ 12VTHE END ĐỀ THI TH Ử VÀO L ỚP 6 TRƢỜ NG CHUYÊN NĂM 2019 -2020 Part I. PHONETICS Choose the word that has the underlined part pronounced differently from each other 0. A. may B. day C. sad D. say 1. A. here B. heart C. hour D. hat 2. A. deny B. physics C. supply D. typhoon 3. A. watching B. teacher C. chemist D. changing 4. A. head B. heavy C. bread D. weak 5. A. maps B. books C. forks D. boys 13MPART II. GRAMMAR, VOCABULARY I. Choose the best answer 1. I wish we ______ shopping together. A. will go B. would go C. go D. to go 2. The book ______ consists of four parts has been translated into French. A. which B. what C. who D. whose 3. The national ______ of Malaysia is Malay. A. language B. currency C. religion D. climate 4. Your mother can speak French fluently, _______? A. is she B. can she C can‟t she D doesn‟t she 5. I was born ______ September 10th, 1996. A. in B. on C. at D. from 6 Travelling y air is not cheap and it isn‟t interesting ______ A. either B. neither C. too D. also 7. Young people enjoy ______ computer games. A. playing B. play C. played D. to play 8. This monument ______ in the 17th century. A. has been built B. was built C. has built D. is built 9. My sister studied hard, ______ she completed her exam successfully. A. although B. so C. because D. since 10. I have a pen pal in Singapore. We ______ to each other at least once a month. A. Comprise B. divided C. consist of D. write 11. She advised me ______after dark. A. not go out B don‟t go out C didn‟t go out D. not to go out 12. He spends a lot of time ______ the web every day. A. responding B. looking C. walking D. surfing 13. Students have to go to school _____time. A. at B. on C. into D. by 14. When his parents died, his grandmother ______him. A. looked after B. turned on C. looked into D. took care 15. Would you mind if I took a photo? – “______ ” A. Please go ahead B. Thank you C. Yes, I would D. Congratulations II. Put the correct form of the verb in brackets 1. I sometimes (get) __________________________ up late in the morning. 2. Jennifer and her sister (study) _____________ in their room at the moment. 3. David (not/ hand) __________________________ in his assignment yet. 4. It started raining when we (play) __________________________ in the garden. 5. What ___________ you (do) ____________ next weekend? - I am leaving for Hanoi. III. Put the correct form of the word in brackets 131. The Internet is a wonderful ____________ of modern life. (invent) 2. It is ___________ that our environment is more and more polluted. (disappoint) 3. The price of ____________________ has gone up again. (electric) 4 ___________, the typhoon didn‟t cause any damage to the village lucky 5. There have been many reports on the ____________________ of UFOs. (appear) PART III. READING I. Read the passage and choose the best answer Malaysia is a country (0) ______ South East Asia. It is a member of the ASEAN. Ii(1) ______ of the Malay Peninsula and Sarawak and Sabah on the Island Borneo. It is divided into regions, known as West Mal aysia 2 ______ East alaysia It has a tropical 3 ______ It is the world‟s iggest producer of palm oil, and it exports ru er, tin and gas In addition to Islam, the country‟s official (4) ______, there are Buddhism, Hinduism and Christianity. Malaysian people speak Bahasa Malaysia as their mother tongue. It is the language of (5) _______ in all secondary schools. English, Chinese, and Tamil are also widely spoken in this country. 0. A. on B. at C. in D. of 1. A. consists B. has C. includes D. contains 2. A. or B. and C. but D. either 3. A. climate B. weather C. region D. territory 4. A. region B. religion C. population D. language 5. A. attractionB. association C. instruction D. production II. Read A young man from Germany named Levi Strauss arrived in California in 1850. He went there to sell things to the miners. He saw that the miners needed strong pants, so he began to make them. He used cloth that people make tents from. He put rivets on the pockets to make them strong because the man put rocks in their pockets. These pants were very strong and lasted a long time. The pants became very popular immediately. Later Mr. Strauss started making jeans from cotton cloth from Nimes, France. People called this cloth denim. Christopher Columbus used denim for the sails of his ships. Sailors in Genoa, Italy, wore denim pants The word “jeans” comes from the word “Genoa” r Strauss made the first jeans in the United States, but the idea and the kind of cloth came from Europe. The names came from France and Italy. 1. Why did Levi Strauss go to California? ………………………………………………………………… 2. What did the miners in California need? ……………………………………………………………… 3. Where were the first jeans made by Mr. Strauss? ……………………………………………………… 4. Rivets ______. A. make good sails B. make tents strong C. come from Genoa D. make the pockets of jeans strong 5. The word denim comes from the name of a city in ______. A. France B. India C. ItalyD. Germany PART IV. WRITING I. Rewrite these sentences without changing the meaning 0 Jane‟s mo ile phone isn‟t the same as mine → y mo ile phone is different from Jane‟s 13O1. When he was young, he lived in Hanoi. → He used 2 What a pity I don‟t have a laptop → I wish ........................................................................\............................................ 3 “Why don‟t we go to the countryside this weekend?”, said Scott → Scott suggested .................................................... 4. In spite of taking a taxi, Tim still arrived late for the meeting. → Although Tim 5. The river is too dirty for us to swim in. → The river is not .. II. Rearrange these sentences below 0. friend/ is/ He/ a/ mine/ of. . 1. cheap/ from/ Sun/ the/ clean/ and/ Energy/ is/ . ………………………………………………………………………………… 2. was/ of/ the/ one / Mark Twain/ writers/ famous/ America/ in/ most/. … … ………………………………………………………………………………… 3.birthday/ have/ lost/ I/ novel/ the/ you/ that/ me/ gave/ my/ on/. ………………………………………………………………………………… 4. writing/ I/ about/ to/ complain/ am/ shoes/ the/ bought/ I/ your/ at/ week/ shop/ last/. …………………………………………………………………………………………5 spend/ Many/ time/ surfing/ the/ lots of/ internet/ children/ everyday/. ………………………………………………………………………………………… _________THE END________ 13PPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH TRƢỜNG THCS GIẢNG VÕ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG LỚP 6 Năm học 2011 - 2012. Môn: Tiếng Anh Thời gian l m b i: 45 phút (Thí sinh l m b i v o đề thi n y.) H và tên: ……………………………………… gày, tháng, n m sinh: ……………………… S áo danh: …………………………………… ____________________________________________________________________Đi ểm Chữ ký giám kh ảo S phách S : Ch ữ: I. G ạch chân câu tr ả lời đ ng A, B, C hoặ c D) và viết câu tr ả lời đã ch n vào ch ỗ tr ng để hoàn thành nh ững c u sau 2 5 điể m) 1. What do you do when _________________ warm? A there‟s B. there C. its D it‟s 2. There is _______________ink-pot on the desk. A. the B. a C. an 3. Look ___________ that man. He is looking _______ _____Jane ut Jane isn‟t here A. for - at B. at - for C. at - up D. for - up 4 This sign says “Stop” You _______________ go straight ahead A mustn‟t B. must C. can D. can not 5. Tom and Tim are _____________ good friends. ____________ are very kind to us. A. ours - They B. our - They C. our - Theirs D. ours – Them II Đặ t câu h i cho phần đượ c gạch ch n trong các c u sau 2 5 điể m) 1. Mr. Hai travels to work by car every morning. …………………………………………………………………………………………2 They often go swimming in the summer. …………………………………………………………………………………………3 y mother needs an apple. ........................................................................\..................................................... 4 Jane‟s sister works in a hospital . …………………………………………………………………………………………5 These students have English on Tuesday and Friday. …………………………………………………………………………………………III Ch n t ừ thích h ợp điền vào c u 2 5 điể m) work, not eat, speak, sing, watch 1. Listen! The little girl __________________________ in the next room. 2. Erika usually ________________________________ television before going to bed. 3. ____________ the Pikes _______________________ in the garden now? 4. My grandmother _____________________________ meat at all. 5. _____________ you __________________________ any other languages apart from English? IV. M ỗi câu sau có m ột lỗi sai. G ạch ch n dướ i các lỗi sai và ch ữa ch ng 2 5 điể m) Phần chữ a 1. What would you like buying at the school canteen? 2. She goes shopping always in the afternoon. 13Q3. They have rice, meat and vegetables in lunch. 4. I want some breads and a bottle of milk. 5. The toy-store is to the left the bakery. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… V Điề n vào m ỗi chỗ tr ng m ột từ thích h ợp để hoàn thành đoạn v n sau Chữ cái đầu tiên của từ đượ c cho s ẵn 5 điể m) Herry likes fishing. He fishes in the (1) r____________ near our house. On Sunday (2) a__________________, when he has no (3) w______________, he goes down to the river with a little water and some sandwiches and (4) f_______________ until it is quite dark. (5)T____________ are always a few other (6) p_______________ there. They love fishing, (7) t_____________ , and they all sit there quietly for (8) h______________. Sometimes they catch some fish, (9) s_______________ they do not. I do not like that kind of sport (10) b_________________ I am not very patient. VI. Vi ết l ại nh ững c u sau sao cho ngh a không thay đổi so v ới c u cho trướ c, bắt đầu b ng nh ững t ừ g ợi 5 điể m) 1. My sister often walks to the supermarket. => My sister often goe s ……………………………………………………………… 2. Does your class have fifty students? => Are ……………………………………………………………………………… ? 3. Mrs. Hoa goes to work at six forty-five. => Mrs. Hoa goes to work a t a ……………………………………………………… 4. He is in the bath at the moment. => He is ………………………… a ………………………………………………… 5. What is the price of the tickets ? => How much ……………………………………………………………………… ? THE END. ĐỀ LUY ỆN THI TI ẾNG ANH TUY ỂN SINH VÀO L ỚP 6 Môn: Ti ếng Anh Th ời gian: 30 phút Question 1: …………………………………is good for your ody and can keep you healthy A. Regular exercise B. Oversleeping C. Eating junk food Question 2: ……………………… can e used to heat food very quickly by using waves of energy. A. A blender B. A coffee maker C. A microwave D. A dishwasher Question 3: These types of food m ade from milk are ………………………………… A. cleaning products B. frozen products C. farming products D. dairy products Question 4: Which of the following energy sources is unclean and limited? A. sunlight B. wind C. coal D. water power 13RQuestion 5: The sister of your father or mother or the wife of your uncle is called ………… in English. A. mother B. grandmother C. aunt D. sister Question 6: guyen Tat Thanh School was founded ……………… July 4th 1998 A. at B. in C. on D. with Question 7: any foreign tourists say that Ho Chi inh city is ………………than Hanoi A. exciting B. more exciting C. excited D. more excited Question 8: Hanoi i s the ………………… of the Vietnam A. biggest city B. capital C. district D. smallest province Question 9: In her dream she ……… over the sea and waved to the people on oats elow A. flied B. flown C. flies D. flew Question 10: Our grandparents live in …………………… in the countryside A. a big old beautiful house B. a big beautiful old house C. an old big beautiful house D. a beautiful big old house Question 11: Whales are …………………… They are warm -blooded and breathe air through a pair of lungs. A. fish B. amphibians C. mammals D. Reptiles Question 12: Which of the following activities can help save electricity at home? A Turn off the lights and the fans when you don‟t need them B. Plug electric appliances like fridges, lights when they are not in use. C. Only do laundry or dishes when you have a full load. D. A and C are correct. Question 13:……… is the flesh of a cow or ull used as food and has a source of high quality protein and nutrients. A. Beef B. Chicken C. Lamb D. Pork Question 14-16: Circle the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. Question 14: De ie: “Would you like to go to the cinema tonight?” Becky: “……………………………… ” A I‟ d love to C I‟ d want to B I‟m fine And you? D Let‟s go I‟m afraid Question 15: Daisy: “What do you do for a living?” Tom: “…………………” A. I work as a teaching. B. I work as a chef. C I‟m a direct D I‟m a cooker Question 16: Student A: “ ay I orrow your pen?” Student B: “………………………… ” A. Yes, you may. B. No, you can. C. Yes, of course. D. No, here you are. Question 17-20: Read the following passage and circle the letter A, B, C or D to indicate the answer to each of the following questions. 13Sy name‟s Tom and yesterday it was my birthday. I was nine and I got a lot of presents. Mum took pictures when I opened my presents. I got a red football and a blue sweater, my favorite colour! But my favorite present was a new ike It‟s great y old ike was small so I didn‟t like it After school I went to the swimming pool with three friends When we were there, we didn‟t want to swim at first because the water was very cold, but when we did we had great fun. Then Mum shouted “Time to go home!” so we had a shower and got dressed quickly Question 17: What was Tom‟s favorite present? A. a red football B. a blue sweater C. a new bike D. pictures Question 18: Which of the following words has the same meaning as “presents” in the passage? A. now B. gifts C. moment D. Wishes Question 19: What is NOT TRUE, according to the passage? A Tom‟s old ike was not large so he disliked it B. Tom and his friends swam and they had a good time. C. Mum took pictures when Tom opened his presents. D One of Tom‟s presents was a red sweater Question 20: How old was Tom? A. 9 years old B. 8 years old C. 19 years old D. 10 years old Question 21-24: Read the description of some words. Write the correct words in the boxes. Question 21: People who are related to you by blood or marriage. (9 letters) Question 22: If you want a ook, ut you don‟t want to uy one, you can get one from this place 7 letters) Question 23: Someone who plays a musical instrument especially as a job. (8 letters) Question 24: Fill in the missing word to complete the English prove r “Where there‟s a , there‟s a way ” 4 letters Question 21 Question 22 Question 23 Question 24 Question 25: Write your answer (at least 25 words) to the question: What do you want to be when you grow up? Why? 13TĐỀ TUY ỂN SINH L ỚP 6 MÔN TI ẾNG ANH TRƢỜNG THCS VĨNH YÊN NĂM HỌ C 2019 - 2020 Question 1: Choose the odd one out. 1. A. airport B. train station C. market D. bus stop Question 2. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from those of these other words. 2. A. runs B. works C. sits D. laughs Question 3. Choose the best answer. 3 We don‟t go______________train A. in B. on C. by D. to 4. Yesterday,_______________________________. A. she have lunch with her mother B. she eats lunch with her mother. C. She had lunch with her mother. D. she does lunch with her mother. 5. An:¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________- Binh: It's 15, 000 dong. A. How much is an ice cream cost? B. How much does an ice cream cost? C. How much an ice cream cost? D. What the price of an ice cream?. 6. Nam often_____________after meal. A. watch TV B. brush his teeth C. watchs TV D. watches TV 7. It is_________in the city than it is in the country. A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy Question 4. Read the story and choose the correct answer. rs Brown‟s grandfather lived with her Every morning he went for a walk in the park and came home at half past twelve for lunch. But one morning a police car stopped outside rs Brown‟s house at twelve o‟clock, two policemen helped r Brown to get out One of them said to rs Brown: “The poor old gentleman lost his way on the park and telephoned us for help, so we sent a car to ring him home” rs Brown was very surprised, but she thanked the policemen and they left. “But grandfather”, she then said, “ You have een to that park nearly everyday for twenty years How did you lose your way there?” The old man smiled, closed one eye and said: “ I didn‟t quite lose my way, I just got tired and I didn‟t to walk home 8 What did rs Brown‟s old grandfather go to the park for? A. For pleasure B. For a walk C. For amusement D. For recreation 9. What happened to him one morning? A. He lost his way. B. He was too tired to walk home. C. He came home for lunch. D. He wanted to stay in the park. 10. How did Mrs. Brown feel? A. Very surprised B. Normal C. Calm D. Interesting 11. Which of the following statement is NOT TRUE? A. People walk in the park for fresh air. B rs Brown‟s grandfather didn‟t quite lose his way. C He didn‟t want to go home on foot D. It was the first time he went to the park. 13UQuestion 5. Choose the words from the box to complete the text. There are two words you do not need to use. on because nothing taking read take something like THE LIBRARY The library is a good place to be(0)_________ a wet day. You can find the answer to all your questions there. When you want to know(12)_________ about the world you live in, there are a lot of books to (13)______________. You can learn about mountains, rivers, animals or the stars. You can (14)___________ the books home with you for three weeks. The library is a great place to do your homework (15)_________it is always very quiet, so try not to talk loudly when you are there. Some l i raries have a shop and you can uy things 16 ________ pens and maps there There‟s sometimes a caf ‟ Try to go to the li rary more often Example: 0: on Question 6. Reorder the words to make meaningful sentences. 17. English/ We/ a week/ have/ four times. ___________________________________________________ 18. will be/ It/ large/ house/ a/ in/ countryside/ the/. ___________________________________________________ Question 7. Write a short paragraph (4-6 sentences) about your hobby. Suggested questions: 1. What is your hobby? 2. When did you start it? 3. Why do you choose it as your hobby? 4. What are you going to do with it in the future? 13V

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận