Tóm tắt 20 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh ôn thi THPTQG 2022 mới nhất

1,467 5

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ pháp#đề thi tiếng anh#THPTQG tiếng anh

Mô tả chi tiết

1. account for: giải thìch, kể đến

2. ask for: đòi hỏi

3. break down = fail, collapse: hỏng, suy sụp

4. break out = start suddenly: bùng nổ, bùng phát

5. bring up = raise and educate: nuôi nấng

6. bring about = cause sth to happen: xảy ra, mang lại

7. catch up / catch up with: bắt kịp, theo kịp.

8. call off: hủy bỏ

9. call on = visit: viếng thăm

10. call up: gọi điện

11. carry on: tiến hành

12. carry out: tiến hành

13. catch up with: theo kịp với

14. come along: tiến hành

15. come on= begin: bắt đầu

16. come out = appear: xuất hiện

17. come about = become lower: giảm xuống, sa sút

18. come over = visit: ghẫ thăm

19. come up with: think of: Nghĩ ra

20. cool off: (nhiệt tính) nguội lạnh đi, giảm đi.

21. count on = investigate, examinate: tình, dựa vào

22. differ from = not be the same: không giống với

23. fall behind: thụt lùi, tụt lại đằng sau.

24. fill in: điền vào, ghi vào

25. fill out = discover: khám phá ra

26. get over = recover from: vượt qua, khắc phục

27. get up: thức dậy

28. get along / get on with sth: have a good relationship with sb: hòa thuận

29. give in: nhượng bộ, chịu thua.

30. give up = stop: từ bỏ, bỏ

31. go after: theo đuổi

32. go by (thời gian: trôi qua

33. go after = chase, pursue: theo đuổi, rượt đuổi

34. go ahead = be carried out: được diễn ra, tiến hành

35. go along = develop, progress: tiến bộ

36. go away: biến mất, tan đi.

37. go back = return: trở lại

38. go in: vào, đi vào.

39. go off (chuông): reo, (súng, bom): nổ, (sữa): chua, hỏng, (thức ăn), (đèn) tắt, (máy móc): hư

40. go on = continue: tiếp tục

41. go over: xem lại

42. go out (ánh sáng, lửa, đèn): tắt

43. go up: lớn lên, trưởng thành = grow up, (giá cả): tăng lên

44. go down: (giá cả): giảm xuống

45. hold up = stop =delay: hoãn lại, ngừng

46. hurry up: làm gấp

47. keep on = continue: tiếp tục

48. keep up with: theo kịp, bắt kịp.

49. lay down: đề ra

50. let down: khiến ai thất vọng

51. lie down: nằm nghỉ

52. jot down = make a quick note of something: ghi nhanh

53. look after: chăm sóc

54. look at: nhín

55. look down on sb = coi thường

56. look up to sb = respect: kình trọng

57. look up: tím, tra cứu (trong sách, từ điển)

58. look for: tím kiếm

59. make out = understand: hiểu

60. make up = invent, put sth together: phát minh, trộn

61. pass away = die: chết

62. put on: mặc (quần áo), mang (giày), đội (mũ), mở (đèn)

63. put out = make st stop burning, produce: dập tắt, sản xuất

64. put off = postpone: hoãn lại

65. put up = build: xây dựng

66. result in = lead to = cause: gây ra

67. speak up: nói to, nói thẳng 68. set off = begin: khỏi hành 69. set up = establish: thành lập

70. set out/ set off: khởi hành

71. stand by: ủng hộ

72. stand for: là viết tắt của…

73. take after = resemble: giống

74. take off: cởi (quần áo, giày, mũ); (máy bay) cất cánh

75. take over = take responsible for st /V-ing:đảm nhận trách nhiệm 76. take up = start doing: bắt đầu tham gia

77. try out: thử

78. try on: mặc thử (quần áo)

79. turn down: gạt bỏ, bác bỏ

Nội dung

NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 1 CHUYÊN ĐỀ 1 CÁC THÌ (TENSES) 1.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN SIMPLE PRESENT VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + Vs/es + O Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ? VỚI ĐỘNG TỪ TOBE Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently . Cách dùng: Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên . Vì dụ: The sun ries in the East . Tom comes from England . Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại . Vì dụ: Mary often goes to school by bicycle . I get up early every morning. Lưu ý: ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH . Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người Vì dụ: He plays badminton very well Thí h iện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, đặc b iệt dùng với các động từ di chuyển. 2.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - PRESENT CONTINUOUS Công thức Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ ing + O Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O Nghi vấn: BE + S + V_ing + O Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và k ẫ o dài dài mộ t thời gian ở hiện tại . Ex: The ch ildren are p laying football now. Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh . Ex: Look! the ch ild is crying. Be quiet! The baby is sleep ing in the next room. Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS: Ex: He is always borrowing our books and then he doesn't remember - Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần) Ex: He is coming tomrow Lưu ý: Không dùng thí này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như: to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,.......... Ex: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment . Do you understand your lesson? 3.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT Khẳng định: S + have/ has + Past particip le (V3) + O Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O Nghi vấn: have/ has + S + Past particip le + O Từ nhận biết: already, not... yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before. ..NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 2 Cách dùng thì hiện tại ho n th nh: Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ . Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá k hứ . Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với since và for . Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc .) Khi người nói dùng since, người nghe phải tình thời gian là bao lâu. For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Kh i người nói dùng for, người nói phải tình thời gian là bao lâu. 4.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V -ing + O Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been + V-ing + O? Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. Cách dùng thì hiện tại ho n th nh: Thí h iện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh kho ảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai) . 5.THÌ QUÁ K HỨ ĐƠN - SIMPLE PAST VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + V_ed + O Phủ định: S + DID+ NOT + V + O Nghi vấn: DID + S+ V+ O ? VỚI TOBE Khẳng định: S + WAS/WERE + O Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ? Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last n ight . Cách dùng thì quá khứ đ n: Thí quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định. CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ K HỨ When + thí quá khứ đơn (simple past) When + hành động thứ nhất 6.THÌ QUÁ K HỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS Khẳng định: S + was/were + V_ ing + O Phủ định: S + wasn't/weren't + V -ing + O Nghi vấn: Was/Were + S+ V -ing + O? Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon) . Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn: Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thí hành động thứ hai xảy ra. CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM - ING While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive) 7.THÌ QUÁ K HỨ HOÀN THÀNH - PAST PERFECT Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O Phủ định: S + hadn't + Past Particip le + O Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O? Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for .... Cách dùng thì quá khứ ho n th nh: Thí quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc tro ng quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 3 8.THÌ QUÁ K HỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S + had + been + V_ing + O Phủ định: S + hadn't + been+ V -ing + O Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O? Từ n hận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after . Cách dùng thì quá khứ ho n th nh tiếp diễn: Thí quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ 9.THÌ TƯƠNG LAI - SIMPLE FUTURE Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O? Cách dùng thì tư ng l i: Khi đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to . Khi chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will . CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) Khi diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to . CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) 10.THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN - FUTURE CONTINUOUS Khẳng định: S + shall/will + be + V_ ing+ O Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ ing+ O Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O Từ nhận biết: in the fut ure, next year, next week, next time, and soon . Cách dùng thì tư ng l i tiếp diễn: Thí tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời đ iểm nào đó trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM - ING hoặc CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG T Ừ THÊM – ING 11.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FUTURE PERFECT Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ ing+ O Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ ing+ O? Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩ a là before) Cách dùng thì tư ng l i ho n th nh: Thí tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ K HỨ P HÂN TỪ (PAST PARTICIPLE) 12.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾ P DIỄN - FUTURE PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ ing + O Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ ing + O Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O? Cách dùng thì tư ng l i ho n th nh tiếp diễn: Thì tương lai ho àn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai . Khi chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will . CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở h iện tại: simple form) Khi diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to . CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 4 CHUYÊN ĐỀ 2 SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ (SUBJECT-VERB AGREEMENT) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T Trong Tiếng Anh động từ phải phù hợp với chủ ngữ củ nó . Cụ thể: • Chủ ngữ số ìt (He, She, It,The boy, The camel, …) động từ chia số ìt.Ex: The car was new . • Chủ ngữ số nhiều chia động từ số nhiềuEx: The books were on the top shelf. Ex: These women wash their clothes everyday. Nhưng chủ ngữ trong Tiếng Anh không phải lúc n o cũng dễ xác định theo số ít hoặc số nhiều vì vậy khi xác định chủ ngữ t cần Lưu ý các trường hợp sau: 1. Chủ ngữ l một d nh động từ, động từ nguyên thể hay một mệnh đề: động từ chi theo ngôithứ 3 số ít . Ex: Walking in the rain is not a good idea . Ex: To learn a foreign language is necessary . Ex: That you get high grades in the school is very important . 2. Chủ ngữ l một nhóm từ thì phải tìm từ chính v chi động từ phù hợp với từ đó Ex: A list of new books has been posted in the library . Ex: The shops along the mall are rather small . 3. S1 + of/ as well as/ with/ together with/ in addition to/ along with/ accompanied by/ no lessthan +S2 => Động từ hò hợp với S1 .Ex: The professor together with his three students has been called to court. Ex: The mayor as well as his councilmen refuses to endorse the bill . Ex: The students along with their form teacher were at the beach yesterday . 4.Chủ ngữ l đại từ bất định : one, everyone, no one, nobody, anyone, anybody, someone,somebody, everybody, anything, something, nothing, everything => Động từ chi số ítEx: Nobody is at home now . Ex: Is there anybody here? Ex: Everything has been all right so far . 5.Chủ ngữ k ép: a• S1+AND +S2 +…=> Động từ chi theo chủ ngữ ở số nhiều. Ex: England, Scotland and Wales form Great Britain . Ex: EJohn and I are cousins . Ex: The headmaster and the teacher are talking. *But: The secretary and accountant hasn't come yet. (Một người làm hai nhiệm vụ) The great doctor and 'discoverer is no more. Whisky and soda has always been his favourite drink . (trong trường hợp 2 danh từ nối với nhau bằng AND nhưng chúng cùng chỉ 1 người, 1 bộ hoặc 1 món ăn. Đối với trường hợp cùng chỉ 1 người thí dấu hiệu nhận biết là danh từ thứ 2 không có THE, còn với bộ hoặc món ăn thí tùy vào ý của người nói). Ex: - Fish and chips is a popular meal in Britain . Ex - Fish and chips make a good meal (If we think of the items as "separate", we use plural ver b)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 5 NOTE: "Each" or "every" preceding singular subjects joined by "and" takes a singular verb, Ex: Each boy and each girl is to work independently. b• S1+ OR +S2 => Động từ hò hợp với S2 : Ex: Has your mother or father given you permission to use the car? c • Either+S1+ or + S2  V hòa hợp với S2 : Neither + S1+Nor +S2  Ex: Neither the students nor their teacher regrets the approach of summer •. EACH/EVERY/EITHER/NEITHER + singular noun +singular verb of + plural noun / pr onoun •. ALL / BOTH / FE W /A FE W/ MANY / SEVERAL / SOME + plural noun  PLURAL VER B of + plural noun / pronoun •. ALL/ SOME /LITTLE/A LITTLE +Non count noun singular verb of+ Non count noun 6.Chủ ngữ l danh từ tập hợp dùng như 1 đ n vị =>V chi theo S số ít (GROUP / JURY/ ARMY /FAMILY / CLASS /COMMITTEE / T E AM /E NE MY/ COUNCIL. ..)Ex: The football team practises every day . Ex: The herd of elk is in the meadow Ex: The family arrives together at 8 . 00 . *Danh từ tập hợp chỉ từng th nh viên =>V chi theo S số nhiều .Ex: The football team buy their own uniforms. Ex: John has just arrived and now the family are all here. *Các danh từ như : the police, the military, the peop le, c ttle, poultry, clergy,… => V chi theo S số nhiều . Ex: The police are questioning him. ***. D nh từ tập hợp được hình th nh bởi by "the + djective" => V chi theo S số nhiều . Ex: The sick need medical care and tenderness . Ex: The American people don't trust the news **** . D nh từ tập hợp như FURNITURE / LUGGAGE / INFORMATION / KNOWLEDGE / TRAFFIC / EQUIPMENT / SCENERY / MACHINERY ... (không b o giờ có _S với những d nh từ n y) => V chi theo S số ít . Ex: Th e furniture was more expensive than I thought . Ex: Traffic is heavy. Ex: The traffic has increased rapidly in the downtown areas . 7.Chủ ngữ l nhóm d nh từ chỉ số lượng (khoảng thời gi n đo lường, trọng lượng, thể tích, sốlượng ) =>V chia theo S số ít. Ex: Twenty-two inches is a tiny waist measurement . Ex: Fifty dollars seems a reasonable price *Phân số/phần trăm + N (số ít) => V chia theo S s ố Í t . Ex : A quarter of the cake is gone. + N(số nhiều ) => Vchia theo S số nhiều. Ex : Half of the tables are occupied. *The majority of + N (số Ít ) => V chia theo S số Ít .NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 6 + N (số nhiều ) => Vchia theo S số nhiều. Ex: The majority of the customers are happy . 8.Ti êu ®Ò sách báo, tên c qu n, tổ chức đo n thể, quốc gi , dù viết ở số nhiều -> động từ chi theo S số ít. Ex: Chaucer's Canterbury Tales includes many humorous characterizations . Ex: The Malay States is now part of the Federation of Malaysia . 9.C ác danh từ ch ỉ b ệnh tật, môn học, môn thể th o, tên nước, thủ đô : news, means, series,billiards, mathematics, species, meas les, mumps, rickets, mathematics, economics, , linguistics, phys ics,phonetics, athletics, politics, statistics, Algiers, Athens, Brussels, Mars eilles, Naples, the Philippines, theUnited Nations, the United States, Wales. ........) => động từ chia theo S s ố Í t . Ex: The morning news is on at 6 o'clock . Ex: Measles is sometim es serious . 10.N h÷ ng danh từ sau ®© y l u«n ®i số n hi ều (glasses, scissors (keo), pants, shorts, jeans, tongs (cai kep), pliers(kim), tweezers (nhip), eye -glass es, ear -rings ......)  Động từ chia theo S số nhiều. Ex: My trousers ar e torn . Ex: T hes e sciss ors are dull. But:- A pair of glasses costs quite a lot these days . -This pair of scissors is sharp. 11.THE NUMBER OF +N( số nhiều)=> Động từ chi theo số ít .Ex: The number of road accidents is increasing . 12.A NUMBER OF +N ( số nhiều) => Động từ chia theo S số nhiều . Ex: A number of spectators were injured 13.No + singular noun + singular verb : Ex: No example is right in this case. plural noun + plural verb : Ex: No examples are right in this case . 14.None of the + non -count noun + -singular verbplural noun + plural verb Ex: - None of the counterfeit money ha s been found. Ex: - None of the students hav e finished the exam yet. 15.It + be + noun / pronoun (in the subject form)Ex - It is they who provide the modem medical aids . Ex- Go a nd t ell t he m it is I who d i d i t. 16.There + be + noun: (động từ phụ thuộc vào danh từ).Ex: There have not been many large -scale epidemics lately.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 7 CHUYÊN ĐỀ 3 DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ (GERUND AND INFINITIVE) *PHẦN I: LÝ THUYẾ T I. GERUND: 1. Chức năng: Dancing bored him painting believing watching films on Tv . id, mind, enjoy......... 2 .Một số cách dùng đặc biệt:a. Verb + V- ing: D nh động từ theo s u một số động từ:Admit: thú nhận Anticipate: trông mong, mong đợi Avoid: tránh Appreciate: tán thành Consider: xem x ẫt Delay : hoãn lại Defer: trí hoãn D eny: từ chối Detest: gh ẫt Dislike: không thìch Dread: sợ Enjoy: thìch thú Escape: trốn thoát Excuse: thứ lỗi Fancy: đam mê Finish Forgive: tha thứ Like: thìch Love: yêu thìch Imagine: tưởng tượng Involve: dình lìu, liên quan Ke ep: giữ, tiếp Mind: phiền Miss: lỡ, nhớ Mention: đề cập Pardon: tha thứ, tha lỗi Prefer Prevent: ngăn ngừa Postpone: hoãn lại Practice: thực hành Prevent Propose (= suggest) Quit: từ bỏ Recollect: nhớ lại Resent: căm thù Recall: gợi nhớ/ recollect Resume: cho rằng Resist: kháng cự, ngăn cản Risk: mạo hiểm Remember/ forget Suggest: gợi ý Stop/ begin/ start Understand: hiểu Discuss: thảo luận Hate: gh étEx: He admitted taking the money. Avoid over- eating He detests writing letters. He didn‘t want to risk getting wet. I can‘t understand his/ him leaving his wife. Chú ý: excuse, forgive, pardon, prevent không trực tiếp theo sau bởi danh động từ mà theo sau bởi: Possessive adjective/ pronoun + dan h động từ hoặc pronoun + preposition + danh động từ Appreciate thường theo sau bởi tình từ sở hữu hoặc danh động từ ở dạng bị động Ex: Forgive my/ me ringing you up so early. Forgive me for ringing you up so early. You can‟t preve nt his/ him spending his own money. You can‟t prevent him from spending his own money. I appreciate your giving me o much of your time. / I appreciate being given this opportunity.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THPT Page 8 b.common phrasal verbs + V- ing: (s u một số cụm động từ)carry on, end up, give up, go round, keep on, put off, set about… c . Expression + V- ing: Một số th nh ngữ theo s u bởi V -ing- have fun/ a good time + V -ing: vu i vẻ …- have trouble/ d ifficu lty + V-ing:- have a hard time/ difficult time + V-ing- spend + time/ money + V-ing (present particip le) He spends 3 hours studying English every day . - waste + time/money + V-ing:- sit + Danh từ nơi chốn + V -ing: she sat at her desk writing a letter- stand + danh từ nơi chốn + V -ing- lie + danh từ nơi chốn + Ving- can‘t help = can‘t bear = can‘t stand = can‘t resist (không thể chịu được)I can‟t bear hearing his lies I can‟t stand seeing him here -it is no good / it is no use (vô ìch / không có ìch) : It‟s no use phoning him at this time -there‘s no point in …- What‘s the point of…- to be busy bận rộnMy mother is busy cooking in the kitchen .- to be worth đángTh is book is worth reading - be use to = get used to = be accustomed to : quen với- S + prefer + V-ing + to + V- ing: thìch làm gí hơn làm gí = S + would rather Vinf than Vinfd . go + gerund để chỉ một hoạt động đặc biệt nào đó: (Present particip le)- go fishing đi câu cá go hunting go bowling go jogging - go shopping đ i mua sắm go camping go sightseeing go sailing - go swimming đ i bơi go dancing go running …. - go hiking đi bộ dã ngoại go birdwatch ing go boating go canoening - go mountain climbing* Cụm giới từ theo sau bới V -ing:be excited/ worried about V-ingcomplain keep (someone) dream about/ of + V-ing prevent (someone) from V-ing talk stop (someone) think apologize believe b lame (someone) be interested in V-ing forgive (someone) for V-ing succeed be responsible thank (someone) be tired of V-ing in addition be waste look forward to V-ing *Pr eposition +gerund (giới từ +gerund): Be interested in (thìch thú) think about (nghĩ về) apologize for (x in lỗ i về) Insist on (khăng khăng về) talk about (nói về) instead of (thay ví) Be accustomed to look forward to (mong đợi) be / get used to quen /thìch nghi với be familiar withNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THPT Page 9 3. The perfect gerund: Form: having Vpp The perfect gerund được sử dụng thay the present form of gerund (V-ing) kh i chúng ta đề cập tới một hành động đã hoàn tất trong quá khứ: Ex: He was accused of having stolen her money. He denied having been there. 4. The passive gerund: Form: being + past participle (present) Having + been + Vpp (past) Ex: She hates being called a dull. The mountain climbers are in danger of being killed by an avalanche. I am interested in being given money by my mother. He was punished by being sent to bed without any supper. The safe showed no signs of having been touched. II. INFINITIVES: Động từ nguyên thể 1. Chức năng: - Làm chủ ngữ của câu: (cùng với các động từ: appear, seem, be) Ex: To save money now seems impossible. = It seems impossible to save money (more usual) - Làm bổ ngữ của động từ (be): Ex: His plan is to keep the affair secret. - Làm tân ngữ của động từ: Ex: He wants to play - Chỉ mục đìch: He learns English to sing English songs. - Sau một số tình từ: 2. Bare infinitive (infinitive without to)  Được dùng sau động từ make, have với ngh ĩ nguyên cớ (causative) The Brown made their ch ildren clean their room. The guest had the porters carry their luggage upstairs.  Được dùng sau động từ giác quan như see, hear, feel,notice, taste, smell,.... We incidentally saw the plane crash into the moutain. The man noticed his assistant leave work earlier than usual. * chú ý: Feel, hear, see, watch, smell, find + O + Ving (present p rticiple): bắt gặp i đó đ ng l m gì Feel, hear, see, watch, smell, find + O + bare inf.: thấy i đó đã l m gì  Đuợc dùng sau động từ let và help. My brother let me use computer. The parents helped their children set up the tent.  Được dùng sau các đọng từ khuyết thiếu và trợ động từ: can, could, will, shall, would, should, used to, had better, need, ought to, do, did …  Trong cấu trúc: would rather + bare infin itve/ had better 3. To – infinitive: A. To infinitive s u động từ: Dạng1: V + TO INFINITIVE : Mẫt số động từ theo sau là to infinitive 1. agree: đồng ý 2. aim: nhằm mục đìch 3. appear: có vẻ 4. arrange: sắp xếp 5. ask: yêu cầu 6. attempt: cố gắng 7. bother: phiền 8. care: để ý 9. choose: chọn 10. claim: công bố 11. decide: quyết định 12. demand: yêu cầuNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THPT Page 10 13. determine: định đoạt 14. fail: thất bại 15. guarantee: bảo đảm 16. happen: xảy ra 17. hesitate: do dự 18. hope: hy vọng 19. learn: học 20. manage: xoay xở 21. neglect: lơ đãng 22. offer: đề ngh ị 23. plan : có kế hoạch 24. prepare:chuẩn bị 25. pretend: giả vờ 26. proceed: tiếp nối 27. promise: 28. prove: chứng tỏ 29. refuse: từ chối 30. resolve: nhất quyết 31. seem: 32. swear: thề 33. tend: có xu hướng 34. threaten: dọa 35. volunteer: tính nguyện 36. vow: dụ dỗ 37. wish 38. want 39. need 40. wait 41. expect 42. intend 43. would like/ would love 44. beg 45. begin/ start 46. afford: đủ khả năng 47. be willing 48. be able 49. expect 50. intend 51. beg: cầu khẩn 52. preferNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 11 Dạng2: V + O + TO INFINITIVE - Danh từ/ đại từ làm tân ngữ (objects) đi sau, rồ i mới đến ―to infinitive‖ Vì dụ: - She advis ed me to go to the English Club. * Một số động từ thường gặp: + advis e: khuyên + allow: cho phẫp + ask: yêu cầu. + cause: gây ra. + command: yêu cầu, ra lệnh + encourage: khuyến khìch + expect: mong chờ. + forbid: cấm + force: buộc + instruct: chỉ dẫn + invite: mời + oblige: bắt buộc + need: cần - We need you to help us + teach: dạy - My brother taught me to swim + tell: bảo. + want: muốn + warn: cảnh báo + remind: nhắc nhở + order: yêu cầu, ra lệnh + persuade: thuyết phục + request: yêu cầu + show: + train: đào tạo, huấn luyện + instruct: chỉ dẫn + permit: cho phẫp + remind: nhắc nhở * NOTES: + allow / permit / advis e/ recommend/ encourage + object + to infinitive Ex: She doesn‟t llow me to smoke in her room + allow/ permit/ recommend/ encourage/ advis e + gerund Ex: She doesn‟t llow smoking in her room Dạng3: V + TO INFINITIVE/ GERUND (một số động từ theo sau bởi to infinitive and gerund) Nhóm 1: V + to Infinitive / Gerund (không khác nghĩ ) - begin bắt đầu - prefer thìch.. hơn - can‘t stand - start bắt đầu - hate ghẫt - can‘t bear - continue tiếp tục - love yêu thìch - intend - like thìch - bother làm phiền Các động từ trên có thể được theo sau bởi to Infin itive hoặc Gerund mà ý nghĩa hÇu nh- không đổi. Ví dụ: - He began to laugh = He began laughing Chú ý: a) Không nên dùng: It‘s beginning rain ing Nên nói: It is begining to rain b) Động từ nguyên mẫu thường mang ý nghĩa của một mục đìch, một dự tình trong tương lai, trong khi danh động từ mang ý nghĩa một kinh nghiệm sẵn có. Cách sử dụng chúng đôi khi rất tinh tế như sau: Ví dụ - I like to meet the public (Tô i thìch gặp công chúng – Tôi thấy nên gặp, cần gặp → dự định) - I like meeting the public (Tô i thìch gặp công chúng. Tô i thấy vui khi gặp và tôi luôn làm thế). Nhóm 2: V + infinitive / Gerund (khác nghĩ ) remember, forget, regret, try, stop, need, go on a. NEED Need to do = it is necessary to do:cần phải làm (động từ nguyên mẫu mang nghĩa chủ động) Need doing = need to be done: cần phải được làm (động từ nguyên mẫu mang nghĩa bị động)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 12  Tom needs to work harder. (It is necessary for Tom to work harder.)  The grass in front of the house needs cutting. (The grass in front of the house needs to be cut.) b. STOP Stop to do = stop in order to do: dừng lại để làm việc khác Stop doing = not to do something any longer: dừng việc đang làm  They stopped to look at the pictures.  They stopped smoking because it is bad for their health. c. REGRET/ REMEMBER/ FORGET: Remember/forget/regret + to V: nhớ/quên/tiếc sẽ phải l m gì (ở hiện tại v tư ng l i) * Remember to send this letter (hãy nhớ gửi bức thư này). Don‟t forget to buy flowers (đừng quên mua hoa đấy) * I regret to inform you that the train was canceled (tôi rất tiếc phải báo tin cho anh rằng chuyến tầu đã bị hủy bỏ) Remember/forget/regret + V-ing: nhớ/quên/tiếc đã l m gì (ở quá khứ). I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2 (tôi nhớ đã trả cô ấy 2 đô la). She will never forget meeting the Queen (cô ấy không bao giờ quên lần gặp nữ hoàng) He regrets leaving school early. It is the biggest mistake in his life. d. TRY Try to do: cố gắng làm Try doing: thử làm  She tries to pass the entrance exam to the college of pharmacy.  I‘ve got a terrible headache. I try taking some aspirins but they didn‘t help. e. GO ON: Go on doing s. th.: tiếp tục l m cùng một việc gì đó. Go on to do s. th.: l m hay nói việc gì khác  The Min ister went on talking for two hours.  We must change our ways. We can‘t go on living like th is.  After discussing the economy, the Minister went on to talk about foreign policy. f. MEAN Mean + to V = intend to V: dự định làm gí đó Mean + V-ing = invo lve: bao gồm, bao hàm, có nghĩa là B. To infinitive s u một số tính từ:  Trong cấu trúc s u: IT + BE + ADJECTIVE + TO INFINITIVE Ví dụ: - It‘s difficult to find their house Thật khó tím ra nhà của họ - It‘s dangerous to drive fast Lái xe nhanh thí nguy hiểm.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 13 - It‘s important to learn English Học tiếng Anh thí rất quan trọng Có hai dạng tương đương như sau: = To infinitive + be + Adjective Gerund Ví dụ: - It‘s exciting to play football Chơi bóng đá thật thú vị. = to play football is exciting = playing football is exciting  To infinitive s u 1 số tính từ: Able, unable, happy, delighted (vui vẻ), easy, lovely, glad, sorry, eager (háo hức), amazed (ngạc nhiên), pleased (hài lòng), disappointed, surprised, willing (sẵn lòng), certain (chắc chắn)  Trong cấu trúc: * S + be/ get/ look/ seem/ become... + too + Adj +(for O) + to infi. S + V (thường) + too + Adv +(for O) + to infi. Ex: The water in this glass is too hot to drink. This coffee is too hot for me to drink. He runs too slowly to catch the bus. *S + be + Adj + enough (for O) + to infi. S + V (thường) + Adv + enough (for O) + to infi. Ex: He is old enough to get married. He‟s intelligent enough to get good marks. They speak slowly enough to understand. * so + adjective + as + infinitive Ex : He was so foolish as to leave his car unlocked. *It + cost/ t ke + O + to infinitive… Ex: It would cost millions/ take years to rebuild the castle. C. S u một số từ để hỏi: Verb + how/what/when/where/ which/why + infinitive Những động từ sử dụng công thức này là ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show + object, think, understand, want to know, wonder. Ex : He discovered how to open the safe. I found out where to buy fruit cheaply. She couldn‟t think what to say I showed her which button to press. She wondered whether to write or phone. D. Chỉ mục đích: Ex: He tried to study hard in order to / so as to/ to pass every exam E. Noun + to infinitive (replace a relative clause) Ex : 1. I have many things which I must do/ to do 2. She is always the last to go/ who goes F. S + V + Đại từ bất định + To V (anywhere, anybody, anything, somebody, something, somewhere, nobody, nothing, nowhere, everything, everybody, everywhere) Ex: Is there anywhere to go? He has got nothing to eat G. S u một số cụm từ s u: be about:định, sẽNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 14 be able: có thể do one‘s best: cố gắng make an/ every effort: nỗ lực make up one‘s mind: quyết định can‘t afford Ex: He is just about to leave We can‟t afford to live in the centre H. Th y cho một mệnh đề qu n hệ: - Động từ nguyên thể có thể được sử dụng sau the first, the second..., the last, the only và thỉnh thoảng sau so sánh hơn nhất Ex: He loves parties; he is always the first who comes and the last who leaves. = He loves parties; he is always the first to come and the last to leave He is the second one to be killed in this way. 4. The perfect infinitive: + Form: to have + Vpp + Use: - Dùng với was/ were để diễn tả một kế hoạch chưa thực hiện được Ex: The house was to have been ready today (but it isn‘t) - Dùng sau would/ would like để d iễn tả một điều ước vẫn chưa hoàn thiện Ex: He would like to have seen it (but it was impossible) - Dùng với một số động từ: appear, happen, pretend, seem, believe, consider, find, know, report, say, suppose, think, understand… III. PASSIVE INFINITIVE AND GERUND: + Passive gerund: being + past participle Ex: She hates being called a dull. The mountain climbers are in danger of being killed by an avalanche. I am interested in being given money by my mother. + Passive infinitive: to be + past participle Ex: I hoped to be invited to the party. He refused to be taken to hospital. She doesn‟t want to be asked personal questions  Được dùng để nhấn mạnh hành động/ sự kiện hơn là tác nhân gây ra hành động CHUYÊN ĐỀ 4 CÂU GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T PART A- CONDITIONAL SENTENCES I/ GRAMMAR: 1, Conditional sentences: TYPE 1:NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 15 a) use: câu điều kiện loại 1 còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. b) Form: If + S + V (hiện tại đ n), S + Will(c n,m y) + V (nguyên mẫu). (S + Will(c n,m y) + V(nguyên mẫu) + If + S + V(hiện tại đ n). Ex : If it is sunny,I will go fishing. If she gets up late,she will miss the bus. * Câu điều kiện mệnh lệnh If S + V1, V2 – Dạng câu điều kiện này dùng để nêu một yêu cầu, một mệnh lệnh mà người nói muốn người nghe thực hiện nếu điều kiện được nêu xảy ra. – Dạng câu mệnh lệnh chỉ có thể dùng với câu điều kiện loại I. – Cuối câu ta đặt một dấu chấm than, biểu thị cho thức mệnh lệnh. – Khi dùng dạng câu này, mệnh đề điều kiện vẫn giữ nguyên, riêng mệnh đề chình sẽ được chuyển thành mệnh đề mệnh lệnh bằng cách sử dụng nguyên động từ và khuyết đi chủ ngữ. Ex: If you meet him, tell h im to write to me! Ex: Don‘t go outside the harbor if the wind is strong. 2/ Conditional sentences:TYPE 2: a) use: câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả một hành động không có thật ở hiện tại. b) Form: If + S + V(quá khứ đ n) , S +Would (could, might..) + V(nguyên mẫu). (S +Would(could, might) + V(nguyên mẫu) + If +S +V (quá khứ đ n)). c) Note: Động từ trong mệnh đề điều kiện nếu là động từ tobe thí ta dùng were cho tất cả các chủ ngữ. Ex. If I were you , I would go abroard. If I knew his address, I would give it to you. 3/ Conditional sentences: Type 3. a/ use: Diễn tả hành động không có thật ở quá khứ. b/ Form: If +S +had +V(PII), S + Would (could,might) + have + V(PII). (S + Would (could, might) +have +V(PII) +IF + S +had +V (PII). Ex:If he had studied harder for that test,he would have passed it 4/ Một số trường hợp câu điều kiện đặc biệt / CÂU ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP Form: If + S + had + P2, S + would have + P2 Ex: 1. If I h dn‟t st yed up late last night, I wouldn‟t be so tired now. 2. You wouldn‟t be so hungry if you had had breakfast th is morning  Trong trường hợp này, mệnh đề If chia động từ ở loại 3, mệnh đề chính chia động từ ở loại 2 b/CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ CỦA CÂU ĐK * Đảo ngữ đk loại 1 Should + S + Vinfinitive, S + Will + Vinfinitive * Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + (to + Vinfinitive), S + Would + Vinfinitive If I learnt Russian, I would read a Russian book. => Were I to learn Russian, I would read a Russian book * Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + P2, S + would have + P2 Ex: If Ann had found the right buyer, she would have sold the house.  Had Ann found the right buyer, she would have sold the house * Đảo ngữ củ câu điều kiện kết hợp: Had + S + P2, S + would VinfinitiveNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 16 c/CÁC CÁCH K HÁC ĐỂ DIỄN TẢ ĐIỀU KIỆN * Imper tive (mệnh lệnh) + or/ nd + S + V(simple future). Ex: Prepare the lesson carefu lly or you will get a bad mark. = If you don't prepare the lesson carefully, you will get a bad mark. * Unless = If.... not (Trừ khi) If he doesn‘t come, I will bring this package to him Un less he comes, I will bring th is package to him * In case (Phòng khi điều gì đó xảy r ) Trong mệnh đề theo sau In case thường dùng thí hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn, không dung will hoặc would I always take an umbrella in case it rains * Dùng With/Without/ But for With/ Without/ But for + a noun/ a noun phrase Eg: If you help me, I can finish this assignment = With your help, I can fin ish this assignment Without water, life wouldn‘t exist = If there were no water, life wouldn‘t exist. * As long as/ So long as/ Provided (that)/ Providing (that)/ On condition that + Clause (Miễn l / với điều kiện) Ex: As long as you drive carefully, you can use my car. = If you drive carefully, you can use my car. * Otherwise (Nếu không thì): Dùng để th y thế cho vế If v liên qu n đến một ý tưởng củ câu trước. (Trước Otherwise thường có dấu; hoặc dấu, sau otherwise có dấu,) Eg: You must read the instruction; otherwise, you don‘t know how to do it PART B - WISH / IF ONLY I- PHẦN LÝ THUYẾT Wish và if only thường được để diễn đạt ước muốn (if only mạnh mẽ và rõ ràng hơn wish). Sau wish và only là một mệnh đề chỉ sự ao ước một ĐK không có thật. Mệnh đề sau wish và if only được xem như một mệnh đề danh từ. Sau wish /only có 3 loại mệnh đề được dùng để chỉ sự ao ước ở hiện tại, quá khứ và tương lai. 1. Ao ước ở hiện tại (present wish). a. Cấu trúc: b. Cách dùng: diễn đạt mong ước về một điều không có thật hoặc không thể thực hiện được ở hiện tại. Eg1:I wish I lived nearer. Then we could meet more often. (I'm sorry that I don't live nearer) Eg2: Cathy wishes she had blond hair. (Cathy is sorry that she doesn't have blond hair) - Would không được dùng để diễn đạt mong muốn ở hiện tại, nhưng chúng ta có thể dùng could. Eg3: You're brilliant. I wish I could play the gu itar like you. (I'm sorry that I can't play the gu itar like you) 2. Ao ước ở quá khứ (p st wish) a. cấu trúc: b. Cách dùng: diễn đạt mong ước về một điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc diễn đạt sự hối tiếc về một điều gí đó đã không xảy ra. S + WISH (es) /IF ONLY + S+ V (past subjunctive) (be were) S + WISH(es) /IF ONLY + S+ V (past perfect subjunctive)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 17 Eg: I wish I had never told h im my secret. (I'm sorry that I told him my secret) Eg: Santiago wishes he hadn't spent so much money last night. (Santiago regrets spending so much money last night) -Chúng ta có thể dùng could have +past particip le để vao ước về quá khứ khi chủ ngữ trước và sau wish là một người hay một vật. Eg: I wish I could have been at the wedding,but I was in New York. 3. Ao ước ở tư ng l i(future wish) a. Cấu trúc: b. Cách dùng:mong muốn điều gí đó xảy ra hoặc muốn người nào đó làm điều gí đó. Eg: I wish it would stop snowing. Eg: I wish Mark would call me back. Eg: I wish more people would read my blog. Chú ý: I wish.... woud... được dùng khi nói về hành động và sự thay đổi,would không được nói về một tính trạng Eg: I wish something exciting would happen. PART C:Một số cấu trúc giả định khác 1. C lause after AS IF, AS THOUGH: * AS IF, AS THOUGH có nghĩa là ―như thể, dường như‖ * Hai từ nối trên đứng trước một mệnh đề chỉ một điều không thật hoặc trái với thực tế. /Điều không có thật ở hiện tại S + V + as if /as though + V past subjunctive (V-ed/ were). Eg: The o ld lady dresses as if it were winter even in the summer (It is not winter). + She walks as though she studied modeling. (She didn‘t study modeling). + He acts as though he were rich. (He is not rich). b/Điều không có thật ở quá khứ S + V + as if /as though + V past perfect subjunctive /(had + V-ed/ (pp)). Eg: + Tom looked very tired as if he worked very hard. + The ch ild ate as though he had been hungry for a long time. + He looked as if he hadn‘t taken a bath for month. Note: Past Subjunctive (quá khứ giả định) có hính thức giống thí Simple past nhưng với động từ TO BE thí phải đổi thành WERE cho tất cả các ngôi. - Past Perfect Subjunctive (quá khứ hoàn thành giả đ ịnh) có hính thức giống thí Past perfect. - Động từ đứng trước as if/as though có thể ở thí hiện tại hoặc quá khứ mà không có sự thay đổi thí trong mệnh đề giả đ ịnh Eg: He talks/talked as if he knew everything. Eg: He looks /looked as though he hadn‘t a decent meal for a month. - Trong mệnh đề so sánh (mệnh đề chỉ cách thức và mệnh đề chình có cùng chủ ngữ), chúng ta có thể dùng as if /as though theo sau bởi một phân từ (present /past particip le) hoặc động từ nguyên mẫu có to (to –infin itive). 2. It‟s time, It‟s high time It‟s time/it‟s high time có thể được theo sau bởi: a. Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) S + WISH(es) /IF ONLY + S+ would/ could /might + V (bare-infinitiveNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 18 It‟s time/ It‟s high time + (for + Object) + to-infinitive E. x: It‘s time to buy a new car. (Đã đến lúc phải mua xe mới rồi.) It‘s high time for the children to go to bed. (Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ rồi) c. Mệnh đề (động từ chia ở quá khứ nhưng mang nghĩa hiện tại) It‟s time/ It‟s high time + S + V - past simple E. x: Ten o‘clock - It‘s time you went home. (10 giờ rồi - Đã đến lúc các bạn phải về nhà) It‘s high time the children were in bed. (Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ) Lưu ý: Were có thể dùng thay cho Was. E. x: It‘s time I was/were in bed 3. Would rather a. Would rather (thích …. hơn) được dùng để diễn đạt những gì mà một người nào đó muốn thực hiện trong một tình huống cụ thể (không được dùng trong trường hợp tổng quát). Would rather (do) = Would prefer (to do). * ở hiện tại hoặc tương lai S + would r ther (+not) + V_b re infinitive ….. (+ than+ V_bare infinitive) E. x: I would rather stay at home tonight. (Tối nay tôi thích ở nhà.) Would you rather have tea or coffee? (Bạn thích dùng trà hay cà phê hơn?) I‘m tired. I‟d r ther not go out th is even ing. (Tôi mệt. Chiều nay tôi không thích đi chơi.) John would rather go for a swim than play tennis. (John thích đi bơi hơn chơi quần vợt.) We‘d rather walk than take a bus. (Chúng tôi thích đi bộ hơn là đi xe buít.) *Ở quá khứ S + would rather (+not) + have + V_past participle (+ than) E. x: We went by sea but I‘d rather have gone by air. (Chúng tôi đã đi bằng tàu thủy nhưng tôi thích đi bằng xe máy hơn.) → I wanted to go by air but I didn‘t get my wish. Tommy would rather have gone skiing than fishing last week. (Tuần trước, Tommy đã thích đi trượt tuyết hơn là đi câu) → But he didn‘t get his wish b. Wou ld rather (mong muốn) còn được dùng để diễn đạt nghĩa một người muốn người khác làm điều gì đó. *Ở hiện tại hoặc tương lai. S + would rather (that) + S + V _past simple E. x: I‘d rather you went home now. (Tôi muốn anh về nhà ngay bây giờ) I‘d rather you didn‟t tell anyone what I said. (Tôi không muốn bạn kể với bất kỳ ai những gì tôi đã nói.) We‘d rather she was/were here tomorrow. (Chúng tôi muốn cô ta có mặt ở đây ngày mai.) *Ở quá khứNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 19 S + would rather (that) + S + V_past perfect E. x: Roberto would rather we h dn‟t left yesterday. (Roberto muốn hôm qua chúng tôi không ra đi.) →but we left yesterday. I would rather you had met my future wife. (Tôi muốn là bạn đã gặp vợ sắp cưới của tôi) →but you didn‘t meet c. Diễn tả sự việc ở hiện tại (present subjunctive): Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gí (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Xem thêm về câu cầu khiến ở phần sau. Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to. S1 + would r ther th t + S2 + [verb in simple form] …=E. x: I would rather that you call me tomorrow. He would rather that I not take th is train. Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phẫp bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hính thức giả định 4. Present subjunctive (Hiện tại b ng thái) - Được dùng trong mệnh đề ―that‖ đứng sau một số động từ chỉ các cảm giác mạnh như: to demand (đòi hỏi), to request (yêu cầu), to insist (nài n ỉ), to recommend (khuyến nghị, đề nghị), và các từ ngữ it is essential (điều cốt yếu là), it is necessary (điều cần th iết là), it is important (việc quan trọng là)…. để nhấn mạnh. - Động từ trong mệnh đề ―that‖ ở dạng nguyên thể Eg: I demand(ed) that he be here on time. It is necessary that he take the exam. - Hiện tại bàng thái cách cũng thường được thay thế bởi should + infinitive I request(ed) that I should be given more time to consider the matter further. 5. P st subjunctive (quá khứ b ng thái) - được dùng trong mệnh đề ―that‖ đứng sau động từ wish diễn tả ước muốn ước ao ở hiện tại, trái với thực tế I wish (that) I had a car now. CHUYÊN ĐỀ 5NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 20 CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T I. Cách dùng câu bị động - Khi không cần thiết phải nhắc đến tác nhân gây hành động (do tính huống đã quá rõ ràng hoặc do không quan trọng) Eg: The road has been repaired. - Khi chúng ta không biết hoặc quên người thực hiện hành động Eg: The money was stolen. - Khi chúng ta quan tâm đến bản thân hành động hơn là người thực hiện hành động Eg: This book was published in Vietnam. - Khi Chủ ngữ của câu chủ động là Chủ ngữ không xác định như: people, they, someone… Eg: People say that he will win.  It‘s said that he will win. - Khi người nói không muốn nhắc đến chủ thể gây ra hành động Eg: Smoking is not allowed here. II. Cấu trúc Loại 1: Bị động với các thì không tiếp diễn Công thức tổng quát Loại 2: Bị động với các thì tiếp diễn Công thức tổng quát sau: Loại 1 áp dụng cho sáu thí bị động không tiếp diễn và loại 2 áp dụng cho sáu thí bị động tiếp diễn. Nhưng trong phần này tôi chỉ giới thiệu những thí học sinh đã học trong chương trính, phục vụ cho thi học kí và thi tốt ngh iệp THPT bao gồm bốn thí bị động không tiếp diễn là : thí hiện tại đơn, thí quá khứ đơn, thí hiện tại hoàn thành, thí tương lai đơn, bị động với động từ khuyết thiết và hai thí bị động tiếp diễn là : hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn. Loại 1: Bị động không tiếp diễn 1) Thí hiện tại đơn Eg: Active: They raise cows in Ba Vi. Passive: Cows are raised in Ba Vi. 2) Thí quá khứ đơn BE + PAST PARTICIPLE BE + BEING + PAST PARTICIPLE S + am / is/ are + Past Participle S + was / were + Past ParticipleNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 21 Eg: Active: Jame Watt invented the steam engine in 1784. Passive: The steam engine was invented by Jame Watt in 1784. 3) Thí hiện tại hoàn thành Eg: Active: They have just finished the project. Passive: The project has just been finished. 4) Thí tương lai đơn Eg: Active: They will build a new school for disabled children next month. Passive: A new school for disabled children will be built next month. 5) Động từ khuyết thiếu. EX1: Active: You can see him now. Passive: He can be seen (by you) now. EX2: Active: He should type his term paper. Passive: His term paper should be typed. Loại 2: Bị động tiếp diễn 1) Thí h iện tại tiếp diễn Eg: Active: Ann is writing a letter. Passive: A letter is being written by Ann 2) Thí quá khứ tiếp diễn Eg: Active: She was clean ing the room at 7 a. m yesterday. Passive: The room was being cleaned at 7 a. m yesterday. S + have/ has been + Past Participle S + will be + Past Participle S + Modal Verb + be + Past Participle. S + am / is / are +being + Past Participle S + was / were + being + Past ParticipleNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 22 III. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, học sinh cần nắm chắc các bước chuyển sau đây:  Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển nó thành Chủ ngữ trong câu bị động.  Xác định thí của động từ trong câu chủ động, chia ―to be‖ tương ứng với thí tiếng Anh đó và với chủ ngữ mới của câu bị động.  Chia động từ chình trong câu chủ động ở dạng past participle trong câu bị động  By + tác nhân gây hành động (khi muốn nhấn mạnh tác nhân gây hành động) S + V + O S + V (particip le) + O Eg: They will fin ish this work tomorrow. S V O  Th is work will befin ished (by them) tomorrow. Trong phần này cần lưu ý học sinh một số vấn đề sau: - Các trạng từ ch ỉ cách thức thường được đặt trước động từ phân từ hai trong câu bị động. Eg: He wrote the book wonderfully.  The book was wonderfully written. - By + tác nhân gây hành động đứng sau trạng ngữ chỉ nơi chốn và đứng trước trạng ngữ ch ỉ thời gian . Eg1: A passer- by took him home.  He was taken home by a passer- by. Eg2: We will receive the gifts on Monday.  The gifts will be received by us on Monday. - Câu bị động phủ định và nghi vấn được tạo giống như cách của câu chủ động. Tuy nhiên không phải bất cứ câu nào cũng có thể chuyển từ chủ động sang bị động hoặc ngược lai. Điều kiện để chuyển câu chủ động sang bị động là câu đó phải mất transitive verb (động từ ngoại hướng). Câu có intransitive verb (động từ nội hướng) thí không thể chuyển sang câu bị động. Động từ ngoại hướng là động từ cần mất tân ngữ trực tiếp trong khi động từ nội hướng thí không cần mất tân ngữ trực tiếp. Eg: 1) She is making a cake.  A cake is being made by her. Transitive verb 2) They run along the beach every morning. Intransitive verb II. Các dạng đặc biệt của câu bị động Việc chuyển từ câu chủ động sang câu bị động hoàn toàn tùy thuộc vào cấu trúc câu do đó cách tốt nhất để nắm vững cách chuyển đổi là xem xét nó dưới cấp độ các mẫu câu đã biết. 1. Mẫu câu: S + V + O (C, A) Trong mẫu câu này tân ngữ có thể là một danh từ, cụm từ hoặc đại từ. Eg: Active: Her mother is cleaning the kitchen. S + V + ONGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 23 Passive: The kitchen is being cleaned by her mother. Eg: They called him Mr. Angry. He was called Mr. Angry. Eg: He put the table in the corner.  The table was put in the corner. 2. Mẫu câu: Đối với câu có hai tân ngữ, chúng ta có thể dùng một trong hai tân ngữ chuyển thành chủ ngữ trong câu bị động. Tuy nhiên, tân ngữ chỉ người thường hay được sử dụng nhiều hơn. Eg: We gave him a nice present on his birthday. Oi Od - Cách chuyển thứ nhất: He was given a n ice present on his birthday. - Cách chuyển thứ hai: Cần thêm một giới từ A nice present was given to him on his birthday. Có hai giới từ có thể được dùng trong trường hợp này là: to, for Một số động từ dùng với ‗to‘: give, bring, send, show, write, post, pass… Một số động từ dùng với ‗for‘: buy, make, cook, keep, find, get, save, order ……….. Eg1: She didn‘t show me this special camera.  This camera wasn‘t shown to me. Eg 2: She is making him a cup of tea.  A cup of tea is being made for him. 3. Câu bị động với các động từ tường thuật Các động từ tường thuật thường được dùng để tường thuật lại các câu nói, ý nhĩ, câu hỏi, yêu cầu, lời xin lỗi… Một số động từ tường thuật thường gặp là: say, think, know, believe, ask, tell, promise… Có hai cấu trúc liên quan đến động từ tường thuật: a. Mẫu câu: Active: Passive: Eg: He told me that you had a new bike.  I was told that you had a new bike. b. Mâu câu Mẫu câu này có hai cách chuyển Cách 1: dùng Chủ ngữ gi¶ ―it‖ Eg: People th ink that I am the best student in my class.  It is thought that I am the best student in my class. Cách 2: dùng chủ ngữ của mệnh đề that và sử dụng dạng nguyên mẫu của động từ. Ở vì dụ trên, có cách chuyển thứ hai là: Eg: I am thought to be the best student in my class. S + V + O + C S + V + O + A S + V + Oi + that clause. S (Oi) + be past participle + that clause. S + V + that + clause. S + V + O + ONGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 24 Ở cách chuyển thứ hai, có thể dùng 3 dạng nguyên mẫu của động từ: 1) To – inf: khi hành động xảy ra ở mệnh đề that diễn ra cùng thí hoặc diễn ra sau hành động ở mệnh đề tường thuật. 2) Nguyên mẫu tiếp diễn: to be ving, khi hành động ở mệnh đề that ở thí tiếp diễn, còn hành động ở mệnh đề tường thuật ở thí đơn giản, cùng bậc. 3) Nguyên mẫu hoàn thành: to have done, khi hành động ở mệnh đề that xảy ra trước hành động ở mệnh đề tường thuật. Eg1: People say that he is a rich man.  He is said to be a rich man. Eg2: They th ink that she is living there.  She is thought to be living there. Eg3: They said that Tom had left home before the weekend.  Tom was said to have left home before the weekend. 4. Câu mệnh lệnh: Khi chuyển câu mệnh lệnh sang câu bị động, ta sẽ sử dụng cấu trúc sau: Eg: Take off your hat!  Let your hat be taken off! Ngoài các trên, còn một cách khác để chuyển câu mệnh lệnh sang câu bị động nhưng ìt dùng hơn đó là: Eg: Active: Look after the ch ildren please! Passive: The children should be looked after! Hoặc: The ch ildren are to be looked after! 5. WH- question. Đối với những câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta có thể chia làm hai loại: Loại 1: Từ để hỏi có chức năng là tân ngữ trong câu chủ động. Với dạng câu hỏi này việc chuyển sang câu bị động rất đơn giản ví từ để hỏi đó sẽ có chức năng là chủ ngữ trong câu bị động. Eg: Active: How many languages do they speak in Canada? Passive: How many languages are spoken in Canada? Loại 2: Từ để hỏi có chức năng là chủ ngữ trong câu chủ động khi chuyển sang câu bị động, nó sẽ có vai trò là tân ngữ trong câu. Khi đó, ta sẽ có hai cách chuyển. Hoặc chuyển By đầu câu (từ để hỏi sẽ ở dạng tân ngữ) hoặc để By ở cuối câu. Eg: Who wrote this novel ?  Who was this novel written by? HoÆc:  By whom was this novel written? 6. Cấu trúc: Có hai trường hợp xảy ra: a) Tân ngữ của Ving cùng ch ỉ một đối tượng với chủ ngữ của câu: Eg: He kept me waiting. -> I was kept waiting (by him). b) Tân ngữ của Ving không chỉ một đối tượng với chủ ngữ của câu: Active: V + O + Adjunct Passive: Let +O + be past participle + Adjunct. S + V + O + Ving S + am/ is/ are + to be + past participle Hoặc S should be + past participleNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 25 Eg: He hates people looking at him. => He hates being looked at (by people). 7. Cấu trúc: a. - Khi tân ngữ không cùng đối tượng với chủ ngữ. Eg: We asked h im to do it. -> He was asked to do it. Khi tân ngữ cùng đối tượng với chủ ngữ. Eg: She would love someone to take her out to dinner. -> She would love to be taken out to dinner. b. - Khi chuyển sang câu bị động chóng ta dïng To-infin itive trừ động từ ―let”. Eg: We heard him sing this song. -> He was heard to sing this song. Nhưng: They let us go home. -> We were let go home. Hoặc: We were allowed to go home. 8. Cấu trúc a. Với have. Eg: I has him repair my bicycle yesterday. -> I had my bicycle repaired yesterday. a. Với get. Eg: I get her to make some coffee. -> I get some coffee made. S + V + O + to + V S + V + O + V(without to) Have / get something done. (dạng nhờ bảo). Active: S + have + Object(person) + bare infinitive + Object. Passive: S + have + Object (thing) + Past Participle (+ by + Object(person)) Active: S + get + O (person) + to infinitive + O (thing) Passive: S + get + O (thing) + Past participle (+by + O(person)) S + V + O (to) + VNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 26 CHUYÊN ĐỀ 6 CÂU GIÁN TIẾP (REPORTED SPEECH) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T A. Câu trực tiếp v câu gián tiếp (Direct and Reported speech): Giống: Luôn có 2 phần: mệnh đề tường thuật và lời nói trực tiếp hay lời nói gián tiếp Eg: Tom says, ―I go to college next summer‖ MĐTT Lời nói trực tiếp Tom says (that) he goes to college next summer MĐTT Lời nói gián tiếp Khác: a. Direct speech: Là lời nói được thuật lại đúng nguyên văn của người nói. Được viết giữa dấu trìch hay ngoặc kẫp và ngăn cách với mệnh đề tường thuật bởi dấu phẩy eg: John said, “I like reading science books” The teacher said, “I‟ll give you a test tomorrow” b. Reported speech / Indirect speech: Là lời nói được thuật lại với ý và từ của người thuật, nhưng vẫn giữ nguyên ý. Không bị ngăn cách bởi dấu phẩy hay dấu ngoặc kẫp, và luôn tận cùng bằng dấu chấm câu. Eg: John said (that) he liked read ing science books The teacher said (that) he would give us a test the next day B/ Các th y đổi trong câu gián tiếp 1. Thay đổi động từ tường thuật: Động từ tường thuật của lời nói trực tiếp phải được đổi phù hợp với nghĩa hoặc cấu trúc câu của lời nói gián tiếp Eg: He said, ―Do you like coffee?‖  He asked me if I liked coffee ―If I were you, I‘d not buy that coat,‖ said Mary  Mary advised me not to buy the coat Chú ý: SAY TO: không bao giờ được dùng ở lời nói gián tiếp. (phải đổi bằng TELL + (O)) TELL: không bao giờ được dùng ở lời nói trực tiếp. 2. Thay đổi các ngôi (đại từ, tính từ, đại từ sở hữu): VD: Mr Nam said to Hoa, ―You take your book out and show it to me‖ - Tính huống 1: Một người bạn của Hoa tường thuật với người bạn khác: Mr Nam told Hoa that she took her book out and showed it to him. - Tính huống 2: Hoa tường thuật với một người bạn khác: Mr Nam told me that I took my book out and showed it to him - Tính huống 3: Thầy Nam tường thuật với người khác: I to ld Hoa that she took her book out and showed it to me 3. Thay đổi thời gian, địa điểm, các từ chỉ định a. Từ chỉ thời gian Câu trực tiếp Câu gián tiếp - now - an hour ago - today - tonight - yesterday - tomorrow - Yesterday morning/ afternoon - Tomorrow morning - the day before yesterday - the day after tomorrow  then, at that time, at once, immediately  an hour before/an hour earlier  that day  that night  the day before/the previous day  the next day/the following day  the previous morning/ afternoon  the next/following morning  two days before  (in) two days‘ timeNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 27 - last year - next month  the year before/the previous year  the month after/the following month b. Từ chỉ nơi chốn, địa điểm: HERE  THERE: Kh i chỉ một địa điểm xác định Eg: ―Do you put the pen here?‖ he said  He asked me if I put the pen there HERE cụm từ thìch hợp tùy theo nghĩa: Eg: She said to me, ―You sit here‖  She told me to sit next to her. ―Come here, John,‖ he said  He told John to come over him. c. Các đại từ chỉ định: THIS/ THESE + từ chỉ thời gian  THAT/THOSE Eg: ―They‘re coming this evening,‖ he said.  He said (that) they were coming that even ing THIS/THESE + danh từ  THE Eg: ―Is this book yours?‖ said Mary  Mary asked me if the book was mine THIS/THESE: chỉ th ị đại từ  IT/ THEM Eg: He said, ―I like this‖  He said (that) he liked it Ann said to Tom, ―Please take these into my room‖  Ann asked Tom to take them into her room 4. Thay đổi thì của động từ  Các trường hợp th y đổi thì: Khi các động từ tường thuật (say, tell, ask…) ở thí quá khứ, động từ trong câu gián tiếp phải lùi về quá khứ một thí so với câu trực tiếp. Câu trực tiếp Câu gián tiếp Simple Present: ―I don‘t know this man‖=Present Continuous: ―I‘m working for a foreign company‖=Present Perfect: ―I‘ve read a good book‖=Present Perfect Continuous: ―I have been writing my report‖. =Simple Past: ―I finished my assignment‖=Simple Future: ―I will do it later‖=Modal Verbs: ―I can work late today‖=―I may see her tonight‖=―I must/have to go now‖=Simple Past: He said he didn‘t know that man=Past Continuous: He said he was working for a foreign company Past Perfect: He said he had read a good book Past Perfect Continuous: He said he had been writing his report Past Perfect: He said he had fin ished his assignment Future in the past: He said he would do it later. Past forms of modals : He said he could work late that day He said he might see her that night He said he had to go then  Các trường hợp không th y đổi thì: a. Khi động từ tường thuật (s y, tell, sk…) ở thì hiện tại đ n, tư ng l i đ n h y hiện tại ho n th nh: Eg: He says, ―I don‘t know the answer to your question‖  He says to me that he doesn‘t know the answer to my question They‘ll say, ―We‘ll buy a new house‖  They‘ll say (that) they will buy a new house b. Khi động từ tường thuật (s y, tell, sk…) ở thì quá khứ, động từ trong câu gián tiếp không đổi thì trong các trường hợp s u: - Tường thuật một sự thật hiển nhiên, một chân lý, định luật khoa học hay vật lý: Eg: My teacher said, ―Russia is the biggest country in the world‖  My teacher said that Russia is the b iggest country in the world He said, ―health is more precious than gold‖  He said (that) health is more precious than gold - Được tường thuật ngay sau khi nói hay khi thuật lại sự kiện vẫn không đổi: Eg: (In class): A: What did the teacher say? B: He said (that) he wants us to do our homeworkNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 28 - Khi động từ trong câu trực tiếp là các động từ như: USED TO, hay các động từ khiếm khuyết: COULD, WOULD, SHOULD, MI GHT, OUGHT TO, HAD TO, HAD BETTER Eg: He said, ― They might win the game‖  He said to me that they might win the game. - Với MUST diễn tả lời khuyên: Eg: ―Th is book is very useful. You must read it‖, Tom said to me.  Tom told me (that) the book was very useful and I must read it. - Khi động từ trong câu trực tiếp ở các thì: Past Continuous, Past perfect, Past Perfect Continuous, (nếu thì Simple Past đi kèm một thời gian cụ thể có thể không thay đổi thì). Eg: He said, ―I was eating when he called me‖  He told me he was eating when she called him. - Khi tường thuật mệnh đề ước muốn (wish): theo sau động từ WISH, WOULD RATHER, I F ONLY Eg: He said, ―I wish I were richer‖  He told me he wished he were richer She said, ―I wish I had a good memory‖ She said she wished she had a good memory - Các câu điều kiện loại 2, 3 (câu điều kiện không thật) Eg: He said, ―If I had time, I would help you‖  He said to me if he had time, he would help me - Cấu trúc “It‟s (high) time…” Eg: He said, ―It‘s time we went‖  He said it was time they went. He said, ―It‘s time we changed our way of workin g‖  He said (that) it was time they changed their way of working. C/ Các loại câu gián tiếp 1. Tường thuật câu trần thuật (st tements) - Dùng say hoặc tell để tường thuật - Thường bắt đầu bằng: He said that…. / she said to me that…/ they told me that…., eg: She said, ―I‘m happy to see you again‖  She said that she was happy to see me again She said to me that she was happy to see me again She told me that she was happy to see me again - Chú ý đổi thí, các đại từ, các từ ch ỉ thời gian, đ ịa đ iểm… 2. Tường thuật câu hỏi (questions) a. Đối với câu hỏi trực tiếp (Wh-question) - Thường bắt đầu bằng: He asked (me) …/ He wanted to know…/ She wondered…. Eg: She asked, ―What is his job?‖  She asked what his job was. They asked me, ―Where did you have lunch?‖  They asked me where I had lunch. - Không đặt trợ động từ trước chủ ngữ như trong câu hỏi trực tiếp. - Không đặt dấu chấm hỏi cuối câu. - Thay đổi thí, đại từ, các từ chỉ thời gian, địa đ iểm… b. Đối với câu hỏi “Yes – No” hoặc câu hỏi lựa chọn “Or” - Phải thêm từ “if/whether” để mở đầu câu tường thuật eg: She asked, ―are you a teacher?‖  She asked him if/whether he was a teacher They asked me, ―Do you want to go or stay at home?‖  They asked me if/ whether I wanted to go or stay at home. - Câu hỏi đuôi được tường thuật giống câu hỏi Yes/No nhưng bỏ phần đuôi phí sau eg: She asked, ―You will stay here, won‘t you?‖  She asked me if/whether I would stay there. 3. Câu tường thuật với “infinitive”: a. Tường thuật câu mệnh lệnh, yêu cầu (Imperatives / Commands or Requests) dùng cấu trúc: tell/ ask/ request/ order somebody (not) to do something Eg: ―Read carefully before sign ing the contract,‖ he said.  He told me to read carefu lly before signing the contract) ―The commander said to his soldier, "Shoot!"  The commander ordered his soldier to shoot. ―Please talk slightly,‖ they said.  They requested us to talk slightly. ―Listen to me, please‖  He asked me to listen to him.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 29 ―Will you help me, please?‖  He asked me to help him. ―Will you lend me your dictionary?‖  He asked me to lend him my dictionary. b. Tường thuật lời khuyên (Advice) dùng cấu trúc: advise somebody (not) to do something Lời khuyên: - Had better, ought to, should, must - Why don‘t you + V? - If I were you, I‘d (not) + V… Eg: ―Why don‘t you take a course in computer?‖ my teacher said to me.  My teacher advised me to take a course in computer. c. Tường thuật lời mời (Invitation) dùng cấu trúc: invite somebody to do something Eg: ―Would you like to have breakfast with me?‖ Tom said to me.  Tom invited me to have breakfast with him. d. Tường thuật lời cảnh báo (warn) dùng cấu trúc: warn somebody (not) to do something ―Don‘t touch the red buttons,‖ said the mom to the child.  The mom warns the child not to touch the red buttons e. Tường thuật lời nhắc nhở (reminders) dùng cấu trúc: remind somebody to do something ―Don‘t forget to turn off the lights before leaving,‖ Sue told me  Sue reminded me to turn off the lights before leaving f. Tường thuật lời động viên (encouragement) dùng cấu trúc: encourage / urge somebody to do something ―Go on, take part in the competition,‖ said my father  My father encouraged me to take part in the competition g. Tường thuật lời cấu khẩn dùng cấu trúc: beg/implore somebody to do something ―Do me a favor, p lease,‖ said the servant to his master  The servant begged/implored his master to do him a favor. h. Tường thuật lời đề nghị, tự nguyện (offers) dùng cấu trúc: offer to do something Lời đề nghị: - Shall I + V - Would you like me + to V - Let me + V Eg: Mary said to Ann, ―Shall I get you a glass of orange ju ice?‖  Mary offered to get Anna a glass of orange juice. ―Shall I bring you some tea?‖ He asked  He offered to bring me some tea i. Tường thuật lời hứa (Promises) dùng cấu trúc: promise (not) to do something Eg: ―I‘ll give the book back to you tomorrow,‖ he said  He promised to give the book back to me the next day. j. Tường thuật lời đe dọa (threat) dùng cấu trúc: threaten to do something. ―I‘ll shot if you move,‖ said the robber  The robber threatened to shoot if I moved 4. Câu tường thuật với “gerund” Các cấu trúc của câu tường thuật với danh động từ: S + V + V-ing: admit, deny, suggest… S + V + preposition + V-ing: apologize for, complain about, confess to, insist on, object to, dream of, think of… S + V + O + preposition + V-ing: accuse.. of, blame…for, congratulate…on, criticize…for, warn…about/against, praise…for, thank…for, prevent…from… Eg: ―I‘ve always wanted to study abroad,‖ he said.  He‘s dreaming of studying abroad. ―It‘s nice of you to give me some fruit. Thanks,‖ Ann said to Mary Ann thanked Mary for giving her some fruit ―I‘m sorry, I‘m late,‖ Tom said to the teacher.  Tom apologized to the teacher for being late ―Shall we meet at the theater?‖ he asked  He suggested meeting at the theater. 5. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp What a lovely dress!  She exclaimed that the dress was lovely. She exclaimed that the dress was a lovely one. She exclaimed with admiration at the sight of the dress.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 30 6. Các hình thức hỗn hợp trong lời nói gián tiếp She said, ―Can you play the piano?‖ and I said ―no‖  She asked me if I could p lay the piano and I said that I could not CHUYÊN ĐỀ 7 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) RELATIVE CLAUSES - REDUCED RELATIVE CLAUSES – REDUCED CLAUSES I. LÝ THUYẾ T A. RELATIVE CLAUSES - Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chình bởi các đại từ quan hệ (who, whom, whose, which, that) hay các trạng từ quan hệ như (where, when, why). Mệnh đề quan hệ đứng ngay đằng sau danh từ. Chức năng của nó giống như một tình từ do vậy nó còn được gọi là mệnh đề tình ngữ. Eg: The man who lives next door is very friendly. D nh từ đứng trước (Antecedent) Chủ ngữ (Subject) Tân ngữ (Object) Sở hữu cách (Possesive Case) Người (person) Who/That Whom/That Whose Vật (Thing) Which/That Which/That Of which/ whose I. Đại từ qu n hệ (Relative pronouns) 1. WHO: thay thế cho người, làm chủ ngữ/ tân ngữ trong MĐQH. Ex: - I need to meet the boy. The boy is my friend‘s son.  I need to meet the boy who is my friend‘s son. The girl is John‘s sister. You saw her at the concert. => The girl who you saw at the concert is … 2. WHOM: thay thế cho người, làm tân ngữ trong MĐQH. Ex:- I know the girl. I spoke to this girl.  I know the girl whom I spoke to. 3. WHICH: - thay thế đồ vật, làm chủ ngữ /tân ngữ trong MĐQH. Ex: - She works for a company. It makes cars  She works for a company which makes cars. The accident wasn‘t very serious. Daniel saw it. => The accident which Daniel saw …… * Th y thế cho cả mệnh đề đứng trước nó – a connector Ex: He passed his exam. This p leased his parents. He passed his exam, which pleased his parents. (dùng dấu phẩy trước đại từ quan hệ) 4. THAT: thay thế cho WHO/ WHOM/ WHI CH trong MĐQH hạn định (Mđ không có dấu phẩy) Ex: - I need to meet the boy that/ who is my friend‘s son. - I know the girl that/ who/ whom I spoke to. - She works for a company that/ which makes cars. *Notes: + Những trường hợp thường dùng THAT:NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 31 - Sau đại từ bất định: something, anyone, nobody,…hoặc sau “ all, much, none, little... ” được dùng như đại từ. Ex: I‘ll tell you something that is very interesting. All that is m ine is yours. / These walls are all that are remains of the city. - Sau các tình từ so sánh hơn nhất, các từ chỉ thứ tự: only, first, last, second, next… Ex: - Th is is the most beautiful dress that I‘ve ever had. - You are the only person that can help us. - Trong cấu trúc: It + be + … + th t … (chính là …) It is /was not until + time/clause + that……(mãi tới khi…. thì…) Ex: I t is my friend that wrote this sentence. It was not until 1990 that she became a member of the team. + Những trường hợp không dùng THAT: - Trong mệnh đề tình từ không hạn định. Ex: Mr Brown, that we studied English with, is a very n ice teacher. (sai) - Sau giới từ. Ex: The house in that I was born is for sale. (sai) + Bắt buộc dùng THAT: - Sau cụm từ vừa chỉ người và vật, bắt buộc dùng “that”: Ex: He told me the places and people that he had seen in London. We can see the farmers and their cattle that are going to the field. - Trong cấu trúc: It be ………. th t …………. (có thể dùng WHO khi chủ ngữ Hoặc tân ngữ đứng giữa ―It be N / O th t …. ‖ ch ỉ người 5. WHOSE (OF WHICH): thay thế cho các danh từ có tình từ sở hữu đi kèm (his-, her-, its-, their-). Ex: - John found the cat. Its leg was broken.  John found a cat whose leg/(the leg of which) was broken. (Of which is informal) - Th is is the student. I borrowed his book. This is the student whose book I borrowed. *Các từ chỉ số lượng như (quantifiers): All of, None of, each of, most of, many of, neither of, the m jority of …=> có thể dùng với WHI CH / WHOM/ WHOSE trong mệnh đề quan hệ không xác định: Ex: - Daisy has three brothers. All of them are teachers.  Daisy has three brothers, all of whom are teachers. - He asked me a lot of questions. I couldn‘t answer most of them.  He asked me a lot of questions, most of which I couldn‘t answer She has a teddy- bear. Both of its eyes are brown. => She has a teddy-bear, both of whose eyes are brown. *Lưu ý về mệnh đề qu n hệ: 1. Giới từ có thể đứng trước Whom và which. - in formal written style: prep + which/ whom Eg:The man about whom you are talking is my brother. - in informal style: giới từ thường đứng sau động từ:The man whom you are talking about is my brother. Chú ý: Kh i ĐTQH làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định và giới từ đứng sau động từ trong mệnh đề thí ta có thể bỏ đại từ quan hệ. Eg: The picture (which) you are looking at is very expensive. - Nhưng khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thí ta không thể bỏ đại từ quan hệ: Eg: The picture at which you are looking is very expensive. 2. Giới từ không dùng trước That và Who: 3. Khi động từ trong mệnh đề là Phrasal verbs: không được chuyển giới từ lên trước ĐTQH whom /which: Eg: Did you find the word which you were looking up? The ch ild whom I have looked after for a year is very naughty. The man whom you are looking forward to is the chairman of the company.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 32 4. Without luôn đứng trước whom/ which: Eg: The woman without whom I can‘t live is Jane. Fortunately we had a map without which we would have got lost. 5. Các đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ (mà trước chúng không có giới từ) trong mệnh đề quan hệ xác định đều có thể lược bỏ. Tuy nhiên trong mệnh đề quan hệ không xác định thì không thể lược bỏ. Eg: That‟s the house (which) I have bought. The woman (whom) you met yesterday works in advertising. (làm nghề quảng cáo) Eg: Mr Tom, whom everybody suspected, turned out to be innocent. II. Phó từ qu n hệ (Rel tive Adverbs) 1. WHERE: thay thế cho cụm từ chỉ n i chốn hoặc thay cho (in/ at / on... which), there / here. Ex: - The movie theater is the place. We can see films at that place.  The movie theater is the place where we can see films. at which Eg: That is the house. We used to live in it. => That is the house where we used to live. (= in which) Th is is the table. My teacher put his book on it. => This is the table where my teacher put his book. (= on which) 2. WHEN:thay thế cho cụm từ chỉ thời gi n hoặc thay cho (in/ on/at... which), then Ex: - Do you remember the day. We first met on that day.  Do you remember the day when/on which we first met? Eg: That was the time when he managed the company. (= at which)  Spring is the season when flowers of all kinds are in full bloom. (= in which) 3. WHY (for which): thay thế cho cụm trạng từ chỉ lí do. Ex: - Tell me the reason. You are so sad for that reason.  Tell me the reason why/for which you are so sad. *Note: - “Where” có thể được sử dụng mà không cần cụm từ chỉ nơi chốn. Eg: Put it where we all can see it. - Không sử dụng giới từ trước “Where, When, Why”. Eg: The building in where he lives/ where he lives in is very old. (sai) => The building in which he lives is very o ld. III. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (Defining & Non-Defining relative clauses) 1. Defining Relative Clauses: - Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước chưa được xác định rõ, nếu bỏ đi thí mệnh đề chình sẽ không rõ nghĩa. (modify the antecedent which is unclear in meaning) Ex: - I saw the girl. She helped us last week.  I saw the girl who/that helped us last week. • LƯU Ý: Ta có thể bỏ đại từ quan hệ: WHO, WHOM, WHICH, THAT kh i chúng làm tân ngữ trong MĐQH hạn định. 2. Non-Defining Relative Clauses: - Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước đã được xác định rõ (nó chỉ là phần giải thìch thêm), nếu bỏ đi thí mệnh đề chình vẫn rõ nghĩa (modify the antecedent which is clear in meaning, so it‟s just an extra information). - Mệnh đề này ngăn cách với mệnh đề chình bằng dấu phẩy (use commas to separate with main clause). Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi: + Trước đại từ quan hệ có: this /th t/these/those/my/her/his/…+ N + Từ trước đại từ quan hệ là tên riêng, d nh từ riêng, vật duy nhất. Ex: - My father is a doctor. He is fifty years old.  My father, who is fifty years old, is a doctor. - Mr. Brown is a very nice teacher. We studied English with him.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 33  Mr Brown, who we studied English with, is a very n ice teacher. - The sun made the traveler th irsty. It was hot at midday.  The Sun, which was hot at midday, made the traveler th irsty. * LƯU Ý: + KHÝNG được bỏ đại từ quan hệ trong MĐQH không hạn định. + Không dùng THAT trong mệnh đề này. B. REDUCED RELATIVE CLAUSES Điều kiện: Khi đại từ qu n hệ l m chủ ngữ trong mệnh đề qu n hệ, trước ĐTQ H không có giới từ. 1. Dùng phân từ: a. Dùng hiện tại phân từ (present participle): V-ing -> Kh i V trong MĐ ở dạng chủ động Eg: + The man who is standing there is my brother. => The man standing there is my brother + Bill, who wanted to make an impression on Ann, invited her to his house. => Bill, wanting to make an impression on Ann, invited her to his house. * Notes: Không nên dùng HTPT để diễn đạt hành động đơn trong quá khứ. Eg: + The police wanted to interview the people who saw the accident. => The police wanted to interview the people seeing the accident. (không nên) But: + The people who saw the accident had to report it to the police. => The people seeing the accident had to report it to the police. b) Dùng quá khứ phân từ (Past participle): Ved/3 Khi V trong MĐ ở dạng bị động Eg: + The boy who was injured in the accident was taken to the hospital. => The boy injured in the accident……………………………………. + Most of the goods that are made in this factory are exported. => Most of the goods made in this factory are exported. + Some of the people who have been invited to the party can‘t come. => Some of the people invited to the party can‘t come. 2) Dùng cụm to inf: (To V/ For sb to V / to be + PII...) (2) -Dùng khi danh từ đứng trước có các từ sau đây: The ONLY, LAST, FI RST, NEXT, SECOND... Ex: + Th is is the only student who can solve the problem. (động từ mang nghĩa chủ động) => Th is is the only student to solve the problem. + She is the youngest player who won the game. => She is the youngest player to win the game. - ĐTQH là tân ngữ trong mệnh đề, khi muốn diễn đạt mục đích, sự cho phẫp. Ex : + The children need a big yard which they can play in. => The children need a big yard to play in. -Câu bắt đầu bằng: HERE (BE), THERE (BE) Ex: + Here is the form that you must fill in. => Here is the form for you to fill in. + There are six letters which have to be written today. (động từ mang nghĩa bị động) There are six letters to be written today. GHI NHỚ: Trong phần to-inf này cần nhớ 2 điều sau: - Nếu chủ ngữ của 2 mệnh đề khác nhau thí dùng for sb +to V. Ex: + We have some picture books that children can read. => We have some picture books for children to read. Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như: we, you, everyone.... thí có thể không cần ghi ra. Ex: + Studying abroad is the wonderful thing that we must think about. => Studying abroad is the wonderful th ing (for us) to think about. - Nếu trước relative pronouns có giới từ thí phải đưa giới từ xuống cuối câu. Ex: + We have a peg on which we can hang our coat. => We have a peg to hang our coat on.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 34 3) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ/ ngữ đồng vị) Dùng khi mệnh đề quan hệ có dạng: Which/ Who+ BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ / CỤM GIỚI TỪ/ TÍNH TỪ (3) Cách làm: bỏ who, which và be Ex: Vo Nguyen Giap, who was the first general of Vietnam, passed away one week ago. => VNG, the first general of Vietnam, passed away one week ago. Ex: We visited Barcelona, which is a city in northern Spain. => We visited Barcelona, a city in northern Spain. PHƯƠNG P HÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN MĐQH: Bước 1: - Tím xem mệnh đề quan hệ nằm ở đâu. Bước 2: Rút gọn mệnh đề quan hệ thành cụm danh từ. 1. Nhín xem mệnh đề có công thức S + BE + C ỤM DANH TỪ không ?Nếu có áp dụng công thức (3). 2. Nếu không có công thức đó thí xem tiếp trước ĐTQH có các dấu hiệu the first,only, second, third.... /so sánh hơn nhất…, nếu có thí áp dụng công thức (2). Lưu ý thêm, xem 2 chủ ngữ có khác nhau không (để dùng for sb+ V) 3. Nếu không có 2 trường hợp trên mới xẫt xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng V-ing hay Ved/3. C. REDUCED CLAUSES: RÚT GỌN MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ (Reduce n dverbi l cl use) * Điều kiện: Chủ từ trong mệnh đề chình và mệnh đề trạng từ giống nhau * Cách rút gọn: - Bỏ các liên từ bắt đầu một mệnh đề trạng từ. - Chuyển các hính thức động từ ở dạng chủ động thành present participle (đối với các thí đơn / tiếp diễn) hoặc having + past participle (V3, ed) (đối với các thí hoàn thành). Example: + After he had finished his work, he went home.  (After) having finished his work, he went home. + He was lying on the floor, he was read ing a book.  Lying on the floor, he was reading a book. Or: He was ly ing on the floor, reading a book. - Giữ nguyên hính thức động từ ở dạng bị động ở dạng past participle hoặc being + past participle (Đối với các thí đơn / tiếp diễn) hoặc having been + past participle (V3, ed) (đối với các thí hoàn thành). Example: + He was punished by his father, he cried b itterly.  Being punished by his father, he cried bitterly. Or: Punis hed by his father, he cried bitterly. + After she had been treated cruelly by her husband, she divorced him.  Having been treated cruelly by her husband, she divorced him. a. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gi n. - Hai hành động xảy ra song song: + He was lying on the floor, he was read ing a book. -> He was ly ing on the floor, reading a book. - Hai hành động xảy ra trước sau (thường rút ngắn mđ xảy ra trước) + When I came home, I turned on the lights. -> Coming home, I turned on the lights. b. Mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân. + Because she was unable to afford a car, she bought a motorcycle.  Being unable to afford a car, she bought a motorcycle. + She felt very confident because she had prepared well for the test.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 35  Having prepared well for the test, she felt very confident. c. Mệnh đề chỉ sự tư ng phản. + Although I admit he is right, I do not like h im.  Admitting he is right, I do not like h im. + Although he is famous, he looks very simple.  Being famous, he looks very simple. d. Mệnh đề điều kiện. + If you follow my advice, you can win the game.  Following my advice, you can win the game. + If you had gone to the party, you would have met her.  Having gone to the party, you would have met her. e. Mệnh đề kết quả: Khi h nh động thứ 2 tạo th nh một phần hoặc l kết quả củ h nh động 1, t có thể rút ngắn h nh động 2 về cụm HTPT (V-ing). + As she went out, she slammed the door.  She went out, slamming the door. + He fired, wounding one of the bandits. CHUYÊN ĐỀ 8 COMPARISON * PHẦN I: LÝ THUYẾ T Adj: - long adj / short adj Adv: - long adv / short adv Note: - Nếu dùng động từ To be hoặc V nối thì trong câu sẽ dùng so sánh với tính từ, còn nếu dùng V thường thì trong câu sẽ dùng so sánh với trạng từ. - Nếu động từ trước và sau “than/as” giống nhau thì động từ sau “than/as” ta có thể thay thế bằng trợ động từ, hoặc ta có thể bỏ động từ sau “than/as” I earn less than he does. (less than he earns). I swim better than he does/better than him. - Trong văn nói hoặc tiếng anh không trang trọng có thể bỏ động từ sau “than/as”, và có thể dùng đại từ tân ngữ He has more time than I have. He has more time than I. He has more time than me. - So sánh ngang bằng và so sánh hơn chỉ dùng khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, còn khi so sánh từ 3 người hoặc 3 vật trở lên ta dùng so sánh hơn nhất. A. So sánh ng ng bằng (Equal Comparis on) 1. S + “be/Vnối” + s=+ adj + as + N=EPronoun) + (Verb) = =Ex. - Peter is as tall as his father. - Mary is as beautiful as her friend. 2. S + V thường + s + dv + s + N (Pronoun) + (Verb) Ex. - Jane sings as well as his sister. Note: - Sau “as” thứ hai nhất thiết phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ (được dùng tân ngữ nhưng chủ yếu trong văn nói.) - Nếu là câu phủ định (so sánh không bằng), “as” thứ nhất có thể thay bằng “so” Ex: His work is not so difficult as mine - Danh từ cũng có thể dùng so sánh trong trường hợp này nhưng đảm bảo danh từ đó phải có tính từ tương ứng. Chú ý các tính từ sau và các danh từ tương ứng của chúng.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 36 Adj N - heavy, light  weight - wide, narrow  width - deep, shallow  depth - long, short  length - big, small  size - old  age - Danh từ cũng được dùng để so sánh, nhưng trước khi so sánh thì cần xác định danh từ đó là đếm được hay là không đếm được và sử dụng công thức so sánh sau: N đếm được: Ex: book, pen, table....... N không đếm được: money. water, salt...... m ny/ few N đếm được số nhiều S + V + as + + + as + noun/pronoun much/little N không đếm được Ex: David earns as much money as his wife * Ý “bằng nhau, như nhau” có thể được diễn đạt cách khác: S+ V + the same + (N) + as + N (pronoun). Ex. - My house is as high as his.  My house is the same height as his. -Tom is as old as Mary.  Tom and Mary are the same age. Note: -Đối nghĩa của the same..... as là difference ............ from Ex: My teacher is different from yours. -Chúng ta dùng “ the same as” chứ không dùng “ the same like” B. So sánh h n. (Comparative) 1. So sánh h n (Comparative) S + be/ Vnối short Adj +er= =+ than + N Epronoun)=== more + long Adj == Ex. -Today is hotter than yesterday. -Th is chair is more comfortable than the other. S + V + short Adv +er + than + N (pronoun) more + long Adv Ex. - He speaks English better than me. - My father sings more beautifully than my brother. * Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức: S + V + far/much + Adj/Adv +er + than + noun/pronoun S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun Eg: Harry‟s watch is far more expensive than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Note: - Adj ngắn 1 âm tiết + er/ est: Ex. Thick  thicker / thickest, cold  colder/ coldest ….NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 37 + Với những tính từ 1 âm tiết có câu tạo: phụ âm + nguyên âm + phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm er/ est: Ex. Hot  hotter/ hottest, big  bigger// biggest + Với những tính từ tận cùng là nguyên âm + y ta giữ nguyên và thêm er / est Ex: gay  gayer / gayest gray  grayer / grayset + Với những tính từ 2 âm tiết có tận cùng là đuôi: –y, -er, -ow,-le: thì ta thêm đuôi er / est: Ex. dirty  Dirtier simple  simpler clever  cleverer narrow  narrower + Với những tính từ tận cùng là phụ âm + y, ta đổi y = i + er /est Eg: happy  happier easy  easier + Còn lại những tính từ 2 âm tiết khác ta thêm more đằng trước tính từ. - Với những tính từ 3 âm tiết trở lên ta thêm more đằng trước: Ex. beautiful  more beautiful intelligent  more intelligent interesting more interesting C. So sánh nhất (Superlative) So sánh nhất bắt buộc phải có từ 3 đối tượng trở lên. (thường là N tập hợp) S + V + the + short adj/ adv +est +(N)+ (in/ of) + N most + long adj/ adv Ex: Lan is the most beautiful in my class Note: -Dùng in với danh từ số ít. Dùng of với danh từ số nhiều Ex. This dress is the most beautiful of the dresses. -Các quy tắc khác cũng giống như dạng so sánh hơn. Ex. Hottest, biggest Ex. John is the tallest boy in my class. -Các trường hợp adj/ adv biến đổi đặc biệt. +Một số adj cũng đồng thời là adv: Early, hard, fast, long -Nếu dùng mệnh đề quan hệ thường ta dùng với thì hoàn thành Ex. It/This is the best beer (that) I have ever drunk. It/This was the worst film (that) he had ever seen. He is the kindest man (that) I have ever met. It was the most worrying day (that) he had ever spent. D. So sánh kém 1. So sánh kém h n: S + V + less + adj/adv + than + noun/ pronoun Ex. - Nga is less young than I. - My brother runs less fast than I. 2. So sánh kém h n nhất: S + V + the + least + adj/ adv +(N) + (in/ of) + NNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 38 Ex. - These shoes are the least expensive of all. 3. So sánh lũy tiến c ng ng y c ng kém S+ V+ less and less + long/short adj/ adv She becomes less and less beautiful. E. So sánh kép (Double Comparative) ) So sánh đồng tiến: (c ng……thì c ng) The+ comparative + S + V +(O), the + comparative + S + V +(O) Ex. The hotter it is, the more terrible I feel. The sooner you leaver, the earlier you will arrive at your destination. The more you study, the smarter you will become. b) So sánh lũy tiến: (c ng ng y c ng…..) - Tính từ v trạng từ d i: S+ V+ more+ and +more + long adj/ adv Ex. She becomes more and more beautiful. (Cô ấy càng ngày càng xinh.) - Tính từ v trạng từ ngắn: S + V + short adj/ adv + er and + short adj/ adv + er Ex. Lan is younger and younger. (Lan càng ngày càng trẻ) Note: Một số adj không dùng để so sánh là những adj chỉ tính chất duy nhất, đơn nhất, chỉ kích thước, hình học (mang tính qui tắc) Eg: only, unique, square, round, perfect, extreme, just.. COMPARISON CHART ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE One syllable adjective: old, fast, clean, long Older, faster, cleaner, longer The oldest, the fastest, the cleanest, the longest One syllable adjectives ending in –e: wide, nice=Wider, nicer=The widest, the nicest=Two syllable= adjectives= ending= in=–y,=Jer, JowIJle: dirty,= simple, clever, narrow=Dirtier,= simpler,= cleverer, narrower=The dirtiest, the simplest, the cleverest, the narrowest=Other adjectives= with= two or=more= syllables:= honest,= modern, comfortable=More= honest, more=modern, more comfortable=The most= honest, the most=modern, the most comfortable=Irregular adjectives: good, bad,=far, old==Better, worse,=farther/further,=older/elder(only= with=family membersF=The best, the worst,=the farthest/the= furthest, the oldest/the= eldest= (only with=family membersF==NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 39 CHUYÊN ĐỀ 9 LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) * PHẦN 1: LÝ THUYẾ T * A conjunction is used to join words or group of words * Kinds of conjunctions 1, Coordinating conjunctions 2, Correlative conjunctions 3, Subordinating conjunctions 4, Conjunctive Adverbs I. Coordinating Conjunctions The short, simple conjunctions are called "coordinating conjunctions":  and, but, or, nor, for, yet, so A coordinating conjunction joins parts of a sentence (for example words or independent clauses) that are grammatically equal or similar. A coordinating conjunction shows that the elements it joins are sim ilar in importance and structure: Look at these examples - the two elements that the coordinating conjunction joins are shown in square brackets [ ]:  I like [tea] and [coffee].  [Ram likes tea], but [Anthony likes coffee]. Coordinating conjunctions always come between the words or clauses that they join. When a coordinating conjunction joins independent clauses, it is always correct to place a comma before the conjunction:  I want to work as an interpreter in the future, so I am studying Russian at university. However, if the independent clauses are short and well-balanced, a comma is not really essential:  She is kind so she helps people. When "and" is used with the last word of a list, a comma is optional:  He drinks beer, whisky, wine, and rum.  He drinks beer, whisky, wine and rum. The 7 coordinating conjunctions are short, simple words. They have only two or three letters. There's an easy way to remember them - their initials spell: F A N B O Y S For And Nor But Or Yet So II. Correlative Conjunctions Correlative conjunctions are sort of like tag-team conjunctions. They come in pairs, and you have to use both of them in different p laces in a sentence to make them work. They get their name from the fact that they work together (co-) and relate one sentence element to another. Correlative conjunctions include pairs like ―both/and,‖ ―whether/or,‖ ―either/or,‖ ―neither/nor,‖ ―not/but‖ and ―not only/but also. ‖  I want either the cheesecake or the frozen hot chocolate.  I‘ll have both the cheesecake and the frozen hot chocolate.  I didn‘t know whether you‘d want the cheesecake or the frozen hot chocolate, so I got you both.  Oh, you want neither the cheesecake nor the frozen hot chocolate? No problem.  I‘ll eat them both - not only the cheesecake but also the frozen hot chocolate.  I see you‘re in the mood not for dessert but appetizers. I‘ll help you with those too. Here are some more pairs of correlative conjunctions:  as/as - Bowling isn‘t as fun as skeet shooting.  such/that - Such was the nature of their relationship that they never would have made it even if they‘d wanted to.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 40  scarcely/when - I had scarcely walked in the door when I got the call and had to run right back out again.  as many/as - There are as many curtains as there are windows.  no sooner/than - I‘d no sooner lie to you than strangle a puppy.  rather/than - She‘d rather play the drums than sing. III. Subordinating Conjunctions Subordinating conjunctions introduce subordinate clauses, which are clauses that cannot stand by themselves as a complete thought. The subordinate conjunction connects a subordinate clause to an independent clause, which can stand by itself. Ex. We will go whale watch ing if we have time *List of Subordinating Conjunctions time Purpose Manner Cause Comparison After As As long as As soon as Before Since Until When Whenever While In order that So that That As As if As though because As than Subordinating Conjunctions of Condition Although Even though Though As long as If Un less Even if Provided that While The most common subordinating conjunctions are: After – later than the time that: later than when. Example: ―Call me after you arrive at work‖ Although – despite the fact that: used to introduce a fact that makes another fact unusual or surprising. Example: ―Although she was tired, she couldn‘t sleep‖ As – used to introduce a statement which indicates that something being mentioned was known, expected, etc. Example: ―As we explained last class, coordinating conjunctions are sentence connectors‖ Because – for the reason that. Example: ―I painted the house because it was a horrib le co lour‖ Before – earlier than the time that: earlier than when. Example: ―Come and visit me before you leave‖ How – in what manner or way. Example: ―Let me show you how to knit‖NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 41 If -used to talk about the result or effect of something that may happen or be true. Example: ―It would be fantastic if you could come to the party‖ Once – at the moment when: as soon as. Example: ―Once you‘ve learnt how to cycle, it‘s very easy‖ Since – used to introduce a statement that explains the reason for another statement. Example: ―Since you‘ve studied so well, you can go outside and play‖ Than – used to introduce the second or last of two or more things or people that are being compared — used with the comparative form of an adjective or adverb. Example: ―My sister is older than I am‖ That – used to introduce a clause that states a reason or purpose. Example: ―Olivia is so happy that it‘s summer again‖ When – at or during the time that something happened. Example: ―A teacher is good when he inspires his students‖ Where – at or in the place that something happened. Example: ―We went to the bar where there most shade‖ Whether -used to indicate choices or possibilities. Example: ―Bruno wasn‘t sure whether to go to India or Thailand‖ While – during the time that something happened‖ Example: ―While we were in Paris, it snowed‖ Until – up to the time or point that something happened‖ Example: ―We stayed up talking until the sun came up‖ IV. Conjunctive Adverbs *A conjunctive adverb is an adverb that functions somewhat like a coordinating conjunction. *Conjunctive adverbs usually connect independent clauses. A semicolon precedes the conjunctive adverb, and a comma usually follows it. Examples of Conjunctive Adverbs in Sentences  You must do your homework; otherwise, you might get a bad grade.  I will not be attending the show. Therefore, I have extra tickets for anyone that can use them.  Amy practiced the piano; meanwhile, her brother practiced the violin.  Marion needed to be home early. Consequently, she left work at 3 p. m. List of Conjunctive Adverbs Instead Later Moreover Nevertheless Otherwise Still Therefore Thus Accordingly Also Besides Consequently Finally Furthermore However IndeedNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 42 CHUYÊN ĐỀ 10 MẠO TỪ (ARTICLES) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T I. Mạo từ không xác định: / an * “a” hay “an” “a”: được dùng: - Trước các từ được b¾t ®Çu b»ng phô ©m hoặc 1 nguyên âm đọc như phụ âm. Vì dụ: a book, a pen a university, a one-way street “an” – được dùng - Trước các từ được bắt đầu bằng nguyên âm (U, E, O, A, I) hoặc trước các từ bắt đầu bằng phụ âm nhưng được đọc như nguyên âm Vì dụ: an apple, an orange an hour, an honest person - Hoặc trước các danh từ được viết tắt và đọc như một nguyên âm Vì dụ: an L- plate, an SOS, an MP *Cách dùng / n Dùng trước các danh từ đếm được số ìt Khi danh từ đó: 1. Được nhắc đến lần đầu hoặc không xác định cụ thể về mặt đặc điểm, tình chất… Ví dụ: I have a dog and a cat. 2. Được dùng để chỉ 1 loài nào đó (tương đương với danh từ số nhiều không có mạo từ) Ví dụ: A dog is a loyal animal 3. Được dùng để chỉ nghề nghiệp, chức vụ Ví dụ: I am a teacher 4. Trước tên người mà người nói không biết là ai a Mr Smith nghĩa là ―người đàn ông được gọ i là Smith‖ và ngụ ý là ông ta là người lạ đối với người nói. Còn nếu không có a tức là người nói biết ông Smith 5. Trong câu cảm thán Ví dụ: Such a long queue! What a pretty girl! Nhưng: Such long queues! What pretty girls. 6. Dùng với ‗such‘: …. such a/ an + singu lar countable noun Ví dụ: It is such an interesting book. 7. Dùng với ‗so‘: …so + adj. + a/ an + singu lar countable noun Ví dụ: He is so good a player. 8. Dùng với ‗too‘:.. too+ adj. + a/ an + singular countable noun. Ví dụ: This is too difficult a lesson for them. 9. Được dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định Vì dụ: a lot of, a couple, a dozen, a great many+ plural noun, a great deal of + uncountable noun, many a+ singular noun, a large/ small amount of +uncountable noun, a good many of/ a good number of + plural noun, a few, a little, only a few, only a little. 9. Dùng trước những số đếm nhất định, đặc biệt là ch ỉ hàng trăm, hàng ngàn Vì dụ: a hundred, a thousand, a million, a billion. 11. Với từ ‗half‘: - trước half khi nó theo sau 1 đơn vị nguyên vẹn. Vì dụ: a kilo and a half và cũng có thể là one and a half kilos. Chú ý:: 1/2 kg = half a kilo (kh«ng cã a Trước half).NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 43 - dùng trước half khi nó đi với 1 danh từ khác tạo thành từ ghép. Vì dụ: a half-holiday nửa kí nghỉ, a half-share: nửa cổ phần. - half a dozen; half an hour 12. Dùng trước các phân số như 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth. 13. Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ Vì dụ: five dolars a kilo; four times a day; once a week; 60km an hour.. 14. There + (be) + (N) is + a/an + singu lar noun is + uncountable noun are+ plural noun 15. Từ ‗time‘ trong các cụm từ: Have a good time Have a hard time Have a d ifficult time 16. Thường được dùng sau hệ từ (động từ nối) hoặc sau ‗as‘ để phân loại người hay vật đó thuộc loại nào, nhóm nào, kiểu nào Vì dụ: He is a liar The p lay was a comedy He remained a bachelor all h is life. Don‘t use your plate as an astray. II. Mạo từ xác định: The 1. Được sử dụng khi danh từ được xác định cụ thể về tình chất, đặc điểm, vị trì hoặc được nhắc đến lần thứ 2 trong câu. 2. The + noun + preposition + noun. Vì dụ: the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America. - The + (n) + of the + (n). Ví dụ: The leg of the table; The back of the house - Most + plural noun: Ví dụ: Most women want to be beautiful (phụ nữ nói chung) Most of the + plural noun: Ví dụ: Most of the women in my school want to be beautiful (không phải phụ nữ nói chung mà là phụ nữ ở trường tôi) All + plural noun vs all of the + plural noun Some + plural noun vs some of the + plural noun 3. The + danh từ + mệnh đề quan hỆ Vì dụ: the boy whom I met; the place where I met him. 4. Trước 1 danh từ được nhắc đến lần đầu nhưng được ngầm hiểu giữa người nói và người nghe. Vì dụ: Jane‟s teacher asked her a question but she doesn‟t know the answer. 5. The + tình từ so sánh bậc nhất, số thứ tự hoặc only, next, last. Vì dụ: The first week; the only way, the next day, the last person Note: - khi nói về trình tự của 1 quy trình nào đó „the‟ không được dùng: First,.. Second,… Third,…….. Next,……… …….. Lastly,………. - ‗next‘ và ‗last‘ không được sử dụng trong các cụm trạng ngữ chỉ thời gian: next Tuesday, last week 6. The + danh từ số ìt tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật thí có thể bỏ the vµ ®æi danh từ sang số nhiều. Vì dụ: The whale = Wha les, the shark = sharks, the deep-freeze = deep - freezes. Nhưng đối với danh từ man (chỉ loài người) thí không có quán từ (a, the) đứng trước. Vì dụ: if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 44 7. The + adj: đại d iện cho 1 lớp người, nó không có hính thái số nhiều nhưng được coi là 1 danh từ số nhiều và động từ sau nó phải được chia ở số nhiều. Vì dụ: the old = người già nói chung; The disabled = những người tàn tật; The unemployed = những người thất nghiệp. The homeless, the wounded, the injured, the sick, the unlucky, the needy, the strong, the weak, The English, the American… 8. Dùng trước tên các khu vực, vùng đã nổi tiếng về mặt đ ịa lý hoặc lịch sử Vì dụ: The Shahara. The Netherlands. 9. The + phương hướng Vì dụ: He lives in the North (of Viet Nam) - The + East / West/ South/ North + noun. Vì dụ: the East/ West end. The North / South Pole. - Giới từ (to, in, on, at, from) + the + phương hướng: to the North - Nhưng không được dùng the trước các từ chỉ phương hướng này, nếu nó đi kèm với tên của một châu lục hoặc 1 quốc gia. Vì dụ: South Africa, North America, West Germany. - Không được dùng ‗the‘ trước các từ chỉ phương hướng khi nó đi với các động từ như: go, travel, turn, look, sail, fly, walk, move Ví dụ: go north/ south 10. The + các ban nhạc phổ thông. Vì dụ: the Bach choir, the Philadenphia Orchestra, the Beatles. 8. The + tên các tờ báo lớn/các con tầu biển Vì dụ: the Times, the Titanic 9. The + tên họ ở số nhiều có nghĩa là gia đính họ nhà… Vì dụ: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and their children) 10. The + Tên ở số ìt + cụm từ/ mệnh đề có thể được sử dụng để phân biệt người này với người khác cùng tên Vì dụ: We have two Mr Smiths. Which do you want? I want the Mr Smith who signed this letter. 11. Với các buổi trong ngày: in the morning; in the afternoon, in the evening (but at noon, at night, at mid-night.) 12. Danh từ đếm được số nhiều có ‗the‘ và không có ‗the‘ Danh từ đếm được số nhiều The + danh từ đếm được số nhiều Chỉ loài Chỉ đối tượng cụ thể, xác định Dogs are loyal The dog that is under the table is lovely 13. Với trường học nếu có ‗of‘ hoặc ‗for‘ theo sau thí dùng ‗the‘: The university of architecture; the school for the blind Nếu không có ‗of‘ thí không dùng mạo từ: Foreign Trade university. 14. Với các nhạc cụ: play the gu itar/ the piano/ the violin 15. Với các thể chế quân sự: the army, the police, the air force, the navy, the military 16. Với từ ‗same‘: - the same + (N) Vì dụ: We have the same grade Twins often have the same interest. - The same as + (N)/ (Pro.) Your pen is the same as my pen/ mine. - The same + (N) + as +(N)/ (Pro.) Vì dụ: Her mother has the same car as her father 17. Với dạng so sánh kẫp The + so sánh hơn + S+ V, the + so sánh hơn + S+ V Vì dụ: The hotter it is, the more uncomfortable I feel.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 45 18. Với tên sông, suối, đại dương, kênh đào, rặng núi Vì dụ: The Red River, the River Nile, the Vo lga, the Thames, the Amazon, The pacific Ocean, The Atlantic Ocean, the Suez Canal, the Panama Canal, The Alps, the Andes, the Himalayas, the Rockies (nhưng không dùng ‗the‘ khi danh từ riêng đứng sau: Lake Ba Be, Mountain Everest) 19. Với thứ duy nhất: the sun, the moon, the sky, the atmosphere, the Great Wall of China, the stars, the equator 20. Với tên nước (ở dạng số nhiều hoặc có các từ như: Republic, Un ion, Kingdom, States) Vì dụ: The US, The Un ited Kindom, The Soviet Union, The Republic of South Africa, The Philippines… (thông thường không dùng mạo từ với tên nước) 21. Với môn học cụ thể: The applied Maths (môn học nói chung không dùng mạo từ: English, Mathematics, Literature..) 22. Với các giai đoạn lịch sử Vì dụ: The stone Age; The middle Age; The Renaissance; The Industrial Revolution 23. ‗office‘ có ‗the‘ và không có ‗the‘ The office (be)in office Cơ quan, văn phòng đương chức 24. Trong các cách d iễn đạt: At the moment; at the end of; in the end; at the beginning of; at the age of; for the time bein g… 25. Với ‗radio‘, ‗cinema‘ và ‗theatre‘: Vì dụ: Listen to the radio 26. Với 1 số tòa nhà và công trính nổi tiếng: the Empire State Build ing, the White House, the Royal Palace, the Golden Gate Bridge, the Vatican 27. Với tên riêng của các viện bảo tàng/ phòng trưng bày nghệ thuật, rạp hát, rạp chiếu phim, khách sạn, nhà hàng: the National Museum, the Globe Theatre, the Odeon Cinema, the Continential Hotel, the Bombay Restaurant.. *Nhưng nếu nhà hàng, khách sạn được đặt tên theo tên của người sáng lập thí không dùng mạo từ. Vì dụ: McDonald, Matilda‘s restaurant III. Không dùng mạo từ: 1. Không dùng mạo từ trước danh từ số nhiều và danh từ không đếm được với ngh ĩa chung Vì dụ: Water is composed of hydrogen and oxygen. Nhưng: The water in this bottle can be drunk. (ví có cụm giới từ bổ nghĩa) Elephants are intelligent animals Nhưng: The elephants in this zoo are intelligent. (mang nghĩa cụ thể) 2. Kh«ng dïng mạọ từ Trước 1 số danh từ nh­: home, church, bed, court, hospital, prison, school, college, university khi nã ®i víi động từ vµ giíi từ chØ chuyÓn động (chØ ®i tíi ®ã làm môc ®Ých chÝnh). Vì dụ: He is at home. I arrived home before dark. I sent him home. to bed (®Ó ngủ) to church (®Ó cÇu nguyỆn) to court (®Ó kiỆn tông) We go to hospital (ch÷a bỆnh) to prison (®i tï) to school / college/ university (®Ó häc) Tương tự in bed at church We can be in court in hospital at school/ college/ universityNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 46 We can be / get back (hoÆc be/ get home) from school/ college/university. leave school We can leave hospital be released from prison. Với mục đìch khác thí phải dùng the. Vì dụ: I went to the church to see the stained glass. He goes to the prison sometimes to give lectures. Student go to the university for a class party. 3. Sea Go to sea (thủy thủ ra biển) to be at the sea (hành khách/thủy thủy đi trên biển) Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside: đ i tắm biển, ngh ỉ mát We can live by / near the sea. 4. Work and office. Work (nơi làm việc) Go to work. nhưng office lại phải có the. Go to the office. Vì dụ: He is at / in the office. Nếu to be in office (không có the) nghĩa là đang giữ chức To be out of office – thôi giữ chức 5. Town The có thể bỏ đi khi nói về thị trấn hoặc chủ thể Vì dụ: We sometimes go to town to buy clothes. We were in town last Monday. Go to town / to be in town – Với mục đìch chình là đi mua hàng 6. Không dùng trước tên đường phố khi nó có tên cụ thể: street, avenue, road, lane, Vì dụ: She lives on Ly Thai To street. But: I can‘t remember the name of the street (the + n of the + n) There is a road. (cấu trúc „there‟) 7. Không dùng mạo từ với tên nước, tên tiểu bang, thành phố Vì dụ: Viet Nam, Ha No i, Bac Ninh, California (trừ 1 số trường hợp đã đề cập ở trên) 8. Không dùng mạo từ với sân vận động, công viên, trung tâm thương mại, quảng trường, nhà ga, sân bay Vì dụ: My Đinh Stadium, Thong Nhat Park, Trang Tien Plaza, Crescent Mall ; Times Square, Kenedy Airport; Victoria Station (but: the Mall of America) 9. Không dùng mạo từ với tên ngôn ngữ Vì dụ: English is difficu lt 10. Không dùng mạo từ với các bữa ăn: breakfast, lunch, dinner/ supper Vì dụ: I often have breakfast at 6. 30 (nhưng a/ an có thể được dùng khi có tình từ đứng trước: I had a very nice breakfast with my mother) 11. Không dùng mạo từ với các môn học nói chung: Maths Nhưng lại dùng ‗the‘ với môn học cụ thể: the applied Maths 12. Không dùng mạo từ trước các môn thể thao: Vì dụ: He is play ing golf/ tennis. 13. Không dùng mạo từ trước các danh từ trừu tượng: Vì dụ: Life is complicatedNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 47 Nhưng: He is studying the life of Beethoven. (ví có cụm giới từ bổ nghĩa) 14. Không dùng mạo từ với danh từ chỉ bệnh tật: cancer, heart d isease, high blood, measles, mumps,.. 15. Không dùng mạo từ với các phương tiện đ i lại: by car, by bus, by plane.. 16. Không dùng mạo từ với ‗television‘/ TV: watch TV Nhưng: Can you turn off the televis ion? (ở đây ‗television‘ không mang nghĩa truyền hính mà là 1 cái TV cụ thể được ngầm hiểu giữa người nói và người nghe) 17. Không dùng mạo từ với tình từ chỉ định, đại từ ch ỉ định, tình từ sở hữu, tình từ bất định, đại từ quan hệ, và các từ như: enough, another, either, neither, much, every, some, any, no 18. Không dùng mạo từ với các hành tinh: Venus, Mars, Jupiter 19. Không dùng mạo từ trước tên riêng ở dạng sở hữu cách Vì dụ: Tim‘s house Nhưng: the boss‘s house 20. Không dùng mạo từ trước tên của các đảo, hồ, núi, đồi Vì dụ: Phu Quoc, Lake Michigan, Lake Babe, Everest, North Hill Nhưng dùng mạo từ ‗the‘ nếu chúng ở dạng số nhiều: the Canary Islands, the British Isles, the Philippines; the Great Lakes, the Alps.. 21. Không dùng mạo từ trước các từ chỉ ngày tháng hoặc ngày lễ Vì dụ: on Monday, in June, at Christmas.. Nhưng với các mùa có thể dùng ‗the‘ hoặc không dùng ‗the‘ Vì dụ: in (the) summer ‗the‘ luôn được dùng trong cụm từ ‗in the fall‘ Bảng dùng the và không dùng the trong một số trường hợp đặc biệt Dùng the Không dùng the  Trước các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các hồ ở số nhiều Vì dụ: The Red sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lakes.  Trước tên các dãy núi. Ví dụ: The Rockey Moutains  Trước tên 1 vật thể duy nhất trên thế giới hoặc vũ trụ. Vì dụ: the earth, the moon, the Great Wall  Trước School/college/university + of + noun Vì dụ: The University of Florida. The college of Arts and Sciences.  Trước các số thø tù + noun. Vì dụ: The first world war. The third chapter.  Trước tên các n­íc cã từ 2 từ trë lên. Ngoại trõ Great Britain. Vì dụ: The United States, the United Kingdom, the Central Africal Republic.  Trước tên 1 hồ (hay các hồ ở số Ít). Vì dụ: Lake Geneva, Lake Erie  Trước tên 1 ngọn núi Ví dụ: Mount Mckinley  Trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao Vì dụ: Venus, Mars, Earth, Orion  Trước tên các trường nµy khi Trước đã là 1 tên riêng. Vì dụ: Cooper‘s Art school, Stetson University.  Trước các danh từ mµ sau nã là 1 số ®Õm. Vì dụ: World war one chapter three  Trước tên các n­íc cã 1 từ nh­: Sweden, Venezuela vµ các n­íc ®­îc ®øng Trước bëi new hoÆc tÝnh từ chØ ph­¬ng h­íng.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 48  Trước tên các n­íc ®­îc coi là 1 quÇn ®¶o. Vì dụ: The Philippines.  Trước tên các nhạc cô. Vì dụ: To play the piano.  Trước tên các môn học cụ thể Vì dụ: The applied Math. The theoretical Physics  Trước tên các danh từ trõu t­îng mang nghĩa cụ thể Ví dụ: The happiness he had after the marriage is very important.  Trước tên các bữa ăn cụ thể Ví dụ: The beakfast we had yesterday was delicious  Trước các từ ch ỉ bộ phận cơ thể trong các cụm giới từ ON, IN, OVER, BY Vì dụ: He cut himself on the thumb. The victim was shot in the chest. . . Vì dụ: New Zealand, South Africa.  Trước tên các lôc ®Ịa, tiÓu bang, tỉnh, thành phố, quận, huyện Vì dụ: Europe, California.  Trước tên bÊt cø m«n thÓ thao nµo. Vì dụ: Base ball, basket ball.  Trước các môn học chung Ví dụ: Mathematics  Trước tên các danh từ trõu t­îng mang nghĩa chung. Vì dụ: Freedom, happiness.  Trước tên các bữa ăn: breakfast, lunch, dinner  Trước các từ chỉ bộ phận cơ thể (dùng tình từ sở hữu thay thế) Vì dụ: She cut her finger CHUYÊN ĐỀ 11 GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T A. Definition Giới từ là từ hay cụm từ thường được dùng trước danh từ hay đại từ để chỉ mối liên hệ giữa các từ này với các thành phần khác trong câu. B. Kinds of prepositions I. PREPOSITIONS OF TIME: (Giới từ chỉ thời gi n)  On On Sunday (morning) / 25th April / New Year‘s Day … On holiday / business / duty / a trip / an excursion / fire / sale / a d iet…  In In April / 1980 In summer / spring / autumn / winter In five m inutes / a few days / two yearsNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 49 In the morning / afternoon / evening  At At 8 o‘clock / the weekend / night / Christmas At the end of... / at the age of  From... to... From 1977 to 1985  Since Since 1985 / Monday / 2 o‘clock  For For three days / a long time / one hour. II. PREPOSITIONS OF PLACE: (Giới từ chỉ n i chốn, đị điểm)  On On a table / a wall / a bus / a train / a plane / the floor / a horse / television / the radio / the telephone  In In a garden / a park / a town / the water / my office / hospital / a car In the middle of...  At At home / work / school / university / the station / the airport / a concert / a party / a football match At 10 Pasteur Street  By By car / bus / plane (on foot) By accident / chance: tính cờ, ngẫu nhiên  For For a walk / a swim / a drink For breakfast / lunch / dinner (*) SOME OTHER PREPOSITIONS: - From : từ … Ex: I am from Vietnam, I get the book from the man - From … to … : từ … đến. Ex : From 4 o‘clock to 6 o‘clock; from my house to school - Next to = near : ở cạnh Ex: I live near her house - Behind : ở phìa sau Ex: the shop is behind the postoffice - In front of : ở trước Ex: my house is in front of the school - On : ở trên Ex:the book is on the table - Under : ở dưới Ex: the pen is under the book - In the middle of : ở giữa. Ex:the tree is in the middle of the yard - In : ở trong Ex: he is in the room - Out : ở ngoài Ex: he is out of the room - Opposite : đối diện Ex: my house is opposite the shop III. VERB + NOUN + PREP: (Động từ + d nh từ + giới từ) - give way to : nhượng bộ, chịu thua=J=give place to W=nhường chỗ cho =J=lose sight of =W=mất hút, không nhín thấy nữa=J=lose track of =W=mất dấu vết=J=lose touch with: mất liên lạc với=J=make allowance for: xẫt đến, chiếu cố=J=make use of =W=dùng, tận dụng=J=make fun of =W=chọc ghẹo, chế nhạo=J=make room foêW=dọn chỗ cho=J=make a fuss over / about: làm om xòm về=J=catch sight of =W=thoáng thấy=J=keep pace with =W=theo kịp=J=pay attention to W=chú ý đến=J=put a stop to W=put an end to: chấm dứt=J=set fire to: burn =W=phóng hỏa=J=take advantage of W=lợi dụng=J=take care of W=chăm sóc=J=take account of =W=quan tâm tới, lưu ý tới=J=take note of W=lưu ý đến=J=take notice of =W=chú ý thấy, nhận thấy=NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 50 IV. VERB + PREP: (Động từ + giới từ) 1. VERB + TO - apologize to sb for sth - belong to - complain to sb about sb / sth - happen to - introduce to - listen to - speak / talk to sb - write to - prefer... to... - explain... to... - invite... to... 2. VERB + FOR - apply for - care for - pay for - look for - wait for - blame... for - leave... for - search... for - ask... for 3. VERB + ABOUT - care about - dream about sb / sth - think about - hear about: be told about - warn... about 4. VERB + ON - concentrate on / focus on - depend on / rely on - live on - congratulate... on - spend... on 5. VERB + OF - consist of - die of - take care of - accuse... of - remind... of 6. VERB + AT - laugh at / smile at - shout at - look at / stare at / glance at - point at / aim at 7. VERB + IN - succeed in - arrive in / at 8. VERB + WITH - provide... with - charge... with 9. VERB + FROM - suffer... from / borrow... from - save / protect / prevent... from V. ADJECTIVE + PREP: (Tính từ + giới từ) 1. ADJ + TO - accustomed to - addicted to - harmful to - sim ilar to / agreeab le to - good / nice / kind / polite / rude /…. to sb - important to 2. ADJ + FOR - availab le for - responsible for - famous for - late for 3. ADJ + ABOUT - angry about - anxious about - worried about - excited about 4. ADJ + ON - keen on - dependent on 5. ADJ + OF - afraid of / full of - aware of / tired of - ashamed of - capable of 6. ADJ + AT - surprised at - quick at - bad / good at - brilliant at 7. ADJ + IN - confident in - successful in - interested in - rich in 8. ADJ + WITH - equipped with - bored with - busy with - acquainted with 9. ADJ + FROM - different from - absent from - safe fromNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 51 CHUYÊN ĐỀ 12 CÁC TỪ (CỤM TỪ) DIỄN TẢ SỐ LƯỢNG (EXPRESSIONS OF QUANTITY) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T I. Some/Any Cả some và any đều được dùng để chỉ một số lượng không xác định khi không thể hay không cần phải nêu rõ số lượng chình xác 1. Some: một ít, một v i * “Some” thường được đặt trong câu khẳng định, trước danh từ đếm được (số nhiều) hoặc danh từ không đếm được. EX: I want some milk. - I need some eggs. * Đôi khi ―some‖ được dùng trong câu hỏi (khi chúng t among chờ câu trả lời là YES. Hoặc được dùng trong câu yêu cầu, lời mời hoặc lời đề nghị. EX: Did you buy some oranges? Would you like some more coffee? May I go out for some drink? 2. Any: một ít, một v i * ―Any‖ thường đặt trước danh từ đếm được (số nhiều) hoặc danh từ không đếm được trong câu phủ định hoặc nghi vấn. EX: Do you want any sugar? She d idn‘t see any boys in her class. * ―Any‖ được dùng trong mệnh đề khẳng định, trước danh từ số ìt (đếm được hoặc không đếm được) hoặc sau các từ có nghĩa phủ định (never, hardly, scarely, without….) EX: I‘m free all day. Come and see me any time you like. He‘s lazy. He never does any work If there are any letters for me, can you send them on to this address? If you need any more money, please let me know. Notes: - Khi danh từ đã được xác định, chúng ta có thể dùng some và any không có danh từ theo sau EX: Tim wanted some milk, but he couldn‘t find any. or If you have no stamps, I will give you some. -Các đại từ (something, anything, someone, anyone, somebody, anybody, somewhere, anywhere…) được dùng tương tự như cách dùng some, any EX: I don‘t see anything on the table. Or Is there anybody in your house now? Or I want to do something to help you. II. Much, m ny, gre t de l of, l rge number of, lot of, lots of…NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 52 With countable nouns - many - a large number of - a great number of - p lenty of - a lot of - lots of With uncountable nouns - much - a large amount of - a great deal of - plenty of - a lot of - lots of EX: I don‘t have much time for night clubs. There are so many people here that I feel tired. She has got a great deal of homework today. Did you spend much money for the beautiful cars? There‘s plenty of milk in the fridge. There are p lenty of eggs in the fridge. A large number of students in this school are good. I saw lots of flowers in the garden yesterday. A large amount of air pollution comes from industry. - Theo nguyên tắc chung, chúng ta dùng many, much trong câu phủ định và câu nghi vấn và dùng a lot of, lots of trong câu khẳng định. EX: Do you know many people here? Or We didn‘t spend much money for Christmas presents. But we spent a lot of money for the party Tuy nhiên trong lố i văn trang trọng, đôi khi chúng ta có thể dùng many và much trong câu xác đ ịnh. Và trong lối nói thân mật, a lot of cũng có thể dùng được trong câu phủ định và nghi vấn Ex: Many students have financial problem There was much bad driving on the road I don‘t have many/ a lot of friends Do you eat much/ a lot of fru it? - Notes: -Kh i trong câu xác đ ịnh có các từ ―very, too, so, as. ‖ thí phải dùng ―Much, Many”. (Không được dùng lot of, lots of, plenty of) EX: There is too much bad news on TV tonight. There are too many mistakes in your writing. There are so many people here that I feel tired. Very much thường được dùng trong câu khẳng định như một trạng từ, chứ không phải là từ hạn định Ex: I very much enjoy travelling. Or Thank you very much Many of, much of + determiner/ pronoun Ex: I won‘t pass the exam; I‘ve missed many of my lessons. You can‘t see much of a country in a week. III. Few, A few, Little, A little: 1. Few/ A few: dùng trước các danh từ đếm được số nhiều. * FE W: rất ìt, hầu như không có (chỉ số lượng rất ìt, không nhiều như mong muốn, thường có nghĩa phủ định) EX: I don‘t want to take the trip to Hue because I have few friends there. They hardly find a job because there are few jobs. * A few: Một vài, một ìt EX: There are a few empty seats here. You can see a few houses on the hill. 2. Little/ A little: dùng trước các danh từ không đếm được.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 53 * Little: rất ìt, hầu như không có (thường có nghĩa phủ định) EX: I have very little time for reading. We had little rain all summer. * A little: một ìt, một chút (thường có nghĩa khẳng đ ịnh) EX: I need a little help to move these books. Would you like a little salt on your vegetables? NOTES: - Only a little và only a few có nghĩa phủ định Ex: We must be quick. We‘ve got only a little time (only a little = not much) Only a few customers have come in (only a few = not many) - (a) little of/ (a) few of + determ iner/ pronoun Ex: Only a few of the children in this class like math Could I try a little of your wine? IV. All, most, some, no, all of, most of, some of, none of: 1. All (tất cả), most (phần lớn, đa số), some (một vài), no (không), được dùng như từ hạn định (determiner): All/ most/ some/ no (+ adj) + plural noun/ uncountable noun Ex: All ch ildren are fond of candy. Or Most cheese is made from cow‘s milk There are no rooms availab le Or All classical music sends me to sleep 2. All of, most of, some of, none of: được dùng trước các từ hạn định (a, an, the, my, his, this, …) và các đại từ Ex: Some of those people are very friendly. Or Most of her friends live abroad. NOTES: - Chúng ta có thể bỏ of sau all hoặc half khi of đứng trước từ hạn định (không được bỏ of khi of đứng trước đại từ Ex: All (of) my friends live in London. But all of them have been to the meeting Half (of) this money is mine, and half of it is yours - Chúng ta thường không dùng of khi không có từ hạn định (mạo từ hoặc từ sở hữu) đứng trước danh từ. Tuy nhiên trong một vài trường hợp most of cũng có thể được dùng mà không có từ hạn định theo sau, vì dụ như trước các tên riêng và địa danh. Ex: The Romans conquered most of England - Các cụm danh từ đứng sau all of, most of, some of,… thường xác định (phải có the, these, those,… hoặc các tình từ sở hữu) Ex: Most of the boys in my class want to choose well-paid job - Chúng ta có thể bỏ danh từ sau all, most, some, none nếu nghĩa đã rõ ràng Ex: I wanted some cake, but there was none left. Or The band sang a few songs. Most were old ones, but some were new. V. Every, each Thường được dùng trước danh từ đếm được ở số ìt Ex: The police questioned every/ each person in the build ing. Or Every/ each room has a number Trong nhiều trường hợp, every và each có thể được dùng với nghĩa tương tự nhau Ex: You look more beautifu l each/ every time I see you Tuy nhiên every và each vẫn có sự khác biệt nhau về nghĩa - Every (mỗi, mọi) Chúng ta dùng every khi chúng ta nghĩ về người hoặc vật như một tổng thể hoặc một nhóm (cùng nghĩa với all) Ex: Every guest watched as the President came in.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 54 Or I go for a walk every day Every có thể được dùng để nói về ba hoặc nhiều hơn ba người hoặc vật, thường là một số lượng lớn Ex: There were cars parked along every street in town - E ch (mỗi) Chúng ta dùng each khi chúng ta nghĩ về người hoặc vật một cách riêng rẽ, từng người hoặc từng vật trong một nhóm Ex: Each day seemed to pass very slowly Each có thể được dùng để nói về hai hoặc nhiều hơn hai, thường là một nhóm nhỏ người hoặc vật Ex: There are four books on the table. Each book was a different co lour Each có thể được dùng một mính hoặc dùng với of (each of + determiner/ pronoun) Ex: There are six flats. Each has its own entrance. Or Each of the house has a backyard VI. Subject-verb agreement With fractions, percentages and indefinite quantifiers (e. g., all, few, many, much,some), the verb agrees with the preceding noun or clause: With a singular or non-count noun or clause, use a singu lar verb : One-third of this article is taken up with statistical analysis. Much of the book seems relevant to this study. Half of what he writes is undocumented. Fifty percent of the job is routine. All the information is current With a plural noun, use a plural verb : One-third of the students have graduate degrees. Many researchers depend on grants from industry. Half of his articles are peer-reviewed. Fifty percent of the computers have CD-ROM drives. All the studies are current. With a collective noun, use either a singular or a p lural verb, depending on whether you want to emphasize the single group or its individual members: Half of my family lives/live in Canada. All of the class is /are here. Ten percent of the population is/are bilingual. The words majority and minority are used in a variety of ways: When majority/minority mean an unspecified number more or less than 50%, use a singular verb: The majority holds no strong views. A small minority indicates it supports the proposal. When majority/minority mean a specific percentage, you may use either a singular or a p lural verb: A 75 % majority have/has voted against the measure. A 10 % minority are/is opposed to the measure. When majority/minority refers to a specified set of persons, use a plural verb: A majority of Canadians have voted for change. A minority of the students are willing to pay more. Expressions of time, money and distance usually take a singular verb: Ten dollars is a great deal of money to a child. Ten kilometres is too far to walk. Six weeks is not long enough. Expressions using the phrase number of depend on the meaning of the phrase: They take a singular verb when referring to a single quantity: The number of students registered in the class is 20. They take plural verbs when they are used as indefinite quantifiers A number of students were lateNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 55 CHUYÊN ĐỀ 13 NGỮ ĐỘNG TỪ: (Pr s l verbs) Ngữ động từ là động từ kép gồm có một động từ và một giới từ, trạng từ hoặc với cả hai. Các ngữ động từ không có nghĩa do các từ gộp lại nên ta phải học thuộc nghĩa của chúng. Ví dụ: turn down (bác bỏ), break down (hỏng máy), give up (từ bỏ) Ngữ động từ có thể phân biệt làm bốn loại: - Ngữ động từ tách ra được (separable phrasal verbs) là các ngữ động từ cho phép tân ngữ chen vào giữa We put out the fire We put the fire out We put it out (Không được nói we put out it) - Ngữ động từ không tách ra được (inseparable phrasal verbs) là các ngữ động từ không cho phép tân ngữ chen vào giữa, dù tân ngữ là danh từ hoặc đại từ. We should go over the whole project We should go over it - Ngoài ra, ta còn gặp ngữ động từ không có tân ngữ (instransitive phrasal verbs) When we got to the airport, the plane had taken off His grandfather passed away last year. - Ngữ động từ gồm có 3 từ (three- word phrasal verbs) là các ngữ động từ không tách ra được. We‘ve put up with our noisy neighbours for years. The machine stopped working because it ran out of fuel. Các giới từ v trạng từ thông dụng trong ngữ động từ. Các ngữ động từ thường có nghĩa khác với nghĩa của các thành phần tạo nên chúng. Tuy nhiê, trong một số trường hợp chúng ta có thể dễ dàng đoán được nghĩa của ngữ động từ qua việc nắm vững nghĩa của các giới từ và trạng từ thông dụng. down (xuống đất): cut down a tree, pull down a build ing, knock him down down (lên giấy): write down the number, copy down the address, note down a lecture down (giảm bớt) turn down the volume, slow down, (a fire) that lied downNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 56 down (ngừng hoạt động hoàn toàn) break down, close down off (rời khỏi, lía khỏi) set off a journey, a plane that took off, a book cover that came off, see a friend off at the airport, sells goods off cheaply off (làm gián đoạn) turn off/ switch off the television, cut off the electricity, ring off on (mặc, mang vào) have a shirt on, put the shoes on, try a coat on on (tiếp tục) keep on doing something, work on late, hang on/ hold on on (kết nối) turn on/ switch on the light, leave the radio on out (b iến mất) put out a fire, blow out a candle, wipe out the dirt, cross out a word out (hoàn toàn, đến hết) clean out the table, fill out a form, work out the answer out (phân phát) give out/ hand out copies, share out the food between them out (lớn giọng) read out the names, shout out, cry out, speak out out (rõ ràng) make out the meanings, point out a mistake, p ick out the best over (từ đầu đến cuối) read over/ check over something, think over/ talk over a problem, go over a report up (làm gia tăng) turn off the volume, blow up/ pump up a tyre, step up production up (hoàn toàn, hết sạch) eat/ drink it up, use up something, clear up/ tidy up the mess, pack up a suitcase, cut up into pieces, lock up before leaving, sum up a situation. Một số ngữ động từ thường gặp  Ngũ động từ tách r được: Back up (ủng hộ) If you don‘t believe me, ask Bill. He‘ll back me up Blow up (làm nổ tung) They blew up the bridge Bring about (làm xảy ra, dẫn đến, gây ra) What brought about the change in his attitude? Bring down (hạ xuống, làm tụt xuống) We must bring the price of the product down if we are go ing to be competitive Bring up (đưa ra một vấn đề) My friend brought up that matter again Bring up (nuôi dạy) He was born and brought up in a good environment Call off (hoãn lại, ngưng lại, bỏ đi) They called off the meeting Carry on (tiếp tục) He carried on the task while others had left Cheer up (làm cho ai phấn khởi, vu i vẻ lên) Mary‘s unhappy- we should do something to cheer her up Clear up (dọn dẹp, giải quyết)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 57 She cleaned up the spare room Cut down (giảm bớt, cắt bớt) He cut down the numbet of employees in his company Do over (làm lại từ đầu) I‘m sorry but your writing is not good enough. You‘ll have to do it over. Draw up (lập kế hoạch) The residents of the build ing drew up a plan to catch the thief Fill in/ out (điền vào tờ đơn, tờ khai) He filled out the job application form Filll up (đổ, lấp đầy) She filled up the jug with the water Find out (phát hiện ra) She found out the truth Figure out (suy nghĩ để tím ra) Can you figure out how to do it? Give away (cho, phân phát) He gave away his clothes to the poor Give back (hoàn lại, trả lại) He hasn‘t given bacjk my book yet. Give up (từ bỏ, bỏ cuộc) You should always keep trying. Don‘t give up! Hand in (nộp bài vở..) The students handed in their essays. Hand out (phân phát) Peter, please hand these copies out to the class. Hang up (treo lên, cúp máy) We were talking when she suddenly hung up the phone Hold up (làm đính trệ, trí hoãn) I was held up in the traffic for nearly 2 hours. Lay off (cho ai ngh ỉ việc) His company has laid off another 50 people this week. Leave out (bỏ đi) He left out all the prepositions Let down (làm thất vọng) He really let me down by not finishing the assignment Look over (xem xét, kiểm tra) I am going to look the house over next week Look up (tím kiếm trong tài liệu tra cứu) She had to look up too many words in the dictionary Make up (bịa, dựng chuyện) He made up a story about how he got robbed on the way to work. Make out (hiểu) He was so far away, we really couldn‘t make out what he was saying. Pass on (truyền, chuyển tiếp) He passed the news on to the president Pick out (chọn ra) She picked out some very nice clothes Pick up (đón ai bằng xe) He had to leave early to pick up hì daughter. Point out (chỉ ra) She pointed out the mistakes. Put away (cất đ i chỗ khác)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 58 They put away the books Put off (hoãn lại) He asked me to put off the meeting until tomorrow Put on (mặc quần áo) He put on his hat and left Put out (dập tắt) They arrived in time to put out the fire. Set up (bắt đầu, thành lập, mở văn phòng, trường học…) They set up a new office in Vietnam Take down (ghi chép) Take down the instructions Take off (cởi bỏ quần áo) He took off hia hat when he saw her Take over (tiếp quản, tiếp tục) CBS Records was taken over by Sony Throw away (ném đi, vứt đ i) Don‘t throw the book away. Try on (mặc thử quần áo) She tried on five b louses in the shop Try out (kiểm tra cái gí qua việc sử dụng nó) I tried out the car before I bought it Turn down (giảm âm lượng) Could you turn down the radio, please? Turn down (khước từ) His application was turned down Turn into (b iến thành, trở thành) The prince was turned into a frog by the witch Turn off (khóa, tắt…) We turned off the television Turn on (khởi động, bật lên) Would you mind turning on the cassette player? Use up (dùng hết) They have used up all the money.  Ngữ động từ không tách r được: Break in/ into (đột nhập) Someone broke into my apartment last night and stole the money. Call on (thăm viếng) He called on his friend Call for (đòi hỏi) Th is plan called for a lot of effort Care for sb (chăm sóc) He cared for h is sick father for three years Come across (gặp một cách tính cờ) I came across a photo of my grandmother yesterday when I was cleaning the house. Count on (tin cậy vào, dựa vào) I counted on him to show me what to do. Get over (vượt qua) It took me two weeks to get over the flu Go over (xem lại, đọc lại) The students went over the material before the examNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 59 Hear from (nhận được tin của ai) Have you heard from him lately? Look after (chăm sóc, trông nom) Who is looking after your dog? Look for (tím kiếm) He‘s looking for his keys Look into (đ iều tra) The police are looking into the murder Run across (tín cờ gặp ai hoặc tím thấy cái gí) I ran across my old roommate at the college reunion. Run into (tính cờ gặp ai) I ran into my old friend on the way to school stand for (thay cho, đại diện cho) VIP stands for ―very important person‖ Take after (giống ai) He takes after h is mother  Ngữ động từ không có tân ngữ Break down (hỏng máy) The car has broken down. Break out (nổ ra, bùng nổ) The war broke out when the talks failed. Catch on (h iểu) He catches on very quickly. You never have to explain twice. Come back (quay lại, trở lại) I will never come back to this place Come in (đ i vào) They came in through the back door Come to (tỉnh lại) He was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again Come over (ghé thăm nhà ai) The ch ildren promised to come over, but they never do. Come up (nêu lên một vấn đề) That issue never came up during the meeting. Die down (lắng xuống) The d ispuse had lied down and he was able to lead a normal life again. Dress up (mặc diện) We should dress up to go to the theater. Drop by (tạt vào, nhân tiện đi qua ghé vào thăm) If you come to our town, please drop by to see us Eat out (ăn tối ở nhà hàng) Do you feel like eating out tonight? Get on (tiến bộ) How are you getting on in your new job? Get up (ngủ dậy) He got up early to go to the airport. Go back (trở về, về, trở lại) I‘ll never go back to that place Go off (nổ, reo lên) The gun wen off when he was cleaning it Go off (đèn, điện … tắt)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 60 Suddenly the lights went off. Go on (tiếp tục) I though he would stop, but he just went on Go on (xảy ra, d iễn ra) What‘s going on here? Go up (tăng, tăng lên) The price of gas went up by 5 % Grow up (trưởng thành) Th is is the town where I grew up Hold on (giữ máy điện thoại không cắt) Could you hold on a minute, please? Keep on (tiếp tục) The kept on looking for the dog Pass out (mê đi, bất tỉnh) She passed out when she heard the news. Pull up (dừng lại, làm dừng lại) A black car has just pulled up outside your front door Set off (bắt đầu lên đường) We set off very early Show off (khoe khoang) He‘s always showing off about how much money he has got. Show up (xuất hiện) He didn‘t show up last night Speak up (nói to hơn) Can you speak up a little? I can‘t hear you? Take off (máy bay cất cánh) The p lane is taking off Turn up (đến nơi, xuất hiện) She invited a lot of people to her party, but only a few turned up.  Ngữ động từ gồm có 3 từ: Break in on (cắt ngang, làm gián đoạn) He broke in on our conversation Catch up with (đuổi kịp) She left an hour ago. I‘ ll never catch up with her now. Come in for (hứng chịu sự phê bính, công kìch) He has come in for a lot of criticism lately Come up with (tím ra lời giải, ý tưởng….) He came up with a very good idea Cut down on (giảm bớt) He‘s trying to cut down on cigarettes Do away with (loại bỏ) Most students want to do away with the present curriculum Drop out of (bỏ học nửa chừng) A lot of students dropped out of school last yerar. Face up to (chấp nhận và đối mặt với một điều kiện không dễ chịu) You must face up to the fact that you can‘t do the job. Get away with (thoát khỏi sự trừng phạt) Th is is the third time you have been late this week. You‘re not going to away with it again. Get down to (bắt đầu công việc một cách nghiêm túc) It‘s time to get down to businessNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 61 Get on/ along with (hòa đồng với, có quan hệ thân hữu) Do you get on with your neighbours? Get through with (hoàn thành, hoàn tất) When will you ever get through with that project? Keep up with (theo kịp) Salaries are not keep ing up with inflation. Look forward to (mong chờ) I look forward to the holiday. Look down on (khinh thường) He looks down on his neighbours Look out for (cẩn thận, coi chừng) Slow down. Look out for children crossing. Look up to (ngưỡng mộ, kình trọng) He really looks up to his older brother. Make up for (bù đắp) I got up late; I‘ve spent all day making up for lost time. Put up with (chịu đựng) I can‘t put up with him any more. He‘s so rude Run out of (cạn, hết) The car has run out of petrol CÁC CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERB) THƯỜNG GẶP (trong chư ng trình SGK phổ thông) 1. account for: giải thìch, kể đến 2. ask for: đòi hỏi 3. break down = fail, collapse: hỏng, suy sụp 4. break out = start suddenly: bùng nổ, bùng phát 5. bring up = raise and educate: nuôi nấng 6. bring about = cause sth to happen: xảy ra, mang lại 7. catch up / catch up with: bắt kịp, theo kịp. 8. call off: hủy bỏ 9. call on = visit: viếng thăm 10. call up: gọ i điện 11. carry on: tiến hành 12. carry out: tiến hành 13. catch up with: theo kịp với 14. come along: tiến hành 15. come on= begin: bắt đầu 16. come out = appear: xuất hiện 17. come about = become lower: giảm xuống, sa sút 18. come over = visit: ghẫ thăm 19. come up with: th ink of: Nghĩ ra 20. cool off: (nhiệt tính) nguội lạnh đi, giảm đi. 21. count on = investigate, examinate: tình, dựa vào 22. differ from = not be the same: không giống với 23. fall behind: thụt lù i, tụt lại đằng sau. 24. fill in: đ iền vào, ghi vào 25. fill out = discover: khám phá ra 26. get over = recover from: vượt qua, khắc phục 27. get up: thức dậyNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 62 28. get along / get on with sth: have a good relationship with sb: hòa thuận 29. give in: nhượng bộ, chịu thua. 30. give up = stop: từ bỏ, bỏ 31. go after: theo đuổi 32. go by (thời gian: trôi qua 33. go after = chase, pursue: theo đuổi, rượt đuổi 34. go ahead = be carried out: được diễn ra, tiến hành 35. go along = develop, progress: tiến bộ 36. go away: b iến mất, tan đi. 37. go back = return: trở lại 38. go in : vào, đi vào. 39. go off (chuông): reo, (súng, bom): nổ, (sữa): chua, hỏng, (thức ăn), (đèn) tắt, (máy móc): hư 40. go on = continue: tiếp tục 41. go over: xem lại 42. go out (ánh sáng, lửa, đèn): tắt 43. go up: lớn lên, trưởng thành = grow up, (giá cả): tăng lên 44. go down: (giá cả): giảm xuống 45. hold up = stop =delay: hoãn lại, ngừng 46. hurry up: làm gấp 47. keep on = continue: tiếp tục 48. keep up with: theo kịp, bắt kịp. 49. lay down: đề ra 50. let down: khiến ai thất vọng 51. lie down: nằm nghỉ 52. jot down = make a quick note of something: ghi nhanh 53. look after: chăm sóc 54. look at: nhín 55. look down on sb = coi thường 56. look up to sb = respect: kình trọng 57. look up: tím, tra cứu (trong sách, từ điển) 58. look for: tím kiếm 59. make out = understand: hiểu 60. make up = invent, put sth together: phát minh, trộn 61. pass away = die: chết 62. put on: mặc (quần áo), mang (giày), đội (mũ), mở (đèn) 63. put out = make st stop burning, produce: dập tắt, sản xuất 64. put off = postpone: hoãn lại 65. put up = build: xây dựng 66. result in = lead to = cause: gây ra 67. speak up: nói to, nói thẳng 68. set off = begin: khỏi hành 69. set up = establish: thành lập 70. set out/ set off: khởi hành 71. stand by: ủng hộ 72. stand for: là viết tắt của… 73. take after = resemble: giống 74. take off: cởi (quần áo, giày, mũ); (máy bay) cất cánh 75. take over = take responsible for st /V-ing:đảm nhận trách nhiệm 76. take up = start doing: bắt đầu tham gia 77. try out: thử 78. try on: mặc thử (quần áo) 79. turn down: gạt bỏ, bác bỏNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 63 80. turn off: khóa, tắt (đèn, máy móc, động cơ …) 81. turn on: mở (đèn, máy móc, động cơ …) 82. turn round: quay lại, thay đổi hướng 83. turn up: đến = arrive = appear (xuất hiện) 84. wait up (for): thức đợi ai 85. wash away: cuốn trôi đi, quét sạch 86. wash up: rửa bát đĩa. 87. watch out: đề phòng, chú ý 88. wipe out = remove, destroy completely: xóa bỏ, phá hủy CHUYÊN ĐỀ 14 CẤU TẠO TỪ (WORD FORMATION) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T A. Cách th nh lập DANH TỪ Formation NOUNS Verb + er/ or/ ant Teacher, manager, driver, actor, d irector, attendant, assistant................... Verb + ion Action, invention, construction, direction, revolution, decision.................. Verb + ment/ al Development, appointment, refusal, removal, approval...................... Verb + ing Swimming, teaching, jogging, training, building..................... Adj + ness Kindness, goodness, happiness, sadness, darkness, illness, sickness................. Adj + ty Safety, loyalty, variety, ab ility, honesty, cruelty,.................... Adj + th Length, depth, width, truth, warmth, strength...................................... Adj + dom Freedom, wisdom, boredom.............................. Noun + ist/ ian Guitarish, novelish, vio linist, musician, physician, h istorian.................... Noun + ism Patriotism, capitalism, socialism, heroism........................ Noun + ship Friendship, leadership, scholarship, comradeship............................ Noun + hood Childhood, brotherhood, neighbourhood, parenthood..................... Super/ over/ sub/ sur + N Supermarket, superman overexpenditure subway overexpenditure Vị trí củ DANH TỪ S u tính từ ( dj + N)=They are interesting books. Sau- mạo từ:=a /an / the=- từ chỉ đ ịnh: this , th t, these, those, every, e ch, …=- từ chỉ số lượng: many, some, few, little, several... - tình từ sở hữu: my, his , her, your, our, their, its…= He is a student. These flowers are beautifu l. She needs some water.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 64 S u ngoại động từ (V cần O) She buys books. She meets a lot of people. Sau giới từ (prep. + N) He talked about the story yesterday. He is interested in music. Trước V ch ia thí (N làm chủ từ) The main has just arrived. Sau enough (enough + N) I don‘t have enough money to buy that house. B. Cách th nh lập TÍNH TỪ formular Adjectives - ful Harmful, useful, successful, hopeful, helpful, peaceful, carefu l...... - less Child less, odourless, careless, hopeless, harmless, useless.............. - ly Manly, worldly, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, friendly....... - like Child like, godlike, lifelike, ladylike, manlike.............. - ish Child ish, boyish, girlish, selfish.............. - y Hearthy, dirty, dusty, snowy, windy, rainy, cloudy, sunny, sandy................ - al Natural, national, industrial, agricu ltural, cu ltural, magical................ - ous Dangerous, courageous, poisonous, mountainous................ - ic Artistic, electric, alcoholic, economic............................ - able Enjoyable, reasonable, respectable...................... Un/ im/ il/ ir/in/ dis + adj Un important, impossible, illegal, irregu lar, disab le........................... Vị trí củ TÍNH TỪ Trước N (Adj + N) Th is is an interesting books. Sau TO BE I am tired. Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … =It becomes hot. She feels sad. S u trạng từ=(adv= + adj): extremely (cực kỳ), completely=(hoàn toàn), really (thực sự), terribly, very, quite, rather, …=It is extremely cold. I‘m terribly sorry. She is very beautiful. Sau keep / make) The news made me happy. Sau too (be + too + adj) That house is too small. Trước enough (be + dj + enough)=The house isn‘t large enough. Trong cấu trúc: be + so + dj + th t=She was so angry that she can‘t speak. A, an, the, this , th t, his , her, their, my, … + (Adj) + Noun My new car is b lue. Trong câu cảm thán:=J=How + adj + S + s=J=What + (a / an) + adj + k= How beautiful the girl is! What an interesting film! Note: adj-ed adj-ing Hình thức hiện tại phân từ (-ING): Diễn tả nhận thức của người nói về người/việc gí đó. Ex: That film is interesting. (Bộ phim đó hay.) (Người xem nhận thấy bộ phim hay.) Hính thức quá khứ phân từ (-ED): Diễn tả cảm giác của người nói do người/việc gí đó đem lại. Ex: I am confused about the question. (Tôi b ị bối rối về câu hỏi.) (Câu hỏi làm tôi bối rối.) C. Cách th nh lập ĐỘNG TỪ formular Verbs Dis + verb Dislike, disagree, discharge, disappear, d isappoint................... Mis + verb Mislead, misread, misunderstand,..........................NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 65 Out + verb Outrun, outlive, outnumber,............................. Over + verb Overweigh, overpay, overturn, overheat, overcharge......................... Re + verb Rewrite, reuse, recycle, return, retell, recall,............................. Under + verb Underdevelop, underdo, underline, undercharge, undersign..................... En + adj Enable, enrich, enlarge, encourage, endanger............... ADJ/ noun + en Weaken, sharpen, tighten, loosen, shorten, soften Adj/ noun + ise/ ize Socialize, memorize, industrialize,sympathise economise.................. C. Cách th nh lập TRẠNG TỪ Phần lớn: Adj + -ly ---> Adv Ex: beautifu lly, carefully, suddenly, carelessly, recently... Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ: - good (a) well (adv): giỏi, tốt - late (a) late / lately (adv): trễ, chậm - ill (a) ill (adv): xấu, tồi, kém - fast (a) fast (adv): nhanh - hard (a) hard (adv): tìch cực, vất vả, chăm chỉ h rdly ( dv): hầu như không Vị trí củ Trạng từ 1. Adv + adj Ex: She is very beautiful. The weather is extremely hot. 2. Adverbs are placed at the beginning of the sentence. Ex: Unfortunately, he failed the exam. 3. Adverbs are placed after the verb modified. Ex: He is running fast. 4. Adv + Pii Ex: He is well educated. The wedding day is carefully chosen by groom‘s parents. CHUYÊN ĐỀ 15 ĐẢO NGỮ (INVERSIONS) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T 1. Inversions with negative Adverbs: Never Never before Never in one‘s life Auxiliary+S+Verb(inf) Never again Rarely Seldom Little Hardly ever Barely Auxiliary+S+Verb(inf) Scarely ever Neither Nor EG. - Never in mid-summer does it snow. - Rarely do they - Hard ly ever does he speak in the public - Nor do INGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 66 2. Inversions with NO v NOT No+ N + auxiliary+S+Verb(inf) Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf) Eg: No money shall I lend you from now on = Not any money shall I lend you from now on 3. Inversions with ONLY - Only with Only once only in this way Auxiliary+S+Verb(inf) only in, on,at + N only then only later Eg: Only once did I meet her - only after only when + S +BE/V, Auxiliary+S+Verb(inf) only if Eg. Only after he had graduated, did he start looking for a job. Only after all gest had gone home,could we relax - Only by + Ving, Auxiliary+S+Verb(inf) Eg. On ly by practising E every day, can you speak it fluently 4. Inversions with some phrases At no time On no condition On no occasion On no account Under/ in no circumstances For no reason + Auxiliary+S+Verb(inf) In no way No longer In Vain. Not for one moment. Eg. For no reason will you play traunt The money is not tobe paid under any circumstances = Under no circumsstances is the money to be paid On no condition shall we accept their proposal 5. No sooner.......... than..... Hardly/ Bearly/ Scarely........ When/ before Eg. No sooner had I arrived home than the telephone rang Hard ly had she put up her umbrella before the rain becam down in torrents 6. Not only....... but...... als o..... Not only + auxiliary + S + V, but.... also..... but S+ v/be …….. as well. ……………………too Eg. Not only is he good at E but he also draws very well Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly Not only do they rob you, they smash everything too 7. Inversions fter “SO” +So+ adj/ adv + auxiliary + S+V+ that clause Eg. So dark is it that I can't writeNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 67 So busy am I that I don't have time to look after myself So difficult was the exam that few students pass it So attractive is she that many boys run after her + so little So few So much + Auxiliary+S+Verb(inf) So many So + Adj Eg. So much beer did he drink that he didn‘t know the way to home 8. Inversion with”such” SUCH + be+ N+ clause Eg. Such was the force of the storm that all the trees were uproofed 9. Inversions after As, Than - S + V/BE + ……, As + Auxiliary+S+Verb(inf) Eg. I am very worried about bully ing in the school, as are a lot of the parents. - S + V/BE + the comparative than + Auxiliary+S+Verb(inf) Eg. The police in this area make more arrests than do officers in other parts of the country. 10. Inversions with : not untill, adverbs of time Not until/ till+ clause/ adv of time, Not since + auxiliary+ S+ V(inf) I won't come home till 10 o'clock =Not until/ till o'clock that I will come home = It is not until 10 o'clock that I will come Ididn't know that I had lost my key till I got home = Not until/ till I got home did I know that I had lost my key 11. Inversions with No where+ Auxiliary+ S+V Eg. No where in the Việt Nam is the cenery as beautiful as that in my country No where do I feel as comfortable as I do at home No where can you buy the goods as good as those in my country 12. Inversions with “here nd there” - Here + Be/ Main V +N There Eg. Here comes the bus. Here are the answers, There goes the bus. BUT Here he comes There they arrive **There are some id iomatic expressions with here and there Here you are = This is for you. There Here are you. Here we are. There you are. 13. Inversions with Adverb, adverb phrases of place - Adverb, adverb phrases of place + MainV + N Eg: Near the end of September came several bad storms In the door stood her father In the cave were found skulls of prehistoric men At the head of our village stands an old pagodaNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 68 14. Inversions with prepositions Down in from + Verbs of motion + S over up away … Eg. Away went the runner Note Away they went 15. Inversions with conditional sentences a,Type 1: If clause = should+S+V Eg. Should she come late she wil miss the train should he lend me some money I will buy that house, b,Type 2:If clause= Were S +to V Were+S +…….. If I were you I would work harder =Were I you........ If I knew her I would invite her to the party = Were I to know her....... C, Type 3: If clause = Had+S+PII If my parents hadn't encouraged me, I would have taken pass exam = Had my parents not encouraged me.... 16. Inversions with Adjectives and past participle Eg. Gone were the memorable days 17. Inversions with Adverb of Order (first, second) Eg. First came the ambulanceCHUYÊN ĐỀ 16 SỰ KẾT HỢP TỪ (COLLOCATIONS) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T 1. Thế nào là sự kết hợp từ tự nhiên? (What are collocations?) Collocations là sự kết hợp các từ theo tập quán, qui ước (conventional word combinations), hay gọi cách khác là sự kết hợp từ tự nhiên. Chúng ta có thể nói: "a burning desire" (một khao khát cuồng nhiệt) hay "a blazing row" (một chuỗi, hàng sáng rực)... nhưng ta không nói: "a blazing desire" hay "a burning row". Một ai đó có thể là "a heavy smoker" (một tay nghiện thuốc lá nặng) hoặc "a devoted friend" (một bằng hữu tận tụy) nhưng không thể nói, "a devoted smoker" hoặc "a heavy friend". Theo ngữ nghĩa thí những cách dùng từ như trên cũng được xem là những cấu trúc đặc biệt của Anh ngữ. Những cách diễn đạt như thế khá dễ hiểu, nhưng thật không dễ dàng cho người học tiếng Anh sử dụng cho đúng. Làm thế nào để kết hợp các từ lại cho chình xác, cho "giống như người bản xứ sử dụng"? Chẳng hạn để diễn tả một người hút thuốc lá nhiều, ta có thể nghĩ đến một loạt các tình từ để kết hợp với danh từ smoker như: strong, hard, big, mad, fierce, devoted... nhưng sự việc đã được người Anh "chọn sẵn" từ lâu rồi. Đó là tĩnh từ: heavy, và chỉ những người biết được từ này thí diễn đạt "người hút thuốc lá nhiều, hay người ghiền thuốc lá" là heavy smoker mới chình xác thôi. Một người mới học tiếng Anh có thể dùng các tĩnh từ liệt kê ở trên để đặt trước smoker như "strong smoker" chẳng hạn để nói thí người nghe vẫn hiểu, nhưng câu nói sẽ không được tự nhiên. Cách kết hợp từ theo quy ước như trên trong Anh ngữ gọi là collocations và bất cứ ngôn ngữ nào cũng có một số rất lớn những collocations này. Thì dụ trong Việt ngữ, con chó đen ta kêu là "chó mực", con mèo có ba màu lông ta kêu là "mèo tam thể"... nhưng nếu một người nước ngoài học tiếng Việt nói "chó đen" hay "mèo ba màu" thí ta cũng vẫn hiểu.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 69 Tóm lại, việc học các co llocations không có một quy tắc nào rõ rệt, chúng ta cần phải học thuộc lòng (learn by heart) rồi thực tập (practice), áp dụng (put in use), dần dần sẽ có thể mở rộng vốn từ. (Original text in the Dictionary of English Usage, Trẻ, 2006 - ed ited by StevenVu) 2. Các dạng kết hợp từ tự nhiên (Types of Collocation) A. Tình từ + Danh Từ (Adjectives and Nouns) Chúng ta cần chú ý rằng, có nhiều tĩnh từ được sử dụng với những danh từ cụ thể. e. g. Jean always wears red or yellow or some other bright color. (Jean luôn luôn mặc đồ đỏ, đồ vàng, hoặc những đồ có màu chói sáng) We had a brief chat about the exams but didn't have time to discuss them properly. (Tụi tôi có một cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi về những kí thi, nhưng không có thí giờ thảo luận chúng đúng mực) Unemployment is a major problem for the government at the moment. (Thất nghiệp là vấn đề chình yếu đối với chình phủ ngay thời điểm này) Improving the health service is another key issue for the government. (Việc cải th iện dịch vụ chăm sóc sức khỏe lại là một vấn đề quan trọng khác đối với chình phủ) B. Danh từ + Động Từ hoặc Động Từ + Danh từ (Nouns and Verbs) Ta hãy để ý cách kết hợp danh từ và động từ trong câu. Tất cả các vì dụ sau đây đều liên quan đến kinh tế học và thương mại. e. g. The economy boomed in the 1990s. (the economy was very strong) (Nền kinh kế này rất mạnh vào thập niên 90) The company has grown and now employs 50 more people than last year. (Công ty phát triển và giờ thí có thể tuyển dụng nhiều hơn 50 công nhân so với năm rồi) The company has expanded and now has branches in most major cities. The company launched the product in 2002. (introduced the product) (Công ty giới thiệu sản phẩm này hồi năm 2002) The price increase poses a problem for us. (is a problem) (Sự tăng giá thành là một khó khăn cho chúng ta) C. Giữa các danh từ (a + Noun + of + Noun) Có rất nhiều sự kết hợp tự nhiên dựa trên mẫu: a... of... e. g. As Sam read the lies about him, he felt a surge of anger. (nói một cách văn chương: a sudden angry feeling) (Khi Sam đọc được những lời nói láo về nó, nó bỗng nổi cơn giận dữ) Every parent feels a sense of pride when their child does well or wins something. (Bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng có niềm tự hào khi con em họ làm tốt hay thắng được cái gí) I felt a pang of nostalgia when I saw the o ld photos of the village where I grew up. (Lòng tôi trỗ i dậy một nỗi nhớ quê hương khi xem những bức hính cũ về cái xóm nơi tôi trưởng thành D. Động từ và những đặc ngữ với giới từ. (Verbs and Expressions With Prepositions) Một số động từ liên kết với đặc ngữ (gồm giới từ + danh từ) cụ thể để tạo sự kết hợp tự nhiên. e. g. As Jack went on stage to receive his gold medal for the judo competition you could see his parents swelling with pride. (looking extremely proud) (Khi Jack tiến lên sân khấu nhận huy chương vàng trong cuộc đấu Nhu đạo, anh có thể thấy ba má nó tràn trề kiêu hãnh) I was filled with horror when I read the newspaper report of the explosion. (Tôi thấy kinh sợ kh i đọc mẩu tin báo về vụ nổ)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 70 When she spilt ju ice on her new skirt the little girt burst into tears. (suddenly started crying) (Khi làm đổ nước trái cây lên cái đầm mới, đứa bẫ gái òa khóc) E. Động từ và Phó từ (Verbs and Adverbs) She pulled steadily on the rope and helped him to safety. (pulled firmly and evenly) (Nàng nắm chặt không buông sợi dây thừng để cứu chàng đến nơi an toàn) He placed the beautifu l vase gently on the window ledge. (Hắn đặt nhẹ nhàng cái bính hoa đẹp trên cái tủ dưới cửa sổ) "I love you and want to marry you," Derek whispered softly to Marsha. ("Ta yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ," Derek thí thầm nhẹ nhàng vào tai Marsha) She smiled proudly as she looked at the photos of her new grandson. (Bà ta mỉm cười hãnh diện khi ngắm nhín những tấm hính chụp thằng cháu mới ra đời) F. Phó từ + Tĩnh từ (Adverbs and Adjectives) They are happily married. (Họ kết hôn (và chung sống) trong hạnh phúc) I am fully aware that there are serious problems. (I know well) (Tôi biết rõ rằng đang có những vấn đề nghiêm trọng) Harry was blissfu lly unaware that he was in danger. (Harry had no idea at all) (Thằng Harry hoàn toàn không nhận thức được rằng nó đang bị nguy hiểm) MỘT SỐ VÍ DỤ VỚI 1 SỐ ĐỘNG TỪ MAKE - make arrangements for: sắp đặt, dàn xếp e. g. The school can make arragements for pupils with special needs. Nhà trường có thể sắp đặt cho cho học sinh những nhu cầu đặc biệt. - make a change / changes: đổi mới e. g. The new manager is p lanning to make some changes. Vị tân giám đốc đang trù hoạch một số thay đổi. - make a choice: chọn lựa e. g. Jill had to make a choice between her career and her fam ily. Jill phải chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đính. - make a comment / comments (on): bính luận, chú giải e. g. Would anyone like to make any comments on the talk? Có ai muốn bính luận gí về bài diễn thuyết không ạ? - make a contribution to: góp phần vào e. g. She made a useful contribution to the discussion. Cổ đã có đóng góp hữu dụng vào cuộc thảo luận. - make a decision: quyết định e. g. I'm glad it's you who has to make the decision, not me. Tao mừng ví chình mày phải quyết định, chứ không phải tao. - make an effort: nỗ lực e. g. Joe is really making an effort with his maths this term. Joe đang thực sự nỗ lực học toán ở học kí này.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 71 - make friends: làm bạn, kết bạn. e. g. Karen is very good at making friends. Karen rất giỏi kết giao bạn. - make an improvement: cải thiện e. g. Repainting the room has really made an improvement. Việc sơn lại căn phòng thực sự đã được cải th iện. - make a m istake: phạm sai lầm, nhầm lẫn e. g. They've made a mistake in our bill. Họ đã nhầm lẫn gí đó trong cái hóa đơn của chúng ta. - make a phone call: điện thoại e. g. I've got to make some phone calls before dinner. Tô i phải gọ i một số cuộc điện thoại khi ăn tối. - make progress: tiến bộ e. g. Harriet is making progress with all her schoolwork. Harriet đang có tiến bộ với việc học ở trường. - make noise: làm ồn e. g. Stop making noise! Dừng làm ồn coi! - make a journey/ a trip / journeys: đi du hành e. g. I still use my car, but now I make fewer journeys. Tô i vẫn còn đi xe hơi, nhưng giờ tô i ìt đ i du hành hơn trước. - make a promise: hứa e. g. She made a promise to visit them once a month. Nàng hứa đi thăm họ mỗi tháng một lần. - make an inquiry / inquiries: đòi hỏi, yêu cầu, hỏi để biết e. g. I don't know who sent the gift, but I'll make some inquiries. Tô i không biết ai đã gử i món quà này, nhưng tôi sẽ hỏi để biết. - make a remark: bính luận, nhận xẫt. e. g. The Senator denied making the remark. Ngài Thượng nghị sĩ từ chối bính luận. - make a speech: đọc diễn văn e. g. Each child had to make a short speech to the rest of the class. Mỗi đứa trẻ đều phải đọc diễn văn ngắn trước cả lớp. - make a fuss of / over someone: lộ vẻ quan tâm (bạn nguyenhoaphuong bổ sung) e. g. They made a great fuss of the new baby. Bọn họ quan tâm nhiều đến đứa bẫ mới đẻ. - make a fuss / kick up a fuss (about something): cằn nhằn tức giận, phàn nàn (về cái gí đó e. g. Josie made a fuss / kicked up a fuss because the soup was too salty. Josie phàn nàn ví món canh quá mặn. - make a p lan / plans: trù hoạch, lên kế hoạch (bạn nguyenhoaphuong bổ sung) e. g. We need to make plans for the future. Chúng ta cần lên kế hoạch cho tương lai. - make a demand / demands (on): đòi hỏi (bạn nguyenhoaphuong bổ sung) e. g. Flying makes enormous demands on pilots. Chuyến bay đòi hỏi người phi công rất nhiều. - make an exception: tạo ngoại lệ, cho phẫp một ngoại lệ (bạn nguyenhoaphuong bổ sung) e. g. Children are not usually allowed in, but I'm prepared to make an exception in this case. Trẻ em thường không được phẫp vô đây, nhưng tôi chuẩn bị tạo ngoại lệ trong trường hợp này (tức là cho tụi nó vô. - make cũng thông dụng với ngh ĩa: làm, tạo ra, chế tạo ra; như khi ta nói "make a bicycle" (chế tạo ra chiếc xe đạp), "make a cake" (nướng, làm ra cái bánh),...NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 72 DO - do your best: làm hết sức mính e. g. All that matters in the exam is to do your best. Điều quan trọng nhất trong kí thi là hãy làm hết sức mính. - do damage (to): gây hại đến e. g. The storm did some damage to our roof. Cơn bão đã gây thiệt hại phần nào cho cái trần nhà của chúng tôi. - do an experiment: làm thì nghiệm e. g. We are doing an experiment to test how the metal reacts with water. Chúng tôi đang làm thì nghiệm để kiểm tra xem kim loại phải ứng với nước như thế nào. - do exercises: làm bài tập, tập thể dục. e. g. We'll do some exercises practicing these collocations tomorrow. Chúng con sẽ làm bài tập thực hành những sự kết hợp tự nhiên này vào ngày mai. - do someone a good turn / do someone a favor: làm việc tốt, làm ân huệ e. g. Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day. Các hướng đạo sinh nên làm việc tốt mỗi ngày. - do harm: có hại, gây hại e. g. Changing the rules may do more harm than good. Thay đổi luật lệ có thể có hại hơn là có lợi. - do your hair: thay đổi kiểu tóc, làm tóc e. g. No, I'm not ready. I haven't done my hair yet. Không, mính chưa sẵn sàng. Mính vẫn chưa làm tóc xong mà. - do your homework: làm bài tập về nhà e. g. My son has to do his homework straight after school. Con trai tôi phải làm phải tập về nhà của nó ngay sau khi đi học về. - do the ironing / shopping / washing, etc.: ủi đồ, đi mua sắm, giặc giũ... e. g. I'll do the washing if you do the ironing. Em sẽ giặc giũ nếu anh ủi đồ. - do research: ngh iên cứu. e. g. I'm still doing research for my thesis. Tô i vẫn còn đang nghiên cứu để làm luận văn. - do a / the crossword: giải ô chữ (bạn nguyenhoaphuong bổ sung) e. g. I like doing the crossword. Tôi thìch chơi giải ô chữ. Từ các cách kết hợp từ tự nhiên trên, ta có thể thấy, nhiều sự kết hợp giữa DO/MAKE + Danh từ thường có nghĩa tương đương với 1 động từ. Thì dụ, do research = (to) research, make a mistake = (to) m istake... Nhưng trên thực tế, người bản xứ thường sử dụng lối thành lập collocations. Đây là một tập quán hành văn của người Anh, Mĩ (styles), thay ví dùng một tiếng động từ, họ ưa chuộng dùng động từ + danh từ để kẫo dài phần vị ngữ (predicative) hơn. HAVE - have an accident: gặp tai nạn. e. g. Mr. Grey had an accident last n ight but he's OK now. Ýng Grey bị tai nạn tối qua nhưng giờ ổng ổn cả rồi. - have an argument / a row: cãi cọ e. g. We had an argument / a row about how to fix the car. Tụ i tao cãi cọ về cách sửa cái xe hơi. - have a break: ngh ỉ giải lao (cũng: take a break) e. g. Let's have a break when you finish this exercise. Chúng ta hãy nghỉ giải lao sau kh i anh giải xong bài tập này.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 73 - have a conversation / chat: nói chuyện e. g. I hope we'll have time to have a chat after the meeting. Tô i mong là chúng ta sẽ có thí giờ nói chuyên sau cuộc họp. - have difficu lty (in) (doing something): gặp khó khăn e. g. The class had difficulty understanding what to do. Lớp học gặp trở ngại trong việc h iểu được những điều phải làm. - have a dream / n ightmare: mơ / gặp ác mộng e. g. I had a nightmare last night. Tao gặp ác mộng đêm rồi. - have an experience: trải nghiệm e. g. I had a frightening experience the other day. Ngày hôm kia tao có một trải nghiệm đáng sợ. - have a feeling: cảm giác rằng e. g. I have a feeling that something is wrong. Em cảm giác có điều gí không ổn. - have fun / a good time: vui vẻ e. g. I'm sure you'll have fun on the school trip. Tô i chắc em sẽ vui vẻ trong kí nghỉ của trường. - have a look: ngắm nhín e. g. The teacher wanted to have a look at what we were doing. Ýng thầy muốn ngắm nhín xem chúng tôi đang làm gí. - have a party: tổ chức tiệc tùng e. g. Let's have a party at the end of term. Chúng ta hãy tổ chức tiệc tùng vào cuối học kí. - have a problem / problems (with): gặp vấn đề, gặp khó khăn e. g. Ask the teacher if you have problems with the exercise. Hãy hỏi cô giáo nếu như em gặp khó khăn với bài tập. - have a try / go: thử e. g. I'll explain what to do and then you can have a go / try. Tao sẽ giải thìch những gí cần làm và sau đó, mày có thể làm thử. TAKE - take a holiday: đi nghỉ e. g. We're so glad we decided to take a holiday here. Chúng tôi rất vui ví đã quyết định đi nghỉ ở đây. - take a trip: đi du hành e. g. Yesterday we took a trip to the mountains. Hôm qua chúng tôi đi du hành đến những ngọn núi. - take a train / bus: đón xe lửa / xe buìt e. g. First we took a train to a little town and then we took a bus going to various villages. Đầu tiên chúng tôi đón xe lửa tới thị trấn nhỏ, và rồi đón xe buìt đi thăm nhiều ngôi làng. - take a liking to: thấy hứng thú, thấy thìch thú e. g. We got off when we saw one that we took a liking to. Chúng tôi xuống xe khi thấy những thứ gây thìch thú. - take an interest in: thấy hứng thú, thìch thú với e. g. Some kids took an interest in us. Vài em nhỏ thìch thú với sự xuất hiện của chúng tôi. - take a photo / photos: chụp hính e. g. We took a lot of photos. Chúng tôi chụp nhiều hính.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 74 - take a chance: mạo hiểm e. g. I'd take a chance and leave if I were you. Tao sẽ mạo hiểm và rời khỏi đó nếu tao là mầy. - take a dislike to: không thìch / ghẫt e. g. The boss has taken a dislike to you. Ýng chủ không thìch anh từ lâu. - take advantage of: lợi dụng, tận dụng e. g. Take advantage of being in London - there are always plenty of jobs there. Hãy tận dụng cơ hội khi anh ở Luân Đôn, nơi đây luôn có rất nhiều việc làm. - take action: hành động e. g. You'll soon find something else, so take action, that's my advice! Chẳng bao lâu anh sẽ tím thấy điều gí khác, lúc đó hãy hành động - lời khuyên của tôi đó! PAY - pay attention to: chú ý đến e. g. You must pay attention to the teacher. Em phải chú ý đến giáo viên. - pay (someone) a compliment: khen tặng (ai) e. g. I was try ing to pay her a compliment but she misunderstood. Tô i cố khen tặng cổ nhưng cổ lại h iểu lầm tô i. - pay your (last) respects: cầu chúc kình cẩn e. g. At a funeral people pay their last respects to the person who has died. Tại tang lễ, người ta cầu chúc lần cuối cho người đã khuất. - pay tribute: bài tỏ lòng kình ngưỡng e. g. When Jack retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company. Kh i ông Jack hồi hưu, ông chủ của ổng đọc diễn văn bài tỏ lòng biết ơn về tất cả những gí Jack đã cống hiến cho công ty. CHUYÊN ĐỀ 17 MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (ADVERB IAL CLAUSES) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T I. Clauses and phrase of concession introduced by although, though, even though, even if, In spite of, despite... (mệnh đề, cụm chỉ sự nhượng bộ) - Nghĩa: Mặc dù - Cách dùng 1. although, though, even though, even if + Clause 2. In spite of, despite + phrase II. Cl uses nd phr se of re son introduced by s/ bec use/since (mệnh đề chỉ nguyên nhân) - Nghĩa: Bởi ví - Cách dùng 1. Because, Since/As + Clause 2. Because of, / Due to/ Thanks to + phrase III. Clauses and phrase of result with such/ so. th t (mệnh đề, cụm chỉ kết quả) 1. Clause of result:  S - V + SO + adv/ adj + THAT + S – V (quá đến nổi)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 75  S - V + SUCH + (a/ an) + adj + noun + THAT + S - V(quá đến nổi)  S - V + SO MANY (p lural countable noun) / + THAT + S - V SO MUCH (uncountable noun) 2. Phrase of result:  S - V + TOO + adj/ adv + (for some one) + TO V (quá đến nổi không thể)  S - V + ENOUGH + noun + (for some one) + TO V (đủ để) Adj/ adv + ENOUGH IV. Cl uses nd phr se of purpose expressed by so th t, in order th t (mệnh đề, cụm chỉ mục đích) - Nghĩa: Để - Cách dùng 1. Clause: S - V + so that / in order that + S + can/ could/ will/ would + V (bare – infin itive) 2. Phrase:  Khẳng định: S - V + to/ so as to/ in order to + V(bare-inf.) S - V + in order for some one to + V(bare-inf.)  Phủ định: S - V + so as not to/ in order not to + V(bare-inf.) ***HOW TO CHANGE FROM CLAUSES – PHRASES: - Clause: S+V + O (câu) - Phrase: Noun phrase, verb phrase … (cụm) - Cách chuyển một clause  phrase 1. S + BE + ADJ HIS/ HER/ MY + NOUN (sở hữu) (Adj-ness) 2. THE + NOUN + BE + ADJ THE + ADJ + NOUN 3. Khi chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau S + V V-ING CHUYÊN ĐỀ 18 NGỮ ÂM (PHONETICS) * PHẦN I: LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1: PRONUNCIATION Phần 1: NGUYÊN ÂM A. Giới thiệu về nguyên âm (The vowel sounds): * 20 vowels in the English language: - The 12 pure vowels: /i - i:/, /e - æ/, /Ɔ - Ɔ:/, / - a:/, /u- u:/, ә - з:/. - The 8 d iphthongs: /ei - ai - Ɔi/, /au - әu/, /iә - eә - uә / * Triphthongs and other vowel sequences: /aiә /: fire, hire, tyre, buyer, wire, flyer, iron,… /әuә /: slower, lower, grower, sower, mower,… /auә /: flower, power, tower, shower, sour, flour,… /eiә /: greyer, p layer, layer, payer, prayer,… /Ɔiә /: emp loyer, destroyer, royal, loyal, annoyance,… B. Nguyên âm đ n v cách phát âm củ 5 chữ cái (A, E, I, O, U). I. Chữ A có 7 âm đơn sau: 1. Âm /e/ trong những tiếng đặc b iệt sau:NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 76  many, any, anybody, anything, area... 2. Âm /æ/ trong nhóm sau:  a-: bad, bat, cat, dad, fan, fat, hang... 3. Âm /a:/ trong nhóm có nhấn trọng âm:  ar(-): bar, bark, car, cart, depart... 4. Âm /Ɔ:/ trong 3nhóm sau:  al-: all, ball, call, fall, halt, salt, talk, walk...  aw(-): draw, drawn, dawn, raw, want...  wa-: watch, wall, water, want... 5. Âm /ә:/ trong nhóm có nhấn trọng âm.  ear-: early, earth, earthly, learn... 6. Âm /ә/: ở một số vần không nhấn trọng âm: woman, workman, about, away... 7. Âm /i/: không nhấn trọng âm trong tiếng tận cùng là: - age: passage, package, carriage, marriage... - ate: temperate, climate, adequate, immediate... II. Chữ E có 8 âm đơn sau: 1. Âm /i:/ trong 3 nhóm:  e: be, he, me, she, we...  ee(-): bee, beet, meet, weep, wee, sweet...  ea(-): pea, beat, meat, heat, teat, tea, sea, seat... 2. Âm /i/ trong nhóm sau: English, enlarge, enhance, pretty,… 3. Âm /e/ trong nhóm:  e-: egg, hen, fen, fed, ten, debt... 4. Âm /ә:/ trong nhóm:  er(-): her, err, stern, sterse, verse... 5. Âm /u:/ trong một số tiếng có tận cùng là:  -ew: crew, aircrew, screw, airscrew, flew... 6. ¢m /ju:/ trong một số tiếng có tận cùng là:  -ew: new, news, fews... 7. Âm /ә/ ở một số vần không nhấn trọng âm: children, garden, problem, excellent,... 8. Âm /i/ trong các tiếp đầu ngữ sau: be-, de-, ex-, em-, en-, pre-, re- III. Chữ I có 4 âm đơn sau: 1. Âm /i:/ trong những từ mượn của tiếng Pháp:  automobiles, mach ines, rÐgime, Ðlite, routine... 2. Âm /i/: có trong nhóm:  i-: b ig, dig, sick, thick, b in, bit, sin, sit, tin, tit... 3. Âm /ә:/ trong nhóm: -ir: fir, stir, wh ir... -ir-: b ird, firm, first, girl, skirt, sh irt, th ird, th irst... 4. Âm /ә/ ở một số vần không nhấn trọng âm: -il: pencil, to pencil, stencil, to stencil... IV. Ch÷ O cã 7 ©m đơn sau: 1. Âm /i/ trong tiếng women 2. Âm /Ɔ/ có trong nhóm: o-: box, dog, god, got, pot, stop, spot... 3. Âm /Λ/ trong 2 nhóm sau: o-: won, son, Monday...NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 77 o-e: dove, glove, love, shove... 4. Âm /ә:/ trong 2 nhóm sau: wor-: word, world, worm... - or: doctor, inventor, sailor... 5. Âm /ә/ ở một số vần không nhấn trọng âm: nation, formation, information... 6. Âm /u/ trong một số tiếng: woman, wolf... 7. Âm /u:/ trong 2 nhóm: -o(-): do, two, who, whom, tomb, womb... -oo(-): too, bamboo, noon, school, afternoon... V. Chữ U có 8 âm đơn sau: 1. Âm /i/ trong một số tiêng: Ex: busy, business, busily... 2. Âm /e/ trong tiếng đặc b iệt: to bury 3. Âm /Λ / có trong nhóm: u-, -uck, -ug,...: cut, duck, hug, must, trust... 4. Âm /ә:/ trong nhóm: -ur(-): b lur, fur, burn, turn, hurt... 5. Âm /ә/ ở những vần không nhấn trọng âm: ‗furniture, „future,…. 6. Âm /u/ trong mẫt số tiÕng sau: u-: pull, push, bush 7. Âm /u:/ trong mẫt số tiÕng sau: rule, ruler, fruit... 8. Âm /ju:/ trong nhóm: u-e: cure, cute, acute, use... VI. Chữ cái “Y” v cách phát âm. * Chữ cái ― Y‖: có thể là một phụ âm nếu nó đứng đầu một từ, có thể là một nguyên âm nếu nó đứng ở giữa hay cuối từ. 1. Chữ Y được phát âm /i/: Kh i ‗Y‘ đứng ở giữa hay cuối từ có hai âm tiết trở lên. Ngoại lệ: Pyramid /'p irәmid/). Ex: any /'eni/, gym, hymn, oxygen, system, myth, syllab le, typical, baby, happy, candy, lively, worry, physics, sympathy, mystery,… Ngoại lệ: July /dʒu:'lai/ 2. Chữ Y phát âm là /ai/: Khi ‗Y‘ đứng cuối một từ đơn âm tiết buy /bai/, shy, by, my, sky... Ngoại lệ: deny /di'nai/ (2 âm tiết) 3. Chữ Y được phát âm là /ai/ ở các động từ có đuôi: -ify/-ly : simplify /'simplifai/, reply /ri'plai/, apply/ә'plai/, amplify, modify, multiply, rely,... 4. Chữ Y được phát âm là /j/: ‎ yes, youth, yacht, yard,…. C. Nguyên âm đôi v cách phát âm: 1. Âm /ai/: Có trong 10 nhóm sau: -y: by, buy, dry, fry, guy, my, sky, shy, try, why... - y-e: dyke, tyre, style... -i-e: dike, tire, b ite, five, gu ide, hike, like, time, wide... - ie: die, tie, lie, flies... - ye: dye, eyes... - igh(-): fight, flight, light, high, height, right, sigh... - ild : ch ild, mild... - ind: find, bind, grind, kind, behind, kind... - C + i + V (consonant + i + vowel): lion, diamond...NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 78 Special words: pilot, science, silent, sign, design... 2. Âm /ei/: Có trong 9 nhóm sau:  ey: obey, convey,….  -ei-: eight, weight, neighbor, veil, ……  ea-: great, break, steak, a-e: late, mate, lake, take, sale, tale... a - - e: tab le, change, waste...  ai-: nail, lain, sail, tail, waist...  -ay : day, may, ray, way, play...  -ation: nation, education...  -asion: invasion, occasion... 3. Âm /Ɔ i/: Có trong 2 nhóm: -oi: noisy, coin, boil,... -oy: boy, destroy, toy, enjoy,… 4. Âm /au/: Có trong 2 nhóm: -ou-: round, mountain, noun, house, count, ground, loud,.... - ow-: now, how, cow, crowd,….. 5. Âm /әu/: Có trong 5 nhóm: - o(-): no, so, go, don't, won't, host, rose, rope, soldier, co ld,... -ow (-): grow, grown, know, known, throw,... -oa-: boat, coach, coal, goal, …. - ou-: soul, although, mould, …. - oe: toe, goes, ….. 6. Âm /iә/: Có trong 3 nhóm: - ea(r): ear, rear, fear, clear, gear, near,… - eer: beer, deer, engineer, mountaineer, auctioneer,… - ere: here, atmosphere, sphere,…. Ngoại lệ: there/ðeә/, where/weә/ 7. Âm /eә/: Có trong 4 nhóm sau: - air: pair, hair, air, chair, fair, stairs, dairy, repair, affair,…. - ea-: pear, bear, … - ary: Mary. - eir: their. 8. Âm /uә/: Có trong nhóm sau: - our, - ure, - oor: tour, tournament /'tuәnәmәnt/, sure, poor/puә(r)/, … - ual: usual, casual, actually,…. D. Từ đồng dạng (Homographs) 1. wound: - wound /waund/ (past particip le): to wind - wound/wu:nd/ (n): vết thương 2. wind: - wind /wind/ (n): cơn gió - wind /waind/(v): ch ỉnh, lên dây, vặn (đồng hồ,...) 3. lead : - lead /li:d/ (n): sự lãnh đạo, sự hướng dẫn - lead /led/ (n): than chí, chí 4. row: - row /rәu/ (v): chèo thuyền - row /rau/ (n): cuộc cãi vã 5. house: - house /hauz/ (v): cho ở, chứa - house /haus/ (n): ngôi nhà 6. live: - live /liv/ (v): sống, sinh sống - live /laiv/ (adj): trực tiếp 7. record: - ['rekƆ :d] (n): đ ĩa hát, đ ĩa ghi âm, thành tìch - [ri'kƆ :d] (v): thu, gh i lại (âm thanh hoặc hính ảnh) trên đĩa hoặc băng 8. read: - read /ri:d/ (v):NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 79 - read /red/ (past participle): 9. sow - sow /sau/ (n): lợn cái - sow /sәu/ (v): gieo hạt 10. close: - close /klәus/ (adj) - close /klәuz/ (v) 11. excuse: - excuse /iks‘kju:s/ (n) - excuse /iks‘kju:z/ (v) 12. use - use /ju:s/ (n) - use /ju:z/ (v) 13. abuse: - abuse /ә‘bju:s/ (n) - abuse /ә‘bju:z/ (v) etc,…….. Phần 2: PHỤ ÂM A. Giới thiệu về phụ âm (The consonants sounds): 24 consonants in English devided into vo iceless and voiced consonants and are shown below: I. Voiceless consonants: /p/, /f/, //, /t/, /s/, /∫/, /t∫/, /k/, /h/. II. Voiced consonants: /b/, /v/, /ð/, /d/, /z/, /Ʒ/, /dƷ/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /w/, /j/. III. The consonant clusters: 1. /s/ + /p, t, k, f, m, n, w, j/: Spy, stay, sky, smile, snow, sleep, swear, suit, speak,… 2. / p / + / l, r, j /: Plough, play, proud, pray, pure, puritant,… 3. /t/ + /r, w, j/: Tree, try, twin, twice, tune, tunic,… 4. / k / + / l, r, w, j /: Clerk, clay, crown, cry, quite, quick, cure, curious,… 5. /b/ + /l, r, j/: Blind, blow, brown, bring, brick, beauty, bureau,…. 6. /g/ + /l, r/: Glass, glance, grass, grow,… 7. /d/ + /r, w, j/: Draw, dress, dwell, d winkle, duty,… 8. /f/ + /l, r, j/: Fly, flat, free, frozen, few, fuse,… 9. // + /r, w/: Throw, throat, thwart, thwack,… 10. /v/ + /j/: view, viewer,… 11. /∫/ + /r/: shrink, shriek,… 12. /m/ + /j/: Music, mule,… 13. /n/ + /j/: New, nude,… 14. /s pr/: spread, spray, … 15. /s tr/: strand, stray, string,… 16. /s kr/: scratch… 17. /spj/: spure, spurious, … 18. /s pl/: splendid, split,… 19. /s tj/: stupid, student,… 20. /skj/: skew, skewer,… 21. /skw/: square, squash,… B. Cách phát âm củ một số phụ âm: 1. Chữ C có thể được đọc th nh 4 âm: /s/, /k/, /ʃ/, /tʃ/ a. „C‟ được phát âm là /s/: Khi „C‟ đứng trước e, i, y Eg: ceiling /'si:liŋ/, sentence, silence, cigarette, presidency... b. „C‟ được phát âm là /ʃ/: Khi ‗C‘ đứng trước ia(-), cie, cio, ciu và cean - cia(-) musician, mathematician, special, official, artificial... - cie: efficient /ifiʃә nt/, conscience /kƆnʃәns/: lương tâm - io(-): specious,delicious, unconscionable (không hợp với lương tâm), conscious: có ý thức, efficacious, spacious: rộng chỗ, specious: có vẻ đúng. - cean: ocean/'ouʃәn/, crustacean /krʌ'teiʃiәn/: Loài tôm cuaNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 80 - ciu: confucius /kәn'fju:ʃәs/: Đức Khổng Tử Ngoại lệ: science /'saiәns/ c. „C‟ được phát âm là /k/: Khi ‗C‘ đứng trước , o, u v các phụ âm. ca-: can /kæn/, car, cat co-: coat, come, computer cu-: cup, cut c + consonant: circle, class, crude, crowd, create... d. ‗C‟ được phát âm là /tʃ/ trong các từ: cello /'tʃelou/, cellist, concerto e. „C‟ là một âm câm: - Khi ‗C‘ đứng trước k: black /b læk/, duck, nickel... - thỉnh thoảng 'c' câm sau 's': scene /si:n/, science, muscle, scissors... 2. Chữ D có thể được đọc th nh 2 âm: /g/, /dʒ/ a. „D‟ được phát âm là /d/ trong hầu hết mọi trường hợp. eg. date, d irty, down, damage, made, bird... b. „D‟ được phát âm là /dʒ/ trong một số trường hợp đặc biệt: soldier, education graduate, schedule /'skedʒu:l/, verdure /'vә: dʒuә/: (màu xanh tươi của cây cỏ) c. Chữ D câm ở một số từ: handkerchief, handsome, Wednesday 3. Chữ G có thể được đọc th nh: /d/, /dʒ /, /ʒ/. a. „G‟ được phát âm là /dʒ/: Kh i ‗G‘ đứng trước các nguyên âm e, i, y và tận cùng của một từ là ge Eg: germ, apology, ginger, ginseng, giant, gigantic (a) /'dʒaigæntik/: khổng lồ, gyp /dʒip/ (mắng nhiếc), gymnastic, gill /dʒil/: đơn vị đo bằng 1/8 lìt... Eg: language, village, age, …. Ngoại lệ: get, hamburger, tiger, gift, gear, gill /gil/: mang cá b. „G‟ được phát âm là /ʒ/ ở một số từ mượn của tiếng Pháp Eg: regime /rei'ʒi:m/, massage, mirage, garage /'gæraʒ/, (to) rouge /ru:ʒ/: (tô) son phấn c. „G‟ được phát âm là /g/: Khi đứng trước bất kỳ mẫu tự nào trừ các trường hợp vừa nêu ở mục 1. Eg: game, good, get, guard, figure, go... Ngoại lệ:: a gaol /dʒeil/(n) nhµ tï, to gao l /dʒeil/(v) = to jail/ to imprison: bỏ tù d. ' G‟ câm (silent G) * "g" câm: nếu nó đứng đầu của từ và trước ―n‖: Eg: gnar /na:l/: mẩu, đầu mẩu; gnash /næʃ/: nghiến răng gnome /'noumi:/: châm ngôn; gnu /nu:/: linh dương đầu bò gnaw /nɔ:/: động vật gặm nhấm; gnostic /'nɔstik/: ngộ đạo * "g" câm: nếu nó đứng cuối của từ và trước "m", "n": Eg: sign, design, campaign, foreign, phlegm /flem/: đờm e. „G‟ trong "ng" ở cuối từ hoặc từ gốc được phát âm là /ŋ/: Eg: sing, running, song, singer... 4. Chữ „n‟ được phát âm l /n/ v /ŋ/ a. Chữ „n‟ được phát âm là /ŋ/: khi ‗n‘ đứng trước mẫu tự mang âm /k/ và /g/. Eg: uncle, single, longer, English, ink, drink,.... b. Chữ „n‟ được phát âm là /n/ ở hầu hết các mẫu tự trừ ‗k‘ và ‗g‘. Eg: natural, not, name, strange /streindʒ/, danger /'deindʒә/ 5. Chữ „qu‟ được phát âm l /kw/ v /k/ a. Chữ „q‟ luôn đi kèm với „u‟, và qu thường được phát âm là /kw/ Eg: question, quiet, quick, require, queen b. Tuy nhiên, thỉnh thoảng „qu‟ được phát âm là /k/ Eg: quay, technique, antique, liquor, queue 6. Chữ „s‟ được phát âm l /s/, /ʃ/, /ʒ/ v /z/NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 81 a. Chữ „s‟ được phát âm là /s/ Eg: see, sight, slow, dispense, cost,... b. Chữ „s‟ được phát âm là /z/. Eg: has, is, because, rose, reason,... c. Chữ „s‟ được phát âm là /ʒ/ Eg: decision, vision, conclusion, occasion, usual, pleasure, measure, leisure,.... d. Chữ „s‟ được phát âm là /ʃ/: Eg: sugar, sure,... e. Chữ „se‟ ở cuối từ: ‗se‘ thường được phát âm là /s/ hoặc /z/. Tuy nhiên, ‗se‘ được phát âm là /s/ hay /z/ thường là dựa vào âm trước nó hoặc dựa vào từ loại. * Chữ „se‟ được phát âm là /s/: Khi nó đứng sau âm /ә:/, /ә/, /au/, /n/ và /i/ Eg: nurse, purpose, mouse, sense, promise,... * Chữ „se‟ được phát âm là /z/: Khi nó đứng sau âm /ai/, /ɔi/, /a:/ Eg: rise, noise, vase,... * Chữ „se‟ được phát âm là /z/ hay /s/ dựa vào từ loại (Phần này được trính bày trong ở mục D- từ đồng dạng): - động từ: /z/; - danh từ/adj: /s/ f. Chữ 's' câm trong một số từ sau đây: corps /kɔ:/ (quân đoàn), island /'ailәnd/ (hòn đảo), isle /ail/(hòn đảo nhỏ), aisle /ail/ (lố i đi giữa hai hàng ghế) g. Cách phát âm mẫu tự “s” ở dạng động từ ngôi thứ ba số ít, danh từ số nhiều và sở hữu cách: * trường hợp 1: ‗s‘ được phát âm là /s/ Âm đứng trước 's'=Danh từ số nhiều=(Plural formF=Động từ ngôi thứ 3 số ìt (3rd singular V)=Sở hữu cách=(PossessivesF==Cách đọc kì tự Ds' /p/ maps capes stops /t/ cats, mates beats, calcu lates Janet' s /s/ /k/ books, lakes Attacks, makes Frank' s /f/ paragraphs, laughs, chiefs, safes photographs laughs Cliff' s /θ/=months==photographs =bathes==photographë=Gareth' s === * trường hợp 2: ‗es‘ được phát âm là /iz/: - Nếu danh từ số ìt có tận cùng là: s, x, ch, sh, -ce, -es,-ge Ngoại lệ: những danh từ gốc Hy Lạp tận cùng bằng ch chỉ thêm 's' và đọc là /ks/. Eg: a monarch /mɔ'nәk/ (vua)  monarchs /mɔ 'nәks/ Âm đứng trước 's/es'=Danh từ số nhiều=(Plural formF=Động từ ngôi thứ 3 số ìt (3rd singular V)=Sở hữu cách=(PossessivesF=Cách đọc kì tự Ds/esD=Ds/es' /s/ glasses sentences kisses sentences Bruce's /ks/ Boxes Mixes Felix's /ʧ/=Churches=Teacheë=Mrë. Gooch'ë=/iz/=/ʃ/=Wishes==Washes =Trish's ==/ʒ/=Garages= massages =Solange's==NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 82 /dʒ/ Pages stages Gorge's /z/ bruises rise Rose's * trường hợp 3: ‗s‘ được phát âm là /z/: Các trường hợp còn lại: Âm đứng trước 's'=Danh từ số nhiều=(Plural formF=Động từ ngôi thứ 3 số ìt (3rd singular V)=Sở hữu cách=(PossessivesF=Cách đọc kì tự 'sD=/bL=Cubs=robs =Bob' s===/vL=Caveë= lives =Olive' s===/ð/=clotheë= breathes =Smith' s ==/dL=Beds= reads ==Donald' s ==/gL=Eggs=digs =Peg' s==Lz/ /l/ Hills fills Daniel's /m/ rooms comes Tom's /n/ Pens learns Jane's /ŋ/=Ringë= brings =King's===/әu/=potatoes=goes =go's ==/ei/=Days= plays ==Clay's===/eә/=Hairë=wears ==Clare'ë==Note: Cách đọc tận cùng ―s‖ như trên còn có thể áp dụng cho: - Danh từ số ìt có tận cùng là 's': physics /'fiziks/, series /'siәriz/. - Thể giản lược: What's /wɔts/ Phong doing? He's /hi:z/ reading. - Tận cùng ―s‖ trong đuôi của tình từ như: -ous, -ious: được đọc là /s/. 7. Chữ „t‟ được phát âm l /t/, /tʃ/, /ʃ/ v /ʒ/ a. Chữ „t‟ được phát âm là /t/ trong hầu hết các từ như: take, teacher, tell, computer, until, amateur... b. Chữ „t‟ được phát âm là /ʧ/ khi đứng trước chữ ‗u‘ Eg: picture/'pikʧә/, mixture, century, future, actual, statue, fortunate, punctual, situation, mutual... c. Chữ „t‟ được phát âm là /ʃ/ khi nó ở giữa một từ và đứng trước ia, io - t+ia: militia (dân quân), initial, in itiate, potential, residential, d ifferentiate, spatial (thuộc về không gian)... Ngoại lệ: Christian /'krisʧәn/ (theo Cơ Đốc Giáo) - t + io(-): patio (sân trống giữa nhà), ratio (tỉ lệ), infectious, cautious, conscientious, notion, option, nation, intention, information... Ngoại lệ: question /'kwesʧәn/, suggestion /sә'esʧәn/, righteous /'raiʧәs/ (đúng đắn, ngay thẳng), combustion /kәm'bʌsʧәn/(sự đốt cháy), Christian /'krisʧәn/. d. Chữ „t‟ được phát âm là /ʒ/ Eg: equation (n) /i'kweiʒn/ (phương trính) e. Chữ "T' câm * khi kết hợp thành dạng STEN ở cuối từ Eg: fasten /'fa:sn/, hasten/'heisn/ (thúc giục), listen /'lisn/ * khi kết hợp thành dạng STLE ở cuối từ castle /ka:sl/, apostle /'әpɔsl/ (tông đồ, sứ đồ), whistle /wisl/ (huìt sáo) * Ngoài ra Chữ "T' câm trong trường hợp sau: Christmas /'krismәs/, often/ 'ɔ: fn/, ballet (vũ bale), beret(mũ nồi) 8. Chữ 'x' có thể được phát âm l /ks/, /gz/, /kʃ/, /z/ a. Chữ 'x' có thể được phát âm là /ks/: fix, m ix, fax, box, oxen... b. Chữ 'x' có thể được phát âm là /gz/: kh i ‗x‘ đứng sau chữ e bắt đầu của một từ Eg: example /ig'zæmpl/, examine /ig'zæm in/, executor /ig'zekjutә/, exit, exhaust, exact...NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 83 Ngoại lệ: to execute /'eksikjut/: thi hành c. Chữ 'x' có thể được phát âm là /kʃ/: kh i ‗x‘ đứng trước u hay io(-) Eg: sexual, luxury, anxious, obnoxious đáng ghẫt) Ngoại lệ: luxurious/lʌg'ʒuәriәs/(sang trọng, lộng lẫy), anxiety/æŋ'zaiәti/: sự lo lắng. d. Chữ 'x' có thể được phát âm là /z/ ở một số từ: anxiety / æŋ'zaiәti/: nỗi lo, lòng khao khát, xylophone (mộc cầm), 9. Chữ 'z' có thể được phát âm l /s/ trong những từ đặc biệt: waltz /wɔ:ls/ đ iệu nhảy vanxơ eczema/'eksimә/: bệnh lở loẫt Mozart /'mousa:t/: Mozart Nazi /næts i/: Quân Phát xìt Đức 10. Chữ 'th' có thể được phát âm l /θ/ và /ð/. a. Chữ 'th' có thể được phát âm là /θ/: ‗th‘ đứng đầu từ, giữa từ hay cuối từ. Eg: thick, th in, think, both, mouth, death, health, wealth, birth, author, toothache.... b. Chữ 'th' có thể được phát âm là /θ/: chỉ dạng danh từ của một tình từ. Eg: width/widθ/, depth, length, strength,... c. Chữ 'th' có thể được phát âm là /θ/: ch ỉ số thứ tự Eg: fourth, fifth, sixth, tenth, thirteenth, fortieth, fiftieth,.... d. Chữ 'th' có thể được phát âm là /ð/: ‗th‘ đứng đầu từ, giữa từ hay cuối từ. Eg: this, that, these, weather, although, another, clothing, clothe, mother,... Note: bath /ba:θ; bæθ/  baths /ba:ð/ (n. pl.) e. „th‟ câm ở các từ sau: asthma /æsmә/ (n): bệnh hen suyễn; isthmus /ismәs/ (n): eo đất f. Chữ 'th' có thể được phát âm là /ð/ hay /θ/: còn phụ thuộc vào từ loại hoặc nghĩa của chúng. North /nɔ:θ/=(nF=Northern=/'nɔ: ðәn/ adj)=South/auθ/ (n)=Southern /ëΛðәn/=cloth /klɔθ/=clothe /klәuð; klɔuð/(v)=bathLbɑ:θ ; bæθ/ (n)=bathe Lbeið/=teeth/ti:θ/ (n)=teethe /ti:ð/=(vF=K............===11. Chữ 'sh' được phát âm là /ʃ/: trong mọi trường hợp : Eg: wash /wɔʃ/, she /ʃi:/, fish/fiʃ/... 12. Chữ 'gh' & 'ph' a. Chữ 'gh' & 'ph' được phát âm là: /f/. Eg: laugh, cough, rough, phone, photo, orphan, phrase /freiz/, physics /fiziks/, paragraph /'pærәgra:f/, mimeograph /'mimiougra:f/,..... Note: - nephew /'nevju:/ (Br E) và /'nefju:/ (Am. E) - 'gh' được phát âm là /g/: ghost, ghoul /gu:/ (ma cà rồng), ghetto (khu người Do Thái) b. Chữ 'gh' câm: Khi ‗gh‘ đứng cuối từ hoặc trước ‗t‘ Eg: nigh, night, sigh (thë dµi), though, sight, flight, light, plough, weight, ought, caught,... 13. Chữ 'ch' được phát âm là /ʧ/, /k/, /ʃ/. a. Chữ “ch” phần lớn được phát âm là: /ʧ/ Eg: chair, cheep, cheese, chicken, chat, ch ildren, channel, chocolate, chin, chest,... b. Chữ “ch” được phát âm là /k/ trong một số chữ đặc biệt có gốc Hy Lạp. Eg: Christ, Christmas, chorus /'kɔ: rәs/ (hợp ca), choir /kwaiә/ (ca đoàn), chaos /'keɔs/ (sự rối loạn), holera/'kɔlәrә/(bệnh thổ tả), chemist, chemistry, architect, arch itecture, mechanic, scheme /ski:m/ (kế hoạch, âm mưu) monarch (vua trong chế độ quân chủ), monarchy (nước quân chủ chuyên chế),NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 84 stomach, echo, orchestra, school, scholar, character,…. c. Chữ “ch” được phát âm là /ʃ/ trong những từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Eg: ch ic /ʃik/ (bảnh bao), chef /ʃef/ (đầu bếp), chute /ʃu:t/ (thác nước), chauffeur/'ʃoufә/ (tài xế) chagrin /'ʃægrin/ (sự buồn phiền) chassis /'ʃæsi/(khung xe), chemise /ʃә'mi:z/, chiffon /ʃi'fɔn/ (vải the), machine, charlatan /'ʃa:lәtәn/ (thầy lang), chevalier /'ʃev evev evәliә/ (h iệp sỹ), chivalry /'ʃivәlri/(hiệp sỹ đạo), chandelier /'ʃændә'liә/(đèn treo), chicanery (ʃi'keinәri/ (sự lừa đảo) parachute, Chicago, mustache, (to) douche (tắm bằng vòi), attachÐ /әtæʃei/ (tùy viên), chargÐ d' affaires C. Những âm câm. Là những nguyên âm và phụ âm được viết ra nhưng không được đọc. (chỉ đề cập đến những âm chưa được đề cập ở những mục trên). 1. 'B' câm (silent B) - 'b' câm trước 't': doubt /daut/, debt, subtle - 'b' câm sau 'm': climb /klaim/, numb, thumb, tomb... 2. 'h' câm (silent h) - 'h' câm khi đứng sau 'g' ở đầu từ: Eg ghoul /gu:/, ghetto, ghost,…. - 'h' câm khi đứng sau 'r' ở đầu từ: Eg: rhetoric /'retәrik/, rh inoceros, rhubarb (cây đại hoàng), rhyme /rai/ (vần thơ), rhythm /'riðm/ (nhịp điệu),..... - 'h' câm khi đứng sau 'ex' ở đầu từ: Eg: exhaust /ig'zɔ:st/ (kiệt sức), exhort /ig'zɔ: t/ (hô hào rút khì), exhibit(ion), exhilarate (làm phấn khởi), exhilarant (điều làm phấn khởi), exhauster /ig'zɔ:stә/ (quạt hút gió),.... - 'h' câm khi nó đứng ở cuối từ: Eg: ah (A! Chà!), verandah /vәrændә/ (hàng hiên), catarrh /kә'ta:/(viêm chảy) - 'h' câm ở một số từ sau: Eg: heir /eә/ (người kế thừa), hierdom (tính trạng kế thừa), heirless (không có người thừa kế), heirloom (vật gia truyền), heirship (quyền thừa kế), hour (giờ) honour (danh dự), honourable (đáng tôn kình), honorific honorary, honest, honestly, honesty, dishonest vehicle (xe cộ) /'viәkl/ (Br. E) but /'vi:h ik/ (Am. E) 3. 'k' câm khi nó đứng ở đầu từ v trước 'n' knife /naif/, knee, knit, kn itter (máy đan sợ), knitting, Knitting-machine (máy đan len, máy dỆt), knitting -needle (kim đan, que đan), know, knock, knob,… 4. 'l' câm khi - đứng sau 'a' và trước 'f', 'k', 'm' Eg: half /ha:f/, calf, balk, walk, chalk, balm, calm, palm, salmon, alms (của bố thì) - đứng sau 'o' và trước 'd', 'k': could, should, would, folk,….. 5. 'M' câm khi đứng trước 'n' v ở đầu từ: Eg: mnemonics /ni:'mɔniks/ (thuật nhớ), mnemonic /ni:'mɔnik/ (giúp trì nhớ) 6. 'n' câm khi đứng s u 'm' v ở cuối từ: Eg: autumn /'ɔ:tәm/, comdemn (kết án, kết tộ i), culumn, hymn /him/ (quốc ca), solemn (long trọng, trang ngh iêm),….. 7. 'p' câm khi - đứng trước 'n' và ở đầu một từ:NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 85 pneumatic /nju:'mætik/ (thuộc khì/hơi), pneumatics /nju:'mætiks/ (khì lực học) pneumatology /nju:mә'tɔlәdʒi/ (thuyết tâm linh), pneumonia /nju:'mounjә/, pneumonic /nju:'mounik/ (thuộc bệnh viêm phổi) - đứng trước 's' psalm /sa:m/ (bài thánh ca) psalmodic /sæl'mƆdik/, psalmodist /sæl'mәdist/, psalmodize /sæl'mәdaiz/ (hát thánh ca) psalmist /'sa:m ist/ (người soạn thánh ca) psalmody /'sælmәdi/ pseudonym /'sju:dәnim/ (biệt hiệu, bút danh) pseudograph /'sju:dәgraf/ (tác phẩm văn học giả mạo) pseudologer /sju:'dƆlә dʒә / (kẻ trá hính) psyche /'saiki:/ (linh hồn, tâm thần) psychedelic /'saiki'delik/ (ma tuý, cảm giác lâng lâng) psychiatry /sai'kaiәtri/ (tâm thần học) psychiatrist /sai'kaiәtrist/ (bác sỹ tâm thần) psychic /sai'kik/ ông đồng, bà đồng) psychology /sai'kɔlә dʒә/ (n) psychological /saikәlɔdʒ ikl/ (adj) - 'p' câm khi đứng trước 't' receipt /ri'sit:/ (n), empty /'emti/, ptisan /ti'zæn/ (nước thuốc sắc) - 'p' câm khi đứng trước 'b' cupboard /'cʌbәd/, raspberry /'ra:zbri/ (quả mâm xôi) 8. 'u' câm khi - đứng trước 'a' Eg: guard /ga:d/ (sự canh chừng), piquant /'pi:kәnt/ (cay đắng, chua cay), guarantee /gærәn'ti:/(đảm bảo),..... - đứng sau 'g' Eg: guerilla /g'ril/ (du kìch, quân du kìch), guess /ges/(đoán), guest/gest/ (khách),... - đứng trước 'e' conquer /'kɔŋkә/ (chinh phục); league /lig/ (đồng minh) catalogue /'kætәlɔg/ (n); dialogue /daiә'lɔg/, prologue /'proulɔg/ (đoạn mở đầu), epilogue/'epilɔg/ (phần kết); fatigue /fә'ti:g/ (sự mệt mỏi), oblique /'әb lik/ (nghiêng, xiên) - đứng trước 'i' buil /b ild/, guild / gild/ (phường hội, hội) guillotine /gilә'ti:n/ (máy chẫm) guilt /'gilti/ (có tộ i, phạm tội) biscuit /'b iskit/; circuit /'sә:kit/ (chu vi, vòng đua) conduit /'kɔndit/ (ống dẫn, máng nước),......... - đứng trước 'y' plaguy /'pleigi/ (phiền hà, quá quắt) ; buy /bai/,..... 9. 'I' câm khi đứng sau 'u' Eg: fruit, juice, suit, bru ise 10. 'R' câm khi - đứng giữa nguyên âm và phụ âm Eg:arm, farm, harm, dark, darn, work, mark, mercy, /'mә:si/, world, word, worm, worn,…. Note: Người Mỹ thường phát âm ‗R‘ ở những từ trên. - đứng sau ‗e‘ trong đuôi 'er': teacher, mother, water,….. 11. 'w' câm khi - 'w' đứng trước 'r' và ở đầu từ Eg: wrap, wreck (làm hỏng), write, wrong, wrist (cổ tay), wrest(giật mạnh), wrench (xoắn), wrinkle /'riŋkl/ (gợn sóng), wright /rait/ (thợ), writ /rit/ (lệnh), wrick /rik/ (làm trật/trẹo), wriggle /'rigl/ (lùa vào)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 86 - 'w' đứng trước 'h' who /hu:/, whom, whose, whole, wholy, whoever... - 'w' câm trong những từ sau đây: answer/'a:nsә/, sword/sɔ:d/ (gươm), awe/ɔ:/(làm sợ hãi), owe/ou/(v), awl /ɔ:l/ (dùi của thợ giày), awn/ɔ:n/ (râu ở đầu hạt thóc), awning /ɔ:niŋ/(tấm vải bạt để che), awry/ә'rai/ (xiên, mẫo, lệch),….. D. Cách phát âm “ed”: I. Cách phát âm đuôi “ed” của những động từ có quy tắc ở dạng quá khứ đơn: 1. “ed” /id/: Nếu động từ có tận cùng bằng các âm /t/ hay /d/. eg. needed, wanted, decided, started... 2. 'ed' /t/: Nếu động từ có tận cùng bằng 8 âm sau: /f/ (trong các chữ: f, fe, gh, ph), /p/ (trong chữ p), /k/ (trong chữ k), /ks/ (trong chữ x), /s/ (trong chữ s, ce), /tʃ/ (trong chữ ch), /ʃ/ (trong chữ sh), / θ/ (trong chữ th) Eg: chaffed/ʧæft/(đùa cho vui), chafed/ʧeift/ (xoa cho ấm lên), laughed, paragraphed, coughed... Eg: liked, mixed, voiced, m issed, watched, washed, hatched 3. 'ed' /d/: các trường hợp còn lại played, planned, called, offered, bathed, borrowed... II. Cách phát âm các tính từ tận cùng bằng „ed‟: Hầu hết các tình từ được tạo thành từ các động từ thí có cách phát âm đuôi ―ed‖ giống như động từ tận cùng bằng ―ed‖. Tuy nhiên một số tình từ hoặc trạng từ có tận cùng bằng ‗ed‘, thí ‗ed‘ được phát âm là /id/: Eg: naked (a) trần trụ i wretched (a) khốn khổ crooked (a) cong, oằn ragged (a) nhàu, cũ learned (a) uyên bác deservedly (adv) xứng đáng supposedly (adv) cho rằng unmatched (adj) vô địch, không thể sánh kịp crabbed (adv) khó tình, khó nết markedly (adv) một cách rõ ràng, đáng chú ý allegedly(adv) cho rằng (được khẳng định mà không cần chứng minh) rugged (a) gồ ghề, lởm chởm Note: Từ 'aged' được đọc thành /'eidʒid/ nếu đi trước danh từ, và /'eidʒd/ nếu đi sau danh từ hay động từ to be eg: an aged /'eidʒid / man: một vị cao niên They have one daughter aged /'eidʒd/ seven. (Họ có một con gái lên bảy tuổi) CHƯƠNG II: STRESS A. Giới thiệu về trọng âm „Trọng âm là sự phát âm của một từ hoặc một âm tiết với nhiều lực hơn so với các từ hoặc các âm tiết xung quanh. Một từ hoặc âm tiêt được nhấn trọng âm được phát âm bằng cách sử dụng nhiều khì từ phổi hơn‘ (Richard, J. C et al. 1992:355). Các âm tiết mang trọng âm được phát âm mạnh hơn các âm tiết không mang trọng âm (được phát âm nhẹ hơn hoặc ngắn hơn hoặc đôi khi được đọc rút gọn).NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 87 Ta dùng kì hiệu /'/ đặt ở đầu âm tiết có trọng âm chình. Trong những từ nhiều âm tiết có trọng âm chình và trọng âm phụ và được biểu thị /,/. Eg: father/'fɑ:ðә/, indication/,indi'kei∫n/, representative/,repri'zentәtiv/,…. B. Một số quy tắc đánh trọng âm: Trọng âm chỉ rơi vào những âm tiết mạnh (âm tiết chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài). Âm tiết yếu không nhận trọng âm. I/ Trọng âm ở từ có 2 âm tiết: 1) Đa số động từ có 2 âm tiết thì âm tiết thứ 2 nhận trọng âm chính: Eg: es/cape, for/get, be/gin, ac/cept.... Tuy nhiên có một số động từ ngoại lệ: /promise, /answer, /enter, /listen, /offer, /happen, /open. 2) Đa số danh từ và tính từ 2 âm tiết có trọng âm chính rơi và âm tiết thứ nhất: Eg: /butcher, /standard, /busy, /handsome.... Ngoại lệ: ma/chine, m is/take, a/lone, a/ware,... 3) Một số từ vừa là danh từ, vừa là động từ có trọng âm chính không đổi: ad/vice/ ad/vise, /visit, re/ply, tra/vel, /promise, /picture; 4) Còn lại đa số các từ có 2 âm tiết mà có 2 chức năng thì trọng âm thay đổi theo chức năng của từ: /record(noun)/ re/cord (verb), /present(noun)/ pre/sent (verb), /desert(noun)/ de/sert(verb).... II/ Những trường hợp khác 1) Các từ có tận cùng bằng các hậu tố sau có trọng âm chính rơi vào âm tiết đứng ngay trước hậu tố đó. -tion: pro/tection. compu/tation... - ial ; ially: me/morial, in/dustrial, arti/ficially, e/ssentially... - sion: de/cision, per/mission... Ngoại lệ: /television -itive: com/petitive, /sensitive... -logy: e/co logy, tech/nology... -graphy; -etry: ge/ography, trigo/nometry... -ity: a/bility, ne/cessity... -ic; -ical: ar/tistic, e/lectric, po/litical, /practical... Ngoại lệ: /Arabic, a/rithmatic, /Catholic, /politics 2) Các từ có tận cùng bằng các hậu tố sau có trọng âm rơi vào âm tiết cách hậu tố đó 1 âm tiết. -ate: con/siderate, /fortunate... -ary: /necessary, /military... Ngoại lệ: docu/mentary, ele/mentary, supple/mentary, extra/ordinary. 3) Những hậu tố sau thường được nhận trọng âm chính. -ee: de/gree, refe/ree... Ngoại lệ: com/mittee, /coffee - eer: mountai/ner, engi/neer... - ese: Japa/nese, Chi/nese... - in (chỉ áp dụng cho động từ): re/main, con/tain... -aire: questio/naire, m illio/naire... - ique: tech/nique, an/tique... - esque: pictu/resque... 4) Một số tiền tố và hậu tố khi thêm vào không làm thay đổi trọng âm chính của từ đó. a. Tiền tố: * un-: /healthy  un/healthy, im/portant  unim/portant … * im-: ma/ture  imma/ture, /patient  im/patient… * in- : com/plete  incom/plete, sin/cere  insin/cere … * ir- : \/relevant  ir/relevant, re/ligious  irre/ligious … * dis: con/nect  discon/nect, /courage  d is/courage … * non-: /smokers  non/smokers, /vio lent  non/violent… * en-: /courage  en/courage, /vision  en/vision …NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 88 * re-: a/rrange  rea/rrange, /married  re/married … * over-: /crowded  over/crowded, /estimate  over/estimate … * under-: de/veloped  underde/veloped, /pay  under/pay … Ngoại lệ: /understatement, /undergrowth, /underground, /underpants b. Hậu tố: -ful: / beauty  / beautiful, /wonder  /wonderful … -less: /thought  /thoughtless, /hope  /hopeless … -able: /comfort  /comfortable, /notice  /noticeable … -al: /season  /seasonal, tra/dition  tra/ditional … -ous: /danger  /dangerous, /poison  /poisonous … -ly: /similar  /similarly, di/rect  di/rectly … -er/ -or: /actor, /worker, /reader … -is e/ -ize: /memorize, /modernize, /industrialize … -ing: be/gin  be/ginning, su/ggest  su/ggesting … -en: /length  /lengthen, /strength  /strengthen … -ment: en/joyment, a/musement, /government … -ness: /happiness, /thoughtlessness … -ship: /sportmanship, /relationship, /scholarship, … -hood: /neighborhood, /brotherhood … strength 5) Trọng âm ở các từ chỉ số đếm: thir‘teen, ‗thirty / four‘teen, ‗forty / fif‘teen, ‗fifty …. Tuy nhiên mẫu trọng âm này có thể thay đổi khi từ chỉ số đếm xuất hiện ở trong câu. Vì dụ: kh i nó đứng trước danh từ thí trọng âm của nó là: ‗nineteen people... 6) Trọng âm ở các từ ghẫp a. Hầu hết danh từ ghẫp và tính từ ghẫp có trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên. /dishwasher, /filmmaker, /typewriter, /praiseworthy, /waterproof, /lightning-fast … Ngoại lệ: duty-/free, snow -/white b. Tính từ ghẫp có từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm chính rơi vào từ thứ 2, tận cùng là động từ phân từ 2. Eg: well-/done, well-/informed, short-/sighted, bad-/tempered c. Các trạng từ và động từ ghẫp có trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ 2. up/stairs, down/stairs, down-/grade, ill-/treat,… 7) Trọng âm của các động từ thành ngữ (Phrasal verbs): a. Nếu cụm động từ thành ngữ có chức năng là một danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Eg: 'setup (n): sự thu xếp 'upset (n): sự quấy rầy 'holdup (n): vụ cướp 'lookout (n) người xem 'checkout (n): việc thanh toán để rời (Khách sạn,..) etc…… b. Nếu cụm động từ thành ngữ có chức năng là một động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Eg: to set 'up: thu xếp to up 'set: làm thất vọng, to hold 'up: cầm, giữ to check 'out: trả phòng to look 'out: canh chừng etc… CHUYÊN ĐỀ 19 KỸ NĂNG ĐỌC (READING SKILLS)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 89 A. CLOZE TESTS A cloze test consists a text passage with some certain word removed (cloze text), test taker must replace the m issing words from the given options. Usually students are given four choices. One choice is the best answer. The second is almost as good. The third is off the point. The fourth is the opposite of the correct answer. • First, slowly read all the text without filling any of the gaps. Read it two or three times until you have a clear understanding of what the text is about. • Then only complete the gaps you are absolutely sure of. • Next try and find out what the missing words in the remaining gaps are. See which part of speech may fit in each gap (article?, pronoun?, noun?, adverb?, adjective?, preposition?, conjunction?, verb?) and pay special attention to the grammar around the words in each gap. Many of the gaps may include the following: - preposition following a noun, adjective or verb. (Example: good at languages) - prepositional phrase. (Example: in spite of) - adverb. (Example: He moved to London two years ago) - connector. (Example: First, he arrives; then he sits down; finally, he leaves.) - conjunction. (Example: Although he is five, he can speak five languages. - auxiliary verb. (Example: He has won 2 matches) - an article or some other kind of determiner. (Example: I have no time) - a relative. (Example: Bob, who I met two years ago, is my best friend) - a pronoun, either subject or object. (Example: it is difficult to know) - is there a comparative or superlative involved? (Example: she's taller than me) • Some sentences may seem to be complete and contain gaps that appear to be unnecessary. If you find gaps like this, you will probably need the following: - an adverb. (Example: He is always late) - a modal verb. (Example: They can swim very well) - a word to change the emphasis of the sentence: She's good enough to be queen - The problems are too difficu lt • A few gaps may demand a vocabulary item consistent with the topic of the text; or a word which is part of an idiomatic expression (example: Good heavens!); or a word which collocates with another one (example: do a job); or a word which is part of a phrasal verb (example: I was held up by traffic). B. READING COMPREHENSION STRATE GIES FOR THE READING COMPREHENSION QUESTIONS. 1. Skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization od ideas in the passage. You do not neeed to understand every detail in each passage to answer the questions correctly. It is therefore a waste of time to read the passage with the intent of understanding every single detail before you try to answer the questions. 2. Look ahead at the questions to determine what types of questions you must answer. Each type of questions is answered in a different way. 3. Find the section of the passage that deals with each question. The question type tells you exactly where to look in the passage to find correct answers. - For main idea questions, look at the first line of each paragraph - For directly and indirectly answered detail questions, choose a key word in the question, and skim for that key word (or a related idea) in order in the passage. - For vocabulary questions, the question will tell you where the word is located in the passage.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 90 - For overall review questions, the answers are found anywhere in the passage. 4. Read the part of the passage that contains the answer carefully. The answer will probably in the same sentence (or one sentence before or after) thekey word or idea. 5. Choose the best answer to each question from the four answer choices listed. You can choose the best answer according to what is given in the appropriate section of thepassage, elim inate definitely wrong answer, and mark your best guess on the answer sheet. Questions about the ideas of the passage SKILL I: ANSWER MAIN IDEA QUESTIONS CORRE CTLY MAIN IDEA QUESTIONS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author‘s main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? WHERE TO FIND THE ANSWER The answers to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. HOW TO ANSWER THE QUESTION 1. Read the first line of each paragraph. 2. Look for a common theme or idea in the first lines. 3. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence(s). 4. Elim inate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. SKILL 2: RECOGNIZE THE ORGANIZATION OF IDEAS ORGANIZATION OF IDEAS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? WHERE TO FIND THE ANSWER The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraphs HOW TO ANSWER THE QUESTION 1. Read the first line of each paragraph 2. Look for words that show the relationship between the paragraphsp 3. Choose the answer that best expresses the relationship SKILL 3: ANSWER STATED DETAIL QUESTIONS CORRE CTLY STATED DETAIL QUESTIONS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION According to the passage…=It is stated in the passage…=The passage indicates that…=Which of the following is true.. ?NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 91 WHERE TO FIND THE ANSWER The answers to these questions are found in the passage. HOW TO ANSWER THE QUESTION 1. Choose a key word in the question. 2. Skim in the appropriate part of the passage for the key word or idea. 3. Read the sentence that contains the key word or idea carefully. 4. Elim inate the defin itely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. SKILL 4: FIND “UNSTATED” DETAILS “UNSTATED” DETAIL QUESTIONS=HOW TO IDENTIFY THE QUESTION=Which of the following is not stated…?=Which of the following is not mentioned…?=Which of the following is not dis cussed…?=All of the fo llowing are true=except…=WHERE TO FIND THE ANSWER=The answers to these questions are found in order in the passage. =HOW TO ANSWER THE QUESTION=1. Choose a key word in the question. 2. Scan the appropriate place in the passage for the key word (or related idea). 3. Read the sentence that contains the key word or idea carefully. 4. Look for the answers that are defin itely true according to the passage. Elim inate those answers. 5. Choose the answer that is not true or not discussed in the passage. SKILL 5: FIND PRONOUN REFERENTS PRONOUN REFERENTS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION The pronoun ―…‖ in line X refers to which of the fo llowing?=WHERE TO FIND THE ANSWER=The line where the pronoun is located is given in the question. The noun that the pronoun refers to is generally found before the=pronoun. =HOW TO ANSWER THE QUESTION=1. Locate the pronoun in the passage. 2. Look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. 3. Try each of the nouns in the context in place of the pronoun. 4. Elim inate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. SKILL 6- ANSWER IMPLIED DETAIL QUESTIONS CORRE CTLY IMPLIED DETAIL QUESTIONS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION It is implied in the passage that ….. It can be inferred from the passage that …. It is most likely that …. What probably happened …. ?NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 92 WHERE TO FIND THE ANSWER The answers to these questions are generally found in order in the passage. HOW TO ANSWER THE QUESTION 1. Choose a key word in the question 2. Scan the passage for the key word (or a related idea) 3. Carefully read the sentence that contains the key word 4. Look for an answer that could be true, according to that sentence SKILL 7: ANSWER TRANSITION QUESTIONS CORRE CTLY TRANSITION QUESTIONS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION The paragraph preceding the passage probably …=What is the most likely in the paragraph=following the passage? WHERE TO FIND THE ANSWER The answers can generally be found in the first line of the passage for a preceding question. The answer can generally be found in the last line for a following question. HOW TO ANSWER THE QUESTION 1. Read the first line for a preceding question. 2. Read the last line for a following question. 3. Draw a conclusion about what comes before or after. 4. Choose the answer that is reflected in the first or last line of the passage. SKILL 8: FIND DEFINITIONS FROM STRUCTURAL CLUES STRUCTURAL CLUES HOW TO IDENTIFY THE QUESTION What is the meaning of ―X‖ in line Y?=The word ―X‖ in line Y is closest in meaning to…=The word ―X‖ in line Y=could best to replaced by…=TYPES OF CLUES=Punctuation=comma, parentheses, dashes=Restatemenì=or, that is, in other words, i. e. =Examples=such as, for example, e. g. =WHERE TO FIND THE ANSWER=Information to help you determine what something means will=generally be found the punctuation clue, the restatement clue,=or the example clue. =HOW TO ANSWER THE QUESTION=1. Find the word in the passage. 2. Locate any structural clues. 3. Read the part of the passage after the structural clue carefully. 4. Elim inate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. SKILL 9: DETERMINE MEANINGS FROM WORD PARTS When you are asked to determine the meaning of a long word that you do not know in the reading sec The following chart contains a few word parts that you will need to know. A SHORT LIST OF WORD PARTS PART MEANING EXAMPLE PART MEANING EXAMPLE CONTRA (against) contrast DIC (say) dictate MAL (bad) malcontent DOMIN (master) dominant MIS (error) mistake JUD (judge) judgment SUB (under) subway MOR (death) mortalNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 93 DEC (ten) decade SPEC (see) spectator MULTI (many) multiple TERR (earth) territory SOL (one) solo VER (turn) divert TRI (three) triple VIV (live) revive SKILL 10: USE CONTE XT TO DETERMINE MEANINGS OF DIFFICULT WORDS VOCABULARY QUESTIONS CONTAINING DIFFIC ULT WORDS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION What is the meaning of ―X‖ in line Y?=The word ―X‖ in line Y is closest in meaning to…. =WHERE TO FIND THE ANSWER=Information to help you understand the meaning of an unknown=word can often be found in the context surrounding the=unknown word. =HOW TO ANSWER THE QUESTION=1. Find the word in the passage. 2. Read the sentence that contains the word carefully. 3. Look for context clues to help you understand the meaning. 4. Choose the answer that the context indicates. SKILL 11: USE CONTE XT TO DETERMINE MEANINGS OF SIMPLE WORDS VOCABULARY QUESTIONS CONTAINING SIMPLE WORDS HOW TO IDENTIFY THE QUESTION What is the meaning of ―X‖ in line Y?=The word ―X‖ in line Y could best to replaced by…. =WHERE TO FIND THE ANSWER=Information to help you understand the secondary meaning of a simple word can often be found in the context surrounding the word. =HOW TO ANSWER THE QUESTION=1. Find the word in the passage. 2. Read the sentence that contains the word carefully. 3. Look for context clues to help you understand the meaning. 4. Choose the answer that the context indicates. SKILL 12: DETERMINE WHERE SPECIFIC INFORMATION IS FOUND QUESTIONS ABOUT WHERE IN THE PASSAGE HOW TO IDENTIFY THE QUESTION Where in the passage…KK=?=WHERE TO FIND THE ANSWER=The answer can be in any of the lines listed in the answers to=the question. =HOW TO ANSWER THE QUESTION=1. Choose a key word or idea in the question. 2. Skim the appropriate part(s) of the passage looking for the key word or idea. 3. Choose the answer that contains the key word or idea. SKILL 13: DETERMINE THE TONE, PURPOSE, OR COURSE TONE, PURPOSE, OR COURSE HOW TO IDENTIFY THE QUESTION What is the tone of the passage? What is the author‘s purpose in this passage? In which course would this reading be assigned WHERE TO FIND THE ANSWER tone Look for clues throughout the passage that show if the author is showing some emotion rather than just pressing facts. purpose Draw a conclusion about the purpose from the main idea and supporting ideas.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 94 course Draw a conclusion about the course from the topic of the passage and the supporting ideas. HOW TO ANSWER THE QUESTION Tone 1. Skim the passage looking for clues that the author is showing some emotion. 2. Choose the answer that identifies the emotion. Purpose 1. Study the main idea in the topic sentence and the details used to support the main idea. 2. Draw a conclusion about the purpose. course 1. Study the main idea in the topic sentence and the details used to support the main idea. 2. Draw a conclusion about the course. COLORS AND EMOTIONS Colors are one of the most exciting experiences in life. I love them, and they are just as important to me as emotions are. Have you ever wondered how the two are so intimately related? Color directly affects your emotions. Color both reflects the current state of your emotions, and is something that you can use to improve or change your emotions. The color that you choose to wear either reflects your current state of being, or reflects the color or emotion that you need. The co lors that you wear affect you much more than they affect the people around you. Of course they also affect anyone who looks at or sees you, but you are the one saturated with the co lor all d ay! I even choose items around me based on their color. In the morning, I choose my clothes based on the color or emotion that I need for the day. So you can consciously use color to control the emotions that you are exposed to, which can help you to feel better. Colors, sound, and emotions are all vibrations. Emotions are literally energy in motion; they are meant to move and flow. This is the reason why real feelings are the fastest way to get your energy in motion. Also, flowing energy is exactly what creates healthy cells in your body. So, the fastest way to be healthy is to be open to your real feelings. Alternately, the fastest way to create disease is to inhibit your emotions. Question 1: What is the main idea of the passage? A. Colorful clothes can change your mood. B. Emotions and colors are closely related to each other. C. Colors can help you become healthy. D. Colors are one of the most exciting. Question 2: Which of the following can be affected by color? A. Your need for thrills. B. Your friend‘s feeling C. Your appetite. D. Your mood. Question 3: Who is more influenced by colors you wear? A. The people around you are more influenced. B. Neither A nor C. C. You are more influenced. D. Both A and C. Question 4: According to the passage, what do color, sound, and emotion all have in common? A. They all affect the cells of the body. B. are all forms of motion. C. They are all related to health. D. None of the above Question 5: According to this passage, what creates disease? A. Wearing the co lor black B. Exposing yourself to bright colorsNGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 95 C. Being open to your emotions D. Inhibiting your emotions Question 6: The word “intim tely” in paragraph 1 is closest in meaning to: A. clearly B. closely C. obviously D. simply Question 7: The word “they” in paragraph 3 refers to……… A. emotions B. people C. colors D. none of the above Question 8: Why does the author mention that color and emotions are both vibrations? A. To show how color can affect energy levels in the body. B. Because they both affect how we feel. C. To prove the relationship between emotions and color. D. Because vibrations make you healthy. Question 9: The phrase “s tur ted with” in paragraph 3 is closest in meaning to…………… A. bored with B. in need of C. covered with D. lacking in Question 10: What is the purpose of the passage? A. To persuade the reader that colors can influence emotions and give a person move energy. B. To show that colors are important for a healthy life. C. To give an objective account of how colors affect emotions. D. To prove the relationship between color and emotion. CHUYÊN ĐỀ 20 CHỨC NĂNG GIAO TIẾP (COMMUNICATION SKILL) * PHẦN I: LÝ THUYẾ T Bài tập về chức năng giao tiếp bao gồm những mẩu đối thoại ngắn, thường là dạng hỏi và trả lời giữ a hai đối tượng A và B. Mục đìch của dạng bài tập này là chọn đúng phần khuyết để hoàn thành đoạn hội thoại ngắn này. I. Thu thập v xác định thông tin. 1. Câu hỏi Có-Không (Yes-No question) Câu hỏi: bắt đầu bằng các trợ động từ: am, is, are, was, were, do, does, did, will, would, have, may. might, can, could... Câu trả lời: bắt đầu bằng ―Yes‖ hoặc ―No‖ và đưa thêm thông tin. Ta cũng có thể trả lời bằng: - I th ink/ believe/ hope/ expect/ guess so. (Tôi ngh ĩ/ tin/ hy vọng/ mong/ đoán thế.) - Sure/ Actually/ Of course/ Right... (Dĩ nhiên/ Chắc chắn rồi.) - I don‘t think/ believe/ expect/ guess so. (Tôi không nghĩ/ tin/ mong/ cho rằng thế.) - I hope/ believe/ guess/ suppose not. (Tôi hy vọng/ tin/ đoán/ cho là không.) - I‘m afraid not. (Tôi e rằng không.) 2. Câu hỏi chọn lự (Or questions) Câu hỏi: thường chứa các từ ―or‖ và yêu cầu phải lựa chọn một phương án. Câu trả lời: là câu chọn một trong hai sự lựa chọn được đưa ra trong câu hỏi. Ta không dùng từ ―Yes‖ hoặc ―No‖ để trả lời câu hỏi này. Vì dụ: Are they Chinese or Japanese? – They‘re Japanese. Pork or beef?- Beef, please/ I‘d prefer beef. 3. Câu hỏi có từ để hỏi (Wh-questions) Câu hỏi: bắt đầu bằng các từ để hỏi như what, which, who, whose, where, when, why, how... để thu thập thông tin. Câu trả lời: cần cung cấp thông tin nêu trong câu hỏi. Vì dụ: What did he talk about?- His fam illy. What was the party like?- Oh, we had a good time.NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 96 Which of these pens is your?- The red one. How often do you go to the cinema?- Every Sunday. Why did he fail the exam?- Because he didn‘t prepare well for it. 4. Câu hỏi đuôi (T g questions) Câu hỏi: thường dùng để xác nhận thông tin với ngữ điệu xuống ở cuối cấu hỏi. Câu trả lời: cũng giống như câu hỏi Có-Không. Vì dụ: Jane left early for the first train, didn‘t she?- Yes, she did. Peter made a lot of m istakes again, didn‘t he?- Right, he did. 5. Hỏi đường hoặc lời chỉ dẫn ( sking for directions or instructions). Lời hỏi đường: - Could you show me the way to... ? (Anh làm ơn chỉ đường đến....) - Could you be so kind to show me how to get to... ? (Anh có thể vui lòng ch ỉ đường đến...) - Is there a bank near here?/ Where‘s the nearest bank? (Ở đây có ngân hàng không?/ Ngân hàng gần nhất ở đâu vậy?) Lời đáp: - Turn left/ right. (Rẽ trái/ phải.) - Go straight ahead for two blocks and then turn left. (Đi thẳng qua hai dãy nhà rồi rẽ trái.) -Keep walking until you reach/ see... (Cứ đi thẳng đến khi anh đến/ thấy...) - It‘s just around the corner. (Nó ở ngay ở góc đường.) - It‘s a long way. You should take a taxi. (Một quãng đường dài đấy. Anh nên đón taxi.) - Sorry, I‘m new here/ I‘m a stranger here myself. (Xin lỗi, tôi mới đến vùng này.) - Sorry, I don‘t know this area very well. (Xin lỗi, tôi không rành khu vực này lắm.) Lời xin được chỉ dẫn: - Could you show me how to operate this machine? (Anh làm ơn chỉ cho tôi cách vận hành chiếc máy này.) - Could you tell me how to... ? (Anh hãy chỉ cho tôi làm thể nào để.....) - How does this machine work? Do you know? (Cái máy này hoạt động thế nào? Anh có biết không?) Lời đáp: - First,... Second,... Then,... Finally,... (Trước hết... Kế đến... Tiếp theo... Cuối cùng...) - The first step is..., then... (Bước đầu tiên là...., rồi...) - Remember to... (Hãy nhớ là...) - Well, It‘s very simple. (À, đơn giản lắm.) II. Qu n hệ xã gi o 1. Ch o hỏi v giới thiệu (greeting nd introducing) Chào hỏi: - Good morning/ afternoon/ evening. (Chào.) - Hi/ Hello. Have a good day. (Chào. Chúc anh một ngày tốt lành.) - How are you?/ How have you been?/ How are the things?... (Anh dạo này thế nào?.) Lời đáp câu hỏi chào: - Good morning/ afternoon/ evening. (Chào.) - Hi/ Hello. (Chào.) - Nice/ Pleased/ Glad/ Great to meet you. (Hân hạnh/ Rất vui được gặp anh.) - Hi. I am Peter. Anh you? (Chào. Tôi tên Peter. Còn anh?) - Have we met before? (Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa?) - It‘s a lonely day, isn‘t it? (Hôm nay là một ngày đẹp trời, phải không anh?) Giới th iệu: - I would like to introduce you to... /... to you. (Tôi muốn giới th iệu anh với... /... với anh.) - I would like you to meet... (Tô i muốn anh được gặp gỡ với...) - This is... (Đây là..) - Have you two met before? (Trước đay hai anh đã gặp nhau chưa?) Lời đáp câu giới thiệu: - How do you do... ? (Hân hạnh được gặp anh)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 97 - -Nice/ Pleased/ Glad/ Great to meet you. (Hân hạnh/ Rất vui được gặp anh.) 2. Lời mời (invit tion) Lời mời: - Would you like to.......... (Anh có muốn....... ?) - I would like to invite you to... (Tôi muốn mời anh...) - Do you feel like/ fancy having... ? (Anh có muốn...) - Let me.... (Để tôi...) Đồng ý lời mời: - It is a great idea. (Ý kiến quá tuyệt.) - That sounds great/ fantastic/ wonderful/ cool/ fun. (Nghe có vẻ hay đấy.) - Yes, I‘d love to. (Vâng, tôi rất thich.) - Why not? (Tại sao không nhỉ?) - OK, let‘s do that. (Được, cứ như thế đi.) Từ chối lời mời: - No, thanks. (Không, cảm ơn.) - I‘m afraid I can‘t. (Tô i e rằng tôi không thể.) - Sory, but I have another plan. (Xin lỗ i, nhưng tôi có kế hoạch khác rồi.) - I‘d love to but... (Tô i muốn lắm nhưng...) - Some other time, perhaps. (Lần khác vậy nhẫ.) 3. R về v ch o tạm biệt. (leaving and saying goodbye) Báo hiệu sự ra h iệu và chào tạm biệt: - I‘m afraid I have to be going now/ I have to leave now. (E rằng bây giời tôi phải đi.) - It‘s getting late so quickly. (Trời mau tối quá.) - I had a great time/ even ing. (Tôi rất vui/ có một buổi tối rất tuyệt vời.) - I really enjoyed the party and the talk with you. (Tô i thật sự thìch buổi tiệc và trò chuyện với anh.) - Thank you very much for a lovely even ing. (Cảm ơn về buổi tối tuyệt vời.) - Good bye/ Bye. (Tạm biệt.) - Good night. (Tạm biệt.) Lời đáp: - I‘m glad you had a good time. (Tôi rất vu i là anh đã có thời gian vu i vẻ.) - I‘m glad you like it. (Tô i rất vui là anh thìch nó.) - Thanks for coming. (Cảm ơn anh đã đến.) - Let‘s meet again soon. (Hẹn sớm gặp lại nhẫ.) - See you later. (Hẹn gặp lại.) - Good bye/ Bye. (Tạm biệt.) - Good night. (Tạm biệt.) - Take care. (Hãy bào trọng.) 4. Khen ngợi v chúc mừng (complimenting nd congr tul ting) Lời khen ngợi: - You did a good job! Good job! (Anh làm tốt lắm.) - What you did was wonderful/ desirable/ amazing. (Những gí anh làm được thật tuyệt vời/ đáng ngưỡng mộ/ kinh ngạc.) - You played the game so well. (Anh chơi trận đấu rất hay.) - Congratulations! (Xin chúc mừng.) - You look great/ fantastic in your new suit. (Anh trông thật tuyệt trong bộ đồ mới.) - Your dress is very lovely. (Chiếc áo đầm của chị thật đáng yêu.) - You have a great hairstyle! (Kiểu tóc của bạn thật tuyệt!) - I wish I had such a nice house. (Ước gí tôi có ngôi nhà xinh xắn như thế này.) Lời đáp: - Thank you. I‘m glad you like it. (Cảm ơn. Rất vui là anh thìch nó.) - You did so well, too. (Anh cũng làm rất tốt.)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 98 - Your garden is fantastic too. (Ngôi vườn của anh cũng tuyệt vậy.) - Thank you. I like yours too. (Cảm ơn. Tôi cũng thìch...) 5. Cảm n (th nking) Lời cảm ơn: - Thank you very much for... (Cảm ơn rất nhiều về...) - Thank you/ Thanks/ Many thanks. (Cảm ơn rất nhiều.) - It was so kind/ nice/ good of you to invite us... (Anh thật tử tế/ tốt đã mời chúng tôi...) - I am thankful/ grateful to your for... (Tô i rất b iết ơn anh ví....) Lời đáp: - You‘re welcome. (Anh luôn được chào mừng.) - Never mind/ Not at all. (Không có chi.) - Don‘t mention it. / Forget it. (Có gí đâu. Đừng nhắc nữa.) - It‘s my pleasure (to help you). (Tô i rất vu i được giúp anh.) - I‘m glad I could help. (Tôi rất vui là có thể giúp được anh.) - It was the least we could do for you. (Chúng tôi đã có thể làm được hơn thế nưa.) 6. Xin lỗi ( pologizing) Lời xin lỗi: - I‘m terribly/ awfu lly sorry about that. (Tô i hết sức xin lỗi về đ iều đó.) - I apoligize to you for... (Tô i xin lỗ i anh về...) - It‘s totally my fault. (Đó hoàn toàn là lỗ i của tôi.) - I d idn‘t mean that. Please accept my apology. (Tô i không cố ý làm thế. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗ i của tôi.) - It will not happen again. I promise. (Tôi hứa là đ iều đó sẽ không xảy ra nữa.) - I shouldn‘t have done that. (Lẽ ra tôi đã không làm thế.) - Please let me know if there is anything I can do to compensate for it. (Hãy nói cho tôi biết là tô i có thể làm gí để bù đắp lại đ iều đó.) Lời đáp: - It doesn‘t matter. (Không sao đâu.) - Don‘t worry about that. (Đừng lo.) - Forget it/ No problem/ Never mind/ That‘s all right/ OK (Không sao.) - You really don‘t have to apologize. (Thật ra anh không cần phải xin lỗi đâu.) - OK. It‘s not your fault. (Được rồ i. Đó không phải lỗ i của anh.) 7. Sự cảm thông (symp thy) Lời diễn đạt sự thông cảm: - I‘m sorry to hear that... (Tôi lấy làm tiếc khi b iết rằng...) - I feel sorry for you. (Tôi lấy làm tiếc cho anh.) - I th ink I understand how you feel. (Tôi nghĩ tô i có thể hiểu được cảm giác của anh thế nào.) - You have to learn to accept it. (Anh phải học cách chấp nhận điều đó thôi.) Lời đáp: - Thank you very much. (Cảm ơn rất nhiều.) - It was very kind/ nice/ thoughtful/ caring/ considerate of you. (Anh thật là tốt/ tử tế/ sâu sắc/ chu đáo.) III. Yêu cầu v xin phẫp. 1. Yêu cầu (m king requests) Lời yêu cầu: - Can/ Could/ Will/ Would you please... ? (Anh làm ơn...) - Would you mind+ V-ing... ? (Anh có phiền không nếu... ?) - Would it be possible... ? (Liệu có thể...) - I wonder if... (Tô i tự hỏi không biết... có được không.) Lời đáp: Đồng ý: - Sure/ Certainly/ Of course. (Dĩ nhiên là được.)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 99 - No problem. (Không vấn đề gí.) - I‘m happy to. (Tôi sãn lòng.) Từ chối: - I‘m afraid I can‘t. I‘m busy now/ I‘m using it. (Tôi e rằng không thể. Bây giờ tôi đang bận/ tôi đang dùng nó.) - I don‘t think it‘s possible. (Tô i cho là không thể được.) - It‘s OK if I do it later? (Lát nữa có được không?) 2. Xin phẫp (asking for permission) Lời xin phẫp: - May/ Might/ Can/ Could I... ? (Xin phẫp cho tôi... ?) - Do you mind if I... ?/ Would you mind if I... ? (Anh có phiền không nếu tôi... ?) - Is it OK if... ? (Liệu có ổn không nếu... ?) - Anyone mind if... (Có ai phiền không nếu...) - Do you think I can/ could... ? (Anh có nghĩ là tôi có thể... ?) Lời đáp: Đồng ý: - Sure/ Certainly/ Of course/ Ok. (Tất nhiên rồ i.) - Go ahead/ You can. (Cứ tự nhiên.) - Do it! Don‘t ask. (Cứ làm đi! Đừng hỏi.) Từ chối: - I‘m afraid you can‘t. (Tô i e rằng không được.) - I don‘t think you can. (Tô i cho rằng không được.) - No, you can‘t/ No, not now. (Không. Bây giờ thí không.) IV. Th n phiền hoặc chỉ trích. Lời than phiền hoăc chỉ trìch: - You should have asked for permission first. (Lẽ ra anh phải xin phẫp trước.) - You shouldn‘t have done that. (Lẽ ra anh không nên làm điều đó.) - Why didn‘t you listen to me? (Sao anh lại không chịu nghe tôi nhỉ?) - You‘re late again. (Anh lại đi trễ.) - You damaged my mobile phone! (Anh lại làm hỏng chiếc điện thoại di động của tôi rồ i!) - No one but you did it. (Anh chứ không ai khác làm điều đó.) Lời đáp: - I‘m terribly sorry. I d idn‘t meant that. (Tô i thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy.) - I‘m sorry but I had no choice. (Xin lỗi nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.) - I‘m sorry but the thing is... (Tô i x in lỗ i nhưng chuyện là thế này...) - Not me! (Không phải tôi!) V. B y tỏ qu n điểm củ người nói. 1. Đồng ý hoặc không đồng ý. (agreeing or dis agreeing). Đồng ý: - I (totally/ completely/ absolutely) agree with you. (Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.) - Absolutely/ defin itely. (Dĩ nhiên rồi.) - Exactly! (Chình xác!) - That‘s true. / That‘s it. (Đúng vậy.) - You are right. There is no doubt it. (Anh nói đúng. Chẳng còn nghi ngờ gí về điều đó nữa.) - I can‘t agree with you more. (Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.) - That‘s just what I think. (Tô i cũng nghĩ thế.) - That‘s what I was going to say. (Tôi cũng đ ịnh nói vậy.) Không đồng ý hoặc đồng ý một phần: - You could be right but I think... (Có thể anh đúng nhưng tôi nghĩ...) - I may be wrong but... (Có thể tôi sai nhưng...) - I see what you mean but I think... (Tô i hiểu ý anh nhưng tôi nghĩ...) - I just don‘t think it‘s right that... (Tôi không cho điều đó là đúng...)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 100 - I don‘t quite agree because... (Tô i không hẳn đồng ý bởi ví...) - You‘re wrong there. (Anh sai rồ i.) - Personally, I th ink that... (Cá nhân tôi thí cho rằng...) 2. Hỏi v đư r ý kiến ( sking for nd expressing opinions.) Lời hỏi ý kiến: - What do you think about... ? (Anh nghĩ gí về... ?) - Tell me what you think about... (Hãy chi tôi b iết anh nghĩ gí về...) - What is your opinion about/ on... ? (Ý kiến của anh về... là như thế nào?) - How do you feel about... ? (Anh thấy thế nào về... ?) Lời đưa ra ý kiến: - In my opinion,/ Personaly... (Theo tôi thí...) - I my view,... (Theo quan điểm của tôi,...) - It seems to me that... (Đối với tôi có vẻ là...) - As far as I can say... (Theo tôi được biết thí...) - I strongly/ firmly think/ believe/ feel that... (Tôi hoàn toàn nghĩ/ tin/ cảm thấy là...) - I must say that... (Tôi phải nói rằng...) 3. Lời khuyên hoặc đề nghị ( dvis ing or making suggestions) Lời khuyên hoặc đề nghị: - If I were you, I would... (Nếu tôi là anh thí tôi sẽ...) - If I were in your situation/ shoes, I would.... (Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh thí tôi sẽ...) - It‘s a good idea to... (... là một ý hay đấy.) - You should/ had better... (Anh nên...) - It is advisable/ recommendable to... (Anh nên...) - I would recommend that... (Tô i khuyên là...) - Why don‘t you... ? (Sao anh không... ?) - What about/ How about... ? (Còn về... thí sao?) - Shall we... ?/ Let‘s... (Chúng ta hãy...) 4. Lời cảnh báo (w rning) Lời cảnh báo: - You should/ had better... or/ if... not... (Anh nên... nếu không thí...) - You should/had better... Otherwise,.... (Anh nên... nếu không thí...) Vì dụ: You should wear a safety helmet wh ile rid ing or you‘ll get a fine. You shouldn‘t smoke in here. Otherwise, you‘ll ru in the carpet. Lời đáp: - Thank you/ Thanks. (Cảm ơn.) - I will do it. (Tô i sẽ làm thế.) 5. Lời đề nghị giúp đỡ (offering). Lời đề nghị giúp đỡ: - Can/ May I help you? (Để tôi giúp anh.) - Let me help you. (Để tôi giúp anh.) - How can I help you? (Tôi có thể giúp gí cho anh?) - Would you like some help?/ Do you need some help? (Amh có cần giúp không?) Chấp nhận lời đề ngh ị giúp đỡ: - Yes, please. (Vâng) - That is great. (Thật tuyệt.) - That would be great/ fantastic. (Thật tuyệt.) - It would be nice/ helpful/ fantastic/ wonderful if you could. (Rất tuyệt nếu anh có thể làm vậy.) - Thanks. That would be a great help. (Cảm ơn. Được anh giúp thí tôt quá.) - As long as you don‘t mind. (Được chứ nếu anh không phiền.) Từ chối lời đề nghị: - No, please. (Không, cảm ơn.)NGỮ P HÁP TIẾNG ANH THPT Page 101 - No. That‘s OK. (Không sao đâu.) - Thanks, but I can manage. (Cảm ơn, nhưng tôi làm được.) Ví dụ minh họ 1: Chọn một phương án thìch hợp tương ứng với A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau: - Mike: ―Our living standards have been improved greatly. ‖ - Susan: ―.......................... ‖ A. Thank you for saying so. B. Sure. I couldn‘t agree more. C. No, it‘s nice to say so D. Yes, it‘s nice of you to say so. Hướng dẫn: B: Đáp án đúng. Mike đưa ra ý kiến của minh (expressing opinion) về mức sống hiện tại (Living standards) và Susan đưa ra lời tán thành với Mike. (expressing degrees of agreement) Sure. I couldn‟t gree more. (=I agree with you completely!) (Chắc chắn thế. Tô i hoàn toàn đồng ý với anh.) A: ― Thank you for saying so. ‖ được dùng để cảm ơn một lời khen. C: ―No‖ có nghĩa phủ định không dùng được với ‖ it‘s nice to say so‖ (Bạn thật tốt khi nói như thế.) D: ―Yes, it‘s nice of you to say so‖ được dùng để đáp lại một lời khen. Ví dụ minh họ 2: Chọn một phương án thìch hợp tương ứng với A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau: - ―Do you feel like go ing to the stadium this afternoon?‖ - ―.............................. ‖ A. I don‘t agree. I‘m afraid. B. I feel very bored. C. You‘re welcome. D. That would be great. Hướng dẫn: ―Do you feel like going to the stadium this afternoon?‖ (Anh có muốn đi đến sân vận động chiều nay không?) (Đây là câu đề nghị.) D: Đáp án đúng. ―That would be great. ‖ (Điều đó thật tuyệt.). Đây là lời đáp trước câu đề nghị. A: Phương án sai. ―I don‘t agree. I‘m afraid. ‖ (Tôi e rằng tôi không đồng ý.). Câu này nêu sự không đồng ý, nhưng nếu người thứ hai không đồng ý với lời đề ngh ị thí người đó từ chối và nêu lý do. B: Phương án sai. ―I feel very bored. ‖ (Tôi cảm thấy chán nản.). Câu này không liên hệ chặt chẽ với câu đề nghị. C: Phương án sai. ― You‘re welcome. ‖ (Rất vui được tiếp anh.) Ví dụ minh họ 3: Chọn một phương án thìch hợp tương ứng với A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau: - Cindy: ―Your hairstyle is terrific, Mary!‖ - Mary: ―....................... ‖ A. Yes, all right. B. Thanks, C indy. I had it done yesterday. C. Never mention it. D. Thanks, but I‘m afraid. Hướng dẫn: Cindy: ―Your hairstyle is terrific, Mary!‖ C indy: ―Mary, kiểu tóc của chị tuyệt qua. ‖. Đây là lời khen ngợi và Mary đáp lại lời khen ngợi bằng cách cảm ơn. B: Đáp án đúng. ―Thanks, C indy. I had it done yesterday. ‖ (Cảm ơn Cindy. Hôm qua tôi nhờ người làm đầu lại.) A: ―Yes, all right. ‖ (Vâng, được rồ i.). Đây là lời cho phẫp ai làm gí. C: ―Never mention it. ‖ (Không có chi.). Câu này dùng để đáp lại lời cảm ơn, D: ― Thanks, but I‘m afraid. ‖ (Cảm ơn, nhưng tôi e không thể được.). Đây là lời từ chối một yêu cầu. I/ Định hướng chung môn học: – Đặc trưng của môn Tiếng Anh là kiến thức xuyên suốt và có liên quan với nhau từ năm này sang năm như những vòng tròn đồng tâm mở rộng. Các chủ đề ngữ pháp được hỏi trong đề minh họa tuy không phức tạp như những năm trước nhưng lại dễ gây nhầm lẫn và yêu cầu học sinh phải có kiến thức nền tảng

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận