Bộ Đề Thi Lịch Sử 9 ( chi tiết )

596 0

15 xu (1 xu = 1.000đ)

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #lịch sử#đề thì lịch sử lớp 9#đề lịch sử lớp 9

Mô tả chi tiết

bộ đề thi môn lịch sử lớp 9, giúp cho các bạn ôn tập kiến thức tốt hơn, đề gồm nhiều dạng nên các bạn sẽ dễ tiếp cận kiến thức hơn.

Nội dung

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠĐ THI CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ có 04 trang)ề KỲ THI T T NGHI P THPT NĂM 2021 Ố ỆBài thi: KHOA H C XÃ H IỌ ỘMôn thi thành ph n: L CH Sầ Ị ỬTh i gian làm bài: 50 phút, không k th i gian phát đờ ể ờ ề Mã đ thi ề301H , tên thí sinh:.....................................................................ọS báo danh: .............................ốCâu 1: Trong giai đo n 1969 – 1973, Mĩ có hành đ ng nào sau đây Vi t Nam?ạ ộ ở ệA. Lôi kéo t t c các n c châu Phi tham chi n.ấ ả ướ ếB. Lôi kéo t t c các n c châu Á tham chi n.ấ ả ướ ếC. V n đ ng các n c Đông Âu tham chi n.ậ ộ ướ ếD. Rút quân đ ng minh c a Mĩ kh i mi n Nam.ồ ủ ỏ ềCâu 2: M t trong nh ng bi u hi n c a tình hình Vi t Nam giai đo n 1954 – 1960 làộ ữ ể ệ ủ ệ ạA. mi n Nam ch a đ c gi i phóng.ề ư ượ ả B. c n c đi lên ch nghĩa xã h i.ả ướ ủ ộC. c n c đ c l p, th ng nh t.ả ướ ộ ậ ố ấ D. mi n Nam đ c hoàn toàn gi i phóng.ề ượ ảCâu 3: M t trong nh ng bi n pháp v giáo d c nh m xây d ng ch đ m i Vi t Nam nh ng nămộ ữ ệ ề ụ ằ ự ế ộ ớ ở ệ ữ1945-1946 làA. kêu g i nhân dân tham gia xóa mù ch .ọ ữB. m r ng các ho t đ ng kinh t đ i ngo i.ở ộ ạ ộ ế ố ạC. c i cách và m c a n n kinh t .ả ở ử ề ếD. đ y m nh h i nh p kinh t khu v c.ẩ ạ ộ ậ ế ựCâu 4: L c l ng vũ trang đ c xây d ng Vi t Nam trong giai đo n 1939-1945 làự ượ ượ ự ở ệ ạA. Vi t Nam Quang ph c h i.ệ ụ ộ B. Trung đ i C u qu c quân III.ộ ứ ốC. M t tr n Dân ch Đông D ng.ặ ậ ủ ươ D. M t tr n T qu c Vi t Nam.ặ ậ ổ ố ệCâu 5: V chính tr , trong nh ng năm 1951-1953, Vi t Nam di n ra s ki n nào sau đây?ề ị ữ ở ệ ễ ự ệA. Đ i h i đ i bi u l n th II c a Đ ng C ng s n Đông D ng.ạ ộ ạ ể ầ ứ ủ ả ộ ả ươB. Chi n d ch gi i phóng Hu - Đà N ng.ế ị ả ế ẵC. Quân gi i phóng mi n Nam ra đ i.ả ề ờD. Cu c T ng ti n công và n i d y Xuân M u Thân.ộ ổ ế ổ ậ ậCâu 6: N i dung nào sau đây thu c lĩnh v c văn hóa trong cu c v n đ ng Duy tân Vi t Nam do Phanộ ộ ự ộ ậ ộ ở ệChâu Trinh kh i x ng đ u th k XX?ở ướ ầ ế ỉA. M r ng di n tích tr ng lúa.ở ộ ệ ồ B. V n đ ng c i cách trang ph c.ậ ộ ả ụC. Ph c p giáo d c trung h c.ổ ậ ụ ọ D. Ti n hành khai thác m than.ế ỏCâu 7: Nh ng n i dung nào sau đây là ngu n g c c a cách m ng khoa h c - kĩ thu t di n ra t nh ngữ ộ ồ ố ủ ạ ọ ậ ễ ừ ữnăm 40 c a th k XX?ủ ế ỉA. Tr t t đa c c đ c thi t l p.ậ ự ự ượ ế ậ B. Nh ng đòi h i c a cu c s ng.ữ ỏ ủ ộ ốC. Tr t t hai c c Ianta s p đ .ậ ự ự ụ ổ D. Mĩ thi t l p tr t t đ n c c.ế ậ ậ ự ơ ựCâu 8: M t trong nh ng ho t đ ng c a H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên (1925 – 1929) là ộ ữ ạ ộ ủ ộ ệ ạA. Xây d ng căn c đ a Cao B ng.ự ứ ị ở ằ B. Phát đ ng ti n công và n i d y.ộ ế ổ ậC. Phát đ ng t ng kh i nghĩa toàn qu c.ộ ổ ở ố D. Th c hi n ch tr ng vô s n hóa.ự ệ ủ ươ ảCâu 9: M t trong nh ng t ch c c a các n c Tây Âu đ c thành l p trong n a sau th k XX làộ ữ ổ ứ ủ ướ ượ ậ ử ế ỉA. Ngân hàng Th gi i (WB).ế ớ B. C ng đ ng châu Âu (EC).ộ ồC. Đ i h i dân t c Phi (ANC).ạ ộ ộ D. Hi p h i các qu c gia Đông Nam Á (ASEAN)ệ ộ ốCâu 10: Trong chi n l c Chi n tranh đ c bi t (1961 – 1965) mi n Nam Vi t Nam, Mĩ đãế ượ ế ặ ệ ở ề ệA. th c hi n k ho ch quân s R ve.ự ệ ế ạ ự ơ B. đ ra k ho ch Đ Lát đ Tátxinhi.ề ế ạ ờ ơC. th c hi n k ho ch quân s Bôlae.ự ệ ế ạ ự D. tăng c ng vi n tr cho chính quy n Sài Gòn.ườ ệ ợ ềCâu 11: Đông D ng, th c dân Pháp đ ra k ho ch quân s Nava (1953) trong b i c nh nào sauỞ ươ ự ề ế ạ ự ố ảđây?A. Quân phi t Nh t B n ti n vào Đông D ng.ệ ậ ả ế ươ B. Nh t đ o chính Pháp trên toàn Đông D ng.ậ ả ươC. Quân Pháp b sa l y trên chi n tr ng.ị ầ ế ườ D. Quân Trung Hoa Dân qu c ti n vào Vi t Nam.ố ế ệCâu 12: Trong kho ng th i gian t năm 1950 đ n n a đ u nh ng năm 70 c a th k XX, qu c gia cóả ờ ừ ế ử ầ ữ ủ ế ỉ ốchính sách giúp đ các n c xã h i ch nghĩa làỡ ướ ộ ủA. Anh. B. Brunây. C. Liên Xô. D. Mĩ.Câu 1 3 : Trong ch ng trình khai thác thu c đ a l n th hai Đông D ng (1919-1929), th c dân Phápươ ộ ị ầ ứ ở ươ ựA. m r ng di n tích tr ng cao su.ở ộ ệ ồ B. ch phát tri n công nghi p hóa ch t.ỉ ể ệ ấC. t p trung vào công nghi p luy n kim.ậ ệ ệ D. ch phát tri n công nghi p c khí.ỉ ể ệ ơCâu 14: Sau Chi n tranh th gi i th hai, m t trong nh ng qu c gia châu Phi giành đ c đ c l p làế ế ớ ứ ộ ữ ố ở ượ ộ ậA. n Đ .Ấ ộ B. Nh t B n.ậ ả C. Trung Qu c.ố D. Môdămbich.Câu 15: Trong nh ng năm 1976 – 1986, nhân dân Vi t Nam th c hi n m t trong nh ng nhi m v nàoữ ệ ự ệ ộ ữ ệ ụsau đây?A. B o v biên gi i Tây Nam.ả ệ ớ B. Xây d ng H i Liên Vi t.ự ộ ệC. Xây d ng Qu đ c l p.ự ỹ ộ ậ D. B u Qu c h i khóa I.ầ ố ộCâu 16: Trong nh ng năm 1945 – 1973, qu c gia nào sau đây tri n khai chi n l c toàn c u v iữ ố ể ế ượ ầ ớm t trong nh ng m c tiêu là đàn áp phong trào gi i phóng dân t c?ộ ữ ụ ả ộA. Đ c.ứ B. Mĩ. C. Nh t B n.ậ ả D. Italia.Câu 17: H i ngh l n th 21 Ban Ch p hành Trung ng Đ ng Lao đ ng Vi t Nam (tháng 7 – 1973)ộ ị ầ ứ ấ ươ ả ộ ệđ ra ch tr ng nào sau đây?ề ủ ươA. Xóa b c ch qu n lý kinh t t p trung.ỏ ơ ế ả ế ậ B. Xóa b c ch qu n lý kinh t bao c p.ỏ ơ ế ả ế ấC. Ti p t c con đ ng cách m ng b o l c.ế ụ ườ ạ ạ ự D. Phát tri n kinh t nhi u thành ph n.ể ế ề ầCâu 18: Phong trào C n v ng cu i th k XIX Vi t Nam bùng n sau khiầ ươ ố ế ỉ ở ệ ổA. Đông D ng C ng s n liên đoàn đ c thành l p.ươ ộ ả ượ ậB. Vi t Nam Qu c dân đ ng hoàn toàn tan rã.ệ ố ảC. Kh i nghĩa Yên Bái hoàn toàn th t b i.ở ấ ạD. Th c dân Pháp c b n hoàn thành xâm l c Vi t Nam.ự ơ ả ượ ệCâu 19: M t trong nh ng s ki n di n ra khu v c Đông Nam Á năm 1945 làộ ữ ự ệ ễ ở ựA. Liên minh châu Âu (EU) đ c thành l p.ượ ậB. C ng đ ng châu Âu (EC) ra đ i.ộ ồ ờC. N c C ng hòa Inđônesia ra đ i.ướ ộ ờD. C ng đ ng kinh t châu Âu (EEC) ra đ i.ộ ồ ế ờCâu 20: Trong phong trào dân ch 1936-1939, nhân dân Vi t Nam đãủ ệA. phát tri n dân quân du kích.ể B. đ u tranh đòi các quy n dân ch .ấ ề ủC. thành l p b đ i ch l c.ậ ộ ộ ủ ự D. xây d ng b đ i đ a ph ng.ự ộ ộ ị ươCâu 21: S ki n nào sau đây di n ra trong th i kỳ Chi n tranh l nh (1947 – 1989)ự ệ ễ ờ ế ạA. Chi n tranh th gi i th nh t k t thúc.ế ế ớ ứ ấ ế B. Chi n tranh th gi i th hai bùng n .ế ế ớ ứ ổC. T ch c Hi p c Vácsava đ c thành l p.ổ ứ ệ ướ ượ ậ D. H th ng Vécxai - Oasinht n đ c thi t l p.ệ ố ơ ượ ế ậCâu 22: Theo quy t đ nh c a H i ngh Ianta (tháng 2-1945), quân đ i Liên Xô chi m đóng khu v c nào d iế ị ủ ộ ị ộ ế ự ướđây ?A. Đông Đ c.ứ B. Tây Đ c.ứC. Tây Béclin. D. Tây Âu.Câu 23: Trong th i kì 1919-1930, kinh t Vi t Namờ ế ệA. phát tri n v t tr i sao v i kinh t Pháp.ể ượ ộ ớ ế B. phát tri n cân đ i gi a các vùng mi n.ể ố ữ ềC. có t c đ phát tri n nhanh nh t th gi i.ố ộ ể ấ ế ớ D. b c t ch t vào n n kinh t n c Pháp.ị ộ ặ ề ế ướCâu 24: Th ng l i c a phong trào Đ ng kh i (1959-1960) mi n Nam Vi t Nam đãắ ợ ủ ồ ở ở ề ệA. đánh d u cu c kháng chi n ch ng Pháp th ng l i hoàn toàn.ấ ộ ế ố ắ ợB. đánh d u m t b c phát tri n c a phong trào cách m ng.ấ ộ ướ ể ủ ạC. bu c Pháp ph i chuy n sang đánh lâu dài Đông D ng.ộ ả ể ở ươD. làm th t b i cu c ti n công c a Pháp lên Vi t B c.ấ ạ ộ ế ủ ệ ắCâu 25: S ki n l ch s th gi i nào sau đây có nh h ng đ n cách m ng Vi t Nam th i kì 1919-ự ệ ị ử ế ớ ả ưở ế ạ ệ ờ1930? A. Liên h p qu c đ c thành l p.ợ ố ượ ậB. Hi p c an ninh Mĩ - Nh t đ c kí k t.ệ ướ ậ ượ ếC. Xu th toàn c u hóa xu t hi n.ế ầ ấ ệD. Qu c t C ng s n đ c thành l p.ố ế ộ ả ượ ậCâu 26: N i dung nào sau đâyộ ph n ánh ả không đúng v phong trào cách m ng 1930-1931 Vi t Nam?ề ạ ở ệA. M ra k nguyên gi i phóng dân t c g n li n v i gi i phóng xã h i.ở ỉ ả ộ ắ ề ớ ả ộB. Ch ng minh vai trò c a kh i liên minh công nông trong th c ti n.ứ ủ ố ự ễC. Kh ng đ nh trong th c t quy n lãnh đ o c a giai c p công nhân.ẳ ị ự ế ề ạ ủ ấD. Kh ng đ nh đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n là đúng đ n.ẳ ị ườ ố ạ ủ ả ộ ả ắCâu 27: N i dung nào sau đây là m t trong nh ng y u t d n đ n th ng l i c a phong trào gi i phóngộ ộ ữ ế ố ẫ ế ắ ợ ủ ảdân t c châu Phi sau Chi n tranh th gi i th hai?ộ ở ế ế ớ ứA. Nh n đ c vi n tr c a t t c các n c châu Âu.ậ ượ ệ ợ ủ ấ ả ướB. Có vi n tr c a t t c các n c Mĩ Latinh.ệ ợ ủ ấ ả ướC. Nh n đ c vi n tr c a các n c Đông D ng.ậ ượ ệ ợ ủ ướ ươD. Có ph ng pháp đ u tranh phù h p.ươ ấ ợCâu 28: N i dung nào sau đây ph n ánh không đúng v chi n th ng Đi n Biên Ph năm 1954 c aộ ả ề ế ắ ệ ủ ủVi t Nam?ệA. Giáng đòn quy t đ nh vào ý chí xâm l c c a th c dân Pháp.ế ị ượ ủ ựB. Làm phá s n hoàn toàn k ho ch Nava c a th c dân Pháp.ả ế ạ ủ ựC. Đánh th ng chi n l c Vi t Nam hóa chi n tranh c a Mĩ.ắ ế ượ ệ ế ủD. Làm xoay chuy n c c di n chi n tranh Đông D ng.ể ụ ệ ế ươCâu 29: N i dung nào sau đây là m t trong nh ng y u t d n đ n s phát tri n c a kinh t Nh t B nộ ộ ữ ế ố ẫ ế ự ể ủ ế ậ ảgiai đo n 1952-1973?ạA. T n d ng đ c nguyên li u t các n c thu c đ a.ậ ụ ượ ệ ừ ướ ộ ịB. Phát huy đ c nh ng ngu n l c t bên ngoài.ượ ữ ồ ự ừC. Tài nguyên khoáng s n phong phú, tr l ng l n.ả ữ ượ ớD. Không b Chi n tranh th gi i th hai tàn phá.ị ế ế ớ ứCâu 30: S ki n l ch s th gi i nào sau đây có nh h ng đ n cách m ng Vi t Nam trong giai đo nự ệ ị ử ế ớ ả ưở ế ạ ệ ạ1939-1945?A. N c C ng hòa n Đ đ c thành l p.ướ ộ Ấ ộ ượ ậB. Liên Xô phóng thành công v tinh nhân t o.ệ ạC. N c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đ i.ướ ộ ờD. Quân phi t Nh t B n đ u hàng đ ng minh.ệ ậ ả ầ ồCâu 31: Cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c (1954-1975) và cu c v n đ ng gi i phóng dân t cộ ế ố ứ ướ ộ ậ ộ ả ộ(1939-1945) Vi t Nam có đi m gi ng nhau nào sau đây?ở ệ ể ốA. Có s k t h p ch t ch gi a h u ph ng và ti n tuy n.ự ế ợ ặ ẽ ữ ậ ươ ề ếB. Là cu c chi n tranh gi i phóng dân t c và b o v T qu c.ộ ế ả ộ ả ệ ổ ốC. N m trong ti n trình cách m ng dân t c dân ch nhân dân.ằ ế ạ ộ ủD. T kh i nghĩa t ng ph n phát tri n lên chi n tranh cách m ng.ừ ở ừ ầ ể ế ạCâu 32: Trong phong trào yêu n c nh ng năm 20 c a th k XX, l c l ng ti u t s n trí th c Vi tướ ữ ủ ế ỉ ự ượ ể ư ả ứ ệNam có vai trò nào sau đây?A. V n đ ng qu n chúng tham gia m t tr n dân t c dân ch .ậ ộ ầ ặ ậ ộ ủB. Châm ngòi cho cu c cách m ng dân ch t s n bùng n .ộ ạ ủ ư ả ổC. Lãnh đ o cu c kh i nghĩa vũ trang đ khôi ph c n n c ng hòa.ạ ộ ở ể ụ ề ộD. Góp ph n xác l p khuynh h ng m i trong phong trào dân t c.ầ ậ ướ ớ ộCâu 33: N i dung nào sau đây là m t trong nh ng đi m sáng t o c a Nguy n Ái Qu c trong quá trìnhộ ộ ữ ể ạ ủ ễ ốv n đ ng thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam?ậ ộ ậ ả ộ ả ệA. Xây d ng lí lu n cách m ng đáp ng yêu c u c a l ch s dân t c.ự ậ ạ ứ ầ ủ ị ử ộB. T p h p qu n chúng thành l p m t tr n chung toàn Đông D ng.ậ ợ ầ ậ ặ ậ ươC. Thành l p m t tr n dân t c th ng nh t ngay khi thành l p Đ ng.ậ ặ ậ ộ ố ấ ậ ảD. Xây d ng lí lu n cách m ng nh n m nh cu c đ u tranh giai c p.ự ậ ạ ấ ạ ộ ấ ấCâu 34: Trong kho ng th i gian t đ u tháng 9-1945 đ n cu i tháng 12-1946, n c Vi t Nam Dân chả ờ ừ ầ ế ố ướ ệ ủC ng hòa g p tr ng i nào sau đây?ộ ặ ở ạA. Mĩ bi n Vi t Nam thành tâm đi m c a c c di n hai c c, hai phe.ế ệ ể ủ ụ ệ ựB. Ch có m t s n c Đ ng minh công khai ng h Vi t Nam đ c l p.ỉ ộ ố ướ ồ ủ ộ ệ ộ ậ

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận