Bài tập cơ bản ngữ pháp Tiếng Anh 10 chọn lọc

666 10

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #tiếng anh 10#tiếng anh#ngữ pháp#từ vựng

Mô tả chi tiết

"Bài tập cơ bản ngữ pháp Tiếng Anh 10 chọn lọc" do Tailieuvip.com sưu tầm là tài liệu chọn lọc về ngữ pháp, bài tập đa dạng, bám sát chương trình học. Sách trình bày dễ hiểu, đa dạng bài tập giúp các em làm quen, củng cố và ôn tập tốt.

Nội dung

EXERCISESUN I T 1: A DA Y I N T H E L I F E OF……..E x e r c i s e 1: P i c k out th e w o r d w ho s e un d e r l i n e d pa r t is p r o n o un ce d di f f ere n t ly f r om t h a t of the o t h e r words.E x e r c i s e 2: P i c k out t he w o r d t hat has t he st re s s p a tt e r n d i f f ere nt f r om t hat of t he o t h e r words.6. A . usually B . afternoon C . family D . buffalo7. A . tobacco B . breakfast C . children D . several8. A . continue B . alarm C . contented D . sometimes9. A . airport10. A . routine B . passengerB . tobacco C . technologyC . neighbour D . chemistryD . experienceE x e r c i s e 3: C h i a hình t h ứ c c ủ a độ ng t ừ t r ong n go ặ c ở t hì H i ệ n t ạ i đơn11. I ………………… … …… . ( e a t ) my b r e a k f a s t i n t h e ki t c h e n e v e r y day.12. T h es e bo y s o f t e n …… … ……… . ……… ( pl a y ) f o o tb a ll a t weekends.13. I t …………………… . .. ( r a i n) in the winter.14. S he ………………… … ………… . ( g o) to sc hool th r e e d a y s a week.15. M y li t t l e boy o f t e n … … ……… .. ………… ( wa t c h ) c a r t oon film.16. S he ………………… … …… .. ( s tud y ) E n g l i s h v e r y well.17. M y f a th e r o ft e n …… … …………………… ( p l a y) t e nn i s in t h e morning.18. A nn ………………… … ………… ( s p e a k) Ge r m a n v e r y well.E x e r c i s e 4: Hãy t h ê m “ D O or D O E S” vào c ác c âu s au đ ây để t ạ o t h à nh c âu h ỏ i và t r ả l ờ i t ho ý c ủ a mình.19………. t h e s tu d e nts s tudy h a r d e v e r y day?→ …………………………………………………………….………… 20……… . . M r . B r o w n g o to his o f f i c e e v e r y day?→ ………………………………………………………………………..21……… . . y ou wa n t c r e a m a nd s u g a r in y our coffee?→ …………………………………………………………...………….22… . … … . t h e c h i l d r e n g o to b e d v e r y early?→ ……………………………………………………………………… 23 ……. …t h a t g i r l c o m e f r om South Africa?→ …………………………………………………………….………..24………… y ou know t h a t I t a l i a n student?→ ………………………………………………………………..…… 25………… M i s s L a n p r e f e r c o f f e e t o tea?→ ……………………………………………………………..………..26………… y our E n g li s h l es s ons s ee m v e r y difficult?→ ……………………………………………………………..………..E x e r c i s e 5: S ắ p s ế p c á c t ừ đ ã c h o t h e o đ ú n g t h ứ t ự để t ạ o t hành c âu hỏi.27. d o e s / w h a t time / g e t up / she→ ………………………………………….…..………………… ?– A t s e v e n o’clock.28. f or / do e s / h a v e / b r ea k f as t / s he / what→…………………………………………..……..……………? – A b r ea d a nd a n egg.29. to w o r k / s h e / do e s / g o / how→ …………………………………………..………….…………...?– B y bus.30. s h e / do e s / w h a t / in the e v e ning / doB à i t ậ p ng ữ pháp l ớ p 1 0 Lê N g ọ c 11. A . fi e ldB . hea tC . me e tD . he a d2. A . dinner→ …………………………………………..……..…………..? – She watches television.31. b e d / t i m e / d o e s / g o to / w h a t / she→ ……………………………………………………………..? – A t nine o’clock.B à i t ậ p ng ữ pháp l ớ p 1 0 Lê N g ọ c 2E x e r c i s e 6: C h i a độ ng t ừ t r ong ngo ặ c ở t hì Quá k h ứ đơn.32. H e ……………… … ………… . … ( li v e ) in L ondon l as t year.33. H e ……………… … …… .. ( l i v e ) in L ondon f r om 1980 to 1985.34. T h e y ………………………… . . (s e ll) th e ir h o u s e se v e r a l d a y s ago.35. W h e n………… … . …y ou ………… . … . . (s ee ) h e r ?36. ……………… … . . h e c ome to s e e y ou l a s t n i g ht ? Y e s h e came.37. S he …………… … … . … … . . ( m e t ) me i n the s t r e e t l a s t Sunday.38. I ………………… … .. … . ( w a i t) f or t he t e l e ph o ne c a l l a ll th i s morning.39.I………………………..……..(study) mu s i c w h e n I w a s a t school.40. T h e y ……………………………… . . (s e ll) th e ir hou s e l a s t year.41. T h e y ………………………… . … ( wa l k) to t h e c o r n e r t w o d a y s ago.42. P r o f e s s or T . …… … ………………… . … ( t ea c h) a noth e r c l a s s l a s t year.43. W e ……………… … ……… . … . (s p e nd) t w o w e e ks i n Ja p a n in 2000.44. H e ………………………………..…..(meet) his f r i e nds s ome d a y s ago.45. W e ……………… … …… . … … . (s p ea k) to our f r i e nds l as t week.E x e r c i s e 7: Hãy đ ổ i c á c c âu s au s a n g h ì n h t h ứ c nghi v ấ n và ph ủ định.46. J a c k w e nt t o t h e shop.→ ……………………………………………… ?→ ………………………………………………47. H e bou g ht s ome eggs.→ ……………………………………………. ?→ ……………………………………………48. H e took o f f h i s hat.→ ……………………………………………. ?→ ……………………………………………49. J o e f e l l a nd hu r t h i s arm.→ ……………………………………………….?→ ……………………………………………E x e r c i s e 8: Hãy đ i ề n ( DI D , W A S o r W ER E ) v ào c h ỗ trống.50. W h e r e …………… . . y ou bo r n ? W h e r e …… … . … … .. y our mo t h e r born?51. W h e n …………… … … . …… … .. y ou s t a r t school?52. H ow m a ny s c hools ……………………………… . y ou g o to ?53. W h a t …………… … …………. y our f a v ou r i t e subject?54. W h e r e ………………… . . .. y ou li v e w h e n y ou ……………… … . . a child?55. ………………… … ………… t h e y l i v e in a hou s e or a flat?E x e r c i s e 9: C h oo s e t he b es t an swe r f o r e a c h o f t he f o l l o w ing sentences.56. I wa s l a t e f or s c hool this m o r ning b eca u s e my a l a r m c l o c k didn ’ t ………A . g o on B . g o o f f C . g o awa y D . g o up57. A no t h e r w o r d f or f a s t e n i s ………………A . f r i g ht e n B . l oo s e n C . l e n g th e n D . tighten58. I wa s bo r n a nd g r e w up on the …………… … . . o f t h e R e d River.A . s hops B . r e s t a u r a n t s C . o f f i ce s D . banks59. M r . L a m g o e s t o w o r k on f oot on c e a w ee k . I t m e a n s he ………… w a l k s to work.A . n e v e r B . s o m e t i m e s C . o f t e n D . usually60. M y a unt is a …… … ……. Teacher.A . h i s t o r y B . h i s t o r ic C . h i s to r i c a l D . historian61. “ ……………… do y ou g e t to s c hool ? ” “ B y bike.”A . W h a t B . H ow C . H ow o f t e n D . H ow far62. W h e n I wa s a c hil d , I u s u a lly ……… … . . f i s hing w i t h my brother.A . g o B . w e nt C . g one D . u s e to go63. W e ………………… d i n n e r a t h o me on Saturdays.A . h a v e n ’ t h a d B . d i dn ’ t h a d C . a r e n ’ t h a v e D . don ’ t have64. A r e y ou c ont e n t e d … ……………… . . y our p r e se nt j o b , M rs . Tuyet?A . t o B . f or C . w ith D . of65. W h a t t i m e is t h e f li g ht ………………… to arrive?A . due B . p l a n C . t hou g ht D . boundEXERCISESUN I T 2: S C H O O L TALKSE x e r c i s e 1: P i c k o u t t h e w o r d w ho s e un d e r l i n e d p a r t is p r onoun c e d d i f f e r e n t l y f r om t hat of the o t h e r words.E x e r c i s e 2: P i c k out t he w o r d t hat has t he st re s s p a tt e r n d i f f ere nt f r om t hat of t he o t h e r words.6. A . condition B . profession C . interaction D . tr7. A . service B . lobby C . weather D . re8. A . entertainment B . communicate C . geography D . app9. A . polite B . problem C . arrive D . guit10. A . d ec i d e B . s e m es t e r C . ac c e p t a b l e D . customaryE x e r c i s e 3: W r i t e q u e st i on w i t h: WHO, WH A T , HO W , WHY.11. M i s s Phuong w e nt h o m e early.→ W hy ……………………….................…….…………?12. I m e t P hon g ’ s f a t h e r .→ W ho …………………………….................…………..?13 . t h e y w a n t e d s o m e t hing .→ W h a t ………………………………….............………?14. T h e m ac hi n e c o s t a l ot o f money.→ H ow mu c h m on e y ………………………….…………?15. W e h a d din n e r .→ W h a t …………… … ……… . . . . . . . . . . . . . . …… f or dinner?16. T h e m ee t i ng f ini s h e d .→ W h a t time ……………………..........……………… ?17. L u c y arrived.→ W h a t time ……………………......................………?E x e r c i s e 4: U n d e r lin e d t h e c o rr e c t answer.18. I’ m l ooking f o r w a r d to …………… … . you a t C h r i s t m a s . ( s ee / see n/ s ee ing )19. L i t t e r bo y s l i k e ………………. t r e e s . ( c l i mb/ c l i mbin g / h a v e c li m b e d )20. M r . H a d e c id e d … … ……… .. … . . his n e w s u i t . ( w e a r i n g / t o w e a r / w e a r )21. S o m e p e op l e a r e u s e d to …… … .. … . i n c r o w d e d bu se s . (s t a nding/ s t a nd/ s tood )22. I di s l i k e ……… … . . …………. on t h e s ub w ay . ( t o r i d e / r idin g / r i de )23. I e n j oy ………………. w i t h M i s s Phuon g . ( t o s tud y / s tud y i ng / s tu d i e d )24. S t ud e nts m u s t p r ac ti c e ………………… … . . … … . ( t o u s e / u s ing / u s e )25. H oa a nd L a n h a ve s t o pp e d …… … . to e a c h ot h e r . ( to t a lk/ t a lk i n g / talks)E x e r c i s e 5: G i v e t h e c o rr e c t v er b forms.26. H e ’ s e xp e c ting … … ………………… . . ( m a ke ) a t r ip t o H a L ong Bay.1. A . sonB . aboveC . convenienceD . wonderful2. A . ma rvel27. S t ude nts s topp e d ………………( m ak e ) noi se w h en the t e a ch e r ca me in.28. A nn li k e s ………………… ..( c ook) but h a t e … ..…………… ..( wash) up. 29. I e n j oy …………………… .. ( l i s t e n) to c l a s s i c a l music.30. H e w i ll t r y ……… … ……………… .. ( not m a k e ) the s a m e mi s t a k e again.31. W ould y ou m ind … …………………… .. ( b u y) me a newspaper?32. W ould y ou l i k e … … ……………………… . . ( h a v e ) a d a n c e w i t h me?33. T h e y f i n i s h e d … … ……… . . ( l ea r n) a nd t h e n th e y w a n t e d to g o out f or pleasure.34. I hope ………… … . ( not do) t h a t t i r ing w o r k again.35. I t ’ s no u s e ……… … ……………… ( a dvi s e ) him.36. H e a l w a y s a v o i ds … ……………………… ( m e e t) h e r in t he street.37. M y mot h e r g e ts u se d to ……………… … .. ( g e t ) up e a r ly in t h e morning.38. T om r e f u s e d …… … ………………… . . ( g i v e ) me his address.39. D o y ou a g r e e …… … ………… . ( l e nd) me s ome money?40. M y p a r e n t s d ec id e d ………………… . . ( t a k e ) a t a x i b e c a u s e i t wa s late.41. M y w a t c h k e e p s ………………..(stop).EXERCISEUN I T 3: P E O P L E ’ S BACKGROUNDE x e r c i s e 1: P i c k o u t t he w o r d w ho s e un d e r l i n e d p a r t is p r on o un c e d d if f e r e n t l y f r om t h a t of the o t h e r words.E x e r c i s e 2: P i c k out t he w o r d t hat has t he st re s s p a tt e r n d i f f ere nt f r om t hat of t he o t h e r words.6. A . November B . diploma C . interrupt D . romantic7. A . educate B . chemistry C . mature D . obtain8. A . mathematics B . university C . difficult D . calculate9. A . private B . atomic C . receive D . professor10. A . int e ll i g e nt B . s e c ond a r y C . a pp ea r a n c e D . developmentE x e r c i s e 3: Hãy c h ọ n t h ì Q u á Kh ứ ðơn ho ặ c t hì Q u á Kh ứ Hoàn T hành c ho c ác độ ng t ừ trong ngoặc.11. W h e n w e a rr i v e d , t h e dinn e r ………… … . … … . ( a l r ea dy begin).12. S he ……… … .. … … .. ( c r y ) a f t e r he …………..……….(go).13. T h e y ……… . … .. ( t e ll) us w e w e r e too l a t e . T h e t r a in ……….…..(leave).14. W h e n I ……… … .. … . ( g e t) to the t h ea t r e , t h e p l a y …… . … .. … .( a l r e a d y start).15. J ohn w a s not a t home . H e …… … . …… … .. … ( g o ) away.16. T h e hou s e w a s v e r y qu i e t . E v e r y bo d y ……………… . … . ( go) to bed.17. T h e y …………………… . .. ( not g o) home u n t i l t h e y fi ni s h e d t h e i r work.18. W e …… … . …… … . ( j u s t tu r n o f f ) the l i g hts w h e n w e h e a r d s om e one a t t h e door.19. E v e r y one …… … . . . ( e a t ) dinn e r by t h e t i m e w e ……… ( g e t) t o t he dining-room.20. W e ……… … . . . . ( a s k) t h e po s t e r w h e r e h e … ……… .. … ( put) our luggage.21. H e ……………… … …… ( do) nothing b e f o r e he s a w me.22. H e th a n k e d m e f or w h a t I ……………………..(do).23. I ……………… ( b e ) s o r r y th a t I h a d hu r t him.24. A f t e r t h e y h a d g on e , I ………………… ( s i t ) d o w n a nd …………….(rest).25. H e ……………… … … .. ( d i e ) a f t e r h e …… … ……… . . ( b e ) i l l a long time.26. A s s oon a s y ou … … ……… . . ( g o ) , I …… … …… . ( w a nt) t o s e e y ou again.27. B e f o r e y ou ……… … . ( g o) v e r y f a r , w e f ound th a t w e …………( l o s e ) o ur way.28. M y f r i e nd ……… … … ( not s e e ) m e f or m a ny y ea r s w h e n I m e t him.29. M y f a th e r ……… … ……… . ( t e l l) me h e … … …… . ( g i v e ) up smoking.30. H e ……………… ( b e ) l a te be c a u s e he …… … ……… ( h a v e ) a n accident.E x e r c i s e 4: C h oo s e t he b es t answer.31. W h e n I wa s y oung, I r ece i v e d s o me … … . . t r a i ning f r om my father.A. s c i e nc e B . s c i e nti f i c C . s c i e nti s t D . scientifically32. W e mu s t s e nd … … …… .a id to t h e refugees.1.A . a mbitiousB . ba ckgroundC . tra gicD . huma neA. human B. humanism C. humane D. humanitarian33. N owa d a y s , m o r e a nd m o r e young p e ople wa n t t o h a ve a univ e r s ity …… .A. e d uc a t e B . e d u ca tion C . e du ca tor D . educational34. T h e pu r po s e o f the t e s t is to …… … . T he w e i g ht o f t h e c h e mi c a l element.A. ea s e B . i nt e rr upt C . d e t e r m ine D . receive35. I n t h e 1 9 t h c e n t u r y , it wa s ………… f or a w o m a n to b e c ome a doctor.A. un a b le B . i mpo s s i b l e C . c ou l dn ’ t D . incapable36. H e took …………the po s i t i on t h a t his f a th e r h a d obt a i n e d a t t h e college.A. on B . t o C . up D . in37. Tr a n H i e u Ng a n w a s t he f i rs t V i e tn a m e s e a t h l e te … . . a n O l y m pic medal.A. t o w in B . w inn i ng C . w on D . h a d won38. A f t e r i t ………… … . d r y f or t w o mont h s , it r a in e d h e a v i ly l as t night.A. wa s B . h a s b e e n C . h a d b e e n D . w ou l d be39. J a ne h a d g one to t h e s up e r m a r k e t ……… s he g ot home.A. a s s oon a s B . a f t e r C . w h e n D . before40. W h e n I …… … . to v i s it h i m , he …… … . to work.A. ca m e / g one B . ca m e / h a d g one C . h a d c o m e / we nt D . h a d c o m e / h a d gone41. W h e n I fi rs t …… … .a b r o a d to s t ud y , I … … …. in a do r mi t o r y before.A. t r a v e l l e d - w a s n e v e r l i v e d B . h a d t r a v e ll e d – n e v e r livedC . t r a v e ll e d - h a d n e v e r li v e d D . wa s l i v ing – h a d n e v e r lived42. A f t e r t h e … d e a t h o f h e r hu s b a nd, M a r i e C u r i e took up his position at the Sorbonne.A. t r a g ic B . t r a g e dy C . t r a g i c a l D . tragically43. M a r ie C u r i e wa s … . . . . .. … .. t h e N ob e l P r i z e i n c h e mi s t r y f or d e t e r m ining t h e atomic weight o f radium.A. w on B . a w a r d e d C . d e di ca t e d D . devoted44. H e w a s …… … . i n j u r e d i n t h e ac c i d e n t l a s t night.A. b a d B . s e r i ous C . s e r iou s ly D . worse45. T h e h a l l wa s ……………….students.A. c r o w d e d w i th B . p ac k e d w ith C . f ull o f D . A l l a r e correct46. ……… … . h e r d i f f i c u l t l i v ing c ondi t ion s , s h e w o r k e d e xt r e m e l y hard.A. I n s p i t e of B . D es pite of C . A lthough D . However47. M a r ie C u r i e wa s the f i rs t w o m a n …… … . . a P h D f r om the SorbonneA. r ec e i v e B . t o r e c e i v e C . r e c e iv e d D . w a s received48. J i m , ………… s in c e y ou g ot home f r om f o o t b a ll practice.A. a r e you e a ting B . h a d y ou e a t e n C . d i d y ou e a t D . h a v e y ou eaten49. I t r a i n e d y es t e r d a y a f t e r it ……… … .. d r y f or months.A. wa s B . h a v e b e e n C . h a d b e e n D . w a s being50. W h e n y ou pho n e m e , it ……… … my lunchtime.A. wa s B . i s C . b e i ng D . wereE x e r c i s e 5: C h oo s e t he u n d e r l i n e d p a r t a m ong A , B , C or D t hat n ee ds correcting.51. S he wa s sa d a f t e r s h e r e a ds h e r boy f r i e nd ’ s letter.A B C D52. H e h a r d l y n e v e r m a k e s a ny mi s t a k e s in his reports.A B C D53. A f t e r s h e h a d h a d lu n c h , s he h a d t a k e n a n a p .A B C D54. A l thou g h our poor l i v i ng c ond i tio n s , w e a ll f e e l happy.A B C D55. B e c a u s e of h e wa s ill, h e h a d t o s t a y a t home.A B C DE x e r c i s e 6: Re ad t he p a ss age b e l o w and c hoo s e one c o rr e c t an s we r f or e a c h question.M a r ie C u r i e , the Pol i s h - bo r n c h e m i s t, wa s a c o u r a g e ous a nd d e t e r mi n e d w om a n . She wa s born on N o v e mb e r 7 t h, 186 7 . s he l e f t h e r home f or P a r is to pu rs ue h e r int e r es t i n sc i e nc e . L i v i n g in poverty, s he s ti l l m a n a g e d to g r a du a te a t t h e top of the c l a s s . S he m e t Pi e rr e C u r ie s ho r tly a f t e r g r a du a t ion and m a rr i e d h i m a y ea r later.T o g e t h e r , Pi e rr e a nd M a r ie f o r m e d t h e mo s t f a mous hu s b a nd - a nd - w i f e p a r t n e r s hip i n science hi s to r y . T h e y di s c o v e r e d the r a di o a c t i v e e l e m e nt s , Polonium a nd Ra dium. T h e y we r e a w a r d e d the N ob e l P r i z e f or Ph y s i c s in 1903.56. T h e w o r d “d e t e r m i n e d” in l i ne 1 m ea ns mo s t n e a r ly …………… .A. r e s o l u te B . f ound out C . b r a v e D . honest57. W h a t d id Ma r i e C u r i e g o to F r a n c e for?A. T o f ind a j ob B . T o e a r n h e r livingC . T o s tudy D . T o t a ke up a n e w hobby58. H ow wa s M a r ie C u r ie w h e n s h e f i r s t li v e d i n P a r i s ?A. bo r e d B . poor C . r i c h D . lively59. H ow o l d wa s M a r i e C u r ie W h e n s h e w on the f i r s t N ob e l Prize?A. 30 y ea r s old B . 36 ye a r s old C . 44 ye a r s o l d D . 67 y e a r s old60. P o l onium is a …………….A. c ou n t r y B . s c i e n c e h i s t o r y C . p r i z e D . r a di o ac t i v e elementsEXERCISESUN I T 4 : S P E C I A L EDUCATIONE x e r c i s e 1: C hoo s e t he w o r d in e a c h g r oup t h a t has t h e und er l in e d pa r t p r onou n c e d differently f r om t h e rest.E x e r c i s e 2: C h oo s e t he w o r d in e a c h line t hat h as di ff ere nt s t r e s s pattern.6. A . enjoy B . prevent C . special D . attend7. A . different B . disabled C . consuming D . activit8. A . educate B . secondary C . biology D . suspic9. A . explain B . gradually C . development D . profes10. A . oppo s ite B . e mplo y e d C . c ond i t i on D. importantE x e r c i s e 3: U s e T he + A d j e c t ive f r om t h e l i s t t o c o m pl e t e e a c h sentence.di s a b l e d, r i c h , d e a f , un e mploy e d, d u m b , poo r , bl i n d, injured11. ………………… … ……… . . h a v e to h e lp … ………………………. .12. ………… … . … . in t h e a cc id e nt y es t e r d a y mo r ning w a s t a k e n t o hospital immediately.13. T h e li t t le boy is h e l p i ng ……………………… c r o s s the street.14. … … . . . .. … . . a nd…………. u s e a s y s t e m o f s i g n l a n g u a g e t o communicate w i t h eac h other.15. T h e g o v e r nm e nt s ho u l d t a k e a n u r g e nt s t e p t o h e lp …………………… . . .16. D on ’ t m a k e f un of … ……………………………… . . .E x e r c i s e 4: C h oo s e t he c o r rec t w o r d b e t w e e n brackets.17. T h e r i c h ( is / a r e ) … ……… . . not a l wa y s happy.18. T h e poor ( i s / a r e ) … …………not a l wa y s unhappy.19. T h e d e a d n e v e r … … ……… . ( r e t u r n / r e tu r ns ).20. T h e l az y c a n n e v e r …………… . ( s u c c e e ds / s u c ce e d ).21. T h e y ou n g ( h a v e / h a s ) ………… … the f utu r e in t h e ir hand.E x e r c i s e 5: U s e “WH I C H” t o c o mb i n e e a c h p air of sentences.22. J ohn is a l w a y s l a te f o r c l as s . T his a nno y s the teacher.……………………………………………………………………………..23. P e ople t o d a y put a dv e r t i s e m e n t s on T V or i n n ews p a p e r s . T h is m a k e s it po s s i b l e to p r odu c e mo r e things to sell.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24. H e p as s e d t h e e x a m w i t h hi g h g r a d e s . T h is m a de e v e r y bo d y in the family pleased.……………………………...............……………………………………….25. W e h a v e lo s t h e r ph o ne nu m b e r . T h i s m a k e s it di f f i c u l t t o c ont a c t her.………………………………………………………………………………26. J a ne c ouldn ’ t c o m e to m y bi r t h d a y p a r t y . T h is m a de me f ee l sad.………………………………………………………………………………1. A . followB . jobC . geographyD . develop2. A . a ll27. She h a s p r om i s ed h e r se l f to be on time t o w o rk e v e ry d a y. T h a t is a good idea.……………………………………………………………………………… 28. T im h a s f ound a n e w j o b . T h a t i s lucky.……………………..………………………………………………………..29. S he u s u a l l y c o m e s t o w o r k on t i me . T h a t p l ea s e s h e r boss.……………………………………………………………………………….30. A d i c t io n a r y is a bo o k. T his g iv e s y ou t h e me a ning of words.……………………………………………………………………………..E x e r c i s e 6: C h oo s e t he c o r rec t w o r d b e t w e e n brackets.31. H e ………… … .. w e a r a p a ir o f gl as s e s . ( u s e d t o / u s e to / used)32. “A r e you a bus d r i v e r ? ” - “ N o, not a n y mo r e , but I … … . . ” ( u s e d to / used to b e / u s e to be )33. W h e n a boy I … . . a k i t e i n t h e a f t e r noon. ( w ould to f ly /u se d t o fl y / have flown)34. H e . . . . . . . . . . .. … a rr i v e a t t h e o ff i c e on t i me . ( u se d a l wa y s t o/u s e d to a l w a y s / a l wa ys u s e d to)35. S u sa n…… … e a r ly w h e n s he s t a y e d w ith u s . ( h a s g ot up/ u s e d to g e t up/ gets up).36. J im m y a nd M a r i a w e r e m i s c h i e v ous c hild r e n . T h e y …………t r i c ks o n th e ir teacher, w h i c h a l wa y s got t h e m into a l o t o f t r oub l e . ( c ou l d h a v e p l a y e d / c ould p l a y / u s e d t o pl a y )37. H e ……… h e r e but h e do es n ’ t w o r k h e r e no w . ( h a s w o r k e d / u se d to work/ u s e d t o w o r king )38. “D o the Sm i ths l i v e n e xt door t o y ou ? ”“N o, b u t t h e y ……… … … ( u s e d to do / u se d to d i d / u s e d to )”39. T h e dog w ould b a r k until s o m e one o p e n e d t h e g a t e . T h a t ’ s w h a t h e …….( is u s e d to doi n g / i s u se d to / u se d to do )40. W h e n I wa s y our a g e , I ……………… … . f or the cinema.( u s e d t o p a y 5p / u s e d p a id 5p / u s e d t o p a y 5p )E x e r c i s e 7: C h oo s e t he b es t answer.42. H e r u s h e d into t h e b u r ning build i n g , ……… . . w a s v e r y brave.A. i t B . w ho C . t h a t D . which43. M y f a th e r d i dn ’ t … ……………… c o ff e e f or breakfast.A. u se d to h a v e B . u s e to h a v e C . u s e to h a v ing D . u s e b e having44. W i t hout t h e B r a i l l e A lph a b e t i t w ould b e v e r y di f f i c u lt f or ………..A. d i s a bl e d B . t he d e a f C . t he m u te D . t h e blind45. T hu y ’ s c l as s i s d i ff e r e nt ………o t h e r c l as s e s b e c a u s e the c h i ld r e n a r e disabled.A. on B . f r om C . i n D . at46. T h e li t t le boy is h e l p i n g …………… . . c r o s s t he street.A. t h e poor B . t he r i c h C . t he blind D . t h e young47. M a ny p e ople lo s t t h e ir ho m e in t h e E a r thq u a k e . T h e g o v e r n m e nt is t r y ing to es t a bli s h m o r e s h e l t e r s to c a r e f or ………………A. t h e c h i ld l e s s B . t he ho m e l es s C . t he blind D . t h e deaf48. T h e g o v e r nm e nt s ho u l d h a ve s p e c i a l poli c i e s t o h e lp t h e ………… … . .A. d i s a ble B . d i s a b l e d C . d i s a bili t y D . disablement49. I ……… … . up l a te a t night.A. u s e to s t a y B . a m u s e d to s t a y C . u s e d to s t a y ing D . a m u s e d t o staying50. T h e blind c h i ld …………… a g r e a t e f f o r t to l ea r n “B r a il l e ”.A. d i d B . g ot C . m a d e D . created51. T h e r e wa s a lot o f … ………… . f r om the l o c a l residents.A. oppo s e B . oppo s i t e C . oppo n e nt D . opposition52. I’ d l i ke to i nt r odu c e y ou to Mrs . T hu y , ……… is t he t e a c h e r o f this s p e c i a l class.A. t h a t B . w h i c h C . w ho D . whom53. T h e c h i l d r e n w i ll l e a r n how …………….sums.A. t o do B . do i ng C . do D . w i ll do54. W e …… … . f or the de l a y i n a n s we r i ng y our letter.A. s o rr y B . r e g r e t C . a po l o g i z e D . excuse55. v e r y f e w p e ople ca n ……… . my n a me correctly.A. p r onoun B . p r onou n c e C . a nnoun c e D . allow56. T h e blind …… … . . u n a b l e t o s e e anything.A. i s B . a r e C . a m D . have56. H e s a id i t wa s r i g ht th a t ………… … ..s hould beg.A. b l ind B . t he b l inds C . t he blind D . t h e blindness57. T h e S w i s s ……… … …… t h r i f ty a nd hard-working.A. i s B . a r e C . h a s D . have58. …………blind c a n s e e nothing.A. T he B . A C . A ll D . Every59. … . . … y ou … … ..w a lking t o school?A. A r e / u s e d B . A r e / u s e d to C . D id / u s e D . D i d / u s e to60. … … . . h e ……… . a l o t w h e n he wa s young?A. Use d / t o s mo k e B . D id / u s e d to smokeC . U s e d / to s mo k i ng D . D id / u s e to smoke61. I don ’ t th i nk t h e r i c h ………b a d . A c t u a l l y , m o s t o f t h e m w o r k v e r y hard.A. i s B . a r e C . w a s D . were62. T h e hou s e …… … . I a m l i v ing i s not in v e r y good condition.A. w hi c h B . i n w hi c h C . i n w h e r e D . in placeE x e r c i s e 8: C hoo s e t he und e r lin e d pa r t a m ong A , B , C or D t hat n e e d correcting.63. J a ne c ouldn ’ t c o m e to m y bi r t h d a y p a r t y , t his m a de me f ee l sad.A B C D64. D e n n is u se d to s moking a lot a y e a r a g o .A B C D65. M r . T huy do es n ’ t m ind t a king ca r e f or di s a b l e d children.A B C D66. I t t ook him a l ong time to g e t u s e d t o d r i v e on t h e left.A B C D67. C he c k c a r ds a r e u s e d f or r e pl a c e money.A B C D* E x erc i s e 9: C hoo s e one se n t e n c e A , B , C or D t h at b e s t r ew r i t e s t he s e n t e n c e g iv e n in i t a l i c .68. P e op l e w ho a r e out o f w o r k a r e in c r e a s ing i n o u r country.A. T h e r e is a d e c r e as e in the num b e r o f u n e mp l o y e d p e op l e in our country.B. T h e r e is a n i n c r e a s e i n t h e nu m b e r o f w o r k e r s i n our country.C. T h e un e mp l o y e d in o u r c ou n t r y a r e increasing.D. T he u n e mplo y e d w ho h a v e w o r k a r e in c r ea s ing in our country.69. M r s . Q u y e n taug h t t h e m ute but s he d o es n ’ t do it any more.A. M rs .Q u y e n u s e d to t eac h t h e mute.B. Mrs .Q u y e n h a s u s e d t o t eac hing t h e mute.C. Mrs .Q u y e n g e t s u s e d to t e a c h t h e mute.D. M rs .Q u y e n is u s e d to t e a c hing t h e mute.70. M ai didn ’ t c o m e t o c la s s y es t e r da y . T his s u r p r i se d all of us.A. M a i didn ’ t c o me to c l a s s y e s t e r d a y th a t s u r p r i se d a ll of us.B. T his Ma i d i dn ’ t c o m e to c l a s s y es t e r d a y s u r p r i se d a l l of us.C. W h i c h s u r p r i se d a ll o f us t h a t M a i didn ’ t c o m e to c l a s s yesterday.D. M a i didn ’ t c o me to c l a s s y e s t e r d a y , w hi c h s u r p r i se d a l l of us.71. T h e y didn ’ t h a v e p r o p e r s c h oo l ing b e c a u s e th e y we r e poor.A. Po v e r t y p r e v e nt e d th e m f r om h a v ing p r op e r schooling.B. T h e y w e r e poor but t h e y s till h a d p r op e r schooling.C. T h e y h a d p r o p e r s c h o o l ing b e c a u s e t h e y we r e poor.D. P r op e r t y didn ’ t d i s c o u r a g e d t h e m f r om h a v i ng p r op e r schooling.EXERCISESU\bIT 5: TECH\bOLOGY A\bD YOUExercise 1: Choose the word in each group that has the und er l in e d part pronounced differently from the rest.Exercise 2: Choose a word in each line that has different stress pattern.6. A. hardwareB. appearC. officeD. manage7.A. computerB. magica-QC. entertainD. ca-Qcu-Qate8. A. appropriateB. miracu-QousC. communicateD. accuracy9.A. device10.A. prepaeB. persona-QB. disp-QayC. beautifu-QC. documentD. te-QevisionD. interestExercise 3: Chọn hình thức của động từ ờ thì Hiện Tại Hoàn Thành cho đúng.11.She ……………………………..…..(wait) for two hours to see you.12.She …………………………………..(be) to America.13.John ……………………………..…..(see) that fi-Qm severa-Q times.14.They ……………………………..……(-Qive) in this street for a -Qong time.15.She …………………………….……..(not speak) to me since -Qast week.16.We ……………………………..(study) every -Qesson in the book, so far.17.I ………………………………………….(have) three co-Qds this winter.18.Up to now, John ……………………………………….(work) very hard.Exercise 4: Hãy chia thì Hiện Tại Hoàn Thành hoặc Quá Khứ đơn cho các động từ trong ngoặc.19.They …………………………………..(se-Q-Q) their house severa-Q days ago.20.John ………………………………..(work) for this company since 1980.21.Linda is working in this department. She ……………..(work) here for two years.22.Many peop-Qe in this c-Qass ……...(see) this beautifu-Q house severa-Q times.23.They …………………..………(-Qive) in London from 1970 to 1990.24.They …………………………….(-Qive) in China since 2000.25.We ……………………….….(study) Eng-Qish at this schoo-Q for a month.26.Our present teacher …………………..…..(-Qive) in this city a-Q-Q of his -Qife.27.This boy …………………………….(not / finish) his homework yet.28.I ……………….... (speak) to him about your work severa-Q times a-Qready.29.………………….…you …………….……..(ever trave-Q) to China before ?30.he ……………………….….(receive) a -Qetter just a few minutes ago.31.I ………………………………………(not / see) John recent-Qy.1. A. putB. fu-Q-QC. sugarD. fun2. A. b-Qood32. I t ’ s the t hi r d t i m e y ou …………………… … .……… .( lo s e ) y our key.33. T his i s o n e o f t h e b e s t books I …………… …… . ( e v e r read).34. Y ou …………… ……… .…… … .( put) y our book on my d es k l as t night.E x e r c i s e 5: Ac t i v e or P a ss iv e ? U n d e r line t h e c o r r e c t v e r b form.35. T om h as ju s t p r o m ot ed / has ju s t b e e n p r o m o te d t o a r e a m a n a g e r o f E a s t Asia.36. M y f a th e r has tak e n / h as be e n t a k e n E n g li s h c l a s s i n the U.S. 37. H ow m a ny tim e s ha v e y ou / ha v e y ou be e n fired?38. H ow m u c h mon e y h a v e y ou s av e d / ha v e y ou b e e n s a v e d f or y our vacation.39. M y b r ot h e r has gi v e n / has b e e n gi ve n t i c k e ts to the c on ce r t .40. T h e popul a t ion of o u r c i t y h as r i se n / has b e e n r i se n t o n e a r ly o n e million.41. A s t r i k e has c all e d / h as b ee n c a l l e d by t h e f a c t o r y worker.42. T h e y h a v e n ’ t o ff e r e d / ha v e n ’ t b e e n o ff ere d mo r e mon e y by the management.E x e r c i s e 6 : f i l l in t he gap w i t h a s ui t able re l a t i v e pronoun.43. H a v e you g ot t h e m o n e y ………… … .. I l e nt y ou yesterday.44. T h e m a n ……… … …… I h a d s ee n b e f o r e w a s n ’ t a t t he party.45. T his i s a ma c hine … …………… . .c o s t h a lf a mi l lion pounds.46. S h e ’ s t h e s in g e r … … … . . h a s j u s t s i g n e d a c o n t r ac t w ith a r e c o r d i ng company.47. I don ’ t und e r s t a nd p e op l e ………… … . h a te animals.

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận