Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh luyện thi vào 10 chọn lọc

1,002 29

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #tiếng anh#ôn thi tiếng anh 10#ngữ pháp tiếng anh

Mô tả chi tiết

"Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh luyện thi vào 10 chọn lọc" do Tailieuvip.com sưu tầm là tổng hợp một cách ngắn gọn đầy đủ nhất các chủ đề ngữ pháp có trong bài thi Tiếng Anh vào 10. Hi vọng cuốn sách là người bạn đồng hành cùng các em trên con đường học tập và ôn thi của bản thân.

Nội dung

NGỮPHÁPTIẾNGANHÔNTHILỚP10I.THÌ1.PresentSimpletense.(Thìhieäntaïiñôn)-Use:+Ñeådieãntaûcaùcsöïvieäcmoätcaùchtoångquaùt;thườngdùngđểgiớithiệu,tả,kể1thóiquen,hànhđộngxảyrathườngxuyênởhiệntại.+Diểntảmộtchânlý,mộtsựthậthiểnnhiên(1hiệntượngvậtlý).-Form:+S+V/Vs/es+…………………….Ex:-Theearthgoesaroundthesun.-S+don’t/doesn’t+V+………………..-Wedon’thaveclassesonSunday.?Do/Does+S+V+………………….?-DoesLanspeakFrench?-Cáctừnhậnbiết:always,usually,often,sometimes,seldom,never,everyday/week/month/year…-Lưuý:tathêm“ES”saucácđộngtừtậncùngbằng:O,S,X,CH,SH(goes,misses,fixes,watches,washes)**Độngtừ/danhtừtậncùngbằng-Scó2cáchphátâmlà:/s,/z/.a.Đốivớinhữngđộngtừ/danhtừtậncùnglà:-p,-f,-th,-k,-tkhithêm-Ssẽphátâmlà/s/.Ex:stops,books,cuts,months,roofs,.......b.Đốivớinhữngđộngtừ/danhtừtậncùnglàcácphụâmcònlạihoặcnguyênâm,khithêm-Ssẽphátâmlà/z/.Ex:enjoys,stays,dogs,pens,tables,lives,.......2.PastSimpleTense(Thìquaùkhöùñôn)-Use:Dieãntaûhaønhñoängxaûyravaøkeátthuùctaïimoätthôøiñieåmxaùcñònhôûquaùkhöù,thườngcóthờigiancụthể.-Form:+S+V-ed(hợpquytắt)/V2(bấtquytắt)+…….Ex:-Hearrivedhereyesterday.-S+didn’t+V+………………….-Shedidn’tgotoschoolyesterday.?Did+S+V+……………………?-Didyoucleanthistable?-Cáctừnhậnbiết:lastweek/month/year...,ago,yesterday,In+nametrongquákhứ,from2000to2005.**Caùchñoïccaùcñoângtöøôûquaùkhöùñônvôùi“ED”:+“ED”:ñöôïcñoïclaø/t/khinhöõngñoängtöønguyeânmaãucoùaâmtaäncuønglaø/f/,/k/,/p/,/s/,/t/,//.Ex:laughed,asked,helped,watch,pushed,dressed,……………+“ED”:ñöôcïñoïclaø/id/khinhöõngñoängtöønguyeânmaãucoùaâmtaäncuønglaø/d/vaø/t/Ex:needed,wanted,waited,……..+“ED”:ñöôcïñoïclaø/d/khinhöõngñoängtöønguyeânmaãucoùaâmtaäncuønglaøcaùcaâmcoønlaïiEx:enjoyed,saved,filled,……….3.Presentperfecttense(Thìhieäntaïihoaønthaønh)-Use:+Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängvöøamôùixaûyra(taduøngvôùiJUST),hoặckhôngbiếtrõthờigian.Ex:Ihavejustsênmysisterinthepark.+Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängñöôïchoaøntaátsôùmhônsöïmongñôïi(taduøngvôùiALREADY)Ex:Ihavealreadyfinishedthiswork.+Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängtöøtröôùcñeángiôøchöaheàhoaëckhoângheàxaûyra(taduøngvôùiEVER–NEVER).Ex:HaveyoueverbeentoHue?Ihavenevergone.+Hànhđộngđãlặpđilặplạinhiềulầntrongquákhứ.Ex:IhaveseenTitanicthreetimes.+Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängbắtđầutừquaùkhöùmàcònkéodàiđếnhiệntạivàcókhảnăngtiếptụcởtươnglai.(thườngdùngvớiSINCE,FOR)Ex:IhavestudiedEnglishforsevenyears.*For:Chæthôøigiankeùodaøibaolaâu.Ex:YouhavestudiedEnglishfor4years.*Since:thôøigianbaétñaàutöøluùcnaøoEx:ShehasstudiedEnglishsince2003.-Form:+S+have/has+V3(Quákhứphântừ)-S+haven’t/hasn’t+V3?Have/has+S+V3HehasdonehishomeworkHehasn’tdonehishomework.Hashedonehishomework.-Từnhậnbiết:recently,lately,yet,uptonow,sofar…4.PastperfectTense(Thìquákhứhoànthành):-Use:Diễntả1hànhđộngquákhứxảyratrước1mốcthờigianhoặcmộtsựkiệntrongquákhứ.-Form:+S+Had+V3+O.-S+Hadn’t+V3+O.?Had+S+V3+O?Ex:WehadlivedinHuebefore1975.-Wehadn’tlivedinHuebefore1975.-HadtheylivedinHuebefore1975?5.FuturesimpleTense(Thìtöônglaiñôn)-Use:Dieãntaûmoäthaønhñoängseõxaûyrataïimoätthôøiñieåmnaøoñoùtrongtöônglai,thườngquyếtđịnhngaylúcnói.-Form:+S+will/shall+V………Ex:Hewillfinishhishomeworktomorrow.-S+won’t/shan’t+V+……….Lanwon’tgotothezoonextweek.?Will/Shall+S+V+…………?Willyoudothisexercise?-Cáctừnhậnbiết:someday,next,tomorrow,soon…6.PresentprogressiveTense(Thìhieäntaïitieápdieãn)-Use:+Dieãntaûmoäthaønhñoängđangxaûyravaøoñuùngthôøiñieåmnoùi.Cáctừnhậnbiết:now,rightnow,atthemoment,atpresent.Ex:HeislearningEnglishnow.+Thườngdùngtiếptheocâuđềnghị,mệnhlệnhvàcảnhbáo(nhậnbiếtbằngdấu“!”)Ex:Look!Thechildiscrying.+Diễntảmộthànhđộngchắcchắnsẽxảyratrongtươnglai,đãđượclênkếhoạch.Ex:Wearegoingtothemovietheatertonight.-Form:+S+is/am/are+V-ing+……………Ex:I’mlearningEnglishnow.-S+is/am/are+not+V-ing+……Heisn’tlearningEnglishnow.?Is/Am/Are+S+V-ing+………?Ishereadingbooksnow?-Lưuý:Khôngdùngthìhiệntạitiếpdiễnvớicácđộngtừchỉnhậnthứctrigiácnhư:tobe,see,hear,taste,understand,know,like,want,glance,feel,think,love,hate,realize,seem,remember,forget,…7.PastprogressiveTense(Thìquákhứtiếpdiễn)-Use:+Diễntảmộthànhđộngxảyravàkéodàitrongquákhứ.Ex:Iwasplayingfootballfrom4p.mto6p.myesterdayafternoon.+Diễntả1hànhđộngđangxảyra1thờiđiểmtrongquákhứ.Ex:Hewassleepingatthattime.+Diễntảhaihànhđộngxảyracùng1lúctrongquákhứ.Ex:Yesterday,Iwascookingwhilemysisterwaswashingdishes.-Form:+S+Was/were+V-ing.....+O-S+Was/were+not+V-ing+O…?Was/were+S+V-ing+O….?-Hewassleepingatthattime.-Hewasn’tsleepingatthattime-Washesleepingatthattime.Lưuý:Khôngdùngthìnàyvớicácđộngtừnhậnthứctrigiác.ThayvàođólàthìQuáKhứĐơn8.NearFuture:Begoingto(thìtöônglaigaàn)-Form:S+is/am/are+goingto+V1-Use:+Duøngkhinoùiveàmoätvieäcmaøaiñoùquyeátñònhseõlaømhaydöïñònhseõlaømtrongtöônglai,đượcquyếtđịnhtrướclúcnói.Ex:ThereisagoodfilmonTVtonight.I’mgoingtostayhometowatchTV.+Duøngñeådöïñoaùnmoättìnhhuoángcoùtheåxaûyra,dựatrênhiệntượng.Ex:Ifeeltired.IthinkI’mgoingtobesick.9.MixedTense(Sựkếthợpgiữacácthì):-Haihànhđộngcùngxảyratrongquákhứ,hànhđộngnàokéodàihơnthìdùngQuáKhứTiếpDiễn,hànhđộngnàongắnhơnthìdùngQuáKhứĐơn.Ex:Lastnight,whenIwassleeping,thephonerang.-Haihànhđộngcùngxảyratrongquákhứ,hànhđộngnàoxảyratrướcthìdùngQuákhứHoànThành,hànhđộngnàoxảyrasauthìdùngQuáKhứĐơn(After,before)Ex:Afterthechildrenhadfinishedtheirhomeworked,theywenttobed.-NhữnghànhđộngxảyraliêntiếpnhautrongquákhứthìdùngQuáKhứĐơn.Ex:Lastnight,whenIwassleeping,Iheardthesoundinthekitchen.Iwokeupandwenttodownstair.Iturnedofflights.Suddenly,Iwasunconsciousbyahit.10.Thepassiveform(voice)BE+V3/V-ed(pastparticiple)Ex:Theydesigncarsallovertheworld.ThìChủngữTrợtừV3(Quákhứphântừ)1.Presentsimple(HTĐ)Thecar/carsIs/aredesignedallovertheworld.2.Presentperfect(HTHT)Thecar/carsHave/hasbeendesigned3.Pastsimple(QKĐ)Thecar/carsWas/weredesigned4.Pastperfect(QKHT)Thecar/carshadbeendesigned5.Future(TLĐ)vàĐộngtừkhiếmquyết.Thecar/carsWill/can/should/must/may/might+bedesigned6.FuturePerfect(TLHT)Thecar/carswillhavebeendesigned7.Presentprogressive(HTTD)Thecar/carsIs/arebeingdesigned8.Pastprogressive.(QKTD)Thecar/carsWas/werebeingdesignedLưuý:-Khichuûngöõcaâuchuûñoänglaø:THEY,PEOPLE,SOMEONE,NOONE,ANYONEthìkhiñoåisangcaâubòñoängkhoângcoùByagent.Nhöngkhidanhtöølaømchuûngöõbaétbuoäcphaûicoùagent.11.Modalverbs(độngtừkhiếmquyết):must,mustn’t,needn’t,shouldn’t,should,oughtto,can,can’t,could,may,might-Form:+S+modalverb+V+……….Ex:Icansingverywell.-S+modalverb+not+V+………Ex:Hoamaynotcometothepartytomorrow.?Modalverb+S+V+………….?Ex:MayIcomein?*MAY/MIGHT:S+may/might+V1+DuøngñeådieãntaûhaønhñoäïngcoùtheåxaûyratrongtöônglaiEx:I’mnotsurewhereIspendonTetholidays,butImaystayinDaLat.+Duøng“may/might”dieãntaûsöïxinpheùp(permission)ôûhieäntaïicuõngnhöôûtöônglai.Ex:MayIgooutnow,sir?+Duøng“may”ñeåkhôûiñaàucaâuchuùcEx:Mayyoulivelonglonglife!+Tacuõngcoùtheåduøng“mayaswell”,“mightaswell”+V1(cuõngneân,cuõngcoùyùñònh)Ex:Imayaswelljoininthearmywithmyoldclassmates.II.CẤUTRÚC:1.USEDTO+V1:Ñaâylaøcaáutruùcduøngmieâutaûthoùiquen,moätvieäcthöôøngxaûyratrongquaùkhöù.Ex:WhenIwasyoung,Iusedtolookaftermyyoungerbrothers.Lưuyù:+Usedto+V1->chæthoùiquentrongquaùkhöù(pasthabit)Ex:Whenhewasaboy,heusedtogoswimming.+Tobe+usedto+V-ing->chæthoùiquenhoaëcvieäcthöôøngxaûyraôûhieäntaïi(presenthabit)Toget+usedto+V-ing->trôûneânquenvôùiEx:Iamusedtoreadinginthelibrary.2.Totakesomeonetosomewhere(aplace)=ñöaaiñiñeánñaâu,daãnaiñiñeánñaâuEx:Mymothertakesmeto29-3parkeveryweekend.3.Wishsentence:Ñaâylaøcaâutöôûngtöôïnghoaøntoaønkhoângcoùsöïthật,mơước.Vìtheáñoängtöøkhoângtheoñuùngthìcuûanoù.HiệntạiS+V-ed/V2(simplepast)Độngtừtobe:duøngWEREchocaùcngoâiQuákhứS+had+V-ed/V3(pastparticiple)TươnglaiS+would/should/could+V1Ex:-IwishIspokeEnglishfluently.-Wewishmymotherhadbeenherewithuslastyear.-Hewisheshewouldcometomyparty.4.Prepositionoftime(Giôùitöøchæthôøigian):at,in,on,from...to,for,by-AT:+moätñieåmthôøigiancuïtheåEx:Wehaveclassatoneo’clock.+nightEx:Isleepatnight.-IN:+thaùng/naêmcuïtheåEx:Iwasborn1994+themorning/afternoon/eveningEx:Wehaveclassinthemorning.-ON:+ngaøytrongtuaànEx:WehaveclassonMonday.+ngaøythaùngnaêmEx:IwasbornonApril6,2006-FROM+moätñieåmthôøigian+TO+moätñieåmthôøigianEx:Wehaveclassfrom7.00to10.15-FOR:+moätkhoaûngthôøigian:ñeånoùiraèngmoätcaùigìñoùdieãnrabaolaâuroàiEx:Wewalkedfor2hourstoreachthewaterfall.-BY:+moätñieåmthôøigianEx:Canyoufinishtheworkbyfiveo’clock.5.Adverbclausesofresult(Meänhñeàtraïngngöõchækeátquaû)S+V+so+adjective/Adverb+that+S+VEx:Thesouptastessogoodthateveryonewillaskformore.6.Adverbclausesofreason(Meänhñeàtraïngngöõchælyùdo)-Meänhñeànaøythöôøngñöôïcgiôùithieäubaèng“because”,“as”,“since”chuùngñeàucoùnghóalaø“vì”Ex:TheflighttoNewYorkwascancelledbecausethefoggotthicker.7.Adverbclausesofcocession(Meänhñeàtraïngngöõchæsöïnhöôïngboä)MặcdùAlthough/Though/Eventhough+S+V+OInspiteof/Despite+cuïmdanhtöøEx:Althoughhehadabadcold,hewenttoclass.Or:Inspiteofabadcold,hewenttoclass.8.Ifclause(MeänhñeàIf):MeänhñeàIFcoønñöôïcgoïilaøConditionalClause(Meänhñeàñieàukieän)hoaëcAdverbialClauseofcondition(Meänhñeàtraïngngöõchæñieàukieän)TypeIfclauseMainclauseExample0LuônluônđúngS+V1S+V11CóthểxảyratronghiệntạiS+V1Will/can/may+V1Ifitrains,I’llstayathome2khôngthểxảyraởhiệntạiS+V2/EDWould/Could/Might+V1IfIlivednearyourhouse,Iwouldtakeyoutoschooleveryday3khôngthểxảyraởquákhứS+had+V3Would/Could/Might+have+V3/VedHewouldpassedhisexamifhehadstudiedharder.Lưuý:+Conditionalsentences(Type1)-Moätsoábieántheåcuûameänhñeàchínhtathöôønggaëp:If+simplepresent+may/might/can/...Ex:Iftheraingetsheavier,ourdatemaybecancelled.-Moätsoábieántheåcuûameänhñeàiftathöôønggaëp:If+presentcontinuous+simplefutureEx:Ifyouarestayingforaweek,wewillgetyouabetterroom.+Conditionalsentences(Type2)-Bieántheåcuûameänhñeàchính:Daïngñieàukieäntieápdieãncoùtheåduøngthaytheádaïngñieàukieänñôn:Ex:MyoldersisterisspendingherholidaysinDaLat.Ifhadachance,Imightbestayingthereaweek.-Daïngbieántheåcuûameänhñeàif:Thayvìduøngthìquaùkhöùñôn,tacoùtheåduøngthìquaùkhöùtieápdieãnhoaëcquaùkhöùhoaønthaønhEx:Ifhehadstudiedharder,hecouldgethighpositioninthiscompany.9.Adjective+thatclauseS+be+adjectivehoaëcpastpartiple+that+nounclauseEx:Iamhappythatyouhadanewcar.Note:Meänhñeà“thatclause”coùtheåñöôïcduøngvôùimoätsoátínhtöønhö:AFRAID,GLAD,SORRY,SURE,EAGER,ANXIOUS,HAPPY,PLEASE,ANNOYED,PROUD,...10.Adjectivesandadverbs(Caùctínhtöøvaøtraïngtöø)a-Tínhtöø:-boånghóachodanhtöøEx:Aninterestingbook-Caùchthaønhlaäptínhtöø:+Theâmtieápñaàungöõ(prefix)vaøotröôùcñoängtöø:a+verbadjectiveEx:a+live=>alive+Theâmtieápvòngöõ(suffix)vaøosauñoängtöøhoaëcdanhtöø:*Verb+edadjectiveEx:please+edpleased(haøiloøng)*Noun+enadjectiveEx:wood+enwooden(baènggoã)*Noun+ful/lessadjectiveEx:hope+fulhopeful(nhieàuhyvoïng)*Noun+lyadjectiveEx:love+lylovely(deãthong)*Noun+yadjectiveEx:rain+yrainy(coùmöa)*Noun+ernadjectiveEx:south+ernsouthern(thuoäcmieànbaéc)*Noun+ishadjectiveEx:child+ishchildish(coùveûnhöconnít)b-Traïngtöø:-boånghóachoñoängtöøEx:Shesingswell.-Caùchthaønhlaäptraïngtöø:+HaàuheátcaùctraïngtöøchætheåcaùchñöôïcthaønhlaäpbaèngcaùchtheâmñuoâiLYvaøotínhtöø:adjective+lyadverbEx:slow+lyslowly+Chuùyù:Moätsoátraïngtöøñaëcbieät:Ex:goodwell,fastfast,...11.Connectives(töønoái–lieântöø)*AND(vaø):duøngñeånoáihaitöøhoaëchaimeänhñeàcoùcuønggiaùtrò.Eõx:Lanlikescatsanddogs.*BUT(nhöng):duøngñeånoáihaicaâucoùnghóatraùingöôïcnhau.Ex:Theyhavealotofmoney,butthey’renotveryhappy.*SO(vìtheá,vìvaäy):duøngtrongmeänhñeàchækeátquaû.NoùñöùngtröôùcmeänhñeàmaønoùgiôùithieäuEx:He’sillsohestaysathome.*THEREFORE(vìtheá):duøngthaychoSOtrongtieángAnhtrangtroïngEx:Theweatherwastoobad,ourplan,therefore,hadbeenchanged.*HOWEVER(tuynhieân)ñöùngtröôùchoaëctheosaumeänhñeàmaønoùgiôùithieäuhoaëcnoùñisautöøhoaëccuïmtöøñaàutieân.Ex:IwilloffermycattoHoa.However,hemaynotlikeit.*BECAUSE(bôûivì)duøngñeåchælyùdoEx:Shedidn’tgotothezoobecauseshewasill.Löuyù:Chuùngtacoùtheåduøng“becauseof”thayvì“because”……..because+S+V………becauseof+noun(phrase)Ex:Iwaslatebecauseofthetrafficjam.(keïtxe)*OR(haylaø,hoaëclaø)Ex:Isyourgirltallorshort.12.Relativeclause(Meänhñeàquanheä)1.Definingrelativeclause:MeänhñeàquanheäxaùcñònhDuøngchængöôøiChuûtöø(Subject)WhoThatTaânngöõ(Object)Whom/WhoThatSôûhöõu(possessive)WhoseDuøngchævaätWhichThatWhichThatWhoseOfwhich*Relativepronoun:(Ñaïitöøquanheä):Duøngñeånoáihaicaâurieângbieätthaønhmoätcaâu.Noùthaytheáchomoättronghaicuïmdanhtöøgioángnhau-WHO:Duøngtheáchocuïmdanhtöøchængöôøi,thaytheáchocuïmdanhtöøôûvòtríchuûngöõ.Ex:Myfriend,Tuan,isveryhandsome.Tuancansingfolksongverywell.=>Myfriend,Tuan,whoisveryhandsomecansingfolksongverywell.=>Myfriend,Tuan,whocansingfolksongverywellisveryhandsome.-WHOM:Duøngthaytheáchocuïmdanhtöøchængöôøi,ôûvòtríboåûngöõ(Complement)Ex:Wearetalkingabouttheoldlady.Sheisstandingthere.=>Theoldladyaboutwhomwearetalkingisstandingthere.-WHOSE:Laøñaïitöøquanheächæsöïsôûhöõu.NoùthaytheáchodanhtöøchængöôøivaøvaätEx:Thefilmisaboutapoor-girl.Herboyfriendleaveshertomarryarichwoman.=>Thefilmisaboutapoor-girlwhoseboyfriendleaveshertomarryarichwoman.-WHICH:Duøngthaytheáchocuïmdanhtöøchæñoàvaät,ôûvòtríchuûngöõvaøboångöõ.Ex:AuldLangSyneisasong.AuldLangSyneissungonNewYear’sEve.=>AuldLangSyneisasongwhichissungonNewYear’sEve.-THAT:DuøngthaytheáchoWHO/WHICH*Relativeadverb(Traïngtöøquanheä)-WHEN:Coùtheåduøngñeåthaytheá“onwhich”hoaëc“inwhich”(duøngñeåchæthôøigian)Ex:Themonthwhen(inwhich)Iwasborn.-WHERE:Coùtheåthaytheácho“atwhich”hoaëc“inwhich”(duøngñeåchænôichoán)Ex:TheresortwhereIenjoyed.2.Non-definingrelativeclauses:MeänhñeàquanheäkhoângkhoângxaùcñònhDuøngchængöôøiChuûtöø(Subject)WhoThatTaânngöõ(Object)Whom/WhoThatSôûhöõu(possessive)WhoseDuøngchævaätWhichThatWhichThatWhoseOfwhichMeänhñeàquanheänaøyñöôïcñaëtsaunhöõngdanhtöøñöôïcxaùcñònhroài,vìtheánhöõngmeänhñeànaøykhoângxaùcñònhdanhtöømaønoùlaømroõnghóachodanhtöøbaèngcaùchcungcaáptheâmmoätsoáthoângtinveànoù.Khoânggioángnhöõngmeänhñeàquanheäxaùcñònh,chuùngkhoângnhaátthieátphaûicoùtrongcaâu,tacoùtheåboûñimaøcaâukhoângtrôûneânmaäpmôø,chuùngñöôïctaùchbieätvôùidanhtöømaøchuùngtheâmnghóabôûidaáuphaûy(,)Ex:Mrs.Thom,whoismyformerteacher,likesbananasverymuch.13.Reportedspeech(lôøinoùitraànthuaät)laøcaâuthuaätlaïimoätcaùchgiaùntieáplôøinoùicuûangöôøikhaùc.Ñeåchuyeåntöøtröïctieápsangcaâugiaùntieápchuùngtaphaûi:*Moätsoáthayñoåiveàthì(Tensechange):-Neáuñoängtöøthöôøngthuaät(reportingverb)cuûacaâuôûthìquaùkhöùthìphaûiluøiñoängtöøchínhveàquaùkhöùmoätbaäckhichuyeåntöølôøinoùitröïctieáp(directspeech)sanglôøinoùigiaùntieáp(indirect/reportedspeech)theoquytaécsau:Speaker’swordsReportedstatementwill/shallwould/shouldam/is/aregoingtowas/weregoingtopresentsimplepastsimplepresentcontinuouspastcontinuouspastcontinuouspastperfectcontinuouspresentperfectpastperfectpastsimplepastperfectmusthadtocancouldEx:Directspeech:“I’lltalktoHoa.”saidhe.mainverbreportingverbReportedspeech:HesaidhewouldtalktoHoa-Neáuñoängtöøtöôøngthuaätôûthìhieäntaïithìthìcuûañoängtöøchínhñöôïcgiöõnguyeânkhichuyeånlôøinoùitröïctieápsanggiaùntieáp.Traïngtöøchænôichoán,thôøigianvaøñaïitöøchæñònhñöôïcgiöõnguyeân.Ex:Directspeech:“I’marrivingatabout6.00.”saysBrenda.Reportedspeech:Brendasaysshe’sarrivingatabout6.00.Lưuý:Coùtheåduønghoaëckhoângduøng“that”sauñoängtöøtöôøngthuaät.Ex:Hesaid(that)hewasn’tgoing.-says/sayto+Otells/tell+Osaidto+Otold+OExï:Hetold(saidto)Helen(that)hedidn’tlikecoffee.-Moätsoáñoängtöøkhoângthayñoåikhichuyeånsanglôøinoùigiaùntieáp.Wouldwould,couldcould,mightmight,shouldshould,oughttooughtto*Moätsoáchuyeånñoåikhaùc(Someotherchanges):Khichuyeåntöølôøinoùitröïctieápsanggiaùntieápmaøñoängtöøtöôøngthuaätôûthìquaùkhöùthìcaùctraïngtöøchæthôøigianvaønôichoánvaøñaïitöøchæñònhñöôïcchuyeånñoåitheoquytaécsau:DirectedReportedtodaythatdaytonightthatnighttomorrowthenextday/thefollowingdayyesterdaythedaybefore/thepreviousdayagobeforenowthennext/onMondaythenext/followingMondaylastMondaythepreviousMonday/theMondaybeforethedayaftertomorrowintwodays’time/twodayslaterthisthatthesethoseherethereEx:Directspeech:“I’mleavingheretomorrow,”saidMaryReportedspeech:Marysaid(that)shewasleavingtherethenextday.14.Reportedquestions(caâuhoûitraànthuaät)khoângcoùcuøngtraättöïtöø(trôïñoängtöøtröôùcchuûngöõ)nhöcaâuhoûitröïctieáp.Trôïñoängtöø“do,does,did”vaødaáuhoûikhoângxuaáthieäntrongcaâu.-Yes–Noquestions:thöôøngñöôïcmôûñaàubaèngcaùcñoängtöønhö“ask,inquire,wonder,….”Vaøtaduøng“if”hay“whether”tronglôøinoùitraànthuaätvaøtheosaucaùcñoängtöømôûñaàu.Ex:“Doyouseenewfriend?”hesaidHeaskedifyousawnewfriends.-Wh–questions:Thöôøngñöôïcbaétñaàubaèngcaùcñoängtöø“ask,wonder,wanttoknow...”vaøtheosaulaøcaùcnghivaántöø:who,which,whom,what,...Ex:“Whoisgoingforawalk?”heaskedthem.Heaskedthemwhowasgoingforawalk.15.Tagquestions(Caâuhoûiñuoâi)-Caâuhoûiñuoâihôigioáng“caâuhoûiñaùplaïi”,noùñöôïctaïobôûitrôïñoängtöø+ñaïitöønhaânxöng.-Caâuhoûiñuoâiñöôïcñaëtôûcuoáiñeåhoûisöïkieåmñònhmoätthöùgìmaøchuùngtakhoângchaéclaémhayñeåhoûisöïñoàngyù,noùgaànnghóanhölaø“Isthistrue?”hay“Doyouagree?”Ex:You’renewstudent,aren’tyou?Lưuý:-Neáuveáñaàulaøñoängtöøñaëcbieätnhö:tobe,tohave,can,could,...tanhaéclaïinhöõngñoängtöønaøyôûphaàncaâuhoûiñuoâi,nhöngñoáivôùiñoängtöøthöôøngtaphaûimöôïncaùctrôïñoängtöønhö:do,does,did.Ex:Studentsdon’tdrinkcoffee,dothey?-Neáuveáñaàulaøcaâukhaúngñònhthìveásaulaøcaâuhoûiñuoâiphuûñònhvaøngöôïclaïi.-NeáuchuûtöølaøñaïitöøthìtalaëplaïinoùnhöngneáunoùlaødanhtöøtaphaûiñoåithaønhñaïitöøtöôngöùngEx:Hoacan’tsingverybeautifully,can’tshe?16.Makingsuggestion(Caâuñeànghò):Caâuñeànghògoàmnhieàuhìnhthöùc-Duøng“Let’s/ShallI/Shallwe+V1”dieãnñaïtñeànghòvôùingoâithöùnhaátEx:Let’sgotothezoo.-Duøng“Whydon’twe/Whydon’tyou+V1”dieãnñaïtñeànghòvôùingoâithöùnhaátvaøngoâithöùhai.Ex:Whydon’tweplaychess?-Tacoùtheåduøng“Whatabout/Howabout+V-ing/Danhtừ”(Baïnnghósao………?)Ex:Whataboutgoingtothetheater?-Duøngñoängtöø“suggest”(ñeànghò)hoaëc“propose”(ñeànghò,gôïiyù)+Suggest(+Đạitừsởhữa)+V-ing+O.Ex:Isuggest(your)forgettinghim.+Suggestthat+S+thìhiệntại/should+O.Ex:Iproposethatthereceptionistswearuniform.Isuggestthatweshouldgotoaseasideresort.17.GerundsvsInfinitive(danhđộngtừvàđôngtừnguyênmẫu):*Độngtừđicùngvới-ingđượcgọilàdanhđộngtừ.Cácdanhđộngtừđượcsửdụnglàmchủngữ,bổngữvàtânngữcủacâu.+ReadinghelpsyoulearnEnglish.(chủngữ)+Herfavoritehobbyisreading(bổngữ)+Johnenjoysridingbike.(tânngữ)-Phủđịnhdanhđộngtừbằngcáchthêm“not”vàophíatrước+Thebestthingforyourhealthisnotsmoking.Danhđộngtừtheosaucácđộngtừsau:Like,Love,Enjoy,Dislike,Hate,..-admit(v):Chấpnhận-anticipate(v):biếttrước,đoántrước-avoid(v)tr¸nhkhỏi-keep=cotinnue(v)tiếptục-loathe(v)ghêtởm,ghét-mind(v)chúý,lưuý,đểý-consider(v)cânnhắc-defer(v)trìhoãn,làmtheo-delay(v)hoãnlại-detest(v)ghétcayđắng,ghêtởm-finish(v)kếtthúc-fancy=imagine(v)tưởngtượng-escape(v)trốnthoát-excuse(v)thathứ,bỏqua-forgive(v)thathứ-imagine(v)tưởngtượng-involve(v)baogồm-miss(v)bỏlỡ,nhỡtàuxe…-pardon(v)xinlỗi-postpone(v)trìhoãn-practice(v)thựchành-prevent(v)ngăncản-propose(v)đềnghị,đưara-recollect(v)nhớlại,nhớra-risk(v)liềulĩnh-resist(v)khángcự-resume(v)hồiphụclại,lấylại-stop(=cease)dừnglại-beworthtrịgía,cógíatrị-justify(v)bàochữa,thanhminh-can’tbear(=can’tstand)khôngthểchịuđựng-can’thelpkhôngthểkhông-it’snouse(=it’snogood)vôích-there’snopoint(in)chẳngíchgì-Spend(one’s)time/moneybỏthờigian/tiềnrađể…..-Waste(one’s)time/moneyphíthờigian/tiềnrađể…..Ex:Headmittingcheatingonthetest.*Độngtừnguyênmẫulàdạngđộngtừcóto.Độngtừnguyênmẫucóthểđượcsửdụngnhưchủngữ,bổngữhoặctânngữcủacâu.+Tolearnisimportant.(chủngữ)+Themostimportantthingistolearn.(bổngữ)+Hewantstolearn,(tânngữ)-Phủđịnhđộngtừnguenthểbằngcachthemnotvaophiatrước.+Themostimportantthingisnottogiveup.Độngtừnguyênmẫutheosaucácđộngtừsau:-Agree(v)đồngý-Aim(v)nhằmmụcđích,mụctiêu-Appear(v)xuấthiện-Arrange(v)thuxếp,sắpxếp-Ask(v)hỏi,yêucầu-Beg(v)vannài-Wouldlike(v)muốn-Take(v)yêucầu-Choose(v)lựachọn-Invite(v)mời-Want(v)muốn-Learn(v)học-Hope(v)hyvọng-Decide(v)quyếtđịnh-Decline(v)suygiảm,từchối-Demand(v)yêucầu,đòihỏi-Hope(v)hyvọng-Pretend(v)giảvờ-Promise(v)hứa-Prove(v)chứngminh-Threaten(v)đedoạ-Trouble(v)gâyrắcrối-Swear(v)thề-Refuse(v)từchối-Seem(v)dườngnhư-Plan(v)lậpkếhoạch-Prepare(v)chuẩnbị-Manage(v)quảnlý,cốgắng-Determine(v)quyếttâm-Offer(v)tặngbiếu,đưarađềnghị-Fail(v)thấtbại-Happen(v)xảyraEx:Sheseemnottosympathizewithmyfriend.Nhữngđộngtừđặcbiệt:->V+Ving:pastorpresentaction->V+toV:futureaction*mean+Ving=cóýnghĩa*mean+toV=cóýđịnh-need+Ving=mangnghĩabịđộng(Thehouseneedscleaning.)-need+toV=cầnphải-remember/forget+Ving=nhớ/quênđãlàmviệcgì-remember/forget+toV=nhớ/quênchưalàmviệcgì-regret+Ving=hốitiếcđãlàmgì-regret+toV=tiếcphảilàmgì(thườngđivớinhữngđtừthppngbáo:inform,tell,..)-stop+Ving=ngừnghẳn-stop+toV=ngừngđểlàmviệcgì*try+Ving=thử*try+toV=cốgắng

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận