Tổng hợp 235 câu trắc nghiệm phần số phức Toán 12 (có đáp án)

764 5

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 12#bài tập toán 12#số phức

Mô tả chi tiết

Dưới đây là bài tập trắc nghiệm số phức giải tích lớp 12 gồm 235 câu. Bài tập được phân thành các dạng: số phức và các phép toán; phương trình trên tập số phức; tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước; tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức; biểu diễn hình học của số phức; số phức và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Câu 168. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức và B là điểm biểu diễn của số phức . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung.

B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành

C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O.

D.Hai điểm A và B cùng nằm trên đường thẳng.

Câu 169. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3 + 2i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = 2 + 3. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành.

B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung.

C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O.

D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x.

Câu 170. Trong mặt phẳng phức, điểm là điểm biểu diễn của số phức nào

Nội dung

www.thuvienhoclieu .comCHUYÊN Đ S PH CỀ Ố ỨD NG 1. S PH C VÀ CÁC PHÉP TOÁNẠ Ố ỨCâu 1. Cho s ph c ố ứ 3 2z i . Tìm ph n th c và ph n o c a s ph c ầ ự ầ ả ủ ố ứz .A. Ph n th c b ng 3, ph n o b ng 2.ầ ự ằ ầ ả ằ B. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 , ph n o b ng ầ ả ằ2.C. Ph n th c b ng 3, ph n o b ng ầ ự ằ ầ ả ằ2 . D. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 , ph n o b ngầ ả ằ2.Câu 2. Cho s ph c ố ứ 3 2z i . Tìm ph n th c và ph n o c a s ph c ầ ự ầ ả ủ ố ứz .A. Ph n th c b ng 3, ph n o b ng 2.ầ ự ằ ầ ả ằ B. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 , ph n o b ng ầ ả ằ2.C. Ph n th c b ng 3, ph n o b ng ầ ự ằ ầ ả ằ2 . D. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 , ph n o b ngầ ả ằ2.Câu 3. Tìm s ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ (3 1)z i i .A. 3 .z i B. 3 .z i C. 3 .z i D. 3 .z iCâu 4. S th c th a mãn ố ự ỏ    2 (5 ) ( 1) 5y i x i là:A. 30xy . B. 63xy . C. 30xy . D. 63xy .Câu 5. Cho s ph c ố ứ 1z i . Tính môđun c a s ph c ủ ố ứ21z iwz .A.2w . B.2 .w C.1w . D.3w .Câu 6. Cho s ph c ố ứz tùy ý. Xét các s ph c ố ứ   22w z zvà   ( )v zz i z z . Khi đóA.w là s th c, ố ựv là s th c;ố ự B.w là s th c, ố ựv là s o;ố ảC.w là s o, ố ảv là s th c;ố ự D.w là s o, ố ảv là s o.ố ảCâu 7. (NB). Thu g n ọ     2   3 2 – 3z i i ta đ cượA.4z . B.9z i . C. 4 9z i . D.13z .Câu 8. (NB). Cho s ph c ố ứ 1 3z i . Khi đóA. 1 1 32 2iz . B. 1 1 32 2iz . C. 1 1 34 4iz . D. 1 1 34 4iz.Câu 9. Tìm ph n th c, ph n o c a s ph c sau: ầ ự ầ ả ủ ố ứ  3 21i izi i .A. Ph n th c: ầ ự2a ; ph n o: ầ ả4b i . B. Ph n th c: ầ ự2;a ph n o: ầ ả4b .C. Ph n th c: ầ ự2a ; ph n o: ầ ả4b i . D. Ph n th c: ầ ự2a ; ph n o: ầ ả4b . www.thuvienhoclieu .com Trang 1www.thuvienhoclieu .comCâu 10. Cho s ph c ố ứ 2 3z i khi đó zz b ngằA.5 12.13i B.5 6.11i C.5 12.13i D.5 6.11iCâu 11. Cho s ph c ố ứ      201711 izi. Tính   5 6 7 8z z z z .A.i . B. 1. C. 0. D.  i.Câu 12. G i ọ1 2,   z z là hai nghi m ph c c a ph ng trình ệ ứ ủ ươ  22 0z z . Ph n th c c aầ ự ủs ph c ố ứ   20171 2i z i z làA.20162 . B.10082 . C.10082 . D.20162 .Câu 13. Rút g n s ph c ọ ố ứ    (2 4 ) (3 2 )z i i i ta đ cượA. 5 3z i B. z = -1 – 2i. C. z = 1 + 2i. D. z = -1 –i.Câu 14. K t qu c a phép tính ế ả ủ 2 3 4i i làA. 6 – 14i. B. -5 – 14i. C. 5 – 14i. D. 5 + 14i.Câu 15. Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ 31 2 1izi i làA.45 B.45 C.35 D.35Câu 16. Ph n o c a s ph c ầ ả ủ ố ứ 52z i là:A.41 B.38 C.41 D.38Câu 17. Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ   2012 20121 1z i i có d ng ạ2a v i a b ng:ớ ằA.1007 B.1006 C.2012 D.2013Câu 18. Cho hai s ph c ố ứ1z và 2z th a mãn ỏ   1 2 1 21, 3z z z z . Khi đó 1 2z zb ng:ằA.1 B.3 C.1 3 D.0Câu 19. Cho s ph c ố ứ   1 21 7 ; 3 4 .z i z i Tính môđun c a s ph c ủ ố ứ1 2.z zA. 1 25.z z B. 1 22 5.z z C. 1 225 2 .z z D. 1 25.z zCâu 20. Cho hai s ph c ố ứ 11 2z i và  22 4z i . Xác đ nh ph n o c a s ph cị ầ ả ủ ố ứ1 23 2z z ?A.14 B.14i C.2 D.2iCâu 21. Cho s ph c ố ứ 1 32 2z i . S ph c ố ứ2z b ng?ằ www.thuvienhoclieu .com Trang 2www.thuvienhoclieu .comA. 1 3.2 2i B. 1 3.2 2i C.1 3 .i D.3 .iCâu 22. cho s ph c ố ứ 1 2z i . Tìm ph n o s ph c ầ ả ố ứw bi t ế  21.w z zzA.11.5 B.32.5 C.32.5 D.11.5Câu 23. cho s ph c ố ứ  , .z a bi a b S ph c ố ứ2z có ph n th c là:ầ ựA.2 2.a b B.2 2.a b C..a b D..a bCâu 24. Tìm ph n th c và ph n o c a s ph cầ ự ầ ả ủ ố ứ      2 101 1 ... 1z i i iA. Ph n th c c a ầ ự ủz là 31, ph n o c a ầ ả ủz là 33. B. Ph n th c c a ầ ự ủz là 31, ph n o c aầ ả ủz là 33 .i C. Ph n th c c a ầ ự ủz là 33, ph n o c a ầ ả ủz là 31. D. Ph n th cầ ực a ủz là 33, ph n o c a ầ ả ủz là 31 .iCâu 25. S ph c ố ứ2 3i có mô đun b ng:ằA.5. B.2 3 C.2 3. D.2 3 .Câu 26. Th c hi n phép tính ự ệ21 2ii ta đ c k t qu :ượ ế ảA.4 3.5 5i B.4 5 3 5.5 5i C. 3 .i D.4 3.5 5iCâu 27. Trong các s ph c sau s ph c nào có mô đun nh nh t?ố ứ ố ứ ỏ âA.3 2 .i B.1 4 .i C.4 .i D.4 .iCâu 28. Cho  1 32 2z i , tính môđun c a s ph c ủ ố ứ  21z z ta đ c:ượA.2. B.1. C.0. D.4.Câu 29. Ph n o c a s ph c ầ ả ủ ố ứ    20171 34 4i b ng:ằA.20183.2 B.20181.2 C.20173.2 D.0.Câu 30. Cho  1 1 34 4iz , tính 2017z ta đ c:ượA. 20172016 20162 2 . 3z i B. 20172016 20162 2 . 3z iC. 20172018 20182 2 . 3z i D. 20172018 20182 2 . 3z iCâu 31. Thu g n ọ     2   3 2 – 3z i i ta đ cượ www.thuvienhoclieu .com Trang 3www.thuvienhoclieu .comA.4z . B.9z i . C. 4 9z i . D.13z .Câu 32. Cho s ph c ố ứ 1 3z i . Khi đóA. 1 1 32 2iz . B. 1 1 32 2iz . C. 1 1 34 4iz . D. 1 1 34 4iz .Câu 33. Tìm ph n th c, ph n o c a s ph c sau: ầ ự ầ ả ủ ố ứ  3 21i izi i .A. Ph n th c: ầ ự2a ; ph n o: ầ ả4b i . B. Ph n th c: ầ ự2;a ph n o: ầ ả4b .C. Ph n th c: ầ ự2a ; ph n o: ầ ả4b i . D. Ph n th c: ầ ự2a ; ph n o: ầ ả4b .Câu 34. Cho s ph c ố ứ 2 3z i khi đó zz b ngằA.5 1213i . B.5 611i . C.5 1213i . D. 5 611 iCâu 35. Cho s ph c ố ứ      201711 izi. Tính   5 6 7 8z z z z .A.i . B. 1. C. 0. D.i .Câu 36. G i ọ1 2,   z z là hai nghi m ph c c a ph ng trình ệ ứ ủ ươ  22 0z z . Ph n th c c aầ ự ủs ph c ố ứ   20171 2i z i z làA. -2 2016.. B. -2 1008. C. 2 1008. D. 2 2016.Câu 37. Cho s ph c ố ứ 6 7z i . S ph c liên h p c a ố ứ ợ ủz làA. 6 7 .z i B. 6 7 .z i C. 6 7 .z i D. 6 7 .z iCâu 38. Tìm s ph c ố ứ,z bi tế   3 2 6 .z i iA. 1 5 .z i B. 2 4 .z i C. 1 5 .z i D. 3 9 .z iCâu 39. Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ   1 2z i. Tìm s ph c ố ứ  w z i z.A. 3 3w i B. 3 3w i C. 1w i D. 1w i .Câu 40. Cho s ph c z th a ố ứ ỏ   1 2 4 0i z i . Tìm s ph c liên h p c a zố ứ ợ ủA.   3z i. B.   3z i. C.   3 2z i. D.   3 2z i.Câu 41. Trong các s ph c ố ứz th a mãn ỏ  2 4z z i , s ph c có môđun nh nh t làố ứ ỏ âA . 3z i . B.5z . C.52z i . D . 1 2z i .Câu 42. S ph c ố ứ      2 201 1 1 ... 1i i i có giá tr b ngị ằA.102 . B.  10 102 2 1i . C. 10 102 2 1i . D.10 102 2iCâu 43. S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ2 3i là :A.2 3i B. 2 3i C.2 3i D. 2 3i www.thuvienhoclieu .com Trang 4www.thuvienhoclieu .comCâu 44. S ph c ố ứ  1 2z a i là s thu n th c khi:ố ầ ựA. 2a B.1a C.2a D. 1aCâu 45. Cho    1 23 ; 4 3z i z i . S ph c ố ứ 1 22 3z z z có d ngạA.18 7i B.18 7i C. 18 7i D.18 7iCâu 46. S ph c ố ứ 1z ai c ó mođun b ng ằ10 khiA.3a B.3a C.3a D.10aCâu 47. G i ọ1 2,z z là nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ  21 0.z z Giá tr c a bi u th cị ủ ể ứ 1 2P z z là:A. -2 B. -1 C. 0 D. 2Câu 48. Cho s ph c ố ứ 3 2z i i . Khi đó ngh ch đ o c a s ph c z là:ị ả ủ ố ứA.3 211 11i B.11 C.2 311 11i D.3 2iD NG 2. PH NG TRÌNH TRÊN T P S PH CẠ ƯƠ Ậ Ố ỨCâu 49. Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ   (1 ) 1 5 0i z i . Giá tr c a bi u th c ị ủ ể ứ.A z zA. 12 B. 13 C. 14 D. 15Câu 50. Cho s ph c ố ứ z th a ỏ     21 2 8 1 2i i z i i z . Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ z làA.23 B.1 C.1 D.32Câu 51. Tìm t a đ đi m ọ ộ ể M bi u di n hình h c c a s ph c ể ễ ọ ủ ố ứ z th a mãnỏ  _2 3 7 4i i zA.     2 1;5 5MB.     1 2;5 5MC.   2 1;5 5MD.   1 2;5 5MCâu 52. Bi t ế   *2 ( 0; )z a ai a a và 5z . Ph n th c, ph n o c a s ph c ầ ự ầ ả ủ ố ứ z l nầl t làượA. 2 5 ; 5. B.5 2 ; 5. C.20 ; 5. D.2 5 ; 5.Câu 53. S ph c ố ứ  ( , )z x yi x y th a ỏ     1 1x yi x xi i . Môđun c a ủ z b ngằA.2 3. B.2 5. C.3. D.5.Câu 54. Có bao nhiêu s ph c ố ứz th a mãn ỏ7z và 2z là s thu n o?ố ầ ảA. 4 B. 3 C. 2 D. 1Câu 55. T ng môđun các nghi m c a ph ng trình ổ ệ ủ ươ    ( 1)( 3 )( 2 3 ) 0iz z i z i b ngằA. 1. B.4 13. C.13. D. 2. www.thuvienhoclieu .com Trang 5www.thuvienhoclieu .comCâu 56. S nghi m c a ph ng trình ố ệ ủ ươ 0z zA. 1 B. 3 C. 4 D. Vô s .ốCâu 57. Trong  , s ph c ố ứ z th a ỏ  2 2z z i . Bi t ế4A , Giá tr c a bi u th cị ủ ể ứ.A z zA.3. B.52.9 C.7.2 D.9.Câu 58. Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ 21 2zzi . Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ 2wz z làA. 1 B. 3 C. 2 D.  5Câu 59. Cho s ph c ố ứ z th a ỏ  3 4z z i . Môđun c a ủ z b ngằA.5.6 B.25.6 C.6.25 D.25.6Câu 60. Cho s ph c ố ứ z có ph n th c là s nguyên và ầ ự ố z th a ỏ   2 7 3z z i z . Môđunc a s ph c ủ ố ứ  2w 1z z b ngằA.2. B.457 . C.425. D.445.Câu 61. G i ọ1 2,z z là hai s ph c th a mãn t ng c a chúng b ng 4, tích c a chúngố ứ ỏ ổ ủ ằ ủb ng 29. Trên t p s ph c ằ ậ ố ứ1 2,z z là hai nghi m c a ph ng trình nào sau đây:ệ ủ ươA.  24 29 0z z B.  24 29 0z z C.  24 29 0z z D.  229 4 0z zCâu 62. G i ọ1 2,z z là hai nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ  2 20166 84 0z z i . Giá tr c a bi uị ủ ểth c ứ  1 2 1 23 3P z z z z là:A.102 B.75 C.66 D. iCâu 63. Trên m t ph ng ph c, g i ặ ẳ ứ ọ A , B l n l t là các đi m bi u di n hai nghi m c aầ ượ ể ể ễ ệ ủph ng trình ươ  24 13 0z z . Di n tích tam giác ệ OAB là:A. 16 B. 8 C. 6 D. 2Câu 64. Trên t p s ph c ph ng trình ậ ố ứ ươ    2 22 1 2 4 0z m z m ( v i m là tham sớ ốth c) có t p nghi m là:ự ậ ệA.         2 21 2 3 ; 1 2 3m i m m m i m m B.C.           2 21 2 3 ; 1 2 3m i m m m i m m D.       2 21 2 3 ; 1 2 3m i m m m i m mCâu 65. G i ọ1 2,z z là hai nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ   2 22 2 4z z m m . Có bao nhiêugiá tr m nguyên th a mãn ị ỏ 1 23z z www.thuvienhoclieu .com Trang 6www.thuvienhoclieu .comA. 6 B. 5 C. 7 D. 4Câu 66. Tìm tham s th c m đ trên t p s ph c ph ng trình ố ự ể ậ ố ứ ươ   213 34 0z m zcó m t nghi m là ộ ệ 3 5z i :A.3m B.5m C.7m D.9mCâu 67. T p nghi m c a ph ng trình ậ ệ ủ ươ  2(2 1) 9 0z là :A.    1 3 1 3;2 2 2 2i i B.      1 3 1 3;  2 2 2 2i i C.     1 32 2 iD.Câu 68. Cho ph ng trình ươ    20,  0,  , ,Az Bz C A A B CR . Kh ng đ nh nào sai ?ẳ ịA. Ph ng trình vô nghi m khi bi t sươ ệ ệ ố   0.B. N u ế0z là nghi m c a ph ng trình thì ệ ủ ươ 0  z cũng là nghi m c a ph ng trình.ệ ủ ươC. G i ọ1, 2z z là hai nghi m c a ph ng trình thì ệ ủ ươ  1 2 1 2, .B Cz z z zA A .D. N u ế0 z là nghi m thì ệ 200zzcũng là nghi m c a ph ng trình.ệ ủ ươCâu 69. Bi t ph ng trình b c hai v i h s th c: ế ươ ậ ớ ệ ố ự  20 ,  , ,Az Bz C A B C d ng t iở ạ ốgi n, có m t nghi m ả ộ ệ 2z i . Tính t ng ổ A + B + C.A.0 B. 1 C. 2 D. 3Câu 70. G i ọ1 2,z z là nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ  22 4 0.z z Tìm s ph cố ứ 2017 20171 2.w z zA.20172 B.20172 C.20162 D.20162Câu 71. G i ọ1 2,z z là hai nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ  25 2 5 0.z z Tính  1 21 2 1 21.z zz z z zA. 2 B. 3 C. 4 D. 1Câu 72. Tìm t a đ hai đi m bi u di n hai s ph c là nghi m c a ph ng trìnhọ ộ ể ể ễ ố ứ ệ ủ ươ  24 12 25 0z zA.   3; 22 và      3; 22B.     3; 22 và      3; 22C.     3; 22 và     3; 22D.   3; 22 và    3; 22Câu 73. T p nghi m ph c có ph n o âm c a ph ng trình ậ ệ ứ ầ ả ủ ươ   2 29 1 0z z z là www.thuvienhoclieu .com Trang 7www.thuvienhoclieu .comA.3i . B.     33 ;2i i . C.        33 ; 12i i. D.       32 ; 12i i.Câu 74. T p nghi m c a ph ng trình ậ ệ ủ ươ 31 0z .A.1 . B.1 . C.       31; 1 ; 22i i . D.      31; 12i .Câu 75. T p nghi m c a ph ng trình ậ ệ ủ ươ     5 4 3 21 0z z z z z . A.       1 31;2 2i . B.       1 3 1 31; ;2 2 2 2i i .C.        1 3 1 31; ;2 2 2 2i i . D.      1 31;2 2i .Câu 76. Tìm các s th c ố ự a , b , c đ ph ng trình ể ươ   3 20z az bz c nh n ậ 1z i , z = 2làm nghi m.ệA.  4, 6, 4a b c . B.  4, 6, 4a b c . C.  4, 6, 4a b c . D.  4, 6, 4a b c.Câu 77. Kí hi u ệ1 2 3 4; ; ; z z z z là 4 nghi m c a s ph c ệ ủ ố ứ  4 212 0z z . Tính t ng T =ổ  1 2 3 4 z z z zA.4T . B.2 3T . C. 4 2 3T . D. 2 2 3T .Câu 78. Bi t ph ng trình ế ươ    4 3 24 14 36 45 0z z z z có hai nghi m thu n o. G iệ ầ ả ọ1 2 3 4, , , z z z z là b n nghi m c a ph ng trình. Tính ố ệ ủ ươ1 2 3 4+ + + A z z z z ? A. 6 2 5A . B. 6 2 5A . C. 6 3 5A . D. 6 3 5A .Câu 79. Tìm các s th c ố ự a , b đ có phân tích ể      3 2 23 3 63 3 .z z z z z az bA. 8 , 21a b . B. 8, 21a b . C. 6, 21a b . D. 6, 21a b.Câu 80. Đ gi i ph ng trình ể ả ươ    3181zz m t b n h c sinh làm nh sau:ộ ạ ọ ư                    3 331 18 2 11 112 211 2 2 3 3z zz zzzz z z www.thuvienhoclieu .com Trang 8www.thuvienhoclieu .comL i gi i trên là đúng hay sai?N u sai thì sai b c nào?ờ ả ế ở ướA. B c 1ướ B. B c 2ướ C. B c 3ướ D. L i gi i đúngờ ảCâu 81. G i ọ1 2 3, ,z z z là các nghi m ph ng trình ệ ươ 327 8 0z . Tính giá tr bi u th cị ể ứ   21 2 32 2 21 2 31.z z zTz z zA.4.3TB.3.4T C.12.T D.1.12TCâu 82. Cho z là s ph c khác 1, th a mãn ố ứ ỏ20171z . Tính giá tr bi u th cị ể ứ    2 20161 ... .T z z zA.1.TB.0.T C.2017T D.2016TCâu 83. Trên t p s ph c, ph ng trình ậ ố ứ ươ2017z i z có bao nhiêu nghi m?ệA. 1 B. 2017 C. 2019 D. 0Câu 84. Tìm s ph c ố ứz sao cho 5z và 21z là hai s ph c liên h p c a nhauố ứ ợ ủA.1z B.0z C.z i D. 1z iD NG 3.Ạ TÌM S PH C TH A MÃN ĐI U KI N CHO TRỐ Ứ Ỏ Ề Ệ ƯỚ C.Câu 85. Rútg nọ    2 4 3 2z i i i .A. 1 2z i . B. 5 3z i . C. 1z i . D. 1 2z i .Câu 86. Cho hais ph cố ứ 11 2z i và 22 3z i . TínhV 1 22w z z .A. 3w i . B. 3 4w i . C. 3 8w i . D. 5 8w i .Câu 87. Tìms ph cngh chđ oc as ph cố ứ ị ả ủ ố ứ 1 3z iA.1 34 4i . B. 1 3i . C.1 32 2i . D.1 3i .Câu 88. Tìms ph cố ứz th aỏ    (3 ) (1 2 ) 3 4i z i z iA. 1 5z i . B. 2 3z i . C. 2 3z i . D. 2 5z i .Câu 89. S ph cố ứz th amãnđi uki nỏ ề ệ  5 31 0izz là:A.1 3i và2 3i . B. 1 3i và2 3i . C. 1 3i và2+ 3i . D.1 3i và2+ 3i.Câu 90. Cho ph ng trìnhươ  22 4 4z i z . G iọ là ph n o c anghi m t ng ng v i ầ ả ủ ệ ươ ứ ớph nth c l n ầ ự ớ h n nghi m cònl i vàơ ệ ạ là ph n o c a nghi m còn l i. Khi đó giá tr bi u ầ ả ủ ệ ạ ị ểth cứ  2016 2017A là:A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. www.thuvienhoclieu .com Trang 9www.thuvienhoclieu .comCâu 91. Tìms ph c th amãnố ứ ỏ  2 4z+4 2i z iA.2z B. 22 1637 37z i C. 26 837 37z i D.2zCâu 92. Tìms ph cliênh pc as ph c, bi tố ứ ợ ủ ố ứ ế    3z 2 3 1 2 5 4i i iA. 513z i B. 513z i C. 513z i D. 513z iCâu 93. Cho s ph cố ứ 3 5 .z i Tìms ph cố ứ w z i zA. 8 2w i B. 2 2w i C. 8 8w i D. 2 8w iCâu 94. Cho s ph cố ứ 2 4 .z i Tìms ph cliênh pc aố ứ ợ ủ w iz zA. 6 6w i B.   6 6w iC. 2 2w i D. 6 2w iCâu 95. Cho s ph cth amãnố ứ ỏ    22 3 4 1 3i z i z i . Modunc as ph clà:ủ ố ứA.13 B.29 C.13 D.34Câu 96. Cho s ph cố ứ  ( , )z a bi a b R tho mãnả    (2 3 ) 1 2 3 7 .i z i z i Tính.aPbA.32 B.13 C. 3 D.2Câu 97. Cho s ph cố ứ 2 3z i . Hãytìms ph c z?ố ứA. 2 3 .z i B. 3 2z i C. 2 3z i D. 2 3z iCâu 98. Cho s ph cố ứ   (4 – ) (2 3 ) – (5 )z i i i . Tìmph nth cvàph n oc a s ph c zầ ự ầ ả ủ ố ứA. 1 và 1 B. 1 và 2 C. 2 và 1 D. 2 và 3Câu 99. Cho s ph c z th a: ố ứ ỏ   1 2 1 3 0z i i . Tìmđi mbi udi nchos ph c zể ể ễ ố ứA. 1; 1B B.1; 1A C.1; 1C D.1; 1DCâu 100. Tìmmodunc as ph củ ố ứ   35 2 1z i iA.7z B.3z C.5z D.2zCâu 101. Cho s ph cố ứ  , ,z a bi a b th amãn: ỏ    1 3 2 2 4i z i z i . Tính.P a bA.8P B.4P C.8P D.4PCâu 102. Cho s ph c z cóph nth cd ngvàth a: ố ứ ầ ự ươ ỏ  5 31 0izzA.2z B.3z C.4z D.7zCâu 103. Tìm s ph c ố ứz th a mãn ỏ  1 2z i iA.3i B.3i C.1i D.1i www.thuvienhoclieu .com Trang 10www.thuvienhoclieu .comCâu 104. Tìms ph cố ứz bi t: ế  1 3z i iA.4 2i B.4 2i C.2 2i D.2 2iCâu 105. Tìms ph cố ứz bi t: ế   2 1 3z i z i iA.2 12i B.2 12i C. 243 iD.243iCâu 106. Tìms ph cố ứz bi t: ế    1 2 1 3i z i z i iA.3 5i B.5 3i C.5 3i D.3 5iCâu 107. Tìms ph cố ứz saocho1 2i z làs thu n ovàố ầ ả 2. 13z zA. 2z i ho cặ 2z i B. 2z iC.z i D. 2 2z iCâu 108. Tìmmôđunc as ph củ ố ứz bi tr ng: ế ằ 1z z và 0z zA.12z B.13z C.14z D.15zCâu 109. Cho s ph c z th amãnđi uki nố ứ ỏ ề ệ  2 3 4z z i . Phátbi unàosauđâylàsai?ếA. z có ph n th c là -3ầ ự B. S ph c ố ứ43z i có môđun b ng ằ973C. z cóph n olàầ ả43 D. z cómôđunb ngằ973Câu 110. Cho s ph c z th aố ứ ỏ   21 2 3 4 2z i i i . Khiđ ó , s ph c z là:ố ứA.25z B.5z i C. 25 50z i D. 5 10z iCâu 111. Cho s ph c z th amãnố ứ ỏ   21 2 4 20i z z i . Môđunc a z là:ủA.3z B.4z C.5z D.25zCâu 112. Tìms ph cố ứz th amãnỏ   2 1 31 2i izi iA.22 425 25i B.22 425 25i C.22 425 25i D. 22 425 25iCâu 113. Tìmph nth cc as ph c z bi t: ầ ự ủ ố ứ ế 210zzzA. 10 B. 5 C. -5 D.10Câu 114. Cho s ph cố ứ z a bi th amãnỏ  2 . 3 3z i z i . Tínhgiátr bi uth cị ể ứ 2016 2017P a b www.thuvienhoclieu .com Trang 11www.thuvienhoclieu .comA. 0 B. 2 C. 4032 201720173 35D.   4032 201720173 35D NG 4. T P H P CÁC ĐI M BI U DI N S PH C.Ạ Ậ Ợ Ể Ể Ễ Ố ỨCâu 115. Trong m t ph ng ph c v i h t a đ Oxy, t p h p các đi m bi u di n s ặ ẳ ứ ớ ệ ọ ộ ậ ợ ể ể ễ ốph cứz th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ 1z i là A. M t đ ng th ng.ộ ườ ẳ B. M t đ ng tròn.ộ ườC. M t đo n th ng.ộ ạ ẳ D. M t hình vuông.ộCâu 116. T p h p đi m bi u di n s ph c ậ ợ ể ể ễ ố ứz , bi t: ế  3 4 2z i làA. Đ ng tròn tâm ườ I(3; 4) ; R 2. B. Đ ng tròn tâm ườ I( 3; 4) ; R 2.C. Đ ng tròn tâm ườ I(3; 4) ; R 4. D. Đ ng tròn tâm ườ I( 3; 4) ; R 4.Câu 117. Trong m t ph ng ph c v i h t a đ Oxy, t p h p các đi m bi u di n sặ ẳ ứ ớ ệ ọ ộ ậ ợ ể ể ễ ốph cứz th a mãn đi u ki nỏ ề ệ  23 3 0z z z làA. Đ ng tròn tâm ườI(3; 0) ; R 3. B. Đ ng tròn tâm ườ I( 3; 0) ; R 3.C. Đ ng tròn tâm ườI(3; 0) ; R 9. D. Đ ng tròn tâm ườI(3; 0) ; R 0.Câu 118. T p h p các đi m trong m t ph ng bi u di n s ph c ậ ợ ể ặ ẳ ể ễ ố ứz th a mãn đi uỏ ềki nệ  1 3 4z i làA. Hình tròn tâm  I( 1; 3) ; R 4. B. Đ ng tròn tâm ườ I( 1; 3) ; R 4.C. Hình tròn tâm   I( 1; 3) ; R 4. D. Đ ng tròn tâm ườI(1; 3) ; R 4.Câu 119. T p h p đi m bi u di n s ph c ậ ợ ể ể ễ ố ứz trên m t ph ng ph c th a mãn đi uặ ẳ ứ ỏ ềki nệ  3 2 10z i làA. Đ ng th ng ườ ẳ 3 2 100.x y B. Đ ng th ng ườ ẳ 2 3 100.x yC. Đ ng tròn ườ   2 22 3 100.x y D. Đ ng tròn ườ   2 23 2 100.x yCâu 120. T p h p các đi m trong m t ph ng ph c bi u di n các s ph c ậ ợ ể ặ ẳ ứ ể ễ ố ứz th a mãnỏđi u ki n ề ệ  2 2iz i làA.   2 21 2 4x y . B.  2 1 0x y .C.  3 4 2 0x y . D.   2 21 2 9x y .Câu 121. Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ 1 3z . T p h p các đi m bi u di n s ph cậ ợ ể ể ễ ố ứ 1 2z i trên m t ph ng ph c làặ ẳ ứA. Đ ng tròn tâm ườ(1; 0) , bán kính b ng 3. ằ B. Đ ng tròn tâm ườ(2; 2) , bán kính b ng 3.ằC. Đ ng tròn tâm ườ( 2; 0) , bán kính b ng 3.ằ D. Đ ng tròn tâm ườ( 2; 2) , bán kính b ng 3.ằ www.thuvienhoclieu .com Trang 12www.thuvienhoclieu .comCâu 122. Trong m t ph ng ph c Oxy, t p h p s ph c z bi u di n s ph c z th aặ ẳ ứ ậ ợ ố ứ ể ễ ố ứ ỏmãn   20z z z là đ ng tròn (C). Khi đó di n tích c a đ ng tròn (C) làườ ệ ủ ườA..S B.2 .S C.3 .S D.4 .SCâu 123. Cho các s ph c ố ứz th a mãn ỏ  2 2 2 1z i . Môđun c a s ph c z nh nh tủ ố ứ ỏ âcó là bao nhiêu ?A. 1 2 2.2 B.1 2 2.2 C.2 1. D.2 1.Câu 124. T p h p các đi m ậ ợ ểM bi u di n s ph c ể ễ ố ứz sao cho   2 2z i z z làA. M ộ t Parabol. B. M ộ t Elip. C. M ộ t đ ườ ng tròn. D. M t đ ng ộ ườth ng.ẳCâu 125. Tìm t p h p các đi m ậ ợ ểM bi u di n s ph c ể ễ ố ứz sao cho   1w2z iz z i là sốthu n o? ầ ảA. M ộ t Parabol. B. M ộ t Elip. C. M ộ t đ ườ ng tròn. D. M t đ ng ộ ườth ng.ẳCâu 126. T p h p các đi m ậ ợ ểM bi u di n s ph c ể ễ ố ứz sao cho 22z zz i là?A. M ộ t Parabol. B. M ộ t Elip. C. M ộ t đ ườ ng tròn. D. M t đ ng ộ ườth ng.ẳCâu 127. T p h p các đi m ậ ợ ểM bi u di n s ph c ể ễ ố ứz sao cho    1 2z i z z là m tộParabol có đ nh là ỉI . T a đ c a ọ ộ ủI làA.   1 17;8 16I . B.1; 1I . C.1; 4I . D.   14;16I .Câu 128. Cho s ph c ố ứz th a mãn: ỏ   2 2z i z z i . T p h p các đi m ậ ợ ểM bi u di nể ễs ph c ố ứ2z là m t Parabol có ph ng trình là?ộ ươA.212y x . B.214y x . C.2y x . D.24y x .Câu 129. Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ    3 12 22 2z z i z z i . Tìm giá tr nh nh tc aị ỏ â ủ 3P z.A. min5P. B.min3P . C.min2P . D. min3P. www.thuvienhoclieu .com Trang 13www.thuvienhoclieu .comCâu 130. Trên m t ph ng ph c, t p h p các đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ứ ậ ợ ể ể ễ ố ứz th a mãnỏ 1z z là A. Đ ng th ng ườ ẳ . B. Đ ng tròn ườ . C. Elip . D. Parabol .Câu 131. Trên m t ph ng ph c, t p h p các đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ứ ậ ợ ể ể ễ ố ứz th a mãnỏph n th c c a ầ ự ủz b ng hai n ph n o c a nó làằ ầ ầ ả ủA. Đ ng th ng ườ ẳ 2 0x y . B. Đ ng th ng ườ ẳ 2 0x y .C. Đ ng th ng ườ ẳ 0x y . D. Đ ng th ng ườ ẳ 0x y .Câu 132. Trên m t ph ng ph c, t p h p các đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ứ ậ ợ ể ể ễ ố ứz th a mãnỏph n th c c a ầ ự ủz thu c đo n ộ ạ   2; 2 là A. Đ ng th ng ườ ẳ 2 0x . B. Ph n m t ph ng gi i h n b i ầ ặ ẳ ớ ạ ở2xvà 2x .C. Đ ng th ng ườ ẳ2x . D. Ph n m t ph ng gi i h n b i ầ ặ ẳ ớ ạ ởOx và đ ng th ng ườ ẳ2x .Câu 133. Trên m t ph ng ph c, t p h p các đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ứ ậ ợ ể ể ễ ố ứz th a mãnỏ  3 4z z làA. Đ ng th ng ườ ẳ12x . B. Đ ng th ng ườ ẳ72x .C. Đ ng th ng ườ ẳ12x ho cặ72x . D. Đ ng th ng ườ ẳ72x .Câu 134. Trên m t ph ng ph c, t p h p các đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ứ ậ ợ ể ể ễ ố ứz th a mãnỏ   1 2z z i là:A. Đ ng th ng ườ ẳ1 32y . B. Đ ng th ng ườ ẳ1 32y .C. Đ ng th ng ườ ẳ1 32y . D. Đ ng th ng ườ ẳ1 32x .Câu 135. Trên m t ph ng ph c, t p h p các đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ứ ậ ợ ể ể ễ ố ứz th a mãnỏ  2z i z là A. Đ ng th ng ườ ẳ  4 2 3 0x y . B. Đ ng th ng ườ ẳ  4 2 3 0x y .C. Đ ng th ng ườ ẳ  4 2 3 0x y . D. Đ ng th ng ườ ẳ 4 2 0x y .Câu 136. Trong các s ph c ố ứz th a mãn ỏ   2 4 2z i z i . S ph c ố ứz có modun nhỏnh t làâA. 2 2z i . B. 2 2z i . C. 2z i . D. 2z i .Câu 137. Trong các s ph c ố ứz th a mãn ỏ    3 1 3u z i z i là m t s th c . Sộ ố ự ốph c ứz có modun nh nh t làỏ âA. 2 2z i . B. 2 2z i . C. 2 2z i . D. 2 2z i www.thuvienhoclieu .com Trang 14www.thuvienhoclieu .comCâu 138. Trong các s ph c ố ứz th a mãn ỏ   3 2iz z i . Tính giá tr nh nh t c a ị ỏ â ủz.A.1.2 B.1.2 C.1.5 D.1.5Câu 139. Trong các s ph c ố ứz th a mãn ỏ   3 3 10z i i z . Hai s ph c ố ứ1z và 2z cómôđun nh nh t. H i tích ỏ â ỏ1 2z z là bao nhiêuA.25. B.25. C.16. D.16.D NG 5. BI U DI N HÌNH H C C A S PH CẠ Ể Ễ Ọ Ủ Ố ỨCâu 140. S ph c ố ứ 1 2z i , đ c bi u di n trong m t ph ng (Oxy) b i đi m M cóượ ể ễ ặ ẳ ở ểhoành đ b ng : ộ ằA.1 . B.1 . C.2 . D.2 .Câu 141. Cho s ph c ố ứ 6 7z i . S ph c liên h p c a z có đi m bi u di n là:ố ứ ợ ủ ể ể ễA.6; 7 . B.6; 7 . C.6; 7 . D. 6; 7 .Câu 142. Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ  (1 ) 3 .i z i H i đi m bi u ỏ ể ểdi n c aễ ủz là đi m nào trong các đi m ể ể, , ,M N P Q hình bên ?ởA. Đi m ểP . B. Đi m ểQC. Đi m ểM . D. Đi m ể N.Câu 143. Trong m t ph ngặ ẳOxy , g i A, B, C l n l t là các đi m bi u di n các sọ ầ ượ ể ể ễ ốph c ứ13 ,z i 22 2 ,z i 35z i . G i G là tr ng tâm c a tam giác ABọ ọ ủ C. H i G làỏđi m bi u di n s ph c nào trong các s ph c sau:ể ể ễ ố ứ ố ứA. 1 2z i. B. 2z i. C. 1z i. D. 1 2z i.Câu 144. Trong m t ph ng ph c, ba đi m A, B và C l n l t là đi m bi u di n c a 3ặ ẳ ứ ể ầ ượ ể ể ễ ủs ph cố ứ 11 5 ,z i  2 33 , 6z i z . Tam giác ABC làA. Tam giác vuông nh ng không cân.ư B. Tam giác vuông cân.C. Tam giác cân nh ng không đ u.ư ề D. Tam giác đ u.ềCâu 145. Ba đi m A, B và C l n l t là đi m bi u di n c a 3 s ph cể ầ ượ ể ể ễ ủ ố ứ     21 2 31 5 , 1 ,z i z i z a i. Giá tr c a a đ tam giác ị ủ ể ABC vuông t i ạ B làA. a=-3. B. a=-2. C. a=3. D. a=4.Câu 146. Trong m t ph ng t a đ ặ ẳ ọ ộ Oxy, cho đi m ể2; 4A bi u di n cho s ph c ể ễ ố ứz .Tìm t a đ đi m ọ ộ ểB bi u di n cho s ph c ể ễ ố ứi z .A.4; 2B . B.2; 4B . C.2; 4B . D.4; 2B . www.thuvienhoclieu .com Trang 15www.thuvienhoclieu .comCâu 147. G i ọ1z là n g hi ệ m ph ứ c c ó ph ầ n ả o âm c ủ a ph ng tươ r ình   21 0z z . T a đọ ộđi m M bi u di n s ph cể ể ễ ố ứ1z là:A. 1 3( ; ).2 2M B. ( 1; 1).M C.1 3( ; ).2 2M D. 1 3( ; i).2 2MCâu 148. Trong m t ph ng Oxy cho đi m A là đi m bi u di n s ph c z=1+2i, B làặ ẳ ể ể ể ễ ố ứđi m thu c đ ng th ng y=2 sao cho tam giác OAB cân t i O. Đi m B là đi m bi uể ộ ườ ẳ ạ ể ể ểdi n c a s ph cễ ủ ố ứA. -1+2i. B. 2-i. C. 1-2i. D. 3+2i.Câu 149. Trong m t ph ng ph c, cho A, B, C, D l n l t là đi m bi u di n c a các sặ ẳ ứ ầ ượ ể ể ễ ủ ốph c ứ 12z i ,  21 4z i , 35z , 4z . Tìm s ph c ố ứ4z đ t giác ABCD n i ti p đ cể ứ ộ ế ượđ ng tròn là:ườA. 42 2 .z i B. 44 2 .z i C. 44 .z i D. 43 3 .z iCâu 150. Cho    | 2A z z i z ,    | 1 1B z z i . L y â 1 2,z A z B . Giá tr nhị ỏnh t c a â ủ1 2z z là:A.1 . B.9 5.10 C.9 51.10 D.9 51.10Câu 151. T p h p đi m bi u di n s ph c z th a mãn ậ ợ ể ể ễ ố ứ ỏ12z iz i làA. Đ ng th ng.ườ ẳ B. Đ ng tròn.ườ C. Hình tròn. D. N a đ ng ử ườth ng.ẳCâu 152. T p h p đi m bi u di n s ph c z th a mãn ậ ợ ể ể ễ ố ứ ỏ  1 2 1z i là đ ng cóườph ng trìnhươA.   2 2( 1) ( 2) 1.x y B.   2 2( 1) ( 2) 1.x yC.   2 2( 1) ( 2) 1.x y D. 2 1.x yCâu 153. T p h p đi m bi u di n s ph c ậ ợ ể ể ễ ố ứz x iy  th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ3z làA. Đ ng tròn ườ2 29x y  . B. Đ ng th ngườ ẳ3yC. Đ ng th ngườ ẳ3x . D. Hai đ ng th ng ườ ẳ3x và3y .Câu 154. Cho s ph c ố ứ zth a mãn ỏ1 2 2z i   , bi t t p h p các đi m bi u di n sế ậ ợ ể ể ễ ốph c ứ zn m trên đ ng tròn tâm ằ ườ I có bán kính R . Tìm t a đ ọ ộ I và bán kính R. A. 1; 2 , 2.I R B. 1; 2 , 4.I R C. 2; 1 , 2.I R D. 1; 2 , 4.I RCâu 155. Cho s ph c z th a mãn ố ứ ỏ (2 )( )z z i là s thu n o. T p h p đi m bi uố ầ ả ậ ợ ể ểdi n s ph c z là đ ng nào sau đây? ễ ố ứ ườA.   2 21 5( 1) ( ) .2 4x y B.  2 21 7( ) .2 4x y www.thuvienhoclieu .com Trang 16www.thuvienhoclieu .comC.  2 21 1( ) .2 4x y D.  2 21( ) 1.2x yCâu 156. T p h p đi m bi u di n s ph c z th a mãn ậ ợ ể ể ễ ố ứ ỏ  2 1z i là A. Hình tròn tâm (2; 1)I và 1.R B. Đ ng tròn tâm ườ(2; 1)I và 1.RC. Đ ng th ng ườ ẳ 2 1.x y D. N a hình tròn tâm ử(2; 1)I và 1.RCâu 157. Cho các s ph c z th a mãn ố ứ ỏ    1 1 2z i z i . T p h p các đi m bi uậ ợ ể ểdi n s ph c z là m t đ ng th ng. Vi t ph ng trình đ ng th ng đó:ễ ố ứ ộ ườ ẳ ế ươ ườ ẳA.  4 6 3 0.x y B.  4 6 3 0.x y C.  4 6 3 0.x y D.  4 6 3 0.x yCâu 158. Tìm s ph c z bi t r ng đi m bi u di n c a z n m trên đ ng tròn có tâmố ứ ế ằ ể ể ễ ủ ằ ườO, bán kính b ng 5 và n m trên đ ng th ng ằ ằ ườ ẳ: 2 5 0d x y   .A. 3 4 .z i B. 3 4 .z i C. 4 3 .z i D. 4 3 .z iCâu 159. T p h p đi m bi u di n s ph c ậ ợ ể ể ễ ố ứ ' 1z z bi t ế  2 2 1z i là A. Đ ng tròn tâm ườ(2; 1)I và 1.R B. Đ ng tròn tâm ườ(1; 0)I và 1.RC. Đ ng tròn tâm ườ(1; 0)I và 1.R D. Đ ng tròn tâm ườ(2; 2)I và 1.RCâu 160. Tìm t p h p đi m bi u di n s ph c ậ ợ ể ể ễ ố ứ  w 1 3 2i z bi t r ng s ph c zế ằ ố ứth a mãn ỏ1 2z  .A. Hình tròn tâm 3; 3I , bán kính 2R . B. Hình tròn tâm 3; 3I , bán kính 4R.C. Hình tròn tâm  1; 3I, bán kính4R . D. Hình tròn tâm 1;1I , bán kính 2R.Câu 161. G i ọ1 2,z z là các nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ  24 9 0z z . G i M, N, P l nọ ầl t là các đi m bi u di n c a ượ ể ể ễ ủ1 2,z z và s ph c ố ứ k x iy trên m t ph ng ph cặ ẳ ứ . Khi đót p h p đi m P trên m t ph ng ph c đ tam giác MNP vuông t i P là:ậ ợ ể ặ ẳ ứ ể ạA. Đ ng th ng có ph ng trìnhườ ẳ ươ 5y x .B. Là đ ng tròn có ph ng trìnhườ ươ   2 24 1 0x x y .C. Là đ ng tròn có ph ng trìnhườ ươ   2 24 8 0x x y , nh ng không ch a M, N.ư ứD. Là đ ng tròn có ph ng trìnhườ ươ   2 24 1 0x x y , nh ng không ch a M, N.ư ứCâu 162. T p h p đi m bi u di n s ph c ậ ợ ể ể ễ ố ứz bi t ế   2 2 5z z làA. 22441.25 9yx B. 22441.25 9yx C. 22441.25 9yx D. 22441.25 9yx www.thuvienhoclieu .com Trang 17y2O x-2(Hình 1)www.thuvienhoclieu .comCâu 163. Cho s ph c z th a mãnố ứ ỏ  3 4 2z i . Bi t r ng t p h p các đi m bi u di nế ằ ậ ợ ể ể ễc a s ph củ ố ứ  w 2 1z i là m t đ ng tròn. T a đ tâm ộ ườ ọ ộ I và bán kính r c a đ ng trònủ ườđó làA. I(3;-4), r=2. B. I(4;-5), r=4. C. I(5;-7), r=4. D. I(7;-9), r=4.Câu 164. Cho s ph c z th a mãn ố ứ ỏ 1 1z vàz z có ph n o không âm. T p h p cácầ ả ậ ợđi m bi u di n c a s ph c z là m t mi n ph ng. Di n tích S c a mi n ph ng này làể ể ễ ủ ố ứ ộ ề ẳ ệ ủ ề ẳA..S B.2 .S C.1.2S D.1.SBài t p t ng tậ ươ ựCâu 165. S ph c ố ứ 10 21z i , đ c bi u di n trong m t ph ng (Oxy) b i đi m Mượ ể ễ ặ ẳ ở ểcó tung đ b ngộ ằA. -10 B. 10 C. 21 D. -21Câu 166. S ph c ố ứ 3 4z i , đ c bi u di n trong m t ph ng (Oxy) b i đi m M cóượ ể ễ ặ ẳ ở ểt a đ là : ọ ộA. (-3,4) B. (3,-4) C. ( 3,4) D. (-3,-4)Câu 167. Cho s ph c z = 6 + 7i. Đi m M bi u di n cho s ph c ố ứ ể ể ễ ố ứz trên m t ph ngặ ẳOxy là:A. M(6; -7) B. M(6; 7) C. M(-6; 7) D. M(-6; -7)Câu 168. G i A là đi m bi u di n c a s ph c ọ ể ể ễ ủ ố ứ 2 5z i và B là đi m bi u di n c aể ể ễ ủs ph c ố ứ 2 5z i . Tìm m nh đ đúng trong các m nh đ sau: ệ ề ệ ềA. Hai đi m A và B đ i x ng v i nhau qua tr c tung.ể ố ứ ớ ụB. Hai đi m A và B đ i x ng v i nhau qua tr c hoànhể ố ứ ớ ụC. Hai đi m A và B đ i x ng v i nhau qua g c to đ O.ể ố ứ ớ ố ạ ộD. Hai đi m A và B cùng n m trên đ ng th ngể ằ ườ ẳ5x .Câu 169. G i A là đi m bi u di n c a s ph c z = 3 + 2i và B là đi m bi u di n c aọ ể ể ễ ủ ố ứ ể ể ễ ủs ph c z’ = 2 + 3. Tìm m nh đ đúng trong các m nh đ sau: ố ứ ệ ề ệ ềA. Hai đi m A và B đ i x ng v i nhau qua tr c hoành.ể ố ứ ớ ụB. Hai đi m A và B đ i x ng v i nhau qua tr c tung.ể ố ứ ớ ụC. Hai đi m A và B đ i x ng v i nhau qua g c to đ O.ể ố ứ ớ ố ạ ộD. Hai đi m A và B đ i x ng v i nhau qua đ ng th ng y = x.ể ố ứ ớ ườ ẳCâu 170. Trong m t ph ng ph c, đi m ặ ẳ ứ ể3; 3M là đi m bi u di n c a s ph c nàoể ể ễ ủ ố ứsau đây:A. 3 3 .z i B. 3 3 .z i C. 3 3 .z i D. 3 3 .z iCâu 171. Trong m t ph ng ph c, đ ng tròn có ph ng trình ặ ẳ ứ ườ ươ   2 21 2 4x y làt p h p các đi m di n c a s ph c ậ ợ ể ễ ủ ố ứz th a mãn kh ng đ nh nào sau đâyỏ ẳ ịA.  1 2 2.z i B.  1 2 2.z i C.  1 2 2.z i D.  1 2 4.z iCâu 172. Cho hai s ph c ố ứ z = a + bi ; a,b  R. Đ đi m bi u di n c a z n m trongể ể ể ễ ủ ằ d i (-2; 2) (hình 1) đi u ki n c a a và b là:ả ề ệ ủ www.thuvienhoclieu .com Trang 18(Hình 1)yxO 1 2xyO 86www.thuvienhoclieu .comA. 2.2ab B. 2.-2abC.  2 2a và b  R. D. a, b  (-2; 2).Câu 173. Đi m M bi u di n s ph c ể ể ễ ố ứ20193 4izi có t a đ là :ọ ộA. M(4;-3) B. M(3;4) C. M(-4;3) D. M(3;-4)Câu 174. Tìm t a đ đi m M bi u di n s ph c ọ ộ ể ể ễ ố ứ z x yi bi t ế    2 1 (3 2) 5 .x y i iA.(3; 1).M B.(2; 1).M C.1(3; ).3M D.1(2; ).3MCâu 175. Đi m bi u di n c a s ph c nào sau đây thu c đ ng trònể ể ễ ủ ố ứ ộ ườ   2 21 2 5x y?A. 3z i B. 2 3z i C. 1 2z i D. 1 2z iCâu 176. Đi m bi u di n c a s ph c z là ể ể ễ ủ ố ứ1; 2M . Tìm t a đ đi m bi u di nọ ộ ể ể ễc a s phủ ố ứ C.A.3; 2 B.2; 3 C.2; 1 D.2; 3Câu 177. Ph n g ch s c trong hình v bênầ ạ ọ ẽlà hình bi u di n c a t p các s ph c nào ể ễ ủ ậ ố ứsau đây:A.    | , 1 2z x yi x R yB.    | , 1 2z x yi x R yC.    | , 1, 2z x yi x R y yD.   | ,z x yi x R y RCâu 178. Ph n g ch s c trong hình v bên là hình ầ ạ ọ ẽbi u di n c a t p các s ph c th a mãn đi u ki n ể ễ ủ ậ ố ứ ỏ ề ệnào sau đây:A. 6 8z B.   2 4 4 4z iC.   2 4 4 4z i D.   4 4 4 16z iCâu 179. Gi s ả ử1 2, zz là hai nghi m c a ph ng trìnhệ ủ ươ  22z 5 0z và M, N là cácđi m bi u di n c a ể ể ễ ủ1 2, zz . T a đ trung đi m c a đo n th ng MN làọ ộ ể ủ ạ ẳA.0; 1 . B.1; 0 . C.0; 1 . D.1; 0 . www.thuvienhoclieu .com Trang 19www.thuvienhoclieu .comCâu 180. Trong m t ph ng ph c, g i A, B, C l n l t là các đi m bi u di n c a các sặ ẳ ứ ọ ầ ượ ể ể ễ ủ ốph c ứ 1 2 3z 1+3i , z 1+5i, z = 4+i . Tìm đi m bi u di n s ph c D sao cho t giácể ể ễ ố ứ ứABCD là m t hình bình hành.ộA.2 .i B.2 .i C.5 6 .i D.3 4 .iCâu 181. G i ọ1z và 2z là c ác n g h i ệ m c a phủ ư ơ n g t r ình   24 9 0z z . G i M, N là cácọđi m bi u di n c a ể ể ễ ủ1z và 2z trên m t ph ng phặ ẳ ứ C. Khi đó đ dài c a đo n th ng MNộ ủ ạ ẳlà:A.2 5.MN5.MN C.2 5.MN D.4.MNCâu 182. Cho s ph c ố ứz   2 3m m i . T a đ đi m bi u di n c a s ph c ọ ộ ể ể ễ ủ ố ứz cómô đun nh nh t trên m t ph ng ỏ â ặ ẳOxy làA.   1 1; .2 2 B.2; 3 . C.    1 1; .2 2 D.   1 1; .2 2Câu 183. Cho hai s ph cố ứ  1 2 123 6 ; .3iz i z z có các đi m bi u di n m t ph ngể ể ễ ặ ẳph c là A, B Khi đó tam giác ABO là:ứA. Tam giác vuông t i Aạ . B. Tam giác vuông t i B .ạC. Tam giác vuông t i O.ạ D. Tam giác đ u.ềCâu 184. Trong m t ph ng ph c, g i A, B, C l n l t là các đi m bi u di n c a các sặ ẳ ứ ọ ầ ượ ể ể ễ ủ ốph c ứ  1 2 3z -1+3i; z -3-2i, z 4+i . Tam giác ABC là:A. M t tam giác cân.ộ B. M t tam giác đ u.ộ ềC. M t tam giác vuông .ộ D. M t tam giác vuông cân.ộCâu 185. Đi m bi u di n c a các s ph c z = 3 + bi v i b ể ể ễ ủ ố ứ ớ  , n m trên đ ng th ng cóằ ườ ẳph ng trình là: ươA. x = 3. B. y = 3. C. y = x. D. y = x + 3.Câu 186. Đi m bi u di n c a các s ph c z = a + ai v i a ể ể ễ ủ ố ứ ớ  R, n m trên đ ng th ngằ ườ ẳcó ph ng trình là: ươA. y = x. B. y = 2x. C. y = 3x. D. y = 4x.Câu 187. Cho s ph c z = a - ai v i a ố ứ ớ  R, đi m bi u di n c a s ph c đ i c a z n mể ể ễ ủ ố ứ ố ủ ằtrên đ ng th ng có ph ng trình là:ườ ẳ ươA. y = 2x. B. y = -2x. C. y = x. D. y = -x.Câu 188. Cho s ph c z = a + aố ứ 2i v i a ớ  R. Đi m bi u di n c a s ph c liên h p c aể ể ễ ủ ố ứ ợ ủz n m trênằA. Đ ng th ng y = 2x.ườ ẳ B. Đ ng th ng y = -x + 1.ườ ẳC. Parabol y = x 2. D. Parabol y = -x 2.Câu 189. Kí hi u ệ0z là nghi m ph c có ph n o âm c a ph ng trình ệ ứ ầ ả ủ ươ  21 0.z zTrên m t ph ng ph c, đi m nào d i đây là đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ứ ể ướ ể ể ễ ố ứ 0w ? iz www.thuvienhoclieu .com Trang 20www.thuvienhoclieu .comA.      3 1; .2 2MB.     3 1; .2 2M C.      3 1; .2 2MD.     1 3; .2 2MCâu 190. Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ  2 1 3 4z i . T p các đi m bi u th cho ậ ể ể ị z là m tộđ ng tròn có bán kính ườ r là:A.4.r B.1.r C.2 .r D.2.rCâu 191. Trongm t ph ng t a đ Oxy, t p h p đi m bi u di n các s ph c z th aặ ẳ ọ ộ ậ ợ ể ể ễ ố ứ ỏmãn   1z i i z là: A. Đ ng tròn tâm I (0;-1) và bán kính ườ2 2R .B. Đ ng tròn tâm I (0;-1) và bán kính ườ2RC. Đ ng tròn tâm I (-1;0) và bán kính ườ  2 2 .RD. Đ ng tròn tâm I (0;1) và bán kính ườ2 .RCâu 192. Cho các s ph c ố ứ z th a mãn ỏ4z . Bi t r ng t p h p các đi m bi u di nế ằ ậ ợ ể ể ễcác s ph c ố ứ  3 4w i z i là m t đ ng tròn. Tính bán kính ộ ườ r c a đ ng tròn đó. ủ ườA.4.r B.5.r C.20.r D.22.rCâu 193. Cho s ph c ố ứ  1 2w i z bi t ế  1 2iz z i . Kh ng đ nh nào sau đâyẳ ịđúng?A. T p h p đi m bi u di n s ph c w trên m t ph ng ph c là m t đ ng tròn.ậ ợ ể ể ễ ố ứ ặ ẳ ứ ộ ườB. T p h p đi m bi u di n s ph c w trên m t ph ng ph c là m t đ ng elip.ậ ợ ể ể ễ ố ứ ặ ẳ ứ ộ ườC. T p h p đi m bi u di n s ph c w trên m t ph ng ph c là 2 đi m.ậ ợ ể ể ễ ố ứ ặ ẳ ứ ểD. T p h p đi m bi u di n s ph c w trên m t ph ng ph c là m t đ ng th ng.ậ ợ ể ể ễ ố ứ ặ ẳ ứ ộ ườ ẳCâu 194. Cho các s ph c ố ứ z th a mãn ỏ 1 2z . Bi t r ng t p h p các đi m bi u di nế ằ ậ ợ ể ể ễcác s ph c ố ứ  (1 3 ) 2w i z là m t đ ng tròn. Bán kính ộ ườ r c a đ ng tròn đó làủ ườA. r = 4. B. r = 8. C. r = 2. D. r = 16.Câu 195. Xét ba đi m A,B,C theo th t trong m t ph ng ph c bi u di n ba s ph cể ứ ự ặ ẳ ứ ể ễ ố ứphân bi t ệ1 2 3, ,z z z th a mãn ỏ 1 2 3z z z . Bi t ế  1 2 30z z z , khi đó tam giác ABC cóđ y đ tính ch t gì?ầ ủ âA. Tù. B. Vuông . C. Cân. D. Đ u.ềCâu 196. T p h p các đi m trong m t ph ng Oxy bi u di n các s ph c z th a mãn |ậ ợ ể ặ ẳ ể ễ ố ứ ỏz – 1 + i| = 2 làA. Đ ng tròn tâm I(–1; 1), bán kính 2.ườ B. Đ ng tròn tâm I(1; –1), bán kính 2.ườC. Đ ng tròn tâm I(1; –1), bán kính 4.ườ D. Đ ng tròn tâm I(1; –1), bán kính 4.ườCâu 197. Cho các s ph c z th a mãn ố ứ ỏ2z .Bi t r ng t p h p các đi m bi u di n cácế ằ ậ ợ ể ể ễs ph c ố ứ   3 2 2w i i z là m t đ ng tròn.Tính bán kính ộ ườ r c a đ ng tròn đó.ủ ườA.20.r B.20 .r C.6 .r D.6.r www.thuvienhoclieu .com Trang 21www.thuvienhoclieu .comCâu 198. T p h p các đi m trong m t ph ng ph c bi u di n các s ậ ợ ể ặ ẳ ứ ể ễ ốz th a mãn đi uỏ ềki n: ệ  1z i i z làđ ng tròn có bán kính làườA.1R . B.2R . C.2R . D.4R .Câu 199. Cho 1 2,z z là hai s ph c tho m n ph ng trình ố ứ ả ả ươ  6 2 3z i i và 1 213z z. Tính mô đun c a ủ1 2z z ? A.3.3 B.3.2 C.1.3 D.3.6D NG 6. S PH C VÀ Ạ Ố Ứ GIÁ TR L N NH T, GIÁ TR NH NH T.Ị Ớ Ấ Ị Ỏ ẤCâu 200. Tìm giá tr nh nh t c aị ỏ â ủz , bi t r ng s ph c ế ằ ố ứ z th a mãn đi u ki nỏ ề ệ  1 1z i.A.2 1 B.1 2 C.2 1 D.3 2 2Câu 201. Tìm s ph c ố ứ z có z nh nh t, bi t r ng s ph c ỏ â ế ằ ố ứ z th a mãnỏ2z + = i - z .A. 3 35 10z i B. 3 35 10z i C. 3 35 10z i D. 3 35 10z iCâu 202. Tìm giá tr l n nh t c aị ớ â ủz , bi t r ng s ph c ế ằ ố ứ z th a mãn đi u ki nỏ ề ệ  2 31 13 2iziA. 1 B. 2 C. 2D. 3Câu 203. Cho s ph c ố ứ z th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ  2v z i i là m t s thu n o. Tìmộ ố ầ ảgiá tr nh nh t c a ị ỏ â ủ 2 3z i .A.8 55 B.855 C.645 D.175 .Câu 204. Cho s ph c ố ứ z th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ   4 4 10z z . G i ọ M , m l n l t là giáầ ượtr l n nh t và giá tr nh nh t c a ị ớ â ị ỏ â ủz . Tính    4 2v m i Mi .A.26 B.26 C.5 2 D.50Câu 205. Tìm s ph c z sao cho bi u th c ố ứ ể ứ       2 22 1 2 5P z z i z i đ t giá tr nhạ ị ỏnh t, bi t r ng s ph c z th a mãn đi u ki n â ế ằ ố ứ ỏ ề ệ    2 1 2 3 1 2z i i z .A. 1 174 4z i B. 1 174 4z i C. 1 174 4z i D. 1 174 4z i www.thuvienhoclieu .com Trang 22www.thuvienhoclieu .comCâu 206. G i ọ M , m l n l t là giá tr l n nh t, giá tr nh nh t c a bi u th cầ ượ ị ớ â ị ỏ â ủ ể ứ     222 1 4P z i z i, bi t r ng s ph c ế ằ ố ứ z th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ   1 1 2z i i . Tính2 2M nA. 2 220M n B.  2 220 12 2M nC. 2 212 2M n D.  2 210 6 2M nCâu 207. Cho s ph c ố ứz th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ    3 1 3w z i z i là m t s thộ ố ự C.Tìm giá tr nh nh t c a ị ỏ â ủz là:A.2 2 B.2 C.3 3 D. 3Câu 208. Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ  221z iz i . Tìm giá tr nh nh t và giá tr l nị ỏ â ị ớnh t c a â ủz :A.3 10 và  3 10 B.3 và  3 10C.3 10 và 10 D. Không t n t i.ồ ạCâu 209. Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ  2 2 1z i . Tìm giá tr l n nh t, giá tr nh nh tị ớ â ị ỏ âc a ủz .A.2 2 1 và 2 2 1 . B.2 1 và 2 1 .C.2 và 1 . D.2 3 1 và 2 3 1 .Câu 210. Cho s ph c z th a mãnố ứ ỏ :   2 2z i z .Giá tr nh nh t c a bi u th cị ỏ â ủ ể ứ    2 5 9P z i z iA.70 B.3 10 C.4 5 D.74Câu 211. Cho s ph c z th a mãn: ố ứ ỏ 12 11izi , đ t ặ min ; maxm z M z , tìmm iMA. 10m iM B. 3 2m iM C. 10m iM D. 8m iMCâu 212. Cho s ph c z th a mãn: ố ứ ỏ  3 4 2z i , tìm z đ bi u th cể ể ứ   2 22P z z i đ t GTLN.ạA.5 2 B. 10 C.2 5 D.3 5Câu 213. Trong các s ph c ố ứz th a mãn ỏ  (1 )2 11 izi, 0z là s ph c có môđun l nố ứ ớnh t.Môdun c a â ủ0z b ng:ằ www.thuvienhoclieu .com Trang 23www.thuvienhoclieu .comA. 1 B. 4 C.10 D. 9Câu 214. Trong các s ph c ố ứz th a mãn ỏ  3 4z z i , s ph c có môđun nh nh t là:ố ứ ỏ âA. 3 4z i B. 3 4z i C. 322z i D. 322z iCâu 215. Trong các s ph c z th a mãn đi u ki n ố ứ ỏ ề ệ   2 4 2z i z i . Tìm s ph c z cóố ứmô đun bé nh t.âA. 2z i B. 3z i C. 2 2z i D. 1 3z iCâu 216. Tìm s ph c z tho mãnố ứ ả ( 1)( 2 )z z i là s th c và môđun c a z nh nh t?ố ự ủ ỏ âA. z=2i B. 4 25 5z i C. 3 45 5z i D. 112z iCâu 217. Cho s ph c ố ứz th a ỏ   1 2z i z i . Giá tr nh nh t c a ị ỏ â ủz làA.12 B. 1 C.2 D.14Câu 218. Trong các s ph c z th a mãn đi u ki n ố ứ ỏ ề ệ  33 22z i , s ph c z có môđunố ứnh nh t là:ỏ âA.  3 78 9 1322613z i B. 2 3z iC.  3 78 9 1322613z i D. 2 3z iCâu 219. Trong s ph c z th a mãn đi u ki n ố ứ ỏ ề ệ   3 2z i z i , s ph c z có mô đunố ứbé nh t là:âA. 1 2z i B. 1 2z i C. 1 25 5z i D. 1 25 5z iCâu 220. Tìm s ph c z sao cho ố ứ 3 1z i đ t giá tr nh nh t?ạ ị ỏ âA. 1 3 .z i B. 1 3z i C. 3z i D. 3z iCâu 221. Tìm z bi t ếz là s ph c th a mãn ố ứ ỏ22 1z ii đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ âA.13.z B.13.z C.5.z D.5 .zCâu 222. Tìm GTNN c a ủz bi t ếz th a mãn ỏ 4 21 11izi .A.2 .z B.3 .z C.0.z D.1.z www.thuvienhoclieu .com Trang 24www.thuvienhoclieu .comCâu 223. Tìm GTLN c a ủz bi t ếz th a mãn ỏ  2 31 13 2izi .A.1.z B.2.z C.2 .z D.3.zCâu 224. Cho z th a mãn ỏ  1z i z . Tìm GTNN c a ủw v i ớw = z+2iA.w2. B.w3. C.w1. D.w2 .Câu 225. Cho z th a mãn ỏ   2 4 2z i z i . Tìm GTLN c a ủw v i ớ2+iw =zA.w2 2 . B.w10.8 C.w10.4 D.w10 .Câu 226. Trong các s ph c z tho mãn ố ứ ả  3 4 5z i , g i ọ0z là s ph c có môđun l nố ứ ớnh t. T ng ph n th c và ph n o c a â ổ ầ ự ầ ả ủ0z b ngằA.9. B.1. C.2. D.2.Câu 227. Trong các s ph c z tho mãn ố ứ ả  3 2z i , g i ọ1z và 2z l n l t là s ph cầ ượ ố ứcó môđun l n nh t, nh nh t. Giá tr c a ớ â ỏ â ị ủ1 2z z b ngằA.4. B.4 3. C.2 3. D.2.Câu 228. Trong các s ph c z tho mãn ố ứ ả  2 4z z i , g i ọ0z là s ph c có ố ứ3.5.2môđun nh nh t. Giá tr nh nh t đó b ngỏ â ị ỏ â ằA.3 2.2 B. C.3 5.5 D.3.2Câu 229. Trong các s ph c z tho mãn ố ứ ả    2 13z zz i z i , g i ọ0z là s ph c có môđunố ứnh nh t. Giá tr nh nh t đó b ngỏ â ị ỏ â ằA.1.2 B.1. C. D.3 2.2Câu 230. Trong các s ph c z tho mãn ố ứ ả 22zz , g i ọ0z là s ph c sao choố ứ 01 2z i đ t giá tr nh nh t. Khi đó, môđun c a ạ ị ỏ â ủ0z b ngằA.1. B.2 . C.2.2 D.2.Câu 231. Trong các s ph c z tho mãn ố ứ ả   4 4 10z z , g i ọ0z là s ph c có môđunố ứnh nh t. Giá tr nh nh t đó b ngỏ â ị ỏ â ằA.4. B.3. . C.2. D.5. www.thuvienhoclieu .com Trang 25www.thuvienhoclieu .comCâu 232. Cho s ph c z tho mãn ố ứ ả   2 1z i z i . Tìm các đi m M bi u di n cho sể ể ễ ốph c z đ MA ng n nh t, v i ứ ể ắ â ớ1; 4A .A.     23 1; .10 10MB.     13 1; .5 5MC.   13 1; .5 5M D.   13 1; .5 5MCâu 233. Trong các s ph c z tho mãn ố ứ ả  1 2 2 5z i , g i ọ M , m l n l t là giá trầ ượ ịl n nh t và giá tr nh nh t c a ớ â ị ỏ â ủz . Tính M + nA. 2 5M n B. 3 5M n C. 4 5M n D. 5M nCâu 234. Cho s ph c ố ứz th a mãn h th c ỏ ệ ứ   2 2 3 1z i z i . Tìm các đi m ểM bi uểdi n s ph c ễ ố ứz đ ểMA ng n nh t, v i ắ â ớ   31;4A . A.      51;4MB.    90;8M C.    9; 04M D.     1 23; .20 20MCâu 235. Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ   2 4 2z i z i . Tìm z đ ểz nh nh t ỏ âA. 3z i B. 1 3 .z i C. 2 2 .z i D.4 .z i--------------------------------------------------------------------------- H t --------------------------ế www.thuvienhoclieu .com Trang 26www.thuvienhoclieu .com www.thuvienhoclieu .com Trang 27

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận