Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 mới nhất - Đề 2 (có đáp án chi tiết)

593 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ văn 12#đề thi ngữ văn 12#thptqg ngữ văn

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn Văn có lời giải (Đề 2) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu.

Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống

như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.

Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm… Điều thứ ba vô cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi cùng với vốn tri thức, trải nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được bản thân mình mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

(Tuoitre.vn - Xây dựng bản lĩnh cá nhân)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.(0.5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người bản lĩnh? (0.5 điểm)

Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng: Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh? (1.0 diểm)

Câu 4. Theo anh/chị, một người có bản lĩnh sống phải là người như thế nào? (1.0 điểm)

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu.ComĐ 2Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN NG VĂNỮI. PH N 1: Đ C HI U (3,0 đi m)Ầ Ọ Ể ểĐ c đo n trích sau và th c hi n các yêu c u.ọ ạ ự ệ ầ B n lĩnh là khi b n dám nghĩ, dám làm và có thái đ s ng t t. Mu n có b n lĩnh b nả ạ ộ ố ố ố ả ạcũng ph i kiên trì luy n t p. Chúng ta th ng yêu thích nh ng ng i có b n lĩnh s ng.ả ệ ậ ườ ữ ườ ả ốB n lĩnh đúng nghĩa ch có đ c khi b n bi t đ t ra m c tiêu và ph ng pháp đ đ tả ỉ ượ ạ ế ặ ụ ươ ể ạđ c m c tiêu đó. N u không có ph ng pháp thì cũng gi ngượ ụ ế ươ ốnh b n đang nh m m t ch y trên con đ ng có nhi u gà.ư ạ ắ ắ ạ ườ ề ổ Cách th c đây cũng r t đ n gi n. Đ u tiên, b n ph i xác đ nh đ c hoàn c nh vàứ ở ấ ơ ả ầ ạ ả ị ượ ảmôi tr ng đ b n lĩnh đ c th hi n đúng lúc, đúng n i, không tùy ti n. Th hai b nườ ể ả ượ ể ệ ơ ệ ứ ạph i chu n b cho mình nh ng tài s n b tr nh s t tin, ý chí, ngh l c, quy t tâm…ả ẩ ị ữ ả ổ ợ ư ự ự ị ự ếĐi u th ba vô cùng quan tr ng chính là kh năng c a b n. Đó là nh ng k năng đãề ứ ọ ả ủ ạ ữ ỹđ c trau d i cùng v i v n tri th c, tr i nghi m. M t ng i m nh hay y u quan tr ng làượ ồ ớ ố ứ ả ệ ộ ườ ạ ế ọtùy thu c vào y u t này.ộ ế ố B n lĩnh t t là v a ph c v đ c m c đích cá nhân v a có đ c s hài lòng t nh ngả ố ừ ụ ụ ượ ụ ừ ượ ự ừ ững i xung quanh. Khi xây d ng đ c b n lĩnh, b n không ch th hi n đ c b n thânườ ự ượ ả ạ ỉ ể ệ ượ ảmình mà còn đ c nhi u ng i th a nh n và yêu m n h nượ ề ườ ừ ậ ế ơ .(Tuoitre.vn - Xây d ng b n lĩnh cá nhânự ả )Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính c a đo n trích.(0.5 đi m)ị ươ ứ ể ạ ủ ạ ểCâu 2. Theo tác gi , th nào là ng i b n lĩnh? (0.5 đi m)ả ế ườ ả ểCâu 3. T i sao tác gi cho r ng: ạ ả ằ B n lĩnh t t là v a ph c v đ c m c đích cá nhân v aả ố ừ ụ ụ ượ ụ ừcó đ c s hài lòng t nh ng ng i xung quanhượ ự ừ ữ ườ ? (1.0 di m)ểCâu 4. Theo anh/ch , m t ng i có b n lĩnh s ng ph i là ng i nh th nào? (1.0 đi m)ị ộ ườ ả ố ả ườ ư ế ểII. PH N 2: LÀM VĂN (7,0 đi m)Ầ ểCâu 1 (2.0 đi m)ểT n i dung ph n Đ c - hi u, anh/ ch hãy vi t m t đo n văn ng n (kho ng 200ừ ộ ầ ọ ể ị ế ộ ạ ắ ảch ) trình bày suy nghĩ v ý ki n:ữ ề ế Tu i tr c n s ng có b n lĩnh đ dám đ ng đ u v iổ ẻ ầ ố ả ể ươ ầ ớm i khó khăn th thách.ọ ử Câu 2 (5.0 đi m)ểM đ u b n Tuyên ngôn đ c l p - H Chí Minh vi t: ở ầ ả ộ ậ ồ ếH i đ ng bào c n c,ỡ ồ ả ướ“T t c m i ng i đ u sinh ra có quy n bình đ ng. T o hóa cho h nh ng quy n không ấ ả ọ ườ ề ề ẳ ạ ọ ữ ềai có th xâm ph m đ c; trong nh ng quy n y, có quy n đ c s ng, quy n t do và ể ạ ượ ữ ề ấ ề ượ ố ề ựquy n m u c u h nh phúc".ề ư ầ ạ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comL i b t h y trong b n Tuyên ngôn Đ c l p năm 1776 c a n c M . Suy r ng ra, câu ờ ấ ủ ấ ở ả ộ ậ ủ ướ ỹ ộy có nghĩa là: t t c các dân t c trên th gi i đ u sinh ra bình đ ng, dân t c nào cũng có ấ ấ ả ộ ế ớ ề ẳ ộquy n s ng, quy n sung s ng và quy n t do.ề ố ề ướ ề ựB n Tuyên ngôn Nhân quy n và Dân quy n c a Cách m ng Pháp năm 1791 cũng nói: ả ề ề ủ ạ“Ng i ta sinh ra t do và bình đ ng v quy n l i; và ph i luôn luôn đ c t do và bình ườ ự ẳ ề ề ợ ả ượ ựđ ng v quy n l i.”ẳ ề ề ợĐó là nh ng l ph i không ai ch i cãi đ c.ữ ẽ ả ố ượ(Trích SGK Ng văn 12 t p 1- NXB Giáo d c Vi t Nam 2016)ữ ậ ụ ệ Anh ch hãy phân tích đo n trích trên. T đó nh n xét v ị ạ ừ ậ ề ngh thu t l p lu n trong ệ ậ ậ ậph n m đ u c a Tuyên ngôn đ c l p.ầ ở ầ ủ ộ ậ… H t…ếH NG D N CH MƯỚ Ẫ ẤPhần Câu N i dungộ ĐiểmI Đ c hi u : 3,0 đi mọ ể ể1 Ph ng th c bi u đ t chính c a đo n trích là ph ng th c ngh ươ ứ ể ạ ủ ạ ươ ứ ịlu nậ 0.52 Theo tác gi , ng i có b n lĩnh là ng i dám nghĩ, dám làm và có ả ườ ả ườthái đ s ng t t.ộ ố ố 0.53 S dĩ tác gi cho r ng b n lĩnh t t là v a ph c v đ c m c đích ở ả ằ ả ố ừ ụ ụ ượ ụcá nhân v a có đ c s hài lòng t nh ng ng i xung quanh b i vì ừ ượ ự ừ ữ ườ ởkhi m t cá nhân có b n lĩnh, dám nghĩ, dám làm nh ng ch nh m ộ ả ư ỉ ằm c đích ph c v cá nhân mình, không quan tâm đ n nh ng ng i ụ ụ ụ ế ữ ườxung quanh, th m chí làm ph ng h i đ n xã h i thì không ai th a ậ ươ ạ ế ộ ừnh n anh ta là ng i có b n lĩnh…ậ ườ ả 1.04 C n làm th nào đ rèn luy n b n lĩnh s ng?ầ ế ể ệ ả ố- Ph i dám nghĩ, dám làm, dám ch u trách nhi m.ả ị ệ- Ph i có ý chí, quy t tâm, ngh l c.ả ế ị ự- Ph i có chính ki n riêng trong m i v n đ . Ng i b n lĩnh dámả ế ọ ấ ề ườ ảđ ng đ u v i m i th thách đ đ t đi u mong mu n.ươ ầ ớ ọ ử ể ạ ề ố- Ph i trau d i tri th c, kinh nghi m, kĩ năng.ả ồ ứ ệ 1.0Phần LÀM VĂN: 7.0 đi mểCâu 1 T n i dung ph n Đ c - hi u, anh/ ch hãy vi t m t đo n văn ng nừ ộ ầ ọ ể ị ế ộ ạ ắ(kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ v ý ki n:ả ữ ề ế Tu i tr c n s ngổ ẻ ầ ốcó b n lĩnh đ dám đ ng đ u v i m i khó khăn th thách.ả ể ươ ầ ớ ọ ửa.Đ m b o yêu c u v hình th c đo n văn.ả ả ầ ề ứ ạThí sinh có th trình bày đo n văn theo cách di n d ch, quy n p, ể ạ ễ ị ạt ng – phân – h p, móc xích ho c song hành.ổ ợ ặ 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ ngh lu nị ấ ề ị ậ 0.25 thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comTrình bày suy nghĩ v ý ki n:ề ế Tu i tr c n s ng có b n lĩnh đ dám ổ ẻ ầ ố ả ểđ ng đ u v i m i khó khăn th tháchươ ầ ớ ọ ửc. Tri n khai v n đ c n ngh lu nể ấ ề ầ ị ậ* Gi i thích:ả B n lĩnh là s t kh ng đ nh mình, bày t nh ng quan đi m cá ả ự ự ẳ ị ỏ ữ ểnhân và có chính ki n riêng trong m i v n đ . Ng i b n lĩnh dám ế ọ ấ ề ườ ảđ ng đ u v i m i th thách đ đ t đi u mong mu n.ươ ầ ớ ọ ử ể ạ ề ố* Bàn lu n:ậ- Ý nghĩa c a vi c s ng b n lĩnh.ủ ệ ố ả+ S ng b n lĩnh giúp cho b n thân có đ c s t tin trong cu cố ả ả ượ ự ự ộs ng, t đó đ ra nh ng m c tiêu và dám th c hi n chúng.ố ừ ề ữ ụ ự ệ+ Bên c nh đó, ng i b n lĩnh cũng d dàng th a nh n nh ng saiạ ườ ả ễ ừ ậ ữsót, khuy t đi m c a mình và ti p thu nh ng cái hay, cái m i.ế ể ủ ế ữ ớ+ Tr c nh ng cám d c a cu c s ng, ng i b n lĩnh hoàn toàn có ướ ữ ỗ ủ ộ ố ườ ảth t v và t ý th c đ c đi u c n ph i làm.ể ự ệ ự ứ ượ ề ầ ả* Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ- Không ph i ai sinh ra cũng có đ c b n lĩnh. B n lĩnh c a m i ả ượ ả ả ủ ỗng i đ c tôi luy n qua nhi u gian lao, th thách. B ng s can ườ ượ ệ ề ử ằ ựđ m, h c t nh ng th t b i, đ ng d y t nh ng v p ngã, … m i ả ọ ừ ữ ấ ạ ứ ậ ừ ữ ấ ỗchúng ta đang d n t o nên m t b n lĩnh kiên c ng.ầ ạ ộ ả ườ 1.0d. Sáng t o: Có cách di n đ t m i m , th hi n suy nghĩ sâu s c v ạ ễ ạ ớ ẻ ể ệ ắ ềv n đ ngh lu nấ ề ị ậ 0.25e. Chính t , dùng t , đ t câu: Đ m b o quy t c chính t , dùng t , ả ừ ặ ả ả ắ ả ừđ t câu.ặ 0.25Câu 2 Anh ch hãy phân tích đo n trích “H i đ ng bào c n c... Đó là ị ạ ỡ ồ ả ướnh ng l ph i không ai ch i cãi đ c.” (Trích SGK Ng văn 12 t p ữ ẽ ả ố ượ ữ ậ1- NXB Giáo d c Vi t Nam 2016). T đó nh n xét v ụ ệ ừ ậ ề ngh thu t ệ ậl p lu n trong ph n m đ u c a Tuyên ngôn đ c l p.ậ ậ ầ ở ầ ủ ộ ậa. Đ m b o c u trúc bài ngh lu nả ả ấ ị ậ : Có đ các ph n m bài, thân bài, ủ ầ ởk t bài. M bài nêu đ c v n đ , thân bài tri n khai đ c v n đ ế ở ượ ấ ề ể ượ ấ ềg m nhi u ý/ đo n văn, k t bài k t lu n đ c v n đ .ồ ề ạ ế ế ậ ượ ấ ề 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ c n ngh lu nị ấ ề ầ ị ậ : phân tích đo n trích “H i ạ ỡđ ng bào c n c... Đó là nh ng l ph i không ai ch i cãi đ c.” ồ ả ướ ữ ẽ ả ố ượnh n xét v tậ ề hành công v ngh thu t l p lu n trong ph n m đ u ề ệ ậ ậ ậ ầ ở ầc a Tuyên ngôn đ c l p.ủ ộ ậ 0.5c. Tri n khai v n đ ngh lu n thànhể ấ ề ị ậ các lu n đi m; v n d ng t t ậ ể ậ ụ ốcác thao tác l p lu n; k t h p ch t ch gi a lí l và d n ch ng. H cậ ậ ế ợ ặ ẽ ữ ẽ ẫ ứ ọsinh có th trình bày theo nhi u cách nh ng c n đ m b o đ c các ể ề ư ầ ả ả ượn i dung c b n sau:ộ ơ ả 3.5*Gi i thi u ng n g n v tác gi , tác ph m, đo n tríchớ ệ ắ ọ ề ả ẩ ạ 0.5* Phân tích đo n tríchạThí sinh có th c m nh n theo nhi u cách nh ng c n đáp ng các ể ả ậ ề ư ầ ứ 2.0 thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comyêu c u sau:ầ- N i dung: M i ng i, m i dân t c trên th gi i đ u bình đ ng, có ộ ọ ườ ọ ộ ế ớ ề ẳquy n s ng, quy n sung s ng, quy n t do.ề ố ề ướ ề ự- Cách th c th hi n n i dung.ứ ể ệ ộ+ Trích d n “Tuyên ngôn đ c l p c a M ” năm 1776 và “Tuyên ẫ ộ ậ ủ ỹngôn Nhân quy n và Dân quy n c a Pháp” năm 1791, làm c s ề ề ủ ơ ởpháp lí. + Dùng phép suy lu n t ng đ ng Suy r ng ra…ậ ươ ồ ộ+ Dùng câu văn kh ng đ nh : Đó là nh ng l ph i không ai ch i cãi ẳ ị ữ ẽ ả ốđ c.ượ+ Cách vi t ng n g n, súc tích, khôn khéo, thông minh, sáng t o và ế ắ ọ ạđ y s c thuy t ph c.ầ ứ ế ụ- Hi u qu . ệ ả+ Kh ng đ nh quy n t do đ c l p là c a m i dân t c ch không ẳ ị ề ự ộ ậ ủ ọ ộ ứriêng b t c qu c gia nào, đó là l ph i là chân lí. ấ ứ ố ẽ ả+ Th pháp g y ông đ p l ng ông đã bác b m t cách hi u qu ủ ậ ậ ư ỏ ộ ệ ảlu n đi u d i trá c a th c dân Pháp.ậ ệ ố ủ ự + M t cách kín đáo th hi n ni m t hào dân t c thông qua vi c ộ ể ệ ề ự ộ ệđ t n n đ c l p c a M và Pháp ngang v i n n đ c l p c a Vi t ặ ề ộ ậ ủ ỹ ớ ề ộ ậ ủ ệNam. + T quy n bình đ ng t do c a con ng i, H Chí Minh phát ừ ề ẳ ự ủ ườ ồtri n thành quy n bình đ ng t do c a dân t c, m t đóng góp to l n ể ề ẳ ự ủ ộ ộ ớv i l ch s t t ng nhân lo i và phong trào gi i phòng dân t c trên ớ ị ử ư ưở ạ ả ộth gi i.ế ớNh n xét v ngh thu t l p lu n:ậ ề ệ ậ ậ ậCách l p lu n c a H Chí Minh v a ch t ch , s c bén v a kiênậ ậ ủ ồ ừ ặ ẽ ắ ừquy t khôn khéoếCh t ch ch t quy n con ng i (C th gi i bi t đ n) suy ra ặ ẽ ở ỗ ừ ề ườ ả ế ớ ế ếquy n dân t c – Khép l i c s pháp lý. S c bén Bác trích tuyên ề ộ ạ ơ ở ắngôn c a M , Pháp và đánh giá r t cao “L i b t h y” r i đ a ra ủ ỹ ấ ờ ấ ủ ấ ồ ưv n đ quy n dân t c c a mình m t cách th t h p lýấ ề ề ộ ủ ộ ậ ợCách l p lu n c a H Chí Minh còn r t sáng t o, th hi n t m tríậ ậ ủ ồ ấ ạ ể ệ ầtu l n.ệ ớT quy n con ng i, Bác đã nâng lên thành quy n c a các dân t cừ ề ườ ề ủ ộtrên th gi i. Đây là đóng góp t t ng r t quan tr ng c a H Chíế ớ ư ưở ấ ọ ủ ồMinh cho nhân lo iạ 1.0d. Sáng t o: Có cách di n đ t m i m , th hi n suy nghĩ sâu s c v ạ ễ ạ ớ ẻ ể ệ ắ ềv n đ ngh lu nấ ề ị ậ 0.25e. Chính t , dùng t , đ t câu: Đ m b o quy t c chính t , dùng t , ả ừ ặ ả ả ắ ả ừđ t câu.ặ 0.5 thuvienhoclieu .com Trang 4

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận