Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo – tỉnh Bắc Ninh

709 5

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đề thi khảo sát toán 12#đề thi môn toán thpt quốc gia#đề thi toán#đề thi thpt quốc gia

Mô tả chi tiết

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

+ Cho hàm số 3 2 y x mx m x 2 3 1 2 có đồ thị là C và đường thẳng d y x 2 S là tập các giá trị m thỏa mãn d cắt C tại 3 điểm phân biệt A B C sao cho diện tích tam giác MBC bằng 2 2 với M(3;1). Tính tổng bình phương các phần tử của S?

+ Cho hàm số y f x xác định trên tập D. Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y f x trên D nếu A. f x M với mọi x D và tồn tại 0 x D sao cho f x M 0. B. f x M với mọi x D. C. f x M với mọi x D. D. f x M với mọi x D và tồn tại 0 x D sao cho f x M 0.

+ Mặt phẳng A BC chia khối lăng trụ ABC A B C thành các khối đa diện nào? A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác. B. Hai khối chóp tam giác. C. Hai khối chóp tứ giác. D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.

+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1. Mặt bên SBC là tam giác nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Các mặt phẳng SAB SAC lần lượt tạo với đáy các góc 0 60 và 0 30. Gọi là góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAC. Tính sin.

+ Cho hình chóp S ABC có thể tích là V. Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho AM x AB. Mặt phẳng qua M và song song với hai đường thẳng SA BC. Mặt phẳng chia hình chóp thành hai phần, trong đó phần chứa điểm B có thể tích là V. Biết 208 343 V V. Tính tổng các giá trị của x thỏa mãn bài toán.

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINHTRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN: TOÁNThời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)Mã đề thi 001Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: ……………......Câu 1. Thể tích của khối chóp có chiều cao là 6, diện tích đáy là 4 là:A. . B. . C. . D. .Câu 2. Cho cấp số cộng có . Tính công sai của cấp số cộng đó.A. . B. 1. C. . D. .Câu 3. Cho hàm số xác định trên tập . Số được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số trên nếuA. với mọi và tồn tại sao cho . B. với mọi .C. với mọi . D. với mọi và tồn tại sao cho.Câu 4. Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ.Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dướiđây?A. B. C. D. Câu 5. Khối lập phương có độ dài đoạn . Thể tích của khối đó là:A. B. C. D. Câu 6. Cho khối lăng trụ đứng có , đáy là tam giác vuông tại và .Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.A. B. C. D. Câu 7. Cho khai triển . Biết rằng . Tìm .A. 192456. B. 792. C. 673596. D. 1732104.Câu 8. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?A. B. C. D. Câu 9. Cho hàm số có đồ thị là và đường thẳng . Tìm để cắt tại 2 điểm phânbiệt ?A. . B. . C. . D. .Câu 10. Đồ thị hàm số nào sau đây có hai điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu?A. B. C. D. Câu 11. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:Trang 1 / 8 - Mã đề 001Giá rị cực tiểu của hàm số đã cho làA. B. C. D. Câu 12. Đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận đứng?A. B. C. D. Câu 13. Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại A , , và SA vuông góc với đáy. Tínhgóc giữa đường thẳng với mặt phẳng .A. . B. . C. . D. .Câu 14. Cho hàm số liên tục trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?A. 0 B. 2 C. 3 D. 1Câu 15. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằngA. . B. . C. . D. .Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng?A. B. C. D. Câu 17. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên.Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn bằngA. . B. . C. . D. .Câu 18. Cho tập hợp . Số tập con gồm 2 phần tử của A làA. . B. . C. . D. .Câu 19. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau:Điểm cực đại của hàm số đã cho là:A. B. C. D. Câu 20. Mặt phẳng chia khối lăng trụ thành các khối đa diện nào?Trang 2 / 8 - Mã đề 001A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.B. Hai khối chóp tam giác.C. Hai khối chóp tứ giác.D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.Câu 21. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với đáy, . Thể tích khối chóp là ?A. . B. . C. . D. .Câu 22. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?A. B. C. D. Câu 23. Cho hàm sô liên tục trên , và có bảng xét dấu như sau:Tập nghiệm của bất phương trình là:A. B. C. D. Câu 24. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào   ?xy-1 1-10 1A. . B. . C. . D. .Câu 25. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng?xy-2-1432-4-3-2-1432O11A. Hàm số liên tục trên . B. .C. Hàm số gián đoạn tại . D. .Câu 26. Cho hàm số có đồ thị là . Biết rằng trên có 2 điểm phân biệt mà các tiếp tuyến của tạicác điểm đó song song với đường thẳng . Tính tổng hoành độ của 2 điểm đó.A. . B. . C. . D. .Trang 3 / 8 - Mã đề 001Câu 27. Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật, , tạo với đáy một góc.Thể tích khối chóp là ?A. . B. . C. . D. .Câu 28. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn làA. . B. . C. . D. .Câu 29. Cho hàm số .Các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là?A. B. C. D. Câu 30. Đường c o n g t r o n g h ì n h b ê n d ư ớ i là đồ t h ị của m ộ t h à m số t r o ng b ố n hàm số đ ư ợ c l i ệ t k ê ở bốn p hư ơ n gá n A , B , C , D dưới đ â y . H ỏ i h àm s ố đ ó là h à m s ố n à o?xyÅ-2Å2Å-1Å1ÅOA. . B. . C. . D. .Câu 31. Hàm số .Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Hàm số đồng biến trên khoảng C. Hàm số nghịch biến trên khoảng D. Hàm số đồng biến trên khoảng Câu 32. Cho khối chóp . Trên ba cạnh lần lượt lấy ba điểm sao cho. Tính tỉ số A. . B. . C. . D. .Câu 33. Phương trình có bao nhiêu nghiệm thuộc ?A. . B. . C. . D. .Câu 34. Cho hàm số có đồ thị là và đường thẳng . Biết cắt tại 3 điểmphân biệt có hoành độ là . Tính ?A. . B. . C. . D. .Câu 35. Cho khối chóp đều có cạnh đáy là , mặt bên tạo với đáy 1 góc . Thể tích khối chóp là ?A. . B. . C. . D. .Câu 36. Cho hàm số ( là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của để hàm số đã cho đồng biếntrên khoảng ?A. 2 B. 3 C. 5 D. 4Trang 4 / 8 - Mã đề 001Câu 37. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1. Mặt bên SBC là tam giác nhọn và nằm trong mặtphẳng vuông góc với đáy. Các mặt phẳng lần lượt tạo với đáy các góc và . Gọi là góc giữahai mặt phẳng và . Tính .A. . B. . C. . D. .Câu 38. Cho hàm số có đồ thị hình vẽPhương trình có bao nhiêu nghiệm thực?A. . B. . C. D. .Câu 39. Gọi S là tập các số tự nhiện có 6 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chọn ngẫunhiên một số trong S . Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3.A. . B. . C. . D. .Câu 40. Cho hình lăng trụ có đáy ABCD là hình thoi cạnh , . Chân đường cao hạ từtrùng với của đáy , góc giữa mặt phẳng với đáy bằng . Thể tích lăng trụ bằng:A. B. C. D. Câu 41. Cho hình chóp có thể tích là . Gọi là điểm thuộc cạnh sao cho . Mặt phẳng qua M và song song với hai đường thẳng . Mặt phẳng chia hình chóp thành hai phần, trong đó phần chứađiểm B có thể tích là . Biết . Tính tổng các giá trị của x thỏa mãn bài toán.A. . B. . C. . D. .Câu 42. Cho khối chóp có vuông góc với đáy, , . lần lượt là hình chiếucủa trên , góc giữa bằng . Thể tích khối chóp là ?A. . B. . C. . D. .Câu 43. Cho hình lăng trụ cạnh bên có độ dài bằng 4, tạo với đáy góc . Hình chiếu vuông góccủa trên mặt phẳng trùng với trọng tâm của tam giác ABC . Biết khoảng cách từ điểm đến các đườngthẳng và bằng nhau và bằng 3. Tính thể tích khối lăng trụ .A. . B. . C. . D. .Trang 5 / 8 - Mã đề 001Câu 44. Cho hàm số bậc ba có và có đồ thị của hàm số như sau:xyy = f '(x)-2 -1 432-4 -3 -2 -1 432O 11.Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?A. 4. B. 6. C. 9. D. 5.Câu 45. Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm O , cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc .Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng và SO .A. B. C. D. Câu 46. Tìm tất cả các giá trị của để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.A. B. C. D. Câu 47. Cho hàm số . Tìm để .A. . B. . C. . D. .Câu 48. Cho hàm số có đồ thị là và đường thẳng . là tập các giá trịthỏa mãn cắt tại 3 điểm phân biệt sao cho diện tích tam giác bằng , với .Tính tổng bình phương các phần tử của ?A. . B. . C. . D. .Câu 49. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên , và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc của m để bất phương trìnhnghiệm đúng với mọi .A. . B. . C. . D. .Câu 50. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sauA. . B. . C. . D. .Trang 6 / 8 - Mã đề 001------------- HẾT -------------Trang 7 / 8 - Mã đề 001BẢNG ĐÁP ÁN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25C D A D A C A B A D C B A C B D B A A D D C C A C26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50B A A B A B B A B A A B D B C D C B A D B B C D BXem thêm : ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNhttps://toanmath.com/de-thi-thu-mon-toanTrang 8 / 8 - Mã đề 001

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận