70 câu trắc nghiệm dạng bài phương trình đường tròn chọn lọc (có đáp án và lời giải chi tiết)

1,152 6

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đường tròn#hình học#toán#đề thi toán

Mô tả chi tiết

Bài tập trắc nghiệm phương trình đường tròn có đáp án và lời giải chi tiết gồm 70 câu trắc nghiệm được soạn dưới dạng file word gồm 19 trang.

Nội dung

www.thuvienhoclieu .comBÀI T P TR C NGHI MẬ Ắ ỆPH NG TRÌNH Đ NG TRÒN CÓ ĐÁP ÁNƯƠ ƯỜV n đ 1. CHO PH NG TRÌNH Đ NG TRÒN, TÌM TÂM & BÁN KÍNHấ ề ƯƠ ƯỜCâu 1. T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()()()2 2: 1 3 16C x y- + + = là:A. ()1;3 , 4.I R- = B. ()1; 3 , 4.I R- = C. ()1; 3 , 16.I R- = D. ()1;3 , 16.I R- =Câu 2. T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()()22: 4 5C x y+ + = là:A. ()0; 4 , 5.I R- = B. ()0; 4 , 5.I R- = C. () 0;4 , 5.I R =D. ()0;4 , 5.I R=Câu 3. T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()()22: 1 8C x y+ + = là:A. ()1;0 , 8.I R- = B. ()1;0 , 64.I R- = C. ()1;0 , 2 2.I R- = D. ()1;0 , 2 2.I R=Câu 4. T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: 9C x y+ = là:A. ()0;0 , 9.I R= B. ()0;0 , 81.I R= C. ()1;1 , 3.I R= D. ()0;0 , 3.I R=Câu 5. Đ ng tròn ườ()2 2: 6 2 6 0C x y x y+ - + + = có tâm I và bán kính R l n l t là:ầ ượA. ()3; 1 , 4.I R- = B. ()3;1 , 4.I R- =C. ()3; 1 , 2.I R- = D. ()3;1 , 2.I R- =Câu 6 . Đ ng tròn ườ()2 2: 4 6 12 0C x y x y+ - + - = có tâm I và bán kính R l n l t là:ầ ượA. ()2; 3 , 5.I R- = B. ()2;3 , 5.I R- =C. ()4;6 , 5.I R- = D. ()2;3 , 1.I R- =Câu 7 . T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: 4 2 3 0C x y x y+ - + - = là:A. ()2; 1 , 2 2.I R- = B. ()2;1 , 2 2.I R- = www.thuvienhoclieu .com Trang 1www.thuvienhoclieu .comC. ()2; 1 , 8.I R- = D. ()2;1 , 8.I R- =Câu 8 . T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: 2 2 8 4 1 0C x y x y+ - + - = là:A. ()212;1 , .2I R- = B. ()222; 1 , .2I R- = C. ()4; 2 , 21.I R- = D. ()4;2 , 19.I R- =Câu 9 . T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: 16 16 16 8 11 0C x y x y+ + - - = là:A. ()8;4 , 91.I R- = B. ()8; 4 , 91.I R- = C. ()8;4 , 69.I R- = D. 1 1; , 1.2 4I Ræ ö÷ç- =÷ç÷çè øCâu 10 . T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: – 10 11 0C x y x+ - = là:A. ()10;0 , 111.I R- = B. ()10;0 , 89.I R- = C. ()5;0 , 6.I R- = D. ()5;0 , 6.I R=Câu 11 . T a đ tâm ọ ộI và bán kính R c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: – 5 0C x y y+ = là:A. ()0;5 , 5.I R= B. ()0; 5 , 5.I R- = C. 5 50; , .2 2I Ræ ö÷ç=÷ç÷çè ø D. 5 50; , .2 2I Ræ ö÷ç- =÷ç÷çè øCâu 12. Đ ng tròn ườ()()()2 2: 1 2 25C x y- + + = có d ng khai tri n là:ạ ểA. ()2 2: 2 4 30 0.C x y x y+ - + + = B. ()2 2: 2 4 20 0.C x y x y+ + - - = C. ()2 2: 2 4 20 0.C x y x y+ - + - = D. ()2 2: 2 4 30 0.C x y x y+ + - + =Câu 13. Đ ng tròn ườ()2 2: 12 14 4 0C x y x y+ + - + = có d ng t ng quát là:ạ ổA. ()()()2 2: 6 7 9.C x y+ + - = B. ()()()2 2: 6 7 81.C x y+ + - = C. ()()()2 2: 6 7 89.C x y+ + - = D. ()()()2 2: 6 7 89.C x y+ + - =Câu 14. Tâm c a ủ đ ng tròn ườ()2 2: 10 1 0C x y x+ - + = cách tr c ụOy m t kho ng b ngộ ả ằ :A.5- . B. 0 . C. 10. D. 5. Câu 15. Cho đ ng tròn ườ()2 2: 5 7 3 0C x y x y+ + + - = . Tính kho ng cách t tâm c a ả ừ ủ()C đ n tr c ế ụ Ox. www.thuvienhoclieu .com Trang 2www.thuvienhoclieu .comA. 5. B. 7. C. 3,5 . D. 2,5 .V n đ 2. L P PH NG TRÌNH Đ NG TRÒNấ ề Ậ ƯƠ ƯỜTa th ng g p m t s d ng l p ph ng trình đ ng trònườ ặ ộ ố ạ ậ ươ ườ1. Có tâm I và bán kính R .2. Có tâm I và đi qua đi m ểM .3. Có đ ng kính ườAB .4. Có tâm I và ti p xúc v i đ ng th ng ế ớ ườ ẳd .5. Đi qua ba đi m ể, , A B C .6. Có tâm I thu c đ ng th ng ộ ườ ẳd và Đi qua hai đi m ể, A B .Đi qua A, ti p xúc ế D.Có bán kính R, ti p xúc ế D.Ti p xúc v i ế ớ1D và 2D.7. Đi qua đi m ểA và Ti p xúc v i ế ớ D t i ạM .Ti p xúc v i hai đ ng th ng ế ớ ườ ẳ1D , 2D.8. Đi qua hai đi m ể, A B có và ti p xúc v i đ ng th ng ế ớ ườ ẳd . Câu 16. Đ ng tròn có tâm trùng v i g c t a đ , bán kính ườ ớ ố ọ ộ 1R = có ph ng trình là:ươA. ()221 1.x y+ + = B. 2 21.x y+ = C. ()()2 21 1 1.x y- + - = D. ()()2 21 1 1.x y+ + + =Câu 17. Đ ng tròn có tâm ườ()1;2I , bán kính 3R= có ph ng trình là:ươA. 2 22 4 4 0.x y x y+ + + - = B. 2 22 4 4 0.x y x y+ + - - = C. 2 22 4 4 0.x y x y+ - + - = D. 2 22 4 4 0.x y x y+ - - - = www.thuvienhoclieu .com Trang 3www.thuvienhoclieu .comCâu 18. Đ ng tròn ườ()C có tâm ()1; 5I- và đi qua ()0;0O có ph ng trình là:ươA. ()()2 21 5 26.x y+ + - = B. ()()2 21 5 26.x y+ + - =C. ()()2 21 5 26.x y- + + = D. ()()2 21 5 26.x y- + + =Câu 19. Đ ng tròn ườ() C có tâm ()2;3I- và đi qua ()2; 3M- có ph ng trình là:ươA. ()()2 22 3 52.x y+ + - = B. ()()2 22 3 52.x y- + + =C. 2 24 6 5.7 0x y x y+ + - - = D. 2 24 6 3.9 0x y x y+ + - - =Câu 20. Đ ng tròn đ ng kính ườ ườAB v i ớ()()3; 1 , 1; 5A B- - có ph ng trình là:ươA. ()()2 22 3 5.x y+ + - = B. ()()2 21 2 17.x y+ + + =C. ()()2 22 3 5.x y- + + = D. ()()2 22 3 5.x y- + + =Câu 21. Đ ng tròn đ ng kính ườ ườAB v i ớ()()1;1 , 7;5  A B có ph ng trình là:ươA. 2 2– 8 – 6 12 0x y x y+ + = . B. 2 28 – 6 – 12 0x y x y+ + = .C. 2 28  6 12 0x y x y+ + + + = . D. 2 2– 8 – 6 – 12 0x y x y+ = .Câu 22. Đ ng tròn ườ()C có tâm ()2;3I và ti p xúc v i tr c ế ớ ụ Ox có ph ng trình là:ươA. ()()2 22 – 3 9.x y+- = B. ()()2 22 – 3 4.x y+- =C. ()()2 22 – 3 3.x y+- = D. ()()2 22 3 9.x y+ + =+Câu 23. Đ ng tròn ườ() C có tâm ()2; 3I- và ti p xúc v i tr c ế ớ ụOy có ph ng trình là:ươA. ()()2 22 – 3 4.x y++ = B. ()()2 22 – 3 9.x y++ =C. ()()2 22 3 4.x y- + =+ D. ()()2 22 3 9.x y- + =+Câu 24. Đ ng tròn ườ() C có tâm ()2;1I- và ti p xúc v i đ ng th ng ế ớ ườ ẳ : 3 – 4 5 0 x yD + = có ph ngươtrình là:A. ()()2 22 – 1 1.x y+ + = B. ()()2 212 – 1 .25x y+ + = C. ()()2 22 1 1.x y- + + = D.()()2 22 – 1 4.x y+ + =Câu 25. Đ ng tròn ườ() C có tâm ()1;2I- và ti p xúc v i đ ng th ng ế ớ ườ ẳ: – 2 7 0x yD + = có ph ng trìnhươlà: www.thuvienhoclieu .com Trang 4www.thuvienhoclieu .comA. ()()2 241 – 2 .25x y+ + = B. ()()2 241 – 2 .5x y+ + = C. ()()2 221 – 2 .5x y+ + = D.()()2 21 – 2 5.x y+ + =Câu 26. Tìm t a đ tâm ọ ộI c a đ ng tròn đi qua ba đi m ủ ườ ể()0;4A , ()2;4B , ()4;0C .A. ()0;0I . B. ()1;0I . C. ()3;2I . D. ()1;1I .Câu 27. Tìm bán kính R c a đ ng tròn đi qua ba đi m ủ ườ ể()0;4A , ()3;4B , ()3;0C .A. 5R= . B. 3R= . C. 10R= . D. 52R =.Câu 28. Đ ng tròn ườ() C đi qua ba đi m ể()3; 1A- - , ()1;3B- và ()2;2C- có ph ng trình là:ươA. 2 24 2 20 0.x y x y+ - + - = B. 2 22 20 0.x y x y+ + - - =C. ()()2 22 1 25.x y+ + - = D. ()()2 22 1 20.x y- + + =Câu 29. Cho tam giác ABC có ()()()2;4 , 5;5 , 6; 2A B C- - . Đ ng tròn ngo i ti p tam giác ườ ạ ếABC cóph ng trình là:ươA. 2 22 20 0.x y x y+ - + =- B. ()()2 22 1 20.x y- + - = C. 2 24 2 20 0.x y x y+ - + =- D. 2 24 2 20 0.x y x y+ - - =-Câu 30. Cho tam giác ABC có ()()()1; 2 , 3;0 , 2; 2A B C- - - . Tam giác ABC n i ti p đ ng tròn cóộ ế ườph ng trình là:ươA. 2 238 18 0.x y x y+ + + =+ B. 2 238 18 0.x y x y+ - - =- C. 2 238 18 0.x y x y+ - + =- D. 2 23 8 18 0.x y x y+ + + - =Câu 31. Đ ng tròn ườ()C đi qua ba đi m ể()0;0O , ()8;0A và ()0;6B có ph ng trình là:ươA. ()()2 24 3 25.x y- + - = B. ()()2 24 3 25.x y+ + + =C. ()()2 24 3 5.x y- + - = D. ()()2 24 3 5.x y+ + + =Câu 32. Đ ng tròn ườ() C đi qua ba đi m ể()()()0;0 , ;0 , 0;O A a B b có ph ng trình là:ươA. 2 22 0x y ax by+ - - = . B. 2 20x y ax by xy+ - - + = .C. 2 20.x y ax by+ - - = D. 2 20x y ay by- - + = . www.thuvienhoclieu .com Trang 5www.thuvienhoclieu .comCâu 33. Đ ng tròn ườ() C đi qua hai đi m ể()1;1A , ()5;3B và có tâm I thu c tr c hoành có ph ngộ ụ ươtrình là:A. ()224 10.x y+ + = B. ()224 10.x y- + =C. ()224 10.x y- + = D. ()224 10.x y+ + =Câu 34. Đ ng tròn ườ() C đi qua hai đi m ể()1;1A , ()3;5B và có tâm I thu c tr c tung có ph ngộ ụ ươtrình là:A. 2 28 6 0.x y y+ - + = B. ()224 6.x y+ - =C. ()224 6.x y+ + = D. 2 24 6 0.x y y+ + + =Câu 35. Đ ng tròn ườ()C đi qua hai đi m ể()()1;2 , 2;3A B- - và có tâm I thu c đ ng th ngộ ườ ẳ: 3 10 0.x yD - + = Ph ng trình c a đ ng tròn ươ ủ ườ()C là:A. ()()2 23 1 5.x y+ + - = B. ()()2 23 1 5.x y- + + =C. ()()2 23 1 5.x y- + + = D. ()()2 23 1 5.x y+ + - =Câu 36. Đ ng tròn ườ() C có tâm I thu c đ ng th ng ộ ườ ẳ: 3 8 0d x y+ + = , đi qua đi m ể()2;1A- và ti pếxúc v i đ ng th ng ớ ườ ẳ:3 4 10 0x yD - + = . Ph ng trình c a đ ng tròn ươ ủ ườ()C là:A. ()()2 22 2 25x y- + + = . B. ()()2 25 1 16x y+ + + = .C. ()()2 22 2 9x y+ + + = . D. ()()2 21 3 25x y- + + = .Câu 37. Đ ng tròn ườ()C có tâm I thu c đ ng th ng ộ ườ ẳ : 3 5 0d x y + - =, bán kính 2 2R= và ti pếxúc v i đ ng th ng ớ ườ ẳ: 1 0x yD - - = . Ph ng trình c a đ ng tròn ươ ủ ườ() C là:A. ()()2 21 2 8x y+ + - = ho c ặ()225 8x y- + = .B. ()()2 21 2 8x y+ + - = ho c ặ()225 8x y+ + = .C. ()()2 21 2 8x y- + + = ho c ặ()225 8x y- + = .D. ()()2 21 2 8x y- + + = ho c ặ()225 8x y+ + = .Câu 38. Đ ng tròn ườ() C có tâm I thu c đ ng th ng ộ ườ ẳ: 2 2 0d x y+ - = , bán kính 5R= và ti p xúcếv i đ ng th ng ớ ườ ẳ:3 4 11 0x yD - - = . Bi t tâm ếI có hoành đ d ng. Ph ng trình c a đ ngộ ươ ươ ủ ườtròn () C là: www.thuvienhoclieu .com Trang 6www.thuvienhoclieu .comA. ()()2 28 3 25x y+ + - = .C. ()()2 22 2 25x y- + + = ho c ặ()()2 28 3 25x y+ + - = .C. ()()2 22 2 25x y+ + - = ho c ặ()()2 28 3 25x y- + + = .D. ()()2 28 3 25x y- + + = .Câu 39. Đ ng tròn ườ()C có tâm I thu c đ ng th ng ộ ườ ẳ: 5 12 0d x y+ - = và ti p xúc v i hai tr c t aế ớ ụ ọđ có ph ng trình là:ộ ươA. ()()2 22 2 4x y- + - = .B. ()()2 23 3 9x y- + + = .C. ()()2 22 2 4x y- + - = ho c ặ()()2 23 3 9x y- + + = .D. ()()2 22 2 4x y- + - = ho c ặ()()2 23 3 9x y+ + - = .Câu 40. Đ ng tròn ườ()C có tâm I thu c đ ng th ng ộ ườ ẳ: 5xD = và ti p xúc v i ế ớ hai đ ng th ngườ ẳ1 2: 3 – 3 0, – 0:3 9d x y d x y+ = + = có ph ng trình là:ươA. ()()2 25 2 40 x y- + + = ho c ặ()()2 25 8 10. x y- + - =B. ()()2 25 2 40.x y- + + =C. ()()2 25 8 10. x y- + - =D. ()()2 25 2 40 x y- + - = ho c ặ()()2 2150.8x y- + +=Câu 41. Đ ng tròn ườ() C đi qua đi m ể()1; 2A- và ti p xúc v i đ ng th ng ế ớ ườ ẳ: 1 0x yD - + = t iạ()1;2M. Ph ng trình c a đ ng tròn ươ ủ ườ()C là:A. ()226 29.x y=- + B. ()225 20.x y=- + C. ()224 13.x y=- + D. ()223 8.x y=- + Câu 42. Đ ng tròn ườ() C đi qua đi m ể()2;1M và ti p xúc v i hai tr c t a đ ế ớ ụ ọ ộ, Ox Oy có ph ngươtrình là: A. ()()2 21 1 1x y+ -=- ho c ặ()()2 2255.5x y- + -=B. ()()2 21 1 1x y+ +=+ ho c ặ()()2 2255.5x y+ + += www.thuvienhoclieu .com Trang 7www.thuvienhoclieu .comC. ()()2 2255.5x y- + -=D. ()()2 21 1 1.x y- + -=Câu 43. Đ ng tròn ườ() C đi qua đi m ể()2; 1M- và ti p xúc v i hai tr c t a đ ế ớ ụ ọ ộ, Ox Oy có ph ngươtrình là: A. ()()2 21 1 1x y+ -=+ ho c ặ()()2 2255.5x y+ + -=B. ()()2 21 1 1x y+ +=- .C. ()()2 2255.5x y- + +=D. ()()2 21 1 1x y+ +=- ho c ặ()()2 2255.5x y- + +=Câu 44. Đ ng tròn ườ() C đi qua hai đi m ể()()1;2 , 3;4A B và ti p xúc v i đ ng th ngế ớ ườ ẳ: 3 3 0x yD + - =. Vi t ph ng trình đ ng tròn ế ươ ườ()C , bi t tâm c a ế ủ() C có t a đ là nh ng sọ ộ ữ ốnguyên.A. 2 23 – 7 12 0.x y x y+ - + = B. 2 26 – 4 5 0.x y x y+ - + =C. 2 28 – 2 10 0.x y x y+ - - = D. 2 28 – 2 7 0.x y x y+ - + =Câu 45. Đ ng tròn ườ()C đi qua hai đi m ể()()–1;1  , 3;3A B và ti p xúc v i đ ng th ngế ớ ườ ẳ: 3 – 4 8 0d x y+ =. Vi t ph ng trình đ ng tròn ế ươ ườ()C , bi t tâm c a ế ủ()C có hoành đ nh h n ộ ỏ ơ5.A. ()()2 23 2 25.x y- + + = B. ()()2 23 2 5.x y+ + - =C. ()()2 25 2 5.x y+ + + = D. ()()2 25 2 25x y- + - = .V n đ 3. TÌM THAM S ấ ề Ốm Đ LÀ PH NG TRÌNH Đ NG TRÒNỂ ƯƠ ƯỜCâu 46. Cho ph ng trình ươ()2 22 2 0 1x y ax by c+ - - + = . Đi u ki n đ ề ệ ể()1 là ph ng trình đ ngươ ườtròn là:A. 2 2a b c- > . B. 2 2a b c+ > . C. 2 2a b c+ < . D. 2 2a b c- < . Câu 47. Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào là ph ng trình c a m t đ ng tròn? ươ ươ ươ ủ ộ ườA. 2 24 10 6 2 0.x y x y+ - - - = B. 2 22 8 20 0.x y x y+ - - + =C. 2 22 4 8 1 0.x y x y+ - - + = D. 2 24 6 12 0.x y x y+ - + - = www.thuvienhoclieu .com Trang 8www.thuvienhoclieu .comCâu 48. Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào là ph ng trình c a m t đ ng tròn? ươ ươ ươ ủ ộ ườA. 2 22 4 9 0.x y x y+ - + =+ B. 2 26 4 13 0.x y x y+ - + + = C. 2 22 2 8 4 6 0.x y x y+ - - - = D. 2 25 4 4 1 0.x y x y+ + - + = Câu 49. Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào là ph ng trình c a m t đ ng tròn? ươ ươ ươ ủ ộ ườA. 2 29 0x y x y+ - - + = . B. 2 20x y x+ - = .C. 2 22 1 0.x y xy+ - - = D. 2 22 3 1 0.x y x y- - + - =Câu 50. Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào ươ ươ không ph i là ph ng trình c a đ ngả ươ ủ ườtròn? A. 2 24 0.x y x y+ - + + = B. 2 2– 100 1 0.x y y+ + = C. 2 2– 2 0.x y+ = D. 2 20.x y y- =+ Câu 51. Cho ph ng trình ươ()()2 2 22 2 – 1 2 0 1x y mx m y m+ + + + = . Tìm đi u ki n c a ề ệ ủm đ ể()1 làph ng trình đ ng tròn.ươ ườA. 12m <. B. 12m £. C. 1m> . D. 1m= .Câu 52. Cho ph ng trình ươ()()2 22 4 2 6 0 1x y mx m y m+ - - - + - = . Tìm đi u ki n c a ề ệ ủm đ ể()1 làph ng trình đ ng tròn.ươ ườA. .mÎR B. ()();1 2; .mÎ - ¥ È +¥C. (][);1 2; .mÎ - ¥ È +¥ D. ()1; 2; .3mæ ö÷çÎ - ¥ È +¥÷ç÷çè øCâu 53. Cho ph ng trình ươ()2 22 2   10 0 1x y x my+ - + + = . Có bao nhiêu giá tr ịm nguyên d ngươkhông v t quá 10 đ ượ ể()1 là ph ng trình c a đ ng tròn?ươ ủ ườA. Không có. B. 6 . C. 7. D. 8 .Câu 54. Cho ph ng trình ươ()2 2– 8 10 0 1x y x y m+ + + = . Tìm đi u ki n c a ề ệ ủm đ ể()1 là ph ngươtrình đ ng tròn ườ có bán kính b ng ằ 7.A. 4m= . B. 8m= . C. –8m= . D. =– 4m .Câu 55. Cho ph ng trình ươ()()2 22 1 4 0 1 1x y m x y+ - + + - = . V i giá tr nào c a ớ ị ủm đ ể()1 là ph ngươtrình đ ng tròn ườ có bán kính nh nh t?ỏ ấA. 2.m = B. 1.m= - C. 1.m= D. 2.m= - V n đ 4. PH NG TRÌNH TI P TUY N C A Đ NG TRÒNấ ề ƯƠ Ế Ế Ủ ƯỜ www.thuvienhoclieu .com Trang 9www.thuvienhoclieu .comCâu 56. Ph ng trình ti p tuy n ươ ế ếd c a đ ng tròn ủ ườ()()()2 22:2 25x yC+ + + = t i đi m ạ ể()2;1M là:A. : 1 0.d y - + = B. : 4 3 14 0.d x y+ + =C. : 3 4 2 0.d x y- - = D. : 4 3 11 0.d x y+ - = Câu 57. Cho đ ng tròn ườ()()()2 2: 1 2 8C x y- + + = . Vi t ph ng trình ti p tuy n ế ươ ế ếd c a ủ()C t i đi mạ ể()3; 4A-.A. : 1 0.d x y + + = B. : 2 11 0.d x y - - =C. : 7 0.d x y - - =D. : 7 0.d x y- + = Câu 58. Ph ng trình ti p tuy n ươ ế ếd c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: 3 0C x y x y+ - - = t i đi m ạ ể()1; 1N- là:A. : 3 2 0.d x y + - = B. : 3 4 0.d x y - + =C. : 3 4 0.d x y - - =D. : 3 2 0.d x y + + = Câu 59. Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ ng tròn ế ươ ế ế ủ ườ()()()2 23 1 5:xCy- + + = , bi t ti p tuy n songế ế ếsong v i đ ng th ng ớ ườ ẳ7:2 0x yd+ + = .A. 2 1 0 x y + + = ho c ặ2 1 0.x y+ - = B. 2 0x y+ = ho c ặ2 10 0.x y+ - =C. 2 10 0 x y + + = ho c ặ2 10 0.x y+ - = D. 2 0x y+ = ho c ặ2 10 0.x y+ + =Câu 60. Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ ng tròn ế ươ ế ế ủ ườ()2 24 4 17 0:x y xCy+ + + - = , bi t ti p tuy nế ế ếsong song v i đ ng th ng ớ ườ ẳ3 4 2018 0:x yd- - = .A. 3 – 4 23 0x y+ = ho c ặ3 – 4 – 27 0.x y=B. 3 – 4 23 0x y+ = ho c ặ 3 – 4 27 0. x y + =C. 3 – 4 23 0 x y - = ho c ặ 3 – 4 27 0. x y + =D. 3 – 4 23 0 x y - = ho c ặ3 – 4 – 27 0.x y=Câu 61. Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ ng tròn ế ươ ế ế ủ ườ()()()2 21:2 25x yC- + - = , bi t ti p tuy nế ế ếsong song v i đ ng th ng ớ ườ ẳ1:4 3 4 0x yd+ + = .A. 4 3 14 0x y+ + = ho c ặ4 3 36 0.x y+ - =B. 4 3 14 0.x y+ + =C. 4 3 36 0.x y+ - =D. 4 3 14 0x y+ - = ho c ặ4 3 36 0.x y+ - = www.thuvienhoclieu .com Trang 10www.thuvienhoclieu .comCâu 62. Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ ng tròn ế ươ ế ế ủ ườ()()()2 24:2 25x yC- + + = , bi t ti p tuy nế ế ếvuông góc v i đ ng th ng ớ ườ ẳ 3 4: 5 0x yd - + =.A. 4 – 3 5 0x y+ = ho c ặ4 – 3 – 45 0.x y= B. 4 3 5 0 x y + + = ho c ặ4 3 3 0.x y+ + = C. 4 3 29 0.x y+ + = D. 4 3 29 0 x y + + = ho c ặ4 3 – 21 0.x y+ =Câu 63. Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ ng tròn ế ươ ế ế ủ ườ()2 2: 4 2 8 0C x y x y+ + - - = , bi t ti p tuy nế ế ếvuông góc v i đ ng th ng ớ ườ ẳ: 2 3 2018 0d x y- + = .A. 032 17x y+ - = ho c ặ032 9 .x y+ - = B. 032 17x y+ + = ho c ặ 03 2 9 .x y + + =C. 032 17x y+ + = ho c ặ032 9 .x y+ - = D. 032 17x y+ - = ho c ặ 03 2 9 .x y + + =Câu 64. Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ ng tròn ế ươ ế ế ủ ườ()2 2: 4 4 4 0C x y x y+ - - + = , bi t ti p tuy nế ế ếvuông góc v i tr c hoànhớ ụ .A. 0x= . B. 0y = ho c ặ 4 0y - =.C. 0x= ho c ặ4 0x- = D. 0y =. Câu 65. Vi t ph ng trình ti p tuy n ế ươ ế ế D c a đ ng tròn ủ ườ()()()2 2: 1 2 8C x y- + + = , bi t ti p tuy nế ế ếđi qua đi m ể()5; 2A- .A. : 5 0xD - = . B. : 3 0 x yD + - = ho c ặ : 7 0 x yD - - =.C. : 5 0xD - = ho c ặ : 3 0 x yD + - =. D. : 2 0 yD + = ho c ặ : 7 0 x yD - - =.Câu 66. Vi t ph ng trình ti p tuy n ế ươ ế ế D c a đ ng tròn ủ ườ()2 2: 4 4 4 0C x y x y+ - - + = , bi t ti pế ếtuy n đi qua đi m ế ể()4;6B .A. : 4 0xD - = ho c ặ: 3 4 36 0x yD + - = .B. : 4 0xD - = ho c ặ: 6 0yD - = .C. : 6 0yD - = ho c ặ: 3 4 36 0x yD + - = .D. : 4 0xD - = ho c ặ: 3 4 12 0x yD - + = .Câu 67. Cho đ ng tròn ườ()()()2 2: 1 1 25C x y+ + - = và đi m ể()9; 4M- . G i ọ D là ti p tuy n c a ế ế ủ() C,bi t ế D đi qua M và không song song v i các tr c t a đ . Khi đó kho ng cách t đi m ớ ụ ọ ộ ả ừ ể()6;5Pđ n ế D b ng:ằA. 3 . B. 3 . C. 4. D. 5. Câu 68. Có bao nhiêu đ ng th ng đi qua g c t a đ ườ ẳ ố ọ ộO và ti p xúc v i đ ng trònế ớ ườ()2 2: 2 4 11 0C x y x y+ - + - =? www.thuvienhoclieu .com Trang 11www.thuvienhoclieu .comA. 0. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 69. Cho đ ng tròn ườ()()()2 2: 3 3 1C x y- + + = . Qua đi m ể()4; 3M- có th k đ c bao nhiêuể ẻ ượđ ng th ng ti p xúc v i đ ng tròn ườ ẳ ế ớ ườ()C ?A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô s .ốCâu 70. Có bao nhiêu đ ng th ng đi qua đi m ườ ẳ ể()2;0N- ti p xúc v i đ ng trònế ớ ườ()()()2 2: 2 3 4C x y- + + =?A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô s . ốĐÁP ÁN VÀ L I GI IỜ ẢCâu 1. ()()()()2 2: 1 3 16 1; 3 , 16 4.- + + = ¾¾® - = =C x y I R Ch n B.ọCâu 2. ()()()22: 4 5 0; 4 , 5.+ + = ¾¾® - =C x y I R Ch n A.ọCâu 3. ()()()22: 1 8 1; 0 , 8 2 2.+ + = ¾¾® - = =C x y I R Ch n C.ọCâu 4. ()()2 2: 9 0; 0 , 9 3.+ = ¾¾® = =C x y I R Ch n D.ọCâu 5. Ta có ()()()2 2226 2: 6 2 6 0 3, 1, 62 23; 1 , 3 1 6 2. .-+ - + + = ® = = = = - =- -® - = + - - =C x y x y a b cI RCChoïnCâu 6 . ()()2 2: 4 6 12 0 2, 3, 12 2; 3 ,4 9 12 5.+ - + - = ® = = - = - ® -= + + =C x y x y a b c IRChoïn A.Câu 7 . ()()2 2: 4 2 3 0 2, 1, 32; 1 , 4 1 3 2 2.+ - + - = ® = = - = -® - = + + =C x y x y a b cI RC hoïn A.Câu 8 . Ta có:()()2 2 2 21: 2 2 8 4 1 0 4 2 022, 11 222; 1 , 4 1 .12 22+ - + - = Û + - + - =ì= = -ïïï® ® - = + + =íï= -ïïîC x y x y x y x ya bI RcChoïn B.Câu 9 . ()2 2 2 21 11: 16 16 16 8 11 0 02 16+ + - - = Û + + - - =C x y x y x y x y1 1;2 41 1 111.4 16 16ìæ öï÷ïç-÷ïç÷çïè øïï®íïïï= + + =ïïïîIRCh n D.ọCâu 10 . ()()2 2: – 10 11 0 5; 0 , 25 0 11 6.+ - = ® - = + + =C x y x I R Ch n C.ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 12www.thuvienhoclieu .comCâu 11 . ()2 25 25 5: – 5 0 0; , 0 0 .2 4 2æ ö÷ç+ = ® = + - =÷ç÷çè øC x y y I R Ch n C.ọCâu 12. ()()()2 22 2: 1 2 25 2 4 20 0.- + + = Û + - + - =C x y x y x y Ch n C.ọCâu 13. ()()2 26; 7: 12 14 4 036 49 4 9ìï-ïï+ + - + = ®íï= + - =ïïîIC x y x yR()()()2 2: 6 7 81.® + + - =C x y Ch n B.ọCâu 14. ()()[]2 2: 10 1 0 5; 0 ; 5.+ - + = ® ® =C x y x I d I Oy Ch n D.ọCâu 15. ()[]2 25 7 7 7: 5 7 3 0 ; ; .2 2 2 2æ ö÷ç+ + + - = ® - - ® = - =÷ç÷çè øC x y x y I d I Ox Ch n C.ọCâu 16. ()()()2 20; 0: : 1.1ìïï® + =íï=ïîIC C x yR Ch n B.ọCâu 17. ()()()()()2 22 21; 2: : 1 2 9 2 4 4 0.3ìïï® - + - = Û + - - - =íï=ïîIC C x y x y x yR Ch n A.ọCâu 18. ()()()()()2 21; 5: : 1 5 26.26ìï-ïï® - + + =íï= =ïïîIC C x yR OI Ch n C.ọCâu 19. ()()()()()()()2 22 22; 3: : 2 3 52.2 2 3 3 52ìï-ïï® + + - =íï= = + + - - =ïïîIC C x yR IM ()2 2: 4 6 39 0.+ + - - =C x y x y Ch n D.ọCâu 20. ()()()()()()()2 22 22; 3: : 2 3 5.1 11 3 5 1 52 2ìï-ïïï® - + + =íï= = - + - + =ïïïîIC C x yR AB Ch n D.ọCâu 21. ()()()()()()()2 22 24; 3: : 4 3 134 1 3 1 13ìïïï® - + - =íï= = - + - =ïïîIC C x yR IA 2 28 6 12 0.Û + - - + =x y x y Ch n A.ọCâu 22. ()()[]()()()2 22; 3: : 2 3 9.; 3ìïï® - + - =íï= =ïîIC C x yR d I Ox Ch n A.ọCâu 23. ()()[]()()()2 22; 3: : 2 3 4.; 2ìï-ï® - + + =íï= =ïîIC C x yR d I Oy Ch n C.ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 13www.thuvienhoclieu .comCâu 24. ()()[]()()()2 22;1: : 2 1 1.6 4 5; 19 16ìï-ïïï® + + - =í- - +ï= = =ïï+ïDîIC C x yR d I Ch n A.ọCâu 25. ()()[]()()()2 21; 24: : 1 2 .1 4 725;1 4 5ìï-ïïï® + + - =í- - +ï= = =ïï+DïîIC C x yR d I Ch n B.ọCâu 26. ()2 2, ,: 2 2 0Î + + + + =C x y ax byBcA C ()16 8 0 120 4 8 0 1 1;1 .16 8 0 8ì ì+ + = = -ï ïï ïï ïï ïÛ + + + = Û = - ®í íï ïï ïï ï+ + = = -ï ïî îb c aa b c b Ia c c Ch n D.ọCâu 27. ()()()()2 23; 03 0 0 45.2 2 20; 4ìïïï®íï-ï= -- + -^ ®ï=î= ==BAACBC RBCBAuuruuur Ch n D.ọCâu 28. ()2 210 6 2 0 2: 2 2 0 10 2 6 0 1 .8 4 4 0 20, ,ì ì- - + = = -ï ïï ïï ïï ïÎ + + + + = Û - + + = Û =í íï ïï ïï ï- + + = = -ï ïî îa b c aC x y ax by c a bAbCca b c cB V y ậ()2 2: 4 2 20 0.+ - + - =C x y x y Ch n A.ọCâu 29. ()2 220 4 8 0 2: 2 2 0 50 10 10 0 1 .40 12 4 0 20, ,ì ì- + + = = -ï ïï ïï ïï ïÎ + + + + = Û + + + = Û = -í íï ïï ïï ï+ - + = = -ï ïî îa b c aC x y ax by c a b c ba b c cA B C V y ậ()2 2: 4 2 20 0.+ - - - =C x y x y Ch n D.ọCâu 30. ()2 2, ,: 2 2 0Î + + + + =C x y ax byBcA C 5 2 4 039 6 0 .24, 188 4 4 0ì+ - + =ï ìïïï= -ïïïÛ - + = Ûí íï ïï ï= - = -ï ï+ - + =îïîa b caa cb ca b cV y ậ()2 2: 3 8 18 0.+ - - - =C x y x y Ch n B.ọCâu 31. ()()()()()()()2 24; 3: 4 3 25.520; 0 , 8; 0 , 0; 6ìïïïï^ ® ® - + - =íï= =ïïï®îIOO AB C xByAROAB Ch n A.ọCâu 32. Ta có ()()()0; 0 , ; 0 , 0;^®O A a B bOAOB()2 22 22 2;2 2:2 2 42 2ìæ öï÷ïç÷ïç÷çïè øæ ö æ ö+ïï÷ ÷ç ç® ® - + - =÷ ÷íç ç÷ ÷ç çïè ø è ø+ïï= =ïïïîa bIa b a bC x yAB a bR www.thuvienhoclieu .com Trang 14www.thuvienhoclieu .com()2 2: 0.¾¾® + - - =C x y ax by Ch n C.ọCâu 33. ()()()()2 22 2 224; 0 1 1 5 3 4; 010ìï=ïïï® = = Û = - + = - + ®íïïï=ïîaI a IA IB R R a a IR . V y đ ng tròn c n tìm là: ậ ườ ầ()224 10.- + =x y Ch n B.ọCâu 34. ()()()()2 22 2 2240; 1 1 3 5 0; 410ìï=ïïï® = = Û = + - = + - ®íïïï=ïîaI a IA IB R R a a IR . V y đ ng tròn c n tìm là: ậ ườ ầ()224 10.+ - =x y Ch n B.ọCâu 35. Ta có: (); 3 10Î D ® + ® = =I a a IA IBIR()()()()2 2 2 221 3 8 2 3 7Û = + + + = + + +R a a a a()233;1 .5ìï= -ïïïÛ -íïïï=ïîaIRV y đ ng tròn c n tìm là: ậ ườ ầ()()2 23 1 5.+ + - =x y Ch n D.ọCâu 36. D th y ễ ấÎ DA nên tâm I c a đ ng tròn n m trên đ ng th ng qua ủ ườ ằ ườ ẳ A vuông góc v i ớ Dlà ()1; 34 3 5 0 1: 4 3 5 0 : .3 8 0 35ìì ìï-+ + = =ï ïï ï ï¢ ¢D + + = ® = D Ç Û ®í í íï ï ï+ + = = -= =ï ïî î ïîIx y xx y I dx y yR IAV y ph ng trình đ ng tròn là: ậ ươ ườ()()2 21 3 25.- + + =x y Ch n D.ọCâu 37. ()[]()()5; 04 405 3 ; ; 2 2 2 2 .21; 22éé-=êêÎ ® - ® D = = Û = Û ®êê=-ëêëIaad I a a d I RaII V y các ph ng trình đ ng tròn là: ậ ươ ườ()225 8- + =x y ho c ặ()()2 21 2 8.+ + - =x y Ch n A.ọCâu 38. ()[]()()2 2 ; , 1 ; 5210 55 8; 353Î ® - < ® D = =é=+êÛ = Û ® -ê= -ëd I a a a d I RlIaIaa . V y ph ng trình đ ng tròn là: ậ ươ ườ()()2 28 3 25.- + + =x y Ch n D.ọCâu 39. ()[][]()()12 5 ; ; ; 12 53 3; 3 , 3.2 2; 2 , 2Î ® - ® = = = - =é= ® - =ê®ê= ® =êëd I a a R d I Ox d I Oy a aa I Ra I RI www.thuvienhoclieu .com Trang 15www.thuvienhoclieu .comV y ph ng trình các đ ng tròn làậ ươ ườ : ()()2 22 2 4- + - =x y ho c ặ()()2 23 3 9.+ + - =x y Ch n D.ọCâu 40. Ta có: ()[][]()()1 218 14 35; ; ;10 108 5; 8 , 10.2 5; 2 , 2 10- -Î D ® ® = = = =é= ® =êÛêê= - ® - =ëa aI a R d I d d I da I Ra I RIV y ph ng trình các đ ng tròn:ậ ươ ườ ()()2 25 8 10- + - =x y ho c ặ()()2 25 2 40.- + + =x y Ch n A.ọCâu 41. Tâm I c a đ ng tròn n m trên đ ng th ng qua ủ ườ ằ ườ ẳ M vuông góc v i ớ D là (): 3 0 ; 3 .¢D + - = ® -x y I a a Ta có: ()()()()2 2 2 22 2 21 5 1 1= = = - + - = - + -R IA IM a a a a ()()()2223; 03 : 3 8.8ìïïÛ = ® ® - + =íï=ïîIa C x yR Ch n D.ọCâu 42. Vì ()2;1M thu c góc ph n t (I) nên ộ ầ ư(); , 0.>A a a a Khi đó: ()()2 22 22 1= = = - + -R a IM a a()()()()()()()()2 22 21 1;1 , 1 : 1 1 1.5 5; 5 , 5 : 5 5 25é= ® = ® - + - =êÛêê= ® = ® - + - =ëa I R C x ya I R C x y Ch n A.ọCâu 43. Vì ()2; 1-M thu c góc ph n t (IV) nên ộ ầ ư(); , 0.- >A a a a Khi đó: ()()2 22 22 1= = = - + -R a IM a a ()()()()()()()()2 22 21 1; 1 , 1 : 1 1 1.5 5; 5 , 5 : 5 5 25é= ® - = ® - + + =êÛêê= ® - = ® - + + =ëa I R C x ya I R C x y Ch n D.ọCâu 44. : 1 0,- + =AB x y đo n ạ AB có trung đi m ể()2; 3®M trung tr c c a đo n ự ủ ạ AB là(): 5 0.; 5 ,+ - = ®Î-d x y I a a a¢ Ta có: []()()()2 22 2; 1 3 4 4;1 , 10.10+= = = - +D- = Û = ® =aR IA d I a a a I RV y ph ng trình đ ng tròn là: ậ ươ ườ()()2 22 24 1 10 8 2 7 0.- + - = Û + - - + =x y x y x y Ch n D.ọ Câu 45. : 2 5 0,- + =AB x y đo n ạ AB có trung đi m ể()1; 2®M trung tr c c a đo n ự ủ ạ AB là www.thuvienhoclieu .com Trang 16www.thuvienhoclieu .com(): 2 4 0.; 4 2 , 5+ - = ® - <d x y I a a a Ta có[]()()()2 211 8; 1 2 3 3 3; 2 , 5.5-= = = + + - = Û = ® - =DaR IA d I a a a I RV y ph ng trình đ ng tròn là: ậ ươ ườ()()2 23 2 25.- + + =x y Ch n A.ọ Câu 46. Ch n B.ọCâu 47. Xét ph ng trình d ngươ ạ : 2 22 2 0,+ - - + =x y ax by c l n l t tính các h s ầ ượ ệ ố, ,a b c và ki m traểđi u ki n ề ệ2 20.+ - >a b c 2 2 2 24 6 12 0 2, 3, 12 0.+ - + - = ® = = - = - ® + - >x y x y a b c a b c Ch n D.ọCác ph ng trình ươ2 2 2 24 10 6 2 0, 2 4 8 1 0+ - - - = + - - + =x y x y x y x y không có d ng đã nêu lo i cácạ ạđáp án A và C. Đáp án 2 22 8 20 0+ - - + =x y x y không th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ2 20.+ - >a b c Câu 48. Lo i các đáp án D vì không có d ng ạ ạ2 22 2 0.+ - - + =x y ax by cXét đáp án A : 2 2 2 22 4 9 0 1, 2, 9 0+ - + = ® = - = = + < ®+- ® -x y x y a b c a b clo i A.ạXét đáp án B : 2 2 2 26 4 13 0 3, 2, 13 0+ - + + = ® = = - = ® + - < ®x y x y a b c a b clo i B.ạXét đáp án D : 2 2 2 2 2 222 2 8 4 6 0 4 2 3 0 1 0.3ì=ïïïï+ - - - = Û + - - - = ® = ® + - >íïïï= -ïîax y x y x y x y b a b ccCh n D.ọCâu 49. Lo i các đáp án C và D vì không có d ng ạ ạ2 22 2 0.+ - - + =x y ax by cXét đáp án A : 2 2 2 21 19 0 , , 9 02 2+ - - + = ® = = = ® + - < ®x y x y a b c a b c lo i A.ạXét đáp án B : 2 2 2 210 , 0 02+ - = ® = = = ® + - > ®x y x a b c a b c Ch n B.ọCâu 50. Xét A : 2 2 2 21 14 0 , , 4 02 2+ - + + = ® = = - = ® + - < ®x y x y a b c a b cCh n A.ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 17www.thuvienhoclieu .comCác đáp án còn l i các h s ạ ệ ố, ,a b c th a mãn ỏ2 20.+ - >a b c Câu 51. Ta có: ()2 2 22 2 – 1 2 0+ + + + =x y mx m y m 2 2211 0 2 1 0 .22ìï= -ïïï® = - ® + - > Û - + > Û <íïïï=ïîa mb m a b c m mc m Ch n A.ọCâu 52. Ta có: ()()2 2 2 22 4 2 6 0 2 2 06ì=ïïïï+ - - - + - = ® = - ® + - >íïïï= -ïîa mx y mx m y m b m a b cc m215 15 10 0 .2é<êÛ - + > Ûê>ëmm mm Ch n B.ọCâu 53. Ta có: 2 2 2 2 212 2 10 0 0 9 010ì=ïïïï+ - + + = ® = - ® + - > Û - >íïïï=ïîax y x my b m a b c mc34; 5 ;10.3é< -êÛ Û = ¼ê>ëmmm Ch n C.ọCâu 54. 2 2 2 2 24– 8 10 0 5 49 8.ì=ïïïï+ + + = ® = - ® + - = = Û = -íïïï=ïîax y x y m b a b c R mc m Ch n C.ọCâu 55. Ta có: ()2 212 1 4 1 0 21ì= +ïïïï+ - + + - = ® = -íïïï= -ïîa mx y m x y bc()22 2 2min1 5 5 1.® = + - = + + ® = Û = -R a b c m R m Ch n B.ọCâu 56. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()2; 2- -I nên ti p tuy n t i ế ế ạ M có VTPT là ()4; 3 ,= =n IMuuurr nên cóph ng trình là: ươ()()4 2 3 1 0 4 3 11 0.- + - = Û + - =x y x y Ch n D.ọCâu 57. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()1; 2-I nên ti p tuy n t i ế ế ạ A có VTPT là ()()2; 2 2 1; 1 ,= = - = -n IAuurrNên có ph ng trình là: ươ()()1. 3 1. 4 0 7 0.- - + = Û - - =x y x y Ch n C.ọCâu 58. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm 3 1;2 2æ ö÷ç÷ç÷çè øI nên ti p tuy n t i ế ế ạ N có VTPT là ()1 3 1; 1; 3 ,2 2 2æ ö÷ç= = - - = -÷ç÷çè øn INuurr www.thuvienhoclieu .com Trang 18www.thuvienhoclieu .comNên có ph ng trình là: ươ()()1 1 3 1 0 3 2 0.- + + = Û + + =x y x y Ch n D.ọCâu 59. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()3; 1 , 5- =I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ(): 2 0 7 .D + + = =/x y c cTa có []50; 5 .105é+=ê= D Û = Ûê= -ëccR d Ic Ch n B.ọCâu 60. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()2; 2 , 5- - =I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ(): 3 4 0 2018 .D - + = =/ -x y c cTa có []223; 5 .275é+=ê= D Û = Ûê= -ëccR d Ic Ch n A.ọCâu 61. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()2;1 , 5=I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ(): 4 3 0 14 .D + + = =/x y c cTa có []()1411; 5 .536é=+ê= D Û = Ûê= -ëc lcR d Ic Ch n C.ọCâu 62. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()2; 4 , 5- =I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ: 4 3 0 .D + + =x y cTa có []429; 5 .215é-=ê= D Û = Ûê= -ëccR d Ic Ch n D.ọCâu 63. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm () 2;1 , 13- =I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ: 3 2 0.D + + =x y cTa có []417; 13 .913é-=ê= D Û = Ûê= -ëccR d Ic Ch n C.ọCâu 64. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()2; 2 , 2=I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ: 0.D + =x c Ta có []0; 2 2 .4é=ê= D Û + = Ûê= -ëcR d I cc Ch n C.ọCâu 65. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()1; 2 , 2 2- =I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ()2 2: 5 2 0 0 .D + - + = + =/ax by a b a bTa có: []2 22 241; 2 2 0 .1, 1é= ® = =êD = Û = Û - = Ûê= - ® = = -+ëaa b a bd I R a ba b a ba b Ch n B.ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 19www.thuvienhoclieu .comCâu 66. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()2; 2 , 2=I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ()2 2: 4 6 0 0 .D + - - = + =/ax by a b a bTa có: []()2 22 40 1, 0; 2 3 4 0 .3 4 3, 4é+= ® = =êD = Û = Û + = Ûê= - ® = = -+ëa bb a bd I R b b ab a a ba b Ch n D.ọCâu 67. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()1;1 , 5- =I R và ti p tuy n có d ng ế ế ạ(): 9 4 0 0 .D + - + = =/ax by a b abTa có: []()2 210 5; 5 3 4 0-D = Û = Û - =+a bd I R a a ba b 3 4 4, 3 : 4 3 24 0.Û = ® = = ® D + - =a b a b x y[]24 15 24; 3.5+ -D = =d P Ch n B.ọCâu 68. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()1; 2 , 4 5- = ® = < ®I R OI R không có ti p tuy n nào c a đ ngế ế ủ ườtròn k t ẻ ừ O . Ch n A.ọCâu 69. Vì ()ÎMC nên có đúng 1 ti p tuy n c a đ ng tròn k t ế ế ủ ườ ẻ ừ M . Ch n C.ọCâu 70. Đ ng tròn (ườ C ) có tâm ()2; 3 , 2 16 9 5- = ® = + = > ®I R IN R có đúng hai ti p tuy n c aế ế ủđ ng tròn k t ườ ẻ ừ N . Ch n C.ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 20

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận