Tài liệu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin trong ảnh

2,292 0

15 xu (1 xu = 1.000đ)

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #an toàn thông tin#giấu tin#giấu tin trong ảnh

Mô tả chi tiết

Tài liệu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin trong ảnh

1, Kỹ thuật giấu tin trong ảnh

1.1, Khái niệm Pixel

1.2, Một số định dạng ảnh

1.3, Các phương pháp giấu tin

1.3.1, Giấu tin trong miền quan sát

1.3.2, Các phương pháp dựa vào kỹ thuật biến đổi ảnh

1.3.3, Các phương pháp sử dụng mặt nạ giác quan

2, Phương pháp giấu tin trên miền không gian

2.1, Phương pháp thay thế

2.1.1, Tổng quan về phương pháp thay thế LSB

2.1.2, Phương pháp giấu tin và tách tin trên k bit LSB

2.1.3, Đánh giá phương pháp LSB

2.2, Phương pháp hoán vị giả ngẫu nhiên

2.2.1, Tổng quan về phương pháp hoán vị giả ngẫu nhiên

2.2.2, Bộ sinh số giả ngẫu nhiên PRNG

2.2.3, Kỹ thuật giấu tin bằng phương pháp hoán vị giả ngẫu nhiên

2.2.1)Đánh giá về phương pháp hoán vị giả ngẫu nhiên

3, Phương giấu tin trên miền tần số

3.1, Phương pháp biến đổi miền tần số DCT

3.1.1, Ý tưởng

3.1.2, Tiền xử lý ảnh

3.1.3, Biến đổi DCT

3.1.4, Phương pháp giấu tin vào bảng lượng tử hóa

3.1.5, Phương pháp giấu tin vào bảng hệ số DCT

3.2, Phương pháp biến đổi DWT

3.2.1, Giới thiệu về biến đổi DWT

3.2.2, Quy trình giấu tin sử dụng kỹ thuật biến đổi DWT

Tài liệu liên quan

Bình luận