Bài tập trắc nghiệm tổng ôn và ứng dụng hàm số ôn thi THPTQG môn Toán mới nhất

396 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 12#đề thi toán#hàm số#THPTQG toán

Mô tả chi tiết

Chủ đề 1.ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Câu 1: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Cho hàm số

4 2 2 y f x ax b x a      ( ) 1 ( 0). Trong các

khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?
A. Hàm số nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng.
B. Hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.
C. Với a  0, hàm số có ba điểm cực trị luôn tạo thành một tam giác cân.
D. Với mọi giá trị của tham số a, b ( 0) a  thì hàm số luôn có cực trị.
Câu 2: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Các giá trị của tham số m để phương trình

2 2
x x m   2 có đúng 6 nghiệm thực phân biệt là:
A.0 1   m B.m  0 C.m 1 D.m  0

Nội dung

TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG Chủ đề 1 .ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 1: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 4 2 2( ) 1 ( 0).y f x ax b x a      Trong các kh ẳng định dưới đây, khẳng đị nh nào là đúng? A. Hàm số nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng.B. Hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.C. Với 0,a  hàm số có ba điểm cực trị luôn tạo thành một tam giác cân.D. Với mọi giá trị của tham số a, b ( 0)a  thì hàm số luôn có cực trị.Câu 2: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Các giá tr ị c ủa tham s ố m để phương trình 2 22x x m   có đúng 6 nghiệ m thực phân bi ệt là: A. 0 1 m  B.0m  C.1m  D.0m Câu 3: (T HPT AN NHƠN 1 – BÌNH ĐỊ NH) Cho hàm s ố . V ới giá tr ị th ực nào c ủa avà b sau đây thì đồ thị hàm s ố c ắt tr ục tung t ại  0; 1A  và có đườ ng tiệm c ận ngang1y  ? A. . B. . C. . D. . Câu 4: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH ĐỊ NH) Cho hàm s ố  y f x  xác đị nh, liên t ục trên R và có b ảng bi ến thiên : Kh ẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? A. Hàm s ố có đúng mộ t cực tr ị.B. Hàm s ố có giá tr ị c ực ti ểu b ằng 2 .C. Hàm s ố có giá tr ị l ớn nh ất b ằng 2 và giá tr ị nh ỏ nh ất b ằng 3 .D. Hàm s ố đat cực đạ i tại 0x  và đạ t cực ti ểu t ại 1x  .Câu 5: (THPT LÝ T Ự TRỌNG – BÌNH ĐỊ NH) Cho hàm s ố 3 2y ax bx cx d     . Nếu đồ thị hàm s ố có hai điể m cực tr ị là g ốc t ọa độ O và điể m  2; 4A  thì phương trình củ a hàm số là: A. 3 23y x x    .B. 33y x x    .C.33y x x   .D. 3 23y x x   .Câu 6: (THPT TUY PHƯỚ C – BÌNH ĐỊ NH) Cho đồ thị hàm s ố 4 2y ax bx c    có đồ thị như sau 1ax byx1, 1a b 1, 0a b 1, 1a b  1, 2a b + ∞-32- ∞ +-+0 +∞10- ∞yy'xTỔNG ÔN: HÀM SỐ - ỨNG DỤNG HÀM SỐTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 2 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Xác định d ấu c ủa a; b; c -3 -2-1 123-2 2xyA.0, 0, 0a b c  .B.0, 0, 0a b c  .C.0, 0, 0a b c   . D.0, 0, 0a b c  .Câu 7: (THPT TUY PHƯ ỚC – BÌNH Đ ỊNH) Cho hà m số y f x có đ ồ th ị như sau -4-2 24-1 1 2 3xyXác định s ố đi ểm c ực ti ểu c ủa hàm s ố y f x A.3 B. 2 C.1 D.0Câu 8: (THPT TRI ỆU SƠN – THANH HÓA) Hàm s ố 3 22 3 3y x m x m      có hai đi ểm phân bi ệt đ ối x ứng nhau qua gố c t ọa đ ộ O khi giá tr ị c ủ a m là: A.1m . B.1, 1m m  .C.1, 2m m . D.0m.Câu 9: (THPT VI ỆT Đ ỨC – HÀ N ỘI) Cho đư ờng cong  3 1:2xC yx. Có bao nhiêu đi ểm trên đ ồ th ị Csao cho t ổng kho ảng cách t ừ đi ểm đó đ ến 2 đư ờng ti ệm c ận c ủa Cb ằng 6? A.4B.2C.0D. 6Câu 10: (THPT VI ỆT ĐỨC – HÀ N ỘI) Cho h àm số 3 2   y ax bx cx dcó đồ th ị như hình v ẽ bên. M ệnh đ ề nào dư ới đây đúng? A.0, 0, 0, 0   a b c d .B.0, 0, 0, 0   a b c d .C.0, 0, 0, 0   a b c d .D.0, 0, 0, 0   a b c d .Câu 11: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Cho hàm s ố ( )y f x có đ ồ th ị ( )y f x c ắ t tr ục Ox t ại ba đi ểm có hoành đ ộ a b c  như hình v ẽ. M ệnh đ ề nào dư ới đây là đúng? A.( ) ( ) ( ).f c f a f b TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG B. ( ) ( ) ( ).f c f b f a  C. ( ) ( ) ( ).f a f b f c  D. ( ) ( ) ( ).f b f a f c  Câu 12: (THPT ĐỨC TH Ọ - HÀ TĨNH) Cho hàm s ố  y f x  xác đị nh và liên t ục trên t ập  \ 1D   và có b ảng bi ến thiên: D ựa vào b ảng bi ến thiên c ủa hàm s ố  y f x  . Khẳng định nào sau đây là khẳng đị nh sai ? Câu 13: (THPT NGÔ SĨ LIÊN) Hàm số 4 2y ax bx c    có đồ thị như hình vẽ . Mệnh đề nào sau đây đúng? A.   0; 0; 0.a b cB.   0; 0; 0.a b cC.   0; 0; 0.a b cD.   0; 0; 0.a b cCâu 14: (THPT PH ẠM VĂN ĐỒNG – PHÚ YÊN) Cho hàm số 3 2y ax bx cx d     có đồ thị như hình v ẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. 0, 0, 0, 0a b c d     .B. 0, 0, 0, 0a b c d     .C. 0, 0, 0, 0a b c d     .D. 0, 0, 0, 0a b c d     .Câu 15: (THPT PH ẠM VĂN ĐỒNG – PHÚ YÊN) Cho hàm số  y f x  có đạ o hàm  f x trên  và đồ thị c ủa hàm s ố f x cắt tr ục hoành t ại điểm , , ,a b c d (hình sau). 0x 1 'y y   3 2 A.Giá tr ị nh ỏ nh ất c ủa hàm s ố trên đoạ n 1; 8bằng 2.B. Phương trình fxm có 3 nghiệm th ực phân bi ệt khi m  2.C. Hàm s ố đạ t c ực ti ểu t ại x 3.D. Hàm s ố ngh ịch bi ến trên kho ảng  ; 3.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG Chọn kh ẳng đ ịnh đúng trong các kh ẳng đ ịnh sau: A.    f a f b f c f d   .B.    f a f c f d f b   .C.    f c f a f d f b   .D.    f c f a f b f d   .Chủ đề 2. TIỆM CẬN Câu 1: (THPT AM STERDAM HÀ N ỘI) Đ ồ th ị hàm s ố 2 32xyx x   có bao nhiêu đư ờng ti ệm c ận đ ứng: A. 0 B.1 C.2 D.3Câu 2: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 22 3.x x myx m  Đ ể đ ồ th ị hàm s ố không có ti ệm c ận đ ứng thì các giá tr ị c ủ a tham s ố m là: A. 0m  B.0; 1m m  C. 1m  D.Không tồn tại mCâu 3: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Đ ồ th ị hàm s ố 21xyx có bao nhiêu đư ờng ti ệm c ận ngang: A. 0 B.1 C.2 D.3Câu 4: (THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm s ố 21mx myx . V ới giá tr ị nào c ủa m thì đư ờng ti ệm c ận đ ứng , ti ệm c ận ngang c ủa đ ồ th ị hàm s ố cùng hai tr ục t ọa đ ộ tạ o thành m ột hình ch ữ nh ật có di ện tích b ằng 8 ? A. 2.m  B.1.2m  C.4.m   D.2.m  Câu 5: (THPT AN NHƠN 1 – BÌNH Đ ỊNH) Ti ệm c ậ n ngang c ủa đ ồ th ị hàm s ố 2 20162016xyxlà A. 1; 1y y    . B.1y  . C.2016y   . D.2016y  . Câu 6: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B Ắ C GIANG) Cho hàm s ố 12xyx. Các đường ti ệm c ận đ ứng và ti ệm c ận ngang c ủa đ ồ th ị hàm s ố đã cho có phương trình l ần lư ợt là:TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 5 | THBTN A. 12 ,2x y B.4, 1x y C.14,2x y  D.2, 1x y Câu 7: (CHUYÊN KHTN HÀ N ỘI) Đ ồ th ị hàm s ố 121y x mx  . Đường ti ệm c ận xiên c ủa đ ồ th ị hàm s ố đã cho đi qua đi ểm 0;1A khi m b ằng A.0. B.1.C.2. D.2.Câu 8: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Ti ̀m ca ́c giá tri ̣ thư ̣c cu ̉a m đê ̉ đô ̀ thi ̣ ha ̀m sô ́ 22 3x x myx m không co ́ tiê ̣m câ ̣n đứng. A.0m. B.0, 1m m .C.1m . D.1m.Câu 9: (THPT ĐÔNG QUAN) Đ ể đ ồ th ị hàm s ố 3mxyx m có t iệ m c ận đ ứng là đư ờng1x, ti ệm c ận ngang là đư ờng1y. Giá tr ị c ủ a m là: A.1. B.2.C.1. D.3.Câu 10: (THPT ĐÔNG QUAN) Cho hàm s ố 11xymx( m là tham s ố). V ới giá tr ị nào c ủa m thìđ ồ th ị hàm s ố đã cho có ti ệm c ận đ ứng ? A.\ 0;1m B.\ 0mC.\ 1mD.mCâu 11: (THPT ĐÔNG QUAN) Đ ồ th ị hàm s ố 213 2xyx x  có bao nhiêu đư ờng ti ệm c ận? A. 2 B.3 C.1 D.4Câu 12: (THPT HÀ TRUNG – THANH HÓA) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủ a m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 223 2x myx x  có đúng hai đư ờng ti ệm c ận? A.1mvà 4m. B.1m. C.4m. D.0m.Câu 13: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m sao cho đ ồ th ị hàm s ố 23 14xymxcó hai ti ệm c ận ngang : A.0m. B.0m.C.0m.D.2 2m  .Câu 14: (THPT KI ẾN AN) Cho hàm s ố323 2.4 3x xyx x  Kh ẳng đ ịnh nào sau đây đúng? A. Đồ th ị hàm s ố đã cho không có ti ệm c ận đ ứng.B. Đồ th ị hàm s ố đã cho có đúng m ột ti ệm c ận đ ứng.C. Đồ th ị hàm s ố đã cho có hai ti ệm c ận đ ứng là các đư ờng th ẳng 1yvà 3.yD. Đồ th ị hàm s ố đã cho có hai ti ệm c ận đ ứng là các đư ờng thẳng 1x và 3.xTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 6 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Câu 15: (S Ở GD BÌNH Đ ỊNH) Tìm m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 2222x xyx x m   có 2 ti ệm c ận đ ứng A.1m và 8m B.1m và 8m  C.1m và 8m  D.1mCâu 16: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM Đ ỊNH) Đư ờng ti ệm c ận ngang c ủa đ ồ th ị hàm s ố : 214 1xyx là : A.12y B.1yC.12yD.0yCâu 17: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM Đ ỊNH) Bi ết đ ồ th ị hàm s ố 22(2 ) 16m n x mxyx mx n      nh ận tr ục hoành và tr ục tung làm 2 ti ệm c ận thì : ?m n  A.6B. 6C. 8D.9Câu 18: (THPT PHÙ CÁT – BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố 21mx myx . V ới giá tr ị nào c ủa m thì đư ờng ti ệm c ận đ ứng, ti ệm c ận ngang c ủa đ ồ th ị hàm s ố cùng hai tr ục t ọa đ ộ tạ o thành m ột hình ch ữ nh ật có di ện tích b ằng 8. A.2m. B. 12m . C.4m . D.2m .Câu 19: (THPT TRƯNG VƯƠNG – BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố 2 56xyx x m , v ới giá tr ị nào c ủa m thì đ ồ th ị hàm s ố có ba ti ệm c ận ? A. m. B.9m.C.9mvà 5m. D. 9mvà 5m.Câu 20: (THPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm s ố: 13 1mxyx n . Đ ồ th ị hàm s ố nh ận tr ục hoành và tr ục tung làm ti ệm c ận ngang và ti ệm c ận đ ứng. Khi đó t ổng m n b ằng: A.13B.13C.23D. 0Câu 21: (THPT TR ẦN PHÚ – H ẢI PHÒNG) Cho hàm s ố 22 3x x myx m  có đ ồ th ị C. Tìmt ất c ả giá tr ị c ủa m đ ể Ckhông có t iệ m c ận đ ứng. A.0mB.1mC.2mD.0m ho ặc 1mCâu 22: (THPT TR ẦN PHÚ – H ẢI PHÒNG) Cho hàm s ố 22xyx có đ ồ th ị C. Tìm t ọa đ ộ đi ểm M có hoành đ ộ dương thu ộc C sao cho t ổng kho ảng cách t ừ M đ ến hai ti ệm c ận nh ỏ nh ất. A.0; 1MB.2; 2M C.1; 3MD.4; 3MCâu 23: (THPT QU ẢNG XƯƠNG – THANH HÓA) Tìm t ất c ả các ti ệm c ận đ ứng c ủa đ ồ th ị hàm s ố 222 1 35 6     x x xyx x. A.3 x và 2 x.B. 3 x .C.3xvà 2x .D.3x.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 7 | THBTN Câu 24: (THPT QUẢ NG XƯƠNG – THANH HÓA) S ố các đư ờng ti ệm c ận đ ứng c ủa đ ồ th ị hàm s ố 23 21xyx  là: A.0. B.2.C.3. D.1.Câu 25: (THPT QUẢ NG XƯƠNG – THANH HÓA) Bi ết đ ồ th ị hàm s ố 22(4 ) 112a b x axyx ax b      nh ận tr ục hoành và tr ục tung làm hai ti ệm c ận thì giá tr ị a b b ằng: A.10. B.2. C.10.D.15.Câu 26: (SGD B ẮC NINH) Xe ́t ca ́c mê ̣nh đê ̀ sau : 1 ) Đ ồ th ị hàm s ố12 3yxcó một đư ờng ti ệm c ận đ ứng và m ột đư ờng ti ệm c ận ngang. 2 ) Đ ồ th ị hàm s ố 21x x xyx   có hai đư ờng ti ệm c ận ngang và m ột đư ờng ti ệm c ận đ ứng. 3 ) Đ ồ th ị hàm s ố 22 11x xyx  có m ột đư ờng ti ệm c ận ngang và hai đư ờng ti ệm c ận đ ứng. S ố mê ̣nh đê ̀ đu ́ng la ̀ A.3. B.1.C.2.D.0.Câu 27: (CHUYÊN THÁI BÌNH) H ỏi đ ồ th ị hàm s ố23 22 1xyx x  có t ất c ả bao nhiêu ti ệm c ận (g ồm ti ệm c ận đ ứng và ti ệm c ận ngang)? A.1.B.4.C.3..D2. Câu 28: (THPT Đ ỨC THỌ - HÀ TĨNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m sao cho đ ồ th ị hàm s ố 22 3x x myx m  không có tiệm c ận đ ứng.A.1.mB.0.mC.1.mD .1mvà 0.mCâu 29: (THPT NGÔ SĨ LIÊN) S ố đư ờng ti ệm c ận c ủa đ ồ th ị hàm s ố 221xyx x  là A.2. B.1.C.3. D.4.Câu 30: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ N ỘI) Tìm t ập h ợp t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 1x myx có đúng hai đư ờng ti ệm c ận. A.; \ 1   . B.; \ 1; 0   .TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 8 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 C.;  . D.; \ 0  .Câu 31: (CHUYÊN DHSP HÀ N ỘI) Tập h ợp các giá tr ị của m để đồ th ị hàm s ố   222 12 1 4 4 1xymx x x mx    có đúng 1 đư ờng ti ệm c ận là A.0 .B.; 1 1; .   C.D.; 1 0 1; .    Câu 32: (THPT TR ẦN HƯNG Đ ẠO – NAM Đ ỊNH) Cho hàm s ố 22 21x x x xyx  có đ ồ th ị C. Kí hi ệu n là s ố ti ệm c ận ngang, d là s ố tiệ m c ận đ ứng. M ệnh đ ề nào sau đây đúng? A.2.n d B..n dC.4.n d D..n dCâu 33: (THPT TR ẦN HƯNG Đ ẠO – NAM Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 212my x x   có ti ệm c ận ngang.A. Không t ồn t ại .mB.2mvà2.m C.1m và2.mD.2.m Câu 41. (THPT GIA L ỘC – H ẢI DƯƠNG) Ch o hàm s ố 2214 9ax xyx bx   có đ ồ th ị C (,a b là các h ằng s ố dương, 4ab ). Bi ết r ằng C có ti ệm c ận ngang y c và có đúng 1 ti ệm c ận đ ứng. Tính t ổng 3 24T a b c   A.1.TB.4.TC.7.TD.11.TCâu 42. (THPT GIA L ỘC – H ẢI DƯƠNG) Cho hàm s ố  242 1 31m xyx , (m là tham s ố th ực ). Tìm m đ ể ti ệm c ận ngang c ủa đ ồ th ị hàm s ố đi qua đi ểm 1; 3A .A.1 m .B.0m.C.2m.D.2 m.Câu 43. (THPT TIÊN LÃNG – H ẢI PHÒNG) T ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 22 12xyx mx m  có 3 ti ệm c ận là A.1m ho ặc0m và 1.3mB.1m  ho ặc 0m.C.1m  và1.3mD.1 0m  và1.3mCâu 44. (CHUYÊN B ẮC GIANG) Tìm s ố đư ờng ti ệm c ận c ủa đ ồ th ị hàm s ố 22 1 3 1  x xyx x. A.0. B.2.C.1. D.3.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 9 | THBTN Câu 34: (CHUYÊN ĐH VINH) Tìm t ất c ả các giá tr ị củ a tham s ố a để đồ th ị hàm s ố 23 2xyxaax có 3 đư ờng ti ệm c ận. A.0, 1a a  . B.0, 1aa  .C. ,10a a . D.0a.Chủ đề 3. SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Câu 35: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Trong t ất c ả các giá tr ị củ a tham s ố m đ ể hàm s ố 3 213y x mx mx m    đ ồng bi ến trên ,giá tr ị nh ỏ nh ất c ủa m là: A .–4 B.–1 C.0 D.1Câu 36: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Xác đ ịnh các giá trị củ a tham s ố m để hàm s ố 3 2 3y x mx m   ngh ịch bi ến trên kho ảng (0; 1)? A .12mB.12mC.0mD.0mCâu 37: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B Ắ C GIANG) Hàm s ố 3 21( 1) ( 1) 13y x m x m x      đ ồng bi ến trên t ập xác đ ịnh c ủa nó khi và ch ỉ khi A. 12mm   B. 12mm   C.2 1m   D.2 1m   Câu 38: (THPT CHUYÊN H Ạ LONG) Tìm các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m để hàm s ố 2sincosm xyx ngh ịch bi ến trên kho ảng 0; .6    A. 5.2mB. 5.2mC . 5.4mD. 5.4mCâu 39: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố m đ ể hàm s ố 1mxyx m đ ồng bi ến trên t ừng kho ảng xác đ ịnh c ủa nó. A .1m ho ặc 1m. B.1m ho ặc 1m.C .1m ho ặc 1m. D.1 1m  .Câu 40: (THPT ĐÔNG QUAN) H àm s ố 1mxyx m đ ồng bi ến trên kho ảng (1; )khi: A.1 1m  . B.1m. C.\ 1;1m   . D.1m.Câu 41: (THPT HÀ TRUNG – THANH HÓA) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa m đ ể hà m s ố 22mxyx mđ ồng bi ến trên m ỗi kho ảng xác đ ịnh. A.22mm  . B.2 2m  .C.22mm . D.2 2m  .TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 10 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Câu 42: (THPT HÀM R ỒNG) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số tan 2tanxyx m đồng biến trên các khoảng 0;4    A.0.mB.1 2.m C. 0.1 2mm  D.2.mCâu 43: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m sao cho hàm s ố22xxe mye m  đồng bi ến trên kho ảng 1ln ; 04    : A.1; 2m  B.1 1;2 2m     C.1; 2m  D.1 1; 1; 2 .2 2m      Câu 44: (THPT HÙNG VƯƠNG – BÌNH Đ ỊNH) Xác đ ịnh m đ ể hàm s ố 3 21 4 7y x m x x     có độ dài kho ảng ngh ịch bi ến b ằng 2 5 A.2, 4m m  . B.1, 3m m . C.0, 1m m  .D.2, 4m m  .Câu 45: (THPT KI ẾN AN) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủ a mđ ể hàm s ố2 sin 1sinxyx mđồng bi ến trên kho ảng 0; .2   A.1m B.1mC.0mD.1m Câu 46: (THPT KI ẾN AN) Tìm t ất c ả các giá trị mđể hàm s ố3 212 23y x x mx   nghịch bi ến trên kho ảng 0; 3 : A.3mB.0mC.4mD.0mCâu 47: (THPT LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH PHƯ ỚC) Tập h ợp các giá tr ị củ a m để hàm s ố 3 21( 1) 3( 2) 13y mx m x m x      đ ồng bi ến trên kho ảng 2; là : A.2;13S   B.2;3S    C.;1S D.2;13S    Câu 48: (THPT L ỤC NGẠN 1 – B Ắ C NINH) Hãy ch ọn câu tr ả l ờ i đúng: Hàm s ố xxy sin2 : A. Ngh ịch bi ến trên t ập xác đ ịnh B.Đồng bi ến trên ; 0C. Đồng bi ến trên t ập xác đ ịnh D.Đồng bi ến trên 0;Câu 49: (S Ở GD BÌNH Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m sao cho hàm s ố 1 2 2m x myx m   ngh ịch bi ến trên kho ảng 1; .A.( ;1) (2; )m   B.1mC.1 2m  D.1 2m TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC BẮ C–TRUNG –NAM 11 | THBTN Câu 50: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊ NH) Cho hàm s ố 22 2x mx myx m   . Với giá tr ị nào c ủa m thì hàm s ố đồ ng bi ến trên kho ảng (1; A.3 1724m  B. m 2C.3 174m  D.3 1724mmCâu 51: (THPT NGÔ GIA T Ự) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m để hàm s ố cosy x m x  đồ ng bi ến trên  . A.1m. B.1m.C.[ 1;1] \ {0}m .D.1 1m  .Câu 52: (THPT PHÙ CÁT – BÌNH ĐỊ NH) Tất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố m để hàm s ố 3 21 13 2y x mx mx   đồ ng bi ến trên kho ảng1; là: A.4m. B.4m.C.4m. D.0m.Câu 53: (THPT TĂNG BẠ T HỔ - BÌNH ĐỊ NH) Tìm t ất c ả giá tr ị th ực c ủa tham s ố msao cho hàm s ố  22x myx mđồng bi ến trên kho ảng    1ln ; 04 A. 1; 2m B.    1 1;2 2m C.1; 2m D.      1 1; 1; 22 2mCâu 54: (T HPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số1 1 21m xyx m    . Tìm tất c ả các giá tr ị c ủ a tham s ốmđể hàm s ố đồ ng bi ến trên kho ảng 17; 37. A.4 1m    B.26mm  C. 24mm  D.1 2m  .Câu 55: (THPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số 1 sin 2sinm xyx m . Tìm tất c ả các giá trị c ủ a tham s ốm để hàm s ố ngh ịch bi ến trên kho ảng 0;2   . A.1 2m  B.12mm  C.12mm  D.01mmCâu 56: (THPT NINH GIANG – H ẢI DƯƠNG) Hàm số 3 22 ( 3)3my x x m x m     luôn đồ ngbi ến trên  thì giá tr ị m nh ỏ nh ất là: A.1m. B.2m .C.4m .D.0m.Câu 57: (THPT NINH GIANG – H ẢI DƯƠNG) Tìm tập h ợp t ất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố th ực m để hàm s ố 2y ln 1 1   x mx đồ ng bi ến trên kho ảng ; .A.; 1 . B.; 1 .C.1;1. D.5; 6; 2B.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 12 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Câu 58: (THPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Tìm t ất c ả các giá tr ị củ a tham s ố m đ ể hàm s ố22xy x x m    đ ồng bi ến trên ; 2 . A.14m. B.14m. C.2m. D.7m.Câu 59: (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC) Ti ̀m tâ ́t cả ca ́c gia ́ tri ̣ cu ̉a tham sô ́ m đê ̉ ha ̀m sô ́   3 21 21 2 333y x m x m x      đô ̀ng biê ́n trên 1; A.2m. B.2m.C.1m. D.1m.Câu 60: (CHUYÊN ĐH VINH) Các giá tr ị c ủ a tham s ố m đ ể hàm s ố 3 23 3 2y mx mx x   nghịch bi ến trên  và đ ồ th ị c ủa nó không có ti ếp tuy ến song song v ới tr ục hoành là A.1 0m  . B.1 0m  .C.1 0m  .D.1 0m  .Câu 61: (THPT PH ẠM VĂN Đ ỒNG – PHÚ YÊN) Tìm t ập h ợp t ất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố th ực m đ ể hàm s ố 3 2 214 13y x mx x m m     đồng bi ến trên 1; 3 A.( ;1].B.; 1 . C. 10;3    D. 10;3  Câu 62: (THPT PH Ả LẠ I) Tìm t ất c ả các giá tr ị của tham s ố m để hàm s ố 3 2( 1) 2y x m x xm     ngh ịch bi ến trên kho ảng 1; 3. A. 13m . B.3m .C. 133m   . D.3m .Câu 63: (THPT PH Ả LẠ I)Tìm t ất c ả các giá tr ị thực c ủa tham s ố m để hàm s ố 3 22 3 1 6 2 2017y x m x m x      ngh ịch bi ến trên kho ảng ;a b sao cho 3.b a  A.9m. B.06mm. C.6m. D.0m.Câu 64: (THPT TR ẦN HƯNG Đ ẠO – NAM Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủ a tham s ố m đ ể hàm s ố 12mxx my ngh ịch bi ến trên kho ảng 1; .2    A.1;12m    B.1;1 .m C.1;12m   D.1;12m   Câu 65: (CHUYÊN PHAN B ỘI CHÂU) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa m đ ể hàm s ố 3 22  x x mxy đồng bi ến trên 1, 2. A.13m . B.13m. C.1 m.D.8 m.Câu 66: (THTPT D ỊU HI ỀN – C ẦN THƠ) Tìm m đ ể hàm s ốsin 3y mx x  đồng bi ến trên A.1m. B.1m.C.1m .D.1m.Câu 67: (CHUYÊN B ẮC GIANG) Tìm m đ ể hàm s ố 2 cos 1cosxyx m đ ồng bi ến trên 0;.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 13 | THBTN A.1 m. B.12 m. C.1m. D. 12 m. Câu 68: (CHUYÊN ĐH VINH) Tìm t ất c ả các giá trị của tham s ố m để hàm s ố 2 4 21 2y m x mx đ ồng bi ến trên 1;A.1m ho ặc1mB.1m  ho ặc 1 52m C.1mho ặc1 52m  D.1m Câu 69: (CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PHƯỚC) Cho hàm s ố  31 142017 xxe m ey       . Tìm m đ ể hàm s ố đ ồng bi ến trên kho ảng 1; 2. A. 343 1 3 1e m e   . B. 43 1m e .C.233 1 3 1e m e   .D. 23 1m e .Câu 70: (CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG – NAM Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố m đ ể hàm s ố 2ln 16 1 1 2y x m x m      ngh ịch bi ến trên kho ảng ; . A .; 3 .m  B.3; .m C.; 3 .m  D.3; 3 .m  Câu 71: (CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG – NAM Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m đ ể hàm s ố cot 1cot 1xym x đ ồng bi ến trên kho ảng ;4 2    .A.; 0 1;m   . B.; 0m  .C.1;m . D.;1m .TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 14 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Chủ đề 4. TÌM MAX MIN Câu 72: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) G ọi giá tr ị lớ n nh ất và nh ỏ nh ất c ủa hàm s ố 4 22 1y x x   trên đo ạn 1; 2 lầ n lư ợt là M và m. Khi đó, giá tr ị c ủa .M m là:A. –2 B.46 C.–23 D.Một số lớn hơn 46Câu 73: (THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) Hàm s ố 2 24 2 3 2y x x x x     đ ạt giá trị lớ n nh ất t ại 1 2, x x. Tích 1 2x xbằng A.2.B.1.C.0.D.1.Câu 74: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B Ắ C GIANG) Giá tr ị lớ n nh ất c ủa hàm s ố 2cos 2 cos  y x xbằng: A.3B.1C. 2D.2Câu 75: (THPT CHUYÊN H Ạ LONG) Cho hàm s ố 3cos 4 sin 8y x x  v ới [0; 2 ].x G ọi,M m lầ n lư ợt là giá tr ị lớ n nh ất, giá tr ị nh ỏ nh ất c ủa hàm s ố. Khi đó t ổng M m b ằng bao nhiêu? A.8 2.B. 16.C.8 3.D. 15.Câu 76: (THPT CHUYÊN H Ạ LONG) Tìm giá tr ị nh ỏ nh ất c ủa hàm s ố 2lny x x trên đo ạn 1; 2 . A. [1;2 ]1min .2ye  B. [1;2 ]1min .yeC. [1;2 ]1min .ye D. [1;2 ]min 0.y Câu 77: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM ) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa m đ ể giá tr ị nh ỏ nh ất c ủa hàm s ố 3 2– – 3y x x m  trên đo ạn 1;1 bằng 0. A .4m. B.2m. C.6m. D.0m.Câu 78: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM ) Hàm s ố 21x myxcó giá tr ị nh ỏ nh ấttrên đo ạn 0;1 b ằng -1 khi A.11mm  B.33mm  C.2m D.3mCâu 79: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH Đ ỊNH) Tìm giá tr ị lớ n nh ất c ủa hàm s ố 33 sin 4 siny x x trên đo ạn ;2 2    b ằng: A.1. B.1. C.3. D.7.Câu 80: (THPT KI ẾN AN) Tìm giá tr ị lớ n nh ất M và giá tr ị nh ỏ nh ất m c ủa hàm s ố.xy x etrên n ửa kho ảng 0; . A. 1 1,M me e   B. 1,me không t ồn t ại MC.1,Me không t ồn t ại m D.1, 0M me TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 15 | THBTN Câu 81: (THPT L ỤC NGẠN 1 – B Ắ C NINH) Hàm s ố 33 4 1y x x   có giá tr ị nh ỏ nh ất trên 0; 2 b ằng: A. 0 B.1 C.3 D.2Câu 82: (THPT NGUY ỄN B ỈNH KHIÊM – BÌNH Đ ỊNH) Trên đo ạn 2; 4hàm s ố 1mxyx m đ ạt giá tr ị lớ n nh ất b ằng 2 . Khi đó : A.76m. B.m = 1. C.m = 2. D.m= 34. Câu 83: (THPT PHÙ CÁT – BÌNH Đ ỊNH) Hàm s ố 2 24 2 3 2y x x x x     đ ạt giá tr ị lớ n nh ất tạ i hai giá tr ị x mà tích c ủa chúng là: A.2. B.1 C.0. D.-1. Câu 84: (THPT QUANG TRUNG - BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố 21x m myx . Giá trị nào sau đây c ủ a tham s ố m sao cho giá tr ị nh ỏ nh ất c ủa hàm s ố trên 0;1 b ằng 2 là: A. 1 B.2 C.0 D.2Câu 85: (THPT TR ẦN QUANG DI ỆU – BÌNH Đ ỊNH) Giá tr ị lớ n nh ất c ủa hàm s ố 2 1mxym xtrên đo ạn 2; 3 là 13 khi m nh ận giá tr ị: A.0. B.1.C.5.D.2.Câu 86: (SGD B ẮC NINH) Cho hàm s ốy f x xác đ ịnh trên t ập .DTrong các m ệnh đ ề saum ệnh đ ề nào sai? A.minDm f x nếu f x m vớ i m ọi x thu ộc D và t ồn t ại0x D sao cho 0f x m. B.minDm f x n ếu f x m v ới m ọi xthu ộc D.C.maxDM f x nếu f x M với m ọi x thu ộc D và tồ n t ại0x D sao cho 0f x M. D. Nếu maxDM f x thì f x M v ới m ọi xthu ộc D.Câu 87: (CHUYÊN KHTN HÀ N ỘI) G ọi M và m lầ n lư ợt là giá tr ị lớ n nh ất và nh ỏ nh ất c ủa hàm s ố 21 21x xyx . Khi đó giá trị c ủa M m là: A.2.B.1.C.1 .D .2 .TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 16 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Câu 88: (SGD BÌNH PHƯ ỚC) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực khác 0 c ủa tham s ố m đ ể hàm s ố 21mxyx đ ạt giá tr ị l ớ n nh ất t ại 1x trên đo ạn 2; 2 ? A.2m . B.0m. C.0m. D.2m.Câu 89: (THPT TR ẦN HƯNG Đ ẠO – NAM Đ ỊNH) Cho hàm s ố  21x mf xx. Tìm tất c ả cácgiá tr ị c ủ a tham s ố th ực m đ ể hàm s ố đ ạt giá tr ị l ớ n nh ất t ại đi ểm 1.x A.2.mB.1.mC. m . D.3.m Câu 90: (THPT TIÊN LÃNG – H ẢI PHÒNG) Hàm s ố 231x xxy e có giá tr ị l ớ n nh ất trên đo ạn 0; 3 là: A.2.eB.3.eC.1.D..eChủ đề 5. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 91: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 422( 1) 2y x m x m     có đ ồ th ị ( )C. G ọi ( )là ti ếp tuy ến v ới đ ồ th ị ( )Ctạ i đi ểm thu ộc ( )Ccó hoành đ ộ b ằng 1. V ới giá tr ị nào c ủa tham s ố m thì ( ) vuông góc v ới đư ờng th ẳng 1( ) : 2016 ?4d y x  A.1m B.0mC.1mD.2mCâu 92: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Có bao nhiêu ti ếp tuy ến v ới đ ồ th ị 4 2( ) : 2C y x x  đi qua g ốc to ạ đ ộ O ? A.0B.1C.2D.3Câu 93: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 3 23 2 5y x x x    có đ ồ th ị ( )C. Có bao nhiêu c ặp đ iể m thu ộc đ ồ th ị ( )Cmà ti ếp tuy ến v ới đ ồ th ị tạ i chúng là hai đư ờng th ẳng song song? A. Không tồn tại cặp điểm nào B.1C.2D.Vô số cặp điểmCâu 94: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 2 1( ).1xy Cx H ệ s ố góc c ủa ti ếp tuy ến v ới đ ồ th ị (C ) sao cho ti ếp tuy ến đó c ắt các tr ục Ox , Oy lầ n lư ợt t ại các đi ểm A, B tho ả mãn 4OA OB là: A.14B .14C.14 hoặc 14D. 1Câu 95: (THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) G ọi  2 1: 1xM C yx  có tung đ ộ b ằng5. Ti ếp tuy ến c ủ a C tạ i Mcắt các tr ục t ọa đ ộOx, Oy lầ n lư ợt t ại A và B. Hãy tính di ện tích tam giác OAB?TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC BẮ C–TRUNG –NAM 17 | THBTN A.121.6B.119.6C.123.6D.125.6Câu 96: (CHUYÊN KHTN HÀ N ỘI) Đườ ng th ẳng 6y x m  là tiếp tuy ến c ủa đườ ng cong 33 1y x x   khi m b ằng A.31mm . B.13mm. C.13mm . D.13mm  Câu 97: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM) Viết phương trình tiếp tuy ến c ủa đồ thị hàm s ố 323 23xy x  bi ết ti ếp tuy ến có h ệ s ố góc 9k . A.– 16 –9 – 3y x  . B.16 –9 3y x  .C.– 16 –9 3y x . D.–9 – 27y x.Câu 98: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Cho hàm số 2 11xyxcó đô ̀ thi ̣( )C. Ti ̀m ca ́c điểm M trên đô ̀ thịA .0;1M . B.3 51; , 2;2 2M M         .C.31;2M   . D.   30;1 , 2; 3 , 1;2M M M   . Câu 99: (THPT HÙNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊ NH) Trong các ti ếp tuy ến t ại các điểm trên đồ thị hàm s ố 3 23 2y x x  , tiếp tuy ến có h ệ s ố góc nh ỏ nh ất b ằng: A.3. B.3.C.4. D.0.Câu 100: (THPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Tập t ất c ả các giá trị của tham s ố mđể qua điể m 2;M m kẻ đượ c ba ti ếp tuy ến phân bi ệt đến đồ thị hàm s ố 3 23y x x  là A.4; 5m .B.2; 3 m .C.5; 4  m .D.5; 4 m .Câu 101: (SGD B ẮC NINH) Cho hàm s ố 3 2 2y x m x m   có đồ thị C. Tìm t ất c ả các giá tr ịth ực c ủa tham s ố m để tiếp tuy ến c ủa đồ thị C t ại điểm có hoành độ 01x songsong v ới đường thẳng : 5 .d y x  A.2m. B.2m .C.22mm . D.Không có giá tr ị c ủam.Câu 102: (THTPT D ỊU HI ỀN – C ẦN THƠ) Cho hàm s ố 2 11xyx có đồ thị là ( )C. Gọ i I là giao điểm 2 đườ ng tiệm c ận. G ọi 0 0,M x y, 00x là m ột điể m trên ( )C sao cho ti ếp tuy ến (C ) sao cho khoảng ca ́ch từ hai điê ̉m A2; 4vàB4; 2đê ́n tiê ́p tuyê ́n của (C )tại Mla ̀ bă ̀ng nhau.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 18 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 vớ i ( )C tạ i M c ắt hai đư ờng ti ệm c ận l ần lư ợt t ại ,A B th ỏa mãn 2 240AI IB . Khi đó tích 0 0x y b ằng: A.154. B.12. C.1. D.2.Chủ đề 6. CỰC TRỊ CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 103: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Xác đ ịnh các giá tr ị c ủa tham s ố m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 4 3 22016y mx m x    có 3 đi ểm c ực tr ị? A.0mB.0mC.\ {0}m D. Không tồn tại giá trị của mCâu 104: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 3 2 2(2 1) 1 5.y x m x m x       V ớigiá tr ị nào c ủa tham s ố m thì đ ồ th ị hàm s ố có hai đi ểm c ực tr ị n ằm v ề hai phía c ủa trụ c tung? A.1mB.2mC .1 1m  D.2m hoặc 1mCâu 105: ( THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) H àm s ố  3 212 1 13y x m x m x    . Khẳng đ ịnh nào sau đây là kh ẳng đ ịnh sai ? A. Với m ọi 1mthì hàm s ố có hai đi ểm c ực tr ị.B. Hàm s ố luôn luôn có c ực đ ại và c ực ti ểu.C. Với m ọi 1mthì hàm s ố có c ực đ ại và c ực ti ểu.D. Với m ọi 1mthì hàm s ố có c ực tr ị.Câu 106: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B Ắ C GIANG) Cho hàm s ố 4 2( ) 1 3 2 1y f x m x m x     . Hàm s ố ( )f x có đúng m ột c ực đ ại khi và ch ỉ khi: A. 1m  B. 312m   C. 32mD. 32m. Câu 107: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B Ắ C GIANG) Hàm s ố 3 23y x x mx   đ ạt c ực ti ểu t ại x = 2 khi : A.0mB.0mC.0mD.0mCâu 108: (CHUYÊN KHTN HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 22 12 1mx x myx  . Đường th ẳng n ối hai đi ểm c ự c tr ị c ủ a đ ồ th ị hàm s ố này vuông góc v ới đư ờng phân giác c ủa góc ph ần tư th ứ nh ất khi m b ằng A.0. B.1.C.1. D.12.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 19 | THBTN Câu 109: (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN –BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố   32 211 2 13y x m x m m x      (m là tham s ố). Giá trị c ủa tham s ố mđ ể hàm s ố đ ạt c ự c ti ểu t ại 2x là: A.1mB.0mC.2mD.3mCâu 110: (S Ở GD BÌNH Đ ỊNH) Đ ể các đi ểm c ực đ ại và c ực ti ểu c ủa đ ồ th ị hàm s ố y = (m+2)x 3 +3x 2 + mx - 5 có h oành đ ộ dương thì giá tr ị c ủ a m là :A.3 2m   . B.2 3m .C.1 1m  . D.2 2m  .Câu 111: (S Ở GD BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố 32 2.y m x mx    V ới giá tr ị nào c ủa m thì hàm s ố không có c ực tr ị? A.0 2m B.1mC.0 2m D.1mCâu 112: (S Ở GD BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố 4 22 4 4y x mx m    (m là tham s ố th ực). Xác đ ịnh m đ ể hàm s ố đã cho có 3 c ực tr ị tạ o thành tam giác có di ện tích b ằng 1. A.1mB.3mC.5mD.7mCâu 113: (S Ở GD BÌNH Đ ỊNH) Tìm m đ ể hàm s ố 21x mxyx m  đ ạt c ực đ ại t ại 2.x A.1B.3C.1D.3Câu 114: Cho hàm s ố 3 2 2 33 3 1 .y x mx m x m     Đi ều ki ện c ủa m đ ể hàm s ố có c ực đ ại, c ựcti ểu và phương trình đư ờng th ẳng đi qua hai đi ểm c ực tr ị là A. , 2m y x m   B., 2m y x m   C.1, 2m y x m   D. 1, 2m y x m   Câu 115: Cho hàm s ố 3 23 1y x x x C    và đư ờng th ẳng : 4 3 3d mx y  (m là tham s ố). V ới giá tr ị nào c ủa m thì đư ờng th ẳng đi qua hai đi ểm c ực tr ị c ủa đ ồ th ị hàm s ố Csong song v ới đư ờng th ẳng d ? A.2mB.12mC.1mD.34mCâu 116: (THPT HÀ TRUNG – THANH HÓA) S ố c ực tr ị c ủ a hàm s ố 3 2y x x  là A. Hàm s ố không có c ực tr ị B.Có 3 c ực tr ịC. Có 1 c ực tr ị D.Có 2 c ực tr ịCâu 117: Cho hàm s ố 33 1  y x mxtạ i đi ểm 2; 3 .A Tìm m đ ể đ ồ th ị hàm s ố đã cho có hai đi ểm c ực tr ị B và C sao cho tam giác ABC cân t ại .A A.1.2m B.0.mC.0mhoặc1.2m D.0.mCâu 118: (THPT HÀ TRUNG – THANH HÓA) Tìm t ất c ả các giá tr ị củ a m để hàm s ố 4 2( 1) 2( 2) 1y m x m x     có ba c ực tr ị.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG A. 1.m   B.1 2.m   C.1 2.m   D.2.m Câu 119: ( H ẬU L ỘC 1 – THANH HÓA) Ti ̀m m đê ̉ ha ̀m sô ́   32 211 3 2 53y x m x m m x      đa ̣t cư ̣c đa ̣i tại 0x  . A. 6m  .B.2m  .C. 1m  .D.1m  hoă ̣c 2m  .Câu 120: ( H ẬU L ỘC 1 – THANH HÓA) Đô ̀ thi ̣ ha ̀m sô ́ 4 22y x mx    có ba điê ̉m cư ̣c trị ta ̣o tha ̀nh mô ̣t tam gia ́c đều khi A. 0m  hoă ̣c 27m  . B.0m  hoă ̣c 33m  . C.3 3m  . D.0m  .Câu 121: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH Đ ỊNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m sao cho đ ồ th ị hàm s ố 33 1y x mx     có hai đi ểm c ực tr ị , A B sao cho tam giác OAB tạ o thành tam giác vuông t ại O , O là g ốc t ọa đ ộ. A. 1m   . B.0m  . C.0m  . D.12m. Câu 122: (THPT KI ẾN AN) Tìm m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 4 2 22 2 4y x mx m    có ba điểm c ực tr ị tạ o thành m ột tam giác có di ện tích b ằng 1. A. 1m  B.1m   C. 514m D. 514m Câu 123: (THPT KI ẾN AN) Cho hàm s ốy f xxác định và liên t ục trên . Ta có b ảng bi ến thiên sau: x –1 2 5 'f x – 0 + –0 – f x  3 1 – 1Kh ẳng đ ịnh nào sau đây đúng? A. Hàm s ố có 1 cực đ ại và 2 c ực ti ểu. B. Hàm s ố có 1 cực đ ại và 1 c ực ti ểu. C. Hàm s ố có đúng 1 c ực tr ị. D. Hàm s ố có 2 cực đ ại và 1 c ực ti ểu. y f xy f xy f xy f xTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG Câu 124: (THPT L ỤC NGẠN – B Ắ C GIANG) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố th ực m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 4 22 1y x mx     có 3 đi ểm c ực tr ị tạ o thành m ột tam giác có tâm đư ờng tròn ngo ại ti ếp trùng v ới g ốc t ọa đ ộ O . A.1 5 2m  hoặc 1 52m  . B.1m  hoặc 1 52m  . C. 1m  hoặc 1 52m  . D.0m  hoặc 1m  .Câu 125: (THPT LÝ T Ự TR ỌNG – BÌNH Đ ỊNH) Giá tr ị c ủa tham s ố m b ằng bao nhiêu đ ể đ ồ th ị hàm s ố 42 1y x mx    có ba đi ểm c ực tr ị  0;1A , B , C th ỏa mn 4BC ? A. 4m   . B.2m  . C.4m  . D.2m   .Câu 126: (THPT LÝ T Ự TRỌNG – BÌNH Đ ỊNH) G ọi 1 2;x x là hai đi ểm c ực tr ị của hàm s ố 3 2 2 33 3 1y x mx m x m m       . Giá trị c ủ a đ ể 2 21 2 1 2 7x x x x    là: A. 0m  . B.92m  . C.12m  . D.2m   .Câu 127: (THPT NGÔ GIA T Ự) Với giá tr ị nào c ủa tham s ố m thì hàm s ố 22( 3) sin 2 sin 2 3 1y m x m x m      đ ạt c ực đ ại t ại 3xA. Không t ồn t ại giá tr ị m .B.1m  .C. 3m   D.3, 1m m    .Câu 128: (THPT NGUY ỄN B ỈNH KHIÊM – BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố 3 2 22( 1) ( 4 3)3y x m x m m x m       có c ực tr ị là 1 2x ,x.Giá tr ị lớ n nh ất c ủa bi ểu th ức 1 2 1 2A 2 4( )x x x x   b ằng: A. 0. B.8. C.9. D..Câu 129: (THPT NGUY ỄN B ỈNH KHIÊM – BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố3 23y x x m    . (m là tham s ố ). V ới giá tr ị nào c ủa m thì đ ồ th ị hàm s ố hàm s ố có hai đi ểm c ực trị n ằm v ề hai phía tr ục hoành ? A. 4m  . B.0 4 m  . C.4m  . D.0; 4m m   .Câu 130: (THPT NGUY ỄN DI ỆU – BÌNH Đ ỊNH) Cho ha ̀m số 3 2113y x mx x m     . Tìm m đê ̉ ha ̀m sô ́ co ́ 2 cư ̣c trị ta ̣i ,A B tho ̉a 2 22A Bx x A. 1m   B.2m  C.3m   D.0m Câu 131: (THPT QUANG TRUNG - BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố   3 23 1 3 1 1     y x m x m x. V ới giá tr ị nào sau đây c ủa tham s ố m thì hàm s ố có hai c ực tr ị và đư ờng th ẳng n ối hai đi ểm c ực tr ị qua  0; 3M A. 1m  B.3m  C.0m  D.3m  mTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 22 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Câu 132: (THPT TUY PHƯ ỚC – BÌNH ĐỊ NH) V ới giá tr ị nào c ủa tham s ố m thì đ ồ th ị c ủ a hàm s ố 4 2 22 1y x m x m   có 3 điểm c ực tr ị tạ o thành m ột tam giác vuông cân: A.0mB.1; 0m m  C.1m D.1m Câu 133: (THPT TR ẦN QUANG DI ỆU – BÌNH Đ ỊNH) Hàm số 322 ( 1) 2( 4) 1y x m x m x      có 2 đi ểm c ực tr ị 1 2,x x th ỏa mãn 2 21 22x x  khi: A.7; 1m  . B.7; 1m  .C.7; 1m  . D.7; 1m  .Câu 134: (THPT VĨNH THA NH – BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố4 2 3 43 1 2 5y x m x m m      có đ ồ th ị mC. Xác đ ịnh m đ ể đ ồ th ị mC có ba đi ểm c ực tr ị, đ ồng th ời ba đi ểm c ực tr ị đó l ậ p thành m ột tam giác có di ện tích b ằng 4. A.51 2 16.3 B.52 16.3 C.52 16 1.3 D.32 16 1.3Câu 135: (THPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm s ố4 22 1 1y mx m x   . Tìm tất c ả các giá tr ị c ủa m đ ể hàm s ố có m ột đi ểm c ực đ ại. A. 102m   B.12m C. 102m   D. 12m Câu 136: (SGD VŨNG TÀU) Cho hàm s ố y f x có đ ạo hàm c ấp hai trên ;a bvà 0;x a b. Kh ẳng đ ịnh nào sa u đây là kh ẳng đ ịnh đúng? A. Nếu hàm số đạt cực đại tại điểm0x thì 00f x và 00f x. B. Nếu 00f x và 00f x thì 0x là điểm cực t iểu của hàm số. C. Nếu0x là điểm cực trị của hàm số thì 00f x và 00f x. D. Nếu 00f x và 00f x thì 0x là điểm cực đại của hàm s ố. Câu 137: (THPT NINH GIANG – H ẢI DƯƠNG) Tìm các giá tr ị c ủa tham s ố m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 4 2(2 1) 2y mx m x m     ch ỉ có m ột c ực đ ại và không có c ực ti ểu A.012mm . B.0m. C.012mm. D.12m. Câu 138: (THPT HÀ HUY T ẬP – HÀ TĨNH) Tìm các giá tr ị củ a m để đồ th ị hàm s ố 4 2 22 1y x mx m    có ba đi ểm c ực tr ị, đ ồng th ời ba đi ểm này cùng v ới g ốc O tạ o thành m ột t ứ gi ác n ội ti ếp đư ợc? A.33m  . B.1m . C.1m . D.1m. Câu 139: (THPT HÀ HUY T ẬP – HÀ TĨNH) Tìm ca ́c gia ́ tri ̣ cu ̉a m đê ̉ ha ̀m sô ́ 4 21( 2) ( 1) 56y m x m x     co ́ đu ́ng mô ̣t cực tiê ̉u?TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 23 | THBTN A.2 1m  . B.2m . C.1m. D.2m .Câu 140: (SGD B ẮC NINH) Hàm s ố 25 4y x x   có bao nhiêu đi ểm c ực tr ị? A.1. B.3.C.0.D.2.Câu 141: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố a sao cho hàm s ố 3 21 113 2y x x ax    đ ạt c ực tr ị tạ i 1x, 2x th ỏa mãn: 221 2 2 1( 2 )( 2 ) 9x x a x x a    . A.2.aB.4.a C.3.a D.1.a Câu 142: (THPT Đ ỨC THỌ - HÀ TĨNH) Chohàm s ố 3 2y x ax bx c    và gi ả sử A, B là hai đi ểm c ực tr ị c ủa đ ồ th ị hàm s ố. Khi đó, đi ều ki ện nào sau đây cho bi ết AB đi qua g ốc t ọ a đ ộ O? A.2 9 3 .b a B.0.cC.9 .ab cD.0.aCâu 143: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG –HÀ N ỘI) Cho hàm s ố A.4. B.5.C.3.D.6.Câu 144: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ N ỘI) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m sao cho hàm s ố 4 2 22 2y mx m x    có hai c ực ti ểu và m ột c ực đ ại.A.2m  ho ặc 0 2.m  B.2 0.m   C.2.m  D.0 2.m  Câu 145: (THPT PH ẠM VĂN Đ ỒNG – PHÚ YÊN) Tìm m để đồ thị hàm s ố 4 22( 1) 2 5y x m x m     có ba đi ểm c ực tr ị lậ p thành tam giác cân có góc ở đ ỉnh b ằng 120 o? A.1m. B.113m  . C. 3113m  . D. 3113m  . Câu 146: (THPT PH Ả LAI) Cho hàm s ố4 2 22 2 5 5y x m x m m     . Với giá tr ị nào c ủa m thì đ ồ th ị hàm s ố có 3 đi ểm c ực tr ị tạ o thành tam giác có di ện tích b ằng 4 2? A.2m . B.1m. C. 71mm  . D.7m .Câu 147: (THPT CHUYÊN PHAN B ỘI CHÂU) Cho hàm s ố 4 21 114 2y x x   có đ ồ th ị C. G ọi d là đư ờng th ẳng đi qua đi ểm c ực đ ại c ủa C và có h ệ s ố góc k. Tìm k đ ể tổ ng kho ảng cách t ừ hai đi ểm c ực ti ểu c ủa C đ ến d là nh ỏ nh ất. A. 1.16k   B.1.4k C. 1.2k D.1.k Câu 148: (THPT CHUYÊN PHAN B ỘI CHÂU) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 4 22 4y x mx   có 3 đi ểm c ực tr ị n ằm trên các tr ục t ọa đ ộ y   2x32m 1x2m 2 1x 2. H ỏi có t ất c ả bao nhiêu giá tr ị nguyên c ủa tham s ốm để hàm s ố đã cho có hai điể m cực tr ị.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 24 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 A.2.mB.2.m C.2m ho ặc 2.m D. Không có m nào.Câu 149: (THPT TIÊN LÃNG – H ẢI PHÒNG) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủ a tham s ố m đ ể hàm s ố  3 21 153 2y x m x mx    có c ự c đ ại, c ực ti ểu và 5.CC Đ Tx x  A.0m. B.6m .C.6; 0m. D.0; 6m .Chủ đề 7. TƯƠNG GIAO CỦA CÁC ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 150: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Tìm các giá tr ị của tham s ố m để phươ ng trình 3 23x x m m   có 3 nghi ệm phân bi ệt? A.2 1m  B.1 2m  C .1mD.21m Câu 151: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 2 32xyx có đ ồ th ị (C ) và đư ờng th ẳng ( ) : .d y x m  Các giá tr ị c ủa tham s ố m đ ể đư ờng th ẳng d c ắ t đ ồ th ị (C ) t ại 2 đi ểmphân bi ệt là:A.2mB.6mC.2mD.2m hoặc 6mCâu 152: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 3 23y x x m   có đ ồ th ị (C ). Đ ể đ ồ th ị (C ) c ắ t tr ục hoành t ại 3 đi ểm A, B, C sao cho B là trung đi ểm c ủa AC thì giá tr ị tham s ố m là: A.2m B.0mC.4m D.4 0m  Câu 153: (THPT AMSTERDAM HÀ N ỘI) ho hàm s ố 42 22(2 1) 4 (1).y x m x m    Các giá tr ị c ủ a tham s ố m đ ể đ ồ th ị hàm s ố (1) c ắt tr ục hoành t ại 4 đi ểm phân bi ệt có hoành đ ộ 1 2 3 4, , ,x x x x tho ả mãn 2 2 2 21 2 3 46x x x x    là: A.14mB.12m C.14m D.14m Câu 154: ( THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) Tìm mđ ể đư ờng th ẳng 4y mcắt đ ồ th ị hàm s ố 4 28 3y x x   tạ i b ốn đi ểm phân bi ệt. A. 13 3.4 4m  B.3.4mC.13.4m   D.13 3.4 4m  Câu 155: (THPT AN NHƠN 1 – BÌNH Đ ỊNH) Đ ể phương trình (mlà tham s ố) có đúng ba nghi ệm th ực phân bi ệt thì giá tr ị c ủ a m là A. . B. . C. . D..Câu 156: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B Ắ C GIANG) Giá tr ị c ủa m đ ể phương trình 23x 3 1x m x   có 4 nghi ệm phân bi ệt là: A.3mB.1mC.3 4m D.1 3m 3 2 3 23 3x x m m  3;1 \ 0; 2m  3;1m  3m 1mTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC BẮ C–TRUNG –NAM 25 | THBTN Câu 157: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B ẮC GIANG) Điề u ki ện c ần và đủ để đườ ng th ẳng y = m c ắt đồ th ị c ủa hàm s ố 4 22 2y x x   t ại 6 điể m phân bi ệt là: A.0 3m B.2 3m C.3mD.2 4m Câu 158: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – B ẮC GIANG) Cho hàm s ố 11xyx và đườ ng thẳng 2y x m  . Điều kiện c ần và đủ để đồ th ị để hai hàm s ố đã cho cắ t nhau tại 2 điểm ,A B phân bi ệt, đồ ng thời điểm trung điể m của đoạ n thẳng AB có hoành độ bằng 52 là: A. 8 B.11 C.10 D.9Câu 159: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM) Tìm tất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố m để đườ ng th ẳng : – 2 – 4d y mx m c ắt đồ thị 3 2: – 6 9 – 6C y x x x  tại 3 điể m phân bi ệt. A.3m . B.1m. C.3m .D.1m.Câu 160: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM) Tìm tất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố mđể đườ ng th ẳng :  –d y x m  cắt đồ thị  2:11xyCx  t ại hai điể m ,A B sao cho 2 2AB . A .1; 7m m  . B.1; 2m m . C.7; 5m m  . D.1; 1m m  .Câu 161: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM) Tìm tất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố mđể A .3m. B.3m. C.3m. D.3mho ặc2m.Câu 162: (THPT CHUYÊN LÊ H ỒNG PHONG TPHCM) Đường th ẳng y x m   c ắt đồ thị hàm s ố 1xyx tại hai điể m phân bi ệt có hoành độ 1 2;x x thỏa mãn 1 25x x   khi và chỉ khi A.31mm  B.12mm  C.02mmD.3mCâu 163: (THPT KI ẾN AN) Đườ ng th ẳng 1y  c ắt đồ thị hàm s ố 4 23 2 3y x m x m    tạ i b ốn điể m phân bi ệt khi và ch ỉ khi A.131mm B.1 0m  C.130mm  D.130mm Câu 164: (THPT KI ẾN AN) Dựa vào b ảng bi ến thiên sau, tìm mđể phương trình 2 1f x m  có 3 nghi ệm phân bi ệt: p hương trình x2x2– 2 3 m có 2 nghi ệm phân bi ệt.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG A. 0 1 m  B.0 2 m  C.1 0m   D.1 1m  Câu 165: (THPT L ỤC NGẠN – B Ắ C NINH) Đ ồ th ị hàm s ố 423 mxxy c ắt tr ục hoành t ại 3 đi ểm phân bi ệt có hoành đ ộ 1 2 3; ;x x x thoả mãn 1 2 31x x x    khi: A. 5m  B.3 5 m  C.3m  D.3m Câu 166: (THPT L ỤC NGẠN – B Ắ C GIANG) Tìm m đ ể đ ồ th ị hàm s ố 3 22 ( 2)y x mx m x     c ắ t tr ục hoành t ại 3 đi ểm phân bi ệt A. 21mm   . B.1 2m   .C.21mm   . D.212mmm       . Câu 167: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM Đ ỊNH) Hai đ ồ thi hàm s ố 4 22 1y x x    và 23y mx   ti ếp xúc nhau khi và ch ỉ khi : A. 0m  B. 2m   C. 2m   D.2m  Câu 168: (THPT NGÔ GIA T Ự) Ti ếp tuy ến c ủa đ ồ th ị hàm s ố 41yx tạ i đi ểm có hoành đ ộ0 1x   có phương trình là: Cho đô ̀ thi ̣ ha ̀m số ( )y f x  như hi ̀nh bên. Ho ̉i phương tri ̀nh ( )f x m  co ́ hai nghiê ̣m phân biê ̣t khi m nhâ ̣n gia ́ tri ̣ bă ̀ng bă ̀ng nhiêu? A. 2m  .B.2m  .C.0m  .D.2m   .Câu 169: (THPT NGUY ỄN DI ỆU – BÌNH Đ ỊNH) Cho hàm s ố3 23 4y x x    có đ ồ th ị  C. G ọid là đư ờng th ẳng đi qua  1 0;A  và có h ệ s ố góc k. Tìm m đ ể đ ườ ng th ẳngd c ắt đ ổth ị Ctạ i 3 đi ểm phân bi ệt , ,A B Csao cho di ện tích tam giác OBC b ằng 1.A. 2k  B.1k  C.1k   D.2k  x  02 f x 0 0  f x  1 3 TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC BẮ C–TRUNG –NAM 27 | THBTN Câu 170: (THPT QUANG TRUNG - BÌNH ĐỊNH) Cho hàm s ố 1, ( )1xy Cx . Tập t ất c ả các giá tr ị c ủ a tham s ố m để đườ ng th ẳng 2y x m  cắt ( )C t ại hai điể m phân bi ệt A , B sao cho góc AOB nh ọn là : A.5mB.0mC.5mD.0mCâu 171: (THPT TĂ NG BẠT HỔ - BÌNH ĐỊ NH) Tìm m để đồ th ị ( ) Cc ủ a   3 23 4y x x và đườ ng th ẳng  y mx m c ắt nhau t ại 3 điểm phân bi ệt (-1; 0), , A B Csao cho OBC có di ện tích b ằng 8. A.3mB.1mC.4mD.2mCâu 172: (THPT TR ẦN QUANG DI ỆU – BÌNH ĐỊ NH) Để đườ ng th ẳng :d y mx m  c ắt đồ thị hàm s ố 3 23 4y x x    tại 3 điể m phân bi ệt 1; 0M , , A B sao cho 2AB MB khi: A. 09mm . B. 09mm. C. 09mm . D.09mm. Câu 173: (THPT TR ẦN QUANG DI ỆU – BÌNH ĐỊ NH) Cho hàm s ố: 3 23 1y x x mx    và A.5m. B.Không t ồn t ại m. C. 0 5m . D.5 10m .Câu 174: (THPT TRƯNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊ NH) H là đồ th ị c ủa hàm s ố 42xyx và đườ ng th ẳng : 1d y kx . Để d cắt H t ại hai điể m phân bi ệt Avà B, sao cho 1; 4M là trung điểm c ủa đoạ n thẳng AB. Thì giá tr ị thích h ợp c ủa k là A.4. B.6.C.3. D.5.Câu 175: (SGD HƯNG YÊN) Tìm m để phương trình   4 225 4 logx xm có 8 nghiệm phân bi ệt A.  490 2mB.Không có giá tr ị c ủa mC.  491 2m D.  44992 2mCâu 176: (THPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số 12xyx. Xác đị nh mđể đườ ng th ẳng y x m  luôn c ắt đồ thị hàm s ố t ại hai điể m phân bi ệt A, B sao cho trọ ng tâm tam giác OAB nằm trên đườ ng tròn 2 23 4x y y  . A. 3215mm  B.3152mm C. 2150mmD. 10mm Câu 177: (THPT YÊN L ẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số: 22 1xyx. Xác đị nh mđể đườ ng th ẳng 1y mx m   luôn c ắt đồ thị hàm s ố t ại hai điể m thuộc v ề hai nhánh c ủa đồ thị. A.0mB.0mC.0mD.1md: y  x 1. Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố m để đồ th ị hàm s ố c ắt d t ại ba điể m phân bi ệt có hoành độ x1 ,x2,x3 thoả mãn: x12 x22 x32 1.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 28 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Câu 178: (THPT VI ỆT Đ ỨC – HÀ N ỘI) Cho hàm s ố 12mxyxcó đ ồ th ị mC ( m là tham s ố). V ới giá tr ị nào c ủa m thì đư ờng th ẳng 2 1y x cắ t đ ồ th ị mC tạ i 2 đi ểm phân bi ệt A, B sao cho 10AB A. 12m B. 12m C.3mD.3mCâu 179: (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC) Cho ha ̀m số y f x co ́ đô ̀ thi ̣ như hi ̀nh vẽ bên. Xa ́c đi ̣nh tâ ́t cả ca ́c gia ́ tri ̣ cu ̉a tham sô ́ m đê ̉ phương tri ̀nh f x mcó đu ́ng 2 nghiê ̣m thực phân biê ̣t A.4; 0m m . B.3 4m .C.0 3m . D.4 0m  .Câu 180: (THPT LƯƠNG Đ ẮC GIANG – THANH HÓA) Cho hàm s ố 11xyx có đ ồ th ị C. Bi ết đ ồ th ị C c ắt Ox, Oy lầ n lư ợt t ại A, B. Tìm M thu ộc C sao cho di ện tích tam giác MABb ằng3. A.12;3M   . B.13;2M   , 1; 32M    . C.2; 3M  ,3; 2M . D.1 1;2 3M   . Câu 181: (THPT LƯƠNG Đ ẮC GIANG – THANH HÓA) Cho hàm s ố4 2: 8 7C y x x  . Tìm m đ ể đư ờng th ẳng : 60d y x m  ti ếp xúc v ới C. A.164m . B.0m. C.60m .D.Đáp án khác.Câu 182: (THPT LƯƠNG Đ ẮC GIANG – THANH HÓA) Cho đ ồ th ị  2 1:2xC yx m và 2; 3A  , 4; 1C . Tìm m đ ể đư ờng th ẳng : 3 1d y x  c ắ t đ ồ th ị C tạ i 2 đi ểm phân bi ệt B, Dsao cho t ứ giác ABCD là hình thoi. A.83m. B.1m. C.2m.D.0mhoặc 1m .Câu 183: (SGD B ẮC NINH) Tìm t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa tham s ố m để đồ th ị hàm s ố 4 21y x m x m    c ắ t tr ục hoành t ại b ốn đi ểm phân biệt có t ổng bình phương cáchoành đ ộ b ằng 10. A.1 5m  . B.3m. C.2m. D.4m. Câu 184: (SGD B ẮC NINH) Cho hàm s ố y f x có đ ồ th ị như hình bên. Tìm tấ t c ả các giá tr ịth ực c ủa tham s ố m đ ể phương trình 1 0f x m   có b ốn nghi ệm phân bi ệt.A.3 2m   .B.4 3m   .1-1-3-4 yxOTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG C. 3 2m    .D. 4 3m    .Câu 185: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên t ừng kho ảng xác đị nh và có b ảng bi ến thiên sau: Tìm m để phương trình ( ) 0f x m   có nhiều nghi ệm th ực nh ất. A. 115mm   . B.115mm   . C.115mm   . D.115mm   . Câu 186: ( CHUYÊN THÁI BÌNH) Tập h ợp t ất c ả các giá tr ị th ực c ủa m để đồ th ị hàm s ố 2( 1)(2 1)y x x mx     cắt tr ục hoành t ại ba điểm phân bi ệt là A.  ; 2 2 2 2; .m      B.   ; 2 2 2 2; \ 3 .m      C. 2 2; 2 2 .m   D. ; 2 2 2 2; \ 3 .m        Câu 187: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ N ỘI) Tìm t ất c ả các giá tr ị c ủa tham s ố m để đồ th ị hàm s ố 3 22y x x m     cắt tr ục hoành t ại đúng m ột điểm. A. 0m  .B.32.27mC. 0m  hoặc 3227m . D.32027m  . Câu 188: (THPT GIAO TH ỦY – NAM ĐỊ NH) Cho hàm s ố 3 2y x bx cx d      có 1 08 4 2 0 b c db c d        .Tìm số giao điể m phân bi ệt c ủa đồ thị hàm s ố đã cho vớ i trục hoành. A. 0. B.1. C.2. D.3.Câu 189: (SGD BÌNH PHƯỚC) Đồ thị c ủa hàm s ố  3 2f x x ax bx c     tiếp xúc v ới tr ục hoành t ạ i g ốc t ọa độ và cắt đườ ng thẳng 1x  tại điểm có tung độ bằng 3 khi A. 2, 2, 0a b c    B. 0, 2a c b    C.0, 2a b c    D.2, 0a b c   Câu 190: (THPT NGÔ GIA T Ự - VĨNH PHÚC) Điê ̀u kiê ̣n của tham sô ́ m đê ̉ đô ̀ thi ̣ của ha ̀m sô ́ 32 6 2y x x m    că ́t tru ̣c hoa ̀nh tại ít nhâ ́t hai điê ̉m phân biê ̣t làTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG 30 | THBTN – CA BIÊN SO ẠN VÀ SƯU T ẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 xyO31A.22mm . B.2m . C.2 2m  .D.2 2m  .Câu 191: (CHUYÊN PHAN B ỘI CHÂU) Bi ết đư ờng th ẳng 3 1 6 3   y m x m c ắ t đ ồ th ị hàm s ố 3 23 1  y x x tạ i ba đi ểm phân bi ệt sao cho m ột giao đi ểm cách đ ều hai giao đi ểm còn l ạ i. Khi đ ó m thu ộc kho ảng nào dư ới đây? A.1; 0 . B.0;1. C.31;2   . D.3; 22   . Câu 192: (THPT GIA L ỘC – H ẢI DƯƠNG) Cho hàm s ố 2 11xyxC và đư ờng th ẳng :md y x m . Tìm m đ ể C c ắt md tạ i hai đi ểm phân bi ệt A, B sao cho OAB vuông t ạ i O. A. 13m. B.43m. C.23m. D. 13m . Câu 193: (THTPT D ỊU HI ỀN – C ẦN THƠ) Cho hàm s ố 3 26 9 ,y x x x m C    v ới m là tham s ố . Gi ả sử đ ồ th ị C c ắt tr ục hoành t ại 3 đi ểm phân bi ệt có hoành đ ộ th ỏa mãn 1 2 3.x x x  Kh ẳng đ ịnh nào sau đây đúng? A. 1 2 31 3 4x x x    . B.1 2 30 1 3 4x x x     . C. 1 230 1 3 4x x x     . D. 12 31 3 4x x x    . Câu 194: (CHUYÊN ĐH VINH) Cho hàm số b ậc ba y f x có đ ồ th ị như hình bên. T ất c ả các giá trị c ủa tham s ố m đ ể hàm s ố y f x m  có ba đi ểm c ực tr ị là A.1m hoặc 3m. B.3m hoặc 1m.C.1m hoặc 3m. D.1 3m .Câu 195: (CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PHƯỚ C) Cho hàm s ố 3234 20173 2xy x x     . Đ ịnh m đ ể phương trình 2y m m  có đúng hai ngi ệm thu ộc đo ạn [0; ]m. A. 1 2; 23    . B. 1 2 2; 23    . C. 1 2 2; 22    . D.1 2 2; 22  .TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG D ỤNG Chủ đề 8. TOÁN THỰC TẾ - TỐI ƯU Câu 196: (THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) Một đường dây điện đượ c nối t ừ m ột nhà máy điệ n ở A đế n m ột hòn đả o ởC . Kho ảng cách ng ắn nh ất t ừ C đế n B là 1 km. Kho ảng cách t ừ B đế n A là 4 km. M ỗi km dây điện đặt dưới nướ c là mất 5000 USD, còn đặt dưới đấ t mất 3000 USD. Hỏi điểm S trên b ờ cách A bao nhiêu để khi mắc dây điệ n từ A qua S rồi đế n C là ít t ốn kém nh ất. . A.15 4 km. B.134 km. C.10 4 km. D.194 km. Câu 197: (THPT AN NHƠN 1 – BÌNH ĐỊ NH) Một s ợi dây kim lo ại dài 60 cm đượ c cắt thành hai A. 26,43 cm . B.33,61 cm . C. 40,62 cm. D. 30,54 cm.Câu 198: (THPT CHUYÊN H Ạ LONG) Một đường dây điện đượ c nối t ừ nhà máy điện trên đấ t liền A. 3, 25 . km B.1 .km C.2 .km D.1, 5 .kmCâu 199: (THPT ĐÔNG QUAN) Một kho hàng được đặ t tại ví trí A trên b ến c ảng c ần đượ c chuy ển t ới kho C trên m ột đảo, biết r ằng kho ảng cách ng ắn nh ất t ừ kho C đế n bờ bi ển AB b ằng độ dài 60CB km  và khoảng cách gi ữa 2 điểm ,A B là 130AB km  . Chi phí để vận chuy ển toàn b ộ kho hàng b ằng đường bộ là 300.000 đồng/km, trong khi đó chi phí v ận chuy ển hàng b ằng đường thủy là 500.000 đồ ng/km. Hỏi ph ải ch ọn điể m trung chuy ển hàng D (gi ữa đường bộ và đườ ng thủy) cách kho A m ột kho ảng b ằng bao nhiêu thì t ổng chi phí v ận chuy ển hàng t ừ kho A đế n kho C là ít nh ất? đoạn. Đoạ n thứ nh ất đượ c uốn thành m ột hình vuông, đoạ n thứ hai đượ c uốn thành m ột vòng tròn. H ỏi khi t ổng di ện tích c ủa hình vuông và hình tròn ở trên nh ỏ nh ất thì chi ều dài đoạ n dây u ốn thành hình vuông b ằng bao nhiêu (làm tròn đế n hàng phần trăm)? ở v ị trí A đế n v ị trí C trên m ột hòn đả o. Khoảng cách ng ắn nh ất t ừ C đến đấ t liền là BC 1km , khoảng cách t ừ A đế n B là 4km . Ngườ i ta ch ọn m ột v ị trí là điể m S n ằm gi ữa A và B để m ắc đường dây điện đi từ A đế n S, r ồi t ừ S đế n C như hình vẽ dướ i đây . Chi phí m ỗi km dây điện trên đấ t liền m ất 3000 USD, mỗi km dây điện đặ t ngầm dướ i biển m ất 5000 USD . Hỏi điể m S phải cách điể m A bao nhiêu km để chi phí m ắc đườ ng d ậy điệ n là ít nh ất.TÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG A. 45kmB. 65kmC. 85kmD. 105kmCâu 200: (THPT ĐÔNG QUAN) M ột cái h ộp b ằng tôn là hình h ộp ch ữ nh ật không n ắp, có đ áy là hình vuông c ạnh x (cm), chi ều cao bằng h (cm) và có thể tích là 3500 cm . Tìm x để hết ít nguyên liệu tôn nhất? A. 8. B.9. C.10. D.11.Câu 201: (THPT LÊ QUÝ ĐÔN – BÌ NH PHƯ ỚC) Khi nuôi cá thí nghi ệm trong h ồ, m ột nhà sinh v ật h ọc th ấy r ằng: N ếu trên m ỗi đơn v ị di ện tích c ủa m ặt h ồ có n con cá thì trung bình m ỗi con cá sau m ột v ụ cân n ặng : ( ) 480 20P n n   . Hỏi ph ải th ả bao nhiêu con cá trên m ột đơn v ị di ện tích c ủa m ặt h ồ đ ề sau m ột v ụ thu ho ạch đư ợc nhi ều cá nh ất. A. 12 B.22 C.24 D.26Câu 202: (THPT TR ẦN PHÚ – H ẢI PHÒNG) Từ m ột mi ếng tôn hì nh bán nguy ệt có bán kính 3R  , ngư ời ta mu ốn c ắt ra m ột hình ch ữ nh ật (xem hình) có di ện tích l ớn nh ất. Di ện tích l ớn nh ất có th ể có c ủa mi ếng tôn hình ch ữ nh ật là: A. 63 B. 6 2 C. 7 D.9Câu 203: (THPT HÀ HUY T ẬP – HÀ TĨNH) Co ́ mô ̣t bê ̉ bơi hi ̀nh chư ̃ nhâ ̣t rộng 50m, da ̀i 200 m. Mô ̣t vâ ̣n đô ̣ng viên cha ̣y phối hợp vơ ́i bơi như sau: Xuâ ́t phát từ điê ̉m A, cha ̣y đến điê ̉m M va ̀ bơi tư ̀ điê ̉m M đê ́n điê ̉m B (như hi ̀nh vẽ). Hỏi nên cho ̣n điểm M ca ́ch A gâ ̀n bă ̀ng bao nhiêu me ́t để đê ́n B nhanh nhâ ́t (la ̀m tro ̀n đến hàng đơn vi ̣)? Biết vận tô ́c cha ̣y 4, 8 / m s , vận tô ́c bơi 2, 4 /m s . A. 171AM m  .B.182AM m  .C.179AM m  .D.181AM m  .Câu 204: (THPT LƯƠNG Đ ẮC GIANG – THANH HÓA) B ạn A mu ốn làm m ột chi ếc thùng hình tr ụ không đáy t ừ nguyên li ệu là m ảnh tôn hình tam giác đ ều ABC có c ạnh b ằng  90 cm. Bạn mu ốn c ắt m ảnh tôn hình ch ữ nh ật MNPQ từ m ảnh tôn nguyên li ệu (v ới M , N thu ộc c ạnh BC; P và Q tương ứng thu ộc c ạnh AC và AB) để tạ o thành hình tr ụ có chi ều cao b ằng MQ . Thể tích l ớn nh ất c ủa chi ếc thùng mà b ạn A có th ể làm đư ợc là: A. 3911254cm. 200m50mAMBTÀI LIỆU LUY ỆN THI THPT QU ỐC GIA – 2017 TỔ NG ÔN : HÀM S Ố & ỨNG D ỤNG ADMIN TR ẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN H ỌC B Ắ C–TRUNG –NAM 33 | THBTN B. 3911252cm. C. 3108000 3cm. D. 313500. 3cm. Câu 205: Từ một bờ tường có sẵn, người ta muốn rào quanh một khu đất với một số vật liệu cho trước là 100 m thẳng hàng rào . Vậy làm thế nào để rào khu đất ấy theo hình chữ nhật sao cho có diện tích lớn nhất. Khi đó: chiều dài và chiều rộn g hình chữ nhật là A.50 và 25B.35 và 35C.75 và 25D.50 và 50Câu 206: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với A. 2.2 55.000. B.2.100.000 C.2.200.000 D.2.250.000Câu 207: Ta có một miếng tôn phẳng hình vuông với kích thước (cm)a, ta muốn cắt đi ở 4 góc 4 hình vuôn g cạnh bằng ( )x cm để uốn thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Phải cắt như thế nào để hình hộp có thể tích lớn nhất? A. .4ax  . B. .5ax . C..6ax D. .7ax . Câu 208: Một đĩa tròn bằng thép trắng có bán kính bằng R. Người ta phải cắt đĩa theo một hình quạt, sau đó gấp lại thành hình nón để làm một cái phễu. Cung tròn của hình quạt bị cắt đi phải bằng bao nhiêu độ để thể tích cái phễu lớ n nhất? A.66oB.294oC.12, 56oD.2, 8oCâu 209: Chi phí về nhiên liệu của một tàu được chia làm hai phần. Trong đó phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 ngàn đồ ng/giờ. Phần thứ hai tỷ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi v = 10km/h thì phần thứ hai bằng 30 ngàn đồng/giờ. Hãy xác định vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường là nhỏ nhất? A.15( / ).km hB.8( / ).km hC.20( / ).km hD.6.3( / ).km hCâu 210: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình  4 213 2 44S t t t t   , trong đó t tính bằng giây ( s) và S tính bằng mét ( m). Tại thời điểm nào, vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A. 2t. B. 1t. C. 3t. D. 2t. ABCMNQPgiá 2.000.000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn c ó thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG 34 | THBTN – CA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 Câu 211: Một sợi dây có chiều dài 28 m là được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện của hình vuông và hình tròn là tối thiểu? A.14. B.1964 . C.1124 . D.284 Câu 212: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là 2 345f t t t  (kết quả khảo sát được trong tháng 8 vừa qua). Nếu xem 'f t là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ: A. 12. B. 30. C. 20. D. 15. Câu 213: CHUYÊN THÁI BÌNH Một chất điểm chuyển động theo qui luật 2 36s t t (trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây mà chất điểm bắt đầu chuyển động). Tính thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc ( / )m scủa chuyển động đạt giá trị lớn nhất. A. 2t. B.4t. C.1t. D.3t. “HẠNH PHÚC NHƯ CÁI BÓNG MÌNH TRONG GƯƠNG... HÃY MỈM CƯỜI VỚI NÓ....” HƯNG YÊN, NGÀY 21/4/2017 THẦY TRẦN TÀI – 0977.413.341 THÂN TẶNG !

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận