Đồ án tốt nghiệp Các phƣơng pháp khởi động động cơ xoay chiều ba pha. Nghiên cứu bộ khởi động mềm PST 710 hãng ABB

486 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #động cơ xoay chiều#Đồ án tốt nghiệp#luận văn#tiểu luận#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

Đề tài tốt nghiệp: “Các phƣơng pháp khởi động động cơ xoay chiều
ba pha. Nghiên cứu bộ khởi động mềm PST 710 hãng ABB”. Đƣợc trình bày
trình bày trong ba nội dung :
Chƣơng 1 : Các phƣơng pháp khởi động động cơ xoay chiều ba pha.
Chƣơng 2 : Phƣơng pháp khởi động mềm.
Chƣơng 3 : Nghiên cứu bộ khởi động mềm PST 710 hãng ABB.

Tài liệu liên quan

Bình luận