Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 mới nhất - Đề 15 (có đáp án chi tiết)

490 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg ngữ văn#ngữ văn 12#đề thi ngữ văn 12

Mô tả chi tiết

Đề thi thử TN môn Văn 2022 có lời giải (Đề 15) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 5 trang.

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng.(…) Người ta bảo, thời gian là vàng bạc, nhưng sử dụng đúng thời gian của tuổi trẻ là bảo bối của thành công. Tài năng thiên bẩm chỉ là điểm khởi đầu, thành công của cuộc đời là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cuộc sống. Nếu chỉ chăm chăm và tán dương tài năng thiên bẩm thì chẳng khác nào chim trời chỉ vỗ cánh mà chẳng bao giờ bay được lên cao. Mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Bạn đã dành thời gian cho những việc gì ? Cho bạn bè, cho người yêu, cho đồng loại và cho công việc? Và có bao giờ bạn rùng mình vì đã để thời gian trôi qua không lưu lại dấu tích gì không ? Các bạn hãy xây dựng tầm nhìn rộng mở (…), biến tri thức của loài người, của thời đại thành tri thức bản thân và cộng đồng, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của mình. Trước mắt là tích lũy tri thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường để mai ngày khởi nghiệp; tự mình xây dựng các chuẩn mực cho bản thân; nhận diện cái đúng, cái sai, cái đáng làm và cái không nên làm. Trường đời là trường học vĩ đại nhất, nhưng để thành công bạn cần có nền tảng về mọi mặt, thiếu nó không chỉ chông chênh mà có khi vấp ngã.

(Theo Báo mới.com; 26/ 03/ 2016)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 2. Theo tác giả bài viết, điều cần làm trước mắt là gì?

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về quan điểm: “Trường đời là trường học vĩ đại nhất, nhưng để thành công bạn cần có nền tảng về mọi mặt”?

Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với quan điểm “Tài năng thiên bẩm chỉ là điểm khởi đầu, thành công của cuộc đời là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cuộc sống” không? Vì sao?

II. LÀM VĂN

Câu 1. (2 điểm)

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về điều bản thân cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa.

Câu 2. (5 điểm)

không ai chôn cất tiếng đàn

tiếng đàn như cỏ mọc hoang

giọt nước mắt vầng trăng

long lanh trong đáy giếng

 

đường chỉ tay đã đứt

dòng sông rộng vô cùng

lorca bơi sang ngang

trên chiếc ghi ta màu bạc

 

chàng ném lá bùa cô gái Di- gan

vào xoáy nước

chàng ném trái tim mình

vào lặng im bất chợt

 

li la lila lila

(Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2018, tr.165)

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ trên. Từ đó hãy nhận xét ngắn gọn về nghệ thuật cách tân thơ của tác giả Thanh Thảo.

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu.Com Đ 15Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN NG VĂNỮI. Đ C HI U (3.0 đi m)Ọ Ể ểĐ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c u:ọ ạ ướ ự ệ ầTu i tr là đ c ân vô giá c a t o hóa ban cho b n. Vô nghĩa c a đ i ng i là đ tu i ổ ẻ ặ ủ ạ ạ ủ ờ ườ ể ổxuân trôi qua trong vô v ng.(…) Ng i ta b o, th i gian là vàng b c, nh ng s d ng ọ ườ ả ờ ạ ư ử ụđúng th i gian c a tu i tr là b o b i c a thành công. Tài năng thiên b m ch là đi m ờ ủ ổ ẻ ả ố ủ ẩ ỉ ểkh i đ u, thành công c a cu c đ i là m hôi, n c m t và th m chí là cu c s ng. N uở ầ ủ ộ ờ ồ ướ ắ ậ ộ ố ếch chăm chăm và tán d ng tài năng thiên b m thì ch ng khác nào chim tr i ch v ỉ ươ ẩ ẳ ờ ỉ ỗcánh mà ch ng bao gi bay đ c lên cao. M i ngày trôi qua r t nhanh. B n đã dành ẳ ờ ượ ỗ ấ ạth i gian cho nh ng vi c gì ? Cho b n bè, cho ng i yêu, cho đ ng lo i và cho công ờ ữ ệ ạ ườ ồ ạvi c? Và có bao gi b n rùng mình vì đã đ th i gian trôi qua không l u l i d u tích gì ệ ờ ạ ể ờ ư ạ ấkhông ? Các b n hãy xây d ng t m nhìn r ng m (…), bi n tri th c c a loài ng i, ạ ự ầ ộ ở ế ứ ủ ườc a th i đ i thành tri th c b n thân và c ng đ ng, v n d ng vào ho t đ ng th c ti n ủ ờ ạ ứ ả ộ ồ ậ ụ ạ ộ ự ễc a mình. Tr c m t là tích lũy tri th c khi còn ng i trên gh nhà tr ng đ mai ngày ủ ướ ắ ứ ồ ế ườ ểkh i nghi p; t mình xây d ng các chu n m c cho b n thân; nh n di n cái đúng, cái ở ệ ự ự ẩ ự ả ậ ệsai, cái đáng làm và cái không nên làm. Tr ng đ i là tr ng h c vĩ đ i nh t, nh ng đườ ờ ườ ọ ạ ấ ư ểthành công b n c n có n n t ng v m i m t, thi u nó không ch chông chênh mà có ạ ầ ề ả ề ọ ặ ế ỉkhi v p ngã.ấ (Theo Báo m i.com; 26/ 03/ 2016) ớCâu 1. Ph ng th c bi u đ t chính c a đo n trích trên là gì?ươ ứ ể ạ ủ ạCâu 2. Theo tác gi bài vi t, đi u c n làm tr c m t là gì?ả ế ề ầ ướ ắCâu 3. Anh/ ch hi u nh th nào v quan đi m: “Tr ng đ i là tr ng h c vĩ đ i ị ể ư ế ề ể ườ ờ ườ ọ ạnh t, nh ng đ thành công b n c n có n n t ng v m i m t”?ấ ư ể ạ ầ ề ả ề ọ ặCâu 4. Anh/ ch có đ ng tình v i quan đi m “Tài năng thiên b m ch là đi m kh i đ u, ị ồ ớ ể ẩ ỉ ể ở ầthành công c a cu c đ i là m hôi, n c m t và th m chí là cu c s ng” không? Vì ủ ộ ờ ồ ướ ắ ậ ộ ốsao?II. LÀM VĂNCâu 1 . (2 đi m)ểT n i dung đo n trích ph n Đ c hi u, anh/ch hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ừ ộ ạ ầ ọ ể ị ế ộ ạ ảch ) trình bày suy nghĩ v đi u b n thân c n làm đ tu i tr có ý nghĩa.ữ ề ề ả ầ ể ổ ẻCâu 2. (5 đi m)ểkhông ai chôn c t ti ng đànấ ếti ng đàn nh c m c hoangế ư ỏ ọgi t n c m t v ng trăngọ ướ ắ ầlong lanh trong đáy gi ngế thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comđ ng ch tay đã đ t ườ ỉ ứdòng sông r ng vô cùng ộlorca b i sang ngangơtrên chi c ghi ta màu b cế ạchàng ném lá bùa cô gái Di- ganvào xoáy n cướchàng ném trái tim mìnhvào l ng im b t ch tặ ấ ợli la lila lila(Đàn ghi ta c a Lorca – ủ Thanh Th oả , Ng văn 12, ữ T p m t, NXB Giáo d c Vi t Namậ ộ ụ ệ2018, tr.165)C m nh n c a anh/ch v đo n th trên. T đó hãy nh n xét ng n g n v ngh thu t ả ậ ủ ị ề ạ ơ ừ ậ ắ ọ ề ệ ậcách tân th c a tác gi Thanh Th o.ơ ủ ả ảH NG D N CH MƯỚ Ẫ ẤA. H ng d n chungướ ẫ- Giám kh o c n n m v ng yêu c u c a h ng d n ch m đ đánh giá t ngả ầ ắ ữ ầ ủ ướ ẫ ấ ể ổquát bài làm c a thí sinh, tránh cách ch m đ m ý cho đi m.ủ ấ ế ể- Do đ c tr ng c a b môn Ng văn nên giám kh o c n ch đ ng, linh ho tặ ư ủ ộ ữ ả ầ ủ ộ ạtrong vi c v n d ng đáp án và thang đi m; khuy n khích nh ng bài vi t có c m xúc,ệ ậ ụ ể ế ữ ế ảsáng t o.ạ- Vi c chi ti t hóa đi m s c a các ý (n u có) ph i đ m b o không sai l ch v iệ ế ể ố ủ ế ả ả ả ệ ớt ng đi m c a m i ý và đ c th ng nh t trong ổ ể ủ ỗ ượ ố ấ h i đ ng ch m thiộ ồ ấ . B. H ng d n c thướ ẫ ụ ểPh nầ Đáp án và bi u đi mể ể Đi mểI Đ C HI U ( 3.0 đi m)Ọ Ể ể1 Ph ng th c bi u đ t chính c a đo n tríchươ ứ ể ạ ủ ạ : ngh lu nị ậ 0.52 Theo tác gi bài bi t, đi u c n làm tr c m t là: ả ế ề ầ ướ ắ tích lũy trith c khi còn ng i trên gh nhà tr ng đ mai ngày kh i nghi p;ứ ồ ế ườ ể ở ệt mình xây d ng các chu n m c cho b n thân; nh n di n cáiự ự ẩ ự ả ậ ệđúng, cái sai, cái đáng làm và cái không nên làm. 0.53 Quan đi m: “Tr ng đ i là tr ng h c vĩ đ i nh t, nh ng để ườ ờ ườ ọ ạ ấ ư ểthành công b n c n có n n t ng v m i m t” có th đ c hi uạ ầ ề ả ề ọ ặ ể ượ ểlà: th c ti n đ i s nglà đi u ki n t t nh t đ chúng ta hoàn thi nự ễ ờ ố ề ệ ố ấ ể ệb n thân, h c h i c v ki n th c l n kĩ năng s ng. Tuy nhiên,ả ọ ỏ ả ề ế ứ ẫ ốđ thành công chúng ta ph i trang b cho mình m t n n t ngể ả ị ộ ề ảv ng ch c t môi tr ng giáo d c c a gia đình, nhà tr ng ngayữ ắ ừ ườ ụ ủ ườt hôm nay.ừ 1.04 H c sinh có th đ ng tình ho c không đ ng tình, nh ng ph i líọ ể ồ ặ ồ ư ả 1.0 thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comgi i h p lí và thuy t ph cả ợ ế ụII LÀM VĂN ( 7 .0 đi m)ể1 T n i dung đo n trích ph n Đ c hi u, anh/ch hãy vi t m t ừ ộ ạ ầ ọ ể ị ế ộđo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ v vai trò c a tu i ạ ả ữ ề ủ ổtr đ i v i m i con ng i.ẻ ố ớ ỗ ườ 2.0a. Đ m b o th th c c a m t đo n vănả ả ể ứ ủ ộ ạ (m đo n, phát tri nở ạ ểđo n, k t đo n)ạ ế ạ . Thí sinh có th trình bày đo n văn theo cách quy n p, di nể ạ ạ ễd ch, t ng – phân – h p, móc xích, song hành.ị ổ ợ 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ ngh lu n:ị ấ ề ị ậ Vai trò c a tu i trủ ổ ẻ 0.25c. Tri n khai n i dung đo n văn h p lí:ể ộ ạ ợ Thí sinh có th l a ch n các thao tác l p lu n phù h p đ tri nể ự ọ ậ ậ ợ ể ểkhai v n đ ngh lu n theo nhi u cách nh ng ph i làm rõ ấ ề ị ậ ề ư ả Vai tròc a tu i trủ ổ ẻ . Có th tri n khai theo h ng:ể ể ướTu i tr là giai đo n thanh xuân, là quãng đ i đ p đ , có ý nghĩaổ ẻ ạ ờ ẹ ẽnh t c a đ i ng iấ ủ ờ ườ Tu i tr là c h i t t nh t đ chúng ta h c t p rèn luy n lĩnhổ ẻ ơ ộ ố ấ ể ọ ậ ệh i ki n th c và kĩ năng s ng làm hành trang cho t ng lai. ộ ế ứ ố ươTu i tr có vai trò quy t đ nh s thành b i c a t ng lai.ổ ẻ ế ị ự ạ ủ ươVì v y, chúng ta c n tậ ầ rau d i ki n th c, hi u bi t, b i d ngồ ế ứ ể ế ồ ưỡtâm h n, nhân cách; s ng có c m , lí t ng…ồ ố ướ ơ ưở 1.0d. Chính t , ng pháp:ả ữ Đ m b o nh ng quy t c v chính t ,ả ả ữ ắ ề ảdùng t , đ t câu.ừ ặ 0.25e . Sáng t oạ : th hi n suy nghĩ sâu s c v v n đ ngh lu n; cóể ệ ắ ề ấ ề ị ậcách di n đ t m i m , đ c đáo.ễ ạ ớ ẻ ộ 0.252 không ai chôn c t ti ng đànấ ế………..li la li la li la(Đàn ghi ta c a Lorca – ủ Thanh Th oả , Ng văn 12, ữ T p m t, NXBậ ộGiáo d c Vi t Nam 2018, tr.165)ụ ệC m nh n c a anh/ch v đo n th trên. T đó hãy nh nả ậ ủ ị ề ạ ơ ừ ậxét ng n g n v ngh thu t cách tân th c a tác gi Thanh Th o.ắ ọ ề ệ ậ ơ ủ ả ả 5.0a. Đ m b o c u trúc c a m t bài văn ngh lu nả ả ấ ủ ộ ị ậ : M bàiở nêuđ c v n đ , ượ ấ ề Thân bài tri n khai đ c v n đ , ể ượ ấ ề K t bàiế khái quátđ c v n đ .ượ ấ ề 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ ngh lu n:ị ấ ề ị ậ C m nh n c a anh/ch vả ậ ủ ị ềđo n th trên. T đó hãy nh n xét ng n g n v ngh thu t cáchạ ơ ừ ậ ắ ọ ề ệ ậtân th c a tác gi Thanh Th o.ơ ủ ả ả 0.5c. Tri n khai v n đ thành các lu n đi mể ấ ề ậ ể Thí sinh có th trình bày c m nh n theo nhi u cách, nh ng c nể ả ậ ề ư ầv n d ng t t các thao tác l p lu n, k t h p ch t ch gi a lí l vàậ ụ ố ậ ậ ế ợ ặ ẽ ữ ẽ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comd n ch ng; c n đ m b o nh ng ý sau:ẫ ứ ầ ả ả ữ1. Gi i thi u khái quát v tác gi Thanh Th o, tác ph mớ ệ ề ả ả ẩ « Đànghi ta c a Lor caủ » và đo n trích.ạ- Thanh Th o đ c coi là m t trong s không nhi u cây bút luônả ượ ộ ố ền l c cách tân th Vi t sau 1975. Ông luôn tìm tòi khám phá,ỗ ự ơ ệsáng t o tìm cách bi u đ t m i qua hình th c câu th t do, đemạ ể ạ ớ ứ ơ ựđ n mĩ c m hi n đ i cho th b ng thi nh và ngôn t m i m .ế ả ệ ạ ơ ằ ả ừ ớ ẻ- Bài th Đàn ghi ta c a Lorca đ c trích t kh i vuông Rubic làơ ủ ượ ừ ốm t trong nh ng bài th hay c a ông sau 1975. Bài th đ c l yộ ữ ơ ủ ơ ượ ấc m h ng t s hi sinh c a Lorca- m t ngh sĩ l n cuarddaatsả ứ ừ ự ủ ộ ệ ớn c Tây Ban Nhaướ- Đ c s c nh t là đo n th ặ ắ ấ ạ ơ không ai chôn c t ti ng đànấ ế………..li la li la li la2. C m nh n v đo n th .ả ậ ề ạ ơ* 4 dòng th đ uơ ầ- Đo n th s d ng ngh thu t so sánh, n d , nhân hóa… g iạ ơ ử ụ ệ ậ ẩ ụ ợnhi u liên t ng và kh ng đ nh b n phát xít có th gi t Lorcaề ưở ẳ ị ọ ể ếnh ng chúng không th nào chôn vùi đ c tài năng nhân ph mư ể ượ ẩc a Lorca. Cách so sánh ch ng t ti ng đàn v i s c s ng m nhủ ứ ỏ ế ớ ứ ố ạm m nh li t không gì có th d p t t. vì v y Lorca tr nên b tẽ ạ ệ ể ậ ắ ậ ở ất , con đ ng cách tân ngh thu t c a Lorca cũng vì v y mà b tử ườ ệ ậ ủ ậ ấtử- 2 dòng th cu i hình nh th đ p nh ng đ m bu n, mangơ ố ả ơ ẹ ư ượ ồhình nh t ng tr ng cho v đ p lung linh c a tâm h n Lorcaả ượ ư ẻ ẹ ủ ồ* Đo n còn l i là s suy t v cu c gi i thoát và cách giã t c aạ ạ ự ư ề ộ ả ừ ủLorca- Gi t n c m t …trong đáy gi ng:ọ ướ ắ ế+ V ng trăng n i đáy gi ng- s b t t c a cái Đ p.ầ ơ ế ự ấ ử ủ ẹ- Đ ng ch tay: n d v đ nh m nh nghi t ngã.ườ ỉ ẩ ụ ề ị ệ ệ-... dòng sông, ghi ta màu b c... g i cõi ch t, siêu thoát.ạ ợ ế- Các hành đ ng: ném lá bùa, ném trái tim: có ý nghĩa t ng tr ngộ ượ ưcho m t s giã t , m t s l a ch n.ộ ự ừ ộ ự ự ọ Ti ng lòng tri âm sâu s c đ i v i ng i ngh sĩ, thiên tài Lor-ế ắ ố ớ ườ ệca.Y u t âm nh c trong bài th :ế ố ạ ơ- Chu i âm thanh “Li la- li la- li la” luy n láy đ u và cu i nhỗ ế ở ầ ố ưkhúc d o đ u và k t thúc b n nh c. ạ ầ ế ả ạ- S kính tr ng và tri âm Lor-ca- ngh sĩ thiên tài.ự ọ ệ3. Nh n xét v ậ ề ngh thu t cách tân thệ ậ ơS d ng thành công th pháp th siêu th c: không có d u câu,ử ụ ủ ơ ự ấ 0.52.01.0 thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comhình nh n d , so sánh, nhân hóa mang tính bi u t ng, đo nả ẩ ụ ể ượ ạth nh m t b n nh c giao h ng, ngôn ng hàm súc giàu s cơ ư ộ ả ạ ưở ữ ứg i c m.ợ ảd. Chính t , dùng t , đ t câu: đ m b o chu n chính t , chu nả ừ ặ ả ả ẩ ả ẩng pháp c a câu, ng nghĩa c a t .ữ ủ ữ ủ ừ 0.25e. Sáng t o: suy nghĩ sâu s c v v n đ ngh lu n; có cách di nạ ắ ề ấ ề ị ậ ễđ t m i m .ạ ớ ẻ 0.5T NG ĐI MỔ Ể 10.0H TẾ thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận