Luận văn ThS: Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quan

500 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn#luận án#đồ án#tiểu luận#khóa luận

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ. Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hoà, cung cấp vốn cho nền kinh tế. Với sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay, hoạt động ngân hàng đã có những bƣớc tiến rất nhanh, đa dạng và phong phú hơn song ngân hàng vẫn duy trì các hoạt động cơ bản là huy động vốn, sử dụng vốn nhƣ cho vay và đầu tƣ và hoạt động ngân quỹ. Ngoài ra, là trung gian tài chính, ngân hàng có rất nhiều lợi thế đó là thay mặt khách hàng thực hiện thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ thanh toán thẻ của NHTM. Những nghiên cứu về lý luận này là cơ sở để định hướng tiếp cận trong phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp ở các chương sau.

Phân tích, đánh giá tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại VietinBank Tuyên Quang trong giai đoạn 2014 – 2016 để thấy được xu thế sử dụng thẻ của khách hàng.

Khảo sát, đánh giá việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại VietinBank Tuyên Quang.

Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thanh toán thẻ của VietinBank Tuyên Quang

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về lý luận: Hệ thống hóa những vấn để về phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại.

Về thực tiễn: Nghiên cứu về thực trạng và đề xuất được nhưung giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang .

Về không gian: Đề tài nghiên cứu được triển khai tại VietinBank Tuyên Quang

Về thời gian: Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu là số liệu thứ cấp, được thu thập từ năm 2014 đến năm 2016

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê nin

Phương pháp phỏng vấn trực tiếp

Phương pháp xử lý, phân tích số liệu

1.5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Luận văn hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán thẻ. Đƣa ra khái niệm về dịch vụ thanh toán thẻ và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ. Qua đó xây dựng các tiêu chí đánh giá nhằm đo lường mức độ thành công của việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại các NHTM. Thông qua việc phân tích bối cảnh tình hình về thực trạng và xu hướng phát triển của dịch vụ thanh toán thẻ hiện nay, luận văn sẽ chỉ rõ yêu cầu khách quan của việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

1.6 Tình hình nghiên cứu

Mặc dù có nhiều đề tài nghiên cứu về dịch vụ thẻ tại các NHTM như vậy. Tuy nhiên với đặc thù từng ngân hàng khác nhau, từng đối tượng khách hàng khác nhau và tại mỗi thời điểm tùy thuộc vào hoạt động của từng ngân hàng, tác giả đã chọn đề tài này không trùng lặp với các đề tài trên và cam đoan là công trình khoa học độc lập của tác giả

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học về phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tổng quan về dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại

Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang

Giới thiệu chung về Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang

Thực trạng về phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang

2.3  Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang

Định hướng phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang

Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang trong thời gian tới

Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang

3. Kết luận

Thẻ là một sản phẩm dịch vụ ngân hàng độc đáo, được xem là phương tiện thay thế tiền mặt hàng đầu trong các giao dịch. Nó đã tạo ra một cuộc cách mạng trong nghiệp vụ thanh toán của hệ thống ngân hàng bằng việc ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin tiên tiến nhất. Với tính linh hoạt và các tiện ích khi sử dụng, ngay từ khi mới ra đời thẻ đã chinh phục được ngay cả những khách hàng khó tính nhất và ngày càng khẳng định vị trí của nó trong hoạt động thanh toán của ngân hàng. Trong những năm gần đây các NHTM Việt Nam đã tập trung nhiều giải pháp phát triển mạnh dịch vụ thẻ. Do đó, thị trường thẻ đang có sự cạnh tranh sôi động, quy mô và chủng loại thẻ có sự phát triển nhanh. Đi đầu và đột phá trong lĩnh vực này chính là các NHTM Nhà nước, mà một trong số đó là Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam

4. Tài liệu tham khảo

Lê Hương Thục Anh (2014), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn dịch vụ thẻ thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Huế, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Phùng Tiến Đạt (2015), Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Long Thành, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Lạc Hồng

Phan Thị Thu Hà (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

Tài liệu liên quan

Bình luận