Tải sách Grammar and Punctuation, Grade 4

703 6

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #Grammar and Punctuation#sách ngữ pháp#tài liệu tiếng anh

Mô tả chi tiết

Rule 1 Kinds of Sentences.......................................................................... 3

Rule 2 Subjects & Predicates ..................................................................... 7

Rule 3 Simple & Complete Subjects & Predicates ................................... 11

Rule 4 Compound Sentences ...................................................................15

Rule 5 Common & Proper Nouns .............................................................19

Rule 6 Singular & Plural Nouns................................................................23

Rule 7 Irregular Plurals ............................................................................ 27

Rule 8 Subject & Object Pronouns............................................................31

Rule 9 Using I & Me.................................................................................35

Rule 10 Possessive Nouns ......................................................................... 39

Rule 11 Possessive Pronouns ....................................................................43

Rule 12 Verbs.............................................................................................. 47

Rule 13 Kinds of Verbs ................................................................................51

Rule 14 Subject-Verb Agreement ..............................................................55

Rule 15 Verb Tenses................................................................................... 59

Rule 16 Forming Verb Tenses ....................................................................63

Rule 17 Irregular Verbs.............................................................................. 67

Tải sách Grammar and Punctuation, Grade 4

Rule 18 Adjectives .......................................................................................71

Rule 19 Comparative & Superlative Adjectives......................................... 75

Rule 20 Adverbs ......................................................................................... 79

Rule 21 Comma Usage..............................................................................83

Rule 22 Comma Usage.............................................................................. 87

Rule 23 Quotation Marks ............................................................................91

Rule 24 Titles...............................................................................................95

Rule 25 Word Usage .................................................................................. 99

Notes to the Teacher...................................................................................103

Answer Key .................................................................................................105

Tài liệu liên quan

Bình luận