Nghiên cứu đặc trưng hệ cá vùng biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

191 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn thạc sĩ#đồ án#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

Download "Nghiên cứu đặc trưng hệ cá vùng biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 6 1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới và khu vực 6 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc 9 1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 11 1.2.1. Các hệ sinh thái ven bờ điển hình vùng biển vịnh Hạ Long 11 1.2.2. Hiện trạng môi trƣờng vùng biển vịnh Hạ Long 13 1.2.3. Các yếu tố thủy, hải văn 15 CHƢƠNG 2. TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1. TÀI LIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 17 2.1.1. Tài liệu nghiên cứu 17 2.1.2. Địa điểm thu thập mẫu vật 17 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập mẫu vật ngoài thực địa 18 2.2.2. Phƣơng pháp xử lý, định loại mẫu vật trong phòng thí nghiệm 19 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích và xử lý dữ liệu mã vạch di truyền (DNA barcoding)

 

Tài liệu liên quan

Bình luận