Tải sách Grammar and Punctuation, Grade 2

799 7

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #sách ngữ pháp#Grammar and Punctuation#tài liệu tiếng anh

Mô tả chi tiết

Tải sách Grammar and Punctuation, Grade 2

Rule 1 Sentences .................................................................... 3

Rule 2 Sentences .....................................................................7

Rule 3 Sentence Punctuation .................................................11

Rule 4 Proper Nouns (People and Pets) ............................... 15

Rule 5 Proper Nouns (Places) ............................................... 19

Rule 6 Proper Nouns (Days, Months, and Holidays)........... 23

Rule 7 Nouns .........................................................................27

Rule 8 Adjectives ................................................................... 31

Rule 9 Verbs.......................................................................... 35

Rule 10 Compound Words......................................................39

Rule 11 Contractions .............................................................. 43

Rule 12 Pronouns ....................................................................47

Rule 13 Using I & Me .............................................................. 51

Rule 14 Using We & Us .......................................................... 55

Rule 15 Using They & Them....................................................59

Rule 16 Plural Nouns.............................................................. 63

Rule 17 Irregular Plurals .........................................................67

Rule 18 Using Is & Are............................................................ 71

Rule 19 Comma Usage (Lists).................................................75

Tải sách Grammar and Punctuation, Grade 2

Rule 20 Comma Usage (Dates and Addresses) ....................79

Rule 21 Possessive Nouns ..................................................... 83

Rule 22 Past Tense (Add ed) ...................................................87

Rule 23 Adding Endings (Spelling Changes) .......................... 91

Rule 24 Irregular Verbs.......................................................... 95

Rule 25 Comparative & Superlative....................................... 99

Notes to the Teacher .............................................................. 103

Grammar and Punctuation Review .......................................104

Student Record Sheet ............................................................. 107

Answer Key ............................................................................ 108

Tài liệu liên quan

Bình luận