Tuyển chọn các câu hỏi hay gặp trong thi Olympia mới nhất (có đáp án chi tiết)

595 5

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ôn thi#thi olympia#olympia

Mô tả chi tiết

Tuyển chọn các câu hỏi olympia có đáp án gồm 4000 câu hỏi được soạn dưới dạng file Word và PDF gồm 350 trang. Tài liệu bao gồm 4 phần: Khởi động; vượt chướng ngại vật; về đích; tăng tốc, nhanh trí, thông minh.

 

Nội dung

www.thuvienhoclieu .comĐạ i h ọ cTuy n t pể ậDùng trong các ch ng trình gameshows nh :Đ ng lên đ nh ươ ư ườ ỉOlympia Ai là tri u phú , Âm vang x Thanh,Đ u tr ng 100…ệ ứ ấ ườ www.thuvienhoclieu .com Trang 1www.thuvienhoclieu .comCác b n thân m n!ạ ếCh c h n r ng th h chúng ta không ai là không bi t các gameshow trí tu nhắ ẳ ằ ế ệ ế ệ ưĐ ng lên đ nh Olympia,Đ u tr ng 100,Ai là tri u phú,hay Âm vang x Thanhườ ỉ ấ ườ ệ ứkhông ch là các gameshows v tri th c đã tr thành đ c s n trên sóng truy nỉ ề ứ ở ặ ả ềhình mà còn là các trò ch i r t h p d n v giá tr gi i th ng.ơ ấ ấ ẫ ề ị ả ưởB n thân tôi ngay t th i h c sinh đã là m t ng i ng i đam mê các trò ch i ả ừ ờ ọ ộ ườ ườ ơtri th c đó và may m n tr thành m t ng i ch i trong tr ng trình Âm Vang ứ ắ ở ộ ườ ơ ươX Thanh c a đài phát thanh truy n hình Thanh Hóa và đã đi đ c đ n tr n ứ ủ ề ượ ế ậchung k t năm 2010.Tôi hi u r ng v i ngu n tri th c vô h n c a nhân lo i và vôế ể ằ ớ ồ ứ ạ ủ ạs các kênh thông tin s khi n các b n g p không ít khó khăn trong vi c tìm ki mố ẽ ế ạ ặ ệ ếngu n tài li u ki n th c thích h p đ ôn luy n trong th i gian ng n.Vì v y v i ồ ệ ế ứ ợ ể ệ ờ ắ ậ ớmong mu n giúp đ các b n m t ph n trong vi c chinh ph c các gameshow đ y ố ỡ ạ ộ ầ ệ ụ ầkhó khăn và thách th c này,tôi đã s u t m và biên t p l i cu n ebook ứ ư ầ ậ ạ ố “Ngân hàng câu h i Olympia 2016” ỏ này mô ph ng l i gameshow Đ ng lên đ nh ỏ ạ ườ ỉOlympia đ c t t c các th h h c sinh Vi t Nam yêu m n và mong c đ c ượ ấ ả ế ệ ọ ệ ế ướ ượtrinh ph c ng n núi này.ụ ọChính s thành công và đ c s yêu m n,đ ng viên c a các b n qua 3 cu n ự ượ ự ế ộ ủ ạ ốebook đã biên so n:ạLuy n thi gameshow ệ2010 Luy n thi ệgameshow 20122400 câu h i đáp ki n th c và luy n thi IQ 2014ỏ ế ứ ệĐã giúp tôi có đ ng l c đ biên t p cu n này,đó là l i tri ân cũng nh t ng k tộ ự ể ậ ố ờ ư ổ ếm t ch ng đ ng dài đam mê các trò ch i trí tu trên truy n hình tr c khiộ ặ ườ ơ ệ ề ướsang Nh t B n ậ ả làm vi c.ệTài li u đ c s u t m t nhi u ngu n :Ch y u t đ thi BPO và IQ trên ệ ượ ư ầ ừ ề ồ ủ ế ừ ềfanpage Đ ng lên đ nh Olympia và đã đ c tác gi ki m tra đáp án tuy nhiên ườ ỉ ượ ả ể www.thuvienhoclieu .com Trang 2www.thuvienhoclieu .comkhông tránh kh i nh ng sai sót.R t mong nh n đ c s góp ý c a các b n đ ỏ ữ ấ ậ ượ ự ủ ạ ểcu n ebook đ c hoàn ch nh nh t.R t mong đ c k t b n v i t t c các b n ố ượ ỉ ấ ấ ượ ế ạ ớ ấ ả ạ m i mi n t qu c cóở ọ ề ổ ốcùng đam mê.Liên h tác gi : ệ ảThi u Đình ềChung www.thuvienhoclieu .com Trang 3www.thuvienhoclieu .comC u SV K55 Đ i h c Bách Khoa Hà N iự ạ ọ ộEmail:[email protected]: https:// www.facebook.com/thieudinhchungTel :01695054137M C L CỤ ỤPH NẦ 1:KH IỞ Đ NGỘ .................................................................................................................................. 6 www.thuvienhoclieu .com Trang 4www.thuvienhoclieu .comPH N 2:V T CH NGẦ ƯỢ ƯỚ NG IẠ V TẬ .................................................................................................. 114 PH NẦ 3:VỀ ĐÍCH ..................................................................................................................................... 209 PH N 4:TĂNG T C,NHANHẦ Ố TRÍ-THÔNG MINH ............................................................................... 305 Thi u Đình Chungề http s://www.facebo ok .co m /thieu d inhchungPH N 1:KH I Đ NGẦ Ở Ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 5www.thuvienhoclieu .comLĩnhv cự Câu h iỏ Đáp ánToán S 45 trong h th p l c phân có giá tr là bao nhiêu trong h th p phân?ố ệ ậ ụ ị ệ ậ 69V t lýậ E=mc2 là ph ng trình n i ti ng bi u di n sươ ổ ế ể ễ ự t ngươ đ ngươ ........... .. -........... Kh i l ng, Năngố ượl ngượHóa h cọ H n h ng là h pỗ ố ợ kim c aủ ............ v i các kim lo iớ ạ khác Th y ngânủSinhh cọ Quá trình hô h p th c v t n u không có oxi s di n ra theo h ngấ ở ự ậ ế ẽ ễ ướnào? Lên menVăn h cọ T L c văn đoàn đ c hình thành vào năm nào?ự ự ượ 1932L ch sị ử Ngôi đ n tr n gi phía Nam kinh đô Thăng Long trong Thăng Long tề ấ ữ ứtr n có tên là gì?ấ Kim LiênĐ a lýị Hành tinh nào là hành tinh g n M t Tr i th sáu trong H M t Tr i?ầ ặ ờ ứ ệ ặ ờ Th tinhổThểthao Loài v t nào đ c ch n làm linh v t vòng chung k t U23 châu Áậ ượ ọ ậ ở ế2016? Cáo sa m cạNghệthu tậ Nhóm nh c nào đ t danh hi u "Nhóm nh c n xu t s c nh t" ạ ạ ệ ạ ữ ấ ắ ấtrong MAMA 2015? Girls' GenerationLĩnhv cựkhác UNIX là h đi u hành đ n nhi m hay đa nhi m?ệ ề ơ ệ ệ Đa nhi mệHi uểbi tếchung Có bao nhiêu đ i tham gia Hòa âm ánh sáng (The Remix) mùa th hai?ộ ứ 10Ti ngếAnh What is a physically damaging behaviour or action called? Violence www.thuvienhoclieu .com Trang 6www.thuvienhoclieu .comToán Đ ch ph n nguyên và ph n th p phân c a m t s th c, ng i ta ể ỉ ầ ầ ậ ủ ộ ố ự ườl n l t s d ng các d uầ ượ ử ụ ấ ....... và . . . ? Ngo c vuông, ngo cặ ặmócV t lýậ Đ n v đo c ng đ chi u sáng trong h SI là gì?ơ ị ườ ộ ế ệ CandelaHóa h cọ H p ch t h u c nào đ c đ t tên theo ti ng La Tinh có nghĩa là "r u ợ ấ ữ ơ ượ ặ ế ượđã kh hydro"?ử AndehydeSinhh cọ D ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th nào th ng gây ch t ho c ạ ộ ế ấ ễ ắ ể ườ ế ặlàm gi m s c s ng c a sinh v t?ả ứ ố ủ ậ M t đo nấ ạVăn h cọ Nhà th nào trong nh ng nhà th sau không tham gia phong trào Th ơ ữ ơ ơm i: Ch Lan Viên, T H u, Huy C n, Hàn M c T ?ớ ế ố ữ ậ ặ ử T H uố ữL ch sị ử Tr c khi đ c đ i tên là Mũi H o V ng, đ a danh này đã đ c đ t tênướ ượ ổ ả ọ ị ượ ặlà gì? Mũi Bão TốĐ a lýị Scotland là qu c gia thu c V ng qu c Liên hi pố ộ ươ ố ệ ....... và ........ ? Anh, B c IrelandắThểthao Daniel Nguy n là tayễ v tợ ng iườ .......... g cố Vi t.ệ MĩNghệthu tậ Gi i th ng Âm nh c nào đ c coi là "gi i Grammy c a nh c Vi t"?ả ưở ạ ượ ả ủ ạ ệ C ng hi nố ếLĩnhv cựkhác Bánh c m là m t đ c s n n i ti ngố ộ ặ ả ổ ế c aủ phố ........ , Hà N i?ộ Hàng ThanHi uểbi tếchung B phim ho t hình nào n i ti ng v i câu nói "Nupakachi"?ộ ạ ổ ế ớ Hãy đ i đ yợ ấTi ngếAnh What is the name of the receptacles for smokers to put cigarette ash in? Ashtray www.thuvienhoclieu .com Trang 7www.thuvienhoclieu .comToán Di n tích hình tròn ngo i ti p hình vuông có c nh b ng 2a b ng ệ ạ ế ạ ằ ằbao nhiêu? 2pi*a^2V t lýậ Khi sóng đi n t g p m t phân cách gi a hai môi tr ng, nó có b ph nệ ừ ặ ặ ữ ườ ị ảx hay khúc x không?ạ ạ CóHóa h cọ C ng hóa tr c a Cacbon trong h p ch t HCOOH là bao nhiêu?ộ ị ủ ợ ấ 4Sinhh cọ Nhân t nào quy đ nh chi u h ng ti n hóa c a sinh gi i?ố ị ề ướ ế ủ ớ Ch n l c t nhiênọ ọ ựVăn h cọ Con v t nào đ c nh c đ n trong nh ng câu th sau c a Tr n Đăngậ ượ ắ ế ữ ơ ủ ầKhoa: "Nh ng con ............./ Bay ra/ ........... tr /ữ ẻ Bay cao/ .............. già/Bay th p" ?ấ M iốL ch sị ử Qu c t th Ba đ c thành l p vào năm nào?ố ế ứ ượ ậ 1919Đ a lýị Đ nh núi nào là đ nh núi cao nh t vùng Đông B c n c ta?ỉ ỉ ấ ắ ướ Tây Côn LĩnhThểthao Đã có m y c u th t ng giành gi i Qu bóng vàng c a FIFA?ấ ầ ủ ừ ả ả ủ 2Nghệthu tậ N ca sĩ nào c a Vi t Nam x p th 15 trong B ng x p h ng nh ng ữ ủ ệ ế ứ ả ế ạ ữn ca sĩ có l t xem trên Youtube cao nh t th gi i?ữ ượ ấ ế ớ Xuân MaiLĩnhv cựkhác Con v t gì là m t trong 12 con giáp c a Vi t Nam, nh ng nó đ c thay ậ ộ ủ ệ ư ượth b i con th đ i v i các n c Trung Qu c, CHDCND Tri u Tiên, Nh tế ở ỏ ố ớ ướ ố ề ậB n,... ?ả Con mèoHi uểbi tếchung Ch ng trình nào đã đo t gi i h ng m c "Chu i ch ng trình c a ươ ạ ả ạ ụ ỗ ươ ủnăm" trong Gi i th ng C ng hi n 2015?ả ưở ố ế Giai đi u t hàoệ ựTi ngếAnh How many edges are there in an octagon? EightToán Logarit t nhiên c a s nào b ng 0?ự ủ ố ằ 1 www.thuvienhoclieu .com Trang 8www.thuvienhoclieu .comV t lýậ "pV/T = h ng s " là ph ng trình tr ngằ ố ươ ạ thái c aủ ................ ? Khí lí t ngưởHóa h cọ Trong các lo i t sau đây, t nào là t nhân t o: T nilon 6-6, t capron, ạ ơ ơ ơ ạ ơ ơt axetat?ơ T axetatơSinhh cọ Virus HCV là virus gây ra b nh gì?ệ Viêm gan CVăn h cọ Trong tác ph m Truy n Ki u c a Nguy n Du, S Khanh là tay sai ẩ ệ ề ủ ễ ởc a ai?ủ Tú BàL ch sị ử Ai là B tr ng B Qu c phòng Vi t Nam trong giai đo n 1980 - 1986?ộ ưở ộ ố ệ ạ Văn Ti n DũngếĐ a lýị Hang Rái là đ a đi m du l ch n i ti ng t nh, thành nào c a n c ta?ị ể ị ổ ế ở ỉ ủ ướ Ninh Thu nậTh ểthao Đ i tuy n bóng đá c a n c nào đã đ th ng l i nhi u bàn nh t ộ ể ủ ướ ể ủ ướ ề ấtrong l ch s World Cup?ị ử Đ cứNghệthu tậ "Quê h ng vang mãi muôn khúc ca t ng b ng/ Đ i vui náo n c s c ươ ư ừ ờ ứ ứs ng đang trào dâng." là nh ng câu hát m đ u bài hát nào?ố ữ ở ầ Mùa xuân trên quêh ngươLĩnhv cựkhác K t khi thành l p, tính đ n th i đi m hi n t i, Windows đã cho ra ể ừ ậ ế ờ ể ệ ạm t bao nhiêu phiên b n khách hàng?ắ ả 24Hi u ểbi t ếchung Gi i th ng nào đ c VINASA t ch c nh m tôn vinh, bi u d ng các ả ưở ượ ổ ứ ằ ể ươdoanh nghi p, c quan, t p th và cá nhân có thành tích xu t s c đóng ệ ơ ậ ể ấ ắgóp cho s phát tri n ngành công nghi p ph n m m và công ngh ự ể ệ ầ ề ệthông tin Vi t Nam?ệ Sao KhuêTi ngếAnh Who was the creator of Mickey Mouse? Walt DisneyToán T ng s đo các góc trong hình đa giác nào b ng 1260 đ ?ổ ố ằ ộ C u giácửV t lýậ Theo công th c c ng v n t c, vector v n t c tuy t đ i b ng t ng ứ ộ ậ ố ậ ố ệ ố ằ ổvector c a v n t c ............. vàủ ậ ố v nậ t cố .... ? T ng đ i, Kéo theoươ ố www.thuvienhoclieu .com Trang 9www.thuvienhoclieu .comHóa h cọ Methylbenzene là danh pháp IUPAC c a h p ch t h u c nào?ủ ợ ấ ữ ơ TolueneSinhh cọ Ki u dinh d ng c a vi khu n lam là gì?ể ưỡ ủ ẩ Quang t d ngự ưỡVăn h cọ "Bài th không năm tháng" là tác ph m th c a nhà th nào?ơ ẩ ơ ủ ơ Lâm Th M Dị ỹ ạL ch sị ử V vua nào trong l ch s phong ki n Vi t Nam b ng i đ i g i là ị ị ử ế ệ ị ườ ờ ọ"Qu v ng"?ỷ ươ Lê Uy M cụĐ a lýị Làng C Ch t là làng t n i ti ng t nh, thành nào c a n c ta?ổ ấ ơ ổ ế ở ỉ ủ ướ Nam Đ nhịTh ểthao Câu l c b Chelsea đã m y l n vô đ ch Champions League?ạ ộ ấ ầ ị 1Nghệthu tậ Ca khúc nào là ca khúc chính th c c a l trao gi i th ng C ng hi n?ứ ủ ễ ả ưở ố ế Tháng t vư ềLĩnhv cựkhác Trong Microsoft Office Word, đ xem n i dung văn b n tr c khi in, ta cóể ộ ả ướth dùng t h p phím Ctrl và phím nào?ể ổ ợ F2Hi u ểbi t ếchung Theo 12 con giáp, tháng Ch p đ c g i là tháng gì?ạ ượ ọ Tháng S uửTi ngếAnh Which country was excluded from G8 in 2014? RussiaToán Nhà toán h c nào đã sáng t o ra h th ng ký hi u miêu t lũy th a ọ ạ ệ ố ệ ả ừcác s ?ố DescartesV t lýậ Ch t đa tinh th có tính đ ng h ng hay tính d h ng?ấ ể ẳ ướ ị ướ Đ ng h ngẳ ướHóa h cọ Acid sulfuric đ c ngu i có th hòa tan đ c đinh s t, đúng hay sai?ặ ộ ể ượ ắ Sai www.thuvienhoclieu .com Trang 10www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ B nh nào trong các b nh sau không ph i do virus gây ra: b i li t, ệ ệ ả ạ ệviêm gan B, lang ben, quai b ?ị Lang benVăn h cọ T a đ bài th nào trong chùm th thu c a Nguy n Khuy n có nghĩa làự ề ơ ơ ủ ễ ế"mùa thu u ng r u"?ố ượ Thu mẩL ch sị ử Tri u đ i nào t n t i t năm 1778 đ n năm 1802?ề ạ ồ ạ ừ ế Tây S nơĐ a lýị Núi Kilimanjaro thu c châu l c nào?ộ ụ Châu PhiTh ểthao Đ i bóng nào vô đ ch gi i Ngo i h ng Anh mùa gi i 1994 - 1995?ộ ị ả ạ ạ ả Blackburn RoversNghệthu tậ Ca sĩ nào có album đ t gi i th ng "Album c a năm" trong l trao ạ ả ưở ủ ễgi i Grammy l n th 58 (năm 2016)?ả ầ ứ Taylor SwiftLĩnhv cựkhác HTC là hãng đi n tho i thông minh c a n c nào?ệ ạ ủ ướ Đài LoanHi u ểbi t ếchung Năm 2016 t ng ng v i năm bao nhiêu trong Ph t l ch?ươ ứ ớ ậ ị 2560Ti ngếAnh What has three hands and one head? ClockToán T p h p các hình vuông là giao c a t p h p các hình ............................ậ ợ ủ ậ ợvà hình ........................... Hình ch nh t - Hìnhữ ậthoiV t líậ Đ t m t v t cao 4cm tr c m t th u kính phân kì có tiêu c 12cm, ặ ộ ậ ướ ộ ấ ựcách th u kính 4cm. nh do v t đó t o ra cao bao nhiêu cm?ấ Ả ậ ạ 3Hóa h cọ Ph ng pháp nào đ c th c hi n đ tăng ch t l ng xăng - d u trongươ ượ ự ệ ể ấ ượ ầch hóa d u m ?ế ầ ỏ Reforming www.thuvienhoclieu .com Trang 11www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ H th ng 5 gi i sinh v t g m: Kh iệ ố ớ ậ ồ ở sinh, ......................, ......................... ,Th c v t và Đ ng v tự ậ ộ ậ Nguyên sinh - N mấVăn h cọ Ai là tác gi c a bài th "Thu t hoài"?ả ủ ơ ậ Ph m Ngũ LãoạL ch sị ử Thành Thăng Long chính th c đ i tên thành Hà N i vào th i vua nào?ứ ổ ộ ờ Minh M ngạĐ a líị Warsaw là th đô c a qu c gia nào?ủ ủ ố Ba LanTh ểthao Asiad 17 s đ c t ch c t i thành ph nào?ẽ ượ ổ ứ ạ ố IncheonNghệthu tậ Nh c c truy n th ng c a dân t c Tày là cây đàn nào?ạ ụ ề ố ủ ộ Đàn tínhLĩnhv cựkhác Thiên Hà g n nh t cách M t Tr i kho ng bao nhiêu năm ánh sáng?ầ ấ ặ ờ ả 2,5 tri uệHi u ểbi t ếchung H i đăng Alexandria - m t trong 7 kì quan c đ i - n m qu c gia nào?ả ộ ổ ạ ằ ở ố Ai C pậTi ngếAnh What is the largest state in the US? AlaskaToán Trong các hình có cùng di n tích bệ ề m t,ặ hình ..................... có thể tíchl n nh tớ ấ Hình c uầV t líậ Ph ng pháp nào giúp ta xác đ nh chi u c a vector c m ng t gây raươ ị ề ủ ả ứ ừb i m t dòng đi n?ở ộ ệ Ph ng pháp n m tayươ ắph iảHóa h cọ Đ xác đ nh l ng s n ph m sinh ra khi đi n phân, ng i ta s ể ị ượ ả ẩ ệ ườ ửd ng công th c nào?ụ ứ Công th c FaradayứSinhh cọ C u trúcấ c aủ m tộ ......................... là m t đo n ADN g m 146 c pộ ạ ồ ặ Nuqu n quanh 8 protein histonấ Nucleosome www.thuvienhoclieu .com Trang 12www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ Ai là cha đ c a lí thuy t "T ng băng trôi" trong sáng tác văn h c?ẻ ủ ế ả ọ HemingwayL ch sị ử Phe Hi p c trong Th chi n th Nh t g m 3 đ qu c ch ch t nào?ệ ướ ế ế ứ ấ ồ ế ố ủ ố Anh - Pháp - NgaĐ a líị Đi m cu i c a "Con đ ng t l a" là thành ph nào thu c Th Nhĩ ể ố ủ ườ ơ ụ ố ộ ổKì ngày nay? IstanbulTh ểthao V n đ ng viên đ u tiên c a Vi t Nam đ t chu n tham d ậ ộ ầ ủ ệ ạ ẩ ựOlympic London 2012 là v n đ ng viên c a môn th thao nào?ậ ộ ủ ể B i l iơ ộNghệthu tậ 4 b nh c c trong dàn nh c giao h ng g m: b dây, b g , b gõ vàộ ạ ụ ạ ưở ồ ộ ộ ỗ ộ....................... B đ ngộ ồLĩnhv cựkhác Ai đ c xem là l p trình viên đ u tiên c a th gi i?ượ ậ ầ ủ ế ớ Ada LovelaceHi u ểbi t ếchung Thành ph nào c a Hoa Kì đ c m nh danh là "Big Apple"?ố ủ ượ ệ New YorkTi ngếAnh What is the most popular social network? FacebookToán T nh ti n, đ i x ng làị ế ố ứ các phép .............................. nh ng v tư ị ự khôngph i là m t phép ......................ả ộ D i hìnhờV t líậ M t sóng c h c bi n thiên theo chu kì T thì năng l ng c a nó ộ ơ ọ ế ượ ủbi n thiên theo chu kì ........................ế T/2Hóa h cọ Thành ph n ch y u c a ruby, sappphires là h p ch t nào?ầ ủ ế ủ ợ ấ Al2O3Sinhh cọ ....................... là m t không gian sinh thái mà đó nh ng đi u ki n môiộ ở ữ ề ệtr ng quy đ nh s t n t i và phát tri n không h n đ nh c a cá th , c aườ ị ự ồ ạ ể ạ ị ủ ể ủloài sinh tháiỔ www.thuvienhoclieu .com Trang 13www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ Ch Út T ch là nhân v t chính trong tác ph m nào c a nhà văn ị ị ậ ẩ ủNguy n Thi?ễ Ng i m c m súngườ ẹ ầL ch sị ử Chi c xe tăng đ u tiên doế ầ quân đ iộ ...................... s d ng trongử ụ Chi nếtranh th gi i th .............ế ớ ứ Anh - Nh tấĐ a líị L c Đ u là v trí h p l u c a sông L c Nam, sông Đu ng, sông ụ ầ ị ợ ư ủ ụ ốKinh Th y v i 3 con sông nào n a?ầ ớ ữ Sông C u - Sông ầTh ng - Sông TháiươBìnhTh ểthao Môn Vovinam tr thành môn thi đ u chính th c l n đ u tiên t i SEAở ấ ứ ầ ầ ạGames l n th ............. đ c t ch c .........................ầ ứ ượ ổ ứ ở 26 - IndonesiaNghệthu tậ Dàn nh c giao h ng c đi n không có nh c c nào trong các lo i ạ ưở ổ ể ạ ụ ạnh c c sau đây: Sáo, piano, tr ng, trumpet, violoncelleạ ụ ố PianoLĩnhv cựkhác N u đ ng c c Nam, ta s th y chòm sao nào trên đ nh đ u?ế ứ ở ự ẽ ấ ỉ ầ Nam Th p Tậ ựHi u ểbi t ếchung Machu Picchu - m t trong b y kì quan ki n trúc hi n đ i - n m ộ ả ế ệ ạ ằ ởn c nào?ướ PeruTi ngếAnh Which transport do we use to go from Quang Ngai to Ly Son? Boat (ship)Toán Gi i th ng giành cho các nhà khoa h c n xu t s c mang tên ai?ả ưở ọ ữ ấ ắ KovalevskayaV t líậ Nucleon là tên g i chung c a các h t nào trong nguyên t ?ọ ủ ạ ử Proton - NeutronHóa h cọ S electron l p ngoài cùng c a ion Na+ là bao nhiêu?ố ớ ủ 8Sinhh cọ C quan nào c a c th có t ng di n tích b m t l n nh t?ơ ủ ơ ể ổ ệ ề ặ ớ ấ DaVăn h cọ "V ch ng A Ph " n m trong t p truy n nào c a nhà văn Tô Hoài?ợ ồ ủ ằ ậ ệ ủ Truy n Tây B cệ ắ www.thuvienhoclieu .com Trang 14www.thuvienhoclieu .comL ch sị ử Kháng chi n ch ng th c dân Pháp tr l i xâm l c di n ra t năm nàoế ố ự ở ạ ượ ễ ừđ n năm nào?ế 1946 - 1954Đ a líị Công viên đ a ch t toàn c u đ u tiên c a Vi t Nam n m huy n nào?ị ấ ầ ầ ủ ệ ằ ở ệ Đ ng VănồTh ểthao Vi t Nam l n đ u tiên tham d Th v n h i vào năm nào?ệ ầ ầ ự ế ậ ộ 1980Nghệthu tậ Ai là ng i Vi t Nam đ u tiên và duy nh t đ t gi i Nh t Cu c thi ườ ệ ầ ấ ạ ả ấ ộPiano qu c t Chopin?ố ế Đ ng Thái S nặ ơLĩnhv cựkhác Trung tâm c a thiên hà nào g n Trái Đ t nh t?ủ ở ầ ấ ấ Ngân HàHi u ểbi t ếchung V n qu c gia Kilimanjaro n m qu c gia nào?ườ ố ằ ở ố TanzaniaTi ngếAnh Which country has the highest mount of Europe? RussiaToán Gi i th ng nào mang tên nhà toán h c ng i Na Uy, ng i ch ng ả ưở ọ ườ ườ ứminh đ c ph ng trình b c 5 không gi i đ c b ng căn th c?ượ ươ ậ ả ượ ằ ứ AbelV t líậ N u t n s c a l c c ng b c b ng t n s riêng c a v t thì s xu t ế ầ ố ủ ự ưỡ ứ ằ ầ ố ủ ậ ẽ ấhi n hi n t ng nào?ệ ệ ượ C ng h ngộ ưởHóa h cọ Các kim lo i ki m đ u có ki u m ng tinh th nào?ạ ề ề ể ạ ể L p ph ng tâm kh iậ ươ ốSinhh cọ M t chu i th c ăn có t i thi u và t i đa là bao nhiêu m t xích?ộ ỗ ứ ố ể ố ắ 2 - 7Văn h cọ "M t tr i thi ca Nga" là nhà văn, nhà th nào?ặ ờ ơ PushkinL ch sị ử N i di n ra tr n Waterloo n m qu c gia nào hi n nay?ơ ễ ậ ằ ở ố ệ Bỉ www.thuvienhoclieu .com Trang 15www.thuvienhoclieu .comĐ a líị Sông Danube ch y qua bao nhiêu qu c gia?ả ố 10Th ểthao EURO Cup l n đ u tiên di n ra t i đâu?ầ ầ ễ ạ PhápNghệthu tậ Samba là m t vũ đi u Latino có xu t x t qu c gia nào?ộ ệ ấ ứ ừ ố BrazilLĩnhv cựkhác Trong s các hành tinh trong nhóm hành tinh đ t đá, hành tinh nào cóố ấkhí quy n dày nh t?ể ấ KimHi u ểbi t ếchung Di n đàn H p tác Kinh t châu Á - Thái Bình D ng đ c thành l p vàoễ ợ ế ươ ượ ậnăm nào? 1989Ti ngếAnh Where is Albert Einstein from? GermanyToán Có bao nhiêu cách ch n s có 2 ch s sao cho s hàng đ n v l n h nọ ố ữ ố ố ơ ị ớ ơs hàng ch c?ố ụ 36V t líậ Khi cho ánh sáng tr ng đi qua gi y l c màu l c, sau đó cho qua lăng ắ ấ ọ ụkính r i cho qua gi y l c không màu, ta s thu đ c ánh sáng màu ồ ấ ọ ẽ ượgì? L cụHóa h cọ Trong các ph ng pháp d p t t đám cháy, không th s d ng ph ngươ ậ ắ ể ử ụ ươpháp nào đ i v i tác nhân gây cháy là magie?ố ớ CO2Sinhh cọ Hình th c ph n ng c a cây tr c tác nhân kích thích không đ nhứ ả ứ ủ ướ ịh ng là gì?ướ ng đ ngỨ ộVăn h cọ Hai tác ph m nào đ c xem là "Tuyên ngôn ngh thu t tr c Cáchẩ ượ ệ ậ ướm ng tháng Tám"?ạ Giăng sáng - Đ i th aờ ừL ch sị ử T nh nào là t nh cu i cùng đ c gi i phóng trong Chi n d ch H ỉ ỉ ố ượ ả ế ị ồChí Minh? Châu Đ cố www.thuvienhoclieu .com Trang 16www.thuvienhoclieu .comĐ a líị Đ i khí h u nào có ba ki u khí h u là l c đ a, gió mùa và h i d ng?ớ ậ ể ậ ụ ị ả ươ Ôn đ iớTh ểthao Trang ph c truy n th ng c a đ i tuy n bóng đá Đ c có 2 màu ụ ề ố ủ ộ ể ứchính nào? Tr ng - ĐenắNghệthu tậ S p x p các cây đàn sau theo th t tăng d n v kích th c: 1.ắ ế ứ ự ầ ề ướVioloncelle - 2. Violon - 3. Contrebasse - 4. Viola 2 - 4 - 1 - 3Lĩnhv cựkhác Trong h M t Tr i, có bao nhiêu hành tinh l n h n Trái Đ t?ệ ặ ờ ớ ơ ấ 4Hi u ểbi t ếchung Thu nh p bình quân đ u ng i c a Vi t Nam đ t m c 1000USD ậ ầ ườ ủ ệ ạ ốvào năm nào? 2008Ti ngếAnh How many country which is a member of European Union? 27Toán Ai đ c xem là cha đ c a môn Hình h c?ượ ẻ ủ ọ EuclidV t líậ Các ch t có kh năng phát quang sau khi đ c chi u sáng đ c chiaấ ả ượ ế ượthành nh ng lo i nào?ữ ạ Huỳnh quang - LânquangHóa h cọ Thành ph n chính c a mì chính (b t ng t) là h p ch t nào?ầ ủ ộ ọ ợ ấ Natri glutamat (Unami)Sinhh cọ nh ng kỳ nào c a nguyên phân mà t bào có 4n nhi m s c th đ n?Ở ữ ủ ế ễ ắ ể ơ Kì sau - Kì cu iốVăn h cọ Âm thanh nào m đ u cho tác ph m "Hai đ a tr "?ở ầ ẩ ứ ẻ Ti ng tr ng thu khôngế ốL ch sị ử Chi n tranh c c b đ c M tri n khai t i Vi t Nam vào kho ng th i ế ụ ộ ượ ỹ ể ạ ệ ả ờgian nào? 1965 - 1968Đ a líị Bán đ o nào l n nh t châu Phi?ả ớ ấ Somalia www.thuvienhoclieu .com Trang 17www.thuvienhoclieu .comTh ểthao V th cao nh t c a Đoàn th thao Vi t Nam t i SEA Games tr c ị ứ ấ ủ ể ệ ạ ướnăm 2002 là bao nhiêu? 4Nghệthu tậ K ch truy n th ng c a Nh t B n có tên là gì?ị ề ố ủ ậ ả NohLĩnhv cựkhác Hành tinh nào trong H M t Tr i có đ nghiêng tr c quay l n nh t?ệ ặ ờ ộ ụ ớ ấ Thiên V ngươHi u ểbi t ếchung Đi n th truy n t i đi n năng t i Vi t Nam cao nh t và th p nh t là ệ ế ề ả ệ ạ ệ ấ ấ ấbao nhiêu Volt? 500000 - 220Ti ngếAnh What do we call the biggest sport event for the disabled? ParalympicsToán Ai là ng i Vi t Nam đ u tiên giành đ c s đi m tuy t đ i t i ườ ệ ầ ượ ố ể ệ ố ạOlympic Toán h c Qu c t ?ọ ố ế Lê Bá Khánh TrìnhV t líậ Đ i l ng nào đ c tr ng cho kh năng c n tr dòng đi n c a t đi n?ạ ượ ặ ư ả ả ở ệ ủ ụ ệ Dung khángHóa h cọ Nguyên t nào có kh năng t o đ c nhi u h p ch t nh t?ố ả ạ ượ ề ợ ấ ấ CarbonSinhh cọ Các b ba c a tARN tham gia vào quá trình phiên mã đ c g i là gì?ộ ủ ượ ọ AnticodonVăn h cọ Thành ph nào c a Italy xu t hi n trong tác ph m Chi c lá cu i cùng ố ủ ấ ệ ẩ ế ốc a O'Henry?ủ NaplesL ch sị ử Th c dân Pháp quay tr l i xâm l c Vi t Nam vào ngày tháng nămự ở ạ ượ ệnào? 23/9/1945Đ a líị MERCOSUR là liên minh kinh t khu v c nào?ế ở ự Nam MỹTh ểthao Ai là v n đ ng viên xu t s c nh t Vi t Nam th k 20?ậ ộ ấ ắ ấ ệ ở ế ỉ Tr n Oanhầ www.thuvienhoclieu .com Trang 18www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ B phim Vi t Nam nào đ c CNN đánh giá là m t trong 18 b phimộ ệ ượ ộ ộchâu Á hay nh t m i th i đ i?ấ ọ ờ ạ Bao gi cho đ n thángờ ếM iườLĩnhv cựkhác Theo Aristoteles, 4 y u t nào c u thành nên v t ch t?ế ố ấ ậ ấ Đ t - L a - N c -ấ ử ướKhông khíHi u ểbi t ếchung Liên Hi p Qu c đ c thành l p t i thành ph nào?ệ ố ượ ậ ạ ố San FranciscoTi ngếAnh Which is the best football club of 20th century? Real MadridToán Ai đ c xem là cha đ c a Hình h c phi Euclid?ượ ẻ ủ ọ LobachevskyV t líậ Trong m t m ch đi n xoay chi u R, L, C n i ti p mà dung kháng ộ ạ ệ ề ố ếb ng c m kháng thì s x y ra hi n t ng nào?ằ ả ẽ ả ệ ượ C ng h ngộ ưởHóa h cọ Trong các lo i cacbohidrad d i đây, lo i nào không có ph n ng trángạ ướ ạ ả ứg ng: Glucose, Fructose, Saccarose, Maltoseươ SaccaroseSinhh cọ "Khí h u m h n, cây h t tr n ti p t c phát tri n, bò sát c ng tr " ậ ấ ơ ạ ầ ế ụ ể ổ ự ịlà nh ng đ c đi m c a K đ a ch t nào?ữ ặ ể ủ ỉ ị ấ K JuraỉVăn h cọ Truy n không có c t truy n là đ c đi m trong sáng tác văn h c c a ệ ố ệ ặ ể ọ ủnhà văn nào? Th ch LamạL ch sị ử Trong Th chi n th Nh t, Italy đã r i kh i phe Liên minh và gia ế ế ứ ấ ờ ỏnh p phe Hi p c vào năm nào?ậ ệ ướ 1915Đ a líị Đèo Ph ng Hoàng trên qu c l 26 n m ranh gi i hai t nh nào?ượ ố ộ ằ ở ớ ỉ Khánh Hòa - Đ k L kắ ắTh ểthao Đ i tuy n nào đã giành ch c vô đ ch Gi i vô đ ch bóng đá n th ộ ể ứ ị ả ị ữ ếgi i năm 2011 t i Đ c?ớ ạ ứ Nh t B nậ ả www.thuvienhoclieu .com Trang 19www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ Bài Đ i ca có tên th t là gì?ộ ậ Cùng nhau ta đi lênLĩnhv cựkhác V tinh l n nh t c a H M t Tr i là v tinh nào?ệ ớ ấ ủ ệ ặ ờ ệ GanymedeHi u ểbi t ếchung Ph c H i An đ c UNESCO công nh n là Di s n Văn hóa Th gi iố ổ ộ ượ ậ ả ế ớvào năm nào? 1999Ti ngếAnh Which country does Seine River located? FranceToán S nguyên t l n nh t có hai ch s là s nào?ố ố ớ ấ ữ ố ố 97V t líậ Ph ng th c thay đ i nhi t đ nào có th x y ra ngay c trong ươ ứ ổ ệ ộ ể ả ảchân không? B c x nhi tứ ạ ệHóa h cọ Nguyên t nào có s l ng nhi u th hai trên Trái Đ t?ố ố ượ ề ứ ấ HydroSinhh cọ Cá cóc Tam Đ o thu c B nào c a L p L ng c ?ả ộ ộ ủ ớ ưỡ ư B có đuôiộVăn h cọ Ai là tác gi c a v kich Vũ Nh Tô?ả ủ ở ư Nguy n Huy T ngễ ưởL ch sị ử "Bao gi Tây nh h t c n c Nam thì m i h t ng i Nam đánh Tây" làờ ổ ế ỏ ướ ớ ế ườcâu nói n i ti ng c a ai?ổ ế ủ Nguy n Trung Tr cễ ựĐ a líị Sông nào l n nh t Trung Phi?ớ ấ CongoTh ểthao V n đ ng viên nào giành huy ch ng vàng Olympic 2012 môn qu n v tậ ộ ươ ầ ợđ n nam?ơ Andy MurrayNghệthu tậ Ai là tác gi c a b n giao h ng đ u tiên c a Vi t Nam?ả ủ ả ưở ầ ủ ệ Hoàng Vi tệ www.thuvienhoclieu .com Trang 20www.thuvienhoclieu .comLĩnhv cựkhác V t ch t trong vũ tr ch y u t n t i d i d ng nào?ậ ấ ụ ủ ế ồ ạ ướ ạ PlasmaHi u ểbi t ếchung Trong quá trình phát tri n c a loài ng i, ch đ xã h i nào không ể ủ ườ ế ộ ộcó nhà n c?ướ Công xã nguyên th yủTi ngếAnh Which is the youngest country of the world? South SudanToán Hình t di n có các c p c nh đ i vuông góc đ c g i là gì?ứ ệ ặ ạ ố ượ ọ T di n tr c tâmứ ệ ựV t líậ Đ n v đo c m ng t có tên là gì?ơ ị ả ứ ừ TeslaHóa h cọ Các nguyên t nhóm IA g m Hidrogen, Lithium, Sodium, Potassium,ố ồ............, Caesium và ............. Rubidium - FranciumSinhh cọ Cà đ c d c có bao nhiêu ki u đ t bi n th ba?ộ ượ ể ộ ế ể 12Văn h cọ S thi Đam San nh c đ n t p t c c nào trong hôn nhân c a ng i ử ắ ế ậ ụ ổ ủ ườÊ- đê? N i dâyốL ch sị ử T nh nào đ c gi i phóng cu i cùng trong Chi n d ch H Chí Minh?ỉ ượ ả ố ế ị ồ Châu Đ cốĐ a líị Khu v c Tây Nguyên có bao nhiêu cao nguyên l n?ự ớ 6Th ểthao Hy L p đăng cai t ch c Th v n h i hi n đ i vào nh ng năm nào?ạ ổ ứ ế ậ ộ ệ ạ ữ 1896 - 2004Nghệthu tậ Nh c c không th thi u trong ngh thu t ca trù là cây đàn nào?ạ ụ ể ế ệ ậ Đàn đáyLĩnhv cựkhác Đ n v thiên văn đ c xác đ nh b ng kho ng cách trung bình gi a haiơ ị ượ ị ằ ả ữthiên th nào?ể M t Tr i - Trái Đ tặ ờ ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 21www.thuvienhoclieu .comHi u ểbi t ếchung Theo Hi n pháp n c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, ai là ế ướ ộ ộ ủ ệch huy t i cao c a Quân đ i Nhân dân Vi t Nam?ỉ ố ủ ộ ệ Ch t ch n củ ị ướTi ngếAnh There are hundreds of ............... like Carbon, Oxygen, Hydrogen andNitrogen ElementsToán Ai đ c m nh danh là "cha đ c a hình h c gi i tích"?ượ ệ ẻ ủ ọ ả DecartesV t líậ Ai là ng i đ u tiên ti n hành thí nghi m xác nh n s t n t i c a ườ ầ ế ệ ậ ự ồ ạ ủsóng đi n t ?ệ ừ HertzHóa h cọ Polymer nhi t d o, có đ b n cao v i các dung môi và hóa ch t, ệ ẻ ộ ề ớ ấdùng trong ch o ch ng dính?ả ố TeflonSinhh cọ Baba, vích, đ i m i thu c B nào c a L p Bò sát?ồ ồ ộ ộ ủ ớ B RùaộVăn h cọ Ai là tác gi c a tác ph m "Nh ng năm tháng không th nào quên"?ả ủ ẩ ữ ể Võ Nguyên GiápL ch sị ử Đ i Vi t Nam Tuyên truy n Gi i phóng quân đ c thành l p vào ngàyộ ệ ề ả ượ ậtháng năm nào? 22/12/1944Đ a líị Qu c gia nào châu Âu có ph n lãnh th bao b c 2 qu c gia khác?ố ở ầ ổ ọ ố ItalyTh ểthao V n đ ng viên nào giành huy ch ng vàng duy nh t cho Đoàn th ậ ộ ươ ấ ểthao Vi t Nam t i Asiad 16?ệ ạ Lê Bích Ph ngươNghệthu tậ Ai là tác gi c a nh c ph m b t h Canon?ả ủ ạ ẩ ấ ủ Johann PatchelbelLĩnhv cựkhác ........................... là ngu n năng l ng kh i sinh cho các quá trình phongồ ượ ởhóa, bóc mòn, v n chuy n, b i t trên Trái Đ tậ ể ồ ụ ấ B c x M t Tr iứ ạ ặ ờ www.thuvienhoclieu .com Trang 22www.thuvienhoclieu .comHi u ểbi t ếchung H c thuy t do Karl Marx và Friedrich Engels sáng l pọ ế ậ Ch nghĩa Xã h i Khoaủ ộh cọTi ngếAnh What is a shortened term that covers three areas: global, multinationaland international strategies? Global StrategyToán Nhà toán h c nào đã biên so n quy n "L p thành toán pháp"?ọ ạ ể ậ Vũ H uữV t líậ Nhi t đ c c h n vào kho ng bao nhiêu đ C?ệ ộ ự ạ ả ộ -273,15Hóa h cọ H n h ng luôn có nguyên t nào?ỗ ố ố Th y ngânủSinhh cọ Nhân t nào đóng vai trò quan tr ng nh t trong quá trình hình thành ố ọ ấloài b ng con đ ng đ a lí?ằ ườ ị Cách li đ a líịVăn h cọ Tên khai sinh c a nhà văn Th ch Lam là gì?ủ ạ Nguy n T ng Vinhễ ườL ch sị ử Ph m H ng Thái đã đánh bom ám sát Toàn quy n Merlin t i thành phạ ồ ề ạ ốnào? Qu ng ChâuảĐ a líị Ngôn ng c a các dân t c Khmer, Bana, M , Hrê thu c nhóm ngôn ngữ ủ ộ ạ ộ ữnào? Môn - KhmerTh ểthao Đ i tuy n bóng đá Vi t Nam C ng hòa t ng giành ch c vô đ ch ộ ể ệ ộ ừ ứ ịSEAP Games vào năm nào? 1959Nghệthu tậ Kèn Saranai là m t nh c c truy n th ng c a dân t c nào?ộ ạ ụ ề ố ủ ộ ChămLĩnhv cựkhác Nguyên t nào ph bi n th hai trong vũ tr ?ố ổ ế ứ ụ HeliumHi u ểbi t ếchung Thăng Long t tr n g m: Đ n B ch Mã, đ n Voi Ph c, đ n Quán ứ ấ ồ ề ạ ề ụ ềThánh và ngôi đ n nào n a?ề ữ Đ n Kim Liênề www.thuvienhoclieu .com Trang 23www.thuvienhoclieu .comTi ngếAnh Which is the biggest organization in the world? United NationsToán Các t giác có 2 góc trong t i haiứ ạ đ nhỉ đ iố ...................... thì chúng n iộti p đ c trong 1 đ ng tròn.ế ượ ườ Bù nhauV t líậ 1 atmosphere là đ n v đo áp su t t ng ng v i bao nhiêu cmHg?ơ ị ấ ươ ứ ớ 76Hóa h cọ Nguyên t nhóm IA nào đ c đ t theo tên m t qu c gia?ố ượ ặ ộ ố FrSinhh cọ Trong s các y u t : đ t bi n, bi n d t h p, t ph i, ch n l c tố ế ố ộ ế ế ị ổ ợ ự ố ọ ọ ựnhiên và các y u t ng u nhiên, nh ng y u t nào không làm thay đ iế ố ẫ ữ ế ố ổt n s alen c a qu n th ?ầ ố ủ ầ ể Bi n d t h p - Tế ị ổ ợ ựph iốVăn h cọ "Đ ng hào có ma" là tác ph m c a nhà văn hi n th c phê phán nào?ồ ẩ ủ ệ ự Nguy n Công HoanễL ch sị ử Nh ng ai trong Ngô gia văn phái là so n gi chính c a Hoàng Lê ữ ạ ả ủNh t th ng Chí?ấ ố Ngô Thì Chí - Ngô ThìDuĐ a líị N c ta có bao nhiêu t nh giáp bi n?ướ ỉ ể 28Th ểthao Môn võ Vovinam đã đ c đ a vào thi đ u chính th c t i bao nhiêu kìượ ư ấ ứ ạSEA Games? 1Nghệthu tậ "T khúc b n mùa" là b n giao h ng n i ti ng c a nh c sĩ nào?ổ ố ả ưở ổ ế ủ ạ VivaldiLĩnhv cựkhác Tr c quay c a hành tinh nào có đ nghiêng l n nh t trong s các ụ ủ ộ ớ ấ ốhành tinh c a H M t Tr i?ủ ệ ặ ờ Thiên V ngươHi u ểbi t ếchung C quan cao nh t trong s các c quan công t Nhà n c trong b máyơ ấ ố ơ ố ướ ộhành chính n c ta là c quan nào?ướ ơ Vi n ki m sát Nhânệ ểdân T i caoốTi ngếAnh What does "I" in UNICEF stand for? International www.thuvienhoclieu .com Trang 24www.thuvienhoclieu .comToán T 1 đ n 100 có bao nhiêu s hoàn thi n?ừ ế ố ệ 2V t líậ Theo h đo l ng qu c t SI, đ n v c a đ phóng x là gì?ệ ườ ố ế ơ ị ủ ộ ạ Becquerel (Bq)Hóa h cọ Trong 3 d ng: l p ph ng tâm di n, l p ph ng tâm kh i và ạ ậ ươ ệ ậ ươ ốl c ph ng, d ng nào có đ đ c khít th p nh t?ụ ươ ạ ộ ặ ấ ấ L p ph ng tâm kh iậ ươ ốSinhh cọ B ph n nào trên c th ng i không có c ?ộ ậ ơ ể ườ ơ TaiVăn h cọ "Long Thành c m gi ca" là tác ph m c a ai?ầ ả ẩ ủ Nguy n DuễL ch sị ử Sau khi phong trào C n V ng th t b i, vua Hàm Nghi đã b ầ ươ ấ ạ ịchính quy n Pháp đày sang n c nào?ề ướ AlgeriaĐ a líị Khu d tr sinh quy n Cù lao Chàm hi n thu c t nh nào c a n c ta?ự ữ ể ệ ộ ỉ ủ ướ Qu ng NamảTh ểthao Danh hi u Qu bóng vàng châu Âu cu i cùng đ c trao vào năm nào?ệ ả ố ượ 2009Nghệthu tậ Trong nh ng l h i và làn đi u dân ca sau, có t ng c ng m y l h i vàữ ễ ộ ệ ổ ộ ấ ễ ộlàn đi u không ph i là di s n phi v t th đ c UNESCO công nh n: ệ ả ả ậ ể ượ ậCa trù, H i Gióng, Hát xoan, Tín ng ng th cúng Hùng V ng?ộ ưỡ ờ ươ Không cóLĩnhv cựkhác Cái gì giúp cho máy tính nh n d ng và liên l c đ c v i nhau trên m ngậ ạ ạ ượ ớ ạmáy tính? Đ a ch IPị ỉHi u ểbi t ếchung M t sau c a đ ng xu 2000đ là hình gì?ặ ủ ồ Nhà rôngTi ngếAnh What is the name of the stone plateau in Vietnam which is recognised asa world geological park? Dong VanToán Trong hình h c, giây là đ n v đo đ i l ng nào?ọ ơ ị ạ ượ Góc www.thuvienhoclieu .com Trang 25www.thuvienhoclieu .comV t líậ Hi n t ng l c dính t c a dung d ch th ng đ c s c căng b m tệ ượ ự ướ ủ ị ắ ượ ứ ề ặnh m kéo dung d ch lên trên các ng d n đ c g i là gì?ằ ị ố ẫ ượ ọ Mao d nẫHóa h cọ "Ch t a electron là acid, ch t a đi n tích d ng là base" là quan đi mấ ư ấ ư ệ ươ ểc a nhà hóa h c nào?ủ ọ LewisSinhh cọ Ánh sáng nhìn th y có hi u qu cao nh t đ i v i quá trình quang h p ấ ệ ả ấ ố ớ ợcó màu gì? ĐỏVăn h cọ "M t thiên n m m ng", "Trên đ i cao chăn b y thiên s ", "V a nh m ộ ằ ộ ồ ầ ứ ừ ắm t v a m c a s " là nh ng tác ph m n i ti ng c a nhà văn Vi t ắ ừ ở ử ổ ữ ẩ ổ ế ủ ệNam nào? Nguy n Ng c Thu nễ ọ ầL ch sị ử Chi n d ch Đi n Biên Ph di n ra trong bao nhiêu đ t?ế ị ệ ủ ễ ợ 3Đ a líị "Mái nhà c a đ ng b ng B c B " g m 4 t nh: Đi n Biên, Lai Châu, ủ ồ ằ ắ ộ ồ ỉ ệS n La và t nh nào n a?ơ ỉ ữ Hòa BìnhTh ểthao Th h ng cao nh t mà Nguy n Ti n Minh t ng đ t đ c là h ng ứ ạ ấ ễ ế ừ ạ ượ ạm y th gi i?ấ ế ớ 5Nghệthu tậ Gi i th ng c a Hi p h i báo chí n c ngoài Hollywood dành cho cácả ưở ủ ệ ộ ướ ởc ng hi n trong lĩnh v c đi n nh có tên là gì?ố ế ự ệ ả Qu c u vàngả ầLĩnhv c ựkhác T ng th ng M nh m ch c vào m t ngày trong tháng 1 c a năm ổ ố ỹ ậ ứ ộ ủtheo sau năm b u c . Đó là ngày nào?ầ ử 20Hi uểbi t ếchung Trình duy t Google Chrome ra đ i vào năm nào?ệ ờ 2008Ti ngếAnh What do we call a forest in tropical countries where large numbers of talltrees and plants grow very close together? JungleToán Tam giác vuông cân có c nh huy n b ng căn 2 cm thì có di n tích baoạ ề ằ ệnhiêu cm2? 1/2V t líậ Pin quang đi n ho t đ ng d a trên hi n t ng gì?ệ ạ ộ ự ệ ượ Quang d nẫHóa h cọ Chu sa hay th n sa là lo i qu ng ch a ch y u kim lo i nào?ầ ạ ặ ứ ủ ế ạ HgSinhh cọ Nh p sinh h c c a sinh v t không mang tính di truy n, đúng hay sai?ị ọ ủ ậ ề SaiVăn h cọ Trong câu ca "Nhong nhong ng a ông đã v /C t c b đ cho ng a ự ề ắ ỏ ồ ề ựông ăn" thì "ông" đây là ai?ở Lê L iợL ch sị ử V vua nào năm 1540 đã dâng bi u đ u hàng và c t 5 đ ng cho ị ể ầ ắ ộnhà Minh đ đ i l y hòa bình?ể ổ ấ M c Đăng DungạĐ a líị Đèo nào dài nh t phía B c n c ta?ấ ắ ướ Ô Quy HồTh ểthao Sebastian Vettel là v n đ ng viên n i ti ng trong môn th thao nào?ậ ộ ổ ế ể Đua xe công th c 1ứ www.thuvienhoclieu .com Trang 26www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ Cho bi t tên g i c a m t chu i liên ti p g m 8 n t nh c?ế ọ ủ ộ ỗ ế ồ ố ạ Âm giaiLĩnhv cựkhác T ng s n ph m qu c dân có t vi t t t ti ngổ ả ẩ ố ừ ế ắ ế Anh là ............ , còn t ngổs n ph m qu c n i có t vi t t t ti ngả ẩ ố ộ ừ ế ắ ế Anh là .............. Đi n theo th tề ứ ự 2t vi t t t ti ng Anh vào ch tr ng?ừ ế ắ ế ỗ ố GNP - GDPHi uểbi tếchung Đ i Th ng T Thiên Tháp là tên g i khác c a di tích (nay không còn)ạ ắ ư ọ ủnào Hà N i?ở ộ Tháp Báo ThiênTi ngếAnh How many chemical elements which their symbols start with "Z"? TwoToán Đi m nào trong ba đi m sau n m ngoài tam giác tù: Tr ng tâm, tr c tâm,ể ể ằ ọ ựtâm đ ng tròn n i ti p?ườ ộ ế Tr c tâmựV t líậ M t h dao đ ng có t n s góc, t n s , chu kì ch ph thu c vào ộ ệ ộ ầ ố ầ ố ỉ ụ ộđ c tr ng h dao đ ng thì h đó dao đ ng nh th nào?ặ ư ệ ộ ệ ộ ư ế T doựHóa h cọ Tr ng thái nguyên t trong h p ch t không còn hóa tr t do đ c g i làạ ử ợ ấ ị ự ượ ọgì? Bão hòaSinhh cọ M t khi không đi u ti t mà th u kính m t có tiêu đi m n m sau ắ ề ế ấ ắ ể ằvõng m c thì m t đó b t t gì?ạ ắ ị ậ Vi n thễ ịVăn h cọ Bùi T ng Vi t là tên khai sinh c a nhà th nào?ằ ệ ủ ơ Hoàng C mầL ch sị ử Sau khi đ ng chí Tr n Phú qua đ i năm 1931, ai là ng i gi ch c vồ ầ ờ ườ ữ ứ ụT ng Bí th Đ ng C ng s n Vi t Nam?ổ ư ả ộ ả ệ Lê H ng PhongồĐ a líị Ph n lãnh th h p nh t c a Vi t Nam theo chi u Đông Tây thu c ầ ổ ẹ ấ ủ ệ ề ộđ a ph n t nh nào?ị ậ ỉ Qu ng BìnhảTh ểthao Thành tích t t nh t c a th môn D ng H ng S n trong các cu c ố ấ ủ ủ ươ ồ ơ ộb u ch n Qu bóng Vàng Vi t Nam là gì?ầ ọ ả ệ Qu bóng VàngảNghệthu tậ Theo lý thuy t, lo i đàn nào có th nh i l i âm thanh c a b t kỳ nh c ế ạ ể ạ ạ ủ ấ ạc nào trên th gi i?ụ ế ớ OrganLĩnhv cựkhác Ngày tr c, khí th ng đ c s d ng trong các khinh khí c u là …. Tuy ướ ườ ượ ử ụ ầnhiên sau này ng i ta đã s d ng khí … thay th đ ch ng cháy n .ườ ử ụ ế ể ố ổHai khí nào đ c nh c đ n?ượ ắ ế H - HeHi uểbi tếchung Rantaro, Kirimaru và Shinbe là nh ng nhân v t chính trong b truy nữ ậ ộ ệtranh n i ti ng nào?ổ ế Ninja lo n thạ ịTi ngếAnh Which stationery do you use to draw a circle? CompassesToán Có bao nhiêu s có hai ch s mà ch s hàng ch c nh h n ch ố ữ ố ữ ố ụ ỏ ơ ữs hàng đ n v ?ố ơ ị 36V t líậ Lăng kính ph n x toàn ph n có ti t di n th ng là hình tam giác gì?ả ạ ầ ế ệ ẳ Vuông cânHóa h cọ Ozone oxi hoá đ c h u h t các kim lo i, tr hai kim lo i nào?ượ ầ ế ạ ừ ạ Au - Pt www.thuvienhoclieu .com Trang 27www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Trong s các sinh v t s ng trong ao h thì r c a loài cây nào có ố ậ ố ồ ễ ủkh năng h p th và tích lũy ion kim lo i n ng gây ô nhi m môi ả ấ ụ ạ ặ ễtr ng?ườ L c bìnhụVăn h cọ ". ................... là c m đ u mùa chàng t ng cho nhân gian”. Trong d uụ ầ ặ ấ bach m là t p th nào c a nhà th Xuân Di u?ấ ậ ơ ủ ơ ệ Th thơ ơL ch sị ử An toàn khu Đ nh Hóa trong kháng chi n ch ng Pháp thu c t nh nào ị ế ố ộ ỉc a n c ta hi n nay?ủ ướ ệ Thái NguyênĐ a líị Trong các n c Đông Nam Á, n c nào ch a ph i là thành viên c aướ ướ ư ả ủWTO? Đông TimorTh ểthao B t đ u t năm nào Vòng chung k t Euro s chính th c tăng t 16 lênắ ầ ừ ế ẽ ứ ừ24 đ i?ộ 2016Nghệthu tậ Tranh cát có xu t x t n c nào?ấ ứ ừ ướ Vi t NamệLĩnhv cựkhác Đ a ch IP đ c chia làm 4 vùng. M i vùng trong đ a ch IP có tr s ị ỉ ượ ỗ ị ỉ ị ốl n nh t là bao nhiêu?ớ ấ 255Hi u ểbi t ếchung Lo i đ ng h nào c x a nh t trên th gi i?ạ ồ ồ ổ ư ấ ế ớ Đ ng h M t Tr iồ ồ ặ ờTi ngếAnh Which type of food is made of crushed and preserved fruit, and is usuallyeaten during Tet Holiday? JamToán Đi u ki n c n và đ đ m t t giác l i n i ti p trong m t đ ng tròn ề ệ ầ ủ ể ộ ứ ồ ộ ế ộ ườlà tích các chi u dài c a 2 đ ng chéo c a nó b ng t ng c a tích cácề ủ ườ ủ ằ ổ ủchi u dài các c nh đ i” - là đ nh lý mang tên nhà toán h c nào?ề ạ ố ị ọ PtolemeV t líậ Kính ti m v ng là ng d ng c a hi n t ng v t lý nào?ề ọ ứ ụ ủ ệ ượ ậ Ph n x toàn ph nả ạ ầHóa h cọ T ng giá tr pH và pOH c a m t ch t luôn b ng bao nhiêu?ổ ị ủ ộ ấ ằ 14 www.thuvienhoclieu .com Trang 28www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ C quan hô h p chính c a giun đ t là gì?ơ ấ ủ ấ DaVăn h cọ “T m g ng ph n chi u Cách m ng Nga” là l i đánh giá cho nh ng tácấ ươ ả ế ạ ờ ữph m c a nhà văn nào?ẩ ủ Lev TolstoyL ch sị ử Trong Đ i Vi t s ký toàn th , Ngô Sĩ Liên đã kh ng đ nh Tri u Đàạ ệ ử ư ẳ ị ệkhông ph i là vua c a n c ta, đúng hay sai?ả ủ ướ SaiĐ a líị Kinh tuy n 0 đ và vĩ tuy n 0 đ giao nhau châu l c nào?ế ộ ế ộ ở ụ PhiTh ểthao Trong gi i đua xe đ p Tour de France, tay đua tr xu t s c nh t s ả ạ ẻ ấ ắ ấ ẽđ c trao chi c áo có màu gì?ượ ế Tr ngắNghệthu tậ Gi i th ng Grammy đ c trao vào tháng m y hàng năm?ả ưở ượ ấ Tháng 2Lĩnhv cựkhác Nh ng “khu v n đá” là c nh đ p đ c tr ng c a đ t n c nào?ữ ườ ả ẹ ặ ư ủ ấ ướ Nh t B nậ ảHi u ểbi t ếchung 7 kỳ quan th gi i c đ i n m trên lãnh th 4 n c ngày nay. Trong khiế ớ ổ ạ ằ ổ ướcó 3 n c m i n c có 2 kỳ quan thì có 1 n c ch có 1 kỳ quan. Đó làướ ỗ ướ ướ ỉn c nào?ướ IraqTi ngếAnh Which film is the highest-grossing of all time? AvatarToán Đ c s Euler c a m t đa di n l i b ng s đ nh c ng s m t tr s ặ ố ủ ộ ệ ồ ằ ố ỉ ộ ố ặ ừ ốc nh và luôn luôn b ng m y?ạ ằ ấ 2V t líậ Khi v t th hay h th ng có cùng c u trúc hay tính ch t theo m i ậ ể ệ ố ấ ấ ở ọph ng h ng, ta nói v t th hay h th ng đóươ ướ ậ ể ệ ố có tính ....................... Từnào còn thi u?ế Đ ng h ngẳ ướHóa h cọ Trong kim c ng, m i nguyên t Cacbon trong m ng tinh th liên k t v iươ ỗ ử ạ ể ế ớm y nguyên t Cacbon lân c n?ấ ử ậ 4 www.thuvienhoclieu .com Trang 29www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Trong th gi i sâu b loài nào nh y xa nh t?ế ớ ọ ả ấ Châu ch uấVăn h cọ N u nh Nguy n Khuy n đ c g i là nhà th c a làng c nh Vi t Nam,ế ư ễ ế ượ ọ ơ ủ ả ệ...................... là thi sĩ c a h ng đ ng gió n i thì Đoàn Văn C là câyủ ươ ồ ộ ừbút chuyên th hi n nh ng c nh s c đ c đáo c a thôn quê. Trongể ệ ữ ả ắ ộ ủd u ba ch m là ai?ấ ấ Nguy n BínhễL ch sị ử Trong th i B c thu c, ai là Ti t đ s đ u tiên cai qu n n c ta?ờ ắ ộ ế ộ ứ ầ ả ướ Cao Bi nềĐ a líị T nh nào đón ánh m t tr i s m nh t n c ta?ỉ ặ ờ ớ ấ ướ Khánh HòaTh ểthao Hidetoshi Nakata là m t c u c u th n i ti ng c a Nh t và đã đ cộ ự ầ ủ ổ ế ủ ậ ượ ví như “ ................... c a Châu Á”. Trong d u ba ch m là c u thủ ấ ấ ầ ủ nào? BeckhamNghệthu tậ T p chí âm nh c Billboard có ngu n g c t n c nào?ạ ạ ồ ố ừ ướ MỹLĩnhv cựkhác Nh ng “v t đen” M t Tr i là nh ng vùng đó t tr ng m nh, y u ữ ệ ở ặ ờ ữ ở ừ ườ ạ ếhay không có t tr ng?ừ ườ M nhạHi u ểbi t ếchung Đ o hình thành t rác th i đ u tiên trên th gi i thu c qu c gia nào?ả ừ ả ầ ế ớ ộ ố SingaporeTi ngếAnh What does the letter “E” in the abbreviation IAEA mean? EnergyToán Trong m t ngày đêm kim gi và kim phút g p nhau bao nhiêu l n?ộ ờ ặ ầ 22V t líậ Ánh sáng ta nh n đ c t các ngôi sao là quang ph liên t c, phát xậ ượ ừ ổ ụ ạhay h p th ?ấ ụ H p thấ ụHóa h cọ C u trúc c a benzen là công trình n i ti ng c a nhà hoá h c nào?ấ ủ ổ ế ủ ọ Kekulé www.thuvienhoclieu .com Trang 30www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Trong phân t protein, b c c u trúc th m y quan tr ng nh t?ử ậ ấ ứ ấ ọ ấ 1Văn h cọ Ly tao, Thiên v n, S t là nh ng sáng tác n i ti ng c a nhà th Trungấ ở ừ ữ ổ ế ủ ơQu c nào?ố Khu t NguyênấL ch sị ử Vào th i nhà H , Hà N i có tên g i là gì?ờ ồ ộ ọ Đông ĐôĐ a líị Đ t n c nào tr i dài trên nhi u vĩ tuy n nh t?ấ ướ ả ề ế ấ ChileTh ểthao K t khi đ i tên thành ATP World Tour Finals năm 2008, gi i qu n v tể ừ ổ ả ầ ợquy t 8 tay v t nam hàng đ u th gi i đ u đ c t ch c t i thànhụ ợ ầ ế ớ ề ượ ổ ứ ạph nào?ố LondonNghệthu tậ Ph n đi p khúc c a bài hát “Thanh niên làm theo l i Bác” đ c ph theoầ ệ ủ ờ ượ ổth c a ai?ơ ủ Bác HồLĩnhv cựkhác Theo cách tính ch s IQ, m t đ a tr 10 tu i có trí thông minh 140 ỉ ố ộ ứ ẻ ổkhi đ a tr đó tr l i đ c câu h i dành cho tr bao nhiêu tu i?ứ ẻ ả ờ ượ ỏ ẻ ổ 14Hi u ểbi t ếchung Trong các n c sau, n c nào không ph i là thành viên c a nhóm G8:ướ ướ ả ủItalia, Tây Ban Nha, Canada, Pháp? Tây Ban NhaTi ngếAnh Which chess piece moves vertically and captures diagonally? PawnToán Bài toán tính t ng các s t nhiên t 1 đ n 100 nh c ta nh đ n ổ ố ự ừ ế ắ ớ ếnhà toán h c nào?ọ GaussV t líậ Khi nhi t đ mà áp su t bão hoà c a ch t l ng b ng áp su t bên ệ ộ ấ ủ ấ ỏ ằ ấngoài tác d ng lên m t thoáng ch t l ng thì ch t l ng x y ra hi n ụ ặ ấ ỏ ấ ỏ ả ệt ng gì?ượ SôiHóa h cọ Cho đ t đèn vào dung d ch HCl thì thu đ c khí nào?ấ ị ượ C2H2 www.thuvienhoclieu .com Trang 31www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ B NST gi i tính có d ng OX ho c XO là đ c tr ng c a ph n b ộ ớ ạ ặ ặ ư ủ ụ ữ ịm c b nh gì?ắ ệ TurnerVăn h cọ Hai câu th đ u c a bài th Sóng (Xuân Quỳnh) s d ng bi n pháp ơ ầ ủ ơ ử ụ ệtu t nào?ừ T ng ph nươ ảL ch sị ử Sau ngày gi i phóng mi n Nam 30/4/1975, c n c b t đ u s ả ề ả ướ ắ ầ ửd ng chung m t lo i ti n t năm nào?ụ ộ ạ ề ừ 1986Đ a líị Trên b n đ khoáng s n, ký hi u hình thang đen là ch lo i khoáng ả ồ ả ệ ỉ ạs n nào?ả D u mầ ỏTh ểthao Euro năm nào là Euro g n nh t có tr n m màn và tr n chung k t ầ ấ ậ ở ậ ếgi ng nhau?ố 2004Nghệthu tậ B c tranh “S phán quy t cu i cùng” c a Michelangelo đ c v trênứ ự ế ố ủ ượ ẽtr n c a ngôi đi n nào?ầ ủ ệ SistineLĩnhv cựkhác Hai khí nào là thành ph n ch y u c u t o nên các sao?ầ ủ ế ấ ạ H - HeHi u ểbi t ếchung Cho bi t tên c a hãng thông t n chính th c c a Chính ph C ng hoà ế ủ ấ ứ ủ ủ ộnhân dân Trung Hoa và là trung tâm thu th p thông tin l n nh t, c quanậ ớ ấ ơngôn lu n l n nh t c a C ng hòa Nhân dân Trung Hoa?ậ ớ ấ ủ ộ Tân Hoa XãTi ngếAnh What do we call a metal hook which is put down to the bottom of the seato make the ship stop? AnchorToán T ng 5 s chính ph ng đ u tiên có t n cùng là ch s nào?ổ ố ươ ầ ậ ữ ố 5V t líậ Ta có th chia h t quark thành m y lo i?ể ạ ấ ạ 6Hóa h cọ Nguyên t nào có t c đ khu ch tán cao nh t?ố ố ộ ế ấ HSinhh cọ Bào quan nào trong t bào còn có tên g i khác là tiêu th ?ế ọ ể Lysosome www.thuvienhoclieu .com Trang 32www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ Nh ng câu ca dao “Gió đ a cành trúc la đà/Ti ng chuông Tr n Vũ, canhữ ư ế ấgà Th X ng” đ c l y ý t th c a ai?ọ ươ ượ ấ ừ ơ ủ D ng KhuêươL ch sị ử Napoleon tr c khi b c chân vào chính tr đã t ng ph c v trong l cướ ướ ị ừ ụ ụ ụl ng quân đ i b binh, thu binh, pháo binh hay k binh?ượ ộ ộ ỷ ỵ Pháo binhĐ a líị Ph L ng Th ng là tên cũ c a m t thành ph t nh nào c a n c ủ ạ ươ ủ ộ ố ở ỉ ủ ướta hi n nay?ệ B c GiangắTh ểthao Trong khu v c Đông Nam Á, liên đoàn bóng đá c a qu c gia nào đ cự ủ ố ượthành l p s m nh t?ậ ớ ấ SingaporeNghệthu tậ “Con chim vàng c a âm nh c Vi t Nam” là bi t danh c a nh c sĩ nào?ủ ạ ệ ệ ủ ạ Phan Huỳnh Đi uểLĩnhv cựkhác L n g n nh t sao ch i Halley xu t hi n là vào năm nào?ầ ầ ấ ổ ấ ệ 1986Hi u ểbi t ếchung T t Ok Om Bok là l h i c a dân t c nào?ế ễ ộ ủ ộ KhmerTi ngếAnh Burj Khalifa is the tallest man-made structure in the world from 2010.Which country is it located? UAEToán Tam giác Heron là tam giác có đ dài ba c nh và di n tích đ u là lo i ộ ạ ệ ề ạs gì?ố H u tữ ỉV t líậ H s n dài c a m t ch t t l thu n, t l ngh ch hay không ph ệ ố ở ủ ộ ấ ỉ ệ ậ ỉ ệ ị ụthu c vào nhi t đ nóng ch y c a ch t đó?ộ ệ ộ ả ủ ấ Ngh chịHóa h cọ Ng c l c b o là khoáng v t c a kim lo i ki m th nào?ọ ụ ả ậ ủ ạ ề ổ BeSinhh cọ N u b NST có 3 NST 21 thì gây ra b nh Down, v y n u có 3 NST ế ộ ệ ậ ế18 thì gây ra b nh gì?ệ Edward www.thuvienhoclieu .com Trang 33www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ Đi n tích “Thi p Lan Đình” trong truy n Ki u là tên m t tác ph m ể ế ệ ề ộ ẩtiêu bi u cho ngh thu t nào c a Trung Qu c?ể ệ ậ ủ ố Th phápưL ch sị ử Hai quy n th n n i ti ng th i nhà Nguy n đã t ng ph ba v vua ề ầ ổ ế ờ ễ ừ ế ịD c Đ c, Hi p Hoà và Ki n Phúc là Tôn Th t Thuy t và ai n a?ụ ứ ệ ế ấ ế ữ Nguy n Văn T ngễ ườĐ a líị C ng Vũng Rô thu c t nh nào c a n c ta?ả ộ ỉ ủ ướ Phú YênTh ểthao Khi thi đ u Karatedo, n i dung bi u di n đ c g i là …, còn n i dung ấ ộ ể ễ ượ ọ ộđ i kháng đ c g i là …. 2 t nào còn thi u?ố ượ ọ ừ ế Kata - KumiteNghệthu tậ Gi i th ng Cánh di u vàng l n đ u tiên đ c trao vào năm nào?ả ưở ề ầ ầ ượ 2002Lĩnhv cựkhác Hành tinh nào trong h M t Tr i có đ nghiêng tr c quay l n nh t?ệ ặ ờ ộ ụ ớ ấ Thiên V ngươHi u ểbi t ếchung Khu đ n Angkor Campuchia là t p h p nh ng công trình ki n trúc c aề ở ậ ợ ữ ế ủtôn giáo nào? n Đ giáo (Hindu)Ấ ộTi ngếAnh Almost all of the planets of the Solar System are named after gods inGreek myth, except one. What is the name of that planet? EarthToán S nào sau đây là tích c a 3 s t nhiên liên ti p : 4050, 4060, ố ủ ố ự ế4070, 4080, 4090, 4100 4080V t líậ Tr ng thái mà v trí c a t ng đ i gi a các thành ph n trong h là ạ ị ủ ươ ố ữ ầ ệkhông thay đ i theo th i gian, ho c khi các thành ph n và c u trúc đangổ ờ ặ ầ ấ tr ng thái đ ng yên đ c g i là tr ng tháiở ạ ứ ượ ọ ạ gì? Cân b ng tĩnhằHóa h cọ B u khí quy n c a Sao Ho ch a khí nào là ch y u?ầ ể ủ ả ứ ủ ế CO2Sinhh cọ R c c hay r chùm ch c h n?ễ ọ ễ ắ ơ R c cễ ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 34www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ Đo n trích c a tác ph m “Tu i th im l ng” (Duy Khán) đ c h c ạ ủ ẩ ổ ơ ặ ượ ọtrong ch ng trình Ng văn ph thông có tên là gì?ươ ữ ổ Lao xaoL ch sị ử “ Tr n” là tên g i ám ch hoàng thân nào trong th i nhà Tr n?Ả ầ ọ ỉ ờ ầ Tr n Ích T cầ ắĐ a líị Trong các n c thu c Đông Nam Á, đ t n c nào có th đô g n xíchướ ộ ấ ướ ủ ầđ o nh t?ạ ấ SingaporeTh ểthao “Bàn chân vàng” là gi i th ng dành cho các c u th bóng đá t baoả ưở ầ ủ ừnhiêu tu i tr lên?ổ ở 28Nghệthu tậ Truy n ng n "Ti ng đàn môi sau b rào đá" c a nhà văn Đ Bích ệ ắ ế ờ ủ ỗThu đã đ c chuy n th thành b phim nào?ỷ ượ ể ể ộ Chuy n c a Paoệ ủLĩnhv cựkhác B lu t c nh t còn đ c b o t n m t ph n đ n ngày nay có tên là gì?ộ ậ ổ ấ ượ ả ồ ộ ầ ế HammurabiHi u ểbi t ếchung Gitan, Gypsy hay Bohemien là nh ng tên g i khác c a dân t c n i ữ ọ ủ ộ ổti ng nào trên th gi i?ế ế ớ DiganTi ngếAnh Four basic operations are addition, subtraction, multiplication and what? DivisionToán Hai s mà t ng c s c a s này b ng s kia (và ng c l i) thì ố ổ ướ ố ủ ố ằ ố ượ ạđ c g i là hai s nh th nào?ượ ọ ố ư ế Thân m tậV t líậ Giá tr l n nh t c a lí đ trong dao đ ng đi u hoà là gì?ị ớ ấ ủ ộ ộ ề Biên độHóa h cọ H p ch t b n duy nh t c a b c mà t i đó b c có s oxi hoá là +2 là ợ ấ ề ấ ủ ạ ạ ạ ốch t nào?ấ AgF2Sinhh cọ T l a là m t ví d cho c u trúc b c m y c a protein?ơ ụ ộ ụ ấ ậ ấ ủ 2 www.thuvienhoclieu .com Trang 35www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ “Ngũ kinh” v n là “L c kinh”, tuy nhiên m t cu n đã b th t l c. Đó ố ụ ộ ố ị ấ ạlà cu n kinh nào?ố Kinh nh cạL ch sị ử Cu c cách m ng t s n đ u tiên trên th gi i n ra đ t n c nào?ộ ạ ư ả ầ ế ớ ổ ở ấ ướ Hà LanĐ a líị Qu c đ o nào có hình nh b n đ c a n c mình trên lá qu c kỳ?ố ả ả ả ồ ủ ướ ố CyprusTh ểthao V scandal dàn x p t s tai ti ng Calciopoli Ý di n ra vào năm nào?ụ ế ỉ ố ế ở ễ 2006Nghệthu tậ Bài hát “Đêm Tr ng S n nh Bác” đ c l y ý t bài th nào c a Bác?ườ ơ ớ ượ ấ ừ ơ ủ C nh khuyaảLĩnhv cựkhác Hành tinh xa nh t trong h M t Tr i có th quan sát b ng m t th ng ấ ệ ặ ờ ể ằ ắ ườlà hành tinh nào? ThổHi u ểbi t ếchung Qu c h i khóa m y là qu c h i ng n nh t n c ta?ố ộ ấ ố ộ ắ ấ ướ 5Ti ngếAnh Bronze is an alloy of copper and another metal. What is the name of thatmetal? TinToán M i đ nh c a kh i đa di n ph i là giao c a ít nh t m y m t?ỗ ỉ ủ ố ệ ả ủ ấ ấ ặ 3V t líậ Khi các h t c b n t ng tác v i nhau thì lo i b c x nào đ c sinh ra?ạ ơ ả ươ ớ ạ ứ ạ ượ GammaHóa h cọ TCDD là tên vi t t t c a lo i ch t c c đ c nào?ế ắ ủ ạ ấ ự ộ DioxinSinhh cọ Lo i d ch đ c ti t ra t thành t bào d dày, g m HCl và ạ ị ượ ế ừ ế ạ ồenzyme pepsin có tác d ng tiêu hoá có tên là gì?ụ D ch vị ịVăn h cọ Trong tác ph m Thi nhân Vi t Nam, bên c nh 44 tác gia, Hoài Thanh vàẩ ệ ạHoài Chân đã đ t ai v trí danh d c a tác ph m?ặ ở ị ự ủ ẩ T n Đàả www.thuvienhoclieu .com Trang 36www.thuvienhoclieu .comL ch sị ử "Công đáo vu kim, b t đán Tr n gia nh bách t i. Lu n đ nh thiên c , ấ ầ ị ả ậ ị ổkỳ t i Nam thiên đ nh t l u" là đôi câu đ i treo trên đ n th c a ai?ạ ệ ấ ư ố ề ờ ủ Tr n Th Đầ ủ ộĐ a líị Vùng đ t trũng th p r ng l n n m gi a nh ng ng n đ i núi bao ấ ấ ộ ớ ằ ữ ữ ọ ồquanh đ c g i là gì?ượ ọ B n đ aồ ịTh ểthao Có m y n i dung th d c d ng c dành cho nam t i Th v n h i?ấ ộ ể ụ ụ ụ ạ ế ậ ộ 6Nghệthu tậ Thành ph nào đ c xem là “kinh đô đi n nh” c a n Đ ?ố ượ ệ ả ủ Ấ ộ Mumbai (Bombay)Lĩnhv cựkhác Trong h i quân, ch c danh Đô đ c t ng đ ng v i quân hàm c p gì?ả ứ ố ươ ươ ớ ấ Th ng t ngượ ướHi u ểbi t ếchung HNX-Index là ch s ch ng khoán bao g m các mã ch ng khoán đ cỉ ố ứ ồ ứ ượgiao d ch S Giao d ch Ch ng khoán c a thành ph nào?ị ở ở ị ứ ủ ố Hà N iộTi ngếAnh Which country has the abbreviation of its English name is SRV? VietnamToán Trong m t kỳ Olympic Toán Qu c t , m i đoàn có th có t i đa ộ ố ế ỗ ể ốbao nhiêu thí sinh? 6V t líậ Lo i linh ki n đi n t nào là b ph n chính c a bút th đi n?ạ ệ ệ ử ộ ậ ủ ử ệ Đi n trệ ởHóa h cọ Xúc tác trong ph n ng t ng h p NH3 trong công nghi p đi t N2 và H2ả ứ ổ ợ ệ ừhi n nay là gì?ệ FeSinhh cọ Hi n t ng khu ch tán c a phân t n c thông qua màng có tính ch nệ ượ ế ủ ử ướ ọl c ion đ c g i là gì?ọ ượ ọ Th m th uẩ ấVăn h cọ Th lo i th mà các nhà s đ c tr c khi viên t ch, th ng mang ý rănể ạ ơ ư ọ ướ ị ườd y sâu xa đ c g i là gì?ạ ượ ọ Kệ www.thuvienhoclieu .com Trang 37www.thuvienhoclieu .comL ch sị ử Garnier và Riviere là hai viên t ng Pháp đã th t b i và b gi t ướ ấ ạ ị ếch t trong hai tr n đánh cùng di n ra t i đâu?ế ậ ễ ạ C u Gi yầ ấĐ a líị N c nào trên th gi i có đ ng biên gi i t o thành 1 góc vuông?ướ ế ớ ườ ớ ạ Ai C pậTh ểthao C p đai cao nh t c a môn võ Judo có màu gì?ấ ấ ủ ĐỏNghệthu tậ Dàn nh c giao h ng g m có m t s nh c c b sung và bao nhiêu ạ ưở ồ ộ ố ạ ụ ổb nh c c chính?ộ ạ ụ 4Lĩnhv cựkhác Công trình đ u tiên ra đ i theo phong cách ki n trúc Gothic n m qu cầ ờ ế ằ ở ốgia nào? PhápHi u ểbi t ếchung Có bao nhiêu ti t khí trong m t tháng âm l ch?ế ộ ị 2Ti ngếAnh What does letter “t” in the abbreviation tARN mean? TransportToán Ng i đ u tiên s d ng ký hi u + và – trong toán h c là Fermat, đúngườ ầ ử ụ ệ ọhay sai? SaiV t líậ Ký hi u AC trên ngu n đi n cho bi t đó là ngu n m t chi u hay ệ ồ ệ ế ồ ộ ềxoay chi u?ề Xoay chi uềHóa h cọ N c có nhi t đ 170ướ ệ ộ 0C và áp su t 6 atm đ c g i là gì?ấ ượ ọ N c siêu nóngướSinhh cọ Nh ng đ t bùng phát t o bi n n hoa, x y ra c a sông, m t bi n, tíchữ ợ ả ể ở ả ở ử ặ ểt nhanh chóng nh ng c t hoa do t o bi n sinh ra đ c g i là gì?ụ ữ ộ ả ể ượ ọ Th y tri u đủ ề ỏVăn h cọ Đo n trích Thu máu n m trong ch ng th m y c a tác ph m B n ạ ế ằ ươ ứ ấ ủ ẩ ảán ch đ th c dân Pháp?ế ộ ự 1L ch sị ử Trong các cu c kh i nghĩa: Hùng Lĩnh, Bãi S y, Yên Th , H ng Hoá,ộ ở ậ ế ưcu c kh i nghĩa nào không n m trong phong trào C n V ng?ộ ở ằ ầ ươ Yên ThếĐ a líị Trên b n đ khoáng s n, vòng tròn có ch T trong là ký hi u c a lo iả ồ ả ữ ở ệ ủ ạkhoáng s n nào?ả TitanTh ể <M t đ i bóng n c có bao nhiêu c u th chính th c (tính c th môn)?ộ ộ ướ ầ ủ ứ ả ủ 7 www.thuvienhoclieu .com Trang 38www.thuvienhoclieu .comthaoNghệthu tậ Bài hát When you believe là nh c chính trong b phim ho t hình nào?ạ ộ ạ Hoàng t Ai C pử ậLĩnhv c ựkhác Festival Vi t-Pháp là tên ban đ u c a s ki n gì?ệ ầ ủ ự ệ Festival HuếHi uểbi t ếchung Hi n nay Chính ph Vi t Nam có bao nhiêu b ?ệ ủ ệ ộ 18Ti ngếAnh There are three balls in Quidditch game: Quaffle, Bludger and whichball? SnitchToán C p s nguyên t h n kém nhau 2 đ n v đ c g i là c p s nguyên ặ ố ố ơ ơ ị ượ ọ ặ ốt nh th nào?ố ư ế Sinh đôiV t líậ C h c c đi n chia h quy chi u ra làm hai lo i d a trên y u t gì?ơ ọ ổ ể ệ ế ạ ự ế ố L c quán tínhựHóa h cọTrong phòng thí nghi m, dung d ch nào có màu xanh lam đ c dùngệ ị ượđ x lý nhanh v t b ng photpho tr ng?ể ử ế ỏ ắ CuSO4Sinhh cọ M i quan h gi a 2 sinh v t mà sinh v t này ti t ra ch t làm c ố ệ ữ ậ ậ ế ấ ứch ho t đ ng c a sinh v t kia đ c g i là gì?ế ạ ộ ủ ậ ượ ọ c ch c m nhi mỨ ế ả ễVăn h cọTrò ch i nào đ c nh c đ n trong truy n ng n S ng ch t m c bay ơ ượ ắ ế ệ ắ ố ế ặc a Ph m Duy T n?ủ ạ ố T tômổL ch sị ửTrong th i B c thu c, qu n nào có v trí b t đ u t đèo Ngang ờ ắ ộ ậ ị ắ ầ ừđ n Qu ng Ngãi, Bình Đ nh?ế ả ị Nh t NamậĐ a líịHình nh “Quê mía x đ ng” mu n nói đ n t nh thành nào c a ả ứ ườ ố ế ỉ ủn c ta?ướ Qu ng NgãiảTh ểthao G y, c c g , bóng và sân c hình tròn là nh ng đ c tr ng c a môn ậ ọ ỗ ỏ ữ ặ ư ủth thao nào?ể Cricket/Bóng g yậNghệthu tậ B nào sau đây không có trong dàn nh c giao h ng: B đ ng, b ộ ạ ưở ộ ồ ộg , b h i, b gõ, b dây?ỗ ộ ơ ộ ộ B h iộ ơLĩnhv cựkhác Chùa Th y và chùa Láng đ u th ai?ầ ề ờ T Đ o H nhừ ạ ạHi uểbi tếchung NPT là tên vi t t t ti ng Anh c a Hi p c đ c p đ n v n đ gì?ế ắ ế ủ ệ ướ ề ậ ế ấ ề Vũ khí h t nhânạTi ngếAnh In England, what is the day after Christmas Day called? Boxing Day www.thuvienhoclieu .com Trang 39www.thuvienhoclieu .comToán Trong m t ph ng to đ Oxy, m t đi m s có hoành đ âm và tung ặ ẳ ạ ộ ộ ể ẽ ộđ d ng khi nó n m góc ph n t th m y?ộ ươ ằ ở ầ ư ứ ấ 2V t líậLo i l c ma sát nào xu t hi n khi m t v t th r n t ng tác v i ạ ự ấ ệ ộ ậ ể ắ ươ ớm t v t th l ng (ho c khí)?ộ ậ ể ỏ ặ Ma sát nh tớHóa h cọOxit nào c a s t có kh năng nhi m t m nh nh t?ủ ắ ả ễ ừ ạ ấ Fe3O4Sinhh cọ Hi n t ng c nh tranh cùng loài m t loài th c v t và đi u ti tệ ượ ạ ở ộ ự ậ ề ếs bi n đ ng c a qu n th loài th c v t đó nh m m c đích sinhự ế ộ ủ ầ ể ự ậ ằ ụt n và duy trì qu n th tr ng thái c n b ng và n đ nh đ cồ ầ ể ở ạ ầ ằ ổ ị ượg i là gì?ọ T t a th aự ỉ ưVăn h cọ Lo i văn b n nào đ c p, bàn lu n, thuy t minh, t ng thu t, miêu ạ ả ề ậ ậ ế ườ ật , đánh giá,... v nh ng v n đ , nh ng hi n t ng g n gũi, b c xúc ả ề ữ ấ ể ữ ệ ượ ầ ứvscu c s ng con ng i và c ng đ ng?ộ ố ườ ộ ồ Nh t d ngậ ụL ch sị ửTheo chính s , th i Tam qu c ch có n c nào m i có Ngũ h t ng?ử ờ ố ỉ ướ ớ ổ ướ NguỵĐ a líịSa m c nào đ c g i v i cái tên “Sao Ho c a Trái Đ t” do có nhi uạ ượ ọ ớ ả ủ ấ ềđ c đi m gi ng nh sao Ho ?ặ ể ố ư ả AtacamaTh ểthao Cúp bóng đá Merdeka b t ngu n t qu c gia nào?ắ ồ ừ ốMalaysiaNghệthu tậ B phim nào đ t giá nh t trong l ch s Trung Qu c?ộ ắ ấ ị ử ố Đ i chi n Xích Bíchạ ếLĩnhv c ựkhác H th ng siêu th Big C có tr s chính n m qu c gia nào?ệ ố ị ụ ở ằ ở ố Thái LanHi uểbi tếchung T ch c Hi p c B c Đ i Tây D ng (NATO) có tr s qu c ổ ứ ệ ướ ắ ạ ươ ụ ở ở ốgia nào? BỉTi ngếAnh Which bird can fly backward? HummingbirdToán T ng các s t nhiên liên ti p t 1 đ n 2014 chia cho 5 d m y?ổ ố ự ế ừ ế ư ấ 0V t líậPh n v sáng b m t M t Tr i mà chúng ta có th tr c ti p nhìn ầ ỏ ở ề ặ ặ ờ ể ự ếth y t Trái Đ t g i là gì?ấ ừ ấ ọ Quang c uầHóa h cọThép không g ch a kho ng 18% nguyên t nào?ỉ ứ ả ố CromSinhh cọ Tr con ng i thì loài v t nào cũng có th nh n ra chính mình trong ừ ườ ậ ể ậg ng?ươ Tinh tinhVăn h cọBài th Tây ti n đ c trích t t p th nào c a nhà th Quang Dũng?ơ ế ượ ừ ậ ơ ủ ơ Mây đ u ôầL ch sị ửThành Đa Bang trong th i nhà H nay thu c t nh/thành ph nào?ờ ồ ộ ỉ ố Hà N iộ www.thuvienhoclieu .com Trang 40www.thuvienhoclieu .comĐ a líịSông Mê Công ch y vào đ a ph n n c ta qua t nh nào đ u tiên?ả ị ậ ướ ỉ ầ An GiangTh ểthao Các gi i ATP Tennis Master 1000 di n ra n c nào nhi u nh t?ả ễ ở ướ ề ấ MỹNghệthu tậ “Đăng đàn cung” là qu c thi u n c ta tri u đ i nào?ố ề ướ ở ề ạ Nguy nễLĩnhv cựkhác Trong các lo i ti n kim lo i phát hành năm 2003, lo i có m nh giá ạ ề ạ ạ ệbao nhiêu không đ c đúc t thép nh các m nh giá khác?ượ ừ ư ệ 5000Hi uểbi t ếchung Vi c yêu c u các nhà lãnh đ o xu t hi n tr c công chúng trong qu cệ ầ ạ ấ ệ ướ ốph c c a n c ch nhà là truy n th ng n i ti ng trong các kỳ h p c a ụ ủ ướ ủ ề ố ổ ế ọ ủt ch c nào?ổ ứ APECTi ngếAnh Lithium, Sodium, Potassium, Caesium, Francium are called … metals AlkaliToán Thành tích t t nh t c a đoàn Vi t Nam trong các kỳ Olympic ố ấ ủ ệToán qu c t là v trí th m y toàn đoàn?ố ế ị ứ ấ 3V t líậCăn b c hai(mgd/l) là công th c đ i l ng nào c a con l c v t lýậ ứ ạ ượ ủ ắ ậ T n s gócầ ốHóa h cọNăng l ng c n thi t đ tách m t đi n t t nguyên t hay phân t ượ ầ ế ể ộ ệ ử ừ ử ửđó tr ng thái c b n đ c g i là gì?ở ạ ơ ả ượ ọ Năng l ng ion hoáượSinhh cọ Ch t nào đ c xem là nguyên nhân gây b nh tim m ch khi n ng đ ấ ượ ệ ạ ồ ộch t đó trong máu tăng cao?ấ CholesterolVăn h cọTrong truy n “B c a Simon”, nhân v t Philip Remy, ng i nh n ệ ố ủ ậ ườ ậlàm b c a chú bé Simon làm ngh gì?ố ủ ề Th rènợL ch sị ửCu c kh i nghĩa Xipay là cu c kh i nghĩa c a binh lính n c nào?ộ ở ộ ở ủ ướ n ĐẤ ộĐ a líịMERCOSUR là kh i th ng m i giao d ch t do gi a các n c ố ươ ạ ị ự ữ ướthu c khu v c nào?ộ ự Nam MỹTh ểthao “Th n công” là tên g i danh hi u Vua phá l i gi i bóng đá c a qu cầ ọ ệ ướ ả ủ ốgia nào? Đ cứNghệthu tậ Bài hát n i ti ng nào c a nh c sĩ Tr nh Công S n đã đ c d ch sang ổ ế ủ ạ ị ơ ượ ịti ng Nh t v i tên Utsukushii mukashi?ế ậ ớ Di m x aễ ưLĩnhv c ựkhác Trong Microsoft Excel, hàm MOD đ c dùng đ tìm giá tr gì?ượ ể ị S dố ưHi uểbi t ếchung L Đôn-ta (có ý nghĩa nh l Vu Lan c a ng i Vi t) là l h i c a ễ ư ễ ủ ườ ệ ễ ộ ủdân t c nào?ộ KhmerTi ngếAnh Which kingdom was Germany’s origin? Prussia www.thuvienhoclieu .com Trang 41www.thuvienhoclieu .comToán M t s chia h t cho 8 khi m y ch s cu i cùng c a nó chia h t cho ộ ố ế ấ ữ ố ố ủ ế8? 3V t líậTrong các đ n v đo áp su t, 1 Torr b ng bao nhiêu mmHg?ơ ị ấ ằ 1Hóa h cọĐ i l ng nào đ c s d ng đ đánh giá đ phân c c c a m t ạ ượ ượ ử ụ ể ộ ự ủ ộphân t ?ử Momen l ng c cưỡ ựSinhh cọ Nhóm đ ng v t không x ng s ng, có l p v ngoài b ng kitin c ng ộ ậ ươ ố ớ ỏ ằ ứch c, s ng n c và hô h p b ng mang đ c g i là gì?ắ ố ở ướ ấ ằ ượ ọ Giáp xác/V giáp/ThânỏgiápVăn h cọĐo n trích trong tác ph m “Ng i th y đ u tiên” đ c ch n đ ạ ẩ ườ ầ ầ ượ ọ ểgi ng d y trong ch ng trình Ng văn có tên là gì?ả ạ ươ ữ Hai cây phongL ch sị ửCách m ng t s n Hà Lan đã gi i phóng đ t n c này kh i ách đô ạ ư ả ả ấ ướ ỏh c a n c nào?ộ ủ ướ Tây Ban NhaĐ a líịT nh nào có di n tích nh nh t khu v c Tây Nguyên?ỉ ệ ỏ ấ ự Đăk NôngTh ểthao KNVB là tên vi t t t c a liên đoàn bóng đá n c nào?ế ắ ủ ướ Hà LanNghệthu tậ Hai nhân v t trung tâm b c tranh Tr ng h c Athens là Aristotle và ậ ở ứ ườ ọai n a?ữ Platon/PlatoLĩnhv cựkhác Ngày báo chí cách m ng Vi t Nam cũng chính là ngày k ni m ra ạ ệ ỷ ệđ i c a t báo nào vào năm 1925?ờ ủ ờ Thanh niênHi uểbi tếchung N c nào là thành viên m i nh t c a T ch c Th ng m i th ướ ớ ấ ủ ổ ứ ươ ạ ếgi i WTO?ớ TajikistanTi ngếAnh Which type of court is used in Roland Garros? ClayToánTháng 4 có 3 ngày ch nh t là ngày ch n, v y ngày ch nh t đ u ủ ậ ẵ ậ ủ ậ ầtiên c a tháng 5 là ngày m y?ủ ấ 7V t líậĐ m t có th phân bi t đ c 2 đi m A và B thì góc trông v t ph i ể ắ ể ệ ượ ể ậ ảl n h n …. c a v t. C m t nào còn thi u?ớ ơ ủ ậ ụ ừ ế Năng su t phân liấHóa h cọCh t đ c nào có trong s n gây nên tình tr ng say s n?ấ ộ ắ ạ ắ HCNSinhh cọ Beta-caroten là ti n ch t c a lo i vitamin nào?ề ấ ủ ạ AVăn h cọTrong tác ph m “Chi c lá cu i cùng” c a O’Henry, “k ngo i ẩ ế ố ủ ẻ ạnh p mang theo giá l nh nh ng vô hình” ý ch căn b nh nào?ậ ạ ư ỉ ệ Viêm ph iổL ch sị ửCho bi t tên c a hoà c chính th c k t thúc Chi n tranh th gi i ế ủ ướ ứ ế ế ế ớth nh t?ứ ấ Versailles www.thuvienhoclieu .com Trang 42www.thuvienhoclieu .comĐ a líịKi u khí h u nào mang tên m t vùng bi n nh c a Đ i Tây D ng?ể ậ ộ ể ỏ ủ ạ ươ Đ a Trung H iị ảTh ểthao Đ i tuy n nào cùng v i Kazakhstan là 2 đ i khách m i xu t ộ ể ớ ộ ờ ấhi n trong c 3 kỳ bóng chuy n VTV Cup g n nh t?ệ ả ề ầ ấ AustraliaNghệthu tậ B phim dài t p đ c s n xu t nhân d p 1000 năm Thăng Long – Hà ộ ậ ượ ả ấ ịN i nói v nhân v t l ch s nào?ộ ề ậ ị ử Tr n Th Đầ ủ ộLĩnhv cựkhác Ng i đ đ u kỳ thi H ng trong khoa b ng ngày x a đ c g i là ườ ỗ ầ ươ ả ư ượ ọgì? Gi i nguyên (khôngảph i h ng c ng)ả ươ ốHi uểbi tếchung H i Qu c liên đ c coi là ti n thân c a t ch c nào hi n nay?ộ ố ượ ề ủ ổ ứ ệ Liên h p qu c/Liênợ ốhi p qu cệ ốTi ngếAnh What is the name of the first invented antibiotic in the world? PenicillinToánT ng s đo c a t ng c p góc đ i di n đ u b ng 180o và hai đ nh ổ ố ủ ừ ặ ố ệ ề ằ ỉnhìn m t c nh d i hai góc b ng nhau là nh ng đ c đi m c a lo i ộ ạ ướ ằ ữ ặ ể ủ ạt giác nào?ứ N i ti pộ ếV t líậĐ i l ng nào đ c tr ng cho kh năng c n tr dòng đi n c a ạ ượ ặ ư ả ả ở ệ ủm i ch t?ỗ ấ Đi n tr su tệ ở ấHóa h cọLiti tác d ng v i Nit đi u ki n th ng t o ra h p ch t nào?ụ ớ ơ ở ề ệ ườ ạ ợ ấ Li3NSinhh cọ Ng i m c h i ch ng Klinefelter thì b NST gi i tính s có d ng ườ ắ ộ ứ ộ ớ ẽ ạnh th nào?ư ế XXYVăn h cọHai b s thi c n i ti ng nh t c a n Đ là Ramayana và ... ộ ử ổ ổ ế ấ ủ Ấ ộTrong d u ba ch m là tác ph m nào?ấ ấ ẩ MahabharataL ch sị ửTri u đ i phong ki n nào n c ta có m t v vua hai l n lên ngôi?ề ạ ế ở ướ ộ ị ầ H u Lê / Lê TrungậH ngưĐ a líịLo i gió nào khi th i có th gây xâm nh p m n?ạ ổ ể ậ ặ Gió ch ngướTh ểthao Ai là kỳ th đ u tiên c a Vi t Nam đ c phong là Đ i ki n t ng ủ ầ ủ ệ ượ ạ ệ ước vua?ờ Đào Thiên H iảNghệthu tậ XQ S quán là nhãn hi u tranh thêu tay truy n th ng n m ử ệ ề ố ằ ởt nh/thành ph nào c a n c ta?ỉ ố ủ ướ Đà L t/Lâm Đ ngạ ồLĩnhv cựkhác Ch B trong tên máy bay B-52 là vi t t t c a t gì?ữ ế ắ ủ ừ BoeingHi uểbi t ếchung Lo i váy n i ti ng Myanmar đ c c nam và n m c có tên là gì?ạ ổ ế ở ượ ả ữ ặ Longyi www.thuvienhoclieu .com Trang 43www.thuvienhoclieu .comTi ngếAnh What is the longest cell in human body? Nerve cell / neuronToánTam giác đ c t o b i 3 đ ng trung bình c a m t tam giác có chu ượ ạ ở ườ ủ ộvi b ng bao nhiêu so v i tam giác g c?ằ ớ ố 0,5V t líậGóc l ch gi a kinh tuy n t và kinh tuy n đ a lý đ c g i là gì?ệ ữ ế ừ ế ị ượ ọ Đ t thiênộ ừHóa h cọLo i hidrocacbon nào th ng đ c s d ng làm nhiên li u cháy ạ ườ ượ ử ụ ệcho b t l a?ậ ử ButanSinhh cọ Hemocyanin hoà tan trong huy t t ng làm nên màu gì cho máu c a ế ươ ủb ch tu c?ạ ộ XanhVăn h cọTrong truy nề thuy tế về 7 ng iườ con c aủ D ngươ gia t ng,ướ ng iườ con th m y là nhân v t cóứ ấ ậ th t?ậ 6L ch sị ửGiai tho i “Đan s t gi a đ ng” g n li n v i cu c g p g gi a Tr nạ ọ ữ ườ ắ ề ớ ộ ặ ỡ ữ ầH ng Đ o v i ai?ư ạ ớ Ph m Ngũ LãoạĐ a líịDòng chuy n đ ng tr c ti p, liên t c và t ng đ i n đ nh c a ể ộ ự ế ụ ươ ố ổ ị ủn c bi nướ ể và l uư thông ở m tộ trong các đ iạ d ngươ c aủ Trái Đ tấ đ cượ g iọ là gì? H i l u/Dòng bi nả ư ểTh ểthao Linh v t c a World Cup 2014, Fuleco, là loài v t nào?ậ ủ ậ Tatu/ArmadilloNghệthu tậ Cùng v i T B ch Th ch, ai đã đ c tôn vinh là danh ho vĩ đ i ớ ề ạ ạ ượ ạ ạnh t th k 20 c a Trung Qu c?ấ ế ỉ ủ ố T Bi H ngừ ồLĩnhv c ựkhác Lu ng v t ch t plasma gi i phóng t vùng th ng quy n c a M t ồ ậ ấ ả ừ ượ ể ủ ặTr i đ c g i là gì?ờ ượ ọ Gió M t Tr i/Gió saoặ ờHi u ểbi t ếchung Hãy cho bi tế tên c aủ đ nơ vị ti nề oả đ cượ t oạ ra b iở SatoshiNakamoto năm 2009 và đ cượ coi là lo iạ ti nề thay thế đ cượ sửd ngụ r ngộ rãi nh t trong th ng m i đi nấ ươ ạ ệ t ?ử BitcoinTi ngếAnh Which fruit do Doan Hung, Dien, Phuc Trach, Nam Roi,…. famousfor? GrapefruitToánĐo n th ng nào chia tam giác thành hai ph n có di n tích b ng nhau?ạ ẳ ầ ệ ằ Trung tuy nếV t líậPh n t bán d n c u t o t 4 l p bán d n t o ra 3 l p ti p giáp ầ ử ẫ ấ ạ ừ ớ ẫ ạ ớ ếP-N đ c g i là gì?ượ ọ TirixtoHóa h cọNhóm các nguyên t mang s hi u t 89 đ n 103 đ c g i là nhómố ố ệ ừ ế ượ ọgì? Actini www.thuvienhoclieu .com Trang 44www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Theo quy lu t Allen, càng lên phía b c các c quan ph c a c th ậ ắ ơ ụ ủ ơ ể(các b ph n thò ra ngoài : Tai - chân - đuôi - m ) càng … l i. T ộ ậ ỏ ạ ừnào còn thi u?ế NhỏVăn h cọTrong cu n “V án cu i cùng”, Sherlock Holmes và giáo s James ố ụ ố ưMoriarty đã cùng r i xu ng ng n thác nào?ơ ố ọ ReichenbachL ch sị ửÔng là ng i đ c tôn vinh là “Đ c thánh Chèm”, t ng làm ch c ườ ượ ứ ừ ứhi u uý th i T n Thu Hoàng. Ông là ai?ệ ờ ầ ỷ Lý Ông Tr ngọĐ a líịĐ t n c Bangladesh t ng là ph n phía đông c a qu c gia nào?ấ ướ ừ ầ ủ ố PakistanTh ểthao Sergey Bubka hay Yelena Isinbayeva là nh ng v n đ ng viên ữ ậ ộn i ti ng c a n i dung nào trong môn đi n kinh?ổ ế ủ ộ ề Nh y sàoảNghệthu tậ Âm thanh c a nh c c nào đã đ c miêu t nh sau:”Cung thanh ủ ạ ụ ượ ả ưlà ti ng m . Cung tr m là gi ng cha”?ế ẹ ầ ọ Đàn b uầLĩnhv cựkhác Đ n v nào sau đây không thu c 7 đ n v c b n c a h SI: A, K, N,ơ ị ộ ơ ị ơ ả ủ ệs, kg? NHi uểbi t ếchung Th ng hi u nào đ t giá nh t th gi i năm 2013?ươ ệ ắ ấ ế ớ AppleTi ngếAnh What does the first letter “B” in the abbreviation “BBC” stand for? BritishToánS t nhiên nh nh t chia h t cho 2, 3, 5 và 8 là s m y?ố ự ỏ ấ ế ố ấ 0V t líậM t ch t có chu kỳ bán rã là 16 gi . Sau bao lâu thì ch t đó m t ộ ấ ờ ấ ấ1/4 kh i l ng c a nó?ố ượ ủHóa h cọTrong s các h p ch t sau, h p ch t nào có nhi t đ sôi cao ố ợ ấ ợ ấ ệ ộnh t: Etan, Eten, Etin, Etanal, Etanol?ấ EtanolSinhh cọ Trong quá trình nguyên phân t bào đ ng v t, nhi m s c th ở ế ộ ậ ễ ắ ểđính vào thoi vô s c kỳ nào?ắ ở Kỳ gi aữVăn h cọGiăng sáng và Đ i th a c a nhà văn Nam Cao đ c đánh giá là Tuyênờ ừ ủ ượngôn Ngh thu t ... Cách m ng tháng Tám. T nào còn thi u?ệ ậ ạ ừ ế Tr cướL ch sị ửT ng Bí th th 3 c a Đ ng C ng s n Vi t Nam là ai?ổ ư ứ ủ ả ộ ả ệ Hà Huy T pậĐ a líịĐan M ch n m gi a bi n Baltic và bi n nào?ạ ằ ữ ể ể Bi n B cể ắTh ểthao Gi i Grand Slam th 3 trong năm đ c t ch c t i qu c gia nào?ả ứ ượ ổ ứ ạ ố AnhNghệthu tậ Bi u t ng c a gi i Grammy là gì?ể ượ ủ ả Máy hát www.thuvienhoclieu .com Trang 45www.thuvienhoclieu .comLĩnhv c ựkhác Hành tinh nào có đ nghiêng tr c quay g n gi ng v i đ nghiêng ộ ụ ầ ố ớ ộc a Trái Đ t nh t trong H M t Tr i?ủ ấ ấ ệ ặ ờ Sao H aỏHi uểbi tếchung Hi n pháp m i nh t c a Vi t Nam là hi n pháp nào?ế ớ ấ ủ ệ ế 2013Ti ngếAnh Who is the richest person in the world? Bill GatesToánC 4 v chai n c ng t thì đ i đ c 01 chai m i. H i v i 16 v ứ ỏ ướ ọ ổ ượ ớ ỏ ớ ỏchai n c ng t thì có th đ i đ c t i đa bao nhiêu chai m i?ướ ọ ể ổ ượ ố ớ 5V t líậLo i tia nào có th h i t thành m t chùm tia s c nh dao và đ c ạ ể ộ ụ ộ ắ ư ượs d ng làm d ng c ph u thu t?ử ụ ụ ụ ẫ ậ GammaHóa h cọMu n thu đ c Ag tinh khi t và kh i l ng không đ i t h n h p ố ượ ế ố ượ ổ ừ ỗ ợFe, Cu, Ag thì ph i ngâm vào dung d ch d ion nào?ả ị ư Fe3+Sinhh cọ Châu ch u không có tai, đúng hay sai?ấ SaiVăn h cọTác ph m “Truy n kỳ tân ph ” là c a ai?ẩ ề ả ủ Đoàn Th Đi mị ếL ch sị ửTrong kho ng gi a và cu i th k 19, đ t n c nào đã b xâu xéả ữ ố ế ỷ ấ ướ ị b i cácở n cướ đế qu cố ph ngươ Tây và đã bị ví như m tộ “cái bánh ng t”?ọ Trung Qu cốĐ a líịNh ng khu r ng r m l n nh t th gi i thu c ki u r ng gì?ữ ừ ậ ớ ấ ế ớ ộ ể ừ Lá kim / TaigaTh ểthao Th m ho nào x y ra vào năm 1985 đã d n đ n m t l nh c m các ả ạ ả ẫ ế ộ ệ ấcâu l c b bóng đá Anh tham d b t kỳ m t cu c thi đ u nào ạ ộ ự ấ ộ ộ ấ ởchâu Âu trong 5 năm? HeyselNghệthu tậ B c t ng mô t c nh Chúa Jesus ch t trên đ u g i đ c m Maria ứ ượ ả ả ế ầ ố ứ ẹcó tên là gì? PietaLĩnhv c ựkhác Ngôi sao màu nào sáng nh t trong s các lo i sao sau: Màu xanh, ấ ố ạmàu vàng, màu đ ?ỏ XanhHi uểbi tếchung VNR500 là b ng x p h ng c a Vi t Nam dành cho đ i t ng nào?ả ế ạ ủ ệ ố ượ Doanh nghi pệTi ngếAnh What does Popeye do? SailorToánTrong các h sau: H th p phân, h nh phân, h th p l c phân, h ệ ệ ậ ệ ị ệ ậ ụ ệnào không do ng i n Đ phát minh?ườ Ấ ộ Th p l c phânậ ụV t líậHenry là đ n v đ c dùng đ đo đ i l ng v t lý nào?ơ ị ượ ể ạ ượ ậ Đ t c mộ ự ả www.thuvienhoclieu .com Trang 46www.thuvienhoclieu .comHóa h cọLo i h p ch t nào chi m t i 7% th tích c a máu (ch sau n c)?ạ ợ ấ ế ớ ể ủ ỉ ướ ProteinSinhh cọ N i ti p xúc gi a t bào th n kinh v i t bào th n kinh ho c v i ơ ế ữ ế ầ ớ ế ầ ặ ớcác t bào khác, có vai trò d n truy n xung th n kinh đ c g i là ế ẫ ề ầ ượ ọgì? XinapVăn h cọTrong tác ph m “Quan âm Th Kính”, khi gi trai vào chùa Th ẩ ị ả ịKính l y tên là gì?ấ Kính TâmL ch sị ửTr n Nguyên Hãn đã t ng nh n xét v Lê Thái T : “Vua có t ng ầ ừ ậ ề ổ ướnhư… . Không th cùng h ng yên vui đ c”. Trong d u ba ch m là ể ưở ượ ấ ấtên v vua nào trong l ch s Trung Qu c?ị ị ử ố Câu Ti nễĐ a líịD ng đ a hình có thung lũng dài, h p ngang và s n núi d ng đ ng ạ ị ẹ ườ ự ứdo băng hà c tan bào mòn đ t đá t o nên đ c g i là gì?ổ ấ ạ ượ ọ FioTh ểthao N i dung ch y nào không xu t hi n trong b môn 10 môn ph i ộ ạ ấ ệ ộ ốh p: 100m, 400m, 800m, 1500m?ợ 800mNghệthu tậ Có hai bài hát n i ti ng cùng mang tên “Làng tôi”. M t bài c a nh c ổ ế ộ ủ ạsĩ Văn Cao, bài còn l i là c a ai?ạ ủ H B cồ ắLĩnhv cựkhác T ch c qu c t nào g m các qu c gia t xem mình là không ổ ứ ố ế ồ ố ựthu c ho c không ch ng l i b t kỳ c ng qu c l n nào?ộ ặ ố ạ ấ ườ ố ớ Phong trào không liênk tếHi u ểbi t ếchung Trong nh ng ng i sau đây, ai ch a t ng là T ng bí th BCHTW ữ ườ ư ừ ổ ưĐ ng C ng s n Vi t Nam: Đ M i, Lê Kh Phiêu, Ph m Văn ả ộ ả ệ ỗ ườ ả ạĐ ng, Tr ng Chinh?ồ ườ Ph m Văn Đ ngạ ồTi ngếAnh Which number is mentioned in the name of US President’s airplane? One (Air Force One)ToánTheo quy ch thi và ch n HSG c a Vi t Nam, m i h c sinh có ế ọ ủ ệ ỗ ọth tham d t i đa m y kỳ Olympic Toán qu c t (IMO)?ể ự ố ấ ố ế 2V t líậB ph n gi m xóc c a xe máy, ô tô,… đ c s d ng đ tránh hi n ộ ậ ả ủ ượ ử ụ ể ệt ng nào?ượ C ng h ngộ ưởHóa h cọH keo c a hai ch t l ng mà thông th ng không hoà tan đ c ệ ủ ấ ỏ ườ ượv i nhau đ c g i là gì?ớ ượ ọ Nhũ t ngươSinhh cọ Cho bi t loài đ ng v t có vú nguyên thu nh t còn t n t i đ n ế ộ ậ ỷ ấ ồ ạ ếngày nay? Thú m v tỏ ịVăn h cọV vua nào c a nhà Minh đã đ c nh c đ n trong tác ph m Bình Ngôị ủ ượ ắ ế ẩđ i cáo và b Nguy n Trãi g i là “th ng nhãi con”?ạ ị ễ ọ ằ Tuyên Đ c/TuyênứTôngL ch sị ửAi là ng i lãnh đ o cu c kh i nghĩa ch ng l i nhà Lê mà quân kh i ườ ạ ộ ở ố ạ ởnghĩa đ u c o tr c đ u ch đ l i ba ch m tóc?ề ạ ọ ầ ỉ ể ạ ỏ Tr n C o/Tr n Caoầ ả ầ www.thuvienhoclieu .com Trang 47www.thuvienhoclieu .comĐ a líịTrong 3 l p chính c a Trái Đ t (V , Manti và nhân), l p nào có ớ ủ ấ ỏ ớđ nh t cao nh t?ộ ớ ấ MantiTh ểthao Ai là ng i ghi nhi u bàn th ng nh t trong các vòng chung k t Euro?ườ ề ắ ấ ế PlatiniNghệthu tậ Nhân v t chính trong phim ho t hình “Ratatouille” là con v t gì?ậ ạ ậ Chu tộLĩnhv cựkhác Hành tinh nào sau đây không thu c nhóm hành tinh ki u Trái ộ ểĐ t (hành tinh đ t đá): Sao Thu , Sao Kim, Sao Ho , Sao Th ?ấ ấ ỷ ả ổ Sao ThổHi uểbi tếchung Khu v c 3 n c Iran, Afghanistan và Pakistan là m t vùng s n xu tự ướ ộ ả ấma tuý l n và đ c g i chung là vùng … C m t nào còn thi u?ớ ượ ọ ụ ừ ế L i li m vàngưỡ ềTi ngếAnh Which cinema prize is considered as “The French Oscar”? CesarToánNhà toán h c c a n c nào là ng i đ u tiên tính chính xác ch s ọ ủ ướ ườ ầ ữ ốPi đ n 4 ch s th p phân?ế ữ ố ậ Trung Qu cốV t líậĐ i l ng v t lý đ c tr ng cho tính th m c a t tr ng vào m t v t ạ ượ ậ ặ ư ấ ủ ừ ườ ộ ậli u, hay nói lên kh năng ph n ng c a v t li u d i tác d ng c a ệ ả ả ứ ủ ậ ệ ướ ụ ủt tr ng ngoài đ c g i là gì?ừ ườ ượ ọ Đ t th mộ ừ ẩHóa h cọC n trong các m n c khi đun lâu ngày ph n l n là mu i nào c a ặ ấ ướ ầ ớ ố ủMg và Ca? CacbonatSinhh cọ Hi n t ng “chu n chu n đ p n c” th c ra là m t hành đ ng ệ ượ ồ ồ ạ ướ ự ộ ộquan tr ng c a chu n chu n. Đó là hành đ ng nào?ọ ủ ồ ồ ộ Đ tr ng/Sinh s nẻ ứ ảVăn h cọ“Tám c t khen ai khéo khéo tr ng, Ng i thì lên đánh, k ng i trông”ộ ồ ườ ẻ ồlà hai câu th c a H Xuân H ng nói v trò ch i dân gian nào?ơ ủ ồ ươ ề ơ Đánh đuL ch sị ửT cướ hi uệ đ cượ đ tặ sau khi vua qua đ i,ờ th ngườ có m tộ trong hai ch :ữ Tổ ho cặ Tông, đi tr cướ th ngườ là m tộ tính từ đ cượ g iọ là gì? Mi u hi uế ệĐ a líịHi n t ng suy thoái đ t đai x y ra nh ng vùng khô c n gây ra b iệ ượ ấ ả ở ữ ằ ởsinh ho t con ng i và bi n đ i khí h u đ c g i là gì?ạ ườ ế ổ ậ ượ ọ Sa m c hoá/Hoangạm c hoáạTh ểthao N c nào có đ i tuy n qu c gia vô đ ch World Cup c a c nam ướ ộ ể ố ị ủ ảvà n ?ữ Đ cứNghệthu tậ Candle in the wind là bài hát mà Elton John đã hát đ tôn vinh ai?ể Công n ng DianaươLĩnhv cựkhác Hành tinh nào có s chênh l ch nhi t đ gi a ngày và đêm l n ự ệ ệ ộ ữ ớnh t trong h M t tr i ?ấ ệ ặ ờ Sao Thuỷ www.thuvienhoclieu .com Trang 48www.thuvienhoclieu .comHi uểbi t ếchung Than đá xanh là tên g i khác c a ngu n năng l ng nào?ọ ủ ồ ượ GióTi ngếAnh What is the name of the biggest island in Mediterranean? Sicily (Ch p nh n m tấ ậ ộs đáp án g n v i đápố ầ ớán này)ToánPh ng trình b c 5 có d ng ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0 ươ ậ ạ(a,b,c,d,e,f là s th c) n u có nghi m th c thì s t n t i ít nh t bao ố ự ế ệ ự ẽ ồ ạ ấnhiêu nghi m th c ?ệ ự 1V t líậT s gi a t c đ ánh sáng trong chân không và v n t c pha c a ỷ ố ữ ố ộ ậ ố ủb c x đi n t trong m t v t li u đ c g i là … c a v t li u đó. ứ ạ ệ ừ ộ ậ ệ ượ ọ ủ ậ ệT nào còn thi u?ừ ế Chi t su tế ấHóa h cọNguyên t nào chi m hàm l ng cao nh t trong khí quy n c a M t ố ế ượ ấ ể ủ ặTrăng? ArgonSinhh cọ B ph n c a các cây s ng ký sinh, bi n đ i ra t r c m vào thân ộ ậ ủ ố ế ổ ừ ễ ắcây ch đ hút dinh d ng đ c g i là gì?ủ ể ưỡ ượ ọ Giác mútVăn h cọTh c a ai trong kháng chi n ch ng M đ c đánh giá là có s c ơ ủ ế ố ỹ ượ ứm nh ngang v i 1 s đoàn?ạ ớ ư Ph m Ti n Du tạ ế ậL ch sị ửĐ i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân lúc m i thành l p có ộ ệ ề ả ớ ậbao nhiêu ng i?ườ 34 ng iườĐ a líịQu n đ o nào l n nh t th gi i tính theo di n tích?ầ ả ớ ấ ế ớ ệ Mã LaiTh ểthao Trong mùa gi i Serie A 2005-2006, v i vi c Juventus b t c ch c vôả ớ ệ ị ướ ứđ ch thì đ i nào đã đ c trao danh hi u vô đ ch?ị ộ ượ ệ ị Inter MilanNghệthu tậ B c tranh đ u tiên c a Vi t Nam đ c 1 hãng c a Úc ph c ch năm ứ ầ ủ ệ ượ ủ ụ ế2004 theo công ngh hi n đ i?ệ ệ ạ Em ThuýLĩnhv cựkhác Trong Microsoft Word, đ m h p tho i Find and Replace mà ể ở ộ ạch dùng 1 phím duy nh t thì phím c n s d ng là gì?ỉ ấ ầ ử ụ F5Hi uểbi t ếchung Con robot xanh lá cây là bi u t ng c a h đi u hành nào?ể ượ ủ ệ ề AndroidTi ngếAnh In some Eastern countries, instead of using fork, people use somethingto pick up food. What is it? ChopstickToán Tam giác có t ng bình ph ng c a hai c nh nh h n bình ổ ươ ủ ạ ỏ ơph ng c nh còn l i là tam giác gì?ươ ạ ạ Không t n t iồ ạV t líậQu tích c a các đi m có cùng đi n th là gì?ỹ ủ ể ệ ế M t đ ng thặ ẳ ế www.thuvienhoclieu .com Trang 49www.thuvienhoclieu .comHóa h cọPhân t l u huỳnh t n t i tr ng thái r n thông th ng ch a ử ư ồ ạ ở ạ ắ ườ ứm y nguyên t l u huỳnh?ấ ử ư 8Sinhh cọ Lo i đ t bi n nào đ c coi là ngu n nguyên li u ch y u c a quá ạ ộ ế ượ ồ ệ ủ ế ủtrình ti n hóa?ế Đ t bi n genộ ếVăn h cọTrong ch ng trình Ng văn ph thông, có hai tác ph m c a ươ ữ ổ ẩ ủNguy n Minh Châu đ c đ a vào gi ng d y, đó là Chi c thuy n ễ ượ ư ả ạ ế ềngoài xa và tác ph m nào n a?ẩ ữ B n quêếL ch sị ửChi n l c chi n tranh c a M trong giai đo n t 1954-1960 là gì?ế ượ ế ủ ỹ ạ ừ Chi n tranh ếđ n ph ngơ ươĐ a líịNh ng nhánh sông t sông chính to ra và đ vào bi n đ c g i là ữ ừ ả ổ ể ượ ọgì? Chi l u/Phân l uư ưTh ểthao T năm 1970 đ n nay, hãng trang ph c và ph ki n th thao nào ừ ế ụ ụ ệ ểđã đ c ch n đ s n xu t bóng chính th c trong các kỳ World ượ ọ ể ả ấ ứCup? AdidasNghệthu tậ Tên c a b phim hành đ ng gi t ng đ u tiên c a Vi t Nam?ủ ộ ộ ả ưở ầ ủ ệ L a Ph tử ậLĩnhv cựkhác Hành tinh nào có ngày dài h n năm?ơ Sao KimHi uểbi tếchung T ng th ng hi n nay c a M - Barack Obama là đ i di n tham ổ ố ệ ủ ỹ ạ ệgia tranh c c a Đ ng nào t i M ?ử ủ ả ạ ỹ Dân chủTi ngếAnh In chess, when your king is checked and you can’t move it anywhereelse, you will lose. What does it call? CheckmateToánM t m t ph ng th ba c t 2 m t ph ng song song theo 2 giao tuy n ộ ặ ẳ ứ ắ ặ ẳ ếthì 2 giao tuy n đó có v trí t ng đ i th nào v i nhau?ế ị ươ ố ế ớ Song songV t líậPh n h t c a electron đ c g i là gì ?ả ạ ủ ượ ọ PositronHóa h cọKhi có 2 nhóm th cùng đính vào nhân th m benzene v trí -1,4 ế ơ ở ịta g i là…. ?ọ paraSinhh cọ B NST c a tinh tinh có 2n = … ?ộ ủ 48Văn h cọTác ph m “N a ch ng xuân” là sáng tác c a nhà văn nào ?ẩ ử ừ ủ Khái H ngưL ch sị ửNgày 04/08/1925, cu c bãi công c a h n 1000 công nhân do Tôn ộ ủ ơĐ c Th ng lãnh đ o đã di n ra t i nhà máy đóng tàu nào?ứ ắ ạ ễ ạ Ba SonĐ a líịTh đô c a Bangladesh là thành ph nào ?ủ ủ ố Đ c-ca / DhakaắTh ểSea Games 22 đánh d u l n đ u tiên tham d c a qu c gia nào ?ấ ầ ầ ự ủ ố Đông Timor www.thuvienhoclieu .com Trang 50www.thuvienhoclieu .comthaoNghệthu tậ Bài hát “H trên núi” là sáng tác c a nh c sĩ nào ?ồ ủ ạ Phó Đ c Ph ngứ ươLĩnhv c ựkhác File có đuôi .iso có gi i nén đ c không?ả ượ CóHi uểbi t ếchung Chi c đi n tho i Iphone đ u tiên đ c Apple cho ra m t vào ế ệ ạ ầ ượ ắnăm nào ? 2007Ti ngếAnh What do we call the tool which are used to cut something ? Scissors (Ph i có sả cu i vì scissors làở ốs nhi u)ố ềToánDi n tích hình vuông khi tăng m i c nh lên 3 l n là bao nhiêu n u ệ ỗ ạ ầ ếban đ u nó có di n tích là 30 ?ầ ệ 270V t líậTrong dao đ ng đi u hòa, đ th bi u th s ph thu c c a gia t c ộ ề ồ ị ể ị ự ụ ộ ủ ốtheo v n t c là m t đ ng……ậ ố ộ ườ ElipHóa h cọKim lo i ph bi n và có nhi u nh t trong c th các loài đ ng v t ạ ổ ế ề ấ ơ ể ộ ậlà ? CanxiSinhh cọ Ru t già đ c chia làm 3 ph n: manh tràng, k t tràng và……ộ ượ ầ ế Tr c tràngựVăn h cọT nào sau đây đúng chính t : ráo dác, dáo dác, giáo giácừ ả dáo dácL ch sị ửTên th t c a chúa Sãi là gì ?ậ ủ Nguy n Phúc NguyênễĐ a líịNúi Đôi là tên hai ng n núi thu c t nh, thành ph nào ?ọ ộ ỉ ố H i PhòngảTh ểthao Đ Th Ngân Th ng là v n đ ng viên n i ti ng c a Vi t Nam trongỗ ị ươ ậ ộ ổ ế ủ ệmôn th thao nào ?ể Th d c d ng cể ụ ụ ụNghệthu tậ B c tranh “Tát n c đ ng chiêm” là tác ph m c a h a sĩ nào ?ứ ướ ồ ẩ ủ ọ Tr n Văn C nầ ẩLĩnhv cựkhác ......... là ngành khoa h c nghiên c u ho t đ ng, tinh th n và t ọ ứ ạ ộ ầ ưt ng c a con ng i.ưở ủ ườ Tâm lý h cọHi uểbi tếchung Làng B n (H ng Yên) n i ti ng v i món ăn đ c s n nào?ầ ư ổ ế ớ ặ ả T ngươTi ngếAnh Who found the Theory of Relativity ? Albert Einstein /EinsteinToánPhép tính ng c c a phép lũy th a ?ượ ủ ừ Khai cănV t líậĐ t c a kính có đ n v là gì ?ộ ụ ủ ơ ị Diop www.thuvienhoclieu .com Trang 51www.thuvienhoclieu .comHóa h cọĐ đ ng b g có màu gì ?ồ ồ ị ỉ XanhSinhh cọ Phân t Hemoglobin có c u trúc b c m y ?ử ấ ậ ấ 4Văn h cọĐi n ti p vào câu ca dao: Chi u chi u mây ph ………/Chim ề ế ề ề ủkêu gh nh đá g m thân em bu n.ề ẫ ồ H i VânảL ch sị ửAi đ c m nh danh là “Đ i m nhân tu hoa” trong T đ i m nhân ượ ệ ạ ỹ ứ ạ ỹc a l ch s Trung Hoa?ủ ị ử D ng Quý PhiươĐ a líịV n Qu c gia Vũ Quang thu c t nh nào ?ườ ố ộ ỉ Hà TĩnhTh ểthao Liên đoàn bóng đá châu Phi có tên vi t t t ti ng Anh là gì ?ế ắ ế CAFNghệthu tậ Ai là ng i đo t gi i nh t cu c thi “Liên hoan ti ng hát truy n hình ườ ạ ả ấ ộ ế ềtoàn qu c” năm 1999 ?ố Tr ng T nọ ấLĩnhv c ựkhác ……có ch c năng l p hi n, l p pháp; quy t đ nh các v n đ ứ ậ ế ậ ế ị ấ ềquan tr ng c a đ t n c, giám sát t i cao ho t đ ng c a nhà ọ ủ ấ ướ ố ạ ộ ủn c.ướ Qu c H iố ộHi uểbi t ếchung Đ i t ng Võ Nguyên Giáp quê huy n nào c a t nh Qu ng Bình ?ạ ướ ở ệ ủ ỉ ả L Th yệ ủTi ngếAnh Which country was the host of the first Asian Indoor Games ? ThailandToánM t l c giác l i có bao nhiêu đ ng chéo ?ộ ụ ồ ườ 9V t líậĐ n v đo c a nhi t đ trong h đo l ng qu c t là gì ?ơ ị ủ ệ ộ ệ ườ ố ế KelvinHóa h cọCó m y lo i oxit s t th ng g p?ấ ạ ắ ườ ặ 3Sinhh cọ Hi nệ t ngượ nào sẽ x yả ra n uế ng iườ bị ch yả máu có số l ngượ ti uểc u d i 3500/m3ầ ướ ? Máu khó đôngVăn h cọTrong bài th “H t g o làng ta” c a Tr n Đăng Khoa, ng i m đi ơ ạ ạ ủ ầ ườ ẹc y gi a tr a tháng m y ?ấ ữ ư ấ 6L ch sị ửAi là ng i lãnh đ o kh i nghĩa Hùng Lĩnh trong phong trào C n ườ ạ ở ầV ng?ươ T ng Duy TânốĐ a líịDãy Mont Blanc n m gi a Italy và n c nào ?ằ ữ ướ PhápTh ểthao Olympic Mùa đông th ng đ c t ch c vào tháng m y trong năm ?ườ ượ ổ ứ ấ 2Nghệthu tậ Bài hát đo t gi i Bài Hát Yêu Thích c a năm trong ch ng trình Bài ạ ả ủ ươHát Yêu Thích năm 2013 ? Chi c khăn piêuế www.thuvienhoclieu .com Trang 52www.thuvienhoclieu .comLĩnhv c ựkhác H đi u hành Windows 7 c a Microsoft đ c phát hành chính th c ệ ề ủ ượ ứvào năm nào ? 2009Hi uểbi t ếchung Tr n đ ng đ t n Đ D ng năm nào đã c p đi sinh m ng h nậ ộ ấ Ấ ộ ươ ướ ạ ơ200.000 ng i t i 11 qu c gia ?ườ ạ ố 2004Ti ngếAnh What kind of food that Islam can’t eat? PorkToánS t nhiên nào mà s li n tr c và li n sau nó đ u là s nguyên t ?ố ự ố ề ướ ề ề ố ố 4V t líậB ph n nào có tác d ng truy n đ ng xe đ p ?ộ ậ ụ ề ộ ở ạ XíchHóa h cọNguyên t duy nh t c a nhóm Halogen t n t i th r n đi u ố ấ ủ ồ ạ ở ể ắ ở ềki n th ng ?ệ ườ I / IotSinhh cọ Có m y lo i virus HIV ?ấ ạ 2Văn h cọTrong tác ph m Văn t Nghĩa sĩ C n Giu c, h a mai đã đ c nghĩa ẩ ế ầ ộ ỏ ượquân Nam B đ t b ng th gì ?ộ ố ằ ứ R m con cúiơL ch sị ửAi là T ng Bí th Đ ng C ng S n Vi t Nam có t ng th i gian ổ ư ả ộ ả ệ ổ ờgi ch c lâu nh t ?ữ ứ ấ Lê Du nẩĐ a líịH n c ng t nào l n nh t Đông Nam Á ?ồ ướ ọ ớ ấ Bi n Hể ồTh ểthao Môn th thao nào sau đây không ch i trên sân c : Tennis, ể ơ ỏFutsal, Cricket ? FutsalNghệthu tậ Nh c sĩ nào đ c m nh danh là “Nh c sĩ c a tâm h n tr th ” ?ạ ượ ệ ạ ủ ồ ẻ ơ Ph m TuyênạLĩnhv cựkhác T Trái Đ t ta quan sát đ c ngôi sao nào g n nh t ?ừ ấ ượ ầ ấ M t tr iặ ờHi uểbi t ếchung Tháng ch p âm l ch th ng có nhi u tr m c p, ph i c nh giác b o ạ ị ườ ề ộ ắ ả ả ảv tài s n do đó ng i ta th ng g i tháng này là gì?ệ ả ườ ườ ọ Tháng c m tủ ậTi ngếAnh Which metal possesses the highest thermal conductivity of any metal ? SilverToánM t t p h p có n ph n t thì s có bao nhiêu t p con (tính c ộ ậ ợ ầ ử ẽ ậ ảt p r ng)?ậ ỗ 2^nV t líậM t t l nh ho t đ ng trong phòng kín s khi n nhi t đ trong ộ ủ ạ ạ ộ ẽ ế ệ ộphòng thay đ i th nào?ổ ế Tăng lênHóa h cọCông th c c a mu i Berthollet?ứ ủ ố KClO3 www.thuvienhoclieu .com Trang 53www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Phép lai gi a m t cá th mang tính tr ng tr i và m t cá th mang ữ ộ ể ạ ộ ộ ểtính tr ng l n đ ki m tra ki u gen g i là gì?ạ ặ ể ể ể ọ Lai phân tíchVăn h cọNàng Ti u Thanh trong tác ph m “Đ c Ti u Thanh ký” c a ể ẩ ộ ể ủNguy n Du mang h gì?ễ ọ PhùngL ch sị ửÔng là m t nhà c i cách n i ti ng d i th i vua T Đ c. Ông đã vi tộ ả ổ ế ướ ờ ự ứ ếr t nhi u b n đi u tr n g i lên tri u đình mong ch n h ng đ t n cấ ề ả ề ầ ử ề ấ ư ấ ướsong không đ c ch p nh n vì t m nhìn h n h p c a vua quan tri u ượ ấ ậ ầ ạ ẹ ủ ềNguy n. Ông là ai?ễ Nguy n Tr ng Tễ ườ ộĐ a líịVi t Nam có bao nhiêu t nh mà trong tên c a nó có t “Giang”?ệ ỉ ủ ừ 6Th ểthao Ai là c u th duy nh t trong 3 kỳ World Cup liên ti p m i kì đ u ghiầ ủ ấ ế ỗ ềít nh t 4 bàn?ấ Miroslav KloseNghệthu tậ Chân, th o, tri n, l là các th khác nhau c a …. T nào còn thi u?ả ệ ệ ể ủ ừ ế Th phápưLĩnhv c ựkhác B ng mã thông d ng nào đ c dùng đ gõ các font ch nh ả ụ ượ ể ữ ưVnTime, VnArial Narrow? TCVN3Hi uểbi t ếchung Sau Hà N i và TP.H Chí Minh, t nh/thành ph tr c thu c trung ộ ồ ỉ ố ự ộng nào có nhi u Đ i bi u Qu c h i (Nhi m kỳ 2011-2016) nh t?ươ ề ạ ể ố ộ ệ ấ Thanh HoáTi ngếAnh What do we call a knife which attaches to a rifle in order to fight inhand-to-hand combat? BayonetToánNh ng s ch có 2 c s nguyên d ng thì thu c t p h p s nào?ữ ố ỉ ướ ố ươ ộ ậ ợ ố S nguyên tố ốV t líậSúng b n t c đ ho t đ ng d a trên hi n t ng v t lý nào?ắ ố ộ ạ ộ ự ệ ượ ậ Hi u ng Dopplerệ ứHóa h cọTrong các ki u m ng tinh th kim lo i, ki u m ng nào có đ đ c ể ạ ể ạ ể ạ ộ ặkhít th p nh t?ấ ấ L p ph ng tâm kh iậ ươ ốSinhh cọ Tuy n n i ti t nào đi u khi n ho t đ ng c a các tuy n n i ti t ế ộ ế ề ể ạ ộ ủ ế ộ ếkhác trong c th ng i?ơ ể ườ Tuy n yênếVăn h cọNàng tiên T Th c g p trong “T Th c g p tiên” có tên là gì?ừ ứ ặ ừ ứ ặ Giáng H ngươL ch sị ửAi đ c nhân dân tôn làm “Đ c thánh Chèm”?ượ ứ Lý Ông Tr ngọĐ a líịNhà máy th y đi n Thác M đ c xây d ng trên con sông nào?ủ ệ ơ ượ ự Sông BéTh ểthao N c nào s đăng cai Olympic mùa đông năm 2018?ướ ẽ Hàn Qu cốNghệthu tậ Trong nh c lý, n t Sol đ c kí hi u b ng ch cái nào?ạ ố ượ ệ ằ ữG www.thuvienhoclieu .com Trang 54www.thuvienhoclieu .comLĩnhv cựkhác Hành tinh nào có s chênh l ch nhi t đ gi a ngày và đêm l n ự ệ ệ ộ ữ ớnh t trong h M t tr i ?ấ ệ ặ ờ Sao ThuỷHi uểbi tếchung Hình nh chú chim cánh c t là bi u t ng c a h đi u hành mã ả ụ ể ượ ủ ệ ềngu n m nào?ồ ở UbuntuTi ngếAnh It contains data. We can find it in cellphone, camera,... What is it? Memory cardToánS 3^2007 có t n cùng là ch s m y?ố ậ ữ ố ấ 7V t líậHai l c cùng giá, ng c chi u, cùng đ l n và tác d ng lên hai ự ượ ề ộ ớ ụv t khác nhau đ c g i là gì?ậ ượ ọ Tr c đ iự ốHóa h cọKhi thám hi m vào sâu các hang đ ng th ch nhũ thì ta s b ng t ể ộ ạ ẽ ị ạth . Khí nào đã làm ta ng t th ?ở ạ ở CO2 / cacbonicSinhh cọ Hi n t ng gì s x y ra n u t th ph n và giao ph i g n di n ra ệ ượ ẽ ả ế ự ụ ấ ố ầ ễqua nhi u th h ?ề ế ệ Thoái hoá gi ngốVăn h cọTrong truy n c tích “Chú lính chì dũng c m” c a Andersen, khi b ệ ổ ả ủ ịr i vào lò l a, chú lính chì đã k p bi n thành cái gì đ th hi n tình ơ ử ị ế ể ể ệyêu v i cô vũớ n ?ữ Trái timL ch sị ửVào th i vua Lê chúa Tr nh, l c l ng lính tam ph Thanh – Ngh ờ ị ự ượ ủ ệc y mình có công, hoành hành ngang ng c coi th ng lu t l , gây ậ ượ ườ ậ ệra n n … T nào còn thi u?ạ ừ ế Kiêu binhĐ a líịSông Mã là m t huy n vùng sâu vùng xa thu c t nh nào?ộ ệ ộ ỉ S n LaơTh ểthao Gi i th ng Thùng rác vàng – dành cho nh ng c u th đ c kỳ ả ưở ữ ầ ủ ượv ng nhi u nh ng thi đ u t h i là gi i th ng ch có t i gi i bóngọ ề ư ấ ệ ạ ả ưở ỉ ạ ảđá c a qu c gia nào?ủ ố ItaliaNghệthu tậ D u nào n m bên c nh n t nh c, có tác d ng kéo dài tr ng đ ấ ằ ạ ố ạ ụ ườ ộc a n t nh c thêm m t n a tr ng đ v n có c a n t nh c đó?ủ ố ạ ộ ử ườ ộ ố ủ ố ạ D u ch m dôiấ ấLĩnhv cựkhác Ký hi u nào đ c coi là bi u t ng c a ch nghĩa phát xít?ệ ượ ể ượ ủ ủ D u th p ngo cấ ậ ặHi uểbi t ếchung Trung tâm Qu ng cáo và D ch v truy n hình tr c thu c Đài ả ị ụ ề ự ộtruy n hình Vi t Nam có tên vi t t t là gì?ề ệ ế ắ TVAdTi ngếAnh What do we call a year which has 366 days? Leap yearToánPhép nào sau đây không ph i phép v t : Đ i x ng tr c, đ i x ng ả ị ự ố ứ ụ ố ứtâm, đ ng nh t?ồ ấ Đ i x ng tr cố ứ ụ www.thuvienhoclieu .com Trang 55www.thuvienhoclieu .comV t líậV n t c gió 10 m trên m c n c bi n là 130 km/h. Cho bi t bão ậ ố ở ự ướ ể ếc p m y?ấ ấ 12Hóa h cọH p ch t đ n, b n c a b c v i nguyên t nào mà trong đó b c cóợ ấ ơ ề ủ ạ ớ ố ạs oxi hoá +2?ốFSinhh cọ Quá trình phân h y m t ph n các ch t s ng ph c t p trong củ ộ ầ ấ ố ứ ạ ơth thànhể các s nả ph mẩ đ nơ gi n,ả đ ngồ th iờ và gi iả phóng năngl ng đ c g i làượ ượ ọ gì? D hoáịVăn h cọCác bài th Qua Đèo Ngang, Chi u hôm nh nhà, Thăng Long ơ ề ớthành hoài c c a Bà huy n Thanh Quan đ u vi t v th i đi m ổ ủ ệ ề ế ề ờ ểnào trong ngày? Chi u tàềL ch sị ửSau khi chi n th ng quân Nam Hán năm 938, Ngô Quy n đã đóng ế ắ ềđô đâu?ở C LoaổĐ a líịCon sông n i đ a (ch ch y trong n c) nào dài nh t Vi t Nam?ộ ị ỉ ả ở ướ ấ ệ Đ ng NaiồTh ểthao Trong 12 sân v n đ ng t ch c các tr n đ u t i World Cup 2014,ậ ộ ổ ứ ậ ấ ạcó 1 sân v n đ ng mang tên m t huy n tho i bóng đá c a Brazil.ậ ộ ộ ề ạ ủCho bi t tên c a huy n tho i bóng đá đó?ế ủ ề ạ GarrinchaNghệthu tậ Ngh sĩ u tú Hà Th C u là ngh nhân n i ti ng trong môn ngh ệ ư ị ầ ệ ổ ế ệthu t dân gian nào c a Vi t Nam?ậ ủ ệ Hát x mẩLĩnhv c ựkhác Theo quy c chung, h u h t qu c kỳ c a các qu c gia s có t ướ ầ ế ố ủ ố ẽ ỉl chi u r ng : chi u dài b ng bao nhiêu?ệ ề ộ ề ằ 2:3Hi uểbi tếchung Tháng th 9 trong l ch c a các tín đ đ o H i, cũng là tháng ăn ứ ị ủ ồ ạ ồchay và tu d ng b n thân có tên g i là gì?ưỡ ả ọ RamadanTi ngếAnh Complete the idiom “No pain, no …” GainToánĐi u ki n c n và đ đ đ ng th ng -le đi qua tâm đ ng tròn n iề ệ ầ ủ ể ườ ẳ Ơ ườ ộti p và tâm đ ng tròn bàng ti p c a m t tam giác là tam giác đó ế ườ ế ủ ộph i nh th nào?ả ư ế CânV t líậHi n t ng nào là s oxi hoá có to nhi t và phát sáng?ệ ượ ự ả ệ CháyHóa h cọTrong nh ng ch t sau, nh ng ch t nào không th dùng đ phân ữ ấ ữ ấ ể ểbi t phenol và anilin: NaOH, quỳ tím, Brom, HCl?ệ Quỳ tím và BromSinhh cọ Hi n t ng t bào đ a các v t ch t vào bên trong b ng cách bi n ệ ượ ế ư ậ ấ ằ ếd ng màng sinh ch t đ c g i là gì?ạ ấ ượ ọ Th c bàoự www.thuvienhoclieu .com Trang 56www.thuvienhoclieu .comVăn h cọNàng công chúa Scheherazade là nhân v t chính c a b truy n c ậ ủ ộ ệ ổtích nào ? Nghìn l m t đêmẻ ộL ch sị ửTrong cu c T ng ti n công và n i d y mùa xuân năm 1975, chi n ộ ổ ế ổ ậ ếd ch nào di n ra sau chi n d ch Tây Nguyên?ị ễ ế ị Hu - Đà N ngế ẵĐ a líịQu c gia nào có toàn b lãnh th đ c UNESCO công nh n là di s nố ộ ổ ượ ậ ảth gi i?ế ớ VaticanTh ểthao Đ tu i t i thi u c a m t tr ng tài chính c p FIFA là bao nhiêu?ộ ổ ố ể ủ ộ ọ ấ 25Nghệthu tậ Tên m t b phim c a Nh t B n đã gây ti ng vang l n Vi t Nam ộ ộ ủ ậ ả ế ớ ở ệđ n m c tên c a nhân v t chính đã đ c dùng đ ch m t ngh ế ứ ủ ậ ượ ể ỉ ộ ềnghi p Vi t Nam?ệ ở ệ OshinLĩnhv cựkhác T ch c H i Ch th p đ qu c t gi i h n thành viên c a h ổ ứ ộ ữ ậ ỏ ố ế ớ ạ ủ ọch là công dân c a m t qu c gia. Đó là qu c gia nào?ỉ ủ ộ ố ố Th y SĩụHi uểbi tếchung Ai là ng i v nh t mùa 1 c a MasterChef Vi t Nam?ườ ề ấ ủ ệ Thanh HoàTi ngếAnh Which direction is always pointed on the compass? NorthToánĐa th c là t ng c a các đ n th c. M i đ n th c trong t ng đó ứ ổ ủ ơ ứ ỗ ơ ứ ổđ c g i là … c a đa th c đó. Trong d u ba ch m là t gì?ượ ọ ủ ứ ấ ấ ừ H ng tạ ửV t líậN u Vi t Nam mu n phóng m t v tinh Vinasat thoát kh i l c hút ế ệ ố ộ ệ ỏ ực a Trái Đ t, thì v n t c c a nó ph i ít nh t b ng t c đ vũ tr c pủ ấ ậ ố ủ ả ấ ằ ố ộ ụ ấm y?ấ 2Hóa h cọAlanin là amino axit đ n gi n nh t, đúng hay sai?ơ ả ấ SaiSinhh cọ T n s hoán v gen đ c tính b ng đ n v nào?ầ ố ị ượ ằ ơ ị%Văn h cọT nào còn thi u trong 2 câu th sau c a Xuân Di u “Nói làm ừ ế ơ ủ ệchi r ng xuân v n tu n hoàn. N u … ch ng hai l n th m l i”ằ ẫ ầ ế ẳ ầ ắ ạ Tu i trổ ẻL ch sị ửNh ng câu th “Ho h ng Nh t T o oanh thiên đ a. Ki m b t ữ ơ ả ồ ậ ả ị ế ạKiên Giang kh p qu th n” vi t v nhân v t l ch s nào?ấ ỉ ầ ế ề ậ ị ử Nguy n Trung Tr cễ ựĐ a líịTân Gia Ba là tên cũ c a qu c gia Đông Nam Á nào?ủ ố SingaporeTh ểthao Đ i bóng nào gi i V-League trong nh ng năm đ u TK21 đã chiêu ộ ở ả ữ ầm thành công Kiatisuk t Thái Lan, m đ u cho trào l u s d ng ộ ừ ở ầ ư ử ục u th ngo i Vi t Nam?ầ ủ ạ ở ệ Hoàng Anh Gia Lai www.thuvienhoclieu .com Trang 57www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ Tr n M nh Tu n hay Quy n Văn Minh là nh ng ngh sĩ n i ti ng ầ ạ ấ ề ữ ệ ổ ếv i lo i nh c c nào?ớ ạ ạ ụ KènLĩnhv cựkhác Khi m t khu v c đ ng th i có đ t bi n báo c đ nh và bi n báo ở ộ ự ồ ờ ặ ể ố ị ểt m th i mà ý nghĩa hi u l c khác nhau, thì ng i lái xe ph i ch p ạ ờ ệ ự ườ ả ấhành theo hi u l nh nào?ệ ệ T m th iạ ờHi uểbi t ếchung Qu n nào Hà N i đ c coi là trung tâm chính tr c a n c ta?ậ ở ộ ượ ị ủ ướ Ba ĐìnhTi ngếAnh Which day of the week has three syllables? SaturdayToánCó bao nhiêu s l có hai ch s khác nhau?ố ẻ ữ ố 40V t líậM i l n 1 nguyên t phát x /h p th ánh sáng thì chúng phát ỗ ầ ử ạ ấ ụx /h p th lo i h t nào?ạ ấ ụ ạ ạ PhotonHóa h cọPolytetrafloetilen là tên khoa h c c a ch t nào?ọ ủ ấ TeflonSinhh cọ Phép lai thay đ i v trí c a b m (khi thì dùng d ng này làm b , ổ ị ủ ố ẹ ạ ốkhi l i dùng d ng đó làm m ) có tên là gì?ạ ạ ẹ Lai thu n ngh chậ ịVăn h cọTên g i c a nh ng câu chuy n v ngu n g c c a m t đi u gì ọ ủ ữ ệ ề ồ ố ủ ộ ềđó t th i xa x a đ c truy n l i g i là gì?ừ ờ ư ượ ề ạ ọ S tíchựL ch sị ửTr n đánh nào là l n đ u tiên trong l ch s quân Mĩ b t n công ậ ầ ầ ị ử ị ấtr c?ướ Trân Châu C ngảĐ a líịVào mùa thu-đông, th i ti t không l nh l m và có nhi u m a (ch ờ ế ạ ắ ề ư ủy u là m a rào); mùa h ít m a, nóng và khô là nh ng đ c tr ng c a ế ư ạ ư ữ ặ ư ủki u th i ti t nào?ể ờ ế Đ a Trung H iị ảTh ểthao T tr ng tài đi u khi n 1 tr n bóng đá có bao nhiêu ng i?ổ ọ ề ể ậ ườ 4Nghệthu tậ Gi i th ng nào do báo Ng i lao đ ng trao t ng t năm 1991 ả ưở ườ ộ ặ ừdành cho các ngh sĩ có nh ng đóng góp tích c c cho các ho t ệ ữ ự ạđ ng văn hoá ngh thu t Vi t Nam?ộ ệ ậ ở ệ Mai VàngLĩnhv c ựkhác Ngày nào trong tu nầ theo quan ni mệ c aủ ng iườ ph ngươ Tây t ng tr ng cho M tượ ư ặ Trăng? Th haiứHi uểbi t ếchung Olympic Sinh h c qu c t năm 2016 s đ c t ch c t i n c nào?ọ ố ế ẽ ượ ổ ứ ạ ướ Vi t NamệTi ngếAnh Which flower is used as a symbol for Vietnam Airlines? Lotus www.thuvienhoclieu .com Trang 58www.thuvienhoclieu .comToán Hai đ n th c có h s khác 0 và cùng ph n bi n là hai đ n th c …ơ ứ ệ ố ầ ế ơ ứ Đ ng d ngồ ạV t líậKhi l c tác d ng t l ngh ch v i cánh tay đòn thì đòn b y tr ng ự ụ ỉ ệ ị ớ ẩ ở ạthái nào? Cân b ngằHóa h cọCác h p ch t h u c trong đó có ch a nguyên t ôxy liên k t v i ợ ấ ữ ơ ứ ử ế ớhai nhóm ankyl đ c g i chung là gì?ượ ọ EteSinhh cọ Lá cây có màu vàng là do cây thi u nguyên t nào?ế ố MgVăn h cọHình nh “ông Đào” xu t hi n trong bài th thu nào c a Nguy n ả ấ ệ ơ ủ ễKhuy n?ế Thu v nhịL ch sị ửTh k th bao nhiêu châu Âu đ c g i là Th k ánh sáng?ế ỷ ứ ở ượ ọ ế ỷ 18Đ a líịT t c các qu c gia châu nào đ u ti p giáp v i đ i d ng?ấ ả ố ở ề ế ớ ạ ươ Châu Đ i D ngạ ươTh ểthao Trong m t tr n đ u bóng r , c u th ph m l i quá m y l n thì ộ ậ ấ ổ ầ ủ ạ ỗ ấ ầs b tru t quy n thi đ u?ẽ ị ấ ề ấ 5Nghệthu tậ Trong bài hát “Bi t n ch Võ Th Sáu”, c m t “quê ta mi n đ t ế ơ ị ị ụ ừ ề ấđ ” mu n nói đ n t nh thành nào?ỏ ố ế ỉ Bà R a Vũng TàuịLĩnhv c ựkhác Hành tinh duy nh t nào trong h M t Tr i có vành đai quan sát đ c?ấ ệ ặ ờ ượ Sao ThổHi uểbi t ếchung Thái Bình là t nh đ u tiên n c ta đ t đ c năng su t 5 t n ỉ ầ ở ướ ạ ượ ấ ấthóc. Hãy cho bi t năng su t này đ c tính trên đ n v di n tích ế ấ ượ ơ ị ệnào? HectaTi ngếAnh What is the type of film that scares you and makes you scream? HorrorToán“S d khi chia đa th c f(x) cho nh th c x-a b ng giá tr c a f(x) t i ố ư ứ ị ứ ằ ị ủ ạx=a” là n i dung c a đ nh lý nào?ộ ủ ị BezoutV t líậKho ng cách gi a hai vân sáng ho c hai vân t i k nhau trong ả ữ ặ ố ềhi n t ng giao thoa ánh sáng đ c g i là gì?ệ ượ ượ ọ Kho ng vânảHóa h cọKhoáng v t KCl.MgCl2.6H2O có tên là gì?ậ CacnalitSinhh cọ Loài v t nào đ c con ng i thu n d ng đ u tiên?ậ ượ ườ ầ ưỡ ầ ChóVăn h cọT c ng có câu “Mu n ăn lúa tháng … Trông trăng r m tháng ụ ữ ố ằ…”. Hai tháng nào đ c nh c đ n trong câu t c ng trên?ượ ắ ế ụ ữ 5 và 8L ch sị ửChính sách “ng binh nông” l n đ u tiên đ c s d ng vào tri u ụ ư ầ ầ ượ ử ụ ềđ i nào?ạ Lý www.thuvienhoclieu .com Trang 59www.thuvienhoclieu .comĐ a líịQu c gia duy nh t nào có qu c kỳ không ph i hình t giác?ố ấ ố ả ứ NepalTh ểthao Arnis hay võ g y là qu c võ c a đ t n c nào?ậ ố ủ ấ ướ PhilippinesNghệthu tậ N c nào Đông Nam Á n i ti ng v i môn ngh thu t r i bóng?ướ ở ổ ế ớ ệ ậ ố IndonesiaLĩnhv c ựkhác Nh ng lu ng h t proton hay electron có năng l ng cao đ c ữ ồ ạ ượ ượgi i phóng t vùng th ng quy n c a M t Tr i đ c g i là gì?ả ừ ượ ể ủ ặ ờ ượ ọ Gió M t Tr iặ ờHi uểbi t ếchung Loài v t nào trong Kinh Thánh đ c nh c đ n nhi u nh t, cũng ậ ượ ắ ế ề ấdùng đ ch nh ng tín đ ngoan đ o c a đ o Thiên Chúa?ể ỉ ữ ồ ạ ủ ạ C u / ChiênừTi ngếAnh Which lightweight toy is flown in the sky at the end of a long string? KiteToánCó bao nhiêu cách khác nhau đ t ng 4 cu n sách khác nhau cho ể ặ ố4 b n, m i b n 1 cu n?ạ ỗ ạ ố 4! = 24V t líậ tr ng thái nào thì năng l ng c a nguyên t có giá tr nh nh t?Ở ạ ượ ủ ử ị ỏ ấ C b nơ ảHóa h cọNgu n chính đ đi u ch brom trong công nghi p là gì?ồ ể ề ế ệ N c bi nướ ểSinhh cọ Nh ng phân t ADN ch a c u trúc di truy n có trong t bào ch t ữ ử ứ ấ ề ế ấc a vi khu n có tên là gì?ủ ẩ PlasmitVăn h cọTrong truy n ng n “Nh ng đ a con trong gia đình”, Vi t và Chi n ệ ắ ữ ứ ệ ếcó m i quan h là gì?ố ệ Ch emịL ch sị ử“Cô T m l B c” là bi t danh c a ai?ấ ộ ắ ệ ủ LanỶĐ a líịQu c l 1A b t đ u t t nh nào?ố ộ ắ ầ ừ ỉ L ng S nạ ơTh ểthao Châu l c nào là châu l c duy nh t có 2 liên đoàn bóng đá c p ụ ụ ấ ấchâu l c?ụ MỹNghệthu tậ Đàn nào còn có tên g i khác là Vô đ c m?ọ ề ầ Đàn đáyLĩnhv c ựkhác Trong Microsoft Excel, đ b t đ u nh p hàm tính toán cho 1 ô ta s ể ắ ầ ậ ẽgõ d u nào?ấ B ngằHi uểbi t ếchung Đâu là di s n đ u tiên c a n c ta đ c UNESCO công nh n là Di ả ầ ủ ướ ượ ậs n t li u th gi i?ả ư ệ ế ớ M c b n tri u ộ ả ềNguy nễTi ngếAnh What is the loud noise which is made through your nose when you aresleeping? SnoreToánĐâu là tâm đ i x ng c a đ th hàm s b c 3?ố ứ ủ ồ ị ố ậ Đi m u nể ố www.thuvienhoclieu .com Trang 60www.thuvienhoclieu .comV t líậNhi t đ mà t i đó áp su t bão hoà c a ch t l ng b ng áp su t ệ ộ ạ ấ ủ ấ ỏ ằ ấbên ngoài tác d ng lên m t thoáng ch t l ng đ c g i là gì?ụ ặ ấ ỏ ượ ọ Nhi t đ sôiệ ộHóa h cọCác electron l p nào liên k t ch t ch v i h t nhân nh t?ở ớ ế ặ ẽ ớ ạ ấKSinhh cọ D ng đ t bi n s l ng nhi m s c th mà t i 1 ho c 1 s c p NST ạ ộ ế ố ượ ễ ắ ể ạ ặ ố ặt ng đ ng m t đi ho c thêm vào 1 s NST có tên là gì?ươ ồ ấ ặ ố L ch b i / D b iệ ộ ị ộVăn h cọBài thơ “Qu cố t ”ộ (V nậ n c)ướ đ cượ coi là câu trả l iờ c aủ thi nề s Pháp Thu n đ i v i v vuaư ậ ố ớ ị nào? Lê Đ i HànhạL ch sị ửTrong nh ng năm đ u c a kh i nghĩa Lam S n, do b quân Minh ữ ầ ủ ở ơ ịáp đ o v s l ng mà nghĩa quân đã ph i 2 l n rút lên ng n núi ả ề ố ượ ả ầ ọnào? Chí LinhĐ a líịN u đem chia kho ng cách gi a hai đi m trên b n đ và kho ng ế ả ữ ể ả ồ ảcách gi a hai đi m đó t ng ng trên th c đ a ta s đ c cái gì?ữ ể ươ ứ ự ị ẽ ượ T l xíchỉ ệTh ểthao Môn th thao nào là môn đ i kháng duy nh t không phân bi t ể ố ấ ệh ng cân?ạ Đ u ki mấ ếNghệthu tậ B c kim thang là dân ca c a mi n nào?ắ ủ ề Nam BộLĩnhv cựkhác V tinh nhân t o đ u tiên mà loài ng i phóng lên vũ tr có tên là gì?ệ ạ ầ ườ ụ Sputnik 1Hi uểbi tếchung Siêu đô th là nh ng thành ph có dân s cao h n bao nhiêu ị ữ ố ố ơtri u ng i?ệ ườ 10Ti ngếAnh In Japan, we call it manga. In Korea, we call it manhwa. In English,we call it … ComicToánThu t toán/s đ thông d ng nào th ng đ c s d ng đ phân ậ ơ ồ ụ ườ ượ ử ụ ểtích đa th c thành nhân t ?ứ ử Horner / HoocneV t líậH ng s Boltzmann là m t đ i l ng chuy n đ i c b n gi a nhi t ằ ố ộ ạ ượ ể ổ ơ ả ữ ệđ và đ i l ng nào?ộ ạ ượ Năng l ngượHóa h cọDiolefin là tên g i khác c a lo i ch t nào?ọ ủ ạ ấ AnkadienSinhh cọ Rêu sinh s n b ng hình th c nào?ả ằ ứ Vô tính / Bào tửVăn h cọT p h p t t c nh ng t có nét chung v nghĩa đ c g i là gì?ậ ợ ấ ả ữ ừ ề ượ ọ Tr ng t v ngườ ừ ựL ch sị ửKhu v c mà Quân đ i Nhân dân Vi t Nam giành đ c quy nự ộ ệ ượ ềki m soátể g nầ như tuy tệ đ iố trong th iờ gian chi nế tranh ch ngốPháp đ c g i là ATK. Cho bi t ATK là vi t t t c a c m tượ ọ ế ế ắ ủ ụ ừ gì? An toàn khu www.thuvienhoclieu .com Trang 61www.thuvienhoclieu .comĐ a líịTài nguyên thiên nhiên g m 3 lo i: có th tái t o, không th tái t o ồ ạ ể ạ ể ạvà lo i nào n a?ạ ữ Vô t nậTh ểthao Trong môn bóng r , khi m t đ i đ c ki m soát bóng thì sau ổ ộ ộ ượ ểbao nhiêu giây h ph i th c hi n ném r ?ọ ả ự ệ ổ 24Nghệthu tậ "Con cò bé bé/ Nó đ u cành tre/ Đi không h i m /Bi t đi đ ng ậ ỏ ẹ ế ườnào" là nh ng ca t trong ca khúc nào?ữ ừ M yêu không nàoẹLĩnhv c ựkhác Huy n nào c a B c Ninh là n i di n ra H i Lim vào chính h i ệ ủ ắ ơ ễ ộ ộ13 tháng giêng âm l ch?ị Tiên DuHi uểbi tếchung T p chí nào là n ph m đ c quy n c a hãng hàng không ạ ấ ẩ ộ ề ủVietnam Airlines? HeritageTi ngếAnh China had four great inventions: Papermaking, compass, printing andwhat? GunpowderToánĐi u ki n đ các lu th a mũ 0 và mũ âm t n t i là c s c a nó ề ệ ể ỹ ừ ồ ạ ơ ố ủph i nh th nào?ả ư ế Khác 0V t líậĐ ng c nhi t là thi t b bi n n iộ ơ ệ ế ị ế ộ năng thành. . . theo chu trình. Từnào còn thi u?ế C năngơHóa h cọS n ph m chính khi đi n phân dung d ch mu i ăn không có ả ẩ ệ ị ốmàng ngăn là gì? JavelSinhh cọ “M i c th s ng đ u đ c c u t o t m t hay nhi u …, các… ch ọ ơ ể ố ề ượ ấ ạ ừ ộ ề ỉđ c sinh ra b ng cách phân chia …”. T nào còn thi u trong nh ng ượ ằ ừ ế ữch ba ch m?ỗ ấ T bàoếVăn h cọTheo truy n thuy t, S n Tinh và Ch Đ ng T cùng làm r vua ề ế ơ ử ồ ử ểHùng th 18 đúng hay sai?ứ ĐúngL ch sị ửNhà cách m ng nào khi b b t v n làm cho k thù ph i kính n g i ạ ị ắ ẫ ẻ ả ể ọông là “Ông nh ”?ỏ Lý T Tr ngự ọĐ a líịVùng Trung Đông bao g m các n c phía Tây Nam c a châu Á và ồ ướ ở ủm t s n c thu c châu l c nào n a?ộ ố ướ ộ ụ ữ PhiTh ểthao Đ tu i t i đa c a các v n đ ng viên tham gia Olympic tr th ộ ổ ố ủ ậ ộ ẻ ếgi i là bao nhiêu?ớ 18Nghệthu tậ Ngh sĩ nhân dân Phùng Há n i ti ng trong lĩnh v c ngh thu t nào?ệ ổ ế ự ệ ậ C i l ngả ươLĩnhv cựkhác V tinh mà khi ta quan sát nó t trái đ t thì d ng nh nó đ ng ệ ừ ấ ườ ư ứim trên không đ c g i là gì?ượ ọ V tinh đ a tĩnhệ ị www.thuvienhoclieu .com Trang 62www.thuvienhoclieu .comHi uểbi t ếchung Trong các n c sau: Brazil, Trung Qu c, M , Canada, Nga, n c ướ ố ỹ ướnào ch dùng m t múi gi chung cho c n c?ỉ ộ ờ ả ướ Trung Qu cốTi ngếAnh How many sport events happen in a heptathlon? SevenToánĐa giác lõm ph i có ít nh t bao nhiêu c nh?ả ấ ạ 4V t líậKhi trong m ch dao đ ng đi n t có đi n tr thu n khác 0, khi đó ạ ộ ệ ừ ệ ở ầdao đ ng trong m ch s nh th nào?ộ ạ ẽ ư ế T t d nắ ầHóa h cọHai kim lo i nào đ c dùng làm xúc tác khi hidro hoá anken?ạ ượ Ni và PtSinhh cọ Lo i protein có tính ki m có tác d ng trung hòa tính axit và đi n tíchạ ề ụ ệc a ADN, t đó giúp ADN có th cu n l i trong NST có tên g i là ủ ừ ể ộ ạ ọgì? HistonVăn h cọTên t p th duy nh t c a Hàn M c T đ c xu t b n tr c khi ậ ơ ấ ủ ặ ử ượ ấ ả ướông qua đ i là gì?ờ Gái quêL ch sị ửN c ta đã tr i qua bao nhiêu th i kỳ B c thu c?ướ ả ờ ắ ộ 4Đ a líịNam D ng là tên cũ c a đ t n c nào Đông Nam Á?ươ ủ ấ ướ ở IndonesiaTh ểthao H phái Karatedo nào ph bi n nh t và có nhi u h c viên nh t?ệ ổ ế ấ ề ọ ấ ShotokanNghệthu tậ Mô hình kim t tháp đ c làm b ng kính n m đ a danh nào ự ượ ằ ằ ở ịc a n c Pháp?ủ ướ B o tàng LouvreảLĩnhv cựkhác Chu kỳ xu t hi n v t đen vào kho ng x p x bao nhiêu năm?ấ ệ ế ả ấ ỉ 11Hi uểbi tếchung B truy n tranh nào g n đây đã phá v k l c c a Dragon Ball, ộ ệ ầ ỡ ỷ ụ ủtr thành b truy n tranh ăn khách nh t m i th i đ i Nh t?ở ộ ệ ấ ọ ờ ạ ở ậ One PieceTi ngếAnh Which Marvel’s superhero has the real name Tony Stark? Iron ManToánPhép t nh ti n bi n đ ng th ng thành đ ng th ng song song ho cị ế ế ườ ẳ ườ ẳ ặ... v i đ ng th ng đó. T nào còn thi u?ớ ườ ẳ ừ ế TrùngV t líậMáy bi n áp thay đ i đi n áp xoay chi u nh ng l i không làm thay ế ổ ệ ề ư ạđ iổ... c a dòng đi n xoay chi u. T nào còn thi u?ủ ệ ề ừ ế T n sầ ốHóa h cọHydrazine là m t h p ch t đ c s d ng làm thành ph n nhiên ộ ợ ấ ượ ử ụ ầli u c a tên l a. Công th c c a nó là gì?ệ ủ ử ứ ủ N2H4Sinhh cọ M u đ ng v t, th c v t, vi sinh v t còn b o t n nguyên d ng dùngẫ ộ ậ ự ậ ậ ả ồ ạđ nghiên c u đ c g i là gì?ể ứ ượ ọ Tiêu b nả www.thuvienhoclieu .com Trang 63www.thuvienhoclieu .comVăn h cọHai câu th "N i đ i cay c c đang gi vu t - C m áo không đùa ơ ỗ ờ ự ơ ố ơv i khách th " là c a ai?ớ ơ ủ Xuân Di uệL ch sị ửQu c hi u Đ i C Vi t t n t i n c ta qua bao nhiêu tri u đ i?ố ệ ạ ồ ệ ồ ạ ở ướ ề ạ 3Đ a líịVùng có l ngượ m aư r tấ ít, ít h nơ l ngượ c nầ thi tế để h uầ h tế các loài th c v t sinh tr ng đ c g i làự ậ ưở ượ ọ gì? Hoang m cạTh ểthao Euro 2020 d ki n s đ c t ch c t i bao nhiêu qu c gia?ự ế ẽ ượ ổ ứ ạ ố 13Nghệthu tậ n c M , m t đĩa đ n s đo t gi i Đĩa kim c ng n u doanh s Ở ướ ỹ ộ ơ ẽ ạ ả ươ ế ốbán đ t đ c ít nh t bao nhiêu tri u b n?ạ ượ ấ ệ ả 10Lĩnhv cựkhác Nh ng thi t b đi n t hi n nay s d ng ... đ nh n di n và liên l cữ ế ị ệ ử ệ ử ụ ể ậ ệ ạv i nhau trên m ng máy tính. T nào còn thi u?ớ ạ ừ ế Đ a ch IPị ỉHi uểbi tếchung 7 kỳ quan th gi i c đ i n m trên lãnh th c a m y n c ngày nay?ế ớ ổ ạ ằ ổ ủ ấ ướ 4Ti ngếAnh What number is represented by the Roman numeral XLV? Forty-fiveToánTrong các tam giác có cùng chu vi, tam giác nào có di n tích l n nh t?ệ ớ ấ Đ uềV t líậTia X đ c chia làm nh ng lo i nào?ượ ữ ạ M m + c ngề ứHóa h cọS ml r u nguyên ch t trong 100ml dung d ch r u đ c g i là gì?ố ượ ấ ị ượ ượ ọ Đ r uộ ượSinhh cọ Bào quan nào c a t bào có d ng túi, ch a d ch t bào n m trong ủ ế ạ ứ ị ế ằch t nguyên sinh c a t bào?ấ ủ ế Không bàoVăn h cọ"N ng r c tr i t và bi n ng c" là câu th T H u vi t v đ t n c ắ ự ờ ơ ể ọ ơ ố ữ ế ề ấ ướnào? CubaL ch sị ửV vua nào là ng i đ u tiên l ch s n c ta c hành l cày t ch ị ườ ầ ị ử ướ ử ễ ịđi n?ề Lê HoànĐ a líịCác m bauxite l n c a n c ta t p trung vùng nào?ỏ ớ ủ ướ ậ ở Tây NguyênTh ểthao Tên vi t t t ti ng Anh c a Hi p h i qu n v t nhà ngh n th ế ắ ế ủ ệ ộ ầ ợ ề ữ ếgi i là gì?ớ WTANghệthu tậ Làng h i h a Vi t Nam có câu "Nh t Trì, nhì Lân, tam Vân, t ...". ộ ọ ệ ấ ứT nào còn thi u?ừ ế C nẩLĩnhv c ựkhác H th ng đ nh v toàn c u GPS do qu c gia nào qu n lý?ệ ố ị ị ầ ố ả Mỹ www.thuvienhoclieu .com Trang 64www.thuvienhoclieu .comHi uểbi t ếchung Qu c h i khóa m y là qu c h i dài nh t n c ta?ố ộ ấ ố ộ ấ ướ 1Ti ngếAnh Which type of court is used in Wimbledon? GrassToánCó t i đa bao nhiêu nhà toán h c đ c trao gi i Fields trong m i kỳố ọ ượ ả ỗđ i h i c a Hi p h i Toán h c qu c t ?ạ ộ ủ ệ ộ ọ ố ế 4V t líậM t ph ng ch a các tiêu đi m ph c a th u kính, c t tr c chínhặ ẳ ứ ể ụ ủ ấ ắ ụt i tiêu đi m chính đ c g i là gì?ạ ể ượ ọ Tiêu di nệHóa h cọTrong các nguyên t sau, nguyên t nào thu c nhóm VIA: ố ố ộBitmut, Xenon, Thi c, Telu, Tali?ế TeluSinhh cọ Chu i th c ăn có ít nh t m y b c dinh d ng?ỗ ứ ấ ấ ậ ưỡ 2Văn h cọCó hai lo i s thi là ... và ...ạ ử Th n tho i + Anhầ ạhùngL ch sị ửĐ i Th ng Minh Hoàng đ là tôn hi u c a v vua nào trong l ch ạ ắ ế ệ ủ ị ịs Vi t Nam?ử ệ Đinh Tiên HoàngĐ a líị3704m b ng bao nhiêu h i lý?ằ ả 2Th ểthao Danh th Brazil nào có bi t hi u là "Cái chân trái ma thu t"?ủ ệ ệ ậ RivaldoNghệthu tậ Trong âm nh c, đ r ng c a cao đ (kho ng cách t n t th p nh t ạ ộ ộ ủ ộ ả ừ ố ấ ấđ n n t cao nh t) mà m t ng i có th phát âm đ c đ c g i là ế ố ấ ộ ườ ể ượ ượ ọgì? Âm v cựLĩnhv c ựkhác Kh ng giáo là tên g i khác c a ...ổ ọ ủ Nho giáoHi uểbi t ếchung Ch ng trình "Your Face Sounds Familliar" đ c mua b n quy n ươ ượ ả ềvà phát sóng Vi t Nam v i tên g i là gì?ở ệ ớ ọ G ng m t thân quenươ ặTi ngếAnh Penicilin, Ampicilin, Streptomycin, ... are called what? AntibioticToánM t lăng tr có m t c u ngo i ti p khi nó là lăng tr đ ng và có ộ ụ ặ ầ ạ ế ụ ứđáy là t giác gì?ứ N i ti pộ ếV t líậKhi m t v t r n ch u tác d ng c a hai l c, đ v t tr ng thái cân ộ ậ ắ ị ụ ủ ự ể ậ ở ạb ng thì hai l c ph i th nào v i nhau?ằ ự ả ế ớ Tr c đ iự ốHóa h cọSilumin là h p kim c a silic và kim lo i nào?ợ ủ ạ Nhôm www.thuvienhoclieu .com Trang 65www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Có hai con đ ng thoát h i n c th c v t đó là qua t ng cutin ườ ơ ướ ở ự ậ ầvà qua ... L khí / Khí kh ngỗ ổVăn h cọ"Vào nhà ng c Qu ng Đông c m tác" là nhà th c a ai?ụ ả ả ơ ủ Phan B i ChâuộL ch sị ửT tr "B c, Đi n, C , Tú" mu n nói đ n b n công th n tr c t ứ ụ ặ ề ơ ố ế ố ầ ụ ộc a tri u đ i nào?ủ ề ạ ĐinhĐ a líịMinsk là thành ph l n nh t và cũng là th đô c a đ t n c nào?ố ớ ấ ủ ủ ấ ướ BelarusTh ểthao Đ i bóng nào đã vô đ ch gi i bóng đá VĐQG V-League 2013-2014?ộ ị ả Hà N i T&TộNghệthu tậ Hình t ng "Cha đ c a khoán h " Kim Ng c đã đ c kh c h a ượ ẻ ủ ộ ọ ượ ắ ọtrong b phim truy n hình nào?ộ ề Bí th t nh yư ỉ ủLĩnhv cựkhác V nào không ph i là 1 trong 5 v c b n c a m th c: Đ ng, cay, ị ả ị ơ ả ủ ẩ ự ắchát, m n, chua, ng t?ặ ọ ChátHi uểbi tếchung Cây c u quay dây văng đ u tiên và duy nh t c a n c ta b c qua ầ ầ ấ ủ ướ ắsông nào? HànTi ngếAnh What is the nationality of a person from New Zealand? New ZealanderToánT p s ph c đ c ký hi u b ng ch cái gì?ậ ố ứ ượ ệ ằ ữ CV t líậKhi v n t c c a m t tàu vũ tr đ t 7.9 km/s thì qu đ o bay c a tàuậ ố ủ ộ ụ ạ ỹ ạ ủvũ tr đó có hình gì?ụ TrònHóa h cọKhông tính Astatine, trong t nhiên thì halogen nào có hàm l ng ít ự ượnh t?ấ IodSinhh cọ Đ th ghi l i nh ng thay đ i c a dòng đi n ho t đ ng trong tim ồ ị ạ ữ ổ ủ ệ ạ ộđ c g i là gì?ượ ọ Đi n tâm đệ ồVăn h cọHoài Thanh và Hoài Chân đang nh c đ n nhà th nào trong câu nói ắ ế ơsau: "Nh ng b c tranh trong th ... không ph i ch đ n s vài nét ữ ứ ơ ả ỉ ơ ơnh nh ng b c tranh x a c a Á Đông. B c tranh nào cũng đ y r y ư ữ ứ ư ủ ứ ầ ẫs s ng và r n r p nh ng hình s c t i vui."?ự ố ộ ị ữ ắ ươ Đoàn Văn CừL ch sị ửTri u đ i nào trong l ch s phong ki n có th i gian t n t i ng n ề ạ ị ử ế ờ ồ ạ ắnh t?ấ HồĐ a líịSông nào b t ngu n t phía Nam t nh Đi n Biên, ch y sang Lào ắ ồ ừ ỉ ệ ảr i tr l i Thanh Hóa và đ ra v nh B c B ?ồ ở ạ ổ ị ắ ộ Sông MãTh ểthao Đâu là qu c gia châu Á đ u tiên đăng cai m t kỳ Th v n h i mùa ố ầ ộ ế ậ ộhè? Nh t B nậ ả www.thuvienhoclieu .com Trang 66www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ Trong giàn nh c giao h ng, b nào đ ng g n nh c tr ng nh t?ạ ưở ộ ứ ầ ạ ưở ấ DâyLĩnhv cựkhác Dãy Hoàng Liên S n đ c đ t tên theo đi u gì: Loài cây, con ơ ượ ặ ềng i hay đ a danh?ườ ị Loài câyHi uểbi tếchung Mecca đ c coi là thành ph thánh đ a c a tôn giáo nào?ượ ố ị ủ H i giáoồTi ngếAnh Which element is required for every organic compounds? CarbonToán5^n (n l n h n ho c b ng 2) luôn có t n cùng là...ớ ơ ặ ằ ậ 25V t líậTia laser là chùm sáng phân kỳ, song song hay h i t ?ộ ụ Song songHóa h cọTrong môi tr ng ki m, đ ng (II) hydroxide tác d ng v i peptide ườ ề ồ ụ ớt o ra dung d ch có màu gì?ạ ị TímSinhh cọ các loài sinh s n vô tính, b NST t n t i n đ nh qua các th h Ở ả ộ ồ ạ ổ ị ế ệnh vào quá trình nào?ờ Nguyên phanVăn h cọTrong truy n Cây kh , khi đ c con chim d n may túi ba gang, ệ ế ượ ặng i anh đã không nghe và may túi có bao nhiêu gang?ườ 12L ch sị ử"Đánh nhau v i Pháp, ông đã chém đ c đ u nh ng quan m t, ớ ượ ầ ữ ộquan hai c a Pháp, quân Pháp đã ph i khuyên nhau h g p Th ng làủ ả ễ ặ ắph i tránh đi." Câu nói trên nói v v danh t ng nào?ả ề ị ướ Cao Th ngắĐ a líịQu c gia nào có di n tích l n th 3 th gi i?ố ệ ớ ứ ế ớ MỹTh ểthao Đ i nào đã giành ngôi vô đ ch t i gi i bóng chuy n VTV Cup 2014?ộ ị ạ ả ề Vi t NamệNghệthu tậ Tác ph m "H ng h ng, tuy t tuy t" c a D ng Khuê thu c th lo iẩ ồ ồ ế ế ủ ươ ộ ể ạnào? Ca trùLĩnhv c ựkhác Hi n t i n c ta đã phóng thành công bao nhiêu v tinh Vinasat?ệ ạ ướ ệ 2Hi uểbi t ếchung T ch c Tiêu chu n hoa Qu c t có tên vi t t t ti ng Anh là gì?ổ ứ ẩ ố ế ế ắ ế ISOTi ngếAnh What does the abbreviation Mrs mean? MistressToánC n k ít nh t bao nhiêu đ ng th ng đ chia m t bát giác đ u thànhầ ẻ ấ ườ ẳ ể ộ ề8 tam giác nh ?ỏ 4 www.thuvienhoclieu .com Trang 67www.thuvienhoclieu .comV t líậTrong chuy n đ ng c a v tinh nhân t o xung quanh Trái Đ t, l c ể ộ ủ ệ ạ ấ ựnào đóng vai trò là l c h ng tâm?ự ướ H p d nấ ẫHóa h cọNhi t phân đ ng (II) nitrat thu đ c nh ng s n ph m khí nào?ệ ồ ượ ữ ả ẩ NO2 + O2Sinhh cọ Hình th c chi t ghép th c v t thu c lo i sinh s n h u tính hay ứ ế ở ự ậ ộ ạ ả ữvô tính? Vô tínhVăn h cọCâu đ iố "Chi uề ba m iươ nợ h iỏ tít mù, co c ngẳ đ pạ th ngẳ b nầ rac a, Sángử m ngồ m tộ r uượ say túy lúy, giơ tay b ngồ ông Phúc vàonhà" là c aủ ai? Nguy n Công Trễ ứL ch sị ửLá c đ sao vàng xu t hi n l n đ u vào năm nào?ở ỏ ấ ệ ầ ầ 1940Đ a líịVùng kinh t nào d n đ u n c ta vè GDP?ế ẫ ầ ướ Đông Nam BộTh ểthao Môn th thao nào còn đ c g i là côn c u?ể ượ ọ ầ GolfNghệthu tậ Hát văn còn đ c g i là hát c a đình, đúng hay sai?ượ ọ ử SaiLĩnhv cựkhác Đ b t h p tho i Help trong Windows ta s n phím nào?ể ậ ộ ạ ẽ ấ F1Hi uểbi t ếchung Samsung Galaxy V là s n ph m smartphone c a Samsung phát ả ẩ ủhành đ c quy n đ t n c nào?ộ ề ở ấ ướ Vi t NamệTi ngếAnh Which document do you need to travel to another country? PassportToán Ta có th tính di n tích hình vuông b ng cách nhân hai đ ng chéo v iể ệ ằ ườ ớnhau, đúng hay sai? SaiV t líậ V n t c đ m t v tinh thoát kh i l c hút Trái Đ t và bay t i các ậ ố ể ộ ệ ỏ ự ấ ớhành tinh khác đ c g i là v n t c vũ tr c p m y?ượ ọ ậ ố ụ ấ ấ 3Hóa h cọ S electron t i đa có th ch a trong phân l p d là bao nhiêu?ố ố ể ứ ớ 10Sinhh cọ Không gian sinh thái mà đó t t c các nhân t sinh thái quy đ nh sở ấ ả ố ị ựt n t i và phát tri n n đ nh lâu dài c a loài đ c g i là gì?ồ ạ ể ổ ị ủ ượ ọ sinh tháiỔVăn h cọ Hai câu "M t chàng v a tr c thanh xuân. Hình dong ch i chu t, áo ộ ừ ạ ả ốkhăn d u dàng" trong Truy n Ki u miêu t ai?ị ệ ề ả S Khanhở www.thuvienhoclieu .com Trang 68www.thuvienhoclieu .comL ch sị ử V vua nào trong th i nhà Lý không ph i là con vua l p nên mà là cháuị ờ ả ậc a vua?ủ Lý Th n TôngầĐ a líị Ph n đ t màu trên sa m c đ c duy trì b i n c ng t và có nhi u loàiầ ấ ạ ượ ở ướ ọ ềđ ng th c v t đa d ng đ c g i là gì?ộ ự ậ ạ ượ ọ c đ oỐ ảTh ểthao Ai đ c b u ch n là c u th xu t s c nh t World Cup 2014 v a qua?ượ ầ ọ ầ ủ ấ ắ ấ ừ Lionel MessiNghệthu tậ Shamisen là lo i đàn truy n th ng c a đ t n c nào?ạ ề ố ủ ấ ướ Nh t B nậ ảLĩnhv c ựkhác Con ng i phóng thành công v tinh nhân t o đ u tiên c a Trái Đ t ườ ệ ạ ầ ủ ấvào năm nào? 1957Hi uểbi tếchung Năm 2008, vùng lãnh th nào châu Âu đã đ n ph ng tuyên b đ cổ ở ơ ươ ố ộl p và tách kh i Serbia?ậ ỏ KosovoTi ngếAnh What is the name of the latest version of Android mobile operatingsystems? LollipopToán M t hành khách cách nhà ga 6km, còn 15 phút n a thì tàu chuy n bánh.ộ ữ ểN a đo n đ ng đ u ng i đó đi v i v n t c V = 18km/h. H i n a đo nử ạ ườ ầ ườ ớ ậ ố ỏ ử ạđ ng sau ng i đó ph i đi v i v n t c là bao nhiêu km/h đ k p tàu?ườ ườ ả ớ ậ ố ể ị 36V t líậ Đ i l ng nào đ c tr ng cho s khác nhau v tr ng thái gi a 2 daoạ ượ ặ ư ự ề ạ ữđ ng cùng t n s ?ộ ầ ố Đ l ch phaộ ệHóa h cọ Ph n ng nào t o ra phân t polymer t các monomer đ ng th i t o raả ứ ạ ử ừ ồ ờ ạnhi u phân t nh đ n gi n nh H2O, NH3, HCl?ề ử ỏ ơ ả ư Trùng ng ngưSinhh cọ Ng i ta phân bi t l i n i ch t h t và l i n i ch t tr n b i "h t" g nườ ệ ướ ộ ấ ạ ướ ộ ấ ơ ở ạ ắvào l i n i ch t. "H t" đây là phân t nào c a t bào?ướ ộ ấ ạ ở ử ủ ế RibosomeVăn h cọ H và T là hai nhân v t chính trong truy n ng n nào c a Nam Cao?ộ ừ ậ ệ ắ ủ Đ i th aờ ừL ch sị ử Kh u hi u "Phá kho thóc, gi i quy t n n đói" đ c đ a ra trong ẩ ệ ả ế ạ ượ ưcu c kháng chi n ch ng ...ộ ế ố Nh tậĐ a líị Sông H ng đ c n i v i sông Thái Bình b i con sông nào?ồ ượ ố ớ ở Đu ngốTh ểthao Thành ph nào đã đăng cai nhi u kỳ Olympic mùa hè nh t?ố ề ấ LondonNghệthu tậ Trong l ch s c a gi i Oscar, k l c v s gi i nh n đ c cho m t bị ử ủ ả ỷ ụ ề ố ả ậ ượ ộ ộphim là 11 gi i. Có bao nhiêu phim đã nh n đ c 11 gi i nh v y?ả ậ ượ ả ư ậ 3Lĩnhv cựkhác Tên c a k t n i Bluetooth đ c đ t theo tên m t thành ph , m t ủ ế ố ượ ặ ộ ố ộqu c gia c , m t ng i hay m t vi n nghiên c u?ố ổ ộ ườ ộ ệ ứ Ng iườHi uểbi tếchung Hai ch nào xu t hi n trên lá c c a Quân đ i Nhân dân Vi t Nam?ữ ấ ệ ờ ủ ộ ệ Quy t th ngế ắTi ngếAnh Which color can be used to describe sad feeling? BlueToán Các hình đa di n luôn có ít nh t là bao nhiêu c nh?ệ ấ ạ 6V t líậ 99% v t ch t th y đ c trong vũ tr t n t i d i d ng nào?ậ ấ ấ ượ ụ ồ ạ ướ ạ Plasma www.thuvienhoclieu .com Trang 69www.thuvienhoclieu .comHóa h cọ T t c các kim lo i đ u có tính kh , đúng hay sai?ấ ả ạ ề ử ĐúngSinhh cọ C khoai tây th c ch t là b ph n nào c a cây?ủ ự ấ ộ ậ ủ ThânVăn h cọ Ti u thuy t nào sau này đã đ c Kim Lân vi t l i thành truy n ng n ể ế ượ ế ạ ệ ắ"V nh t"?ợ ặ Xóm ng cụ ưL ch sị ử Trong cu c khai thác thu c đ a l n đ u tiên c a Pháp n c ta, giai ộ ộ ị ầ ầ ủ ở ước p nào đã ra đ i?ấ ờ Công nhânĐ a líị Qu n đ o nào l n nh t Đông Nam Á?ầ ả ớ ấ Mã LaiTh ểthao H i kh e Phù Đ ng đ u tiên đ c t ch c t i đâu?ộ ỏ ổ ầ ượ ổ ứ ạ Hà N iộNghệthu tậ Ca sĩ nào đã giành chi n th ng trong cu c thi Gi ng hát Vi t mùa th 2?ế ắ ộ ọ ệ ứ Th o MyảLĩnhv cựkhác Trong Microsoft Word, ta có th căn l theo m y d ng?ể ề ấ ạ 4Hi uểbi tếchung Qu c gia nào khu v c Đông Nam Á s d ng đ ng Đôla M là đ n ố ở ự ử ụ ồ ỹ ơv ti n t c a n c này?ị ề ệ ủ ướ Đông TimorTi ngếAnh Which liquid that is used to put on a brush to clean your teeth? ToothpasteToán Gi i Abel là gi i th ng toán h c c a qu c gia nào?ả ả ưở ọ ủ ố Na UyV t líậ Ph n ngoài cùng nh t c a khí quy n M t Tr i, có d ng m t vành ầ ấ ủ ể ặ ờ ạ ộánh sáng phát ra t không gian xung quanh M t Tr i và có đ dài r từ ặ ờ ộ ấl nớđ c g i là gì?ượ ọ Nh t hoaậHóa h cọ Th y phân nhôm cacbua trong n c ta s thu đ c khí nào?ủ ướ ẽ ượ MetanSinhh cọ M ch nào v n chuy n ph n l n n c thân cây?ạ ậ ể ầ ớ ướ ở M ch gạ ỗVăn h cọ V n gieo gi a dòng th đ c g i là v n gì?ầ ở ữ ơ ượ ọ ầ L ngưL ch sị ử Tên g i Đông Kinh c a Hà N i xu t hi n tri u đ i nào?ọ ủ ộ ấ ệ ở ề ạ H u LêậĐ a líị Vùng kinh t nào n c ta không giáp bi n?ế ở ướ ể Tây NguyênTh ểthao Hoàng Xuân Vinh hay Nguy n M nh T ng là nh ng v n đ ng viên ễ ạ ườ ữ ậ ộc a môn th thao nào?ủ ể B n súngắNghệthu tậ Chanoyu, Sado ho c Chado là nh ng tên g i khác nhau cho môn nghặ ữ ọ ệthu t nào Nh t B n?ậ ở ậ ả Trà đ oạLĩnhv cựkhác Theo quy đ nh thì khi có tàu h a ch y qua thì ng i ph i đ ng cáchị ỏ ạ ườ ả ứđ ng ray ít nh t bao nhiêu mét?ườ ấ 5Hi uểbi tếchung Liên minh châu Âu hi n nay có bao nhiêu thành viên?ệ 28Ti ngếAnh If the result of a tennis set is 6-6, players have to play an extra period todecide the winner. What is this period called? Tie-break www.thuvienhoclieu .com Trang 70www.thuvienhoclieu .comToán T ng 100 s t nhiên liên ti p là s l hay s ch n?ổ ố ự ế ố ẻ ố ẵ Ch nẵV t líậ Lo i h t nào luôn có trong h t nhân nguyên t ?ạ ạ ạ ử ProtonHóa h cọ H n h p NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 có tên g i là gì?ỗ ợ ọ AmophotSinhh cọ Sau m t h i hít h t s c, th tích không khí có th th ra đ c khi th raộ ơ ế ứ ể ể ở ượ ởh t s c đ c g i là gì?ế ứ ượ ọ Dung tích s ngốVăn h cọ Ch nào th ng đ c dùng trong các bài phú, bài hò, không có nghĩa ữ ườ ượrõ ràng mà ch t o nh p cho các tác ph m đó?ỉ ạ ị ẩ HềL ch sị ử Chi n tranh phá ho i l n đ u tiên mà M gây ra v i mi n B c Vi t ế ạ ầ ầ ỹ ớ ề ắ ệNam di n ra vào năm nào?ễ 1965Đ a líị Ng n núi nào cao nh t Đông Nam Á?ọ ấ KinabaluTh ểthao Đài Quy n Đ o là tên g i khác c a môn võ Aikido, đúng hay sai?ề ạ ọ ủ SaiNghệthu tậ Nhân v t nào đ c ch n làm bi u t ng c a kênh truy n hình thi u ậ ượ ọ ể ượ ủ ề ếnhi Disney Channel? MickeyLĩnhv c ựkhác Kaspersky là công ty v b o m t an ninh c a qu c gia nào?ề ả ậ ủ ố NgaHi uểbi t ếchung Qu c h i khóa XIII Vi t Nam s có th i h n đ n năm nào?ố ộ ở ệ ẽ ờ ạ ế 2016Ti ngếAnh Which word is used to describe a period of one thousand year? MilleniumToán M t ng i eo lên t ng cao 24m b ng thang. N u thang dài 30m thì ộ ườ ườ ằ ếph i đ t thang cách t ng bao nhiêu đ leo lên v a h t b c t ng thìả ặ ườ ể ừ ế ứ ườh t thang?ế 18mV t líậ Trong các ng n l a có màu vàng, đ , xanh, h ng thì ng n l a nào cóọ ử ỏ ồ ọ ửnhi t đ cao nh t?ệ ộ ấ XanhHóa h cọ Khí nào còn đ c g i là khí than khô?ượ ọ COSinhh cọ Quá trình gi l i nh ng cá th có bi n d phù h p v i nhu c u c a con ữ ạ ữ ể ế ị ợ ớ ầ ủng i và lo i b nh ng cá th có bi n d không mong mu n, đ ng th i ườ ạ ỏ ữ ể ế ị ố ồ ờcó th ch đ ng t o ra các sinh v t có các bi n d mong mu n đ c ể ủ ộ ạ ậ ế ị ố ượg i là gì?ọ Ch n l c nhân t oọ ọ ạVăn h cọ T ch đ c dùng cho m t t ng l p xã h i nh t đ nh đ c g i là gì?ừ ỉ ượ ộ ầ ớ ộ ấ ị ượ ọ Bi t ng xã h iệ ữ ộL ch sị ử Nhà Ti n Lê tr i qua m y đ i vua?ề ả ấ ờ 3Đ a líị Đ o nào đông dân nh t th gi i?ả ấ ế ớ JavaTh ể Đ i bóng nào hi n đang đ ng đ u b ng x p h ng đ i tuy n qu c gia ộ ệ ứ ầ ả ế ạ ộ ể ố Đ cứ www.thuvienhoclieu .com Trang 71www.thuvienhoclieu .comthao c a FIFA?ủNghệthu tậ Ngh thu t c m hoa Nh t B n có tên thông d ng là gì?ệ ậ ắ ở ậ ả ụ IkebanaLĩnhv cựkhác Trong Microsoft Word, đ m h p tho i Font, ta s nh n phím Ctrl ể ở ộ ạ ẽ ấcùng v i phím nào n a?ớ ữ DHi uểbi tếchung Năm du l ch 2015 Vi t Nam có trung tâm là t nh/thành ph nào?ị ở ệ ỉ ố Thanh HóaTi ngếAnh If you manage the whole website or forum, you are called administratoror admin. If you manage one section of the whole website or forum, youare called…. ModeratorToán Đ th hàm s trùng ph ng có tr c đ i x ng là gì?ồ ị ố ươ ụ ố ứ Tr c tungụV t líậ Trong khí quy n c a sao H a có nhi u cái gì mà b u tr i c a nó có ể ủ ỏ ề ầ ờ ủmàu đ ?ỏ B iụHóa h cọ N c nguyên ch t có kh i l ng l n nh t bao nhiêu K?ướ ấ ố ượ ớ ấ ở 277Sinhh cọ Ng i mang nhóm máu A có th hi n máu cho ng i mang các nhóm ườ ể ế ườmáu nào? A + ABVăn h cọ Anh hùng Núp trong tác ph m Đ t n c đ ng lên là ng i dân t c nào?ẩ ấ ướ ứ ườ ộ BanaL ch sị ử Các chi n tr ng trong Chi n tranh th gi i th hai ch y u n m ế ườ ế ế ớ ứ ủ ế ằ ở2 châu l c nào?ụ Châu Âu + Châu ÁĐ a líị Thành ph Ph Lý là trung tâm t nh nào c a n c ta?ố ủ ỉ ủ ướ Hà NamTh ểthao Võ ph c c a môn võ nào đ c quy đ nh là có màu xanh lam?ụ ủ ượ ị VovinamNghệthu tậ Cho bi t tên c a lo t phim C nh sát hình s g m 2 ph n đ c l y ế ủ ạ ả ự ồ ầ ượ ấc m h ng t v án Mai Văn Dâu?ả ứ ừ ụ Ch y ánạLĩnhv cựkhác Trong b truy n tranh Ninja lo n th , nhân v t nào có t t "thò lò ộ ệ ạ ị ậ ậmũi xanh"? ShinbeHi uểbi tếchung Th h ng cao nh t mà đ i Đà N ng (Vi t Nam) đ t đ c trong các ứ ạ ấ ộ ẵ ệ ạ ượcu c thi b n pháo hoa qu c t t ch c t i Đà N ng là gì?ộ ắ ố ế ổ ứ ạ ẵ 3Ti ngếAnh If you have a problem with your ..., you should go to the dentist. Tooth/TeethToán Tích 10 s nguyên t đ u tiên có t n cùng bao nhiêu ch s 0?ố ố ầ ậ ữ ố 1V t líậ Nh ng h t mang đi n có th di chuy n đ n v trí b t kì bên trong ữ ạ ệ ể ể ế ị ấv t đ c g i là gì?ậ ượ ọ Đi n tích t doệ ựHóa h cọ Acrolein là tên th ng g i c a andehit nào?ườ ọ ủ Aldehyde acrylicSinhh cọ Trong h sinh thái, năng l ng b c dinh d ng cao h n b ng baoệ ượ ở ậ ưỡ ơ ằnhiêu % năng l ng b c dinh d ng th p h n?ượ ở ậ ưỡ ấ ơ 10Văn h cọ Đi n vào ch tr ng trong câu sau: “Đ u năm mua mu i, cu i ề ỗ ố ầ ố ốnăm mua…” VôiL ch sị ử H i ngh Diên H ng hay h i ngh Bình Than đ u di n ra trong ộ ị ồ ộ ị ề ễ2 www.thuvienhoclieu .com Trang 72www.thuvienhoclieu .comcu c kháng chi n ch ng Nguyên – Mông l n th m y?ộ ế ố ầ ứ ấĐ a líị N c nào có m t đ dân s th p nh t châu Á?ướ ậ ộ ố ấ ấ Mông CổTh ểthao N u ch tính riêng trong k nguyên Sea Games (t năm 1977 đ n ế ỉ ỷ ừ ếnay), n c nào đã đăng cai nhi u kỳ Sea Games nh t?ướ ề ấ IndonesiaNghệthu tậ Ban đ u, ngh thu t múa Ballet có xu t x t qu c gia nào?ầ ệ ậ ấ ứ ừ ố ItalyLĩnhv c ựkhác H u h t các file nh đ ng s có đuôi là gì?ầ ế ả ộ ẽ GIFHi uểbi t ếchung Kỳ thi Olympic Toán qu c t 2015 s đ c t ch c t i m t qu c ố ế ẽ ượ ổ ứ ạ ộ ốgia Đông Nam Á. Đó là qu c gia nào?ố Thái LanTi ngếAnh In England, we call it “autumn”. What is it call in America? FallToán Trong không gian 3 chi u, qu tích các đi m cách đ u đi m O cho ề ỹ ể ề ểtr c m t kho ng R không đ i đ c g i là gì?ướ ộ ả ổ ượ ọ M t c uặ ầV t líậ N u chi u dài c a m t con l c đ n dao đ ng đi u hoà tăng lên g p 9 ế ề ủ ộ ắ ơ ộ ề ấl n thì chu kì c a nó thay đ i nh th nào?ầ ủ ổ ư ế Tăng 3 l nầHóa h cọ Đ t dây t m ion c a m t kim lo i ki m trên ng n l a đèn c n thì ố ẩ ủ ộ ạ ề ọ ử ồth y ng n l a màu xanh da tr i. V y đó là ion c a kim lo i ki m ấ ọ ử ờ ậ ủ ạ ềnào? CsSinhh cọ Loài th c v t nào đ c Mendel s d ng đ th c hi n nh ng thí nghi mự ậ ượ ử ụ ể ự ệ ữ ệv quy lu t phân li và phân li đ c l p?ề ậ ộ ậ Đ u Hà LanậVăn h cọB s thi nào c a n Đ đã đ c đ a vào ch ng trình gi ng d y mônộ ử ủ Ấ ộ ượ ư ươ ả ạNg văn?ữ RamayanaL ch sị ử Vào th i nhà Tr n, m t ng i không ph i h Tr n đã làm lo n và c pờ ầ ộ ườ ả ọ ầ ạ ướngôi vua trong 1 năm. Đó là ai? D ng Nh t Lươ ậ ễĐ a líị Trên qu c kỳ c a Australia có bao nhiêu ngôi sao?ố ủ 6Th ểthao C u th nào đã ghi bàn th ng duy nh t trong tr n chung k t World ầ ủ ắ ấ ậ ếCup 2014 gi a Đ c và Argentina?ữ ứ Mario GötzeNghệthu tậ Gi i th ng âm nh c nào đ c coi nh gi i Grammy c a nh c Vi t?ả ưở ạ ượ ư ả ủ ạ ệ C ng hi nố ếLĩnhv cựkhác 1 năm trên sao Ho b ng x p x m y năm Trái Đ t?ả ằ ấ ỉ ấ ở ấ 2Hi uểbi tếchung Hình nh Chùa M t C t xu t hi n trên m t sau c a t ti n có m nh ả ộ ộ ấ ệ ặ ủ ờ ề ệgiá bao nhiêu VNĐ? Không có t ti n nàoờ ềnh v yư ậTi ngếAnh How long does it take for the Sun’s ray to reach the Earth? 8 minutesToán Trong m t ph ng to đ Oxy, m t đi m s có hoành đ d ng và ặ ẳ ạ ộ ộ ể ẽ ộ ươtung đ âm khi nó n m góc ph n t th m y?ộ ằ ở ầ ư ứ ấ 4V t líậ Chi u tia Alpha trong đi n tr ng thì nó s b l ch v phía c c nào ế ệ ườ ẽ ị ệ ề ự Âm www.thuvienhoclieu .com Trang 73www.thuvienhoclieu .comc a đi n tr ng?ủ ệ ườHóa h cọ Trong ph c ch t, s nguyên t ho c nhóm nguyên t liên k t tr c ti pứ ấ ố ử ặ ử ế ự ếv i nguyên t trung tâm đ c g i là gì?ớ ử ượ ọ S ph i tríố ốSinhh cọ Sao la là loài đ ng v t đ c h u c a v n qu c gia nào t i n c ta?ộ ậ ặ ữ ủ ườ ố ạ ướ Vũ QuangVăn h cọ T ghép và t láy đ c g i chung là gì?ừ ừ ượ ọ T ph cừ ứL ch sị ử Ai đã đ c b n “Tuyên ngôn đ c l p” khai sinh ra n c CHND Trung Hoaọ ả ộ ậ ướvào ngày 01/10/1949? Mao Tr ch ĐôngạĐ a líị Olympus, hay Olympos là tên c a ng n núi cao nh t c a đ t n c nào?ủ ọ ấ ủ ấ ướ Hy L pạTh ểthao Đã có bao nhiêu kỳ World Cup đã di n ra?ễ 20Nghệthu tậ “Let It Go” – bài hát đo t gi i Nh c phim hay nh t trong l trao gi i Oscarạ ả ạ ấ ễ ảl n th 86 – là nh c chính trong b phim nào?ầ ứ ạ ộ FrozenLĩnhv cựkhác Hi n t ng “tuy t r i” trên sao Ho là do ch t nào đóng băng t o thành?ệ ượ ế ơ ả ấ ạ CO2Hi uểbi tếchung Theo Lu t Hôn nhân và Gia đình, nh ng ng i có h hàng trong vòngậ ữ ườ ọm y đ i thì không đ c phép k t hôn?ấ ờ ượ ế 3Ti ngếAnh Which sport is considered as “America’s National Pastime”? BaseballToán Tìm s t nhiên l n nh t có 2 ch s chia h t cho 1,2,3,5,6,9?ố ự ớ ấ ữ ố ế 90V t líậ Theo đ nh lu t Kirchoff, t i m t đi m nút c a m ch đi n, t ng đ i s ị ậ ạ ộ ể ủ ạ ệ ổ ạ ốcác dòng đi n s nh th nào?ệ ẽ ư ế B ng 0ằHóa h cọ R u g có công th c c u t o là gì?ượ ỗ ứ ấ ạ CH3OHSinhh cọ Quá trình hô h p th c v t n u thi u oxi s di n ra theo h ng nào?ấ ở ự ậ ế ế ẽ ễ ướ Lên menVăn h cọ Hoàn thành câu thành ng sau: “Tháng giêng rét đài, tháng hai rét ….”ữ L cộL ch sị ử Ai đã lãnh đ o cu c kh i nghĩa nông dân l t đ tri u đ i nhà Minh?ạ ộ ở ậ ổ ề ạ Lý T ThànhựĐ a líị Trong 4 hòn đ o chính c a Nh t B n, đ o nào có di n tích nh nh t?ả ủ ậ ả ả ệ ỏ ấ ShikokuTh ểthao Ippon là đi m th ng tuy t đ i, cũng là đi m quan tr ng nh t trong thi ể ắ ệ ố ể ọ ấđ u đ i kháng c a môn võ nào?ấ ố ủ JudoNghệthu tậ B phim nào đã giành gi i Phim hay nh t trong l trao gi i Oscar ộ ả ấ ễ ảv a qua?ừ BirdmanLĩnhv c ựkhác Hành tinh nào xa nh t trong H M t Tr i mà ta có th quan sát đ cấ ệ ặ ờ ể ượb ng m t th ng?ằ ắ ườ Th tinhổHi uểbi t ếchung Thành ph Chernobyl – n i x y ra v n h t nhân vào năm 1986 – ố ơ ả ụ ổ ạhi n thu c đ t n c nào?ệ ộ ấ ướ UkraineTi ngếAnh What do we call the day which is 2 days after the day before yesterday? Today www.thuvienhoclieu .com Trang 74www.thuvienhoclieu .comToán S nào không n m trong nhóm các s sau: 6137, 8091, 5310, 1109,ố ằ ố4117? 5310V t líậ Hai âm cùng đ cao thì s có cùng biên đ , đúng hay sai?ộ ẽ ộ SaiHóa h cọ Cho bi t tên c a axit cacboxylic th m đ n gi n nh t?ế ủ ơ ơ ả ấ Axit benzoicSinhh cọ Trong huy t t ng, n c chi m thành ph n nhi u nh t, v y ch t ế ươ ướ ế ầ ề ấ ậ ấnào chi m thành ph n nhi u th hai?ế ầ ề ứ ProteinVăn h cọ Trong tác ph m Tây Du Ký, Sa Ng Tĩnh h c đ c bao nhiêu phép bi nẩ ộ ọ ượ ếhoá? 18L ch sị ử Qu c T Giám đ c xây d ng d i đ i vua nào?ố ử ượ ự ướ ờ Lý Nhân TôngĐ a líị Thành ph nào là trung tâm tài chính l n nh t n c Đ c và là m t trongố ớ ấ ướ ứ ộnh ng trung tâm tài chính l n nh t th gi i?ữ ớ ấ ế ớ FrankfurtTh ểthao Trong môn qu n v t, thu t ng ch cú đ p bóng trên đ u và có kh ầ ợ ậ ữ ỉ ậ ầ ảnăng ghi đi m r t cao có tên là gì?ể ấ SmashNghệthu tậ B phim The Theory of Everything k v cu c đ i c a danh nhân nào?ộ ể ề ộ ờ ủ HawkingLĩnhv c ựkhác Đ đóng tài li u đang m trong Microsoft Word, ta có th n t h p ể ệ ở ể ấ ổ ợphím g m Ctrl và phím nào n a?ồ ữ WHi uểbi t ếchung Các n c công nghi p m i có tên vi t t t ti ng Anh là gì?ướ ệ ớ ế ắ ế NICTi ngếAnh What is the name of the Earth’s only natural satellite? MoonToán c chung l n nh t c a 96 và 132 là bao nhiêu ?Ướ ớ ấ ủ 12V t líậ Thi t b đi n t sinh ra t tr ng khi có dòng đi n ch y qua đ c g iế ị ệ ử ừ ườ ệ ạ ượ ọchung là gì ? Cu n c mộ ảHóa h cọ Isoamyl axetat có mùi c a lo i qu gì chín?ủ ạ ả Chu iốSinhh cọ Ph n c a c khoai lang chúng ta hay ăn th c ch t là ph n gì c a ầ ủ ủ ự ấ ầ ủcây khoai lang? RễVăn h cọ Nguy n Đình Chi u ví L c Vân Tiên trong c nh c u Ki u Nguy t ễ ể ụ ả ứ ề ệNga v i ai?ớ Tri u T Longệ ửL ch sị ử Cây c u nào c a n c ta là m c tiêu đánh phá ch y u c a Không ầ ủ ướ ụ ủ ế ủl c M trong Chi n tranh phá ho i l n th nh t?ự ỹ ế ạ ầ ứ ấ Hàm R ngồĐ a líị Đ o nào là đ o xa b nh t khu v c v nh B c B ?ả ả ờ ấ ự ị ắ ộ B ch Long VĩạTh ểthao Vào năm nào có đ n 4 qu c gia cùng đăng cai Asian Cup?ế ố 2007Nghệthu tậ Trong ngh thu t chèo, ng i ta g i “tr ng ch u” v i cái tên khác là gì?ệ ậ ườ ọ ố ầ ớ Tr ng đố ếLĩnhv cựkhác Hi n t i Vi t Nam có bao nhiêu thành ph đ c công nh n là đô ệ ạ ở ệ ố ượ ậth lo i 1?ị ạ 15 www.thuvienhoclieu .com Trang 75www.thuvienhoclieu .comHi uểbi tếchung Nghĩa trang li t sĩ Tr ng S n n m t nh nào c a n c ta?ệ ườ ơ ằ ở ỉ ủ ướ Qu ng Trả ịTi ngếAnh What do we call a person who come from Turkey? TurkishToán Nhà toán h c nào đã biên so n cu n “Đ i thành toán pháp” ?ọ ạ ố ạ L ng Th Vinhươ ếV t líậ Khi cho ánh sáng tr ng đi qua gi y l c màu đ , sau đó cho đi qua ắ ấ ọ ỏlăng kính và đi qua tr l i gi y l c màu đ thì thu đ c ánh sáng màu ở ạ ấ ọ ỏ ượgì ? ĐỏHóa h cọ Gi a Oxi và Clo, nguyên t nào có đ âm đi n l n h n ?ữ ố ộ ệ ớ ơ OxiSinhh cọ 1 nhi m s c th kép g m 2 ….. đính v i nhau tâm đ ng.ễ ắ ể ồ ớ ở ộ CromatitVăn h cọ T nào vi t đúng chính t : A.“gi y dó”, B. “gi y ró” hay C. “gi y gió”?ừ ế ả ấ ấ ấ A / gi y dóấL ch sị ử “H a h ng Nh t T o oanh thiên đia” là câu th vi t v aiỏ ồ ậ ả ơ ế ề? Nguy n Trung Tr cễ ựĐ a líị Đ nh núi cao nh t Tây Nguyên có tên là gì ?ỉ ấ Ng c LinhọTh ểthao Kỳ Sea Games th bao nhiêu là l n đ u tiên Vi t Nam giành v trí ứ ầ ầ ệ ịnh t toàn đoàn?ấ 22Nghệthu tậ B c tranh “Hoa diên vĩ” (Iris) là tác ph m c a danh h a nào?ứ ẩ ủ ọ Van GoghLĩnhv cựkhác Dân t c Thái Vi t Nam đ c chia làm 2 nhánh là: Thái… và Thái….. ?ộ ở ệ ượ Đen - Tr ngắHi uểbi t ếchung Qu n th danh th ng …… đ c công nh n là di s n th gi i h n ầ ể ắ ượ ậ ả ế ớ ỗh p đ u tiên Vi t Nam?ợ ầ ở ệ Tràng AnTi ngếAnh In which year was Long Bien Bridge finished? 1902Toán T giác l i có m t c p c nh đ i song song v i nhau là hình gì?ứ ồ ộ ặ ạ ố ớ Hình thangV t líậ Bóng đèn neon phát sáng đ c nh vào hi n t ng v t lý nào?ượ ờ ệ ượ ậ Phát quangHóa h cọ Hóa tr c a nguyên t trong h p ch t ion đ c g i là gì?ị ủ ố ợ ấ ượ ọ Đi n hóa trệ ịSinhh cọ Kh ng t c là tên g i khác c a loài chim nào?ổ ướ ọ ủ CôngVăn h cọ Tác ph m “V nh khoa thi H ng” c a Tú X ng miêu t khung c nhẩ ị ươ ủ ươ ả ảtr ng thi H ng t i t nh thành nào?ườ ươ ạ ỉ Nam Đ nhịL ch sị ử Ngô Đình Di m đã ban hành đ o lu t nào v i n i dung chính là đ t ệ ạ ậ ớ ộ ặC ng s n ngoài vòng pháp lu t?ộ ả ậ 10/59Đ a líị Trong các t nh sau, t nh nào không giáp bi n: Trà Vinh, B c Liêu, Càỉ ỉ ể ạMau, Sóc Trăng, Ti n Giang?ề Không cóTh ểthao Hu n luy n viên ng i n c nào là hu n luy n viên ng i châu Á đ uấ ệ ườ ướ ấ ệ ườ ầtiên d n d t đ i tuy n bóng đá nam Vi t Nam?ẫ ắ ộ ể ệ Vi t NamệNghệthu tậ Ng i ta s p x p các n t nh cườ ắ ế ố ạ d aự vào ..... c aủ chúng. Cao độ www.thuvienhoclieu .com Trang 76www.thuvienhoclieu .comLĩnhv c ựkhác Windows là ph n m m ng d ng hay ph n m m h th ng?ầ ề ứ ụ ầ ề ệ ố Ph n m m h th ngầ ề ệ ốHi uểbi tếchung Đ i di n đ n t n c nào đã giành chi n th ng cu c thi Asia’s ạ ệ ế ừ ướ ế ắ ộGot Talent 2015? PhilippinesTi ngếAnh What does “ROBOCON” stand for? Robot contestToán C t m t hình nón b ng m t m t ph ng song song v i m t đáy ta ắ ộ ằ ộ ặ ẳ ớ ặđ c hình gì?ượ Hình nón c tụV t líậ Đ i l ng nào đ c tr ng cho m c quán tính c a v t?ạ ượ ặ ư ứ ủ ậ Kh i l ngố ượHóa h cọ tr ng thái c b n, nguyên t nguyên t s t có bao nhiêu electron Ở ạ ơ ả ử ố ắđ c thân?ộ 4Sinhh cọ Th a m t nhi m s c th s 13 s d n t i b nh di truy n nào?ừ ộ ễ ắ ể ố ẽ ẫ ớ ệ ề H i ch ng Patauộ ứVăn h cọ Trong truy n Harry Potter, th n h m nh c a Hermione Granger là ệ ầ ộ ệ ủcon v t gì?ậ Rái cáL ch sị ử Ai là ng i ch huy quân Nguyên – Mông xâm l c Đ i Vi t l n thườ ỉ ượ ạ ệ ầ ứnh t?ấ Uriyangqatai (Ng tộL ng H p Thai)ươ ợĐ a líị T nh Cà Mau có 2 huy n đ c đ t theo tên ng i đó là Ng c Hi n và ....ỉ ệ ượ ặ ườ ọ ể Tr n Văn Th iầ ờTh ểthao T ch c th thao qu c t đ u tiên đ c thành l p trên th gi i có tên ổ ứ ể ố ế ầ ượ ậ ế ớlà gì? y ban Olympic qu cỦ ốt (IOC)ếNghệthu tậ B phim nào chuy n th t truy n ng n cùng tên c a nhà văn ộ ể ể ừ ệ ắ ủNguy n Nh t Ánh s đ c công chi u trong d p hè này?ễ ậ ẽ ượ ế ị Tôi th y hoa vàng trênấc xanhỏLĩnhv c ựkhác T a game đua xe n i ti ng “Asphalt” do hãng nào phát tri n?ự ổ ế ể GameloftHi uểbi tếchung Dòng đi n trong lòng t đi n là dòng đi n d n hay dòng đi n d ch?ệ ụ ệ ệ ẫ ệ ị Dòng đi n d chệ ịTi ngếAnh In which place have tombs? CemeteryToán T ng c a 8 s nguyên t đ u tiên là bao nhiêu?ổ ủ ố ố ầ 77V t líậ N u khi ngo i l c thôi tác d ng vào v t, v t l y l i hình d ng và ế ạ ự ụ ậ ậ ấ ạ ạkích th c ban đ u thì v t y có tính đàn h i hay tính d o?ướ ầ ậ ấ ồ ẻ Đàn h iồHóa h cọ H n h p g m Al và Fe3O4 đ c dùng đ hàn g n đ ng ray có tênỗ ợ ồ ượ ể ắ ườth ng g i là gì?ườ ọ TecmitSinhh cọ Tr sinh đôi cùng tr ng luôn luôn cùng gi i, đúng hay sai?ẻ ứ ớ ĐúngVăn h cọ Trong Tam qu c di n nghĩa, con ng a Đích L do ai c i?ố ễ ự ư ưỡ L u Bư ịL ch sị ử Ai là ng i n m quy n ch huy toàn b l c l ng H ng quân Liên Xôườ ắ ề ỉ ộ ự ượ ồtrong Chi n tranh th gi i th 2 ?ế ế ớ ứ StalinĐ a líị Hi n nay, n c nào có di n tích l n nh t châu Phi?ệ ướ ệ ớ ấ Algeria www.thuvienhoclieu .com Trang 77www.thuvienhoclieu .comTh ểthao Trong môn bóng chày, m i đ i có bao nhiêu c u th trên sân thi đ u?ỗ ộ ầ ủ ấ 9Nghệthu tậ Ai là ng i đo t gi i Ca sĩ c a năm t i l trao gi i C ng hi n v a qua?ườ ạ ả ủ ạ ễ ả ố ế ừ M TâmỹLĩnhv cựkhác Thái B ch là tên c đ i c a hành tinh nào?ạ ổ ạ ủ Kim TinhHi uểbi t ếchung Đ a danh nào Vi t Nam m i đây đã đ c UNESCO công nh n là diị ở ệ ớ ượ ậs n th gi i kép – thu c v c 2 lĩnh v c văn hoá và thiên nhiên?ả ế ớ ộ ề ả ự Tràng AnTi ngếAnh What does letter “M” in “GMT” stand for? MeanToán S 3^2015 có ch s t n cùng là ch s nào?ố ữ ố ậ ữ ố 7V t líậ 3 nhà v t lý đo t gi i Nobel V t lý 2014 đ u đ n t đ t n c nào?ậ ạ ả ậ ề ế ừ ấ ướ Nh t B nậ ảHóa h cọ Nguyên t nào thu c nhóm VA có s proton b ng s neutron?ố ộ ố ằ ố NSinhh cọ Khái ni m nào nh c đ n nh ng hi n t ng b nh lý m i phát sinh trongệ ắ ế ữ ệ ượ ệ ớquá trình m c b nh làm cho b nh ph c t p và nghiêm tr ng h n?ắ ệ ệ ứ ạ ọ ơ Bi n ch ngế ứVăn h cọ Phan Ng c Hoan là tên khai sinh c a nhà th nào?ọ ủ ơ Ch Lan ViênếL ch sị ử Sông Hát – n i Hai Bà Tr ng tr m mình t v n nay có tên là gì?ơ ư ầ ự ẫ Sông ĐáyĐ a líị Bãi bi n M Khê n m t nh/thành ph nào c a n c ta?ể ỹ ằ ở ỉ ố ủ ướ Đà N ngẵTh ểthao Đ ng đua F1 Sepang n m qu c gia nào?ườ ằ ở ố MalaysiaNghệthu tậ Valse hay Waltz là đi u nh y có xu t x t n c nào?ệ ả ấ ứ ừ ướ ÁoLĩnhv c ựkhác Mao Đài là lo i r u n i ti ng c a đ t n c nào?ạ ượ ổ ế ủ ấ ướ Trung Qu cốHi uểbi t ếchung Ch ng trình truy n hình The Voice có ngu n g c t qu c gia nào?ươ ề ồ ố ừ ố Hà LanTi ngếAnh What do we call a Japanese woman who is trained to entertain men inconversation, dancing or singing? GeishaToán V i k > 1, t h p hay ch nh h p ch p k c a n ph n t có giá tr l n h n ?ớ ổ ợ ỉ ợ ậ ủ ầ ử ị ớ ơ Ch nh h pỉ ợV t líậ 2 ngu n sóng khi giao thoa s x y ra hi n t ng c ng h ng n u ồ ẽ ả ệ ượ ộ ưở ếchênh l ch pha ban đ u gi a 2 ngu n sóng b ng bao nhiêu?ệ ầ ữ ồ ằ 0Hóa h cọ S th t c a Mangan trong b ng h th ng tu n hoàn là bao nhiêu?ố ứ ự ủ ả ệ ố ầ 25Sinhh cọ Trong 3 d ng b nh viêm gan do virus viêm gan gây nên thì d ng nào làạ ệ ạph bi n nh t?ổ ế ấ Viêm gan BVăn h cọ Ti u thuy t “Giông t ” là tác ph m c a nhà văn nào?ể ế ố ẩ ủ Vũ Tr ng Ph ngọ ụL ch sị ử Văn Mi u t i Hà N i đ c b t đ u xây d ng vào năm nào?ế ạ ộ ượ ắ ầ ự 1070Đ a líị Sông Thái Bình đ c b t ngu n t s h p l u c a sông Th ng và ượ ắ ồ ừ ự ợ ư ủ ươsông nào n a?ữ Sông C uầTh ể Kỳ Sea Games th bao nhiêu đ c d ki n là kỳ Sea Games ti p theoứ ượ ự ế ế31 www.thuvienhoclieu .com Trang 78www.thuvienhoclieu .comthao Vi t Nam đăng cai t ch c?ệ ổ ứNghệthu tậ Ca khúc “Thi u nhi th gi i liên hoan” là sáng tác c a nh c sĩ nào?ế ế ớ ủ ạ L u H u Ph cư ữ ướLĩnhv c ựkhác C m “Đ c l p – T do – H nh phúc” trong các văn b n Vi t Nam ụ ộ ậ ự ạ ả ở ệđ c g i là gì?ượ ọ Tiêu ngữHi uểbi t ếchung Khi th p h ng trong các ngày gi , r m ho c mùng 1, ng i ta th ngắ ươ ỗ ằ ặ ườ ườth p m y nén h ng?ắ ấ ươ 3Ti ngếAnh What is the capital city of India? New DelhiToán Hình g m hai đ ng tròn có tâm và bán kính khác nhau s có bao nhiêuồ ườ ẽtr c đ i x ng?ụ ố ứ 1V t líậ Thành ph n chính c a bom khinh khí là nguyên t nào?ầ ủ ố HHóa h cọ Các ch t ch có liên k t c ng hoá tr không c c không d n đi n ấ ỉ ế ộ ị ự ẫ ệ ởm i tr ng thái, đúng hay sai?ọ ạ ĐúngSinhh cọ Gen quy đ nh tính tr ng màu m t ng i ch có trên NST nào?ị ạ ắ ở ườ ỉ XVăn h cọ “H ch t ng sĩ” đ c Tr n H ng Đ o vi t vào cu c kháng chi n ị ướ ượ ầ ư ạ ế ộ ếch ng Nguyên Mông l n th m y?ố ầ ứ ấ 2L ch sị ử Đ i Th ng Minh Hoàng h u là tên hi u c a nhân v t l ch s nào ạ ắ ậ ệ ủ ậ ị ử ởn c ta?ướ D ng Vân NgaươĐ a líị Đ ng b ng n c ta g m 2 lo i là đ ng b ng châu th và đ ng b ng …ồ ằ ở ướ ồ ạ ồ ằ ổ ồ ằ Ven bi nểTh ểthao Theo b ng x p h ng m i đây, tay v t Roger Federer đang đ ng thả ế ạ ớ ợ ứ ứm y th gi i?ấ ế ớ 2Nghệthu tậ Đâu là gi i th ng đi n nh l n nh t Trung Qu c?ả ưở ệ ả ớ ấ ố Kim Kê /Bách HoaLĩnhv cựkhác Đ đ i tên m t t p tin hay th m c ta s n vào th m c/t p tin đó ể ổ ộ ậ ư ụ ẽ ấ ư ụ ậvà nh n phím nào n a?ấ ữ F2Hi uểbi tếchung Paulina Vega – đ ng kim Hoa h u Hoàn vũ đ n t qu c gia nào?ươ ậ ế ừ ố ColombiaTi ngếAnh In which month is Earth Hour? MarchToán 3pi/4 rad t ng ng v i bao nhiêu đ ?ươ ứ ớ ộ 135V t líậ H t nhân c a nguyên t Heli còn đ c g i là h t gì ?ạ ủ ử ượ ọ ạ AlphaHóa h cọ Apatit dùng đ s n xu t lo i phân hóa h c nào ?ể ả ấ ạ ọ LânSinhh cọ Cây ngô th ph n b ng cách t th ph n hay giao ph n ?ụ ấ ằ ự ụ ấ ấ Giao ph nấVăn h cọ "Ch c tr i khu y n c m c d u/D c ngang nào bi t trên đ u có ai” ọ ờ ấ ướ ặ ầ ọ ế ầlà câu th Nguy n Du miêu t ai ?ơ ễ ả T H iừ ả www.thuvienhoclieu .com Trang 79www.thuvienhoclieu .comL ch sị ử “Linht qu c m u” là t c hi u c a ai?ừ ố ẫ ướ ệ ủ Tr n Th Dungầ ịĐ a líị Đ nh núi cao nh t vùng Đông B c B tên là gì ?ỉ ấ ở ắ ộ Tây Côn LĩnhTh ểthao Đ i tuy n bóng chuy n nam Vi t Nam đã giành huy ch ng gì t i ộ ể ề ệ ươ ạSea Games 28 ? B cạNghệthu tậ "Chi c khăn Piêu” là bài hát do nh c sĩ nào sáng tác ?ế ạ Doãn NhoLĩnhv cựkhác Theo l ch Can Chi, không t n t i t h p nào sau đây: Bính Thìn, Bính ị ồ ạ ổ ợT , Bính Ng ?ỵ ọ Bính TỵHi uểbi tếchung Hi n t i Vi t Nam đang có bao nhiêu Phó th t ng đ ng nhi m ?ệ ạ ở ệ ủ ướ ươ ệ 5Ti ngếAnh What is the past participle of “ride” ? RiddenToán Tâm đ ng tròn n i ti p tam giác tù n m trong hay ngoài tam giác?ườ ộ ế ằ TrongV t líậ Lo i tia nào đ c t o thành t các electron di chuy n trong ng chânạ ượ ạ ừ ể ốkhông? Âm c cựHóa h cọ Khi ta pha loãng dung d ch đ n vô cùng, đ đi n li c a các ch t đi n liị ế ộ ệ ủ ấ ệy u s tăng đ n vô cùng, đúng hay sai?ế ẽ ế SaiSinhh cọ Khi n c có nhi u trong đ t nh ng cây không s d ng đ c d n đ nướ ề ấ ư ử ụ ượ ẫ ếhéo thì đ c g i là h n hán gì?ượ ọ ạ Sinh lýVăn h cọ Bài th Tây Ti n trích trong t p th nào c a Quang Dũng?ơ ế ậ ơ ủ Mây đ u ôầL ch sị ử Chi n tranh phá ho i mi n B c l n th 2 do t ng th ng M nào gây ra?ế ạ ề ắ ầ ứ ổ ố ỹ NixonĐ a líị Châu l c nào có nhi u qu c gia có dân s trên 100 tri u dân nh t?ụ ề ố ố ệ ấ ÁTh ểthao Gi i đ u Copa America 2015 đ c t ch c t i đ t n c nào?ả ấ ượ ổ ứ ạ ấ ướ ChileNghệthu tậ B phim nào đ c trình chi u năm 2001 nói v nhà toán h c ộ ượ ế ề ọJohn Nash? A Beautiful MindLĩnhv cựkhác Đi m s cao nh t có th đ t đ c khi d thi TOEFL iBT là bao nhiêu?ể ố ấ ể ạ ượ ự 120Hi uểbi tếchung Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th 12 s đ c t ch c vào năm nào?ạ ộ ả ố ầ ứ ẽ ượ ổ ứ 2016Ti ngếAnh Which soft part in your mouth helps you to taste and speak? TongueToán Tích 3 s nguyên t có th là s l hay s ch n?ố ố ể ố ẻ ố ẵ C 2ảV t líậ Kéo v t b ng ròng r c c đ nh s cho ta đ c l i m y l n v l c?ậ ằ ọ ố ị ẽ ượ ợ ấ ầ ề ự 0Hóa h cọ Ch cái nào đ c dùng đ ký hi u đ âm đi n?ữ ượ ể ệ ộ ệ XSinhh cọ Axit piruvic nào đ c t o ra sau quá trình đ ng phân ch t nào?ượ ạ ườ ấ GlucoseVăn h cọ C a sông, Mi n cháy, Nh ng vùng tr i khác nhau là nh ng tác ph mử ề ữ ờ ữ ẩNguy n Minh Châuễ www.thuvienhoclieu .com Trang 80www.thuvienhoclieu .comc a nhà văn nào?ủL ch sị ử Tr ng K hay Tr ng Ác là tên dân gian c a v tr ng nguyên nào?ạ ế ạ ủ ị ạ Giáp H iảĐ a líị Đèo nào n i li n hai t nh Ninh Thu n và Lâm Đ ng?ố ề ỉ ậ ồ Ngo n M c | Sông Phaạ ụTh ểthao Linh v t c a Euro 2016 là m t chú bé siêu nhân mang áo s bao nhiêu?ậ ủ ộ ố 16Nghệthu tậ Bài hát nào đ ng đ u BXH Bài hát yêu thích nhi u tu n nh t trong ứ ầ ề ầ ấnăm 2014? Quê em mùa n c lũướLĩnhv c ựkhác Đ căn l đ u 2 bên trong Microsoft ta s s d ng t h p phím nào?ể ề ề ẽ ử ụ ổ ợ Ctrl+JHi uểbi t ếchung H Trúc B ch Hà N i t ng có tên là h Kim Ng u, đúng hay sai?ồ ạ ở ộ ừ ồ ư SaiTi ngếAnh Which SI base unit is used to measure luminous intensity? CandelaToán Có bao nhiêu s t nhiên có 2 ch s mà ch s hàng ch c nh ố ự ữ ố ữ ố ụ ỏh n ch s hàng đ n v là 1?ơ ữ ố ơ ị 8V t líậ Nh có hi n t ng v t lý nào mà ta có th dùng l c nh t o ra dao ờ ệ ượ ậ ể ự ỏ ạđ ng v i biên đ l n?ộ ớ ộ ớ C ng h ngộ ưởHóa h cọ Khoáng v t Al2O3.2SiO2.2H2O có tên th ng g i là gì?ậ ườ ọ Cao lanhSinhh cọ Túi d t, ch a đ y d ch l ng, h s c t quang h p n m bên trong l c ẹ ứ ầ ị ỏ ệ ắ ố ợ ằ ụl p đ c g i là gì?ạ ượ ọ TilacoitVăn h cọ Nhà th Tr n Đăng Khoa và nhà văn Tr n Nhu n Minh có m i quan hơ ầ ầ ậ ố ệgì v i nhau?ớ Anh em (ru t)ộL ch sị ử Theo s sách chính th c thì có bao nhiêu đ i chúa Tr nh?ử ứ ờ ị 12Đ a líị Kí hi u hình thoi màu đen trong b n đ đ a lí t nhiên là bi u hi n ệ ả ồ ị ự ể ệc a lo i khoáng s n nào?ủ ạ ả Thi cếThểthao Đ i bóng nào đã đo t ch c vô đ ch Cup bóng đá các qu c gia châu Phiộ ạ ứ ị ố(CAN) 2015? B Bi n Ngàờ ểNghệthu tậ Đàn Ukelele có m y dây?ấ 4Lĩnhv cựkhác V n t c gió hành tinh nào là l n nh t trong s các hành tinh H ậ ố ở ớ ấ ố ở ệM t Tr i?ặ ờ H i V ng tinhả ươHi uểbi tếchung T khi mang tên CHXHCN Vi t Nam (1976 đ n nay), ai là ng i giừ ệ ế ườ ữch c Ch t ch n c lâu nh t?ứ ủ ị ướ ấ Tr n Đ c L ngầ ứ ươTi ngếAnh Sterling is the alternative name of which country’s currency? EnglandToán Tâm đ ng tròn ngo i ti p tam giác là giao đi m c a 3 đ ng …..ườ ạ ế ể ủ ườ Trung tr cựV t líậ Đi n áp an toàn cho phép Vi t Nam đ i v i dòng đi n xoay chi u ệ ở ệ ố ớ ệ ềlà bao nhiêu vôn ? 42Hóa h cọ Ph n ng đ c tr ng c a Hidrocacbon no là gì ?ả ứ ặ ư ủ Ph n ng thả ứ ế www.thuvienhoclieu .com Trang 81www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ C p sinh đôi 1 trai 1 gái thì c p sinh đôi đó là sinh đôi cùng tr ng hayặ ặ ứkhác tr ng?ứ Khác tr ngứVăn h cọ Đi n ti p vào câu ca dao sau: “Đá mòn nh ng d ch ng mòn/….n cề ế ư ạ ẳ ướch y hãng còn tr tr ”ả ơ ơ Tào KhêL ch sị ử Cu c kh i nghĩa Xipay là cu c kh i nghĩa c a binh lính n c nào ?ộ ở ộ ở ủ ướ n ĐẤ ộĐ a líị N c ta có bao nhiêu vùng công nghi p ?ướ ệ 6Th ểthao C li b i ng n nh t trong thi đ u đ c Liên đoàn các môn th thao d iự ơ ắ ấ ấ ượ ể ướn c quy đ nh là bao nhiêu mét ?ướ ị 50Nghệthu tậ Ai đã giành gi i quán quân c a ch ng trình Vietnam Idol 2015 ?ả ủ ươ Tr ng Hi uọ ếLĩnhv cựkhác Xăng sinh h c E5 có bao nhiêu ph n trăm là xăng bình th ng ?ọ ầ ườ 95Hi uểbi tếchung Các đ i di n c a Vi t Nam đã m y l n l t vào bán k t cu c thi Hoa ạ ệ ủ ệ ấ ầ ọ ế ộh u Th gi i ?ậ ế ớ 5Ti ngếAnh What is the name of the first invented antibiotic in the world ? PenicillinToán Góc k bù v i m t góc c a tam giác đ c g i là … c a tam giác đóề ớ ộ ủ ượ ọ ủ Góc ngoàiV t líậ Cân b ng m i v trí thì đ c g i là cân b ng gì?ằ ở ọ ị ượ ọ ằ Phi m đ nhế ịHóa h cọ Đ đ m c a n c m m ph thu c vào hàm l ng c a nguyên t nào?ộ ạ ủ ướ ắ ụ ộ ượ ủ ố NitơSinhh cọ Hoa không th v a có nhu v a có nh , đúng hay sai?ể ừ ỵ ừ ị SaiVăn h cọ S thi nào c a Homer tái hi n l i tr n chi n thành Troy n i ti ng?ử ủ ệ ạ ậ ế ổ ế IliadL ch sị ử Năm 968, Đinh B Lĩnh lên ngôi, đ t niên hi u là gì?ộ ặ ệ Thái BìnhĐ a líị Có bao nhiêu n c Trung Á ti p giáp v i đ i d ng?ướ ế ớ ạ ươ 0Th ểthao Đ i h i th thao trong nhà đ c t ch c m y năm m t l n?ạ ộ ể ượ ổ ứ ấ ộ ầ 2Nghệthu tậ Vùng có các làng quan h đ c công nh n là di s n phi v t th n m ọ ượ ậ ả ậ ể ằtrên đ a ph n 2 t nh nào?ị ậ ỉ B c Ninh + B c Giangắ ắLĩnhv c ựkhác Tính c các vùng lãnh th h i ngo i, n c nào s d ng nhi u múi ả ổ ả ạ ướ ử ụ ềgi nh t?ờ ấ PhápHi uểbi tếchung 5 đi u Bác H d y thi u niên nhi đ ng đ c Bác vi t nhân d p k ề ồ ạ ế ồ ượ ế ị ỉni m bao nhiêu năm ngày thành l p Đ i thi u niên ti n phong H Chí ệ ậ ộ ế ề ồMinh? 20Ti ngếAnh Which technology company has the slogan “Think”? IBMToán Hàm s có th đ t c c tr t i đi m mà đó hàm s không có đ o ố ể ạ ự ị ạ ể ở ố ạhàm, đúng hay sai? ĐúngV t líậ Đi n tr ng đ u là đi n tr ng có các đ ng s c đi n … và … v iệ ườ ề ệ ườ ườ ứ ệ ớnhau. 2 t nào còn thi u?ừ ế Song song + cách đ uềHóa h cọ D ng thù hình nào c a P có th b c cháy trong đi u ki n th ng?ạ ủ ể ố ề ệ ườ Tr ngắ www.thuvienhoclieu .com Trang 82www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Khi tr em b t đ u ăn thêm các th c ăn khác ngoài s a m thì đó đ cẻ ắ ầ ứ ữ ẹ ượg i là th i kỳ gì?ọ ờ Ăn d mặVăn h cọ Trong tác ph m “Lão H c”, con trai lão H c làm vi c đâu?ầ ạ ạ ệ ở Đ n đi n cao suồ ềL ch sị ử Tên c a phong trào n ra ngày 4/5/1919 c a sinh viên, h c sinh, ủ ổ ủ ọcông nhân Trung Qu c đ u tranh ch ng l i Hi p c Versaille?ố ấ ố ạ ệ ướ Ngũ TứĐ a líị Đ a Trung H i là m t ph n c a đ i d ng nào?ị ả ộ ầ ủ ạ ươ Đ i Tây D ngạ ươTh ểthao Đoàn th thao Vi t Nam l n đ u tiên tham d Olympic mùa đông ể ệ ầ ầ ựvào năm nào? Ch a t ng tham dư ừ ựNghệthu tậ Quán quân vô đ ch Gi ng hát Vi t nhí mùa 2 – Thi n Nhân – là thí ị ọ ệ ệsinh c a đ i nào?ủ ộ C m LyẩLĩnhv cựkhác Môn Đ i s nào có nhi u ng d ng trong ngành tin h c, khoa h c ạ ố ề ứ ụ ọ ọmáy tính? BooleHi uểbi tếchung Khi khai thác d u m , nh ng l khoan vào lòng đ t đ đ a d u lên ầ ỏ ữ ỗ ấ ể ư ầđ c g i là gì?ượ ọ Gi ng d uế ầTi ngếAnh Which country in the South East Asia has the closest capital to theequator? SingaporeToán Khi n là m t s l , m i s th c a s có bao nhiêu căn b c n?ộ ố ẻ ỗ ố ự ẽ ậ 1V t líậ Khi ta quan sát v t đi m c c c n, đ cong c a thu tinh th nh ậ ở ể ự ậ ộ ủ ỷ ể ưth nào?ế L n nh tớ ấHóa h cọ 10 nguyên t đ u tiên trong b ng tu n hoàn ch a bao nhiêu nguyên ố ầ ả ầ ứt khí hi m?ố ế 2Sinhh cọ Trong ti n hoá hoá h c, ADN hay ARN xu t hi n tr c?ế ọ ấ ệ ướ ARNVăn h cọ Trong các t sau: T i c i, t i t n, t i t nh, t nào là t láy?ừ ươ ườ ươ ắ ươ ỉ ừ ừ T i t nươ ắL ch sị ử Th ng l i c a chi n d ch nào đã làm phá s n K ho ch R -ve v ắ ợ ủ ế ị ả ế ạ ơ ềthi t l p “Hành lang Đông Tây” c a Pháp?ế ậ ủ Biên gi iớĐ a líị Cho bi t tên c a thành ph l n nh t New Zealand?ế ủ ố ớ ấ AucklandTh ểthao Hi n nay gi i V-League có bao nhiêu đ i bóng có hu n luy n ệ ở ả ộ ấ ệviên tr ng là ng i n c ngoài?ưở ườ ướ 0Nghệthu tậ T p phim m i nh t v James Bond s có tên là gì?ậ ớ ấ ề ẽ SpectreLĩnhv cựkhác Công ngh truy n hình s v tinh có tên vi t t t ti ng Anh là gì?ệ ề ố ệ ế ắ ế DTHHi uểbi t ếchung Đ c u ng i b đi n gi t ta c n làm gì đ u tiên?ể ứ ườ ị ệ ậ ầ ầ Ng t ngu n đi nắ ồ ệTi ngếAnh In which year did Christopher Columbus discover Amerrica? 1492Toán Hai góc đ i đ nh có m i c nh c a góc này là … v i m t c nh c a gócố ỉ ỗ ạ ủ ớ ộ ạ ủkia. T nào còn thi u?ừ ế Tia đ iố www.thuvienhoclieu .com Trang 83www.thuvienhoclieu .comV t líậ Khi nhi t đ tăng t 0 đ n 4 đ thì th tích c a 1 l ng n c s thay ệ ộ ừ ế ộ ể ủ ượ ướ ẽđ i th nào?ổ ế Gi mảHóa h cọ Trong b ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c, nh ng chu kỳ ả ầ ố ọ ữnào đ c g i là chu kỳ nh ?ượ ọ ỏ 1, 2, 3Sinhh cọ Môi tr ng nuôi c y vi sinh v t trong đó có m t s ch t t nhiên ườ ấ ậ ộ ố ấ ựkhông xác đ nh đ c thành ph n và s l ng và m t s ch t hoá h c ị ượ ầ ố ượ ộ ố ấ ọđã bi tếthành ph n và s l ng đ c g i là môi tr ng gì?ầ ố ượ ượ ọ ườ Bán t ng h pổ ợVăn h cọ Truy n “Ông già và bi n c ” k v chuy n đi c a ông già Santiago ệ ể ả ể ề ế ủđ câu loài cá nào?ể Cá ki mếL ch sị ử Nh c đ n nh ng hi p sĩ bàn tròn là chúng ta nh c đ n đ t n c nào?ắ ế ữ ệ ắ ế ấ ướ AnhĐ a líị Sông H ng ch y qua đ a ph n c a bao nhiêu t nh, thành ph tr c ồ ả ị ậ ủ ỉ ố ựthu c Trung ng c a n c ta?ộ ươ ủ ướ 9Th ểthao 18mx9m là kích th c tiêu chu n cho sân thi đ u c a b môn nào?ướ ẩ ấ ủ ộ Bóng chuy nềNghệthu tậ Đàn nh và sênh là 2 nh c c c b n c a môn ngh thu t nào?ị ạ ụ ơ ả ủ ệ ậ X mẩLĩnhv cựkhác “Mang giá tr Vi t ra kh p năm châu” là slogan c a kênh truy n hình ị ệ ắ ủ ềnào thu c Đài Truy n hình Vi t Nam?ộ ề ệ VTV4Hi uểbi t ếchung Ngày tháng nào h ng năm đ c quy đ nh là ngày truy n th ng ằ ượ ị ề ốc a ngành Công an Nhân dân Vi t Nam?ủ ệ 19/8Ti ngếAnh Which team won UEFA Champions League 2014-2015? BarcelonaToán Đ ng th ng c t m t đ ng cong ho c c t m t s đ ng th ng ườ ẳ ắ ộ ườ ặ ắ ộ ố ườ ẳcho tr c đ c g i là gì?ướ ượ ọ Cát tuy nếV t líậ Nguyên t c ho t đ ng c a máy quang ph lăng kính d a trên ắ ạ ộ ủ ổ ựhi n t ng v t lý nào?ệ ượ ậ Tán s c ánh sángắHóa h cọ T Nitron/Olon có th đ c t ng h p t monome nào?ơ ể ượ ổ ợ ừ Acrilonitrin / VinylcyanuaSinhh cọ Quá trình hô h p sáng th c v t không sinh ra ATP, đúng hay sai?ấ ở ự ậ ĐúngVăn h cọ Bài th “B p l a” đ c B ng Vi t vi t theo th th nào?ơ ế ử ượ ằ ệ ế ể ơ Tám chữL ch sị ử L h i nào ra đ i Trung Qu c, b t đ u Vi t Nam vào th i Lê Đ i ễ ộ ờ ở ố ắ ầ ở ệ ờ ạHành, trong l h i đó vua và quan l i đ u tham gia cày ru ng đ ễ ộ ạ ề ộ ểkhuy nếkhích phát tri n nông nghi p?ể ệ T ch đi nị ềĐ a líị N c nào là có s l ng ng i nh p c nhi u th 2 trên th gi i, sauướ ố ượ ườ ậ ư ề ứ ế ớM ?ỹ Đ cứTh ểthao Ai hi n t i là đ i tr ng đ i tuy n bóng đá qu c gia Anh?ệ ạ ộ ưở ộ ể ố Wayne RooneyNghệ Khi m i b t đ u s nghi p ca hát, ca sĩ Justin Timberlake đã t ng làớ ắ ầ ự ệ ừ N'Sync www.thuvienhoclieu .com Trang 84www.thuvienhoclieu .comthu tậ thành viên c a nhóm nh c nam nào?ủ ạLĩnhv cựkhác Khi gõ VNI, ta dùng phím nào đ gõ d u h i?ể ấ ỏ 3Hi uểbi t ếchung Có bao nhiêu kỳ quan th gi i c đ i còn l i đ n bây gi ?ế ớ ổ ạ ạ ế ờ 1Ti ngếAnh What is Swiss currency called? FrancToán M t t di n có các c p c nh đ i di n b ng nhau t ng đôi m t g i là ộ ứ ệ ặ ạ ố ệ ằ ừ ộ ọt di n gì?ứ ệ T di n g n đ uứ ệ ầ ềV t líậ Gia t c nào đ c tr ng cho s bi n đ i ph ng/h ng c a v n t c?ố ặ ư ự ế ổ ươ ướ ủ ậ ố H ng tâmướHóa h cọ Qu ng Fe3C sinh ra trong quá trình luy n gang có tên là gì?ặ ệ XementitSinhh cọ Photpho trong c th ng i t p trung ch y u đâu?ơ ể ườ ậ ủ ế ở X ngươVăn h cọ Cho bi t tên c a t p th b ng ch Hán đ c Nguy n Du vi t trong ế ủ ậ ơ ằ ữ ượ ễ ếgiai đo n làm quan t 1805 đ n 1812?ạ ừ ế Nam trung t p ngâmạL ch sị ử Quân Nguyên Mông sang xâm l c n c ta vào nh ng năm nào?ượ ướ ữ 1258, 1285, 1288Đ a líị Ph n l n dân s Singapore có ngu n g c t đ t n c nào?ầ ớ ố ồ ố ừ ấ ướ Trung Qu cốTh ểthao Th v n h i mùa đông đ u tiên đ c t ch c qu c gia nào?ế ậ ộ ầ ượ ổ ứ ở ố PhápNghệthu tậ Gi i th ng dành cho các tác gi , tác ph m hay vi c làm có ý nghĩa tônả ưở ả ẩ ệvinh Hà N i mang tên v ho sĩ nào?ộ ị ạ Bùi Xuân PháiLĩnhv cựkhác Kh gi y m c đ nh khi m i cài đ t Microsoft Word là gì?ổ ấ ặ ị ớ ặ LetterHi uểbi tếchung Làng Xuân La (Phú Xuyên, Hà N i) n i ti ng v lo i đ ch i dân ộ ổ ế ề ạ ồ ơgian nào? Tò heTi ngếAnh What nationality is a person from Finland? FinnishToán S nào là s l n nh t có 3 ch s mà khi xoay ng c l i giá tr c a ố ố ớ ấ ữ ố ượ ạ ị ủnó v n không đ i?ẫ ổ 986V t líậ M i v t khi bi n d ng đàn h i đ u mang lo i năng l ng nào?ọ ậ ế ạ ồ ề ạ ượ Th năngếHóa h cọ Nguyên t nào có ng d ng quan tr ng trong vi c ch t o pin có th ố ứ ụ ọ ệ ế ạ ểs c l i cho đi n tho i, laptop, máy nh,…ạ ạ ệ ạ ả Liti www.thuvienhoclieu .com Trang 85www.thuvienhoclieu .comSinhh cọ Con ng i có bao nhiêu đ t s ng c ?ườ ố ố ổ 7Văn h cọ Trong tác ph m Harry Potter, giáo s McGonagall đ m nhi m d y mônẩ ư ả ệ ạh c nào?ọ Bi n hìnhếL ch sị ử Đ ng ta mang tên Đ ng Lao đ ng Vi t Nam t i kỳ Đ i h i Đ ng ả ả ộ ệ ạ ạ ộ ảtoàn qu c l n th m y?ố ầ ứ ấ 2Đ a líị Đo n qu c l 1A ch y qua t nh nào n c ta có đ dài là l n nh t?ạ ố ộ ạ ỉ ở ướ ộ ớ ấ Bình Thu nậTh ểthao Các gi i Pool-9 bi vô đ ch th gi i t năm 2010 đ n nay đ u đ c ả ị ế ớ ừ ế ề ượt ch c qu c gia nào?ổ ứ ở ố QatarNghệthu tậ Kinh k ch - lo i hình ngh thu t n i ti ng c a Trung Qu c đ c hìnhị ạ ệ ậ ổ ế ủ ố ượthành d i tri u vua nào ?ướ ề Càn LongLĩnhv cựkhác Trong ban c v n cu c thi Đ ng lên đ nh Olympia, PGS. TS Lê Đìnhố ấ ộ ườ ỉTrung ph trách lĩnh v c nào?ụ ự Sinh h cọHi uểbi tếchung Tr c khi mang tên Mai Chí Th - Võ Văn Ki t, đ i l đi qua trung tâmướ ọ ệ ạ ộthành ph HCM, có vai trò giao thông quan tr ng có tên g i là gì?ố ọ ọ Đông TâyTi ngếAnh Which football team has the nickname “Los Blancos”? Real MadridToán T 12h tr a đ n 5h30 chi u, kim phút c a đ ng h quay đ c t ng ừ ư ế ề ủ ồ ồ ượ ổc ng 1 góc bao nhiêu đ ?ộ ộ 1980V t líậ T ng nào là l p bên trên c a khí quy n và ch u nhi u tác d ng c a cácầ ớ ủ ể ị ề ụ ủb c x sóng ng n nên ch a nhi u ion và đi n t t do?ứ ạ ắ ứ ề ệ ử ự Đi n lyệHóa h cọ Nguyên t nào có tên trong ti ng Latin có nghĩa là “vôi”?ố ế CanxiSinhh cọ B m là ví d cho loài côn trùng bi n thái nh th nào?ướ ụ ế ư ế Hoàn toànVăn h cọ Ai là tác gi c a cu n ti u thuy t n i ti ng “Nhà gi kim” ả ủ ố ể ế ổ ế ả(The Alchemist)? Paulo CoelhoL ch sị ử Tác ph m in đ u tiên c a nhà phát minh Johann Gutenberg là gì?ẩ ầ ủ Kinh ThánhĐ a líị Tên chính th c c a Campuchia là C ng hoà nhân dân Campuchia, đúngứ ủ ộhay sai? SaiThểthao Bi s 1 trong môn Bi-a có màu gì?ố VàngNghệthu tậ Tác ph m “M t chuy n chép b nh vi n” c a nhà văn Anh Đ c ẩ ộ ệ ở ệ ệ ủ ứkhi đ c chuy n th thành phim đ c l y tên là gì?ượ ể ể ượ ấ Ch T H uị ư ậLĩnhv c ựkhác Công trình nào xu t hi n trên nh ng bi n ch đ ng Hà N i?ấ ệ ữ ể ỉ ườ ở ộ Khuê Văn CácHi uểbi tếchung Ai là ng i gi ch c Ch t ch Qu c h i lâu nh t n c ta?ườ ữ ứ ủ ị ố ộ ấ ở ướ Tr ng ChinhườTi ngếAnh Which part in the human body is between the hand and the arm? Wrist www.thuvienhoclieu .com Trang 86www.thuvienhoclieu .comToán N u c nh hình vuông A là đ ng chéo c a hình vuông B thì di n tíchế ạ ườ ủ ệc a hình vuông A g p m y l n di n tích hình vuông B?ủ ấ ấ ầ ệ 2V t líậ Vào mùa hè đ áo ít h p th nhi t gây nóng thì ta không nên m c áoể ấ ụ ệ ặmàu gì? ĐenHóa h cọ 2,4,6-Trinitrophenol là danh pháp c a axit thông d ng nào?ủ ụ Axit picricSinhh cọ Ph ng th c t bào đ a các ch t vào bên trong t bào b ng cách làmươ ứ ế ư ấ ế ằbi n d ng màng sinh ch t đ c g i là gì?ế ạ ấ ượ ọ Nh p bàoậVăn h cọ Theo th n tho i Hy L p, ai là ng i đã b Paris c p kh i tay vuaầ ạ ạ ườ ị ướ ỏMenelaus, gây ra cu c chi n thành Troy?ộ ế HelenL ch sị ử Ai trong l ch s n c ta đ c m nh danh là v s th n "B t nh c quânị ử ướ ượ ệ ị ứ ầ ấ ụm nh" (Không đ nh c m nh vua)?ệ ể ụ ệ Giang Văn MinhĐ a líị Thác nào khu v c Tây Nguyên đ c coi là Nam thiên đ nh t thác?ở ự ượ ệ ấ Thác PongourTh ểthao Câu l c b bóng đá nào đã vô đ ch gi i H ng nh t qu c gia 2015 ạ ộ ị ả ạ ấ ốvà giành su t lên ch i V-League 2016?ấ ơ CLB Hà N iộNghệthu tậ Ch ng trình truy n hình c a M American Idol s d ng l i sau mùa thươ ề ủ ỹ ẽ ừ ạ ứbao nhiêu? 15Lĩnhv c ựkhác Modulator and demodulator là tên đ y đ c a thi t b nào?ầ ủ ủ ế ị ModemHi uểbi t ếchung Saree là trang ph c truy n th ng c a ph n đ t n c nào?ụ ề ố ủ ụ ữ ấ ướ n ĐẤ ộTi ngếAnh Which company is YouTube’s parent company? GoogleToán Trong h t a đ Descartes, hình c a ph ng trình b c hai hai n ệ ọ ộ ủ ươ ậ ẩluôn luôn là m t đ ng conic, đúng hay sai?ộ ườ ĐúngV t líậ Đ i l ng v t lý có b n ch t c a mô men đ ng l ng và cho bi t ạ ượ ậ ả ấ ủ ộ ượ ếl ng chuy n đ ng quay mà m t v t có g i là gì?ượ ể ộ ộ ậ ọ SpinHóa h cọ Dung d ch mu i halogenua nào đ c dùng đ làm thu c ch ng ị ố ượ ể ố ốsâu răng? NaFSinhh cọ Quy t c v kích th c các b ph n c a c th mang tên c a ai?ắ ề ướ ộ ậ ủ ơ ế ủ AllenVăn h cọ Nhân v t H Du trong truy n ng n Thu c đ c l y t nguyên m u ậ ạ ệ ắ ố ượ ấ ừ ẫchi n sĩ cách m ng nào c a Trung Qu c?ế ạ ủ ố Thu C nậL ch sị ử V bê b i Watergate di n ra t năm 1972 đ n 1974 đã d n đ n ụ ố ễ ừ ế ẫ ếvi c t ng th ng M nào ph i t ch c?ệ ổ ố ỹ ả ừ ứ Nixon www.thuvienhoclieu .com Trang 87www.thuvienhoclieu .comĐ a líị V n qu c gia đ u tiên trên th gi i Yellow Stone n m qu c gia nào?ườ ố ầ ế ớ ằ ở ố MỹTh ểthao Ai là hu n luy n viên đ u tiên Vi t Nam đ t đ c b ng hu n luy nấ ệ ầ ở ệ ạ ượ ằ ấ ệviên chuyên nghi p, có th ch đ o b t kỳ đ i bóng nào trên th ệ ể ỉ ạ ấ ộ ếgi i?ớ Hoàng Anh Tu nấNghệthu tậ Tr ng h c Athens là tác ph m c a danh h a nào?ườ ọ ẩ ủ ọ RaphaelLĩnhv cựkhác Ai là ng i d n ch ng trình đ u tiên c a trò ch i Hãy ch n giá đúng?ườ ẫ ươ ầ ủ ơ ọ L i Văn SâmạHi uểbi tếchung L h i Oktoberfest (l h i bia) đ c t ch c t i thành ph nào c a Đ c?ễ ộ ễ ộ ượ ổ ứ ạ ố ủ ứ MunichTi ngếAnh Which game company created Super Mario? NintendoToán N u bán kính c a m t đ ng tròn tăng pi đ n v thì chu vi đ ng tròn đóế ủ ộ ườ ơ ị ườtăng bao nhiêu đ n v ?ơ ị 2*pi^2V t líậ M ch dao đ ng có 2 b n t C không song song, các vòng dây cu n Lạ ộ ả ụ ộcách xa nhau, t o sóng đi n t b ng cách b c x đi n t tr ng raạ ệ ừ ằ ứ ạ ệ ừ ườngoài không gian đ c g i là gì?ượ ọ M ch dao đ ng hạ ộ ởHóa h cọ Đ l y m t th tích chính xác dung d ch ch t c n phân tích ng i ể ấ ộ ể ị ấ ầ ườta dùng d ng c gì?ụ ụ PipetSinhh cọ …. c a enzym là đ n v dùng đ đo kh năng xúc tác c a enzym. Tủ ơ ị ể ả ủ ừnào còn thi u?ế Ho t đạ ộVăn h cọ Nh ng t , ng dùng đ làm l i hô, g i, gây s chú ý ng i nghe đ c ữ ừ ữ ể ờ ọ ự ở ườ ượg i là gì?ọ Hô ngữL ch sị ử Tháng nào ch ng ki n s di t vong c a ch nghĩa phát xít v i ứ ế ự ệ ủ ủ ớchi n th ng Berlin c a H ng quân Liên Xô năm 1945?ế ắ ủ ồ 5Đ a líị D ng đ a hình b ng ph ng hay g n sóng, có đ cao kho ng 500 m soạ ị ằ ẳ ợ ộ ảv i m c n c bi nớ ự ướ ể Cao nguyênTh ểthao Socceroos là bi t danh c a đ i tuy n bóng đá qu c gia nào?ệ ủ ộ ể ố AustraliaNghệthu tậ Ngh sĩ Kenny G n i ti ng v i lo i nh c c nào?ệ ổ ế ớ ạ ạ ụ SaxophoneLĩnhv c ựkhác Các hành tinh thu c h m t tr i có c u t o b m t r n và kh i l ngộ ệ ặ ờ ấ ạ ề ặ ắ ố ượriêng l n đ c g i là các hành tinh có ki u gi ng nh hành tinh nào?ớ ượ ọ ể ố ư Trái Đ tấHi uểbi t ếchung Theo văn hoá c a Ai C p, th n m t tr i có tên g i là gì?ủ ậ ầ ặ ờ ọ RaTi ngếAnh Which university did Mark Zuckerberg – founder of Facebook - study at? HarvardToán S 111 trong h nh phân đ c bi u di n b ng s m y trong h bátố ệ ị ượ ể ễ ằ ố ấ ệphân? 7 www.thuvienhoclieu .com Trang 88www.thuvienhoclieu .comV t líậ Hi n t ng v t d n trung hoà đi n tr thành tích đi n do nh h ng ệ ượ ậ ẫ ệ ở ệ ả ưởc a m t v t mang đi n g i là hi n t ng gì?ủ ộ ậ ệ ọ ệ ượ Đi n h ngệ ưởHóa h cọ Khi khai thác qu ng Malachit s thu đ c kim lo i nào là ch y u?ặ ẽ ượ ạ ủ ế Đ ngồSinhh cọ Ngành đ ng v t nào có s l ng cá th l n nh t trên Trái đ t hi n nay?ộ ậ ố ượ ể ớ ấ ấ ệ Chân kh pớVăn h cọ Th văn ngh lu n th i x a do vua chúa vi t ra dùng đ ban b ể ị ậ ờ ư ế ể ốm nh l nh cho th n dân bi t và tuân th đ c g i là gì?ệ ệ ầ ế ủ ượ ọ Chi uếL ch sị ử “T ng ng i vàng” do tri u đình n c ta ph i c ng n p cho Trungượ ườ ề ướ ả ố ạQu c đ t ai?ố ể ế Li u ThăngễĐ a líị Đ i d ng Đ c là tên g i tr c kia c a bi n nào?ạ ươ ứ ọ ướ ủ ể Bi n B cể ắTh ểthao Thành ph nào s đăng cai Olympic mùa hè 2016?ố ẽ Rio de JaneiroNghệthu tậ Không gian văn hóa c ng chiêng Tây Nguyên đ c UNESCO công ồ ượnh n là ki t tác truy n kh u và phi v t th c a nhân lo i vào năm ậ ệ ề ẩ ậ ể ủ ạnào? 2005Lĩnhv cựkhác Tr s chính c a hãng máy tính Acer n m đ t n c nào?ụ ở ủ ằ ở ấ ướ Đài LoanHi uểbi tếchung Bánh xe Pháp Dharmacakra là bi u t ng c a tôn giáo nào?ể ượ ủ Ph t giáoậTi ngếAnh What does letter “D” in the word “GDP” mean? DomesticToán Góc có đ nh trùng v i tâm đ ng tròn đ c g i là gì?ỉ ớ ườ ượ ọ Góc tâmởV t líậ Đ cao, đ to và âm s c đ c g i chung là đ c tính gì c a âm?ộ ộ ắ ượ ọ ặ ủ Sinh lýHóa h cọ Trong h p ch t CaOCl2, clo có m y s oxi hoá?ợ ấ ấ ố 2Sinhh cọ C p NST gi i tính c a ng i là c p NST s bao nhiêu?ặ ớ ủ ườ ặ ố 23Văn h cọ Nguyên m u c a hình nh sân ga trong tác ph m “Hai đ a tr ” là nhà ẫ ủ ả ẩ ứ ẻga nào H i D ng?ở ả ươ C m GiàngẩL ch sị ử M phát đ ng chi n tranh v i Iraq vào năm nào?ỹ ộ ế ớ 2003Đ a líị Vùng nào tr ng dâu t m và nuôi t m t p trung l n nh t n c ta?ồ ằ ằ ậ ớ ấ ướ Tây NguyênTh ểthao C u th nào đã đo t gi i th ng Golden Boy 2014 (Gi i dành cho ầ ủ ạ ả ưở ảc u th U21 xu t s c nh t đang ch i bóng châu Âu)?ầ ủ ấ ắ ấ ơ ở Raheem SterlingNghệthu tậ Ai là ng i đã đăng quang ch ng trình G ng m t thân quen mùa th ườ ươ ươ ặ ứba? Thanh DuyLĩnhv c ựkhác Góc t o b i b m t Trái Đ t và tia sáng M t Tr i khi chi u xu ng Tráiạ ở ề ặ ấ ặ ờ ế ốĐ t đ c g i là gì?ấ ượ ọ Góc nh p xậ ạHi uểbi t ếchung Đ ng Đôla M là đ ng ti n có giá tr giao d ch l n nh t. V y đ ng ồ ỹ ồ ề ị ị ớ ấ ậ ồti n nào có giá tr giao d ch l n th hai?ề ị ị ớ ứ EuroTi ngế Which footballer has the nickname “Wazza”? Wayne Rooney www.thuvienhoclieu .com Trang 89www.thuvienhoclieu .comAnhToán Hình chi u c a m t đi m P n m trên đ ng tròn ngo i ti p tam giácế ủ ộ ể ằ ườ ạ ếABC lên các đ ng th ng AB, AC, BC n m trên đ ng th ng nào?ườ ẳ ằ ườ ẳ SimsonV t lýậ S d ng ròng r c c đ nh có th giúp l i v l c nh ng không l i ử ụ ọ ố ị ể ợ ề ự ư ợv quãng đ ng, đúng hay sai?ề ườ SaiHóa h cọ Trùng ng ng axit terephtalic và etilen glycol ta s thu đ c lo i t nào?ư ẽ ượ ạ ơ LapsanSinhh cọ Khi m i sinh, t t c l n con là l n cái hay l n đ c?ớ ấ ả ươ ươ ươ ự CáiVăn h cọ Hình nh cu i cùng xu t hi n trong bài th Không ng đ c c a Bác ả ố ấ ệ ơ ủ ượ ủlà gì? Sao vàng năm cánhL ch sị ử Đ a danh T t Đ ng – Chúc Đ ng hi n nay thu c huy n nào c a Hà ị ố ộ ộ ệ ộ ệ ủTây (cũ) và Hà N i hi n t i?ộ ệ ạ Ch ng Mươ ỹĐ a lýị Con sông nào có tên theo ti ng Chăm nghĩa là “Con sông lau s y”?ế ậ Đà R ngằTh ểthao Trong l ch s World Cup, đ i bóng nào là đ ng kim vô đ ch đ u tiên bị ử ộ ươ ị ầ ịlo i ngay t vòng b ng?ạ ừ ả ÝNghệthu tậ Trong ch ng trình Hoà âm ánh sáng mùa 1, ai là ca sĩ chính c a nhómươ ủg m có nhà s n xu t Long Halo và DJ Hoàng Touliver?ồ ả ấ Tóc TiênLĩnhv c ựkhác Kpăng Công, Y Lăng, B Nâm,… là nh ng tên g i khác c a dân t cơ ữ ọ ủ ộthi u s nào?ể ố BanaHi uểbi t ếchung FTSE 100 là ch s ch ng khoán c a n c nào?ỉ ố ứ ủ ướ AnhTi ngếAnh Which company designed the official match ball of 2014 Fifa World Cup– Brazuca? AdidasToán Cho hai t p h p X và Y tùy ý khác r ng. M t quy t c đ t t ng ng m iậ ợ ỗ ộ ắ ặ ươ ứ ỗph n t x c a X v i m t và ch m t ph n t y thu c Y đ c g i là m tầ ử ủ ớ ộ ỉ ộ ầ ử ộ ượ ọ ộ......... t X đ n Y. T nào còn thi u?ừ ế ừ ế Ánh xạV t lýậ N u trên b u tr i xu t hi n 2 c u v ng cùng lúc thì màu c a chúng ế ầ ờ ấ ệ ầ ồ ủs ng c nhau, đúng hay sai?ẽ ượ ĐúngHóa h cọ N u d a trên ngu n g c thì polymer s đ c chia ra thành m y lo iế ự ồ ố ẽ ượ ấ ạchính? 2Sinhh cọ Quá trình làm bi n đ i c u trúc di truy n c a qu n th (bi n đ i t n ế ổ ấ ề ủ ầ ể ế ổ ầs alen và t n s ki u gen c a qu n th ) đ c g i là gì?ố ầ ố ể ủ ầ ể ượ ọ Ti n hoá nhế ỏVăn h cọ Hai câu th “Dân ta ph i bi t s ta. Cho t ng g c tích n c nhà Vi tơ ả ế ử ườ ố ướ ệNam” n m đ u hay cu i bài th “L ch s n c ta” c a Bác H ?ằ ở ầ ố ơ ị ử ướ ủ ồ Đ uầL ch sị ử Trong hai niên hi u mà Lê Thánh Tông đã đ t, niên hi u nào có th iệ ặ ệ ờgian t n t i dài h n?ồ ạ ơ H ng Đ cồ ứĐ a lýị Algeria là n c r ng nh t châu Phi, v y n c nào r ng th 2 châu Phi?ướ ộ ấ ậ ướ ộ ứ CHDC CongoTh ểthao Linh v t đ u tiên trong các kỳ World Cup xu t hi n vào năm 1966. ậ ầ ấ ệHãy cho bi t đó là con v t gì?ế ậ S tư ửNghệthu tậ B phim “The Last Emperor” nói v v hoàng đ cu i cùng c a ộ ề ị ế ố ủTrung Qu c. Ông là ai?ố Ph Nghiổ www.thuvienhoclieu .com Trang 90www.thuvienhoclieu .comLĩnhv c ựkhác Hi n nay Windows 10 ch h tr ki u gõ ti ng Vi t nào là m c ệ ỉ ỗ ợ ể ế ệ ặđ nh, Telex hay VNI?ị VNIHi uểbi t ếchung “H i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i” n u vi t t t theo ti ng Pháp ộ ứ ả ễ ị ắ ả ế ế ắ ếs là .........ẽ SIDATi ngếAnh What do you call the father of your grandfather? Great-grandfatherToán Th tích c a kh i hình nào sau đây không đ c tính b ng di n tích ể ủ ố ượ ằ ệđáy nhân chi u cao: hình tr , hình t di n, hình l p ph ng?ề ụ ứ ệ ậ ươ T di nứ ệV t lýậ Gia t c trong dao đ ngố ộ đi uề hòa .............. so v i liớ đ .ộ Ng c phaượHóa h cọ Este no đ n ch c m ch h có công th c phân t t ng quát là CnH2nO2ơ ứ ạ ở ứ ử ổđúng hay sai? ĐúngSinhh cọ Ph n g c và ph n ng n c a cây mía, ph n nào ng t h n?ầ ố ầ ọ ủ ầ ọ ơ G cốVăn h cọ Đi n ti p vào câu th trong bài Đây thôn Vĩ D : "V n ai m t quá xanhề ế ơ ạ ườ ướnhư ng c/ọ ............. che ngang m t chặ ữ đi n"?ề Lá trúcL ch sị ử Ai là ng i thành l p Thi n phái Trúc Lâm Yên T Vi t Nam?ườ ậ ề ử ở ệ Tr n Nhân TôngầĐ a lýị Gió mùa th i mi n B c Vi t Nam vào mùa đông ch y u có h ng gì?ổ ở ề ắ ệ ủ ế ướ Đông B cắTh ểthao V n đ ng viên n nào đã đo t danh hi u Qu Bóng Vàng Vi t Nam ậ ộ ữ ạ ệ ả ệnăm 2015? Minh Nguy tệNghệthu tậ Các b n sonata "Bi Tráng", "Ánh Trăng", "Bình Minh"... là tác ph m c aả ẩ ủnhà so n nh c nào?ạ ạ BeethovenLĩnhv cựkhác SGD là ký hi u đ ng ti n c a qu c gia nào?ệ ồ ề ủ ố SingaporeHi uểbi t ếchung V tinh Vinasat-2 c a Vi t Nam đ c phóng lên qu đ o năm nào?ệ ủ ệ ượ ỹ ạ 2012Ti ngếAnh What do we call a person who comes from Netherlands? DutchToán S nào l n nh t trong các s sau: 2^30, 3^20, 20^3, 30^2?ố ớ ấ ố 3^20V t lýậ nh c a m i v t qua g ng ph ng đ u là nh .........Ả ủ ọ ậ ươ ẳ ề ả oẢHóa h cọ S n ph m thu đ c khi ch ng c t than g là ancol nào?ả ẩ ượ ư ấ ỗ MetanolSinhh cọ Gà đ tr ng khác ngày nh ng tr ng gà s n ra cùng m t ngày, đúngẻ ứ ư ứ ẽ ở ộhay sai? ĐúngVăn h cọ "Qu c âm" là tên g i khác c a lo i ch nào?ố ọ ủ ạ ữ Ch NômữL ch sị ử Sau khi Oliver Cromwell qua đ i năm 1658 và vua William III lên ngôi,ờn c Anh đã chuy n sang th ch chính tr nào?ướ ể ể ế ị Quân ch l p hi nủ ậ ếĐ a lýị L p nào chi m t i 80% th tích và 68.5% kh i l ng c a trái đ t?ớ ế ớ ể ố ượ ủ ấ MantleTh ểthao Gi i bóng chuy n n qu c t VTV Cup 2016 s đ c t ch c t i ả ề ữ ố ế ẽ ượ ổ ứ ạt nh thành nào?ỉ Qu ng NinhảNghệ Ai là ng i th hi n ca khúc "My heart will go on" trong phim Titanic?ườ ể ệ Celine Dion www.thuvienhoclieu .com Trang 91www.thuvienhoclieu .comthu tậLĩnhv c ựkhác Máy móc g i t Trái Đ t lên sao Kim s không đ đ c lâu vì trên bử ừ ấ ẽ ể ượ ềm t sao Kim có ..........ặ AxitHi uểbi tếchung Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam XII đã đ c khai m c vào ngày ạ ộ ả ộ ả ệ ượ ạnào trong tháng 1 v a qua?ừ 20Ti ngếAnh Korea is famous for which plant? GinsengToán H p s ch n nh nh t là s nào?ợ ố ẵ ỏ ấ ố 4V t lýậ D ng năng l ng ph bi n d tr trong v t ch t d a vào chuy n ạ ượ ổ ế ự ữ ậ ấ ự ểđ ng h n lo n c a các h t c u t o nên v t ch t?ộ ỗ ạ ủ ạ ấ ạ ậ ấ Nhi tệHóa h cọ “Ít ái l c hoá h c” là nghĩa c a m t tên g i khác c a ankan. Đó là tên gì?ự ọ ủ ộ ọ ủ ParafinSinhh cọ N n d ch ZIKA hi n nay do loài nào làm trung gian truy n b nh?ạ ị ệ ề ệ Mu iỗVăn h cọ Ng văn 10 đã đ a th Haiku c a Nh t B n và tác gi nào vào ữ ư ơ ủ ậ ả ảgi ng d y?ả ạ Matsuo BashoL ch sị ử “Chiêu Minh đ i v ng” là t c hi u c a ai?ạ ươ ướ ệ ủ Tr n Quang Kh iầ ảĐ a lýị Châu M n m hoàn toàn bán c u nào?ỹ ằ ở ầ TâyTh ểthao Có bao nhiêu đ i bóng ch a bao gi xu ng h ng gi i VĐQG Tây Banộ ư ờ ố ạ ở ảNha (Primera Liga)? 3Nghệthu tậ Sông Lô c a Văn Cao, Ng i Hà N i c a Nguy n Đình Thi, Con đ ngủ ườ ộ ủ ễ ườcái quan c a Ph m Duy thu c th lo i âm nh c nào?ủ ạ ộ ể ạ ạ Tr ng caườLĩnhv cựkhác Có bao nhiêu hành tinh trong H M t Tr i có vành đai?ệ ặ ờ 4Hi uểbi t ếchung Tr s hi n nay c a UNESCO n m thành ph nào?ụ ở ệ ủ ằ ở ố ParisTi ngếAnh Who was the runner-up of 2016 Australian Open? Andy MurrayToán Công th c nào cho phép lu th a s ph c d i d ng l ng giác?ứ ỹ ừ ố ứ ướ ạ ượ MoivreV t lýậ Theo đ nh lu t Joule-Lenz thì nhi t l ng t a ra trên dây d n t l ị ậ ệ ượ ỏ ẫ ỉ ệthu n v iậ ớ ... . . . c ng đ dòng đi n ch y trong dây d n. T nàoườ ộ ệ ạ ẫ ừ cònthi u?ế Bình ph ngươHóa h cọ Nguyên t nào có s c ch u kéo giãn cao nh t?ố ứ ị ấ BohrSinhh cọ B nh Zona th n kinh có tên dân gian là b nh gì?ệ ầ ệ Gi i leoờVăn h cọ Đ a danh Phù L u Chanh, n i Quang Dũng vi t bài th Tây Ti n thu cị ư ơ ế ơ ế ột nh/thành nào hi n nay?ỉ ệ Hà NamL ch sị ử Vào th i Tây S n, Quang Trung đã ph i 3 l n đi m i danh sĩ nào đ nờ ơ ả ầ ờ ếgiúp mình? Nguy n Thi pễ ếĐ a lýị Tên n c nào theo ti ng Latin có nghĩa là “Ph ng Nam”?ướ ế ươ Australia www.thuvienhoclieu .com Trang 92www.thuvienhoclieu .comTh ểthao Đ i tuy n bóng đá qu c gia Brazil l n đ u tiên vô đ ch World Cup ộ ể ố ầ ầ ịnăm nào? 1958Nghệthu tậ Tác ph m “R ng Na Uy” c a Haruki Murakami đ c l y tên t bài hátẩ ừ ủ ượ ấ ừc a nhóm nh c nào?ủ ạ The BeatlesLĩnhv cựkhác B ng ch cái ti ng Anh có bao nhiêu nguyên âm và bao nhiêu ph âm?ả ữ ế ụ 5, 21Hi uểbi t ếchung Gi Trái Đ t đ c b t đ u t Sydney vào năm nào?ờ ấ ượ ắ ầ ừ 2007Ti ngếAnh Complete the idiom: “You can’t judge a book by its …” CoverToán C p s nguyên t cùng nhau có c chung l n nh t b ng bao nhiêu?ặ ố ố ướ ớ ấ ằ 1V t lýậ Đ i l ng đ c tr ng cho kh năng c n tr dòng đi n c a m t ch t ạ ượ ặ ư ả ả ở ệ ủ ộ ấđ c g i là gì?ượ ọ Đi n tr su tệ ở ấHóa h cọ Danh pháp IUPAC c a r u etylic là gì?ủ ượ EthanolSinhh cọ Tên vi t t t theo ti ng Pháp c a H i ch ng suy gi m mi n d ch m c ế ắ ế ủ ộ ứ ả ễ ị ắph i là gì?ả SIDAVăn h cọ Đ đ t đ n c là sáng tác c a dân t c nào?ẻ ấ ẻ ướ ủ ộ M ngườL ch sị ử Ch hình nêm là nét đ c đáo c a ch vi t c a qu c gia c đ i nào?ữ ộ ủ ữ ế ủ ố ổ ạ L ng HàưỡĐ a lýị Sông Đu ng là ph l u l n c a h th ng sông nào?ố ụ ư ớ ủ ệ ố H th ng sông Tháiệ ốBìnhTh ểthao T SEA Games 21 tr v tr c, v th cao nh t c a đoàn th thao Vi từ ở ề ướ ị ứ ấ ủ ể ệNam là bao nhiêu? 4Nghệthu tậ Ch u văn đ c hình thành n c ta d i tri u đ i nào?ầ ượ ở ướ ướ ề ạ Tr nầLĩnhv cựkhác Galilei đã phát hi n ra bao nhiêu v tinh trong H M t tr i?ệ ệ ệ ặ ờ 4Hi uểbi tếchung M t nhi m kỳ T ng th ng Hoa Kỳ kéo dài bao nhiêu năm?ộ ệ ổ ố ở 4 nămTi ngếAnh Which word do you use to call a person from Myanmar? BurmeseToán Tích phân và vi phân là hai phép tính c b n và ch ch t trong lĩnh v cơ ả ủ ố ựToán h c nào?ọ Gi i tíchảV t lýậ L c o còn đ c g i là l c gì?ự ả ượ ọ ự L c quán tínhựHóa h cọ Trong công nghi p ch t d o, phenol là nguyên li u đ đi u ch lo i ệ ấ ẻ ệ ể ề ế ạnh a nào?ự Phenol formaldehydeSinhh cọ Các v trí khác nhau trong b gen g i là gì?ị ộ ọ CistronicVăn h cọ Tác ph m cu i cùng c a Nguyên H ng là tác ph m nào?ẩ ố ủ ồ ẩ Núi r ng Yên Thừ ếL ch sị ử V chúa Tr nh cu i cùng là ai?ị ị ố Tr nh B ngị ồ www.thuvienhoclieu .com Trang 93www.thuvienhoclieu .comĐ a lýị T nh l c a H u Giang là thành ph nào?ỉ ị ủ ậ ố V ThanhịTh ểthao FED CUP b t đ u t ch c vào năm nào?ắ ầ ổ ứ 1963Nghệthu tậ Ca sĩ Vi t Nam nào có s l t thích trên fanpage nhi u nh t?ệ ố ượ ề ấ Kh i MyởLĩnhv cựkhác B n nh c "Mazurka" là sáng tác c a nh c sĩ nào?ả ạ ủ ạ Claude DebussyHi uểbi tếchung Năm nào đ c ch n là năm thiên văn h c qu c t ?ượ ọ ọ ố ế 2009Ti ngếAnh When I eat, I live but when I drink, I die. What am I? FireToán S hoàn h o / hoàn thi n nh th 3 là?ố ả ệ ỏ ứ 496V t lýậ H ng s khí là R, v y R có có đ n v là gì?ằ ố ậ ơ ị J/kmol.KHóa h cọ Nguyên t nào là nguyên t c a s s ng và t duy?ố ố ủ ự ố ư PhotphoSinhh cọ D. I Ivanovskii là ng i đ u tiên tìm ra cái gì?ườ ầ VirusVăn h cọ Ng i k chuy n trong tác ph m "Chi c l c ngà" c a Nguy n Quangườ ể ệ ẩ ế ượ ủ ễSáng là ai? Bác BaL ch sị ử Ai là v vua thành l p nhà Tr n th i Nam - B c tri u trong l ch s ị ậ ầ ờ ắ ề ị ửTrung Qu c ?ố Tr n Bá TiênầĐ a lýị N c nào châu Á có hình d ng t a cành c ?ướ ở ạ ự ọ LàoTh ểthao Ai là ng i ghi bàn th ng đ u tiên World Cup 2014?ườ ắ ầ ở MarceloNghệthu tậ Bài hát "Ti ng đàn b u" do nh c sĩ nào sáng tác?ế ầ ạ Nguy n Đình PhúcễLĩnhv c ựkhác T "Tin h c" đ c d ch t Informatique trong ti ng nào?ừ ọ ượ ị ừ ế PhápHi uểbi t ếchung Cu c thi nào v gi ng nh c Bolero chi u trên kênh Truy n hình ộ ề ọ ạ ế ềVĩnh Long 1? Solo cùng BoleroTi ngếAnh Which planet dwarf has a moon that is nearly that is half the size itself? PlutoToán Khái ni m đ c nh c đ n nh là c s toán h c cho lý thuy t t ng đ iệ ượ ắ ế ư ơ ở ọ ế ươ ốc a Einstein, thông qua vi c đ c p đ n đ cong hình h c?ủ ệ ề ậ ế ộ ọ Hình h c phi EuclidọV t lýậ Ai là ng i đ u tiên ch ra nh ng mâu thu n trong các l p lu n ườ ầ ỉ ữ ẫ ậ ậc a Aristotle v l c?ủ ề ự GalileiHóa h cọ C2H4O2 là công th c phân t c a ch t nào?ứ ử ủ ấ Acetic acidSinhh cọ "Archaea" là danh pháp khoa h c c a các vi sinh v t nào?ọ ủ ậ Vi khu n cẩ ổVăn h cọ "Chó Bi, đ i l u l c" là tác ph m c a ai?ờ ư ạ ẩ ủ Ma Văn Kháng www.thuvienhoclieu .com Trang 94www.thuvienhoclieu .comL ch sị ử Thành ph Th ch Gia Trang là n i sinh c a v vua n c Nam Vi t nào?ố ạ ơ ủ ị ướ ệ Tri u ĐàệĐ a lýị T nh nào có di n tích l n th 2 Vi t Nam?ỉ ệ ớ ứ ệ Gia LaiTh ểthao Tay v t Mĩ nào t ng th ng c b n gi i Grand Slam trong s nghi p?ợ ừ ắ ả ố ả ự ệ AgassiNghệthu tậ "Hu th ng" là sáng tác c a ai?ế ươ ủ An ThuyênLĩnhv c ựkhác Nh ng ng i sinh t 23/7 đ n 22/8 thu c cung hoàng đ o nào?ữ ườ ừ ế ộ ạ S tư ửHi uểbi t ếchung Euro 2012 có hai tr n có t s 4-0. M t tr n là gi a Tây Ban Nha v i ậ ỉ ố ộ ậ ữ ớÝ, tr n còn l i là tr n nào?ậ ạ ậ Tây Ban Nha, IrelandTi ngếAnh From 2009 to 2010, the number of appilcants to a college increased 20%to 1440. How many applicants were there in 2009? 1200Toán Ai đã đ xu t ra "nguyên lí ngăn kéo"?ề ấ DirichletV t lýậ Trong s các sóng đi n t , tia nào có b c sóng th p nh t?ố ệ ừ ướ ấ ấ Tia gammaHóa h cọ Ph n ng gi a Mg + HNO3 (loãng và l nh g n 0 đ C) gi i phóng ra ả ứ ữ ạ ầ ộ ảkhí gì? HidroSinhh cọ Gi i h n ch u đ ng c a c th sinh v t đ i v i m t nhân t sinh thái g iớ ạ ị ự ủ ơ ể ậ ố ớ ộ ố ọlà gì? Gi i h n sinh tháiớ ạVăn h cọ "Tình già" là tác ph m c a nhà th nào ?ẩ ủ ơ Phan KhôiL ch sị ử Nguy n Kim đã l p v vua nào đ v vua đó tr thành vua đ u tiên ễ ậ ị ể ị ở ầc a tri u Lê Trung H ng?ủ ề ư Lê Trang TôngĐ a lýị Bán đ o nào thu c đ a ph n thành ph Quy Nh n?ả ộ ị ậ ố ơ Ph ng MaiươTh ểthao Ai là c u th Vi t Nam đ u tiên gi k l c d đ 5 kỳ AFF Cup liên ti p?ầ ủ ệ ầ ữ ỉ ụ ự ủ ế Lê Huỳnh Đ cứNghệthu tậ "Hà N i ni m tin và hy v ng" là sáng tác c a nh c sĩ nào?ộ ề ọ ủ ạ Phan NhânLĩnhv c ựkhác Vành đai Kha Y là vành đai gì? KuiperHi uểbi tếchung Quán quân Vietnam Idol 2008 là ai? Qu c ThiênốTi ngếAnh What taste of a lemon is the antonym of sweet taste? SourToán Dãy Fibonacci đ c l p t bài toán liên quan đ n con v t nào?ượ ậ ừ ế ậ ThỏV t lýậ "Total internal reflection" là tên g i Ti ng Anh c a hi n t ng v t lí nào?ọ ế ủ ệ ượ ậ Ph n x toàn ph nả ạ ầHóa h cọ Ph n ng th y phân có ph i là ph n ng oxi hóa - kh không?ả ứ ủ ả ả ứ ử KhôngSinhh cọ Cá ép bám vào rùa bi n đ đ c đi xa là m i quan h nào?ể ể ượ ố ệ H i sinhộVăn h cọ Thi sĩ V ng Duy đ c ng i đ i g i là gì?ươ ượ ườ ờ ọ Thi Ph tậL ch sị ử Năm 1540 v vua nào cùng 40 viên quan đ n c a Nam Quan n p ị ế ử ộM c Đăng Dungạ www.thuvienhoclieu .com Trang 95www.thuvienhoclieu .coms sách c t 5 đ ng Đông B c cho nhà Minh?ổ ắ ộ ở ắĐ a lýị Th xã Cai L y là th xã c a t nh nào?ị ậ ị ủ ỉ Ti n GiangềTh ểthao Vua phá l i World Cup 2014 là ai?ướ James RodriguezNghệthu tậ Tr n Qu c Đĩnh là ông t c a ngh thu t nào?ầ ố ổ ủ ệ ậ X mẩLĩnhv cựkhác Công ty m c a Google là công ty nào?ẹ ủ AlphabetHi uểbi t ếchung Giám kh o c a Vietnam Idol Nhí mùa 1 g m Issac, Tóc Tiên và ai?ả ủ ồ Văn Mai H ngươTi ngếAnh What is the nationality of people from Laos? LaotianToán Dãy Fibonacci đ c l p t bài toán liên quan đ n con v t nào?ượ ậ ừ ế ậ ThỏV t lýậ "Total internal reflection" là tên g i Ti ng Anh c a hi n t ng v t lí nào?ọ ế ủ ệ ượ ậ Ph n x toàn ph nả ạ ầHóa h cọ Ph n ng th y phân có ph i là ph n ng oxi hóa - kh không?ả ứ ủ ả ả ứ ử KhôngSinhh cọ Cá ép bám vào rùa bi n đ đ c đi xa là m i quan h nào?ể ể ượ ố ệ H i sinhộVăn h cọ Thi sĩ V ng Duy đ c ng i đ i g i là gì?ươ ượ ườ ờ ọ Thi Ph tậL ch sị ử Năm 1540 v vua nào cùng 40 viên quan đ n c a Nam Quan n p ị ế ử ộs sách c t 5 đ ng Đông B c cho nhà Minh?ổ ắ ộ ở ắ M c Đăng DungạĐ a lýị Th xã Cai L y là th xã c a t nh nào?ị ậ ị ủ ỉ Ti n GiangềTh ểthao Vua phá l i World Cup 2014 là ai?ướ James RodriguezNghệthu tậ Tr n Qu c Đĩnh là ông t c a ngh thu t nào?ầ ố ổ ủ ệ ậ X mẩLĩnhv cựkhác Công ty m c a Google là công ty nào?ẹ ủ AlphabetHi uểbi t ếchung Giám kh o c a Vietnam Idol Nhí mùa 1 g m Issac, Tóc Tiên và ai?ả ủ ồ Văn Mai H ngươTi ngếAnh What is the nationality of people from Laos? LaotianToán S nh nh t chia h t cho 11, 13, 15, 17, 19, 21 có t n cùng là s m y?ố ỏ ấ ế ậ ố ấ 5V t lýậ T Xung Chi là ng i phát minh ra v t d ng nào liên quan đ n ổ ườ ậ ụ ếnam châm? Xe ch namỉHóa h cọ Ch t nào trong s các ch t sau đây có đ pH là s ch n: B t n , ấ ố ấ ộ ố ẵ ộ ởNatri Hiđroxit 1M, N c c t, Amoniac?ướ ấ Natri Hiđroxit 1MSinhh cọ Thu t c có bao nhiêu hình th c sinh s n?ỷ ứ ứ ả 3 www.thuvienhoclieu .com Trang 96www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ B phim “Làng Vũ Đ i ngày y” đ c d a trên nh ng tác ph m nào c aộ ạ ấ ượ ự ữ ẩ ủnhà văn Nam Cao? Lão H c, Chí Phèo,ạS ng mònốL ch sị ử Quân Đ c đã s d ng lo i vũ khí tiêu di t hàng lo t nào đ đánh ứ ử ụ ạ ệ ạ ểquân Pháp trong Chi n tranh Th gi i th Nh t?ế ế ớ ứ ấ Vũ khí hoá h cọĐ a lýị Tôn giáo chính c a Na Uy là Thiên chúa giáo, đúng hay sai?ủ SaiTh ểthao M t tr n bóng r chính th c có t i đa bao nhiêu c u th trên sân?ộ ậ ổ ứ ố ầ ủ 10Nghệthu tậ Đi u nh y gõ sàn Riverdance có xu t x t qu c gia nào?ệ ả ấ ứ ừ ố IrelandLĩnhv cựkhác Trong Microsoft Word, ta nh n t h p phím Shift và phím nào đ xu tấ ổ ợ ể ấhi n h p tho i tìm t đ ng nghĩa?ệ ộ ạ ừ ồ F7Hi uểbi t ếchung Qu c gia nào s đăng cai cu c thi ABU Robocon năm 2016 v i ch ố ẽ ộ ớ ủđ “Năng l ng s ch tái t o Th Gi i”?ề ượ ạ ạ ế ớ Thái LanTi ngếAnh Along with Slovenian, which word do we also use to describe someonefrom Slovenia? SloveneToán S 19 trong h bát phân đ c quy đ i thành s bao nhiêu h ố ệ ượ ổ ố ở ệth p phân?ậ Không cóV t lýậ Đ n v d n xu t nào c a h SI đ c xác đ nh là m.m^-1?ơ ị ẫ ấ ủ ệ ượ ị RadianHóa h cọ Có bao nhiêu nguyên t đã bi t nhóm IA có 1 electron phân l p s?ố ế ở ớ 7Sinhh cọ Anticodon là thành ph n ch có lo i ARN nào?ầ ỉ ở ạ V n chuy nậ ểVăn h cọ Đ a danh nào là đ a danh đ u tiên xu t hi n trong tác ph m "Tây ị ị ầ ấ ệ ẩTi n" c a Quang Dũng?ế ủ Sông MãL ch sị ử Sau tr n chi n Sekigahara vào năm 1600, Nh t B n b c vào ch ậ ế ậ ả ướ ếđ M c ph v i quy n l c t p trung v dòng h nào?ộ ạ ủ ớ ề ự ậ ề ọ TokugawaĐ a lýị Gi quy c c a thành ph Hà N i tr h n gi quy c c a thành phờ ướ ủ ố ộ ễ ơ ờ ướ ủ ốLondon là bao nhiêu ti ng?ế -7Th ểthao HLV t m quy n c a Chelsea khi José Mourinho b sa th i vào cu i ạ ề ủ ị ả ốnăm 2015 là ai? HiddinkNghệthu tậ Ch ng trình th c t Dance Your Ass Off (ho c Dance Your A** Off) ươ ự ế ặc a Hoa Kỳ khi phát sóng t i Vi t Nam có tên g i là gì?ủ ạ ệ ọ B c nh y ngàn cânướ ảLĩnhv c ựkhác Trong su t th i gian h tr , Microsoft đã tung ra t ng c ng bao nhiêu góiố ờ ỗ ợ ổ ộd ch v c a h đi u hành Windows XP?ị ụ ủ ệ ề 3Hi uểbi t ếchung Đinh Ti n Dũng hi n là B tr ng b nào c a n c C ng hòa Xã ế ệ ộ ưở ộ ủ ướ ộh i ch nghĩa Vi t Nam?ộ ủ ệ Tài chínhTi ngếAnh There is an Italian word used for supporters of F.C. Internazionale Milano, and its meaning doesn't contain any colors. What is that word? InteristaToán N u a/b=c/d thì c/d=(a+c)/(b+d); đúng hay sai?ế ĐúngV t lýậ Trong truy n thông b ng sóng đi n t , công vi c đ u tiên c n ph i ề ằ ệ ừ ệ ầ ầ ả Bi n đi uế ệ www.thuvienhoclieu .com Trang 97www.thuvienhoclieu .comlàm là gì?Hóa h cọ N u t ng ng v i n c là hydro sulfide, t ng ng v i ammonia làế ươ ứ ớ ướ ươ ứ ớphosphine thì t ng ng v i methane là gì?ươ ứ ớ SilaneSinhh cọ Nhuy n th là tên g i Hán - Vi t c a ngành đ ng v t nào?ễ ể ọ ệ ủ ộ ậ Thân m mềVăn h cọ Ngh sĩ nhi p nh Phùng, th ng bé Phác là hai nhân v t khi n b n ệ ế ả ằ ậ ế ạnghĩ đ n tác ph m nào trong ch ng trình Ng văn l p 12?ế ẩ ươ ữ ớ Chi c thuy n ngoài xaế ềL ch sị ử Chu i cu c chi n tranh nào đã khi n Trung Qu c m t đ o Hongkongỗ ộ ế ế ố ấ ảvào tay Th c dân Anh t năm 1841 cho t i t n năm 1997?ự ừ ớ ậ Nha phi nếĐ a lýị T nh Thu n H i tr c kia hi n là đ a ph n hai t nh nào?ỉ ậ ả ướ ệ ị ậ ỉ Ninh Thu n, BìnhậThu nậThểthao Khi thi đ u đ nh cao cho CLB Real Madrid, Zinedine Zidane đã mang sấ ỉ ốáo nào? 5Nghệthu tậ "Ca ng i H Ch t ch" là tên chung c a 2 bài hát do 2 nh c sĩ Vi t ợ ồ ủ ị ủ ạ ệNam sáng tác. Đó là nh ng ai?ữ Văn Cao, L u H uư ữPh cướLĩnhv cựkhác NGC 224, Messier 31 là nh ng tên khác c a thiên hà nào?ữ ủ Thiên hà Tiên nữHi uểbi tếchung Trong 1 năm thi c a Đ ng lên đ nh Olympia, có t i thi u bao nhiêu thíủ ườ ỉ ố ểsinh có vòng nguy t qu ?ệ ế 36Ti ngếAnh What type of nucleon is positive-charged? ProtonToán M t hàm s có bao nhiêu nguyên hàm?ộ ố Vô sốV t lýậ Trong dao đ ng đi u hòa, đ o hàm b c 2 c a li đ là đ i l ng nào?ộ ề ạ ậ ủ ộ ạ ượ Gia t cốHóa h cọ Olefine là tên g i khác c a lo i h p ch t h u c nào?ọ ủ ạ ợ ấ ữ ơ AnkenSinhh cọ C m giác m n c a con ng i xu t hi n khi ion c a kim lo i nào ả ặ ủ ườ ấ ệ ủ ạđ c đ a vào c th ?ượ ư ơ ể NatriVăn h cọ "Bâng khuâng tr i r ng nh sông dài" là câu đ t m t tác ph m ờ ộ ớ ề ự ộ ẩc a nhà th nào?ủ ơ Huy C nậL ch sị ử Ai là ng i có công đ u trong vi c khai phá vùng t ng ng v i đ aườ ầ ệ ươ ứ ớ ịph n t nh Kiên Giang hi n nay c a chính quy n Đàng Trong?ậ ỉ ệ ủ ề M c C uạ ửĐ a lýị Đi m c c B c c a khu v c Đông Nam Á n m qu c gia nào?ể ự ắ ủ ự ằ ở ố MyanmarTh ểthao T i vòng chung k t bóng đá U23 châu Á năm 2016, Vi t Nam s g p ạ ế ệ ẽ ặđ i tuy n qu c gia nào l t tr n cu i vòng b ng?ộ ể ố ở ượ ậ ố ả UAENghệthu tậ Truy n tranh Hàn Qu c th ng đ c g i v i danh t riêng là gì?ệ ố ườ ượ ọ ớ ừ ManhwaLĩnhv cựkhác M t Tr i c a chúng ta có th tr thành h đen, đúng hay sai?ặ ờ ủ ể ở ố SaiHi uểbi tếchung Nhút là m t đ c s n c a t nh Ngh An, nh ng n i ti ng nh t đ a ộ ặ ả ủ ỉ ệ ư ổ ế ấ ở ịdanh nào c a Ngh An?ủ ệ Thanh Ch ngươ www.thuvienhoclieu .com Trang 98www.thuvienhoclieu .comTi ngếAnh What number is ten to the fifth power? (not written with digits) One hundred thousandToán T p h p nh ng đi m cách đ u 2 tia c a m t góc là đ ng gì?ậ ợ ữ ể ề ủ ộ ườ Phân giácV t lýậ M t dao đ ng t t d n s k t thúc càng nhanh n u h s ma sát ộ ộ ắ ầ ẽ ế ế ệ ốnh t càng nh , đúng hay sai?ớ ỏ SaiHóa h cọ Lo i peptide nào không th tham gia ph n ng màu Biure?ạ ể ả ứ DipeptideSinhh cọ Trong 6 m c phân c p sinh v t (ngành, l p, b , h , chi, loài), m c nàoứ ấ ậ ớ ộ ọ ứlà s n ph m c a quá trình ti n hóa nh ?ả ẩ ủ ế ỏ LoàiVăn h cọ Nguy n Văn Tài là tên th t c a nhà văn Vi t Nam nào?ễ ậ ủ ệ Kim LânL ch sị ử Cu c đ i chính tr c a c u hoàng B o Đ i chính th c ch m d t sau ộ ờ ị ủ ự ả ạ ứ ấ ứs th t b i c a chính quy n nào mà ông tham gia?ự ấ ạ ủ ề Qu c gia Vi t Namố ệĐ a lýị Gi c a thành ph Manila (Philippines) tr h n so v i gi c a thành phờ ủ ố ễ ơ ớ ờ ủ ốHà N i bao nhiêu ti ng?ộ ế -1Th ểthao Trong tr n đ u cu i cùng c a đ i tuy n U23 Vi t Nam t i VCK Bóng ậ ấ ố ủ ộ ể ệ ạđá U23 châu Á 2016, đ i tuy n Vi t Nam đã ghi bàn th ng m t s , ộ ể ệ ắ ở ỉ ốđúnghay sai? ĐúngNghệthu tậ M t phách c a nh p 4/4 có tr ng đ b ng kho ng 133.33% tr ng ộ ủ ị ườ ộ ằ ả ườđ c a m t phách trong 2 lo i nh p nào?ộ ủ ộ ạ ị 3/4, 6/8Lĩnhv c ựkhác Trong b ng d ng Microsoft Office, ng d ng nào có ch c năng qu nộ ứ ụ ứ ụ ứ ảtr c s d li u?ị ơ ở ữ ệ AccessHi uểbi tếchung MC nam đ u tiên c a ch ng trình "Đ ng lên đ nh Olympia" có h tênầ ủ ươ ườ ỉ ọđ y đ là gì?ầ ủ L u Minh VũưTi ngếAnh Who is the God of Ressurection and Regeneration in Egyptian ancientculture? OsirisToán Module c a s 4+3i là bao nhiêu?ủ ố 5V t lýậ Con l c lò xo đ t trên m t ph ng nghiêng khi b kéo dãn t v trí t ắ ặ ặ ẳ ị ừ ị ựnhiên m t đo n A (cm) r i th không v n t c s có th có biên đ b ng ộ ạ ồ ả ậ ố ẽ ể ộ ằA (cm),đúng hay sai? SaiHóa h cọ (-CO-O-CO-) là nhóm ch c c a h p ch t h u c nào?ứ ủ ợ ấ ữ ơ AnhydrideSinhh cọ Chu i chuy n electron hô h p là giai đo n gi i phóng nhi u ATP ỗ ề ấ ạ ả ềnh t c a quá trình hô h p, đúng hay sai?ấ ủ ấ ĐúngVăn h cọ Quan ph m u, đê v , ván t tôm là nh ng chi ti t khi n b n nh ụ ẫ ỡ ổ ữ ế ế ạ ớđ n tác ph m c a nhà văn nào th i kỳ c n đ i?ế ẩ ủ ở ờ ậ ạ Ph m Duy T nạ ốL ch sị ử Gi n Đ nh là niên hi u c a v vua đ u tiên thu c giai đo n nào?ả ị ệ ủ ị ầ ộ ạ H u Tr nậ ầĐ a lýị Đông Ba là m t đ a danh, c th h n là m t ngôi ch , n m t nh nào?ộ ị ụ ể ơ ộ ợ ằ ở ỉ Th a Thiên Huừ ếTh ểthao Câu l c b bóng đá nào đã k t thúc mùa gi i Championship 2015-ạ ộ ế ả2016 Anh v i v trí th 2 chung cu c?ở ớ ị ứ ộ MiddlesbroughNghệthu tậ Môn võ nào mà tên c a nó có ý nghĩa đ n gi n là "võ thu t"?ủ ơ ả ậ Wushu www.thuvienhoclieu .com Trang 99www.thuvienhoclieu .comLĩnhv cựkhác Itamae là danh t Nh t B n dùng đ ch ngh nghi p gì?ừ ậ ả ể ỉ ề ệ Đ u b pầ ếHi uểbi t ếchung Qu c h i nhi m kỳ 2016-2021 s là khóa th bao nhiêu?ố ộ ệ ẽ ứ 14Ti ngếAnh In Greek myths, who is known as the first woman in the world? PandoraToán Qua 1 đi m, ta có th v đ c bao nhiêu đ ng th ng song song v iể ể ẽ ượ ườ ẳ ớm t m t ph ng c đ nh cho tr c?ộ ặ ẳ ố ị ướ Vô sốV t lýậ Năng l ng mà sóng đi n t truy n đi t l thu n v i đ i l ng ượ ệ ừ ề ỷ ệ ậ ớ ạ ượđ c tr ng nào c a sóng?ặ ư ủ T n sầ ốHóa h cọ Nitrophoska® là lo i phân bón h n h p có đ 3 nguyên t đa l ng N-P-ạ ỗ ợ ủ ố ượK, đúng hay sai? ĐúngSinhh cọ Đ i v i loài ng i, nh ng hormone sinh d c nào là đ c tr ng cho pháiố ớ ườ ữ ụ ặ ưn ?ữ Progesterone,EstrogenVăn h cọ Trong các t sau, đâu là t ghép chính ph : bánh k o, bút chì, qu n áo,ừ ừ ụ ẹ ầth c dây?ướ Bút chì, Th c dâyướL ch sị ử Th i kỳ t ch c a h nhà Khúc (di n ra trong kho ng cu i th k IX ờ ự ủ ủ ọ ễ ả ố ể ỷ– đ u th k X) tr i qua bao nhiêu đ i Ti t đ s ?ầ ế ỷ ả ờ ế ộ ứ 3Đ a lýị Thành ph tr c thu c Trung ng nào Vi t Nam có tên có ít ch cáiố ự ộ ươ ở ệ ữnh t?ấ Hà N iộTh ểthao Ch c vô đ ch UEFA Champions League g n đây nh t c a m t Câu ứ ị ầ ấ ủ ộl c b Italia đ c trao vào năm nào?ạ ộ ượ 2010Nghệthu tậ Trong các tác ph m sau, đâu không ph i là nh c ph m c a Alan ẩ ả ạ ẩ ủWalker: Fade, Faded, Spectre, Force? Không cóLĩnhv cựkhác Kích th c c a vũ tr là b t bi n, đúng hay sai?ướ ủ ụ ấ ế SaiHi uểbi tếchung Nhiêu L c – Th Nghè là con kênh n m t nh/thành nào n c ta?ộ ị ằ ở ỉ ở ướ Thành ph H Chíố ồMinhTi ngếAnh Which singer is considered as the Princess of Pop music? Britney SpearsToán Hình ph ng có đ c do c t m t hình kh i b i m t m t ph ng đ c ẳ ượ ắ ộ ố ở ộ ặ ẳ ượg i là gì?ọ Thi t di nế ệV t lýậ Có 2 lo i acquy là acquy .....và acquy ......ạ Chì, Ki mềHóa h cọ AgBr có màu gì? Vàng nh tạSinhh cọ Vitamin nào có tác d ng làm đông máu?ụ Vitamin KVăn h cọ Tùy bút vi t trong m a là ý nghĩa c a tên tác ph m nào?ế ư ủ ẩ Vũ trung tùy bútL ch sị ử Đ c ng văn hóa Vi t Nam đ c công b vào năm nào?ề ươ ệ ượ ố 1943Đ a lýị T nh thành nào có đ ng b bi n ng n nh t n c ta?ỉ ườ ờ ể ắ ấ ướ Ti n Giangề www.thuvienhoclieu .com Trang 100www.thuvienhoclieu .comTh ểthao Thành tích cao nh t c a tay v t Nguy n Ti n Minh tính đ n 2013 là ấ ủ ợ ễ ế ếv th m y?ị ứ ấ 5Nghệthu tậ B phim truy n đ u tiên nào đ c th c hi n t i Vi t Nam?ộ ệ ầ ượ ự ệ ạ ệ Kim Vân Ki uềLĩnhv c ựkhác Trong v nguyên t , l p th n có bao nhiêu obitan?ỏ ử ớ ứ n^2Hi uểbi t ếchung John Logie Baird là ng i phát minh ra thi t b gì?ườ ế ị TVTi ngếAnh What is the capital of Slovakia? BratislavaToán Ai là ng i sáng t o ra kí hi u ch d u hi u vô c c?ườ ạ ệ ỉ ấ ệ ự John WallisV t lýậ ......... là m t kh i trong su t, đ ng ch t, đ c gi i h n b i hai ộ ố ố ồ ấ ượ ớ ạ ởm t ph ng song song.ặ ẳ Lăng kínhHóa h cọ H p ch t oxit nào c a l u huỳnh có hàm l ng l u huỳnh cao nh t ?ợ ấ ủ ư ượ ư ấ SOSinhh cọ C ch đi u hòa quá trình sinh t ng h p protein do Gacot và Mono phátơ ế ề ổ ợhi n ra loài sinh v t nào?ệ ở ậ Vi khu n E.coliẩVăn h cọ Bài th H u tr i c a T n Đà đ c in trong t p th nào?ơ ầ ờ ủ ả ượ ậ ơ Còn ch iơL ch sị ử Văn b n đ u tiên c a n c ta đã th hi n đ c tính dân ch ?ả ầ ủ ướ ể ệ ượ ủ Chi u d i đôế ờĐ a lýị Vùng Kinh t Tr ng đi m phía Nam có m y c a kh u l n?ế ọ ể ấ ử ẩ ớ 2Th ểthao Gi i th ng qu bóng vàng FIFA đ c trao l n đ u tiên vào năm nào?ả ưở ả ượ ầ ầ 2011Nghệthu tậ Trong âm nh c, G là kí hi u c a n t nào?ạ ệ ủ ố SolLĩnhv cựkhác Tr ng đ i h c nào đ u tiên Vi t Nam đã tham gia t ch thành côngườ ạ ọ ầ ở ệ ự ếv tinh nhân t o F-1?ệ ạ FPTHi uểbi t ếchung Tr s c a Trung ng Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam?ụ ở ủ ươ ộ ậ ệ Chùa Quán SứTi ngếAnh Chose the word need to fill in: "When in the ........ , do as the Romans do" RomeToán Phép toán th 5 trong toán h c đ c g i là gì?ứ ọ ượ ọ Lũy th aừV t lýậ Ch t l ng có hình gì khi ch u tác d ng c a tr ng l c?ấ ỏ ị ụ ủ ọ ự Hình c uầHóa h cọ Kim lo i nào có nhi u nh t trong sò bi n?ạ ề ấ ể K mẽSinhh cọ Trùng amit sinh s n vô tính b ng cách nào?ả ằ Nhân đôiVăn h cọ Văn b n nào đ c xem là tác ph m đ u tiên vi t v Hà N i?ả ượ ẩ ầ ế ề ộ Chi u d i đôế ờL ch sị ử Phong trào Thái Bình Thiên Qu c Trung Qu c do ai lãnh đ o?ố ở ố ạ H ng Tú ToànồĐ a lýị Núi Chúa là v n qu c gia n m t nh/thành nào?ườ ố ằ ở ỉ Ninh Thu nậTh ểthao Gi i vô đ ch bóng đá th gi i đ u tiên có bao nhiêu đ i tham gia?ả ị ế ớ ầ ộ 13 www.thuvienhoclieu .com Trang 101www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ Tên b phim ho t hình 3D đ u tiên Vi t Nam là gì?ộ ạ ầ ở ệ D i bóng câyướLĩnhv cựkhác T ng h p các kí t t 0 - 9 và A – F g i là gì?ổ ợ ự ừ ọ H th p l c phânệ ậ ụHi uểbi t ếchung Ng i n c nào phát minh ra kĩ thu t in Offset?ườ ướ ậ MỹTi ngếAnh Whose picture is printed on the 100 US dollar? Benjamin FranklinToán Các s 3, 24, 27, 30 có bao nhiêu c s chung?ố ướ ố 2V t lýậ Trong quá trình đ ng nhi t c a 1 khí lý t ng nh t đ nh thì áp su tẳ ệ ủ ưở ấ ị ấ................. v i th tíchớ ể T l ngh chỉ ệ ịHóa h cọ Đi n vào chề ỗ tr ng:ố ". .................. Là nh ng ch t mang h ng s cữ ấ ươ ắ chođ i"ờ TecpenSinhh cọ Dòng. ............ là dòng khi đem lai v i nhau thì sinh ra đ i con gi ngớ ờ ố v iớb mố ẹ Thu nầVăn h cọ Tác gi c a "T ng giá hoàn kinh s " là ai?ả ủ ụ ư Tr n Quang Kh iầ ảL ch sị ử Ti n đ cho vi c hìnhề ề ệ thành các .................. trong xã h i là có s nộ ả ph mẩth a th ng xuyên và s phân chia ch c ph n khác nhau.ừ ườ ự ứ ậ Giai c pấĐ a lýị Vũ k , quang kí, máy nh t quang kí là nh ng d ng c đ đo đ c ế ậ ữ ụ ụ ể ạcác thông s trong ngành ......................ố Khí t ng h cượ ọTh ểthao Ai đ c m nh danh là "vua bóng đá"?ượ ệ PeleNghệthu tậ M t cây sáo tiêu chu n s có bao nhiêu l ?ộ ẩ ẽ ỗ 8Lĩnhv cựkhác T p th nào đánh d u ch ng đ ng đ u tiên c a nhà th T H u?ậ ơ ấ ặ ườ ầ ủ ơ ố ữ T yừ ấHi uểbi tếchung B nào th c hi n ch c năng qu n lí nhà n c v m t xu t b n, báo ộ ự ệ ứ ả ướ ề ặ ấ ảchí, b u chính và chuy n phát?ư ể B thông tin và truy nộ ềthôngTi ngếAnh What contains ink to write with? PenToán S chính ph ng nh nh t có 2 ch s là s nào?ố ươ ỏ ấ ữ ố ố 16V t lýậ Ánh sáng có tính ch t .................. và ....................ấ Sóng, H tạHóa h cọ Halogen nào có nhi u nh t trong n c bi n?ề ấ ướ ể ClSinhh cọ C u trúc c a 1 phân t m là 3 acid béo g n v i 1 phân t ...................ấ ủ ử ỡ ắ ớ ử GlycerolL ch sị ử Nh ng đ qu c nào đã tham gia xâm l c Vi t Nam vào 1858?ữ ế ố ượ ệ Pháp, Tây Ban NhaĐ a lýị Con sông nào chia n c Nga ra làm 2 ph n g n b ng nhau?ướ ầ ầ ằ Sông YenisseiVăn h cọ Tác ph m "Lá c thêu sáu ch vàng" c a ai?ẩ ờ ữ ủ Nguy n Huy T ngễ ưởTh ểthao Trong môn bóng ném, m i đ i có bao nhiêu v n đ ng viên trên sân?ỗ ộ ậ ộ 7 www.thuvienhoclieu .com Trang 102www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ Ai là quán quân Vietnam Idol mùa th 3?ứ Uyên LinhHi uểbi tếchung T khóa nào đ c ng i Vi t Nam tìm ki m nhi u nh t trong nămừ ượ ườ ệ ế ề ấ2015? V ng i taợ ườLĩnhv cựkhác Mùi th m c a hoa h ng do ch t nào gây ra?ơ ủ ồ ấ Geranyl axetatTi ngếAnh Which country will host 2022 Winter Olympics? ChinaToán S 45 trong h th p l c phân có giá tr là bao nhiêu trong h th p phân?ố ệ ậ ụ ị ệ ậ 69V t lýậ E=mc2 là ph ng trình n i ti ng bi u di n sươ ổ ế ể ễ ự t ngươ đ ngươ ........... .. -........... Kh i l ng, Năngố ượl ngượHóa h cọ H n h ng là h pỗ ố ợ kim c aủ ............ v i các kim lo iớ ạ khác Th y ngânủSinhh cọ Quá trình hô h p th c v t n u không có oxi s di n ra theo h ngấ ở ự ậ ế ẽ ễ ướnào? Lên menVăn h cọ T L c văn đoàn đ c hình thành vào năm nào?ự ự ượ 1932L ch sị ử Ngôi đ n tr n gi phía Nam kinh đô Thăng Long trong Thăng Long tề ấ ữ ứtr n có tên là gì?ấ Kim LiênĐ a lýị Hành tinh nào là hành tinh g n M t Tr i th sáu trong H M t Tr i?ầ ặ ờ ứ ệ ặ ờ Th tinhổTh ểthao Loài v t nào đ c ch n làm linh v t vòng chung k t U23 châu Áậ ượ ọ ậ ở ế2016? Cáo sa m cạNghệthu tậ Nhóm nh c nào đ t danh hi u "Nhóm nh c n xu t s c nh t" ạ ạ ệ ạ ữ ấ ắ ấtrong MAMA 2015? Girls' GenerationLĩnhv c ựkhác UNIX là h đi u hành đ n nhi m hay đa nhi m?ệ ề ơ ệ ệ Đa nhi mệHi uểbi tếchung Có bao nhiêu đ i tham gia Hòa âm ánh sáng (The Remix) mùa th hai?ộ ứ 10Ti ngếAnh What is a physically damaging behaviour or action called? ViolenceToán Đ ch ph n nguyên và ph n th p phân c a m t s th c, ng i ta l nể ỉ ầ ầ ậ ủ ộ ố ự ườ ầl t s d ng các d uượ ử ụ ấ ....... và ......... ? Ngo c vuông, ngo cặ ặmócV t lýậ Đ n v đo c ng đ chi u sáng trong h SI là gì?ơ ị ườ ộ ế ệ CandelaHóa h cọ H p ch t h u c nào đ c đ t tên theo ti ng La Tinh có nghĩa là "r u ợ ấ ữ ơ ượ ặ ế ượđã kh hydro"?ử AndehydeSinhh cọ D ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th nào th ng gây ch t ho c ạ ộ ế ấ ễ ắ ể ườ ế ặlàm gi m s c s ng c a sinh v t?ả ứ ố ủ ậ M t đo nấ ạVăn h cọ Nhà th nào trong nh ng nhà th sau không tham gia phong trào Th ơ ữ ơ ơm i: Ch Lan Viên, T H u, Huy C n, Hàn M c T ?ớ ế ố ữ ậ ặ ử T H uố ữL ch sị ử Tr c khi đ c đ i tên là Mũi H o V ng, đ a danh này đã đ c đ t tênướ ượ ổ ả ọ ị ượ ặlà gì? Mũi Bão Tố www.thuvienhoclieu .com Trang 103www.thuvienhoclieu .comĐ a lýị Scotland là qu c gia thu c V ng qu c Liên hi pố ộ ươ ố ệ ....... và ........ ? Anh, B c IrelandắTh ểthao Daniel Nguy n là tayễ v tợ ng iườ .......... g cố Vi t.ệ MĩNghệthu tậ Gi i th ng Âm nh c nào đ c coi là "gi i Grammy c a nh c Vi t"?ả ưở ạ ượ ả ủ ạ ệ C ng hi nố ếLĩnhv c ựkhác Bánh c m là m t đ c s n n i ti ngố ộ ặ ả ổ ế c aủ phố ........ , Hà N i?ộ Hàng ThanHi uểbi tếchung B phim ho t hình nào n i ti ng v i câu nói "Nupakachi"?ộ ạ ổ ế ớ Hãy đ i đ yợ ấTi ngếAnh What is the name of the receptacles for smokers to put cigarette ash in? AshtrayToán Di n tích hình tròn ngo i ti p hình vuông có c nh b ng 2a b ng ệ ạ ế ạ ằ ằbao nhiêu? 2pi*a^2V t lýậ Khi sóng đi n t g p m t phân cách gi a hai môi tr ng, nó có b ph nệ ừ ặ ặ ữ ườ ị ảx hay khúc x không?ạ ạ CóHóa h cọ C ng hóa tr c a Cacbon trong h p ch t HCOOH là bao nhiêu?ộ ị ủ ợ ấ 4Sinhh cọ Nhân t nào quy đ nh chi u h ng ti n hóa c a sinh gi i?ố ị ề ướ ế ủ ớ Ch n l c t nhiênọ ọ ựVăn h cọ Con v t nào đ c nh c đ n trong nh ng câu th sau c a Tr n Đăngậ ượ ắ ế ữ ơ ủ ầKhoa: "Nh ng con ............./ Bay ra/ ........... tr /ữ ẻ Bay cao/ .............. già/Bay th p" ?ấ M iốL ch sị ử Qu c t th Ba đ c thành l p vào năm nào?ố ế ứ ượ ậ 1919Đ a lýị Đ nh núi nào là đ nh núi cao nh t vùng Đông B c n c ta?ỉ ỉ ấ ắ ướ Tây Côn LĩnhTh ểthao Đã có m y c u th t ng giành gi i Qu bóng vàng c a FIFA?ấ ầ ủ ừ ả ả ủ 2Nghệthu tậ N ca sĩ nào c a Vi t Nam x p th 15 trong B ng x p h ng nh ng ữ ủ ệ ế ứ ả ế ạ ữn ca sĩ có l t xem trên Youtube cao nh t th gi i?ữ ượ ấ ế ớ Xuân MaiLĩnhv c ựkhác Con v t gì là m t trong 12 con giáp c a Vi t Nam, nh ng nó đ c thayậ ộ ủ ệ ư ượth b i con th đ i v i các n c Trung Qu c, CHDCND Tri u Tiên, Nh tế ở ỏ ố ớ ướ ố ề ậB n,... ?ả Con mèoHi uểbi t ếchung Ch ng trình nào đã đo t gi i h ng m c "Chu i ch ng trình c a ươ ạ ả ạ ụ ỗ ươ ủnăm" trong Gi i th ng C ng hi n 2015?ả ưở ố ế Giai đi u t hàoệ ựTi ngếAnh How many edges are there in an octagon? EightToán Logarit t nhiên c a s nào b ng 0?ự ủ ố ằ 1V t lýậ "pV/T = h ng s " là ph ng trình tr ngằ ố ươ ạ thái c aủ ................ ? Khí lí t ngưởHóa h cọ Trong các lo i t sau đây, t nào là t nhân t o: T nilon 6-6, t capron, ạ ơ ơ ơ ạ ơ ơt axetat?ơ T axetatơSinhh cọ Virus HCV là virus gây ra b nh gì?ệ Viêm gan C www.thuvienhoclieu .com Trang 104www.thuvienhoclieu .comVăn h cọ Trong tác ph m Truy n Ki u c a Nguy n Du, S Khanh là tay sai ẩ ệ ề ủ ễ ởc a ai?ủ Tú BàL ch sị ử Ai là B tr ng B Qu c phòng Vi t Nam trong giai đo n 1980 - 1986?ộ ưở ộ ố ệ ạ Văn Ti n DũngếĐ a lýị Hang Rái là đ a đi m du l ch n i ti ng t nh, thành nào c a n c ta?ị ể ị ổ ế ở ỉ ủ ướ Ninh Thu nậTh ểthao Đ i tuy n bóng đá c a n c nào đã đ th ng l i nhi u bàn nh t ộ ể ủ ướ ể ủ ướ ề ấtrong l ch s World Cup?ị ử Đ cứNghệthu tậ "Quê h ng vang mãi muôn khúc ca t ng b ng/ Đ i vui náo n c s c ươ ư ừ ờ ứ ứs ng đang trào dâng." là nh ng câu hát m đ u bài hát nào?ố ữ ở ầ Mùa xuân trên quêh ngươLĩnhv c ựkhác K t khi thành l p, tính đ n th i đi m hi n t i, Windows đã cho ra ể ừ ậ ế ờ ể ệ ạm t bao nhiêu phiên b n khách hàng?ắ ả 24Hi u ểbi t ếchung Gi i th ng nào đ c VINASA t ch c nh m tôn vinh, bi u d ng các ả ưở ượ ổ ứ ằ ể ươdoanh nghi p, c quan, t p th và cá nhân có thành tích xu t s c đóng ệ ơ ậ ể ấ ắgóp cho s phát tri n ngành công nghi p ph n m m và công ngh ự ể ệ ầ ề ệthôngtin Vi t Nam?ệ Sao KhuêTi ngếAnh Who was the creator of Mickey Mouse? Walt DisneyToán T ng s đo các góc trong hình đa giác nào b ng 1260 đ ?ổ ố ằ ộ C u giácửV t lýậ Theo công th c c ng v n t c, vector v n t c tuy t đ i b ng t ng ứ ộ ậ ố ậ ố ệ ố ằ ổvector c a v n t c ............. vàủ ậ ố v nậ t cố .... ? T ng đ i, Kéo theoươ ốHóa h cọ Methylbenzene là danh pháp IUPAC c a h p ch t h u c nào?ủ ợ ấ ữ ơ TolueneSinhh cọ Ki u dinh d ng c a vi khu n lam là gì?ể ưỡ ủ ẩ Quang t d ngự ưỡVăn h cọ "Bài th không năm tháng" là tác ph m th c a nhà th nào?ơ ẩ ơ ủ ơ Lâm Th M Dị ỹ ạL ch sị ử V vua nào trong l ch s phong ki n Vi t Nam b ng i đ i g i là ị ị ử ế ệ ị ườ ờ ọ"Qu v ng"?ỷ ươ Lê Uy M cụĐ a lýị Làng C Ch t là làng t n i ti ng t nh, thành nào c a n c ta?ổ ấ ơ ổ ế ở ỉ ủ ướ Nam Đ nhịTh ểthao Câu l c b Chelsea đã m y l n vô đ ch Champions League?ạ ộ ấ ầ ị 1Nghệthu tậ Ca khúc nào là ca khúc chính th c c a l trao gi i th ng C ng hi n?ứ ủ ễ ả ưở ố ế Tháng t vư ềLĩnhv cựkhác Trong Microsoft Office Word, đ xem n i dung văn b n tr c khi in, ta cóể ộ ả ướth dùng t h p phím Ctrl và phím nào?ể ổ ợ F2Hi uểbi t ếchung Theo 12 con giáp, tháng Ch p đ c g i là tháng gì?ạ ượ ọ Tháng S uửTi ngếAnh Which country was excluded from G8 in 2014? RussiaToán Nhà toán h c nào đã sáng t o ra h th ng ký hi u miêu t lũy th a cácọ ạ ệ ố ệ ả ừs ?ố DescartesV t lýậ Ch t đa tinh th có tính đ ng h ng hay tính d h ng?ấ ể ẳ ướ ị ướ Đ ng h ngẳ ướ www.thuvienhoclieu .com Trang 105www.thuvienhoclieu .comHóa h cọ Acid sulfuric đ c ngu i có th hòa tan đ c đinh s t, đúng hay sai?ặ ộ ể ượ ắ SaiSinhh cọ B nh nào trong các b nh sau không ph i do virus gây ra: b i li t, ệ ệ ả ạ ệviêm gan B, lang ben, quai b ?ị Lang benVăn h cọ T a đ bài th nào trong chùm th thu c a Nguy n Khuy n có nghĩa làự ề ơ ơ ủ ễ ế"mùa thu u ng r u"?ố ượ Thu mẩL ch sị ử Tri u đ i nào t n t i t năm 1778 đ n năm 1802?ề ạ ồ ạ ừ ế Tây S nơĐ a lýị Núi Kilimanjaro thu c châu l c nào?ộ ụ Châu PhiTh ểthao Đ i bóng nào vô đ ch gi i Ngo i h ng Anh mùa gi i 1994 - 1995?ộ ị ả ạ ạ ả Blackburn RoversNghệthu tậ Ca sĩ nào có album đ t gi i th ng "Album c a năm" trong l trao ạ ả ưở ủ ễgi i Grammy l n th 58 (năm 2016)?ả ầ ứ Taylor SwiftLĩnhv cựkhác HTC là hãng đi n tho i thông minh c a n c nào?ệ ạ ủ ướ Đài LoanHi uểbi tếchung Năm 2016 t ng ng v i năm bao nhiêu trong Ph t l ch?ươ ứ ớ ậ ị 2560Ti ngếAnh What has three hands and one head? ClockToán Kí hi u tích phân đ c xu t phát t t gì trong ti ng Anh?ệ ượ ấ ừ ừ ế SumV t lýậ Theo tiên đ I c a Einstein thì các đ nh lu t v t lý có cùng m t d ng ề ủ ị ậ ậ ộ ạnh nhau trong m i h quy chi u gì?ư ọ ệ ế Quán tínhHóa h cọ Cao su có th hòa tan trong toluen, đúng hay sai?ể ĐúngSinhh cọ Ph ng pháp c b n đ t o ra bi n d t h p là gì?ươ ơ ả ể ạ ế ị ổ ợ LaiVăn h cọ Nam Ông M ng L c là tác ph m c a ai?ộ ụ ẩ ủ H Nguyên Tr ngồ ừL ch sị ử Tác ph m "Kháng chi n nh t đ nh th ng l i" đ c T ng bí th Tr ngẩ ế ấ ị ắ ợ ượ ổ ư ườChinh hoàn thành vào năm nào? 1947Đ a lýị Theo đi u ki n hình thành, mây đ c chia thành bao nhiêu nhóm?ề ệ ượ 4Th ểthao C u lông chính th c tr thành m t trong các môn th thao thi đ u ầ ứ ở ộ ể ất i Olympic vào năm nào?ạ 1992Nghệthu tậ Ông t c a ngh thu t hát x m, di n x ng dân gian là ai?ổ ủ ệ ậ ẩ ễ ướ Tr n Qu c Đĩnhầ ốLĩnhv cựkhác Healthcliff là m t nhân v t trong cu n ti u thuy t c a nhà văn nào?ộ ậ ố ể ế ủ Emily BronteHi uểbi tếchung Tr c đây tòa án đ c g i là gì?ướ ượ ọ Pháp đìnhTi ngếAnh What are B, C, D, F,... called in terms of phonetics of the Alphabet? ConsonantsToán Trong n a ngày, kim dài đ ng h quay đ c bao nhiêu vòng?ử ồ ồ ượ 720V t lýậ Khi có s chênh l ch nhi t đ gi a 2 m i hàn thì trong c p nhi t ự ệ ệ ộ ữ ố ặ ệSu t đi n đ ngấ ệ ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 106www.thuvienhoclieu .comđi n xu t hi n gì?ệ ấ ệHóa h cọ Công th c phân t c a đ m 2 lá là gì?ứ ử ủ ạ NH4NO3Sinhh cọ Vi c nghiên c u gi i ph u h c so sánh c a c a các loài sinh v t đã ệ ứ ả ẫ ọ ủ ủ ậch ra r ng c quan t ng đ ng ph n ánh sỉ ằ ơ ươ ồ ả ự ti nế hóa . . . . , cơ quant ng t ph n ánh sươ ự ả ự ti nế hóa .............. Đi n vào các c m t cònề ụ ừ thi u?ế Phân ly, Đ ng quyồVăn h cọ Hoàn thành câu th sau c a n sĩ Xuân Quỳnh: "Kh p n o giăng đ yơ ủ ữ ắ ẻ ầ........./Áo em s ý c găm đ y.ơ ỏ ầ Hoa c mayỏL ch sị ử T Lăng là tên lăng c a v vua nào?ư ủ ị Đ ng KhánhồĐ a lýị Ranh gi i d i c a v Trái Đ t đ c g i là gì?ớ ướ ủ ỏ ấ ượ ọ B m t Mohorovicicề ặTh ểthao C u th nào đ c m nh danh là "ng i không ph i"?ầ ủ ượ ệ ườ ổ Frank LampardNghệthu tậ Nhà hát c nh t c a sân kh u Vi t Nam hi n nay n m t nh nào?ổ ấ ủ ấ ệ ệ ằ ở ỉ Th a Thiên Huừ ếLĩnhv c ựkhác Ai là ng i sáng l p ra đ o Cao Đài n c ta?ườ ậ ạ ở ướ Ngô Văn ChiêuHi uểbi t ếchung Trong th n tho i Hy L p, ng i anh hùng Polluxầ ạ ạ ườ và nàng .......... là 2ng i con c a th n Zeus và nàng Leda.ườ ủ ầ HelenTi ngếAnh What is the only word in English having no vowels? RhythmToán Trong hình h c vector, h th c Charles còn đ c g i là quy t c gì?ọ ệ ứ ượ ọ ắ 3 đi mểV t lýậ G ng dùng trong giao thoa ánh sáng và nhi u x ánh sáng mang tênươ ễ ạnhà v t lý nào?ậ FresnelHóa h cọ H p ch t nào có đ c ng cao nh t?ợ ấ ộ ứ ấ SiCSinhh cọ Th c v t có hoa xu t hi n vào k nào?ự ậ ấ ệ ỉ KretaVăn h cọ "Ng i ch s i tóc làm t " là c m t dùng đ ch nhà văn nào?ườ ẻ ợ ư ụ ừ ể ỉ Nguy n TuânễL ch sị ử T ng truy n, th n Long H ng Đăng Ngàn, v vua Kinh D ng V ngươ ề ầ ồ ợ ươ ươlà con gái c a vua n c nào?ủ ướ H Đ ng Đìnhồ ộĐ a lýị Dãy núi nào là ranh gi i t nhiên gi a Campuchia và Thái Lan?ớ ự ữ Dangrek www.thuvienhoclieu .com Trang 107www.thuvienhoclieu .comTh ểthao N c nào đã giành ngôi v Á quân trong tr n chung k t World Cup t iướ ị ậ ế ạAnh năm 1966? Tây Đ cứNghệthu tậ Đàn Guitar Hawaii còn có tên g i khác là gì?ọ UkuleleLĩnhv cựkhác Thành viên th 151 c a WTO là n c nào?ứ ủ ướ TongaHi u ểbi t ếchung Đ a ch n k đ c phát hi n đ u tiên đâu?ị ấ ế ượ ệ ầ ở Trung Qu cốTi ngếAnh What do we call the person who writes plays? PlaywrightToán John Neper là ng i sáng t o ra phép toán nào?ườ ạ LogaritV t lýậ Khi kh i l ng tăng g p đôi thì chu kỳ con l c đ n tăng/gi m bao nhiêuố ượ ấ ắ ơ ảl n?ầ Không đ iổHóa h cọ Ch t đ c côn trùng s d ng đ làm tín hi u liên l c gi a các cá ấ ượ ử ụ ể ệ ạ ữth trong lo i, d d b n tình là gì?ể ạ ụ ỗ ạ PheromoneSinhh cọ Hoocmon nào quy t đ nh t i tính h ng sáng c a th c v t?ế ị ớ ướ ủ ự ậ AuxinVăn h cọ Ngôi sao nào đ c xem là bi u t ng c a văn h c?ượ ể ượ ủ ọ Sao KhuêL ch sị ử Bình Tây đ i nguyên soái là ai?ạ Tr ng Đ nhươ ịĐ a lýị Châu l c nào có s l ng qu c gia nhi u nh t trên th gi i?ụ ố ượ ố ề ấ ế ớ PhiTh ểthao Ngày th thao Vi t Nam là vào tháng nào trong năm?ể ệ 3 www.thuvienhoclieu .com Trang 108www.thuvienhoclieu .comNghệthu tậ Lo i tranh nào là qu c h a c a Trung Qu c?ạ ố ọ ủ ố Th y m củ ặLĩnhv cựkhác Vacxin BCG dùng ch a b nh gì?ữ ệ LaoHi u ểbi t ếchung T ng th ng nào là t ng th ng th 16 c a Hoa Kỳ?ổ ố ổ ố ứ ủ LincolnTi ngếAnh Which country has the most population density in the world? MonacoToán Thi t di n t o b i m t ph ng và m t hình t di n có t i đa bao ế ệ ạ ở ặ ẳ ộ ứ ệ ốnhiêu c nh?ạ 4V t lýậ V tinh t nhiên nào có nhi t đ th p nh t trong h m t tr i?ệ ự ệ ộ ấ ấ ệ ặ ờ TritonHóa h cọ Ng i ta dùng d ng c nào đ đo đ r u?ườ ụ ụ ể ộ ượ R u kượ ếSinhh cọ Tim c a các loài l ng c có bao nhiêu ngăn?ủ ưỡ ư 3Văn h cọ Bùi Đình Di m là tên th t c a nhà th nào?ệ ậ ủ ơ Quang DũngL ch sị ử T ng Duy Tân là lãnh t c a cu c kh i nghĩa nào?ố ụ ủ ộ ở Hùng LĩnhĐ a lýị Kinh tuy nế ............ đ Đông ch y d c đ t n cộ ạ ọ ấ ướ ta? 105Th ểthao Bá t c Piere de Cubertin là ng i đã khai sinh ra s ki n th thao nào?ướ ườ ự ệ ể OlympicNghệthu tậ B phim "Long Thành C m Gi Ca" đã đo t gi i th ng cánh di u ộ ầ ả ạ ả ưở ềvàng cho phim truy n nh a năm bao nhiêu?ệ ự 2010 www.thuvienhoclieu .com Trang 109www.thuvienhoclieu .comLĩnhv cựkhác Ai đ c m nh danh là "Tr ng chi u"?ượ ệ ạ ế Ph m Đôn Lạ ễHi u ểbi t ếchung C u kh ng là tên g i khác c a loài đ ng v t nào?ử ổ ọ ủ ộ ậ Bào ngưTi ngếAnh When was FIFA founded? 1904Toán "Hoàng t c a các nhà Toán h c" là ng i n c nào?ử ủ ọ ườ ướ Đ cứV t lýậ Nêu ng n g n công th c tính áp su t ch t l ng?ắ ọ ứ ấ ấ ỏ p=d.hHóa h cọ Công th c hóa h c c a gi m ăn là gì?ứ ọ ủ ấ CH3COOHSinhh cọ Ong m t có m y m t?ậ ấ ắ 5Văn h cọ Nguy n Kim Thành là tên th t c a nhà th nào?ễ ậ ủ ơ T H uố ữL ch sị ử V anh hùng đã l y mình c u pháo trong chi n d ch Đi n Biên Ph là ai?ị ấ ứ ế ị ệ ủ Tô Vĩnh Di nệĐ a lýị "Cù lao Ré" là tên g i khác c a đ o nào?ọ ủ ả Lý S nơTh ểthao World Cup 1930 có bao nhiêu đ i tuy n tham gia?ộ ể 13Nghệthu tậ Ikebana là ngh thu t gì c a Nh t B n?ệ ậ ủ ậ ả C m hoaắLĩnhv cựkhác Phiên b n m i nh t c a iOS là gì?ả ớ ấ ủ iOS 9.1 www.thuvienhoclieu .com Trang 110www.thuvienhoclieu .comHi u ểbi t ếchung Thành ph nào đông dân nh t Đông Nam Á?ố ấ JakartaTi ngếAnh Which language do Mexican usually speak? SpanishToán Th i nh , Pytago là h c trò nhà toán h c nào?ờ ỏ ọ ọ ThalèsV t lýậ Câu danh ngôn "Không ph i tôi quá thông minh, ch là tôi ch u b ả ỉ ị ỏnhi u th i gian h n v i r c r i" là c a ai?ề ờ ơ ớ ắ ố ủ Albert EinsteinHóa h cọ Kim lo i nào nh nh t?ạ ẹ ấ LiSinhh cọ Ti n ch t c a vitamin A là gì?ề ấ ủ Beta carotenVăn h cọ Ai đ c coi là nhà th đ u tiên c a phong trào Th m i?ượ ơ ầ ủ ơ ớ Phan KhôiL ch sị ử Nhà Tr n tr i qua bao nhiêu đ i vua?ầ ả ờ 12Đ a lýị Đ t n c nào có qu c kì không ph i hình vuông hay hình ch nh t?ấ ướ ố ả ữ ậ NepalTh ểthao Chích chòe là bi t danh c a câu l c b nào?ệ ủ ạ ộ Newcastle UnitedNghệthu tậ Ngh thu t vi t ch đ p đ c ng i Vi t Nam g i là gì?ệ ậ ế ữ ẹ ượ ườ ệ ọ Th phápưLĩnhv cựkhác Đ xóa 1 m c vĩnh vi n ta dùng t h p phím nào?ể ụ ễ ổ ợ Shift, DeleteHi u ểbi t ếchung Có bao nhiêu ti t khí trong m t năm?ế ộ 24 www.thuvienhoclieu .com Trang 111www.thuvienhoclieu .comTi ngếAnh Which country was football invented? EnglandToán S nguyên t nh nh t có 3 ch s ?ố ố ỏ ấ ữ ố 101V t lýậ ............... là m t đ i l ng trong v t lý, th hi n tác đ ng gây ra s ộ ạ ượ ậ ể ệ ộ ựquay quanh m t đi m ho c m t tr c c a m t v t th .ộ ể ặ ộ ụ ủ ộ ậ ể Momen l cựHóa h cọ Nguyên t nào theo ti ng Latin có nghĩa là "đá l a"?ố ế ử SilicSinhh cọ Trung khu đi u khi n c a ph n x không đi u ki n ng i là gì?ề ể ủ ả ạ ề ệ ở ườ T yủVăn h cọ Tr o Nha là bút danh c a nhà th nào?ả ủ ơ Xuân Di uệL ch sị ử N i chi n Anh đ c chia làm m y giai đo n chính?ộ ế ượ ấ ạ 3Đ a lýị Đ o Bouvet là khu v c t tr c a qu c gia nào?ả ự ự ị ủ ố Na UyTh ểthao WTF là tên m t t ch c c a môn th thao nào?ộ ổ ứ ủ ể TaekwondoNghệthu tậ Có bao nhiêu b phim cùng đ t 11 gi i th ng Oscar trong m t năm?ộ ạ ả ưở ộ 3Lĩnhv cựkhác Ai là bác s đ u tiên nghiên c u và s d ng v c xin đ phòng ỹ ầ ứ ử ụ ắ ểch ng b nh đ u mùa?ố ệ ậ Edward JennerHi u ểbi t ếchung Qu c gia Châu Á - Thái Bình D ng là thành viên không th ng tr c ố ươ ườ ựH i đ ng B o an Liên Hi p Qu c 2016-17?ộ ồ ả ệ ố Nh t B nậ ảTi ngếAnh Which movie has the highest rating on IMDb in 2015? Inside OutPH N 2:V T CH NG NG I V TẦ ƯỢ ƯỚ Ạ Ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 112www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 1:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự Kỳ L a, Tam Thanh... là các đ a danh n i ti ng thu c t nh nào?ừ ị ổ ế ộ ỉ L ng S nạ ơS 2 (6 kí t )ố ự L iố đánh ....................... bao g m các cu c ph c kích, đánh b t ng ,ồ ộ ụ ấ ờ ch pớnhoáng và rút lui nhanh Du kíchS 3 (7 kí t )ố ự Origami, Ikebana... là nh ng môn ngh thu t n i ti ng c a qu c gia nào?ữ ệ ậ ổ ế ủ ố Nh t B nậ ảS 4 (4 kí t )ố ự "T do - Bình đ ng - Bác ái" là ý nghĩa c a qu c kì n c nào?ự ẳ ủ ố ướ PhápS 5 (4 kí t )ố ự Cu c Nam Kỳ Kh i Nghĩa di n ra vào năm nào?ộ ở ễ 1940S 6 (11 kí t )ố ự Đ a hình Trung du và Mi n núi B c Bị ề ắ ộ g mồ 4 ............................ l nớ nhưSông Gâm, Đông Tri u,...ề Cánh cungnúiS 7 (4 kí t )ố ự Các di ch t i Văn hóa Hòa Bình ch ng t t i đây đã có ng i ỉ ạ ứ ỏ ạ ườnguyên th y th i kì ....................ủ ở ờ Đ đáồS 8 (8 kí t )ố ự T ch c chính tr - vũ trang trong n c, đ c thành l p vào ngày 19ổ ứ ị ướ ượ ậtháng 5 năm 1941 Vi t MinhệCh ng ng i v t ướ ạ ậ(6 kí t )ự B c S nắ ơCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 2:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự "Đ t n c hình l c lăng" là qu c gia nào?ấ ướ ụ ố PhápS 2 (11 kí t )ố ự Bi n nào là "ngã ba" c a các châu l c: Âu, Á và Phi?ể ủ ụ Đ a Trung H iị ảS 3 (4 kí t )ố ự Dãy núi nào l n và đ s nh t Tây Âu?ớ ồ ộ ấ AlpsS 4 (4 kí t )ố ự M t trong hai qu c gia c đ i ph ng Tâyộ ố ổ ạ ươ La Mã (Roma) www.thuvienhoclieu .com Trang 113www.thuvienhoclieu .comS 5 (15 kí t )ố ự Công trình ki n trúc n i ti ng v i đ nghiêng 3,97ế ổ ế ớ ộ 0, là n i Galileo đãơth c hi n thí nghi m r i t doự ệ ệ ơ ự Tháp nghiêngPisaS 6 (6 kí t )ố ự Thành ph nào đ c m nh danh là "thành ph c a các kênh đào"?ố ượ ệ ố ủ VeniceS 7 (14 kí t )ố ự Phong trào châu Âu kéo dài t th k 14 đ n th k 17 nh m ở ừ ế ỉ ế ế ỉ ằh i sinh tinh th n c a th i c đ iồ ầ ủ ờ ổ ạ Văn hóa Ph c H ngụ ưS 8 (13 kí t )ố ự Tôn giáo có nhi u tín đ nh t th gi i?ề ồ ấ ế ớ Thiên ChúaGiáoCh ng ng i v t ướ ạ ậ(6 kí t )ự ItaliaCH NG NG I V T 3:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Đ i tuy n bóng đá nào vô đ ch World Cup 5 l n?ộ ể ị ầ BrazilS 2 (4 kí t )ố ự Hòn đ o nào "hình cá s u v n dài trên bi n Caribe"?ả ấ ươ ể CubaS 3 (7 kí t )ố ự Gió m u d ch ch th i đ i khí h u nào?ậ ị ỉ ổ ở ớ ậ Nh t B nậ ảS 4 (5 kí t )ố ự Ng i Campuchiaườ s nả xu tấ ................ t cây th từ ố n tố Đ ngườS 5 (2 kí t )ố ự D ng th c v t gây h i cho cây tr ngạ ự ậ ạ ồ CỏS 6 (19 kí t )ố ự Vùng nào có s n l ng th y s n l n nh t c n c?ả ượ ủ ả ớ ấ ả ướ Đ ng b ng sông ồ ằC u LongửS 7 (4 kí t )ố ự Đ u l i nh y c m v i v nào nh t?ầ ưỡ ạ ả ớ ị ấ Ng tọS 8 (3 kí t )ố ự Tre là th c v t thân g , h Hòa th o, thân chia thành nhi uự ậ ỗ ọ ả ề.................... Đ tốCh ng ng i v t ướ ạ ậ(3 kí t )ự MíaCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 4:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp án www.thuvienhoclieu .com Trang 114www.thuvienhoclieu .comS 1 (7 kí t )ố ự Con sông nào dài nh t th gi i?ấ ế ớ Sông NilS 2 (11 kí t )ố ự Bi n nào có tên qu c t là "Mediterranean Sea"?ể ố ế Đ a TrungịH iảS 3 (6 kí t )ố ự Hoang m c l n nh t th gi i n m khu v c nào?ạ ớ ấ ế ớ ằ ở ự B c PhiắS 4 (7 kí t )ố ự Tên m t lo i gi y làm t m t loài cây cùng tên, là m t trong nh ng ộ ạ ấ ừ ộ ộ ữlo i gi y c nh t th gi iạ ấ ổ ấ ế ớ PapyrusS 5 (4 kí t )ố ự Thi t b nào đ c s d ng đ tính th i gian theo ngày?ế ị ượ ử ụ ể ờ L chịS 6 (4 kí t )ố ự Vua Norodom Sihanouk đã tuyên b đ c l p cho Campuchia vào ố ộ ậnăm nào? 1953S 7 (9 kí t )ố ự Công trình ki n trúc nào đ c ng i Maya s d ng làm n i t l ế ượ ườ ử ụ ơ ế ễth n linh?ầ Kim t thápựS 8 (4 kí t )ố ự Kênh đào n i li n Đ a Trung H i và Bi n Đ tên gì?ố ề ị ả ể ỏ SuezCh ng ng i v t ướ ạ ậ(5 kí t )ự Ai C pậCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 5:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (1 kí t )ố ự H p s nh nh t là s t nhiên nào?ợ ố ỏ ấ ố ự 4S 2 (3 kí t )ố ự Kim lo i nào đ c s d ng nhi u nh t trên th gi i?ạ ượ ử ụ ề ấ ế ớ S tắS 3 (10 kí t )ố ự ............. là m t hi n t ng chính tr - xã h i, s ti p t c c a chính tr b ng b oộ ệ ượ ị ộ ự ế ụ ủ ị ằ ạl c gi a các t p đoàn xã h i trong m t n c ho c gi a các n c hay liên minhự ữ ậ ộ ộ ướ ặ ữ ướcác n cướ Chi nếtranhS 4 (3 kí t )ố ự Phát minh quan tr ng nh t c a loài ng i là gì?ọ ấ ủ ườ L aử www.thuvienhoclieu .com Trang 115www.thuvienhoclieu .comS 5 (4 kí t )ố ự ............ đ c hình thành do n c nhi t đ th p, d dàng tìm th y hai c cượ ướ ở ệ ộ ấ ễ ấ ở ựhay trên núi cao BăngS 6 (2 kí t )ố ự Ánh sáng màu nào có tác d ng sinh lí y u nh t?ụ ế ấ ĐỏS 7 (7 kí t )ố ự Đ nh núi cao nh t Hi L p, là n i c a 12 v th n trong Th n tho i Hi L p ỉ ấ ạ ơ ở ủ ị ầ ầ ạ ạtên gì? OlympusS 8 (8 kí t )ố ự V t th có hình c u, quay quanh sao và có tâm sai nh g i là gì?ậ ể ầ ỏ ọ Hành tinhCh ng ng iướ ạv t (6 kí t )ậ ự Sao H aỏCH NG NG I V T 6:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự Ng i lên ngôi năm 1428, ch m d t 20 năm đô h c a gi c Minhườ ấ ứ ộ ủ ặ Lê L iợS 2 (2 kí t )ố ự S bé nh t có hai ch s mà căn b c 3 c a nó có 1 ch s là s nào?ố ấ ữ ố ậ ủ ữ ố ố 27S 3 (5 kí t )ố ự Kinh đô c a n c ta th i nhà H tên là gì?ủ ướ ờ ồ Tây ĐôS 4 (10 kí t )ố ự Cây c u nào là cây c u duy nh t b c qua sông Mã trong th k XX?ầ ầ ấ ắ ế ỉ Hàm R ngồS 5 (5 kí t )ố ự V n qu c gia nào n m hai huy n Nh Thanh, Nh Xuân và đ cườ ố ằ ở ệ ư ư ượxem là m t trong nh ng v n qu c gia đ p nh t c n c?ộ ữ ườ ố ẹ ấ ả ướ B n EnếS 6 (6 kí t )ố ự Con sông nào xu t hi n trong bài th Tây Ti n (Quang Dũng)?ấ ệ ơ ế Sông MãS 7 (13 kí t )ố ự Nhà n c Văn Lang - Âu L c ra đ i d a trên n n t ng c a n n văn ướ ạ ờ ự ề ả ủ ềhóa nào? Văn hóa Đông S nơS 8 (7 kí t )ố ự Bà Tri u là ng i qu n nào (theo phân chia hành chính t i th k III)?ệ ườ ậ ạ ế ỉ C u ChânửCh ng ng i ướ ạv t (8 kí t )ậ ự Thanh Hóa www.thuvienhoclieu .com Trang 116www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V T 7:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (1 kí t )ố ự Khu v c Tây B c và vùng Tây Nguyên có t ng c ng bao nhiêu t nh?ự ắ ổ ộ ỉ 9S 2 (4 kí t )ố ự Cu c Binh bi n Đô L ng di n ra vào năm nào?ộ ế ươ ễ 1941S 3 (3 kí t )ố ự Phân s Ai C p l n nh t nh h n 1 có m u s là s chính ph ng ố ậ ớ ấ ỏ ơ ẫ ố ố ươlà phân s nào?ố 1/4S 4 (7 kí t )ố ự "Ba ....................... " là tên g i c a phong trào thi đua do Banọ ủ ch pấhành Thành đoàn Hà N i phát đ ng trong th p niên 60 c a th ộ ộ ậ ủ ếk XX?ỉ S n sàngẵS 5 (11 kí t )ố ự Đi n t còn thi u trong bài hát sau: "G p nhau d i tr i thu Hà N i -ề ừ ế ặ ướ ờ ộ........................ r c trong n ng vàng t i"ự ắ ươ Khăn quàng đỏS 6 (7 kí t )ố ự Nông Văn D n là tên th t c a ai?ề ậ ủ Kim Đ ngồS 7 (16 kí t )ố ự Đi n t còn thi u trong câu hát sau: "Ai yêu Bác H Chí Minh h nề ừ ế ồ ơ..........................................." Thi u niên ếNhi đ ngồS 8 (7 kí t )ố ự T nh nào giáp Hà Giang v phía Tây và giáp B c K n v phía Nam?ỉ ề ắ ạ ề Cao B ngằCh ng ng iướ ạv t (30 kí t )ậ ự Đ i Thi u niên ộ ếTi n phong H ề ồChí MinhCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 8:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (10 kí t )ố ự Ph ng ti n thông tin đ i chúng, truy n tín hi u hình nh và âm thanhươ ệ ạ ề ệ ả Truy n hìnhềS 2 (2 kí t )ố ự các n c ph ng Tây, trong các căn nhà cao t ng, t ng này th ng Ở ướ ươ ầ ầ ườđ c kí hi u là 12Bượ ệ 13 www.thuvienhoclieu .com Trang 117www.thuvienhoclieu .comS 3 (7 kí t )ố ự Ngày đ u tiên c a m t tháng là th B y. V y ngày 9 c a tháng đó r i ầ ủ ộ ứ ả ậ ủ ơvào th m y?ứ ấ Ch nh tủ ậS 4 (5 kí t )ố ự T này đ c dùng đ ch vi c m t ng i h c t p t i n c ngoài.ừ ượ ể ỉ ệ ộ ườ ọ ậ ạ ướ Du h cọCh ng ng iướ ạv t (19 kí t )ậ ự Đ ng lên ườđ nh ỉOlympiaCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 9:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự Dân t c thi u s trên 1 tri u dân Vi t Nam, sinh s ng ch y u khu v c ộ ể ố ệ ở ệ ố ủ ế ở ựĐ ng b ng sông C u Longồ ằ ử KhmerS 2 (6 kí t )ố ự Trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa l n nh t c a m t qu c gia; tên g i ị ế ớ ấ ủ ộ ố ọnày th ng dùng th i kì Trung đ iườ ở ờ ạ Kinh đôS 3 (6 kí t )ố ự H n c ng t l n nh t Đông Nam Áồ ướ ọ ớ ấ Bi n Hể ồS 4 (8 kí t )ố ự Các đô th lo i 1 và 2 n c ta đ u đ c g i v i tên g i nàyị ạ ở ướ ề ượ ọ ớ ọ Thànhphố www.thuvienhoclieu .com Trang 118www.thuvienhoclieu .comCh ng ướng i v t (6 kíạ ật )ự AngkorCH NG NG I V T 10:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự Fukuoka, Sendai, Sapporo là các thành ph c a n cố ủ ướnào? Nh t B nậ ảS 2 (14 kí t )ố ự Nguyên nhân chính c a hi n t ng nóng lên toàn c uủ ệ ượ ầ Hi u ng nhà kínhệ ứS 3 (4 kí t )ố ự S nào là s nh nh t l n h n 2000 chia h t cho 503?ố ố ỏ ấ ớ ơ ế 2012S 4 (12 kí t )ố ự T ch c qu c t l n nh t th gi iổ ứ ố ế ớ ấ ế ớ Liên Hi p Qu cệ ốCh ng ng i v t (16 kí ướ ạ ật )ự Ngh đ nh th ị ị ưKyoto www.thuvienhoclieu .com Trang 119www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V T 11:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự Đ qu c nào đ c m nh danh là "đ qu c m t tr i ế ố ượ ệ ế ố ặ ờkhông bao gi l n"?ờ ặ AnhS 2 (4 kí t )ố ự VI.Lenin đã nh n đ nh v đ qu c nào là "đ qu c cho vay ậ ị ề ế ố ế ốlãi"? PhápS 3 (12 kí t )ố ự Thành ph l n nh t mi n Nam năm 1945ố ớ ấ ề Sài Gòn -Ch L nợ ớS 4 (13 kí t )ố ự B tr ng B Y t đ u tiên c a n c Vi t Nam Dân ộ ưở ộ ế ầ ủ ướ ệch C ng hòa là ai?ủ ộ Ph m ạNg c ọTh chạ CH NG NG I V T 12:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (10 kíốt )ự C m D ch v kinh t - khoa h c kĩ thu t vòng ngoài, xa nh t ụ ị ụ ế ọ ậ ở ấso v i đ t li nớ ấ ề Nhà giànDK1 www.thuvienhoclieu .com Trang 120Ch ng ng i ướ ạv t (15 kí t )ậ ự Nam B ộkháng chi nếwww.thuvienhoclieu .comS 2 (3 kí t )ố ự S l n nh t có 3 ch s , chia 2 thu đ c s có 3 ch s mà chố ớ ấ ữ ố ượ ố ữ ố ữs li n tr c kém ch s li n sau 2 đ n v ?ố ề ướ ữ ố ề ơ ị 936S 3 (10 kíốt )ự C quan ngôn lu n c a Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ơ ậ ủ ộ ả ồTP H Chí Minh?ồ Báo Tu iổtrẻS 4 (4 kí t )ố ự In which day was White Day held? 14/3 CH NG NG I V T 13:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự MDCXCVIII là bi u di n La Mã c a s t nhiên nào?ể ễ ủ ố ự 1698S 2 (4 kí t )ố ự N u m t h t cát r i vào trong c th c a trai, sau m t th i gian, ế ộ ạ ơ ơ ể ủ ộ ờnó s chuy n thành th nàyẽ ể ứ Ng cọS 3 (10 kí t )ố ự Năm Bính Thìn cu i cùng c a th k XX là năm nào?ố ủ ế ỉ 1976S 4 (4 kí t )ố ự Sau khi Cù Lao Ph b tàn phá, ng i Hoa đã di chuy n đ n và ố ị ườ ể ếl p nên đ a danh nàyậ ị Ch L nợ ớ www.thuvienhoclieu .com Trang 121Ch ng ng iướ ạv t (16 kí t )ậ ự Góp đá xâyTr ng Saƣờwww.thuvienhoclieu .comCh ng ng iướ ạv t (17 kí t )ậ ự Thành ph H ố ồChí MinhCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 14:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự ............ là v t th ng có hình ch nh t và đ i di n cho m t qu c ậ ườ ữ ậ ạ ệ ộ ốgia Qu c kìốS 2 (4 kí t )ố ự MCMXL là s La Mã có giá tr bao nhiêu trong h th p phân?ố ị ệ ậ 1940S 3 (6 kí t )ố ự Ngã ba Gi ng, V n tr u Bà Đi m là nh ng đ a danh n i ti ng ồ ườ ầ ể ữ ị ổ ết i huy n nào Thành ph H Chí Minh?ạ ệ ở ố ồ Hóc MônS 4 (11 kíốt )ự T ng Bí th th t c a Đ ng là ai?ổ ư ứ ư ủ ả Nguyễn Văn Cừ www.thuvienhoclieu .com Trang 122www.thuvienhoclieu .comCh ng ướng i v t (14 ạ ậkí t )ự Nam Kì kh i nghĩaởCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 15:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Nam Cao sinh vào năm nào? 1915S 2 (8 kí t )ố ự Năm 2003, t nh C n Th tách ra thành thành ph C n Th vàỉ ầ ơ ố ầ ơt nh nào n a?ỉ ữ H u GiangậS 3 (7 kí t )ố ự "Th ng" trong thành ng "phi th ng b t phú" ch nh ng ươ ữ ươ ấ ỉ ững i làm ngh gì?ườ ề Buôn bánS 4 (1 kí t )ố ự S nguyên t Mersenne l n nh t có 1 ch s là s nào?ố ố ớ ấ ữ ố ố7Ch ng ng iướ ạv t (15 kí t )ậ ự Ch n i ợ ổPh ng ụHi pệCH NG NG I V T 16:ƯỚ Ạ Ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 123www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (8 kíốt )ự S pi g n li n v i hình ph ng nào?ố ắ ề ớ ẳ HìnhtrònS 2 (3 kíốt )ự Thái B ch là tên g i khác c a sao nào?ạ ọ ủ KimS 3 (7 kíốt )ự Hành tinh nào l n nh t trong các hành tinh đ t đá c a H M t Tr i?ớ ấ ấ ủ ệ ặ ờ TráiĐ tấS 4 (8 ốkí t )ự Khái ni m "L c Lorentz tác d ng lên m t đi n tích đi m" th ng đ c ệ ự ụ ộ ệ ể ườ ượdùng đ đ nh nghĩa môi tr ng v t ch t nào?ể ị ườ ậ ấ T ừtr ngườ CH NG NG I V T 17:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kíốt )ự Cúng gi , th p h ng th ng đ c g i chung là gì?ỗ ắ ươ ườ ượ ọ ThờS 2 (6 ốkí t )ự B tranh b n b c, cùng treo v i nhau, th ng v các c nh câu cá,ộ ố ứ ớ ườ ẽ ảđ n c i, cày ru ng, đ c sách ho c xuân - h - thu - đông...?ố ủ ộ ọ ặ ạ T bìnhứ www.thuvienhoclieu .com Trang 124Ch ngướng i v t ạ ậ(5 kí t )ự La bànwww.thuvienhoclieu .comS 3 (6 ốkí t )ự Trong câu "Nh p chày Yên Thái, m t g ng Tây H ", đ a danh ị ặ ươ ồ ịYên Thái n i ti ng v i ngh làm v t gì?ổ ế ớ ề ậ Gi y dóấS 4 (7 ốkí t )ự Là m t b ph n c a văn h c Vi t Nam, và là ch ng đ u c a n n văn ộ ộ ậ ủ ọ ệ ặ ầ ủ ềh c dân t c?ọ ộ Dângian CH NG NG I V T 18:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (8 kí t )ố ự Đ i l ng v t lý đ c tr ng cho s c n tr dòng đi n c a m t ạ ượ ậ ặ ư ự ả ở ệ ủ ộm ch đi n khi có m t hi u đi n th đ t vào là gì?ạ ệ ộ ệ ệ ế ặ Tr ởkhángS 2 (7 kí t )ố ự Liên k t c ng hoá tr gi a nguyên t c a các nguyên t có đ âm ế ộ ị ữ ử ủ ố ộđi n không b ng nhau có tính ch t nh th nào?ệ ằ ấ ư ế Phânc cựS 3 (1 kí t )ố ự Trong h th p l c phân, kí t nào có giá tr l n nh t?ệ ậ ụ ự ị ớ ấ FS 4 (8 kí t )ố ự Các thành ph n c b n có th ghép n i thành m ch đi n t hay thi t ầ ơ ả ể ố ạ ệ ử ếb đi n t đ c g i là gì?ị ệ ử ượ ọ Linhki nệ www.thuvienhoclieu .com Trang 125Ch ngướng i v t ạ ậ(14 kí t )ự TranhHàngTr ngốwww.thuvienhoclieu .comCh ng ng iướ ạv t (6 ậ kí t )ự T ụđi nệCH NG NG I V T 19:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kíốt )ự Hình s điẽ đôi v iớ ................. ? BóngS 2 (3 kíốt )ự Karl Landsteiner đã đo t gi i Nobel cho công trình v phân lo i ch t gì?ạ ả ề ạ ấ MáuS 3 (8 ốkí t )ự Edwin Hubble không đ c trao gi i Nobel vì th i ông s ng ch a có gi i ượ ả ờ ố ư ảNobel v lĩnh v c nào?ề ự ThiênvănS 4 (7 ốkí t )ự M t ph ng Trái Đ t chuy n đ ng quanh M t Tr i g i là m t ph ng ặ ẳ ấ ể ộ ặ ờ ọ ặ ẳHoàng Đ o, còn m t ph ng M t Trăng chuy n đ ng quanh Trái Đ t ạ ặ ẳ ặ ể ộ ấthì đ c g i là m t ph ng gì?ượ ọ ặ ẳ B cạh đ oạ www.thuvienhoclieu .com Trang 126www.thuvienhoclieu .com CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 20:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự H c sinh toàn th gi i s đ c ngh h c vào mùa nào trong năm?ọ ế ớ ẽ ượ ỉ ọ Mùa hèS 2 (9 kí t )ố ự Đ i l ng nào là tích s c a kh i l ng và v n t c?ạ ượ ố ủ ố ượ ậ ố Đ ngộl ngượS 3 (3 kí t )ố ự Có câu “M t s b t tín, v nộ ự ấ ạ s b tự ấ ...... ”. T nào cònừ thi uế TinS 4 (7 kí t )ố ự Đây là m t đ ng tròn t ng t ng, dài kho ng 40075km, có ýộ ườ ưở ượ ảnghĩa r t quan tr ngấ ọ Xích đ oạCh ng ướng i v t (10 ạ ậkí t )ự Gió m u ậd chịCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 21: www.thuvienhoclieu .com Trang 127Ch ngướng i v tạ ậ(10 kí t )ự Nguy tệth cựwww.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (6 kí t )ố ự ............... là đ ng đ c v ch ra b i m t v t th chuy n đ ng. ườ ượ ạ ở ộ ậ ể ể ộT nào còn thi u?ừ ế Qu ỹđ oạS 2 (7 kí t )ố ự Đ ng s c t c a dòng đi n th ng là nh ng đ ng cong có tính ch tườ ứ ừ ủ ệ ẳ ữ ườ ấnh th nào?ư ế KhépkínS 3 (6 kí t )ố ự Hành tinh nào có kh i l ng riêng nh nh t trong h M t Tr i?ố ượ ỏ ấ ệ ặ ờ SaoThổS 4 (8 kí t )ố ự Các h t v t ch t c nh phân tán trong kho ng không gi a các ạ ậ ấ ỡ ỏ ả ữthiên th , c u t o nên các tinh vân đ c g i là gì?ể ấ ạ ượ ọ B i ụvũ trụCh ng ướng i v t (7 ạ ậkí t )ự VànhđaiCH NG NG I V T 22:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Chi n tranh th gi i th nh t k t thúc vào năm nào?ế ế ớ ứ ấ ế 1918S 2 (7 kí t )ố ự Non Côi, sông V là nh ng đ a danh thu c t nh/thành ph nào?ị ữ ị ộ ỉ ố Nam Đ nhịS 3 (9 kí t )ố ự Nhà th H u Th nh hi n đang là Chơ ữ ỉ ệ ủ t chị c aủ ........................ Vi tệNam. Đi n vào ch tr ng?ề ỗ ố H i ộNhà văn www.thuvienhoclieu .com Trang 128www.thuvienhoclieu .comS 4 (9 kí t )ố ự Lev Tolstoi và Maksim Gorky có 1 tác ph m trùng tên v i nhau. ẩ ớĐó là tác ph m nào?ẩ Th i thờ ơuấCh ng ng iướ ạv t (10 kí t )ậ ự Nguyên H ngồCH NG NG I V T 23:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kíốt )ự Hi n t ng m t s h t nhân nguyên t không b n, t bi n đ i và phát ệ ượ ộ ố ạ ử ề ự ế ổra b c x h t nhân đ c g i là gì?ứ ạ ạ ượ ọ PhóngxạS 2 (5 kíốt )ự Kho ng th i gian t lúc b t đ u nhi m b nh đ n lúc tri u ch ng b nh ả ờ ừ ắ ầ ễ ệ ế ệ ứ ệb c l ra ngoài đ c g i là gì?ộ ộ ượ ọ b nhỦ ệS 3 (8 kíốt )ự Hình th c phân bào r t đ n gi n, không có s hình thành thoi vô s c ứ ấ ơ ả ự ắđ c g i là gì?ượ ọ Tr cựphânS 4 (5 kíốt )ự Hi n t ng nh ng t bào có kh năng xâm l n nh ng mô khác ệ ượ ữ ế ả ấ ữb ng cách phát tri n tr c ti p vào mô lân c n ho c di chuy n đ n ằ ể ự ế ậ ặ ể ến i xa đ c g i là gì?ơ ượ ọ Di căn www.thuvienhoclieu .com Trang 129www.thuvienhoclieu .comCh ngướng i v t (6 ạ ậkí t )ự Ung thưCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 24:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự T t nào Trung Qu c đ t ng nh m t nhân v t th i S cóế ở ố ể ưở ớ ộ ậ ờ ởtên là Gi i T Thôi?ớ ử Hàn th cựS 2 (7 kí t )ố ự Th th th t ngôn t tuy t còn đ c g i v i cái tên nào?ể ơ ấ ứ ệ ượ ọ ớ Tuy t cúệS 3 (9 kí t )ố ự Ti n gi y là phát minh c a n c nào?ề ấ ủ ướ TrungQu cốS 4 (4 kí t )ố ự Quá trình dùng n c đ làm chín th c ăn đ c g i là gì?ướ ể ứ ượ ọ Lu cộCh ng ướng i v t (12 ạ ậkí t )ự Bánh trôin cướCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 25:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp án www.thuvienhoclieu .com Trang 130www.thuvienhoclieu .comS 1 (10 kí t )ố ự 1 sao 0 v ch là đ ch quân hàm nào?ạ ể ỉ Thi uết ngướS 2 (1 kí t )ố ự S nguyên t duy nh t ch nố ố ấ ẵ2S 3 (8 kí t )ố ự H u h t ng i Vi t Nam đ c c sang Trung Qu c đ u đ c h cầ ế ườ ệ ượ ử ố ề ượ ọ tr ng quân s nào?ở ườ ự HoàngPhốS 4 (6 kí t )ố ự Các làng ngh n i ti ng nh Bát Tràng, Kiêu K hay Ninh Hi p đ uề ổ ế ư ỵ ệ ềthu c huy n nào c a Hà N i?ộ ệ ủ ộ Gia LâmCh ng ướng i v t (9 kíạ ật )ự Nguy n ễS nơCH NG NG I V T 26:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (1 ốkí t )ự C nh góc vuông có giá tr l c a tam giác Ai C p có giá tr b ng bao ạ ị ẻ ủ ậ ị ằnhiêu?3S 2 (4 kíốt )ự Cho bi t “Năm Châu Phi” là năm nào?ế 1960 www.thuvienhoclieu .com Trang 131www.thuvienhoclieu .comS 3 (7 kíốt )ự Đ i h c do nhà n c (trung ng ho c đ a ph ng) đ u t v kinh phíạ ọ ướ ươ ặ ị ươ ầ ư ềvà c s v t ch t (đ t đai, nhà c a) và ho t đ ng ch y u b ng kinh ơ ở ậ ấ ấ ử ạ ộ ủ ế ằphí t các ngu n tài chính công ho c các kho n đóng góp đ c g i là ừ ồ ặ ả ượ ọgì? Công l pậS 4 (12 kíốt )ự Tên cũ c a H c vi n Ngo i giao làủ ọ ệ ạ H cọ vi nệ ............................... C mụ từnào còn thi u?ế Quan hệqu c tố ếCh ngướng i v tạ ậ(17 kí t )ự Đ i ạh c ọNgo i ạth ngươCH NG NG I V T 27:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự T nh nào n i h p nh t theo chi u Đông - Tây c a d i đ t hình ỉ ở ơ ẹ ấ ề ủ ả ấch S c a Vi t Nam?ữ ủ ệ Qu nảg BìnhS 2 (6 kí t )ố ự Kho ng th i gian t 1627 đ n 1672 là giai đo n phân tranh c a Đàngả ờ ừ ế ạ ủNgoài c a nhà Lê - Tr nh và Đàng Trong c a nhà h gì?ủ ị ủ ọ Nguy nễS 3 (8 kí t )ố ự Ai là ng i đ u tiên đ t n n móng cho ngh thu t tu ng c a Vi t ườ ầ ặ ề ệ ậ ồ ủ ệNam? Đào DuyTừS 4 (8 kí t )ố ự Các v trí nh th môn và h u v có công vi c chính là gì?ị ư ủ ậ ệ ệ PhòngthủCh ngướng i v t (7 kí ạ ậ Lũy Th yầ www.thuvienhoclieu .com Trang 132www.thuvienhoclieu .comt )ựCH NG NG I V T 28:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kíốt )ự Tên g i c a nhóm hidrocacbon không no có công th c chung làọ ủ ứ(C5H8)n TecpenS 2 (9 kíốt )ự Hi n t ng v n chuy n kh i l ng c a phân t kèm theo s d i ch ệ ượ ậ ể ố ượ ủ ử ự ờ ỗc a phân t đ c g i là gì?ủ ử ượ ọ Khu cếh tánS 3 (7 kíốt )ự Tên g i c a vùng đ t Tây Nam Á, ng v i Iraq và Syria ngày nay, ọ ủ ấ ở ứ ớđ c xem là cái nôi c a nhi u n n văn minh thành th th i s khaiượ ủ ề ề ị ờ ơ L ngưỡHàS 4 (7 kíốt )ự Lo i ch t l ng đ c tinh ch (thông th ng nh t là b ng cách ch ng ạ ấ ỏ ượ ế ườ ấ ằ ưc t b ng h i ho c n c) t lá cây, thân cây, hoa, v cây, r cây, ho c ấ ằ ơ ặ ướ ừ ỏ ễ ặnh ng thành ph n khác c a th c v t đ c g i là gì?ữ ầ ủ ự ậ ượ ọ Tinhd uầCh ngướng i v t ạ ậ(7 kí t )ự N cướhoaCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 29: www.thuvienhoclieu .com Trang 133www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kíốt )ự T p h p các nguyên t hay phân t hay các h t nói chung trong đóậ ợ ử ử ạcác h t có th t do chuy n đ ng trong không gian đ c g i là gì?ạ ể ự ể ộ ượ ọ KhíS 2 (7 kíốt )ự Anot và Catot đ c g i chung là gì?ượ ọ Điện c cựS 3 (6 kíốt )ự 99% v t ch t th y đ c trong vũ tr t n t i d ng nào?ậ ấ ấ ượ ụ ồ ạ ở ạ PlasmaS 4 (3 ốkí t )ự Quá trình dùng đ liên k t các chi ti t/k t c u ho c đ p ph lên b ể ế ế ế ấ ặ ắ ủ ềm t v t li u đ t o nên m t l p b m t có tính năng đáp ng yêu ặ ậ ệ ể ạ ộ ớ ề ặ ức uầs d ng đ c g i là gì?ử ụ ượ ọ HànCh ngướng i v t ạ ậ(11 kí t )ự H ồquangđi nệCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 30:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự M m, CD, Bluray, MiniCD,…là các d ng khác nhau c aề ạ ủ....................... ĐĩaS 2 (7 kí t )ố ự Wolf, Clay hay Abel là nh ng gi i th ng trong lĩnh v c khoa h cữ ả ưở ự ọnào? Toánh cọ www.thuvienhoclieu .com Trang 134www.thuvienhoclieu .comS 3 (3 kí t )ố ự Đo n tre, g ..., th ng có đ u nh n, dùng đ c m vào đ t ạ ỗ ườ ầ ọ ể ắ ấho c vào v t khác đ c g i là gì?ặ ậ ượ ọ C cọS 4 (5 kí t )ố ự Ph ng pháp gi i toán dùng trong các ch ng trình máy tính trong ươ ả ươđó có m t hàm t g i chính nó đ c g i là gì?ộ ự ọ ượ ọ Đ quyệCh ng ng iướ ạv t (9 kí t )ậ ự Tháp Hà N iộCH NG NG I V T 31:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự Nguy n Phan Chánh là ho sĩ n i ti ng Vi t Nam v i nh ng ễ ạ ổ ế ệ ớ ữtác ph m tranh trên ch t li u nào?ẩ ấ ệ L aụS 2 (9 kí t )ố ự Đ ng C Ng Hà N i x a ngày nay mang tên là gì?ườ ổ ư ở ộ ư ThanhNiênS 3 (5 kí t )ố ự Đ m Xác Cáo, Lãng B c, Đoài H ,… là nh ng tên khác c a ầ ạ ồ ữ ủđ a danh nào?ị H TâyồS 4 (5 kí t )ố ựLàng ngh đúc đ ng n i ti ng khu v c qu n Ba Đình, Hà N i có tênề ồ ổ ế ở ự ậ ộlà gì? Ngũ Xã www.thuvienhoclieu .com Trang 135www.thuvienhoclieu .com CH NG NG I V T 32:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 ốkí t )ự Toàn b nói chung các tr n chi n đ u di n ra trên m t chi n tr ng và ộ ậ ế ấ ễ ộ ế ườtrong m t th i gian, ti n hành theo k ho ch và ý đ nh th ng nh t, ộ ờ ế ế ạ ị ố ấnh m th c hi n m c đích chi n l c nh t đ nh đ c g i là gì?ằ ự ệ ụ ế ượ ấ ị ượ ọ Chiến d chịS 2 (5 kíốt )ự Bi u t ng c a nhãn hi u bia Anchor là gì?ể ượ ủ ệ MỏneoS 3 (4 kíốt )ự V th m sát M Lai x y ra vào năm nào?ụ ả ỹ ả 1968S 4 (11 kíốt )ự Thành ph nào có dân s th p nh t c n cố ố ấ ấ ả ướ ĐiệnBiênPhủ www.thuvienhoclieu .com Trang 136Ch ng ng iướ ạv t (10 kí t )ậ ự H TrúcồB chạwww.thuvienhoclieu .comCh ngướng i v tạ ậ(11 kí t )ự Tr nậKheSanhCH NG NG I V T 33:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự Đây là m tộ bộ ph nậ c aủ hệ th ngố tư pháp hình sự c aủ nhà n c,ướ đ cượ s d ng đ giam gi tùử ụ ể ữ nhân Nhà tùS 2 (6 kí t )ố ự D u v t c a quá kh còn l u l i trong lòng đ t ho c trên m t đ t có ấ ế ủ ứ ư ạ ấ ặ ặ ấý nghĩa v m t văn hóa và l ch s đ c g i là gì?ề ặ ị ử ượ ọ Di tíchS 3 (5 kí t )ố ự Bi n s m đ u b ng s 40 là c a t nh/thành ph tr c thu c TW nào?ể ố ở ầ ằ ố ủ ỉ ố ự ộ Hà N iộS 4 (9 kí t )ố ự >Th i kỳ t 1884 đ n 1945 c a n c ta đ c g i là th i gì?ờ ừ ế ủ ướ ượ ọ ờ PhápthuộcCh ng ướng i v t (5 ạ ậkí t )ự Ho LòảCH NG NG I V T 34:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp án www.thuvienhoclieu .com Trang 137www.thuvienhoclieu .comS 1 (9 kí t )ố ự Là m t ph n c a Trái Đ t, g m có t ng trên c a th ch quy n, t ng đ i ộ ầ ủ ấ ồ ầ ủ ạ ể ầ ốl u và bình l u c a khí quy n và toàn b thu quy n?ư ư ủ ể ộ ỷ ể Sinh quy nểS 2 (6 kí t )ố ự Huy n bi n duy nh t c a Thành ph H Chí Minh?ệ ể ấ ủ ố ồ C n Giầ ờS 3 (10 ốkí t )ự Đ ngườ 9, Hàng D ng,ươ Tr ngườ S n,…ơ là nh ngữ …. cách m ngạ c aủ n c ta. T nào cònướ ừ thi u?ế NghĩatrangS 4 (12 kíốt )ự Lo i r ng nào nh ng c a sông l n ven bi n, có nh ng lo i cây đ c ạ ừ ở ữ ử ớ ể ữ ạ ặh u nh đ c, sú, v t,….?ữ ư ướ ẹ R ngừng pậm nặCh ng ướng i v t (7 kíạ ật )ự R ngừSácCH NG NG I V T 35:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (3 kí t )ố ự N cướ c ngườ toan vì hoà tan đ cượ vàng nên đôi khi nó còn đ cượ g iọ là n c gì?ướ VuaS 2 (8 kí t )ố ự Là m t trong năm giác quan?ộ Kh uứgiácS 3 (3 kí t )ố ựM t khu v c trên Trái Đ t mà ng i ta quy c s d ng cùng m t th i ộ ự ấ ườ ướ ử ụ ộ ờgian tiêu chu n đ c g i là m t … gi . T nào còn thi u?ẩ ượ ọ ộ ờ ừ ế MúiS 4 (3 kí t )ố ựNinh Giang, Làng Giá, C u c, T Tr ,…là nh ng vùng n i ti ng v i ầ Ố ứ ụ ữ ổ ế ớlo i bánh nào?ạ Gai www.thuvienhoclieu .com Trang 138www.thuvienhoclieu .com CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 36:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự WB là tên vi t t t c a Ngân hàng …. T nào còn thi u?ế ắ ủ ừ ế Qu c tố ếS 2 (4 kí t )ố ự N c nào đông dân th nhì th gi i?ướ ứ ế ớ n ĐẤ ộS 3 (9 kí t )ố ựKi n trúc von Neumann là ki n trúc đ c s d ng b i h u h t các … ế ế ượ ử ụ ở ầ ếhi n nay. C m t nào còn thi u?ệ ụ ừ ế Máy vitínhS 4 (8 kí t )ố ựTrong thiên văn h c, đ a ch t h c, và c sinh v t h c, mya là ọ ị ấ ọ ổ ậ ọđ n v đ c s d ng đ đo cái gì?ơ ị ượ ử ụ ể Th iờgianCh ng ướng i v t (5 ạ ậkí t )ự C vuaờCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 37:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánLà m t trong “ngũ th ng”?ộ ườ Lễ www.thuvienhoclieu .com Trang 139Ch ng ng iướ ạv t (8 kí t )ậ ự S u ầriêngwww.thuvienhoclieu .comS 1 (2 kí t )ố ựS 2 (6 kí t )ố ựBài th Tình già c a Phan Khôi đ c coi nh tác ph m cho m t ơ ủ ượ ư ẩ ộphong trào văn h c n i ti ng n c ta. Đó là phong trào nào?ọ ổ ế ở ướ Thơm iớS 3 (9 kí t )ố ựTên m t truy n thuy t Trung Qu c cũng t ng t nh truy n thuy t ộ ề ế ở ố ươ ự ư ề ếT Th c g p tiên n c ta?ừ ứ ặ ở ướ ThiênThaiS 4 (7 kí t )ố ựLà m t nhánh c a ngh thu t trình di n, đ c hi u nh nh ng bu i ộ ủ ệ ậ ễ ượ ể ư ữ ổbi u di n tr c ti p và mang tính k ch.ể ễ ự ế ị Sân khấuCh ng ướng i v t (5 kíạ ật )ự Th Lế ữCH NG NG I V T 38:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Cu c Chi n tranh nha phi n đ u tiên gi a Trung Qu c và các đ ộ ế ế ầ ữ ố ếqu c ph ng Tây n ra vào năm nào?ố ươ ổ 1840S 2 (4 kí t )ố ự Ph n ph c ng trong khoang mi ng có tác d ng nghi n và ầ ụ ứ ệ ụ ềxé th c ăn đ c g i là gì?ứ ượ ọ RăngS 3 (3 kí t )ố ựCh nghĩa đ qu c c a n c nào đ c g i là ch nghĩa đ qu c ủ ế ố ủ ướ ượ ọ ủ ế ốth c dân?ự AnhS 4 (8 kí t )ố ựUPU là tên vi t t t ti ng Anh c a Liên minh …. Th gi i. T nào ế ắ ế ủ ế ớ ừcòn thi u?ế B u ưchính www.thuvienhoclieu .com Trang 140www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i v t ướ ạ ậ(6 kí t )ự Tem thưCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 39:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự Trong 7 c p phân lo i sinh h c, c p nào đ ng chính gi a?ấ ạ ọ ấ ứ ữ BộS 2 (8 kí t )ố ựNhà th Đ Trung Quân và nhà th Giang Nam đ u có bài th ơ ỗ ơ ề ơtên là gì? Quê h ngươS 3 (6 kí t )ố ựC h c d a trên các đ nh lu t c a Newton đ c g i là gì?ơ ọ ự ị ậ ủ ượ ọ C đi nổ ểS 4 (6 kí t )ố ựĐi n vào câu th sau:ề ơ“Khúc nhà, tay l a nên ….ựM t thiên b c m nh l i càng não nhân”ộ ạ ệ ạ Ch ngươCh ng ng i v t (9 ướ ạ ậkí t )ự Giao h ngưởCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 40:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự Ch c quan nào th i x a ngang v i ch c b tr ng hi n nay?ứ ờ ư ớ ứ ộ ưở ệ Th ng thượ ư www.thuvienhoclieu .com Trang 141www.thuvienhoclieu .comS 2 (6 kí t )ố ựLàng nào Thái Bình n i ti ng v i ngh làm bánh cáy?ở ổ ế ớ ề Nguy nễS 3 (4 kí t )ố ựN c nào l n nh t vùng Tây Âu?ướ ớ ấ PhápS 4 (8 kí t )ố ựTên g i c a m t phong trào bao g m các cu c kh i nghĩa n cọ ủ ộ ồ ộ ở ở ướta trong giai đo n 1885 – 1896?ạ C n V ngầ ươCh ng ng i ướ ạv t (13 kí t )ậ ự Tôn Th tấThuy tếCH NG NG I V T 41:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự B ph n nào trên c th con ng i có ch c năng t ng h p vitamin B ộ ậ ơ ể ườ ứ ổ ợvà D? DaS 2 (5 kí t )ố ựLà m t s ki n văn hoá mang tính c ng đ ng, th ng đ bày t s ộ ự ệ ộ ồ ườ ể ỏ ựthành kính v i thiên nhiên ho c th n linh?ớ ặ ầ L h iễ ộS 3 (6 kí t )ố ựNh ng d ng c chuyên dùng đ t o ti ng đ ng ti t t u, đ c s ữ ụ ụ ể ạ ế ộ ế ấ ượ ửd ng cho vi c bi u di n âm nh c đ c g i là gì?ụ ệ ể ễ ạ ượ ọ Nh c cạ ụS 4 (9 kí t )ố ựC quan đ c l p ra nh m giáo d c h c sinh, sinh viên d i s ơ ượ ậ ằ ụ ọ ướ ựgiám sát c a giáo viên đ c g i là gì?ủ ượ ọTr ngườ h cọCh ng ng i v t ướ ạ ậ(5 kí t )ự Tr ngố www.thuvienhoclieu .com Trang 142www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 42:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (8 kí t )ố ự Lý Nam Đ lên ngôi l y niên hi u là gì?ế ấ ệThiên Đ cứS 2 (8 kí t )ố ự“B p … ta d ng gi a tr i. Chung bát đũa nghĩa là gia đình ế ự ữ ờđ y”ấ Hoàng C mầS 3 (7 kí t )ố ựThành c Luy Lâu nay thu c t nh nào?ổ ộ ỉ B c NinhắS 4 (8 kí t )ố ựC a Ba L t là c a chính đ ra v nh B c B c a sông nào?ử ạ ử ổ ị ắ ộ ủ Sông H ngồCh ng ng i v t (9 ướ ạ ậkí t )ự Sông Đu nốgCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 43:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự H c vi n Quan h qu c t hi n nay có tên là H c vi n … ọ ệ ệ ố ế ệ ọ ệT nào còn thi u?ừ ế Ngo i giaoạS 2 (6 kí t )ố ựTròng m t ho c con ng i đ u là nh ng tên g i khác c a b ắ ặ ươ ề ữ ọ ủ ộph n nào c a m t?ậ ủ ắ Đ ng tồ ửS 3 (5 kí t )ố ựĐi n vào ch tr ng:ề ỗ ố“C a … b t s ng Toa Đô. Sông B ch Đ ng gi t t i Ô Mã” ử ắ ố ạ ằ ế ươ(Bình Ngô đ i cáo)ạ Hàm TửS 4 (1 kí t )ố ựTruy n thuy t Thánh Gióng có b i c nh vào th i Hùng V ng ề ế ố ả ờ ươth m y?ứ ấ6 www.thuvienhoclieu .com Trang 143www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i v t ướ ạ ậ(12 kí t )ự Tr n Nh tầ ậDu tậCH NG NG I V T 44:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Máy tính đ c n i m ng, có IP tĩnh, có năng l c x lý cao và trên máyượ ố ạ ự ửđó ng i ta cài đ t các ph n m m đ ph c v cho các máy tính khác ườ ặ ầ ề ể ụ ụđ c g i là gì?ượ ọ Máy chủS 2 (6 kí t )ố ựCó 3 ngành kinh t chính: Công nghi p, nông nghi p và ngành nào n a?ế ệ ệ ữ D ch vị ụS 3 (2 kí t )ố ựnh cho b i g ng c u l i luôn luôn … . T nào còn thi u?Ả ở ươ ầ ồ ừ ế oẢS 4 (4 kí t )ố ựPh n m m di t virus c a Vi t Nam đ c vi t ra b i Nguy n T ầ ề ệ ủ ệ ượ ế ở ễ ửQu ng?ả BKAVCh ng ng iướ ạv t (14 kí t )ậ ự Đi n ệtoán đámmâyCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 45:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự Hoạ sĩ n iổ ti ngế ng iườ Tây Ban Nha, ng iườ đã khai sinh ra tr ng phái l pườ ậ th ?ể Picasso www.thuvienhoclieu .com Trang 144www.thuvienhoclieu .comS 2 (6 kí t )ố ựHi n t ng trao đ i khí 2 l n c a cùng m t l ng không khí g i ệ ượ ổ ầ ủ ộ ượ ọlà hi n t ng gì ?ệ ượ Th képởS 3 (9 kí t )ố ựSinh v t bi n nhi t hay h ng nhi t s có kh năng ch u đ ng cao ậ ế ệ ằ ệ ẽ ả ị ựv i s thay đ i nhi t đ c a môi tr ng?ớ ự ổ ệ ộ ủ ườ H nằg nhi tệS 4 (7 kí t )ố ựM ng, Ch B , Ph ng Lâm là nh ng tên g i th i x a c a t nh ườ ợ ờ ươ ữ ọ ờ ư ủ ỉnào? Hoà BìnhCh ng ng i ướ ạv t (9 kí t )ậ ự Chim b câuồCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 46:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự S hi u c a nguyên t Nobeli là bao nhiêu?ố ệ ủ ố 102S 2 (4 kí t )ố ự Chi n d ch Vi t B c n ra vào năm nào?ế ị ệ ắ ổ 1947S 3 (10 kí t )ố ựBài hát Ch tôi (M Linh) là nh c chính trong b phim nào c a haiị ỹ ạ ộ ủđ o di n Đoàn Lê và Hoàng Tích Ch ?ạ ễ ỉ Ng i Hà N iườ ộS 4 (18 kí t )ố ựS ki n này di n ra năm 1946 và đ c coi là kh i đ u cho Chi n ự ệ ễ ượ ở ầ ếtranh Đông D ng l n th nh t (1946-1954)ươ ầ ứ ấ Toàn qu c ốkháng chi nếCh ng ng i ướ ạv t (14 kí t )ậ ự Trung đoànth đôủCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 47:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp án www.thuvienhoclieu .com Trang 145www.thuvienhoclieu .comS 1 (2 kí t )ố ự K t qu c a phép tính sau theo h s th p phân ? CXXVI – XCII =ế ả ủ ệ ố ậ 34S 2 (7 kí t )ố ự mi n B c, Văn Mi u nào có quy mô và l ch s lâu đ i ch sau Văn Ở ề ắ ế ị ử ờ ỉMi u Qu c T Giám?ế ố ử MaoĐi nềS 3 (8 kí t )ố ự Đi n ti p vào ch tr ng: “H t g o làng ta / Có v phù sa / C a sôngề ế ỗ ố ạ ạ ị ủ……. ?” KinhThầyS 4 (9 kí t )ố ự Khu v c quy ho ch bao g m Hà N i làm đô th trung tâm và các thànhự ạ ồ ộ ịph , th xã c a các t nh lân c n Hà N i làm đô th v tinh đ c g i ố ị ủ ỉ ậ ộ ị ệ ượ ọchung là gì? Vùng th ủđôCh ng ướng i v t (9 ạ ậkí t )ự H i ảD ngươCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 48:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự S đ c a l i đi n h áp g m g m có 4 dây: 3 dây pha và 1 dây ……ơ ồ ủ ướ ệ ạ ồ ồ TrungtínhS 2 (4 kí t )ố ự S c ng sinh gi a t bào t o và s i n m s t o nên gì ?ự ộ ữ ế ả ợ ấ ẽ ạ Đ a yịS 3 (8 kí t )ố ự Khi m t ch t tan đ c hòa tan trong dung môi tr thành m t h n h p ộ ấ ượ ở ộ ỗ ợđ ng nh t, ta g i đó là m t ……..ồ ấ ọ ộ Dungd chịS 4 (2 kí t )ố ự Đây là m t t vi t t t trong ti ng Pháp ch đ ho t đ ng c a hidro?ộ ừ ế ắ ế ỉ ộ ạ ộ ủpH www.thuvienhoclieu .com Trang 146Ch ng ng i ướ ạv t (6 kí t )ậ ự Quỳ tímwww.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 49:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự Nút Start b t đ u xu t hi n trong phiên b n nào c a Windows?ắ ầ ấ ệ ả ủ 95S 2 (3 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu th sau: “Nh sao l p h c … - Đèn ề ỗ ố ơ ớ ớ ọkhuya đu c sáng nh ng gi liên hoan”ố ữ ờ I tờS 3 (4 kí t )ố ự Chi n tranh L nh b t đ u vào năm nào?ế ạ ắ ầ 1945S 4 (7 kí t )ố ự M nh l nh, văn b n do ch t ch hay t ng th ng m t n c ban hành, quy ệ ệ ả ủ ị ổ ố ộ ướđ nh nh ng đi u quan tr ng, có giá tr nh pháp lu t, t t cị ữ ề ọ ị ư ậ ấ ảm i ng i ph i tuân theo?ọ ườ ả S c l nhắ ệCh ng ướng i v t (12 ạ ậkí t )ự Bình dânh c vọ ụCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 50:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (12 kí t )ố ự Nh c sĩ Vi t Nam nào có nhi u ca khúc n i ti ng ngoài n c nh t?ạ ệ ề ổ ế ướ ấ Tr nh ịCông S nơS 2 (8 kí t )ố ự t p cu i b truy n Harry Potter, 1 trong 3 b o b i t th n đ c nóiỞ ậ ố ộ ệ ả ố ử ầ ượđ n là m t cây đũa phép. Cây đũa phép đó làm t g cây gì?ế ộ ừ ỗ C m ngu iơ ộS 3 (9 kí t )ố ự Diva nh c nh n i ti ng c a Vi t Nam v i bi t danh “B ng” ?ạ ẹ ổ ế ủ ệ ớ ệ ố H ngồNhungS 4 (6 kí t )ố ự Đi n ti p vào câu hát sau trong bài “Nh v Hà N i”: “…Nh ề ế ớ ề ộ ớph Quang Trung, đ ng Nguy n Du,ố ườ ễ nh ngữ đêm… ........ th mơn ng…”ồ Hoa s aữCh ng ng iướ ạv t (14 kí t )ậ ự Nh mùa ớthu Hà N iộ www.thuvienhoclieu .com Trang 147www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 51:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự Th c ăn c a bò tót?ứ ủ CỏS 2 (8 kí t )ố ự Bi n báo có hình tam giác vi n đ n n vàng đ c g i là bi n ể ề ỏ ề ượ ọ ểbáo… Nguy hi mểS 3 (8 kí t )ố ự H u cao c , linh d ng, nai thu c b đ ng v t gì ?ươ ổ ươ ộ ộ ộ ậ Gu cốch nẵS 4 (4 kí t )ố ự 92% hàm l ng c a d a h u là……ượ ủ ư ấ N cướCh ng ng i v t (4 ướ ạ ậkí t )ự Hà mãCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 52:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Theo sách giáo khoa Ng văn, Truy n Ki u c a Nguy n Du đ c ữ ệ ề ủ ễ ượchia làm 3 ph n. Ph n 3 có tên là gì?ầ ầ Đoàn tụS 2 (4 kí t )ố ựKênh nào là kênh truy n hình thông tin t ng h p c a Đài truy n ề ổ ợ ủ ềhình Vi t Nam?ệ VTV1S 3 (4 kí t )ố ựVi t Nam chính th c là thành viên c a WTO vào năm nào?ệ ứ ủ 2007S 4 (6 kí t )ố ựNgày nào trong tu n đ c đ t tên theo sao Th ?ầ ượ ặ ổ Th b yứ ảCh ng ng i ướ ạv t (21 kí t )ậ ự Nh ch a h ư ư ềcó cu c chia liộCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 53:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự N c nào có đ ng biên gi i chung v i nhi u n c nh t trên Th gi i?ướ ườ ớ ớ ề ướ ấ ế ớ TrungQu cốS 2 (4 kí t )ố ự Có 6 gi i Nobel đ c trao hàng năm đó là V t lý, Hóa h c, Văn h c, ả ượ ậ ọ ọ Y h cọ www.thuvienhoclieu .com Trang 148www.thuvienhoclieu .comHòa bình, Kinh t và gi i nào n a?ế ả ữS 3 (5 kí t )ố ự H đ c đào dùng đ an táng ng i ch t đ c g i là gì?ố ượ ể ườ ế ượ ọ Huy tệS 4 (4 kí t )ố ự “Trong th ng kê, đ ... là đ i l ng đ đo m c đ t p trung c a phân ố ộ ạ ượ ể ứ ộ ậ ủph i xác su tc a m t bi n ng u nhiên”. Trong d u “...” là gì?ố ấ ủ ộ ế ẫ ấ Nh nọCh ng ướng i v t (7 ạ ậkí t )ự Châmc uứCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 54:Hàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (3 kí t )ố ự Ai Lao hay Lão Qua là nh ng tên tr c đây c a đ t n c nào?ữ ướ ủ ấ ướ LàoS 2 (3 kí t )ố ựBài th n i ti ng nh t c a H ng Nguyên, khi ra đ i đã nhanh chóng tr thành ơ ổ ế ấ ủ ồ ờ ởm t hi n t ng trên thi đàn Vi t Nam?ộ ệ ượ ệ NhớS 3 (4 kí t )ố ựChi n d ch Vi t B c b t đ u vào năm nào?ế ị ệ ắ ắ ầ 1947S 4 (6 kí t )ố ựL i Giang là tên trong l ch s c a con sông nào?ỗ ị ử ủ SôngMã CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 55: www.thuvienhoclieu .com Trang 149Ch ng ng i ướ ạv t (7 kí t )ậ ự Tây Ti nếwww.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Tri u đ i phong ki n cu i cùng Vi t Nam?ề ạ ế ố ở ệ Nguy nễS 2 (7 kí t )ố ựTh iờ x aư ng iườ ta g iọ chung 5 âm: Cung, Th ng,ươ Gi c, Chu , Vũ làố ỷ gì? Ngũ cungS 3 (7 kí t )ố ựTên c a đàn t duy nh t v n còn t n t i đ n ngày nay ủ ế ấ ẫ ồ ạ ế ởHu ?ế Nam GiaoS 4 (7 kí t )ố ựÁn Th T Cao Hoàng đ trong Th Mi u (Hu ) th ai?ế ổ ế ế ế ế ờ Gia LongCh ng ng i v t ướ ạ ậ(11 kí t )ự Đăng đàncungCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 56:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự Đ ki m tra tính chính xác c a m t lý thuy t/gi thuy t khoa h c nào đó, ng i ta ể ể ủ ộ ế ả ế ọ ườs ti n hành cái gì?ẽ ế Thí nghiệmS 2 (3 kí t )ố ựĐây là khái ni m ch b t kỳ nh h ng nào làm m t v t th ch u s thay đ i, ho c ệ ỉ ấ ả ưở ộ ậ ể ị ự ổ ặlà nh h ng đ n chuy n đ ng, h ng c a nó hay c u trúc hình h c c a nó?ả ưở ế ể ộ ướ ủ ấ ọ ủ L cựS 3 (7 kí t )ố ựNh ng nguyên t c n thi t cho cu c s ng v i m t kh i l ng r t nh đ c ữ ố ầ ế ộ ố ớ ộ ố ượ ấ ỏ ượg i là nh ng nguyên t nh th nào?ọ ữ ố ư ế Vi l ngượS 4 (6 kí t )ố ự Đ n v đo đi n tích Q trong h SI là gì (phiên âm ti ng Vi t)?ơ ị ệ ệ ế ệCu lôngCh ng ng iướ ạv t (7 kí t )ậ ự Cân xoắn www.thuvienhoclieu .com Trang 150www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 57:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (10 kí t )ố ự Tchekhov, Guy de Maupassant,…là nh ng tác gia n i ti ng v th ữ ổ ế ề ểlo i văn h c nào?ạ ọ Truyện ng nắS 2 (8 kí t )ố ựVi t Sinh, Thi n S là nh ng bút danh khác c a nhà văn nào?ệ ệ ỹ ữ ủ Th cạh LamS 3 (6 kí t )ố ựHo xa là tên cũ c a lo i ph ng ti n nào?ả ủ ạ ươ ệ Tàu hoảS 4 (7 kí t )ố ựCác b c x đi n t có b c sóng n m trong kho ng t 380 nm ứ ạ ệ ừ ướ ằ ả ừđ n 740 nm đ c g i là gì?ế ượ ọ Ánh sángCh ng ng i ướ ạv t (9 kí t )ậ ự Hai đ a trứ ẻCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 58:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự Thi t b nào khi n s gi i phóng năng l ng c a nó m t cách nhanhế ị ổ ẽ ả ượ ủ ộchóng d i d ng m t v n và sóng xung kích mãnh li t mang tính phá ướ ạ ộ ụ ổ ệh y?ủ BomS 2 (5 kí t )ố ựTrong h th ng ba th i đ i th i ti n s , th i đ i cu i cùng là th i đ i ệ ố ờ ạ ở ờ ề ử ờ ạ ố ờ ạnào? Đ s tồ ắS 3 (9 kí t )ố ựNgành khoa h c nào nghiên c u nh ng n n văn hoá c a loài ng i quaọ ứ ữ ề ủ ườti n trình ph c ch , tìm hi u tài li u và phân tích nh ng d li u v văn ế ụ ế ể ệ ữ ữ ệ ềhoá và môi tr ng?ườ Kh o ảc h cổ ọS 4 (3 kí t )ố ựVi t Nam có biên gi i dài nh t v i n c nào?ệ ớ ấ ớ ướ Lào www.thuvienhoclieu .com Trang 151www.thuvienhoclieu .comCh ng ng iướ ạv t (12 kí t )ậ ự Cánhđ ngồchumCH NG NG I V T 59:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự Cu n nh t ký “Chuy n đ i” c a Nguy n Văn Th c đã đ c biên ố ậ ệ ờ ủ ễ ạ ượt p l i v i tên “Mãi mãi tu i …”. T nào còn thi u?ậ ạ ớ ổ ừ ế Hai m iươS 2 (9 kí t )ố ựAi đã đ c UNESCO công nh n là danh nhân văn hoá th gi i vào ượ ậ ế ớnăm 1990, đúng 100 năm ngày sinh c a Ng i?ủ ườ H ồChí MinhS 3 (3 kí t )ố ựĐi n s tho mãn quy lu t dãy sau: 111, 223, 335, 447, ?ề ố ả ậ 559S 4 (6 kí t )ố ựHo t đ ng chuyên ch , l u gi và cung c p hàng hóa đ c g i là ạ ộ ở ư ữ ấ ượ ọgì? H u c nậ ầCh ng ng iướ ạv t (13 kí t )ậ ự Đ ng ườTr ng S nườ ơCH NG NG I V T 60:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự “Pháo đài bay” là bi t danh c a lo i máy bay chi n đ u nào?ệ ủ ạ ế ấ B52S 2 (10 kí t )ố ựL c l ng chi n đ u trên b u tr i c a n c ta có tên là Quân ự ượ ế ấ ầ ờ ủ ướch ngủ… Không quân Vi t Nam. T nào còn thi u?ệ ừ ế Phòng khôngS 3 (7 kí t )ố ựLi là tên g i khác c a đ n v đo đ dài nào?ọ ủ ơ ị ộ MilimetS 4 (14 kí t )ố ự“Nh m th ng quân thù, b n” là câu nói n i ti ng c a anh hùng li tằ ẳ ắ ổ ế ủ ệsĩ nào? Nguy n Vi t ễ ếXuân www.thuvienhoclieu .com Trang 152www.thuvienhoclieu .comCh ng ng iướ ạv t (9 kí t )ậ ự Pháo cao xạCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 61:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự “Trên nh ng t p v h c trò. Trên m t bàn, trên nh ng thân cây. Trên cát ữ ậ ở ọ ặ ữnóng và trên tuy t d y. Tôi vi t tên em”. Theo tác gi Paul Eluard, “em” ế ầ ế ả ởđây là gì? T doựS 2 (14 kí t )ố ự“Hoài Thanh vi t …, có nh ng l i b t h . Và ông m ra không bi t bao ế ữ ờ ấ ủ ở ếnhiêu con đ ng cho nh ng thi s và phê bình gia đi sau”. Tác ph m nàoườ ữ ỹ ẩđ c nói đ n trong d u ba ch m?ượ ế ấ ấ Thi nhân Vi t ệNamS 3 (6 kí t )ố ựTheo tri t h c, ph m trù ph n ánh cái riêng có c a trung tâm tinh ế ọ ạ ả ủth n m t con ng i đ c g i là gì?ầ ộ ườ ượ ọ Cái tôiS 4 (7 kí t )ố ựCh nghĩa văn h c nào phát tri n m nh m nh t t i Pháp vào th k 19?ủ ọ ể ạ ẽ ấ ạ ế ỷ Lãng m nạCh ng ướng i v t (15 ạ ậkí t )ự Phong trào th ơm iớCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 62:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu hát sau “…. nói m t là hai, … nói hai ề ỗ ố ộlà m t”ộ Con gáiS 2 (5 kí t )ố ựHát b i là tên khác c a lo i hình ngh thu t nào?ộ ủ ạ ệ ậ Tu ngồS 3 (5 kí t )ố ựCó hai v vua cùng s d ng niên hi u Thu n Thiên, đó là Lý ị ử ụ ệ ậCông U n và ai n a?ẩ ữ Lê L iợS 4 (6 kí t )ố ựTri u đ i nào t n t i Vi t Nam trong giai đo n 1778-1802?ề ạ ồ ạ ở ệ ạ Tây S nơ www.thuvienhoclieu .com Trang 153www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i v t ướ ạ ậ(8 kí t )ự BìnhĐ nhịCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 63:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Nói đ n núi H ng sông La là nói đ n t nh nào?ế ồ ế ỉ Hà TĩnhS 2 (11 kí t )ố ựTri u đ i dài nh t trong l ch s Vi t Nam (ngo i tr tri u vua ề ạ ấ ị ử ệ ạ ừ ềHùng theo truy n thuy t) là tri u đ i nào?ề ế ề ạ Lê trungh ngưS 3 (3 kí t )ố ựNgũ ngôn, th t ngôn, t do là nh ng th … khác nhau. T nào còn ấ ự ữ ể ừthi u?ế ThơS 4 (10 kí t )ố ựTác ph m nào đ c vi t và đóng thành quy n sách n ng nh t Vi t ẩ ượ ế ể ặ ấ ở ệNam do nhà th pháp Nguy t Đình th c hi n?ư ệ ự ệ Truyện Ki uềCh ng ướng i v t (8 ạ ậkí t )ự Nguy n ễDuCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 64:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự Đi n vào ch còn thi u: “Ngày xuân con … đ a thoi. Thi u ề ỗ ế ư ềquang chín ch c đã ngoài sáu m i”ụ ươ ÉnS 2 (4 kí t )ố ựVi t Nam chính th c mang tên CHXHCN Vi t Nam vào năm nào?ệ ứ ệ 1976S 3 (9 kí t )ố ựTuy n đ ng s t nào còn có tên g i khác là đ ng s t B c Nam?ế ườ ắ ọ ườ ắ ắ Th ng Nh tố ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 154www.thuvienhoclieu .comS 4 (6 kí t )ố ựBu n tàn thu, Cung đàn x a, Thiên Thai,… là nh ng sáng tác n i ồ ư ữ ổti ng c a nh c sĩ nào?ế ủ ạ Văn CaoCh ng ng i ướ ạv t (14 kí t )ậ ự Mùa xuânđ u tiênầCH NG NG I V T 65:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự Khi Vi t Nam giành đ c đ c l p vào năm 1945, Nam Kỳ đ c đ i tên ệ ượ ộ ậ ượ ổlà gì? Nam BộS 2 (4 kí t )ố ựQu nhi đ ng Liên h p Qu c (UNICEF) đ c thành l p vào năm nào?ỹ ồ ợ ố ượ ậ 1946S 3 (10 kíốt )ự T ki t c a làng h i ho Vi t Nam g m có D ng Bích Liên, Nguy n ứ ệ ủ ộ ạ ệ ồ ươ ễT Nghiêm, Bùi Xuân Phái và danh ho nào n a?ư ạ ữ Nguyễn SángS 4 (9 kí t )ố ựĐây là gi i th ng ra đ i năm 1996, t ng cho nh ng công trình nghiên c uả ưở ờ ặ ữ ứkhoa h c, k thu t, nh ng công trình giáo d c và văn h c, ngh thu t ọ ỹ ậ ữ ụ ọ ệ ậđ c bi t xu t s c, đ c công b 5 năm 1 l n vào d p Qu c khánh 2/9 ?ặ ệ ấ ắ ượ ố ầ ị ố H ồChí MinhCh ngướng i v t (15 ạ ậkí t )ự Thành đ ng t ồ ổqu cốCH NG NG I V T 66:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp án www.thuvienhoclieu .com Trang 155www.thuvienhoclieu .comS 1 (4 kí t )ố ự Đi n vào câu ca dao sau: "Mu n sang thìề ố b c c uắ ầ . . . Mu n con hay chố ữ thìyêu l y th y".ấ ầ Ki uềS 2 (13 kíốt )ự Đây là câu thành ng ch nh ng ng i đàn ông có l i s ng t do, ữ ỉ ữ ườ ố ố ựngang tàng, tung hoành, không ch u khu t ph c tr c b t c ai ho c ị ấ ụ ướ ấ ứ ặb ràng bu c vào b tị ộ ấc đi u gì.ứ ề Đ i ộtr i ờđ p ạđ tấS 3 (8 kí t )ố ựLá c có hình đ u lâu và hai thanh đao cong b t chéo nhau là hình nh đ cờ ầ ắ ả ặtr ng cho ...ưC p ướ bi nểS 4 (4 kí t )ố ựChu Nguyên Ch ng là ng i đã l p ra tri u đ i phong ki n nào ươ ườ ậ ề ạ ế ởTrung Qu c?ố Minh CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 67:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Trong các s sau: 1486, 1488, 1490, 1492, s nào chia h t cho 16?ố ố ế 1488S 2 (6 kí t )ố ựN c nào là n c đ u tiên châu Phi đăng cai World Cup?ướ ướ ầ ở Nam PhiS 3 (3 kí t )ố ựGió xoáy t c p 8 tr lên theo thang s c gió Beaufort đ c g i là ừ ấ ở ứ ượ ọgì? BãoS 4 (7 kí t )ố ựVIMARU là tên vi t t t c a ti ng Anh c a Tr ng Đ i h c ... ế ắ ủ ế ủ ườ ạ ọVi t Nam. T nào còn thi u?ệ ừ ế Hàng h iả www.thuvienhoclieu .com Trang 156Ch ng ng iướ ạv t (5 kí t )ậ ự T ừH iảwww.thuvienhoclieu .comCh ng ng i ướ ạv t (10 kí t )ậ ự Mũi H o ảV ngọCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 68:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự Tri u đ i nào n c ta kéo dài t năm 939 đ n năm 965?ề ạ ở ướ ừ ế NgôS 2 (2 kí t )ố ựT ng c a 4 s nguyên t nh nh t b ng bao nhiêu?ổ ủ ố ố ỏ ấ ằ 17S 3 (9 kí t )ố ựM t th lo i ti u thuy t n i ti ng c a Trung Qu c v i các tác ộ ể ạ ể ế ổ ế ủ ố ớph m Tây Du Ký, Th y h , H ng Lâu M ng, ...ẩ ủ ử ồ ộ Ch ng h iươ ồS 4 (6 kí t )ố ựGi n th và Ph n th là hai cách vi t c a lo i ch ?ả ể ồ ể ế ủ ạ ữ Ch HánữCh ng ng iướ ạv t (19 kí t )ậ ự Hoàng Lê nh t ấth ng chíốCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 69:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự T p b n đ x a nh t còn l i đ n ngày nay c a n c ta có tên là gì?ậ ả ồ ư ấ ạ ế ủ ướ H ng Đ cồ ứS 2 (9 kí t )ố ựDi s n th 2 c a Vi t Nam đ c công nh n là Di s n T ả ứ ủ ệ ượ ậ ả ưli u Th gi i vào năm 2010 có tên là gì?ệ ế ớ Bia ti n sĩếS 3 (6 kí t )ố ự"Thiên Nam d h t p" là t p h p các sáng tác th , ca, phú, bình ư ạ ậ ậ ợ ơlu n, đ a chí c a h i th văn nào?ậ ị ủ ộ ơ Tao ĐànS 4 (4 kí t )ố ựV án L Chi Viên x y ra vào năm nào?ụ ệ ả 1442 www.thuvienhoclieu .com Trang 157www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i ướ ạv t (11 kí t )ậ ự Lê ThánhTôngCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 70:Hàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (3 kí t )ố ự Ph m Ng c Th ch là B tr ng B ... đ u tiên c a n c Vi t Nam ạ ọ ạ ộ ưở ộ ầ ủ ướ ệDân ch C ng hòa.ủ ộ Y tếS 2 (7 kí t )ố ựTrong v t lý, epsilon là ký hi u ch h ng s gì?ậ ệ ỉ ằ ố Điện môiS 3 (7 kí t )ố ựCh t l ng, r n, ho c khí dùng đ hòa tan m t ch t r n, l ng, ho c khí ấ ỏ ắ ặ ể ộ ấ ắ ỏ ặkhác đ t o thành m t dung d ch đ c g i là gì?ể ạ ộ ị ượ ọ DungmôiS 4 (9 kí t )ố ựKarat là đ n v đo l ng tính ch t nào c a vàng?ơ ị ườ ấ ủ TinhkhiếtCh ng ướng i v t (7 kíạ ật )ự N cước tấCH NG NG I V T 71:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự Ph n dài nh t c a sông Đu ng ch y qua t nh nào?ầ ấ ủ ố ả ỉ B c Ninhắ www.thuvienhoclieu .com Trang 158www.thuvienhoclieu .comS 2 (10 kí t )ố ựLê Nguyên Long là tên húy c a v vua nào thu c tri u H u ủ ị ộ ề ậLê? Lê TháiTôngS 3 (10 kí t )ố ự"Văn th th o h ch gi i h n h t m t đ i" là nh n đ nh c a Lê ư ả ị ỏ ơ ế ộ ờ ậ ị ủQuý Đôn v ai?ề Nguyễn TrãiS 4 (1 kí t )ố ựM t c a l c đà có m y mí?ắ ủ ạ ấ 3Ch ng ng i v t ướ ạ ậ(9 kí t )ự L ệChi ViênCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 72:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (16 kí t )ố ự Nh ng ng i có công quan tr ng trong vi c giúp đ m t v vua ữ ườ ọ ệ ỡ ộ ịsáng l p tri u đ i, th ng r t đ c tr ng v ng, đ c g i là gì?ậ ề ạ ườ ấ ượ ọ ọ ượ ọ Khai qu c ốcông th nầS 2 (5 kí t )ố ự Các truy n thuy t "G m th n Thu n Thiên" hay "H li ề ế ươ ầ ậ ồphu nhân" đ u nói v nhân v t l ch s nào?ề ề ậ ị ử Lê L iợS 3 (8 kí t )ố ự N n văn hóa Đ ng Đ u đ c tìm th y t nh nào c a n c ta?ề ồ ậ ượ ấ ở ỉ ủ ướ Vĩnh PhúcS 4 (9 kí t )ố ự Đây là tên g i c a ch c quan đ u tri u th i kỳ x a, còn đ cọ ủ ứ ầ ề ờ ư ượg i là t t ng, th a t ng...ọ ể ướ ừ ướ T ngướqu cốCh ng ng iướ ạv t (13 kí t )ậ ự Tr n ầNguyên Hãn www.thuvienhoclieu .com Trang 159www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 73:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự S th 10 trong dãy s nguyên t là s nào?ố ứ ố ố ố 29S 2 (9 kí t )ố ự Môn nào c p Ti u h c đ c thay b ng môn Ng văn t c p ở ấ ể ọ ượ ằ ữ ừ ấTHCS tr đi?ở Ti ngếVi tệS 3 (6 kí t )ố ự Th ti ng nào là ngôn ng chính th c c a đ qu c La Mã, hi n ứ ế ữ ứ ủ ế ố ệt i v n đ c dùng đ làm tên g i trong các ngành khoa h c?ạ ẫ ượ ể ọ ọ LatinhS 4 (8 kí t )ố ự Hai n c chi m di n tích ch y u trên bán đ o Iberia là Tây Ban ướ ế ệ ủ ế ảNha và ...? B ĐàoồNhaCh ng ng iướ ạv t (10 kí t )ậ ự ChữquốcngữCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 74:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Hi p đ nh Paris đ c ký vào năm nào?ệ ị ượ 1973S 2 (11 kí t )ố ự Nh ng ca khúc nh "Dáng đ ng B n Tre", "D âm", "M tữ ư ứ ế ư ộkhúc tâm tình c a ng i Hà Tĩnh" là c a nh c sĩ nào?ủ ườ ủ ạ Nguy n Văn TýễS 3 (5 kí t )ố ự Tác ph m "Nh ng ngày th u" c a Nguyên H ng nói ẩ ữ ơ ấ ủ ồv tình c m nào: M con, b con, anh em hay ch em?ề ả ẹ ố ị M conẹS 4 (5 kí t )ố ự Tr c đây, hai t nh B c Ninh và B c Giang đ c g pướ ỉ ắ ắ ượ ộchung thành 1 t nh, đó là t nh nào?ỉ ỉ Hà B cắ www.thuvienhoclieu .com Trang 160www.thuvienhoclieu .comCh ng ng iướ ạv t (22 kí t )ậ ự T m áo chi n ấ ếsĩ m vá năm ẹx aưCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 75:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (11 kí t )ố ự Lê T Thành hay Lê H o là tên húy c a v vua nào?ư ạ ủ ị Lê ThánhTôngS 2 (2 kí t )ố ự H u h t các đ ng v có s hi u nguyên t l n h n ho c b ng ầ ế ồ ị ố ệ ố ớ ơ ặ ằbao nhiêu thì là đ ng v không b n?ồ ị ề 82S 3 (4 kí t )ố ự S nào sau đây chia h t cho 7: 1480, 1481, 1482, 1483, 1484,ố ế1485? 1484S 4 (6 kí t )ố ự Các di s n th gi i đ c công nh n b i t ch c nào?ả ế ớ ượ ậ ở ổ ứ UNESCOCh ng ướng i v t (9 kíạ ật )ự Bia ti n sĩếCH NG NG I V T 76:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Các b n Hi n pháp c a Vi t Nam đ c ban hành vào các ả ế ủ ệ ượnăm 1946, 1959, 1992, 2013 và năm nào n a?ữ 1980 www.thuvienhoclieu .com Trang 161www.thuvienhoclieu .comS 2 (10 kí t )ố ự Ch c danh Phó đô đ c trong quân ch ng h i quân t ng đ ngứ ố ủ ả ươ ươv i quân hàm nào trong các quân ch ng l c quân?ớ ủ ụ Trungt ngướS 3 (5 kí t )ố ự Toàn b h th ng không gian - th i gian trong đó chúng ta đangộ ệ ố ờs ng đ c g i là gì?ố ượ ọ Vũ trụS 4 (3 kí t )ố ự Lo i máy bay nào đ c M s d ng nhi u nh t trong chi n d ch ạ ượ ỹ ử ụ ề ấ ế ịĐi n Biên Ph trên không?ệ ủ B52Ch ng ng i ướ ạv t (8 kí t )ậ ự Ph m ạTuânCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 77:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu th sau: "Ai đi Nam, Ngãi, Bình Phú, ề ỗ ố ơKhánh Hòa. Lên Tây Nguyên, Kon Tum, Đ c L c. Khu Năm d ng ắ ắ ằd c, khúc ru t ..."ặ ộ Mi n TrungềS 2 (16 kíốt )ự Thăng Long thành hoài c , Chi u hôm nh nhà là nh ng tácổ ề ớ ữph m c a ai?ẩ ủ Bà Huy n ệThanh QuanS 3 (8 kí t )ố ự Dãy núi nào đ c coi là bi u t ng c a t nh Qu ng Bình?ượ ể ượ ủ ỉ ả Hoành S nơS 4 (6 kí t )ố ự Lo i hình ngh thu t d a trên nh ng sáng tác, tái hi n nh ng v n ạ ệ ậ ự ữ ệ ữ ấđ c a đ i s ng xã h i và con ng i đ c g i là gì?ề ủ ờ ố ộ ườ ượ ọ Văn h cọ www.thuvienhoclieu .com Trang 162www.thuvienhoclieu .comCh ng ướng i v t (8 ạ ậkí t )ự Đèo NgangCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 78:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự MCMXCVIII là bi u di n La Mã c a s có 4 ch s nào?ể ễ ủ ố ữ ố 1998S 2 (6 kí t )ố ự Đèo C thu c 2 t nh là Khánh Hoà và t nh nào n a?ả ộ ỉ ỉ ữ Phú YênS 3 (2 kí t )ố ự Kim t tháp Keops, Angkor Wat hay Đ u tr ng Colisseum đ u làự ấ ườ ềnh ng công trình n i ti ng đ c làm b ng ch t li u gì?ữ ổ ế ượ ằ ấ ệ ĐáS 4 (6 kí t )ố ự UNWTO là T ch c c a Liên h p qu c v lĩnh v c gì?ổ ứ ủ ợ ố ề ự Du l chịCh ng ng iướ ạv t (10 kí t )ậ ự Gh nhềĐá DĩaCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 79:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (8 kí t )ố ự Đi n t còn thi u vào câu hát sau: "Vui liên hoan, ... th gi i. ề ừ ế ế ớTa ca hát vang lên ni m vui."ề Thi u nhiếS 2 (2 kí t )ố ự Vi t Nam có bao nhiêu dân t c anh em?ệ ộ 54 www.thuvienhoclieu .com Trang 163www.thuvienhoclieu .comS 3 (4 kí t )ố ự T ng th ng Bill Clinton quy t đ nh bình th ng hóa quan ổ ố ế ị ườh ngo i giao v i Vi t Nam vào năm nào?ệ ạ ớ ệ 1995S 4 (14 kí t )ố ự VFC là tên vi t t t c a Trung tâm s n xu t ... - Đài Truy n ế ắ ủ ả ấ ềhình Vi t Nam. T nào còn thi u?ệ ừ ế Phim truy n ềhìnhCh ng ng iướ ạv t (10 kí t )ậ ự Kính v n hoaạCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 80:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Thành ph H i Phòng đ c hoàn toàn gi i phóng vào năm nào?ố ả ượ ả 1955S 2 (6 kí t )ố ự Nguy n Sen là tên th t c a nhà văn nào?ễ ậ ủ Tô HoàiS 3 (2 kí t )ố ự Th lo i n m ph n giao nhau gi a văn h c và c n văn h c , ể ạ ằ ở ầ ữ ọ ậ ọg m có báo chí, chính lu n, ghi chép t li u các lo i,… đ c ồ ậ ư ệ ạ ượg i là gì?ọ Ký / kíS 4 (7 kí t )ố ự Trong h th ng 5 gi i c a sinh v t, Animalia hay Metazoa là tênệ ố ớ ủ ậkhoa h c c a gi i nào?ọ ủ ớ Đ ng v tộ ậCh ng ướng i v t (15 ạ ậkí t )ự D Mèn ếphiêu l u kíư(ký)CH NG NG I V T 81:ƯỚ Ạ Ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 164www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Các ch ng trình truy n hình th c t nh Hoà âm ánh sáng, ươ ề ự ế ưGi ng hát Vi t,… hi n đang đ c phát sóng trên kênh truy n hìnhọ ệ ệ ượ ềnào? VTV3S 2 (7 kí t )ố ự Ngày 28/6 hàng năm đ c ch n làm ngày … Vi t Nam. T nàoượ ọ ệ ừcòn thi u?ế Gia đìnhS 3 (7 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu th sau c a truy n Ki u: “Làn …, nét ề ỗ ố ơ ủ ệ ềxuân s n”ơ Thu th yủS 4 (7 kí t )ố ự m t s n c nh M , ngày nào là ngày đ u tiên c a tu n?Ở ộ ố ướ ư ỹ ầ ủ ầ Ch nh tủ ậ CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 82:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 kí t )ố ự Các h p ch t t nhiên đ c hình thành trong các quá trình đ aợ ấ ự ượ ịch t đ c g i là gì?ấ ượ ọ Khoáng v t / ậKhoáng s nảS 2 (5 kí t )ố ự Kim lo i ki m th nào có s proton b ng s neutron?ạ ề ổ ố ằ ố CanxiS 3 (5 kí t )ố ự Quân c nào ch đi chéo, xu t hi n trong c c t ng và c ờ ỉ ấ ệ ả ờ ướ ờvua? T ngượ www.thuvienhoclieu .com Trang 165Ch ng ng iướ ạv t (11 kí t )ậ ự nhà Ởch ủnh tậwww.thuvienhoclieu .comS 4 (7 kí t )ố ự C u trúc có d ng m ng l i không gian ba chi u trong đó các ấ ạ ạ ướ ềnút m ng là các nguyên t , ion, phân t ... đ c g i là c u trúcạ ử ử ượ ọ ấgì? Tinh thểCh ng ng iướ ạv t (8 kí t )ậ ự Th ch caoạCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 83:Hàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (1 kí t )ố ự Trong b ng ch cái ti ng Vi t, ch cái đ ng th 21 là ch cái nào?ả ữ ế ệ ữ ứ ứ ữ QS 2 (4 kí t )ố ự Đi n vào câu th sau: “Th ng nhau… c s n lùi. Bát c m s n a,ề ơ ươ ủ ắ ơ ẻ ửchăn sui đ p cùng”ắ ChiaS 3 (4 kí t )ố ự Theo đ nh lý Thales, n u m t đ ng th ng song song v i m t c nhị ế ộ ườ ẳ ớ ộ ạc a tam giác và c t hai c nh còn l i thì nó đ nh ra trên hai c nh đó ủ ắ ạ ạ ị ạnh ng đo n th ng nh th nào v i nhau?ữ ạ ẳ ư ế ớ T lỷ ệS 4 (5 kí t )ố ự Y Di p hay A L p Bá Y Di p là tên phiên âm tr c th k 20 c a n cệ ạ ệ ướ ế ỷ ủ ướnào hi n nay?ệ Ai C pậCh ngướng i v t (6 ạ ậkí t )ự PhânsốCH NG NG I V T 84:ƯỚ Ạ Ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 166www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (1 kí t )ố ự H ng s khí lý t ng đ c ký hi u b ng ch cái gì?ằ ố ưở ượ ệ ằ ữRS 2 (2 kí t )ố ự Đi n vào câu th c a Xuân Di u: "Ta mu n .../C s s ng m i ề ơ ủ ệ ố ả ự ố ớb t đ u m n m n."ắ ầ ơ ở ÔmS 3 (8 kí t )ố ự Các b ph n, chi ti t c b n có th ghép n i thành m ch ộ ậ ế ơ ả ể ố ạđi n ho c thi t b đi n đ c g i là gì?ệ ặ ế ị ệ ượ ọ Linh ki nệS 4 (11 kí t )ố ự Hình thang cân có 1 góc vuông là hình gì? Hình chữnh tậCh ng ng i v tướ ạ ậ(7 kí t )ự Đi n trệ ởCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 85:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Ph n phía Tây dãy Ural c a lãnh th n c Nga ầ ủ ổ ướthu c châu l c nào?ộ ụ Châu ÂuS 2 (2 kí t )ố ự Đ i bi u qu c h i Vi t Nam ph i đ bao nhiêu tu i ạ ể ố ộ ệ ả ủ ổtr lên?ở 21S 3 (9 kí t )ố ự Thành ph l n th 2 c a Tây Ban Nha?ố ớ ứ ủ BarcelonaS 4 (7 kí t )ố ự Kiel, Suez, Panama là nh ng công trình xây d ng gì?ữ ự Kênh đào www.thuvienhoclieu .com Trang 167www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i v t ướ ạ ậ(11 kí t )ự Đ a ịTrung H iảCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 86:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (8 kí t )ố ự C u Long là tên cũ c a t nh/thành nào ?ử ủ ỉ VĩnhLongS 2 (4 kí t )ố ự V chìm tàu Titanic x y ra vào năm nào ?ụ ả 1912S 3 (5 kí t )ố ự Tr c năm 1998, B Công An Vi t Nam có tên g i là B ướ ộ ở ệ ọ ộgì ? N i vộ ụS 4 (8 kí t )ố ự “Ch t ch H i đ ng B tr ng” là tên g i cũ c a ch c ủ ị ộ ồ ộ ưở ọ ủ ứdanh nào Vi t Nam ?ở ệ Th ủt ngướCh ng ng i v t ướ ạ ậ(8 kí t )ự Ph mạHùngCH NG NG I V T 87:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (13 kí t )ố ự T báo nào là c quan ngôn lu n c a thông t n xã Vi t Nam?ờ ơ ậ ủ ấ ệ Th ể www.thuvienhoclieu .com Trang 168www.thuvienhoclieu .comthao vănhóaS 2 (4 kí t )ố ự Năm Giáp Thân g n đây nh t là năm nào?ầ ấ 2004S 3 (6 kí t )ố ự Trong ch ng trinh THCS, môn h c nào đ c in vào cùng 1ươ ọ ượcu n SGK v i môn M thu t?ố ớ ỹ ậ Âm nh cạS 4 (9 kí t )ố ự Các ca khúc Quê nhà, Ô4 quê tôi, Đ ng h treo t ng, M aồ ồ ườ ưbay tháp c g n li n v i tên tu i c a ca sĩ nào?ổ ắ ề ớ ổ ủ Tùng D ngươCh ng ướng i v t (8 ạ ậkí t )ự C ng hi nố ếCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 88:Hàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (6 kí t )ố ự Sau khi lên ngôi hoàng đ , Mai Thúc Loan đóng đô thành V n An, ế ở ạnay thu c tình nào c a n c ta?ộ ủ ướ Ngh AnệS 2 (2 kí t )ố ự Ch t ... giúp tăng kh năng tiêu hóa, ngăn ng a ung th , béo phì, ti u ấ ả ừ ư ểđ ng, đi u tr s i m t và gi m m máu. Theo khuy n cáo, m i ngày ườ ề ị ỏ ậ ả ỡ ế ỗchúng ta c n ăn vào 25-30g ch t này.ầ ấ XơS 3 (3 kí t )ố ự H p ch t c a anion g c axit và cation kim lo i đ c g i chung là gìợ ấ ủ ố ạ ượ ọ Mu iốS 4 (4 kí t )ố ự Lo i qu nào là qu c qu c a Bangladesh?ạ ả ố ả ủ Mít www.thuvienhoclieu .com Trang 169www.thuvienhoclieu .comCh ngướng i v t (4 ạ ậkí t )ự NhútCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 89:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 kí t )ố ự Mô liên k t m m d o có trong kh p gi a các x ng, khung s n ế ề ẻ ớ ữ ươ ườ ởcơth ng i và các đ ng v t khác đ c g i là gì?ể ườ ộ ậ ượ ọ S nụS 2 (13 kí t )ố ựCác loài đ ng v t s ng d a ch y u vào vi c tiêu th th t các loài ộ ậ ố ự ủ ế ệ ụ ịđ ng v t khác thông qua vi c săn m i hay nh t m i đ c g i là ộ ậ ệ ồ ặ ồ ượ ọgì? Đ ng ộv t ăn ậth tịS 3 (3 kí t )ố ự VCTV là tên vi t t t ti ng Anh c a T ng Công ty Truy n hình …ế ắ ế ủ ổ ềVi t Nam. T nào còn thi u?ệ ừ ế CápS 4 (4 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu th sau: “… v n c y mình dài ề ỗ ố ơ ẫ ậr ng th . V ng cánh bu m m t chút đã cô đ n”ộ ế ắ ồ ộ ơ Bi nểCh ng ng iướ ạv t (5 kí t )ậ ự Cá m pậCH NG NG I V T 90:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự Đ Ph đ c ng i đ i tôn làm “Thi ….”. T nào còn thi u?ỗ ủ ượ ườ ờ ừ ế ThánhS 2 (9 kí t )ố ự Hình th c n i d y dùng b o l c l t đ ách th ng tr đ giành ứ ổ ậ ạ ự ậ ổ ố ị ểchính quy n đ c g i là gì?ề ượ ọ Kh i ởnghĩa www.thuvienhoclieu .com Trang 170www.thuvienhoclieu .comS 3 (3 kí t )ố ự H th ng các ký hi u đ ghi l i ngôn ng theo d ng văn b n ệ ố ệ ể ạ ữ ạ ảđ c g i là gì?ượ ọ ChữS 4 (12 kíốt )ự Tên m t tác ph m trong Ng văn 11 nói lên tinh h n ph n kháng, ộ ẩ ữ ầ ảs th c t nh c a ng 1 trí th c tr c th i cu c thông qua hình nhự ứ ỉ ủ ườ ứ ướ ờ ộ ảng i đi trên bãi cát?ườ Sa hànhđo n caảCh ng ng iướ ạv t (9 kí t )ậ ự Cao BáQuátCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 91:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Kinh đô cũ c a m t qu c gia đ c g i là gì?ủ ộ ố ượ ọ C đôốS 2 (3 kí t )ố ự Trong các s sau, s nào chia h t cho 11: 967, 968, 969, 970?ố ố ế 968S 3 (1 kí t )ố ự Bi n Đ a Trung H i đ c bao b c b i ph n đ t li n c a bao nhiêu ể ị ả ượ ọ ở ầ ấ ề ủchâu l c?ụ3S 4 (7 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu sau: “Ch ng th m cũng th hoa ề ỗ ố ẳ ơ ểnhài. D u không thanh l ch cũng ng i…”ẫ ị ườ TràngAn www.thuvienhoclieu .com Trang 171www.thuvienhoclieu .comCh ng ng iướ ạv t (5 kí t )ậ ự Hoa LưCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 92:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự Tri u đ i nào n c ta t n t i t năm 1225 đ n năm 1400?ề ạ ở ướ ồ ạ ừ ế Tr nầS 2 (4 kí t )ố ự Di n, Tân Tri u, Đoan Hùng là nh ng đ a danh n i ti ng v i lo i qu ễ ề ữ ị ổ ế ớ ạ ảnào? B iưởS 3 (1 kí t )ố ự 2,645751311 là giá tr căn b c hai c a s nào?ị ậ ủ ố7S 4 (4 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu hát sau: “Ng i … v n l ng l đi v ề ỗ ố ườ ẫ ặ ẽ ềs m tr a. T ng ngày gi t m hôi r i nhoè trang gi y”ớ ư ừ ọ ồ ơ ấ Th yầCh ng ng i ướ ạv t (8 kí t )ậ ự ChuVănAnCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 93:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự Chàng trai trong bài hát “G i ng i em gái Mi n Nam” c a nh c sĩử ườ ề ủ ạĐoàn Chu n s ng đâu ?ẩ ố ở Hà N iộ www.thuvienhoclieu .com Trang 172www.thuvienhoclieu .comS 2 (4 kí t )ố ự Chi n tranh phá ho i mi n B c Vi t Nam l n th 2 đ c đ qu c ế ạ ề ắ ệ ầ ứ ượ ế ốM th c hi n năm nào ?ỹ ự ệ 1972S 3 (6 kí t )ố ự Làng nào khu v c qu n Ba Đình, ở ự ậHà N i n i ti ng v i ngh tr ng ộ ổ ế ớ ề ồhoa? Ng c HàọS 4 (7 kí t )ố ự Ông là đ o di n c a nh ng b phim Vi t Nam n i ti ng nh ạ ễ ủ ữ ộ ệ ổ ế ư“Vĩ tuy n 17 ngày và đêm”, “M i tình đ u”...ế ố ầ H i NinhảCh ng ng iướ ạv t (9 kí t )ậ ự Em béHà N iộCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 94:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự Có bao nhiêu Bia ti n sĩ Văn Mi u?ế ở ế 82S 2 (7 kí t )ố ự Lo i vũ khí nào hi n nay là nguy hi m nh t và các n c luôn ạ ệ ể ấ ướph i đàm phán đ ti n hành gi i tr ?ả ể ế ả ừ H t ạnhânS 3 (7 kí t )ố ự Becquerel và v ch ng Curie đã giành đ c gi i Nobel cho côngợ ồ ượ ảtrình nghiên c u v hi n t ng gì?ứ ề ệ ượ PhóngxạS 4 (3 kí t )ố ự Đi n vào câu thành ng sau: “C a … t i ng i”ề ữ ủ ạ ườ B nềCh ng ướng i v t (6 kíạ ật )ự Đ ng vồ ịCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 95: www.thuvienhoclieu .com Trang 173www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu th “Áo chàm đ a bu i … - ề ỗ ố ơ ư ổC m tay nhau bi t nói gì hôm nay”ầ ế Phân liS 2 (7 kí t )ố ự Sinh s n bào t là hình th c xu t hi n đ ng v t hay th c ả ử ứ ấ ệ ở ộ ậ ựv t?ậ Th c v tự ậS 3 (6 kí t )ố ự Năm 1900, k ni m 16 năm ngày m t c a ai, đ c coi là nămỉ ệ ấ ủ ượkh i đ u c a di truy n h c?ở ầ ủ ề ọ Mendel |MenđenS 4 (9 kí t )ố ự Trong khoa h c, đ ki m tra tính chính xác c a m t ọ ể ể ủ ộlý thuy t ho c m t gi thuy t m i, ta s ti n hành…ế ặ ộ ả ế ớ ẽ ế Thí nghi mệCh ng ng iướ ạv t (8 kí t )ậ ự Đ u Hà LanậCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 96:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự 2 màu s c ch đ o trên logo c a BPO là gì?ắ ủ ạ ủ Đ vàngỏS 2 (10 kí t )ố ự N u t ng kho ng cách t m t đi m b t kì trong tam giác đ n ba ế ổ ả ừ ộ ể ấ ếc nh t ng ng luôn không đ i thì tam giác đó là …ạ ươ ứ ổ Tam giácđ uềS 3 (6 kí t )ố ự Phân t kh i c a r u etylic b ng bao nhiêu?ử ố ủ ượ ằ 46S 4 (9 kí t )ố ự T báo nào là c quan ngôn lu n c a B Giao thông V n t i?ờ ơ ậ ủ ộ ậ ả Giao thôngCh ng ướng i v t (15 ạ ậkí t )ự Bi n báo ểnguy hi mểCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 97: www.thuvienhoclieu .com Trang 174www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự “ c c u kh ng” là tên g i khác c a lo i h i s n nào ?Ố ử ổ ọ ủ ạ ả ả Bào ngưS 2 (3 kí t )ố ự Áp th p nhi t đ i có s c gió t c p 8 tr lên đ c g i là gì ?ấ ệ ớ ứ ừ ấ ở ượ ọ BãoS 3 (9 kí t )ố ự S ki n nào đ c coi là cái c đ m màn cho chi n d ch ự ệ ượ ớ ể ở ế ịđánh phá mi n B c b ng không quân c a M năm 1964 ?ề ắ ằ ủ ỹ V nh ịB c Bắ ộS 4 (8 kí t )ố ự Vân Đ n, Phú Qu c, Côn Đ o, Lý S n…đ c g i chung làồ ố ả ơ ượ ọcác…… Huy nệđ oảCh ng ướng i v t (10 ạ ậkí t )ự B ch ạLong VĩCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 98:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (11 kí t )ố ự Tên c a m t bi n đ ng th i cũng là tên c a m t ki u khí h u?ủ ộ ể ồ ờ ủ ộ ể ậ Đ a TrungịH iảS 2 (8 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu hát sau: “Em s nói anh nghe anh ề ỗ ố ẽnghe v … xanh. Em s hát anh nghe anh nghe bài tình ca em v iề ẽ ớanh” Đ i ạd ngươS 3 (1 kí t )ố ự 1,25992105 là giá tr g n đúng căn b c 3 c a s nào?ị ầ ậ ủ ố2S 4 (5 kí t )ố ự Trong th n tho i Hy L p, v th n nào b hình ph t vác c b u ầ ạ ạ ị ầ ị ạ ả ầtr i trên vai?ờ AtlasCh ng ướng i v t (11 ạ ậkí t )ự Đ i TâyạD ngươ www.thuvienhoclieu .com Trang 175www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V T 99:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (12 kí t )ố ự Th lo i văn h c nào đ c t s dân gian sáng tác có xuể ạ ọ ượ ự ựth h c u và th ng có k t thúc có h u?ế ư ấ ườ ế ậ Truy n ệc tíchổS 2 (3 kí t )ố ự A là em trai c a B. B là m c a C. V y C g i A là gì?ủ ẹ ủ ậ ọ C uậS 3 (3 kí t )ố ự “Ông Tr i. M c áo giáp đen. Ra tr n” là nh ng câu th trongờ ặ ậ ữ ơbài th nào c a Tr n Đăng Khoa?ơ ủ ầ M aưS 4 (7 kí t )ố ự ĐI n vào ch tr ng trong câu sau: “… t t. K lu t t t”ề ỗ ố ố ỷ ậ ố Đoàn k tếCh ng ng i ướ ạv t (11 kí t )ậ ự Cóc ki n tr iệ ờCH NG NG I V T 100:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (8 kí t )ố ự Tên c a mi u th các v chúa Nguy n t chúa ủ ế ờ ị ễ ừNguy n Hoàng đ n chúa Nguy n Phúc Thu n, n m ễ ế ễ ầ ằ ởHu ?ế TháimiếuS 2 (8 kí t )ố ự Mi n Trung c a n c ta b t đ u t t nh nào?ề ủ ướ ắ ầ ừ ỉ ThanhHóaS 3 (7 kí t )ố ự "Đ nh B c tr ng thành" là tên g i mà vua Thi u Tr đã đ t cho ị ắ ườ ọ ệ ị ặcông trình quân s nào Qu ng Bình?ự ở ả Lũy ThầyS 4 (5 kí t )ố ự Đào T n là m t so n gi n i ti ng trong môn ngh thu t nào?ấ ộ ạ ả ổ ế ệ ậ Tu ngồCh ng ướng i v t (8 ạ ậkí t )ự Đào DuyTừCH NG NG I V T 101:ƯỚ Ạ Ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 176www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (17 kíốt )ự Chi n l c nào đ c M ti n hành mi n B c nh m hu di tế ượ ượ ỹ ế ở ề ắ ằ ỷ ệti m l c quân s c a mi n B c cũng nh ngăn c n mi n B c ề ự ự ủ ề ắ ư ả ề ắchi vi n cho mi n Nam?ệ ề Chi n ếtranh pháho iạS 2 (4 kí t )ố ự Martin Luther King đ c trao gi i th ng Nobel hoà bình vào nămượ ả ưởnào? 1964S 3 (7 kí t )ố ự Ngày 7/5/2015 v a qua, n c ta k ni m 60 năm ngày thành l p ừ ướ ỷ ệ ậc a l c l ng quân đ i nào?ủ ự ượ ộ H i quânảS 4 (8 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu hát sau: “…mùa thu, lá kh i vàngề ỗ ố ởch a nh ?”ư ỉ Tháng támCh ng ng iướ ạv t (15 kí t )ậ ự S ki n ự ệV nh ịB c Bắ ộCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 102:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 kí t )ố ự Giotto, Botticelli, Raphael và Michelangelo là nh ng nhân v t n i ữ ậ ổti ng trong th i Ph c h ng v lĩnh v c gì?ế ờ ụ ư ề ự H i h aộ ọS 2 (10 kí t )ố ự Hoàn thành câu ph ng ngôn sau: “ ……, thi n gi thi n lai”ươ ệ ả ệ Ác gi ảác báoS 3 (9 kí t )ố ự N c nào có l c l ng quân đ i th ng tr c l n nh t th gi i?ướ ự ượ ộ ườ ự ớ ấ ế ớ TrungQu cốS 4 (8 kí t )ố ự C m t nào còn thi u trong câu th sau: “Tôi yêu … n c tôi.ụ ừ ế ơ ướV a nhân h u l i tuy t v i sâu xa”ừ ậ ạ ệ ờ Truy nệcổCh ng ướng i v t (10 ạ ậkí t )ự Cây bútth nầ www.thuvienhoclieu .com Trang 177www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 103:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 kí t )ố ự Hi n t ng thiên nhiên nào gây nh h ng đ n t tr ng Tráiệ ượ ả ưở ế ừ ườĐ t, khi n kim nam châm m t kh năng đ nh h ng?ấ ế ấ ả ị ướ Bão từS 2 (3 kí t )ố ự Bài th T tình c a H Xuân H ng nói v th i đi m nào trong ơ ự ủ ồ ươ ề ờ ểngày? ĐêmS 3 (3 kí t )ố ự Ho sĩ Nguy n Phan Chánh đã có công khám phá ra dòng tranhạ ễhi n đ i trên ch t li u nào Vi t Nam?ệ ạ ấ ệ ở ệ L aụS 4 (11 kí t )ố ự Năm 2009 là năm c a ngành khoa h c nào?ủ ọ Thiên văn h cọCh ng ướng i v t (8 ạ ậkí t )ự C c ựquangCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 104:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kí t )ố ự V n qu c gia Xuân Thu n m đ a ph n t nh nào c a n c ta?ườ ố ỷ ằ ở ị ậ ỉ ủ ướ NamĐ nhịS 2 (1 kí t )ố ự Trong b ng tu n hoàn có bao nhiêu nhóm nguyên t chính?ả ầ ố8S 3 (5 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu th sau: Ông nghè, ông thám vô ề ỗ ố ơmây khói. Đ ng l i văn ch ng m t…ứ ạ ươ ộ Tú tàiS 4 (9 kí t )ố ự Ngh thu t nào th ng đ c s d ng trong văn h c đ gây raệ ậ ườ ượ ử ụ ọ ểti ng c i mang ý nghĩa phê phán xã h i?ế ườ ộ TràophúngCh ng ướng i v t (7 ạ ậkí t )ự Tú X ngươ www.thuvienhoclieu .com Trang 178www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 105:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự 1000100 là bi u di n nh phân c a s t nhiên nào?ể ễ ị ủ ố ự 68S 2 (1 kí t )ố ự Trong b môn c vua, ký hi u qu c t c a quân t ng là ch ộ ờ ệ ố ế ủ ượ ữcái nào? BS 3 (8 kí t )ố ự H p ch t sinh ra do ion trung tâm (th ng là 1 ho cợ ấ ườ ặnhi u ion kim lo i) hóa h p v i 1 ho c nhi u ion ho c phân ề ạ ợ ớ ặ ề ặt khác đ c g i là gì?ử ượ ọ Ph c ch tứ ấS 4 (7 kí t )ố ự L c ph ng, l p ph ng tâm di n và l p ph ng tâm kh i là cácụ ươ ậ ươ ệ ậ ươ ốd ng m ng tinh th …ạ ạ ể Kim lo iạCh ng ướng i v t (17 ạ ậkí t )ự Kim lo i ạchuy n ểti pếCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 106:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kí t )ố ự T Bi H ng là danh ho n i ti ng Trung Qu c v i nh ngừ ồ ạ ổ ế ố ớ ữb c ho v con v t nào?ứ ạ ẽ ậ Ng aựS 2 (4 kí t )ố ự Hoàn thành câu t c ng sau: “Lu ng cu ng nh ụ ữ ố ố ưki n bò … nóng”ế Ch oảS 3 (7 kí t )ố ự Ru t và các c quan bên trong c th đ ng v t cũng nhộ ơ ơ ể ộ ậ ưcon ng i đ c g i chung là gì?ườ ượ ọ N i t ng /ộ ạPh t ngủ ạS 4 (5 kí t )ố ự Ng i Mèo là tên g i tr c đây c a dân t c nào?ườ ọ ướ ủ ộ H'MôngCh ng ng iướ ạv t (7 kí t )ậ ự Th ng cắ ốCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 107: www.thuvienhoclieu .com Trang 179www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 ốkí t )ự Năm 1989, t nh Nghĩa Bình đ c tách ra làm 2 t nh đó là Bình ỉ ượ ỉĐ nh và t nh nào n a?ị ỉ ữ Qu nảg NgãiS 2 (2 ốkí t )ự Ph n s n ph m th ng d mà nh ng ng i s n xu t nông nghi p ầ ả ẩ ặ ư ữ ườ ả ấ ệt o ra và ph i n p cho ng i ch s h u ru ng đ t đ c g i là gì?ạ ả ộ ườ ủ ở ữ ộ ấ ượ ọ TôS 3 (9 ốkí t )ự Nh ng câu th sau trích trong bài th nào? “Trái đ t r ng giàu sangữ ơ ơ ấ ộbao th ti ng. Cao quý thâm tr m r c r vui t i. Ti ng Vi t rung ứ ế ầ ự ỡ ươ ế ệrinh nh p đ p trái tim ng i. Nh ti ng sáo nh dây đàn máu nh ”ị ậ ườ ư ế ư ỏ Ti nếg Vi tệS 4 (8 ốkí t )ự Ch c v nào đ ng đ u chính ph c a m t qu c gia?ứ ụ ứ ầ ủ ủ ộ ố Th ủt ngướCh ngướng i v t ạ ậ(11 kí t )ự Phạm Văn Đ ngồCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 108:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (15 kí t )ố ự Tên c a Trung Qu c trong giai đo n 1912-1949 là gì?ủ ố ạ Trung Hoadân qu cốS 2 (14 kí t )ố ự T ng M Linh là v c a nhân v t n i ti ng nào?ố ỹ ợ ủ ậ ổ ế T ng Gi iưở ớTh chạS 3 (4 kí t )ố ự T ch c hi p c B c Đ i Tây D ng (NATO) đ c thànhổ ứ ệ ướ ắ ạ ươ ượl p vào năm nào?ậ 1949S 4 (5 kí t )ố ự Ng i Trung Qu c đã t ng b ph ng Tây ch nh o là: “…ườ ố ừ ị ươ ế ạb nh phu”. Đi n t còn thi u?ệ ề ừ ế Đông Á www.thuvienhoclieu .com Trang 180www.thuvienhoclieu .comCh ng ướng i v t (7 ạ ậkí t )ự Đài LoanCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 109:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 kí t )ố ự 10100 là bi u di n nh phân c a s t nhiên nào?ể ễ ị ủ ố ự 20S 2 (4 kí t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu th sau: “V n th c a Bác, v n th … ề ỗ ố ơ ầ ơ ủ ầ ơMà v n mênh mông bát ngát tình”ẫ ThépS 3 (8 kí t )ố ự “Mái chèo bâng khuâng, d i chân Tam Đ o. hò núi cao, hướ ả Ơ Ơ ờsu i sâu” là nh ng câu hát trong bài “Huy n tho i …” c a nh c ố ữ ề ạ ủ ạsĩ Phó Đ c Ph ng. T nào còn thi u?ứ ươ ừ ế H ồNúi C cốS 4 (3 kí t )ố ự 13 bang thu c đ a M b t đ u đ ng lên ch ng l i Anh sau s ki n ộ ị ở ỹ ắ ầ ứ ố ạ ự ệng i dân Boston ném nh ng thùng hàng xu ng bi n. Đó là lo iườ ữ ố ể ạhàng nào? ChèCh ng ng iướ ạv t (10 kí t )ậ ự Thái NguyênCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 110: www.thuvienhoclieu .com Trang 181www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (8 kí t )ố ự D án album Ngũ hành là c a ca sĩ Vi t Nam nào?ự ủ ệ Hi n Th cề ụS 2 (4 kí t )ố ự Kỳ Euro th 13 đã đ c t ch c t i Áo và Thu Sĩ vào năm ứ ượ ổ ứ ạ ỵnào? 2008S 3 (14 kí t )ố ự Nh c sĩ nào n i ti ng v i nh ng bài hát nh V ng trăngạ ổ ế ớ ữ ư ầkhóc, Tình yêu tr l i, Chi c khăn gió m?ở ạ ế ấ Nguy n VănễChungS 4 (2 kí t )ố ự Ngày ch nh t th 2 c a tháng 5 các n c ph ng Tây là ủ ậ ứ ủ ở ướ ươngày dành cho ai? MẹCh ng ướng i v t (11 ạ ậkí t )ự Nh t ký ậc a mủ ẹCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 111:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 ký t )ố ự T nh nào có quy mô tr ng nho nhi u nh t c n c?ỉ ồ ề ấ ả ướ Ninh Thu nậS 2 (5 ký t )ố ự Môn h c nào theo ti ng Hy L p có nghĩa là “Mô t trái đ t”?ọ ế ạ ả ấ Đ a lýịS 3 (2 ký t )ố ự Quy đ i ch B trong h th p l c phân sang h th p phân ổ ữ ệ ậ ụ ệ ậta s đ c s m y?ẽ ượ ố ấ 11S 4 (8 ký t )ố ự Ph biên t p l c, Ki n văn ti u l c, Đ i Vi t thông s ủ ạ ụ ế ể ụ ạ ệ ửlà nh ng tác ph m c a ai?ữ ẩ ủ Lê QuýĐôn www.thuvienhoclieu .com Trang 182www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i ướ ạv t (8 ký t )ậ ự Lê B oảL cộCH NG NG I V T 112:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (12 ký t )ố ự T nh nào vùng Đông Nam B có 2 thành ph tr c thu c ỉ ở ộ ố ự ột nh nh ng không có th xã tr c thu c?ỉ ư ị ự ộ Bà R a - ịVũng TàuS 2 (7 ký t )ố ự S thi có th chia làm 2 lo i đó là s thi th n tho i và s thiử ể ạ ử ầ ạ ử............ T nào còn thi u?ừ ế Anh hùngS 3 (2 ký t )ố ự Nguyên t Kali có s hi u nguyên t là bao nhiêu?ố ố ệ ử 19S 4 (6 ký t )ố ự Khi nhà Lý suy vong, Tr n Th Đ đã lùng b t con cháu ầ ủ ộ ắc a dòng h Lý, vì th nhi u ng i chuy n sang h gì?ủ ọ ế ề ườ ể ọ Nguy nễ CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 113:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (3 ký t )ố ự B phim "Ng i Hà N i" đ c chuy n th t ti u thuy t nàoộ ườ ộ ượ ể ể ừ ể ếc a nhà văn Chu Lai?ủ Phố www.thuvienhoclieu .com Trang 183Ch ng ng iướ ạv t (8 ký t )ậ ự Võ Th Sáuịwww.thuvienhoclieu .comS 2 (6 ký t )ố ự Đi n ti p vào câu ca dao sau: "Chi u Nga S n, gach Bátề ế ế ơ Tràng/ V i t Nam Đ nh,ả ơ ị l aụ hàng " Hà ĐôngS 3 (4 ký t )ố ự "MCMXX" là ký hi u La Mã c a s nào?ệ ủ ố 1920S 4 (2 ký t )ố ự Thi đ i h c kh i V bao g m 3 môn Toán, V t lý và môn nào ạ ọ ố ồ ận a?ữ VẽCh ng ng i ướ ạv t (11 ký t )ậ ự Bùi Xuân PháiCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 114:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Bài th Tây Ti n đ c vi t vào năm nào?ơ ế ượ ế 1948S 2 (7 ký t )ố ự Đi n vào ch tr ng trong câu thề ỗ ố ơ sau: " ............ chi n sĩế đ ngồbào/ B c Nam sum h p xuân nào vui h n"ắ ọ ơ Ti n lênếS 3 (9 ký t )ố ự Huân ch ng nào là huân ch ng b c cao th nhì c aươ ươ ậ ứ ủn c ta?ướ H Chí MinhồS 4 (7 ký t )ố ự T nào còn thi u trong câu sau c a Bác H : "Dân ta có ừ ế ủ ồm t lòngộ n ngồ nàn ........ " Yêu n cướCh ng ng iướ ạv t (21 ký t )ậ ự L i kêu g iờ ọthi đua ái qu cố www.thuvienhoclieu .com Trang 184www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V T 115:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Nelson Mandela nh m ch c t ng th ng Nam Phi vào năm nào?ậ ứ ổ ố 1994S 2 (7 ký t )ố ự Kho n ti n đ c c p cho m t h c sinh, sinh viên, h c viên...ả ề ượ ấ ộ ọ ọđ giúp h h c ti p ho c đ khen th ng thành tích xu t s cể ọ ọ ế ặ ể ưở ấ ắđ c g i là gì?ượ ọ H c b ngọ ổS 3 (9 ký t )ố ự Gi i bóng đá U21 th ng niên n c ta do báo nào t ch c?ả ườ ở ướ ổ ứ Thanh niênS 4 (9 ký t )ố ự Âm nh c, đi n nh, h i ho , ki n trúc,… đ c g i chung là gì?ạ ệ ả ộ ạ ế ượ ọ Ngh thu tệ ậCh ng ng iướ ạv t (16 ký t )ậ ự Duyên dáng Vi t NamệCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 116:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Ch c vô đ ch AFF Cup duy nh t mà đ i tuy n bóng đá nam ứ ị ấ ộ ểVi t Nam giành đ c là vào năm nào?ệ ượ 2008S 2 (4 ký t )ố ự Chi n l c “Chi n tranh c c b ” đ c M th c hi n b t đ u ế ượ ế ụ ộ ượ ỹ ự ệ ắ ầt năm nào?ừ 1965S 3 (3 ký t )ố ự Ho sĩ Nguy n Phan Chánh là ng i có công khai phá ạ ễ ườdòng tranh ... Vi t Nam. Trong d u ba ch m làở ệ ấ ấ gì? L aụS 4 (9 ký t )ố ự Sùng Phúc t là tên khác c a ngôi chùa nào?ự ủ Tây Ph ngươ www.thuvienhoclieu .com Trang 185www.thuvienhoclieu .comCh ng ướng i v t (5 ạ ậký t )ự Hà TâyCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 117:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Nguyên t nào mang s hi u 24, có tên có nghĩa là "màu s c" ố ố ệ ắtrong ti ng Hy L p?ế ạ CromS 2 (9 ký t )ố ự Email là tên ti ng Anh c a hình th c trao đ i thông tin nào?ế ủ ứ ổ Th ưđi n tệ ửS 3 (4 ký t )ố ự MCMXCVIII t ng ng v i s m y trong h th p phân?ươ ứ ớ ố ấ ệ ậ 1998S 4 (7 ký t )ố ự Ice cream, Lollipop, Marshmallow... là tên g i c a các phiên b nọ ủ ảkhác nhau c a h đi u hành nào?ủ ệ ề AndroidCh ng ng i ướ ạv t (6 ký t )ậ ự GoogleCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 118:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp án www.thuvienhoclieu .com Trang 186www.thuvienhoclieu .comS 1 (11 ký t )ố ự Đây là m t tri u đ i phong ki n Vi t Nam, hoàng đ đ u tiên ộ ề ạ ế ệ ế ầlà Lê Trang Tông Lê TrungH ngưS 2 (6 ký t )ố ự Tên c a n ca sĩ hát hit ủ ữ Mình yêu nhau đi (ch l y tên)ỉ ấPh ngươS 3 (8 ký t )ố ự Mã đi n tho i c a t nh nào là 36 ?ệ ạ ủ ỉ Thái BìnhS 4 (13 ký t )ố ự B sách nào ghi l i h u h t các thông tin quan tr ng v kinh t ộ ạ ầ ế ọ ề ếvà xã h i c a Đàng Trong trong 200 năm ?ộ ủ Ph ủbiên t p ạl cụCh ng ướng i v t (8 ạ ậký t )ự Lê QuýĐônCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 119:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (12 ký t )ố ự An C u là đ a danh thu c t nh nào?ự ị ộ ỉ Th a ThiênừHuếS 2 (5 ký t )ố ự Nguy n Kim g con gái Ng c B o cho ng i h gì?ễ ả ọ ả ườ ọ Tr nhịS 3 (4 ký t )ố ự Diva H ng Nhung có bi t danh là gì?ồ ệ B ngốS 4 (7 ký t )ố ự Ca sĩ nh c tr tình, ti n chi n nào c a Vi t Nam tên th t là ạ ữ ề ế ủ ệ ậNguy n Th L Mai?ễ ị ệ Khánh Ly www.thuvienhoclieu .com Trang 187www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i ướ ạv t (12 ký t )ậ ự Tr nh CôngịS nơCH NG NG I V T 120:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (10 ký t )ố ự T t đèn là m t tác ph m thu c th lo i?ắ ộ ẩ ộ ể ạ Ti u thuy tể ếS 2 (2 ký t )ố ự T c ng có câu:ụ ữ "Quá tam .......... b n". Đi nậ ề vàoch tr ngỗ ố BaS 3 (11 ký t )ố ự "H H i t n nhân" là bi t hi u c a nhà văn nào?ồ ả ả ệ ệ ủ La Quán TrungS 4 (9 ký t )ố ự Đ t n c nào luôn coi Đài Loan là t nh th 23?ấ ướ ỉ ứ Trung Qu cố CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 121:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (1 ký t )ố ự Căn b c haiậ c aủ " ........ " b ng 2,23606797749. Đi n vàoằ ề chỗtr ng.ố5 www.thuvienhoclieu .com Trang 188Ch ng ng i v t ướ ạ ậ(16 ký t )ự Tam qu c di nố ễnghĩawww.thuvienhoclieu .comS 2 (18 kýốt )ự T ng th ng Nguy n Văn Thi u đã ra l nhổ ố ễ ệ ệ bỏ " .............. " rút vềDuyên h i mi n Trung trong cu c T ng ti n công mùa ả ề ộ ổ ếxuân năm 1975? Cao nguyênTrung ph nầS 3 (2 ký t )ố ự Đi n vào câu th : "Ngày ngày m t tr i đi qua trên lăng,ề ơ ặ ờ th y m t m t tr i trongấ ộ ặ ờ lăng r tấ "? ĐỏS 4 (11 kýốt )ự " .............. " là ki u khí h u đ c b ng Phân lo i khí h uể ậ ượ ả ạ ậ Köppenx p m c "Aw" và'"As."ế ở ụ Khí h u ậxavanCh ng ướng i v t (9 ạ ậký t )ự Tây NguyênCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 122:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (1 ký t )ố ự N c B có bao nhiêu ngôn ng chính?ướ ỉ ữ2S 2 (6 ký t )ố ự Toà nhà Nationale-Nederlanden n m thành ph nào?ằ ở ố PragueS 3 (4 ký t )ố ự Chi n tranh Th gi i th Nh t k t thúc vào năm nào?ế ế ớ ứ ấ ế 1918S 4 (7 ký t )ố ự Karl Marx cho r ng ch nghĩa nào s là giai đo n cu i cùng c a xã ằ ủ ẽ ạ ố ủh i loài ng i, đ t đ c qua m t cu c cách m ng vô s n?ộ ườ ạ ượ ộ ộ ạ ả C ngộs nảCh ng ng iướ ạv t (8 ký t )ậ ự Ti p ệKh cắ www.thuvienhoclieu .com Trang 189www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V T 123:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 kýốt )ự Hai màu ch đ o trong trang ph c thi đ u sân nhà c a CLB ủ ạ ụ ấ ủbóng đá Arsenal là 2 màu nào? Đ tr ngỏ ắS 2 (7 kýốt )ự Liechtenstein là n c có di n tích nh nh t c a khu v c đ a ướ ệ ỏ ấ ủ ự ịlý nào? Trung ÂuS 3 (10 kýốt )ự Tác ph m "V chuy n đ ng c a các thiên th " vi t vào nămẩ ề ể ộ ủ ể ế1543 c a nhà khoa h c nào là m t trong nh ng công trình đ uủ ọ ộ ữ ầtiên ng h thuy t nh t tâm?ủ ộ ế ậ CopernicusS 4 (6 kýốt )ự Kh i hi p c c a phe Xã h i ch nghĩa trong Chi n tranhố ệ ướ ủ ộ ủ ếL nh, thành l p năm 1955, đ c coi là đ i tr ng v i NATO c aạ ậ ượ ố ọ ớ ủphe T b n ch nghĩa, đ c đ t tên theo thành ph nào?ư ả ủ ượ ặ ố Warsaw CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 124:Hàng ngang Câuh iỏ Đáp ánS 1 (7 ký t )ố ự Hammurabi là vua c a đ t n c c đ i nào?ủ ấ ướ ổ ạ L ngưỡHàS 2 (7 ký t )ố ự M t nhóm các ngôi sao đ c ng i ta nhìn th y trên b u tr iộ ượ ườ ấ ầ ờđêm là g n nhau và t o m t hình d ng nh t đ nh nào đó thì đ cầ ạ ộ ạ ấ ị ượg i là gì?ọ Chòm sao www.thuvienhoclieu .com Trang 190Ch ng ướng i v t ạ ậ(5 ký t )ự Ba Lanwww.thuvienhoclieu .comS 3 (2 ký t )ố ự Ký t C trong h tam th p nh phân (h đ m c s 32) t ng ự ệ ậ ị ệ ế ơ ố ương v i giá tr nào trong h th p phân?ứ ớ ị ệ ậ 12S 4 (9 ký t )ố ự Vi c bói toán ng y khoa h c các s ki n trong th gi i hi n ệ ụ ọ ự ệ ế ớ ệt i, d a trên m i quan h gi a chúng và các hi n t ng thiên ạ ự ố ệ ữ ệ ượvăn đ c g i là gì?ượ ọ Chiêm tinhCh ng ướng i v t (12 ạ ậký t )ự Cung hoàng đ oạCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 125:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 ký t )ố ự Ch L n đ c xây d ng b i công s c ch y u c a ki u bàoợ ớ ượ ự ở ứ ủ ế ủ ềqu c gia nào?ố TrungQu cốS 2 (3 ký t )ố ự Đây là m t s có ch s hàng trăm là 7, chia h t cho 11, ộ ố ữ ố ếl n h n 760 và là s l .ớ ơ ố ẻ 781S 3 (6 ký t )ố ự Đây là t có nghĩa g c dùng đ ch con trai c a quan l i ho c ừ ố ể ỉ ủ ạ ặng i có quy n th trong xã h i cũ.ườ ề ế ộ Công tửS 4 (9 ký t )ố ự Nh c sĩ nào có tên th ng g i là Sáu L u?ạ ườ ọ ầ Cao VănL uầ www.thuvienhoclieu .com Trang 191www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i ướ ạv t (7 ký t )ậ ự B c LiêuạCH NG NG I V T 126:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 ký t )ố ự Trong h t a đ Oxy, tr c Ox là tr c hoành. "Hoành" đây ệ ọ ộ ụ ụ ởcó nghĩa là gì? NgangS 2 (10 ký t )ố ự VTV là tên vi t t t ti ng Anhế ắ ế c aủ Đài .............. Vi t Nam.ệ Trongd u ba ch m là t gì?ấ ấ ừ Truyền hìnhS 3 (7 ký t )ố ự Ta nhìn th y đ c m t v t làấ ượ ộ ậ nh cóờ ............... t v t đóừ ậ truy nềt i m t ta. Trong d u ba ch m là t gì?ớ ắ ấ ấ ừ Ánh sángS 4 (5 ký t )ố ự Đ n v nào còn đ c vi t d i d ng d n xu t c a đ n v SI ơ ị ượ ế ướ ạ ẫ ấ ủ ơ ịlà s^-1? Hertz CH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 127:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Đi n vào ch tr ng đ hoàn thành 2 câu th sau c a Hề ỗ ố ể ơ ủ ồ Xuân H ng:ươ " . . . . . em v a tr ng l i v a tròn / B y n i baừ ắ ạ ừ ả ổ Thân www.thuvienhoclieu .com Trang 192Ch ng ng i ướ ạv t (10 ký t )ậ ự Sóng đi n tệ ừwww.thuvienhoclieu .comchìmv i n c non."ớ ướS 2 (9 ký t )ố ự Polysaccaride nào ch a ch y u là liên k t β-1,4-glycoside?ứ ủ ế ế XenlulozoS 3 (14 kýốt )ự Câu l c b bóng đá Vi t Nam nào đã th c hi n vi c liên k t đào ạ ộ ệ ự ệ ệ ết o c u th tr v i Câu l c b bóng đá Arsenal?ạ ầ ủ ẻ ớ ạ ộ Hoàng AnhGia LaiS 4 (9 ký t )ố ự VNUF là tên vi t t t ti ng Anh c a m t tr ng Đ i h c t i ế ắ ế ủ ộ ườ ạ ọ ạVi t Nam có chuyên môn chính là v lĩnh v c nào?ệ ề ự Lâm nghi pệCh ng ng iướ ạv t (2 ký t )ậ ự GỗCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 128:Hàng ngang Câu h iỏ ĐápánS 1 (3 ốký t )ự Khi ánh sáng kh ki n đ c m t ng i h p th , nó s gây cho ả ế ượ ắ ườ ấ ụ ẽcon ng i c m giác v đi u gì?ườ ả ề ề MàuS 2 (7 ốký t )ự MoET là tên vi t t t ti ng Anh c a m t B c a chính ph Vi t ế ắ ế ủ ộ ộ ủ ủ ệNam. Trong đó, ch E là vi t t t c a t có nghĩa là gì?ữ ế ắ ủ ừ Giáod cụS 3 (3 ốký t )ự Ngoài CO2, SO2, NOx..., trong không khí còn có m t thành ph n gây ô ộ ầnhi m nh ng không xác đ nh v công th c hóa h c, t n t i d i d ng ễ ư ị ề ứ ọ ồ ạ ướ ạh t r n đ ng kính t i đa 0.5mm. Đó là gì?ạ ắ ườ ố B iụS 4 (5 kýốt )ự #FFFFFF là mã th p l c phân c a màu nào?ậ ụ ủ Tr ngắ www.thuvienhoclieu .com Trang 193www.thuvienhoclieu .comCh ngướng i v t ạ ậ(4 ký t )ự Ph nấCH NG NG I V T 129:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 ký t )ố ự Đi n vào ch tr ng: Nhi t đ càngề ỗ ố ệ ộ tăng thì ............ trong ch tấbán d n càng gi m.ẫ ả Đi n trệ ởS 2 (11 ký t )ố ự Qu n 1 cu n dây đ ng quay m t lõi s t non và cho ấ ộ ồ ộ ắdòng đi n ch y qua, ta có đ c m t........ệ ạ ượ ộ Nam châm đi nệS 3 (7 ký t )ố ự D o, có ánh kim, d n đi nẻ ẫ ệ là nh ngữ ......... c a kimủ lo i.ạ Đ c tínhặS 4 (1 ký t )ố ự S nào v a là s nguyên âm, v a là s nguyên d ng?ố ừ ố ừ ố ươ0Ch ng ng i v tướ ạ ậ(16 ký t )ự Hi n t ngệ ượsiêu d nẫCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 130:Hàng ngang Câuh iỏ Đáp ánS 1 (10 ký t )ố ự Ninh Thu n là m t t nh thu c khu v c nào?ậ ộ ỉ ộ ự Nam TrungBộS 2 (13 ký t )ố ự Ai là v chúa th 6 c a chính quy n Đàng Trong ị ứ ủ ềtrong l ch s Vi t Nam?ị ử ệ Nguy n ễPhúc Chu www.thuvienhoclieu .com Trang 194www.thuvienhoclieu .comS 3 (4 ký t )ố ự Năm nào là năm Bính Tý cu i cùng c a th k XVII?ố ủ ế ỉ 1697S 4 (3 ký t )ố ự Đây là m t toà nhà, n i đ t tr c quan chính quy n ộ ơ ặ ụ ơ ềnhà n c?ướ PhủCh ng ng i v t ướ ạ ậ(9 ký t )ự Bình Thu nậCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 131:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (13 ký t )ố ự Bài th "Thu t Hoài" c a Ph m Ngũ Lão thu c th th gì?ơ ậ ủ ạ ộ ể ơ Th t ngôn bátấcúS 2 (3 ký t )ố ự Đi n vào ch tr ng câu thànhề ỗ ố ng :ữ "Tháng ........... gi cha,ỗtháng ba gi m "ỗ ẹ TámS 3 (7 ký t )ố ự Đây là t nh mà v a giáp bi n Đông, v a giáp các t nh: ỉ ừ ể ừ ỉCà Mau, Kiên Giang, H u Giang, Sóc Trăng.ậ B c LiêuạS 4 (19 ký t )ố ự Đ ng b ng nào có di n tích l n nh t n c ta?ồ ằ ệ ớ ấ ướ Đ ng ồb ng sôngằC u LongửCh ng ướng i v t (10 ạ ậký t )ự Đ n ca tài tờ ử www.thuvienhoclieu .com Trang 195www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V T 132:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự MCMXXII là kí hi u La Mã c a ch s nào?ệ ủ ữ ố 1922S 2 (1 ký t )ố ự S nh nh t li n k 2 s nguyên t trong các s t nhiên làố ỏ ấ ề ề ố ố ố ựs nào?ố4S 3 (5 ký t )ố ự Ai là lãnh t c a Cách m ng tháng m i Nga?ụ ủ ạ ườ LeninS 4 (8 ký t )ố ự Hi n nay Đ c là n c theo th ch chính tr nh th nào?ệ ứ ướ ể ế ị ư ế Liên bangCh ng ng i v t ướ ạ ậ(6 ký t )ự Liên XôCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 133:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (2 ký t )ố ự Mã vùng đi n tho i c a t nh Ti n giang là bao nhiêu?ệ ạ ủ ỉ ề 73S 2 (8 ký t )ố ự Nguy n B nh Khiêm đã t ngễ ỉ ừ nói: " ......... nh t đái, v nấ ạ đ iạdung thân" HoànhS nơS 3 (7 ký t )ố ự Đào Duy T cho xây d ng m t công trình quân s n iừ ự ộ ự ổti ng mang tên là gì ?ế Lũy Th yầS 4 (8 ký t )ố ự Hang đ ng nào Vi t Nam là hang đ ng t nhiên l n nh t ộ ở ệ ộ ự ớ ấth gi i?ế ớ S n ơĐoòng www.thuvienhoclieu .com Trang 196www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i v t ướ ạ ậ(9 ký t )ự Qu nảg BìnhCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 134:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 kýốt )ự MCML là s La Mã t ng ng v i s nào trong h th p phân?ố ươ ứ ớ ố ệ ậ 1950S 2 (6 kýốt )ự Oxford là m tộ ngôi tr ngườ ............. danh ti ng c a n cế ủ ướ Anh. Đ i h cạ ọS 3 (14 kýốt )ự Ngoài Đ u tr ng 100, ch ng trình truy n hình nào c a VTV3 (đãấ ườ ươ ề ủng ng phát sóng t tháng 6/2011) cũng có t i 100 ng i ch i?ừ ừ ớ ườ ơ Rung chuôngvàngS 4 (11 kýốt )ự Đây là tên m t chi n d ch nhân đ o c p Qu c gia do Ban ch đ o QGộ ế ị ạ ấ ố ỉ ạv n đ ng hi n máu tình nguy n Vi t Nam ch đ o, v i nhi m v tr ngậ ộ ế ệ ệ ỉ ạ ớ ệ ụ ọtâm là v n đ ng toàn dân tham gia hi n máu nhân đ o và phòng ậ ộ ế ạch ng căn b nh tan máu b m sinh?ố ệ ẩ Hành trình đỏCh ngướng i v t ạ ậ(8 ký t )ự Sinh viênCH NG NG I V T 135:ƯỚ Ạ Ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 197www.thuvienhoclieu .comHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (7 ký t )ố ự Maureen Connolly và Steffi Graf là nh ng v n đ ng viên n iữ ậ ộ ổti ng c a môn th thao nào?ế ủ ể Qu n v tầ ợS 2 (4 ký t )ố ự Cu c thi Đ ng lên đ nh Olympia năm th 15 ch y u ộ ườ ỉ ứ ủ ếdành cho nh ng h c sinh sinh năm nào?ữ ọ 1997S 3 (3 ký t )ố ự Hoàn thành dãy s sau: 117, 301, 515, 709, ...ố 913S 4 (7 ký t )ố ự Bánh tráng Tr ng Bàng là đ c s n n i ti ng c a ả ặ ả ổ ế ủt nh/thành nào?ỉ Tây NinhCh ng ng i ướ ạv t (10 ký t )ậ ự Lý HoàngNamCH NG NG I V T 136:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (5 ký t )ố ự V kh ng b kinh hoàng đã x y ra thành ph nào trong đêm thụ ủ ố ả ở ố ứsáu ngày 13/11/2015 gây ch n đ ng toàn c u?ấ ộ ầ ParisS 2 (14 kýốt )ự Đài Truy n hình Vi t Nam và Đài Truy n hình TBS c a Nh t ề ệ ề ủ ậB n đã t ng h p tác s n xu t hai b phim là Ng i c ng s và ả ừ ợ ả ấ ộ ườ ộ ựb phim nào?ộ Khúc hátm t tr iặ ờS 3 (12 kýốt )ự Thi t b nào đ c dùng đ đi u khi n giao thông nh ng giao l ế ị ượ ể ề ể ở ữ ộcó l ng ph ng ti n l u thông l n (th ng là ngã ba, ngã t ượ ươ ệ ư ớ ườ ưđông xe qua l i)?ạ Đèn giaothông www.thuvienhoclieu .com Trang 198www.thuvienhoclieu .comS 4 (7 ký t )ố ự Th đô London c a n c Anh đ c m nh danh là "thành phủ ủ ướ ượ ệ ố..............." ? S ngươmùCh ng ướng i v t (5 ạ ậký t )ự Đà L tạCH NG NG I V T 137:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (13 kýốt )ự Ai là đ o di n c a b phim Mùa gió ch ng?ạ ễ ủ ộ ướ Nguy n ễH ng ồS nếS 2 (12 kýốt )ự "Em còn nh hay em đã quên" là b phim nói v th i tr c a ớ ộ ề ờ ẻ ủc nh c sĩ n i ti ng nào?ố ạ ổ ế Tr nhịCôngS nơS 3 (12 ốký t )ự Đây là m t vùng đ t ng p n c c a Đ ng b ng sông C u Long,ộ ấ ậ ướ ủ ồ ằ ử tr i r ng trên ba t nh Long An, Ti n Giang và Đ ng Tháp, có khu ả ộ ỉ ề ồb o t n đ t ng p n c Láng Sen và v n qu c gia Tràmả ồ ấ ậ ướ ườ ố Chim? Đ nồgThápM iườS 4 (4 kýốt )ự Chi n tranh biên gi i Vi t - Trung đã b t đ u vào năm nào?ế ớ ệ ắ ầ 1979Ch ngướng i v t ạ ậ(13 ký t )ự Cánhđ ngồhoang www.thuvienhoclieu .com Trang 199www.thuvienhoclieu .comCH NG NG I V T 138:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 ký t )ố ự Virus Epstein-Barr (EBV) có th gây ra b nh gì hàmể ệ ởd i tr em?ướ ẻ Ung thưS 2 (7 ký t )ố ự Ai là đ i s thi n chí c a Vi t Nam Asian Cup 2007?ạ ứ ệ ủ ệ ở Tr n L pầ ậS 3 (8 ký t )ố ự Ban nh c nào là ban nh c đ u tiên c a Vi t Nam có ạ ạ ầ ủ ệtour trình di n xuyên Vi t?ễ ệ B c T ngứ ườS 4 (4 ký t )ố ự Ca sĩ M Tâm sinh ra vào ngày, tháng nào?ỹ 16/1Ch ng ng i ướ ạv t (16 ký t )ậ ự Đôi bàn tayth p l aắ ửCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 139:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Slovakia đã gia nh p khu v c các n c s d ng đ ng ti n chung ậ ự ướ ử ụ ồ ềchâu Âu vào năm nào? 2009S 2 (9 ký t )ố ự Đ t n c nào có di n tích l n th ba trên th gi i?ấ ướ ệ ớ ứ ế ớ TrungQu cốS 3 (9 ký t )ố ự Facebook, Twitter là nh ngữ .................... n i ti ng trên thổ ế ế gi i?ớ M ng ạxã h iộS 4 (8 ký t )ố ự Đây là m t d ng blog có các bài đăng có n i dung thu nh ộ ạ ộ ỏnh câu nói ng n g n, hình riêng, ho c liên k t đ n video?ư ắ ọ ặ ế ế Tiểu www.thuvienhoclieu .com Trang 200www.thuvienhoclieu .comblogCh ng ướng i v t (5 ạ ậký t )ự WeiboCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 140:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Dân s c a th gi i ch m m c 7 t ng i vào năm nào?ố ủ ế ớ ạ ứ ỉ ườ 2011S 2 (19 ký t )ố ự Năm 2010, di tích lixh5 s nào c a Vi t Nam đ c ử ủ ệ ượUNESCO công nh n là di s n văn hóa th gi i?ậ ả ế ớ Hoàng thànhThăng LongS 3 (8 ký t )ố ự T nh nào là t nh k t nghĩa v i Qu ng Bình và Th a Thiênỉ ỉ ế ớ ả ừtrong phong trào k t nghĩa B c - Nam?ế ắ Qu ng Trả ịS 4 (7 ký t )ố ự Léon Bouly là cha đ c a ngành ngh thu t nào?ẻ ủ ệ ậ Đi n nhệ ảCh ng ng iướ ạv t (9 ký t )ậ ự Mùi c cháyỏCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 141:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 ký t )ố ự Ai đ c nhân dân g i là "Bà chúa Tiên" vì dinh ph l p chùa ượ ọ ủ ậ ởKim Tiên? Lê Ng c ọHân www.thuvienhoclieu .com Trang 201www.thuvienhoclieu .comS 2 (3 ký t )ố ự S 2210 trong h t phân là bi u di n cho s nào trong h th p ố ệ ứ ể ễ ố ệ ậphân? 164S 3 (4 ký t )ố ự "L cay khóe vì m t ng i đã ra đi không tr v / Nh ng n c ệ ộ ườ ở ề ư ướm t đó cũng ch là v t th ng thêm đau" là l i ca c a bài hát nào ắ ỉ ế ươ ờ ủdo Đông Nhi sáng tác? KhócS 4 (14 kýốt )ự "Chinh ph ngâm" và "Cung oán ngâm" đ u đ c vi t theo th ụ ề ượ ế ểth gì?ơ Song th t ấl c bátụCh ng ướng i v t (7 ạ ậký t )ự Ai tưvãnCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 142:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 ký t )ố ự R u Tequila là đ u ng đ c tr ng c a n c nào?ượ ồ ố ặ ư ủ ướ MexicoS 2 (9 ký t )ố ự Loài th c v t nào là món ăn c a gia đình ng i đàn bà hàng chàiự ậ ủ ườtrong truy n "Chi c thuy n ngoài xa" vào nh ng v B c?ệ ế ề ữ ụ ắ X ngươr ngồS 3 (9 ký t )ố ự Ph n l n c nh quay c a b phim "Vàng trong cát" c a đ o di n ầ ớ ả ủ ộ ủ ạ ễĐinh Thiên Phúc n m t nh nào?ằ ở ỉ Bình ThuậnS 4 (2 ký t )ố ự T báo nào là c quan ngôn lu n c a An Nam C ng S n Đ ng?ờ ơ ậ ủ ộ ả ả Đỏ www.thuvienhoclieu .com Trang 202www.thuvienhoclieu .comCh ng ướng i v t (9 ạ ậký t )ự ThanhlongCH NG NG I V T 143:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (6 ký t )ố ự M t trong nh ng bài hát thành công nh t c a Hi n Th cộ ữ ấ ủ ề ụ là " ....... c aủ m "?ẹ Nh t kýậS 2 (4 ký t )ố ự MCMXLII trong h La Mã t ng ng v i s nào trong hệ ươ ứ ớ ố ệth p phân?ậ 1942S 3 (9 ký t )ố ự Đây là 1 trong 2 t nh đ c tách ra t t nh Nghĩa Bình?ỉ ượ ừ ỉ Qu ng NgãiảS 4 (5 ký t )ố ự ........... là ng i có nhi m v ch n đoán b nh và đ a raườ ệ ụ ẩ ệ ưph ng pháp đi u tr ?ươ ề ị Bác sĩCh ng ng i v tướ ạ ậ(12 ký t )ự Đ ng ThùyặTrâmCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 144:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự Nguy n Trung Tr c đã đ t cháy tàu Hi V ng c a Phápễ ự ố ọ ủtrên sông Nh t T o vào năm nào?ậ ả 1861 www.thuvienhoclieu .com Trang 203www.thuvienhoclieu .comS 2 (3 ký t )ố ự Qu c âm thi t p là t p th c a Nguy n Trãi g m 254ố ậ ậ ơ ủ ễ ồ bài th vi tơ ế b ngằ chữ ..... ? NômS 3 (7 ký t )ố ự ............. là nh ng ng i lao đ ng c trú nông thôn,ữ ườ ộ ư ởtham gia s n xu t nông nghi p.ả ấ ệ Nông dânS 4 (15 ký t )ố ự S ng Nguy t Anh - ch bút t báo N gi i chung là conươ ệ ủ ờ ữ ớgái c a nhà th nào?ủ ơ Nguy n ễĐình Chi uểCh ng ng i ướ ạv t (20 ký t )ậ ự Văn t nghĩa ếsĩ C n Giu cầ ộCH NG NG I V TƯỚ Ạ Ậ 145:Hàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (9 ký t )ố ự Th môn chính c a câu l c b SHB Đà N ng hi n nay là ai?ủ ủ ạ ộ ẵ ệ ThanhBìnhS 2 (6 ký t )ố ự T nh có di n tích l n nh t Vi t Nam là?ỉ ệ ớ ấ ệ Ngh AnệS 3 (7 ký t )ố ự Đi n t vào ch tr ng: "Ph m Vũ Lu n hi n nay là B ề ừ ỗ ố ạ ậ ệ ộtr ng Bưở ộ và Đào t o c a n cạ ủ ướ ta". Giáo d cụS 4 (5 ký t )ố ự Truy n ng n "Thu c" là sáng tác c a ai?ệ ắ ố ủ L T nỗ ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 204www.thuvienhoclieu .comCh ng ng i ướ ạv t (11 ký t )ậ ự Đ ng ThaiặMaiCH NG NG I V T 146:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (4 ký t )ố ự MCDXCI là s m y trong h th p phân?ố ấ ệ ậ 1491S 2 (8 ký t )ố ự Bi n s xe 34 là c a t nh nào?ể ố ủ ỉ H i D ngả ươS 3 (5 ký t )ố ự "C u bé vàng c a Toán h c Vi t Nam" có tên là gì?ậ ủ ọ ệ TrìnhS 4 (6 ký t )ố ự Đi n t vào d u ba ch m: Ph m Văn Đ ng đã t ng nói: "Nghề ừ ấ ấ ạ ồ ừ ề............ là ngh cao quý nh t trong nh ng ngh cao quý".ề ấ ữ ề D y h cạ ọCh ng ng iướ ạv t (15 ký t )ậ ự Nguy n ễB nh ỉKhiêmCH NG NG I V T 147:ƯỚ Ạ ẬHàng ngang Câu h iỏ Đáp ánS 1 (12 ký t )ố ự ................. là căn b nh truy n nhi m c p tính gây ra b i ệ ề ễ ấ ởlo i siêu vi trùng Dengueạ S t ốxu t ấhuy tế www.thuvienhoclieu .com Trang 205www.thuvienhoclieu .comS 2 (4 ký t )ố ự V l t phà Sewol di n ra vào năm nào?ụ ậ ễ 2014S 3 (4 ký t )ố ự Apple đ c thành l p vào năm nào?ượ ậ 1976S 4 (6 ký t )ố ự Ghana n m khu v c nào c a Châu Phi?ằ ở ự ủ Tây PhiCh ng ng i v t ướ ạ ậ(5 ký t )ự EbolaPH N 3:V ĐÍCHẦ ỀGiátrị Câu h iỏ Đáp án10 Đ ng v phóng x C-14 có bao nhiêu neutron?ồ ị ạ810 Qu c gia nào có nhi u ng i nói ti ng Tây Ban Nha nh t?ố ề ườ ế ấ Mexico10 Đ ng v c a hidro mà h t nhân có 2 neutron đ c g i là gì?ồ ị ủ ạ ượ ọ Tritium10 Qu c gia nào có tr l ng d u m l n nh t th gi i?ố ữ ượ ầ ỏ ớ ấ ế ớ Saudi Arabia20 Trên thang nhi t giai Kelvin, đi m tan băng là bao nhiêu đệ ể ộvà đi m n c sôi là bao nhiêu đ ?ể ướ ộ 273 - 37320 Sông Thao ch đo n sông H ng ch y qua nh ng t nh nào?ỉ ạ ồ ả ữ ỉ Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ30 T t Đoan Ng - T t Sâu b - là ngày ng i dân t ng nhế ọ ế ọ ườ ưở ớai? Khu t Nguyênấ www.thuvienhoclieu .com Trang 206www.thuvienhoclieu .com10 Ph ng Hoàng Trung Đô là n i t ng đ c Quang Trung ượ ơ ừ ượHoàng Đ ch n đ xây d ng kinh đô. Đ a danh đó hi n ế ọ ể ự ị ệnay thu c t nh nào?ộ ỉ Ngh Anệ10 Nguyên t nhóm VA nào có đ ng kính bé nh t?ố ườ ấ Nitrogen10 M i tháng âm l ch có t 29 đ n 30 ngày, đ c chia thành 3ỗ ị ừ ế ượtu n là ..................., ................... và ...................ầ Th ng tu n - Trung tu n ượ ầ ầ- H tu nạ ầ10 Đ nh núi cao nh t Tây Âuỉ ấ là đ nhỉ ................. trên dãy Alps,n m biên gi i hai n c Pháp và Italyằ ở ớ ướ Mont Blanc20 Th môn duy nh t đ t danh hi u Qu bóng vàng Châu ủ ấ ạ ệ ảÂu tên gì? Lev Yashin20 Kim t tháp l n nh t th gi i n m qu c gia nào?ự ớ ấ ế ớ ằ ở ố Mexico30 I always look at the sky at night. I really happy when I find a star which I haven't found it before. But there're some days I can't find a new star because of an object, which is too brightin these days. What is it? Moon10 Odyssey và Iliad đ c xem là tác ph m c a nhà văn Hi L pượ ẩ ủ ạnào? Homer10 Chu Văn An dâng Th t tr m s lên vua nào?ấ ả ớ Tr n D Tôngầ ụ10 V n qu c gia Yok Đôn n m t nh nào?ườ ố ằ ở ỉ Đ k L kắ ắ10 Trong các lo i t bào máu, t bào nào không có nhân?ạ ế ế H ng c u - Ti u c uồ ầ ể ầ www.thuvienhoclieu .com Trang 207www.thuvienhoclieu .com20 Đ t m t dây d n đi n vào trong t tr ng B. Khi cho dòng ặ ộ ẫ ệ ừ ườđi n ch y qua dây thì dây d n s không chuy n đ ng ệ ạ ẫ ẽ ể ộtrong tr ngườ h p dâyợ ................... v i các đ ng s cớ ườ ứ t .ừ Song song20 6 con mèo ăn h t 6 con chu t trong 6 phút. V y bao nhiêu ế ộ ậcon mèo ăn h t 50 con chu t trong 50 phút? (không có 2 conế ộmèo nào ăn cùng m t con chu t)ộ ộ730 Nowaday, cellphone is very popular. It help you contact other people by calling or messaging and entertain by listening to music or playing games. But if you use it in a long time, it'll beout of energy. So what should we use to help it gain energy? Charger10 Qu c gia đ u tiên đ c thành l p trong th k 21 là n cố ầ ượ ậ ế ỉ ướnào? Đông Timor10 Kinh đô cu i cùng c a v ng qu c Champa thu c t nh nàoố ủ ươ ố ộ ỉhi n nay?ệ Ninh Thu nậ10 KAl(SO4)2.12H2O là công th c hóa h c c a ch t nào?ứ ọ ủ ấ Phèn chua10 Đo nạ ................. là đo n ADN đ c t ng h p không liênạ ượ ổ ợ t cụtrong quá trình t ng h p ADNổ ợ Okazaki20 Đ i h i Đ i bi u Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ạ ộ ạ ể ộ ả ồđ c t ch c m y năm m t l n?ượ ổ ứ ấ ộ ầ 5 năm20 T -100 đ n 100 có bao nhiêu s chính ph ng?ừ ế ố ươ 11 www.thuvienhoclieu .com Trang 208www.thuvienhoclieu .com30 I like tennis and I often watch tennis matches by using television. The most important event of a year in tennis is Grand Slam, with its four sub-event: Australian Open, FrenchOpen, Wimbledon and US Open. French Open is usually held in May and June. It also named after a French aviator.Can you tell me the other name of French Open? Roland Garros0Vùng Đ ng b ng sông C u Long có bao nhiêu đ n v hành ồ ằ ử ơ ịchính c p t nh?ấ ỉ 1310 Ai là hoàng đ đ u tiên trong l ch s Vi t Nam?ế ầ ị ử ệ Lý Nam Đế10 Nhi m s c th kì nào có th đ c nhìn th y rõ nh t?ễ ắ ể ở ể ượ ấ ấ Kì gi aữ10 Qu c h i Khóa m y có nhi m kì dài nh t?ố ộ ấ ệ ấ Khóa I20 Đ ng sulfat và natri hydroxyde có th đ c s d ng đ nh nồ ể ượ ử ụ ể ậbi t protein nh ph n ng nào?ế ờ ả ứ Ph n ng màu Biureả ứ20 Làm th nào đ t 3 s 0, ta thu đ c bi u th c có giá tr làế ể ừ ố ượ ể ứ ị2? 0! + 0! +(-) 030 When and where was the first SEA Games hosted? 1959 - Bangkok0Bi u t ng c a H iể ượ ủ ồ giáo là ........................ và sao. Trăng l i li mưỡ ề10 Cu c cách m ng t s n đ u tiên ngoài châu Âu di n ra ộ ạ ư ả ầ ễt i đâu?ạ Mỹ10 Tác ph m "Nói v i con" do nhà th nào sáng tác?ẩ ớ ơ Y Ph ngươ10 Đ nh lu t b o toàn kh i l ng không còn đúng trong lo i ị ậ ả ố ượ ạph n ng nào?ả ứ H t nhânạ www.thuvienhoclieu .com Trang 209www.thuvienhoclieu .com20 Đ nh núi cao nh t châu M n m qu c gia nào?ỉ ấ ỹ ằ ở ố Argentina20 Giáp xác, hình nh n và sâu b là 3 l p chính c a ngànhệ ọ ớ ủđ ng v t nào?ộ ậ Chân kh pớ30 One of my favourite game is a game from Japan. It's a 9x9 matrix with some numbers on it. You have to fill all the cell of that matrix. In each column, each row and each sub-3x3- matrix must have 9 numbers from 1 to 9 and none of them filltwice nor more. What is it? Sudoku10 Qu c gia nào đi tiên phong trong các cu c "Cách m ngố ộ ạxanh", "Cách m ng tr ng" và "Cách m ng xám"?ạ ắ ạ n ĐẤ ộ10 Peru hi n nay là trung tâm c a n n văn minh c đ i nào?ệ ủ ề ổ ạ Incas10 Các lo i protein đ c s d ng nh m đ y nhanh t c đ ạ ượ ử ụ ằ ẩ ố ộcác ph n ng hóa sinh trong c th sinh v t đ c g i là ả ứ ơ ể ậ ượ ọgì? Enzim10 M t ch t phóng x có chu kì bán rã là 15 phút. V y sau 1 ộ ấ ạ ậgi , l ng ch t phóng x ban đ u s nhi u g p bao nhiêu ờ ượ ấ ạ ầ ẽ ề ấl n l ng phóng x lúc sau?ầ ượ ạ 1620 Ai là tác gi c a tác ph m văn h c "Con đ m pích"?ả ủ ẩ ọ ầ Pushkin20 Sân v n đ ng nào là sân v n đ ng l n nh t Anh Qu c và l n ậ ộ ậ ộ ớ ấ ố ớth hai châu Âu, là sân nhà c a đ i tuy n bóng đá Anh và là ứ ủ ộ ển i di n ra các tr n chung k t FA Cupơ ễ ậ ế Wembley30 I like sport. One of my favourite sports is played between twoplayers. It was invented by an English in 1880s. Its largest organization in the world is ITTF. Because of the sound it generates while playing, it's also named "Ping-pong". What isthat sport? Table tennis www.thuvienhoclieu .com Trang 210www.thuvienhoclieu .com15 Hi n t ng t o thành các electron d n và l tr ng trong ệ ượ ạ ẫ ỗ ốch t bán d n do tác d ng c a ánh sáng có b c sóng thíchấ ẫ ụ ủ ướh p đ c g i là gì?ợ ượ ọ Quang đi n trongệ15 Ai là ng i phát minh ra logarit?ườ John Napier15 Ti ng Vi t thu c ng h nào?ế ệ ộ ữ ệ Nam Á15 Ai đ c xem là ng i đ u tiên s d ng và ph bi n chượ ườ ầ ử ụ ổ ế ữNôm? Hàn Thuyên15 Bài hát nào đo t gi i Bài hát Vi t 2011?ạ ả ệ Kí c mùa đôngứ30 What does FAO stand for? Food and AgricultureOrganization30 Bài hát Di t phát xít đ c Đài Ti ng nói Vi t Nam ch n ệ ượ ế ệ ọlàm nh c hi u là sáng tác c a ai?ạ ệ ủ Nguy n Đình Thiễ30 Ai là đ o di n b phim Cánh đ ng hoang?ạ ễ ộ ồ H ng S nồ ế45 Ch t ch Chính ph lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam ủ ị ủ ờ ộ ề ệsau 1975 là ai? Huỳnh T n Phátấ45 N c Th Nhĩ Kỳ n m trên bán đ o nào?ướ ổ ằ ả Ti u Á (Anatolia)ể15 Tr c Đ Thám (Hoàng Hoa Thám), ai là ng i có vai tròướ ề ườquan tr ng nh t trong Kh i nghĩa Yên Th ?ọ ấ ở ế Đ N mề ắ15 H Thác Bà n m trên con sông nào?ồ ằ Sông Ch yả15 Nguyên t nào đ c s d ng làm t bào quang đi n?ố ượ ử ụ ế ệ Caesium www.thuvienhoclieu .com Trang 211www.thuvienhoclieu .com15 Bài toán nào đ c xem là kh i ngu n c a dãy s Fibonacci?ượ ở ồ ủ ố Bài toán con thỏ15 H i quỳ là loài đ ng v t thu c ngành nào?ả ộ ậ ộ Ru t khoangộ30 Nh ng oxit nào sau đây có tính l ng tính: CrO, ữ ưỡCr2O3, CrO3, Al2O3? Cr2O3 - Al2O330 Đoàn th thao Vi t Nam giành đ c t m huy ch ng đ uể ệ ượ ấ ươ ầtiên t i kỳ Th v n h i nào?ạ ế ậ ộ Sydney 200030 V tinh VINASAT-1 đ c phóng lên qu đ o vào năm nào?ệ ượ ỹ ạ 200845 What does WWF stand for? World Wildlife Fund45 Nêu tên 2 t ch c ti n t l n nh t th gi iổ ứ ề ệ ớ ấ ế ớ World Bank - InternationalMonetary Fund15 Bài Đ i ca là sáng tác c a nh c sĩ nào?ộ ủ ạ Phong Nhã15 L p đ ng v t nào có đ c đi m sau: thân chia thành 2 ớ ộ ậ ặ ểph n, có 8 chân.ầ Hình nh nệ15 Có bao nhiêu s hoàn ch nh bé h n 100?ố ỉ ơ215 H p ch t h u c đ u tiên đ c t ng h p t các ch t vô c ợ ấ ữ ơ ầ ượ ổ ợ ừ ấ ơlà h p ch t nào?ợ ấ Urea15 Hai ngu n sóng có cùng biên đ , cùng t n s và đ l ch ồ ộ ầ ố ộ ệpha không đ i theo th i gian đ c g i là gì?ổ ờ ượ ọ Hai ngu n k t h pồ ế ợ30 B i c nh c a v k ch Vũ Nh Tô l y đ i vua nào?ố ả ủ ở ị ư ấ ở ờ Lê T ng D cươ ự www.thuvienhoclieu .com Trang 212www.thuvienhoclieu .com30 V n đ ng viên n c nào giành đ c huy ch ng vàng ậ ộ ướ ượ ươOlympic 2012 môn đua xe đ p cá nhân tính gi nam?ạ ờ Liên hi p Anh và B cệ ắIreland30 Qu c gia nào là qu c gia đ u tiên giành đ c đ c l p châuố ố ầ ượ ộ ậ ởM ?ỹ Mỹ45 Which is the highest mount of Europe? Mount Enbrus45 H nào là h n c ng t l n nh t Trung Á?ồ ồ ướ ọ ớ ấ Bi n Aranể15 Trong các s sau, s nào chia h t cho 11: 136, 163, 257,ố ố ế275? 27515 H t vi mô nào có giá tr đi n tích b ng 1/3 ho c 2/3 ạ ị ệ ằ ặh t electron?ạ Quark15 Câu l c b nào đã vô đ ch Bundesliga mùa bóng 2011 -ạ ộ ị2012? Borussia Dortmund15 Đ i v i các kim lo i ki m, ta ch s d ng đ c ph ng phápố ớ ạ ề ỉ ử ụ ượ ươnào đ đi u ch chúng?ể ề ế Đi n phân nóng ch yệ ả15 Bài th Sa hành đo n ca đ c vi t theo th th nào?ơ ả ượ ế ể ơ Ca hành30 Đô th nào đ c xác đ nh là "trung tâm c a c vùng Tâyị ượ ị ủ ảNguyên"? Buôn Ma Thu tộ30 Ai là ng i l p "Nam Tri u" sau khi M c Đăng Dung tru tườ ậ ề ạ ấph vua Lê?ế Nguy n Kimễ30 Hai bi u t ng nào c a t nh Hà Tĩnh đ c nh c đ n trong 2 ể ượ ủ ỉ ượ ắ ếcâu đ u c a bài hát "M t khúc tâm tình c a ng i Hà Tĩnh"?ầ ủ ộ ủ ườ Núi H ng - Sông Laồ www.thuvienhoclieu .com Trang 213www.thuvienhoclieu .com45 Which is the first language of Indonesia? Bahasa Indonesia45 Bào quan nào có vai trò quan tr ng nh t trong quá trình phân ọ ấchia t bào?ế Trung thể15 H th ng cách g i tên các h p ch t đ có th phân bi tệ ố ọ ợ ấ ể ể ệđ c các ch t và xác đ nh công th c c a h p ch t t cáchượ ấ ị ứ ủ ợ ấ ừg i m t cách đ n gi n?ọ ộ ơ ả Danh pháp IUPAC15 Phân t nào còn đ c g i là "tinh b t đ ng v t"?ử ượ ọ ộ ộ ậ Glycogen15 Phân s Ai C p l n nh t là phân s nào?ố ậ ớ ấ ố115 B c x ánh sáng mà m t không nhìn th y đ c vì ngoàiứ ạ ắ ấ ượ ởvùng màu đ c a quang ph ?ỏ ủ ổ H ng ngo iồ ạ15 Triplet là b baộ nucleotid trên ............... đ ng li n nhauứ ề mãhóa m t acid aminộ ADN30 Tên m t cu n ti u thuy t c a Ethel Lilian Voynich, đã đ c ộ ố ể ế ủ ượxu t b n năm 1897 t i M ?ấ ả ạ ỹ Ru i trâuồ30 V n đ ng viên c u lông ng i n Đ Kashyap Parupalli đãậ ộ ầ ườ Ấ ộh đ i th nào t i vòng 2 lo t đ u lo i t i Olympic London ạ ố ủ ạ ạ ấ ạ ạ2012? Nguy n Ti n Minhễ ế30 Nguyên nhân chính nào gây ra cu c kh ng ho ng kinh t ộ ủ ả ế1973 - 1975? Kh ng ho ng d u mủ ả ầ ỏ45 Which religions have been established in India? Bhudism - Hinduism45 T ng th ng M nào đã b t đ u tri n khai Chi n tranh đ c ổ ố ỹ ắ ầ ể ế ặbi t t i mi n Nam Vi t Nam?ệ ạ ề ệ Kennedy www.thuvienhoclieu .com Trang 214www.thuvienhoclieu .com15 V vua nào đã đ i qu c hi u n c ta thành Đ i Vi t?ị ổ ố ệ ướ ạ ệ Lý Thánh Tông15 T nào đ c l p l i nhi u nh t trong 4 câu đ t c a bài thừ ượ ặ ạ ề ấ ề ừ ủ ơTi ng hát con tàu?ế Tây B cắ15 Đ nh núi cao nh t Mi n B c và Đông B c B c B n m ỉ ấ ề ắ ắ ắ ộ ằ ởt nh nào?ỉ Hà Giang15 Đ i tuy n bóng đá nam nào đã đo t Huy ch ng đ ng ộ ể ạ ươ ồOlympic London 2012? Hàn Qu cố15 Phi kim nào t n t i th l ng trong đi u ki n th ng?ồ ạ ở ể ỏ ề ệ ườ Brom30 Vùng núi Tây B c đ c gi i h n b i hai con sông nào?ắ ượ ớ ạ ở Sông H ng - Sông Cồ ả30 S hoàn h o là s có t ng t t c các c s c a nóố ả ố ổ ấ ả ướ ố ủ................... nó G p đôiấ30 Khâm đ nh thông giám Vi t s c ng m c đ c biên so nị ệ ử ươ ụ ượ ạvào th i nào?ờ Nguy nễ45 SEA Games 24 đ c t ch c t i thành ph nào c a Thái ượ ổ ứ ạ ố ủLan? Nakhon Ratchasima45 Danh pháp c a acid HClO4 là gì?ủ Acid perchloric15 Hi n nay, c n c ta có bao nhiêu qu n s ?ệ ả ướ ậ ố 1215 Ph n ng đi u ch nylon-6,6 t acid adipic thu c lo i ả ứ ề ế ừ ộ ạph n ng nào?ả ứ Đ ng trùng ng ngồ ư15 C u trúc r cây g m bao nhiêu ph n?ấ ễ ồ ầ4 www.thuvienhoclieu .com Trang 215www.thuvienhoclieu .com15 Confederation Cup 2013 s đ c t ch c t i qu c gia nào?ẽ ượ ổ ứ ạ ố Brazil15 Trong lí thuy t Xác su t, m t phép th có th có nhi u k t ế ấ ộ ử ể ề ếqu khác nhau, các k t qu này đ c g i là các s ki n hayả ế ả ượ ọ ự ệcòn đ c g i là ..................ượ ọ Bi n cế ố30 Hi n t ng c ng h ng đ c ng d ng vào quá trình nào ệ ượ ộ ưở ượ ứ ụtrong thu sóng đi n t ?ệ ừ Tách sóng30 Cu c Đ ng kh i B n Tre n ra nh m ch ng l i chi n ộ ồ ở ế ổ ằ ố ạ ếl c chi n tranh nào c a M t i Vi t Nam?ượ ế ủ ỹ ạ ệ Chi n tranh đ n ph ngế ơ ươ30 Gi i th ng l n nh t c a Liên hoan phim Vi t Nam có tên là ả ưở ớ ấ ủ ệgì? Bông sen vàng45 What does "C" in UNESCO stand for? Cultural45 Ba tác ph m nào c a nhà văn Nam Cao đ c s d ng đẩ ủ ượ ử ụ ểd ng thành phim "Làng Vũ Đ i ngày y"?ự ạ ấ Chí Phèo - Lão H c - ạS ng mònố15 Xe tuk-tuk là m t ph ng ti n di chuy n ph bi n châu Á.ộ ươ ệ ể ổ ế ởNó có m y bánh?ấ315 Nh ng cây g y đánh golf th ng đ c làm t 2 ch t li u ữ ậ ườ ượ ừ ấ ệnào? G và s tỗ ắ15 Ngành d t phát tri n nh t t nh/thành nào c a n c ta?ệ ể ấ ở ỉ ủ ướ Nam Đ nhị15 Hi n nay, c p bi n v n còn ho t đ ng ch y u t i qu c gia ệ ướ ể ẫ ạ ộ ủ ế ạ ốchâu Phi nào? Somalia15 Hai anh em trong "S tích tr u cau" tên là gì?ự ầ Tân và Lang www.thuvienhoclieu .com Trang 216www.thuvienhoclieu .com30 Trong th i Nam - B c Tri u, "B c Tri u" và "Nam Tri u" theoờ ắ ề ắ ề ềth t là nh ng tri u đ i nào?ứ ự ữ ề ạ M c và Lê Trung H ngạ ư30 Báo Hoa h c trò hay Chuyên đ 2! là nh ng n ph m ọ ề ữ ấ ẩph c a t báo nào?ụ ủ ờ Sinh viên Vi t Namệ30 What does letter "D" in the abbreviation ADSL mean? Digital45 Ghép s th t và tên nguyên t phóng x t ng ng: A. ố ứ ự ố ạ ươ ứBohrium; B. Copernicium; C. Rutherfordium; D. Roentgenium- 1. 104; 2. 112; 3. 108; 4. 111 A3 - B2 - C1 - D445 When you travel to another country, you'll like to buy souvenir which reminds you to that country. One famous souvenir of Russia is a doll, which actually is a set of wooden dolls of decreasing size placed one inside the other. What is the name of that doll? Matryoshka15 Trong toán h c, kí hi u hai d u ch m than đ c dùng đ chọ ệ ấ ấ ượ ể ỉphép toán nào? Giai th a cáchừ15 Ph ng Tiên là tên ch c a nhân v t nào trong Tam Qu c?ụ ữ ủ ậ ố Lã B (L B )ố ữ ố15 Bác H đã so n th o Tuyên ngôn đ c l p ph nào c a ồ ạ ả ộ ậ ở ố ủHà N i?ộ Hàng Ngang15 Great Barrier Reef is the biggest coral reef in the world.Which country is it located? Australia15 Có câu "Lê L i vi ................., Nguy nợ ễ Trãi vi .................... ". 2t nào còn thi u?ừ ế Quân - Th nầ30 Quá trình nâng cao hàm l ng U235 trong h n h p U235 và ượ ỗ ợU238 đ c g i là quá trình gì?ượ ọ Làm giàu Uranium www.thuvienhoclieu .com Trang 217www.thuvienhoclieu .com30 Ngày 6/8/1945, M đã ném qu bom nguyên t mang tênỹ ả ử......................... xu ng thành ph Hirosima và ngày 9/8/1945ố ốlà qu bomả mang tên .............................. xu ng thànhố phốNagasaki. Tên l n l t c a 2 qu bom đó là gì?ầ ượ ủ ả Little boy - Fat man30 Thành ph nào Nga đã t ng đ c đ i tên thành Leningradố ở ừ ượ ổđ vinh danh Lenin?ể Saint Petersburg45 "Wave" was the poem written by Xuan Quynh in a reality trip at Diem Dien Marine. Which province is Diem Dien located? Thai Binh45 D i tác d ng c a đi n tr ng, các tia phóng x đ c chia ướ ụ ủ ệ ườ ạ ượlàm 3 lo i: Tia ....................... không b l ch, tia ......................ạ ị ệl ch v phía c c âm c a đi n tr ng và tia .........................ệ ề ự ủ ệ ườl ch v phía c c d ng. Đi n vào ch tr ng?ệ ề ự ươ ề ỗ ố Gamma - Alpha - Beta15 Th ch quy n có thành ph n chính là đ n ch t và h p ch t ạ ể ầ ơ ấ ợ ấc a nguyên t nào?ủ ố Si15 "T b t t " trong văn hóa Vi t Nam g m có: Ch Đ ng T ,ứ ấ ử ệ ồ ử ồ ửThánh Gióng, S n Tinh và ai n a?ơ ữ Li u H nhễ ạ15 Nhà máy th y đi n l n nh t Vi t Nam và cũng là l n nh tủ ệ ớ ấ ệ ớ ấĐông Nam Á n m t nh nàoằ ở ỉ S n Laơ15 Trong tr ng tr ng đ u, kh i tâm c a v t th trùng v iọ ườ ề ố ủ ậ ể ớ................ c a nó. T nào còn thi u?ủ ừ ế Tr ng tâmọ15 Đ ng phân nào c a octan có ch s octan cao nh t?ồ ủ ỉ ố ấ Isooctan30 Khi đi u ch poliphenolfomaldehit, n u đ phenol thì s nề ế ế ư ảph m đ c g iẩ ượ ọ là nh aự ................. , n u d fomandehitế ư thìs n ph m thu đ c g i là nh a .....................ả ẩ ượ ọ ự Novolac - Rezol/Rezit/Bakelit www.thuvienhoclieu .com Trang 218www.thuvienhoclieu .com30 C c B c và c c Nam c a Đông Nam Á l n l t thu c lãnhự ắ ự ủ ầ ượ ộth c a hai n c nào?ổ ủ ướ Myanmar - Indonesia30 Lo i sóng âm nào đ c m nh danh là "k gi t ng i khôngạ ượ ệ ẻ ế ườti ng đ ng"?ế ộ H âmạ45 What are Helium, Argon, Neon, Kripton, Xenon and Radon called? Noble gas45 Chi n d ch Linebacker II đ c ph bi n Vi t Nam v i cáiế ị ượ ổ ế ở ệ ớtên nào? Đi n Biên Ph trên khôngệ ủ15 Ô bi u di n đ n gi n Orbital nguyên t đ c g i là gì?ể ễ ơ ả ử ượ ọ Ô l ng tượ ử15 Chuy n đ ng có th nhìn b ng m t, nh ng không có th cể ộ ể ằ ắ ư ựđ c g i là gì?ượ ọ Bi u ki nể ế15 Năm 1787, Nguy n Nh c t x ng là Trung ng Hoàng đ ,ễ ạ ự ư ươ ếphong cho Nguy n Hu là B c Bình V ng. Hãy cho bi t ễ ệ ắ ươ ếNguy n L đ c phong t c v gì?ễ ữ ượ ướ ị Đông Đ nh V ngị ươ15 Đ n phân c a … là A, T, G, X, còn đ n phân c a … là A, U, ơ ủ ơ ủG, X. Đi n vào ch tr ng?ề ỗ ố ADN - ARN15 T m t t bào h ng c u ban đ u, sau 1 gi t bào đó có ừ ộ ế ồ ầ ầ ờ ếth t o ra bao nhiêu t bào con?ể ạ ế030 Hành tinh nào trong h M t Tr i có t tr ng m nh nh t?ệ ặ ờ ừ ườ ạ ấ Trái Đ tấ30 Thu phân Mg2C3 s thu đ c hidrocacbon nào?ỷ ẽ ượ C3H430 Trong th k 20, phe Tr c g m 3 n c chính nào?ế ỉ ụ ồ ướ Đ c - Ý - Nh tứ ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 219www.thuvienhoclieu .com45 ABU Robocon is founded in 2002 by Asia-Pacific Broadcasting Union and it’s held annually. Each contest has a specific theme. For example, theme of ABU Robocon 2007 is “Ha Long Bay Discovery”. What is the name of ABU Robocon 2013’s theme? The Green Planet45 Ai là ngh sĩ vào vai Bác H nhi u nh t trong các b phim ệ ồ ề ấ ộvà các v k ch?ở ị Ti n H iế ợ15 Tr n Jutland là tr n chi n l n nh t trong Chi n tranh th gi i ậ ậ ế ớ ấ ế ế ớth hai trên b , trên không hay trên bi n?ứ ở ộ ể Trên bi nể15 L c nào xu t hi n trong các ngu n đi n nh m gi cho ự ấ ệ ồ ệ ằ ữhi u đi n th không đ i?ệ ệ ế ổ L c lự ạ15 Theo quan ni m c a Darwin, đ i t ng c a ch n l c t nhiênệ ủ ố ượ ủ ọ ọ ựlà gì? Cá thể15 Khi nhi t đ gi m, đ tan c a ch t khí vào n c thay đ i ệ ộ ả ộ ủ ấ ướ ổnh th nào?ư ế Tăng15 Theo truy n thuy t S n Tinh - Thu Tinh, núi nào đã đ cề ế ơ ỷ ượS n Tinh s d ng đ ngăn dòng n c lũ c a Thu Tinh?ơ ử ụ ể ướ ủ ỷ Ba Vì30 Tuy n tu ti t ra 2 hormone có tác d ng trái ng c nhau ế ỵ ế ụ ượđ đi u hoà l ng đ ng trong máu. Đó là 2 hormone nào?ể ề ượ ườ Insulin - Glucagon30 N c nào có qu c kỳ gi ng h t Vi t Nam, ch khác v ướ ố ố ệ ệ ỉ ềmàu (c xanh sao tr ng)?ờ ắ Somalia30 Phong trào đ ng kh i B n Tre n ra d i s lãnh đ o tr c ồ ở ở ế ổ ướ ự ạ ựti p c a ai?ế ủ Nguy n Th Đ nhễ ị ị www.thuvienhoclieu .com Trang 220www.thuvienhoclieu .com45 Napoleon’s life was related to three islands. Corsica, where his was born, Elba, where he was exiled the first time, and one island where he lived last days of his life. What is the name of this island? Saint Helena45 S p x p theo th t th i gian (t chi n l c b t đ u s m ắ ế ứ ự ờ ừ ế ượ ắ ầ ớnh t đ n mu n nh t) các chi n l c mà M đã áp d ng ấ ế ộ ấ ế ượ ỹ ụ ởVi t Nam: 1. Vi t Nam hóa chi n tranh - 2. Chi n tranh pháệ ệ ế ếho i l n 1 - 3. Chi n tranh c c b - 4. Chi n tranh phá ạ ầ ế ụ ộ ếho i l n 2 - 5. Chi n tranh đ c bi tạ ầ ế ặ ệ 5 - 2 - 3 - 1 - 415 Trong t bào sinh d ng, các NST th ng t n t i thành t ng ế ưỡ ườ ồ ạ ừc p không t ng đ ng, đúng hay sai?ặ ươ ồ Sai15 Vùng bi n Normandie, n i m màn cu c t ng ph n công c aể ơ ở ộ ổ ả ủquân Đ ng minh năm 1944, thu c qu c gia nào?ồ ộ ố Pháp15 Ngu n nào phát tia h ng ngo i m nh nh t?ồ ồ ạ ạ ấ M t Tr iặ ờ15 H n h p ch t có kh năng gi h u nh không đ i m t ỗ ợ ấ ả ữ ầ ư ổ ộđ c tính nào đó c a dung d ch đ c g i là gì?ặ ủ ị ượ ọ H đ mệ ệ15 Các h p ch t càng nhi u nhóm hidroxyl ch a trong th c ănợ ấ ề ứ ứs làm cho th c ăn có v nh th nào?ẽ ứ ị ư ế Ng tọ30 Đi n 2 s ti p theo vào dãy s sau: 2, 4, 7, 12,ề ố ế ố 19, 30, ...... ,....... 43 - 6030 Trong nhà n c Văn Lang, hai ch c quan nào có nhi m v ướ ứ ệ ụgiúp vua tr n c?ị ướ L c h u - L c t ngạ ầ ạ ướ30 Girard Desargues đ c coi là m t trong nh ng ng i tìm ra ượ ộ ữ ườmôn hình h c nào?ọ X nhạ ả www.thuvienhoclieu .com Trang 221www.thuvienhoclieu .com45 The World Trade Organization (WTO) is an organization that intends to supervise and liberalize international trade. In order to become WTO’s member, each country has to negotiate and wait for a certain amount of time. Which country has the longest negotiation time before entry into the WTO? Russia45 Thánh M u Li u H nh là m t trong “T b t t ” theo truy n ẫ ễ ạ ộ ứ ấ ử ềthuy t dân gian Vi t Nam. Hãy cho bi t tên th t c a bà là gì?ế ệ ế ậ ủ Ph m Tiên Ngaạ15 Naphtalen, Iod và Băng khô là nh ng ch t r n có tính ch t gì ữ ấ ắ ấchung? Thăng hoa15 S c l p, vô s c l p và l c l p đ c g i chung là gì?ắ ạ ắ ạ ụ ạ ượ ọ L p thạ ể15 Hai nguyên t chính t o nên 2 qu bom nguyên t mà M đãố ạ ả ử ỹném xu ng Nh t B n năm 1945 là Uranium và nguyên tố ậ ả ốnào n a?ữ Plutonium15 Theo truy n thuy t, N Oa vá tr i b ng lo i đá nào?ề ế ữ ờ ằ ạ Ngũ s cắ15 H i miên là tên g i khác c a loài đ ng v t nào?ả ọ ủ ộ ậ B t bi nọ ể30 Theo t Hán Vi t, “kình ng c” ch hai loài cá d s ng d iừ ệ ạ ỉ ữ ố ở ướn c. Đó là hai loài cá nào?ướ Cá voi - Cá s uấ30 K tên 2 nguyên t mang tên c a các châu l c trên Trái Đ t?ể ố ủ ụ ấ Americium- Europium30 S p x p các cu c cách m ng - c i cách sau theo th t th i ắ ế ộ ạ ả ứ ự ờgian (t s ki n x y ra tr c đ n s ki n x y ra sau): A. Duyừ ự ệ ả ướ ế ự ệ ảTân Minh Tr - B. Cách m ng tháng M i Nga - C. Cách ị ạ ườm ng tháng Tám - D. Cách m ng t s n Pháp - E. Cách ạ ạ ư ảm ng Tân H iạ ợ DAEBC www.thuvienhoclieu .com Trang 222www.thuvienhoclieu .com45 T p th đ u tiên c a nhà th Tr n Đăng Khoa có tên là gì?ậ ơ ầ ủ ơ ầ T góc sân nhà emừ45 Which galaxy contain our Solar System? Milky Way15 Chùa Thiên M đ c đ i tên thành chùa Linh M d i th i ụ ượ ổ ụ ướ ờvua nào c a nhà Nguy n?ủ ễ T Đ cự ứ15 L ng mu i NaCl k t tinh v i s l ng l n trong lòng đ tượ ố ế ớ ố ượ ớ ấđ c g i là gì?ượ ọ Mu i mố ỏ15 Đ ng c không đ ng b ba pha ho t đ ng trên hi n t ng ộ ơ ồ ộ ạ ộ ệ ược m ng đi n t và hi n t ng gì n a?ả ứ ệ ừ ệ ượ ữ T tr ng quayừ ườ15 Tác ph m “L ch tri u hi n ch ng lo i chí” đ c vi t d iẩ ị ề ế ươ ạ ượ ế ướtri u đ i nào?ề ạ Nguy nễ15 Th i Đinh - Ti n Lê, kinh đô đ cờ ề ượ đ tặ ở .................. nh mằm c đích gi n c Đ n th i Lý, kinh đô đ c đ t ụ ữ ướ ế ờ ượ ặ ở................... nh m m c đích phát tri n đ t n c. T nào cònằ ụ ể ấ ướ ừthi u?ế Hoa L - Thăng Longư30 “M T m” là bài th k t thúc t p th nào c a nhà th T ẹ ơ ơ ế ậ ơ ủ ơ ốH u?ữ Gió l ngộ30 Tr c năm 1997, 2 t nh Bình D ng và Bình Ph c n m ướ ỉ ươ ướ ằtrong đ a gi i c a m t t nh. T nh đó có tên là gì?ị ớ ủ ộ ỉ ỉ Sông Bé30 Ngoài thú m v t thì còn loài thú nào đ tr ng?ỏ ị ẻ ứ Thú lông nhím45 Ng n núi nào đ c coi là bi u t ng c a CHDCND Tri uọ ượ ể ượ ủ ềTiên? Núi Kim C ngươ www.thuvienhoclieu .com Trang 223www.thuvienhoclieu .com45 Many people think Mars is the hottest planet in the Solar System, but they are wrong. There is another planet, with thesurface temperature of 735K, is the hottest planet. What is this planet? Venus15 S t nhiên nào không th bi u di n b ng s La Mã?ố ự ể ể ễ ằ ố015 D u h a có th ng m theo các s i nh trong b c đèn lên ầ ỏ ể ấ ợ ỏ ấđ n ng n b c là ng d ng c a hi n t ng v t lý nào?ế ọ ấ ứ ụ ủ ệ ượ ậ Mao d nẫ15 “Chim bay d c bi n đem tin cá” là câu đ t cho bài th nào?ọ ể ề ừ ơ Quê h ngươ15 Lo i bút thông th ng nào có th vi t trong m i môi tr ng?ạ ườ ể ế ọ ườ Bút chì15 Vào th i nhà H , Hà N i có tên là Đông Đô. V y Tây Đô n mờ ồ ộ ậ ằ t nh nào?ở ỉ Thanh Hóa30 T p th đ u tay c a nhà th Xuân Quỳnh đ c in chung v i ậ ơ ầ ủ ơ ượ ớnhà th nào?ơ Phan Th Thanh Nhànị30 Hai v vua c a th i H u Tr n là Tr n Ng i và Tr n Quýị ủ ờ ậ ầ ầ ỗ ầKhoáng. H có niên hi u là gì?ọ ệ Gi n Đ nh - Trùng Quangả ị30 Hình th c ph n ng c a cây tr c nh ng tác nhân đ nh ứ ả ứ ủ ướ ữ ịh ng đ c g i là …, tác nhân không đ nh h ng thì đ c ướ ượ ọ ị ướ ượg i là… Đi n vào ch tr ng?ọ ề ỗ ố H ng đ ng - ng đ ngướ ộ Ứ ộ45 Bài th Con cò trích t t p th nào c a nhà th Ch Lan ơ ừ ậ ơ ủ ơ ếViên? Hoa ngày th ng - Chimườbáo bão45 Which letters in English alphabet are not in Vietnamesealphabet? F - J - W - Z www.thuvienhoclieu .com Trang 224www.thuvienhoclieu .com15 Ba nhân v t Quách T Nghi, Đ u T Quân và Đông Ph ng ậ ử ậ ử ươSóc còn đ c g i chung là gì?ượ ọ Tam Đa15 “S t tây” là tên g i dân gian c a h p kim c a s t v i kim ắ ọ ủ ợ ủ ắ ớlo i nào?ạ Sn15 Khi tăng nhi t đ thì hi n t ng phóng x s x y ra nh ệ ộ ệ ượ ạ ẽ ả ưth nào?ế Nh cũư15 Ch t nào là ch t h u c nhân t o đ u tiên?ấ ấ ữ ơ ạ ầ Urea15 Các nucleotit k t h p v i nhau thành chu i poli nucleotitế ợ ớ ỗb ng lo i liên k t gì?ằ ạ ế C ng hóa trộ ị30 Thuy t nào đ c coi là đ i ngh ch v i thuy t oxi trong vi c ế ượ ố ị ớ ế ệgi i thích các quá trình oxi hoá (s cháy, s r sét c a kim ả ự ự ỉ ủlo i,….)ạ Nhiên tố30 Đâu là tác ph m s h c đ u tiên ghi chép v s ra đ i c aẩ ử ọ ầ ề ự ờ ủnhà n c Văn Lang th i Hùng V ng?ướ ờ ươ Đ i Vi t s l cạ ệ ử ượ30 “H tr ng khu c ”, b sách v ngh thu t quân s duy nh tổ ướ ơ ộ ề ệ ậ ự ấc a ng i Vi t Nam còn nguyên v n cho đ n ngày nay làủ ườ ệ ẹ ếtác ph m c a ai?ẩ ủ Đào Duy Từ45 Trong bài th “Ti ng ch i tre” c a T H u có hai danh tơ ế ổ ủ ố ữ ừriêng. Đó là nh ng danh t nào?ữ ừ Tr n Phú - Ng c Hàầ ọ45 Almost all countries of South East Asia (except Thailand) was colonies of colonial countries such as England, France, Spain,…. Which country in South East Asia was the first colony? Indonesia15 “C i bông” là tên g i khác c a lo i rau nào?ả ọ ủ ạ Súp lơ www.thuvienhoclieu .com Trang 225www.thuvienhoclieu .com15 Thành ph n c a nucleotit có ch a lo i đ ng nào?ầ ủ ứ ạ ườ Pentose15 “Gi chùa th Ph t thì ăn o n” là câu ai đã khuyên Tr nh ữ ờ ậ ả ịKi m không nên c p ngôi nhà Lê mà nên yên ngôi chúa?ể ướ ở Nguy n B nh Khiêmễ ỉ15 Đ t n c nào có dân s ít nh t Đông Nam Á?ấ ướ ố ấ Brunei15 Trong Windows, đ thu nh t t c các c a s đang xem ể ỏ ấ ả ử ổxu ng thanh Taskbar, ta dùng t h p phím nào?ố ổ ợ Windows + D30 Giai đo n nào m đ u quá trình hô h p c a t bào?ạ ở ầ ấ ủ ế Đ ng phânườ30 Theo phong thu , đ a danh nào là ti n án c a kinh thành ỷ ị ề ủHu ?ế Núi Ng Bìnhự30 T ch c c ng s n nào đ c coi là chi b c ng s n đ u tiên ổ ứ ộ ả ượ ộ ộ ả ầc a Vi t Nam?ủ ệ Đông D ng C ng s nươ ộ ảĐ ngả45 Thuy t c u t o hoá h c là công trình n i ti ng c a nhà hoá ế ấ ạ ọ ổ ế ủh c nào?ọ Boutlerov45 In my free time, I like listening to music. There are many famous singers in the world, of course. Some female singersare highly admired and they are called “diva”. What do we call male singers who are highly admired? Divo15 Ti u thuy t "V n xuân" c a n sĩ ng i Pháp Yveline Féray ể ế ạ ủ ữ ườvi t v cu c đ i c a nhân v t l ch s nào?ế ề ộ ờ ủ ậ ị ử Nguy n Trãiễ15 N u đ ng năng c a m t v t tăng lên 2 l n thì đ ng l ng ế ộ ủ ộ ậ ầ ộ ược a v t đó s tăng lên bao nhiêu l n?ủ ậ ẽ ầ Căn 215 Đ i t ng Võ Nguyên Giáp có xu t thân là th y giáo d yạ ướ ấ ầ ạmôn gì? L ch sị ử www.thuvienhoclieu .com Trang 226www.thuvienhoclieu .com15 Khi cho dung d ch brom vào hai h p ch t h u c này đ u ị ợ ấ ữ ơ ềcho k t t a tr ng. Đó là nh ng h p ch t nào?ế ủ ắ ữ ợ ấ Phenol - Anilin15 Đ tránh th i ti t kh c nghi t, th đô các n c B c Âu nhể ờ ế ắ ệ ủ ướ ắ ưThu Đi n, Na Uy, Ph n Lan đ u n m phía nào c a đ t ỵ ể ầ ề ằ ở ủ ấn c?ướ Phía Nam30 Thành ph n c a Clorophin (Di p l c) g m có C, H, O, N ầ ủ ệ ụ ồvà m t kim lo i. Đó là kim lo i nào?ộ ạ ạ Mg30 Phong trào văn ngh di n ra mi n B c trong nh ng năm ệ ễ ở ề ắ ữkháng chi n ch ng M có tên là gì?ế ố ỹ Ti ng hát át ti ng bomế ế30 Nh ng hormone đ c s d ng nh nh ng tín hi u hóa h cữ ượ ử ụ ư ữ ệ ọgi a các cá th cùng loài và gi a sinh v t này v i sinh v t ữ ể ữ ậ ớ ậkhác đ c g i là gì?ượ ọ Pheromon45 “Truy n ng n trong lòng bàn tay” là tên m t tác ph m n i ệ ắ ộ ẩ ổti ng, và cũng là m t th lo i truy n đ c đáo đ c sáng ế ộ ể ạ ệ ộ ượt o b i nhà văn n i ti ng nào?ạ ở ổ ế Kawabata Yasunari45 In history of tennis, there are many legends, single as well asdoubles. There is an American twins who won many professional cups, they are the Bryans. In 2013, they won 3 of 4 Grand Slams. Which Grand Slam that they didn’t win? US Open15 Ai là ng i Vi t Nam duy nh t đi h t cu c V n lý tr ngườ ệ ấ ế ộ ạ ườchinh c a Trung Qu c?ủ ố Nguy n S nễ ơ15 Ngoài Trái Đ t, còn có hành tinh nào trong h M t Tr i mà t iấ ệ ặ ờ ạđó n c d ng l ng?ướ ở ạ ỏ Không có15 Trong các ch t Fe3C, SiC, C3O2, Al4C3, ch t nào có đấ ấ ộc ng ngang v i kim c ng?ứ ớ ươ SiC www.thuvienhoclieu .com Trang 227www.thuvienhoclieu .com15 B ph n nào c a cây Atiso ch y u đ c dùng đ làm n cộ ậ ủ ủ ế ượ ể ướu ng gi i nhi t?ố ả ệ Hoa15 Phi Lu t Tân là tên Hán Vi t c a qu c gia Châu Á nào?ậ ệ ủ ố Philippines30 S ki n nào đ c xem nh là m t thông đi p chính tr c a ự ệ ượ ư ộ ệ ị ủVi t Nam Qu c dân Đ ng g i đ n chính quy n th c dân ệ ố ả ử ế ề ựPháp v chính sách b t công thu c đ a, cũng là s ki n ề ấ ộ ị ự ệlàm cho Vi t Nam Qu c dân Đ ng đ c bi t đ n?ệ ố ả ượ ế ế Ám sát Bazin30 Đ ng th ng đi qua đi m nào c a tam giác thì chia nó thànhườ ẳ ể ủhai tam giác có chu vi và di n tích b ng nhau?ệ ằ Tâm đ ng tròn n i ti pườ ộ ế30 Khí th i trong các đ ng c xe ôtô là nh ng khí nào?ả ộ ơ ữ CO2 - N245 Tìm s ti p theo c a dãy s : 4, 5, 9,ố ế ủ ố 25, 89, ....... ? 34545 Holy See, located in Vatican, is the episcopal jurisdiction of the Roman Catholic Church in Rome. It is guarded by soldiers who come from only one country. Which country is it? Switzerland15 Cho bi t công th c c a ch t có hàm l ng nito cao nh tế ứ ủ ấ ượ ấtrong phân t ?ử N215 T nh nào có nhi u Tr ng nguyên nh t trong l ch s phongỉ ề ạ ấ ị ửki n n c ta?ế ướ B c Ninhắ15 Trong Chi n tranh l nh, C ng hoà dân ch Đ c là ph n ế ạ ộ ủ ứ ầlãnh th n m phía nào c a n c Đ c?ổ ằ ở ủ ướ ứ Đông15 Qu c gia nào có s l ng ng i nói ti ng Tây Ban Nha caoố ố ượ ườ ếnh t trên th gi i?ấ ế ớ Mexico www.thuvienhoclieu .com Trang 228www.thuvienhoclieu .com15 Vi t Nam là thành viên th bao nhiêu c a ASEAN?ệ ứ ủ730 Hi n t ng ARN làm m u đ t ng h p ADN đ c g i là gì?ệ ượ ẫ ể ổ ợ ượ ọ Phiên mã ng cượ30 Oxit c a hai kim lo i nào đ c s d ng trong m t n phòng ủ ạ ượ ử ụ ặ ạđ c CO?ộ Mangan - Đ ngồ30 N i cao nh t và th p nh t c a châu Mĩ cùng thu c qu c gia ơ ấ ấ ấ ủ ộ ốnào? Argentina45 Vào th i phong ki n n c ta có m t giai đo n n c ta ph iờ ế ở ướ ộ ạ ướ ảc ng n p Trung Qu c “t ng ng i vàng” m i l n đi s . Ai làố ạ ố ượ ườ ỗ ầ ứng i sang s Trung Qu c và bi n b ch đ bãi b t c l ườ ứ ố ệ ạ ể ỏ ụ ệnày? Nguy n Công Hãngễ45 John Wallis was a famous English mathematician, who is credited with introducing an important mathematical symbol -a horizontal number eight. Which does that symbol mean? Infinity15 Qu c t XHCN là tên g i khác c a Qu c t th m y?ố ế ọ ủ ố ế ứ ấ215 Do s ng ch y u trong lòng đ t nên b ph n quan tr ng ố ủ ế ấ ộ ậ ọnào c a chu t chũi đã b tiêu bi n?ủ ộ ị ế M tắ15 “S bi n c a Huy n Vũ” là s ki n n i ti ng x y ra vào ự ế ử ề ự ệ ổ ế ảtri u đ i phong ki n nào c a Trung Qu c?ề ạ ế ủ ố Đ ngườ15 H ng s đi n môi có đ n v là gì?ằ ố ệ ơ ị Không có15 Nguyên t nào có đ âm đi n nh nh t trong b ng tu n ố ộ ệ ỏ ấ ả ầhoàn các nguyên t hoá h c?ố ọ Fr30 Heroin đ c đi u ch b ng cách cho ch t X tác d ng v iượ ề ế ằ ấ ụ ớmorphine theo t l X 2, morphine 1. Ch t X là ch t nào?ỉ ệ ấ ấ Anhidric axetic30 Trên qu c kỳ c a nh ng qu c gia nh Australia, Newố ủ ữ ố ưZealand hay Brazil đ u có hình nh m t chòm sao. Đó ề ả ộlà chòm sao nào? Nam Th p Tậ ự30 Thái Phiên t ng là tên cũ c a t nh/thành ph nào c a ừ ủ ỉ ố ủn c ta?ướ Đà N ngẵ www.thuvienhoclieu .com Trang 229www.thuvienhoclieu .com45 Nguyên t nào có nhi t đ sôi cao nh t trong t t c cácố ệ ộ ấ ấ ảnguyên t ?ố Re45 The Bermuda Triangle, also known as the Devil's Triangle, isan undefined region where a number of aircraft and ships aresaid to have disappeared under mysterious circumstances.Florida peninsula and San Juan, Puerto Rico is two verticesof this triangle. Which island is the last vertex of this triangle? Bermuda15 Theo giai tho i, ru ng ném dao g n li n v i tên tu i c a ạ ộ ắ ề ớ ổ ủdanh t ng th i Lý nào?ướ ờ Lê Ph ng Hi uụ ể15 T p h p nh ng tr ng thái v t ch t bao g m ch t l ng, ch tậ ợ ữ ạ ậ ấ ồ ấ ỏ ấkhí, plasma (và có th là ch t r n đàn h i) là gì?ể ấ ắ ồ Ch t l uấ ư15 Ch t nào trong café và trà có tác d ng làm t nh ng ?ấ ụ ỉ ủ Cafein15 Trong ph n l n đ ng v t có x ng s ng, m t đ c ti t ra tầ ớ ộ ậ ươ ố ậ ượ ế ừb ph n nào?ộ ậ Gan15 Tên sân v n đ ng c a các câu l c b t i Đ c th ng có tậ ộ ủ ạ ộ ạ ứ ườ ừgì đ ng cu i cùng?ứ ố Arena30 2 n c nào c a Nam M không giáp bi n?ướ ủ ỹ ể Bolivia - Paraguay30 C u th Hicham Zerouali đã t ng mang m t s áo đ c ầ ủ ừ ộ ố ặbi t trong gi i VĐQG Scotland. Đó là s m y?ệ ả ố ấ030 Kim lo i ki m th nào có m ng tinh th l p ph ng tâm kh iạ ề ổ ạ ể ậ ươ ốgi ng nh m ng tinh th c a các nguyên t kim lo i ki m?ố ư ạ ể ủ ố ạ ề Bari45 Đ i vua Lê Thánh Tông có nhi u Tr ng nguyên nh t, v y đ iờ ề ạ ấ ậ ờvua nào có nhi u Tr ng nguyên th hai?ề ạ ứ Tr n Thái Tôngầ45 Bowling is an interesting sport that you should try in your freetime. Your goal is to knock down all 10 pins. If you knock down 10 pins after two rolls, it is called “Spare”. What is itcalled if you knock down 10 pins right on the first roll? Strike15 Trong nh ng tác ph m: Vi hành, Con r ng tre, Nh t ký chìmữ ẩ ồ ậtàu, L i than vãn c a bà Tr ng Tr c, tác ph m nào khôngờ ủ ư ắ ẩvi t nhân d p Kh i Đ nh sang Pháp năm 1922?ế ị ả ị Nh t ký chìm tàuậ15 Ph ng Càn v ng, Hoài v ng hay Yên Sinh v ng đ u là ụ ươ ươ ươ ềt c hi u c a ai?ướ ệ ủ Tr n Li uầ ễ15 Trong các ph ng pháp đi u ch kim lo i, ph ng phápươ ề ế ạ ươ nàocó th đi u ch đ c h u h t các kim lo i dù m nh hayể ề ế ượ ầ ế ạ ạ y u?ế Đi n phânệ15 Th v n h i mùa đông năm 2018 d ki n s đ c t ch c ế ậ ộ ự ế ẽ ượ ổ ứt i đ t n c nào?ạ ấ ướ Hàn Qu cố15 N c ta đã tr i qua bao nhiêu kỳ Đ i h i Đ ng?ướ ả ạ ộ ả 11 www.thuvienhoclieu .com Trang 230www.thuvienhoclieu .com30 Nguyên m u c a nhân v t ch S trong tác ph m Hòn ẫ ủ ậ ị ứ ẩĐ t c a Anh Đ c là ai?ấ ủ ứ Phan Th Ràngị30 H p ch t nào c a canxi là thành ph n chính c a s i th n?ợ ấ ủ ầ ủ ỏ ậ Canxi oxalat30 Ngôi làng trong tác ph m Đ t n c đ ng lên có tên là gì?ẩ ấ ướ ứ Kông Hoa45 Nguy n Hi n là tr ng nguyên tr nh t c a khoa c Vi t ễ ề ạ ẻ ấ ủ ử ệNam, khoa thi c a ông cũng là khoa thi có tam khôi r t tr , ủ ấ ẻđ u d i 20 tu i. Hãy cho bi t ng i đ b ng nhãn trong ề ướ ổ ế ườ ỗ ảkhoa thiđó? Lê Văn H uư45 Mackenzie river is the largest and longest river system inwhich country? Canada15 Trong cu c đ i mình, Lý Chiêu Hoàng có 2 ng i ch ng, đóộ ờ ườ ồlà Tr n Thái Tông và ai n a?ầ ữ Lê Ph Tr n/Lê T nụ ầ ầ15 Q.Th, T.L, Lê Quy t Th ng đ u là nh ng bút danh c a ai?ế ắ ề ữ ủ H Chí Minhồ15 Trong các lo i ancol, ancol b c m y r t khó b oxi hoá và ạ ậ ấ ấ ịh u nh không b oxi hoá?ầ ư ị315 Trong các loài sau, loài nào là th c v t 1 lá m m: D a, xoài,ự ậ ầ ừnhãn, nho? D aừ15 World Cup 2014 s đ c t ch c trên bao nhiêu thành ph ?ẽ ượ ổ ứ ố 1230HOOC - (CH2)4 – COOH là công th c c u t o c a lo i ứ ấ ạ ủ ạaxit nào? Axit adipic30 Hãy cho bi t tên hai tác gi c a hai cu n sách L p ế ả ủ ố ậthành toán pháp và Đ i thành toán pháp?ạ Vũ H u và L ng Th Vinhữ ươ ế30 Môn c u lông đ c chính th c tr thành môn th thaoầ ượ ứ ở ểOlympic vào năm nào? 199245 N c nào có ch s HDI đ ng đ u th gi i trong su t 4 nămướ ỉ ố ứ ầ ế ớ ốv a qua?ừ Na Uy45 According to Mayan Calendar, which is December 23rd 2012called? Apocalypse/Doomsday15 N n bóng đá c a qu c gia nào đ c đánh giá là y u nh tề ủ ố ượ ế ấchâu Âu? San Marino15 Lo i đ ng nào có hàm l ng cao trong qu nho chín?ạ ườ ượ ả Glucose15 Olympus Mons – ng n núi cao nh t h M t Tr i n m hànhọ ấ ệ ặ ờ ằ ởtinh nào? Sao Hoả15 Băng sa hay nguy t th ch là nh ng tên g i khác c a ch tệ ạ ữ ọ ủ ấnào? Hàn the15 Trong tác ph m “L c Vân Tiên”, L c Vân Tiên quê qu nẩ ụ ụ ở ậĐông Thành www.thuvienhoclieu .com Trang 231www.thuvienhoclieu .comnào?30 Lo i axit nào đ c t o ra sau quá trình đ ng phân c aạ ượ ạ ườ ủglucose? Piruvic30 Các v vua trong đ i nhà Thanh đ u có h là gì?ị ờ ề ọ Ái Tân Giác La30 Logo Sea Games 25 mô ph ng công trình ki n trúc n i ỏ ế ổti ng nào c a n c Lào?ế ủ ướ Th t Lu ngạ ổ45 One god in different myth can have different name. For example, the god of love is called “Cupid” in Roman mythand “Eros” in Greek myth. If a god is called “Jupiter” inRoman myth, what is he called in Greek myth? Zeus45 Trong các lo i qu ng s t sau, nh ng lo i qu ng nào ạ ặ ắ ữ ạ ặkhông có trong t nhiên mà c n ph i đi u ch : FeO, ự ầ ả ề ếFe2O3,Fe3O4, Fe3C, FeS, FeS2? FeO, Fe3C, FeS15 Đ n v Dalton (dùng trong đo l ng kh i l ng phân t ) ơ ị ườ ố ượ ửb ng bao nhiêu u?ằ115 Ti t khí nào m đ u cho m t năm d ng l ch?ế ở ầ ộ ươ ị Ti u hànể15 “N n quân ch kép” là tên c a m t qu c gia phong ki n ề ủ ủ ộ ố ết n t i t 1867 đ n 1918, g m có hai n c là Áo và n c ồ ạ ừ ế ồ ướ ướnàon a?ữ Hungary15 Theo Đông y, đâu không ph i là m t trong “ngũ t ng”: Tâm,ả ộ ạcan, v , tỳ, ph ?ị ế Vị15 Nh ng b t khí nh trong n c ng t có ga là khí nào?ữ ọ ỏ ướ ọ Cacbonic/CO230 Nhà Minh l y c sang đánh Đ i Ngu vào th i nhà H vì có kấ ớ ạ ờ ồ ẻnào đã m o x ng tôn th t nhà Tr n sang c u vi n?ạ ư ấ ầ ầ ệ Tr n Thiêm Bình/Tr nầ ầKhang30 Đ i tuy n qu c gia nào là đ i bóng tham gia World Cup ộ ể ố ộnhi u l n nh t mà luôn b lo i vòng b ng?ề ầ ấ ị ạ ở ả Scotland30 C257H383N65O77S6 là công th c phân t c a lo i hormoneứ ử ủ ạquan tr ng nào?ọ Insulin45 S p x p th t 4 hòn đ o l n c a Nh t B n theo th t tắ ế ứ ự ả ớ ủ ậ ả ứ ự ừB c xu ng Namắ ố1. Shikoku2. Kyushu3. Hokkaido4. Honshu 3412 www.thuvienhoclieu .com Trang 232www.thuvienhoclieu .com45 What do we call a chemical property that describes thetendency of an atom or a functional group toattract electrons (or electron density) towards itself? Electronegativity15 Hi p c nào đ c ký k t năm 1991 chính th c thành l pệ ướ ượ ế ứ ậliên minh châu Âu? Maastricht/Maxtrich15 C u th ghi bàn th ng đ u tiên trong l ch s World Cup thu cầ ủ ắ ầ ị ử ộđ i tuy n qu c gia n c nào?ộ ể ố ướ Pháp15 Khu di tích K9 – n i l u gi thi hài Bác H giai đo n 1969 –ơ ư ữ ồ ạ1975 nay thu c t nh/thành ph nào?ộ ỉ ố Hà N iộ15 Vàng tinh khi t (Hàm l ng 99,999%) có tr s là bao nhiêuế ượ ị ốK? 2415 T o và n m c ng sinh v i nhau t o thành d ng sinh v t nào?ả ấ ộ ớ ạ ạ ậ Đ a yị30 Tr n Bình đài hay đài Thái Bình là nh ng tên g i khác c aấ ữ ọ ủđ a danh nào?ị Đ n Mang Cáồ30 Trong th i Pháp thu c, ch c v nào đ ng đ u chính quy n ờ ộ ứ ụ ứ ầ ề ởB c Kỳ?ắ Kinh l c sượ ứ30 Chi n tranh vùng V nh là cu c chi n gi i phóng đ t ế ị ộ ế ả ấn c Kuwait kh i s xâm l c c a qu c gia nào?ướ ỏ ự ượ ủ ố Iraq45 Nhà Lý có hai v đ i th n ph chính đ u tên là Thành và ị ạ ầ ụ ềđ u đ c bi t đ n b i tài năng, s công minh và chính tr c.ề ượ ế ế ở ự ựHọlà ai? Lý Đ o Thành và Tô Hi nạ ếThành45 Among Zeus’children, there are two god who are twins. Whatis the name of these gods? Apollo and Artemis15 T l ph n trăm chuy n hóa năng l ng gi a các b c dinhỉ ệ ầ ể ượ ữ ậd ng trong h sinh thái đ c g i là gì?ưỡ ệ ượ ọ Hi u su t sinh tháiệ ấ15 Ti u bang Alaska là vùng đ t mà M mua l i t đ t n cể ấ ỹ ạ ừ ấ ướnào? Nga15 Theo Nho giáo, loài cây nào đ c hi u t ng tr ng cho ượ ể ượ ưng i quân t ?ườ ử Thông15 H c v Hoàng giáp có t tri u đ i nào c a n c ta?ọ ị ừ ề ạ ủ ướ Tr nầ15 Theo gi thuy t c a nhà v t lý William Gilbert, Trái đ t ả ế ủ ậ ấgi ng nh nh m t … kh ng l . T nào còn thi u?ố ư ư ộ ổ ồ ừ ế Nam châm30 Trên lá c c a EU có bao nhiêu ngôi sao?ờ ủ 1230 Tr n đánh l n nào gi a Napoleon và Kutuzov đã đ c kh cậ ớ ữ ượ ắho rõ nét trong tác ph m “Chi n tranh và hoà bình” c a ạ ẩ ế ủLev Tolstoy? Borodino www.thuvienhoclieu .com Trang 233www.thuvienhoclieu .com30 How do you call two weeks in a single word? Fortnight45 Politicians shouldn’t make scandals, because scandals will destroy their careers. In 1970s, there was a big political scandal which occurred in the USA. It led to the resignationof US President Richard Nixon. What is the name of thatscandal? Watergate45 Trong các ngôn ng chính th c c a EU, ngôn ng nào có sữ ứ ủ ữ ốl ng dân s coi là ti ng m đ đông nh t?ượ ố ế ẹ ẻ ấ Ti ng Đ cế ứ15 Đ nh lu t th m y c a Kepler kh ng đ nh qu đ o ị ậ ứ ấ ủ ẳ ị ỹ ạchuy n đ ng c a các hành tinh xung quanh M t Tr i là ể ộ ủ ặ ờhình elip?115 Cung đi n đ c xây d ng ngoài kinh thành đ c dùng làmệ ượ ự ượn i vua khi vua ra kh i cung đ c g i là gì?ơ ở ỏ ượ ọ Hành cung15 T p h p c a t t c các alen c a t t c các gen trong ậ ợ ủ ấ ả ủ ấ ảqu n th t i m t th i đi m xác đ nh đ c g i là … c a ầ ể ạ ộ ờ ể ị ượ ọ ủqu n thầ ểđó. T nào còn thi u?ừ ế V n genố15 Chiêu Nam, Tân Châu hay H Châu là nh ng tên th i x a ạ ữ ờ ưc a đ t n c nào?ủ ấ ướ Singapore15 Máy bay B52 l n đ u tiên đ c s d ng trong chi n l cầ ầ ượ ử ụ ế ượchi n tranh nào Vi t Nam?ế ở ệ C c bụ ộ30 K tên hai cu c kh i nghĩa trong phong trào C n V ng cóể ộ ở ầ ươđ a bàn ho t đ ng t nh Thanh Hoá?ị ạ ộ ở ỉ Ba Đình và Hùng Lĩnh30 Trong th n tho i Hy L p, loài v t nào có ph n tr c c a sầ ạ ạ ậ ầ ướ ủ ưt , ph n sau c a bò sát, đuôi r n và đ u dê m c trên ử ầ ủ ắ ầ ọl ng?ư Chimera30 M t k ch b n c a Vũ Duy Kỳ đã đ c L u Quang Vũ vi t ộ ị ả ủ ượ ư ếl i v i tên m i là gì?ạ ớ ớ S ng mãi tu i 17ố ổ45 Phan B i Châu đã tôn vinh hai ng i nào là hai v t trungộ ườ ị ổh ng c a dân t c Vi t Nam?ư ủ ộ ệ Ngô Quy n và Lê L iề ợ45 Who was the founding father of psychoanalysis? Freud15 Lo i l c nào không có ph n l c?ạ ự ả ự L c quán tínhự15 K tên hai lo i tu x ng?ể ạ ỷ ươ Đ , vàngỏ15 D ng qu n xã sinh v t sinh tr ng trong đi u ki n nhi t đạ ầ ậ ưở ề ệ ệ ộth p và mùa sinh tr ng ng n d n đ n s phát tri n c a ấ ưở ắ ẫ ế ự ể ủcây g b nh h ng đ c g i là gì?ỗ ị ả ưở ượ ọ Đài nguyên/Lãnh nguyên15 M t v vua n Đ tr c đây là m t ng i hi u chi n, tuy ộ ị Ấ ộ ướ ộ ườ ế ế Asoka www.thuvienhoclieu .com Trang 234www.thuvienhoclieu .comnhiên sau đó đã toàn tâm h ng Ph t và cho xây d ng các ướ ậ ựbia đá ghi l i d y v l i s ng trên kh p lãnh th n Đ . ờ ạ ề ố ố ắ ổ Ấ ộÔnglà ai?15 T p th duy nh t c a Th ng t ng Tr n Quang Kh i có tênậ ơ ấ ủ ượ ướ ầ ảlà gì? L c đ oạ ạ30 Tr n đánh nào là th t b i đ u tiên c a nhà Tr n tr c quânậ ấ ạ ầ ủ ầ ướNguyên Mông trong cu c kháng chi n ch ng Nguyên Môngộ ế ốl n th nh t?ầ ứ ấ Bình L Nguyênệ30 Quy trình m t phân t hay nguyên t hóa h c di chuy n quaộ ử ố ọ ểc hai t ng sinh h c (sinh quy n) và phi sinh h c (th chả ầ ọ ể ọ ạquy n, khí quy n và th y quy n) c a Trái Đ t đ c g i là gì?ể ể ủ ể ủ ấ ượ ọ Chu trình sinh đ a hoáị30 Văn phòng t ng th ng M trong Nhà Tr ng có hình gì?ổ ố ỹ ắ B u d cầ ụ45 When a flight accident happens, which thing will be seekedfirst? Black box/Flight recorder45 Chính sách xây d ng Trung Qu c trong kho ng nh ng nămự ố ả ữ50-60 c a th k 20, bao g m “Đ ng l i chung”, “Đ i ủ ế ỷ ồ ườ ố ạnh yảv t” và “Công xã nhân dân” đ c g i chung là gì?ọ ượ ọ Ba ng n c h ngọ ờ ồ15 Trong cu c Cách m ng Pháp năm 1789, phe phái chính trộ ạ ịnào có nh h ng m nh nh t?ả ưở ạ ấ Jacobin/Gia-cô-banh15 Vi t Nam có 2 Qu c t giám, m t Hà N i và m t đâuệ ố ử ộ ở ộ ộ ởn a?ữ Huế15 Hai cây c u n i li n châu Âu và châu Á đ u n m đ t n cầ ố ề ề ằ ở ấ ướnào? Th Nhĩ Kỳổ15 Ngày nào là ngày duy nh t Nam C c mà m t tr i xu t hi nấ ở ự ặ ờ ấ ệsu t 24h?ố Đông chí15 D ng n c nào đ c cây xanh s d ng nhi u nh t?ạ ướ ượ ử ụ ề ấ N c mao d nướ ẫ30 “Quý nh t là ngôi vua, tôi đã không tranh v i chú hai r i. Nayấ ớ ồđ c chí tôn cho tôi th nh m n này mà chú hai cũng mu n ứ ứ ỏ ọ ốc p sao?”. Trong câu nói trên c a Tĩnh qu c đ i v ngướ ủ ố ạ ươTr n Qu c Khang, “chú hai” ý mu n nói đ n v vua Tr n nào?ầ ố ố ế ị ầ Tr n Thánh Tôngầ30 Năm 2004, m t công trình c a bác sĩ Ph m Toàn Th ng đãộ ủ ạ ắđem l i hy v ng v vi c ch a lành các v t th ng n ng do ạ ọ ề ệ ữ ế ươ ặb ng và t n th ng do phóng x . Cho bi t đó là công trìnhỏ ổ ươ ạ ếv đ tài gì?ề ề T bào g cế ố30 Đ ng t ng t ng đ c dùng làm ranh gi i gi a hai múi ườ ưở ượ ượ ớ ữ Đ ng chuy n ngày qu cườ ể ố www.thuvienhoclieu .com Trang 235www.thuvienhoclieu .comgi UTC+12 và UTC-12 đ c g i là gì?ờ ượ ọ tế45 Which country in the South America has two capitals? Bolivia45 K tên nh ng t láy xu t hi n trong bài th “Sang thu” (H uể ữ ừ ấ ệ ơ ữTh nh)?ỉ Chùng chình, d nh dàng,ềv i vãộ15 Trong s các ch t sau, ch t nào có th tác d ng đ c v iố ấ ấ ể ụ ượ ớHNO3 đ c nóng: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4?ặ T t cấ ả15 Gia t c c a con l c đ n đ t giá tr l n nh t v trí nào?ố ủ ắ ơ ạ ị ớ ấ ở ị Biên15 Thành tích t t nh t c a đ i tuy n bóng đá nam Nh t B n ố ấ ủ ộ ể ậ ảt i các kỳ World Cup là gì?ạ T k tứ ế15 Con sông nào ch y qua nhi u qu c gia châu Á nh t?ả ề ố ấ Mekong15 D ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th nào gây ra b nh ạ ộ ế ấ ễ ắ ể ệung th máu ng i?ư ở ườ M t đo nấ ạ30 N c ta có bao nhiêu vùng công nghi p?ướ ệ630 Di n th sinh thái g m 2 d ng: Di n th nguyên sinh và ễ ể ồ ạ ễ ểdi n thễ ể T nào cònừ thi u?ế Th sinhứ30 Vào đ u th i H u Lê, n c ta đ c chia thành bao nhiêu ầ ờ ậ ướ ượđ o?ạ545 Which countries is Niagara Water Falls located? Canada and the USA45 S t nhiên nh nh t chia 3 d 2, chia 5 d 3, chia 7 d 4 làố ự ỏ ấ ư ư ưs m y?ố ấ 5315 Qu c hi u n c ta trong giai đo n 1839 – 1945 là gì?ố ệ ướ ạ Đ i Namạ15 Trong các danh hi u sau: Copa America, ConfederationsệCup, Pan American Games, Olympic, đâu là danh hi u màệđ i tuy n bóng đá qu c gia Brazil ch a giành đ c?ộ ể ố ư ượ Olympic15 Do tác d ng c a l c Coriolis nên khi r i t do v t s b ụ ủ ự ơ ự ậ ẽ ịl ch v ph ng nào?ệ ề ươ Đông15 D ng đ a hình nào chi m kho ng 52% di n tích châu Á vàạ ị ế ả ệ24% di n tích Trái Đ t?ệ ấ Núi15 Râu mèo chính là giác quan nào c a mèo?ủ Xúc giác30 Ch t có tác d ng tr gàu trong d u g i đ u là h p ch t ấ ụ ị ầ ộ ầ ợ ấc a kim lo i nào?ủ ạ K mẽ30 Bom ba càng là phát minh c a đ t n c nào?ủ ấ ướ Nh t B nậ ả30 “Chi c g ng kh ng l soi chung 3 châu l c” mu n nói t iế ươ ổ ồ ụ ố ớn i nào?ơ Đ a Trung H iị ả www.thuvienhoclieu .com Trang 236www.thuvienhoclieu .com45 Since 1975, the biggest prize awarded by Cannes FilmFestival is named Golden Palm. What is the name of thisprize before 1975? Grand Prix45 Nhà thám hi m n i ti ng Marco Polo đã g i thành ph ể ổ ế ọ ốnào c a Trung Qu c là “Thiên thành đ p và ph n hoa ủ ố ẹ ồnh t thấ ếgi i”?ớ Hàng Châu15 T nh nào n c ta có đ ng biên gi i v i Lào dài nh t?ỉ ở ướ ườ ớ ớ ấ Ngh Anệ15 Thông th ng ng i ta s b o qu n photpho tr ng b ngườ ườ ẽ ả ả ắ ằcách ngâm nó vào đâu? N cướ15 R n có m y lá ph i?ắ ấ ổ115 Trong văn h c dân gian Vi t Nam, ai đ c coi là ng i ọ ệ ượ ườnghèo nh t?ấ Ch Đ ng Tử ồ ử15 Sông C u, sông Th ng và sông L c Nam là nh ng ph l uầ ươ ụ ữ ụ ưc a h th ng sông nào?ủ ệ ố Thái Bình30 Hai đ a danh nào đ c nh c đ n trong bài th “T ng giáị ượ ắ ế ơ ụhoàn kinh s ” c a Tr n Quang Kh i?ư ủ ầ ả Ch ng D ng và Hàm Tươ ươ ử30 V n qu c gia Ba Vì n m trên khu v c Hà N i và t nh nàoườ ố ằ ự ộ ỉn a?ữ Hoà Bình30 K tên hai ti t khí b t đ u và k t thúc m t năm âm l ch?ể ế ắ ầ ế ộ ị L p xuân và Đ i hànậ ạ45 According to Greek myth, which god created the first woman– Pandora? Hephaestus45 Trong nhi t đ ng hóa h c, đ i l ng nào đ c dùng đ liênệ ộ ọ ạ ượ ượ ểh gi a n ng đ mol và đ gi m nhi t đ đông đ c?ệ ữ ồ ộ ộ ả ệ ộ ặ H ng s nghi m l nhằ ố ệ ạ15 Th ng phong là tên g i khác c a b nh nào?ố ọ ủ ệ Gout15 Naphtalen, Iot, Băng khô có tính ch t gì chung?ấ Thăng hoa15 Hai qu c gia nào có đ ng biên gi i chung dài nh t?ố ườ ớ ấ M và Canadaỹ15 N i dung đ i kháng khi thi đ u c a wushu đ c g i là gì?ộ ố ấ ủ ượ ọ Tán th /Sanshouủ15 Tu i c a vàng là m t đ n v đo đ c tr ng gì c a vàng?ổ ủ ộ ơ ị ặ ư ủ Đ tinh khi tộ ế30 Đ a danh nào Hà N i đã n nh ng lo t đ n đ u tiên ị ở ộ ổ ữ ạ ạ ầv phía th c dân Pháp, m đ u cho cu c Toàn qu c ề ự ở ầ ộ ốkhángchi n c a quân dân Vi t Nam?ế ủ ệ Pháo đài Láng30 C d t hình vòm phân chia hai khoang ng c và b ng, có vaiơ ẹ ự ụtrò c c kỳ quan tr ng trong sinh lý hô h p đ c g i là gì?ự ọ ấ ượ ọ C hoànhơ30 Đ ng xích đ o không đi qua hai châu l c nào?ườ ạ ụ Âu và Nam C cự www.thuvienhoclieu .com Trang 237www.thuvienhoclieu .com45 n c ta có nh ng vùng biên gi i mà "con gà gáy, c ba Ở ướ ữ ớ ản c cùng nghe th y". Nh ng đ a ph ng đó thu c các t nhướ ấ ữ ị ươ ộ ỉnào ? Đi n Biên và Kon Tumệ45 What is the name of the United Kingdom’s national flag? The Union Jack15 Đâu không ph i là m t tiêu chu n l p trình đ ho : Mesa ả ộ ẩ ậ ồ ạ3D, ETQW, DirectX, OpenGL? ETQW15 Dung d ch NaOH 0,01M có pH b ng bao nhiêu?ị ằ 1215 N u xét t l gi a tr ng l ng tr ng và tr ng l ng c th ,ế ỷ ệ ữ ọ ượ ứ ọ ượ ơ ểtr ng c a loài nào to nh t trong các loài chim?ứ ủ ấ Kiwi15 Cây c t có kh c 6 ch “Đ ng tr chi t, Giao Ch di t” t ngộ ắ ữ ồ ụ ế ỉ ệ ươtruy n là do ai d ng nên?ề ự Mã Vi nệ15 Qu c gia nào Đông Nam Á đ c m nh danh là đ t n cố ở ượ ệ ấ ướv n chùa?ạ Myanmar30 Bài th “Nam qu c s n hà” t ng truy n đ c đ c đ nơ ố ơ ươ ề ượ ọ ở ềth hai anh em Tr ng H ng – Tr ng Hát. Cho bi t hai anh ờ ươ ố ươ ếem nói trên s ng d i th i vua nào?ố ướ ờ Tri u Quang ệPh c/Tri u Vi t V ngụ ệ ệ ươ30 “Ngũ Qu ng” là tên mà tri u đình nhà Nguy n dùng đ g i 5ả ề ễ ể ọt nh x a: Qu ng Bình, Qu ng Ngãi, Quãng Tr , Quãng Namỉ ư ả ả ịvà Qu ng Đ c. Qu ng Đ c ngày nay là t nh nào?ả ứ ả ứ ỉ Th a Thiên Huừ ế30 Tên m t album c a ca sĩ M Linh có nh c đ n tên c a ộ ủ ỹ ắ ế ủm t nhà so n nh c ng i Áo n i ti ng th gi i?ộ ạ ạ ườ ổ ế ế ớ Chat v i Mozartớ45 Karatedo đ c chính th c đ a vào thi đ u t Olympic năm ượ ứ ư ấ ừnào? Ch a t ngư ừ45 When I was a child I liked watching TV series, especially USTV series. There was a TV series named “Smallville”, whichtold the story of a famous superhero. What is the name ofthat superhero? Superman/Clark Kent15 Trong b i khí quy n c a sao Ho có ch a ch t gì khi n ụ ể ủ ả ứ ấ ếcho n n tr i c a hành tinh này có màu h ng nh t?ề ờ ủ ồ ạ Oxit s tắ15 Cho bi t tên (ký hi u c s và ch ) c a giàn khoan mà Trungế ệ ả ố ữ ủQu c đ t trái phép trong vùng bi n Vi t Nam?ố ặ ể ệ HD-98115 Trong Pascal, ki u d li u nào sau đây ch có 2 giá tr : Byte,ể ữ ệ ỉ ịInteger, Boolean, Word? Boolean15 Ai trong s nh ng ca sĩ sau không ph i là quán quân ố ữ ảVietnam Idol: Ph ng Vy, Qu c Thiên, Hoàng Quyên, Nh tươ ố ậThu ?ỷ Hoàng Quyên15 Tr ng h c c a các t ch c công giáo, n i d y các ki nườ ọ ủ ổ ứ ơ ạ ế Tr ng dòngườ www.thuvienhoclieu .com Trang 238www.thuvienhoclieu .comth c, giáo lý chuyên sâu v C Đ c giáo đ c g i là gì?ứ ề ơ ố ượ ọ30 Hai nguyên t nào chi m t l kh i l ng l n nh t trong cố ế ỉ ệ ố ượ ớ ấ ơth ng i ?ể ườ O và C30 Tên c a m t ch ng trình gi i trí trên VTV3 (đã ng ng phátủ ộ ươ ả ừsóng) có n i dung tìm hi u văn hóa Vi t Nam và th gi i v iộ ể ệ ế ớ ớhai ng i d n ch ng trình là B ch D ng và Hoa Thanhườ ẫ ươ ạ ươTùng? Hành trình văn hoá30 T nh nào sau đây không có đ ng biên gi i v i n c khác:ỉ ườ ớ ớ ướQu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, ả ả ị ả ảQu ng Ninh?ả Qu ng Ngãiả45 Năm 2008 khi Hà N i m r ng lãnh th , có nh ng t nh nàoộ ở ộ ổ ữ ỉđã sáp nh p 1 ph n (ho c c t nh) vào lãnh th Hà N i?ậ ầ ặ ả ỉ ổ ộ Hà Tây, Vĩnh Phúc, HoàBình45 What is something one generation buys, the next generationgets rid of, and the following generation buys it again ? Antique15 nhi t đ càng cao, mi n phát sáng c a v t càng m r ng Ở ệ ộ ề ủ ậ ở ộv vùng có b c sóng … c a quang ph liên t c. T nào cònề ướ ủ ổ ụ ừthi u?ế Ng nắ15 “Ti c thay cây qu gi a r ngế ế ữ ừĐ cho th ng Mán th ng M ng nó leo”ể ằ ằ ườlà câu ca nói v v công chúa nào c a nhà Tr n?ề ị ủ ầ Huy n Trânề15 Trong b truy n Harry Potter, 3 đ v t: Cây Đũa phép C mộ ệ ồ ậ ơngu i, Viên đá ph c sinh và Áo choàng tàng hình đ c g iộ ụ ượ ọchung là gì? B o b i t th nả ố ử ầ15 Đ i l ng nào đ c tính b ng kh i l ng h i n c (theo ạ ượ ượ ằ ố ượ ơ ướđ n v gam) trên 1 mét kh i không khí?ơ ị ố Đ m tuy t đ iộ ẩ ệ ố15 T t c l n con đ u là con cái hay con đ c?ấ ả ươ ề ự Cái30 T p ch t nào có trong mu i ăn làm cho mu i ăn d b ạ ấ ố ố ễ ịch y n c?ả ướ MgCl230 Bài hát nào sau đây không ph i là sáng tác c a nh c sĩ Xuânả ủ ạH ng: Mùa xuân trên thành ph H Chí Minh, Xuân ồ ố ồchi n khu, Mùa xuân bên c a s , L i t tình c a mùa ế ử ổ ờ ỏ ủxuân? L i t tình c a mùa xuânờ ỏ ủ30 3 ch ng trình SV c a VTV3 đ c t ch c vào nh ng năm ươ ủ ượ ổ ứ ữnào? 1996, 2000 và 2012 www.thuvienhoclieu .com Trang 239www.thuvienhoclieu .com45 Ghép nh ng ngôi đ n trong Thăng Long t tr n v i ng i ữ ề ứ ấ ớ ườmà ngôi đ n đó th :ề ờ1. Đ nề B ch Mãạ A. Linh Langđ i v ngạ ươ2. Đ nề Voi Ph cụ B. Huy nềThiên Tr n Vũấ3. Đ nề Quán Thánh C. th n ầ LongĐỗ4. Đ nề Kim Liên D. Cao S nơđ i v ngạ ươ 1C – 2A – 3B – 4D45 I’m a football fan, and I like watching World Cup. However, our national football team doesn’t often pass World Cup qualification. 2014 World Cup is the first appearance of ournational football team in this tournament. Do you know thename of my country? Bosnia and Herzegovina15 Saccarozo k t tinh kho ng 30 đ C d i d ng nh ng c cế ở ả ộ ướ ạ ữ ụl n đ c g i là gì?ớ ượ ọ Đ ng phènườ15 Nhà chính th c dành cho khách c a T ng th ng M có tênở ứ ủ ổ ố ỹlà gì? Blair House/Nhà Blair15 Qu c gia nào ch a 2 vùng lãnh th đ c l p bên trong?ố ứ ổ ộ ậ Italia15 K ch th Shakuntala đ c xem là kỳ công th nh t trong vănị ơ ượ ứ ấh c n Đ , v y tác ph m nào đ c xem là kỳ công th hai?ọ Ấ ộ ậ ẩ ượ ứ Th Dângơ15 Năm 1945, Vi t Nam gi i phóng quân ra đ i đ c h p nh tệ ả ờ ượ ợ ất đ i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân và t ch c nàoừ ộ ệ ề ả ổ ứn a?ữ C u qu c quânứ ố30 Đi m m c n ng đ CO2 mà t i đó c ng đ quang h p làể ố ồ ộ ạ ườ ộ ợl n nh t; v t qua đi m đó thì c ng đ quang h p gi mớ ấ ượ ể ườ ộ ợ ảđ c g i là gì?ượ ọ Đi m bão hoà CO2ể30 Trong danh sách các t nh thành c a Vi t Nam đ c s p x pỉ ủ ệ ượ ắ ếtheo ch cái đ u tiên c a t nh thì t nh nào x p đ u tiên ữ ầ ủ ỉ ỉ ế ầvà t nh nào x p cu i cùng ?ỉ ế ố An Giang và Yên Bái30 Nhân v t chính trong truy n c tích Cây bút th n có tên là gì?ậ ệ ổ ầ Mã L ngươ45 Nhà văn nào là ng i sáng l p và là giám đ c đ u tiên c aườ ậ ố ầ ủNhà xu t b n Kim Đ ng?ấ ả ồ Nguy n Huy T ngễ ưở www.thuvienhoclieu .com Trang 240www.thuvienhoclieu .com45 I love watching movies, and my favorite character is James Bond, also known as 007. Actually, almost all of Bond films are based on novels written by an English author. What is thename of that author? Ian Fleming15 T th - Ngũ kinh là b sách ch y u c a tôn giáo nào ?ứ ư ộ ủ ế ủ Nho giáo15 CO(NH2)2 là công th c hóa h c c a lo i phân bón hóa h cứ ọ ủ ạ ọnào ? Ure15 Hong Kong và Ma Cao đ cượ g i làọ ........... c a Trung Qu củ ố ? Đ c khu hành chínhặ15 Đi m y u c a loài cá s u n m b ph n nào trên c th ?ể ế ủ ấ ằ ở ộ ậ ơ ể Mũi15 Loài chim xu t hi n trong bài hát “N i đ o xa” c a nh c ấ ệ ơ ả ủ ạsĩ Th Song ?ế H i âuả30 Trong th n tho i Hy L p, ai là v th n c a th ng nghi p,ầ ạ ạ ị ầ ủ ươ ệtr m c p và cũng là ng i truy n tin cho Zeus?ộ ắ ườ ề Hermes30 Vùng Kinh t tr ng đi m Đ ng B ng Sông C u Long g m 4ế ọ ể ồ ằ ử ồt nh/thành ph là C n Th , Cà Mau và 2 t nh, thành ph nàoỉ ố ầ ơ ỉ ốn a ?ữ An Giang, Kiên Giang30 Nh ng đi u nh y nào sau đây không n m trong h th ng ữ ệ ả ằ ệ ốthi đ u Khiêu vũ th thao c a dòng Latin theo quy chu n ấ ể ủ ẩqu cốt : Salsa, Samba, Paso Doble, Zumba?ế Salsa, Zumba45 Along with weaponed battlefield, political battlefield played animportant role in Vietnam War. Vietnam had an exceptional politician who made a great effort in negotiating the Paris Peace Accord. He was awarded the Nobel Peace Prize withHenry Kissinger in 1973 but he declined it. Who is he? Le Duc Tho45 S p x p các c a kh u sau v i t nh, thành ph c a Vi t ắ ế ử ẩ ớ ỉ ố ủ ệNam? 1-Hoành Mô 2-Hoa L 3-H ng Th y 4-Thanh Th yư ồ ủ ủA-Hà Giang B-Qu ng Ninh C-Qu ng Tr D-Bình Ph cả ả ị ướ 1-B 2-D 3-C 4-A15 Đ i l Ph t Đ n Vesak Liên H p Qu c l n th 11 di n ra ạ ễ ậ ả ợ ố ầ ứ ễt i ngôi chùa nào ?ạ Bái Đính15 Mu n b o qu n Natri, ta ph i ngâm Natri trong cái gì ?ố ả ả ả D u h aầ ỏ15 T n s c a sóng âm khi truy n t n c ng t sang n c m nầ ố ủ ề ừ ướ ọ ướ ặthay đ i nh th nào ?ổ ư ế Không đ iổ15 H p tho i Find and Replace trong Microsoft Word đ c mộ ạ ượ ởra v i t h p phím t t nào ?ớ ổ ợ ắ Ctrl + H www.thuvienhoclieu .com Trang 241www.thuvienhoclieu .com15 Tr n Qu c T ng là con trai th m y c a Tr n Qu c Tu n ?ầ ố ả ứ ấ ủ ầ ố ấ330 Bài hát “Lên ngàn” c a nh c sĩ Hoàng Vi t đ c vi t d aủ ạ ệ ượ ế ựtrên s th t v tr n lũ l ch s năm nào ?ự ậ ề ậ ị ử 195230 Ngày Th gi i không hút thu c lá là ngày nào ?ế ớ ố 31 tháng 530 Ai là ng i gi ch c B tr ng B Giáo d c đ u tiên n c ườ ữ ứ ộ ưở ộ ụ ầ ở ướta ? Vũ Đình Hòe45 The F.Y.R.O Macedonia is the full name of a country inEurope. What does “Y” in that name stand for ? Yugoslavia45 S p x p các nhà vô đ ch World Cup v i năm vô đ ch t ngắ ế ị ớ ị ương?ứ1-Italia 2-Uruguay 3-Brazil 4-Tây Đ cứA-1974 B-1950 C-1982 D-1994 1-C 2-B 3-D 4-A15 V k ch “Con r ng tre” c a Nguy n Ái Qu c đ kích v ở ị ồ ủ ễ ố ả ịvua nào ? Kh i Đ nhả ị15 Trò ch i x p hình Lego có xu t x t qu c gia nào ?ơ ế ấ ứ ừ ố Đan M chạ15 C kh e nh t trên c th ng i là c nào ?ơ ỏ ấ ơ ể ườ ơ L iưỡ15 Bi t danh “Rossoneri” c a AC Milan có nghĩa là 2 màu s cệ ủ ắgì ? Đ và Đenỏ15 Qu n đ o Turks & Caicos là lãnh th h i ngo i c a qu c ầ ả ổ ả ạ ủ ốgia nào ? Anh30 Bàn th ng nhanh nh t trong l ch s các kỳ World Cup tínhắ ấ ị ửđ n th i đi m hi n t i do đ i bóng c a n c nào ghi đ c ?ế ờ ể ệ ạ ộ ủ ướ ượ Th Nhĩ Kỳổ30 Đi n t còn thi u vào câu th sau: “Bác đ tình th ng choề ừ ế ơ ể ươchúng con/ M t th i thanh b ch ch ng …….?ộ ờ ạ ẳ Vàng son30 4 cô gái trong b c tranh dân gian Hàng Tr ng “T N ”, 1 ứ ố ố ững i c m qu t, 1 ng i c m xênh phách, 2 ng i còn l iườ ầ ạ ườ ầ ườ ạch i 2 lo i nh c c gì ?ơ ạ ạ ụ Sáo, đàn Nguy tệ45 Đâu không ph i là m t trong các khu t tr c a Trung Qu c:ả ộ ự ị ủ ốN i Mông, Ninh H , Qu ng Tây, Cam Túc, Tây T ng?ộ ạ ả ạ Cam Túc45 This dance is a traditional couple’s dance from Spain. It is motivated from the Spanish and Portuguese bullfight. Now, in every competition, it is listed as one of 10 official dances in Dance Sport system. The most famous song of this dance is“Espania Cani”. What is this dance ? Paso Doble/Pasodoble15 Trong chi c bánh kem m ng năm m i c a ng i Bulgaria sế ừ ớ ủ ườ ẽ Đ ng xuồ www.thuvienhoclieu .com Trang 242www.thuvienhoclieu .comcó v t gì bên trong ?ậ15 Trong truy n thuy t Ch Đ ng T , n i c a v ch ng Chề ế ử ồ ử ơ ở ủ ợ ồ ửĐ ng T - Tiên Dung đã tr thành đ m gì ?ồ ử ở ầ Nh t D / D Tr chấ ạ ạ ạ15 Trong chi n d ch Vi t B c Thu Đông 1947, quân đ i ta đã ế ị ệ ắ ộđánh chìm tàu chi n Pháp lên Vi t B c trên con sông nào ?ế ệ ắ Sông Lô15 D i th i Hùng V ng, ng i đ ng đ u các làng b n đ c ướ ờ ươ ườ ứ ầ ả ượg i là gì ?ọ B chínhồ15 Th ng nguyên là tên g i khác c a t t nào?ượ ọ ủ ế Nguyên tiêu30 Vitamin nào là tác nhân quan tr ng nh t thúc đ y s s n sinhọ ấ ẩ ự ảh ng c u t y x ng ?ồ ầ ở ủ ươ B1230 Trong Truy n Ki u, ai đã h n g p Thúy Ki u sông Ti nệ ề ẹ ặ ề ở ềĐ ng ?ườ Đ m Tiênạ30 Ngày 01/01/2014 là ngày th 4 thì ngày 01/01/2012 là ngàyứth m y ?ứ ấ Ch nh tủ ậ45 Vàng t n t i trong t nhiên d i d ng h p ch t cùng v iồ ạ ự ướ ạ ợ ấ ớnguyên t nào là ch y u?ố ủ ế Telua45 Before a match in World Cup, which song is sung by anational football team? National anthem (khôngch p nh n đáp án anthem)ấ ậ15 K o cao su hi n đ i có ngu n g c t cây Chicle c a qu c ẹ ệ ạ ồ ố ừ ủ ốgia châu M nào ?ỹ Mexico15 Tên g i dân gian th ng dùng c a mu i Natri Borac là gì ?ọ ườ ủ ố Hàn the15 Loài cá nào có x ng s ng l n nh t trên th gi i ?ươ ố ớ ấ ế ớ Cá m t trăngặ15 Cù lao Ré là tên g i khác c a hòn đ o nào ?ọ ủ ả Lý S nơ15 Đ ng Xuân Khu là tên th t c a nhà cách m ng nào ?ặ ậ ủ ạ Tr ng Chinhườ30 Kho ng không gian tr c g ng mà n u đ t v t trong đó taả ướ ươ ế ặ ậluôn có th nhìn th y nh c a nó qua g ng đ c g i là ể ấ ả ủ ươ ượ ọgì? Th tr ngị ườ30 Hai truy n thuy t nào trong văn h c dân gian Vi t Nam đ uề ế ọ ệ ềcó b i c nh là th i Hùng V ng th 6?ố ả ờ ươ ứ Thánh Gióng và Bánhch ng bánh giàyư30 Tr n l n 15ml NaOH 2M và 10ml dung d ch H2SO4 ộ ẫ ị1,5M. Cho bi t dung d ch thu đ c có pH b ng bao ế ị ượ ằnhiêu?745 The United Kingdom consists of 4 parts: England, NorthernIreland and 2 more parts. What are the two remaining part ? Wales and Scotland www.thuvienhoclieu .com Trang 243www.thuvienhoclieu .com45 S p x p tên các tác ph m v i tên nhà văn sáng tácắ ế ẩ ớ1- T nấ trò đ iờ 2-Pippi T t dài 3-Thép đã tôiấ thế đ y!ấ 4-Ti ng chim hót trong b i mânế ụ gaiA-Astrid Lindgren B-Balzac C-Colleen McCulough D-NikolaiOstrovsky 1B - 2A - 3D - 4C15 Bài th s 28 – m t trong nh ng bài th tình hay nh t ơ ố ộ ữ ơ ấc a Tago, đ c trích t t p th nào?ủ ượ ừ ậ ơ Ng i làm v nườ ườ15 B n Hi n pháp đ u tiên c a n c M đ c N th n t doả ế ầ ủ ướ ỹ ượ ữ ầ ực m tay nào?ầ ở Không tay nào (N th nở ữ ầt do c m ng n đu c và ự ầ ọ ốphi n đá ghi qu c khánhế ốM )ỹ15 Mèo máy Doraemon là s n ph m c a th k bao nhiêu?ả ẩ ủ ế ỷ 2215 Kho ng th i gian các hành tinh hoàn thành m t vòng ả ờ ộchuy n đ ng quanh tr c c a mình g i là gì?ể ộ ụ ủ ọ Ngày15 Trong tr n đ u bò tót, th c ch t m c tiêu t n công c a conậ ấ ự ấ ụ ấ ủbò là gì? T m khănấ30 Khi ngh ch đ o h ng s Hubble ta s đ c x p x đ i ị ả ằ ố ẽ ượ ấ ỉ ạl ng nào?ượ Tu i c a vũ trổ ủ ụ30 Hai nguyên li u đ đi u ch đ t đèn (CaC2) trong côngệ ể ề ế ấnghi p là gì?ệ CaO và C / vôi s ng và thanốc cố30 Cho bi t tên c a cu c v n đ ng ng h thu phí t i nh c t i ế ủ ộ ậ ộ ủ ộ ả ạ ạcác trang web nh c Vi t Nam do Huy Tu n và Qu c Trungạ ở ệ ấ ốkh i x ng?ở ướ Nghe có ý th cứ45 Trong l ch s Vi t Nam có hai ng i đ c tôn lên làm Thái ị ử ệ ườ ượth ng hoàng dù ch a t ng làm vua. H là ai?ượ ư ừ ọ Sùng Hi n h u và Tr n ề ầ ầThái T /Tr n Th aổ ầ ừ45 Who is Time Magazine’s Person of the Year in 2006? You15 Ch t nào chi m hàm l ng nhi u nh t trong gi m ăn?ấ ế ượ ề ấ ấ N cướ15 “Khi đi trai tráng, khi v b ng beo” là câu nói v ngành ề ủ ềngh nào trong th i kì Pháp thu c?ề ờ ộ Khai thác cao su15 Vi t Nam gia nh p Liên H p Qu c vào năm nào?ệ ậ ợ ố 197715 châu Á có m t khu v c g i là “Vùng v nh”. Hãy cho Ở ộ ự ọ ịbi t “v nh” đây là nói đ n v nh nào?ế ị ở ế ị V nh Persian (Péc – xích)ị15 Ch s th 2014 c a s 1234512345... là s m y?ữ ố ứ ủ ố ố ấ430 T nh nào có đ ng biên gi i v i Lào dài nh t? T nh nào cóỉ ườ ớ ớ ấ ỉđ ng biên gi i v i Campuchia dài nh t?ườ ớ ớ ấ Ngh An, Tây Ninhệ www.thuvienhoclieu .com Trang 244www.thuvienhoclieu .com30 Môn th d c d ng c có 2 n i dung ch dành cho n , đó là 2ể ụ ụ ụ ộ ỉ ữn i dung nào?ộ Xà l ch, c u thăng b ngệ ầ ằ30 S p x p các khoáng v t sau theo th t đ c ng tăng d n ắ ế ậ ứ ự ộ ứ ầtheo thang đ c ng Mohs: A – Th ch cao, B - Th ch anh, Cộ ứ ạ ạ– Corundum, D – Topaz? ABDC45 Câu th c a T H u “T Trà C r ng d ng. Đ n Cà Mau ơ ủ ố ữ ừ ổ ừ ươ ếr ng đ c” đ c kh c lên t m bia đ t t i đi m kh i đ u c aừ ướ ượ ắ ấ ặ ạ ể ở ầ ủđ ng b bi n Vi t Nam. Đó là đ a danh nào?ườ ờ ể ệ ị Mũi Sa Vĩ (mũi Gót)45 Garbage is not completely useless. If we can classify it, we will find the way to use it once again. 3R was a program withthe aim of classifying garbage. What does 3R mean? Reduce, Reuse, Recycle15 Năm 1936, trong l tang c a ông, m t lá c thêu ba ch ễ ủ ộ ờ ữ“Dân t c h n” đã đ c ph lên quan tài c a ông. Ông là ai?ộ ồ ượ ủ ủ L T nỗ ấ15 Các lo i este th ng có mùi. Isoamyl axetat có mùi c a lo iạ ườ ủ ạqu chín nào?ả Chu iố15 Tác gi c a câu “Tiên h c l h u h c văn” ?ả ủ ọ ễ ậ ọ Kh ng Tổ ử15 C u đ c nuôi đ l y s n ph m nào là chính?ừ ượ ể ấ ả ẩ Lông15 Sân v n đ ng nào đã t ch c tr n chung k t World ậ ộ ổ ứ ậ ếCup 2014? Maracana30 Cho các ch t sau đây: Cu2S, CuO, Cu2O, CuS. Hai ch t cóấ ấph n trăm kh i l ng Cu b ng nhau là hai ch t nào?ầ ố ượ ằ ấ Tu i c a vũ trổ ủ ụ30 Khí nào khó hoá l ng nh t?ỏ ấ Heli / Helium30 Nh ng câu th c a B ng Vi t “Lên b n tu i cháu đã quen ữ ơ ủ ằ ệ ố ổmùi khói. Năm y là năm đói mòn đói m i” nói v năm nào?ấ ỏ ề 194545 There is only one country in the world which flag includes animage of the famous rifle AK-47. What is the name of thatcountry? Mozambique45 Hi n t ng nào s x y ra khi m t tr i, trái đ t, m t trăng ệ ượ ẽ ả ặ ờ ấ ặtheo th t n m th ng hàng và m t trăng đ ng th i đ n c n ứ ự ằ ẳ ặ ồ ờ ế ậđi mể- v trí g n đ a c u nh t trên qu đ o hình elip c a nó?ị ầ ị ầ ấ ỹ ạ ủ Siêu nguy t th cệ ự15 V th n nào xu t hi n đ u tiên trong th n tho i Hy L p?ị ầ ấ ệ ầ ầ ạ ạ Gaia15 Ch t nào có trong thu c lá làm cho nh ng ng i hút thu c láấ ố ữ ườ ốl i ít b viêm h ng?ạ ị ọ Nicotin15 Trong nh ng kim lo i sau, có bao nhiêu kim lo i có ph n ngữ ạ ạ ả ứv i dung d ch CuSO4: Fe, Na, Ba, Ag, Hg, Mg?ớ ị4 www.thuvienhoclieu .com Trang 245www.thuvienhoclieu .com15 Trong chuy n đ ng ném ngang c a v t, chuy n đ ng thànhể ộ ủ ậ ể ộph n theo tr c Ox (ph ng ngang) thu c lo i chuy n ầ ụ ươ ộ ạ ểđ ng nào?ộ Th ng đ uẳ ề15 B c t ng Manneken Pis (Chú bé đi ti u) là bi u t ng c aứ ượ ể ể ượ ủthành ph nào?ố Brussel30 Nhà tù nào c a M là nhà tù dành cho nh ng tù nhân đ củ ỹ ữ ặbi t nguy hi m (t i ph m chi n tranh, t i ph m kh ng b ,ệ ể ộ ạ ế ộ ạ ủ ố…), n m v nh cùng tên t i Cuba?ằ ở ị ạ Guantanamo30 Đ n Parthenon Hy L p th ai?ề ở ạ ờ Athena30 Khu công nghi p đ u tiên Vi t Nam có tên là gì?ệ ầ ở ệ Biên Hoà I45 I like reading books, and Greek myth always interests me. I read Greek myth and know about many heroes and monsters. There was one monster called Medusa which has living snakes in hair, so Medusa can turn anyone look at it to stone. However, Medusa was killed by a hero who was Zeus’son. What is the name of that hero? Perseus45 3 t nh nào n c ta không có thành ph tr c thu c?ỉ ở ướ ố ự ộ Đăk Nông, B c K n, ắ ạBình Ph cướ15 Ch ng trình Just The Two of Us c a đài BBC đã đ c Vi tươ ủ ượ ệNam mua b n quy n và tên c a nó Vi t Nam là gì?ả ề ủ ở ệ C p đôi hoàn h oặ ả15 Lo i ch t nào ch a trong cá khi n cho cá có mùi tanh?ạ ấ ứ ế Amin15 Trong v t lý, va ch m đ c chia làm nh ng lo i nào?ậ ạ ượ ữ ạ Đàn h i và m mồ ề15 Sea Games 28 s đ c t ch c t i qu c gia nào?ẽ ượ ổ ứ ạ ố Singapore15 Trăng l i li m và 1 ngôi sao nh là bi u t ng cho tôn giáoưỡ ề ỏ ể ượnào? Đ o H iạ ồ30 Thu c th Bayer là dung d ch loãng c a ch t nào?ố ử ị ủ ấ KMnO430 Vùng nào sau đây c a n c ta có nhi u v n qu c gia nh t:ủ ướ ề ườ ố ấTrung du và mi n núi B c B , Tây Nguyên, B c Trung B ,ề ắ ộ ắ ộTây Nam B ?ộ Ngang nhau (đ u có 5 v nề ườqu c gia)ố30 Vào th i Minh M ng, Nam Kỳ đ c chia làm 6 t nh g m Giaờ ạ ượ ỉ ồĐ nh, Đ nh T ng, Hà Tiên, Biên Hoà và hai t nh nào n a?ị ị ườ ỉ ữ Vĩnh Long và An Giang www.thuvienhoclieu .com Trang 246www.thuvienhoclieu .com45 There was a cultural movement spanned from 14th to17th century, began in Italy and later spread all over Europe. That cultural movement’s influence was felt in literature, philosophy, art, music, science and other aspects. There were many masterpieces in that cultural movement such as David, Mona Lisa,… What is the name of that culturalmovement? Renaissance45 M t thí sinh tham gia cu c thi Đ ng lên đ nh Olympia năm ộ ộ ườ ỉth 14 (lu t thi là lu t c a năm th 14). Hãy cho bi t s ứ ậ ậ ủ ứ ế ốđi m t i đa mà thí sinh đó có th đ t đ c sau 4 vòng thi ể ố ể ạ ượ(gi thi t vòng thi v đích thí sinh có s d ng ngôi sao hy ả ế ề ử ụv ng vàọkhông c p đi m c a thí sinh khác)?ướ ể ủ 48015 Vùng nào t p trung nhi u khu công nghi p và khu ch ậ ề ệ ếxu t nh t n c ta?ấ ấ ướ Đông Nam Bộ15 Ankan là ch t có ít ái l c hoá h c, tính ch t đó làm choấ ự ọ ấankan có m t tên g i khác là…ộ ọ Parafin15 Câu “Đ ng Đăng có ph Kỳ L a. Có nàng Tô Th có chùaồ ố ừ ịTam Thanh" nh c đ n t nh nào c a n c ta ?ắ ế ỉ ủ ướ L ng S nạ ơ15 Đ tu i t i đa c a m t đoàn viên là bao nhiêu tu i?ộ ổ ố ủ ộ ổ 3015“Đ i Nam th c l c” là b sách l ch s vi t v tri u đ i ạ ự ụ ộ ị ử ế ề ề ạnào c a n c ta?ủ ướ Nguy nễ30 C u th nào c a Đ i tuy n Bóng đá nam Vi t Nam (giai ầ ủ ủ ộ ể ệđo n th p niên 90 c a th k 20) n i ti ng b i tài sút ph t ạ ậ ủ ể ỷ ổ ế ở ạđ n c aề ủmình? Võ Hoàng B uử30 T c đ truy n âm c a môi tr ng không ph thu c vào đ cố ộ ề ủ ườ ụ ộ ặtr ng nào sau đây: Tính đàn h i c a môi tr ng, t n s âm,ư ồ ủ ườ ầ ốnhi t đ c a môi tr ng, kh i l ng riêng c a môi tr ng?ệ ộ ủ ườ ố ượ ủ ườ T n s âmầ ố30 Trong các nhà bác h c sau, ai ch a đ c đ t tên cho ọ ư ượ ặnguyên t hoá h c: Copecnic, Newton, Rutherford, Einstein,ố ọBohr? Newton45 Hai l c cân b ng ph i tho mãn 4 đi u ki n: Cùng ự ằ ả ả ề ệgiá, ng c chi u và hai đi u ki n nào n a?ượ ề ề ệ ữ Cùng đ l n và cùng tácộ ớd ng lên 1 v tụ ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 247www.thuvienhoclieu .com45 SEA Games is the greatest sport event in Southeast Asia, which is held every odd year. Its former name is SEAP Games. What does letter “P” in the word SEAP Gamesmean? Peninsular15 Mu i Iot ch a h p ch t c a Iot v i kim lo i nào là ch y u?ố ứ ợ ấ ủ ớ ạ ủ ế K15 Gió Lào còn đ c g i là gió ph n … Trong d u ba ch m làượ ọ ơ ấ ấh ng nào?ướ Tây Nam15 Dao đ ng l p đi l p l i nh cũ quanh v trí cân b ng sauộ ặ ặ ạ ư ị ằnh ng kho ng th i gian b ng nhau đ c g i là gì?ữ ả ờ ằ ượ ọ Dao đ ng tu n hoànộ ầ15 L c l ng vũ trang thành l p Ngh Tĩnh trong cao trào ự ượ ậ ở ệcách m ng 1930 có tên là gì?ạ T v đự ệ ỏ15 Tâm đ ng tròn n i ti p tam giác tù n m trong, ngoài hayườ ộ ế ằtrên 1 c nh c a tam giác đó?ạ ủ Trong30 Cu n sách nào đ c coi là cu n t đi n bách khoa toàn thố ượ ố ừ ể ưđ u tiên c a Vi t Nam?ầ ủ ệ L ch tri u hi n ch ng lo iị ề ế ươ ạchí30 B phim Vó ng a tr i Nam k v cu c đ i c a m t v t ngộ ự ờ ể ề ộ ờ ủ ộ ị ướ– nhà th n i ti ng v i bi t danh “Thi t ng r ng xanh”. Đóơ ổ ế ớ ệ ướ ừlà v t ng nào?ị ướ Huỳnh Văn Nghệ30 Vitamin nào giúp cho t bào phát tri n bình th ng, ch ngế ể ườ ốlão hóa, b o v mô kh i quá trình oxy hóa, giúp t o h ngả ệ ỏ ạ ồc u,..?ầ E45 V n qu c gia nào có di n tích l n nh t n c ta?ườ ố ệ ớ ấ ướ Cát Tiên45 Asian Indoor Games 3 were held in Vietnam in 2009. The mascot of that event was one animal that according to folklore, has five qualities of a man of honour: literacy, martial arts, physical strength, humanity and loyalty. What isthat animal? Chicken15 S t tráng thi c th ng đ c g i là gì?ắ ế ườ ượ ọ S t tâyắ15 Bi n Đ a Trung H i đ c bao b c b i ph n đ t li n c a ể ị ả ượ ọ ở ầ ấ ề ủbao nhiêu châu l c?ụ315 Nh ng ng i có trí não ch m phát tri n có IQ d i bao ữ ườ ậ ể ướnhiêu? 7015 Ki u gen t ng tác v i môi tr ng t o ra…ể ươ ớ ườ ạ Ki u hìnhể15 Lo i ph n ng h t nhân nào t o ra năng l ng cho h u h tạ ả ứ ạ ạ ượ ầ ếcác sao? Nhi t h chệ ạ30 N c trong đ t đ c chia thành hai lo i, đó là hai lo iướ ở ấ ượ ạ ạnào? N c t do và n c liên k tướ ự ướ ế www.thuvienhoclieu .com Trang 248www.thuvienhoclieu .com30 L H i Bà v ng hay Nhu Ki u t ng quân là danh hi uệ ả ươ ỵ ề ướ ệc a n t ng nào trong l ch s n c ta?ủ ữ ướ ị ử ướ Bà Tri uệ30 Nh ng s có m t ch s nào mà khi đem nhân chúng v i 2ữ ố ộ ữ ố ớho c chia chúng cho 2 ta đ u nh n đ c k t qu là s ặ ề ậ ượ ế ả ốchính ph ng?ươ 2 và 845 Ngày 2/9 năm nay (2014) là th ba. V y năm g n nh t ti pứ ậ ầ ấ ếtheo nào ngày 2/9 l i là th ba?ạ ứ 202545 Nowadays, we have to face some serious environmental problems. One of them is the problem of the gradual rise in temperature of the earth’s atmosphere, caused by an increase of gases such as carbon dioxide in the air surrounding the earth and trapping the heat of the sun. Whatis the name of that problem? Greenhouse effect / Globalwarming15 Khu v c nào c a châu Á có ít qu c gia nh t?ự ủ ố ấ B c Áắ15 Bài th “Nh đ ng” c a nhà th T H u có ghi “T ng V nh”.ơ ớ ồ ủ ơ ố ữ ặ ịHãy cho bi t V nh đây là ai?ế ị ở Nguy n Chí Thanhễ15 Peptit tác d ng v i đ ng hidroxit trong môi tr ng ki m choụ ớ ồ ườ ềdung d ch màu gì?ị Tím15 M t ng i đ c phép đi u khi n xe mô tô 2 bánh/3 bánh cóộ ườ ượ ề ểdung tích xi lanh không quá 50 phân kh i khi đ bao nhiêuố ủtu i?ổ 1615 Đ th bi u di n s bi n thiên c a v n t c theo li đ trong ồ ị ể ễ ự ế ủ ậ ố ộdao đ ng đi u hoà có hình d ng nào?ộ ề ạ Elip30 Kính hi n vi đi n t là m t ng d ng quan tr ng c a lo i tiaể ệ ử ộ ứ ụ ọ ủ ạnào? Catot30 Có các bình làm b ng vàng, b c, nhôm , s t, đ ng. Có ằ ạ ắ ồth đ ng thu ngân trong bình làm b ng kim lo i nào?ể ự ỷ ằ ạ S tắ30 Đ nghiên c u di truy n ng i, ta s nghiên c u ph h vàể ứ ề ườ ẽ ứ ả ệlĩnh v c nào n a?ự ữ Tr đ ng sinhẻ ồ45 “Phàm ng i gi i c m quân thì không c n bày tr n, ng i ườ ỏ ầ ầ ậ ườgi i b y tr n thì không c n ph i đánh, ng i gi i đánh thì ỏ ầ ậ ầ ả ườ ỏkhông thua, ng i khéo thua thì không ch t”. Đây là câu đườ ế ềt a c a Tr n Khánh D cho m t tác ph m n i ti ng c aự ủ ầ ư ộ ẩ ổ ế ủH ng Đ o đ i v ng Tr n Qu c Tu n. Đó là tác ph m nào?ư ạ ạ ươ ầ ố ấ ẩ V n Ki p tông bí truy n thạ ế ề ư www.thuvienhoclieu .com Trang 249www.thuvienhoclieu .com45 In my university I study about blood and blood diseases. There is a disease that usually begins in the bone marrow and results in high numbers of abnormal white blood cells. Itoccurs more commonly nowadays and causes a lot ofdeaths. What is the name of that disease? Leukemia15 Theo thi ca c đi n ph ng Đông, ch m t chi c lá ngô ổ ể ươ ỉ ộ ếđ ng r ng xu ng thì thiên h cũng đã bi t mùa nào t i?ồ ụ ố ạ ế ớ Thu15 N c máy th ng dùng các thành ph có th có mùi c aướ ườ ở ố ể ủkhí nào? Clo15 K ho ch 5 năm l n đ u tiên c a n c ta b t đ u đ c th cế ạ ầ ầ ủ ướ ắ ầ ượ ựhi n t năm nào?ệ ừ 196115 Th ng thì các c n bão nh h ng đ n n c ta t p trung ườ ơ ả ưở ế ướ ậvào tháng m y d ng l ch?ấ ươ ị915 Protein và ADN đ u đ c c u t o theo nguyên t c nào?ề ượ ấ ạ ắ Đa phân30 Trong nh ng v t li u sau: N c, cát khô, mu i m, bình x tữ ậ ệ ướ ố ẩ ịCO2, v t li u nào có th d p t t đ c đám cháy kim lo i?ậ ệ ể ậ ắ ượ ạ Cát khô30 S đ phân b các gen trên NST c a m t loài đ c g i làơ ồ ố ủ ộ ượ ọgì? B n đ di truy nả ồ ề30 Khi thi kh i D trong kỳ thi đ i h c Vi t Nam, các h c sinh ố ạ ọ ở ệ ọcó th thi 6 ngo i ng bao g m: Anh, Trung, Nh t và 3 ngônể ạ ữ ồ ậng nào n a?ữ ữ Đ c, Pháp, Ngaứ45 Ph m Bành và Đinh Công Tráng đã d ng nên căn c Ba ạ ự ứĐình tr i trên 3 ngôi làng nào?ả Th ng Th , M uượ ọ ậTh nh, M Khêị ỹ45 Nile River is the longest river in the world, and it is the primary water source of Egypt. Which sea in the world doesthe Nile River flow into? Mediterranean15 Đo n trích trong tác ph m Nh ng ngày th u (Nguyên ạ ẩ ữ ơ ấH ng) đ c đ a vào gi ng d y trong ch ng trình Ng vănồ ượ ư ả ạ ươ ữph thông có tên là gì?ổ Trong lòng mẹ15 Anilin đ lâu trong không khí s chuy n thành màu gì?ể ẽ ể Đen15 T 999 đ n 1999 có bao nhiêu s có ch a ch s 1?ừ ế ố ứ ữ ố 100015 Các v n đ ng viên b i l i th ng đ c ví v i loài cá nào?ậ ộ ơ ộ ườ ượ ớ Cá voi15 Thành viên nào trong nhóm các n c có n n kinh t l n G20ướ ề ế ớkhông ph i là qu c gia?ả ố Liên minh châu Âu30 Quá trình oxi hoá có to nhi t nh ng không phát sáng g i làả ệ ư ọgì? S oxi hoá ch mự ậ30 Trong các lo i đàn sau đây, hai lo i đàn nào có s dây b ngạ ạ ố ằ Đàn nguy t và đàn nhệ ị www.thuvienhoclieu .com Trang 250www.thuvienhoclieu .comnhau: Đàn đáy, đàn nguy t, đàn tranh, đàn nh , đàn đá?ệ ị30 Tính đ n nay, nh ng qu c gia nào ch a t ng đăng cai Seaế ữ ố ư ừGames? Campuchia và Đông Timor45 N n văn minh Văn Lang – Âu L c hình thành và phát tri nề ạ ểch y u trên vùng châu th c a 3 con sông l n nào?ủ ế ổ ủ ớ Sông H ng, sông Mã vàồsông Cả45 When you eat dinner in the restaurant, dinner will be served as three courses. The last course is dessert, the main courseis entrée. What is the name of the first course in dinner? Appetizer / Appetiser15 Trong phong trào C n V ng, căn c c a cu c kh i nghĩa ầ ươ ứ ủ ộ ởnào đ c đánh giá là có v trí tiêu bi u nh t và là chi n tuy nượ ị ể ấ ế ếphòng ng quy mô nh t?ự ấ Ba Đình15 Trong S tích tr u cau, ng i anh sau khi ch t hoá thành ự ầ ườ ếcây cau, ng i ch dâu hoá thành dây tr u không còn ng iườ ị ầ ườem hoá thành cái gì? T ng đáả15 Tên vi t t t ti ng Anh c a ch s phát tri n con ng i là gì?ế ắ ế ủ ỉ ố ể ườ HDI15 M t ng i b c n 2 đ , v y kho ng cách t i đa ng i đó cóộ ườ ị ậ ộ ậ ả ố ườth ng i cách tivi đ xem tivi mà không c n đeo kính là ể ồ ể ầbao nhiêu mét? 0,515 Obitan nào có hình hoa 4 cánh?D30 Nhi t đ mà kh i không khí t i đó đ t đ m t ng đ i ệ ộ ố ạ ạ ộ ẩ ươ ốlà 100% đ c g i là gì?ượ ọ Đi m s ngể ươ30 K tên 4 ph n c a m t bài th th t ngôn t tuy t?ể ầ ủ ộ ơ ấ ứ ệ Khai, th a, chuy n, h pừ ể ợ30 “V i m t h p ch t cho tr c, dù đ c đi u ch theo ph ngớ ộ ợ ấ ướ ượ ề ế ươpháp nào thì t l v s mol, t l v kh i l ng hay t l vỉ ệ ề ố ỉ ệ ề ố ượ ỉ ệ ềth tích gi a các thành ph n nguyên t t o nên h p ch t làể ữ ầ ố ạ ợ ấnh ng h ng s t i gi n”. Đây là n i dung c a đ nh lu t nào?ữ ằ ố ố ả ộ ủ ị ậ Thành ph n không đ iầ ổ45 In a football team, goalkeepers play a very important role. However, they are not highly evaluated when awards are voted. Only one goalkeeper won European Golden Ball: LevYashin. And only one other goalkeeper won World CupGolden Ball. What is the name of that goalkeeper? Oliver Kahn45 S p x p nh ng nhân v t sau và quê h ng c a h : 1. Tắ ế ữ ậ ươ ủ ọ ếHanh, 2. Thu B n, 3. Ch Lan Viên , 4. Lâm Th M D ; A.ồ ế ị ỹ ạQu ng Bình, B. Qu ng Ngãi, C. Qu ng Nam, D. Qu ng Trả ả ả ả ị 1B 2C 3D 4A www.thuvienhoclieu .com Trang 251www.thuvienhoclieu .com15 Đ t 2 c c A và B đ ng dung d ch H2SO4 đ c có kh i l ngặ ố ự ị ặ ố ượb ng nhau lên 2 đĩa cân. C c A đ y kín, c c B đ h . Cân ằ ố ậ ố ể ở ởv trí thăng b ng. Sau m t th i gian c c nào s v trí th pị ằ ộ ờ ố ẽ ở ị ấh n?ơ B15 M t c a hàng có 7 lo i r u, 4 lo i bia và 5 lo i n c ng t.ộ ử ạ ượ ạ ạ ướ ọN u khách hàng mu n ch n cho mình m t lo i đ u ng ế ố ọ ộ ạ ồ ốthì s có bao nhiêu cách ch n?ẽ ọ 1615 N n văn minh nào đ c khai sinh và phát tri n trên vùng l uề ượ ể ưv c gi a 2 con sông Tigris và Euphrates?ự ữ L ng Hàưỡ15 Dòng có tính tr ng di truy n đ ng nh t, khi t th ph n ho cạ ề ồ ấ ự ụ ấ ặgiao ph i gi a chúng, th h sau đ ng nh t ch có 1 ố ữ ế ệ ồ ấ ỉki u hình và 1 ki u gen đ c g i là gì?ể ể ượ ọ Còn15 Ch dùng 1 t đi n vào t t c các ch b thi u trong hai câuỉ ừ ề ấ ả ỗ ị ếth sau c a Nguy n Du "….non ….n c…dài / ….v …..nhơ ủ ễ ướ ề ớđ n ng i hôm nay". Đó là t nào?ế ườ ừ T m khănấ30 Virus HBV gây nên b nh gì ng i?ệ ở ườ Viêm gan B30 Hi p c qu c t có hi u l c năm 1989 đ b o v t ng ệ ướ ố ế ệ ự ể ả ệ ầozone b ng cách lo i b d n vi c s n xu t nhi u các ch t ằ ạ ỏ ầ ệ ả ấ ề ấđ c cho là ch u trách nhi m v s suy gi m t ng ozone cóượ ị ệ ề ự ả ầtên là ngh đ nh th … Đi n vào ch tr ng?ị ị ư ề ỗ ố Montreal30 Ai hi n là v n đ ng viên c u lông n s 1 Vi t Nam?ệ ậ ộ ầ ữ ố ệ Vũ Th Trangị45 I like sleeping, and I usually sleep well. However, sometimes stress makes it difficult for me to sleep. I remember when I was a child, my mother sang me to sleep by a song with smooth melody, and I had a good sleep when I hear that song. What do we call a song sung by mothers to singchildren to sleep? Lullaby / Cradlesong45 Trong l ch s th v n h i mùa đông, đã có tr ng h p 2 th ị ử ế ậ ộ ườ ợ ếv n h i đ c t ch c ch cách nhau có 2 năm, thay vì 4 nămậ ộ ượ ổ ứ ỉnh thông l . Hãy cho bi t 2 năm di n ra 2 th v n h i nóiư ệ ế ễ ế ậ ộtrên? 1992 và 199415 Ng i ta làm giàu Urani b ng cách tăng hàm l ng đ ng vườ ằ ượ ồ ịnào c a Urani?ủ 235U15 Phép lai nào t n d ng đ c u th lai c a c th lai F1 vàoậ ụ ượ ư ế ủ ơ ểm c đích làm s n ph m?ụ ả ẩ Kinh tế15 Th tích kh i c u b ng bao nhiêu l n th tích kh i tr ngo iể ố ầ ằ ầ ể ố ụ ạti p v i nó?ế ớ 2/3 www.thuvienhoclieu .com Trang 252www.thuvienhoclieu .com15 Chính sách nào ch xu t hi n vào th i nhà Tr n n c taỉ ấ ệ ờ ầ ở ướđ c coi là đ tránh “ho ngo i thích”?ượ ể ạ ạ Hôn nhân n i t cộ ộ15 Kênh đào nào là con đ ng ng n nh t n i Đ i Tây D ngườ ắ ấ ố ạ ươv i n Đ D ng?ớ Ấ ộ ươ Suez30 2 kim lo i nào đ c Volta s d ng đ làm 2 c c c a chi cạ ượ ử ụ ể ự ủ ếpin hoá h c đ u tiên?ọ ầ Đ ng và K mồ ẽ30 Theo quan ni m xa x a, 4 b nh hi m nghèo bao g m lao,ệ ư ệ ể ồphong, x gan và ung th đ c g i chung là gì?ơ ư ượ ọ T ch ng nan yứ ứ30 Cu c cách m ng nào đã l t đ ch đ quân ch chuyên chộ ạ ậ ổ ế ộ ủ ếc a Nga hoàng và đ a n c Nga r i vào tình tr ng hai chínhủ ư ướ ơ ạquy n t n t i song song?ề ồ ạ Cách m ng tháng 2ạ45 My favorite sport is tennis, and I often play tennis when I’m free. To play tennis, I use an equipment consisting of a handled frame with an open hoop across which a network ofcord is stretched tightly. What is this equipment called? Racket/Racquet45 Cho bi t tên c a lo i máy bay ch khách đ u tiên trên ế ủ ạ ở ầth gi i đ t t c đ siêu thanh (nhanh h n v n t c âm ế ớ ạ ố ộ ơ ậ ốthanh)? Concorde15 B nh ung th máu x y ra ng i khi đ t bi n m t đo n xu tệ ư ả ở ườ ộ ế ấ ạ ấhi n NST s bao nhiêu?ệ ở ố 2115 S chính ph ng n u chia h t cho ... thì chia h t cho 16.ố ươ ế ế ếTrong d u ba ch m là s có 1 ch s nào?ấ ấ ố ữ ố815 d i nhi t đ Curie, v t li u mang tính ch t s t t . Ở ướ ệ ộ ậ ệ ấ ắ ừ Ởtrên nhi t đ Curie, v t m t tính s t t vàệ ộ ậ ấ ắ ừ trở nên T ừnào cònthi u?ế Thu n tậ ừ15 Ngày 10/3 Âm l ch b t đ u đ c coi là qu c l d i tri u ị ắ ầ ượ ố ễ ướ ềđ i phong ki n nào c a n c ta?ạ ế ủ ướ Nguy nễ15 Đ i tuy n bóng đá c a qu c gia nào là đ i bóng g n đây nh tộ ể ủ ố ộ ầ ấvô đ ch Euro trên sân nhà?ị Pháp30 Theo cách tính th i gian ngày x a m t ngày đ c chia làm ờ ư ộ ượ12 gi , có 6 gi thu c ban ngày và 5 gi thu c b n đêm. Cóờ ờ ộ ờ ộ ạ1 gi là th i đi m tranh t i tranh sáng nên không thu c banờ ờ ể ố ộngày cũng không thu c ban đêm. Đó là gi gì?ộ ờ D uậ30 Ph n l n đ ng v t bò sát có tim g m m y ngăn?ầ ớ ộ ậ ồ ấ330 V vua nào th i nhà Tr n có nhi u con lên làm vua nh t?ị ờ ầ ề ấ Tr n Minh Tôngầ www.thuvienhoclieu .com Trang 253www.thuvienhoclieu .com45 I love traveling and taking pictures. I have visited many big squares in the world, such as the Red Square in Russia, Time Square in USA. However, I haven't visited the biggestsquare in the world yet. Which country is it located? China45 S p x p các tri u đ i phong ki n sau v i n i xu t thân ắ ế ề ạ ế ớ ơ ấc a dòng h làm vua tri u đ i đó:ủ ọ ề ạ1. Nhà Tr n - 2. Nhà Đinh - 3. Nhà Lý - 4. Nhà Ti nầ ề Lê.A. Ninh Bình - B. Thanh Hóa - C. Nam Đ nh - D. B c Ninhị ắ 1C-2A-3D-4B15L ng H u Khánh, Phùng Kh c Khoan, Đinh Th i Trung ươ ữ ắ ờđ u là nh ng h c trò c a ai?ề ữ ọ ủ Nguy n B nh Khiêmễ ỉ15 Đ tìm h s góc c a ti p tuy n c a đ ng cong t i ể ệ ố ủ ế ế ủ ườ ạm t đi m nào đó, ta ph i s d ng phép tính gì?ộ ể ả ử ụ Đ o hàmạ15 Chuy n đ ng th ng v i v n t c t c th i c a ch t đi m ể ộ ẳ ớ ậ ố ứ ờ ủ ấ ểkhông đ i đ c g i là gì?ổ ượ ọ Th ng đ uẳ ề15 L p đ ng v t nào đa d ng nh t trên Trái Đ t?ớ ộ ậ ạ ấ ấ Côn trùng15 Sau nh ng c n m a giông, khí nào sinh ra làm không khí ữ ơ ưtrong lành h n?ơ Ozone30 L u huỳnh trioxit (SO3) tan vô h n trong 2 ch t l ng nào?ư ạ ấ ỏ N c + Axit sunfuricướ30 Nhóm s c t ph quang h p t o nên màu đ , da cam ắ ố ụ ợ ạ ỏho c vàng lá, qu , c có tên là gì?ặ ở ả ủ Carotenoit30 Nam Đ ng th xã là ti n thân c a t ch c chính tr nào ồ ư ề ủ ổ ứ ị ởVi t Nam?ệ Vi t Nam qu c dân đ ngệ ố ả45 Đi n t còn thi u vào kh u hi u c a Olympic: ... h n, ... h n,ề ừ ế ẩ ệ ủ ơ ơ... h n?ơ Nhanh + cao + m nhạ45 In 1873, in USA, a man called Levis Strauss started makingblue work trousers for men. Today, however, these trousersare very popular and they are worn by men and women allover the world. What are they called? Jeans15 Hàm s f đ t c c tr t i nh ng đi m mà t i đó đ o hàm ố ạ ự ị ạ ữ ể ạ ạb ng 0 ho c là gì?ằ ặ Không có đ o hàmạ15 Trong chuy n đ ng quay, đ i l ng nào đ c tr ng cho m cể ộ ạ ượ ặ ư ứquán tính c a các v t th ?ủ ậ ể Momen quán tính15 S n ph m h u c thu đ c khi th y phân Mg2C3 là gì?ả ẩ ữ ơ ượ ủ C3H415 M i đây, m t tr ng THPT chuyên m t t nh đã đ c vinhớ ộ ườ ở ộ ỉ ượd mang tên Đ i t ng Võ Nguyên Giáp. Tr ng đó n m t i ự ạ ướ ườ ằ ạt nh nào?ỉ Qu ng Bìnhả15 Thành tích t t nh t c a đoàn th thao Vi t Nam t i các ố ấ ủ ể ệ ạ Huy ch ng b cươ ạ www.thuvienhoclieu .com Trang 254www.thuvienhoclieu .comkỳ Olympic là gì?30 Đi n hai t vào các ch tr ng sau đ hoàn thành câu nói c aề ừ ỗ ố ể ủBác H : "Mi n Nam là ... c a ... Vi t Nam, là ... c a ... ồ ề ủ ệ ủVi t Nam"ệ Máu + Th tị30 Hemocyanin là ch t làm cho b ch tu c có màu xanh. Ch tấ ạ ộ ấnày ch a ion c a kim lo i nào?ứ ủ ạ Đ ngồ30 Trong 7 vùng kinh t n c ta, vùng kinh t nào có di n tíchế ở ướ ế ệl n nh t?ớ ấ Trung du và mi n núi phíaềB cắ45 After each World Cup final tournament, several awards are attributed to best players in that tournament. There is an award for the best goalkeeper, which was previously known as the "Lev Yashin Award" from 1994 to 2006. What is thename of that award now? Golden Glove45 B n s có t ng b ng 225. N u s đ u c ng thêm 4, s ố ố ổ ằ ế ố ầ ộ ốth hai tr đi 4, s th ba nhân v i 4, s th 4 chia cho 4 ứ ừ ố ứ ớ ố ứthìđ c 4 s b ng nhau. Hãy tìm 4 s đó.ượ ố ằ ố 32, 40, 9, 14415 Tam giác có các c nh có đ dài 6, 6, 12 là tam giác gì?ạ ộ Không ph i tam giácả15 H p kim nào c a s t ít b ăn mòn nh t?ợ ủ ắ ị ấ Inox15 Khi b vi n th ph i đeo th u kính h i t hay phân kì?ị ễ ị ả ấ ộ ụ H i tộ ụ15 Ai là v vua cu i cùng c a tri u nhà Ti n Lý?ị ố ủ ề ề Lý Ph t Tậ ử15 Hi n t ng l p n c bi n b m t khu v c xích đ o trung ệ ượ ớ ướ ể ề ặ ự ạtâm và Đông Thái Bình D ng l nh đi d th ng, th ng b t ươ ạ ị ườ ườ ắđ u hình thành t tháng ba đ n tháng sáu hàng năm đ cầ ừ ế ượg i là gì?ọ La Nina30 Làng c Đ ng Lâm đ c coi là vùng đ t hai vua. Hai v vuaổ ườ ượ ấ ị đây là nh ng ai?ở ữ Ngô Quy n + Phùng H ngề ư30 Đi m ánh sáng mà t i đó, c ng đ ánh sáng làm choể ạ ườ ộc ng đ ch t quang h p đ t giá tr t i đa đ c g i là đi mườ ộ ấ ợ ạ ị ố ượ ọ ểgì? Đi m bão hòaể30 Khí nào là khí n ng nh t d ng đ n ch t?ặ ấ ở ạ ơ ấ Radon45 When I was a student in high school, I usually played a game with my friend in break time. It was a very simple game with asquare paper. I and my friend took turns to write "O" and "X" in the paper in order to complete a row of five Os or five Xs.What is the name of that game? Tic tac toe / Noughts andCrosses3 y u t nào làm chuy n d ch cân b ngế ố ể ị ằ hóa h c?ọ N ng đ + Áp su t +ồ ộ ấ Nhi tệ www.thuvienhoclieu .com Trang 255www.thuvienhoclieu .com45 độ15 N u cùng ch u m t l c thì v t có kh i l ng nh h n s ế ị ộ ự ậ ố ượ ỏ ơ ẽthu đ c gia t c ...ượ ố L n h nớ ơ15 H p ch t hóa h c nào là thành ph n chính c a s ng mu i?ợ ấ ọ ầ ủ ươ ố H2O / N cướ15 Câu th "Đ i vua Thái T , Thái Tông. Lúa t t đ y đ ng, trâuơ ờ ổ ố ầ ồch ng bu n ăn." nói v tri u đ i nào n c ta?ẳ ồ ề ề ạ ở ướ Lê sơ15 T ng 5 s t nhiên liên ti p tùy ý thì s ch c ch n chia h tổ ố ự ế ẽ ắ ắ ếcho s nào (không tính 1)?ố515 Nhân v t chính trong ti u thuy t Cha con nghĩa n ng c a ậ ể ế ặ ủH Bi u Chánh có tên là gì?ồ ể Tr n Văn S uầ ử30 Trong quá trình phân rã, s h t nhân phóng x gi m theoố ạ ạ ảth i gian tuân theo đ nh lu t nào?ờ ị ậ Hàm s mũố30 Bi n d nào d i đây không di truy n: Bi n d t h p, ế ị ướ ề ế ị ổ ợth ng bi n, đ t bi n nhi m s c th , đ t bi n gen?ườ ế ộ ế ễ ắ ể ộ ế Th ng bi nườ ế30 L c tham gia cu c thi Đ ng lên đ nh Olympia năm th 15.ộ ộ ườ ỉ ứGi s trong ph n thi V đích L c có s d ng ngôi sao hi ả ử ầ ề ộ ử ụv ng và có tham gia c p đi m c a các thí sinh khác thì ọ ướ ể ủs đi m t i đa L c có th giành đ c sau 4 ph n thi là baoố ể ố ộ ể ượ ầnhiêu? 72045 I like sports, and my favorite sport is athletic, especially running. In some types of running, athletes have to jump overa series of barriers at high speed in order to reach the finish.What is that barrier called in sport? Hurdle45 M t nét đ c s c trong bài th Vi t B c c a T H u là 8 câuộ ặ ắ ơ ệ ắ ủ ố ữth th hi n đ c 4 mùa trong năm. Hãy s p x p th t 4ơ ể ệ ượ ắ ế ứ ựmùa theo th t đ c nh c đ n trong bài th ?ứ ự ượ ắ ế ơ Đông - Xuân - Hè - Thu15 Đ i l ng nào đ c tr ng cho m c quán tính c a v t ạ ượ ặ ư ứ ủ ậtrong chuy n đ ng t nh ti n?ể ộ ị ế Kh i l ngố ượ15 Gi c nào khi xâm chi m n c ta b đánh b i ch bi t ch yặ ế ướ ị ạ ỉ ế ạthoát thân không k p c p bóc và b g i m a mai là ị ướ ị ọ ỉ"Gi c Ph t"?ặ ậ Mông - Nguyên15 D ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th nào không làm thay ạ ộ ế ấ ễ ắ ểđ i s l ng gen trên nhi m s c th ?ổ ố ượ ễ ắ ể Đ o đo nả ạ15 Tích c a 1 s ph c v i s ph c liên h p c a nó b ngủ ố ứ ớ ố ứ ợ ủ ằmodule c a s ph c đó, đúng hay sai?ủ ố ứ Sai15 N u đ lâu anilin trong không khí, anilin s chuy n sang ế ể ẽ ểmàu gì: Nâu đen, h ng hay xanh?ồ Nâu đen www.thuvienhoclieu .com Trang 256www.thuvienhoclieu .com30 Đi n áp 220 V dùng trong m ng đi n dân d ng thu c ki uệ ạ ệ ụ ộ ểđi n áp gì?ệ Hi u d ngệ ụ30 H ng Chi n tham gia Đ ng lên đ nh Olympia năm th 15 ồ ế ườ ỉ ứvà giành đ c 170 đi m trong ph n thi V đích. V y s câuượ ể ầ ề ậ ốh i ít nh t Chi n ph i tr l i đ đ t đ c s đi m đó là baoỏ ấ ế ả ả ờ ể ạ ượ ố ểnhiêu n u Chi n có tham gia c p đi m c a các thí sinhế ế ướ ể ủkhác?530 Các tr ng i ngăn c n các cá th giao ph i v i nhau ho cở ạ ả ể ố ớ ặngăn c n vi c t o ra con lai h u th ngay c khi các sinh ả ệ ạ ữ ụ ảv t này s ng cùng m t ch đ c g i là gì?ậ ố ộ ỗ ượ ọ Cách ly sinh s nả45 In Western country, there is a famous festival which is held on October 31st. Its name is Halloween. In Halloween, there are a lot of activities, such as trick-or-treating, watching horror films, attending costume parties or decorating houses.There is a large round vegetable which is always used in Halloween and it can be considered as Halloween's symbol.What is the name of that vegetable? Pumpkin45 2 kỳ Robocon mà n c ta n m quy n đăng cai đã đ c tướ ắ ề ượ ổch c t i hai thành ph nào?ứ ạ ố Hà N i - Đà N ngộ ẵ15 "T t c cho ti n tuy n, t t c đ chi n th ng" là kh u hi uấ ả ề ế ấ ả ề ế ắ ẩ ệđ c đ t ra trong chi n d ch nào?ượ ặ ế ị Đi n Biên Phệ ủ15 Bài th nào trong t p Nh t ký trong tù c a Bác nh c đ n ơ ậ ậ ủ ắ ếnăm canh? Không ng đ củ ượ15 Đàn T'r ng là nh c c ph bi n nh t dân t c Gia Rai ư ạ ụ ổ ế ấ ở ộvà dân t c nào n a?ộ ữ Bana15 Ai là ng i giành danh hi u MasterChef Vi t Nam mùa 2?ườ ệ ệ Minh Nh tậ15 Trong các nguyên t phi kim, nguyên t nào t o đ c nhi uố ố ạ ượ ềaxit vô c nh t?ơ ấ S30 Dãy B ch Mã là ranh gi i t nhiên gi a t nh nào và thànhạ ớ ự ữ ỉph nào?ố Th a Thiên - Hu + Đàừ ếN ngẵ30 Tên th t c a nhà văn Nguy n Trung Thành là gì?ậ ủ ễ Nguy n Văn Báuễ30 Hi n t ng đ i l u x y ra các lo i ch t nào?ệ ượ ố ư ả ở ạ ấ L ng + Khíỏ45 I have visited my friend recently. He was injured in an accident and now he can't walk, so he has to use a specialvehicle to go out. What is the name of that vehicle? Wheelchair45 Tr n đánh nào là th t b i đ u tiên c a quân dân nhà Tr n ậ ấ ạ ầ ủ ầtrong cu c kháng chi n ch ng Nguyên - Mông l n 1, cũng ộ ế ố ầ Bình L Nguyênệ www.thuvienhoclieu .com Trang 257www.thuvienhoclieu .comlàtr n đánh m đ u cu c kháng chi n này?ậ ở ầ ộ ế15 Vùng Trung Đông thu c phía nào c a châu Á?ộ ủ Tây15 Vesak là tên c a m t đ i l c a Liên h p qu c đ ủ ộ ạ ễ ủ ợ ố ểchào m ng m t ngày đ c bi t trong năm. Đó là ngày ừ ộ ặ ệnào? Ph t đ nậ ả15 Đ gi m công su t hao phí trên đ ng dây t i đi n n l n thì ể ả ấ ườ ả ệ ầtr c khi truy n t i c n tăng hi u đi n th lên bao nhiêu ướ ề ả ầ ệ ệ ếl n?ầ Căn n15 Lo i axit nào dùng đ ch a b nh thi u máu?ạ ể ữ ệ ế Axit folic15 Thành ph nào là th ph c a bang Washington?ố ủ ủ ủ Olympia30 Đ tuyên truy n thanh th cho nghĩa quân Lam S n, ể ề ế ơNguy n Trãi đã dùng k vi t vào lá cây 8 ch "Lê L i vi ễ ế ế ữ ợquân, Nguy n Trãi vi th n", tuy nhiên sau khi b nh ng t ngễ ầ ị ữ ướnh Ph m V n, Lê Sát ph n đ i, Đinh Li t đã khuyên ư ạ ấ ả ố ệNguy n Trãi thay tên mình b ng m t t khác (cũng có 2 âm ễ ằ ộ ừti t)ế đểtránh hi m khích. Đó là t nào?ề ừ Bách tính30 Thang đ ng đ t Richter có m c t i đa là bao nhiêu đ ?ộ ấ ứ ố ộ930 M t nhóm các nh c sĩ đ c thành l p năm 1939 g m r t ộ ạ ượ ậ ồ ấnhi u tên tu i nh Hoàng Quý, Tô Vũ, Văn Cao, Đ Nhu n,ề ổ ư ỗ ậL u H u Ph c, ... và đ c đánh giá là có nh h ng r tư ữ ướ ượ ả ưở ấl n đ n tân nh c Vi t Nam. Cho bi t tên c a nhóm đó?ớ ế ạ ệ ế ủ Đ ng v ngồ ọ45 Cho bi t trong câu ca sau: "Th ng em anh cũng mu n vô.ế ươ ốS truông nhà H , s phá Tam Giang", hai đ a danh "truôngợ ồ ợ ịnhà H " và "phá Tam Giang" thu c hai t nh mi n Trung nàoồ ộ ỉ ềc a n c ta?ủ ướ Qu ng Bình + Th a Thiên -ả ừHuế45 I have to type a long document using Microsoft Word. When Ifinish typing, I will format that document in order to print it. I want to save time, so I use one function of Word to apply the formatting of one particular selection to other contents in thatdocuments. What is the name of that function? Format Painter15 Theo ngôn ng x a, m t ng i làm ngh hàng xáo thì ng i ữ ư ộ ườ ề ườđó buôn bán lo i hàng nào?ạ G oạ15 T năm h c 2006 – 2007 tr đi, B GD&ĐT đã phát đ ng ừ ọ ở ộ ộphong trào “Nói không v i tiêu c c trong thi c và … trongớ ự ửgiáo d c”. C m t nào còn thi u?ụ ụ ừ ế B nh thành tíchệ15 Phong t c k t hôn nào đ c nh c đ n trong s thi Đamụ ế ượ ắ ế ử N i dây / Chuê nuêố www.thuvienhoclieu .com Trang 258www.thuvienhoclieu .comSăn?15 Nguyên t hóa h c nào khi tác d ng v i n c thì gi i phóngố ọ ụ ớ ướ ảoxi? F15 Công t đi n dùng đ đo công su t c a dòng đi n trên m tơ ệ ể ấ ủ ệ ộđo n m ch, đúng hay sai?ạ ạ Sai30 H s t g m 3 nguyên t , đó là nh ng nguyên t nào?ọ ắ ồ ố ữ ố Fe + Co + Ni30 Ai đã đ c b u ch n là v n đ ng viên tiêu bi u c a Vi t ượ ầ ọ ậ ộ ể ủ ệNam năm 2014? Nguy n Th Ánh Viênễ ị30 Năm 1969, M chuy n h ng k ho ch xâm l c Đông ỹ ể ướ ế ạ ượ ởD ng sang "dùng ng i b n x tr ng i b n x " b ng các ươ ườ ả ứ ị ườ ả ứ ằsách l c "Vi t Nam hóa chi n tranh", "Lào hóa chi n tranh"ượ ệ ế ếvà "... hóa chi n tranh". T nào còn thi u?ế ừ ế Khmer45 Trong m t tr n thi OS (Olympia Skype), Bách tham gia ph nộ ậ ầthi V đích và ch n gói câu h i 80 đi m. Có 10 câu 10 ề ọ ỏ ểđi m, 8 câu 20 đi m và 4 câu 30 đi m. N u m t gói câu h iể ể ể ế ộ ỏcó 4 câu h i theo giá tr 10-20-20-30 thì Bách s có bao ỏ ị ẽnhiêucách ch n các câu h i cho mình?ọ ỏ 112045 In my free time, I usually play cards with my friends. The king card is the highest ranking face card, and there are four king cards. They are named after four great kings: David, Charlemagne, Julius Caesar, and one other great king whose name starts with letter "A". What is the name of that greatking? Alexander15 Qu c hi u n c ta trong th i Ti n Lý là gì?ố ệ ướ ờ ề V n Xuânạ15 Kênh đào nào n i li n Đ i Tây D ng và Thái Bình D ng?ố ề ạ ươ ươ Panama15 Tên c a cây c u nào Hà N i có nghĩa là "n i đ u ánh sángủ ầ ở ộ ơ ậM t Tr i bu i sáng s m"?ặ ờ ổ ớ Thê Húc15 Đài truy n hình nào ra đ i s m nh t và cũng là đài truy nề ờ ớ ấ ềhình l n nh t th gi i hi n nay?ớ ấ ế ớ ệ BBC15 M t tr n đ u bóng r có bao nhiêu hi p chính th c?ộ ậ ấ ổ ệ ứ430 Trong các h p kim c a nhôm sau, hãy cho bi t tên c a h pợ ủ ế ủ ợkim mà nhôm không ph i là thành ph n chính: Silumin,ả ầĐuyra, Electron, Almelec? Electron30 Hi n t ng v t lý nào s gây h i cho c quy c a xe g n máyệ ượ ậ ẽ ạ ắ ủ ắkhi nh n nút kh i đ ng hay còi trong 1 kho ng th i gian quáấ ở ộ ả ờlâu? Đo n m chả ạ www.thuvienhoclieu .com Trang 259www.thuvienhoclieu .com30 Năm 1975, c 3 n c Vi t Nam, Lào, Campuchia đ u giànhả ướ ệ ềđ c đ c l p t M . S p x p 3 n c này theo th t giànhượ ộ ậ ừ ỹ ắ ế ướ ứ ựđ c l p t tr c đ n sau?ộ ậ ừ ướ ế Campuchia, Vi t Nam, Làoệ45 M t s chia cho 5 d 2, chia cho 6 d 1, v y s đó chia ộ ố ư ư ậ ốcho 30 d m y?ư ấ745 In war, they are deadly assassins. They are often given mostimportant assassination missions. They are trained not only in weapon but also in field craft, infiltration, disguise and surveillance. Their signature weapon is a special rifle withscope. Who are they? Sniper15 Đ ng dây t i đi n B c Nam có hi u đi n th là bao nhiêu?ườ ả ệ ắ ệ ệ ế 500kV15 Hoàng và Đ là hai nhân v t chính trong tác ph m nào ộ ậ ẩc a nhà văn Nam Cao?ủ Đôi m tắ15 Trong các t ch cùng m t loài cá sau, t nào là ph ng ngừ ỉ ộ ừ ươ ữmi n Trung: cá qu , cá tràu, cá lóc?ề ả Cá tràu15 N u chu vi m t hình vuông tăng g p đôi thì di n tích hìnhế ộ ấ ệvuông đó tăng g p m y l n?ấ ấ ầ415 T ng chúa Jesus dang tay c u th là bi u t ng c a đ tượ ứ ế ể ượ ủ ấn c nào?ướ Brasil30 Tìm s ch n nh nh t có 6 ch s và t ng các ch s là 10?ố ẵ ỏ ấ ữ ố ổ ữ ố 10001830 Nh ng hòn đá do chim nu t giúp gì trong quá trình tiêu hóaữ ốc a nó?ủ Nghi n th c ănề ứ30 B lu t Hình th đ c ban hành d i tri u vua Lý nào?ộ ậ ư ượ ướ ề Lý Thái Tông45 3 ca sĩ nào đã tham gia trong ch ng trình Táo quân 2015?ươ Minh Quân - Tùng D ng -ươTu n H ngấ ư45 In South America, Portuguese and Spanish are two most spoken languages in South America, and they are the officiallanguage of most countries. However, there is one country which English is its official language. What is the name ofthat country? Guyana15 N u hình chóp t giác đ u có đ dài m i c nh đáy gi m n l nế ứ ề ộ ỗ ạ ả ầvà chi u cao tăng n l n thì th tích c a nó thay đ i nh ề ầ ể ủ ổ ưth nào?ế Gi m n l nả ầ15 Nguy n Phúc B u Lân là tên húy c a v vua nào c a ễ ử ủ ị ủtri u Nguy n?ề ễ Thành Thái15 Nh ng d ng bi n d khác nhau c a cùng 1 gen có 1 v tríữ ạ ế ị ủ ịlocut xác đ nh trên nhi m s c th đ c g i là gì?ị ễ ắ ể ượ ọ Alen www.thuvienhoclieu .com Trang 260www.thuvienhoclieu .com15 Chàng Aladdin trong tác ph m "Aladdin và cây đèn th n" làẩ ầng i n c nào?ườ ướ Trung Qu cố15 Hãng máy bay Airbus có tr s t i đ t n c nào?ụ ở ạ ấ ướ Pháp30 Đun h n h p 4 r u no, đ n ch c v i H2SO4 đ c 140 đ ỗ ợ ượ ơ ứ ớ ặ ở ộC thì thu đ c bao nhiêu ete?ượ 1030 Hai thành ph n nào c u t o nên h sinh thái?ầ ấ ạ ệ Qu n xã + Sinh c nhầ ả30 H nào Hà N i hi n còn l u gi xác máy bay B52 b b nồ ở ộ ệ ư ữ ị ắr i trong tr n Đi n Biên Ph trên không?ơ ậ ệ ủ H u Ti p / Ng c Hàữ ệ ọ45 S nào là b i chung nh nh t c a 10 s nguyên d ng đ uố ộ ỏ ấ ủ ố ươ ầtiên? 252045 International airport offers customs and immigration facilities for passengers arriving from other countries. Some can be very large, some can be quite small. King Fahd is the world'slargest international airport, encompassing over 300 squaremiles. Which country is King Fahd airport located? Saudi Arabia15 M t ngu n phóng x có chu kỳ bán rã 2 gi , có đ phóng ộ ồ ạ ờ ộx l n h n m c an toàn 256 l n. V y sau ít nh t bao nhiêu ạ ớ ơ ứ ầ ậ ấgiờta có th làm vi c an toàn v i ngu n phóng x này?ể ệ ớ ồ ạ 1615 Thành ph nào l n nh t Canada?ố ớ ấ Toronto15 Trong nh ng l n tham d World Cup c a mình, đã có baoữ ầ ự ủnhiêu l n Brazil b lo i ngay t vòng b ng?ầ ị ạ ừ ả015 Vi t Nam, đ báo h ng đi n tho i thì ta s quay s nào?Ở ệ ể ỏ ệ ạ ẽ ố 11915 T bào mà sau này s phát tri n thành m t cá th hoàn ế ẽ ể ộ ểch nh đ c g i là gì?ỉ ượ ọ H p tợ ử30 Bài th nào m đ u cho ph n Xi ng xích c a t p th T y?ơ ở ầ ầ ề ủ ậ ơ ừ ấ Tâm t trong tùư30 Ph n l n dân c c a n Đ theo H i giáo và n Đ giáo, ầ ớ ư ủ Ấ ộ ồ Ấ ộvì th có hai lo i th t thông d ng b kiêng n Đ , đó là gì?ế ạ ị ụ ị ở Ấ ộ Th t l n + th t bòị ợ ị30 Chính thích 25 nh ng không thích 24, 400 nh ng khôngư ưthích 300, 144 nh ng không thích 145, v y Chính s thích sư ậ ẽ ốnào trong nh ng s sau: 527, 528, 529?ữ ố 52945 Đôi câu đ i nh c đ n ba v vua nào c a Nhà Nguy n: ố ắ ế ị ủ ễ“Nh t giang l ng qu c, nan phân thuy t. T nguy t tam ấ ưỡ ố ế ứ ệv ng,ươtri u b t t ng”?ệ ấ ườ D c Đ c + Hi p Hòa + ụ ứ ệKi n Phúcế www.thuvienhoclieu .com Trang 261www.thuvienhoclieu .com45 Alexander Selkirk was a sailor who was left on an island but he survived by hunting and making use of the resources he found on the island. His survival was an inspiration for DanielDefoe to write a famous novel. What is the name of the maincharacter of that novel? Robinson Crusoe15 T ch c nào hi n nay có s l ng thành viên (g m các qu cổ ứ ệ ố ượ ồ ốgia và vùng lãnh th ) l n nh t trên th gi i?ổ ớ ấ ế ớ FIFA15 Nhà hát l n Hà N i đ c xây d ng ph ng theo ki n trúc m tớ ộ ượ ự ỏ ế ộnhà hát Opera c a đ t n c nào?ủ ấ ướ Pháp15 Đ ng tròn nào đi qua t t c các c nh c a đa giác?ườ ấ ả ạ ủ N i ti pộ ế15 M t b phim n i ti ng c a H ng Kông đ c xem là kinh đi nộ ộ ổ ế ủ ồ ượ ểv đ tài xã h i đen, tên c a nó có ch a m t đ a danh ề ề ộ ủ ứ ộ ịc a Trung Qu c. Đó là b phim nào?ủ ố ộ B n Th ng H iế ượ ả15 Loài hoa nào xu t hi n trên qu c huy c a Nh t B n?ấ ệ ố ủ ậ ả Hoa cúc30 K tên hai thành ph tr c thu c t nh Qu ng Nam?ể ố ự ộ ỉ ả Tam Kỳ + H i Anộ30 “Gi i vô đ ch các qu c gia Vi n Đông” là tên g i ban đ u ả ị ố ễ ọ ầc a s ki n th thao nào?ủ ự ệ ể ASIAD30 Cho bi t tên c a m t ch ng trình âm nh c đ c phát sóngế ủ ộ ươ ạ ượtrên VTV3 t 2005 đ n 2011 v i m c đích tôn vinh nh ng ừ ế ớ ụ ữnh c sĩ tên tu i đã có nhi u đóng góp cho n n âm nh c ạ ổ ề ề ạVi tệNam nh Văn Cao, Hoàng Hi p, Phú Quang, ….?ư ệ Con đ ng âm nh cườ ạ45 Ch có 1 cách duy nh t đ đi u ch Flo trong công nghi p, ỉ ấ ể ề ế ệđó là đi n phân m t h n h p g m 2 ch t. Đó là 2 ch t nào?ệ ộ ỗ ợ ồ ấ ấ KF + HF45 Technology has developed rapidly day by day in every area. For example, in film industry, now we also have 3D films beside 2D films. 3D technology makes films more “real” and more interesting. Do you know what does letter “D” in 3Dstand for? Dimensional (không ch pấnh n đáp án Dimension)ậ15 Trong các thi t b sau c a máy tính, đâu v a là thi t b ế ị ủ ừ ế ịvào v a là thi t b ra: Màn hình, bàn phím, modem, ừ ế ịwebcam? Modem15 Nh c đ n “Non Côi-sông V ” là nh c đ n t nh nào c a ắ ế ị ắ ế ỉ ủn c ta?ướ Nam Đ nhị15 Ð ng năng ban đ u c a các electron quang đi n ph ộ ầ ủ ệ ụthu c nh th nào vào c ng đ c a chùm sáng kích ộ ư ế ườ ộ ủthích? Không ph thu cụ ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 262www.thuvienhoclieu .com15 C Shogi là trò ch i ph bi n qu c gia nào?ờ ơ ổ ế ở ố Nh t B nậ ả15 Trong các đ n v sau, đ n v nào không ph i là đ n v ápơ ị ơ ị ả ơ ịsu t: Torr, N.m2, Pa, atm?ấ N.m230 Hãy vi t ph ng trình tr ng thái khí lý t ng?ế ươ ạ ưở pV=nRT30 Đ t n c nào n m trên biên gi i gi a Pháp và Tây Banấ ướ ằ ớ ữNha? Andorra30 Đ i tuy n qu c gia nào hi n đang đ ng đ u khu v c ộ ể ố ệ ứ ầ ựĐông Nam Á trong b ng x p h ng c a FIFA?ả ế ạ ủ Philippines45 Khu gi i phóng Vi t B c trong kháng chi n ch ng Pháp g mả ệ ắ ế ố ồcó 6 t nh, đó là Cao B ng, Hà Giang, B c K n và 3 t nh ỉ ằ ắ ạ ỉnào n a?ữ Tuyên Quang + TháiNguyên + L ng S nạ ơ45 If you like music, you must know the name Elvis Presley. He was considered one of the most well-known singer of all time.He was famous for his achievement in one music genre and he was called the King of that music genre. Which musicgenre was Elvis Presley famous for? Rock n' Roll15 Ai là ng i đ u tiên ch ng minh b ng th c nghi m r ng ánhườ ầ ứ ằ ự ệ ằsáng tr ng là t ng h p c a nhi u ánh sáng đ n s c?ắ ổ ợ ủ ề ơ ắ Newton15 Quá trình liên k t các qu c gia trên th gi i c v kinh t ,ế ố ế ớ ả ề ếkhoa h c cũng nh văn hoá đ c g i là gì?ọ ư ượ ọ Toàn c u hóaầ15 Bà Hi n là nhân v t chính trong tác ph m nào c a nhà ề ậ ẩ ủvăn Nguy n Kh i?ễ ả M t ng i Hà N iộ ườ ộ15 Liên đoàn bóng đá Australia hi n đang tr c thu c liên đoànệ ự ộbóng đá c a khu v c nào châu Á?ủ ự ở Đông Nam Á15 B m t sao Ho có màu đ là do trên b m t sao Ho cóề ặ ả ỏ ề ặ ảnhi u oxit c a kim lo i nào?ề ủ ạ S tắ30 Kinh tuy n g c (0 đ ) đi qua đ a danh nào?ế ố ộ ị Đài thiên văn Greenwich30 Đ i bóng nào đã vô đ ch môn bóng đá n t i Sea Games 26?ộ ị ữ ạ Không có đ i nàoộ30 Nhà văn Patrick Modiano, ng i đo t gi i Nobel văn h cườ ạ ả ọ2014 là ng i n c nào?ườ ướ Pháp45 Có hai đ i bóng cùng đ t k l c tham gia World Cup 3 l n ộ ạ ỷ ụ ầnh ng không th giành chi n th ng m t tr n nào. Đó là ư ể ế ắ ộ ậhaiđ i bóng nào?ộ Bolivia + Honduras www.thuvienhoclieu .com Trang 263www.thuvienhoclieu .com45 I’m studying English, and I hope I can get good result in theIELTS test next year. IELTS is a test for non-native Englishlanguage speaker and it is one of the major English test inthe world. What does letter “I” in IELTS stand for? International15 “Thu tri u đen” là t dùng đ ch nh ng v th m ho ỷ ề ừ ể ỉ ữ ụ ả ạtrên bi n do ch t gì gây ra?ể ấ D uầ15 Đ nh lu t Boyle-Mariotte áp d ng cho khí lí t ng khi ị ậ ụ ưởđ i l ng nào không đ i?ạ ượ ổ Nhi t đệ ộ15 Olympic mùa hè 2020 s đ c t ch c t i thành ph nào?ẽ ượ ổ ứ ạ ố Tokyo15 Ai là c u t ng th ng M tr nh t v n còn s ng?ự ổ ố ỹ ẻ ấ ẫ ố George Bush15 Đo n trích trong tác ph m “T t đèn” đ c đ a vào gi ng ạ ẩ ắ ượ ư ảd y trong ch ng trình Ng văn ph thông có tên g i là gì?ạ ươ ữ ổ ọ T c n c v bứ ướ ỡ ờ30 H v t không có trao đ i đi n tích v i các v t khác ngoài ệ ậ ổ ệ ớ ậh đ c g i là gì?ệ ượ ọ H cô l p v đi nệ ậ ề ệ30 Tr c khi b t đ u tr n c t ng, hai quân nào đ c x pướ ắ ầ ậ ờ ướ ượ ếriêng hàng, không x p chung v i các quân khác?ế ớ Pháo + T tố30 Hai v vua nhà Nguy n nào có th i gian tr vì dài nh t ị ễ ờ ị ấvà ng n nh t?ắ ấ T Đ c + D c Đ cự ứ ụ ứ45 Kênh đào Suez n i li n hai bi n (không ph i đ i ố ề ể ả ạd ng) nào?ươ Đ a Trung H i + Bi n Đị ả ể ỏ45 We all know how to calculate the circumference of the circle.The formula is: πd or 2πr. The question is: What does “r”stand for? Radius15 Đã có bao nhiêu đ i T ng th ng M theo đu i Chi n ờ ổ ố ỹ ổ ếtranh Vi t Nam (1954 – 1975)?ệ515 Dãy núi nào dài th hai th gi i?ứ ế ớ Rocky15 Marie Curie đã đo t đ c 2 gi i Nobel t i nh ng lĩnh v cạ ượ ả ạ ữ ựnào? V t lý + hóa h cậ ọ15 Tác d ng ch y u c a tia h ng ngo i là gì?ụ ủ ế ủ ồ ạ Nhi tệ15 Chú gà tr ng bi u t ng cho n c Pháp có tên là gì?ố ể ượ ướ Galois / Gô-loa30 Núi Aconcagua – ng n núi cao nh t Nam M - n m trên ọ ấ ỹ ằlãnh th c a qu c gia nào?ổ ủ ố Argentina30 Quỳnh Anh đem táo ra ch bán. Quân mua n a s táo và ợ ử ốmua thêm 3 qu n a. Sau đó Bách đ n mua n a s táo cònả ữ ế ử ốl i và mua thêm 2 qu n a. Quỳnh Anh xem l i thì th y ạ ả ữ ạ ấmình ch còn 1 qu đ ăn. V y Quỳnh Anh đã đem bao ỉ ả ể ậnhiêu táo 18 www.thuvienhoclieu .com Trang 264www.thuvienhoclieu .comđi bán?30 2 câu nói sau đây là c a nh ng ai ? “Đ u th n ch a r i ủ ữ ầ ầ ư ơxu ng đ t, xin b h đ ng lo” ; “N u b h mu n hàng ố ấ ệ ạ ừ ế ệ ạ ốxinhãy chém đ u th n tr c đã”?ầ ầ ướ Tr n Th Đ + Tr n H ngầ ủ ộ ầ ưĐ oạ45 4 c c c a n c ta n m trên nh ng t nh nào?ự ủ ướ ằ ữ ỉ Khánh Hòa + Đi n Biên +ệHà Giang + Cà Mau45 Mount Rushmore is a very famous mountain in United States,because it features sculptures of 4 US Presidents. They are Theodore Roosevelt, George Washington, and two others.Who are they? Jefferson + Lincoln15 Tr n Vân Đ n trong cu c kháng chi n ch ng Nguyên – ậ ồ ộ ế ốMông l n th 3 g n li n v i tên tu i c a v danh t ng nào?ầ ứ ắ ề ớ ổ ủ ị ướ Tr n Khánh Dầ ư15 Hai nguyên t nào chi m thành ph n ch y u trong c u t oố ế ầ ủ ế ấ ạc a các ngôi sao?ủ H + He15 Ch t c u t o t nhi u tinh th r t nh liên k t h n đ n ấ ấ ạ ừ ề ể ấ ỏ ế ỗ ộv i nhau đ c g i là ch t gì?ớ ượ ọ ấ Đa tinh thể15 Khi hai đ i thi đ u bóng chuy n đ n set th 5, đi m quy tộ ấ ề ế ứ ể ếđ nh là bao nhiêu (v i cách bi t ít nh t 2 đi m)?ị ớ ệ ấ ể 1515 Ng i ta quy c chi u c a dòng đi n là chi u chuy n đ ngườ ướ ề ủ ệ ề ể ộc a các đi n tích nh th nào?ủ ệ ư ế D ngươ30 Vào th i Vua Lê-Chúa Tr nh, sau khi Chúa nh ng ngôi cho ờ ị ườcon thì s có ngôi v là gì?ẽ ị Thái th ng v ngượ ươ30 4 ng i Y n Lan, Quách T n, Hàn M c T và Ch Lan Viênườ ế ấ ặ ử ếđã l p ra m t nhóm th văn r t n i ti ng c a Bình Đ nh.ậ ộ ơ ấ ổ ế ủ ịNhóm đó có tên là gì? Bàn thành t h uứ ữ30 An Xuyên là tên cũ c a t nh nào n c ta?ủ ỉ ở ướ Cà Mau45 Which religion has the most followers in the world? Christianity45 Đ i bóng nào có s ch c vô đ ch Cúp C1/Champions Leagueộ ố ứ ịnhi u th hai, sau Real Madrid?ề ứ AC Milan15 “Đ a ng i ta không đ a qua sông/ Sao nghe ti ng sóng ư ườ ư ế ởtrong lòng” là 2 câu th trích trong tác ph m nào?ơ ẩ T ng bi t hànhố ệ15 Ch t vô đ nh hình không có nhi t đ nóng ch y xác đ nh,ấ ị ệ ộ ả ịđúng hay sai? Đúng15 Kim lo i nào có nhi u tr ng thái s oxi hóa nh t?ạ ề ạ ố ấ Mangan15 Qu n áo màu gì khi ph i ra ngoài n ng bình th ng thìầ ơ ắ ườnhanh khô nh t v i cùng ch t li u?ấ ớ ấ ệ Đen www.thuvienhoclieu .com Trang 265www.thuvienhoclieu .com15 Conm c có bao nhiêu râu (không k xúc tu b t m i)?ự ể ắ ồ830 Các quân khu Vi t Nam đ c đánh s t 1 đ n 9, nh ngở ệ ượ ố ừ ế ưcó 2 ch s không đ c s d ng hi n nay, đó là gì?ữ ố ượ ử ụ ệ 6 + 830 Ai là ng i tr c ti p ch huy chi n d ch H Chí Minh nămườ ự ế ỉ ế ị ồ1975? Văn Ti n Dũngế30 Bão Haiyan đ b vào Vi t Nam và Philippines năm nào?ổ ộ ệ 201345 Which river is the international border between 2 countries:Romania and Bulgaria? Danube45 2 t nh nào Vi t Nam tính đ n nay ch có th xã mà không cóỉ ở ệ ế ỉ ịthành ph tr c thu c?ố ự ộ Đăk Nông, Bình Ph cướ15 Hi u c a hai s là 24. T s c a 2 s là 3/5. S l n h n ệ ủ ố ỉ ố ủ ố ố ớ ơb ng bao nhiêu ?ằ 6015 Đ tăng c ng kh năng h p th canxi cho c th , chúng taể ườ ả ấ ụ ơ ểc n b sung vitamin gì ?ầ ổD15 Đi n ti p vào câu ca dao sau : “Trèo lên cây b i háiề ế ưởhoa/B c xu ng v n cà hái n …..” ?ướ ố ườ ụ T m xuânầ15 Đ m h p tho i Replace trong Microsoft Word, ta dùng tể ở ộ ạ ổh p phím Ctrl + ? ?ợH15 đi u ki n chu n, 1 atm = …. mmHg ?Ở ề ệ ẩ 76030 T ng th ng cu i cùng c a chính quy n ng y quy n Sài ổ ố ố ủ ề ụ ềGòn là ai ? D ng Văn Minhươ30 Bài hát “Tr ng S n Đông, Tr ng S n Tây” đ c ph th ườ ơ ườ ơ ượ ổ ơc a nhà th nào ?ủ ơ Ph m Ti n Du tạ ế ậ30 Trong t nhiên, đ ng v Uranium ch y u có M b ng baoự ồ ị ủ ế ằnhiêu ? 23845 There are two people that has been awarded “The Nobel Peace Prize” in 2014. One is Kailash Satyarthi from India.The other is Malala Yousafzai. Where does she from ? Pakistan45 H i b i Quan L n t i Qu ng Ninh vào kho ng tháng 6 ộ ơ ạ ạ ả ảâm l ch nh m t ng nh chi n công c a v danh t ng ị ằ ưở ớ ế ủ ị ướnào? Tr n Khánh Dầ ư15 Hi n t ng t t a th a m t s loài th c v t là ví d cho m iệ ượ ự ỉ ư ở ộ ố ự ậ ụ ốquan h nào trong qu n th ?ệ ầ ể C nh tranhạ15 S hoàn thi n nh th 3 là s nào?ố ệ ỏ ứ ố 496 www.thuvienhoclieu .com Trang 266www.thuvienhoclieu .com15 T báo nào là c quan ngôn lu n c a Đông D ng C ngờ ơ ậ ủ ươ ộs n Đ ng?ả ả Búa li mề15 Đ n ch t khí nào khó hóa l ng nh t?ơ ấ ỏ ấ Heli15 Tác ph m “S ng nh anh” vi t v ng i anh hùng nào?ẩ ố ư ế ề ườ Nguy n Văn Tr iễ ỗ30 T ng giá tr h nh phúc qu c gia (GDH) là ch s quan ổ ị ạ ố ỉ ốtr ng nh t qu c gia nào?ọ ấ ở ố Bhutan30 Mexico ch là qu c gia đ c ch đ nh thay th đăng caiỉ ố ượ ỉ ị ếvòng chung k t World Cup 1986 thay cho m t n c Namế ộ ướ ởM vì vào th i đi m đó n c này g p khó khăn v tàiỹ ờ ể ướ ặ ềchính. Đó là n c nào?ướ Colombia30 Ai là v hoàng đ ngôi lâu nh t trong l ch s phong ki n ị ế ở ấ ị ử ếTrung Qu c?ố Khang Hy45 3 s có t ng là 288, n u xoá ch s hàng đ n v c a s th ố ổ ế ữ ố ơ ị ủ ố ứnh t đ c s th hai, xoá ch s hàng đ n v c a s th haiấ ượ ố ứ ữ ố ơ ị ủ ố ứđ c s th ba. Tìm 3 s đó?ượ ố ứ ố 260, 26, 245 It is a sport event. It was holding annual from 2001 to 2013.Its motto is “Beyond the game”. What is it? World Cyber Games15 Tìm s l n nh t có 4 ch s có t ng các ch s là 11 và s ố ớ ấ ữ ố ổ ữ ố ốđó chia 5 d 4?ư 700415 Sán lá gan là loài đ ng v t thu c ngành giun d p, giun đ t ộ ậ ộ ẹ ốhay giun tròn? Giun d pẹ15 Nhà th Trung Qu c nào đ c m nh danh là “Thi qu ”?ơ ố ượ ệ ỷ Lý Hạ15 Trong âm nh c, c m t “Soprano” dùng đ ch gi ng gì?ạ ụ ừ ể ỉ ọ Gi ng n caoọ ữ www.thuvienhoclieu .com Trang 267www.thuvienhoclieu .com15 Các ch t vic-diol khi tác d ng v i đ ng (II) hidroxit s ấ ụ ớ ồ ẽt o dung d ch màu gì?ạ ị Xanh lam30 M t qu n th đang tr ng thái cân b ng di truy n thìộ ầ ể ở ạ ằ ềcác quá trình nào sau đây s làm tăng tính đa d ng c aẽ ạ ủqu n th : A – Đ t bi n k t h p, B – Ch n l c t nhiên, Cầ ể ộ ế ế ợ ọ ọ ự– Các y u t ng u nhiên k t h p, D – Giao ph i ng uế ố ẫ ế ợ ố ẫnhiên? B + D30 Olympic mùa đông tr th gi i năm 2016 s đ c t ch c t iẻ ế ớ ẽ ượ ổ ứ ạđ t n c nào?ấ ướ Na Uy30 Vào th i nhà Tr n, s ru ng đ t c a quý t c, v ngờ ầ ố ộ ấ ủ ộ ươh u, quan l i đ c nhà vua c p làm b ng l c, thu cầ ạ ượ ấ ổ ộ ộquy nề s h u c a ng i đ c c p đ c g i làở ữ ủ ườ ượ ấ ượ ọ gì? Thái pấ45 Gordon Ramsay was born in 1966. He is a legendary chef. He know for presenting TV progammes cookery such as Master Chef, Kitchen Nightmares. Where was he born? Scotland45 Có 2 qu n th di tích văn hóa n c ta mà l h i hàng nămầ ể ở ướ ễ ộđ u di n ra t ngày 6 tháng Giêng t i h t tháng 3 âm l ch,ề ễ ừ ớ ế ịđó là nh ng n iữ ơ nào? Chùa H ng + Chùa BáiươĐính15 11,2 km/s là giá tr v n t c vũ tr c p m y?ị ậ ố ụ ấ ấ215 Bài hát “Năm anh em trên m t chi c xe tăng” là sáng tác c aộ ế ủnh c sĩ nào?ạ Doãn Nho15 Đâu là đ i bóng duy nh t c a châu Á t ng đ c m i tham ộ ấ ủ ừ ượ ờd Copa America?ự Nh t B nậ ả15 Nhà thám hi m n i ti ng Christopher Columbus sinh ra ể ổ ết i đâu?ạ Italy www.thuvienhoclieu .com Trang 268www.thuvienhoclieu .com15 Ai là ng i đã đ t tên “Thái Bình D ng” cho đ i d ng l n ườ ặ ươ ạ ươ ớnh t th gi i?ấ ế ớ Magellan30 B ba “Ng i Hà Lan bay” g m có Ruud Gullit, Frankộ ườ ồRijkaard và ai n a?ữ Marco van Basten30 Th ch Lão Gia có 2000 t ti n 2000 đ ng. Tuy t Ngân sangạ ờ ề ồ ếm n th y 1200 t . C 1 phút Ngân đ m đ c 50 t . V y ượ ầ ờ ứ ế ượ ờ ậc n ít nh t bao nhiêu phút đ Ngân l y đ c s ti n c n ầ ấ ể ấ ượ ố ề ầthi t?ế 1630 “M t l n, y đ c th y ông bá Ki n sai trói m t lúc m i b yộ ầ ượ ấ ế ộ ườ ảng i và đánh m t ng i lòi m t” là h i c c a nhân v t ườ ộ ườ ắ ồ ứ ủ ậnào? Thứ45 Ai là t ng th ng M duy nh t ph c v hai nhi m kỳ không ổ ố ỹ ấ ụ ụ ệliên t c nhau?ụ Grover Cleveland45 If you like watching spy film, I’m sure you’ll know about James Bond film. There has been 23 James Bond films released so far. The latest film was released in 2012. What was the name of that film? Skyfall15 Hi n t ng l c hút gi a các phân t c a ch t l ng v iệ ượ ự ữ ử ủ ấ ỏ ớ nhaul n h n l c hút gi a các phân t ch t l ng v i nh ng phânớ ơ ự ữ ử ấ ỏ ớ ữt c a ch t r n đ c g i làử ủ ấ ắ ượ ọ gì? Không dính tướ15 Trong môn đua xe Công th c 1, lo i c màu gì báo hi uứ ạ ờ ệcu c đua b hu b ?ộ ị ỷ ỏ Đỏ15 Th đô c a n c nào lâu đ i nh t khu v c Đông Nam Á?ủ ủ ướ ờ ấ ự Vi t Namệ15 Khi t bào ung th lan ra t m t c quan sang các c quanế ư ừ ộ ơ ơkhác, ta nói b nh ung th đã…ệ ư Di căn www.thuvienhoclieu .com Trang 269www.thuvienhoclieu .com15 Phong trào ch ng thu Trung Kỳ năm 1908 n ra đ u tiênố ế ở ổ ầt i t nh nào?ạ ỉ Qu ng Namả30 M t đoàn tàu dài 500m l t qua m t ng i đi xe đ pộ ướ ộ ườ ạ ng cượchi u v i tàu h t 25 giây. V n t c c a tàu là bao nhiêu km/hề ớ ế ậ ố ủbi t v n t c xe đ p làế ậ ố ạ 15km/h? 5730 Tên vi t t t b ng ti ng Anh c a Công c Liên h p qu c v ế ắ ằ ế ủ ướ ợ ố ềLu t bi n năm 1982 là gì?ậ ể UNCLOS30 S nào là s t nhiên nh nh t chia h t cho 2, chia cho 3, 5,ố ố ự ỏ ấ ế7 đ u d 2?ề ư245 My parents retired last year, since they have reached retirement age. However, they still receive an amount of money paid by government every month. What do we call anamount of money paid regularly by government to retired employee? Pension45 T t Th ng tham d cu c thi Đ ng lên đ nh Olympia năm ấ ắ ự ộ ườ ỉth 16 v i lu t ch i gi ng v i năm th 15. Mong mu n c a ứ ớ ậ ơ ố ớ ứ ố ủem là phá v k l c 15 năm c a H ng Chi n. V y đ đ t ỡ ỷ ụ ủ ồ ế ậ ể ạđ c k l c m i thì T t Th ng ph i ghi đ c ít nh t bao ượ ỷ ụ ớ ấ ắ ả ượ ấnhiêu đi m trong ph n thi V đích, bi t r ng k l c c a ể ầ ề ế ằ ỷ ụ ủH ng Chi n là 460 đi m?ồ ế ể 9515 Vi t Nam có 2 ng i đ c phong quân hàm Đ i t ng Ở ệ ườ ượ ạ ướkhông qua các c p trung gian là Đ i t ng Võ Nguyên Giápấ ạ ướvà ai n a?ữ Nguy n Chí Thanhễ15 B c t ng g “Ph t Bà Quan Âm nghìn m t nghìn tay” n m ứ ượ ỗ ậ ắ ằ ngôi chùa nào B c Ninh?ở ở ắ Bút Tháp15 Gi i Grand Slam đ c t ch c th 3 trong năm trên m tả ượ ổ ứ ứ ở ặsân nào? Cỏ www.thuvienhoclieu .com Trang 270www.thuvienhoclieu .com15 Hoa sen th ng n vào mùa nào trong năm?ườ ở Hè15 Ai là ng i kh i x ng cho công cu c c i cách kinh t xã h i ườ ở ướ ộ ả ế ột i Trung Qu c năm 1978?ạ ố Đ ng Ti u Bìnhặ ể30 C ng Chân Mây n m t nh nào c a n c ta?ả ằ ở ỉ ủ ướ Th a Thiên - Huừ ế30 Chi n d ch “Đ ng s 18” Mi n B c vào nh ng năm 1950-ế ị ườ ố ở ề ắ ữ1951 mang tên ai? Hoàng Hoa Thám30 Có 4 d ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th là m t đo n, ạ ộ ế ấ ễ ắ ể ấ ạl p đo n và 2 d ng nào n a?ặ ạ ạ ữ Đ o đo n + chuy n đo nả ạ ể ạ45 Đi n hai t đ hoàn ch nh 2 câu th sau trong “Truy nề ừ ể ỉ ơ ệKi u” c a Nguy n Du: “B t … ,ph i …/Cho …… m i đ cề ủ ễ ắ ả ớ ượph n …….?ầ Phong tr n + Thanh caoầ45 The nickname of a football club can tell you something about this club. For example, the nickname “Rossoneri” of AC Milan refers to 2 colors appear in this club’s jersey. What are these colors? Red + Black15 Trong không gian cho 2 đ ng th ng chéo nhau, v y có baoườ ẳ ậnhiêu m t ph ng ch a đ ng th ng này và song song v i ặ ẳ ứ ườ ẳ ớđ ng th ng kia?ườ ẳ115 Bác H ra đi tìm đ ng c u n c vào ngày tháng năm nào?ồ ườ ứ ướ 5/6/191115 Hi n t ng n c n hoa do lo i sinh v t nào gây nên?ệ ượ ướ ở ạ ậ T oả15 Mùa gi i năm 2015 s l n th bao nhiêu gi i đua xe ả ẽ ầ ứ ảđ p Tour de France đ c t ch c?ạ ượ ổ ứ 10215 Ng i M ng s ng ch y u t i t nh nào c a n c ta?ườ ườ ố ủ ế ạ ỉ ủ ướ Hòa Bình www.thuvienhoclieu .com Trang 271www.thuvienhoclieu .com30 T năm 2001, m c l ng hàng năm c a T ng th ng M là ừ ứ ươ ủ ổ ố ỹbao nhiêu USD? 400.00030 Hai bán c u B c và Nam đ c chi u sáng nh nhau vào 2ầ ắ ượ ế ưngày nào? Xuân phân + Thu phân30 Ngày nào trong tháng 11 đã đ c ch n làm Ngày Di s n Vi tượ ọ ả ệNam? 2345 Edmund Hillary - ng i đ u tiên chinh ph c đ nh Everest làườ ầ ụ ỉcông dân c a n c nào?ủ ướ New Zealand45 Beaufort scale measures the speed of what? Wind15 Lo i c hi u nào trong đua F1 báo xe b lo i kh i cu cạ ờ ệ ị ạ ỏ ộ đuavà ph i trả ở vềpitstop ngay? Đen15 Hi n t ng nào gi i thích cho vi c gi y th mệ ượ ả ệ ấ ấcó th hút đ c m c ?ể ượ ự Mao d nẫ15 Hi u ng ph n x y ra rõ ràng nh t khu v c dãy núi nào ệ ứ ơ ả ấ ở ự ởVi t Nam ?ệ Tr ng S nườ ơ15 Loài cá nào sau đây không s ng n c ng t: Cá trôi, cá ố ở ướ ọn c, cá ng nh, cá lăng ?ụ ạ Cá n cụ15 Chol Chnam Thmay là l h i m ng năm m i c a dân t cễ ộ ừ ớ ủ ộnào ? Khmer30 Đi n ti p vào câu ca dao: “Ai v …..thì v / Tr c sau sôngề ế ề ề ướbi n, núi k m t bên”ể ề ộ Non N cướ www.thuvienhoclieu .com Trang 272www.thuvienhoclieu .com30 Hai hành tinh nào trong H M t Tr i có chi uệ ặ ờ ềquay quanh tr c ng c so v i các hành tinh khác?ụ ượ ớ KimTinh + Thiên V ng Tinhươ30 M t tr n T qu c Vi t Nam đ c thành l p vào ngày 10ặ ậ ổ ố ệ ượ ậtháng 9 năm nào ? 195545 Thereare three main types of tennis court: Grass, Clay and Hard. Grass court is used in Wimbledon. Two Grand Slams use hard court: US Open and Australia Open. Which Grand Slam tournament uses clay court? French Open | RolandGarros45 T khi hoàn toàn giành đ c l p vào năm 1975 đ n nay, có 2 ừ ộ ậ ếnăm Vi t Nam không tham d Th v n h i mùa hè. Đó là vàoệ ự ế ậ ộnh ng năm nào ?ữ 1976 + 198415 Màng sinh ch t đ c c u t o theo mô hình gì?ấ ượ ấ ạ Kh m đ ngả ộ15 Máy c đ n gi n cho ta l i bao nhiêu l n v l c s làm ta b ơ ơ ả ợ ầ ề ự ẽ ịthi t b y nhiêu l n v cái gì?ệ ấ ầ ề Đ ng điườ15 ParaGames 2009 l ra đ c t ch c t i Lào, tuy nhiên nó l iẽ ượ ổ ứ ạ ạđ c chuy n t i t ch c m t qu c gia khác, đó là qu cượ ể ớ ổ ứ ở ộ ố ố gianào? Malaysia15 Di s n th gi i nào n c ta đ c công nh n s m nh t?ả ế ớ ở ướ ượ ậ ớ ấ C đô Huố ế15 Đâu là b phim ho t hình có doanh thu cao nh t m i th iộ ạ ấ ọ ờđ i?ạ Frozen30 Sông Sài Gòn b t ngu n t t nh nào?ắ ồ ừ ỉ Tây Ninh www.thuvienhoclieu .com Trang 273www.thuvienhoclieu .com30 Ai là ng i đã đ a ra thuy t trôi d t l c đ a?ườ ư ế ạ ụ ị Wegenner30 Các bài th Đ ng chí, Đôi m t ng i S n Tây, Ng n đèn ơ ồ ắ ườ ơ ọđ ng gác có đi m gì chung: Cùng tác gi , cùng thứ ể ả ểth hay cùng t ng đ c ph nh c?ơ ừ ượ ổ ạ T ng đ c ph nh cừ ượ ổ ạ45 T i Sea Games 28 v a qua, nh ng qu c gia nào khôngạ ừ ữ ốgiành đ c huy ch ng vàng?ượ ươ Lào + Brunei + Timor Leste45 Picasso was one of the best artists of all time, with many contributions to wide variety of art styles. He, along with George Braques, founded an art movement which has been consideredthe most influential art movement of the 20th century. What is the name of that movement? Cubism15 Kh năng đâm xuyên và tác d ng phát quang th hi n ả ụ ể ệtính ch t gì c a ánh sáng?ấ ủ H tạ15 Bài hát “Tôi yêu bóng đá” đ c nh c sĩ nào sáng tác dành ượ ạt ng cho Đ i tuy n bóng đá qu c gia Vi t Nam?ặ ộ ể ố ệ Tr n Ti nầ ế15 Ca sĩ nào đ i di n cho Vi t Nam tham gia MTV Europe Musicạ ệ ệAward 2014? H Ng c Hàồ ọ15 Trong 6 ng n núi Ngũ Hành S n (Đà N ng), ng n núi nàoọ ở ơ ẵ ọcao và đ p nh t?ẹ ấ Thu S nỷ ơ15 Khuê Văn Các đ c xây d ng vào năm nào?ượ ự 180530 Ng i đ c LHQ ch n là công dân th 6 t trên th gi i là ườ ượ ọ ứ ỉ ế ớng i n c nào?ườ ướ Bosnia www.thuvienhoclieu .com Trang 274www.thuvienhoclieu .com30 S th t b i c a cu c kh i nghĩa nào vào năm 1930 đánh d uự ấ ạ ủ ộ ở ấs ch m d t nh h ng c a h t t ng t s n và xác l p ự ấ ứ ả ưở ủ ệ ư ưở ư ả ậnh h ng c a h t t ng vô s nả ưở ủ ệ ư ưở ảtrong cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam?ạ ả ộ ở ệ Yên Bái30 Sea Games 18 là Sea Games đ u tiên m t thành ph không ầ ộ ốph i th đô giành quy n đăng cai. Hãy cho bi t đó là thành ả ủ ề ếph nào?ố Chiang Mai45 Australian Open is the first Grand Slam of the year. It’s held annually since 1905 in one city of Australia. What is the name of that city? Melbourne45 Hình chi u c a đ ng tròn trên m t ph ng có th là nh ngế ủ ườ ặ ẳ ể ữhình nào? Elip+đ ng tròn+đo nườ ạth ngẳ15 B m t ch t l ng ti p xúc v i không khí thì đ c g i là gì?ề ặ ấ ỏ ế ớ ượ ọ M t thoángặ15 Năm 1971, Đông Pakistan tách kh i Pakistan và thành l p raỏ ậqu c gia nào?ố Bangladesh15 Công th c phân t c a băng phi n là gì?ứ ử ủ ế C10H815 Bi n d không di truy n còn đ c g i là gì?ế ị ề ượ ọ Th ng bi nườ ế15 Đông Đô là tên c a Hà N i t i tri u đ i nào?ủ ộ ạ ề ạ Hồ30 Vùng Duyên h i Nam Trung B b t đ u t t nh/thành ả ộ ắ ầ ừ ỉph nào và k t thúc t nh/thành ph nào?ố ế ở ỉ ố Đà N ng - Bình Thu nẵ ậ30 2 kim lo i nào đã đ c Volta s d ng đ ch t o pin đ uạ ượ ử ụ ể ế ạ ầtiên? Đ ng + K mồ ẽ www.thuvienhoclieu .com Trang 275www.thuvienhoclieu .com30 Nêu tên 2 v n đ ng viên đã mang huy ch ng b c Olympicậ ộ ươ ạv cho đ i tuy n qu c gia Vi t Nam?ề ộ ể ố ệ Tr n Hi u Ngân + Hoàngầ ếAnh Tu nấ45 Ai là ng i m i đây đã đ t thành tích đo t 2 HCV IMO (Cu cườ ớ ạ ạ ộthi Olympic Toán qu c t ) trong 2 năm liên ti p cho đoàn Vi tố ế ế ệNam? Nguy n Th Hoànễ ế45 After the 1988 Summer Olympic Games, South Korea will host another Olympic Games in 2018, but this time, it is Winter Olympic Games, and this Olympic will be held in another city. Which city will host 2018 Winter Olympic Games? Pyeongchang15 C quan nào trong c th ng i có ch c năng d tr ơ ơ ể ườ ứ ự ữglycogen cho c th ?ơ ể Gan15 Các khu công nghi p Khánh Phú (Ninh Bình), Hòa Khánh ệ(Đà N ng) đ c coi là đi n hình cho mô hình khu công ẵ ượ ểnghi p gì n c ta hi n nay ?ệ ở ướ ệ Sinh thái15 H c v Hoàng giáp có t tri u đ i nào c a n c ta ?ọ ị ừ ề ạ ủ ướ Tr nầ15 Ng n núi cao nh t khu v c Đông Nam B tên là gì ?ọ ấ ự ộ Bà Đen15 Đ t t văn b n đang so n trong Microsoft Word, chúng taể ắ ả ạc n s d ng t h p phím Ctrl và phím nào n a?ầ ử ụ ổ ợ ữ W30 H i ch ng b nh “th l n” là do s hình thành c a b t khí nàoộ ứ ệ ợ ặ ự ủ ọtrong máu gây nên khi gi m áp su t quá nhanh ?ả ấ Nitơ30 Đi n ti p vào câu th sau trong bài “Vui th hôm nay” c a Tề ế ơ ế ủ ốH u: “T ….r ng d ng đ n …..r ng đ c/ Đ bình minh ữ ừ ừ ươ ế ừ ướ ỏm t sóng kh i xa?ặ ơ Trà C , Cà Mauổ www.thuvienhoclieu .com Trang 276www.thuvienhoclieu .com30 Lo i vitamin nào tham gia đi u hòa quá trình d n truy n ạ ề ẫ ềxung th n kinh, kích thích trí óc và trí nh ?ầ ớ B145 Hai v vua c a th i H u Tr n có niên hi u là gì ?ị ủ ờ ậ ầ ệ Gi n Đ nh, Trùng Quangả ị45 Which colors are used to name after 4 seas in the world ? White, Yellow, Black, Red15 Dãy Pyrenees, thác Niagara, sông Mekong có đi m gìểchung? Cùng là biên gi i t nhiênớ ự15 Liên k t ph i trí là tên g i khác c a liên k t hoá h c nào?ế ố ọ ủ ế ọ Cho - nh nậ15 Khi xét m t lu th a v i s mũ không nguyên thì c s ph iộ ỹ ừ ớ ố ơ ố ảtho mãn đi u ki n nào?ả ề ệ L n h n 0 / D ngớ ơ ươ15 Loài nào đ c xem là đ ng v t đa bào đ u tiên?ượ ộ ậ ầ B t bi nọ ể15 Khi g i ti n vào ngân hàng, khi đ n kỳ h n lãi không đ cử ề ế ạ ượrút s tính vào v n c a kỳ ti p theo thì th th c tính lãi đó ẽ ố ủ ế ể ứđ c g i là gì?ượ ọ Lãi kép30 Cho bi t tên c a tr n chi n l n nh t trên bi n t i Chi n ế ủ ậ ế ớ ấ ể ạ ếtranh th gi i th 2?ế ớ ứ Jutland30 AND khác ARN ch đ n phân T AND thay b ng đ n ở ỗ ơ ở ằ ơphân U ARN. Cho bi t T và U có tên đ y đ là gì?ở ế ầ ủ Timin + Uraxin30 Tay v t nào đang là đ ng kim vô đ ch đ n nam c a gi i ợ ươ ị ơ ủ ảqu n v t US Open?ầ ợ Marin Cilic45 Hai nguyên t chính t o nên 2 qu bom nguyên t mà M đãố ạ ả ử ỹném xu ng Nh t B n năm 1945 là nh ng nguyên t nào?ố ậ ả ữ ố Urani + Plutoni www.thuvienhoclieu .com Trang 277www.thuvienhoclieu .com45 In chess board, which two pieces are considered heavy pieces or major pieces? Rook + Queen15 Trong các hình ch nh t có chu vi 20 cm, hình có di n tíchữ ậ ệlớn nh t ấlà bao nhiêu cm 2? 2515 Đoàn tàu ch y trên đ m t là ng d ng c a hi n t ng gì?ạ ệ ừ ứ ụ ủ ệ ượ Siêu d nẫ15 Trong ch ng c t phân đo n d u m , lo i xăng nào là ư ấ ạ ầ ỏ ạs n ph m đ u tiên thu đ c?ả ẩ ầ ượ Xăng ete15 Vòng tu n hoàn d n máu đi t tim đ n ph i là vòng ầ ẫ ừ ế ổtu n hoàn l n hay nh ?ầ ớ ỏ Nhỏ15 Di n viên Daniel Day-Lewis đã l n th 3 giành gi i Oscar ễ ầ ứ ảcho nam di n viên chính xu t s c v i vai di n trong b phim ễ ấ ắ ớ ễ ộđi nệnh nào?ả Lincoln30 Trong quá trình khai thác cao su, đ m cao su không ể ủb đông ng i ta s d ng ch t nào?ị ườ ử ụ ấ NH330 Khái ni m nào đã đ c Gerolamo Cardano tìm ra vào th ệ ượ ếk 16 và đ c s d ng làm công c gi i các ph ng trình ỷ ượ ử ụ ụ ả ươb cậba? S ph cố ứ30 Gi i đ u nào đ c xem là “Champions League” c a các ả ấ ượ ủđ i bóng Nam M ?ộ ỹ Copa Libertadores45 Rafael Nadal hi n đang gi k l c th gi i v vô đ ch m t ệ ữ ỷ ụ ế ớ ề ị ộgi i Masters liên ti p – 8 l n. Hãy cho bi t đó là gi i Masters ả ế ầ ế ảdi nễra thành ph nào?ở ố Monte Carlo45 This is the national holiday celebrated primarily in the United States and Canada as a day of showing gratitude for the blessing of the harvest and of the preceding year. It is celebrated on the fourth Thursday of November in the UnitedStates and on the second Monday of October in Canada.What is the name of that holiday? Thanksgiving15 N u l c ép gi a 2 m t ti p xúc tăng lên thì h s ma sát ế ự ữ ặ ế ệ ốgi a 2 m t đó thay đ i ra sao?ữ ặ ổ Không đ iổ15 Cho dãy s sau: 12, 24, 36, 48,…. V y s h ng th 108 c aố ậ ố ạ ứ ủdãy này là s nào?ố 129615 Xinh Nhã là b s thi c a dân t c nào n c ta?ộ ử ủ ộ ở ướ Ê-đê www.thuvienhoclieu .com Trang 278www.thuvienhoclieu .com15 T i gi i V-League 2015, sân nhà c a đ i bóng Hà N i T&T ạ ả ủ ộ ộlà sân nào? Hàng Đ yẫ15 “…vũ công cao c , vang d i đ n nghìn thu, há ph i ch ả ộ ế ả ỉl y l ng m t th i b y gi mà thôi đâu” là nh ng l i ca ẫ ừ ở ộ ờ ấ ờ ữ ờng iợchi n th ng n i ti ng nào?ế ắ ổ ế B ch Đ ngạ ằ30 “C y s c, cây đu nhi u ch bám; Tham ti n, c t m l m anh ậ ứ ề ị ề ộ ỡ ắleo” là nh ng câu th trong bài th nào c a Nguy n Khuy n?ữ ơ ơ ủ ễ ế H i Tâyộ30 Chim b câu đ nh h ng đ c nh vào y u t nào c a Tráiồ ị ướ ượ ờ ế ố ủĐ t?ấ T tr ngừ ườ30 N u l y s trong tên các qu n c a TP H Chí Minh đem c ngế ấ ố ậ ủ ồ ộl i v i nhau thì ta s đ c t ng là bao nhiêu?ạ ớ ẽ ượ ổ 7845 Gi ng hát Vi t nhí mùa th 3 có nh ng giám kh o là H Hoàiọ ệ ứ ữ ả ồAnh, L u H ng Giang và hai giám kh o nào n a?ư ươ ả ữ D ng Kh c Linh + C m Lyươ ắ ẩ45 Gold is a rare and valuable metal. It resists attacks by individual acids, but it can be dissolved by mercury, alkaline solutions of cyanide or another liquid. This liquid is a mixture of nitric acid and hydrochloric acid in a volume ratio of 1:3.What is the name of this liquid? Aqua regia / Royal water15 “Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa” là câu th miêu t aiơ ảtrong truy n Ki u?ệ ề Kim Tr ngọ15 Hi u đi n th , c ng đ dòng đi n, công su t,... đ c ghiệ ệ ế ườ ộ ệ ấ ượtrên các thi t b đi n là giá tr … c a các thi t b đi n đó?ế ị ệ ị ủ ế ị ệ Hi u d ngệ ụ15 Ngôi bi t th Pháp c Hà N i v a b s p trong th i gianệ ự ổ ở ộ ừ ị ậ ờqua n m trên con đ ng nào?ằ ườ Tr n H ng Đ oầ ư ạ15 Ph n m m online giúp so n th o và t o hi u ng cho ầ ề ạ ả ạ ệ ứslide thuy t trình, đang ngày càng tr nên ph bi n có tên ế ở ổ ếlà gì? Prezi15 Quán quân The Voice mùa 1 H ng Tràm là thí sinh c a đ i ươ ủ ộnào? Thu Minh30 Cho bi t s n ph m thu đ c khi nhi t phân Cu(NO3)2?ế ả ẩ ượ ệ CuO, NO2, O230 Trong phòng thí nghi m, “thì k ” dùng đ ch d ng c gì?ệ ế ể ỉ ụ ụ Đ ng h b m giâyồ ồ ấ30 Cho các ch s t 1 đ n 5. Có th l p đ c bao nhiêu sữ ố ừ ế ể ậ ượ ốch n có 5 ch s khác nhau đôi m t t 5 ch s nói trên?ẵ ữ ố ộ ừ ữ ố 4845 Qu c gia nào có lãnh th n m trên c 4 bán c u?ố ổ ằ ả ầ Kiribati45 In football, as a centre back, you should be tall to perform headers and defend crosses. However, there was a (Fabio) Cannavaro www.thuvienhoclieu .com Trang 279www.thuvienhoclieu .comfootballer, albeit short, he was known for his aerial ability. He was one of the greatest defenders of all time and was called “The Berlin Wall” by Italians supporters. What is the name ofthat footballer?15 Tìm 2 s t nhiên bi t tích c a chúng là 98 và th ng gi aố ự ế ủ ươ ữchúng b ng 2ằ 14, 715 Môn võ nào mà tên c a nó có nghĩa là “ngh thu t đ u võủ ệ ậ ấb ng tay và chân”?ằ Taekwondo15 B i c nh c a b phim Làng Vũ Đ i ngày y là t nh/thành ố ả ủ ộ ạ ấ ỉnào c a n c ta?ủ ướ Hà Nam15 Nhà văn Maksim Gorki đ c trao gi i th ng Nobel năm ượ ả ưởnào? Không có15 S phân bào đ c chia ra thành m y lo i chính?ự ượ ấ ạ230 Tr n chi n nào di n ra năm 1600 đ c coi là tr n chi n phânậ ế ễ ượ ậ ếđ nh thiên h Nh t B n, đ ng th i m ra k nguyên M c ị ạ ậ ả ồ ờ ở ỷ ạph Tokugawa đ t n c này?ủ ở ấ ướ Sekigahara30 T i kỳ nào c a quá trình nguyên phân, các s i nhi m s c coạ ủ ợ ễ ắxo n l i t o nên nhi m s c th kép bao g m hai nhi m s cắ ạ ạ ễ ắ ể ồ ễ ắth đ n bám v i nhau t i tâm đ ng?ể ơ ớ ạ ộ Kỳ đ uầ30 Ai đang là đ ng kim vô đ ch c a gi i đua ô tô F1?ươ ị ủ ả Lewis Hamilton45V i 8 ch s t 0 đ n 7, ta có th l p đ c bao nhiêu s cóớ ữ ố ừ ế ể ậ ượ ố4 ch s đôi m t khác nhau và không chia h t cho 10?ữ ố ộ ế 126045 In human body, which organ serves as “a natural filter” of the blood? Kidney15 T nh nào sau đây có đ ng biên gi i chung v i c Lào và ỉ ườ ớ ớ ảTrung Qu c?ố Đi n Biênệ15 Đ ng đi c a m t viên đ i bác đ c b n ra có hình c aườ ủ ộ ạ ượ ắ ủđ ng conic nào?ườ Parabol15 Đun ancol etylic v i axit sulfuric đ c 140 đ C ta s thuớ ặ ở ộ ẽđ c ch t nào?ượ ấ Dietyl ete15 Ng i đo t gi i th ng Nobel 2015, Svetlana Alexievich làườ ạ ả ưởng i n c nào?ườ ướ Belarus15 What is “biscuit” usually called in United States? Cookie(s)30 AFF Cup 2016 d ki n s do 2 n c nào t ch c?ự ế ẽ ướ ổ ứ Myanmar + Philippines30 Năm 2003, các nhà khoa h c phát hi n đ c m t khí trênọ ệ ượ ộsao Ho , trong khi khí này ch sinh ra t ho t đ ng núi l aả ỉ ừ ạ ộ ửho c t các sinh v t s ng. Đó là khí nào?ặ ừ ậ ố Metan www.thuvienhoclieu .com Trang 280www.thuvienhoclieu .com30 N a ch ng xuân, H n b m m tiên, Gánh hàng hoa,… là ử ừ ồ ướ ơnh ng tác ph m c a nhà văn nào?ữ ẩ ủ Khái H ngư45 3 t nh nào có 2 thành ph nh ng không có th xã nào tr cỉ ố ư ị ựthu c t nh?ộ ỉ Lâm Đ ng, Ninh Bình, BàồR a - Vũng Tàuị45 In my free time, I like watching movies. My favorite type of film is superhero film, therefore I like The Avengers. After Avengers: Age of Ultron, there will be a sequel released in 2018 and 2019 as two parts. What is the planned name ofthat sequel? Infinity War15 N u tăng kh i l ng c a 1 con l c dao đ ng v i biên đ ế ố ượ ủ ắ ộ ớ ộgóc nh lên 2 l n thì chu kỳ c a con l c đó s thay đ i th ỏ ầ ủ ắ ẽ ổ ếnào? Không đ iổ15 Danh hi u Grand Slam nào Novak Djokovic không giành ệđ c trong năm nay?ượ Roland Garros15 Tr ng Qu c h c Hu t ng mang tên v vua nào c a tri uườ ố ọ ế ừ ị ủ ềNguy n?ễ Kh i Đ nhả ị15 Đ o Ph c Sinh thu c châu l c nào?ả ụ ộ ụ Châu Mỹ15 Nguyên t Iod theo ti ng Latin có nghĩa là gì?ố ế Màu tím30 “Khúc tráng ca c a m t dòng sông” là tên m t ch ng trìnhủ ộ ộ ươc a Đài Truy n hình Vi t Nam nói v dòng sông nào?ủ ề ệ ề Th ch Hãnạ30 Trong nh ng nhân v t sau: Viên Th a Chí, L c Ti u Ph ng, ữ ậ ừ ụ ể ụL nh H Xung, Tr n Gia L c, ai không ph i là nhân v t ệ ồ ầ ạ ả ậchínhtrong các tác ph m c a Kim Dung?ẩ ủ L c Ti u Ph ngụ ể ụ30 Hidroxit c a kim lo i nào v a tan trong NaOH v a tan trongủ ạ ừ ừNH3? K mẽ45 4 vùng chính c u thành nên đ a hình núi n c ta là Đôngấ ị ướB c, Tây B c và 2 vùng nào n a?ắ ắ ữ Tr ng S n B c, Tr ng ườ ơ ắ ườS n Namơ45 Recently, many football stars such as David Villa, Kaka, Lampard and Drogba has moved to America to continue playing football in MLS. MLS is the highest level football league not only in United States but also in Canada. Whatdoes MLS stand for? Major League Soccer15 Lo i sóng đi n t nào có ng d ng trong vi c ch a b nh còiạ ệ ừ ứ ụ ệ ữ ệx ng?ươ Tia t ngo iử ạ15 T 11 đ n 50 có bao nhiêu s nguyên t ?ừ ế ố ố 11 www.thuvienhoclieu .com Trang 281www.thuvienhoclieu .com15 T i gi i bóng đá AFF Suzuki Cup 2008, Vi t Nam đã giànhạ ả ệchi n th ng tr c Thái Lan trong tr n chung k t v i t ng t ế ắ ướ ậ ế ớ ổ ỉs sau 2 l t tr n là bao nhiêu?ố ượ ậ 3-215 “Tàu môn b c hà” là tên g i khác c a lo i cây nào?ạ ọ ủ ạ D c mùngọ15 Hi n nay có m y n c trong khu v c ASEAN là thành viênệ ấ ướ ực a T ch c các n c xu t kh u d u m OPEC?ủ ổ ứ ướ ấ ẩ ầ ỏ030 Đ o Greenland là m t qu c gia t tr nh ng v n thu c ả ộ ố ự ị ư ẫ ộđ t n c nào?ấ ướ Đan M chạ30 Đâu là qu c gia đ u tiên xâm l c Malaysia trong l ch s c aố ầ ượ ị ử ủđ t n c này?ấ ướ B Đào Nhaồ30 Li t kê 4 c s là s nguyên t c a 2002?ệ ướ ố ố ố ủ 2, 7, 11, 1345 The 2022 Winter Olympics will be the thirdconsecutive Olympic Games held in Asia, after Pyeongchang 2018 and Tokyo 2020. The city hosts this eventis the first city ever to host both Summer Olympics andWinter Olympics. What is the name of that city? Beijing / Peking45 Do nh t quý nên Bách ph i mua bánh rán v khao Tùng và ấ ả ềDũng. 3 ng i chia đ u s bánh, sau khi m i ng i ăn 6 cáiườ ề ố ỗ ườr i đ m l i thì t ng s bánh còn l i c a c 3 b ng s bánh ồ ế ạ ổ ố ạ ủ ả ằ ốm i ng i lúc ch a ăn. V y Bách đã mua t ng c ng baoỗ ườ ư ậ ổ ộnhiêu cái bánh? 2715 M t nhà vô đ ch Đ ng lên đ nh Olympia s có ít nh t vàộ ị ườ ỉ ẽ ấnhi u nh t bao nhiêu vòng nguy t qu ?ề ấ ệ ế 2, 415 Tay đua Chris Froome - đ ng kim vô đ ch gi i đua xe đ pươ ị ả ạvòng quanh n c Pháp (Tour de France) là ng i n c ướ ườ ướnào? Anh15 Thuy n Gondola là bi u t ng cho thành ph nào?ề ể ượ ố Venice15 Thí nghi m Cavendish năm 1797 đã xác đ nh đ c h ng sệ ị ượ ằ ốgì? H ng s h p d nằ ố ấ ẫ15 Hoàn thành dãy s sau: 6, 28, 496, ?ố 812830 EU hi n có bao nhiêu thành viên không s d ng đ ng Euroệ ử ụ ồlà đ ng ti n chính th c?ồ ề ứ930 N u đ dài c nh đáy c a 1 tam giác tăng 20% và đ dài ế ộ ạ ủ ộđ ng cao t ng ng v i c nh này gi m 20% thì di n tíchườ ươ ứ ớ ạ ả ệtam giác nói trên thay đ i th nào?ổ ế Gi m 4%ả www.thuvienhoclieu .com Trang 282www.thuvienhoclieu .com30 Đ ng v c a m t nguyên t gây ra các v n đ s c kh e vì nóồ ị ủ ộ ố ấ ề ứ ỏthay th canxi trong x ng, ch ng l i s đào th i ra kh i cế ươ ố ạ ự ả ỏ ơth . Đó là nguyên t nào?ể ố Stronti45 Pork is made from pig, and lamb is made from sheep. Whichmeat is made from calf? Veal45 Tìm 2 s khác 0 mà t ng, tích, th ng c a chúng đ u b ngố ổ ươ ủ ề ằnhau? -1, 1/215 V vua nào c a th i Nguy n đã cho xây d ng tr ng T d chị ủ ờ ễ ự ườ ứ ịquán đ d y h c ngo i ng ?ể ạ ọ ạ ữ Minh M ngạ15 N c nào có nhi u tín đ H i giáo sinh s ng nh t trên thướ ề ồ ồ ố ấ ếgi i?ớ Indonesia15 Qu ng ch a ph n l n FeCO3 có tên là gì?ặ ứ ầ ớ Xiderit15 Tr ng tài nào đã đo t danh hi u Còi vàng V-League 2015?ọ ạ ệ Võ Minh Trí15 Thành ph nào c a Vi t Nam đ c ca ng i là “ti u Paris”?ố ủ ệ ượ ợ ể Đà L tạ30 Trong 1 l p có 100 ng i thì có 10 ng i không bi t ch i c ớ ườ ườ ế ơ ảc t ng và c vua, 75 ng i ch bi t ch i c t ng và 83 ờ ướ ờ ườ ỉ ế ơ ờ ướng i ch bi t ch i c vua. V y có bao nhiêu ng i bi t ch iườ ỉ ế ơ ờ ậ ườ ế ơc 2 lo i c ?ả ạ ờ 6830 Hi n nay, t ng th ký ASEAN là m t ng i Vi t Nam. Hãyệ ổ ư ộ ườ ệcho bi t ông là ai?ế Lê L ng Minhươ30 Trong các oxit th ng g p c a Nito, 2 oxit nào là oxit trungườ ặ ủtính? NO + N2O45 Chu kỳ phân rã c a Cacbon đ c công nh n là bao nhiêuủ ượ ậnăm (V i sai s là h n kém kho ng 40 năm)?ớ ố ơ ả 5730 năm45 The upcoming Copa America will be hosted in 2016. This special competition will be the celebration of the 100th anniversary of CONMEBOL and Copa América, and the first Copa America hosted outside of South America. Whichcountry will host this competition? United States15 Tên IUPAC c a H-COOH là gì?ủ Axit metanoic15 2 đ ng chéo c a hình thoi là gì c a nhau?ườ ủ ủ Trung tr cự15 Trong 1 lít máu ng i kho m nh, s l ng c a thành ph nườ ẻ ạ ố ượ ủ ầnào dao đ ng trong kho ng 4x10^9 đ n 11x10^9?ộ ả ế B ch c uạ ầ15 “Nam H i” là tên g i c a ng i Trung Qu c đ i v i bi n nào?ả ọ ủ ườ ố ố ớ ể Bi n Đôngể15 Tên Can Chi c a năm 2016 là gì?ủ Bính Thân www.thuvienhoclieu .com Trang 283www.thuvienhoclieu .com30 B nào c a n c ta đ c thành l p năm 2007 trên c s ộ ủ ướ ượ ậ ơ ởsáp nh p y ban Th d c Th thao, T ng c c Du l ch vàậ Ủ ể ụ ể ổ ụ ịm ng văn hóa c a B Văn hóa và Thông tin?ả ủ ộ B Văn hóa, Th thao và Duộ ểl chị30 Cu c chi n tranh đ qu c đ u tiên trong th k 20 di n ộ ế ế ố ầ ế ỉ ễra gi a 2 n c nào?ữ ướ Nga + Nh t B nậ ả30 C c d tr liên bang M có tên vi t t t ti ng Anh là gì?ụ ự ữ ỹ ế ắ ế FED45 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a politicaland economic organisation of ten Southeast Asian countries. It has 10 members and 2 observers. However, one observer is not a country from Southeast Asia but from Oceania. Whatis the name of that country? Papua New Guinea45 K tên 3 ki u khí h u ph bi n nh t châu Âu?ể ể ậ ổ ế ấ ở Ôn đ i h i d ng + Ôn đ iớ ả ươ ớl c đ a + Đ a trung h iụ ị ị ả15 Lo i th c v t nào có thân cây y u, ch u tác đ ng c a các ạ ự ậ ế ị ộ ủl c c h c th p vì th chi u cao không l n?ự ơ ọ ấ ế ề ớ Thân th oả15 Khi cho t thông trong m t m ch kín thay đ i thì trong m chừ ộ ạ ổ ạxu t hi n cái gì?ấ ệ Dòng đi n c m ngệ ả ứ15 Chi c xe tăng đ u tiên ra đ i n c nào?ế ầ ờ ở ướ Anh15 Con c m ngu i là tên g i u trùng c a con gì khi nó ơ ộ ọ ấ ủs ng d i n c ?ố ướ ướ Chu n chu nồ ồ15 Album m i nh t c a Adele có tên là gì?ớ ấ ủ 2530 B tem b u chính đ u tiên c a n c ta do ai thi t k ?ộ ư ầ ủ ướ ế ế Nguy n Sángễ30V nh H Long đ c UNESCO công nh n là di s n ị ạ ượ ậ ảthiên nhiên th gi i 2 l n vào nh ng năm nào?ế ớ ầ ữ 1994, 200030 T c đ c a m t v t c n có đ thoát kh i tr ng h p d n ố ộ ủ ộ ậ ầ ể ỏ ườ ấ ẫc a v t khác ho c chuy n đ ng theo qu đ o tròn g n b ủ ậ ặ ể ộ ỹ ạ ầ ềm tặc a v t th khác đ c g i là gì?ủ ậ ể ượ ọ V n t c vũ trậ ố ụ45 Trong m t bài ki m tra các h c sinh trong 1 l p ph i gi i 5 ộ ể ọ ớ ả ảbài toán. M i bài toán có l i gi i đúng đ c c ng 4 đi m. ỗ ờ ả ượ ộ ểM i bài toán sai ho c b tr ng b tr 1 đi m. V y s có ít ỗ ặ ỏ ố ị ừ ể ậ ẽnh t bao nhiêu bài có đi m b ng nhau, bi t r ng l p đó cóấ ể ằ ế ằ ớ 51ng i?ườ 1145 Batman is a fictional superhero created by DC Comics, whowears a black suit and a bat mask. He has a young partnerwho wears a red suit. What is the name of that partner? Robin www.thuvienhoclieu .com Trang 284www.thuvienhoclieu .com15 Trong tác ph m “Tây Du Ký”, Tôn Ng Không b l a lên ẩ ộ ị ừthiên đình làm ch c quan nh trông coi loài v t nào?ứ ỏ ậ Ng aự15 S truy n năng l ng d i hình th c sóng đi n t và cácự ề ượ ướ ứ ệ ừdòng phân t đ c g i là gì?ử ượ ọ B c xứ ạ15 V nh Xuân Đài n m t nh nào c a n c ta?ị ằ ở ỉ ủ ướ Phú Yên15 Bài th nào c a Huy C n lúc đ u có tên là Chi u bên sông?ơ ủ ậ ầ ề Tràng giang15 S t nhiên nào nh nh t chia 2 d 1, chia 3 d 2 và chia ố ự ỏ ấ ư ư4 d 3?ư 1130 Thành ph tr c thu c t nh có dân s đông nh t c n c làố ự ộ ỉ ố ấ ả ướthành ph nào?ố Biên Hòa30 Hi p c Molotov – Ribbentrov (còn đ c g i là Hi p cệ ướ ượ ọ ệ ướkhông xâm ph m l n nhau) đ c Phát xít Đ c ký v i Liên Xôạ ẫ ượ ứ ớvào năm nào? 193930 Trong công nghi p hi n nay, khi oxi hoá không hoàn toànệ ệcumen v i xúc tác axit sulfuric ng i ta có th đi u ch đ cớ ườ ể ề ế ượđ ng th i 2 ch t quan tr ng, đó là 2 ch t nào?ồ ờ ấ ọ ấ Phenol + Axeton45 Th i H u Ngô V ng trong l ch s n c ta ch ng ki n m tờ ậ ươ ị ử ướ ứ ế ộchuy n hy h u khi có 2 anh em cùng làm vua. Hãy cho bi tệ ữ ếtên c a hai v vua này?ủ ị Ngô X ng Ng p + Ngôươ ậX ng Vănươ45 The latest version of Android operating system – 6.0 - was released in October 2015 and as always, it was named aftera desert. What is the name of that version? Marshmallow15 H s nhân neutron l n h n ho c b ng 1 là đi u ki n đ ệ ố ớ ơ ặ ằ ề ệ ểx y ra ph n ng phân h ch nh th nào?ả ả ứ ạ ư ế Dây chuy nề15 Trong 4 năm c a BPO, năm th m y có nhi u tu n thi nh t?ủ ứ ấ ề ầ ấ215 tr ng thái c b n, nguyên t c a các halogen có baoỞ ạ ơ ả ử ủnhiêu electron đ c thân?ộ115 Bi n nào l nh nh t th gi i?ể ạ ấ ế ớ Bi n Tr ngể ắ15 Đ i tuy n tennis c a n c nào đã vô đ ch Davis Cup 2015?ộ ể ủ ướ ị Anh30 Đ ng ranh gi i phía trong c a lãnh h i và phía ngoài c a ườ ớ ủ ả ủn i th y, do qu c gia ven bi n hay qu c gia qu n đ o đ nh ộ ủ ố ể ố ầ ả ịrađ c g i là gì?ượ ọ Đ ng c sườ ơ ở30 David Brewster đ c coi là cha đ , ng i phát minh ra d ngượ ẻ ườ ục quang h c nào?ụ ọ Kính v n hoaạ30 Theo pháp lu t Vi t Nam, m c tù có th i h n l n nh t là baoậ ệ ứ ờ ạ ớ ấnhiêu năm? 20 www.thuvienhoclieu .com Trang 285www.thuvienhoclieu .com45 Just Fontaine is currently the record holder for most goalsscored in a single World Cup with 13 goals. Which year wasthat World Cup held in? 195845 Ngày tháng nào đã đ c ch n làm ngày sinh nh t cho BPO?ượ ọ ậ 18/115 Ai là đ o di n c a phim “Tôi th y hoa vàng trên c xanh”?ạ ễ ủ ấ ỏ Victor Vũ15 Liên bang Đông D ng ngày nay thu c lãnh th c a 4 qu cươ ộ ổ ủ ốgia: Vi t Nam, Lào, Campuchia và qu c gia nào n a?ệ ố ữ Trung Qu cố15 3Ca3(PO4)2.CaF2 là công th c c a lo i qu ng nào?ứ ủ ạ ặ Apatit15 Bào quan nào trong t bào nhân th c ch a các enzim thuế ự ứ ỷphân các đ i phân t ?ạ ử Tiêu thể15 Trên b n đ , kí hi u hình tròn n a đen n a tr ng là ký hi uả ồ ệ ử ử ắ ệc a lo i khoáng s n nào?ủ ạ ả Vàng30 Pháp s đá tr n m màn Euro 2016 g p đ i th nào?ẽ ậ ở ặ ố ủ Rumani30 Trong Bi n Ch t, hàm l ng mu i clorua c a kim lo i nào làể ế ượ ố ủ ạnhi u nh t?ề ấ Mg30 Bài hát nào đã đ c phát trên Đài Ti ng nói nhân dân Tp Hượ ế ồChí Minh vào tr a ngày 30/4/1975?ư N i vòng tay l nố ớ45 V i các s t 1 đ n 9. hãy dùng các phép tính c ng tr nhânớ ố ừ ế ộ ừchia đ đ c m t phép toán có t ng là 100 (S d ng h t cácể ượ ộ ổ ử ụ ếs đã cho)?ố 1+2+3+4+5+6+7+8x945 Which national football team is the only CONMEBOL (South American Football Confederation) team to have not qualifiedfor the FIFA World Cup? Venezuela15 Th đô hi n nay c a Myanmar là gì?ủ ệ ủ Nay Pyi Daw15 Kim lo i nào th ng đ c dùng đ ch t o đ h p?ạ ườ ượ ể ế ạ ồ ộ Thi cế15 B ph n nào c a chu t túi có tác d ng gi thăng b ng?ộ ậ ủ ộ ụ ữ ằ Đuôi15 Có bao nhiêu qu c gia Châu Á t ng đăng cai th v n h iố ở ừ ế ậ ộmùa hè?315 Khi có bão t x y ra, nh p tim và huy t áp c a con ng i sừ ả ị ế ủ ườ ẽthay đ i nh th nào?ổ ư ế Tăng30 Đ căn gi a ph n văn b n đang đ c ch n trong Microsoftể ữ ầ ả ượ ọWord, ta dùng t h p phím nào?ổ ợ Ctrl, E30 Xác su t đ nh t đ c 3 qu bóng có c vàng và đ ấ ể ặ ượ ả ả ỏtrong t p h p 5 qu bóng vàng và 5 qu bóng đ là bao ậ ợ ả ả ỏnhiêu? 4/2530 Kháng sinh Allicin ch a nhi u nh t trong lo i th c ph mứ ề ấ ạ ự ẩnào? T iỏ www.thuvienhoclieu .com Trang 286www.thuvienhoclieu .com45 S p x p tên các nhà văn v i tên tác ph m: (1) Mi ng da l a.ắ ế ớ ẩ ế ừ(2) Ti ng chim hót trong b i m n gai (3) Ti ng g i n i hoangế ụ ậ ế ọ ơdã v i: (A) Jack London (B) Colleen Mc Cullough (C) Honoreớde Balzac 1C, 2B, 3A45 Airbags, used as safety features in cars, contain a compoundof sodium. When an accident happens, there is a reaction producing a large volume of gas in a few miliseconds. Whichgas is produced? (symbol answer will not be accepted) Nitrogen15 Tên nguyên t nào trong ti ng Latin nghĩa là "b c l ng"?ố ế ạ ỏ Hg15 Michael Phelps đã đat k l c giành 8 huy ch ng vàng t iỷ ụ ươ ạOlympic vào năm nào? 200815 M t v t có kh i l ng m, th tích V m t đ t có tr ng l ngộ ậ ố ượ ể ở ặ ấ ọ ượlà P. H i m t v t có kh i l ng 2m, th tích 3V đ cao ỏ ộ ậ ố ượ ể ở ộb ng bán kính trái đ t thì v t đó có tr ng l ng là baoằ ấ ậ ọ ượ nhiêu? P/215 C m t "Cánh đ ng Ba Tri r p tr ng khăn tang" nói v đámụ ừ ồ ợ ắ ềtang c a ai?ủ Nguy n Đình Chi uễ ể15 Tam giác có đ dài ba c nh và di n tích đ u là s h u tộ ạ ệ ề ố ữ ỉđ c g i là tam giác gì?ượ ọ Heron30 Trái Đ t s g n M t Tr i nh t vào tháng nào và xa M tấ ẽ ở ầ ặ ờ ấ ặTr i nh t vào tháng nào?ờ ấ 1, 730 Ngày nhà giáo th gi i đ c t ch c vào ngày tháng nào?ế ớ ượ ổ ứ 5/1030 H i kho Phù Đ ng l n th 9 s đ c t ch c vào năm 2016ộ ẻ ổ ầ ứ ẽ ượ ổ ứt i 2 t nh nào?ạ ỉ Ngh An, Thanh Hoáệ45 Có 3 dung d ch trong 3 ng nghi m, m i dung d ch ch a m tị ố ệ ỗ ị ứ ộcation và m t anion trong các ion sau: Na+, Ba2+, Fe2+, Cl-,ộCO32-, SO42-. Cho bi t tên c a nh ng dung d ch đó?ế ủ ữ ị BaCl2, FeSO4, Na2CO345 Tom Cruise is a very famous actor in the world. He has beenstarred in a action spy series for 20 years. This series tell thestory of Ethan Hunt, an IMF agent who can fulfill even themost difficult mission. What is the name of this series? Mission Impossible15 Khi đun n c đ n 100 đ C, ta đ c ...............ướ ế ộ ượ H i n cơ ướ15 M t nguyên t m t đi ho c nh n thêm electron thì s thànhộ ử ấ ặ ậ ẽ.......... Ion15 T ng tác nào y u nh t trong s 4 lo i t ng tác c b n?ươ ế ấ ố ạ ươ ơ ả H p d nấ ẫ15 Ai đ c m nh danh là “Vua c a các nhà toán h c nghi pượ ệ ủ ọ ệd ” ?ư Fermat www.thuvienhoclieu .com Trang 287www.thuvienhoclieu .com15 Ai đang là c u th d n đ u danh sách ghi bàn Premierầ ủ ẫ ầ ởLeague? Harry Kane30 Áp th p nhi t đ i đ m nh lên thành bão thì c n thu ấ ệ ớ ể ạ ầhút đ c ............. và .............ượ Gió, H i n cơ ướ30 F = -2mv × ω là công th c xác đ nh l c nào?ứ ị ự Coriolis30 H p kim Ferosilic có công th c là gì?ợ ứ FeSi45 Luminol is a very important tool for crime scene investigatorsto investigate murder cases. When arriving at the crime scene, crime scene investigators will use luminol to locate one type of evidence, because luminol has chemical reactionwith it. What is the name of that evidence? Blood45 K t năm 2012, tháp đ ng h Big Ben đã đ c đ i tên ể ừ ồ ồ ượ ổtheo tên c a m t v n hoàng Anh. Đó là v n hoàng nào?ủ ộ ị ữ ị ữ Elizabeth15 Tuy n nào là tuy n n i ti t l n nh t trong c th ng i?ế ế ộ ế ớ ấ ơ ể ườ Tuy n giápế15 Khi t thông bi n đ i qua m t đ n v di n tích c a ừ ế ổ ộ ơ ị ệ ủm ch, dòng đi n nào đ c sinh ra?ạ ệ ượ Dòng đi n c m ngệ ả ứ15 N u tháng 2 c a 1 năm có 5 ngày ch nh t thì năm đó làế ủ ủ ậnăm nhu n hay năm th ng?ậ ườ Năm nhu nậ15 M i đây s liên l c nào đã đ c s d ng làm đ u s ớ ố ạ ượ ử ụ ầ ốc u n n kh n c p Vi t Nam?ứ ạ ẩ ấ ở ệ 11215 Gi i Nobel v lĩnh v c nào l n đ u tiên đ c trao vào ả ề ự ầ ầ ượnăm 1969? Kinh tế30 Ánh sáng đ n s c có b c sóng n m trong kho ng tơ ắ ướ ằ ả ừ566nm t i 590nm s có màu gì?ớ ẽ Vàng30 Asiad 18 s đ c t ch c vào năm 2018 t i qu c gia nào?ẽ ượ ổ ứ ạ ố Indonesia30 Qu c kỳ c a Thái Lan gi ng v i qu c kỳ c a m t n c cácố ủ ố ớ ố ủ ộ ướ ởmàu c u t o và s s c trên qu c kỳ, ch khác s s p ấ ạ ố ọ ố ỉ ở ự ắx p các màu. Cho bi t đó là n c nào?ế ế ướ Costa Rica45 Which color has the RGB coefficient (255,255,0)? Yellow45 K tên 4 hòn đ o l n c u thành nên lãnh th Nh t B n?ể ả ớ ấ ổ ậ ả Hokkaido, Shikoku, Honshu,Kyushu15 Kim lo i nào đ c s d ng nhi u trong các linh ki n đi n tạ ượ ử ụ ề ệ ệ ửnh kh năng d n đi n t t và ít b ăn mòn ngay c khi ờ ả ẫ ệ ố ị ảho t đ ng nhi t đ cao?ạ ộ ở ệ ộ Vàng15 Châu l c nào là châu l c duy nh t ti p giáp c 4 đ i d ng?ụ ụ ấ ế ả ạ ươ Châu Á www.thuvienhoclieu .com Trang 288www.thuvienhoclieu .com15 Tr n chi n t i thành ph nào là b c ngo t đ quân Liên Xôậ ế ạ ố ướ ặ ểch n đ ng và đ y lùi quân Đ c ra kh i lãnh th trong ặ ứ ẩ ứ ỏ ổTh chi n th Hai?ế ế ứ Stalingrad15 Trong ph n ng t ng h p NH3 t N2 và H2, c n thay đ i ả ứ ổ ợ ừ ầ ổáp su t nh th nào đ nâng cao hi u su t ph n ng?ấ ư ế ể ệ ấ ả ứ Tăng15 Phím t t nào th ng đ c s d ng đ đ i tên t p tin ho cắ ườ ượ ử ụ ể ổ ậ ặth m c trong Windows Explorer?ư ụ F230 S ch n l n nh t có 3 ch s khác nhau trong h th p ố ẵ ớ ấ ữ ố ệ ậl c phân là s nào?ụ ố FEC30 5 thành viên c a kh i MERCOSUR g m Brazil, Argentina,ủ ố ồUruguay và hai qu c gia nào?ố Paraguay, Venezuela30 Ai là ng i Vi t Nam đ u tiên đ t gi i th ng Văn ườ ệ ầ ạ ả ưởh c ASEAN?ọ T H uố ữ45 This is the 3rd largest city in the US. It is located right beside Michigan Lake and is known as "the windy city". Which city isthis? Chicago45 C n bao nhiêu nucleotid đ m t gen có chi u dài ầ ể ộ ề510nm nhân đôi 3 l n?ầ 2100015 N c nào thu c khu v c châu Á & Thái Bình D ng đ c ướ ộ ự ươ ượb u làm thành viên không th ng tr c H i đ ng B o an ầ ườ ự ộ ồ ảLiên Hi p Qu c nhi m kỳ 2016-2017?ệ ố ệ Nh t B nậ ả15 H đi u hành m i nh t c a Microsoft hi n nay cho đi n ệ ề ớ ấ ủ ệ ệtho i là?ạ Windows 10 Mobile15 T báo nào là c quan ngôn lu n c a h i khuy n h c ờ ơ ậ ủ ộ ế ọVi t Nam?ệ Dân Trí15 N c ta hi n nay có bao nhiêu c ng hàng không qu c t ?ướ ệ ả ố ế 1115 Vi tỞ ệ Nam, ............. là c quan lãnh đ o các c p Côngơ ạ ấ đoàndo nhà n c ki m soát.ướ ể T ng Liên đoàn Lao ổđ ng Vi t Namộ ệ30 Hãy k tên 3 thí sinh n vô đ ch Olympia tính đ n O15?ể ữ ị ế Tr n Ng c Minh, L ng ầ ọ ươPh ng Th o, Ph m Thươ ả ạ ịNg c Oanhọ30 Đo n trích tác ph m Romeo and Juliet trong sách giáo ạ ẩkhoa ng văn Trung h c ph thông mang tên là gì?ữ ọ ổ Tình yêu và thù h nậ www.thuvienhoclieu .com Trang 289www.thuvienhoclieu .com30 Có bao nhiêu t nh có ch "Bình" trong s 63 t nh thành ỉ ữ ố ỉc a n c ta?ủ ướ845 Nh ng đ a danh nào đ c nh c t i trong Bài ca phong c nhữ ị ượ ắ ớ ảH ng s n?ươ ơ Su i Gi i Oan, chùa C a ố ả ửVõng, hang Ph t Tích, đ ngậ ộTuy t Quynhế45 Hello, I'm James, I'm a climber from Canberra. I conqueredmany big mountains in the world: Everest, Kilimanjaro, K2,.............. But I haven't climbed the highest mountain inEurope. Do you know what its name is? Elbrus15 Saccharide là tên g i khác c a lo i h p ch t nào?ọ ủ ạ ợ ấ Carbohydrate15 Giao c a m t ph ng và m t nón là đ ng gì khi m t ủ ặ ẳ ặ ườ ặph ng song song v i 1 đ ng sinh c a m t nónẳ ớ ườ ủ ặ Parabol15 Can you think of a word associated with rivers and canals which reminds us of money? Bank15 M t b đèn ng đ y đ bao g m: đèn ng, ....... và.........ộ ộ ố ầ ủ ồ ố Ch n l u, T c teấ ư ắ15 Transistor là d ng c bán d n có m y l p chuy n ti p?ụ ụ ẫ ấ ớ ể ế230 Hai ngôi chùa nào là trung tâm Ph t giáo l n th i Ti n Lê?ậ ớ ở ờ ề Chùa Dâu, chùa Tiêu S nơ30 Nguyên t Sn (Thi c) n m v trí thí bao nhiêu trong ố ế ằ ở ịH th ng Tu n hoàn c a Mendeleev ?ệ ố ầ ủ 5030 T i huy n mi n núi Khánh S n - Khánh Hòa, di s n nào đãạ ệ ề ơ ảđ c tìm th y vào năm 1979?ượ ấ B đàn đáộ45 Trên b ng có 900 s t nhiên t 100 đ n 1000. M i l n ta ả ố ự ừ ế ỗ ầxóa đi hai s và vi t lên b ng m t s m i b ng t ng c a ố ế ả ộ ố ớ ằ ổ ủhai s v a xóa. Sau 899 l n th c hi n nh trên, s nào cònố ừ ầ ự ệ ư ốl i trên b ng?ạ ả 49555045 Hi everyone, I'm James from Melbourne, I traveled to an archipelago which suffers from 20 typhoons per year and it has the biggest Christian community in Asia? Do you knowwhat its name is? The Philippines www.thuvienhoclieu .com Trang 290www.thuvienhoclieu .com15 ng i, b nh nào sau đây gây ra b i đ t bi n gen l n trênỞ ườ ệ ở ộ ế ặNST X: Mù màu, Teo c hay Down?ơ Mù màu15 Sông Mê Kông ch y qua th đô c a nh ng qu c gia nào?ả ủ ủ ữ ố Lào, Campuchia15 Hình nh nào đ c nh c đ n trong kh th 2 c a bài thả ượ ắ ế ổ ứ ủ ơ"Chân quê" c a Nguy n Bính?ủ ễ Áo t thânứ15 đ ng v t có vú, máu nh n khí O2 và nh khí CO2 Ở ộ ậ ậ ả ởb ph n nào c a ph i?ộ ậ ủ ổ Ph nangế15 H th ng sông nào l n th 3 n c ta sau h th ng sôngệ ố ớ ứ ở ướ ệ ốH ng và h th ng sông C u Long?ồ ệ ố ử H th ng sông Đ ng Naiệ ố ồ30 Nguyên t nào đ c Henry Ford, ng i n i danh v i xe h i ố ượ ườ ổ ớ ơModel T nh c đ n trong câu nói sau:ắ ế "Không có .............. thìkhông có xe h i"ơ Vanadium30 "Đeo bông ch t n ng tai/Đeo ki ng n ng c h i ai có ỉ ổ ặ ề ặ ổ ỡvàng/Làm dân m t n c v vang/Đem vàng c u n c giàu ộ ướ ẻ ứ ướsang nào tày!" là nh ng câu ca dao nói v s ki n nào ữ ề ự ệ ởn c ta?ướ Tu n l vàngầ ễ30 Ai là ng i đ u tiên phát hi n ra qu n đ o Hawaii và cũng làườ ầ ệ ầ ảng i đ u tiên đ c ghi nh n là đã đi vòng quanh New ườ ầ ượ ậZealand? James Cook45 S Faraday có đ n v là gì?ố ơ ị C/kmol45 M t thùng đ ng táo, lê, cam, xoài. N u không tính táo thì cóộ ự ế81 qu , n u không tính lê thì có 75 qu , n u không tính ả ế ả ếcam thì có 72 qu , n u không tính xoài thì có 90 qu . H i ả ế ả ỏtrong thùng có t ng c ng bao nhiêu qu ?ổ ộ ả 10615 Màu đ c a cà chua, t và g c có đ c nh h p ch t nào?ỏ ủ ớ ấ ượ ờ ợ ấ Tetratecpen15 Xin l p khoa lu t là tác ph m c a ai?ậ ậ ẩ ủ Nguy n Tr ng Tễ ườ ộ15 Đom đóm s d ng gì đ "tán t nh" b n tình?ử ụ ể ỉ ạ ATP15 Con sông nào có l ng phù sa l n nh t Vi t Nam?ượ ớ ấ ệ Sông H ngồ15 S p x p các n t nh c sau theo th t tr ng đ tăng d n:ắ ế ố ạ ứ ự ườ ộ ần t tròn, n t đen, n t tr ng và n t móc kép?ố ố ố ắ ố N t móc kép, N t đen, ố ốN t tr ng, N t trònố ắ ố www.thuvienhoclieu .com Trang 291www.thuvienhoclieu .com30 Trong t t c các kim lo i, nhóm kim lo i nào m m nh t?ấ ả ạ ạ ề ấ IA30 Metandehit còn đ c g i là gì, bi t r ng nó đ c ng d ngượ ọ ế ằ ượ ứ ụđ n u th c ăn trong các bu i ti c đ đ m b o an toàn?ể ấ ứ ổ ệ ể ả ả C n khôồ30 Sinh v t nào đ c mô t là có đ u c a ng a, đuôi c a kh ậ ượ ả ầ ủ ự ủ ỉvà túi c a kangaroo?ủ Cá ng aự45 Nh ng v vua Vi t Nam nào đã tham gia kháng chi n ch ngữ ị ệ ế ốquân Nguyên - Mông? Tr n Thái Tông, Tr n Thánhầ ầTông, Tr n Nhân Tôngầ45 Women don’t have it and don’t want it. Men get it and think it’s a good thing but sometimes they try to get rid of it. Whatis it? Beard15 Tính t ng dãy s sau: 1 + 3 +ổ ố 5 + ............ + 19? 10015 Gi i tính c a cá s u đ c xác đ nh b ng y u t nào khi ớ ủ ấ ượ ị ằ ế ốp tr ng?ấ ứ Nhi t đệ ộ15 Ai đ c coi là nhà báo Vi t Nam đ u tiên?ượ ệ ầ Tr ng Vĩnh Kýươ15 Dân t c thi u s nào có s dân đông nh t?ộ ể ố ố ấ Tày15 Nguyên t hóa h c nào d o nh t?ố ọ ẻ ấ Vàng30 Trong vũ tr Marvel, kim lo i nào cùng v i thép là v t li u ụ ạ ớ ậ ệt o nên chi c khiên siêu b n c a Captain America?ạ ế ề ủ Vibranium30 Ch đ c a năm du l ch qu c gia 2016 là gì?ủ ề ủ ị ố Khám phá đ t ph ng Namấ ươ30 Nam Cao nh c đ n Tào Tháo trong 2 tác ph m nào?ắ ế ẩ Chí Phèo, Đôi m tắ45 M t gi i bóng đá, có 20 đ i bóng thi đ u vòng tròn m t l t.ộ ả ộ ấ ộ ượH i có t t c m y tr n đ u?ỏ ấ ả ấ ậ ấ 19045 This sequence of four words, "triangle, glove, clock, pants"corresponds to this sequence of numbers "3, 5, 12, .... . . "?215 Đ i bóng nào là đ i bóng đ u tiên trong l ch s gi i ộ ộ ầ ị ử ảNgo i h ng Anh đ ng top d i trong n a đ u mùa gi i ạ ạ ứ ướ ử ầ ảtr c nh ng l i đ ng top đ u trong n a đ u mùa gi i ướ ư ạ ứ ầ ử ầ ảngay sau đó? Leicester City www.thuvienhoclieu .com Trang 292www.thuvienhoclieu .com15 Lý B ch đ c m nh danhạ ượ ệ là "Thi ......... ", còn Đ Phỗ ủ đ cượm nh danhệ là "Thi .......... " Đi n t còn thi u vào chề ừ ế ỗ tr ng?ố Tiên, Thánh15 Ch đ c a năm du l ch qu c gia 2016 đ c t ch c t i ủ ề ủ ị ố ượ ổ ứ ạPhú Qu c - Đ ng b ng sông C u Long là gì?ố ồ ằ ử Khám phá đ t ph ng Namấ ươ15 Ngoài -1, các nguyên t nhóm halogen tr flo đ u có nh ngố ừ ề ữs oxi hóa nào n a?ố ữ 0, +1, +3, +5, +715 Kênh VTV7, kênh truy n hình Giáo d c Qu c gia đã ra ề ụ ốm t ngày 1/1/2016 v i tiêu chí là gì?ắ ớ Vì m t xã h i h c t pộ ộ ọ ậ30 Trong ba giai đo n chính c a hô h p t bào, giai đo n ạ ủ ấ ế ạnào t o ra nhi u ATP nh t?ạ ề ấ Chu i chuy n electron ỗ ềhô h pấ30 Tính đ n năm 2015, nh ng ch ng trình truy n hình nào ế ữ ươ ềtrên kênh VTV3 đã phát sóng đ c trên 8 năm và trong su tượ ốth i gian phát sóng ch có m t l ch c đ nh?ờ ỉ ộ ị ố ị Đ u tr ng 100, Ai là tri uấ ườ ệphú30 "T đ i kỳ th " là b n b ti u thuy t hay nh t c a văn h c ứ ạ ư ố ộ ể ế ấ ủ ọc đi n Trung Qu c, bao g m Th y h , Tam qu c di n ổ ể ố ồ ủ ử ố ễnghĩa, Tây du ký và ti u thuy t nào?ể ế Kim Bình Mai45 Nhân v t nào đ c m nh danh là "Ng i đàn bà thép c aậ ượ ệ ườ ủn c Anh"?ướ Margaret Thatcher45 Which machine was invented by Xerox in 1959, also known as "Xerox machine"? Photocopier15 V tinh nhân t o đ u tiên c a Trái Đ t có tên là gì?ệ ạ ầ ủ ấ Sputnik 115 T t thi u nhi Nh t B n di n ra vào ngày nào trong năm?ế ế ở ậ ả ễ 5/515 Hãy k tên hai thí sinh h c cùng tr ng THPT đã t ng đ t sể ọ ườ ừ ạ ốđi m t 380 tr lên trong ch ng trình Đ ng lên đ nh ể ừ ở ươ ườ ỉOlympia? Ph m Vũ L c, Lê Duy Báchạ ộ15 "Chú ch con" là bài hát n i ti ng c a nh c sĩ nào?ế ổ ế ủ ạ Phan Nhân15 Ai đã xem Toán h c là n hoàng c a các ngành khoa h c"?ọ ữ ủ ọ Carl Friedrich Gauss30 Hi p đ nh đ i tác xuyên Thái Bình D ng (TPP) có t t cệ ị ố ươ ấ ảbao nhiêu ch ng?ươ 30 www.thuvienhoclieu .com Trang 293www.thuvienhoclieu .com30 Qu c gia nào là qu c gia duy nh t thu c châu Phi nh ngố ố ấ ộ ưkhông gia nh p Liên minh châu Phi (AU)?ậ Morocco30 Gi i th ng x s M đang gây s t kh p toàn c u v i ả ưở ổ ố ở ỹ ố ắ ầ ớgi i đ c đ c đ t m c l n nh t l ch s (1,3 t USD) có tên là ả ộ ắ ạ ố ớ ấ ị ử ỉgì? Powerball45 Ba ngh sĩ tr tu i nh t đ c phong t ng danh hi u Nghệ ẻ ổ ấ ượ ặ ệ ệsĩ u tú trong L trao t ng danh hi u Ngh sĩ Nhân dân,ư ễ ặ ệ ệNgh sĩ u tú l n th VIII là nh ng ai?ệ Ư ầ ứ ữ T Thùy Chi, Đàm HànạGiang, Đ ng Linh Ngaặ45 There are five senses of a human body. They are ophthalmoception, gustaoception, olfacception, tactioception and what else? Audioception15 Gi i th ng Qu bóng vàng c a FIFA có tên ti ng Pháp làả ưở ả ủ ếgì? FIFA Ballon d'Or15 Tháng 2/2016 có t t c bao nhiêu giây?ấ ả 250560015 Wikipedia đ c thành l p vào ngày, tháng, năm nào?ượ ậ 15/1/200115 Ai là ngh sĩ h i ngo i đ u tiên đ c phong t ng danh ệ ả ạ ầ ượ ặhi u Ngh sĩ u tú?ệ ệ Ư Hoài Linh15 T nh, thành nào c a n c ta là t nh, thành duy nh t có Đàiỉ ủ ướ ỉ ấTruy n hình và Đài Phát thanh riêng?ề Thành ph H Chí Minhố ồ30 10 năm tr c, Tín cao h n Minh 10%. 10 năm sau, chi u caoướ ơ ềc a Minh tăng thêm m t n a, còn Tín th p h n Minh 10%. ủ ộ ử ấ ơH i chi u cao c a Minh đã phát tri n g p m y l n chi u cao ỏ ề ủ ể ấ ầ ầ ềc a Tín trong 20 năm v aủ ừ r i?ồ230 Qu c kỳ tr c đây c a qu c gia nào ch có duy nh t ố ướ ủ ố ỉ ấm t màu, màu xanh lá cây?ộ Libya30 B nh trái r là tên g i khác c a b nh nào?ệ ạ ọ ủ ệ Th y đ uủ ậ45 3 bang nào t i M đã có nh ng ng i đ u tiên mua vé trúngạ ỹ ữ ườ ầgi i x s Powerball v i giá tr gi i th ng lên đ n 1,5 t ả ổ ố ớ ị ả ưở ế ỉUSD? California, Florida,Tennessee www.thuvienhoclieu .com Trang 294www.thuvienhoclieu .com45 TPP is a free trade agreement currently being negotiated by nine countries: The United States, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore,and Vietnam. What is the full name of this agreement? Trans-Pacific StrategicEconomic PartnershipAgreement15 Nh ng c u th nào đã ghi bàn cho đ i tuy n U23 Vi t ữ ầ ủ ộ ể ệNam t i Vòng Chung k t U23 châu Á t i Qatar?ạ ế ạ Duy M nh, Công Ph ng,ạ ượTu n Anhấ15 M t cá th có b NST 2n=8. H i sau 5 l n nguyên phânộ ể ộ ỏ ầliên ti p, t ng s NST c a các cá th con đ c t o ra b ngế ổ ố ủ ể ượ ạ ằbao nhiêu? 25615 B phim v m t câu bé t t nguy n ng i Vi t đ c đ c ộ ề ộ ậ ề ườ ệ ượ ề ửgi i Oscar 2016 v i h ng m c "Phim tài li u xu t s c ả ớ ạ ụ ệ ấ ắnh t" có tên là gì?ấ Chau, beyond the lines15 T nh Ti n Giang có 2 th xã. Đó là nh ng th xã nào?ỉ ề ị ữ ị Gò Công, Cai L yậ15 Hai đ a danh nào đã đ c nh c đ n trong nh ng câu sau:ị ượ ắ ế ữ"Đ c ácộ thay, trúc ................ không ghi h t t i/ D b nế ộ ơ ẩ thay,n cướ .................. không r a s ch mùi." (Bình Ngô đ iử ạ ạ cáo,Nguy n Trãi) ?ễ Nam S n, Đông H iơ ả30 MV nào là MV th 15 đ t m c 1 t l t xem trên Youtube?ứ ạ ố ỷ ượ Love the way you lie30 Ai là ng i Vi t Nam đ u tiên l p k l c Guinness trong ườ ệ ầ ậ ỷ ụnăm 2016? Nguy n Hà Đôngễ30 N u cho cùng m t l ng mol các ch t CaOCl2, KMnO4, ế ộ ượ ấK2Cr2O7, MnO2 ph n ng v i dung d ch HCl đ c, d thìả ứ ớ ị ặ ưch t nào t o ra l ng khí Cl2 nhi u nh t?ấ ạ ượ ề ấ K2Cr2O745 Tr ng Trung h c Ph thông Chuyên Nguy n B nh Khiêm, ườ ọ ổ ễ ỉVĩnh Long là ngôi tr ng đ u tiên có ba h c sinh n liên ti pườ ầ ọ ữ ếgóp m t trong ba tr n Chung k t năm c a Đ ng lên đ nh ặ ậ ế ủ ườ ỉOlympia: hai h c sinh đ t gi i Nh t (Tr n Ng c Minh O1, ọ ạ ả ấ ầ ọL ng Ph ng Th o O3) và m t h c sinh đ t gi i Nhì (O2) ươ ươ ả ộ ọ ạ ảlà ai? Đ Th H ng Nhungỗ ị ồ45 It is a genre of popular music that originated and evolved in the United States during the late 1940s and early 1950s, from a combination of African-American genres such as blues, Rock 'n' roll www.thuvienhoclieu .com Trang 295www.thuvienhoclieu .comboogie woogie, jump blues, jaz, and gospel music, together with Western swing and country music. What is its name?15 M t h c sinh tham d ch ng trình Đ ng lên đ nh Olympia ộ ọ ự ươ ườ ỉvà đ t gi i Nhì trong c ba cu c thi Tu n, Tháng và Quý. ạ ả ả ộ ầV y t ng s ti n th ng mà h c sinh đó nh n đ c (không ậ ổ ố ề ưở ọ ậ ượk ti n h tr chi phí đi l i và ăn u ng trong th i gian Hà ể ề ỗ ợ ạ ố ờ ởN i) là bao nhiêu?ộ 15 tri u đ ngệ ồ15 Hình nh nàng Tô Th đã xu t hi n trong bài hát nào ả ị ấ ệc a nhóm B c T ng?ủ ứ ườ Ng i đàn bà hóa đáườ15 ASEAN+3 là m t c ch h p tác gi a ASEAN và ba qu c giaộ ơ ế ợ ữ ốthu c khu v c nào?ộ ự Đông B c Áắ15 Đ nh lu t b o toàn c năng ch nghi m đúng khi v t ị ậ ả ơ ỉ ệ ậchuy n đ ng ch ch u tác đ ng c a hai l c nào?ể ộ ỉ ị ộ ủ ự Tr ng l c, L c đàn h iọ ự ự ồ15 Vua B o Đ i có tên th t là gì?ả ạ ậ Nguy n Phúc Vĩnh Th yễ ụ30 Vi t Nam đã gia nh p T ch c Th ng m i Th gi i (WTO)ệ ậ ổ ứ ươ ạ ế ớvào ngày, tháng, năm, nào? 11/1/200730 Trong nh ng bài hát sau, bài hát nào không ph i sáng tácữ ảc a nh c sĩ Nguy n Văn Hiên: B câu không đ a th ,ủ ạ ễ ồ ư ưKhi tóc th y b c tr ng, Đàn gà trong sân, M t th i đầ ạ ắ ộ ờ ểnh ?ớ Khi tóc th y b c tr ngầ ạ ắ30 T ch c tiêu chu n hóa qu c t có tên vi t t t là ISO. Ch ổ ứ ẩ ố ế ế ắ ữS đây là vi t t t c a t ti ng Anh nào?ở ế ắ ủ ừ ế Standardization45 It is a device invented in 1877 by Thomas Edison for the mechanical recording and reproduction of sound. It is also called a gramophone or a trademark, and its electric device is also called a record player (since 1940s). What device am I talking about? Phonograph45 Đuk đik là m t nh c c trong ba dàn c ng c a dân t c ộ ạ ụ ồ ủ ộít ng i nào n c ta?ườ ở ướ Gi Triêngẻ15 Đ i tuy n bóng đá nam Vi t Nam hi n đang x p v trí th ộ ể ệ ệ ế ị ứbao nhiêu trong B ng x p h ng bóng đá nam do FIFA công ả ế ạb (tính đ n ngày 5/5/2016)?ố ế 145 www.thuvienhoclieu .com Trang 296www.thuvienhoclieu .com15 Thu c th nào sau đây có th dùng đ phân bi t CO2 vàố ử ể ể ệSO2: CaO, n c brom, dung d ch Ba(OH)2, dung d ch ướ ị ịNaOH? N c bromướ15 T ng 8! + 9! + 10! + ... + 2016! có 2 ch s t n cùng là baoổ ữ ố ậnhiêu? 0015 Ai hi n đang n m gi ch c v Phó Ch t ch n c CHXHCNệ ắ ữ ứ ụ ủ ị ướVi t Nam?ệ Đ ng Th Ng c Th nhặ ị ọ ị15 R u M u S n là đ c s n n i ti ng c a t nh, thành nào?ượ ẫ ơ ặ ả ổ ế ủ ỉ L ng S nạ ơ30 Ng n h i đăng c nh t Vi t Nam có tên là gì?ọ ả ổ ấ ệ Kê Gà30 M ng xã h i Facebook đ c thành l p vào năm nào?ạ ộ ượ ậ 200430 N c ta có m y t nh, thành có di n tích t 10.000km2 trướ ấ ỉ ệ ừ ởlên?645 Có bao nhiêu c p đ trong h th ng các gi i bóng đá Anh?ấ ộ ệ ố ả ở 2345 In the zoo, a monkey becomes happy if he eats three different fruits. What is the largest number of monkeys become happy if you have 20 oranges, 30 bananas, 40 peaches and 50 tangerines? Justify your answer by letters. Forty-five15 C th ch a hai b NST l ng b i c a hai loài khác nhauơ ể ứ ộ ưỡ ộ ủđ c g i là gì?ượ ọ Th song nh b iể ị ộ15 T ng truy n, H Quý Ly đã đ i đáp l i v đ i c a vua Tr nươ ề ồ ố ạ ế ố ủ ầb ng m t câu đ i khi còn bé ông nhìn th y trên bãi cát r ng:ằ ộ ố ấ ằ" cung lí Nh t Chi Mai." Trong d u ba ch m là hai tấ ấ ấ ừ gì? Qu ng Hànả15 Các nhà gi kim thu t th i x a đã quan ni m v t gì có thả ậ ờ ư ệ ậ ểgiúp bi n kim lo i r ti n thành vàng và không ng ng tìm ế ạ ẻ ề ừki m nó?ế Hòn đá tri t líế15 Ai đ c m nh danh là "cha đ c a giao h ng"?ượ ệ ẻ ủ ưở Joseph Haydn15 Có bao nhiêu s có 9 ch s mà các ch s c a nó đ cố ữ ố ữ ố ủ ượvi t theo th t gi m d n?ế ứ ự ả ầ 1030 Hãy k tên b n ph n trong m t bài văn t ?ể ố ầ ộ ế Lung kh i, Thích th c, Aiở ựvãn, K tế www.thuvienhoclieu .com Trang 297www.thuvienhoclieu .com30 Các lo i h t s c p g m: photon, lepton và hai lo i h t ạ ạ ơ ấ ồ ạ ạnào n a?ữ Mezon, Barion30 Nh ng t nh, thành nào c a n c ta có hai huy n đ o?ữ ỉ ủ ướ ệ ả Qu ng Ninh, H i ả ảPhòng, Kiên Giang45 Many cities in the world have another name that represents for its characteristics. For instance, London is called the Square Smile, New York is called the Big Apple, Prague is called the Golden City. So, what is the other name of Edinburg? Athens of the North45 S ch s dùng đ đánh s trang c a m t quy n sách ố ữ ố ể ố ủ ộ ểb ng hai l n s trang c a quy n sách đó. H i quy n sách ằ ầ ố ủ ể ỏ ểcó bao nhiêu trang? 10815 H p kim gi a s t và nguyên t nào không dãn n theo nhi tợ ữ ắ ố ở ệđ , đ c dùng trong kĩ thu t vô tuy n?ộ ượ ậ ế Nickel15 Hi n t ng m t s sâu b ng ng sinh s n khi th i gian ệ ượ ộ ố ọ ừ ả ờchi u sáng trong ngày không thích h p đ c g i là hi n ế ợ ượ ọ ệt ng gì?ượ Đình d cụ15 K tên 2 t nh, thành khu v c Tây Nam B không có đ ngể ỉ ở ự ộ ườbên gi i v i n c ngoài và cũng không giáp bi n?ớ ớ ướ ể C n Th , Vĩnh Longầ ơ15 Dây nhau vòng qua c thai nhi trong b ng m đ c dân ổ ụ ẹ ượgian g i là gì?ọ Tràng hoa cu n cố ổ15 Liên đoàn bóng đá n c nào là liên đoàn duy nh t trên thướ ấ ếgi i tham gia 3 liên đoàn bóng đá c p châu l c khác ớ ấ ụnhau? Israel30 B phim ho t hình 3D đ u tiên c a n c ta có tên gì?ộ ạ ầ ủ ướ Cu c phiêu l u c a ộ ư ủong vàng30 1 l c ch có tác d ng làm quay đ i v i v t n u giá c a l c ự ỉ ụ ố ớ ậ ế ủ ựcó đ c đi m gì?ặ ể Không c t tr c, Không ắ ụsong song v i tr cớ ụ30 Đi n phân 1 dung d ch ch a anion NO3- và các cation kim ệ ị ứlo i có cùng n ng đ mol: Cu2+, Ag2+, Pb2+. Hãy cho bi t ạ ồ ộ ếtrình t x y ra s kh c a nh ng ion kim lo i này trên b m tự ả ự ử ủ ữ ạ ề ặCatot? Ag2+, Cu2+, Pb2+ www.thuvienhoclieu .com Trang 298www.thuvienhoclieu .com45 Tìm 3 s ti p theo trong dãy sau: 2; 12;ố ế 144; 2880; ........... ;...........; ............ 86400, 3628800,20321280045 In the field of music, there are four different types of musicalinstruments: the brass refering to ones made of metal; the strings; the woodwinds made of wood or metal played by blowing, and the rest is ................ which describes all themusical instruments that you play by hitting them with yourhand or a stick. Fill in the blank? Percussion15 Ai là tác gi c a qu c huy Vi t Nam hi n t i?ả ủ ố ệ ệ ạ Bùi Trang Ch cướ15 Quá trình làm cho cây l n lên và cao lên nh s phân chia tớ ờ ự ếbào mô phân sinh đ nh đ c g i là gì?ỉ ượ ọ Sinh tr ng s c pưở ơ ấ15 T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam hi n nay có ti n thân là ổ ộ ệ ệ ềt ch c nào?ổ ứ Công h i độ ỏ15 Đi n vào ch ch m trong câu thề ỗ ấ ơ sau: " ............... tô đi mểs n hà/ Làm cho rõ m t đàn bà n c Nam".ơ ặ ướ Ph n sonấ15 Bài hát "Hà N i mùa v ng nh ng c n m a" là sáng tác c aộ ắ ữ ơ ư ủnh c sĩ nào?ạ Tr ng Quý H iươ ả30 Ngoài loài u th , loài ch ch t và loài th y u, qu n xã ư ế ủ ố ứ ế ầsinh v t còn g m nh ng nhóm loài nào?ậ ồ ữ Loài ng u nhiên, Loài ẫđ c tr ngặ ư30 Có 2 ph ng pháp hóa h c làm m m n c c ng, đó là gì?ươ ọ ề ướ ứ K t t a, Trao đ i ionế ủ ổ30 Nguyên t c ho t đ ng c a m ch ch n sóng trên máy ắ ạ ộ ủ ạ ọthu sóng vô tuy n d a trên hi n t ng nào?ế ự ệ ượ C ng h ng đi n tộ ưở ệ ừ45 In 2005, ETS introduced a new form of TOEFL Contest calledTOEFL iBT or New Generation TOEFL. What does 'iBT' standfor? Internet based test45 M t c u th có t l sút penalty vào l i trung bình là 0,3. ộ ầ ủ ỉ ệ ướN u anh ta đá vào l i 10 qu n a trong 10 l n sút ti p theoế ướ ả ữ ầ ếthì s l n sút trúng đích ban đ u là bao nhiêu?ố ầ ầ 1815 Đàn tính là nh c c truy n th ng c a dân t c nào?ạ ụ ề ố ủ ộ Tày15 Ai là tác gi c a bài th "Cáo t t th chúng"?ả ủ ơ ậ ị Mãn Giác www.thuvienhoclieu .com Trang 299www.thuvienhoclieu .com15 Bài hát "Trên đ nh Phù Vân" có nh c t i ng n núi nào?ỉ ắ ớ ọ Yên Tử15 Sâm-Th ng là c m t theo dân gian dùng đ ch 2 ngôi saoươ ụ ừ ể ỉnào? Sao Hôm, Sao Mai15 WMO là tên vi t t t c aế ắ ủ t ch cổ ứ .......... thế gi i?ớ Khí t ngượ30 Năm 1900, t i H i ngh toán h c th gi i Paris, m t nhà ạ ộ ị ọ ế ớ ở ộtoán h c đã trình bày 23 bài toán n i ti ng thách th c th ọ ổ ế ứ ếk 20, ông là ai?ỉ David Hilbert30 Lo i than nào có hàm l ng Carbon l n nh t?ạ ượ ớ ấ Anthracite30 B tem đ u tiên c a n c ta do h a sĩ nào thi t k ?ộ ầ ủ ướ ọ ế ế Nguy n Sángễ45 In Harry Potter, there are 3 deathly hallows : resurrectionstone, cloak of invisibility and ....... ? Elder Wand45 Bài th "Đ t n c" c a Nguy n Đình Thi l y ý t ng t bàiơ ấ ướ ủ ễ ấ ưở ừth "Đêm mít tinh" và bài th nào n a?ơ ơ ữ Sáng mát trong nh sángưnăm x aư15 Ai là tác gi c a Unikey?ả ủ Ph m Kim Longạ15 Đ o di n b phim "Bao gi cho đ n tháng 10" là ai?ạ ễ ộ ờ ế Đ ng Nh t Minhặ ậ15 Khi cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch H3PO4 thì x y raị ị ảhi n t ng gì?ệ ượ Không có hi n t ng gìệ ượ15 Bài hát "Ca dao em và tôi" là c a nh c sĩ nào?ủ ạ An Thuyên15 "Nhà thi sĩ y là m t chàng trai hi n h u và say mê, tóc ấ ộ ề ậnh mây v ng trên đài tránư ươ ngây thơ ...... " là l i nh nờ ậ xétc a Hoài Thanh v nhà th nào?ủ ề ơ Xuân Di uệ30 0,2 mPa và -38,8344 đ C thì th y ngân t n t i tr ng Ở ộ ủ ồ ạ ở ạthái nào? R n, l ng, khíắ ỏ30 Hai ng i đã sáng l p Microsoft Corporation là ai?ườ ậ Bill Gates, Paul Allen30 Kim lo i nào th ng đ c dùng đ tráng g ng trong kínhạ ườ ượ ể ươthiên văn? Iridi45 Nh ng tri u đ i phong ki n nào c a Vi t Nam đ c nh cữ ề ạ ế ủ ệ ượ ắt i trong bài th "Ng i đi tìm hình c a n c" c a nhà thớ ơ ườ ủ ướ ủ ơCh Lan Viên?ế Đinh, Lý, Tr n, Lêầ www.thuvienhoclieu .com Trang 300www.thuvienhoclieu .com45 Its headquarter is in San Francisco, California, United States.It was founded in March 2006 by Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone, and Noah Glass. What is it? Twitter15 H Ba B thu c đ a ph n t nh nào?ồ ể ộ ị ậ ỉ B c K nắ ạ15 Ai là ng i đ u tiên đ t chân lên m t trăng?ườ ầ ặ ặ Neil Armstrong15 Có bao nhiêu c p s t nhiên gi ng nhau có tích b ng t ng?ặ ố ự ố ằ ổ215 Năm nào là năm châu Phi? 196015 C p s thân thi t nh nh t là?ặ ố ế ỏ ấ 220, 28430 Có bao nhiêu s nguyên t có 3 ch s ?ố ố ữ ố 14330 An Nam T đ i khí g m T ng ph t chùa Quỳnh Lâm, V cứ ạ ồ ượ ậ ạPh Minh, ............... và ..............ổ Chuông Quy Đi n, ThápềBáo Thiên30 2 đ i tuy n nào vô đ ch Davis Cup nhi u l n nh t?ộ ể ị ề ầ ấ M , Australiaỹ45 2 m c b n c a n c ta đ c UNESCO công nh n là di s nộ ả ủ ướ ượ ậ ảt li u th gi i là gì?ư ệ ế ớ M c b n tri u Nguy n, ộ ả ề ễM c b n Kinh ph t chùa ộ ả ậVĩnh Nghiêm45 Danny knows a lot of famous mountains such as Fuji, Himalaya... So he has a question for you. The question is"What is the highest mountain in the Solar System?" Olympus Mons15 Kh i Hoàn Môn là công trình vĩ đ i c a n c nào?ả ạ ủ ướ Pháp15 Nhà văn Vi t Nam nào v a giành đ c gi i th ng Văn h cệ ừ ượ ả ưở ọASEAN năm 2015? Tr n Mai H nhầ ạ15 S nguyên t nh nh t có 4 ch s là s nào?ố ố ỏ ấ ữ ố ố 100915 "The Yanks" là bi t danh c a đ i tuy n bóng đá nào?ệ ủ ộ ể Mỹ15 Cây c u v t bi n dài nh t Vi t Nam có tên là gì?ầ ượ ể ấ ệ Th N iị ạ30 T ng bí th nào có th i gian t i v lâu nh t Vi t Nam? Trongổ ư ờ ạ ị ấ ệh n bao nhiêu năm?ơ Lê Du n, 25ẩ30 2 k l c gia v s đi m 460 và 395 trong Olympia l n l t ỉ ụ ề ố ể ầ ượcó tên là gì? Huỳnh Nguy n H ng ễ ồChi n, Nguy n Minh Quangế ễ www.thuvienhoclieu .com Trang 301www.thuvienhoclieu .com30 T ch c nào có tên vi t t t là IMF?ổ ứ ế ắ Qu Ti n t Qu c tỹ ề ệ ố ế45 2 v vua Lý có th i gian tr vì lâu nh t là ai?ị ờ ị ấ Lý Nhân Tông, Lý Anh Tông45 GMT is the mean solar time at Royal Obervatory. What does GMT stand for? Greenwich Mean Time15 Tên tòa tháp cao nh t th gi i đang đ c xây d ng là gì?ấ ế ớ ượ ự Kingdom Tower15 Ngày h i ch ng Down là ngày bao nhiêu?ộ ứ 21/315 Ai là ng i tuyên b khai m c th v n h i mùa hè 2012?ườ ố ạ ế ậ ộ Elizabeth II15 B ph n nào c quan tiêu hóa c a con ng i không cóộ ậ ở ơ ủ ườtiêu hóa hóa h c?ọ Ru t giàộ15 Album nào là album bán ch y nh t trong l ch s âm nh c?ạ ấ ị ử ạ Thriller30 Năm 14 tu i, Beethoven đã ch i lo i nh c c gì trong dànổ ơ ạ ạ ụnh c Hoàng gia?ạ Đ i phong c mạ ầ30 Có 100 ng i, trong đó có 70 ng i đ i mũ, 75 ng i đeo ườ ườ ộ ườkhăn, 80 ng i đeo đ ng h và 85 ng i đi gi y. Có ít nh tườ ồ ồ ườ ầ ấbao nhiêu ng i có c 4 đ c đi m trên?ườ ả ặ ể 1030 H a sĩ Bùi Xuân Phái đã nói: "Hãyọ v choẽ ............... t c làứ vẽcho đ p"ẹ Đ n n iế ơ45 What word do we use to describe someone who is never late for work and always on time? Punctuality45 Đây là hai anh em là danh t ng c a kh i nghĩa Lam S n, ướ ủ ở ơđã d h i th Lũng Nhai. Hai ông là cháu, g i vua Lê Thái Tự ộ ề ọ ổb ng c u. Hãy cho bi t tên hai v t ng này.ằ ậ ế ị ướ Đinh L , Đinh Li tễ ệPH N 4:TĂNG T C,NHANH TRÍ-THÔNG MINHẦ ỐCâu 1: S nào còn thi u trong d u ?ố ế ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 302www.thuvienhoclieu .comCâu 2: Tìm d ng đ i x ng tr c d c c a hình còn thi u trong d u?ạ ố ứ ụ ọ ủ ế ấCâu 3: Tìm hình ti p theo ?ếCâu 4:Câu 5: Tìm hình gi ng nh t v i hình trên cùngố ấ ớ www.thuvienhoclieu .com Trang 303www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 1: 25.M i s trong ph n giao nhau c a 2 hình tròn b ng t ng các s màu tr ng c a 2 vòng ỗ ố ầ ủ ằ ổ ố ắ ủtròn đó.Vd 23=1+7+5+10Đáp án câu 2: D các kí hi u nh quay 45 đ cùng chi u kim đ ng ệ ỏ ộ ề ồh ồ Đáp án câu 3: D.Câu này đ n gi n quá không c n gi i thích.ơ ả ầ ảĐáp án câu 4:EĐáp án câu 5: B .Vòng tròn nh nh t có 1 ch m đen,to h n có 2 ch m đen,vòng tròn to nh t có 3 ỏ ấ ấ ơ ấ ấch m đen.ấCâu 6: Tìm hình phù h p đi n vào d u ?ợ ề ấCâu 7: Câu 8: Câu 9: www.thuvienhoclieu .com Trang 304www.thuvienhoclieu .comCâu 10:Đáp án câu 6: D. Quy lu t là th c hi n phép c ng các ch m t trái qua, đen + tr ng = đen, tr ng + ậ ự ệ ộ ấ ừ ắ ắtr ng = đen, đen + đen = tr ngắ ắĐáp án câu 7: S 4.G i ý 9*8=72,7*4=28,9*6=54ố ợĐáp án câu 8: Đáp án D.Đ ý quy lu t chuy n đ ng c a t ng ch m đen trong t ng ô vuông t ng ng ể ậ ể ộ ủ ừ ấ ừ ươ ứ các hình.ởĐáp án câu 9: 17.G i ý.S 2 ô tròn ngoài đ i di n nhau 12+14=7+7+5+7ợ ố ở ố ệĐáp án câu 10: C.G i ý: T t c các hình thì nhánh bên trái đ u có 3 ch m đen và 1 ch m tr ng. Riêng ợ ấ ả ề ấ ấ ắhình C thì ng c l i.ượ ạCâu 11: www.thuvienhoclieu .com Trang 305www.thuvienhoclieu .comCâu 12: Ch n hình thích h p đi n vào d u ?ọ ợ ề ấCâu 13:Câu 14: Khi tr i hình l p ph ng ra m t ph ng s đ c hình gì?ả ậ ươ ặ ẳ ẽ ượCâu 15: Tìm hình thích h p đi n vào d u ?ợ ề ấĐáp án câu 11: 55. nghĩa là dòng th 5 c t th 5.ứ ộ ứĐáp án câu 12: D đ n gi n vì t ng các s là 10ơ ả ổ ố www.thuvienhoclieu .com Trang 306www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 13: A.T ng s ch m đen 3 hình b ng 5 ,s ch m tr ng ổ ố ấ ở ằ ố ấ ắb ng 4 ằ Đáp án câu 14: CĐáp án câu 15: BCâu 16: Ch n hình thích h p đi n vào d u ?ọ ợ ề ấCâu 17: Ch n hình thích h p đi n vào d u ?ọ ợ ề ấCâu 18:Câu 19: Tìm chi c đ ng h còn thi u?ế ồ ồ ế www.thuvienhoclieu .com Trang 307www.thuvienhoclieu .comCâu 20: Hình nào còn thi u hình bát giác này?ế ởĐáp án câu 16: AĐáp án câu 17: Đáp án 5Đáp án câu 18: 13. Ta th y, hình v đ u tiên, t ng các s theo hàng ngang b ng tích các s theo c t ấ ở ẽ ầ ổ ố ằ ố ộd c. hình v th 2, t ng các s theo c t d c b ng tích các s theo hàng ngang. Theo quy luât đó, ọ Ở ẽ ứ ổ ố ộ ọ ằ ố ởhình v th 3 s có 2 tr ng h p x y ra, đó là: tích các s theo hàng ngang s b ng t ng các s theo ẽ ứ ẽ ườ ợ ả ố ẽ ằ ổ ốcôt d c ho c ng c l i. Nh ng xét th y, ch có th x y ra tr ng h p th nh t. V y s c n đi n là: ọ ặ ượ ạ ư ấ ỉ ể ả ườ ợ ứ ấ ậ ố ầ ề1x17 – 4 = 13.Đáp án câu 19: ta th y 5 chi c đ ng h bên trên , kim gi s ch v phía 1 trong các s t 1 đ n 6 , ấ ở ế ồ ồ ờ ẽ ỉ ề ố ừ ếcòn kim phút s ch v phía c a 1 trong các s t 7 đên 12 . Và các s này hoàn toàn ko trùng l p l i ẽ ỉ ề ủ ố ừ ố ặ ạv i nhau ớ ở cả 5 chi cế đ ngồ hồ . V yậ 2 số còn l iạ ch aư xu tấ hi nệ trong 5 chi cế đ ngồ hồ đó là số 4 và số 9 . Và đáp án chính xác là đáp án A.Đáp án câu 20: D. Vì trog tam giác n u đ ý s th y có m t c p hình gi ng nhau và ch khác màu ế ể ẽ ấ ộ ặ ố ỉCâu 21:Câu 22: K t qu c a phép tính này b ng bao nhiêu?ế ả ủ ằCâu 23: www.thuvienhoclieu .com Trang 308www.thuvienhoclieu .comCâu 24: Câu 25: Đáp án câu 21: B ng ằnhau.Đáp án câu 22: 14Đáp án câu 23: B. Đen + Tr ng = ắTr ng Tr ng + ắ ắTr ng = ĐenắĐáp án câu 24: 4.3*2=63*7=21Đáp án câu 25: Hình B. Vì t t c các hình ch ng vào nhau s là 1 hình. Còn hình B gi ng nh ng ấ ả ồ ẽ ố ưng c bênượCâu 26: Câu 27: Câu 28: Tìm hình còn thi u?ế www.thuvienhoclieu .com Trang 309www.thuvienhoclieu .comCâu 29: Hình nào thích h p đ đi n vào d u?ợ ể ề ấCâu 30: Hình nào khác v i hình bên trên?ớĐáp án câu 26: S 4.. Quy lu t là: 9 x 8 = 72ố ậ72 x 8 = 576576 x 8 = 4608Đáp án câu 27: S 56ốĐáp án câu 28: D. 2 viên vàng gi ng thì gi , đ gi ng thì ố ữ ỏ ốb ỏ Đáp án câu 29: Hình B. Vuôg góc theo c pặĐáp án câu 30: B.Các hình khác ph n màu đ là giao bên trong,ph n màu đ hình B là ph n bên ầ ỏ ầ ỏ ầngoài. Câu 31: Giá tr nào thích h p đ đi n vào d u "?"ị ợ ể ề ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 310www.thuvienhoclieu .comCâu 32: Tìm hình còn thi uếCâu 33: Tìm hình khác các hình còn l iạCâu 34: S nào thích h p đi n vào ô còn tr ngố ợ ề ốCâu 35: Hình kh i l p ph ng nào đ c hình thành t hình cho d i đây?ố ậ ươ ượ ừ ướĐáp án câu 31: 9 Vì t ng c a các s trong hình vuông = 22ổ ủ ốĐáp án câu 32: EĐáp án câu 33: C.Gi i thích: các ký t đ c x p c đ nh vào m t hàng và ch di chuy n trong n i b hàng đã ả ự ượ ế ố ị ộ ỉ ể ộ ộđ t. Hình C có hình thoi và hình ch nh t đ ng đ i ch cho nhau và r i kh i hàng ban đ u ặ ữ ậ ứ ổ ỗ ờ ỏ ầc a mình. ủ Đáp án câu 34: 19 vì nó là các s nguyên t tăng t 2 ,3,5,7,11,13,17,19,23,29.ố ố ừĐáp án câu 35: ACâu 36: Hình nào thích h p đ đi n vào hình còn tr ngợ ể ề ố www.thuvienhoclieu .com Trang 311www.thuvienhoclieu .comCâu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: Đáp án câu 36: D. Trong các c t, các hình g ch chéo s m t d n các ô ti p theo, tr c h t là m t ộ ạ ẽ ấ ầ ở ế ướ ế ở ộbên, ti p theo bên đ i l p còn l i.ế ở ố ậ ạ www.thuvienhoclieu .com Trang 312www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 37: 6 Đáp án câu 38 : 4.Quy lu t: ngo c vuông quay 90 đ thu n chi u kim đ ng h , d u ">" quay 90 đ ng c chi u kim đ ngậ ặ ộ ậ ề ồ ồ ấ ộ ượ ề ồh , "o" và "x" luân phiên đ i ch cho nhau.ồ ổ ỗĐáp án câu 39: Hình 1. t hình đ qua hình cam kim 1 quay ng c chìu kim đ ng h 1 góc 90 đ , kim còn ừ ỏ ượ ồ ồ ộl i quay theo chìu kiem đ ng h góc 45 đ , ti p t c t i hình cu i cùng s là hình 1ạ ồ ồ ộ ế ụ ớ ố ẽĐáp án câu 40: 720.L y s đ u tiên nhân 1, s ti p theo nhân 2, ti p nhân 3 r i ti p t c nh v y đ n s ấ ố ầ ố ế ế ồ ế ụ ư ậ ế ố120 thì nhân 6 => k t qu là 720ế ảCâu 41: Tìm hình khác v i các hình còn l i?ớ ạCâu 42: Hình nào ghép đ c v i hình màu xanh trong ô sau?ượ ớCâu 43: Hình nào thích h p đi n vào d u ?ợ ề ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 313www.thuvienhoclieu .comCâu 44: Ch n hình thích h p đi n vào ch tr ng?ọ ợ ề ỗ ốCâu 45: Tìm s thích h p đi n vào hình cu i cùng.ố ợ ề ốĐáp án câu 41: D. A gi ng Eố www.thuvienhoclieu .com Trang 314www.thuvienhoclieu .comB gi ng FốC gi ng ốGĐáp án câu 42: Hình 4Đáp án câu 43: D. T ng các hình nh c t gi a b ng t ng 2 c t ngoài ! ổ ỏ ở ộ ữ ằ ổ ộĐáp án câu 44: Đáp án 1Đáp án câu 45: S 6,S bên d i chính là s hình tam giác có hình bên trên ố ố ướ ố ởCâu 46: V trí b tr ng s là hình nàoị ỏ ố ẽCâu 47: v trí còn tr ng là s nào?Ở ị ố ốCâu 48: Tìm hình thích h p cho v trí có d u "?"ợ ị ấCâu 49: www.thuvienhoclieu .com Trang 315www.thuvienhoclieu .comCâu 50:Đáp án câu 46: B. S ch m c t cu i b ng tích s ch m 3 c t đ u!ố ấ ộ ố ằ ố ấ ộ ầĐáp án câu 47 : 4. T ng các dãy g m 4 ch s theo các đ ng chéo hay th ng đ u b ng 20.ổ ồ ữ ố ườ ẳ ề ằĐáp án câu 48: B. Quy lu t: Nh ng ô đc l p vào hình th nh t s bi n m t kh i hình th 2 và ậ ữ ấ ở ứ ấ ẽ ế ấ ỏ ứng c l i ượ ạ Đáp án câu 49: Đáp án câu 50: Câu 51: Hình nào khác so v i các hình còn l i?ớ ạCâu 52: N u Hình 1 t o ra Hình 2 thì Hình 3 s t o ra hình nào?ế ạ ẽ ạCâu 53: www.thuvienhoclieu .com Trang 316www.thuvienhoclieu .comCâu 54: Đi n hình thích h p vào d u h i ch mề ợ ấ ỏ ấCâu 55: www.thuvienhoclieu .com Trang 317www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 51: Hình FĐáp án câu 52:Hình AĐáp án câu 53: Hình AĐáp án câu 54: DĐáp án câu 55: 7.Quy lu t.17*5=85ậCâu 56: Đi n s thích h p vào d u h i ch m?ề ố ợ ấ ỏ ấCâu 57: S nào c n đi n vào d u ?ố ầ ề ấCâu 58: www.thuvienhoclieu .com Trang 318www.thuvienhoclieu .comCâu 59: Câu 60: Đáp án câu 56: Quy lu t: : S trên cùng bên trái x 3 = s d i cung bên ậ ố ở ố ở ướph i S trên cùng bên ph i x 2 = s d i cùng bên tráiả ố ở ả ố ở ướS trên cùng bên trái x 3 + 3 = s trên cùng bên ph iố ố ở ả=> Các s ph i tìm l n l t theo chi u kim đ ng h là 18;15;36ố ả ầ ượ ề ồ ồĐáp án câu 57: 13 www.thuvienhoclieu .com Trang 319www.thuvienhoclieu .comQuy lu t: s các đ nh tam giác và phía trong tam giác s gi m đi m t n a n u là s ch n ho c c ngậ ố ở ỉ ẽ ả ộ ử ế ố ẵ ặ ộthêm 2 n u là s l .ế ố ẻĐáp án câu 58: CĐáp án câu 59: 6Đáp án câu 60: DCâu 61:Câu 62: Hình thích h p đ đi n vào d u "?"ợ ể ề ấCâu 63: Các b n hãy s p x p các đ a danh sau v i tri u đ i t ng ng đã đ nh đô t i đóạ ắ ế ị ớ ề ạ ươ ứ ị ạ www.thuvienhoclieu .com Trang 320www.thuvienhoclieu .comCâu 64: Hình nào s đ c đi n vào d u "?" nhẽ ượ ề ấ ỉCâu 65: B n hãy đi n s thích h p vào d u ?ạ ề ố ợ ấĐáp án câu 61: 34.Gi i thích: 40 + 32 + 31 + 29 = 35 + 31 + 32 + ?ả www.thuvienhoclieu .com Trang 321www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 62 :A.Đ i ốx ng ứ Đáp án câu 63: 1a2c3d4b Đáp án câu 64: AĐáp án câu 65: 9. 9+7-4=12, 4+1-1=4, 5+6-2=9Câu 66:Câu 67: S thích h p đ đi n vào d u "?ố ợ ể ề ấCâu 68 : S nào c n đi n vào ?ố ầ ề www.thuvienhoclieu .com Trang 322www.thuvienhoclieu .comCâu 69: Hình nào còn thi u dãyế ở trênCâu 70: Hình nào còn thi u dãyế ở trênĐáp án câu 66: DĐáp án câu 67: 19.T ng các s bao quanh b ng s gi aổ ố ằ ố ở ữ www.thuvienhoclieu .com Trang 323www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 68: 52. T hàng 1 và c t 4 -> nhà - cam = 4 ừ ộT hàng 1 và c t 1 -> nhà - xe = 8 <=> cam - xe = 4ừ ộ=> Hàng 3: 72 - 2*8 - 4 = 52Đáp án câu 69: AĐáp án câu 70: CCâu 71: Lo i ra m i vòng tròn 1 s thích h pạ ỗ ố ợCâu 72: Câu 73: www.thuvienhoclieu .com Trang 324www.thuvienhoclieu .comCâu 74: Hình nào còn thi u dãy sau?ế ởCâu 75:S nào còn thi u "?"ố ế ở www.thuvienhoclieu .com Trang 325www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 71:A 58B 86Đáp án câu 72: B 12= 1+11( 45,50-59).Đáp án câu 73: 1,11213141516171819(s 1 gi a các s liên ti p ) 2,02122232( s 2 gi a các s ố ở ữ ố ế ố ở ữ ốliên ti p) v y s ti p theo là 425ế ậ ố ếĐáp án câu 74: 6.2=123.5=154.6=245.5=25-> EĐáp án câu 75: 8T ng các s ch n tr t ng các s ổ ố ẵ ừ ổ ốl ẻ Câu 76:Câu 77: Ch n hình thích h p đi n vào d u ?ọ ợ ề ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 326www.thuvienhoclieu .comCâu 78: Hãy tìm ph ng án s thích h p nh t cho hình sauươ ố ợ ấCâu 79: S nào thích h p đ đi n vào d u "?"ố ợ ể ề ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 327www.thuvienhoclieu .comCâu 80: Hình nào khác nh ng hình còn l iữ ạĐáp án câu 76: 1 7 6 3 4 5 2 8 Đáp án câu 77: BĐáp án câu 78: D vì các s trong dãy s t o thành m t dãy s tăng d nố ẽ ạ ộ ố ầĐáp án câu 79: 8. Quy lu t: m i hàng ngang, s l n nh t c a hàng b ng t ng 3 s còn l i; t ng t ậ ở ỗ ố ớ ấ ủ ằ ổ ố ạ ươ ựv i hàng d c.ớ ọĐáp án câu 80: AD,ce,gF đ u gi ng nhau ngoài hinh B ề ốCâu 81: Tìm s khác trong các s sauố ố www.thuvienhoclieu .com Trang 328www.thuvienhoclieu .comCâu 82: Hãy tìm s không thích h pố ợCâu 83: Tìm hình thích h p đi n vào d u?ợ ề ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 329www.thuvienhoclieu .comCâu 84: S nào c n đi n vào ?ố ầ ềCâu 85: S nào còn thi uố ếĐáp án câu 81: 7424: s đ u nhân s cu i ra 2 s gi a!ố ầ ố ố ố ở ữĐáp án câu 82 : A. các s còn l i đ u chia h t cho 9 riêng 2 s này thìố ạ ề ế ốkhông Đáp án câu 83: E. 2 hình ngay bên d i b nét trùng đk hình bênướ ỏtrênĐáp án câu 84: 11. phép tr hàng chéo nhau r i l y k t qu chia choừ ồ ấ ế ảnhau Đáp án câu 85: 27.S tâm b ng t ng các s trên đ ng tròn c aố ở ằ ổ ố ườ ủtâm đó Câu 86: B n hãy đi n m t ch cái còn thi u vào d u h i ch mạ ề ộ ữ ế ấ ỏ ấ(?) www.thuvienhoclieu .com Trang 330www.thuvienhoclieu .comCâu 87: Tìm s còn thi u hình ngoài cùng bên ph iố ế ở ảCâu 88: Tìm hình thích h p đi n vào d u ?ợ ề ấCâu 89: Tìm s c n đi n thích h p vào d u ?ố ầ ề ợ ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 331www.thuvienhoclieu .comCâu 90: Tìm hình còn thi uếĐáp án câu 86: H .trong H Chí MinhồĐáp án câu 87: 6Đáp án câu 88: BĐáp án câu 89: 6+1+3 => 10Đáp án câu 90: D, hàng th 3 là t ng 2 hàng đ u, d u trùng thì đ , d u ko trùng thì ứ ổ ầ ấ ể ấb ỏ Câu 91: Tìm hình còn thi uế www.thuvienhoclieu .com Trang 332www.thuvienhoclieu .comCâu 92: Tìm s còn thi u?ố ếCâu 93: Các b n hãy tìm s thích h p đ thay th vào X, Y, Z?ạ ố ợ ể ếCâu 94: Tìm s thích h p đi n vào d u ?ố ợ ề ấ www.thuvienhoclieu .com Trang 333www.thuvienhoclieu .comCâu 95:Đáp án câu 91: EĐáp án câu 92 :9.S chính gi a b ng t ng các s xung ố ữ ằ ổ ốquanh Đáp án câu 93: BĐáp án câu 94: 18.16+18=34Đáp án câu 95: DCâu 96: www.thuvienhoclieu .com Trang 334www.thuvienhoclieu .comCâu 97: B n hãy tìm hình thích h p đi n vào d u "?"ạ ợ ề ấCâu 98: Khi g p mi ng bìa vào, ta đ c hình h p nào phía d i?ấ ế ượ ộ ướ www.thuvienhoclieu .com Trang 335www.thuvienhoclieu .comCâu 99: Hình nào khác v i nh ng hình còn l i nh ?ớ ữ ạ ỉCâu 100: Tìm hình thích h pợĐáp án câu 96: AĐáp án câu 97: AĐáp án câu 98: DĐáp án câu 99: D có 4 nét,hình còn l i có 5ạnét Đáp án câu 100: FCâu 101: Tìm s cònố thi uếCâu 102: Tìm s thíchố h pợ www.thuvienhoclieu .com Trang 336www.thuvienhoclieu .comCâu 103: Tìm s thích h pố ợCâu 104: Tìm hình còn thi u?ế www.thuvienhoclieu .com Trang 337www.thuvienhoclieu .comCâu 105:Đáp án câu 101: 26.2*4+7=15 Đáp án câu 102: 4.8*2+8*6=64Đáp án câu 103: C.(3+6+2+1)-1=11.(5+4+3+2)-1=13Đáp án câu 104: CĐáp án câu 105: a =16,b=8Câu 106: www.thuvienhoclieu .com Trang 338www.thuvienhoclieu .comCâu 107: Câu 108: Câu 109: www.thuvienhoclieu .com Trang 339www.thuvienhoclieu .comCâu 110: Đáp án câu 106: E,vì m i hàng ngang có t ng các c nh =15ỗ ổ ạĐáp án câu 107: D.Vì có 1 khúc g ch ng lên c 2 khúcỗ ồ ảĐáp án câu 108:B vì G và F ghép l i, A và E ghép l i, C và D ghép l i. t t c đ u ra hình l c giác ạ ạ ạ ấ ả ề ụmàu camĐáp án câu 109: CĐáp án câu 110: 1Câu 111: www.thuvienhoclieu .com Trang 340www.thuvienhoclieu .comCâu 112: Câu 113: www.thuvienhoclieu .com Trang 341www.thuvienhoclieu .comCâu 114: Câu 115: Đáp án câu 111: Hình C (Vì trong hình A, B, D, E & F có 8 hình nh , ch duy nh t hình C có 9 hình ỏ ỉ ấnh ). ỏ Đáp án câu 112: 4.Vì có 6 mi ng gépếĐáp án câu 113: 7Đáp án câu 114: O, LMN t trái sang, OPQ t ph i sangừ ừ ảĐáp án câu 115: D. L yấ đ ngườ chéo 32223 c aủ hình vuông l nớ làm tr cụ đ iố x ng. ứCâu 116: www.thuvienhoclieu .com Trang 342www.thuvienhoclieu .comCâu 117: Câu 118: www.thuvienhoclieu .com Trang 343www.thuvienhoclieu .comCâu 119: Câu 120:Đáp án câu 116: 5.(4+6)/2=5Đáp án câu 117 : 13. www.thuvienhoclieu .com Trang 344www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 118: EĐáp án câu 119: B.D a vào các c p hình đ i x ng nhau,ch đ o màu cho ự ặ ố ứ ỉ ảnhau Đáp án câu 120: ACâu 121: Câu 122: www.thuvienhoclieu .com Trang 345www.thuvienhoclieu .comCâu 123: Câu 124: www.thuvienhoclieu .com Trang 346www.thuvienhoclieu .comCâu 125:Đáp án câu 121. D.Các hình khác có 2 que xanh d ng.Hình D có 1 xanh d ng.ươ ươĐáp án câu 122: AĐáp án câu 123: 6 .S bên trong vòng tròn b ng t ng các s bên trong tam giác tr s bên ngoài tam ố ằ ổ ố ừ ốgiác Đáp án câu 124: 6.Quy lu t (5+11+9+3+7)/5=7ậĐáp án câu 125: 6. T ng 2 tay = t ng đ u v i chân. hình th nh t 12+8 = 6+5+9 . hình 2 : 3 + 12=ổ ổ ầ ớ Ở ứ ấ Ở7+2+ x t đó=> x =15 - 9 = 6ừCâu 126:Câu 127: www.thuvienhoclieu .com Trang 347www.thuvienhoclieu .comCâu 128: Câu 129: Câu 130: www.thuvienhoclieu .com Trang 348www.thuvienhoclieu .comĐáp án câu 126: 15.S phút - s gi ố ố ờ10h25 (=) 25-10 =15Đáp án câu 127 : 7. S gi a b ng 2 l n t ng các s bên ngoài ố ở ữ ằ ầ ổ ốĐáp án câu 128 : 91.Các s còn l i là s nguyên tố ạ ố ốĐáp án câu 129: 35.S các s l và s các s ch n ghép l i.vd 53.Có 5 s l và 3 s ố ố ẻ ố ố ẵ ạ ố ẻ ốch n ẵ Đáp án câu 130: ACâu 131:Câu 132: www.thuvienhoclieu .com Trang 349www.thuvienhoclieu .comCâu 133: Câu 134: www.thuvienhoclieu .com Trang 350www.thuvienhoclieu .comCâu 135: Đi n s thích h p vào d u ?ề ố ợ ấĐáp án câu 131 : 32.vì 45 đ o ng c là 54,12 đ o ng cả ượ ả ượ là 21,. . 23 đ o ng c làả ượ 3Đáp án câu 132: 8 , vì tích hai số d iướ chia cho số trên là 15 Đáp án câu 133: 21.(7+6+5)=18;3+4+8=15;2+12+7=21 Đáp án câu 134: B.3+4=7.9+5=14 (át >K)Đáp án câu 135 ... 5. T ng t t c các ch s c a hàng d c và hàng ngang b ngổ ấ ả ữ ố ủ ọ ằ 45(1+2+3+4+5+6+7+8+9=45) www.thuvienhoclieu .com Trang 351

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận