Bộ câu hỏi ôn thi Đường Lên Đỉnh Olympia mới nhất (có đáp án)

3,723 42

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thi olympia#olympia#ôn thi

Mô tả chi tiết

Bộ câu hỏi đường lên đỉnh olympia có đáp án gồm 600 câu có đầy đủ các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Văn Học, Thể dục được soạn dưới dạng file Word và PDF gồm 36 trang. 

BỘ CÂU HỎI OLYMPIA

1. Khi ta gõ bàn phím bằng 10 ngón vị trí của 2 phím có gờ nổi F và J dùng để dặt ngón tay nào? Đáp án: ngón trỏ

2. Chị Thao, Nho, PHương Định là những nhân vật trong tác phẩm nào của nhà văn Lê Minh Khuê? Đáp án: Những ngôi sao xa xôi

3. Hãy cho biết tên gọi khác của nhà hát Opera?

Đáp án: Con Sò

4. Khi cùng tham gia giao thông xe cứu hỏa hay xe cứu thương được ưu tiên đi trước? Đáp án: xe cứu hỏa

5. G8 là gồm G7 và nước nào?

Đáp án: Nga

6.Tên môn nghệ thuật kịch hát cổ truyền của Trung Quốc? Đáp án: Kinh kịch

7. Ngày ' Ngưu lang Chức nữ ' là ngày bao nhiêu?Đáp án: Ngày 7 tháng 7

8. Đàn độc huyền là tên gọi khác của loại đàn nào?Đáp án: Đàn bầu

9. Nụ cười trong bức ảnh 'Nụ cười chiến thắng' nổi tiếng là của ai? Đáp án: Võ Thị Thắng

10. Đây là môn võ nào?

a. Môn võ này bắt nguồn từ Nhật Bản.

b. Môn võ này chủ yếu dùng tay khi đối kháng.

Nội dung

www.thuvienhoclieu .comB CÂU H I OLYMPIAỘ Ỏ 1. Khi ta gõ bàn phím b ng 10 ngón v trí c a 2 phím có g n i F và J dùng đ d t ngón tay nào?ằ ị ủ ờ ổ ể ặĐáp án: ngón trỏ2. Ch Thao, Nho, PH ng Đ nh là nh ng nhân v t trong tác ph m nào c a nhà văn Lê Minhị ươ ị ữ ậ ẩ ủKhuê? Đáp án: Nh ng ngôi sao xa xôiữ3. Hãy cho bi t tên g i khác c a nhà hát Opera?ế ọ ủĐáp án: Con Sò4. Khi cùng tham gia giao thông xe c u h a hay xe c u th ng đ c u tiên đi tr c?ứ ỏ ứ ươ ượ ư ướ Đáp án:xe c u h aứ ỏ5. G8 là g m G7 và n c nào?ồ ướĐáp án: Nga6. Tên môn ngh thu t k ch hát c truy n c a Trung Qu c? ệ ậ ị ổ ề ủ ố Đáp án: Kinh k chị7. Ngày ' Ng u lang Ch c n ' là ngày bao nhiêu?ư ứ ữ Đáp án: Ngày 7 tháng 78. Đàn đ c huy n là tên g i khác c a lo i đàn nào?ộ ề ọ ủ ạ Đáp án: Đàn b uầ9. N c i trong b c nh 'N c i chi n th ng' n i ti ng là c a ai?ụ ườ ứ ả ụ ườ ế ắ ổ ế ủĐáp án: Võ Th Th ngị ắ10. Đây là môn võ nào?a. Môn võ này b t ngu n t Nh t B n.ắ ồ ừ ậ ảb. Môn võ này ch y u dùng tay khi đ i kháng.ủ ế ốĐáp án: Karatedo11. V nh Cam Ranh n m đ a ph n t nh nào?ị ằ ở ị ậ ỉĐáp án: Khánh Hòa12. Đàn Tal là c a dân t c nào? ư ủ ộ Đáp án: Vân Ki u.ề13. “H Thiên Nga" là nh c ph m c a ai?ồ ạ ẩ ủ Đáp án: Tchaicovsky14. Thành ph C đô c a Nh t B n?ố ố ủ ậ ả Đáp án: Kyoto15. Đèo H i Vân c t ngang dãy núi nào c a Tr ng S n? Đáp án: dãy B ch Mãả ắ ủ ườ ơ ạ16. Gió Lào có tên khác là gì? Đáp án: Ph n Tây Namơ17. EQ là ch s dùng đ đo trí thông minh sáng t o hay trí thông minh c m xúc? Đáp án: tríỉ ố ể ạ ảthông minh c m xúcả www.thuvienhoclieu .com Trang 1www.thuvienhoclieu .com18. L c đ a nh nh t th gi i?ụ ị ỏ ấ ế ớ Đáp án: L c đ a Úcụ ị19. Đ o nào là đ o l n nh t trong các đ o vùng Caribe? ả ả ớ ấ ả Đáp án: Cuba20. Which month of the year doesnt have the 30th day? Đáp án: FebruaryTháng nào trong năm không có ngày th 30? Tháng 2ứ21. Tam giác kinh t mi n B c là?ế ề ắĐáp án: Hà N i-H i Phòng- Qu ng Ninhộ ả ả22. Vì sao xe ch xăng d u th ng có m t dây xích kim lo i kéo lê trên m t đ t?ở ầ ườ ộ ạ ặ ấĐáp án: trong quá tŕnh d ch chuy n có s c sát , vi c th dây s tV́ị ể ự ọ ệ ả ắcó tác d ng n i đ t có tác d ng không gây cháy n .ụ ố ấ ụ ổ 23. s ki n nào mà Tr n Qu c To n bóp nát qu cam?Ở ự ệ ầ ố ả ảĐáp án: H i ngh Bình Thanộ ị24. Bi u t ng linh v t c a Sea Games 22 t ch c l n đ u tiên Vi t Nam là?ể ượ ậ ủ ổ ứ ầ ầ ở ệĐáp án: Trâu vàng25. N c Vi t Nam múi gi th m y?ướ ệ ở ờ ứ ấĐáp án: 726. V lúa đ c tr ng vào đ u mùa l nh và thu ho ch vào đ u mùa nóng là v chiêm hya vụ ượ ồ ầ ạ ạ ầ ụ ụmùa? Đáp án:v chiêmụ27. Trên qu c huy c a n c ta hình nh nào t ng tr ng cho công nghi p?ố ủ ướ ả ượ ư ệ Đáp án: bánh răng28. "Tháng tám gi Cha, tháng ba gi M ". Cha và M trong câu ca dao trênỗ ỗ ẹ ẹlà nh ng ai?ữĐáp án: Tr n H ng Đ o - Li u H nhầ ư ạ ễ ạ29. Trong hóa h c, ng i ta th ng kí hi u khái ni m nào b ng ch AO? Đáp án: Obitan nguyênọ ườ ườ ệ ệ ằ ữtử30. According to the Vietnamese myth, the creation of banh chung was credited to whom? Đáp án:Lang Liêu31. Lo i r u nào là đ c s n c a Phú Qu c?ạ ượ ặ ả ủ ố Đáp án: R u simượ32.Ai là t ng th ng da đên đ u tiên c a n c công hòa Nam Phi? Nelson Mandelaổ ố ầ ủ ướ33.Qu c gia nào là ch nhà luân phiên c a APEC năm 2017? Đáp án:Vi t Namố ủ ủ ệ34. N i Tiên Dung và Ch Đ ng T bay lên tr i?ơ ử ồ ử ờĐáp án: Đ m D Tr chầ ạ ạ35. Khi x y ra cháy xăng ng i ta dùng n c hay cát đ d p l aả ườ ướ ể ậ ử Đáp án: cát www.thuvienhoclieu .com Trang 2www.thuvienhoclieu .com36. Nhào l n, thăng b ng, tung h ng hay o thu t là m t s tên g i các b môn thu c nghộ ằ ứ ả ậ ộ ố ọ ộ ộ ệthu t nào?ậ Đáp án: xi cế37. H i hát Quan H nào đ c t ch c t 11 đ n 13 tháng giêng âm l chộ ọ ượ ổ ứ ừ ế ịhàng năm ?Đáp án: H i Limộ38. Ngà voi là b ph n nào bi n đ i thành? Đáp án: răng c aộ ậ ế ổ ử39. Đ t n c nào châu Á đ c bi t đ n v i “ cu c cách m ng tr ng” ?ấ ướ ở ượ ế ế ớ ộ ạ ắĐáp án: n ĐẤ ộ40.S nguyên t l n nh t có 2 ch s là s nào?ố ố ớ ấ ữ ố ố Đáp án:9741. M t tháng có nhi u nh t bao nhiêu ngày ch nh t?ộ ề ấ ủ ậ Đáp án: 5 ngày42. Phèn chua là mu i kép c a nh ng kim lo i nào?ố ủ ữ ạ Đáp án: K&Al43.Trong t nhiên duy nh t nguyên t nào có đ ng v không ch a notron trong c u t o h t nhânự ấ ố ồ ị ứ ấ ạ ạnguyên t ?ử Đáp án: Hidro44. Khi m t ng i th c hi n t th tr ng cây chu i v a ăn th c ăn có đi xu ng d dày hayộ ườ ự ệ ư ế ồ ố ừ ứ ố ạkhông? Đáp án:có45. Nhân v t nào trong văn h c Vi t Nam có túi đ ng đ y gió trăng ?ậ ọ ệ ự ầĐáp án: Kim Tr ngọ46. S t nhiên nh nh t chia h t cho t t c các s : 1,2,4,5, 10,20,25 là s nào?ố ự ỏ ấ ế ấ ả ố ố Đáp án: 10047. Trong s thi Ôđixê. Con trai c a Uy lit x có tên là gì?ử ủ ơĐáp án: Tê lê mác48. Ng i đã b kh i t hình s và đem ra xét x tr c tòa án đ c g i là gì? Đáp án: b cáoườ ị ở ố ự ử ướ ượ ọ ị49. “Cò l ” là đi u dân ca mi n nào c a n c ta? Đáp án: Mi n B cả ệ ề ủ ướ ề ắ50. Hai đ ng chéo c a hình thoi t o v i nhau 1 góc bao nhiêu đ ? Đáp án:ườ ủ ạ ớ ộ 90 độ51. Đi n t vào ch tr ng: Đ ng năng c a v t là năng l ng do v t... mà cóề ừ ỗ ố ộ ủ ậ ượ ậ ? Đáp án:Dichuy n/ chuy n đ ngể ể ộ52. Đi m nào cách đ u t t c các đi m trên 1 đ ng tròn? Đáp án:tâmể ề ấ ả ể ườ53. Hoa p lang là tên g i khác c a lo i hoa này?ơ ọ ủ ạĐáp án: Hoa g oạ54. M i m t đòn b y c n có 1 đi m đ quay quanh g i là gì?ỗ ộ ẩ ầ ể ể ọ Đi m t aể ự www.thuvienhoclieu .com Trang 3www.thuvienhoclieu .com55. L u huỳnh đioxit (SO2) là m t trong s các nguyên nhân gây nên hi n t ng thiên nhiênư ộ ố ệ ượnguy hi m n o?ể ả M a axitư56. Loài bò sát duy nh t tim có 4 ngăn ?ấ Đáp án: Cá s uấ57. M i múi gi r ng bao nhiêu đ kinh tuy n?ỗ ờ ộ ộ ế Đáp án:15 độ58. Nhà H u Lê đ c thành l p sau th ng l i c a cu c kh i nghĩa nào? Đáp án:ậ ượ ậ ắ ợ ủ ộ ở Lam S nơ59. Nguyên t hóa h c nào có đ âm đi n l n nh t? Đáp án:ố ọ ộ ệ ớ ấ Flo60. B ph n nào trong c th th n l n có kh năng m c l i? Đáp án:ộ ậ ơ ể ằ ằ ả ọ ạ Đuôi61. M c a loài đ ng v t nào có màu xanh ?ỡ ủ ộ ậ Đáp án: Cá s uấ62. Ai đ c coi là ông t c a ngh thu t tu ng ?ượ ổ ủ ệ ậ ồ Đáp án: Đào Duy Từ63. N c nào duy nh t trên th gi i có 3 th đô? ướ ấ ế ớ ủ Đáp án: Nam phi64. Ai là ng i đ i di n cho chính quy n Vi t Nam C ng hòa đ c l i đ u hàng vào tr aườ ạ ệ ề ệ ộ ọ ờ ầ ư30/4/1975? Đáp án: T ng th ng D ng Văn Minhổ ố ươ65. Ngày 30/4/ 2018 k ni m bao nhiêu năm ngày gi i phóng mi n nam th ng nh t đ t n c?ỉ ệ ả ề ố ấ ấ ướĐáp án: 43 năm67. Trong các t sau t nào không ph i là t láy: lanh chanh, l p đ p, t i t t? Đáp án:t i t từ ừ ả ừ ộ ộ ươ ố ươ ố68. “ C xe tăng” là tên g i c a đ i bóng nào? ? Đáp án:ỗ ọ ủ ộ Đ cứ69. Màu c a phenolphtalein trong dung d ch khi đ pH l n h n ho c b ng 8.3 có màu gì?ủ ị ộ ớ ơ ặ ằH ngồ70. T tiên c a loài chim là loài nào ?ổ ủĐáp án: Bò sát71. Loài cá nào bi n có th bay đ c?ở ể ể ượ Cá chu nồ72. What is the hottest season of the year? Summer (mùa h )ạ73. T nh nào là t nh duy nh t Tây Nguyên không có đ ng biên gi i qu c t ?ỉ ỉ ấ ở ườ ớ ố ế Lâm Đ ngồ74. Đ tu i đ c b t đ u xét k t n p Đ ng là bao nhiêu?ộ ổ ượ ắ ầ ế ạ ả 1875. Đ a danh nào sau đây ch a đ c công nh n là di s n th gi iị ư ượ ậ ả ế ớa. Khu đ n tháp M S nề ỹ ơb. ph c H i Anố ổ ộc. ph c Hà N iố ổ ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 4www.thuvienhoclieu .comd. V nh H Longị ạĐáp án: c. ph c Hà N iố ổ ộ76. Trong lãnh th c a Italia có 2 qu c gia đ c l p là San Marino và qu c gia nào?ổ ủ ố ộ ậ ố Vanticăng77. What is H2O more commonly known as? Water (n c)ướ78. Lo i axit nào có trong d ch v ? Đáp án:ạ ị ị HCl79. Đ a danh nào mà tên c a nó có nghĩa là cát vàng đây là bãi bi n đ p, v a mu i quan tr ngị ủ ể ẹ ự ố ọc a mi n Trung năm t nh Qu ng Ngãi? Đáp án:ủ ề ở ỉ ả Sa Huỳnh80. Which word describes bad dream? Đáp án: Nightmare (ác m ng)ộ81. Áp su t trong bình đ ng ch t l ng cao nh t v trí nào c a bình?ấ ự ấ ỏ ấ ở ị ủ Đáy bình82. V vua nào đã đ i tên n c ta t Đ i Vi t thành Vi t Nam vào năm 1804? Đáp án:ị ổ ướ ừ ạ ệ ệ GiaLong83. T bào ch a có màng ngăn cách gi a vùng nhân và t bào ch t là t bào nào?ế ư ữ ế ấ ế T bàoếnhân sơ84. Rùa u ng n c b ng gì ?ố ướ ằ Đáp án: Mũi85. phía nam c a Châu Âu đ c bao b c b i bi n Đen,bi n Caspi và bi n nào?ủ ượ ọ ở ể ể ể Đ a TrungịH iả86. N u m t tam giác có đ dài 3 c nh là a,b,c thi tam giác th 2 có đ dài 3 c nh là 2a,2b,2c cóế ộ ộ ạ ứ ộ ạdi n tích g p m y l n tam giác ban đ u?ệ ấ ấ ầ ầ 4 l nầ87. Đ t n c có b ti u thuy t l ch s l n nh t th gi i ?ấ ướ ộ ể ế ị ử ớ ấ ế ớĐáp án: Nga ( ti u thuy t “chi n tranh và hoà bình” )ể ế ế88. Ch th nào d i đây sáng t o nên các giá tr v t ch t và tinh th n c a xã h iủ ể ướ ạ ị ậ ấ ầ ủ ộA. Các nhà khoa h c B. Con ng iọ ườC. Th n linh D. Ng i lao đ ngầ ườ ộĐáp án: B Con ng iườ89. Văn b n ghi trên đá còn đ c g i là:ả ượ ọa. Văn ki n b. Văn phong c. Văn ch ng ệ ươ d. Văn bia90. What direction is the opposite of South? North (h ng b c)ướ ắ91. Ng i Ai C p tôn th con s m y ?ườ ậ ờ ố ấ Đáp án: S 7ố92. L h i Lam Kinh (Thanh Hóa) là l h i t ng nh v anh hùng nào?ễ ộ ễ ộ ưở ớ ị Lê L iợ www.thuvienhoclieu .com Trang 5www.thuvienhoclieu .com93. Ph c H i An n m h l u con sông nào?ố ổ ộ ằ ở ạ ư Thu B nồ94. What do you call a baby dog? Puppy95. Mix yellow paint and blue paint together. What color do you get? Đáp án:Green96. Máy đo n ng đ c n là v t d ng c n thi t đ các CSGT ki m tra n ng đ r u trong h iồ ộ ồ ậ ụ ầ ế ể ể ồ ộ ượ ơth c a các tài x . B n hãy cho bi t trong máy đo n ng đ c n có hóa ch t nào mà có th phátở ủ ế ạ ế ồ ộ ồ ấ ểhi n ra r u ?ệ ượ CrO397. T nh nào đ c coi là trung tâm c a ngh thu t hát xoan? Đáp án:ỉ ượ ủ ệ ậ Phú Thọ98. T bào nào là lo i t bào dài nh t trong c th ng i? Đáp án:ế ạ ế ấ ơ ể ườ T bào th n kinhế ầ99. Câu nói : “m t ng i vì m i ng i , m i ng i vì m t ng i ” là câu nói b t hộ ườ ọ ườ ọ ườ ộ ườ ấ ủtrong tác ph m nào ?ẩĐáp án: Ba chàng ng lâm pháo thự ủ100. Áp su t khí quy n t i m t n c bi n b ng bao nhiêu atm? Đáp án:1ấ ể ạ ặ ướ ể ằ101. Bác H t ng là nhà giáo . Ng i d y tr ng nào ?ồ ừ ườ ạ ở ườĐáp án: D c Thanhụ102: Dirichlet là ng i n c nào ?ườ ướĐáp án: Đ cứ103: B ph n nào trên c th con ng i không có c ?ộ ậ ơ ể ườ ơĐáp án: Ta104: N m bên dãy Hoàng Liên S n, Mù Căng Ch i là huy n vùng sâu vùng xa c a t nhằ ơ ả ệ ủ ỉĐáp án: Yên Bái105: Khi v trí M t Tr i, M t Trăng, Trái Đ t có v trí nh th nào thì dao đ ng c a th y tri u làị ặ ờ ặ ấ ị ư ế ộ ủ ủ ềl n nh tớ ấĐáp án: Th ng hàngằ106 Mâm ngũ qu t ng tr ng cho đi u gì ?ả ượ ư ềĐáp án: Phúc L c Th Khang Ninhộ ọ107: Cáp quang là dây d n sáng ng d ng hi n t ng gì đ truy n tín hi u trong thông tinẫ ứ ụ ệ ượ ể ề ệĐáp án: Ph n x toàn ph nả ạ ầ108: Câu ca dao v n n gi c c p:"Th ng em anh cũng mu n vô/S truông nhà H , sề ạ ặ ướ ươ ố ợ ồ ợphá............" www.thuvienhoclieu .com Trang 6www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Tam Giang109: Khi r i t do v t b lêch v ph ng nàoơ ự ậ ị ề ươĐáp án: Đông110: Môn bóng r ra đ i n c nào ?ổ ờ ở ướĐáp án: Mĩ111: Khi hoà tan amoni nitrat vào n c, nhi t đ dung d ch s thay đ i nh th nào?ướ ệ ộ ị ẽ ổ ư ếĐáp án: Gi mả112: Câu nói “ hi n tài là nguyên khí qu c gia ” là c a ai ?ề ố ủĐáp án: Thân Nhân Trung113: S electron t i đa có th ch a trong l p p:ố ố ể ứ ớĐáp án: 6114: Thu ngân đ c xem là dung môi c a các kim lo i vì các kim lo i d tan vào thu ngân ỷ ượ ủ ạ ạ ễ ỷ ởnhi t đ th ng đ t o nên h p kim mà ng i ta th ng g i là..............ệ ộ ườ ể ạ ợ ườ ườ ọĐáp án: H n h ngỗ ố115: “Ng ti u y thu t v n đáp” là tác ph m c a ai?ư ề ậ ấ ẩ ủĐáp án: Nguy n Đình Chi uễ ể116. Trong m t tháng, có ba ngày th ba đ u là s nguyên t . H i ngày đ u tiên c a tháng đó làộ ứ ề ố ố ỏ ầ ủth m y ? Ch nh tứ ấ ủ ậ117. Cách m ng t s n đ u tiên trên th gi i di n ra n c này ?ạ ư ả ầ ế ớ ễ ở ướĐáp án: Hà Lan118. ... là toàn b các alen c a t t c các gen trong qu n th . V n genộ ủ ấ ả ầ ể ố119. Ai là ng i đ u tiên tiên đoán n c ta tên là Vi t Nam ?ườ ầ ướ ệĐáp án: Nguy n B nh Khiêmễ ỉ120.Cu c kh i nghĩa Lý Bí di n ra năm 542 nh m ch ng l i s cai tr c a tri u đ i nào Trungộ ở ễ ằ ố ạ ự ị ủ ề ạ ởQu c ? Nhà L ngố ươ121. Khi pha loãng dung d ch ch t đi n ly y u thì đ đi n ly thay đ i nh th nào ? .Gi mị ấ ệ ế ộ ệ ổ ư ế ả122. B phim truy n hình "Trò đ i" đ c chuy n th t nh ng tác ph m c a nhà văn nào ? Vũộ ề ờ ượ ể ể ừ ữ ẩ ủTr ng Ph ngọ ụ www.thuvienhoclieu .com Trang 7www.thuvienhoclieu .com123. C n ít nh t bao nhiêu que diêm b ng nhau đ x p thành hình có 4 tam giác đ u? 6 que diêmầ ấ ằ ể ế ề124. Ngôi đ n nào là bi u t ng c a tình yêu vĩnh c u?ề ể ượ ủ ửĐáp án: Taj Mahal (Ân Đ )ộCâu 125. Múa s p là lo i hình ngh thu t đ c s c c a dân t c nào?ạ ạ ệ ậ ặ ắ ủ ộĐáp án: M ngườCâu 126. T s gi a s phân t phân ly ra ion và s phân t hòa tan đ c g i là gì ? Đ đi n lyỷ ố ữ ố ử ố ử ượ ọ ộ ệCâu 127. Đ ng c ng s n đ u tiên đ c thành l p khu v c Đông Nam Á t i n c nào ?ả ộ ả ầ ượ ậ ở ự ạ ướIndonesiaCâu 128. Các nguyên t kim lo i nhóm B đ c g i là gì ? Kim lo i chuy n ti pố ạ ở ượ ọ ạ ể ếCâu 129. Cu c cách m ng ch t xám n Đ nh ng năm 1990 là nh ng thành t c trên lĩnh v cộ ạ ấ ở Ấ ộ ữ ữ ự ựnào ? Công ngh thông tinệCâu 130. Ngh l Gi T Hùng V ng m ng 10 tháng 3 âm l ch đ c áp d ng t năm nào?ỉ ễ ỗ ổ ươ ồ ị ượ ụ ừĐáp án: Năm 2007Câu 131. Hi n t ng nào đ c xem là "tai h a t t y u c a cây"? Thoát h i n cệ ượ ượ ọ ấ ế ủ ơ ướCâu 132. "Th y đình" là sân kh u c a lo i hình ngh thu t nào ? Múa r i n củ ấ ủ ạ ệ ậ ố ướCâu 133. N u chia kh i gi y A0 thành 4 ph n b ng nhau, ta đ c kh i gi y nào ? A2ế ố ấ ầ ằ ượ ố ấCâu 134. Tên c a sa m c l n nh t châu Á là gì?ủ ạ ớ ấĐáp án: Sa m c Go bi Mông cạ ở ổCâu 135. L ch d ng xu t hi n s m nh t qu c gia nào?ị ươ ấ ệ ớ ấ ở ốĐáp án: Ai C pậCâu 136. T di n có các c nh vuông góc v i nhau t ng đôi m t đ c g i là t di n ... T di nứ ệ ạ ớ ừ ộ ượ ọ ứ ệ ứ ệtr c tâmựCâu 137. Ngày 21/4 đ c Chính ph ch n là Ngày sách Vi t Nam đ k ni m ngày phát hànhượ ủ ọ ệ ể ỷ ệcu n sách nào c a ch t ch H Chí Minh vào ngày 21/4/1927 ? Đ ng kách m nhố ủ ủ ị ồ ườ ệCâu 138."S ng trong đ i s ng c n có m t t m lòng" là l i ca trong nh c ph m nào c a Tr nhố ờ ố ầ ộ ấ ờ ạ ẩ ủ ịCông S n ? Đ gió cu n điơ ể ốCâu 139. B phim đ u tiên c a đi n nh cách m ng Vi t Nam là ...? Chung m t dòng sôngộ ầ ủ ệ ả ạ ệ ộCâu 140. Đ dài bán kính đ ng tròn b ng ... đ dài đ ng kính? 1/2ộ ườ ằ ộ ườCâu 141. Truy n "Con cáo và chùm nho" c a Aesop thu c th lo i gì ? Truy n ng ngônệ ủ ộ ể ạ ệ ụ www.thuvienhoclieu .com Trang 8www.thuvienhoclieu .comCâu 142. ... là kh năng t b o v đ c bi t c a c th ch ng l i các tác nhân gây b nhả ự ả ệ ặ ệ ủ ơ ể ố ạ ệkhi chúng xâm nh p vào c th .Đáp án Mi n d chậ ơ ể ễ ịCâu 143. V c a Tôn Trung S n là ai?ợ ủ ơĐáp án: T ng Khánh LinhốCâu 144. Th m t electron không v n t c ban đ u vào đi n tr ng. Electron đó s chuy n đ ngả ộ ậ ố ầ ệ ườ ẽ ể ột đi m có đi n th ... đ n đi m có đi n th ... Đáp án cao đ n th pừ ể ệ ế ế ể ệ ế ế ấCâu 145. Hi p khí đ o là tên khác c a môn võ nào ? Aikidoệ ạ ủCâu 146. Con sông nào ch y qua 10 n c châu Âu và 3 th đô ? Sông Danubeả ướ ủ147. B n giao h ng “Anh hùng” Beethoven sáng tác ban đ u t ng cho 1 v t ng n c nàoả ưở ầ ặ ị ướ ướĐáp án: Pháp(Napoleon Bon na Pac)Câu 148. Gi i qu n v t nào có l ch s lâu đ i nh t th gi i ? Wimbledonả ầ ợ ị ử ờ ấ ế ớCâu 149. Đ ng đ t kèm theo s d ch chuy n các m ng n n đáy đ i d ng là nguyên nhân gâyộ ấ ự ị ể ả ề ở ạ ươnên hi n t ng thiên nhiên nào đ i d ng ? Sóng th nệ ượ ở ạ ươ ầCâu 150.Có bao nhiêu s h ng trong dãy s 8,13,18,23 .....,63,68 ? 13 s h ngố ạ ố ố ạCâu 151: Sông Mê Kông ch y qua m y n c?ả ấ ướĐáp án: 6Câu 152: Nhà khoa h c Fermi đ c coi là cha đ c a lo i vũ khí nàoọ ượ ẻ ủ ạĐáp án: Bom nguyên tửCâu 153:. Cây c u b c qua sông Thames Anhầ ắ ởĐáp án: TowerCâu 154: Li t s Đ ng Thùy Trâm đã chi n đ u và hy sinh đâu?ệ ỹ ặ ế ấ ởĐáp án: Đ c Ph - Qu ng Ngãiứ ổ ảCâu 155: .… là c ng duy nh t trong 5 c ng Hoàng thành Thăng Long còn sót l i đ nổ ấ ổ ạ ếngày nay. Đáp án: b c mônắCâu 156: H i th ......do Lê L i và 18 đ ng chí cùng chí h ng t ch c vào tháng 3 năm 1416,ộ ề ợ ồ ướ ổ ứm c đích là t cáo tr i đ t, k t nghĩa anh em, nguy n h p s c phát đ ng kh i nghĩa ch ng áchụ ế ờ ấ ế ệ ợ ứ ộ ở ốđô h c a nhà Minh.ộ ủĐáp án: Lũng Nhai www.thuvienhoclieu .com Trang 9www.thuvienhoclieu .comCâu 157: L h i Khai n Đ n Tr n di n ra t nh nào?ễ ộ Ấ ề ầ ễ ở ỉĐáp án: Nam Đ nhịCâu 158: “Quan Âm Th Kính” là v di n n i ti ng c a th lo i : ị ở ễ ổ ế ủ ể ạĐáp án: ChèoCâu 159: Bàn đ đ u tiên c a n c ta?ồ ầ ủ ướ Đáp án: H ng Đ cồ ứCâu 160: Sa m c nào khô h n nh t th gi i?ạ ạ ấ ế ớ Đáp án: AtacamaCâu 161: What is the queen of sports:Đáp án: AthleteCâu 162: Chi n d ch Biên gi i di n ra vào năm nàoế ị ớ ễĐáp án: 1950Câu 163: Là c c m trên nóc h m Đ Cát có ch gìờ ắ ầ ờ ứĐáp án: Quy t chi n quy t th ngế ế ế ắCâu 164:.... là l p v t ch t t i x p b m t l c đ a, đ c đ c tr ng b i đ phìớ ậ ấ ơ ố ở ề ặ ụ ị ượ ặ ư ở ộĐáp án: th nh ng quy nổ ưỡ ểCâu 165: Ng i phát minh ra đ ng c đ t trong?ườ ộ ơ ốĐáp án: Otto(Đ c)ứCâu 166: Quê h ng c a hãng đi n tho i Nokiaươ ủ ệ ạĐáp án: Ph n LanầCâu 167: Nhóm ch t h u c ph c t p nh t, chi m l ng nhi u nh t trong ch t nguyên sinh, cóấ ữ ơ ứ ạ ấ ế ượ ề ấ ấvai trò quan tr ng nh t đ i v i c u trúc và ch c năng c a t bào.ọ ấ ố ớ ấ ứ ủ ếĐáp án: ProteinCâu 168: M t công c đ phát hi n nh ng ch n đ ng c a trái đ t?ộ ụ ể ệ ữ ấ ộ ủ ấĐáp án: Đ a ch n kị ấ ếCâu 169: Dòng sông đ c xem là m t trong nh ng bi u t ng c a n c Nga, có giá tr t iượ ộ ữ ể ượ ủ ướ ị ướn c, giao thông, th y đi n và du l ch?ướ ủ ệ ịĐáp án: VolgaCâu 170: “ Văn h c c a qu c gia nào đ c xem là cái nôi c a n n văn h c?ọ ủ ố ượ ủ ề ọĐáp án: Hy l pạ www.thuvienhoclieu .com Trang 10www.thuvienhoclieu .comCâu 171: Khoáng s n đ c khai thác nhi u nh t t i Lào Caiả ượ ề ấ ạĐáp án: ApatitCâu 172: Nhân v t Thúy Ki u trong Truy n Ki u đã tr m mình con sông nào ?ậ ề ệ ề ẩ ởĐáp án: Sông Ti n Đ ngề ườCâu 173: Ng i ta dùng axit gì đ kh c lên th y tinhườ ể ắ ủĐáp án: HFCâu 174: Ti t di n 1 đo n dây tăng lên 2 l n, thì đi n tr đo n dây đó:ế ệ ạ ầ ệ ở ạĐáp án: gi m 2 l nả ầCâu 175: Ngôi chùa nào t i Hà N i có nghĩa là “Bông sen vàng”? ạ ộĐáp án: Chùa Kim LiênCâu 176: T nh nào có di n tích nh nh t VN?ỉ ệ ỏ ấ Đáp án: B c NinhắCâu 177: Nguyên nhân chính gây ra ng đ c khí thanộ ộĐáp án: COCâu 178: Khí có mùi tr ng th iứ ốĐáp án: H2SCâu 179: Sóng âm KHÔNG th truy n trong nh ng môi tr ng nàoể ề ữ ườĐáp án: Chân khôngCâu 180: H nào sâu nh t th gi i?ồ ấ ế ớ Đáp án: H BaicanồCâu 181: Nguy n Khuy n đã khóc ai trong câu th “Bác D ng thôi đã thôi r i”ễ ế ơ ươ ồĐáp án: B n-D ng Khuêạ ươCâu 182: Trong “B.nh Ngô đ i cáo”, Nguy n Trãi vi t “D b n thay, n c ... khôn r a s chạ ễ ế ơ ẩ ướ ử ạmùi” .Đi n ti p t còn thi u vào ch tr ng.ề ế ừ ế ỗ ốĐáp án: Đông H iảCâu 183: Nhà văn nào đ x ng nguyên lý "t ng băng trôi"ề ướ ảĐáp án: HemingwayCâu 184: Trong khai thác, ng i ta b m th gì vào đ ng ng đ hóa l ng l u huỳnhườ ơ ứ ườ ố ể ỏ ưĐáp án: N c siêu nóngướCâu 185 Con v t nào to nh t?ậ ấ Đáp án: Cá voi xan www.thuvienhoclieu .com Trang 11www.thuvienhoclieu .comCâu 186: Chi n d ch Đ ng s 18 còn g i là chi n d ch gì?ế ị ườ ố ọ ế ịĐáp án: Hoàng Hoa ThámCâu 187: Nhà nho nào đ c th Văn Mi u bên c nh Kh ng T ?ượ ờ ở ế ạ ổ ửĐáp án: Chu Văn AnCâu 188: Lycée du Protectorat (Tr ng Trung h c B o h ) là tên ban đ u chính th c c a tr ngườ ọ ả ộ ầ ứ ủ ườTHPT nào t i Hà N i ngày nay :ạ ộĐáp án: Chu Văn AnCâu 189: Loài thú duy nh t nào bi t đ tr ng?ấ ế ẻ ứĐáp án: Thú m v tỏ ịCâu 190: Đa giác(l i) nào có s đ ng chéo b ng s c nh?ồ ố ườ ằ ố ạĐáp án: Ngũ giácCâu 191: Theo Các Mác và Ăng-ghen đây là th i kỳ đ c coi là “b c ngo t ti n b vĩ đ i nh tờ ượ ướ ặ ế ộ ạ ất tr c đ n b y gi loài ng i ch a t ng th y, m t th i đ i c n đ n nh ng con ng i kh ngừ ướ ế ấ ờ ườ ư ừ ấ ộ ờ ạ ầ ế ử ườ ổl và đã sinh ra đ c nh ng con ng i kh ng l ”. Đó là th i kì nào?ồ ượ ữ ườ ổ ồ ờĐáp án: Ph c H ngụ ưCâu 192: Đ i tuy n Argentina đ c ví v i đi u nh y nào ?ộ ể ượ ớ ệ ảĐáp án: TangoCâu 193: Tác gi “Đ i Vi t s ký toàn th ”ả ạ ệ ử ưĐáp án: Ngô Sĩ Liên(hoàn thành năm 1479)Câu 194: Ba màu c b n g m : đ , xanh lam và …?ơ ả ồ ỏĐáp án: L cụCâu 195: Có bao nhiêu s có 3 ch s mà ch s hàng trăm b ng ch s hàng đ n v ?ố ữ ố ữ ố ằ ữ ố ơ ịĐáp án: 90Câu 196: Bác H nói “Các Vua Hùng đã có công d ng n c, bác cháu ta ph i cùng nhau gi l yồ ự ướ ả ữ ấn c” t i đ n Hùng vào năm bao nhiêu?ướ ạ ềĐáp án: 1954Câu 197: Sông L p là sông nào:ấĐáp án: V Hoàngị www.thuvienhoclieu .com Trang 12www.thuvienhoclieu .comCâu 198: N i sâu nh t c a trái đ t n m đ i d ng nào?...................................ơ ấ ủ ấ ằ ở ạ ươĐáp án: Thái Bình D ngươCâu 199: El Classico là tr n đ u gi a 2 đ i bóng nào ?ậ ấ ữ ộĐáp án: Barca – RealCâu 200: Trong l ch s n c ta, n c Đ i Ngu đ c thành l p năm nàoị ử ướ ướ ạ ượ ậĐáp án: 1400Câu 201: “Nh t Trí, nhì Vân, tam Lân, t C n” là ch b t đ i th b môn ngh thu t nàoấ ứ ẩ ỉ ộ ứ ạ ụ ở ộ ệ ậĐáp án: H i h aộ ọCâu 202: Theo Hoài Thanh, ai là nhà th m i nh t trong các nhà th M iơ ớ ấ ơ ớĐáp án: Xuân Di uệCâu 203: Tnú là nhân v t chính trong tác ph m nào c a Nguyên Ng c ?ậ ẩ ủ ọĐáp án: R ng xà nuừCâu 204: Ti u thuy t “T tâm” do ai vi tể ế ố ếĐáp án: Hoàng Ng c PháchọCâu 205: “ng i mà vùng t nh S n ta v n khen cái tài vi t ch r t nhanh và r t đ p…”là câuườ ỉ ơ ẫ ế ữ ấ ấ ẹnói v nhân v t nào trong 1 tác ph m c a Nguy n Tuân:ề ậ ẩ ủ ễĐáp án: Hu n CaoấCâu 206: Quá trình bi n đ i hóa h c c a các ch t h u c d i tác d ng c a các enzim g i làế ổ ọ ủ ấ ữ ơ ướ ụ ủ ọgì?Đáp án: Lên menCâu 207: “Lu n ng ” là t ng h p các l i d y c a aiậ ữ ổ ợ ờ ạ ủĐáp án: Kh ng Tổ ửCâu 208: Nh ng ch t thi t y u mà c th ng i c n ch v i 1 l ng nh (l ng l n gây raữ ấ ế ế ơ ể ườ ầ ỉ ớ ượ ỏ ượ ớđ c)ộĐáp án: VitaminCâu 209: Khi cho ammoniac ti p xúc v i axit clohidric s th y gìế ớ ẽ ấĐáp án: Khói tr ngắCâu 210: Ki u b Tú Bà b t nh t đâu?ề ị ắ ố ở www.thuvienhoclieu .com Trang 13www.thuvienhoclieu .comĐáp án: L u Ng ng Bíchầ ưCâu 211: Kim lo i đóng vai trò quan tr ng trong công nghi p nh cu i th k 19ạ ọ ệ ả ố ế ỷĐáp án: B cạCâu 212: Hãy cho bi t t h p phím t t dùng đ phóng to ký t đã ch n?ế ổ ợ ắ ể ự ọĐáp án: < Ctrl + Shift + > ho c( Ctrl + ] )ặCâu 213: Hi n t ng v t lý nào ch ng t ánh sáng có tính sóngệ ượ ậ ứ ỏĐáp án: Hi n t ng giao thoa ánh sángệ ượCâu 214: Hành tinh nào g n m t tr i nh t?ầ ặ ờ ấĐáp án: Sao Th yủCâu 215: Ngôi chùa đúc hoàn toàn b ng đ ng Vi t Nam ?ằ ồ ở ệĐáp án: Chùa Yên T .ửCâu 216: Có hai bình gi ng h t nhau, m t bình đ ng c n và bình kia đ ng thu ngân. N u d cố ệ ộ ự ồ ự ỷ ế ốcho 2 bình đ c n và thu ngân ch y ra thì bình đ ng ch t gì ch y ra v i t c đ cao h n?ể ồ ỷ ả ự ấ ả ớ ố ộ ơĐáp án: Nh nhauưCâu 217: Ng n núi cao nh t châu phiọ ấ ởĐáp án: KilimanjaroCâu 218: Kênh Xuye n i li n Đ a Trung H i và bi n nào?ố ề ị ả ểĐáp án: Bi n Để ỏCâu 219: H ng núi chính mi n b c n c taướ ở ề ắ ướĐáp án: Tây B c – Đông NamắCâu 220: eV là đ n v dùng đ đoơ ị ểĐáp án: Năng l ngượCâu 221: K o m ch nha làm t nguyên li u gìẹ ạ ừ ệ Đáp án: M m lúaầCâu 222: Nh c sĩ nào có nhi u sáng tác nh t v các ngành ngh ?ạ ề ấ ề ềĐáp án: Hoàng VânCâu 223: H n c ng t l n nh t Đông Nam Áồ ướ ọ ớ ấĐáp án: Bi n hể ồCâu 224: Tên hành tinh to nh t h m t tr i ?ấ ệ ặ ờ www.thuvienhoclieu .com Trang 14www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Sao M cộCâu 225: Tích 10 s t nhiên đàu tiên b ng bao nhiêu?ố ự ằ Đáp án: 0Câu 227: Con sông đ c coi là biên gi i t nhiên c a Lào & Thái Lanượ ớ ự ủĐáp án: MekongCâu 228: Tháp n c đ c coi là biên gi i t nhiên c a M và Canadaướ ượ ớ ự ủ ỹĐáp án: NiagaraCâu 229: Nêu tên hi n t ng ánh sáng b thay đ i h ng khi đi qua m t phân cách c aệ ượ ị ổ ướ ặ ủhai môi tr ng?ườĐáp án: Khúc xạCâu 230: Who is the “King of Rock ‘n Roll”Đáp án: Elvis PresleyCâu 231: Hi n t i th gi i đang dùng lo i năng l ng chính nào?ệ ạ ế ớ ạ ượĐáp án: Nhiên li u hoá th chệ ạCâu 232: Công th c F=Bvq có tên là gì:ứĐáp án: LorentzCâu 234: Nguyên t nh t thi t ph i có trong các h p ch t h u cố ấ ế ả ợ ấ ữ ơĐáp án: CCâu 235: Ngu n s n xu t ankan ch y u hi n nay:ồ ả ấ ủ ế ệĐáp án: D u mầ ỏCâu 236: Có bao nhiêu s ch n có hai ch s khác nhau?ố ẵ ữ ốĐáp án: 41 s (Có 45 s ch n có hai ch s . 4 s trong đó có hai ch số ố ẵ ữ ố ố ữ ốgi ng nhau (22, 44, 66, 88) nên có 45- 4= 41 s ch n)ố ố ẵCâu 237: Trong chanh ch y u ch a axit nào?ủ ế ứĐáp án: citricCâu 238: H p kim c a s t ít b ăn mòn nh tợ ủ ắ ị ấĐáp án: Inox www.thuvienhoclieu .com Trang 15www.thuvienhoclieu .comCâu 239: Nh n phím Caps Lock trên bàn phím máy tính tr c r i ti n hành so n th o văn b nấ ướ ồ ế ạ ả ảthì ch trong văn b n y s hi n th nh th nào?ữ ả ấ ẽ ể ị ư ếĐáp án: T t c đ u là ch in hoaấ ả ề ữCâu 240: Tác ph m "S ng nh Anh" n i ti ng m t th i c a nhà văn Tr n Đình Vân nói v nhânẩ ố ư ổ ế ộ ờ ủ ầ ềv t l ch s nàoậ ị ửĐáp án: Nguy n Văn Tr iễ ỗCâu 241: Đi n ti p vào câu th sau:ề ế ơT H u: “9 năm làm m t..../nên vành hoa đ nên thiên s vàng”ố ữ ộ ỏ ửĐáp án: Đi n BiênệCâu 242: Đ b o qu n kim lo i Na, ng i ta ngâm vào …ể ả ả ạ ườĐáp án: D uầCâu 243: Nhà th nào làm bài văn t s ng v ?ơ ế ố ợĐáp án: Tú X ngươCâu 244: Đi n ti p vào câu th sau: “…là b nh c a tôi yêu nàng” (Nguy n Bính)ề ế ơ ệ ủ ễĐáp án: T ng tươ ưCâu 245: Ngay sau thành công c a Cách m ng tháng Tám, Chính ph ta đã phát đ ng phong tràoủ ạ ủ ộnào đ đ ng viên tài chính trong nhân dân?ể ộĐáp án: Tu n l vàngầ ễCâu 246: Vi t Nam b t đ u b c vào th i kỳ đ i m i t năm nào ?ệ ắ ầ ướ ờ ổ ớ ừ Đáp án: 1986Câu 247: Thành ph Hà N i hi n nay có 1 th xã (S n Tây), 18 huy n và bao nhiêu qu n?ố ộ ệ ị ơ ệ ậĐáp án: 10Câu 248: Cây gì cho chúng ta sô cô la, cây này đ c tr ng nhi u nh t đâu ?ượ ồ ề ấ ởĐáp án: Cây ca cao, t i BrazilạCâu 249: Thu c kháng sinh đ u tiên trên th gi i đ c phát minh vào năm 1928ố ầ ế ớ ượĐáp án: PenicilinCâu 250: Trong chi n d ch Đi n Biên Ph , ng i anh hùng nào đã l y thân mình đ c upháo?ế ị ệ ủ ườ ấ ể ứĐáp án: Tô Vĩnh Di nệ Câu 251: Đ o c n c thu c t nh nào?ả ồ ỏ ộ ỉĐáp án: Qu ng Trả ịCâu 252: Gi i th ng cao nh t dành cho các b phim tham d liên hoan phim Vi t Nam:ả ưở ấ ộ ự ệ www.thuvienhoclieu .com Trang 16www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Bông sen vàngCâu 253: B phim Em bé Hà N i nói đ n chi n d ch quân s nào ?ộ ộ ế ế ị ựĐáp án: Đi n Biên Ph trên khôngệ ủCâu 254:. Đi n sô ti p theo vào dãy sau: 1, 3, 6, 10, 15, ?ề ếĐáp án: 21Câu 255: S th t b i c a cu c kh i nghĩa nào (9-2-1930) đánh d u s ch m d t nh h ng c aự ấ ạ ủ ộ ở ấ ự ấ ứ ả ưở ủh t t ng t s n, xác l p nh h ng c a h t t ng vô s n trong cách m ng Vi t Nam.ệ ư ưở ư ả ậ ả ưở ủ ệ ư ưở ả ạ ệĐáp án: Yên BáiCâu 256: Th i Lý, Tr n có b n công trình b ng đ ng n i ti ng c a n c Đ i Vi t đ cg i làờ ầ ố ằ ồ ổ ế ủ ướ ạ ệ ượ ọ“An Nam t khí” đó là chuông Quy Đi n, v c Ph Minh, t ng Ph t Quỳnh Lâm và công trìnhứ ề ạ ổ ượ ậnào?Đáp án: Tháp Báo ThiênCâu 257: C u Long Biên do ai thi t kầ ế ếĐáp án: EiffelCâu 258: Lãnh đ o phong trào Đông Kinh nghĩa th cạ ụĐáp án: L ng Văn CanươCâu 259: Đ i h i th thao Châu Á l n đ u tiên t ch c vào năm nào. đâu?ạ ộ ể ầ ầ ổ ứ ởĐáp án: 1951 NiuĐêLi n Đ .ở Ấ ộCâu 260: Đàn T r ng là nh c c c a dân t c nào?ơ ư ạ ụ ủ ộĐáp án: BaNa-Còn có tên khác là đàn Khinh KhungCâu 261: Vi t Nam gia nh p FIFA vào năm nào?ệ ậĐáp án: 1964Câu 262: “G ” là bi t danh c a CLB nàoỗ ệ ủĐáp án: Hoàng Anh Gia LaiCâu 263: Tên ban đ u c a nhân v t này là Shelling Fordầ ủ ậĐáp án: Sherlock HolmesCâu 264: Ch s năng l c c nh tranh c p t nh vi t t t là gìỉ ố ự ạ ấ ỉ ế ắĐáp án: PCI www.thuvienhoclieu .com Trang 17www.thuvienhoclieu .comCâu 265: Quá trình chuy n t hidrocacbon m ch h thành m ch vòng g i là gìể ừ ạ ở ạ ọĐáp án: ReformingCâu 266: Nam Cao nh c đ n Tào Tháo trong 2 tác ph m là “Chí Phèo” vàắ ế ẩĐáp án: Đôi m tắCâu 267: Tác ph m c a Hoài Thanh – Hoài Chân ghi nh n l i nh ng tên tu i c a nhà th và bàiẩ ủ ậ ạ ữ ổ ủ ơth giá tr trong kho ng 1932 – 1941:ơ ị ảĐáp án: Thi nhân Vi t NamệCâu 268: Trong ph n ng h t nhân thì đ i l ng nào KHÔNG đ c b o toànả ứ ạ ạ ượ ượ ảĐáp án: Kh i l ngố ượCâu 269: Ngôi sao vàng 5 cánh xu t hi n l n đ u tiên trong bài th nào c a Bácấ ệ ầ ầ ơ ủĐáp án: Không ng đ củ ượCâu 270: Trong “Truy n c tích v loài ng i” c a Xuân Quỳnh, cái gì sinh ra tr c nh tệ ổ ề ườ ủ ướ ấĐáp án: Tr conẻCâu 271: Đo n trích “H nh phúc c a m t tang gia” trong “S đ ” c a Vũ Tr ng Ph ng vi t vạ ạ ủ ộ ố ỏ ủ ọ ụ ế ềđám tang aiĐáp án: C c Tụ ố ổCâu 272: Hóa ch t có tác d ng tr gàu trong d u g i đ uấ ụ ị ầ ộ ầĐáp án: ZnPTOCâu 273: H n h p th keo c a c a axit naphtenic và axit palmitic dùng làm vũ khíỗ ợ ể ủ ủĐáp án: NapanCâu 274: Pin quang đi n ho t đ ng d a vào hi n t ng v t lý nàoệ ạ ộ ự ệ ượ ậĐáp án: Quang d nẫCâu 275: Khí tr trong bóng đèn neon trong nhàơĐáp án: Ni tơCâu 276: Nhà th nào l n nh t mi n B c n c ta ? 47ờ ớ ấ ề ắ ướĐáp án: Nhà th Phát Di m ( Ninh Bình).ờ ệCâu 277: Trong g o có nhi u vitamin gìạ ềĐáp án: B1 www.thuvienhoclieu .com Trang 18www.thuvienhoclieu .comCâu 278: Đàn đáy còn có tên khác là gì?Đáp án: Vô đ c m-Dùng trong hát đàoề ầ ảCâu 279: G ng nhìn sau c a ô tô xe máy th ng là ?ươ ủ ườĐáp án: C u l iầ ồCâu 280: Sóng đi n t đ c các đài truy n hình phát có công su t l n có th truy n đ n m iệ ừ ượ ề ấ ớ ể ề ế ọn i trên m t đ t nh ti p v n là sóng?ơ ặ ấ ờ ế ậĐáp án: sóng c c ng n.ự ắCâu 281: Đây là cái gì?a. Qu c a cây này r t to, hình c u d t, cu ng qu có 5 cánh.ả ủ ấ ầ ẹ ố ảb. Nó đ c dùng trong thí nghi m di truy n gene ki u b tr . 51ượ ệ ề ể ổ ợc. Là cây thu c h b u bí th ng đ c tr ng ngoài bãi. Th ng có m t trong các l h iộ ọ ầ ườ ượ ồ ườ ặ ễ ộHallowenĐáp án: Bí ngôCâu 282: Kênh Panama n i li n Thái Bình D ng và...?ố ề ươĐáp án: Đ i Tây D ng-Khánh thành năm 1914ạ ươCâu 283: T ch c h p tác kinh t châu Á Thái Bình D ng g m bao nhiêu thành viên?ổ ứ ợ ế ươ ồĐáp án: 21 thành viênCâu 284: Nóc nhà Đông D ng:ươĐáp án: Đ nh Phanxipan(3143m)-Thu c t nh Lào Caiỉ ộ ỉCâu 285: T nh nào sông H ng b t đ u ch y vào VNỉ ồ ắ ầ ảĐáp án: Lào CaiCâu 286: C quan n i t ng nào có kích th c l n nh t trong c th con ng i ?ơ ộ ạ ướ ớ ấ ơ ể ườĐáp án: Lá ganCâu 287: Ai là ng i đ u tiên đ a ra thuy t bi n d cá th ?ườ ầ ư ế ế ị ể Đáp án: ĐauynCâu 288: Ca trù có t th i nào?ừ ờĐáp án: Th i Lý,còn g i là hát đào,hát cô đ u.ờ ọ ả ầCâu 289: Khuê Văn các đ c xây d ng d i tri u vua nào?ượ ự ướ ềĐáp án: Gia Long www.thuvienhoclieu .com Trang 19www.thuvienhoclieu .comCâu 290: Ti ng Vi t có bao nhiêu ch cái? 50ế ệ ữ Đáp án: 29Câu 291: Đàn đá đ c phát hi n đ u tiên năm 1949 đâu?ượ ệ ầ ởĐáp án: Đăk LăkCâu 292: Trân Châu C ng ti ng Anh g i là gì?ả ế ọĐáp án: Pearl HarborCâu 293: “B Cái Đ i v ng” là ai?ố ạ ươĐáp án: Phùng H ngưCâu 294: What does “Green house effect” mean?Đáp án: Hi u ng nhà kínhệ ứCâu 295: 1 năm có nhi u nh t bao nhiêu ngày ch nh t:ề ấ ủ ậĐáp án: 53Câu 296: “B c Bình V ng” là aiắ ươĐáp án: Nguy n Huễ ệCâu 297: C p NST ru i d m có hình gì?ặ ở ồ ấĐáp án: Hình queCâu 298: Hoàn thành câu sau “Mái đình …, cây đa Tân Trào”Đáp án: H ng TháiồCâu 299: Trong tác ph m “Nh r ng” c a Th L khi say con h u ng cái gì?ẩ ớ ừ ủ ế ữ ổ ốĐáp án: Ánh trăng tanCâu 300: Lá c c a Liên Hi p Qu c (UN) có hình lá cây gìờ ủ ệ ốĐáp án: Oliu301.Vùng đ t trũng th p r ng l n n m gi a nh ng ng n đ i núi bao quanhđ c g i là gì?ấ ấ ộ ớ ằ ữ ữ ọ ồ ượ ọĐA:B n đ aồ ị302.Thành ph nào đ c xem là “kinh đô đi n nh” c a n Đ ? Mumbai (Bombay)ố ượ ệ ả ủ Ấ ộ303. “Th n công” là tên g i danh hi u Vua phá l i gi i bóng đá c a qu cầ ọ ệ ướ ả ủ ốgia nào?Đ cứ304. Bài hát n i ti ng nào c a nh c sĩ Tr nh Công S n đã đ c d ch sangổ ế ủ ạ ị ơ ượ ịti ng Nh t v i tên Utsukushii mukashi?ế ậ ớDi m x aễ ư305 www.thuvienhoclieu .com Trang 20www.thuvienhoclieu .comL Đôn-ta (có ý nghĩa nh l Vu Lan c a ng i Vi t) là l h i c a dânễ ư ễ ủ ườ ệ ễ ộ ủt c nào?ộKhmer306. M t s chia h t cho 8 khi m y ch s cu i cùng c a nó chia h t cho 8? 3ộ ố ế ấ ữ ố ố ủ ế307. Nhóm đ ng v t không x ng s ng, có l p v ngoài b ng kitin c ngộ ậ ươ ố ớ ỏ ằ ứch c, s ng n c và hô h p b ng mang đ c g i là gì?ắ ố ở ướ ấ ằ ượ ọGiáp xác/V giáp/Thângiápỏ308 Đo n trích trong tác ph m “Ng i th y đ u tiên” đ c ch n đ gi ngạ ẩ ườ ầ ầ ượ ọ ể ảd y trong ch ng trình Ng văn có tên là gì?ạ ươ ữHai cây phongCâu 309: Loài đ ng v t nguyên sinh nào mà d a vào đó các nhà khoa h c đãộ ậ ự ọch ng minh ngu n g c c a đ ng v t chính là th c v t ?ứ ồ ố ủ ộ ậ ự ậĐáp án: Trùng roi xanhCâu 310: L i th đ c l p ngày 2/9/1945 có 4 đi u không “Không đi lính cho…, khôngờ ề ộ ậ ềbán l ng th c cho…, không h p tác v i…, không ch đ ng cho…”ươ ự ợ ớ ỉ ườĐáp án: PhápCâu 311: Nhà văn đã t ng đóng vai lão H c trong b phim “Làng Vũ Đ i ngày y”ừ ạ ộ ạ ấĐáp án: Kim LânCâu 312: Màu s c nào xu t hi n nhi u nh t trên qu c kỳ các qu c gia trên thắ ấ ệ ề ấ ố ố ếgi i ?ớĐáp án: Màu đỏCâu 313: Danh ho m đ u tr ng phái l p th c a h i ho th k 20 là ai?ạ ở ầ ườ ậ ể ủ ộ ạ ế ỷĐáp án: Pablo Picasso ( Pi-Cát-Xô)Câu 314: “Tuy t trí” trong “Tam qu c di n nghĩa” c a La Quán Trung:ệ ố ễ ủĐáp án: Kh ng MinhổCâu 315: Dòng đi n c m ng sinh ra là do tác d ng c a:ệ ả ứ ụ ủĐáp án: Đi n tr ngệ ườCâu 316: Ng i Nepal tôn th loài v t nào nh qu c thú ?ườ ờ ậ ư ốĐáp án: Bò vàngCâu 317: Khi đi xe thì ph n nào c a xe là xóc nh t:ầ ủ ấĐáp án: Cu i xeốCâu 318: Nhi t k th y ngân ho t đ ng d a trên nguyên lý nàoệ ế ủ ạ ộ ựĐáp án: N vì nhi tở ệCâu 319: M bình th ng hoá quan h v i Vi t Nam vào năm nào?ỹ ườ ệ ớ ệĐáp án: 1995Câu 320: Dãy núi là ranh gi i t nhiên gi a châu Á và châu Âuớ ự ữĐáp án: UranCâu 321: Con sông có ti m năng th y đi n l n nh t VNề ủ ệ ớ ấĐáp án: Sông ĐàCâu 322: 2 qu c gia n m trên dãy Hymalaya là Nepan vàố ằĐáp án: BhutanCâu 323: C quan hô h p chính c a giun đ tơ ấ ủ ấĐáp án: DaCâu 324: Đ i viên đ u tiên c a n c ta?ộ ầ ủ ướĐáp án: Kim Đ ng-Tên th t Nông Văn D n, dân t c Nùngồ ậ ề ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 21www.thuvienhoclieu .comCâu 325: Đ t n c có hình âm d ng trên qu c kỳ ?ấ ướ ươ ốĐáp án: Hàn Qu c ( South Korea)ốCâu 326: Th y tinh th c a m t là d ng c quang h c gì ?ủ ể ủ ắ ụ ụ ọĐáp án: Th u kính h i tấ ộ ụCâu 327: “Ng i La Mã c đ i vi t con s 2000 nh th nào ?ườ ổ ạ ế ố ư ếĐáp án: MMCâu 328: n c ta có nh ng vùng biên gi i mà "con gà gáy, c ba n c cùngở ướ ữ ớ ả ướnghe th y". Nh ng đ a ph ng đó thu c các t nh nào ?ấ ữ ị ươ ộ ỉĐáp án: Đi n Biên và KontumệCâu 329: Hà N i mang tên Đông Đô d i th i nào?ộ ướ ờĐáp án: Nhà HồCâu 330: T ng các c s c a 6ổ ướ ố ủĐáp án: 12Câu 331: Toà thành đ c xem là tiêu bi u cho ki n trúc quân s c Vi t nam là toàượ ể ế ự ổ ệthành nào?Đáp án: Thành nhà HồCâu 332: Đ t n c nào có t l dân s theo Đ o Ph t cao nh t th gi i ?ấ ướ ỉ ệ ố ạ ậ ấ ế ớĐáp án: Campuchia ( 96.90% dân s theo Đ o Ph t)ố ạ ậCâu 333: Gi i Nobel hòa bình 2009 đã đ c trao cho ai ?ả ượĐáp án: B. ObamaCâu 334: Môn pencakxilat có ngu n g c t n c nào?ồ ố ừ ướĐáp án: IndonexiaCâu 335: N i nào có m t đ dân s th p nh t n c ta?ơ ậ ộ ố ấ ấ ướĐáp án: Tây B cắCâu 336: Wall Street là m t đ a danh n i ti ng New York trong lĩnh v c nào ?ộ ị ổ ế ở ựĐáp án: Ch ng khoánứCâu 337: Có bao nhiêu v vua đ c th Văn Mi u - Qu c T Giám Hà N i?ị ượ ờ ở ế ố ử ộĐáp án: 3 v vua ( Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông)ịCâu 338: Trên thân ba t ng gi a c a Tháp Bút(H G m) có kh c theo chi uầ ữ ủ ồ ươ ắ ềd c ba ch T Thanh Thiên nghĩa là "Vi t lên tr i xanh" . Ai đã kh c ba ch này ?ọ ữ ả ế ờ ắ ữĐáp án: Nguy n Văn SiêuễCâu 339: Trong bài hát “Đ t n c” nh c s Ph m Minh Tu n đã ví hình nh đ t n cấ ướ ạ ỹ ạ ấ ả ấ ướv i hình nh nào ?ớ ảĐáp án: Gi t đàn b uọ ầCâu 340: . Kênh đào nào dài nh t th gi i?ấ ế ớĐáp án: Kênh đào Xuy-eCâu 341 Nhà máy th y đi n l n nh t Đông Nam Á đ c xây d ng trên dòngủ ệ ớ ấ ượ ựsông nào ?Đáp án: Sông Đà ( Nhà máy th y đi n S n La)ủ ệ ơCâu 342: Bác H kí tên Nguy n Ái qu c l n đ u tiên tác ph m nào?ồ ễ ố ầ ầ ở ẩĐáp án: B n yêu sách c a nhân dân An Namả ủCâu 343: Đ ng nào có nhi u trong m t ong ?ườ ề ậĐáp án: FructozoCâu 344: Tác gi c a “B ch Đ ng giang phú”ả ủ ạ ằ www.thuvienhoclieu .com Trang 22www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Tr ng Hán SiêuươCâu 345: H Xuân H ng vi t “Đ ng xanh nh lá, … nh vôi”ồ ươ ế ừ ư ưĐáp án: B cạCâu 346: B s thi c a dân t c M ngộ ử ủ ộ ườĐáp án: Đ đ t đ n c ẻ ấ ẻ ướCâu 347: Đây là ng i t ng tài ba, m nh danh là “ng i đan s t mà lo vi c n c” th i Tr n. Ông ườ ướ ệ ờ ọ ệ ướ ờ ầlà ai?Đáp án: Ph m Ngũ LãoạCâu 348: Khi khai thác xăng d u t m , các ch t c n bã còn l i đ c dùng đ làm gì?ầ ừ ỏ ấ ặ ạ ượ ểĐáp án: Nh a đ ngự ườCâu 349: Ch t có trong h t cacao, chè, h t café…ấ ạ ạĐáp án: CafeinCâu 350: WHO là t vi t t t c a t ch c nào?ừ ế ắ ủ ổ ứĐáp án: T ch c y t th gi i (World Health Organization)ổ ứ ế ế ốCâu 351: Cha đ c a pin đi n hóaẻ ủ ệĐáp án: VoltaCâu 352: Ng i đ a ra quan ni m “ Nhân chi s tính b n thi n”. Ông là ai?ườ ư ệ ơ ả ệĐáp án: M nh Tạ ửCâu 353: M t xe t i trong 3/4 quang đ ng ch y v i v n t c v và ph n còn l i ch y v iộ ả ườ ạ ớ ậ ố ầ ạ ạ ớv n t c v/2. H i v n t c ttrung bình c a xe là bao nhiêu?ậ ố ỏ ậ ố ủĐáp án: 0,80vCâu 354: Danh hi u cao quý nh t phong cho nhà giáo?ệ ấĐáp án: Nhà giáo nhân dânCâu 355: Inđônêxia đã t ng là thu c đ a c a n c nào?ừ ộ ị ủ ướĐáp án: Hà LanCâu 356: Gia t c c a m t v t chuy n đ ng th ng đ u là bao nhiêu?ố ủ ộ ậ ể ộ ẳ ềĐáp án: 0Câu 357: . Kính thiên văn ph n x đ u tiên do ai ch t o ra?ả ạ ầ ế ạĐáp án: NewtonCâu 358: Hòn đ o l n nh t th gi iả ớ ấ ế ớĐáp án: GreenlandCâu 359: Huy n đ o Cát Bà &B ch Long Vĩ thu c t nh(TP) nàoệ ả ạ ộ ỉĐáp án: H i PhòngảCâu 360: Nh ng t bào máu có kh năng v n đ ng, chúng giúp c th ch ng l i tác tácữ ế ả ậ ộ ơ ể ố ạnhân gây nhi m khu n và nhi m đ c b ng qúa trình th c bào ho c b ng qúa trình mi nễ ẩ ễ ộ ằ ự ặ ằ ễd ch.ịĐáp án: B ch c uạ ầCâu 361: Năm 1831 Victo Huygo đã cho xu t b n m t ki t tác theo ch nghĩa lãngấ ả ộ ệ ủm n?ạĐáp án: Nhà th Đ c Bà Pariờ ứCâu 362: Bi n có n ng đ mu i l n nh t th gi iể ồ ộ ố ớ ấ ế ớĐáp án: Bi n Ch tể ếCâu 363: Khi cu c kháng chi n ch ng M lan ra c n c, ngày 17/7/1966 Ch t ch H Chí Minh ộ ế ố ỹ ả ướ ủ ị ồđã g i th cho đ ng bào và chi n s c n c xác đ nh quy t tâm ý chí c a dân t c, trong đó ử ư ồ ế ỹ ả ướ ị ế ủ ộNg i nêu cao chân lý gì?ườĐáp án: Không có gì quý h n đ c l p t doơ ộ ậ ự www.thuvienhoclieu .com Trang 23www.thuvienhoclieu .comCâu 364: Cho bi t Word cho phép đ t tên t p tin dài t i đa bao nhiêu ký t ?ế ặ ậ ố ựĐáp án: 255Câu 365: Ông đ c xem là đ i bi u cho trí tu bách khoa c a Hy L p c đ i.ượ ạ ể ệ ủ ạ ổ ạCác Mác đã g i ông là nhà t t ng vĩ đ i nh t c a th i c đ i. Ông là ai?ọ ư ưở ạ ấ ủ ờ ổ ạĐáp án: AristoteCâu 366: S t nhiên nào bé nh t chia 2 d 1, chia 3 d 2, chia 4 d 3, chia 5 d 4, chiaố ự ấ ư ư ư ư6 d 5ưĐáp án: 59Câu 367: Bài ca chính th c c a Đ i thi u niên ti n phong H Chí Minh là bài hát nào?ứ ủ ộ ế ề ồĐáp án: Cùng nhau ta đi lên Câu 368: Đi n t còn thi u vào ch tr ng:ề ừ ế ỗ ố“Ăn c đi tr c, …………. theo sau”ỗ ướĐáp án: L i n cộ ướCâu 369: Con s t c a văn h c Ngaư ử ủ ọĐáp án: Lev TolstoyCâu 370: Tác ph m đ c vi t vào tháng 4/1948, khi tác gi bi t tin gi c đánh phá quêẩ ượ ế ả ế ặh ng mình .ươĐáp án: Bên kia sông Đu ngốCâu 371: Vĩ tuy n 17 ch y ngang qua đ a ph n t nh nào c a n c ta?ế ạ ị ậ ỉ ủ ướĐáp án: Quãng TrịCâu 372: Tên vi t t t c a liên đoàn bóng đá Đông Nam Á?ế ắ ủĐáp án: AFFCâu 373: Nhà th Xuân Di u mu n làm gì v i gió trong bài “V i vàng”ơ ệ ố ớ ộĐáp án: Bu cộCâu 374: Màu ch y u c a đ ng thau ?ủ ế ủ ồĐáp án: VàngCâu 375: Công th c hóa h c c a kali cianua:ứ ọ ủĐáp án: KCNCâu 376: “T m là ch n” c a Trái Đ tấ ắ ủ ấĐáp án: O3Câu 377: Ông đ ti n sĩ th i Lê, ng i đ i g i ông là Tr ng Bùng. Ông là ai?ỗ ế ờ ườ ờ ọ ạĐáp án: Phùng Kh c KhoanắCâu 378: Đ t rét mu n cu i cùng vào tháng ba mi n B c g i là gì?ợ ộ ố ở ề ắ ọĐáp án: Rét nàng BânCâu 379: Tên dân gian c a Venus -Kim tinh (sao Kim)ủĐáp án: Sao Mai; Sao HômCâu 380: T đ i kỳ th " là b n tác ph m l n c a văn h c c đi n Trung Qu c g m cóTam qu c ứ ạ ư ố ẩ ớ ủ ọ ổ ể ố ồ ốdi n nghĩa , Thu h , Tây du kí và _______________. Hãy đi n tên tácph m còn thi u vào ch ễ ỷ ử ề ẩ ế ỗtr ng.ốĐáp án: H ng Lâu M ngồ ộCâu 381: Tu ng (Mi n Trung), Chèo (ĐB B c b ), C ng chiêng (Tây Nguyên), C iồ ề ắ ộ ồ ảl ng (Nam b ), Nh c Cung đình (Hu ), Quan h (B c Ninh) lo i hình ngh thu t nàoươ ộ ạ ế ọ ắ ạ ệ ậđ c Th gi i th a nh n là văn hóa phi v t th c a nhân lo i?ượ ế ớ ừ ậ ậ ể ủ ạĐáp án: Nhã nh c cung đình & c ng chiêngạ ồCâu 382: Quĩ đ o chuy n đ ng c a các hành tinh quanh m t tr i là đ ng gì?ạ ể ộ ủ ặ ờ ườĐáp án: Elip www.thuvienhoclieu .com Trang 24www.thuvienhoclieu .comCâu 383: H p ch t nào đ c xem nh đ ng ti n năng l ng c a c th ?ợ ấ ượ ư ồ ề ượ ủ ơ ểĐáp án: ATPCâu 384: Ngã ba Đông D ng là 1 đ a danh thu c t nh nào?ươ ị ộ ỉĐáp án: Kon TumCâu 385 What is the name of the document you need to travel to another country?Đáp án: Passport (visa)Câu 386: T ng ph t bà quan âm nghìn m t nghìn tay có đâu?ượ ậ ắ ởĐáp án: Chùa Bút Tháp-B c NinhắCâu 387: Đ n v đo huy t áp là gì ?ơ ị ếĐáp án: mmHgCâu 388: Đ ng v nào c a C dùng trong ngành kh o c h cồ ị ủ ả ổ ọĐáp án: C14Câu 389: Ai là tác gi c a bài th ”Ti u đoàn 307”?ả ủ ơ ểĐáp án: Nguy n BínhễCâu 390: “Ng i đi xây h k g ” là tên 1 bài hát, H K G là đ a danh c a t nh nàoườ ồ ẻ ỗ ồ ẻ ỗ ị ủ ỉn c ta?ướĐáp án: Hà TĩnhCâu 391: Hollywood kinh đô đi n nh th gi i n m bang nào n c M ?ệ ả ế ớ ằ ở ướ ỹĐáp án: CaliforniaCâu 392: Sonate Moonlight là ki t tác c a nh c sĩ nào?ệ ủ ạĐáp án: BeethovenCâu 393: T khi loài ng i ra đ i cho đ n nay l ng th c luôn là m t trong nh ng v n đ đ c ừ ườ ờ ế ươ ự ộ ữ ấ ề ượquan tâm hàng đ u c a nhân lo i. Đ gi i quy t v n đ này, các nhà khoa h c quy t tâm th c ầ ủ ạ ể ả ế ấ ề ọ ế ựhi n m t cu c cách m ng trong lĩnh v c tr ng tr t. Cu c cách m ng y mang tên gì?ệ ộ ộ ạ ự ồ ọ ộ ạ ấĐáp án: Cách m ng xanhạCâu 394: Ch t khí sinh ra do th c v t b phân hu trong đi u ki n thi u không khí,ấ ự ậ ị ỷ ề ệ ếth ng có trong bùn ao, h m m than là khí ….?ườ ầ ỏĐáp án: Metan (CH4)Câu 395: Tên tu i c a nh c s thiên tài Sô-panh g n li n v i lo i nh c c nào?ổ ủ ạ ỹ ắ ề ớ ạ ạ ụĐáp án: PianoCâu 396: Ngày 1/12 hàng năm đ c ch n là ngày gì?ượ ọĐáp án: Ngày th gi i phòng ch ng AIDSế ớ ốCâu 397: Đ a y là th c ng sinh c a nh ng sinh v t nào?ị ể ộ ủ ữ ậĐáp án: T o và n mả ấCâu 398: Tích 10 s t nhiên đàu tiên b ng bao nhiêu?ố ự ằĐáp án: 0Câu 399: Mũi H o V ng thu c qu c gia này?ả ọ ộ ốĐáp án: CH Nam PhiCâu 400: Eo bi n BêRing n i li n hai đ i d ng nào?ể ố ề ạ ươĐáp án: Thái Bình D ng và B c Băng D ngươ ắ ươCâu 401: Ai là tác gi c a 9 b n giao h ng là chính ng n núi c a n n âm nh c ?ả ủ ả ưở ọ ủ ề ạĐáp án: Beethoven.Câu 402: N i ra đ i c a Th V n H i Olimpic?ơ ờ ủ ế ậ ộĐáp án: Hy L pạ www.thuvienhoclieu .com Trang 25www.thuvienhoclieu .comCâu 403: Th lo i tranh nào đ c g i là qu c h a c a Trung Qu c?ể ạ ượ ọ ố ọ ủ ốĐáp án: Tranh Thu m cỷ ặCâu 404: Cánh Đ ng Chum là đ a danh n i ti ng c a qu c gia nào?ồ ị ổ ế ủ ốĐáp án: Lào Câu 405: “Trung v i Đ ng, hi u v i dân. Nhi m v nào cũng hoàn thành. Khó khăn nàoớ ả ế ớ ệ ụcũng v t qua. K thù nào cũng đánh th ng”, n i dung này đ c H Chí Minh nói v iượ ẻ ắ ộ ượ ồ ớl c l ng nào?ự ượĐáp án: Quân đ i nhân dânộCâu 406 Tranh “Đánh ghen” là tranh thu c th lo i tranh nào ?ộ ể ạĐáp án: Đông HồCâu 407: “Cho tôi 1 đi m t a, tôi s nh c b ng c trái đ t này” câu nói trên d a vàoể ự ẽ ấ ổ ả ấ ựhi n t ng v t lý gì?ệ ượ ậĐáp án: Đòn B yẩCâu 408: T i sao trong các thí nghi m sinh h c ng i ta hay s d ng ru i gi m,ạ ệ ọ ườ ử ụ ồ ấchu t…..ộĐáp án: Do chúng có vòng đ i ng n, sinh s n nhi u.ờ ắ ả ềCâu 409: Nh n phím Caps Lock trên bàn phím máy tính tr c r i ti n hành so n th o văn b n thì ấ ướ ồ ế ạ ả ảch trong văn b n y s hi n th nh th nào?ữ ả ấ ẽ ể ị ư ếĐáp án: T t c đ u là ch in hoaấ ả ề ữCâu 410: Thành ph đ c m nh danh là “th đô” c a Châu Âu là thành ph nào?ố ượ ệ ủ ủ ốĐáp án: BrusselsCâu 411: Hành tinh nào trong h M t Tr i có c u t o gi ng Trái Đ t nh t?ệ ặ ờ ấ ạ ố ấ ấĐáp án: Sao hoảCâu 412: Ai là ông t c a ngh lúa lai c a n c ta?(Ông đ c coi là nhà bác h c c a đ ng ổ ủ ề ủ ướ ượ ọ ủ ồru ng,là ng i tìm ra cách c y ng a tay,ông đ c t ng danh hi u anh hùng lao đ ng c a n c ta)ộ ườ ấ ử ượ ặ ệ ộ ủ ướĐáp án: L ng Đình C aươ ủCâu 413: Ai là ng i phát minh ra máy h i n c?ườ ơ ướĐáp án: James Watt ( Giêm Oát năm 1874)Câu 414: Ai là ng i đ t tên cho Thái Bình D ng?ườ ặ ươĐáp án: Magellan ( Ma gien lăng)Câu 415: Trong b dây c a dàn nh c giao h ng, nh c c nào có kích th c l n nh t?ộ ủ ạ ưở ạ ụ ướ ớ ấĐáp án: ContrebassCâu 416: Th nh t Kinh Kì, th nhì Ph Hi n? Ph Hi n đây là đ a ph ng nào?ứ ấ ứ ố ế ố ế ở ị ươĐáp án: H ng YênưCâu 417: Tr c khi r i Hà N i sang thăm Pháp, Bác H đã y quy n c Huỳnh Thúcướ ờ ộ ồ ủ ề ụKháng làm Quy n Ch t ch n c. Sáng 31/5/1946, tr c khi lên máy bay, Bác đã n mề ủ ị ướ ướ ắtay c Huỳnh Thúc Kháng nói: “Mong c dĩ b t bi n ……..”. C m t còn thi u trongụ ụ ấ ế ụ ừ ếcâu nói trên c a Bác là gì?ủĐáp án: “Mong c dĩ b t bi n ng v n bi n” (l y cái không thayụ ấ ế ứ ạ ế ấđ i đ đ i phó v i muôn s thay đ i)ổ ể ố ớ ự ổCâu 418:Tên cây c u b t qua sông B n H i, nên đánh d u s chia c t đ t n c giai đo n 1954-ầ ắ ế ả ấ ự ắ ấ ướ ạ1975?Đáp án: C u Hi n L ngầ ề ươCâu 419: Ng i Vi t Nam đ u tiên bay vào vũ tr :ườ ệ ầ ụ www.thuvienhoclieu .com Trang 26www.thuvienhoclieu .comĐáp án: PH M TUÂN(1980)ẠCâu 420: Đ ng vĩ tuy n 23,50 có tên khác là gì?ườ ếĐáp án: đ òng chí tuy nư ếCâu 421: – N i TD Pháp n phát súng đ u tiên xâm l c n c ta năm 1858?ơ ổ ầ ượ ướĐáp án: BÁN Đ O S N TRÀ (ĐÀ N NG)Ả Ơ ẴCâu 422: Ai là tác gi c a “Đ i Vi t s kí toàn th ”?ả ủ ạ ệ ử ưĐáp án: Ngô Sĩ Liên(Hoàn thành 1479)Câu 423: Theo lí thuy t thì các sân bay vũ tr nên đ t g n xích đ o hay g n các c c h n?ế ụ ặ ầ ạ ầ ự ơĐáp án: xích đ oạCâu 424: Th i thanh niên ông đã đ c m t nhà th n i ti ng tiên đoán s tr thành “ờ ượ ộ ơ ỗ ế ẽ ởng i kh ng l trong t ng lai”, khi ông m t, ng i ta coi nh “ m t tr i thi ca đã t t” Ông làườ ổ ồ ươ ấ ườ ư ặ ờ ắĐáp án: Puskin ( Đ i thi hào Nga)ạCâu 425: Thân m u c a Bác H là gì?ẫ ủ ồĐáp án: Hoàng Th Loan.ịCâu 426: Đây là cái gì?a. u đi m c a nó là gi m b c x nhi t vào ban đêm, ngăn ch n s đóng băng vào mùaƯ ể ủ ả ứ ạ ệ ặ ựxuân.b. S khuy ch tán m nh c a ánh sáng làm nó đ c mự ế ạ ủ ụ ờc. Đó là m t đám mây th p, g m nh ng h t n c nh bé nên không r i xu ng đ c.?ộ ấ ồ ữ ạ ướ ỏ ơ ố ượĐáp án: S ng mùươCâu 427: Thành ph nào là trung tâm c a cách m ng tháng 10 Nga?ố ủ ạĐáp án: Saint Peterburg (Leningrad)Câu 428: Ông là ai?a. Tên c a ông có nghĩa là “Bi n l n” m c dù đ t n c quê h ng ông không có bi n.ủ ể ớ ặ ấ ướ ươ ểb. Th k 12 ông là ng i thành l p ra m t v ng qu c có t vùng sa m c, sau đó m r ng v ngế ỷ ườ ậ ộ ươ ố ừ ạ ở ộ ươqu c ra kh p châu Âu và châu Á.ố ắc. Con cháu ông đã 5 l n xâm l c các n c châu Á (Đ i Vi t, Nh t...) nh ng th t b i.ầ ượ ướ ạ ệ ậ ư ấ ạĐáp án: Thành Cát T Hăn (Genghis Khan)ưCâu 429: Bi u t ng cho du l ch V nh H Long?ể ượ ị ị ạĐáp án: Hòn Gà Ch iọCâu 430: Ng i dân Nam B dùng nó đ nuôi tôm, v a ti t ki m vùa h n ch tác h iườ ộ ể ừ ế ệ ạ ế ạc a nó. Là đ ng v t ngo i lai. Nó phá ho i mùa màng và sinh s n nhanh, sau m t mùa lũủ ộ ậ ạ ạ ả ộcó th đ t nhi u t n trên 1 hecta. Đây là đ ng v t nào?ể ạ ề ấ ộ ậĐáp án: c b u vàngỐ ươCâu 431: M t tác ph m n i ti ng c a Nguy n Trãi, ra đ i năm 1435. Nguy n Trãi so nộ ẩ ổ ế ủ ễ ờ ễ ạtác ph m này trong 10 ngày. Đây là tác ph m nào ?ẩ ẩĐáp án: D Đ a Chíư ịCâu 432: Bà là m t nhân v t l ch s r t n i ti ng c a n c ta. Hành đ ng c a Bà đ cộ ậ ị ử ấ ổ ế ủ ướ ộ ủ ượđánh giá là đã c u đ t n c kh i cu c chi n l n v i quân T ng, bi t nhìn xa trông r ng. Bà là ứ ấ ướ ỏ ộ ế ớ ớ ố ế ộHoàng h u c a 2 Vua. Bà là ai?ậ ủĐáp án: D ng Vân NgaươCâu 433: “Đ n v đo kh i l ng đá qúy và kim c ng?ơ ị ố ượ ươĐáp án: CARAT (karat)Câu 434: Th i c đ i, ng i ph ng Đông đ u dùng……………. mô ph ng v t th t đờ ổ ạ ườ ươ ề ỏ ậ ậ ểnói lên ý nghĩ c a con ng i.ủ ườ www.thuvienhoclieu .com Trang 27www.thuvienhoclieu .comĐáp án: ch t ng hìnhữ ượCâu 435: Khu Ch xu t………………….. là Khu Ch xu t đ c thành l p đ u tiên t i 25ế ấ ế ấ ượ ậ ầ ạVi t Nam. ệ Đáp án: Tân Thu n.ậCâu 436: Khu công ngh cao TP. H Chí Minh phía Nam và Khu Công ngh caoệ ồ ở ệ………………… phía B c đ c kỳ v ng là đ ng l c thúc đ y phát tri n công ngh Vi t Nam.ở ắ ượ ọ ộ ự ẩ ể ệ ở ệĐáp án: Hòa L cạCâu 437: Là v n th n đ c sinh ra t trán c a th n D t và là ng i đã ban cho ng iị ữ ầ ượ ừ ủ ầ ớ ườ ườdân Hy L p cây Oliu.ạĐáp án: AthenaCâu 438: Qu c gia nào có s núi l a ho t đ ng l n nh t?ố ố ử ạ ộ ớ ấĐáp án: IndonexiaCâu 439: N c nào có di n tích r ng th 3 trên th gi i?ướ ệ ộ ứ ế ớĐáp án: C ng Hoà Nhân dân Trung HoaộCâu 440: Loài đ ng v t nào có 3 tim, 8 tay và máu màu xanh…………..ộ ậĐáp án: B ch tu tạ ộCâu 441: Tên th t c a vua Lê Đ i Hành là ………………ậ ủ ạĐáp án: Lê HoànCâu 442: N i sâu nh t c a trái đ t n m đ i d ng nào?...................................ơ ấ ủ ấ ằ ở ạ ươĐáp án: Thái Bình D ngươCâu 443: Kinh D ng V ng có quan h nh th nào v i L c Long Quân?ươ ươ ệ ư ế ớ ạĐáp án: Cha – ConCâu 444: Th n đ ng âm nh c Mozart là ng i c a qu c gia………………..ầ ồ ạ ườ ủ ốĐáp án: ÁoCâu 445: Trong Văn h c Trung Qu c, nhà th nào đ c tôn x ng v i danh hi u “thiọ ố ơ ượ ư ớ ệthánh”Đáp án: Đ Phỗ ủCâu 446: Voi Mammoth (ma mút) kh ng l s ng khu v c châu Á, châu Âu, B c Mổ ồ ố ở ự ắ ỹthu c th i đ i nào trên Trái Đ t? …………………….ộ ờ ạ ấĐáp án: K băng hàỷCâu 447: Công trình ki n trúc nào n Đ đ c m nh danh là "công trình c a tình yêu"?ế ở Ấ ộ ượ ệ ủĐáp án: đ n Taj MahalềCâu 448: Làng tranh Đông H n i ti ng nay thu c t nh, thành nào n c ta?ồ ổ ế ộ ỉ ở ướĐáp án: B c NinhắCâu 449: Bi u t ng c a Canada?ể ượ ủĐáp án: Lá phongCâu 450: Năm 2009 v a qua, liên minh châu Âu đã thông qua ch c danh ch t ch EU.ừ ứ ủ ịCh t ch EU đ u tiên là th t ng c a m t qu c gia trong EU. Ông là ng i n c nào?ủ ị ầ ủ ướ ủ ộ ố ườ ướĐáp án: BỉCâu 451: Đ tu i c a công dân Vi t Nam đ c quy n ng c đ i bi u Qu c h i là baoộ ổ ủ ệ ượ ề ứ ử ạ ể ố ộnhiêu?Đáp án: 21Câu 452: Th v n h i l n đ u tiên di n ra đâuế ậ ộ ầ ầ ễ ởĐáp án: Olympia (Hy L p) năm 776 TCNạCâu 453: B n cho bi t tác ph m nào đ c vi t và đóng thành sách n ng nh t Vi tạ ế ẩ ượ ế ặ ấ ở ệNam?Đáp án: Truy n Ki uệ ề www.thuvienhoclieu .com Trang 28www.thuvienhoclieu .comCâu 454: ASEM là tên vi t t t c a:ế ắ ủĐáp án: Di n đàn h p tác Á-Âuễ ợCâu 455: T ch c ASEAN+3 là liên minh h p tác gi a ASEAN và 3 qu c gia châu Áổ ứ ợ ữ ốnào?Đáp án: Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu cậ ả ố ốCâu 456: Ai là bi u t ngể ượCâu 457: Gi i Nobel không trao gi i cho môn nào?ả ảĐáp án: Toán h cọCâu 458: Hi n t ng đang th khí chuy n sang th l ng?ệ ượ ở ể ể ể ỏĐáp án: Ng ng tư ụ Câu 459: What does “Green house effect” mean?Đáp án: Hi u ng nhà kínhệ ứCâu 460: . Tác gi “B già”?ả ốĐáp án: Mario PuzoCâu 461: Tê Giác thu c b nào?ộ ộĐáp án: B gu c l (có ba ngón)ộ ố ẻCâu 462: “Trong v chèo “Quan âm th kính”, Th Kính gi trai d i tên gì?ở ị ị ả ướĐáp án: Kính tâmCâu 463: What does idion “The best of both worlds” mean?Đáp án: V n c đôi đ ngẹ ả ườ Câu 464: Lý Công U n (Lý Thái T ) ra chi u d i đô t Hoa L v Đ i La và đ tẩ ổ ế ờ ừ ư ề ạ ặtên là kinh đô Thăng Long vào năm nào?Đáp án: năm 1010Câu 465: Trong tác ph m “Nh r ng” c a Th L khi say con h u ng cái gì?ẩ ớ ừ ủ ế ữ ổ ốĐáp án: Ánh trăng tan Câu 466: Th i nhà Tr n, n c ta có m t danh sĩ đ c x ng t ng dănh hi u g i làờ ầ ướ ộ ượ ư ặ ệ ọ“L ng qu c Tr ng nguyên”. Ông là ai?ưỡ ố ạĐáp án: M c Đĩnh ChiạCâu 467: Vũ đi u truy n th ng c a đ o Hawaii?ệ ề ố ủ ảĐáp án: Đi u nh y Hulaệ ả Câu 468: Ai là tác gi c a tác ph m “Đ i thành toán pháp” - giáo khoa v toán h c c aả ủ ẩ ạ ề ọ ủVi t Nam d i đ i H u Lê?ệ ướ ờ ậĐáp án: L ng Th Vinhươ ếCâu 469: Th đô c a Bruney?ủ ủĐáp án: Bát đa- xê ri- bê ga oanCâu 470: Tác ph m điêu kh c nào tr thành 1 trong nh ng bi u t ng c a Ai C p?ẩ ắ ở ữ ể ượ ủ ậĐáp án: T ng Nhân Sượ ư Câu 471: Ng n núi cao nh t c a Nh t B n?ọ ấ ủ ậ ảĐáp án: Phú Sĩ Câu 472: Ai là tác gi c a tác ph m đ c coi là cu n bách khoa toàn th v n c Pháp d i ch ả ủ ẩ ượ ố ư ề ướ ướ ếđ t b n gi a th k 19?ộ ư ả ữ ế ỉĐáp án: Nh ng ng i kh n kh - Victor Hugoữ ườ ố ổCâu 473: T nh Daklak theo ti ng Êđê có nghĩa là gì?ỉ ế www.thuvienhoclieu .com Trang 29www.thuvienhoclieu .comĐáp án: H n cồ ướCâu 474: Trong th n tho i Hy L p, v th n kh ng l có tên là gì?ầ ạ ạ ị ầ ổ ồĐáp án: TitanCâu 475 Lo i gió nào th i t áp cao c n chí tuy n v áp th p xích đ o?ạ ổ ừ ậ ế ề ấ ạĐáp án: Gió tín phongCâu 476: Tác ph m “B.nh Ngô đ i cáo” c a Nguy n Trãi đ c xem là tuyên ngôn đ cẩ ạ ủ ễ ượ ộl p th m y c a n c ta.ậ ứ ấ ủ ướĐáp án: L n th 2ầ ứCâu 477: Ng i hi n thân cho s c m nh và v đ p c a ng i Hy L p trong tr ng caườ ệ ứ ạ ẻ ẹ ủ ườ ạ ườ“Illiat và Odyssey”.Đáp án: Asin (Achilles)Câu 478: Đ ng nào dài nh t VN?ộ ấĐáp án: Phong Nha- K BàngẻCâu 479: "Hành l nan", "Tĩnh d t ", "Thái liên khúc" là nh ng bài th c a tác gi nàoộ ạ ư ữ ơ ủ ảsau đây?Đáp án: Lý B chạCâu 480:: B v là tác ph m c a nhà văn nào?ỉ ỏ ẩ ủĐáp án: Nguyên H ngồCâu 481: Ng i Ai c p c x a g i vua là Paraon, paraon có nghĩa là gì?ườ ậ ổ ư ọĐáp án: Ngôi nhà l nớ Câu 482: Trong th i kì chi m h u nô lê, các qu c gia ph ng Tây ch nô g i nô l là gì?ờ ế ữ ở ố ươ ủ ọ ệĐáp án: Nh ng công c bi t nóiữ ụ ếCâu 483: Sông Sài Gòn b t ngu n t t nh nào?ắ ồ ừ ỉĐáp án: Tây Ninh Câu 484: Trong các n c có chung đ ng biên gi i v i Vi t Nam thì n c nào cóướ ườ ớ ớ ệ ướđ ng biên gi i chung v i Vi t Nam dài nh t?ườ ớ ớ ệ ấĐáp án: LàoCâu 485: Ng i ta vi t 1975BC thì BC có nghĩa là gì?ườ ếĐáp án: Before Chist (Tr c Công nguyên)ướCâu 486: Lo i v t li u ng i ta th ng dùng trong công nghi p s n xu t thu tinh?ạ ậ ệ ườ ườ ệ ả ấ ỷĐáp án: Cát tr ngắCâu 487: Thi t b dùng đo l ng m a trên m t đ t g i là gì?ế ị ượ ư ặ ấ ọĐáp án: Vũ k (Thùng đo m a)ế ư Câu 488: Con đ ng đi t Đ i Tây D ng qua đ a trung h i đ n n Đ qua bi n nào?ườ ừ ạ ươ ị ả ế Ấ ộ ểĐáp án: Bi n Để ỏ Câu 489: Th y trò đ ng tăng ph i tr i qua bao nhiêu ki p n n?ầ ườ ả ả ế ạĐáp án: 81 Câu 490: Nguy n Trãi liên quan t i v án oan n i ti ng nào?ễ ớ ụ ổ ếĐáp án: L Chi Viên 1442ệCâu 491: Hai tình nào c a VN ko có 1 ng n núi nào?ủ ọĐáp án: Thái Bình, H ng Yênư Câu 492: C u th bóng đá nào đ c m nh danh là “ng i ngoài hành tinh”.ầ ủ ượ ệ ườĐáp án: Ronaldo (Brazil) www.thuvienhoclieu .com Trang 30www.thuvienhoclieu .comCâu 493: Con trai c a vua Hùng đ c g i là gì?ủ ượ ọĐáp án: Quan Lan \Câu 494: T n Viên, Ch Đ ng T , Thánh Gióng. Li u H nh có tên g i chung là gì?ả ử ồ ử ễ ạ ọĐáp án: đ u là “t b t t ”ề ứ ấ ửCâu 495: Ai là ng i tìm ra châu M ?ườ ỹĐáp án: Columbo-1492 Câu 496: H nào sâu nh t th gi i?ồ ấ ế ớĐáp án: H Baicanồ Câu 497: (Môn Tenis có ngu n g c t qu c gia nào ?ồ ố ừ ốĐáp án: PhápCâu 498: (Qu l chi là qu gì?ả ệ ảĐáp án: Qu v i ả ảCâu 499: Hành tinh duy nh t trong h m t tr i không l y tên c a các v th n là hành tinh nào?ấ ệ ặ ờ ấ ủ ị ầĐáp án: Trái Đ tấCâu 500: Tam giác kinh t mi n B c là?ế ề ắĐáp án: Hà N i-H i Phòng- Qu ng Ninhộ ả ảCâu 501: (Hóa h c) Nguyên t hóa h c nào ph bi n nh t trong vũ tr ?ọ ố ọ ổ ế ấ ụĐáp án: HiđrôCâu 502: (V t lý) Nh d ng c gì mà Cu-lông đã phát hi n ra đ nh lu t v t lý mang tênậ ờ ụ ụ ệ ị ậ ậông?Đáp án: Cân xo nắCâu 503: Có hai qu tr ng: Tr ng s ng và tr ng đã lu c chín. B ngoài gi ng h t nhau. B ngả ứ ứ ố ứ ộ ề ố ệ ằph ng pháp V t lý hãy phân bi t hai qu tr ng trên.ươ ậ ệ ả ứĐáp án: Quay nh r i th ra cho hai qu tr ng t quay. Qu tr ngẹ ồ ả ả ứ ự ả ứs ng do có ma sát gi a ph n ng tr ng tr ng (ch a chín) v i v tr ng làm c n trố ữ ầ l ắ ứ ư ớ ỏ ứ ả ửchuy n đ ng quay nên s d ng l i r t nhanh. n qu tr ng chín đó là m t kh i duyể ộ ẽ ừ ạ ấ C̣ ả ứ ộ ốnh t nên không có ma sát gi a các ph n trong nó, v y s quay r t lâu.ấ ữ ầ v́ ậ ẽ ấCâu 504: Văn H c) Trong tác ph m “B c tranh” c a Nguy n Minh Châu , ng i h a sĩọ ẩ ứ ủ ễ ườ ọgià đã v tranh b ng ch t li u gì ?ẽ ằ ấ ệĐáp án: S n d uơ ầCâu 505: (L ch s ) Lênin đã g i ch nghĩa gì là đêm tr c c a “Cách m ng vô s n” ?ị ử ọ ủ ướ ủ ạ ảĐáp án: Ch nghĩa đ qu củ ế ốCâu 506: N c Vi t Nam múi gi th m y?ướ ệ ở ờ ứ ấĐáp án: 7)Câu 507: (H th ng s d ng c ròng r c đ ng và tĩnh g i là gì?ệ ố ử ụ ả ọ ộ ọĐáp án: Pa-lăngCâu 508: (Đ a lý) Con sông duy nh t Vi t Nam ch y v h ng B c trên biên gi iị ấ ở ệ ả ề ướ ắ ớVi t- Trung ?ệĐáp án: Sông Kỳ CùngCâu 509: Ngày ' Ng u lang Ch c n ' là ngày bao nhiêu?ư ứ ữĐáp án: Ngày 7 tháng 7 Câu 510: (Xã h i) Mu n đ n quê h ng c a đ c Ph t, ta ph i đ n qu c gia nào?ộ ố ế ươ ủ ứ ậ ả ế ốĐáp án: Nepal ( Nê-Pan)Câu 511: (L ch s ) Gia ph xu t hi n đ u tiên n c ta t tri u đ i nào ?ị ử ả ấ ệ ầ ở ướ ừ ề ạ www.thuvienhoclieu .com Trang 31www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Nhà LýCâu 512: (Ng i ta nh đ n ch Võ Th Sáu khi nhìn th y loài hoa nào?ườ ớ ế ị ị ấĐáp án: Lê ki ma Câu 513: (Sinh h c) Loài đ ng v t duy nh t trên th gi i mà trong đó con đ c chọ ộ ậ ấ ế ớ ự ứkhông ph i con cái ph trách vi c mang thai và sinh n ?ả ụ ệ ởĐáp án: Cá Ng aựCâu 514: Đàn đ c huy n là tên g i khác c a lo i đàn nào?ộ ề ọ ủ ạĐáp án: Đàn b uầCâu 515: (L ch S ) Tr c Washington,thành ph nào đã t ng là th đô c a M ?ị ử ướ ố ừ ủ ủ ỹĐáp án: Philadelphia ( Phi-La-Đen-Phi-a)Câu 516 Đàn Tal là c a dân t c nào? 72ư ủ ộĐáp án: Vân Ki u.ềCâu 517: (Văn h c) Nhân v t trong tác ph m “L.o H c” mà nhà văn Nam Cao mu n g iọ ậ ẩ ạ ố ửg m quan đi m , cách nhìn c a mình đ i v i con ng i , cu c s ng. Đó là nhân v t nàoắ ể ủ ố ớ ườ ộ ố ậ?Đáp án: Ông giáoCâu 518: (Xã H i) “An Nam t đ i khí” c a Vi t Nam bao g m : Tháp Báoộ ứ ạ ủ ệ ồThiên,ChuôngQuy Đi n, t ng ph t chùa Quỳnh Lâm và ...?ề ượ ậĐáp án: V c Ph Minhạ ổCâu 519: (Đi n nh) Gi i th ng có uy tín nh t c a Liên hoan phim Cannes có tên là gìệ ả ả ưở ấ ủĐáp án: Cành c vàng (Palme d'Or)ọCâu 520: (“H Thiên Nga" là nh c ph m c a ai?ồ ạ ẩ ủĐáp án: Tchaicovsky Câu 521 L h i Canaval là l h i n i ti ng qu c gia nào?ễ ộ ễ ộ ổ ế ở ốĐáp án: BrazilCâu 522: (Ngh thu t) B c tranh s n d u n i ti ng “Mùa Thu vàng” là c a h a sĩ ng iệ ậ ứ ơ ầ ổ ế ủ ọ ườNga nào ?Đáp án: Isaac Levitan ( Lê-Vi-Tan )Câu 523: (Xã H i) B n giao h ng “Anh hùng” đ c Beethoven vi t đ dành t ng riêngộ ả ưở ượ ế ể ặcho aiĐáp án: Napoleon Bonaparte (Na-pô-Lê-Ông Bôn-Na-Pác)Câu 524: (Sông có hàm l ng cát (hoàng th )l n nh t?ượ ổ ớ ấĐáp án: Hoàng Hà Câu 525: (Thành ph C đô c a Nh t B n?ố ố ủ ậ ảĐáp án: KyotoCâu 526: (Gió Lào có tên khác là gì?Đáp án: Ph n Tây Nam ơCâu 527: (L c đ a nh nh t th gi i?ụ ị ỏ ấ ế ớĐáp án: L c đ a Úc ụ ịCâu 528: (Lo i đ t nào có di n tích l n nh t ĐB Sông C u Long?ạ ấ ệ ớ ấ ửĐáp án: Đ t phènấ Câu 529: (Xã h i) Qu c gia nào có s c u g p kho ng 10 l n dân s c a n c mình ?ộ ố ố ừ ấ ả ầ ố ủ ướĐáp án: Australia (Úc) www.thuvienhoclieu .com Trang 32www.thuvienhoclieu .comCâu 530: (Trong ti ng Anh, Tháng nào trong năm đ c đ t tên theo tên c a v th n chi n tranh ?ế ượ ặ ủ ị ầ ếĐáp án: tháng 3 March Câu 531: (Tên quy n kinh duy nh t c a Đ o H i?ể ấ ủ ạ ồĐáp án: Koran Câu 532: (Xã h i) Ngày th y thu c Vi t Nam là ngày nào?ộ ầ ố ệĐáp án: 27/2/1955Câu 533: háng tám gi Cha, tháng ba gi M ". Cha và M trong câu ca dao trênỗ ỗ ẹ ẹlà nh ng ai?ữĐáp án: Tr n H ng Đ o - Li u H nhầ ư ạ ễ ạ Câu 534: Hi n nay n c ta có bao nhiêu t nh thành?ệ ướ ỉĐáp án: 63Câu 535: (Xã h i) D u gió đ c làm t lá c a lo i cây nào ?ộ ầ ượ ừ ủ ạĐáp án: Khuynh Di p (B ch đàn)ệ ạCâu 536: Loài v t nào đ c con ng i thu n d ng đ u tiên?ậ ượ ườ ầ ưỡ ầĐáp án: Chó - cách đây 12000 năm Câu 537: V hoàng đ mang h m , d ng c kh i nghĩa l t đ ách th ng tr c a nhàị ế ọ ẹ ự ờ ở ậ ổ ố ị ủĐ ng ?ườĐáp án: Mai Thúc Loan (Mai H c Đ )ắ ếCâu 538: B n "con r ng kinh t " châu Á g m Hàn Qu c và nh ng qu c gia, vùngố ồ ế ở ồ ố ữ ốlãnh th nào?ổĐáp án: Đài Loan, H ng Kông, XingapoồCâu 539: Trong múa r i n c, nhân v t nào th ng nói "Tôi ra đây có ph i x ngố ướ ậ ườ ả ưdanh không nh ?"ỉĐáp án: Chú T uễCâu 540: (Lo i r u nào là đ c s n c a Phú Qu c?ạ ượ ặ ả ủ ốĐáp án: R u simượ Câu 541: H i hát Quan H nào đ c t ch c t 11 đ n 13 tháng giêng âm l chộ ọ ượ ổ ứ ừ ế ịhàng năm ?Đáp án: H i LimộCâu 542: (Vào th i Ph c h ng, ai đ c m nh danh là “Vua tr m” chuyên c p c a ng i giàuờ ụ ư ượ ệ ộ ướ ủ ườchia cho ng i nghèo v i mũi tên trăm phát trăm trúng?ườ ớĐáp án: RôbinhoodCâu 543: Ng c ng là tên g i khác c a con v t này?ạ ư ọ ủ ậĐáp án: Cá s uấCâu 544: (Hòn đ o nào v nh H Long mang tên m t ng i anh hùng Xô Vi t ?ả ở ị ạ ộ ườ ếĐáp án: Đ o G.Titop ( tên này do Bác H đ t )ả ồ ặCâu 545: Ch t nào duy nh t trên đ a c u t n t i ba th : r n , l ng , khí ?ấ ấ ị ầ ồ ạ ở ể ắ ỏĐáp án: N cướ Câu 546: (“m t ng i vì m i ng i , m i ng i vì m t ng i ” là câu nói b t hộ ườ ọ ườ ọ ườ ộ ườ ấ ủtrongtác ph m nào ?ẩĐáp án: Ba chàng ng lâm pháo thự ủ www.thuvienhoclieu .com Trang 33www.thuvienhoclieu .comCâu 547: T báo nào là t báo t t đ u tiên c a Vi t Nam?ờ ờ ế ầ ủ ệĐáp án: Nam Phong T p Chí năm 1918ạCâu 548: (Xã h i) Vi t Nam t hào là n c có tuy n cáp treo v t bi n dài nh t th gi iộ ệ ự ướ ế ượ ể ấ ế ớn m thành ph Nha Trang . B n hãy cho bi t tên c a tuy n cáp treo này là gì ?ằ ở ố ạ ế ủ ếĐáp án: VinpearlCâu 549: (Xã H i) Nh c sĩ vĩ đ i nào đ c m nh danh là "Thi nhân d ng c m" ?ộ ạ ạ ượ ệ ươ ầĐáp án: Chopin ( Sô-Panh, ng i Ba Lan) 32ườCâu 550: Ông vua nào c a Vi t Nam lên ngôi mu n nh t?ủ ệ ộ ấĐáp án: Tr n Ngh Tôngầ ệCâu 551: (Đ t n c nào có l p đ t thang máy đ u tiên ?ấ ướ ắ ặ ầĐáp án: M ( 1857 ) nh ng nó đ c phát minh ra Anhỹ ư ượ ởCâu 552: (Thiên văn h c) Hành tinh nào có tr c xoay nghiêng l n nh t trong h M tọ ụ ớ ấ ệ ặTr i?ờĐáp án: Thiên V ng Tinh (Uranus, Sao Thiên V ng)ươ ươCâu 553: Ng i đ u tiên là ch t ch h i liên hi p ph n Vi t Nam?ườ ầ ủ ị ộ ệ ụ ữ ệĐáp án: Nguy n Th Th pễ ị ậCâu 554: (Lo i hình đ u tiên c a đi n nh Vi t Nam ?ạ ầ ủ ệ ả ệĐáp án: Phim tài li uệCâu 555: (Đ a Lý) Thành ph n i đ u tiên có quy mô l n c a m t qu c gia trên th gi iị ố ổ ầ ớ ủ ộ ố ế ớcó tên là gì ?Đáp án: Venice (V -Ni-Gi , Ý)ơ ơCâu 556: (Văn h c) “Xóm ng c ” là tên khi m i sáng tác c a tác ph m văn h c nào ?ọ ụ ư ớ ủ ẩ ọĐáp án: V nh t ( Kim Lân)ợ ặCâu 557: (Công Ngh Thông Tin) M ng n i b “LAN” là t vi t t t c a c m t ti ngệ ạ ộ ộ ừ ế ắ ủ ụ ừ ếAnh nào ?Đáp án: Local Area NetworkCâu 558: (Hoá H c) Liên k t gi a Na và Cl trong NaCl thu c lo i liên k t gì ?ọ ế ữ ộ ạ ếĐáp án: Liên k t IonếCâu 559: (Môn bóng r ra đ i n c nào ?ổ ờ ở ướĐáp án: MĩCâu 560: (Xã h i) Hà N i t ng có tên là Đông Đô , C n Th có tên là Tây Đô còn thànhộ ộ ừ ầ ơph nào có tên là Trung Đô ?ốĐáp án: TP Vinh ( Ngh An )ệCâu 561: (Xã h i) Ng i vi t truy n Ki u trên đá cu i đ u tiên Vi t Nam ?ộ ườ ế ệ ề ộ ầ ở ệĐáp án: Nguy n Văn TânễCâu 562: Hãy vi t công th c hóa h c c a “Băng Khô”?ế ứ ọ ủĐáp án: CO2 ( d ng r n đ c g i là Băng Khô)Ở ạ ắ ượ ọCâu 563: (Đ a Lý) Tuy n đ ng s t dài nh t trên th gi i n m Qu c Gia nào ?ị ế ườ ắ ấ ế ớ ằ ở ốĐáp án: Liên Bang Nga (Đ ng xuyên Sybia t Tây sang Đông)ườ ừCâu 564: (Ti ng Anh) What is the largest country, by area, in the European Union ?ếĐáp án: FranceCâu 565: (Xã H i) "Thành ph hoa" là bi t danh c a thành ph nào châu Âu ?ộ ố ệ ủ ố ởĐáp án: Sofia (Xô-Phi-a) (Bungary)Câu 566: Đ t n c có h băng l n nh t ?ấ ướ ồ ớ ấĐáp án: Ac – hen – ti – na www.thuvienhoclieu .com Trang 34www.thuvienhoclieu .comCâu 567: . (Ngh thu t) Ai là tác gi c a b n giao h ng đ u tiên c a Vi t Nam ?ệ ậ ả ủ ả ưở ầ ủ ệĐáp án: Hoàng Vi t ( B n giao h ng “Quê H ng”) 33ệ ả ưở ươCâu 568: (Th thao) Tên c a v n đ ng viên đã đem v chi c huy ch ng b c đ u tiênể ủ ậ ộ ề ế ươ ạ ầcho Vi t Nam trong các l n tham d các kỳ Olympic?ệ ầ ựĐáp án: Tr n Hi u Ngânầ ếCâu 569: N c nào có thi p chúc m ng năm m i đ u tiên ?ướ ế ừ ớ ầĐáp án: Đ cứ Câu 570: (Xã h i) T nh đ u tiên c a Mi n Nam đ c gi i phóng trong cu c t ng ộ ỉ ầ ủ ề ượ ả ộ ổti nếcông n i d y năm 1975 ?ổ ậĐáp án: T nh Ph c Long (Nay là m t ph n c a t nh Bình Ph c)ỉ ướ ộ ầ ủ ỉ ướCâu 571: Câu nói “ hi n tài là nguyên khí qu c gia ” là c a ai ?ề ố ủĐáp án: Thân Nhân Trung Đáp án: B v ( C a nhà văn Nguyên H ng)ỉ ỏ ủ ồCâu 572: (Công ngh thông tin) Nguyên t hoá h c đ c s d ng nhi u nh t trong vi cệ ố ọ ượ ử ụ ề ấ ệch t o con chip vi tính ?ế ạĐáp án: Silic (Si)Câu 573: (Th Thao) Thành ph nào t ch c Asiad năm 2010 ?ể ố ổ ứĐáp án: Qu ng Châu (Trung Qu c)ả ốCâu 574: (Xã h i) N ca sĩ đ u tiên đóng vai chính trong v ca k ch c i l ng”Chuy nộ ữ ầ ở ị ả ươ ệtình Lan và Đi p” ?ệĐáp án: C m LyẩCâu 575: (Công Ngh Thông Tin) Thay vì ph i kích chu t vào nút Start d i góc tráiệ ả ộ ướmàn hình, b n s nh n t h p phím nào ?ạ ẽ ấ ổ ợĐáp án: Ctrl + EscCâu 576: (Hoá H c) H p ch t hóa h c nào đã đ c nhà v t lý ng i Anh M.Faradayọ ợ ấ ọ ượ ậ ườphát hi n ra vào năm 1825, khi tách đ c t ph n ng ng c a khí th p ?ệ ượ ừ ầ ư ủ ắĐáp án: Benzen (C6H6)Câu 577: (Xã H i) Ng i dân n c nào kh i x ng chi n d ch “Gi trái đ t” ?ộ ườ ướ ở ướ ế ị ờ ấĐáp án: AUSTRALIA (ÚC) ( do ng i dân thành ph Sydney kh iườ ố ởx ng)ướCâu 578: Đ a danh Đ ng Tam Thanh T nh(TP) nào?ị ộ ở ỉĐáp án: L ng S nạ ơCâu 579: (Đi n nh) B n hãy cho bi t tên b phim đo t gi i th ng duy nh t t i Liênệ ả ạ ế ộ ạ ả ưở ấ ạhoan Phim qu c t th ng niên l n th 19 (2009) đ c t ch c t i Nh t B n (Liên hoanố ế ườ ầ ứ ượ ổ ứ ạ ậ ảphim Fukuoka)?Đáp án: “Đ ng đ t” ( Đ o di n Đ ng Nh t Minh)ừ ố ạ ễ ặ ậCâu 580: (Toán H c) "Cha đ môn Hình H c" là ai ?ọ ẻ ọĐáp án: Euclid ( -c -lít)Ơ ờCâu 581: Đèo Tam Đi p còn có tên khác là gì?ệĐáp án: Đèo Ba d iộCâu 582: (L ch s ) "Thà làm dân m t n c đ c l p, h n làm vua m t n c nô l " . Đóị ử ộ ướ ộ ậ ơ ộ ướ ệlà câu nói c a ai ?ủĐáp án: Vua B o Đ i ( Vĩnh Th y)ả ạ ụCâu 583: (Xã h i) " Đ ng đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó b i lòng ng iộ ườ ở ường i núi e sông." là câu nói n i ti ng c a ai?ạ ổ ế ủĐáp án: Nguy n Bá H cễ ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 35www.thuvienhoclieu .comCâu 584: Đèo H i Vân n i li n hai t nh nào ?ả ố ề ỉĐáp án: Đà N ng – Huẵ ế Câu 585: (Xã H i) Tên loài chim có m t trên Qu c Kỳ c a New Zealand ?ộ ặ ố ủĐáp án: Chim KiwiCâu 586: (Xã h i) Đ a danh này còn đ c g i là "Thành ph đã m t c a ng i Inca" ,ộ ị ượ ọ ố ấ ủ ườm t trong b y kỳ quan th gi i m i. B n hãy cho bi t tên c a đ a danh này ?ộ ả ế ớ ớ ạ ế ủ ịĐáp án: Machu Picchu ( Peru)ỞCâu 587: (L ch s ) Theo truy n thuy t, Ai đ c coi là th y t c a dân t c Vi t Nam ?ị ử ề ế ượ ủ ổ ủ ộ ệĐáp án: Kinh D ng V ng (L c T c)ươ ươ ộ ụCâu 588: (Âm Nh c) Nh c sĩ Doãn Nho đã sáng tác ca khúc gì đ t ng ng i n chi nạ ạ ể ặ ườ ữ ếsĩ anh hùng La Th Tám, m t trong s nh ng cô gái Ngã Ba Đ ng L c?ị ộ ố ữ ồ ộĐáp án: Ng i con gái sông LaườCâu 589: (Xã h i) Qu c kỳ c a qu c gia nào ch có duy nh t m t màu xanh , không cóộ ố ủ ố ỉ ấ ộb t c h a ti t nào c ?ấ ứ ọ ế ảĐáp án: Lybia ( Li Bi)Câu 590: (L ch s ) “Thăng Long t tr n” bao g m : Đ n Quán Thánh, Đ n Voi Ph c,ị ử ứ ấ ồ ề ề ụĐ n B ch Mã và ngôi đ n nào n a ?ề ạ ề ữĐáp án:Câu 591: (Âm nh c) B n hãy cho bi t nh ng câu sau đây n m trong bài hát nào ?ạ ạ ế ữ ằ“Ta đi trên đ ng Hà N i r c r chi n công, đ ng thênh thang Ba Đình l ch s , đ ngườ ộ ự ỡ ế ườ ị ử ườt p n p Hoàn Ki m, Đ ng Xuân, nghe náo n c trong lòng, Th đô ta s c sôi đánhấ ậ ế ồ ứ ủ ụM …”.ỹĐáp án: Bài ca Hà N i ( Nh c sĩ Vũ Thanh)ộ ạCâu 592: (V t L.) Dây tóc bóng đèn đ u tiên đ c làm b ng v t li u gì ?ậ ầ ượ ằ ậ ệĐáp án: Than chì 34Câu 593: (Xã h i) Đi n t còn thi u trong câu ca dao sau:ộ ề ừ ế“Ch ... m t tháng sáu phiênợ ộNgày t ngày chín cho duyên đèo bòng”ưĐáp án: B iưởCâu 594: (Văn H c) ”Văn h c là nhân h c” là câu nói n i ti ng c a nhà văn nào?ọ ọ ọ ổ ế ủĐáp án: Macxim GorkiCâu 595: (Sinh H c) T bào h t ph n c a cây cà chua có 12 NST, v y cà chua có baoọ ế ạ ấ ủ ậnhiêu nhóm gen liên k t ?ếĐáp án: 12Câu 596: (Toán H c) S nguyên t nh nh t là s nào?ọ ố ố ỏ ấ ốĐáp án: S 2ốCâu 597: (Toán H c) S t nhiên nh nh t là s nào?ọ ố ự ỏ ấ ốĐáp án: S 0ốCâu 598: (Toán H c) S t nhiên l n nh t là s nào?ọ ố ự ớ ấ ốĐáp án: Không cóCâu 599: (Toán H c) S nguyên âm l n nh t là s nào?ọ ố ớ ấ ốĐáp án: S -1ốCâu 600: (Toán H c) S nguyên t nh nh t g m 2 ch s là s nào?ọ ố ố ỏ ấ ồ ữ ố ốĐáp án: S 23ố www.thuvienhoclieu .com Trang 36www.thuvienhoclieu .com www.thuvienhoclieu .com Trang 37

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận