Trọn bộ 1500 câu hỏi ôn thi Olympia hay nhất (có đáp án)

1,078 12

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #olympia#ôn thi olympia#ôn thi

Mô tả chi tiết

Bộ câu hỏi Olympia 2020 có đáp án gồm 1500 câu có đáp án đầy đủ các lĩnh vực: Điện ảnh, Nghệ thuật, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Văn Học, Thể dục được soạn dưới dạng file Word và PDF gồm 94 trang.

Câu 1: Khi hoà tan amoni nitrat vào nước, nhiệt độ dung dịch sẽ thay đổi như thế nào?

Đáp án: Giảm

Câu 2: Loại phân bón nào có hàm lượng đạm lớn nhất

Đáp án: (NH2)2CO

Câu 3: Số electron tối đa có thể chứa trong lớp p:

Đáp án: 6

Câu 4: Thuỷ ngân được xem là dung môi của các kim loại vì các kim loại dễ tan vào thuỷ

ngân ở nhiệt độ thường để tạo nên hợp kim mà người ta thường gọi là..............

Đáp án: Hỗn hống

Câu 5: “Ngư tiều y thuật vấn đáp” là tác phẩm của ai?

Đáp án: Nguyễn Đình Chiểu

Câu 6: Chỉ số nào đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu động cơ, chỉ số này càng cao, khả năng chống nổ càng tốt ?

Đáp án: octan

Câu 7: "Tát nước đầu đình" thuộc loại bài ca giao duyên dù ở đây không có hình thức đối

đáp nam nữ mà chỉ có lời của? (dùng tuần 2 tháng 1)

Đáp án: Chàng trai

Câu 8: Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn văn sau:

".............là cái liềm vàng giữa đồng sao. ......................... là cái đỉa bạc trên tấm thảm nhung da

trời...................toả xuống trần gian...............tuôn suối mát để những hồn khao khát ngụp lặn" (Nam Cao)

Nội dung

www.thuvienhoclieu .comB Ộ 1500 CÂU H I ỎĐ NG LÊN Đ NH OLYMPIAƯỜ ỈCâu 1: Khi hoà tan amoni nitrat vào n c, nhi t đ dung d ch s thay đ i nh th nào? ướ ệ ộ ị ẽ ổ ư ếĐáp án: Gi mảCâu 2: Lo i phân bón nào có hàm l ng đ m l n nh tạ ượ ạ ớ ấ Đáp án: (NH2)2COCâu 3: S electron t i đa có th ch a trong l p p:ố ố ể ứ ớĐáp án : 6Câu 4: Thu ngân đ c xem là dung môi c a các kim lo i vì các kim lo i d tan vào thuỷ ượ ủ ạ ạ ễ ỷngân nhi t đ th ng đ t o nên h p kim mà ng i ta th ng g i là..............ở ệ ộ ườ ể ạ ợ ườ ườ ọĐáp án: H n h ngỗ ốCâu 5: “Ng ti u y thu t v n đáp” là tác ph m c a ai?ư ề ậ ấ ẩ ủĐáp án: Nguy n Đình Chi uễ ểCâu 6: Ch s nào đ c tr ng cho tính ch ng kích n c a nhiên li u đ ng c , ch s này càng cao, ỉ ố ặ ư ố ổ ủ ệ ộ ơ ỉ ốkh năng ch ng n càng t t ?ả ố ổ ốĐáp án: octanCâu 7: "Tát n c đ u đình" thu c lo i bài ca giao duyên dù đây không có hình th c đ iướ ầ ộ ạ ở ứ ốđáp nam n mà ch có l i c a? (dùng tu n 2 tháng 1) ữ ỉ ờ ủ ầĐáp án: Chàng traiCâu 8: Hãy đi n t còn thi u trong đo n văn sau:ề ừ ế ạ".............là cái li m vàng gi aề ữ đ ngồ sao. ........................ là cái đ a b c trên ỉ ạ t m ấ th m nhungả datr i...................to xu ng tr n gian...............tuôn su i mát đ nh ng h n khao khát ng p l n" (Namờ ả ố ầ ố ể ữ ồ ụ ặ Cao)Đáp án: TrăngCâu 9: Ngày 21-6-1925 Nguy n Ái Qu c sáng l p và tr c ti p ch đ o xu t b n t báoễ ố ậ ự ế ỉ ạ ấ ả ờ...., đó là c quan c a H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên, chính th c đ t n n móng cho báo chí ơ ủ ộ ệ ạ ứ ặ ềcách m ng Vi tạ ệ Nam.Đáp án: Thanh niênCâu 1 0: Tác gi “Bàn tay c a Chúa” phiên b n ng i Pháp:ả ủ ả ườĐáp án: T. HenryCâu 1 1 : Who is the “Queen of Pop” Đáp án: MadonnaCâu 1 2: Dirichlet là ng i n c nào ? ườ ướĐáp án: Đ cứCâu 1 3: Tháng 5/2008, qu c gia nào quy t đ nh r i kh i T ch c xu t kh u d u m th gi iố ế ị ờ ỏ ổ ứ ấ ẩ ầ ỏ ế ớ OPEC?Đáp án: IndonexiaCâu 1 4: N m bên dãy Hoàng Liên S n, Mù Căng Ch i là huy n vùng sâu vùng xa c a t nhằ ơ ả ệ ủ ỉĐáp án: Yên BáiCâu 1 5: Khi v trí M t Tr i, M t Trăng, Trái Đ t có v trí nh th nào thì dao đ ng c a th yị ặ ờ ặ ấ ị ư ế ộ ủ ủtri u là l n nh tề ớ ấĐáp án: Th ng hàng ằCâu 1 6:EURO l n đ u tiên t ch c t i qu c gia nào? ầ ầ ổ ứ ạ ốĐáp án: PhápCâu 1 7: Cáp quang là dây d n sáng ng d ng hi n t ng gì đ truy n tín hi u trong thông tinẫ ứ ụ ệ ượ ể ề ệĐáp án: Ph n x toàn ph nả ạ ầCâu 1 8: Câu ca dao v n n gi c c p:"Th ng em anh cũng mu n vô/S truông nhà H , sề ạ ặ ướ ươ ố ợ ồ ợ www.thuvienhoclieu .com Trang 1www.thuvienhoclieu .comphá. .............. "Đáp án: Tam GiangCâu 1 9: Khi r i t do v t b lêch v ph ng nào ơ ự ậ ị ề ươĐáp án: ĐôngCâu 2 0: Ai là ng i đ a ra thuy t ti n hóa trung tính?ườ ư ế ếĐáp án: Kimura(năm 1971)Câu 21: Hi n v t bi u t ng cho văn hóa Đông S n:ệ ậ ể ượ ơĐáp án: Tr ng đ ngố ồCâu 22: B n giao h ng “Anh hùng” Beethoven sáng tác ban đ u t ng cho 1 v t ng n c nàoả ưở ầ ặ ị ướ ướĐáp án: Pháp(Napoleon Bon na Pac) Câu 23: Ngày vì ng i nghèo:ườĐáp án: 17/10Câu 24: Cùng v i tiêu chí "y t " và "thu nh p bình quân đ u ng i", tiêu chí này hình thành nên ch ớ ế ậ ầ ườ ỉs phát tri n con ng i HDI c a Liên h p qu cố ể ườ ủ ợ ốĐáp án: Giáo d cụCâu 25: Trong tri t h c Marx Lenin, ph m trù này là t ng hòa c a các quan h xã h i ế ọ ạ ổ ủ ệ ộĐáp án: Con ng iườCâu 26: Đi n t còn thi u:ề ừ ế các n c theo ch đ "tam quy n phân l p", quy n l p pháp thu c v ngh vi n (Qu c h i) , Ở ướ ế ộ ề ậ ề ậ ộ ề ị ệ ố ộquy n hành pháp thu c chính ph (n i các), quy n t pháp thu c v .............ề ộ ủ ộ ề ư ộ ề(dùng tu n 2 tháng 1) ầĐáp án: Tòa ánCâu 27: Đi n t còn thi u:ề ừ ếĐ i h i đ i bi u ạ ộ ạ ể toàn qu c l n th hai c a Đ ng c ng s n ố ầ ứ ủ ả ộ ả Đông D ng h p t i ươ ọ ạ xa Vinh Quang, huy n Chiêmệ Hoá, t nhỉ ............................. t ngày 11 đ n 19-2-1951.ừ ếĐáp án: Tuyên Quang Câu 28: Năm châu Phi:Đáp án: 1960Câu 29: “Đ u tôi ch a r i xu ng đ t, xin b h đ ng lo” – là câu nói c a aiầ ư ơ ố ấ ệ ạ ừ ủĐáp án: Tr n Th Đ ầ ủ ộCâu 30: S nào còn thi u ố ếĐáp án: 7Câu 31: Ngày 6/6/1944, quân Đ ng Minh đ b lên Normandy (Pháp) g i là ngày gì ồ ổ ộ ọĐáp án: D – DayCâu 32: Là d ng đ a hình ph bi n c a Trái Đ t, chi m 52 % di n tích châu Á ạ ị ổ ế ủ ấ ế ệ và 24% bề m t Trái ặĐ t ấĐáp án: NúiCâu 33: T 1 đ n 150 có bao nhiêu ch s 0ừ ế ữ ốĐáp án: 16Câu 34: Coren là ng i đ u tiên phát hi n ra di truy n qua t bào ch t.Theo b n ườ ầ ệ ề ế ấ ạ ông phát hi n ra ệvào năm nào?Đáp án: 1909Câu 35: C ch đi u hòa ho t đ ng c a gen đ c Mono ơ ế ề ạ ộ ủ ượ va Jacop,hai nhà khoa h c ng i Pháp ọ ườphát hi n vi khu n Ecoli vào nămệ ở ẩ nào?Đáp án: 1961Câu 36: Tr l i câu h i sau b ng ti ng anh: Which is the mascot of AIG 3 ả ờ ỏ ằ ếĐáp án: Chicken www.thuvienhoclieu .com Trang 2www.thuvienhoclieu .comCâu 37: Thành ph nào đ c gi i phóng ngày 29/03/1975 ố ượ ảĐáp án: Đà N ngẵCâu 38: Hacdi(ng i Anh) ườ và Vanbec(Đ c) đ ng th i phát hi n ra quy lu t n đ nh v t ứ ồ ờ ệ ậ ổ ị ề ỉ l ệ phân b ki u gen,ki u hình c a qu n th ng u ph i vào năm nào?ố ể ể ủ ầ ể ẫ ốĐáp án: 1909Câu 39: Ai là ng i đ u tiên quan sát th y t bào đ ng v t b ng kính hi n vi? ườ ầ ấ ế ộ ậ ằ ểĐáp án: Lovenhuc(năm 1674)Câu 40: C 4 v chai n c ng t thì đ i đ c 01 chai m i. H i v i 16 v chai n c ng t có th đ i ứ ỏ ướ ọ ổ ượ ớ ỏ ớ ỏ ướ ọ ể ổđ c bao nhiêu chai?ượĐáp án: 5Câu 41: Hình nào h p v i quy lu t:ợ ớ ậA B C DĐáp án: CCâu 42: V vua cho l p Văn Mi u Kinh Đô Thăng Long vào năm 1070 là : ị ậ ế ởĐáp án: Lý Thánh TôngCâu 43: Tên viên t ng Pháp đánh thành Hà N i l n th nh t : ướ ộ ầ ứ ấĐáp án: GarnierCâu 44: H i ngh Ianta di n ra tháng 2/1945 gi a 3 c ng qu c là M , Liên Xô và ...?ộ ị ễ ữ ườ ố ỹ Đáp án: AnhCâu 45: “Bao gi h t c n c ờ ế ỏ ướ Nam thì h t ng i Nam đánh Tây” – Đây ế ườ là câu nói c a ai:ủĐáp án: Nguy n Trung Tr cễ ựCâu 46: C ng hòa Dân ch Đ c và C ng hòa liên bang Đ c chính th c đ c th ng nh t vào năm ộ ủ ứ ộ ứ ứ ượ ố ấnào?Đáp án: 1990Câu 47: V trí c a đoàn th thao Vi t Nam t i AIG 3 ị ủ ể ệ ạĐáp án: 2Câu 48: N c nào giành chi n th ng trong cu c thi Mrs World 2009 ướ ế ắ ộĐáp án: NgaCâu 49: Festival đ c t ch c vào ngày 10-11/10/2009 t i Hà N i ượ ổ ứ ạ ộĐáp án: Ký c c u Long Biênứ ầCâu 50: Công Vinh ch i cho đ i bóng nào t i gi i VĐ B Đàoơ ộ ạ ả ồ Nha Đáp án: LeixoesCâu 51: B i c nh c a câu chuy n ố ả ủ ệ t.nh “Romeo và Juliet” Đáp án: VeronaCâu 52: Đ i bóng nào t i Premier League có bi t danh là “Nh ng kh u th n công” ộ ạ ệ ữ ẩ ầĐáp án : ArsenalCâu 53: “L ng qu c t ng quân” c a Vi t Nam là ai? ưỡ ố ướ ủ ệĐáp án: Nguy n S nễ ơCâu 54 C u th Argentina đ u tiên đo t danh hi u Qu bóng vàng châu Âu ầ ủ ầ ạ ệ ảĐáp án: L. MessiCâu 55 Ai phát minh ra c t thu lôi :ộĐáp án: B. Franklin( năm 1752)Câu 56: Tên c a ông trong ti ng Nga nghĩa là “cay đ ng” ủ ế ắĐáp án: Maxim GorkiCâu 57: Ông đ c bi t đ n v i các tác ph m “Thu c”, “Nh t ký ng i điên”, “C H ng”ượ ế ế ớ ẩ ố ậ ườ ố ươĐáp án: L T nỗ ấCâu 58: (V ch ng A Ph ) M c i trói cho A Ph vào th i đi m nào trong năm: ợ ồ ủ ỵ ở ủ ờ ểĐáp án: ĐôngCâu 59: Nhân v t đ c Bác H nh c đ n trong “Vi hành” ậ ượ ồ ắ ế www.thuvienhoclieu .com Trang 3www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Kh i Đ nhả ịCâu 60: Tác ph m đo t gi i Nobel c a Hemingway năm 1954 ẩ ạ ả ủĐáp án: Ông già và bi n cể ảCâu 61: Bài th “N ng m i” c a L u Tr ng L vi t v ai?ơ ắ ớ ủ ư ọ ư ế ềĐáp án: MẹCâu 62: Nguyên t có nghĩa là “M t tr i” ố ặ ờĐáp án: HeliCâu 63: Khí c i là khí gì ườĐáp án: N2OCâu 64: Các nguyên t thu c nhóm khí hi m (tr He) có l p ngoài cùng g m bao nhiêu electronố ộ ế ừ ớ ồĐáp án: 8Câu 65: . Mì chính (b t ng t) là mu i Natri c a axit gì ọ ọ ố ủĐáp án: GlutamicCâu 66: “H.y cho thôi m t đi m t a, tôi s nh c b ng qu đ t này lên” là câu nói c a ai ộ ể ự ẽ ấ ổ ả ấ ủĐáp án: AcsimetCâu 67: N u truy n 1 chùm ánh sáng tr ng qua m t lăng kính thì ánh sáng màu gì b l chế ề ắ ộ ị ệv đáy ít nh t? ề ấĐáp án: ĐỏCâu 68: Th y tri u hình thành do l c h p d n gi a:ủ ề ự ấ ẫ ữĐáp án: Trái Đ t và M t Trăngấ ặCâu 69: Ng i ta m nh danh ngu n năng l ng nào là Than đá xanh? ườ ệ ồ ượĐáp án: GióCâu 70: Đèn kéo quân quay đ c là nh vào hi n t ng gì? ượ ờ ệ ượĐáp án: Câu 71: Đ o Greenland thu c ch a quy n c a n c nào ả ộ ủ ề ủ ướ Đáp án: Đan M chạCâu 72: Th y đi n Thác Bà đ c xây trên con sông nào ủ ệ ượ Đáp án: Sông Ch yảCâu 73: Khu kinh t Dung Qu t n m t nh nào ế ấ ằ ở ỉ Đáp án: Qu ng NgãiảCâu 74: “Chu n chu n đ p n c” là ch hi n t ng chu n chu n làm gì ồ ồ ạ ướ ỉ ệ ượ ồ ồ Đáp án:Đ tr ngẻ ứCâu 75: Ai là c u th duy nh t t ng l p 2 hattrick t i 1 kỳ EURO? ầ ủ ấ ừ ậ ạ Đáp án: Micheal Platini(Pháp)Câu 76: . Đ t n c nào có 2 th đô:ấ ướ ủĐáp án: YemenCâu 77: Qu c gia nào tham d nhi u kỳ EURO nh t ? ố ự ề ấ Đáp án: Đ c ( 8 l n)ứ ầCâu 78: Ph n chuy n đ ng trong đ ng c g i là gì? ầ ể ộ ộ ơ ọ Đáp án: RotoCâu 79: Nh t B n bao g m bao nhiêu đ o chính ậ ả ồ ả Đáp án : 4Câu 80: Khi nào thì m t tr i chi u vuông góc v i Trái đ t ặ ờ ế ớ ấ Đáp án: Xuân phân; Thu phânCâu 81 V n Qu c gia đ u tiên c a Vi t Namườ ố ầ ủ ệĐáp án: Cúc Ph ngươCâu 82: Ai là ng i phát hi n ra t bào th c v t đ u tiên:ườ ệ ế ự ậ ầĐáp án: Robert Hook(năm 1665) www.thuvienhoclieu .com Trang 4www.thuvienhoclieu .comCâu 83: Quá trình sinh t ng h p protein di n ra b ph n nào trong t bào? ổ ợ ễ ở ộ ậ ế Đáp án: RiboxomCâu 84: Ngày nào là ngày t ng tuy n c đ u tiên khi n c nhà th ng nh t? ổ ể ử ầ ướ ố ấ Đáp án: 25/4/1976Câu 85: Y u t chính t o nên sóng bi n là gì? ế ố ạ ể Đáp án: GióCâu 86: Who is the “King of Pop” (dùng tu n 2 tháng 1) ầ Đáp án: M. JacksonCâu 87: PônPôt m đ u xâm l c biên gi i tây nam n c ta vào ngày tháng năm nào?ở ầ ượ ớ ướĐáp án: 22/12/1978Câu 88: Đ i tuy n qu c gia nào l n đ u tiên áp d ng chi n thu t bóng đá t ng l c ? ộ ể ố ầ ầ ụ ế ậ ổ ự Đáp án: Hà LanCâu 89: IOC là tên vi t t t c a t ch c nào?ế ắ ủ ổ ứĐáp án: U ban Olympic qu c t (thành l p năm 1894) ỷ ố ế ậ Câu 90: V vua l p Qu c T giám năm 1076ị ậ ố ửĐáp án: Lý Nhân TôngCâu 91: Tên th ng g i c a KMnO4 ườ ọ ủ Đáp án: Thu c tímốCâu 92: Tên viên t ng Pháp đánh thành Hà N i l n th hai ướ ộ ầ ứ Đáp án: RiviereCâu 93: Âm thanh có t n s l n h n 20KHz g i là gì? ầ ố ớ ơ ọ Đáp án: Siêu âmCâu 94: Ch th ỉ ị “Nh t Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta” ậ ắ ộ ủ đ c phát ra vào ngày nào?ượĐáp án: 12/3/1945Câu 95: S ki n bu c M ph i tham chi n t i Chi n tranh th gi i 2 ự ệ ộ ỹ ả ế ạ ế ế ớ Đáp án: Trân Châu C ng(7/12/1941)ảCâu 96: Kim t tháp b ng kính có n i nào n c Pháp? ự ằ ở ơ ở ướ Đáp án: Vi n b o tàng Lurveệ ảCâu 97: Chu Văn An làm quan d i th i nào:ướ ờĐáp án: Tr n Minh TôngầCâu 98: . “Lu n ng ” là t ng h p các l i d y c a ai ậ ữ ổ ợ ờ ạ ủ Đáp án: Kh ng Tổ ửCâu 99: N c c ng là n c ch a nhi u ion Mg2+ và ? ướ ứ ướ ư ề Đáp án: Ca2+Câu 100: Th Haiku là th th đ c tr ng c a n c nào ơ ể ơ ặ ư ủ ướ Đáp án: Nh t B nậ ảCâu 101: K o m ch nha làm t nguyên li u gì ẹ ạ ừ ệ Đáp án: M m lúaầCâu 102: Thành ph v i nh ng con kênh nhân t o, b i c nh c a t a game “Assassin’số ớ ữ ạ ố ả ủ ựCreed II”Đáp án: VeniceCâu 103: H n c ng t l n nh t Đông Nam Á ồ ướ ọ ớ ấ Đáp án: Bi n hể ồCâu 104: Casablanca là thành ph c a n c nào ố ủ ướ Đáp án: Ma r cốCâu 105: S thi “Iliat và O - đi – xê” do ai vi t:ử ếĐáp án: Homere www.thuvienhoclieu .com Trang 5www.thuvienhoclieu .comCâu 106: Tác ph m n i ti ng nh t c a Hector Malot ẩ ổ ế ấ ủ Đáp án: Không gia đìnhCâu 107: Ch t hóa h c nào trong kem đánh răng giúp cho nó luôn d ng m ấ ọ ở ạ ẩ Đáp án: GlixerinCâu 108: Xuân Di u đã nh n xét ệ ậ v ề bài th này c a Nguy n Khuy n nh sau “Đi n hìnhơ ủ ễ ế ư ểh n c cho mùa thu c a làng c nh Vi t Nam” ơ ả ủ ả ệ Đáp án: Thu đi uếCâu 109: Ng i Vi t Nam t ng t ch i gi i Nobel Hòa Bình năm 1973ườ ệ ừ ừ ố ảĐáp án: Lê Đ c Thứ ọCâu 110: Nhà th đ c xem là chi c g ch n i gi a văn h c trung đ i và hi n đ i Vi t Namơ ượ ế ạ ố ữ ọ ạ ệ ạ ệĐáp án: T n ĐàảCâu 111: Phân bi t d u m bôi tr n và m đ ng v t b ng ệ ầ ỡ ơ ỡ ộ ậ ằ Đáp án: BazoCâu 112: Tác gi c a t p tùy bút “Hà N i 36 phả ủ ậ ộ ố ph ng” ườ Đáp án: Th chạ LamCâu 113: Lo i gang dùng đ luy n ạ ể ệ thép Đápán: Gang tr ngắCâu 114: Trong bài th “Đêm nay Bác không ng ”, Bác th ng “Đoàn ... đêm nay ng ngoài r ng” ơ ủ ươ ủ ừ(dùng tu 2 tháng 1)ầĐáp án: Dân côngCâu 115: T nào còn thi u trong bài th "Ng i đi tìm hình c a n c" :ừ ế ơ ườ ủ ướGi c n c đu i xong r i. Tr i xanh thành ti ng hát .......... theo trăng vào phòng ng côngặ ướ ổ ồ ờ ế ủnhân Nh ng k quê mùa đã thành tri th c Tăm t i c n lao nay hoá nh ng anh hung” ữ ẻ ứ ố ầ ữ Đáp án: Đi nệCâu 116: Ngày 5/6 hàng năm đ c Liên h p qu c ch n làm "Ngày………th gi i". ượ ợ ố ọ ế ớ Đáp án: Môi tr ngườCâu 117: Đ i v ng ch C m, ch Nhà Trò... là các nhân v t trong tác ph m n i ti ng choạ ươ Ế ố ị ậ ẩ ổ ếthi u nhi nào?ếĐáp án: D Mèn phiêu l u ký ế ưCâu 118:Sau khi m c ắ b nh nan ệ y, thi sĩ Hàn M c T đã coi mìnhặ ử như m t…ộ ............................. x u s bấ ố ị sốph n đ y ậ ầ oan nghi t đày vào l.nh cung:”Ngoài kia xuân đã th m hay ch a?/Tr i ệ ắ ư ờ ở trong đây ch ng ẳcó mùa,?/Không có ni m trăng và ýề nh c/Cóạ nàng ............................................. nh th ngớ ươ vua”.Đáp án: Cung nữCâu 119: Linh v t c a SEA Games 25 t i Lào:ậ ủ ạĐáp án: VoiCâu 120: “ B n dây nh khóc nh than- Khi n ng i trên ti c cũng tan nát l.ng”ố ư ư ế ườ ệ . ThuýKi u đánh đàn cho ai ngheềĐáp án: Thúc Sinh và Ho n Thạ ưCâu 121: Ng i Châu Á đ u tiên đo t gi i Nobel văn h c ườ ầ ạ ả ọ Đáp án: Tagor( 1913 v i t p th Dâng)ớ ậ ơCâu 122: Trong bài th “Sông l p”, Tú X ng đã nghe th y ti ng gì mà t ng ti ng g iơ ấ ươ ấ ế ưở ế ọđò:Đáp án: Ti ng ch kêuế ếCâu 123: . B c tranh “Bác H v i thi u nhi ba mi n Trung, Nam, B c” c a h a sĩ Di p Minh Châu ứ ồ ớ ế ề ắ ủ ọ ệv b ng gì?ẽ ằĐáp án: MáuCâu 124: . Tên vi t t t c a liên đoàn bóng đá châu Á? ế ắ ủ Đáp án: AFC( thành l p năm 1954)ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 6www.thuvienhoclieu .comCâu 125: M t năm có bao nhiêu gi i Grand Slam (qu n v t) đ c t ch c ộ ả ầ ợ ượ ổ ứ Đáp án: 4Câu 126: Hi p đ nh t do th ng m i B c M :ệ ị ự ươ ạ ắ ỹĐáp án: NAFTACâu 127: Chiêu Thi n t Láng Th ng, qu n Đ ng Đa, Hà N i ề ự ở ượ ậ ố ộ Đáp án: Chùa LángCâu 128: Chi c cúp bóng đá lâu đ i nh t n c Anh ế ờ ấ ướ Đáp án: FACâu 129: Năm cao trào c a phong trào Đ ng kh i ủ ồ ở Đáp án: 1960Câu 130: H đi u hành đ u tiên mà IBM đ a ra cho máy tính cá nhânệ ề ầ ưĐáp án: MS – DOSCâu 131: Ngày 20 tháng 6 năm 1815, t i ngo i ôạ ạ thành phố ..................... c a n c B , liênủ ướ ỉ quânch ng Pháp đã phát đ ng cu c ti n công mãnh li t vào quân đ i Pháp do Napoleon ch huy. Tr n thua ố ộ ộ ế ệ ộ ỉ ậk t thúc s nghi p Napoleno.ế ự ệĐáp án: WaterlooCâu 132: Sông ngăn cách th i kỳ Đàng Trong và Đàng Ngoài: ờ Đáp án: Sông Gianh( Qu ng Bình)ở ảCâu 133: "Ai t vãn" là bài th c a công chúa Lê Ng c Hân, th ng khóc ch ng là vuaư ơ ủ ọ ươ ồ..............., g m 164 câu, vi t theo th song th t l c bát, đ c nhi u ng i truy n t ng ồ ế ể ấ ụ ượ ề ườ ề ụ Đáp án: Nguy n Huễ ệCâu 134: Năm 1831 v vua này đã đ i tên Thăng Long thành Hà N i ị ổ ộ Đáp án: Minh M ngạCâu 135: S nào còn thi uố ếĐáp án : 5Câu 136: Thành ph n hóa h c ch y u c a tro b p là nguyên t nào ầ ọ ủ ế ủ ế ố Đáp án: KCâu 137: Đi n 2 s ti p theo vào dãy sau: 2, 3, 5, 7, ?, ?ề ố ếĐáp án: 11, 13Câu 138: I - t hòa tan trong benzene t o ra dung d ch có màu gì ố ạ ị Đáp án: H ng cánh senồCâu 139: B t t y tr ng dùng trong công nghi p là h n h p c a 2 mu i CaCl2 và …? ộ ẩ ắ ệ ỗ ợ ủ ố Đáp án: Ca(OCl)2Câu 140: (C12H19O9)n là công th c hóa h c c a th gì (r t ngon ^^) ứ ọ ủ ứ ấ Đáp án: CaramenCâu 141: Thành ph n chính c a “khí đá khô”ầ ủĐáp án: CO2Câu 142: Hi n t ng v t lý nào ch ng t ánh sáng có tính h t ệ ượ ậ ứ ỏ ạ Đáp án:Hi n t ng quang đi nệ ượ ệCâu 143: Đi sâu vào lòng đ t tr ng l ng c a v t tăng d n hay gi m d n ấ ọ ượ ủ ậ ầ ả ầ Đáp án: Gi mảCâu 144: Trung Qu c ti n công n c ta t Móng Cái đ n Phong Th (Lai Châu) vào ngày tháng ố ế ướ ừ ế ổnăm nào?Đáp án: 17/2/1979Câu 145: Nh ng nguyên t có cùng proton nh ng khác nhau s notron g i là gì? ữ ử ư ố ọ Đáp án: Đ ng vồ ịCâu 146: Tác ph m “Ngu n g c muôn loài” ẩ ồ ố là c a ủ ai Đáp án: C. Darwin www.thuvienhoclieu .com Trang 7www.thuvienhoclieu .comCâu 147: M t tr n gi i phóng mi n nam Vi t ặ ậ ả ề ệ Nam ra đ i ờ vào ngày tháng năm nào ? Đáp án: 20/12/1960Câu 148: H c thuy t quân s c a NATO, nh m thích ng v i h c thuy t “Tr đũa t” c a M ?ọ ế ự ủ ằ ứ ớ ọ ế ả ồ ạ ủ ỹĐáp án: “Thanh Ki m và lá ch n”ế ắCâu 149: T nh có đ ng biên gi i v i n c b n Lào dài nh t n c ta là t nh nào? ỉ ườ ớ ớ ướ ạ ấ ướ ỉ Đáp án: Ngh AnệCâu 150: Gió m u d ch còn có tên g i khác là gì? ậ ị ọ Đáp án: Tín PhongCâu 151: Sông Mê Kông ch y qua m y n c? ả ấ ướ Đáp án: 6Câu 152: Nhà khoa h c Fermi đ c coi là cha đ c a lo i vũ khí nào ọ ượ ẻ ủ ạ Đáp án: Bom nguyên tửCâu 153: . Cây c u b c qua sông Thames Anh ầ ắ ở Đáp án: TowerCâu 154: Li t s Đ ng Thùy Trâm đã chi n đ u và hy sinh đâu? ệ ỹ ặ ế ấ ở Đáp án: Đ c Ph - Qu ng Ngãiứ ổ ảCâu 155: B c tranh .............c a danh ho Leonard Da Vinci còn đ c bi t đ n v i cái tênứ ủ ạ ượ ế ế ớLa Gioconda.Đáp án: MonalisaCâu 156: H iộ th .ề ......... do Lê L i ợ và 18 đ ng chí cùng chí h ng ồ ướ t ổ ch c vào tháng 3ứ năm1416, m c đích ụ là t cáo tr i đ t, k t nghĩa anh em, nguy n h p s c phát đ ng ế ờ ấ ế ệ ợ ứ ộ kh i ở nghĩach ng ách đô h c a nhà Minh. ố ộ ủ Đápán: Lũng NhaiCâu 157: Quy ch quan h th ng m i bình th ng vĩnh vi n vi t t t là gì? ế ệ ươ ạ ườ ễ ế ắ Đáp án: PNTRCâu 158: “Quan Âm Th Kính” là v di n n i ti ng c a th lo i : (dùng u n 2 tháng 1) ị ở ễ ổ ế ủ ể ạ ầ Đáp án: ChèoCâu 159: Toán h c:ọTrong l p h c có 100 b n, s b n đăng kí h c b i ớ ọ ạ ố ạ ọ ơ là 85, s b n đăng ố ạ kí h c bóng ọ chuy n ề là 70, sốb n đăng kí bóng r ạ ổ là 75, s b n đăng kí các môn đi n kinh là 80. H i trong l p có bao nhiêu ố ạ ề ỏ ớ b nạđăng kí c 4 n i dungả ộ ?Đáp án: 10Câu 160: Đi n ti p:ề ếĐ đ ng viên toàn dân kháng chi n, trong tác ph m "Kháng ể ộ ế ẩ chi n ế nh t đ nh th ng l i", đ ng chí ấ ị ắ ợ ồTr ng Chinh đã kêu g i nhân ườ ọ dân th c hi n kh u hi u "M i ng i ự ệ ẩ ệ ỗ ườ dân là m t chi n s , ộ ế ỹ m i ỗ ph ốlà m t m t tr n, m i làngộ ặ ậ ỗ là m t.ộ ..................................................... "Đáp án: Pháo đàiCâu 161: What is the queen of sports:Đáp án: AthleteCâu 162: Chi n d ch Biên gi i di n ra vào năm nào ế ị ớ ễ Đáp án: 1950Câu 163: Là c c m trên nóc h m Đ Cát có ch gì ờ ắ ầ ờ ứ Đáp án: Quy t chi n quy t th ngế ế ế ắCâu 164: S nào còn thi u ố ếĐáp án: 0Câu 165: Ng i phát minh ra đ ng c đ t trong?ườ ộ ơ ốĐáp án: Otto(Đ c)ứ www.thuvienhoclieu .com Trang 8www.thuvienhoclieu .comCâu 166: Quê h ng c a hãng đi n tho i Nokia ươ ủ ệ ạ Đáp án: Ph n LanầCâu 167: Nhóm ch t h u c ph c t p nh t, chi m l ng nhi u nh t trong ch t nguyên sinh, có ấ ữ ơ ứ ạ ấ ế ượ ề ấ ấvai trò quan tr ng nh t đ i v i c u trúc và ch c năng c a t bào.ọ ấ ố ớ ấ ứ ủ ếĐáp án: ProteinCâu 168: M t công c đ phát hi n nh ng ch n đ ng c a trái đ t? ộ ụ ể ệ ữ ấ ộ ủ ấ Đáp án: Đ a ch n kị ấ ếCâu 169: Dòng sông đ c xem là m t trong nh ng bi u t ng c a n c Nga, có giá tr t i n c,ượ ộ ữ ể ượ ủ ướ ị ướ ướgiao thông, th y đi n và du l ch?ủ ệ ịĐáp án: VolgaCâu 170: “Phong c m” là tên khác c a lo i nh c c nào? ầ ủ ạ ạ ụ Đáp án: ArccodeonCâu 171: Khoáng s n đ c khai thác nhi u nh t t i Lào Cai ả ượ ề ấ ạ Đáp án: ApatitCâu 172: Đi n ti p vào ch tr ng:ề ế ỗ ốGalilee là ng i đ u tiên s d ng kính thiên văn trong ườ ầ ử ụ thiên văn h c. Ông cũng ọ là ng i đ u tiên ườ ầmô t chính xác đ aả ị hình c a.ủ ..................................... và các v t đen c a m tế ủ ặ tr i.ờĐáp án: M t TrăngặCâu 173: Ng i ta dùng axit gì đ kh c lên th y tinh ườ ể ắ ủ Đáp án: HFCâu 174: Ti t di n 1 đo n dây tăng lên 2 l n, thì đi n tr đo n dây đó: ế ệ ạ ầ ệ ở ạ Đáp án:gi m 2 l nả ầCâu 175: Chính ph cách m ng c ng hòa mi n nam Vi t Nam ra đ i vào ngày tháng năm nào?ủ ạ ộ ề ệ ờĐáp án: 6/6/1969Câu 176: Tác gi c a “Tu i th d d i” ả ủ ổ ơ ữ ộ Đápán: Phùng QuánCâu 177: Nguyên nhân chính gây ra ng đ c khí than ộ ộ Đáp án: COCâu 178: Khí có mùi tr ng th i ứ ốĐáp án: H2SCâu 179: Sóng âm KHÔNG th truy n trong nh ng môi tr ngể ề ữ ườ nào Đáp án:Chân khôngCâu 180: Nhà th nào đã th ng ng i m lang thang c u b c u b t.lê mình đi ăn xin cho ba đ aơ ươ ườ ẹ ầ ơ ầ ấ ứcon, th ng nh ng đ a "ti u nhi t m bé,l i gi sinh lìa m lìa cha", th ng ng i ca sĩ đ t Thăngươ ữ ứ ể ấ ỗ ờ ẹ ươ ườ ấLong, th ng ng i hát rong đ t Thái Bình.ươ ườ ấĐáp án: Nguy n DuễCâu 181: Nguy n Khuy n đã khóc ai trong câu th “Bác D ng thôi đã thôi r i” ễ ế ơ ươ ồ Đáp án: B n-ạD ng KhuêươCâu 182: Trong “B.nh Ngô đ i cáo”, Nguy n Trãi vi t “D b n thay, n c ... khôn r a s ch mùi” ạ ễ ế ơ ẩ ướ ử ạ.Đi n ti p t còn thi u vào ch tr ng.ề ế ừ ế ỗ ốĐáp án: Đông H iảCâu 183: Nhà văn nào đ x ng nguyên lý "t ng băng trôi" ề ướ ả Đáp án: HemingwayCâu 184: Trong khai thác, ng i ta b m th gì vào đ ng ng đ hóa l ng l u huỳnh ườ ơ ứ ườ ố ể ỏ ư Đáp án: N c siêu nóngướCâu 185: "N ng r c tr i t và bi n ng c" là hình nh mà nhà th T H u đã vi t khi đ t n c ắ ự ờ ơ ể ọ ả ơ ố ữ ế ở ấ ướnào ? (dùng tu n 2 tháng 1)ầĐáp án: Cuba www.thuvienhoclieu .com Trang 9www.thuvienhoclieu .comCâu 186: Chi n d ch Đ ng s 18 còn g i là chi n d ch gì? ế ị ườ ố ọ ế ị Đáp án: Hoàng Hoa ThámCâu 187: Nhà nho nào đ c th Văn Mi u bên c nh Kh ng T ? ượ ờ ở ế ạ ổ ử Đáp án: Chu Văn AnCâu 188: Lycée du Protectorat ( Tr ng Trung h c B o hườ ọ ả ộ ) là tên ban đ u chính th c c a tr ng ầ ứ ủ ườTHPT nào t i Hà N i ngày nay :ạ ộĐáp án: Chu Văn AnCâu 189: Đ i h i Đ ng VI di n ra vào năm nào ạ ộ ả ễ Đáp án: 1986Câu 190: Đa giác(l i) nào có s đ ng chéo b ng s c nh? ồ ố ườ ằ ố ạ Đáp án: Ngũ giácCâu 191: Theo Các Mác và Ăng-ghen đây là th i kỳ đ c coi là “b c ngo t ti n b vĩ đ i nh t tờ ượ ướ ặ ế ộ ạ ấ ừtr c đ n b y gi loài ng i ch a t ng th y, m t th i đ i c n đ n nh ng con ng i kh ng l vàướ ế ấ ờ ườ ư ừ ấ ộ ờ ạ ầ ế ử ườ ổ ồđã sinh ra đ c nh ng con ng i kh ng l ”. Đó là th i kì nào?ượ ữ ườ ổ ồ ờĐáp án: Ph c H ngụ ưCâu 192: Đ i tuy n Argentina đ c ví v i đi u nh y nào ? ộ ể ượ ớ ệ ả Đápán: TangoCâu 193: Tác gi “Đ i Vi t s ký toàn th ”ả ạ ệ ử ưĐáp án: Ngô Sĩ Liên(hoàn thành năm 1479)Câu 194: Ba màu c b n g m : đ , xanh lam và …? ơ ả ồ ỏ Đáp án: L cụCâu 195: Có bao nhiêu s có 3 ch s mà ch s hàng trăm b ng ch s hàng đ n v ? ố ữ ố ữ ố ằ ữ ố ơ ị Đáp án: 90Câu 196: Bác H ồ nói “Các Vua Hùng đã có công d ng n c, bác cháu ta ph i ự ướ ả cùng nhau gi l y ữ ấn c” t i đ n Hùng vào năm ướ ạ ề bao nhiêu?Đáp án: 1954Câu 197: Sông L p là sông nào:ấĐáp án: V HoàngịCâu 198: Hà N i v a đ c lên UNESCO cái gì làm ộ ừ ề ử Di s n t li u thả ư ệ ế gi i? ớ Đáp án: 82 Bia ti nế sĩCâu 199: El Classico là tr n đ u gi a 2 ậ ấ ữ đ i ộ bóng nào ? Đáp án: Barca – RealCâu 200: Trong l ch s n c ta, n c Đ i Ngu đ c thành l p năm nào ị ử ướ ướ ạ ượ ậ Đáp án: 1400Câu 201: “Nh t Trí, nhì Vân, tam Lân, t C n” là ch b t đ i th b môn ngh thu t nàoấ ứ ẩ ỉ ộ ứ ạ ụ ở ộ ệ ậĐáp án: H i h aộ ọCâu 202: Theo Hoài Thanh, ai là nhà th m i nh t trong các nhà th M i ơ ớ ấ ơ ớ Đáp án: Xuân Di uệCâu 203: Tnú là nhân v t chính trong tác ph m nào c a Nguyên Ng c ? ậ ẩ ủ ọ Đáp án: R ng xà nuừCâu 204: Ti u thuy t “T tâm” do ai vi t ể ế ố ế Đáp án:Hoàng Ng c PháchọCâu 205: “ng i mà vùng t nh S n ta v n khen cái tài vi t ch r t nhanh và r t đ p…” là câu nói ườ ỉ ơ ẫ ế ữ ấ ấ ẹv nhân v t nào trong 1 tác ph m c a Nguy n Tuân:ề ậ ẩ ủ ễĐáp án: Hu n CaoấCâu 206: Quá trình bi n đ i hóa h c c a các ch t h u c d i tác d ng c a các enzim g i là gì?ế ổ ọ ủ ấ ữ ơ ướ ụ ủ ọĐáp án: Lên menCâu 207: Trong bài th “Sông l p” Tú X ng đã nh m ti ng ch kêu v i ti ng gì? ơ ấ ươ ầ ế ế ớ ế Đáp án: Ti ng g i đòế ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 10www.thuvienhoclieu .comCâu 208: Nh ng ch t thi t y u mà c th ng i c n ch v i 1 l ng nh (l ng l n gây ra đ c)ữ ấ ế ế ơ ể ườ ầ ỉ ớ ượ ỏ ượ ớ ộĐáp án: VitaminCâu 209: Khi cho ammoniac ti p xúc v i axit clohidric s th y gì ế ớ ẽ ấ Đáp án: Khói tr ngắCâu 210: Ki u b Tú Bà b t nh t đâu? ề ị ắ ố ở Đápán: L u Ng ng Bíchầ ưCâu 211: Kim lo i đóng vai trò quan tr ng trong công nghi p nh cu i th k 19 ạ ọ ệ ả ố ế ỷ Đáp án: B cạCâu 212: M i năm c tính th gi i hao h t 1,4 t t n s n thép do:ỗ ướ ế ớ ụ ỷ ấ ắĐáp án: RỉCâu 213: Hi n t ng v t lý nào ch ng t ánh sáng có tính sóng ệ ượ ậ ứ ỏ Đáp án: Hi n t ng giao thoa ánh sángệ ượCâu 214: Hành tinh nào g n m t tr i nh t? ầ ặ ờ ấ Đáp án: Sao Th yủCâu 215: Ngôi chùa đúc hoàn toàn b ng đ ng Vi t Nam ? ằ ồ ở ệ Đáp án: Chùa Yên T .ửCâu 216: Có hai bình gi ng h t nhau, m t bình đ ng c n và bình kia đ ng thu ngân. N u d c choố ệ ộ ự ồ ự ỷ ế ố2 bình đ c n và thu ngân ch y ra thì bình đ ng ch t gì ch y ra v i t c đ cao h n?ể ồ ỷ ả ự ấ ả ớ ố ộ ơĐáp án: Nh nhauưCâu 217: Ng n núi cao nh t châu phi ọ ấ ở Đáp án: KilimanjaroCâu 218: Kênh Xuye n i li n Đ a Trung H i và bi n nào? ố ề ị ả ể Đáp án: Bi n Để ỏCâu 219: H ng núi chính mi n b c n c ta ướ ở ề ắ ướ Đáp án: Tây B c – Đông NamắCâu 220: eV là đ n v dùng đ đoơ ị ểĐáp án: Năng l ngượCâu 221: T i đây, Darwin đã tìm ra thuy t ti n hóa ạ ế ế Đáp án:GalapagosCâu 222: Nh c sĩ nào có nhi u sáng tác nh t v các ngành ngh ? ạ ề ấ ề ề Đáp án: Hoàng VânCâu 223: Vi t Nam đã chính th c đ c k t n p là thành viên c a WTO vào ngày tháng năm nào?ệ ứ ượ ế ạ ủĐáp án: 7/11/2006Câu 224: Tên hành tinh to nh t h m t tr i ? ấ ệ ặ ờ Đáp án: Sao M cộCâu 225: Nh c sĩ nào có nhi u sáng tác nh t v Bác H ? ạ ề ấ ề ồ Đáp án: Nh c sĩ Thu n Y nạ ậ ếCâu 226: T nh/ Thành ph có c ng bi n l n nh t Vi t Namỉ ố ả ể ớ ấ ệĐáp án: TP HCMCâu 227: Con sông đ c coi ượ là biên gi i t nhiên c a ớ ự ủ Lào & Thái Lan Đáp án: MekongCâu 228: Tháp n c đ c coi ướ ượ là biên gi i ớ t ự nhiên c a ủ M ỹ và Canada Đáp án:NiagaraCâu 229: Nêu tên hi n t ng ánh sáng b thay đ i h ng khi đi qua m t phân cách c a hai môi ệ ượ ị ổ ướ ặ ủtr ng?ườĐáp án: Khúc xạCâu 230: Who is the “King of Rock ‘n Roll” Đáp án: Elvis PresleyCâu 231: Hi n t i th gi i đang dùng lo i năng l ng chính nào? ệ ạ ế ớ ạ ượ Đáp án: Nhiên li u hoá th chệ ạ www.thuvienhoclieu .com Trang 11www.thuvienhoclieu .comCâu 232: Công th c F=Bvq có tên là gì:ứĐáp án: LorentzCâu 234: Nguyên t nh t thi t ph i có trong các h p ch t h u c ố ấ ế ả ợ ấ ữ ơ Đáp án: CCâu 235: Ngu n s n xu t ankan ch y u hi n nay:ồ ả ấ ủ ế ệĐáp án: D u mầ ỏCâu 236: Chi n th ng p B c di n ra vào ngày tháng năm nào? ế ắ Ấ ắ ễ Đáp án: 2/1/1963Câu 237: Trong chanh ch y u ch a axit nào? ủ ế ứ Đáp án:citricCâu 238: H p kim c a s t ít b ăn mòn nh t ợ ủ ắ ị ấ Đáp án: InoxCâu 239: Nhà th Hoàng ơ C m ầ đã dùng c m ụ t ừ g. “màu dân t c” đ t màu s c ộ ể ả ắ trong lo i tranhạ nào?Đáp án: Đông HồCâu 240: Tác ph m "S ng nh Anh" n i ti ng m t th i c a nhà văn Tr n Đình Vân nói v nhân v t ẩ ố ư ổ ế ộ ờ ủ ầ ề ậl ch s nàoị ửĐáp án: Nguy n Văn Tr iễ ỗCâu 241: Đi n ti p vào câu th sau:ề ế ơT H u: ố ữ “9 năm làm m t.ộ ........ /nên vành hoa đ nên thiên sỏ ử vàng”Đáp án: Đi n BiênệCâu 242: Đ b o qu n kim lo i Na, ng i ta ngâm vào … ể ả ả ạ ườ Đáp án: D uầCâu 243: Nhà th nào làm bài văn t s ng v ? ơ ế ố ợ Đáp án: Tú X ngươCâu 244: Đi n ti p vào câu th sau:ề ế ơ“…là b nh c a tôi yêu nàng” ệ ủ (Nguy n Bính) ễ Đáp án: T ng tươ ưCâu 245: Ngay sau thành công c a Cách m ng tháng Tám, Chính ph ta đã phát đ ng phong trào ủ ạ ủ ộnào đ đ ng viên tài chính trong nhân dân?ể ộĐáp án: Tu n l vàngầ ễCâu 246: T ng th ký th 8 c a UN là ông Ban Ki Mun, v y TTK th 7 là ai? ổ ư ứ ủ ậ ứ Đáp án: Kofi Annan(Ông là ng i Gana)ườCâu 247: Thành ph Hà N i hi n nay có 1 th xã (S n Tây), 18 huy n và bao nhiêu qu n?ố ộ ệ ị ơ ệ ậĐáp án: 10Câu 248: Ng i th ng đánh tr ng ch u trong ca trù :ườ ườ ố ầĐáp án: Quan viênCâu 249: Thu c kháng sinh đ u tiên trên th gi i đ c phát minh vào năm 1928 ố ầ ế ớ ượ Đáp án: PenicilinCâu 250: Chi n th ng V n T ng Quãng Ngãi di n ra vào ngày tháng năm nào? ế ắ ạ ườ ở ễ Đáp án: 18/8/1965Câu 251: Đ o c n c thu c t nh nào?ả ồ ỏ ộ ỉĐáp án: Qu ng Trả ịCâu 252: Gi i th ng cao nh t dành cho các b phim tham d liên hoan phim Vi t Nam:ả ưở ấ ộ ự ệĐáp án: Bông sen vàngCâu 253: B phim Em bé Hà N i nói đ n chi n d ch quân s nào ? ộ ộ ế ế ị ự Đáp án:Đi n Biên Ph trên khôngệ ủCâu 254: . Đi n sô ti p theo vào dãy sau:ề ế www.thuvienhoclieu .com Trang 12www.thuvienhoclieu .com1, 3, 6, 10, 15, ?Đáp án: 21Câu 255: S th t b i c a cu c kh i nghĩa nào (9-2-1930) đánh d u s ch m d t nh h ng c a ự ấ ạ ủ ộ ở ấ ự ấ ứ ả ưở ủ hệt t ng t s n, xác l p nh h ng c a ư ưở ư ả ậ ả ưở ủ h ệ t t ng ư ưở vô s n ả trong cách m ng Vi tạ ệ Nam.Đáp án: Yên BáiCâu 256: Th i Lý, Tr n có b n công trình b ng đ ng n i ti ng c a n c Đ i Vi t đ c g i là “Anờ ầ ố ằ ồ ổ ế ủ ướ ạ ệ ượ ọNam t khí” đó là chuông Quy Đi n, v c Ph Minh, t ng Ph t Quỳnh Lâm và công trình nào?ứ ề ạ ổ ượ ậĐáp án: Tháp Báo ThiênCâu 257: C u Long Biên do ai thi t k ầ ế ế Đáp án: EiffelCâu 258: Lãnh đ o phong trào Đông Kinh nghĩa th c ạ ụ Đáp án: L ng Văn CanươCâu 259: Đ i h i th thao Châu Á l n đ u tiên t ch c vào năm nào. đâu? ạ ộ ể ầ ầ ổ ứ ở Đáp án: 1951 NiuĐêLi n Đ .ở Ấ ộCâu 260: Đàn T r ng ơ ư là nh c ạ c ụ c a dân t c nào? ủ ộ Đáp án: BaNa-Còn có tên khác là đàn Khinh Khung Câu 261: Vi t ệNam gia nh p FIFA vào nămậ nào?Đáp án: 1964Câu 262: “G ” là bi t danh c a CLB nào ỗ ệ ủ Đáp án:Hoàng Anh Gia LaiCâu 263: Tên ban đ u c a nhân v t này là Shelling Ford ầ ủ ậ Đáp án: Sherlock HolmesCâu 264: Ch s năng l c c nh tranh c p t nh vi t t t là gì ỉ ố ự ạ ấ ỉ ế ắ Đáp án: PCICâu 265: Quá trình chuy n t hidrocacbon m ch h thành m ch vòng g i là gì ể ừ ạ ở ạ ọ Đáp án: ReformingCâu 266: Nam Cao nh c đ n Tào Tháo trong 2 tác ph m là “Chí Phèo” và ắ ế ẩ Đáp án: Đôi m tắCâu 267: Tác ph m c a Hoài Thanh – Hoài Chân ghi nh n l i nh ng tên tu i c a nhà th và bài ẩ ủ ậ ạ ữ ổ ủ ơth giá tr trong kho ng 1932 – 1941:ơ ị ảĐáp án: Thi nhân Vi t NamệCâu 268: Trong ph n ng h t nhân thì đ i l ng nào KHÔNG đ c b o toàn ả ứ ạ ạ ượ ượ ả Đáp án: Kh i l ngố ượCâu 269: Ngôi sao vàng 5 cánh xu t hi n l n đ u tiên trong bài th nào c a Bácấ ệ ầ ầ ơ ủĐáp án: Không ng đ củ ượCâu 270: Trong “Truy n c tích v loài ng i” c a Xuân Quỳnh, cái gì sinh ra tr c nh tệ ổ ề ườ ủ ướ ấĐáp án: Tr conẻCâu 271: Đo n trích “H nh phúc c a m t tang gia” trong “S đ ” c a ạ ạ ủ ộ ố ỏ ủ Vũ Tr ngọ Ph ng vi t ụ ế v ềđám tang aiĐáp án: C ụ cố TổCâu 272: Hóa ch t có tác d ng tr gàu trong d u g i đ u ấ ụ ị ầ ộ ầ Đáp án: ZnPTOCâu 273: H n h p th keo c a c a axit naphtenic và axit palmitic dùng làm vũ khí ỗ ợ ể ủ ủ Đáp án: NapanCâu 274: Pin quang đi n ho t đ ng d a vào hi n t ng v t lý nào ệ ạ ộ ự ệ ượ ậ Đáp án: Quang d nẫCâu 275: Khí tr trong bóng đèn neon trong nhà ơ Đáp án: Ni tơCâu 276: “Cu n ti u thuy t ch a hoàn thành” c a Luis Aragon theo th lo i nào? ố ể ế ư ủ ể ạ Đáp án: Thơ www.thuvienhoclieu .com Trang 13www.thuvienhoclieu .comCâu 277: Trong g o có nhi u vitamin gìạ ềĐáp án: B1Câu 278: Đàn đáy còn có tên khác là gì? Đáp án: Vô đ c m-Dùng trong hát đàoề ầ ảCâu 279: G ng nhìn sau c a ô tô xe máy th ng là ? ươ ủ ườ Đáp án: C u l iầ ồCâu 280: Sóng đi n t đ c các đài truy n hình phát có công su t l n có th truy n đ n m i n i trênệ ừ ượ ề ấ ớ ể ề ế ọ ơm t đ t nh ti p v n là sóng ?ặ ấ ờ ế ậĐáp án: sóng c c ng n.ự ắCâu 281: (1 kg) x 1m(1 mét) x 1m/s2 (1 mét/ giây bình ph ng) thì s đ c : ươ ẽ ượ Đáp án: 1J (1 jun)Câu 282: Kênh Panama n i li n Thái Bình D ng và...? ố ề ươ Đáp án: Đ i ạ 6 Tây D ngủ ươ -Khánh thành năm 1914Câu 283: T ch c h p tác kinh t châu Á Thái Bình D ng g m bao nhiêu thành viên? ổ ứ ợ ế ươ ồ Đáp án: 21 thành viênCâu 284: Nóc nhà Đông D ng:ươĐáp án: Đ nh Phanxipan(3143m)-Thu c t nh Làoỉ ộ ỉ Cai Câu 285: T nh nào sông H ng b t đ u ch y vào VN ỉ ồ ắ ầ ả Đáp án: Lào CaiCâu 286: C quan n i t ng nào có kích th c l n nh t trong c th con ng i ? ơ ộ ạ ướ ớ ấ ơ ể ườ Đáp án: Lá ganCâu 287: M d b c m v n ch ng Vi t Nam vào năm nào? ỹ ở ỏ ấ ậ ố ệ Đáp án: 1993Câu 288: Ca trù có t th i nào?ừ ờĐáp án: Th i Lý,còn g i là hát đào,hát cô đ u.ờ ọ ả ầCâu 289: Khuê Văn các đ c xây d ng d i tri u vua nào?ượ ự ướ ềĐáp án: Gia LongCâu 290: Nhà hát l n Hà N i hoàn thành vào năm nào ớ ộ Đáp án: 1911Câu 291: Đàn đá đ c phát hi n đ u tiên năm 1949 đâu? ượ ệ ầ ở Đáp án: Đăk LăkCâu 292: Ch huy tr ng chi n khu 11 (Hà N i) trong cu c Toàn qu c kháng ỉ ưở ế ộ ộ ố chi n ế 1946Đáp án: V ng Th a Vũươ ừCâu 293: “B Cái Đ i v ng” là ai? ố ạ ươ Đápán: Phùng H ngưCâu 294: Phong trào thi đua c a thanh niên mi n B c đ c phát đ ng vào năm 1964: ủ ề ắ ượ ộ Đáp án: Ba s n sangẵCâu 295: 1 năm có nhi u nh t bao nhiêu ngày ch nh t:ề ấ ủ ậĐáp án: 53Câu 296: “B c Bình V ng” là ai ắ ươĐáp án: Nguy n Huễ ệCâu 297: Trinitro Toluen th ng dùng làm gì ? ườ Đáp án: Thu c súng không khóiốCâu 298: Hoàn thành câu sau “Mái đ.nh …, cây đa Tân Trào” Đáp án: H ng TháiồCâu 299: "Dân ta ph i bi t s ta/Cho t ng g c tích n c nhà Vi t Nam" là l i c a ch t ch Hả ế ử ườ ố ướ ệ ờ ủ ủ ị ồChí Minh trong t p di n ca nào vào năm 1941, t i r ng Pác Bó, khi Ng i đang ho t đ ng cáchậ ễ ạ ừ ườ ạ ộm ng t i căn c đ a Cao B ng?ạ ạ ứ ị ằ www.thuvienhoclieu .com Trang 14www.thuvienhoclieu .comĐáp án: L ch s n c taị ử ướCâu 300: Lá c c a Liên Hi p Qu c (UN) có hình lá cây gì ờ ủ ệ ố Đáp án: OliuCâu 301: Th ng hi u đ t giá nh t th gi i năm 2009 ươ ệ ắ ấ ế ớ Đáp án: Coca – colaCâu 302: Tên vi t t t c a Qu ti n t qu c t ế ắ ủ ỹ ề ệ ố ếĐáp án: IMFCâu 303: T nh nào đ ng đ u danh sách ch s c nh tranh năm 2008ỉ ứ ầ ỉ ố ạĐáp án: Đà N ngẵCâu 304: VNR500 là gìĐáp án: B ng x p h ng 500 doanh nghi p l n nh t Vi t Nam ả ế ạ ệ ớ ấ ệ Câu 305: Bóng b u d c có ngu n g c đâu?ầ ụ ồ ố ởĐáp án: AnhCâu 306: Đ u ki m ra đ i đâu? ấ ế ờ ởĐáp án: PhápCâu 307: C t ng có ngu n g c đâu? ờ ướ ồ ố ở Đápán: n ĐẤ ộCâu 308: Qu bóng vàng Vi t Nam năm 2008 thu c v c u th nào ? ả ệ ộ ề ầ ủ Đáp án:D ng H ng S nươ ồ ơCâu 309: “H n khinh nh ng lo l ng t n m n v v t ch t”. “H n” đây là nhân v t nàoắ ữ ắ ủ ủ ề ậ ấ ắ ở ậtrong đ i th a? ờ ừĐáp án: HộCâu 310: L i th đ c l p ngày 2/9/1945 có 4 đi u không “Không đi lính cho…, không bán l ng th cờ ề ộ ậ ề ươ ựcho…, không h p tác v i…, không ch đ ng ch…”ợ ớ ỉ ườĐáp án: PhápCâu 311: Nhà văn đã t ng đóng vai lão H c trong b phim “Làng Vũ Đ i ngày y” ừ ạ ộ ạ ấ Đáp án: Kim LânCâu 312: Lãnh đ o kh i nghĩa Yên Bái ạ ở Đáp án: Nguy n Thái H cễ ọCâu 313: Đi n ti p vào câu th sau trong bài th “Th g i m ” c a E- xi – nin “Ch m là di u kỳ, ề ế ơ ơ ư ử ẹ ủ ỉ ẹ ệ…, ni m vui”ềĐáp án: Ánh sángCâu 314: “Tuy t trí” trong “Tam qu c di n nghĩa” c a La Quán Trung: ệ ố ễ ủ Đáp án: Kh ng MinhổCâu 315: Dòng đi n c m ng sinh ra là do tác d ng c a:ệ ả ứ ụ ủĐáp án: Đi n tr ngệ ườCâu 316: Kim khâu ho c đ ng ti n có th n i đ c trên m t n c là do: ặ ồ ề ể ổ ượ ặ ướ Đáp án: Hi n t ng s c căng m t ngoàiệ ượ ứ ặCâu 317: Khi đi xe thì ph n nào c a xe là xóc nh t:ầ ủ ấĐáp án: Cu i xeốCâu 318: Nhi t k th y ngân ho t đ ng d a trên nguyên lý nào ệ ế ủ ạ ộ ự Đáp án: N vì nhi tở ệCâu 319: M bình th ng hoá quan h v i Vi t Nam vào năm nào? ỹ ườ ệ ớ ệ Đáp án: 1995Câu 320: Dãy núi là danh gi i t nhiên gi a châu Á và châu Âu ớ ự ữ Đáp án: UranCâu 321: Con sông có ti m năng th y đi n l n nh t VN ề ủ ệ ớ ấ Đáp án: Sông Đà www.thuvienhoclieu .com Trang 15www.thuvienhoclieu .comCâu 322: 2 qu c gia n m trên dãy Hymalaya là Nepan và ố ằ Đáp án: BhutanCâu 323: C quan hô h p chính c a giun đ tơ ấ ủ ấĐáp án: DaCâu 324: V n đ ng viên nào đ c b u là v n đ ng viên tiêu bi u nh t Vi t Nam 2006? ậ ộ ượ ầ ậ ộ ể ấ ệ Đáp án: L u Th Thanhư ịCâu 325: B phim nào c a Vi t Nam đã dành gi i do khán gi bình ch n t i liên hoan phim ộ ủ ệ ả ả ọ ạPUSAN (Hàn Qu c)?ốĐáp án: Áo l a Hà ĐôngụCâu 326: Th y tinh th c a m t là d ng c quang h c gì ? ủ ể ủ ắ ụ ụ ọ Đáp án: Th u kính h i tấ ộ ụCâu 327: “D y! D y! D y” là câu đ u trong bài th nào c a Phan B i Châu ậ ậ ậ ầ ơ ủ ộ Đáp án: Bài ca chúc t t thanh niênếCâu 328: S nào còn thi u? ố ếĐáp án: 4Câu 329: Hà N i mang tên Đông Đô d i th i nào? ộ ướ ờ Đáp án: Nhà HồCâu 330: T ng các c s c a 6 ổ ướ ố ủ Đáp án: 12Câu 331: Toà thành đ c xem là tiêu bi u cho ki n trúc quân s c Vi t nam là toàượ ể ế ự ổ ệthành nào?Đáp án: Thành nhà HồCâu 332: Gold có ngu n g c t n c nào? ồ ố ừ ướ Đáp án: Hà LanCâu 333: Gi i Nobel hòa bình 2009 đã đ c trao cho ả ượ ai ? Đáp án: B. ObamaCâu 334: Môn pencakxilat có ngu n g c t n cồ ố ừ ướ nào? Đáp án: IndonexiaCâu 335: N i nào có m t đ dân s th p nh t n c ta? ơ ậ ộ ố ấ ấ ướ Đáp án: Tây B cắCâu 336: Wall Street là m t đ a danh n i ti ng New York trong lĩnh v c nào ? ộ ị ổ ế ở ự Đáp án: Ch ng khoánứCâu 337: Ông là tác gi c a nh ng bài hát n i ti ng nh Ng i đi xây h K G , Dángả ủ ữ ổ ế ư ườ ồ ẻ ỗđ ng B n Tre….?ứ ếĐáp án: Nguy n Văn T.ễCâu 338: Gi i th ng dành cho “N doanh nhân Vi t Nam tiêu bi u” ? ả ưở ữ ệ ể Đáp án: Bông h ng vàngồCâu 339: Trong bài hát “Đ t n c” nh c s Ph m Minh Tu n đã ví hình nh đ t n c v i hình ấ ướ ạ ỹ ạ ấ ả ấ ướ ớnh nào ?ảĐáp án: Gi t đàn b uọ ầCâu 340: . “Ông ng t ng ng” là ai? ấ ưở Đáp án: Nguy n Công Trễ ứCâu 341: Ông là m t trong nh ng doanh nhân Vi t Nam n i ti ng nh t th i kì đ u th k 20 c a Vi tộ ữ ệ ổ ế ấ ờ ầ ế ỉ ủ ệNam, bi t danh và “Vua tàu bi n”. Tên c a ông đã đ c l y làm tên c a m t gi i th ng dành cho ệ ể ủ ượ ấ ủ ộ ả ưởcác doanh nhân có nhi u đóng góp trong s nghi p phát tri n đ t n cề ự ệ ể ấ ướĐáp án: B ch Thái B iạ ưởCâu 342: Trên tay c a T ng N Th n T Do c m quy n v có ghi: “july IV MDCCLXXVI” có ủ ượ ữ ầ ự ầ ể ởnghĩa là gì www.thuvienhoclieu .com Trang 16www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Ngày Qu c khánh Mố ỹCâu 343: Đ ng nào có nhi u trong m t ong ? ườ ề ậ Đáp án: FructozoCâu 344: Tác gi c a “B ch Đ ng giang phú” ả ủ ạ ằ Đáp án: Tr ng Hán SiêuươCâu 345: H Xuân H ng vi t “Đ ng xanh nh lá, … nh vôi” ồ ươ ế ừ ư ư Đáp án: B cạCâu 346: B s thi c a dân t c M ng ộ ử ủ ộ ườĐáp án: Đ đ t đ n cẻ ấ ẻ ướCâu 347: Cúp châu Phi CAN 2010 đ c t ch c t i qu c gia nào? ượ ổ ứ ạ ố Đáp án: AngolaCâu 348: Khi khai thác xăng d u t m , các ch t c n bã còn l i đ c dùng đ làm gì? ầ ừ ỏ ấ ặ ạ ượ ể Đáp án: Nh a đ ngự ườCâu 349: Ch t có trong h t cacao, chè, h t café…ấ ạ ạĐáp án: CafeinCâu 350: Ai là đ o di n b phim “Chuy n c a Pao” ạ ễ ộ ệ ủ Đáp án: Ngô Quang H iảCâu 351: Cha đ c a pin đi n hóa ẻ ủ ệ Đáp án: VoltaCâu 352: 6.022 1415(10) × 1023 là h ng s gì ằ ố Đáp án: AvogadroCâu 353: M t xe t i trong 3/4 quang đ ng ch y v i v n t c v và ph n còn l i ch y v i v n t c ộ ả ườ ạ ớ ậ ố ầ ạ ạ ớ ậ ốv/2. H i v n t c ttrung bình c a xe là bao nhiêu?ỏ ậ ố ủĐáp án: 0,80vCâu 354: Danh hi u cao quý nh t phong cho nhà giáo? ệ ấ Đáp án: Nhà giáo nhân dânCâu 355: Inđônêxia đã t ng là thu c đ a c a n c nào?ừ ộ ị ủ ướĐáp án: Hà LanCâu 356: Gia t c c a m t v t chuy n đ ng th ng đ u là bao nhiêu? ố ủ ộ ậ ể ộ ẳ ề Đáp án: 0Câu 357: . Kính thiên văn ph n x đ u tiên do ai ch t o ra? ả ạ ầ ế ạ Đáp án: NewtonCâu 358: Hòn đ o l n nh t th ả ớ ấ ế gi i ớĐáp án: GreenlandCâu 359: Huy n đ o Cát Bà &B ch Long Vĩ thu c t nh(TP)ệ ả ạ ộ ỉ nào Đáp án:H iả PhòngCâu 360: Nh ng t bào máu có kh năng v n đ ng, chúng giúp c th ch ng l i tác tác nhân gâyữ ế ả ậ ộ ơ ể ố ạnhi m khu n và nhi m đ c b ng qúa trình th c bào ho c b ng qúa trình mi n d ch.ễ ẩ ễ ộ ằ ự ặ ằ ễ ịĐáp án: B ch c uạ ầCâu 361: Năm 1831 Victo Huygo đã cho xu t b n m t ki t tác theo ch nghĩa lãng m n?ấ ả ộ ệ ủ ạĐáp án: Nhà th Đ c Bà Pariờ ứCâu 362: Bi n có n ng đ mu i l n nh t th gi i ể ồ ộ ố ớ ấ ế ớ Đáp án: Bi n Ch tể ếCâu 363: “Chè Thái, gái ...” Đáp án: TuyênCâu 364: Ai đ c m nh danh là H ng s n c sĩ? ượ ệ ươ ơ ư Đáp án: B ch C Dạ ư ịCâu 365: Ai đ c m nh danh là B ch Liên C Sĩ? ượ ệ ạ ư Đáp án: Lý B chạ www.thuvienhoclieu .com Trang 17www.thuvienhoclieu .comCâu 366: S t nhiên nào bé nh t chia 2 ố ự ấ d ư 1, chia 3 d 2, chia 4 ư d ư 3, chia 5 d 4,ư chia6 d 5ưĐáp án: 59Câu 367: Trong bài “Ti ng ch i tre” nhà th T H u l ng nghe trên đ ng ph nào c a Hà N iế ổ ơ ố ữ ắ ườ ố ủ ộĐáp án: Tr n PhúầCâu 368: Hình nào còn thi u A BếC DĐáp án: Hình DCâu 369: Con s t c a văn h c Nga ư ử ủ ọ Đáp án: Lev TolstoyCâu 370: Tác ph m đ c vi t vào tháng 4/1948, khi tác gi bi t tin gi c đánh phá quê h ng mình .ẩ ượ ế ả ế ặ ươĐáp án: Bên kia sông Đu ngốCâu 371: T p th “L a thiêng” là c a nhà th nào ậ ơ ử ủ ơ Đáp án: Huy C nậCâu 372: Tên vi t t t c a liên đoàn bóng đá Đông Nam Á? ế ắ ủ Đáp án: AFFCâu 373: Nhà th Xuân Di u mu n làm gì v i gió trong bài “V iơ ệ ố ớ ộ vàng” Đáp án: Bu cộCâu 374: Màu ch y u c a đ ng thau ủ ế ủ ồ ? Đápán: VàngCâu 375: Công th c hóa h c c a kali cianua:ứ ọ ủĐáp án: KCNCâu 376: “T m là ch n” c a Trái Đ t ấ ắ ủ ấ Đáp án: O3Câu 377: Ng i tìm ra proton?ườĐáp án: Rutherford (Tìm ra năm 1918)Câu 378: 6.6742 × 10-11m3·kg-1·s-2 là h ng s gì ằ ố Đáp án: H p d n (G)ấ ẫCâu 379: Tên dân gian c a Venus -Kim tinh (sao Kim)ủĐáp án: Sao Mai; Sao HômCâu 380: 7 đ n v c b n trong h SI là: Cd, kg ; A; K; Mol; m; và? ơ ị ơ ả ệ Đáp án: s (giây)Câu 381: Trong truy n th “Ti n d n ng i yêu” vi t v cô gái nh con gì? (Thân em ch b ng ệ ơ ễ ặ ườ ế ề ư ỉ ằthân con …)Đáp án: B ng aọ ựCâu 382: Quĩ đ o chuy n đ ng c a các hành tinh quanh m t tr i là đ ng gì? ạ ể ộ ủ ặ ờ ườ Đáp án: ElipCâu 383: Qu n đ o l n nh t th gi i ầ ả ớ ấ ế ớĐáp án: Mã laiCâu 384: T ch c lao đ ng qu c t vi t t t là gì? ổ ứ ộ ố ế ế ắ Đáp án: ILOCâu 385: 6.626 0693 × 10-34 J·s là h ng s gì ằ ố Đáp án:Planck (h)Câu 386: T ng ph t bà quan ượ ậ âm nghìn m t nghìn tay có ắ ở đâu? Đáp án:Chùa Bút Tháp-B cắ NinhCâu 387: Đ n v ơ ị đo huy t áp ế là gì ?Đáp án: mmHg www.thuvienhoclieu .com Trang 18www.thuvienhoclieu .comCâu 388: Đ ng v nào c a C dùng trong ngành kh o c h c ồ ị ủ ả ổ ọ Đáp án:C14Câu 389: Ai là tác gi c a bài th ”Ti u đoàn 307”? ả ủ ơ ể Đáp án: Nguy n BínhễCâu 390: “Ng i đi xây h k g ” là tên 1 bài hát, H K G là đ a danh c a t nh nào n c ta?ườ ồ ẻ ỗ ồ ẻ ỗ ị ủ ỉ ướĐáp án: Hà TĩnhCâu 391: Hollywood kinh đô đi n nh th gi i n m bang nào n cệ ả ế ớ ằ ở ướ M ? ỹ Đáp án:CaliforniaCâu 392: Sonate Moonlight là ki t tác c a nh c ệ ủ ạ sĩ nào? Đáp án: BeethovenCâu 393: Trong c i l ng, cây đàn Ghita có 1 đi m đ c bi t khác v i bình th ng ,đóả ươ ể ặ ệ ớ ườlà?Đáp án: Ch có 5dâyỉCâu 394: S ki n “C u Công L.” g n li n v i tên tu i c a v anh hùng nào? ự ệ ầ ắ ề ớ ổ ủ ị Đáp án: Nguy n Văn Tr iễ ỗCâu 395: V tinh VinaSat c a Vi t Nam đ c phóng lên qu đ o vào ngày tháng năm nào (tính theoệ ủ ệ ượ ỹ ạgi Vi t Nam)?ờ ệĐáp án: 19/04/2008.T i BraxinạCâu 396: Ngày 1/12 hàng năm đ c ch n là ngày gì? ượ ọ Đáp án: Ngày th gi i phòng ch ng AIDSế ớ ốCâu 397: C ng nào ổ là c ng giao ti p nh c s ? ổ ế ạ ố Đáp án: MIDICâu 398: T khi thành l p đ n nay đoàn TNCS HCM đã đ i tên m yừ ậ ế ổ ấ l n? ầ Đáp án: 7 l n.ầCâu 399: Mũi H o V ng thu c qu c gia này? ả ọ ộ ố Đáp án:CH Nam PhiCâu 400: Eo bi n BêRing n i li n hai đ i d ng nào? ể ố ề ạ ươ Đáp án: Thái Bình D ng và B c Băng D ngươ ắ ươCâu 401: Đoàn TN lao đ ng HCM ộ đ i tên ổ thành Đoàn TNCS HCM t nămừ nào? Đáp án: 12/1976Câu 402: M T m ẹ ơ là m t ộ bài th c a tác gi nào? ơ ủ ả Đáp án: Tố H uữCâu 403: Th v n h i 2012 s đ c t ch c qu c gia nào? ế ậ ộ ẽ ượ ổ ứ ở ố Đáp án: AnhCâu 404: Cánh Đ ng Chum là đ a danh n i ti ng c a qu c gia nào? ồ ị ổ ế ủ ố Đáp án:LàoCâu 405: “Trung v i Đ ng, hi u v i dân. Nhi m v nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng v tớ ả ế ớ ệ ụ ượqua. K thù nào cũng đánh th ng”, n i dung này đ c H Chí Minh nói v i l c l ng nào?ẻ ắ ộ ượ ồ ớ ự ượĐáp án: Quân đ i nhân dânộCâu 406: Ai đ c trao t ng danh hi u”C m t quân s 1” c a Th đô? ượ ặ ệ ả ử ố ủ ủ Đáp án: Lê Gia Đ nhịCâu 407: “Cho tôi 1 đi m t a, tôi s nh c b ng c trái đ t này” ể ự ẽ ấ ổ ả ấ câu nói trên d a vào hi n t ng ự ệ ượv t lýậ gì?Đáp án: Đòn B yẩCâu 408: T i sao trong các thí nghi m sinh h c ng i ta hay s d ng ru i gi m, chu t…..ạ ệ ọ ườ ử ụ ồ ấ ộĐáp án: Do chúng có vòng đ i ng n, sinh s n nhi u.ờ ắ ả ềCâu 409: Năm nào Đ ng ta quy t đ nh l y ngày 26/3 h ng năm là ngày thành l p Đoàn? ả ế ị ấ ằ ậ Đáp án: 1961 www.thuvienhoclieu .com Trang 19www.thuvienhoclieu .comCâu 410: Thành ph đ c m nh danh là “th đô” c a Châu Âu là thành ph nào? ố ượ ệ ủ ủ ố Đáp án: BrusselsCâu 411: Tác ph m “Ông già và bi n c ” đ c Ernest Hemingway sáng tác khi đang đâu?ẩ ể ả ượ ởĐáp án: Cu BaCâu 412: Nhà th Puskin qua đ i trong hoàn c nh nh th nào? ơ ờ ả ư ế Đáp án:Quy t đ u b ng súngế ấ ằCâu 413: Tên g i Vi t Nam xu t hi n t th i vua nào? ọ ệ ấ ệ ừ ờ Đáp án: Gia Long-1804Câu 414: Virut đ c phát hi n năm nào?ượ ệĐáp án: 1892 b i Ivanôpxki. Thu t ng đ c nhà th c v t h c và vi sinh h c Hà ở ậ ữ ượ ự ậ ọ ọLan Bâyerink (M. W. Beyerinck) dùng t 1899.ơ ừCâu 415: Trong b dây c a dàn nh c giao h ng, nh c c nào có kích th c l n nh t? ộ ủ ạ ưở ạ ụ ướ ớ ấ Đáp án: ContrebassCâu 416: Th nh t Kinh Kì, th nhì Ph Hi n? Ph Hi n đây là đ a ph ng nào? ứ ấ ứ ố ế ố ế ở ị ươ Đáp án: H ng YênưCâu 417: Tr c khi r i Hà N i sang thăm Pháp, Bác H đã y quy n c Huỳnh Thúcướ ờ ộ ồ ủ ề ụKháng làm Quy n Ch t ch n c. Sáng 31/5/1946, tr c khi lên máy bay, Bác đã ề ủ ị ướ ướ n m ắ tay c ụ HuỳnhThúc Kháng nói: “Mong c ụ dĩ b t bi n ……..”. C m t còn thi u trong câu nói trên c a Bác ấ ế ụ ừ ế ủ là gì?Đáp án: “Mong c dĩ b t bi n ụ ấ ế ng v n bi nứ ạ ế ” (l y cái không thay đ i đ ấ ổ ểđ i phó v i muôn s thay đ i)ố ớ ự ổCâu 418:Tên cây c u b t qua sông B n H i, nên đánh d u s chia c t đ t n c giai đo n 1954- 1975?ầ ắ ế ả ấ ự ắ ấ ướ ạĐáp án: C u Hi n L ngầ ề ươCâu 419: Ng i Vi t Nam đ u tiên bay vào vũ tr : ườ ệ ầ ụ Đáp án: PH M TUÂN(1980)ẠCâu 420: Th v n h i hi n đ i đ u tiên đ c t ch c vào năm nào?ế ậ ộ ệ ạ ầ ượ ổ ứĐáp án: 1896Câu 421: – N i TD Pháp n phát súng đ u tiên xâm l c n c ta năm 1858? ơ ổ ầ ượ ướ Đáp án: BÁN Đ O S N TRÀ (ĐÀ N NG)Ả Ơ ẴCâu 422: Ph ng ti n v n chuy n ph bi n trong chi n d ch Đi n Biên Ph : ươ ệ ậ ể ổ ế ế ị ệ ủ Đáp án:XE Đ P THẠ ỒCâu 423: Ch t ch HCM đã căn d n “ M t dân t c bi t c n, bi t ki m là m t dân t c … ti n b ”. ủ ị ặ ộ ộ ế ầ ế ệ ộ ộ ế ộĐi n t còn thi u vào ch tr ngề ừ ế ỗ ốĐáp án: Văn minhCâu 424: Th i thanh niên ông đã đ c m t nhà th n i ti ng tiên đoán s tr thành “ ng iờ ượ ộ ơ ỗ ế ẽ ở ườkh ng l trong t ng lai”, khi ông m t, ng i ta coi nh “ m t tr i thi ca đã t t” Ông là ổ ồ ươ ấ ườ ư ặ ờ ắ Đáp án: Puskin ( Đ i thi hào Nga)ạCâu 425: L h i “té n c” c a ng i Lào đ c t ch c vào d p nào? ễ ộ ướ ủ ườ ượ ổ ứ ị Đáp án: T t c truy n c a Lào (T t Làoế ổ ề ủ ế )Câu 426: “Con ng i ch là m t cây s y nh bé, nh ng là m t cây s y bi t suy nghĩ” Ai là tác gi ườ ỉ ộ ậ ỏ ư ộ ậ ế ảc a câu nói trên:ủĐáp án: PascalCâu 427: Khu du l ch Vinpearland n m trên hòn đ o nào? ị ằ ả Đáp án: Hòn TreCâu 428: Ông là trung uý không quân quân đ i Sài Gòn, nh ng ho t đ ng trong lòng đ ch, là ng iộ ư ạ ộ ị ườném bom Dinh Đ c l p sáng 18/4/1975 và chi u 28/4/1975 là ng i bay d n đ ng cho quân đ i taộ ậ ề ườ ẫ ườ ộđánh bom sân bay Tân S n Nh t. Ông là ai?ơ ấĐáp án: Trung uý Nguy n Thành Trungễ www.thuvienhoclieu .com Trang 20www.thuvienhoclieu .comCâu 429: Bi u t ng cho du l ch V nh ể ượ ị ị H ạ Long? Đápán: Hòn Gà Tr iọCâu 430: Ng i dân Nam B dùng nó đ nuôi tôm, v a ti t ki m vùa h n ch tác h i c a nó. ườ ộ ể ừ ế ệ ạ ế ạ ủ Làđ ng v t ngo i lai. Nó phá ho i mùa màng ộ ậ ạ ạ và sinh s n ả nhanh, sau m t mùa lũ có th đ t nhi u t nộ ể ạ ề ấtrên 1 hecta. Đây là đ ng v tộ ậ nào?Đáp án: c b u vàngỐ ươCâu 431: M t tác ph m n i ti ng c a Nguy n Trãi, ra đ i năm 1435. Nguy n Trãi so n tác ph mộ ẩ ổ ế ủ ễ ờ ễ ạ ẩnày trong 10 ngày. Đây là tác ph m nào ?ẩĐáp án: D Đ a Chíư ịCâu 432: Bà là m t nhân v t l ch s r t n i ti ng c a n c ta. Hành đ ng c a Bà đ c đánh giá làộ ậ ị ử ấ ổ ế ủ ướ ộ ủ ượđã c u đ t n c kh i cu c chi n l n, bi t nhìn xa trông r ng. Bà là Hoàng h u c a 2 Vua. Bà là ai?ứ ấ ướ ỏ ộ ế ớ ế ộ ậ ủĐáp án: D ng Vân NgaươCâu 433: “Ti ng g i n i hoang d.” ế ọ ơ là m t tác ph m r t n i ti ng c a tác ộ ẩ ấ ổ ế ủgi ……………………ảĐáp án: Jack LondonCâu 434: Th i c đ i, ng i ph ng Đôngờ ổ ạ ườ ươ đ uề dùng… ................................ mô ph ng v t th tỏ ậ ậ đểnói lên ý nghĩ c a con ng i. ủ ườ Đáp án: ch t ng hìnhữ ượCâu 435: Khu Chế xu t…ấ .................................... là Khu Ch xu t đ c thành l p đ u tiênế ấ ượ ậ ầ t iạVi t Nam. ệ Đáp án: Tân Thu n.ậCâu 436: Khu công ngh cao TP. H Chí Minh phía Nam và Khu Công ngh caoệ ồ ở ệ…………………o phía B c đ c kỳ v ng là đ ng l c thúc đ y phát tri n công ngh Vi t Nam. ắ ượ ọ ộ ự ẩ ể ệ ở ệ Đáp án: Hòa L cạCâu 437: Là v n th n đ c sinh ra t trán c a th n D t và là ng i đã ban cho ng i dân Hy L p ị ữ ầ ượ ừ ủ ầ ớ ườ ườ ạcây Oliu.Đáp án: AthenaCâu 438: Qu c gia nào có s núi l a ho t đ ng l n nh t? ố ố ử ạ ộ ớ ấ Đáp án: IndonexiaCâu 439: Qu c gia nào m t nh t th gi i? ố ẩ ướ ấ ế ớ Đápán: ColombiaCâu 440: Loài đ ng v t nào có 3 tim, 8 tay và máu màu xanh…………..ộ ậĐáp án: B ch tu tạ ộCâu 441: Tên th t c a vua Lê Đ i Hành là ………………ậ ủ ạĐáp án: Lê HoànCâu 442: N i sâu nh t c a trái đ t n m đ i d ng nào?...................................ơ ấ ủ ấ ằ ở ạ ươĐáp án: Thái Bình D ngươCâu 443: Kinh D ng V ng có quan h nh th nào v i L c Long Quân? ươ ươ ệ ư ế ớ ạ Đáp án: Cha – ConCâu 444: Th n đ ng âm nh c Mozart là ng i c a qu c gia………………..ầ ồ ạ ườ ủ ốĐáp án: ÁoCâu 445: Trong Văn h c Trung Qu c, nhà th nào đ c tôn x ng v i danh hi u “thi thánh”ọ ố ơ ượ ư ớ ệĐáp án: Đ Phỗ ủCâu 446: Voi Mammoth (ma mút) kh ng l s ng khu v c châu Á, châu Âu, B c M thu c th i đ i ổ ồ ố ở ự ắ ỹ ộ ờ ạnào trên Trái Đ t? …………………….ấĐáp án: K băng hàỷ www.thuvienhoclieu .com Trang 21www.thuvienhoclieu .comCâu 447: “Bàn tay c a Chúa” là bàn th ng n i ti ng c a Maradona đ c ghi t i VCK World Cupủ ắ ổ ế ủ ượ ạnăm nào?...........Đáp án: 1986Câu 448: Làng tranh Đông H n i ti ng nay thu c t nh, thành nào n c ta? ồ ổ ế ộ ỉ ở ướ Đáp án: B c NinhắCâu 449: Năm 2003, UNESCO công nh n …………………………là ki t tác truy n kh u và phi ậ ệ ề ẩv t th .ậ ểĐáp án: Nhã nh c Cung đình Huạ ếCâu 450: Năm 2009 v a qua, liên minh châu Âu đã thông qua ch c danh ch t ch EU. Ch t ch EU ừ ứ ủ ị ủ ịđ u tiên là th t ng c a m t qu c gia trong EU. Ông là ng i n c nào?ầ ủ ướ ủ ộ ố ườ ướĐáp án: BỉCâu 451: Đ tu i c a công dân Vi t Nam đ c quy n ng c đ i bi u Qu c h i là bao nhiêu?ộ ổ ủ ệ ượ ề ứ ử ạ ể ố ộĐáp án: 21Câu 452: N i duy nh t có dòng sông băng ch y qua xích đ o?ơ ấ ả ạĐáp án: Núi Cotopaxi EcuadoởCâu 453: B n cho bi t tác ph m nào đ c vi t và đóng thành sách n ng nh t Vi t Nam?ạ ế ẩ ượ ế ặ ấ ở ệĐáp án: Truy n Ki uệ ềCâu 454: ASEM là tên vi t t t c a:ế ắ ủĐáp án: Di n đàn h p tác Á-Âuễ ợCâu 455: T ch c ASEAN+3 là liên minh h p tác gi a ASEAN và 3 qu c gia châu Á nào?ổ ứ ợ ữ ốĐáp án: Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu cậ ả ố ốCâu 456: Năm 2010 Qu c gia nào đ m nhi m c ng v Ch t ch hi p h i các qu c gia Đông Nam A?ố ả ệ ươ ị ủ ị ệ ộ ốĐáp án: Vi tệ NamCâu 457: Gi i Nobel không trao gi i cho môn nào? ả ả Đáp án: Toán h cọCâu 458: N i nào nóng nh t trên th gi i? ơ ấ ế ớ Đáp án: El Azizia Libya:57,8 đở ộCâu 459: Cu i tháng 12 v a qua, y ban Olympic Qu c t (IOC) v a công b tên thành ph đăng caiố ừ Ủ ố ế ừ ố ốOlympic 2016. Đó là thành ph nào?ốĐáp án: Rio de Janeiro (Brazil)Câu 460: . T i Seagames 25 v a qua đ c t ch c t i Lào, đoàn th thao Vi t Nam x p th h ng baoạ ừ ượ ổ ứ ạ ể ệ ế ứ ạnhiêu và giành đ c bao nhiêu huy ch ng vàng?ượ ươĐáp án: X p th 2. 83 Huy ch ng vàng ế ứ ươ Câu 461: Tê Giác thu c b nào?ộ ộĐáp án: B gu c l (có ba ngón) ộ ố ẻ Câu 462: “X đâu x l x lùng Con vua l iứ ứ ạ ứ ạl y hai ch ng làm vua” Hai câu th trên ấ ồ ơvi t v ai?ế ềĐáp án: Công chúa Ng c BìnhọCâu 463: Tri u đ i nhà Nguy n b t đ u t năm nào? ề ạ ễ ắ ầ ừ Đáp án: 1802Câu 464: Lý Công U n (Lý Thái T ) ra chi u d i đô t Hoa L v Đ i La và đ tẩ ổ ế ờ ừ ư ề ạ ặtên là kinh đô Thăng Long vào năm nào? Đáp án: năm 1010Câu 465: Bài th “Nam qu c s n hà” đ c Lý Th ng Ki t đ c khi nào: ơ ố ơ ượ ườ ệ ọ Đáp án: Đánh ch n quân T ng t i phòng tuy n sông Nh Nguy tặ ố ạ ế ư ệCâu 466: Th i nhà Tr n, n c ta có m t danh sĩ đ c x ng t ng dănh hi u g i là “L ngờ ầ ướ ộ ượ ư ặ ệ ọ ưỡ www.thuvienhoclieu .com Trang 22www.thuvienhoclieu .comqu c Tr ng nguyên”. Ông là ai? ố ạ Đáp án: M c Đĩnh ChiạCâu 467: H Qu. Ly đã cho ti n hành nhi u c i cách, trong đó v kinh t , ông đ x ng vi c phát ồ ế ề ả ề ế ề ướ ệhành đ ng ti n gi y đ u tiên trong l ch s Vi t Nam. Hãy cho bi t năm ra đ i c a nó?ồ ề ấ ầ ị ử ệ ế ờ ủĐáp án: 1396Câu 468: Ai là tác gi c a tác ph m “Đ i thành toán pháp” - giáo khoa v toán h c c a Vi t Nam ả ủ ẩ ạ ề ọ ủ ệd i đ i H u Lê?ướ ờ ậĐáp án: L ng Th Vinhươ ếCâu 469: B Lu t Hình Th đ c ban hành d i th i vua nào? ộ ậ ư ượ ướ ờ Đáp án: Lý Thái Tông(năm 1042)Câu 470: Trong Chi n d ch Đi n Biên Ph 1954. quân dân ta đã th c hi n ba cu c t n công l n ế ị ệ ủ ự ệ ộ ấ ớvào t p đoàn c đi m Đi n Biên Phậ ứ ể ệ ủĐáp án: Đ t 1: 13 – 17/03/1954. Đ t 2: 30/03 – 26/04/1954. Đ t 3: 01/05 – ợ ợ ợ07/05/1954.Câu 471: Tác gi c a nh ng câu th sau đây là ai? “V ng chí ả ủ ữ ơ ữb n gan ai h i aiề ỡKiên tâm v ng d m i anh tài Th i ữ ạ ớ ờcu c đ y đ a ng i chi n sĩộ ẩ ư ườ ếCon đ ng cách m ng v n chông ườ ạ ẫ gai” Đápán: Nguy n Th Minh Khai ễ ị Câu 472: Dãy núi dài nh t th gi i ấ ế ớ là Đáp án: dãy AndesCâu 473: T nh Daklak theo ti ng Êđê có nghĩa là gì? ỉ ế Đáp án: H n cồ ướCâu 474: Ngày 21/6 đ c ch n làm ngày báo chí Vi t Nam b t đ u t năm nào? ượ ọ ệ ắ ầ ừ Đáp án: 1985Câu 475: Lo i đ ng ăn hàng ngày (Saccaroze) có công th c hóa h c là : ạ ườ ứ ọ Đáp án: C12H22O11Câu 476: Tác ph m “B.nh Ngô đ i cáo” c a Nguy n Trãi đ c xem là tuyên ngôn đ c l p th m yẩ ạ ủ ễ ượ ộ ậ ứ ấc a n c ta.ủ ướĐáp án: L n thầ ứ 2Câu 477: Ng i hi n thân cho s c m nh và ườ ệ ứ ạ v ẻ đ p c a ng i Hy L p trong tr ng ca “Illiat ẹ ủ ườ ạ ườ và Odyssey”.Đáp án: Asin (Achilles)Câu 478: Tác ph m nào lên án ch đ nô l M vào th k 19? ẩ ế ộ ệ ở ỹ ế ỷ Đáp án: Túp l u bác TomềCâu 479: "Hành l nan", "Tĩnh d t ", "Thái liên khúc" là nh ng bài th c a tác gi nào sau đây?ộ ạ ư ữ ơ ủ ảĐáp án: Lý B chạCâu 480: : B v là tác ph m c a nhà văn nào? ỉ ỏ ẩ ủ Đáp án: Nguyên H ngồCâu 481: Ngày môi tr ng th gi i 5/6 b t đ u t năm nào? ườ ế ớ ắ ầ ừ Đáp án: 1972Câu 482: Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào? Đáp án: 3/31959Câu 483: Sông Sài Gòn b t ngu n t t nh nào? ắ ồ ừ ỉ Đáp án: Tây NinhCâu 484: Trong các n c có chung đ ng biên gi i v i Vi t Nam thì n c nào có đ ng biên gi i ướ ườ ớ ớ ệ ướ ườ ớchung v i Vi t Nam dài nh t?ớ ệ ấĐáp án: Lào www.thuvienhoclieu .com Trang 23www.thuvienhoclieu .comCâu 485: Th v n h i mùa đông 2014 s đ c t ch c t i thành ph nào? ế ậ ộ ẽ ượ ổ ứ ạ ố Đáp án:Sochi (Liên bang Nga)Câu 486: V n đ ng viên nào đã l p k l c 8 huy ch ng vàng môn b i t i Olympic B c Kinh ậ ộ ậ ỷ ụ ươ ơ ạ ắ2008? (Vi t đúng chính t b ng ti ng Anh).ế ả ằ ếĐáp án: Michael PhelpsCâu 487: B n hãy cho bi t đ dài c a ch n đ ng ch y b môn th thao marathon: ạ ế ộ ủ ặ ườ ạ ộ ể Đáp án: 42,195 KmCâu 488: Ngày Nam B kháng chi n là ngày nào? ộ ế Đáp án: 23/9/1945Câu 489: Tìm s ti p theo trong dãy s sau 1 2 6 ố ế ố15 31 ? =>Đáp án: 56Câu 490: Tính đ n h t năm 2009, dân s Vi t Nam hi n đang đ ng th m y trên th gi i?ế ế ố ệ ệ ứ ứ ấ ế ớĐáp án: 14. Theo ngu n tin t VTV đài truy n hình Vi t Nam tính đ n ngàyồ ừ ề ệ ế26/12/2009. G m có thông tin trên Th i S 19h VTV1 và website:ồ ờ ựhttp://vtv.vn/Article/Get/Dan_so_Vie...ddd1ed94f.htmlCâu 491: Thành Ph Wellington là th đô c a n c nào? ố ủ ủ ướ Đáp án: New ZealandCâu 492: C u th bóng đá nào đ c m nh danh là “ng i ngoài hành tinh”. ầ ủ ượ ệ ườ Đáp án: Ronaldo (Brazil)Câu 493: Ai là bí th đ u tiên c a đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh ư ầ ủ ộ ả ồ Đáp án: Nguy n LamễCâu 494: Tác gi c a bài hát Mùa hè xanh. ả ủ Đáp án: Vũ HoàngCâu 495: Hình lăng tr l c giác đ u có bao nhiêu c nh. ụ ụ ề ạ Đáp án:18 c nhạCâu 496: Th thao) Qu c gia duy nh t cho đ n nay tham d đ c 18 vòng chung k tể ố ấ ế ự ủ ả ếWorldcup ?Đáp án: Brazil ( Bra-xin)Câu 497: (Xã H i) Tên Ca khúc r t n i ti ng do ca sĩ Elton John trình bày tôn vinh công n ng ộ ấ ổ ế ươDiana?Đáp án: Candle in the windCâu 498: (Xã H i) Ngày nhà giáo Vi t Nam 20/11 đ c l y chính th c vào năm nào? ộ ệ ượ ấ ứ Đáp án: 1982Câu 499: (Xã h i) Ông hoàng nh c POP Michael Jackson có m t album nh c đ c sách k l c ộ ạ ộ ạ ượ ỷ ụGuinness công nh n là Album bán ch y nh t trong l ch s âm nh c . B nậ ạ ấ ị ử ạ ạhãy cho bi t tên Album này ?ếĐáp án: Thriller ( Ly kì rùng r nợ )Câu 500: (Đ a lý) Hòn đ o nào l n nh t trong vùng bi n Đ a Trung H i ?ị ả ớ ấ ể ị ảĐáp án: Đ o Sicily (XiXin)ảCâu 501: (Hóa h c) Nguyên t hóa h c nào ph bi n nh t trong vũ tr ? ọ ố ọ ổ ế ấ ụ Đáp án: HiđrôCâu 502: (V t lý) Nh d ng c gì mà Cu-lông đã phát hi n ra đ nh lu t v t lý mang tên ông?ậ ờ ụ ụ ệ ị ậ ậĐáp án: Cân xo nắCâu 503: (L ch s ) T ch c nào là ti n thân c a Vi t Nam Thanh niên cách m ng đ ng chí h i (Còn ị ử ổ ứ ề ủ ệ ạ ồ ộg i là H i Vi t Nam cách m ng thanh niên) ?ọ ộ ệ ạĐáp án: Tâm Tâm Xã ( Còn g i là Tân Vi t Thanh niên Đoàn)ọ ệCâu 504: Văn H c) Trong tác ph m “B c tranh” c a Nguy n Minh Châu , ng i h a sĩ già đã v ọ ẩ ứ ủ ễ ườ ọ ẽtranh b ng ch t li u gì ?ằ ấ ệ www.thuvienhoclieu .com Trang 24www.thuvienhoclieu .comĐáp án: S n d uơ ầCâu 505: (L ch s ) Lênin đã g i ch nghĩa gì là đêm tr c c a “Cách m ng vô s n” ? ị ử ọ ủ ướ ủ ạ ả Đáp án: Ch ủnghĩa đ qu cế ốCâu 506: (Xã h i) Ông là tác gi c a câu nói nô ti ng:"M t chính ph do dân,vì dân s không b tiêu ộ ả ủ ỉ ế ộ ủ ẽ ịdi t kh i Trái Đ t này" . Ông là ai ?ệ ỏ ấĐáp án: Abraham Licoln ( A-B -Ra-Ham Lin-Côn)ờCâu 507: (Văn h c) B n hãy cho bi t 2 câu th sau trong Truy n Ki u (Nguy n Du) nói v ai ?ọ ạ ế ơ ệ ề ễ ề“Ng i mà đ n th thì thôi,ườ ế ếĐ i ph n hoa cũng là đ i b đi !” ờ ồ ờ ỏ Đáp án: Đ m TiênạCâu 508: (Đ a lý) Con sông duy nh t Vi t ị ấ ở ệ Nam ch y ả v ề h ng B c trên biên gi i Vi t- Trungướ ắ ớ ệ ?Đáp án: Sông Kỳ CùngCâu 509: Ngày th ng binh li t sĩ 27/7 đ c ch n chính th c tù năm nào? ươ ệ ượ ọ ứ Đáp án: 1947Câu 510: (Xã h i) Mu n đ n quê h ng c a đ c Ph t, ta ph i đ n qu c gia nào? ộ ố ế ươ ủ ứ ậ ả ế ố Đáp án: Nepal ( Nê-Pan)Câu 511: (L ch s ) Gia ph xu t hi n đ u tiên n c ta t tri u đ i nào ? ị ử ả ấ ệ ầ ở ướ ừ ề ạ Đáp án: Nhà LýCâu 512: (Đ a lý) Nhà thám hi m nào đã t ng đ n Hàng Châu và thán ph c n i đây là :” Thiên thành ị ể ừ ế ụ ơđ p và ph n hoa nh t th gi i” ?ẹ ồ ấ ế ớĐáp án: Marco PoloCâu 513: (Sinh h c) Loài đ ng v t duy nh t trên th gi i mà trong đó con đ c ch không ph i con ọ ộ ậ ấ ế ớ ự ứ ảcái ph trách vi c mang thai và sinh n ?ụ ệ ởĐáp án: Cá Ng aựCâu 514: (Đ a lý) C u M Thu n b c qua dòng sông nào ?ị ầ ỹ ậ ắĐáp án: Sông Ti n Giang ( N i li n 2 t nh Ti n Giang và Vĩnh Long)ề ố ề ỉ ềCâu 515: (L ch S ) Tr c Washington,thành ph nào đã t ng là th đô c a M ? ị ử ướ ố ừ ủ ủ ỹ Đáp án: Philadelphia ( Phi-La-Đen-Phi-a)Câu 516: (Đ a Lý) Qu c gia nào có tr l ng g đ ng đ u th gi i ? ị ố ữ ượ ỗ ứ ầ ế ớ Đáp án: NgaCâu 517: (Văn h c) Nhân v t trong tác ph m “L.o H c” mà nhà văn Nam Cao mu n g i g m quan ọ ậ ẩ ạ ố ử ắđi m , cách nhìn c a mình đ i v i con ng i , cu c s ng. Đó là nhân v t nàoể ủ ố ớ ườ ộ ố ậ?Đáp án: Ông giáoCâu 518: (Xã H i) “An Nam t đ i khí” c a Vi t Nam bao g m : Tháp Báo Thiên,Chuôngộ ứ ạ ủ ệ ồQuy Đi n, t ng ph t chùa Quỳnh Lâm và ...? ề ượ ậ Đáp án: V c Ph Minhạ ổCâu 519: (Đi n nh) Gi i th ng có uy tín nh t c a Liên hoan phim Cannes có tên là gì ệ ả ả ưở ấ ủ Đáp án: Cành c vàng (Palme d'Or)ọCâu 520: (L ch S ) Qu c h i khóa m y là qu c h i ng n nh t n c ta, ch có 1 năm ? ị ử ố ộ ấ ố ộ ắ ấ ướ ỉ Đáp án: KhóaV (1975-1976)Câu 521: (Đ a Lí) Qu c gia nào có đ ng b bi n dài nh t th gi i (ko k đ o)? ị ố ườ ờ ể ấ ế ớ ể ả Đáp án: CanadaCâu 522: (Ngh thu t) B c tranh s n d u n i ti ng “Mùa Thu vàng” là c a h a sĩ ng i Nga nào ?ệ ậ ứ ơ ầ ổ ế ủ ọ ườĐáp án: Isaac Levitan ( Lê-Vi-Tan )Câu 523: (Xã H i) B n giao h ng “Anh hùng” đ c Beethoven vi t đ dành t ng riêng cho aiộ ả ưở ượ ế ể ặĐáp án: Napoleon Bonaparte (Na-pô-Lê-Ông Bôn-Na-Pác) www.thuvienhoclieu .com Trang 25www.thuvienhoclieu .comCâu 524: (L ch s ) V t ng nào đã đ a ra kh u hi u "N m l y th t l ng đ ch mà đánh" ị ử ị ướ ư ẩ ệ ắ ấ ắ ư ị Đáp án: Đ i t ng Nguy n Chí Thanhạ ướ ễCâu 525: (Văn h c) Ai là tác gi c a nh ng tác ph m n i ti ng : 80 ngày Vòng quanh th gi i, 2 ọ ả ủ ữ ẩ ổ ế ế ớv n d m d i đáy bi n ?ạ ặ ướ ểĐáp án: Jules Verne (Giuyn Véc-nơ )Câu 526: (Xã h i) Lo i vũ khí nào c a quân đ i Nga đ c Phát xít Đ c g i b ng cái tên "Giàn đ ng ộ ạ ủ ộ ượ ứ ọ ằ ồca đ " ?ỏĐáp án: Kachiusa (Pháo ph n l c)ả ựCâu 527: (Xã h i) Ngày nào là ngày toàn qu c ch ng M ? ộ ố ố ỹ Đáp án: 19/3/1950Câu 528: (Toán h c) Tính nhanh k t qu sau : 1 + 3 + 5 + ... + 19 = ?ọ ế ảĐáp án: 100 (1 + 3 + ... + (2n - 1) = n^2)Câu 529: (Xã h i) Qu c gia nào có s c u g p kho ng 10 l n dân s c a n c mình ? ộ ố ố ừ ấ ả ầ ố ủ ướ Đáp án: Australia (Úc)Câu 530: (Th Thao) L n đ u tiên Vi t Nam tham d Asiad là T ch c t i qu c gia nàoể ầ ầ ệ ự ổ ứ ạ ố?Đáp án: n Đ (Asiad 9)Ấ ộCâu 531: (Văn h c) Bài th “Xúc C nh” c a nhà th Nguy n Đình Chi u còn có tên g i khác là gì ?ọ ơ ả ủ ơ ễ ể ọĐáp án: Ngóng gió ĐôngCâu 532: (Xã h i) Ngày th y thu c Vi t Nam là ngày nào? ộ ầ ố ệ Đáp án: 27/2/1955Câu 533: B n hãy đi n ti p nh ng t còn thi u trong câu Ca dao sau đây :ạ ề ế ữ ừ ế“D a La, húng Láng, ng ư ổ Đ m ầ Cá rô Đ mầ Sét, ................... Hồ Tây”Đáp án: Sâm C m (Tên m t lo i chim là Đ c s n c a H Tây)ầ ộ ạ ặ ả ủ ồCâu 534: (L ch s ) Nhà th nào đ c nhân dân vùng Kim S n và Ti n H i ,Thái Bình l p đ n th ị ử ơ ượ ơ ề ả ậ ề ờđ ghi nh công n khai hoang l n bi n các vùng đ t này ?ể ớ ơ ấ ể ở ấĐáp án: Nguy n Công Trễ ứCâu 535: (Xã h i) D u gió đ c làm t lá c a lo i cây nào ? ộ ầ ượ ừ ủ ạ Đáp án: Khuynh Di p (B ch đàn)ệ ạCâu 536: (Xã H i) Tên vi t t t ti ng Anh c a T ch c Khí t ng th gi i là gì ? ộ ế ắ ế ủ ổ ứ ượ ế ớ Đáp án: WMO ( World meteorological Organization)Câu 537: V hoàng đ mang h m , d ng c kh i nghĩa l t đ ách th ng tr c a nhà Đ ng ?ị ế ọ ẹ ự ờ ở ậ ổ ố ị ủ ườĐáp án: Mai Thúc Loan (Mai H c Đ )ắ ếCâu 538: Nhà văn nào đ c m nh danh là “N hoàng trinh thám” ? ượ ệ ữ Đáp án: Agatha Christies ( C -rít-Ti-ê)ờCâu 539: Ngày nào là ngày truy n th ng c a h i liên hi p thanh niên Vi t Nam ? ề ố ủ ộ ệ ệ Đáp án: 15/10/1956Câu 540: (L ch s ) Lo i máy bay mà phi công Ph m Tuân đã lái đ b n h pháo đài bayị ử ạ ạ ể ắ ạB52 trên bâu tr i Hà N i trong chi n d ch Đi n Biên Ph trên không? ờ ộ ế ị ệ ủ Đáp án: Mig-21Câu 541: Ngày thành l p m t trân t qu c Vi t Nam? ậ ặ ổ ố ệ Đáp án: 10/9/1955Câu 542: (Xã h i) Ai là ng i đã vi t th sang T ng th ng M Rechard Nixon có câu m đ u là ộ ườ ế ư ổ ố ỹ ở ầ"Tôi là ng i Vi t Nam" ?ườ ệĐáp án: Nguy n Thái BìnhễCâu 543: (Ngh thu t) Tác gi b n C i l ng "D c hoài lang" là ai ? ệ ậ ả ả ả ươ ạ ổ Đáp án: Cao Văn L u (Sáu L u)ầ ầ www.thuvienhoclieu .com Trang 26www.thuvienhoclieu .comCâu 544: (Văn h c) Nhà th nào c a Vi t Nam là đ i bi u Qu c H i Khóa I c a n c Vi t Nam vàọ ơ ủ ệ ạ ể ố ộ ủ ướ ệt ng là Vi n sĩ thông t n Vi n Hàn lâm ngh thu t n c C ng hòa dân ch Đ c năm 1983 ?ừ ệ ấ ệ ệ ậ ướ ộ ủ ứĐáp án: Xuân Di uệCâu 545: (L ch S & Đ a Lý) Tên đ t n c có v ng quy n c nh t châu Âu v i trên 1000 nămị ử ị ấ ướ ươ ề ổ ấ ở ớl ch s g m 52 đ i vua và 2 đ i n hoàng ?ị ử ồ ờ ờ ữĐáp án: Đan M chạCâu 546: (Đ a Lý) Th đô c a n c nào n m v trí cao nh t th gi i ? ị ủ ủ ướ ằ ở ị ấ ế ớ Đáp án: Bolivia ( Th đô Lapaz , đ cao 3600m so v i m t n c bi n) ủ ở ộ ớ ặ ướ ể Câu 547: T báo ờnào là t báo t t đ u tiên c a Vi t Nam?ờ ế ầ ủ ệĐáp án: Nam Phong T p Chí năm 1918ạCâu 548: (Xã h i) Vi t Nam t hào là n c có tuy n cáp treo v t bi n dài nh t th gi i n m ộ ệ ự ướ ế ượ ể ấ ế ớ ằ ởthành ph Nha Trang . B n hãy cho bi t tên c a tuy n cáp treo này là gì ?ố ạ ế ủ ếĐáp án: VinpearlCâu 549: (Xã H i) Nh c sĩ vĩ đ i nào đ c m nh danh là "Thi nhân d ng c m" ? ộ ạ ạ ượ ệ ươ ầ Đáp án: Chopin ( Sô-Panh, ng i Ba Lan)ườCâu 550: Ông vua nào c a Vi t Nam lên ngôi mu n nh t? ủ ệ ộ ấ Đáp án: Tr n Ngh Tôngầ ệCâu 551: (Hoá H c) Nguyên t hoá h c nào có đ âm đi n l n nh t ? ọ ố ọ ộ ệ ớ ấ Đáp án:Flo (F, Đ âm đi n b ng 4)ộ ệ ằCâu 552: (Thiên văn h c) Hành tinh nào có tr c xoay nghiêng l n nh t trong h M tọ ụ ớ ấ ệ ặTr i?ờĐáp án: Thiên V ng Tinh (Uranus, Sao Thiên V ngươ ươ )Câu 553: Ng i đ u tiên là ch t ch h i liên hi p ph n Vi t Nam? ườ ầ ủ ị ộ ệ ụ ữ ệ Đáp án:Nguy n Th Th pễ ị ậCâu 554: (Xã h i) Không gian văn hóa C ng Chiêng Tây Nguyên đ c UNESCO công nh n là Ki t ộ ồ ượ ậ ệtác truy n kh u và phi v t th nhân lo i vào năm nào ?ề ẩ ậ ể ạĐáp án: Năm 2005 ( Ngày 15-11-2005 )Câu 555: (Đ a Lý) Thành ph n i đ u tiên có quy mô l n c a m t qu c gia trên th gi i có tên là ị ố ổ ầ ớ ủ ộ ố ế ớgì ?Đáp án: Venice (V -Ni-Gi , Ý)ơ ơCâu 556: (Văn h c) ọ “Xóm ng ụ c ” ư là tên khi m i sáng tác c a tác ph mớ ủ ẩ văn h c nào ? ọ Đáp án: V nh t ( Kim Lân)ợ ặCâu 557: (Công Ngh Thông Tin) M ng n i b “LAN” là t vi t t t c a c m t ti ngệ ạ ộ ộ ừ ế ắ ủ ụ ừ ếAnh nào ?Đáp án: Local Area NetworkCâu 558: (Hoá H c) Liên k t gi a Na và Cl trong NaCl thu c lo i liên k t gì ? ọ ế ữ ộ ạ ế Đáp án: Liên k t IonếCâu 559: (Văn H c) Ti u thuy t "V n Xuân" c a n sĩ ng i Pháp Yveline Féray là câu chuy n v ọ ể ế ạ ủ ữ ườ ệ ềcu c đ i c a nhân v t l ch s nào c a Vi t Nam ?ộ ờ ủ ậ ị ử ủ ệĐáp án: Nguy n TrãiễCâu 560: (Xã h i) Hà N i t ng có tên là Đông Đô , C n Th có tên là Tây Đô còn thành ph nào có ộ ộ ừ ầ ơ ốtên là Trung Đô ?Đáp án: TP Vinh ( Ngh An ệ )Câu 561: (Xã h i) Ng i vi t truy n Ki u trên đá cu i đ u tiên Vi t Nam ? ộ ườ ế ệ ề ộ ầ ở ệ Đáp án: Nguy n Văn TânễCâu 562: Hãy vi t công th c hóa h c c a “Băng Khô”?ế ứ ọ ủĐáp án: CO2 ( d ng r n đ c g i là Băng Khô)Ở ạ ắ ượ ọ www.thuvienhoclieu .com Trang 27www.thuvienhoclieu .comCâu 563: (Đ a Lý) Tuy n đ ng s t dài nh t trên th gi i n m Qu c Gia nào ? ị ế ườ ắ ấ ế ớ ằ ở ố Đáp án: Liên Bang Nga (Đ ng xuyên Sybia t Tây sang Đông)ườ ừCâu 564: (Ti ng Anh) What is the largest country, by area, in the European Union ? ế Đáp án: FranceCâu 565: (Xã H i) "Thành ph hoa" là bi t danh c a thành ph nào châu Âu ? ộ ố ệ ủ ố ở Đáp án: Sofia (Xô-Phi-a) (Bungary)Câu 566: (Văn h c) Dân t c nào đ c nh c đ n trong tác ph m văn h c “R ng Xà nu” c a nhà văn ọ ộ ượ ắ ế ẩ ọ ừ ủNguy n Trung Thành ?ễĐáp án: StráCâu 567: . (Ngh thu t) Ai là tác gi c a b n giao h ng đ u tiên c a Vi t Nam ? ệ ậ ả ủ ả ưở ầ ủ ệ Đáp án: Hoàng Vi t ( B n giao h ng “Quê H ng”)ệ ả ưở ươCâu 568: (Th thao) Tên c a v n đ ng viên đã đem v chi c huy ch ng b c đ u tiên cho Vi t ể ủ ậ ộ ề ế ươ ạ ầ ệNam trong các l n tham d các kỳ Olympic?ầ ựĐáp án: Tr n Hi u Ngânầ ếCâu 569: (Xã h i) Ai đ c coi là nhà báo Vi t Nam đ u tiên ? ộ ượ ệ ầ Đáp án:Tr ng Vĩnh K. (1837-1898)ươCâu 570: (Xã h i) T nh đ u tiên c a Mi n Nam đ c gi i phóng trong cu c t ng ti n công n i d y ộ ỉ ầ ủ ề ượ ả ộ ổ ế ổ ậnăm 1975 ?Đáp án: T nh Ph c Long (Nay là m t ph n c a t nh Bình Ph c)ỉ ướ ộ ầ ủ ỉ ướCâu 571: (Ngh thu t) V k ch "Ng i đàn bà ăn c p" c a đ o di n Doãn Hoàng Giang đã đ c d aệ ậ ở ị ườ ắ ủ ạ ễ ượ ựtrên ti u thuy t nào ?ể ếĐáp án: B v ( C a nhà văn Nguyên H ng)ỉ ỏ ủ ồCâu 572: (Công ngh thông tin) Nguyên t hoá h c đ c s d ng nhi u nh t trong vi c ch t o ệ ố ọ ượ ử ụ ề ấ ệ ế ạcon chip vi tính ?Đáp án: Silic (Si)Câu 573: (Th Thao) Thành ph nào t ch c Asiad năm 2010 ? ể ố ổ ứ Đáp án:Qu ng Châu (Trung Qu c)ả ốCâu 574: (Xã h i) N ca sĩ đ u tiên đóng vai chính trong v ca k ch c i l ng”Chuy n tình Lan và ộ ữ ầ ở ị ả ươ ệĐi p” ?ệĐáp án: C m LyẩCâu 575: (Công Ngh Thông Tin) Thay vì ph i kích chu t vào nút Start d i góc trái màn hình, b n ệ ả ộ ướ ạs nh n t h p phím nào ?ẽ ấ ổ ợĐáp án: Ctrl + EscCâu 576: (Hoá H c) H p ch t hóa h c nào đã đ c nhà v t lý ng i Anh M.Faraday phát hi n ra ọ ợ ấ ọ ượ ậ ườ ệvào năm 1825, khi tách đ c t ph n ng ng c a khí th p ?ượ ừ ầ ư ủ ắĐáp án: Benzen (C6H6)Câu 577: (Xã H i) Ng i dân n c nào kh i x ng chi n d ch “Gi trái đ t” ?ộ ườ ướ ở ướ ế ị ờ ấĐáp án: AUSTRALIA (ÚC) ( do ng i dân thành ph Sydney kh i x ng)ườ ố ở ướCâu 578: Đ a danh Đ ng Tam Thanh T nh(TP) nào? ị ộ ở ỉ Đáp án: L ng S nạ ơCâu 579: (Đi n nh) B n hãy cho bi t tên b phim đo t gi i th ng duy nh t t i Liênệ ả ạ ế ộ ạ ả ưở ấ ạhoan Phim qu c t th ng niên l n th 19 (2009) đ c t ch c t i Nh t B n (Liên hoan phim ố ế ườ ầ ứ ượ ổ ứ ạ ậ ảFukuoka)?Đáp án: “Đ ng đ t” ( Đ o di n Đ ng Nh t Minh) ừ ố ạ ễ ặ ậ Câu 580: (Toán H c) "Cha đ môn Hình H c" là ai ? ọ ẻ ọ Đáp án: Euclid ( -c -lít)Ơ ờCâu 581: (Âm nh c) B n hãy cho bi t nh ng câu sau đây n m trong bài hát nào ?ạ ạ ế ữ ằ“Ta đi trên đ ng Hà N i r c r chi n công, đ ng thênh thang Ba Đình l ch s , đ ng t p n p ườ ộ ự ỡ ế ườ ị ử ườ ấ ậHoàn Ki m, Đ ng Xuân, nghe náo n c trong lòng, Th đô ta s c sôi đánh M …”.ế ồ ứ ủ ụ ỹ www.thuvienhoclieu .com Trang 28www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Bài ca Hà N i ( Nh c sĩ Vũ Thanh)ộ ạCâu 582: (V t L.) Dây tóc bóng đèn đ u tiên đ c làm b ng v t li u gì ? ậ ầ ượ ằ ậ ệ Đáp án: Than chìCâu 583: (Xã h i) Đi n t còn thi u trong câu ca dao sau:ộ ề ừ ế“Ch ... m t tháng sáu phiênợ ộNgày t ngày chín cho duyên đèo b.ng” ư Đáp án: B iưởCâu 584: (Văn H c) ”Văn h c là nhân h c” là câu nói n i ti ng c a nhà văn nào?ọ ọ ọ ổ ế ủĐáp án: Macxim GorkiCâu 585: (Sinh H c) T bào h t ph n c a cây cà chua có 12 NST, v y cà chua có bao nhiêu ọ ế ạ ấ ủ ậnhóm gen liên k t ?ếĐáp án: 12Câu 586: Đèo Tam Đi p còn có tên khác là gì? ệ Đáp án: Đèo Ba d iộCâu 587: (L ch s ) "Thà làm dân m t n c đ c l p, h n làm vua m t n c nô l " . Đó ị ử ộ ướ ộ ậ ơ ộ ướ ệ là câu nói c a ủ ai ?Đáp án: Vua B o Đ i ( Vĩnh Th y)ả ạ ụCâu 588: (Xã h i) " Đ ng đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó b i lòng ng i ng i núi e ộ ườ ở ườ ạsông." là câu nói n i ti ng c a ai?ổ ế ủĐáp án: Nguy n Bá H cễ ọCâu 589: (Xã h i) “C i xay gió” do ng i n c nào phát minh ? ộ ố ườ ướ Đáp án: IranCâu 590: (Xã H i) Tên loài chim có m t trên Qu c Kỳ c a New Zealand ? ộ ặ ố ủ Đáp án: Chim KiwiCâu 591: (Xã h i) Đ a danh này còn đ c g i là "Thành ph đã m t c a ng i Inca" , m t trong ộ ị ượ ọ ố ấ ủ ườ ộb y kỳ quan th gi i m i. B n hãy cho bi t tên c a đ a danh này ?ả ế ớ ớ ạ ế ủ ịĐáp án: Machu Picchu ( Peru)ỞCâu 592: (L ch s ) Theo truy n thuy t, Ai đ c coi là th y t c a dân t c Vi t Nam ? ị ử ề ế ượ ủ ổ ủ ộ ệ Đáp án: Kinh D ng V ng (L c T c)ươ ươ ộ ụCâu 593: (Âm Nh c) Nh c ạ ạ sĩ Doãn Nho đã sáng tác ca khúc gì đ t ng ng i ể ặ ườ n ữ chi n ế sĩ anh hùng La Th Tám, m t trong s nh ng cô gái Ngã Ba Đ ngị ộ ố ữ ồ L c?ộĐáp án: Ng i con gái sông LaườCâu 594: (Xã h i) Qu c kỳ c a qu c gia nào ch có duy nh t m t màu xanh , không có b t c h a ộ ố ủ ố ỉ ấ ộ ấ ứ ọti t nào c ?ế ảĐáp án: Lybia ( Li Bi)Câu 595: (L ch s ) “Thăng Long t tr n” bao g m : Đ n Quán Thánh, Đ n Voi Ph c, Đ n B ch ị ử ứ ấ ồ ề ề ụ ề ạMã và ngôi đ n nào n a ?ề ữĐáp án: Đ n Kimề LiênCâu 596: (Xã H i) 2 giáo s ng i M Ostrom ộ ư ườ ỹ và Williamson đã giành đ c gi i nobel 2009 trong ượ ảlĩnh v c gìự ?Đáp án: Kinh tếCâu 597: (Th Thao)Worldcup đ u tiên có bao nhiêu đ i bóng tham gia? ể ầ ộ Đáp án: 13 (Năm 1930 t i Uruway)ạCâu 598: (Xã H i) Mu n chiêm ng ng t n m t pho t ng Quan Th Âm B Tát b ng đ ng l n ộ ố ưỡ ậ ắ ượ ế ồ ằ ồ ớnh t Vi t Nam , b n ph i đ n ngôi chùa nào ?ấ ở ệ ạ ả ếĐáp án: Chùa Bái Đính ( Gia Vi n, Ninh Bình)Ở ễCâu 599: (L ch s ) Bác H đã v t qua c t m c s bao nhiêu trên biên gi i Vi t-Trung đ tr v ị ử ồ ượ ộ ố ố ớ ệ ể ở ềT Qu c ngày 28-1-1941 sau g n 30 bôn ba tìm đ ng c u n c ?ổ ố ầ ườ ứ ướ www.thuvienhoclieu .com Trang 29www.thuvienhoclieu .comĐáp án: C t m c s 108ộ ố ốCâu 600: (Âm nh c) Ca khúc “Ch tôi” do ca sĩ M Linh th hi n là bài hát chính trong b phim nàoạ ị ỹ ể ệ ộ?Đáp án: Ng i Hà N iườ ộCâu 601: (Xã H i) N c nào t o ra nhi u khí th i carbon l n nh t th gi i năm 2008 ? ộ ướ ạ ề ả ớ ấ ế ớ Đáp án: MỹCâu 602: (Văn h c) Cu n ti u thuy t nào đ c nói đ n qua l i nh n xét sau đây c a nhà thọ ố ể ế ượ ế ờ ậ ủ ơNguy n Tr ng T o :” ...không ph i là m t câu chuy n c tích, mà là m t câu chuy n có th t ch nễ ọ ạ ả ộ ệ ổ ộ ệ ậ ở ốtr n gian, đó nh ng con ng i tu i nh đã tham gia vào cu c kháng chi n ch ng xâm l c b o vầ ở ữ ườ ổ ỏ ộ ế ố ượ ả ệT qu c v i m t chu i nh ng chi n công đ y p ly kỳ và h p d n” ?ổ ố ớ ộ ỗ ữ ế ầ ắ ấ ẫĐáp án: Tu i th d d i (Phùng Quán)ổ ơ ữ ộCâu 603: (Sinh h c) Loài đ ng v t nguyên sinh nào mà d a vào đó các nhà khoa h c đã ch ng minhọ ộ ậ ự ọ ứngu n g c c a đ ng v t chính là th c v t ?ồ ố ủ ộ ậ ự ậĐáp án: Trùng roi xanhCâu 604: (Xã H i) ộ Màu s c nào xu t hi n nhi u nh t trên qu c kỳ các qu c gia trênắ ấ ệ ề ấ ố ố th gi i ?ế ớĐáp án: Màu đỏCâu 605: (Xã H i) Festival Di u qu c t 2009 l n đ u tiên đ c t ch c t i T nh/Thành ph nàoộ ề ố ế ầ ầ ượ ổ ứ ạ ỉ ốc a Vi t Nam ?ủ ệĐáp án: Bà R a-Vũng TàuịCâu 606: (Xã h i) Trong s 12 v th n ch ch t c a đ nh Olympia, có m t n th n đ c sinh raộ ố ị ầ ủ ố ủ ỉ ộ ữ ầ ượm t cách kỳ l , t trong v ng trán c a cha mình. V n th n đó là ai?ộ ạ ừ ầ ủ ị ữ ầĐáp án: AthenaCâu 607: (Xã h i) Danh ho m đ u tr ng phái l p th c a h i ho th k 20 là ai? ộ ạ ở ầ ườ ậ ể ủ ộ ạ ế ỷ Đáp án: Pablo Picasso ( Pi-Cát-Xô )Câu 608: (Xã H i) Có m t nhà thiên văn vĩ đ i mà khi ông m t đi, trên bia m ông đ c kh c dòng ộ ộ ạ ấ ộ ượ ắch "Ng i đã gi l i m t tr i và đ y trái đ t chuy n d ch". Ông là ai ?ữ ườ ữ ạ ặ ờ ẩ ấ ể ịĐáp án: Nicolaus Copernicus (Cô-péc-níc)Câu 609: Cách m ng Tháng 10 Nga 1917 di n ra vào ngày 25/10 (L ch Nga) t c là vào ngày nào ạ ễ ị ức a D ng L ch khi đó?ủ ươ ịĐáp án: 7/11Câu 610: (Th Thao) Có bao nhiêu qu c gia và vùng lãnh th tham gia tranh tài t i Đ i h i th thao ể ố ổ ạ ạ ộ ểtrong nhà Châu Á l n th 3 ( Asian Indoor Games 3 ) ?ầ ứĐáp án: 45Câu 611: (Xã H i) Ng i Nepal tôn th loài v t nào nh qu c thú ? ộ ườ ờ ậ ư ố Đáp án: Bò vàngCâu 612: Đ i viên đ u tiên c a n c ta?ộ ầ ủ ướĐáp án: Kim Đ ng-Tên th t Nông Văn D n, dân t c Nùngồ ậ ề ộCâu 613: (Văn h c) Bài ca dao sau đây đã b khuy t đi nh ng t nào ? “Ba năm ănọ ị ế ữ ừ trên thuy nở ềB i anh hàng ở ... cho nên m n ặ mà Xu ng thuy n d p ố ề ị b y ả d p ba B i ị ởanh hàng ... cho ra hai l.ng” Đáp án: Mu i,ố Tr ngứCâu 614: (Th thao) Tên câu l c b đo t ch c vô đ ch Champions League 2008-2009 ? ể ạ ộ ạ ứ ị Đáp án: Barcelona ( Bác-Xê-Lô-Na)Câu 615: (L ch s ) Chúng ta đang k ni m l ch s 1000 năm c a th đô ị ử ỷ ệ ị ử ủ ủ Hà n i. ộ B n ạ hãy cho bi t ếtên ‘Hà n i’ c a th đô n c ta có t nămộ ủ ủ ướ ừ nào?Đáp án: Năm 1831 www.thuvienhoclieu .com Trang 30www.thuvienhoclieu .comCâu 616: (Xã h i) Đ t n c có hình âm d ng trên qu c kỳ ? ộ ấ ướ ươ ố Đáp án: Hàn Qu c ( South Korea)ốCâu 617: (Văn h c) Trong m t tác ph m ngh thu t c truy n n c ta có m t nhân v t mà khi ch tọ ộ ẩ ệ ậ ổ ề ướ ộ ậ ếđ c 4 ng i khóc v i các danh x ng sau đây: “ i b i!, i v i!, i con i!, i ch ng i!” . Nhânượ ườ ớ ư ớ ố ơ ớ ợ ơ ớ ơ ớ ồ ơv t đó là ai?ậĐáp án: Th KínhịCâu 618: (Th thao) Tên 2 linh v t c a SEA GAMES 25 đ c t ch c Lào ? ể ậ ủ ượ ổ ứ ở Đáp án: Champa và ChampiCâu 619: (Văn H c) Bài th nào c a T n Đà k t thúc b ng 2 câu thọ ơ ủ ả ế ằ ơ“ R i c m i năm r m tháng tám ,ồ ứ ỗ ằT a nhau trông xu ng th gian c i .” ? ự ố ế ườ Đápán: Mu n Làm th ng Cu iố ằ ộCâu 620: (Xã h i) Hoa h u Quý bà th gi i 2009 (Mrs.World 2009) đ c t ch c t i qu c gia nào ?ộ ậ ế ớ ượ ổ ứ ạ ốĐáp án: Vi t NamệCâu 621: (Toán h c) ọ Ng i ườ La Mã c đ i vi t con s 2000 nh th nào ? ổ ạ ế ố ư ế Đáp án:MMCâu 622: Chi c Cúp lâu ế đ i ờ nh t n c Anh-cúp FA ra đ i nămấ ướ ờ nào? Đáp án: 1895Câu 623: (Xã h i) N c s n xu t ca cao l n nh t th gi i năm 2009? ộ ướ ả ấ ớ ấ ế ớ Đáp án: B bi n ngà (Côte d'Ivoire) (C t-Đi-Voa)ờ ể ốCâu 624: (Hóa h c) Có 1 nguyên t mà Oxít c a nó d i d ng k t tinh có đ c ng cao,ọ ố ủ ướ ạ ế ộ ứch kém kim c ng. Trong thiên nhiên oxít này là thành ph n c a nhi u lo i đá qu., có nhi u màu ỉ ươ ầ ủ ề ạ ềkhác nhau. Nguyên t đó là gì?ốĐáp án: Nhôm ( Al)Câu 625: (Đ a lý) n c ta có nh ng vùng biên gi i mà "con gà gáy, c ba n c cùng nghe th y". ị ở ướ ữ ớ ả ướ ấNh ng đ a ph ng đó thu c các t nh nào ?ữ ị ươ ộ ỉĐáp án: Đi n Biên và KontumệCâu 626: (L ch s ) B n hãy cho bi t chuy n bay vòng quanh trái đ t c a Yuri Gagarin kéo dài bao lâuị ử ạ ế ế ấ ủ?Đáp án: 1 gi 48 phút ( 108 phút)ờCâu 627: (Xã h i) Ông là ng i đ u tiên phát hi n ra r ng th tích hình c u v a v n b ng 2/3 thộ ườ ầ ệ ằ ể ầ ừ ặ ằ ểtích hình tr ngo i ti p v i nó. Khi ông m t, trên bia m c a ông có kh c m t hình c u n i ti pụ ạ ế ớ ấ ộ ủ ắ ộ ầ ộ ếtrong hình tr theo ph ng th ng đ ng. Ông là ai?ụ ươ ẳ ứĐáp án: Acsimet ( Ác-Si-Mét)Câu 628: (L ch s ) Anh hùng Phan Đình Giót là ng i đã l y thân mình l p l châu mai c a đ ch ị ử ườ ấ ấ ỗ ủ ịtrong chi n d ch Đi n Biên Ph năm 1954. Nh ng tr c đó 4 năm, trong chi n d ch biên gi i năm ế ị ệ ủ ư ướ ế ị ớ1950, cũng đã có m t anh hùng l y thân mình l p l châu mai nh th . Đó là ai?ộ ấ ấ ỗ ư ếĐáp án: Đ i đ i tr ng Tr n Cạ ộ ưở ầ ừCâu 629: (L ch s ) Đ c m nh danh là "Ông t ngành quân gi i Vi t Nam" t cu i th k XIX,ị ử ượ ệ ổ ớ ệ ừ ố ế ỷông chính là ng i đã ch t o đ c súng tr ng cho nghĩa quân đánh gi c, theo m u súng 1874 làườ ế ạ ượ ườ ặ ẫth vũ khí hi n đ i, đ c ph ng Tây s n xu t th i gian đó. Ông là ai?ứ ệ ạ ượ ươ ả ấ ở ờĐáp án: Cao Th ngắCâu 630: (Xã h i) Đ t n c nào có t l dân s theo Đ o Ph t cao nh t th gi i ? ộ ấ ướ ỉ ệ ố ạ ậ ấ ế ớ Đáp án: Thái Lan (95% dân s theo Đ o Ph t)ố ạ ậCâu 631: (Âm nh c) B n hãy cho bi t tên ca sĩ Vi t Nam hát nhi u bài hát nh t trong m t ch ng ạ ạ ế ệ ề ấ ộ ươtrình Liveshow ca nh c t tr c đ n nay ?ạ ừ ướ ếĐáp án: Đàm Vĩnh H ngưCâu 632: (L ch s ) Có bao nhiêu v vua đ c th Văn Mi u - Qu c T Giám Hà N iị ử ị ượ ờ ở ế ố ử ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 31www.thuvienhoclieu .com?Đáp án: 3 v vua ( Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông)ịCâu 633: (Công ngh thông tin) Th ng hi u có giá tr l n nh t toàn ệ ươ ệ ị ớ ấ c u ầ trong năm 2009 là gì ?Đáp án: GoogleCâu 634: (L ch s ) Trên thân ba t ng gi a c a Tháp Bút(H G m) có kh c theo chi u d c ba ị ử ầ ữ ủ ồ ươ ắ ề ọch T Thanh Thiên nghĩa là "Vi t lên tr i xanh" . Ai đã kh c ba ch này ?ữ ả ế ờ ắ ữĐáp án: Nguy n Văn SiêuễCâu 635: (Xã h i) Trên th gi i có m t t ch c r t n i ti ng. M t đi u thú v ộ ế ớ ộ ổ ứ ấ ổ ế ộ ề ị là lá c c a t ch cờ ủ ổ ứnày có ho ti t gi ng h t ạ ế ố ệ lá c c a đ t n c quê h ng ng i ờ ủ ấ ướ ươ ườ sáng l p ra nó, ch khác bi t đôi chútậ ỉ ệv ề màu s c. B n hãy cho bi t đó ắ ạ ế là t ch cổ ứ nào?Đáp án: "H i ch th p đ qu c t "ộ ữ ậ ỏ ố ếCâu 636: (L ch s ) Đ a danh nào n ra phát súng báo hi u toàn qu c kháng chi nị ử ị ổ ệ ố ế 19-12- 1946 ?Đáp án: Pháo Đài LángCâu 637: (Th thao) Ai đ c b u ch n là hu n luy n viên vĩ đ i nh t m i th i đ i c a bóng đá Anh?ể ượ ầ ọ ấ ệ ạ ấ ọ ờ ạ ủĐáp án: Alex Ferguson ( Sir Alex)Câu 638: (L ch s ) Bom Ba Càng là phát minh c a n c nào ? ị ử ủ ướ Đáp án:Nh t B nậ ảCâu 639: (L ch s ) ị ử C u ầ Long Biên b c qua sông H ng t i ắ ồ ạ Hà N i tr c năm 1945 có tên g i ộ ướ ọ là gì ?Đáp án: C u Doumer ( C u Đu-me)ầ ầCâu 640: (Xã h i) Phát minh nào c a Johannes Gutenberg đã giúp cho th i kỳ Ph c h ng phát tri n ộ ủ ờ ụ ư ểm nh m ?ạ ẽĐáp án: Phát minh ra máy in (1440)Câu 641: (Sinh h c) Cá rô phi p tr ng đâu? ọ ấ ứ ở Đáp án: Cá rô phi p tr ng trong mi ngấ ứ ệCâu 642: (Xã H i) Nhà máy th y đi n l n nh t Đông Nam Á đ c xây d ng trên dòng sông nào ?ộ ủ ệ ớ ấ ượ ựĐáp án: Sông Đà ( Nhà máy th y đi n S n La)ủ ệ ơCâu 643: (Xã H i) 2 lo i hình ngh thu t dân gian nào c a Vi t Nam v a đ c UNESCOộ ạ ệ ậ ủ ệ ừ ượcông nh n là Di s n văn hóa phi v t th c a th gi i ? ậ ả ậ ể ủ ế ớ Đáp án: Ca Trù và Quan h B c Ninhọ ắCâu 644: (Văn h c) Trong tác ph m “ H nh phúc c a m t tang gia” c a nhà văn Vũ Tr ng Ph ng , ọ ẩ ạ ủ ộ ủ ọ ụcâu nói nào đ c c C H ng l p l i nhi u nh t?ượ ụ ố ồ ặ ạ ề ấĐáp án: Bi t r i, kh l m, nói mãi !(1872 câu)ế ồ ổ ắCâu 645: Đ u th k 20, có 1 s ki n t m c hàng đ u th gi i cách đây 90 năm trên 1 đ t n c ầ ế ỉ ự ệ ầ ỡ ầ ế ớ ấ ướvào ngày 7 tháng 11 năm 1917. Hãy cho bi t đó là s ki n gì?ế ự ệĐáp án: Cách M ng Tháng 10 Nga ạ Câu 646: L c đ a l n nh t th gi i? ụ ị ớ ấ ế ớ Đáp án: L c đ a Âu-Áụ ịCâu 647: Thành ph n c n i ti ng Ý là gì? ố ướ ổ ế ở Đáp án: Thành ph VeniceốCâu 648: Bác H kí tên Nguy n Ái qu c l n đ u tiên tác ph m nào? ồ ễ ố ầ ầ ở ẩ Đáp án:B n yêu sách c a nhân dân An Namả ủCâu 649: Đây là 1 lo i gà s ng B c Trung B , thu c b quý hi m ch có Vi t Nam. Đó là lo i gà ạ ố ở ắ ộ ộ ộ ế ỉ ở ệ ạgì?Đáp án: Gà lôi tr ngắCâu 650: Trong bài “Mùa xuân nho nh ” c a Thanh H i có câu: “M c ỏ ủ ả ọgi dòng sông xanhữM t bông hoa tím bi c i ộ ế Ơcon chim chi n chi n Hát ề ệchi mà vang tr i…”ờ www.thuvienhoclieu .com Trang 32www.thuvienhoclieu .comC m t “bông hoa tím bi c” đây là hoa gì? ụ ừ ế ở Đáp án: Hoa súngCâu 651: Trong truy n “Nàng tiên cá” c a nhà văn An-đec-xen, các cô ch đã đ i cái gì đ l y con ệ ủ ị ổ ể ấdao đ a nàng tiên cá gi t hoàng t .ư ế ửĐáp án: TócCâu 652: Con tem đ u tiên trên th gi i in hình ai? ầ ế ớ Đáp án:N hoàng Anh VictoriaữCâu 653: Đây là cây thu c h cúc, có v đ ng, cay, có tác d ng c m máu, ch a đau b ng, đi u hoà ố ọ ị ắ ụ ầ ữ ụ ềkhí huy t, an thai, giúp tiêu hoá t t?ế ốĐáp án: Cây ng i c uả ứCâu 654: Kênh đào nào dài nh t th gi i? ấ ế ớ Đáp án: Kênh đào Xuy-eCâu 655: Tên g i đ u tiên c a Thành đoàn th i kì ch ng M là gì? ọ ầ ủ ờ ố ỹ Đáp án: Ban v n đ ng Thanh niênậ ộCâu 656: bi n, cá gai đ tr ng n i nào?Ở ể ẻ ứ ơĐáp án: Do cá gai ch s ng n c ng t nên không th đ tr ng bi n đ c.ỉ ố ở ướ ọ ể ẻ ứ ở ể ượCâu 657: Đây là ng i t ng tài ba, m nh danh là “ng i đan s t mà lo vi c n c” th i Tr n. Ông ườ ướ ệ ờ ọ ệ ướ ờ ầlà ai?Đáp án: Ph m Ngũ LãoạCâu 658: Lĩnh v c nào sau đây không n m trong các lĩnh v c trao gi i Nobel h ng năm: Y h c, Văn ự ằ ự ả ằ ọh c, Sinh h c, V t lý, Hoà bình, Hoá h c.ọ ọ ậ ọĐáp án: Sinh h cọCâu 659: Nguyên t hoá h c nào đ c phát hi n s m nh t? ố ọ ượ ệ ớ ấ Đáp án: Nguyên t HidroốCâu 660: Đi n s còn thi u vào dãy quy lu t sau:ề ố ế ậ1 8 27 ?Đáp án: 64 (1^3 = 1; 2^3 = 8; 3^3 = 27 => 4^3 = 64)Câu 661: Trong các ti ng sau, ti ng nào không ph i là nhóm ngôn ng chính c a Liên Hi p Qu c:ế ế ả ữ ủ ệ ốti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng Tây Ban Nha, ti ng B Đào Nha, ti ng Nga, ti ng Trung Qu c, ti ng ế ế ế ế ồ ế ế ố ế ẢR p?ậĐáp án: Ngôn ng B Đào Nhaữ ồCâu 662: Lo i đàn n i ti ng c a ng i dân t c Tà Ôi là gì? ạ ổ ế ủ ườ ộ Đáp án: Đàn Atoong và Amprây.Câu 663: Thành phố cổ thiêng liêng Anuradhapura (Ancient Sacred City ofAnuradhapura- 1982) thu c lãnh th qu c giaộ ổ ố nào?Đáp án: Sri LankaCâu 665: WHO là t vi t t t c a t ch c nào?ừ ế ắ ủ ổ ứĐáp án: T ch c y t th gi i (World Health Organization) ổ ứ ế ế ố Câu 666: Nguyên t hóa h c th 102 đ c đ t tên cho ai?ố ọ ứ ượ ặĐáp án: Nobel(Nobelium)Câu 667: Nhóm ngôn ng đ c s d ng nhi u nh t trên th gi i là gì? ữ ượ ử ụ ề ấ ế ớ Đáp án: Ti ng Quan H a (Ti ng Trung Qu c)ế ỏ ế ốCâu 668: Lo i t bào có kích th c l n nh t là? ạ ế ướ ớ ấ Đáp án: Tr ng đà đi uứ ểCâu 669: T bào nào có kích th c nh nh t? ế ướ ỏ ấ Đáp án: Mycoplasma(0,1 micromet)Câu 670: Trong các con v t sau đây, con nào khác v i 4 con còn l i: mèo, r n, chó, h , báo.ậ ớ ạ ắ ổĐáp án: R n (R n không có chân nh các con v t kia)ắ ắ ư ậ www.thuvienhoclieu .com Trang 33www.thuvienhoclieu .comCâu 671: Ngôi tr ng Trung h c ph thông nào ườ ọ ổ là ngôi tr ng c x a nh t c a thành ph ườ ổ ư ấ ủ ố H ồ Chí Minh?Đáp án: THPT Lê Quý Đôn Câu672: Vĩ tuy n 0 đ ế ộ là gì? Đáp án:Xích đ oạCâu 673: “…… sao mà đã ch t ế ngay? Ôhay, tr i ch ng ờ ẳ n ễ ông tây!Gái t đi l y làm hai hơ ấ ọNăm m i v a sang đ c m t ngày.”ớ ừ ượ ộTr n T X ng đã vi t v ai trong d u …… ầ ế ươ ế ề ấ Đápán: Cô KýCâu 674: Nhà văn đ c m nh danh là nhà Nam b h c?ượ ệ ộ ọĐáp án: S nơ NamCâu 675: Ng i đ a ra quan ni m “ Nhân chi s tính b n thi n”. Ông ườ ư ệ ơ ả ệ là ai? Đáp án: M nhạ TửCâu 676: Con v t nào đ c ch n làm bi u t ng c a “T ch c thiên nhiên hoang dãậ ượ ọ ể ượ ủ ổ ứth gi i”?ế ớĐáp án: G u trúc ấ Câu 677:V n đ ng viên Kimi Raikkonen là v n đ ng viên giành ch c vô đ ch th gi i năm 2007ậ ộ ậ ộ ứ ị ế ớ môn th thao nào?ở ểĐáp án: Đua xe công th c 1ứCâu 678: Năm 1910, Moocgan đã ch n nó làm nghiên c u v di truy n? Nó là gì?ọ ứ ề ềĐáp án: Ru i gi mồ ấCâu 679: T ch c này do Henri Dunnant sáng l p ra, bi u t ng c a nó có ý nghĩa c aổ ứ ậ ể ượ ủ ủ1 lá qu c kỳ. Đó là t ch c nào?ố ổ ứĐáp án: Ch Th p đ (1863)ữ ậ ỏCâu 680: Bài ca chính th c c a H i Liên hi p thanh niên Vi t Nam là bài hát nào? Tác ứ ủ ộ ệ ệgi ?ảĐáp án: Lên đàng – L u H u Ph cư ữ ướCâu 681: Ông đ c xem là đ i bi u cho trí tu bách khoa c a Hy L p c đ i. Các Mác ượ ạ ể ệ ủ ạ ổ ạđã g i ông là nhà t t ng vĩ đ i nh t c a th i c đ i. Ông là ai?ọ ư ưở ạ ấ ủ ờ ổ ạĐáp án: AristoteCâu 682: Ông là nhà v t lý ng i Anh, ông đã phát hi n ra hi n t ng c m ng đi nậ ườ ệ ệ ượ ả ứ ệt , tìm ra đ nh lu t đi n phân và các công trình khác?ừ ị ậ ệĐáp án: M.FaradayCâu 683: Cho bi t Word cho phép đ t tên t p tin dài t i đa bao nhiêu ký t ? ế ặ ậ ố ự Đáp án: 255Câu 684: Flamenco, m t trong nh ng vũ đi u n i ti ng xu t phát t đâu? ộ ữ ệ ổ ế ấ ừ Đáp án: TâyBan NhaCâu 685: C u Th N i, cây c u v t bi n dài nh t n c ta hi n nay n m t nh nào? ầ ị ạ ầ ượ ể ấ ướ ệ ằ ở ỉ Đáp án: Bình Đ nhịCâu 685: Khi cu c kháng chi n ch ng M lan ra c n c, ngày 17/7/1966 Ch t ch H Chí Minh đãộ ế ố ỹ ả ướ ủ ị ồg i th cho đ ng bào và chi n s c n c xác đ nh quy t tâm ý chí c a dân t c, trong đó Ng i ử ư ồ ế ỹ ả ướ ị ế ủ ộ ườnêu cao chân lý gì?Đáp án: Không có gì quý h n đ c l p t do ơ ộ ậ ự Câu687: N c nào trên th gi i có 3 th đô? ướ ế ớ ủ Đáp án:Nam PhiCâu 688: www.thuvienhoclieu .com Trang 34www.thuvienhoclieu .comÔng là T ng bí th Đ ng C ng s n Vi t Nam t năm 1986 đ n 1991, n iổ ư ả ộ ả ệ ừ ế ổti ng v i bút danh N.V.L. Sau này ông cho bi t đó là “Nói Và Làm”. Ông là ai? ế ớ ế Đáp án: Nguy n Văn LinhễCâu 689: Ai đã phát hi n ra nhân t bào năm 1831? ệ ế Đáp án: Robert BrownCâu 690: “V. tao tao ph i đánh màyảVì mày tao ph i đánh mày đánh tao” (là con gì?) ả Đáp án: Con mu iỗCâu 691: Năm 1931, khi b b t H ng Kông, Bác H mang th căn c c có tên là gì? ị ắ ở ồ ồ ẻ ướ Đáp án: T ngốVăn SơCâu 692: Đi n t còn thi u vào ch tr ng:ề ừ ế ỗ ố“Ăn cỗ đi tr c,ướ ......................... theo sau”Đáp án: L i n cộ ướCâu 693: Bài ca chính th c c a Đ i thi u niên ti n phong H Chí Minh là bài hát nào? ứ ủ ộ ế ề ồ Đáp án: Cùngnhau ta đi lênCâu 694: Tên vi t t t c a Liên đoàn bóng đá Châu Á là gì ? ế ắ ủ Đáp án: AFCCâu 695: Ng i đoàn viên thanh niên có câu nói đanh thép tr c tòa án gi c: “Conườ ướ ặđ ng c a thanh niên ườ ủ ch ỉ có th ể là con đ ng cách m ng ườ ạ và không th ể là con đ ng nào khác”. Ôngườđã đ c th c dân Pháp kiêng ượ ự n ể g i ọ là “Ông nh ”. Cho bi t ng i thanh niên đó ỏ ế ườ là ai?Đáp án: Lý T Tr ngự ọCâu 696: Vĩ tuy n 17 ế ch y ạ ngang qua đ a ph n t nh nào c a n cị ậ ỉ ủ ướ ta? Đápán: Quãng TrịCâu 697: Ra đ i năm 1952 ờ và đ c s d ng r t ph bi n trong chi n d ch Đi n Biên Ph , lo iượ ử ụ ấ ổ ế ế ị ệ ủ ạd ng ụ c ụ n u ấ ăn n i ti ng này đ c mang tên ng i ch t o ra nó. Đó ổ ế ượ ườ ế ạ là công cụ nào?Đáp án: B p Hoàng C mế ầCâu 698: Cu c thi Hoa h u Hoàn vũ di n ra t 15/6 đ n 14/7/2008 t i ba thành ph l n nào c aộ ậ ễ ừ ế ạ ố ớ ủVi t Nam?ệĐáp án: Hà N i, TPHCM, Nha TrangộCâu 699: Ông đ ti n sĩ th i Lê, ng i đ i g i ông là Tr ng Bùng. Ông là ai? ỗ ế ờ ườ ờ ọ ạ Đáp án: Phùng Kh c KhoanắCâu 700: Các n n văn minh c đ i c a ng i Actezcs, Mayan đã t ng phát tri n và h ng th nh ề ổ ạ ủ ườ ừ ể ư ị ởn i ơ mà ngày nay là n cướ nào?Đáp án: MêhicôCâu 701: Đ t rét mu n cu i cùng vào tháng ba mi n B c g i là gì? ợ ộ ố ở ề ắ ọ Đáp án: Rét nàng BânCâu 702: "T đ i kỳ th " ứ ạ ư là b n tác ph m l n c a văn h c c đi n Trung Qu c g m ố ẩ ớ ủ ọ ổ ể ố ồ có Tam qu c ốdi n nghĩa , Thu h , Tây duễ ỷ ử kí và . Hãy đi n tên ề tác ph m còn thi u vào chẩ ế ỗ tr ng.ốĐáp án: H ng Lâu M ngồ ộCâu 703: Tu ng (Mi n Trung), Chèo (ĐB B c b ), C ng chiêng (Tây Nguyên), C i l ng (Namồ ề ắ ộ ồ ả ươb ), Nh c Cung đình (Hu ), Quan h (B c Ninh) lo i hình ngh thu t nào đ c Th gi i th a nh nộ ạ ế ọ ắ ạ ệ ậ ượ ế ớ ừ ậlà văn hóa phi v t th c a nhân lo i?ậ ể ủ ạĐáp án: Nhã nh c cung đình & c ng chiêngạ ồCâu 704: H p ch t nào đ c xem nh đ ng ti n năng l ng c a c th ? ợ ấ ượ ư ồ ề ượ ủ ơ ể Đápán: ATPCâu 705: www.thuvienhoclieu .com Trang 35www.thuvienhoclieu .com“Đi p viên hoàn h o” là tên mà báo chí n c ngoài đã dùng đ g i v t ng tình báo nào c a Vi t ệ ả ướ ể ọ ị ướ ủ ệNam.Đáp án: Ph m Xuân nạ ẨCâu 706: Nhà c a Nam có 4 anh ch em, 3 ng i l n tên Xuân, H , Thu. B n hãy cho bi t ng i ủ ị ườ ớ ạ ạ ế ườem út tên gì?Đáp án: Nam Câu 707:Ngã ba Đông D ng là 1 đ a danh thu c t nh nào? ươ ị ộ ỉ Đáp án: Kon TumCâu 708: Nó phát đi m t năm 1994, c a nhóm sinh viên tình nguy n tr ng ĐH S Ph m TPHCM,ể ừ ủ ệ ườ ư ạv mi n xa truy n cái ch cho đ ng bào, t đó nó đã tr thành 1 phong trào r ng kh p c a SV trongề ề ề ữ ồ ừ ở ộ ắ ủc n c, đó là gì?ả ướĐáp án: : Ánh sáng văn hoá hèCâu 709: Lo i NST nào đa s loài h u nh không mang gen? ạ ở ố ầ ư Đápán: NST YCâu 710:Nguyên t này ph bi n th hai trên th gi i ch sau oxi, chi m ¼ kh i l ng v trái đ t. Đó làố ổ ế ứ ế ớ ỉ ế ố ượ ỏ ấnguyên t nào?ốĐáp án: Silic (Si) Câu 711:Băng qua Tr ng S n cát tr ng bi n xanh, băng qua …………… còn in d u chân hùng anh, v Tây ườ ơ ắ ể ấ ềNguyên xanh lòng vui nh m h i. Tu i 20 đ p sao c m xanh.ư ở ộ ổ ẹ ướ ơHãy đi n ti p nh ng đ a danh có trong bài hát trên. ề ế ữ ị Đáp án:Ph c LongướCâu 712:What is the name of the document you need to travel to another country? Đáp án: Passport (visa)Câu 713:Lá c đ sao vàng, sau tr thành qu c kỳ n c ta là tác ph m c a đ ng chí nguy n H u Ti n, lá c ờ ỏ ở ố ướ ẩ ủ ồ ễ ữ ế ờđ sao vàng l n đ u tiên xu t hi n trong s ki n nào?ỏ ầ ầ ấ ệ ự ệĐáp án: Nam kỳ kh i nghĩa ở Câu 714:Samba, m t trong nh ng vũ đi u n i ti ng xu t phát t đâu? ộ ữ ệ ổ ế ấ ừ Đáp án: : BrasilCâu 715:Tên mi n Internet c p qu c gia c a Vi t Nam là gì?ề ấ ố ủ ệĐáp án: .vn Câu 716:“V n th s bi u” là danh x ng đ c ng i Trung Qu c dùng đ ch 1 nhà t t ng l n. Ông là ai?ạ ế ư ể ư ượ ườ ố ể ỉ ư ưở ớĐáp án: Kh ng T ổ ửCâu 717:“Nhà Bè n c ch y chia hayướ ảAi về ……… , .................... th. v .”(Đi n các đ a danh cònề ề ị thi u)ếĐáp án: Gia Đ nh – Đ ng Nai ị ồ Câu718:T khi loài ng i ra đ i cho đ n nay l ng th c luôn là m t trong nh ng v n đ đ c quan tâmừ ườ ờ ế ươ ự ộ ữ ấ ề ượhàng đ u c a nhân lo i. Đ gi i quy t v n đ này, các nhà khoa h c quy t tâm th c hi n m t cu cầ ủ ạ ể ả ế ấ ề ọ ế ự ệ ộ ộcách m ng trong lĩnh v c tr ng tr t. Cu c cách m ng y mang tên gìạ ự ồ ọ ộ ạ ấ? www.thuvienhoclieu .com Trang 36www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Cách m ng xanh ạCâu 719:T bào nào dài nh t?ế ấĐáp án: T bào th n kinh ế ầCâu 720:V n đ ng viên d n đ u cu c b u ch n v n đ ng viên tiêu bi u c a Vi t Nam năm 2007 là v n ậ ộ ẫ ầ ộ ầ ọ ậ ộ ể ủ ệ ậđ ng viên nào?ộĐáp án: Tr ng Thanh H ngươ ằCâu 721: Ch t khí sinh ra do th c v t b phân hu trong đi u ki n thi u không khí, th ng có trong ấ ự ậ ị ỷ ề ệ ế ườbùn ao, h m m than là khí ….?ầ ỏĐáp án: Metan (CH4) Câu 722:Đó là ng i đ t gi i xu t s c nh t trong cu c thi h c sinh gi i văn l p 10 toàn mi n B c năm h cườ ạ ả ấ ắ ấ ộ ọ ỏ ớ ề ắ ọ1969-1970, nguyên là sinh viên xu t s c khoa Toán – C tr ng Đ i h c T ng h p Hà N i, nh pấ ắ ơ ườ ạ ọ ổ ợ ộ ậngũ năm 1971, hy sinh năm 1972 khi ch a đ y 10 tháng tu i quân và 20 tu i đ i. Đó là tác gi c aư ầ ổ ổ ờ ả ủnh ng dòng ch : “… tôi ao c r ng ngày mai, nh ng trang gi y còn l i đ ng sau s toàn là nh ngữ ữ ướ ằ ữ ấ ạ ằ ẽ ữdòng vui v và đông đúc đ ng đ tr ng tr i và bí n nh nh ng trang gi y này.” Đó là ai?ẻ ừ ể ố ả ẩ ư ữ ấĐáp án: Nguy n Văn Th c ễ ạ Câu 723:“Ngũ Qu ng” là tên mà tri u đình nhà Nguy n dùng đ g i 5 t nh x a: Qu ng Bình, Qu ng Ngãi, ả ề ễ ể ọ ỉ ư ả ảQuãng Tr , Quãng Nam và Qu ng Đ c. Qu ng Đ c ngày nay là t nh nào?ị ả ứ ả ứ ỉĐáp án: Th a Thiên Hu ừ ế Câu724:Tác ph m truy n ng n nào đã k t thúc b ng câu “Tiên s anh Tào Tháo”? ẩ ệ ắ ế ằ ư Đáp án: Đôim tắCâu 725: Ngày 11/3/1945 là ngày kh i nghĩa Ba T , đánh d u 1 c t m c quan tr ng trong vi c phátở ơ ấ ộ ố ọ ệtri n các l c l ng cách m ng Mi n Trung. V y Ba T là đ a danh thu c t nh nào?ể ự ượ ạ ở ề ậ ơ ị ộ ỉĐáp án: Quãng Ngãi Câu 726:Gi i h n th ng bi n c a m t ki u gen g i là gì? ớ ạ ườ ế ủ ộ ể ọ Đápán: M c ph n ngứ ả ứCâu 727: Hãy cho bi t t h p phím t t dùng đ phóng to ký t đã ch n?ế ổ ợ ắ ể ự ọĐáp án: < Ctrl + Shift + > ho c( Ctrl + ] )ặCâu 728: Nhà văn Cesvantes tác gi c a tác ph m “Don Quijote – chàng hi p sĩ tái ba x Mantra” là ả ủ ẩ ệ ứng i nu c nào?ườ ớĐáp án: Tây Ban NhaCâu 729: “Đêm qua m dáng em đang ôm đàn dìu muôn ti ng t . Không gian tr m l ng nh âu y mơ ế ơ ầ ắ ư ếru ai trong gi c m …” là nh ng câu m đ u c a 1 bài hát n i ti ng? Đó là bài hát nào?ấ ơ ữ ở ầ ủ ổ ếĐáp án: D âmưCâu 730: Ngày HS-SV Vi t Nam là ngày bao nhiêu ? ệ Đáp án: 09/01/1950Câu 731: Tên tu i c a nh c s thiên tài Sô-panh g n li n v i lo i nh c c nào? ổ ủ ạ ỹ ắ ề ớ ạ ạ ụ Đáp án: PianoCâu 732: Tác gi c a tác ph m “B.nh Ngô đ i cáo” ?ả ủ ẩ ạĐáp án: Nguy n TrãiễCâu 733: H i li n hi p chõu Âu : EU là vi t t t c a c i g ? ộ ờ ệ ế ắ ủ ỏ ỡ Đáp án: European UnionCâu 734: Nguyên t hoá h c nào phong phú nh t trong v trái đ t ố ọ ấ ỏ ấ Đáp án: Ô-xy www.thuvienhoclieu .com Trang 37www.thuvienhoclieu .comCâu 735: T tiên c a th c v t là gì? ổ ủ ự ậĐáp án: T o lamảCâu 736: Ban nh c ABBA g m m y thành viên c a đ t n c nào? ạ ồ ấ ủ ấ ướ Đáp án: 4 thành viên, Th y Đi nụ ểCâu 737: Nhà th Đ c Bà Paris (Pháp) là s n ph m tiêu bi u cho ngh thu t ki n trúc gìờ ứ ả ẩ ể ệ ậ ế?Đáp án: GothicCâu 738: Đ a y là th c ng sinh c a nh ng sinh v t nào? ị ể ộ ủ ữ ậ Đáp án: T o và n mả ấCâu 739: H s th p phân là phát minh c a n c nào? ệ ố ậ ủ ướ Đáp án: n Đấ ộCâu 740: Tích 10 s t nhiên đàu tiên b ng bao nhiêu? ố ự ằ Đáp án: 0Câu 741: Giác quan nào c a con ng i b t n th ng n ng nh t khi b sét đánh ? ủ ờ ị ổ ươ ặ ấ ị Đáp án: Thính giácCâu 742: Đ ng v t nào l n nh t trái đ t hi n nay? ộ ậ ớ ấ ấ ệ Đáp án: Cá voi xanhCâu 743: Con sông nào ch y qua 10 n c và qua 3 th đô Châu Âu? ả ướ ủ ở Đáp án: Sông DanubeCâu 744: Lo i đá nào đ c hình thành t xác đ ng v t?ạ ượ ừ ộ ậĐáp án: Đá vôiCâu 745: M ng Internet b t đ u có t năm nào? ạ ắ ầ ừ Đáp án: Năm 1969Câu 746: Ai là tác gi c a 9 b n giao h ng là chính ng n núi c a n n âm nh c ? ả ủ ả ưở ọ ủ ề ạ Đáp án: Beethoven.Câu 747: Phim Cách m ng Vi t Nam đ u tiên là phim gì? ạ ệ ầ Đáp án: Chung m t dòng sôngộCâu 748: B phim ca nh c có tên EVITA do di n viên nào đóng vai n chính? ộ ạ ễ ữ Đáp án: MadonaCâu 749: Thành ph n hoá h c ch y u c a tro b p là nguyên t nào? ầ ọ ủ ế ủ ế ố Đáp án: KaliCâu 750: An Nam Nh t Th ng Chí là tên g i khác c a tác ph m nào? ấ ố ọ ủ ẩ Đáp án: Hoàng Lê Nh t Th ng Chíấ ốCâu 751: Ng n gió nào đ c nhà th Nguy n Đình Thi vi t trong bài th “Đ t n c”? ọ ượ ơ ễ ế ơ ấ ướ Đáp án: Heo mayCâu 752: Nguy n Du miêu t Kim Tr ng và Thuý Ki u cùng có m t t ch t gì? ễ ả ọ ề ộ ư ấ Đáp án: Thông minhCâu 753: N i ra đ i c a Th V n H i Olimpic?ơ ờ ủ ế ậ ộĐáp án: Hy L pạCâu 754: Th lo i tranh nào đ c g i là qu c h a c a Trung Qu c? ể ạ ượ ọ ố ọ ủ ố Đáp án: Tranh Thu m cỷ ặCâu 755: C u t o c th con ng i và b m t trái đ t có gì gi ng nhau? ấ ạ ơ ể ườ ề ặ ấ ố Đáp án: 3/4 là n c.ướCâu 756: Tranh “Đánh ghen” là tranh thu c th lo i tranh nào ? ộ ể ạ Đáp án:Đông HồCâu 757: Lá cây nào dài nh t?ấĐáp án: Lá d a nhi t đ i(dài 2,7m)ừ ệ ớCâu 758: Ch c năng ch y u c a h ng c u là gì? ứ ủ ế ủ ồ ầ Đáp án: Chuyên ch Oxi và CO2ở www.thuvienhoclieu .com Trang 38www.thuvienhoclieu .comCâu 759: Vi t Nam b t đ u b c vào th i kỳ đ i m i t năm nào ? ệ ắ ầ ướ ờ ổ ớ ừ Đáp án: 1986Câu 760: Trong bài th “Bên kia sông Đu ng” c a nhà th Hoàng C m, n c i c a nh ng cô hàng ơ ố ủ ơ ầ ụ ườ ủ ữxén đ c ví nh đi u gì?ượ ư ềĐáp án: Mùa thu to n ngả ắCâu 761: Cây gì cho chúng ta sô cô la, cây này đ c tr ng nhi u nh t đâu ? ượ ồ ề ấ ở Đáp án: Cây ca cao, t i BrazilạCâu 762: Thành ph n chính c a tinh b t là gì? ầ ủ ộ Đáp án:Amilozo va Amilo pectinCâu 763: Enzim nào có nhi m v tháo s i ADN trong quá trình nhân đôi? ệ ụ ợ Đáp án: Enzim ligaraCâu 764: Trong chi n d ch Đi n Biên Ph , ng i anh hùng nào đã l y thân mình đ c u pháo?ế ị ệ ủ ườ ấ ể ứĐáp án: Tô Vĩnh Di nệCâu 765: Có bao nhiêu s ch n có hai ch s khác nhau?ố ẵ ữ ốĐáp án: 41 s (Có 45 s ch n có hai ch s . 4 s trong đó có hai ch s gi ng ố ố ẵ ữ ố ố ữ ố ốnhau (22, 44, 66, 88) nên có 45- 4= 41 s ch nố ẵ )Câu 766: Hi n t ng bi n đ i m t ho c vài c p nhi m s c th là lo i đ t bi n gì? ệ ượ ế ổ ở ộ ặ ặ ễ ắ ể ạ ộ ế Đáp án: Đ t bi n D b iộ ế ị ộCâu 767: Vùng đ t đai ch u nh h ng c a h th ng sông ngòi ch y qua g i là gì? ấ ị ả ưở ủ ệ ố ả ọ Đáp án: L u v c.ư ựCâu 768: B ph n nào trên c th th n l n có kh năng m c l i? ộ ậ ơ ể ằ ằ ả ọ ạ Đáp án: ĐuôiCâu 769: Nh n phím Caps Lock trên bàn phím máy tính tr c r i ti n hành so n th o văn ấ ướ ồ ế ạ ả b n ả thì ch trong văn b n y s hi n th nh thữ ả ấ ẽ ể ị ư ế nào?Đáp án: T t c đ u là ch in hoaấ ả ề ữCâu 770: Bài th T ng bi t hành c a Thâm Tâm nh c đ n th i gian nào trong ngày và mùa nào trong ơ ố ệ ủ ắ ề ờnăm?Đáp án: M t bu i chi u c a mùa hè (Bóng chi u không th m, không vàng v t/Sao đ y hoàng ộ ổ ề ủ ề ắ ọ ầhôn trong m t trong và Bây gi mùa h sen n n t)ắ ờ ạ ở ốCâu 771: Quan h gi a các con sói trong b y sói là d ng quan h gì?ệ ữ ầ ạ ệĐáp án: H tr (cùng loài) (quan h cũng loài có th v a h tr , v a c nh tranh) ỗ ợ ệ ể ừ ỗ ợ ừ ạ Câu 772: Ng i Châu Á nào đo t gi i đ o di n xu t s c nh t trong Oscar năm 2005? ườ ạ ả ạ ễ ấ ắ ấ Đáp án: Đ o ạdi n L. An (Đài Loan)ễCâu 773: C quan nào trong c th ng i n m d i c hoành, h i nghiêng v bên trái trong ơ ơ ể ườ ằ ở ướ ơ ơ ề ổb ng?ụĐáp án: D dàyạCâu 774: Ng i dân t c Thái t bao đ i nay v n t hào v m t truy n th đ c đánh giá “là quy n ườ ộ ừ ờ ẫ ự ề ộ ệ ơ ượ ểsách quý nh t trong m i quy n sách qu.”.Đó là truy n th nào?ấ ọ ể ệ ơĐáp án: Ti n d n ng i yêu( X ng ch xon xao) ễ ặ ườ ố ụ Câu 775: Ai đã phát hi n ra Vitamin?ệĐáp án: Nhà bác h c ng i Hà Lan ohristian Eifkerman năm 1896ọ ườCâu 776: Trong m t bài th trào phúng, có m t nhân v t đ c ông Tam Nguyên Yên Đ v nh r ng:ộ ơ ộ ậ ượ ổ ị ằ“Gh chéo l ng xanh ng i b nh ch e. T ng r ng đ th t hóa đ ch i”. Nhân v t y là ai?ế ọ ồ ả ọ ưở ằ ồ ậ ồ ơ ậ ấĐáp án: Ti n sĩ gi yế ấCâu 777: Hành tinh nào trong h M t Tr i có c u t o gi ng Trái Đ t nh t? ệ ặ ờ ấ ạ ố ấ ấ Đáp án:Sao hoảCâu 778: Khi t ả v ề món ăn này, Nguy n Tuân đã vi t: “Vào ễ ế mùa n ng, ắ ăn m t bát, ra ộ m ồ hôi, g pặc n gió nh ch y qua m t qua l ng, th y nh gi i qu t cho m.nh”. Đó là món ơ ẹ ạ ặ ư ấ ư ờ ạ ăn nào?Đáp án: Phở www.thuvienhoclieu .com Trang 39www.thuvienhoclieu .comCâu 779: Ai là ng i đ c t ng Huân ườ ượ ặ ch ng ươ Sao Vàng đ u ầ tiên n cở ướ ta? Đáp án:Ch t ch Tôn Đ củ ị ứ Th ng..ắCâu 780: . Đ i bóng nào vô đ ch V-League năm 2005? ộ ị Đáp án: G ch Đ ng Tâm Longạ ồ AnCâu 781: Nhà th nào l n nh t mi n B c n c ta ?ờ ớ ấ ề ắ ướĐáp án: Nhà th Phát Di m ( Ninh Bình).ờ ệCâu 782: Tàu vũ tr có ng i lái đ u tiên h cánh xu ng m t trăng tên là gì? ụ ườ ầ ạ ố ặ Đáp án: Apollo 11 (Apôlô 11)Câu 783: Ranh gi i t nhiên gi a châu Âu và châu Á là gì? ớ ự ữ Đáp án:dãy Uran (thu c Nga)ộCâu 784: Ai là ông t c a ngh lúa lai c a n c ta?(Ông đ c coi là nhà bác h c c a đ ng ru ng,làổ ủ ề ủ ướ ượ ọ ủ ồ ộng i tìm ra cách c y ng a tay,ông đ c t ng danh hi u anh hùng lao đ ng c a n c ta)ườ ấ ử ượ ặ ệ ộ ủ ướĐáp án: L ng Đình C aươ ủCâu 785: Ai là ng i phát minh ra máy h i n c? ườ ơ ướ Đáp án: James Watt ( Giêm Oát năm 1874)Câu 786: N c ta chính th c l y tên là C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam vào năm nào?ướ ứ ấ ộ ộ ủ ệĐáp án: 2/71976Câu 787: Eo bi n gi a châu Á và châu M có tên là gì? ể ữ ỹ Đáp án: eo BeringCâu 788: Ai là ng i đ t tên cho Thái Bình D ng? ườ ặ ươ Đáp án: Magellan ( Ma gien lăng)Câu 789: Ai là ng i đã phát minh ra n th n(Liên Châu)? ườ ỏ ầ Đáp án: Cao LỗCâu 790: Đ ng vĩ tuy n 23,50 có tên khác là gì? ườ ế Đáp án: đ òng chí tuy nư ếCâu 791: Các c n bão Nam bán c u có chi u xo n thu n hay ng c chi u kim đ ng h ?ơ ở ầ ề ắ ậ ướ ề ồ ồĐáp án: thu n chi u kim đ ng hậ ề ồ ồCâu 792: Ai là tác gi c a “Đ i Vi t s kí toàn th ”? ả ủ ạ ệ ử ư Đáp án: Ngô Sĩ Liên(Hoàn thành 1479)Câu 793: Ai là tác gi c a “Đ i Vi t s kí”? ả ủ ạ ệ ử Đáp án: Lê Văn H u(Hoàn thành năm 1272)ưCâu 794: Ai là tác gi c a “ L ch tri u hi n ch ng lo i chí”? ả ủ ị ề ế ươ ạ Đáp án: Phan Huy ChúCâu 795: Kênh đào n i gi a Đ i Tây D ng và n Đ D ng? ố ữ ạ ươ Ấ ộ ươ Đáp án: kênh đào Suez (Xuyê)Câu 796: Theo lí thuy t thì các sân ế bay vũ tr ụ nên đ t g n xích đ o hay g n các c cặ ầ ạ ầ ự h n? ơ Đáp án: xích đ oạCâu 797: Theo d ng l ch,trong 1 năm có bao nhiêu tháng có 28ươ ị ngày? Đáp án: 12 thángCâu 798: Thân m u c a Bác H là gì? ẫ ủ ồ Đápán: Hoàng Th Loan.ịCâu 799: Ng i đo t gi i Nobel Y h c đ u tiên là ai?ườ ạ ả ọ ầĐáp án: Emil Aron Berhing(1854-1917),bác sĩ ng i Đ c,ông đã bào ch và ph bi n cách s ườ ứ ế ổ ế ửd ng đ c t ch ng b nh B ch h u c a tr em năm 1901ụ ộ ố ố ệ ạ ầ ủ ẻCâu 800: Loài vi khu n nào có hóa th ch c x a nh t th gi i ?ẩ ạ ổ ư ấ ế ớĐáp án: Vi khu n lam ẩ Câu 801: Đây là cái gì?a. u đi m c a Ư ể ủ nó là gi m b c ả ứ x ạ nhi t vào ban đêm, ngăn ch n s đóng băng vào mùa xuân.ệ ặ ựb. S khuy ch tán m nh c a ánh sáng làm ự ế ạ ủ nó đ cụ mờ www.thuvienhoclieu .com Trang 40www.thuvienhoclieu .comc. Đó là m t ộ đám mây th p, g m nh ng h t n c nh bé nên không r i xu ng đ c.? ấ ồ ữ ạ ướ ỏ ơ ố ượ Đáp án: S ngươ mùCâu 802: Ông là ai?a. Tên c a ông có nghĩa ủ là “Bi n l n” m c dù đ t n c quê h ng ông ể ớ ặ ấ ướ ươ không có bi n.ểb. Th k 12 ông ế ỷ là ng i thành l p ra m t v ng qu c có t vùng sa ườ ậ ộ ươ ố ừ m c, ạ sau đó m r ngở ộv ng qu c ra kh p châu Âu và châu Á.ươ ố ắc. Con cháu ông đã 5 l n xâm l c các n c châu Á (Đ i Vi t, Nh t...) nh ng th tầ ượ ướ ạ ệ ậ ư ấ b i. ạ Đáp án: Thành Cát T Hăn (Genghisư Khan)Câu 803: Thi Sách h gì? ọĐáp án: Đ ngặCâu 804: Chuy n bay đ u tiên th gi i c a 2 anh em nhà Smith đã n i li n 2 châu l c nào?ế ầ ế ớ ủ ố ề ụĐáp án: Châu Đ i d ng- châu Âuạ ươCâu 805: Tên g c c a lo i bánh là đ c s n c a T S n, Đình B ng, B c Ninh? Nó th ng đ c ố ủ ạ ặ ả ủ ừ ơ ả ắ ườ ượg i là gì?ọĐáp án: Tên là bánh phu thê, th ng đ c g i là su xêườ ượ ọCâu 806: H i Tao Đàn do Lê Thánh Tông thành l p có bao nhiêu ng i? ộ ậ ườ Đáp án: 28 (Nh Th p Bát Tú)ị ậCâu 807: K t t a l l ng trong n c g i là gì? ế ủ ơ ử ướ ọ Đáp án: Huy n phùềCâu 808: Đây là cái gì?a. Tên c a ủ nó gi ng nh tên ố ư b n ả đ đ u tiên c a n cồ ầ ủ ướ ta.b. Nó xu t hi n th i Lê Thánhấ ệ ờ Tông.c. Là b lu t đ u tiên đ c s d ng trong su t 4 th k th i trung c n c ta ộ ậ ầ ượ ử ụ ố ế ỷ ờ ổ ướ Đáp án: Lu t H ngậ ồ Đ cứCâu 809: Đây là d ng t n t i nào?ạ ồ ạTrên Trái Đ t, nó ch có vùng c c quang, núi l a, ho c n i có chóp đi n. ấ ỉ ở ự ử ặ ơ ệ Đáp án: plasmaCâu 807: 18/4/1288, tri u đình nhà Tr n đã t ch c dâng tù binh nhà Nguyên đ t lòng bi t n v iề ầ ổ ứ ể ỏ ế ơ ớdân t c đâu?ộ ởĐáp án: Lăng vua Tr n Thái TôngầCâu 810: T i sao vào mùa đông, n c gi ng m, n c b l nh?ạ ướ ế ấ ướ ể ạĐáp án: s h p thu nhi t c a đ t và xi măng khác nhau: đ t h p th nhi t kém V́ự ấ ệ ủ ấ ấ ấ ụ ệh n xi măng, nên n c trong đ t m h n.ơ ướ ấ ấ ơCâu 811: Đ ng nào đ c phong là Nam Thiên đ nh đ ng? ộ ượ ệ ị ộ Đáp án:Bích Đ ng (Tam C c, Ninh Binh)ộ ốCâu 812: Đ t n c có b ng ch cái g m 76 ch cái.ấ ướ ả ữ ồ ữĐáp án: CambodiaCâu 813: Đ n v đo kh i l ng đá qu. và ng c trai? ơ ị ố ượ ọ Đáp án: CARAT (karat)Câu 814: Thành ph nào là trung tâm c a cách m ng tháng 10 Nga? ố ủ ạ Đáp án: Saint Peterburg (Leningrad)Câu 815: Trong phân t protein các axitamin đã liên k t v i nhau b ng liên k t gì? ử ế ớ ằ ế Đáp án: Liên k t peptitếCâu 816: H nào tr c kia có tên là Thu Quân? ồ ướ ỷ Đáp án: Hoàn Ki mếCâu 817: Ng i lao đ ng đ t n c nào không ph i đóng thu : ườ ộ ở ấ ướ ả ế Đáp án: Vatican.Câu 818: Đây là cây gì ? www.thuvienhoclieu .com Trang 41www.thuvienhoclieu .coma.. Tên nó ch d ng c che m a dùng 1 s t nh mi n Trung.ỉ ụ ụ ư ở ố ỉ ềb. Nó xu t hi n trong m t câu thành ng .ấ ệ ộ ữc. Là 1 lo i rau thân leo, qu tím khi chín. ạ ả Đáp án:M ng t iồ ơCâu 819: Ông là ai?a.. Ông b k t t i ph n đ o do nh ng h c thuy t c a ông b nhà th công kích k ch li t.ị ế ộ ả ạ ữ ọ ế ủ ị ờ ị ệb. Ông t ng đ c b u làm ch t ch viên hàn lâm khoa h c Thu Đi n.ừ ượ ầ ủ ị ọ ỵ ểc. Ông và FECMA đ ng th i sáng l p ra môn hình h c gi i tích. ồ ờ ậ ọ ả Đáp án: DecartesCâu 820: Ng i đ u tiên xây d ng m t h c thuy t có h th ng v s ti n hóa c a sinh gi i?ườ ầ ự ộ ọ ế ệ ố ề ự ế ủ ớĐáp án: LamacCâu 821: Đây là tác ph m nào? Do 2 anh em sinh đôi Norris và Mc Whieter, nh ng ng i đam mê ẩ ữ ườki n th c đ y đ và chính xác th c hi nế ứ ầ ủ ự ệĐáp án: K l c Guiness-1955ỷ ụCâu 822: Đây là cu n sách nào, c a ai?ố ủa. Đây là m t trong nh ng cu n sách gây nhi u tranh ộ ữ ố ể cãi nh t ấ và cũng là m t trong nh ng ộ ữ cu n ố sáchbán ch y nh t trong l ch s . Bán h t ngay ngày đ u tiên đ c tung ra th tr ngạ ấ ị ử ế ầ ượ ị ườ (24/11/1859).b. Tác gi cu n sách ả ố là m t nhà t nhiên h c, ông vi t d a trên nh ng tìm hi u ộ ự ọ ế ự ữ ể và phân tích v ềgi i t nhiên khi ớ ự đi thám hi m trên con ể tàu HMS Beagle.c. Cu n sách đ a ra nh ng d n ch ng khoa h c thuy t ph c r ng loài ng i ti n hoá t m t loàiố ư ữ ẫ ứ ọ ế ụ ằ ườ ế ừ ộ v nượĐáp án: Ngu n g c các loài-Darwinồ ốCâu 823: Bi u t ng sông núi c a Hà N i là gì? ể ượ ủ ộ Đáp án: Sông Tô núi NùngCâu 824: Có bao nhiêu ngôi sao trên là c c a Euro? ờ ủ Đáp án: 12Câu 825: Đ n v vũ trang đ u tiên c a Mi n Nam Vi t Nam Qu ng Ngãi tên là gì? ơ ị ầ ủ ề ệ ở ả Đáp án: Du kích Ba TơCâu 826: Ti ng Vi t có bao nhiêu ch cái?ế ệ ữĐáp án: 29Câu 827: Hi n t ng gì?ệ ượHi n t ng không th thi u đ gi Trái đ t m, n u không có hi n t ng này Trái đ t s tr lên ệ ượ ể ế ể ữ ấ ấ ế ệ ượ ấ ẽ ởquá l nh và không sinh v t nào có kh năng s ng đ c.ạ ậ ả ố ượĐáp án: Hi n t ng nhà kính. ệ ượCâu 828: Đây là ch nào?ợa. ch Ở ợ này, ng i mua không m c c , ng i bán không đ mườ ặ ả ườ ế ti n.ềb. M i năm ch h p 1 l n vào đêm mùng 4 r ng ngày mùng 5ỗ ỉ ọ ầ ạ t t.ếc. Ch này B c Ninh, theo t ng truy n n i h p ch xua ợ ở ắ ươ ề ơ ọ ợ là bãi chi n tr ng. Do có nhi u ế ườ ềng i ch t, ch h p ườ ế ợ ọ là đ t o c h i cho ng i s ng ể ạ ơ ộ ườ ố và ng i ch t g p nhau. ườ ế ặ Đáp án: Là ch ợÂm D ngươCâu 829: Trong câu ca dao:“Bà già đi ch C u Đôngợ ầH i ông th y bói l y ch ng l i chăng…” Ngày ỏ ầ ấ ồ ợnay, v trí c a ch C u Đông là đâu?ị ủ ợ ầ ởĐáp án: Ch C u Đông là m t ch n m bên c nh ch Đ ng Xuân bây giợ ầ ộ ợ ằ ở ạ ợ ồ ờCâu 830: Đ u th k 15, có m t ng i đã nói r ng: “Tôi không s đánh gi c, ch s lòng dân không ầ ế ỷ ộ ườ ằ ợ ặ ỉ ợtheo”.. Ng i đó là ai? Nh c đ n ông, ng i ta nh c đ n công lao gì?ườ ắ ế ườ ắ ế www.thuvienhoclieu .com Trang 42www.thuvienhoclieu .comĐáp án: H Nguyên Tr ng, ch t o súng th n công.ồ ừ ế ạ ầCâu 831: Năm 1978 m t công dân ng i Anh l n đ u tiên đ c sinh ra b ng ph ng pháp th tinh ộ ườ ầ ầ ượ ằ ươ ụtrong ng nghi m tên là gì?ố ệĐáp án: BrownCâu 832: H i ch ng T cn N đ c phát hi n năm nào?Do ai? ộ ứ ơ ơ ở ữ ượ ệ Đáp án: 1931.H.TurnerCâu 833: Hoa nào đ c m nh danh là qu c s c thiên h ng? ượ ệ ố ắ ươ Đáp án: Hoa m u d nẫ ơCâu 834: Ai là ng i đ u tiên đ a ra thuy t bi n d cá th ? ườ ầ ư ế ế ị ể Đáp án:ĐauynCâu 835: Tr s chính c a Liên Hi p Qu c đ t đâu? ụ ở ủ ệ ố ặ ở Đáp án: New YorkCâu 836: V t ch t c b n c a s s ng là?ậ ấ ơ ả ủ ự ốĐáp án: Prôtêin và axit NuclêicCâu 837: Ai đ c xem là ông t c a Vi sinh v t h c? ượ ổ ủ ậ ọ Đáp án: Robert HookCâu 838: Ông là ai?a. Năm 1984 t i London, trong phiên h p gi a các nhà bác h c ạ ọ ữ ọ và quân s TG đã ự công b danh sách ố10 Đ i Nguyên ạ Soái quân s n i ti ng TG, trong đó cóự ổ ế ông.b. Ông v a ừ là Đ i Nguyên Soái v a ạ ừ là m t nhàộ văn.c. Ông là 1 trong 3 ng i đã l p nên chi n công hi n hách trên dòng B ch Đ ng l ch s . ườ ậ ế ể ạ ằ ị ử Đáp án: Tr n H ngầ ư Đ oạCâu 839: Đây là cái gì?a. Qu c a cây này r t to, hình c u d t, cu ng qu có 5ả ủ ấ ầ ẹ ố ả cánh.b. Nó đ c dùng trong thí nghi m di truy n gene ki u bượ ệ ề ể ổ tr .ợc. Là cây thu c ộ h ọ b u bí th ng đ c tr ng ngoài bãi. Th ng có m t trong các l h i Hallowenầ ườ ượ ồ ườ ặ ễ ộĐáp án: Bí ngôCâu 840: Ai là ng i đ t n n móng cho khoa”Mi n d ch h c “ ườ ặ ề ễ ị ọ là ai? Đáp án: Alexander FlemingCâu 841: Ai là ng i đ u tiên phát hi n ra ch t kháng sinh? ườ ầ ệ ấ Đáp án: Alexander FlemingCâu 842: Ai là ng i có công trong vi c khám phá ra vi khu n lao? ườ ệ ẩ Đáp án: Robert HookCâu 843: M t nh t l nh quan tr ng đ c g i đ n các m t tr n mi n Nam:ộ ậ ệ ọ ượ ừ ế ặ ậ ề “ “ ,h n n a.ơ ữ , h n n a. ”Nh t l nh này đ c k. tên “Văn”. “Văn” ơ ữ ậ ệ ượ là ai? Đi nềti p vào b n nh t l nh.ế ả ậ ệĐáp án: V Nguyên Giáp, th n t c, táo b o !!!ơ ầ ố ạĐây là ph ng châm tác chi n c a t ng kh i nghĩa năm 1975, c th là “th n t c, táo b o, b t ươ ế ủ ổ ở ụ ể ầ ố ạ ấng ”ờCâu 844: Binh bi n Đô L ng(Ngh An) xãy ra vào ngày tháng năm nào? ế ươ ệ Đáp án: 13/1/1941 do đ i Cung(Nguy n Văn Cung) đ ng đ u.ộ ễ ứ ầCâu 845: Kh i nghĩa B c S n di n ra vào ngày tháng năm ở ắ ơ ễ nào? Đáp án:27/9/1940Câu 846: Ai là ng i đ u tiên nh n gi i Nobel toán h c? ườ ầ ậ ả ọ Đáp án: Không có www.thuvienhoclieu .com Trang 43www.thuvienhoclieu .comCâu 847: N c nào có di n tích r ng th 3 trên th gi i? ướ ệ ộ ứ ế ớ Đáp án: C ng Hoà Nhân dân Trung HoaộCâu 848: Trân Châu C ng ti ng Anh g i là gì? ả ế ọ Đáp án: Pearl HarborCâu 849: Chùa m t c t đ c xây d ng năm nào? ộ ộ ượ ự Đáp án: 1049Câu 850: Lê Thánh Tông ban hành b lu t H ng Đ c(Qu c Tri u Hình Lu t) vào năm nào?ộ ậ ồ ứ ố ề ậĐáp án: 1483Câu 851: Ai là ng i đã k t c s nghi p c a nhà h Khúc n c ta? ườ ế ụ ự ệ ủ ọ ở ướ Đáp án: D ng Đình Nghươ ệCâu 852: Công trình ki n trúc nào đ c m nh danh là "công trình c a tình yêu"? ế ượ ệ ủ Đáp án: đ n Taj MahalềCâu 853: Ng c Linh (2598m) là đ nh núi cao nh t Tây Nguyên, v y đ nh núi này thu c t nh nào?ọ ỉ ấ ậ ỉ ộ ỉĐáp án: Kon TumCâu 854: Cây c u nào n i li n 2 châu l c?ầ ố ề ụĐáp án: C u Bosporus (Istanbul- Th Nhĩ Kỳ)ầ ổCâu 855: B lu t Gia Long(Hoàng Tri u lu t l ) đ c ban hành năm nào? ộ ậ ề ậ ệ ượ Đáp án: 1815Câu 856: Vitamin c n thi t đ duy trì s cân b ng máu trong c th ?ầ ế ể ự ằ ơ ểĐáp án: B12Câu 857: Nguyên t nào đ c tìm th y khi ch ng c t n c bi n trong phòng t i? ố ượ ấ ư ấ ướ ể ố Đáp án: Ph t phoốCâu 858: Ti u thuy t ‘Robinson’ là c a nhà văn nào? ể ế ủ Đáp án: Daniel DefoeCâu 859: Minh M ng đ i tên n c Vi t Nam thành Đ i Nam vào năm nào? ạ ổ ướ ệ ạ Đáp án: 1831Câu 860: Hi p c Hacmang đ c kí vào năm nào? ệ ướ ượ Đáp án: 25/8/1883Câu 861: Ngoài Giáng sinh tr em còn treo t t đ u gi ng vào l nào? ẻ ấ ở ầ ườ ễ Đáp án : L hi n linh (ngày 6/1)ễ ểCâu 862: Con sông nào dài nh t B c Mĩ? ấ ắ Đáp án: MissisippiCâu 863: Nh c Jazz ra đ i đâu? ạ ờ ở Đápán: Bang New Orleans (mĩ) Câu 864:Bi u t ng c a Canada? ể ượ ủ Đáp án: LáphongCâu 865: Th v n h i l n đ u tiên di n ra đâu? Th i gian? ế ậ ộ ầ ầ ễ ở ờ Đáp án: Olympia (Hy L p) năm 776 TCNạCâu 866: Ngôi sao sáng nh t trên b u tr i đêm? ấ ầ ờ Đáp án: SiriusCâu 867: copenhanghen (Đan M ch) có 1 b c t ng n i ti ng? Ở ạ ứ ượ ổ ế Đáp án:Nàng tiên cáCâu 868: Loài hoa nào là đ tài chính trong các b c tranh c a Van Goh? ề ứ ủ Đáp án: Hoah ng d ngướ ươCâu 869: Ai là ng i sáng l p ra ch nghĩ l p th trong h i ho ? ườ ậ ủ ậ ể ộ ạ Đáp án: Picasso (b c ho “Nh ng cô gái v n Avigon”)ứ ạ ữ ườCâu 870: Ai là bi u t ng ch ng l i ch đ phân bi t ch ng t c? ể ượ ố ạ ế ộ ệ ủ ộ Đáp án: Nelson MandelaCâu 871: Ai là ng i M đ n thăm VN năm 1972 đ ng h cu c chi n tranh c a dân t c ta?ườ ỹ ế ể ủ ộ ộ ế ủ ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 44www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Jane FondaCâu 872: Cùng v i Napoleon, ai là ng i đc Mác Tuên đánh giá là 2 ng i thú v nh t TK19?ớ ườ ườ ị ấĐáp án: Helen KellerCâu 873: Ai là ng i đc ndân TQ tôn là ng i ph n vĩ đ i nh t TK 20? ườ ườ ụ ữ ạ ấ Đáp án: T ng Khánh LinhốCâu 874: Loài chim nào có kh năng bay lùi l i phía sau? ả ạ Đáp án: Chim ru iồCâu 875: Ng i sinh ra đ u tiên t ng nghi m là ng i n c nào? ườ ầ ừ ố ệ ườ ướ Đáp án: Anh (27/5/1978)Câu 876: H i ngh th ng đ nh Apec có bao nhiêu n c Asean tham d ? ộ ị ượ ỉ ướ ự Đáp án: 7Câu 877: Hi p c Pat nôt đ c kí vào năm nào? ệ ướ ơ ượ Đáp án: 6/6/1884Câu 878: Đ n th N th n chi n th ng Hy L p có tên là gì? ề ờ ữ ầ ế ắ ở ạ Đáp án:Đ n NikeềCâu 879: Ai là tác gi th ng th n D t Olympia?ả ượ ầ ớ ởĐáp án: PhidiasCâu 880: Di s n văn hoá đ u tiên đ c công nh n n c ta là di s n nào? ả ầ ượ ậ ở ướ ả Đáp án: C đô Hu -1993ố ếCâu 881: Nhà Tr n ban hành lu t Hình Th vào năm nào? ầ ậ ư Đáp án: 1341Câu 882: Ca khúc nào Anh đ c ng i nghe bình ch n qua đài Virgin b u là “ca khúc Anh hay nh tở ượ ườ ọ ầ ấth i đ i”?ờ ạĐáp án: Wonderwall (c a Oasis) ủ Câu 883: Hà N i có m y c a ô?ộ ấ ửĐáp án: 5Câu 884: N t ng nào đ c m nh danh là ng i đàn bà thép? ữ ướ ượ ệ ườ Đáp án: N t ng Anh Maragret Thatchữ ướ ơCâu 885: Vua phá l i Espana 82?ướĐáp án: Paolo Rossi- italiaCâu 886: Tác ph m Đ ng Kách M nh c a Nguy n Ái Qu c ra đ i năm nào? ẩ ườ ệ ủ ễ ố ờ Đáp án: 1927Câu 887: Niên hi u đ u tiên c a vua Lê Thánh Tông là gì? ệ ầ ủ Đáp án: Quang Thu nậCâu 888: Ngôn ng nào đ c nhi u qu c gia s d ng chính th c nh t? ữ ượ ề ố ử ụ ứ ấ Đáp án: Tây Ban Nha (Spenish)Câu 889: Bài th “Sông núi n c Nam” đ c l n đ u tiên đâu? ơ ướ ọ ầ ầ ở Đáp án: đ n Tr ng H ng- Tr ng Hátề ươ ố ươCâu 890: Tác gi bài th “Ng i đi tìm hình c a n c”? ả ơ ườ ủ ướ Đáp án: Ch Lan ViênếCâu 891: Câu th : “Mà nay áo v i c đào/ Giúp dân xây d ng bao công tr.nh” là c a ai? Vi t v ai?ơ ả ờ ự ủ ế ềĐáp án: Lê Ng c Hân- Quang TrungọCâu 892: Thiên h vô chi vân B ng Đ n. B ng Đ n là ai? ạ ả ồ ả ồ Đáp án: B ng nhân Lê Quý ĐônảCâu 893: Đi n t vào d u … : Con dao tôi rèn/ Vua… tr vì ề ừ ấ ị Đáp án: Gia LongCâu 894: Câu nói “nh m th ng quân thù mà b n là c a ai”? ằ ẳ ắ ủ Đáp án:Nguy n Vi t Xuânễ ếCâu 895: Th i gian x y ra 9192 631 170 dao đ ng c a tinh th Cs-133 là bao nhiêu? ờ ả ộ ủ ể Đáp án: 1s (đ nh nghĩa 1s trong h SI)ị ệ www.thuvienhoclieu .com Trang 45www.thuvienhoclieu .comCâu 896: Hai cu c t p d t l n tr c cách m ng tháng tám?ộ ậ ượ ớ ướ ạĐáp án: Xô vi t Ngh tĩnh (1930-1931)- Cu c v n đ ng Dân ch 1936- 1939ế ệ ộ ậ ộ ủCâu 897: H p ch t duy nh t không f i là polymer trong s 4 h p ch t chính quan tr ng đ i v i các ợ ấ ấ ả ố ợ ấ ọ ố ớsinh v t s ng?ậ ốĐáp án: VitaminCâu 898: Hi n t ng đang th khí chuy n sang th l ng? ệ ượ ở ể ể ể ỏ Đáp án: Ng ng tư ụCâu 899: Cúp vàng WC có tên là gì? Đáp án: Cup n th n (n th n vàng)ữ ầ ữ ầCâu 900: Tác ph m cu n ti u thuy t n i ti ng “mi ng da l a”? ẩ ố ể ế ổ ế ế ừ Đáp án: Ban z cắCâu 901: Đèo Cù Mông là gianh gi i gi a hai t nh nào? ớ ữ ỉ Đáp án:nh Đ nh và Phú YênB́ịCâu 902: Bài toán đ ng mà h n 300 năm sau ng i ta m i tìm ra l i gi i? ể ỏ ơ ườ ớ ờ ả Đáp án: Bài toán Phéc-maCâu 903: Hi n t ng ch t r n chuy n sang th khí? ệ ượ ấ ắ ể ể Đáp án: Thăng hoaCâu 904: What does “Green house effect” mean? Đáp án: Hi u ng nhà kínhệ ứCâu 905: L c ch ph thu c vào đi m đ u đi m cu i mà ko f thu cvào đ ng đi?ự ỉ ụ ộ ể ầ ể ố ụ ộ ườĐáp án: L c thự ếCâu 906: Tác gi “B già”? ả ốĐáp án: Mario PuzoCâu 907: WC 2006 t i Đ c là WC bao nhiêu? ạ ứ Đáp án: 18Câu 908: R n có m y lá ph i? ắ ấ ổĐáp án: 1Câu 909: Phong trào t t tr ng cây do Bác H phát đ ng vào năm nào? ế ồ ồ ộ Đáp án: 1960Câu 910: Truy n Ki u có bao nhiêu t xuân? ệ ề ừ Đáp án: 41 v i 9 nghĩa khác nhauớCâu 911: Ai là nhà ngo i giao đ u tiên c a VN sang M ? ạ ầ ủ ỹ Đáp án: Bùi Vi nệCâu 912: Qu c kỳ c a 11 n c ĐNA có màu gì chung? ố ủ ướ Đáp án: ĐỏCâu 913: Bí danh c a Bác H khi Pác bó- Cao B ng? ủ ồ ở ằ Đáp án: Già thuCâu 914: Tên th t c a chi Út T ch? ậ ủ ị Đápán: Nguy n Th Útễ ịCâu 915: C p NST ru i ặ ở ồ d m ấ có hình gì? Đáp án: Hình queCâu 916: Trong v ở chèo “Quan âm th kính”, Th Kính gi trai d i ị ị ả ướ tên gì? Đáp án: Kính tâmCâu 917: V ch ng A Ph ng i dân t c nào? ợ ồ ủ ườ ộ Đáp án: H’MôngCâu 918: Ho sĩ đ c m nh danh là ông tiên tr em? ạ ượ ệ ẻ Đáp án: One DisneyCâu 919: T nh nào có biên gi i dài nh t n c ta? ỉ ớ ấ ướ Đáp án: Lai Châu www.thuvienhoclieu .com Trang 46www.thuvienhoclieu .comCâu 920: Khi g p Thuý Ki u, Kim Tr ng trao cho v t gì?ặ ề ọ ậĐáp án: Khăn h ngồCâu 921: Phim ng n đ u tiên c a VN tham d LHPhim qu c t ? ắ ầ ủ ự ố ế Đáp án: B n tôiạCâu 922: Ai là ng i hùng Thanh Hoá vác đ n có tr ng l ng g p đôi c th ? ườ ạ ọ ượ ấ ơ ể Đáp án: Ngô Th Tuy nị ểCâu 923: What does idion “The best of both worlds” mean? Đáp án: V n c đôi đ ngẹ ả ườ .Câu 924: Ngã Ba Bông n m huy n nào c a t nh Thanh Hóa? ằ ở ệ ủ ỉ Đáp án:Th ch ThànhạCâu 925: What does idion “Every Jack has his Jill” mean? Đáp án: N i nào úp vung n yồ ấCâu 926: Hang Con Moong n m huy n nào c a t nh Thanh Hóa? ằ ở ệ ủ ỉ Đáp án: Th ch ThànhạCâu 927: Đ ng Ng c Hoàng huy n nào c a t nh Thanh Hóa? ộ ọ ở ệ ủ ỉ Đáp án: Tĩnh GiaCâu 928: Trong tác ph m “Nh r ng” c a Th L khi say con h u ng cái gì? ẩ ớ ừ ủ ế ữ ổ ố Đáp án: Ánh trăng tanCâu 929: Ai đ c coi là tác gi c a b t đi n Hán-Nôm c nh t Vi t Nam? ượ ả ủ ộ ừ ể ổ ấ ệ Đáp án: Tr nh Th Ng c Trúcị ị ọCâu 930: Thành ph nào đ c coi là c nh t Tân TG? ố ượ ổ ấ ở Đáp án: Thành c CaralổCâu 931: Đèo phađin là gianh gi i gi a 2 t nh nào? ớ ữ ỉ Đáp án:Đi n Biên và S n Laệ ơCâu 932: Vũ đi u truy n th ng c a đ o Hawaii? ệ ề ố ủ ả Đáp án: Đi u nh y Hulaệ ảCâu 933: 3 v nh đ c coi là đ p nh t TG bao g m: San Fancisco, Rio De Janeiro, vàị ượ ẹ ấ ồv nh nào?ịĐáp án: Cam Ranh- Vi t Nam Wonderwall (c a Oasis) ệ ủ Câu 934: C u Hàm R ng đ c xây d ng năm nào?ầ ồ ượ ựĐáp án: 1904.Đ c xây d ng l i năm 1962,khánh thành 19/5/1964ượ ự ạCâu 935: Là m t ti u thuy t c a nhà văn S n Tùng vi t ộ ể ế ủ ơ ế v ề Bác H ồ t lúc sinh ra cho đ n lúc đi tìmừ ếđ ng ườ c uứ n c?ướĐáp án: Búp sen xanhCâu 937: Th đô c a Bruney? ủ ủ Đáp án: Bát đa- xê ri- bê ga oanCâu 938: Hành tinh to nh t trong HMT? ấ Đáp án: M c tinhộCâu 939: Vùng tr ng dâu nuôi t m l n nh t n c ta?ồ ằ ớ ấ ướĐáp án: Tây NguyênCâu 940: C u Hoàng Long Thanh Hóa đ c khánh thành vào năm nào? ầ ở ượ Đáp án: 2000Câu 941: Sao ch i nào có chu kỳ g n m t tr i c a nó kho ng 76 năm? ổ ầ ặ ờ ủ ả Đáp án: HalleyCâu 942: Tác ph m điêu kh c nào tr thành 1 trong nh ng bi u t ng c a Ai C p? ẩ ắ ở ữ ể ượ ủ ậ Đáp án: T ng Nhân Sượ ưCâu 943: Tên m t lo i r u n i ti ng c a B Đàoộ ạ ượ ổ ế ủ ồ Nha? Đáp án: R uượ Porto www.thuvienhoclieu .com Trang 47www.thuvienhoclieu .comCâu 944: HLV c a ĐT Hàn QU c t i WC 2000? ủ ố ạ Đáp án: GussHidinkCâu 945: Tóc nâu môi tr m là tên ca khúc g n li n v i ca s nào? ầ ắ ề ớ ỹ Đáp án:M TâmỹCâu 946: QG nào là quê h ng c a cây xoài? ươ ủ Đáp án: n ĐẤ ộCâu 947: B f n hô h p c a châu ch u? ộ ậ ấ ủ ấĐáp án: B ngụCâu 948: Ng n núi cao nh t c a Nh t B n?ọ ấ ủ ậ ảĐáp án: Phú SĩCâu 949: Loài nào thu c ngành chân kh p có s l ng đông nh t? ộ ớ ố ượ ấ Đáp án:Châu Ch uấCâu 950: Nhà Thanh có bao nhiêu đ i vua? ờ Đáp án: 13Câu 951: Tai c a châu ch u n m đâu? ủ ấ ằ ở Đáp án: Kh p g i chân tr cớ ố ướCâu 952: Quê h ng c a cây cà phê? ươ ủ Đáp án: EthopiaCâu 953: Cây cao su b t ngu n t ắ ồ ừ châu l cụ nào? Đáp án: Châu MĩCâu 954: châu Phi, Ở chim cánh c t s ng n c ụ ố ở ướ nào? Đáp án: Nam PhiCâu 955: Nhà th H Dz nh tên th t là gì quê đâu?ơ ồ ế ậ ởĐáp án: Tên th t: Hà Tri u Anh quê huy n Qu ng X ng t nh Thanhậ ệ ở ệ ả ươ ỉHóa.Tác ph m:Quêẩ ngo i(thạ ơ 1942);Truy nệ ng nắ Chân tr iờcũ(1942),Dĩ Văng(Truy n v a 1940),Hoa xuân đ t Vi t(thệ ừ ấ ệ ơ 1946)Câu 956: B c th nào ng n nh t th gi i? ứ ư ắ ấ ế ớ Đáp án: Do Huy-go vi t ch có 1 d u “?”ế ỉ ấCâu 957: Phim ho t hình đ u tiên c a n c ta? ạ ầ ủ ướ Đáp án: Đáng đ i th ng cáoờ ằCâu 958: Ng i đ u tiên CM: đ ng kính chia đ ng tròn thành f n = nhau? ườ ầ ườ ườ ầ Đáp án: Thales (Talét)Câu 959: Liên đoàn bóng đá Australia thu c liên đoàn bóng đá châu nào? ộ Đáp án: Châu ÁCâu 960: Ngày kí hi p đ nh Pari? ệ ị Đáp án: 27/1/1973Câu 961: Ba n c có đ t li n th p h n m c n c bi n? ướ ấ ề ấ ơ ự ướ ể Đáp án: Hà Lan, B , Luc-xem-buaỉCâu 962: Tên th t c a nhà văn Tô Hoài?ậ ủĐáp án: Nguy n SenễCâu 963: Hành tinh có t tr ng l n nh t trong Thái D ng h ? ừ ườ ớ ấ ươ ệ Đáp án: trái đ tấCâu 964: Có 1 nh c sí đ n ch i nhà b n ko g p đã vi t m t b c th b ng nh c r t n i ti ng. ạ ế ơ ạ ặ ế ộ ứ ư ằ ạ ấ ổ ếNh c sĩ đó là ai và tên b c th ?ạ ứ ưĐáp án: Beethoven- g i ElyửCâu 965: Ng n núi nào đ c coi là c ng lên thiên đ ng? ọ ượ ổ ườ Đáp án: OlympusCâu 966: N i sinh c a Beethoven? ơ ủ Đápán: Bohn- Đ cứ www.thuvienhoclieu .com Trang 48www.thuvienhoclieu .comCâu 967: Theo truy n thuy t, con yêu tinh nào đã m y l n ph thành do vua An D ng V ng xâyề ế ấ ầ ấ ươ ươd ng?ưĐáp án: Con gà tr ngắCâu 968: Cu c kh i nghĩa đánh d u s thoát kh i h n 1000 năm B c thu c c a n c ta là cu c ộ ở ấ ự ỏ ơ ắ ộ ủ ướ ộkh i nghĩa nào?ởĐáp án: Khúc Th a D (905)ừ ụCâu 969: Vua B o Đ i trao n ki m vào ngày tháng năm nào? ả ạ ấ ế Đáp án: 30/8/1945Câu 970: Ai là tác gi c a tác ph m đ c coi là cu n bách khoa toàn th v n c Pháp d i ch đ ả ủ ẩ ượ ố ư ề ướ ướ ế ột b n gi a th k 19?ư ả ữ ế ỉĐáp án: Nh ng ng i kh n kh - Victor Hugoữ ườ ố ổCâu 971: Nhà văn nào đã t mình g i là “lu t s c a tri u dân” c.n Lênin g i ông là “t m g ng ự ọ ậ ư ủ ệ ọ ấ ươph n ánh cách m ng Nga”?ả ạĐáp án: lev TolstoiCâu 972: Khi m t ngôi sao đ t t i bán kính h p d n thì nó không còn kh năng b c x nhi t n a và ộ ạ ớ ấ ẫ ả ứ ạ ệ ữcó tr ng tr ng l ng mãnh li t, đó là tr ng thái gì?ườ ọ ượ ệ ạĐáp án: L đenỗCâu 973: Năm 1957 Liên Xô phóng tàu vũ tr Sputnik 2 mang theo m t nhân v t đ c bi t nào?ụ ộ ậ ặ ệĐáp án: Chó LaikaCâu 974: Hai ph m ch t quan tr ng nh t trong h th ng giáo lý c a Kh ng T là gì? ẩ ấ ọ ấ ệ ố ủ ổ ử Đáp án: Nhân- LễCâu 975: V th n nào đã mang l a cho loài ng i? ị ầ ử ườ Đáp án: PrôlimêCâu 976: Theo th n tho i Hy L p thì v th n nào t o ra đàn bà? ầ ạ ạ ị ầ ạ Đáp án: HêphaixtôxCâu 977: Tác gi cu n ti u thuy t “Bá t c Monto Cristo”? ả ố ể ế ướ Đáp án: Victor HugoCâu 978: Cu n ti u thuy t “Cu n theo chi u gió” xu t b n l n đ u tiên voà năm nào? ố ể ế ố ề ấ ả ầ ầ Đáp án: 1936Câu 979: Tác gi c a “cu n theo chi u gió”? ả ủ ố ề Đáp án: Margaret MitchellCâu 980: Ti u thuy t “Cu n theo chi u gió” d ng thành phim vào năm nào?ể ế ố ề ựĐáp án: 1939Câu 981: Hi n nay LHQ có bao nhiêu n c thành viên? ệ ướ Đáp án: 192Câu 982: Trong th n tho i Hy L p, v th n kh ng l có tên là gì? ầ ạ ạ ị ầ ổ ồ Đáp án: TitanCâu 983: Lo i gió nào th i t áp cao c n chí tuy n v áp th p xích đ o? ạ ổ ừ ậ ế ề ấ ạ Đáp án:Gió tín phongCâu 984: B ng tu n hoàn có t t c bao nhiêu nguyên t hoá h c? ả ầ ấ ả ố ọ Đáp án: 109Câu 985: Đ ng Thái S n đ c gi i nh t piano qu c t Chopin vào năm nào? ặ ơ ượ ả ấ ố ế Đáp án: 1980Câu 986: Tôn giáo c x a nh t? ổ ư ấĐáp án: n Đ giáoẤ ộCâu 987: Chu n chu n có bao nhiêu răng? ồ ồ Đáp án: 16 răngCâu 988: Đ ng nào dài nh t VN? ộ ấ Đápán: Phong Nha- K Bàngẻ www.thuvienhoclieu .com Trang 49www.thuvienhoclieu .comCâu 989: S báo đ u tiên c a t Thanh Niên ra vào th i gian nào? ố ầ ủ ờ ờ Đáp án:21-6-1925Câu 990: Mác Tuên là nhà th c a dòng sông nào? ơ ủ Đáp án: Mix-xi-xi-piCâu 991: “T th ” g m nh ng quy n nào?ứ ư ồ ữ ểĐáp án: Đ i h c, Trung dung,lu n ng , m nh t ạ ọ ậ ữ ạ ử Câu 992: Đàn đáy có m y dây?ấĐáp án: 3 dây.Câu 993: N u m i vĩ tuy n cách nhau 1 đ thì trên b m t qu đ a c u có bao nhiêu vĩ tuy n?ế ỗ ế ộ ề ặ ả ị ầ ếĐáp án: 181Câu 994: Ng i Ai c p c x a g i vua là Paraon, paraon có nghĩa là gì? ườ ậ ổ ư ọ Đáp án: Ngôi nhà l nớCâu 995: Trong th i kì chi m h u nô lê, các qu c gia ph ng Tây ch nô g i nô l là gì?ờ ế ữ ở ố ươ ủ ọ ệĐáp án: Nh ng công c bi t nóiữ ụ ếCâu 996: Th i gian VN gia nh p Asean? ờ ậ Đáp án: 28-7-1995Câu 997: Vi t nam là thành viên c a APEC năm nào? ệ ủ Đáp án: 1998Câu 998: Nguyên lí chuy n d ch cân b ng trong hóa h c mang tên ai?ể ị ằ ọĐáp án: L xat liê(Pháp)ơ ơCâu 999: Mô hình hành tinh nguyên t do ai đ ra? ử ề Đáp án:R d pho : Boơ ơCâu 1000: Ai là ng i đ u tiên v qu c kỳ VN? ườ ầ ẽ ố Đáp án: th y giáo Nguy n H u Ti nầ ễ ữ ếCâu 1001: Ng i ta vi t 1975BC thì BC có nghĩa là gì? ườ ế Đáp án: Before Chist (Tr c Công nguyên)ướCâu 1002 T i sao sao ch i l i có đuôi? ạ ổ ạ Đáp án: Do áp su t c a gió m t tr i ấ ủ ặ ờ Câu 1003: C u t o ch y u c a sao ch i? ấ ạ ủ ế ủ ổ Đáp án: BăngCâu 1004: T i tâm c u m t tr i có P t ng h p h t nhân chuy n hoá Hiđrô thành ch t nào?ạ ả ặ ờ Ư ổ ợ ạ ể ấĐáp án: Hêli Câu 1005:Hãy k tên t đ i M nhân c a Trung Qu c?ể ứ ạ ỹ ủ ốĐáp án: Điêu thuy n;D ng Qu Phi; V ng Chiêu Quân;Tây Thiề ươ ư ươCâu 1006: Năm nào là năm n c ta l y danh hi u tr ng nguyên, bãng nhãn,thám hoa? ướ ấ ệ ạ Đáp án: 1247Câu 1007: Ngôi sao nào mang tên c a v th n đ a tin trong th n tho i Hy L p? ủ ị ầ ư ầ ạ ạ Đáp án: MercuryCâu 1008: Lo i v t li u ng i ta th ng dùng trong công nghi p s n xu t thu tinh? ạ ậ ệ ườ ườ ệ ả ấ ỷ Đáp án: Cát tr ngắCâu 1009: Thi t b dùng đo l ng m a trên m t đ t g i là gì? ế ị ượ ư ặ ấ ọ Đáp án: Vũ k (Thùng đo m a)ế ưCâu 1010: Công ngh nào c a th p k 60 c a máy tính làm đã làm ch n g n h n, nhanh h n, nh ệ ủ ậ ỷ ủ ố ọ ơ ơ ỏh n, r h n?ơ ẻ ơĐáp án: Công ngh bán d nệ ẫCâu 1011: Con đ ng đi t Đ i Tây D ng qua đ a trung h i đ n n Đ qua bi n nào? ườ ừ ạ ươ ị ả ế Ấ ộ ể Đáp án: Bi n Để ỏCâu 1012: S ph c a Tôn ng không th ng g i c u ta là gì?ư ụ ủ ộ ườ ọ ậĐáp án: Tôn hành giả www.thuvienhoclieu .com Trang 50www.thuvienhoclieu .comCâu 1013: Th y trò đ ng tăng ph i tr i qua bao nhiêu ki p n n? ầ ườ ả ả ế ạ Đáp án:81Câu 1014: C u th ghi đ c nhi u bàn th ng nh t trong các vòng CK World Cup là ai? ầ ủ ượ ề ắ ấ Đáp án: Ronaldo (15bàn)Câu 1015: Th đô nào châu Âu n m trên 96 hòn đ o đ c n i v i nhau b i g n 300 cây c u?ủ ở ằ ả ượ ố ớ ở ầ ầĐáp án: AmxtecdamCâu 1016: Ngày 25/4/1953, gi i sinh h c kinh ng c vì m t phát ki n vĩ đ i. Đó là m t công trình ớ ọ ạ ộ ế ạ ộng n nh t ch có v n v n 900 t in đúng m t trang trên t p chí T nhiên. Bài báo mang tên “C u ắ ấ ỉ ẻ ẹ ừ ộ ạ ự ấtrúc phân t c a các axit nucleic”. Ai là ng i đã vi t bài báo đó?ử ủ ườ ếĐáp án: Oatxon và CricCâu 1017: Kh i nghĩa Trà B ng-Quãng Ngãi di n ra vào th i gian ở ồ ễ ờ nào? Đáp án: 28/8/1959Câu 1018: Quân l nh s 1 đ c phát vào ngày tháng nămệ ố ượ nào? Đáp án:13/8/1945Câu 1019: Ngày 25/10, quân kh i nghĩa đã t n công cung đi n mùa đông- n i n náuở ấ ệ ơ ẩcu i cùng c a chính ph t s n, cách m ng tháng 10 Nga đã th ng l i vĩ đ i. S ki n đó di n ra ố ủ ủ ư ả ạ ắ ợ ạ ự ệ ễ ởth.ph nào?ốĐáp án: PetrogratCâu 1020: Tên m t bài th c a Nguy n Khuy n đ c gieo b ng v n ao: Tr i thu xanh ng t m y ộ ơ ủ ễ ế ượ ằ ầ ờ ắ ất ng cao- Cành trúc l ph gió h t hiu.ầ ơ ơ ắĐáp án: Thu v nhịCâu 1021: Hai chi n tr n châu Âu cách nhau 10 năm có liên quan t i s ph n c a m t v t ngế ậ ở ớ ố ậ ủ ộ ị ướn i ti ng, m t đã mang tên tu i ông đ n đ nh cao c a vinh quang-m t đã k t thúc s nghi p c aổ ế ộ ổ ế ỉ ủ ộ ế ự ệ ủông m t cách thê th m. Ông là ai?ộ ảĐáp án: NapoleongCâu 1022: Nguy n Trãi liên quan t i v án n i ti ng nào? ễ ớ ụ ổ ế Đáp án: L Chi Viên 1442ệCâu 1023: Trên tay c a Lý Công U n khi sinh ra đã có 4 ch son, đó là 4 ch nào?ủ ẩ ữ ữĐáp án: S n hà xã t cơ ắCâu 1024: B lu t đ u tiên c a n c ta? ộ ậ ầ ủ ướĐáp án: Hình th - Lý Thái Tôngư:Câu 1025: V vua nào tr vì ng n nh t n c ta? Th i gian bao lâu? ị ị ắ ấ ướ ờ Đáp án: D c Đ c- 3 ngàyụ ứCâu 1026: Ai là ng i đ i tên n c ta thành Đ i C Vi t? ườ ổ ướ ạ ổ ệ Đáp án: Đinh Tiên Hoàng- Đinh B LĩnhộCâu 1027: Ranh gi i 2 mi n Đàng trong- đàng ngoài th i chi n tranh Tr nh- Nguy n? ớ ề ờ ế ị ễ Đáp án: Sông Gianh-Quãng BìnhCâu 1028: N c th 3 trên th gi i đã đ a ng i n c đó vào không gian? ướ ứ ế ớ ư ườ ướ Đáp án: Trung Qu cốCâu 1029: Hai tình nào c a VN ko có 1 ng n núi nào?ủ ọĐáp án: Thái Bình, H ng YênưCâu 1030: V c a Tôn Trung S n là ai? ợ ủ ơ Đáp án:T ng Khánh LinhốCâu 1031: Ph n m m Vietkey do ai vi t? ầ ề ế Đáp án:Đ ng Minh Tu nặ ấCâu 1032: Ng i Trung Qu c đ u tiên bay vào không gian? ườ ố ầ Đáp án: D ng L i Vĩươ ợ www.thuvienhoclieu .com Trang 51www.thuvienhoclieu .comCâu 1033: V t ng th ng đ u tiên c a n c Nga? ị ổ ố ầ ủ ướ Đáp án: EnxinCâu 1034: Tuy n đ ng s t cao nh t th gi i n m n c nào? ế ườ ắ ấ ế ớ ằ ở ướ Đáp án: Trung Qu cốCâu 1035: EU có bao nhiêu thành viên?Đáp án: 27Câu 1036: T nh b Vi t Minh c a Thanh Hóa đ c thành l p vào năm nào? ỉ ộ ệ ủ ượ ậ Đáp án: 9/1942Câu 1037: Bàn đ đ u tiên c a n c ta? ồ ầ ủ ướ Đápán: H ng Đ cồ ứCâu 1038: Năm nào t nh Thanh Hoa đ c đ i thành t nh Thanh Hóa? ỉ ượ ổ ỉ Đáp án: 1843Câu 1039: T i sao bu i sáng s m m t tr i l i có màu đ ?ạ ổ ớ ặ ờ ạ ỏĐáp án: bu i sáng s m ánh sáng ph i v t qua m t l p không khíV́ổ ớ ả ượ ộ ớm r t dày (đóng vai t 1 lăng kính) m i đ n đ c m t ta. Trên đ ng truy n, các ánh sáng ẩ ấ r ớ ế ượ ắ ườ ềđ n s c b khúc x và tán s c theo nhi u h ng. Ánh sáng màu đ ít b khúc x nh t nên h uơ ắ ị ạ ắ ề ướ ỏ ị ạ ấ ầnh truy n đ n ta nguyên v n. Ta s th y m t tr i màu đ .ư ề ế ẹ ẽ ấ ặ ờ ỏCâu 1040: Ai là tác gi bài th “Ti ng ch i tre”? ả ơ ế ổ Đáp án: T H uố ữCâu 1041: Ai là n thi sĩ tiêu bi u nh t cho n n th Vi t Nam hi n đ i? ữ ể ấ ề ơ ệ ệ ạ Đáp án:Anh Th -Tên khai sinh V ng Ki u Ânơ ươ ềCâu 1042: Con sông nào dài nh t châu Âu? ấ Đáp án: Sông DanuýtCâu 1043: Đ a danh núi Bà Đen thu c t nhị ộ ỉ nào? Đáp án: Tây NinhCâu 1044: Đ n Bát Đ th 8 v vua nhà Lý thu c t nh nào? ề ế ờ ị ộ ỉ Đáp án: B cắ NinhCâu 1045: Ai có bi t hi u là H ng hà c sĩ? ệ ệ ồ ư Đáp án: Đoàn Th Đi m.ị ểCâu 1046: B sách nào là công trình nghiên c u y h c xu t s c nh t c a Vi t Nam th i trung đ i?ộ ứ ọ ấ ắ ấ ủ ệ ờ ạĐáp án: H i Th ng Y tông tâm lĩnhả ượCâu 1047: Ai là ng i đ t tên Thái Bình D ng? ườ ặ ươ Đáp án: Fernando Magellan- B Đào NhaồCâu 1048: Ai là ng i đ u tiên đ t chân lên c c B c? ườ ầ ặ ự ắ Đáp án: Robert Peary- Hoa KỳCâu 1049: Con trai c a vua Hùng đ c g i là gì? ủ ượ ọ Đáp án: Quan LangCâu 1050: Vi t Nam là thành viên th bao nhiêu c a Liên h p qu c? ệ ứ ủ ợ ố Đáp án: 149Câu 1051: T n Viên, Ch Đ ng T , Thánh Gióng. Li u H nh có đ c đi m gì chung? ả ử ồ ử ễ ạ ặ ể Đáp án: đ u ềlà “t b t t ”ứ ấ ửCâu 1052: B c t ng kh ng l Rhodes (The Colossus) là m t trong 7 kỳ quan c a th gi i c đ i ứ ượ ổ ồ ộ ủ ế ớ ổ ạđ c xây d ng mô ph ng theo v th nnào c a Hy L p c đ i?ượ ự ỏ ị ầ ủ ạ ổ ạĐáp án: HeliosCâu 1053: Cái tên “Chi c g ng kh ng l soi chung 3 châu l c” là đ a danh nào? ế ươ ổ ồ ụ ị Đáp án: Đ a ịtrung h iảCâu 1054: Đ t n c nào là n i t p trung các di tích văn hóa c a ng i InCa ?ấ ướ ơ ậ ủ ườĐáp án: Peru www.thuvienhoclieu .com Trang 52www.thuvienhoclieu .comCâu 1055: Sa m c nào khô h n nh t th gi i? ạ ạ ấ ế ớ Đáp án: AtacamaCâu 1056: Anh hùng Ngô Gia Kh m đã có công l n trong vi c sáng ch ra cái gì ? ả ớ ệ ế Đáp án: Bomt tr ngừ ườCâu 1057 Giai đo n ph c h ng là t th k th m y? ạ ụ ư ừ ế ỷ ứ ấ Đáp án: 15 đ n 16ếCâu 1058:H nào l n nh t châu Phi? ồ ớ ấĐáp án: h VictoriaồCâu 1059 Văn h c c a qu c gia nào đ c xem là cái nôi c a n n văn h c? ọ ủ ố ượ ủ ề ọ Đáp án: Hy l pạCâu 1060 : Quê h ng c a h a sĩ Van G c ? ươ ủ ọ ố Đáp án: Hà LanCâu 1061 Tên tác gi c a binh pháp “Binh th y u l c”? ả ủ ư ế ượ Đáp án: Tr n H ng Đ oầ ư ạCâu 1062 Chi n th ng l n lao c a quân Tây S n năm 1875 Đàng Trong là chi n th ng gì?ế ắ ớ ủ ơ ở ế ắĐáp án: Đánh b i quân Xiêm R ch G m- Xoài Mút ạ ở ạ ầ Câu 1063:M t tr n Vi t Minh có ặ ậ ệ tên đ y ầ đ ủ là gì?Đáp án: Vi t ệ Nam đ c l p đ ngộ ậ ồ minhCâu 1064Đ i di n cao nh t c a chính ph lâm th i vào ti p nh n ạ ệ ấ ủ ủ ờ ế ậ l ễ thoái v c a vua B o Đ i t i Hu ị ủ ả ạ ạ ế là ai?Đáp án: Nguy n L ng B ng ễ ươ ằCâu 1065:Đ ng mòn H Chí Minh có s hi u là? ườ ồ ố ệ Đáp án: 559Câu 1066:Nhân v t Thúy Ki u trong Truy n Ki u đã tr m mình con sông nào ? ậ ề ệ ề ẩ ở Đáp án: Sông Ti n Đ ngề ườCâu 1068:Ai là tác gi c a bài hát “Bài ca xây d ng”? ả ủ ự Đáp án: Hoàng VânCâu 1069:Bác H tìm ra con đ ng c u n c vào năm nào? ồ ườ ứ ướ Đáp án: 1920Câu 1070:N n kinh t l n th 2 hi n nay là n c nào ? ề ế ớ ứ ệ ướ Đápán: Trung Qu cốCâu 1071:Ngôi chùa nào t i Hà N i có nghĩa là “Bông sen vàng”?ạ ộĐáp án: Chùa Kim Liên Câu 1072:Th v n h i Olympic năm 2008 t ch c vào th i gian nào? ế ậ ộ ổ ứ ờ Đáp án: 8h sáng ngày 8 tháng 8Câu 1073:Ai là ng i tìm ra châu M ? ườ ỹĐáp án: Columbo-1492 Câu 1074: www.thuvienhoclieu .com Trang 53www.thuvienhoclieu .comT nh nào có di n tích nh nh t VN? ỉ ệ ỏ ấ Đáp án: B c NinhắCâu 1075:H nào sâu nh t th gi i? ồ ấ ế ớĐáp án: H BaicanồCâu 1076:Môn Tenis có ngu n g c t qu c gia nào ? ồ ố ừ ố Đáp án: PhápCâu 1077:Ai là ng i đã sáng l p nhà Tr n năm 1226? ườ ậ ầ Đáp án: Tr n Thái Tông(Tr n C nh)ầ ầ ảCâu 1078:Con v t nào to nh t? ậ ấĐáp án: Cá voi xanh Câu 1079:Loài thú duy nh t nào bi t đ tr ng? ấ ế ẻ ứ Đápán: Thú m v tỏ ịCâu 1080:Ng n núi cao nh t Đông Nam Á n m n c nào? ọ ấ ằ ở ướ Đáp án: Mi-an-maCâu 1081:T ch c th ng m i th gi i WTO thành l p vào th i gian nào? ổ ứ ươ ạ ế ớ ậ ờ Đáp án: 15/4/1994Câu 1082:Qu ả l ệ chi là qu ả gì? Đáp án: Qu v i ả ả Câu 1083:Ngôi sao nào sáng nh t trong các sao sau: màu xanh, màu vàng, màu đ ? ấ ỏ Đáp án: màu xanhCâu 1084:Đ ng mà 1 ch t đi m v ch ra trong quá trình chuy n đ ng g i là gì? ườ ấ ể ạ ể ộ ọ Đáp án:Qu đ oỹ ạCâu 1085:Đây là hi n t ng v t lý gì ?ệ ượ ậNó x y ra không ph thu c vào các tác đ ng bên ngoài nh áp su t hay nhi t đ .ả ụ ộ ộ ư ấ ệ ộĐáp án: Hi n t ng phóng x ệ ượ ạCâu 1086:Chùm tia sáng song song đ c coi nh đ ng quy t i đâu? ượ ư ồ ạ Đáp án: Vô c cựCâu 1087:Nh hi n t ng v t lý nào mà gi y th m có th hút đ c m c? ờ ệ ượ ậ ấ ấ ể ượ ự Đáp án: Mao d nẫCâu 1088:T i chi n khu Vi t B c, Bác H đã tr i qua m t tr n th p t nh t sinh đâu? ạ ế ệ ắ ồ ả ộ ậ ậ ử ấ ơ Đáp án: Lán Nà L aưCâu 1089:Th đô c a Th y S là gì? ủ ủ ụ ỹĐáp án: Bern www.thuvienhoclieu .com Trang 54www.thuvienhoclieu .comCâu 1090:Đâu là th đô c a C ng hòa Liên bang Đ c tr c 1989? ủ ủ ộ ứ ướ Đáp án: BonnCâu 1091:B o Nghĩa V ng ả ươ là ai? Đáp án: Tr n Bìnhầ Tr ng ọ Câu 1092:Hành tinh duy nh t trong h m t tr i không l y tên c a các v th n là hành tinh nào? ấ ệ ặ ờ ấ ủ ị ầ Đáp án: Trái Đ tấCâu 1093:V thánh thu c nam Tu Tĩnh tên th t là gì? ị ố ệ ậ Đáp án: Nguy n Bá TĩnhễCâu 1094:Hành tinh sáng nh t trong h m t tr i (nhìn t trái đ t), vì sao?ấ ệ ặ ờ ừ ấĐáp án: Sao Kim , do nh h ng c a b u khí quy n sao Kim, b uả ưở ủ ầ ể ở ầkhí quy n sao Kim có đ ph n chi u l n nh t trong các hành tinh. 70% ánh sáng đ c ể ở ộ ả ế ớ ấ ượph n chi u l i.ả ế ạCâu 1095:Tr ng l c trên m t đ t l n g p bao nhiêu l n trên m t trăng? ọ ự ặ ấ ớ ấ ầ ặ Đáp án: 6 l nầCâu 1096:Gi i qu n v t Wimbledon đ c t ch c l n đ u tiên vào năm nào? ả ầ ợ ượ ổ ứ ầ ầ Đáp án:1877Câu 1097:Nhân v t chính trong truy n Đôi M t c a Nam Cao tên là gì? ậ ệ ắ ủ Đáp án: Nhân v t HoàngậCâu 1098:Trong chuy n Đôremon c a Nh t B n ai là nhân v t béo nh t? ệ ủ ậ ả ậ ấ Đáp án:Nhân v t ChaienậCâu 1099:Không gian gi a h t nhân và electron là gì? ữ ạ Đáp án: Tr ng đi n tườ ệ ừCâu 1100:H i ch ng viêm đ ng hô h p c p SARS xu t hi n đ u tiên vào năm 2002 t i? ộ ứ ườ ấ ấ ấ ệ ầ ạ Đáp án: Qu ng Đông-Trung Qu cả ốCâu 1101:Bi u t ng bông sen vàng đ c ch n là bi u t ng c a Hàng Không Vi t Nam t năm nào?ể ượ ượ ọ ể ượ ủ ệ ừĐáp án: 2002Câu 1102:Ca khúc đ u tay c a nh c sĩ Tr nh Công S n là ca khúc nào? ầ ủ ạ ị ơ Đáp án: t miƯớCâu 1103:T i sao ánh sáng c a các ngôi sao l i nh p nháy?ạ ủ ạ ấĐáp án: Ánh sáng ta nh n đ c t ngôi sao là quang ph h p th .ậ ượ ừ ổ ấ ụQua l p khí quy n c a trái đ t, ánh sáng b h p th 1 ph n v y ánh sáng t các ngôi sao làớ ể ủ ấ ị ấ ụ ầ v́ ậ ừánh sáng nh pấ nháy.Câu 1104: www.thuvienhoclieu .com Trang 55www.thuvienhoclieu .comTam giác kinh t mi n B c là?ế ề ắĐáp án: Hà N i-H i Phòng- Qu ng Ninh ộ ả ả Câu 1105:Đ i h i th thao Đông Nam Á đ c t ch c l n đ u tiên đâu? ạ ộ ể ượ ổ ứ ầ ầ ở Đáp án: ThaiLandCâu 1106:Đây là hi n t ng gì?ệ ượa. Năm 1921, Einstein nh n gi i Nobel V t lý vì đã gi i thích đ c hi n t ngậ ả ậ ả ượ ệ ượ này.b. Dùng trong các d ng ụ c ụ d a vào s thay đ i tính ch t v t li u khi có ánh sáng ự ự ổ ấ ậ ệ chi u ế vào.c. Hertz đã phát hi n ra hi n t ng này ệ ệ ượ khi chi u chùm tia ế h ồ quang vào t mấ k m. ẽ Đáp án: Hi n t ng quangệ ượ đi nệCâu 1107:Truy n c Grimm do m y ng i sáng tác? ệ ổ ấ ườ Đáp án: 2 ng iườCâu 1108:C t c cao nh t th gi i có Châu l c nào? ộ ờ ấ ế ớ ở ụ Đápán: Châu ÁCâu 1109:Có hai qu tr ng: Tr ng s ng và tr ng đã lu c chín. B ngoài gi ng h t nhau. B ng ph ng ả ứ ứ ố ứ ộ ề ố ệ ằ ươpháp V t lý hãy phân bi t hai qu tr ng trên.ậ ệ ả ứĐáp án: Quay nh r i th ra cho hai qu tr ng t quay. Qu tr ngẹ ồ ả ả ứ ự ả ứs ng do có ma sát gi a ph n ng tr ng tr ng (ch a chín) v i v tr ng làm c n tr chuy n ố ữ ầ l ắ ứ ư ớ ỏ ứ ả ử ểđ ng quay nên s d ng l i r t nhanh. n qu tr ng chín đó là m t kh i duy nh t nên không cóộ ẽ ừ ạ ấ C̣ ả ứ ộ ố ấma sát gi a các ph n trong nó, v y s quay r t lâu.ữ ầ v́ ậ ẽ ấCâu 1110:Hi n t ng truy n nhi t nào th c hi n đ c k c trong chân không? ệ ượ ề ệ ự ệ ượ ể ả ở Đáp án: B c xứ ạCâu 1111:Vì sao xe ch xăng d u th ng có m t dây xích kim lo i kéo lê trên m t đ t?ở ầ ườ ộ ạ ặ ấĐáp án: trong quá tŕnh d ch chuy n có s c sát , vi c th dây s t có tácV́ị ể ự ọ ệ ả ắd ng n i đ t có tác d ng không gây cháy n .ụ ố ấ ụ ổCâu 1112:M t v t n ng 6Kg M t đ t trên M t Trăng s n ng bao nhiêu Kg? Bi t r ng s c hút tr ngộ ậ ặ ở ặ ấ ặ ẽ ặ ế ằ ứ ọtr ng M t Trăng nh h n g n 6 l n s c hút tr ng tr ng trên M t đ t. ườ ặ ỏ ơ ầ ầ ứ ọ ườ ặ ấ Đáp án: 6kgCâu 1113: s ki n nào mà Tr n Qu c To n bóp nát qu cam? Ở ự ệ ầ ố ả ả Đáp án: H i ngh Bình Thanộ ịCâu 1114:Tia sáng nhìn th y có b c sóng ng n nh t là tia gì? ấ ướ ắ ấ Đáp án: Tia c c tímựCâu 1115:C u gì B c qua sông H ng Hu ? ầ ắ ươ ở ế Đápán: C u Tràng Ti nầ ềCâu 1116:Phân bi t “Tr ng l ng” và “Tr ng l c”ệ ọ ượ ọ ựĐáp án: Tr ng l c c a m t v t: L c hút c a Trái đ t tác d ng lên v t ọ ự ủ ộ ậ ự ủ ấ ụ ậđó.Tr ng l ng: L c mà v t đó tác d ng lên giá đ , dây treo. ọ ượ ự ậ ụ ỡ Câu 1117: www.thuvienhoclieu .com Trang 56www.thuvienhoclieu .comBi u t ng linh v t c a Sea Games 22 t ch c l n đ u tiên Vi t Nam là? ể ượ ậ ủ ổ ứ ầ ầ ở ệ Đáp án: Trâu vàngCâu 1118:Ai là ng i đ t n n móng cho đi n t tr ng sau M. Faraday? ườ ặ ề ệ ừ ườ Đáp án: G. Maxwell.Câu 1119:Hai hành tinh nào trong h m t tr i không có v tinh t nhiên? ệ ặ ờ ệ ự Đáp án: Sao Thu và sao Kim.ỷCâu 1120:V vua cu i cùng c a Vi t Nam là B o Đ i có tên th t là gì? ị ố ủ ệ ả ạ ậ Đáp án: Nguy n Phúc Vĩnh Th yễ ụCâu 1121:Đây là cái gì?a. G m m t v t n ng dao đ ng ồ ộ ậ ặ ộ đ uề đ n.ặb. Ng i ta áp d ng nguyên lý ườ ụ con l c do Galile ắ khám phá năm 1583 đ làm v tể ậ này.c. Năm 1656 đã m ở ra k ỷ nguyên c a đ ng h chínhủ ồ ồ xác.Đáp án: Đ ng h qu l c (Huyghens là ng i phát minh ra nó).ồ ồ ả ắ ườCâu 1122:N c Vi t Nam múi gi th m y? ướ ệ ở ờ ứ ấ Đápán: 7Câu 1123:Hi u tr ng đ u tiên c a tr ng đ i h c Bách Khoa Hà N i là ai? ệ ưở ầ ủ ườ ạ ọ ộ Đáp án: Tr n Đ i Nghĩaầ ạCâu 1124: n i nào chúng ta th y rõ nh t s thay đ i c a 2 mi n Nam B c? Ở ơ ấ ấ ự ổ ủ ề ắ Đáp án: Đèo H i VânảCâu 1125:H th ng s d ng c ròng r c đ ng và tĩnh g i là gì? ệ ố ử ụ ả ọ ộ ọ Đáp án: Pa-lăngCâu 1126:Ông là ai?a. Ông là ng i dân n c Pháp, lúc nh ườ ướ ỏ ông hay tính toán v i nh ng viênớ ữ s i.ỏb. 1802 Ông vi t cu n sách “Lí thuy t toán h c các tròế ố ế ọ ch i”.ơc. Ng i đ c m nh danh ườ ượ ệ là “Newton c a đi n h c” - tên c a ông đ c dùng đ t cho đ n v ủ ệ ọ ủ ượ ặ ơ ịc ng đ dòngườ ộ đi n.ệĐáp án: Amper Câu 1127:Tháp Eiffel Pháp đ c hoàn t t vào năm nào? ở ượ ấ Đáp án: Năm 1889Câu 1128:Ng i nào đã d ch Truy n Ki u sang ti ng Pháp? ườ ị ệ ề ế Đáp án: Nguy n Kh c Vi nễ ắ ệCâu 1129:Michael Platini 3 l n đo t gi i qu bóng vàng Châu Âu khi đang ch i cho ầ ạ ả ả ơ câu l c b nào, vào các ạ ộnăm nào?Đáp án: 1983 - 1984 - 1985 v i JuventusớCâu 1130: www.thuvienhoclieu .com Trang 57www.thuvienhoclieu .comNh , kèn búp, tr ng chi n là nh ng nh c c c a lo i hình ngh thu t nào ? ị ố ế ữ ạ ụ ủ ạ ệ ậ Đáp án: Tu ngồCâu 1131:C u th xu t s c nh t Châu Á th k 20 ? ầ ủ ấ ắ ấ ế ỉĐáp án: Cha Bum Kum (Hàn Qu c) ố Câu 1132:Trong l ch s báo chí Vi t Nam, có 1 t báo v a xu t b n s đ u tiên r i b đình b n, đó là t báo ị ử ệ ờ ừ ấ ả ố ầ ồ ị ả ờnào?Đáp án: Á Câu 1133:Qu c gia nào t ch c Seagames nhi u l n nh t ?ố ổ ứ ề ầ ấĐáp án: Thái lan và Malaysia đ u t ch c 5 l n m i n c ề ổ ứ ầ ỗ ướ Câu 1134:V t ch t trong vũ tr tr ng thái nào? ậ ấ ụ ở ạ Đáp án: PlasmaCâu 1135:Con v t gì đã giúp nhà v t l. Vonta phát minh ra pin đi n? ậ ậ ệ Đáp án: Con mu iỗCâu 1136:Đây là tr ng phái ngh thu t nào?ườ ệ ậa. L n đ u tiên xu t hi n năm 1912 ầ ầ ấ ệ ở m t ộ tri n lãm c aể ủ Paris.b. Nó phát tri n cùng v i s phát tri n c a khoa h c, gi i phóng nhân lo i ra kh i nh ng bó bu c ể ớ ự ể ủ ọ ả ạ ỏ ữ ộcu i cùng.ốc. “M i v t không ch có m t hình thù duy nh t ỗ ậ ỉ ộ ấ mà có nhi u hình d ng”, “B c tranh là m t ề ạ ứ ộ bí n ẩ vànó ch ỉ t ự b c ộ l ộ mình m t cách ộ từ t ”ừĐáp án: Tr ng phái ngh thu t h i ho l p th . ườ ệ ậ ộ ạ ậ ể Câu 1137:Trong l ch s , World Cup đã b hoãn 2 l n không t ch c vào các năm nào. T i sao? ị ử ị ầ ổ ứ ạ Đáp án: 1942 va 1946. Do th chi n II.ế ếCâu 1138:Tranh dân gian Vi t Nam g m 2 lo i nào? ệ ồ ạ Đáp án: Tranh T t và tranh th .ế ờCâu 1139:K tên 3 c u th đo t gi i qu bóng vàng, b c ,đ ng World Cup 2002 t ch c t i Hàn Qu c, ể ầ ủ ạ ả ả ạ ồ ổ ứ ạ ốNh t B n?ậ ảĐáp án: Ronaldo, Oliver Kahn, Hong Myung Bo (đ i tr ng đ i tuy n ộ ưở ộ ểHàn Qu c)ốCâu 1140:Tay đua Lance Amstrong đã vô đ ch gi i Tour de France m y l n? ị ả ấ ầ Đáp án: 7l nầCâu 1141:Trong l ch s có 3 phim đ t 11 gi i Oscar, b phim g n đây nh t tên là gì?ị ử ạ ả ộ ầ ấĐáp án: Chúa t nh ng chi c nh n III - S tr l i c a nhà vuaể ữ ế ẫ ự ở ạ ủ(Lord of the Ring – The Return of the King). Hai phim kia là “Ben Hur” và “Titanic ” Câu 1142:N ca sĩ nào th hi n bài hát “V. ữ ể ệ m t ộ th gi i ngày mai” cùng v i 1 ca sĩ ng i Philippin t i ế ớ ớ ườ ạ l ễ b ếm c ạ SEA Games 22?Đáp án: M Linh ỹCâu 1143: www.thuvienhoclieu .com Trang 58www.thuvienhoclieu .comVõ sĩ quy n Anh xu t s c nh t m i th i đ i là ai? ề ấ ắ ấ ọ ờ ạ Đáp án: Mohamed AliCâu 1144:Tên môn ngh thu t k ch hát c truy n c a Trung Qu c? ệ ậ ị ổ ề ủ ố Đáp án: Kinh k chịCâu 1145:'Th gi i không có ng i yêu thì m t tr i s t t ế ớ ườ ặ ờ ẽ ắ ', b n có bi t ạ ế câu nói này là c a ủ ai không?Đáp án: Victor Hugo Câu 1146:Ngày ' Ng u lang Ch c n ' là ngày bao nhiêu? ư ứ ữ Đáp án: Ngày 7 tháng 7Câu 1147:Th tr ng ch ng khoán c a Vi t Nam đ u tiên đ c m đâu? ị ườ ứ ủ ệ ầ ượ ở ở Đáp án: Sài GònCâu 1148:Hai linh v t c a Olympic Athens 2004 là hai nhân v t nào, bi u t ng c a nh ng gì? ậ ủ ậ ể ượ ủ ữ Đáp án: L y búp bê Hy L p c đ i, hai linh v t c a Olympicấ ư ạ ổ ạ ậ ủAthens 2004 là Phevos và Athena, là bi u t ng c a th n Athena (th n sáng su t) và th n ể ượ ủ ầ ầ ố ầánh sáng Apollo (Phevos)Câu 1149:B c tranh đ u tiên c a Vi t Nam đ c 1 hãng c a Úc ph c ch năm 2004 theo công ngh hi n ứ ầ ủ ệ ượ ủ ụ ế ệ ệđ i?ạĐáp án: “Em Thu.” c a Tr n Văn C n v năm 1943. ủ ầ ẩ ẽ Câu 1150:Đ i bóng chuyên nghi p nào c a VN có “tu i th ” cao nh t? ộ ệ ủ ổ ọ ấ Đáp án: Th CôngểCâu 1151:Trong th i kỳ ờ âm nh c c đi n, khi ạ ổ ể mà các b n giao h ng đ u có 4 ch ng thì tác ph m nào l i ả ưở ề ươ ẩ ạcó 5 ch ng?ươĐáp án: “B n giao h ng đ ng quê”- Beethoven ả ưở ồ Câu 1152:Ng i ta nh đ n ch Võ Th Sáu khi nhìn th y loài hoa nào? ườ ớ ế ị ị ấ Đáp án: Lê ki maCâu 1153:C 4 năm 1 l n Ba Lan t ch c m t cu c thi bi u di n đàn piano qu c t mang tên gì? Năm 1980ứ ầ ở ổ ứ ộ ộ ể ễ ố ếai là ng i Châu Á đ u tiên đ t gi i cao nh t?ườ ầ ạ ả ấĐáp án: Cu c thi mang tên Chopin. Ng i đ t gi i: Đ ng Thái S n ộ ườ ạ ả ặ ơ Câu 1154:Đây là bài hát nào?a. Là bài hát Vi t Nam đ c dich ra 36 thệ ượ ứ ti ngếb. Là m t sáng tác c a nh c ộ ủ ạ s ỹ Tr ng Qu c Khánh, trong phong trào "Hát cho ươ ố đ ng ồ bào tôi nghe"Đáp án: T nguy n ự ệCâu 1155:Bài hát “T.nh ca”- Hoàng Vi t nói đ n mùa nào trong năm: ệ ế Đáp án: Mùa xuânCâu 1156:Năm 1928, nhân v t ho t hình nào l n đ u tiên xu t hi nậ ạ ầ ầ ấ ệ www.thuvienhoclieu .com Trang 59www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Chu t Mickey ộ Câu1157:B phim truy n nh a màu ph n ánh tinh th n chi n đ u anh dũng c a quân và dân ta trong chi n ộ ệ ự ả ầ ế ấ ủ ếd ch Đi n Biên Ph có tên là gì?ị ệ ủĐáp án: Hoa Ban Đ ỏ Câu 1158:Đ i bóng Juventus đ c mênh danh là gì ộ ượ Đáp án: Bà đ m già thành TurinầCâu 1159:Đàn đ c huy n là tên g i khác c a lo i đàn nào? ộ ề ọ ủ ạ Đáp án: Đàn b uầCâu 1160:N c i trong b c nh 'N c i chi n th ng' n i ti ng là c a ai? ụ ườ ứ ả ụ ườ ế ắ ổ ế ủ Đáp án: Võ Th Th ngị ắCâu 1161:Ai là tác gi c a h a ph m 'Hoa h ng d ng'? Có t t c m y b c tranh? ả ủ ọ ẩ ướ ươ ấ ả ấ ứ Đáp án: Vincent Willem Van Gogh. 4 b cứCâu 1162:Ban nh c Backtreets boys g m m y thành viên? ạ ồ ấ Đáp án: 5Câu 1163:Đ i bóng nào c a . đo t đ c c 3 Cup Châu Âu? ộ ủ ạ ượ ả Đáp án: JuventusCâu 1164:Hai câu th : 'Khi ta ch là n i đât / Khi ta đi đ t b ng hóa tâm h n' là c a nhà th nào?ơ ở ỉ ơ ở ấ ỗ ồ ủ ơĐáp án: Ch Lan Viên ếCâu 1165:Ca sĩ Tr ng T n đo t gi i nh t cu c thi Ti ng hát truy n hình toàn qu c năm nào? ọ ấ ạ ả ấ ộ ế ề ố Đáp án: 1999Câu 1166:Đây là v k ch nào?ở ịa. Đ c d ng năm 1933 Trungượ ự ở Qu cốb. V k ch nói ở ị v ề s tan rã c a m t gia đình phong ki n TQ tr c trào l u dânự ủ ộ ế ướ ư ch .ủc. Là v ở k ch đ c d ng l i nhi u l n nh t Vi t ị ượ ự ạ ề ầ ấ ở ệ Nam Đáp án: Lôi Vũ - Tào NguCâu 1167:Ban nh c ABBA g m bao nhiêu thành viên, c a n c nào? ạ ồ ủ ướ Đáp án: 4 thành viên, Th y Đi nụ ểCâu 1168:Bàn th ng nhanh nh t trong l ch s World Cup do c u th nào ghi? ắ ấ ị ử ầ ủ Đáp án: Hanka Sukur (WC2002 )Câu 1169:Môn võ nào đ c g i là Hi p khí đ o? ượ ọ ệ ạ Đáp án: AikidoCâu 1170:Đây là ca khúc nào?a. Tên ca khúc cũng là tên phim www.thuvienhoclieu .com Trang 60www.thuvienhoclieu .comb. Nó g n li n v i ắ ề ớ tên tu i c a ca sĩ ổ ủ C mẩ Vân Đáp án: Bài ca không quênCâu 1171:H i nhà báo Vi t Nam đ c thành l p ngày tháng năm nào? ộ ệ ượ ậ Đáp án: 21/4/1950Câu 1172:Đây là môn võ nào?a. Môn võ này b t ngu n t Nh tắ ồ ừ ậ B n.ảb. Môn võ này ch ủ y u dùng tay khi đ iế ố kháng. Đáp án: KaratedoCâu 1173:Đây là di n viên nào?ễLà ng i ph n Trung Qu c đ c t p chí People bình ch n là 1 trong 50 ng i đ p nh t th gi i.ườ ụ ữ ố ượ ạ ọ ườ ẹ ấ ế ớĐáp án: Ch ng T Di ươ ửCâu 1174:C u th duy nh t ghi đ c 2 hattrick 2 VCK World Cup? ầ ủ ấ ượ ở Đáp án: BatistutaCâu 1175:Tên c a th đô Hà N i hi n nay b t đ u t năm nào? ủ ủ ộ ệ ắ ầ ừ Đáp án: 1831Câu 1176:Đây là b phim gì?ộa. Đã đo t gi i ạ ả Cánh di u vàngề 2003.b. Đ c chuy n th t truy n ng n "Ng i đàn bà trên chuy n tàu t c hành" c a cượ ể ể ừ ệ ắ ườ ế ố ủ ố nhà văn Nguy n Minhễ Châu.Đáp án: Ng i đàn bà m ng du ườ ộ Câu 1177:Tr ng Baran ng là nh c c c a dân t c nào? ố ư ạ ụ ủ ộ Đáp án: ChămCâu 1178:V nh Cam Ranh n m đ a ph n t nh nào? ị ằ ở ị ậ ỉ Đáp án: Khánh HòaCâu 1179:C u th xu t s c nh t th gi i năm 2004? ầ ủ ấ ắ ấ ế ớĐáp án: RonaldinhoCâu 1180:Đàn Tal là c a dân t c nào?ư ủ ộĐáp án: Vân Ki uề . Câu1181:Ai là ng i giành đ c ch c vô đ ch th gi i trên c c ng v hu n luy n viên và c u th ?ườ ượ ứ ị ế ớ ả ươ ị ấ ệ ầ ủĐáp án: Hoàng đ Franz Beckenbauer. ế Câu 1182:Đ i tuy n bóng đá nào vào nhi u tr n chung k t World Cup nh t? Bao nhiêu l n? ộ ể ề ậ ế ấ ầ Đáp án: Đ c, Brazil (cùng 7 l n)ứ ầCâu 1183:Bà là ai?Là Ngh s Vi t Nam đ c ghi danh trong cu n t đi n Larouse ngh thu t th k XX.ệ ỹ ệ ượ ố ừ ể ệ ậ ế ỷ www.thuvienhoclieu .com Trang 61www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Phùng Th Đi m hay Đi m Phùng Th , nhà điêu kh c n i ti ng, sángị ề ề ị ắ ổ ết o ra 7 ch cái trong điêu kh c.ạ ữ ắCâu 1184:Gi i th ng đi n nh Oscar ra đ i vào năm nào? ả ưở ệ ả ờ Đáp án: 1929Câu 1185:Bi n có di n tích nh nh t? ể ệ ỏ ấĐáp án: Bi n Mamara ể Câu 1186:L h i Canaval là l h i n i ti ng qu c gia nào? ễ ộ ễ ộ ổ ế ở ố Đáp án: BrazilCâu 1187:Ng i ta dùng d ng c gì đ ch i đàn Krongput? ườ ụ ụ ể ơ Đáp án: B ng tay (v tay)ằ ỗCâu 1188:Bài hát nào c a The Beatles và b n nh c nào c a Beethoven đã đ c đ a ra ngoài vũ tr đ tìm n n ủ ả ạ ủ ượ ư ụ ể ềvăn minh ngoài trái đ t?ấĐáp án: Yesterday và Giao h ng s 9 ưở ốCâu 1189:C u th nào đo t đ c nhi u cup th gi i nh t v trí c u th và vào nh ng năm nào? ầ ủ ạ ượ ề ế ớ ấ ở ị ầ ủ ữ Đáp án: Pele, 3 l n: 1958, 1962, 1970ầCâu 1190:Loài cá b i nhanh nh t? ơ ấĐáp án: Cá cờCâu 1191:“H Thiên Nga" là nh c ph m c a ai? ồ ạ ẩ ủ Đápán: TchaicovskyCâu 1192:C u th hay nh t Nam M 2004 ầ ủ ấ ỹ Đáp án: Carlos TevezCâu 1193:Gi i th ng âm nh c nào đ c t ch c vào tháng 2 hàng năm? ả ưở ạ ượ ổ ứ Đáp án: Gi i GrammyảCâu 1194:Năm 1924, đ i h i th thao nào l n đ u tiên đ c t ch c? ạ ộ ể ầ ầ ượ ổ ứ Đáp án:Th v n h i Olympic mùa đôngế ậ ộCâu 1195:Sông có hàm l ng cát l n nh t? ượ ớ ấ Đáp án: Hoàng HàCâu 1196:Thành ph C đô c a Nh t B n? ố ố ủ ậ ảĐáp án: KyotoCâu 1197:C ng nào l n nh t th gi i? ả ớ ấ ế ớĐáp án : RotterdamCâu 1198:″Kim Vân Ki u truy n″ là tác ph m c a ai? ề ệ ẩ ủ Đáp án : Thanh Tâm Tài Nhân www.thuvienhoclieu .com Trang 62www.thuvienhoclieu .comCâu 1199:Lo i đá nào đ c hình thành t xác đ ng v t:ạ ượ ừ ộ ậĐáp án: Đá vôi Câu1200:Vào kho ng năm 150 tr c CN, Ptolemy là ng i đ u tiên t o ra b n đ th gi i d a ả ướ ườ ầ ạ ả ồ ế ớ ựtrên tính toán khoa h c.. Nh ng ông có m t khi m khuy t. Đó là gì? ọ ư ộ ế ế Đáp án: Trên b nảđ không có Châu Mồ ỹCâu 1201:Lo i đá đ u tiên đ c hình thành trên th gi i g i là gì? ạ ầ ượ ế ớ ọ Đáp án: Đá MagmaCâu 1202:Gió Lào có tên khác là gì? Đáp án: Ph n Tây Nam ơ Câu1203:Sông nào?Sông ch y qua hai t nh B c Giang và B c Ninh ả ỉ ắ ắ Đáp án: Sông Th ngươCâu 1204:Eo bi n nào n i li n 2 bi n, 2 đ i d ng, chia c t 2 l c đ a, 2 châu l c? ể ố ề ể ạ ươ ắ ụ ị ụ Đáp án: BeringCâu 1205:L c đ a nh nh t th gi i? ụ ị ỏ ấ ế ớĐáp án: L c đ a Úcụ ịCâu 1206:Lo i đ t nào có di n tích l n nh t ĐB Sông C u Long? ạ ấ ệ ớ ấ ử Đáp án: Đ t phènấCâu 1207:Đ o nào là đ o l n nh t trong các đ o vùng Caribe? ả ả ớ ấ ả Đáp án: CubaCâu 1208:Th đô c a Th Nhĩ Kỳ là? ủ ủ ổĐáp án: AncaraCâu 1209:N i nào đ c xem ơ ượ là "nóc nhà th gi i"? ế ớ Đáp án: S n nguyên Tây T ng vàơ ạ Pamia Câu 1210:Na uy, Th y Đi n n m trên bán đ o nào?ụ ể ằ ảĐáp án: Scandinavia (Bán đ o này n bao g m c Ph n Lan) ả c̣ ồ ả ầ Câu 1211:Hai con sông Vàm C Đông và Vàm C Tây h p thành sông Vàm C đ ra c a sông nào đỏ ỏ ợ ỏ ổ ử ểra bi n Đông?ểĐáp án: Soài R p ạCâu 1212:T i sao gió Tín phong t 2 khu cao áp hai bán c u B c và Nam khi th i v xích đ o l i b ạ ừ ở ầ ắ ổ ề ạ ạ ịl ch h ng (không theo đ ng th ng)?ệ ướ ườ ẳĐáp án: Do tác d ng c a l c quán tính gây b i s tụ ủ ự ở ự ự quay lự cCoriolisCâu 1213: www.thuvienhoclieu .com Trang 63www.thuvienhoclieu .comCó ba t nh trung du và mi n núi phía B c (Phú Th , Lào Cai, Yên Bái) v a thu c khu ỉ ề ắ ọ ừ ộĐông B c, v a thu c khu Tây B c? T i sao?ắ ừ ộ ắ ạĐáp án: Do n m hai bên sông H ng, mà sông H ng l i là ranh ằ ở ồ ồ ạgi i chia hai mi n..ớ ềCâu 1214:UAE g m m y ti u qu c? ồ ấ ể ốĐáp án: 7Câu 1215:H.y cho bi t tr s c a Liên đoàn bóng đá Th gi i ( FIFA) đ t t i thành ph nào? ế ụ ở ủ ế ớ ặ ạ ố Đáp án: Zurich ( Th y Sĩ )ụCâu 1216:Mã đi n tho i c a vi t nam là bao nhiêu? ệ ạ ủ ệ Đápán: 084 (+84)Câu 1217:H a sĩ nào n i ti ng v i đ tài ph c Hà N i? ọ ổ ế ớ ề ố ổ ộ Đápán: Bùi Xuân PháiCâu 1218:Hãy cho bi t tên g i khác c a nhà hát Opera? ế ọ ủ Đáp án: Con SòCâu 1219:Nguyên t nào đ c m nh danh là: “nguyên t c a đ i d ng”?ố ượ ệ ố ủ ạ ươĐáp án: Brom Câu 1220:Trong ti ng Anh, Tháng nào trong năm đ c đ t tên theo tên c a v th n chi n tranh ? ế ượ ặ ủ ị ầ ế Đáp án: tháng 3 MarchCâu 1221:Đĩa quay trong đ ng h đo đi n các h gia đình là m t ng d ng t m t có l i c a dòng đi n ồ ồ ệ ở ộ ộ ứ ụ ừ ặ ợ ủ ệnào?Đáp án: Fuco Câu 1222:T nh nào Vi t Nam có 3 th xã? ỉ ở ệ ị Đáp án:Qu ng NinhảCâu 1223:Vàng b hòa tan trong h n h p axit HCl và axit nào? H n h p này có tên là gì? ị ỗ ợ ỗ ợ Đáp án: HCl và HNO3 (N c c ng toan)ướ ườCâu 1224:Tên quy n kinh duy nh t c a Đ o H i? ể ấ ủ ạ ồĐáp án: KoranCâu 1225:M c a con La là con nào? ẹ ủĐáp án: Ng aựCâu 1226:B phim nào đ at gi i phim hay nh t c a Oscar năm 2008? ộ ọ ả ấ ủ Đáp án: Tri u Phú khu chu tệ ổ ộCâu 1227:V Tr ng Nguyên đ u tiên c a n c ta? ị ạ ầ ủ ướ Đápán: Lê Văn Th nhịCâu 1228: www.thuvienhoclieu .com Trang 64www.thuvienhoclieu .comĐêm h i Long Trì là tác ph m c a nhà so n k ch n i ti ng nào? ộ ẩ ủ ạ ị ổ ế Đáp án: Nguy n Huy T ngễ ưởCâu 1229:Ng i thanh niên CS đ u tiên là ai? ườ ầ Đáp án: L T Tr ngư ự ọCâu 1230:Bác H l y tên H Chí Minh vào năm nào? ồ ấ ồ Đáp án: 1942Câu 1231:Đ i h i đoàn toàn qu c đã trãi qua m y kì đ i h i ? ạ ộ ố ấ ạ ộ Đáp án: 9 kỳCâu 1232:Khe Sanh đ c gi i phóng vào ngày tháng năm nào ? ượ ả Đáp án: 9-7-1968Câu 1233:S có d ng 2p – 1 (p nguyên t ) g i là s gì?ố ạ ố ọ ốĐáp án: S nguyên t mersene.ố ốCâu 1234: G8 là g m G7 và n c nào? ồ ướ Đáp án: NgaCâu 1235: C u th nào ghi bàn th ng vàng đ u tiên trong l ch s World Cup? ầ ủ ắ ầ ị ử Đáp án: Laurent Blanc (trong tr n Pháp - Paraguay Worldậ ởCup 1998 ngày 28/6/1998)Câu 1236: B phim nào đo t 8 gi i Oscar 2009?ộ ạ ảĐáp án: Slumdog Millionaire (Tri u phú khu chu t)ệ ổ ộCâu 1237: Đ ng Euro chính th c đ c đ a vào s d ng ngày tháng năm nào? ồ ứ ượ ư ử ụ Đáp án: Ngày 1/1/2002Câu 1238: Nguy n Đình Chi u vi t "Văn t nghĩa sĩ C n Giu c" theo yêu c u c a ai? ễ ể ế ế ầ ộ ầ ủ Đáp án: Tu n ph Gia Đ nh Đ Quangầ ủ ị ỗCâu 1239: T ng truy n sau khi m t n c, vua Th c ch t, h n hóa thành chim gì? ươ ề ấ ướ ụ ế ồ Đáp án: Chim đ quyên (chim cu c)ỗ ốCâu 1240: Ch cái cu i cùng trong b ng ch cái Hy L p? ữ ố ả ữ ạ Đáp án: ω (omega)Câu 1241: Tiger Cup l n 2 đ c t ch c qu c gia nào? ầ ượ ổ ứ ở ố Đáp án: Vi t Nam (năm 1998)ệCâu 1242: "Tháng tám gi Cha, tháng ba gi M ". Cha và M trong câu ca dao trên là nh ng ỗ ỗ ẹ ẹ ữai?Đáp án: Tr n H ng Đ o - Li u H nhầ ư ạ ễ ạCâu 1243: Ai là ng i đ u tiên treo nh Lê-nin Vi t Nam? ườ ầ ả ở ệ Đáp án: Phan B i ChâuộCâu 1244: Hi n nay n c ta có bao nhiêu t nh thành? ệ ướ ỉ Đáp án: 63Câu 1245: La Văn C u nh đ ng đ i ch t cánh tay b th ng trong tr n đánh nào? ầ ờ ồ ộ ặ ị ươ ậ Đáp án: Tr n Đông Khê - Tr n đánh m màn chi n d chậ ậ ở ế ịBiên Gi i 1950ớCâu 1246: Đ i bóng đ u tiên vô đ ch Euro? ộ ầ ị Đáp án: Liên Xô (1960)Câu 1247: Tháng 2/1946, Ch t ch H Chí Minh t ng đ ng bào Nam B danh hi uủ ị ồ ặ ồ ộ ệgì? www.thuvienhoclieu .com Trang 65www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Thành đ ng T qu cồ ổ ốCâu 1248: C u th nào đo t danh hi u "Qu bóng vàng" Vi t Nam đ u tiên? ầ ủ ạ ệ ả ệ ầ Đáp án: Lê Huỳnh Đ c - năm 1995ứCâu 1249: N Toán h c đ u tiên c a Vi t Nam là ai. ữ ọ ầ ủ ệ Đáp án: GS. Hoàng Xuân Sính .Câu 1250: T năm 2009, ngày nào là "Ngày văn hóa các dân t c Vi t Nam"? ừ ộ ệ Đáp án: 19/4Câu 1251: Tính đ n năm 2008, qu c gia nào có s gi i Nô-ben Văn h c nhi u nh t? ế ố ố ả ọ ề ấ Đáp án: Pháp - 14 l n đo t gi iầ ạ ảCâu 1252: Thành ph nào n m gi a hai l c đ a?ố ằ ữ ụ ịĐáp án: Thành ph Istanbul c a Th nhĩ kỳ n m gi a châuố ủ ổ ằ ữÁ và châu Âu. Hai l c đ a đ c n i v i nhau b ng nh ng chi c c u qua ụ ị ượ ố ớ ằ ữ ế ầ eo bi nể ch r ng ỉ ộkho ng 150m.ảCâu 1253: Đi m đ u c a đ ng Tr ng S n (đ ng mòn H Chí Minh) n m t nh nào?ể ầ ủ ườ ườ ơ ườ ồ ằ ở ỉĐáp án: Ngh An - km s 0 n m th tr n Tân Kỳ, huy n Tân ệ ố ằ ở ị ấ ệKỳ, t nh Ngh Anỉ ệCâu 1254: T ng th ng nào c a Hàn Qu c t ng đ c trao gi i Nô-ben Hòa bình? ổ ố ủ ố ừ ượ ả Đáp án: Kim Tê Chung (Kim Dae-jung)Câu 1255: ″Kỳ quan đ t d ng gi a tr i cao″ là l i nh n xét c a ai v V nh H Long? ấ ự ữ ờ ờ ậ ủ ề ị ạ Đáp án: Nhà th Nguy n Trãiơ ễCâu 1256: Di n viên nào đóng vai Th N trong phim "Làng Vũ Đ i ngày y"? ễ ị ở ạ ấ Đáp án: Đ c L uứ ưCâu 1257: Katê là l h i c a dân t c nào? ễ ộ ủ ộ Đáp án: ChămCâu 1258: Năm 1468, ai đã làm m t bài th và kh c vào núi Bài Th H Long? ộ ơ ắ ơ ở ạ Đáp án: Vua Lê Thánh TôngCâu 1259: Vua nào đ t nhi u niên hi u nh t trong l ch s n c ta? ặ ề ệ ấ ị ử ướ Đáp án:Lý Nhân Tông - 8 niên hi uệCâu 1260: Loài ki n có m y chân? ế ấ Đápán: 6Câu 1261: S La Mã l n nh t có giá tr bao nhiêu? ố ớ ấ ị Đáp án: 3999 – MMMCMXCIXCâu 1262: Loài v t nào đ c con ng i thu n d ng đ u tiên? ậ ượ ườ ầ ưỡ ầ Đáp án: Chó - cách đây 12000 nămCâu 1263: Ngày nào n c ta đ c coi là "Ngày bình dân h c v "? ở ướ ượ ọ ụ Đáp án: Ngày 8/9Câu 1264: S ra đ i c a "Thác đao đi n" g n li n v i tên tu i c a nhân v t l ch s nào?ự ờ ủ ề ắ ề ớ ổ ủ ậ ị ửĐáp án: Lê Ph ng Hi uụ ểCâu 1265: Ca sĩ nào đo t gi i Vi t Nam Idol 2008? ạ ả ệ Đáp án: Nguy n Qu c Thiênễ ốCâu 1266: “Tôi ch mu n làm m t ng i Vi t Nam bình th ng, s ng trên quê h ng tôi thanh ỉ ố ộ ườ ệ ườ ố ươbình đ c l p” là câu nói n i ti ng c a ai?ộ ậ ổ ế ủĐáp án: Nguy n Thái Bình (1948 - 1972)ễCâu 1267: Cây c u n i anh Nguy n Văn Tr i th c hi n k ho ch ám sát B tr ng Qu c phòng ầ ơ ễ ỗ ự ệ ế ạ ộ ưở ốMĩ McNamara có tên là gì?Đáp án: C u Công LýầCâu 1268: K v t đính hôn c a Nguy n Thái H c v i Nguy n Th Giang (Cô Giang) là cái gì?ỉ ậ ủ ễ ọ ớ ễ ịĐáp án: Kh u súng l cẩ ụ www.thuvienhoclieu .com Trang 66www.thuvienhoclieu .comCâu 1269: Ai là tác gi c a hai câu th "H a h ng Nh t T o oanh thiên đ a/ Ki m b t Kiên ả ủ ơ ỏ ồ ậ ả ị ế ạGiang kh c qu th n"?ố ỷ ầĐáp án: Huỳnh M n Đ t - Hai câu th vi t v hai chi n côngẫ ạ ơ ế ề ếoanh li t c a Nguy n Trung Tr cệ ủ ễ ựCâu 1270: T ng th ng Mĩ nào đ n thăm Vi t Nam đ u tiên? ổ ố ế ệ ầ Đáp án: Bill Clinton - thăm Vi t Nam t ngày 16 đ n ngày 19/11/2000ệ ừ ếCâu 1271: B n "con r ng kinh t " châu Á g m Hàn Qu c và nh ng qu c gia, vùng lãnh th nào?ố ồ ế ở ồ ố ữ ố ổĐáp án: Đài Loan, H ng Kông, XingapoồCâu 1272: Thành tích c a đ i tuy n Vi t Nam t i gi i Vô đ ch bóng đá Đông Nam Á (Cúp AFF ủ ộ ể ệ ạ ả ịSuzuki) 2008 là gì?Đáp án: Đo t ch c vô đ ch - th ng Thái Lan chung cu c 3 - 2 sau 2 ạ ứ ị ắ ộl t đi và vượ ềCâu 1273: Tên g i ban đ u c a gi i Vô đ ch bóng đá Đông Nam Á là gì?ọ ầ ủ ả ịĐáp án: Tiger Cup - các gi i năm 2007 và 2008, gi i không còn mangả ảtên g i Tiger CupọCâu 1274: Trong múa r i n c, nhân v t nào th ng nói "Tôi ra đây có ph i x ng danh ố ướ ậ ườ ả ưkhông nh ?"ỉĐáp án: Chú T uễCâu 1275: Lo i r u nào ạ ượ là đ c s n c a Phú Qu c? ặ ả ủ ố Đáp án: R uượ simCâu 1276: Trong b c tranh "Đám ứ c i ướ chu t", chú r chu t c i con v tộ ể ộ ưỡ ậ gì? Đáp án: Con ng aựCâu 1277: N i Tiên Dung và Ch Đ ng T bay lên tr i? ơ ử ồ ử ờ Đáp án: Đ m D Tr chầ ạ ạCâu 1278: Câu thành ng "kỳ đà c n mũi" ra đ i g n v i ông vua nào?ữ ả ờ ắ ớĐáp án: Gia Long(Trong cu c chi n tranh v i tri u Tây S n, có l n thuy n vua Gia Long đ nh ra kh i thì bộ ế ớ ề ơ ầ ề ị ơ ịm t con kỳ đà l i qua sông ch n đ ng không cho thuy n ra bi n. Sau Gia Long m i bi t,ộ ộ ặ ườ ề ể ớ ến u thuy n ra bi n s b quân Tây S n vây b t. Thành ng "kỳ đà c n mũi" t đó mà cóế ề ể ẽ ị ơ ắ ữ ả ừnh ng n u v i Gia Long mang ý t t đ p thì nay, thành ng ch nh ng công vi c đang làm g pư ế ớ ố ẹ ữ ỉ ữ ệ ặkhó khăn, c n tr b i nhân t không t t nào đó).ả ở ở ố ốCâu 1279: Trong truy n thuy t "T Th c g p tiên", nàng tiên T Th c l y có tên là gì?ề ế ừ ứ ặ ừ ứ ấĐáp án: Giáng H ngươCâu 1280: Nhà tù Côn Đ o t n t i 113 năm, đ c ng i Pháp xây d ng t th i gian nào?ả ồ ạ ượ ườ ự ừ ờĐáp án: 1862Câu 1281: Thành ph có nhi u k l c nh t trên th gi i ? ố ề ỷ ụ ấ ế ớ Đáp án: Mexico CityCâu 1282: Lúc m i m c m t tr i có màu đ (hay g n g n nh th ) nh ng khi càng lên cao nó ớ ọ ặ ờ ỏ ầ ầ ư ế ưchuy n d n sang màu tr ng b c. Gi i thích th nào?ể ầ ắ ạ ả ếĐáp án: Khi m t tr i m i m c ho c m i l n thì ánh sángặ ờ ớ ọ ặ ớ ặph i đi qua l p ả ớ khí quy n dày h n và b khúc ể ơ ị x ạ nhi u l n nên nó ề ầ có màu đ , ỏ còn khi lên cao thì do ánh sáng đ c chi u th ng nên nó ượ ế ẳ có màu vàngCâu 1283: Ai là ng i đ u tiên xác đ nh l c đ a mà Colombus tìm ra không ph i là Trung Qu c mà ườ ầ ị ụ ị ả ốlà m t l c đ a m i?ộ ụ ị ớĐáp án: M t ng i Ý tên là Amerigoộ ườCâu 1284: T America đ c dùng đ ch châu m l n đ u tiên xu t hi n khi nào? ừ ượ ể ỉ ỹ ầ ầ ấ ệ Đáp án: 1510Câu 1285: V Ti n sĩ đ u tiên c a đ t Nam b là ai? ị ế ầ ủ ấ ộ Đáp án: Phan Thanh Gi nả www.thuvienhoclieu .com Trang 67www.thuvienhoclieu .comCâu 1286: ″X có kho b c″ theo ti ng Miên là ch t nh nào? ứ ạ ế ỉ ỉ Đáp án: Sóc TrăngCâu 1287: L c đ a Nam c c và châu nam c c khác nhau ch nào?ụ ị ự ự ỗĐáp án: L c đ a nam c c dùng đ ch l p v trái đ t c cụ ị ự ể ỉ ớ ỏ ấ ở ựnam c a Trái đ t.Châu nam c c dùng đ ch c l p v trái đ t l n l p băng dày bao trùm ủ ấ ự ể ỉ ả ớ ỏ ấ ẫ ớtrên m t nóặ n a.ữCâu 1288: Đ t n c có th đô n m g n c c B c 1? Đáp ấ ướ ủ ằ ầ ự ắán: IcelandCâu 1289: Đ t n c có th đô n m g n c c Nam nh t? Đáp án:ấ ướ ủ ằ ầ ự ấNew ZealandCâu 1290: Thành ph đông dân nh t th gi i hi n nay là thành ph nào? Đáp án: ố ấ ế ớ ệ ốMumbai( n Đ )Ấ ỘCâu 1291: Lá qu c kỳ đ u tiên có m t t i Nam C c vào năm 1911 là ...? Đáp án: ố ầ ặ ạ ựQu c kỳ Na UyốCâu 1292: Vào năm 1936, ai đã m t mình tr thành ng i đ u tiên th c hi n chuy n v t ộ ở ườ ầ ự ệ ế ượĐ i Tây D ng t đông sang tây?ạ ươ ừĐáp án: Beryl MarkhamCâu 1293: Kim Dung có bao nhiêu tác ph m tru n võ hi p? Đáp án:ẩ ỵệ ệ15 tác ph mẩCâu 1294: H i hát Quan H nào đ c t ch c t 11 đ n 13 tháng giêng âm l ch hàng năm ?ộ ọ ượ ổ ứ ừ ế ịĐáp án: H i LimộCâu 1295: Tranh Đông H v trên ch t liêu gì? Đáp án: ồ ẽ ấGi y dó / Gi y đi pấ ấ ệCâu 1296: Tên ông có nghĩa là bi n l n m c dù quê h ng ông không có bi n .Th k 12 ông ể ớ ặ ươ ể ế ỷlà ng i thành l p ra m t v ng qu c có vùng sa m c, sau dó m r ng v ng qu c ra kh p ườ ậ ộ ươ ố ạ ở ộ ươ ố ắchâu Âu và châu á.Đáp án: Thành Cát T HãnưCâu 1297: Đây là nhà th nào ( tên th t)?T ng đ c vua Minh M ng m i vào d y h c cho ơ ậ ừ ượ ạ ờ ạ ọcác cung phi va công chúa trong cung.Đáp án: Bà Huy n Thanh Quan (Nguy n Th Hinh) ệ ễ ị Câu 1298:Trong s thi Ôđixê. Con trai c a Uy lit x có tên là gì? Đáp án: ử ủ ơTê lê mácCâu 1299:Silíc là kim loai hay phi kim? Đáp án: á kimCâu 1300:Phú th có r ng qu c gia gì? Đápọ ừ ốán: Xuân s nơCâu 1301:Nhà toán h c nào là ng i đ u tiên phát hi n ra hi n t ng nh t th c? Đáp án: ọ ườ ầ ệ ệ ượ ậ ựTa-letCâu 1302:Câ bé vàng Maradonal tr c đây đã t ng thi đ u cho câu l c b nào c a Argentina?ụ ướ ừ ấ ạ ộ ủĐáp án: Bocajumio Câu 1303:Nhà toán h c nào đã gi i quy t tr n v n v n đ gi i các ph ng trình đ i s ? Đáp án: ọ ả ế ọ ẹ ấ ề ả ươ ạ ốGaloa (pháp)Câu 1304: www.thuvienhoclieu .com Trang 68www.thuvienhoclieu .comTên g i khác c a bào ng ? Đáp ọ ủ ưán: C u kh ngử ổCâu 1305:Và th i Ph c h ng, ai đ c m nh danh là “Vua tr m” chuyên c p c a ng i giàu chia cho ờ ụ ư ượ ệ ộ ướ ủ ường i nghèo v i mũi tên trăm phát trăm trúng?ườ ớĐáp án: Rôbinhood Câu 1306:“The cup of life” là ca khúc c đ ng WC nào? đâu? Đáp ổ ộ ởán: WC FRANT 98 phápCâu 1307:“…” đôi khi đ c g i là vàng lá, đ c dùng đ ch t o s n m vàng? Đáp ượ ọ ượ ể ế ạ ơ ạán: Thi c đisunfua SnS2ếCâu 1308:CHLB Đ c cóứ bang? Đáp án: Bang: 16 Câu 1309:Ng òi đ u tiên đ c t ng th ng gi i nobel v hóa h c năm 1901? Đáp án: ư ầ ượ ặ ưở ả ề ọVan h p( ng i Hà lan)ố ườCâu 1310:Ng i dân t c M ng sinh s ng ch y u khu v c nào c a Vi t Nam? t nh nào?ườ ộ ườ ố ủ ế ở ự ủ ệ ỉĐáp án: Mi n núi B c b . Đông nh t Hòa bình (914 ngàn ề ắ ộ ấ ởng i)ườCâu 1311:1858, ông là ng i dâng s xin c m ườ ớ ầ quân đi đánh gi c Pháp Đà N ng khi đ tu iặ ở ẵ ở ộ ổ 80?Đáp án: Nguy n Công Trễ ứCâu 1312:Lo i đ ng v t bi n nào có m t s ng trên đ u? Đáp ạ ộ ậ ể ộ ừ ở ầán: Kỳ lân bi nểCâu 1313:Thành ph ô nhi m nh t châu âu? Đáp án:ố ễ ấThành phố cotsanica-Rumani Câu 1314:Ng c ng là tên g i khác c a con v t này? Đáp ạ ư ọ ủ ậán: Cá s uấCâu 1315:Hoa p lang là tên g i khác c a lo i hoa này? Đáp ơ ọ ủ ạán: Hoa g oạCâu 1316:Vi t nam đăng cai t ch c h i ngh c p cao Apec l n th ? Đáp án:ệ ổ ứ ộ ị ấ ầ ứ14Câu 1317S gia đ u tiên c a nhân lo i?ử ầ ủ ạĐáp án: hêrodote ( th nhĩ kỳ, sinh năm 484tcn) ở ổ Câu 1318H p ch t nào s d ng trong các máy l nh gây th ng t ng ôzôn? Đáp án: ợ ấ ử ụ ạ ủ ầfreonCâu 1319:Ng n đèn nêon đ u tiên trên th gi i do ai phát minh? Vào năm nào? Đáp án: Nhàọ ầ ế ớhóa h c Claude tìm ra vào năm 1910ọCâu 1320: www.thuvienhoclieu .com Trang 69www.thuvienhoclieu .com1827, nhà hóa h c Anh Davy đã ch t o đ c ra kim lo i gì? Đáp án: ọ ế ạ ượ ạNa,KCâu 1321:KOH còn có tên trong công nghi p là gì? Đáp ệán: PôtátCâu 1322:Phèn chua là mu i kép c a nh ng kim lo i nào? Đáp ố ủ ữ ạán: K&AlCâu 1323:Th y giáo c a Alexsander đ i đ là ai ? Đáp ầ ủ ạ ếán: AristosCâu 1324:Loài bò sát duy nh t tim có 4 ngăn ? Đáp ấán: Cá s uấCâu 1325:Nguyên t nào đ c đ t theo tên c a m t v th n l a ? Đáp án: ố ượ ặ ủ ộ ị ầ ửPrômêti ( Pm ).Câu 1326:Loài đ ng v t không có x ng s ng đ u tiên lên c n? Đáp ộ ậ ươ ố ầ ạán: Nh nệCâu 1327:Loài v t nào có x ng s ng xu t hi n đ u tiên lên c n ? Đáp ậ ươ ố ấ ệ ầ ạán: Cá giáp .Câu 1328:H th ng sông nào có nhi u ph l u nh t n c ta ? Đáp ệ ố ề ụ ư ấ ở ướán: Sông H ng ( 614 ph l u ) .ồ ụ ưCâu 1329:Đ o nào l n nh t n Đ D ng ? Đápả ớ ấ Ấ ộ ươán: Managatca .Câu 1330:Sông Mã xu t phát t t nh nào ? Đáp ấ ừ ỉán: S n LaơCâu 1331:Sông Thái Bình ti p nh n phù sa c a sông nào ? Đáp án:ế ậ ủSông Đu ng và sông Lu c .ố ộCâu 1332:Đai h i Đoàn l n th nh t t ch c năm bao nhiêu ? Đáp án:ộ ầ ứ ấ ổ ứ1950Câu 1333:Năm qu c t đ i d ng là năm bao nhiêu ? Đáp ố ế ạ ươán: 1998Câu 1334:Đ ng xích đ o ch y qua m y n c ? Đáp ườ ạ ạ ấ ướán: 6 n cướCâu 1335:Đ i nào đo t cúp UEFA đ u tiên ? Đáp ộ ạ ầán: GatasarayCâu 1336: www.thuvienhoclieu .com Trang 70www.thuvienhoclieu .comC p nhi m s c th gi i tính c a ru i d m có hình gì ? Đáp án: ặ ễ ắ ể ớ ủ ồ ấHình queCâu 1337:Nguyên t nào theo ti ng La tinh có nghĩa là r ng đông ? Đáp án: ố ế ạVàngCâu 1338:Trong qu n th đ o Hoàng Sa đ o nào có di n tích nh nh t ? Đáp án:ầ ể ả ả ệ ỏ ấBa Bình ( 0,6 km2 )Câu 1339:Đ t n c nào không h có h ao ? Đápấ ướ ề ồán: Sain MarinCâu 1340:Nhà vũ tr đ u tiên b c ra kho ng không vũ tr ?ụ ầ ướ ả ụĐáp án: Lê-ô-lôp Câu 1341:Khí tr nào theo ti ng La tinh có nghĩa là s ng n náu ? Đáp án: ơ ế ố ẩKriptonCâu 1342:Khí nit khi m i tìm ra đ t tên là gì ? Đáp ơ ớ ặán: AzotCâu 1343:Ai là ông t ngh thêu Vi t Nam ? Đáp ổ ề ệán: Lê Công HànhCâu 1344:Niên hi u c a Tr n Nhân Tông ? Đáp ệ ủ ầán: Trùng H ngưCâu 1345:Ai là v ti n sĩ th 200 c a Nh t B n và là anh hùng lao đ ng c a n c ta ? Đáp án: ị ế ứ ủ ậ ả ộ ủ ướL ng Đình C aươ ủCâu 1346:Qu đ a c u đ c in trên lá c c a Liên H p Qu c vào năm nào ? Đáp án: ả ị ầ ượ ờ ủ ợ ố1947Câu 1347:Th môn nào xu t s c m i th i đ i ? Đápủ ấ ắ ọ ờ ạán: Lep-la-sinCâu 1348:Đàn ông n c nào m c váy ? Đápướ ặán: X-c t-lenốCâu 1349:Ai đ c coi là ông t c a nghành y h c th gi i ? Đáp ượ ổ ủ ọ ế ớán: HypocratCâu 1350:T n t i hay không t n t i ” là câu nói c a ai ? Đáp án: ồ ạ ồ ạ ủHăm letCâu 1351:T nh đ u tiên đ c gia phóng năm 1975 là t nh nào ? Đáp án: ỉ ầ ượ ỉ ỉPh c Long 6/1/1975ướCâu 1352: www.thuvienhoclieu .com Trang 71www.thuvienhoclieu .comAi là ng i c m c trên dinh đ c l p ?ườ ắ ờ ộ ậĐáp án: Bùi Quang Th n ( Thái Thu – Thái Bình ) ậ ỵ Câu 1353:Ng i phi công đ u tiên c a cách m ng Vi t Nam là ai ? Đáp ườ ầ ủ ạ ệán: Lê H ng Phong ( 1902 – 1942 )ồCâu 1354:T ch c Olympic qu c t đ c thành l p vào năm nào ? Đáp ổ ứ ố ế ượ ậán: Ngày 23 – 6 – 1894Câu 1355:Ch vi t c nh t c a ng i Vi t Nam ?ữ ế ổ ấ ủ ườ ệĐáp án: Ch văn gi p c t ( m i ch g m 3 y u t : âm, hình,ữ ấ ố ỗ ữ ồ ế ốnghĩa )Câu 1356:M c a loài đ ng v t nào có màu xanh ? Đáp ỡ ủ ộ ậán: Cá s uấCâu 1357:Gi i vô đ ch c vua qu c gia l n đ u tiên t ch c vào năm nào ? Đáp án: ả ị ờ ố ầ ầ ổ ứ2001Câu 1358:Ai là ng i lái máy bay ném bom vào dinh đ c l p ? Đáp án:ườ ộ ậNguy n Thành TrungễCâu 1359:Nhân v t nào trong văn h c Vi t Nam có túi đ ng đ y gió trăng ? Đáp án: ậ ọ ệ ự ầKim Tr ngọCâu 1360:Hòn đ o nào v nh H Long mang tên m t ng i anh hùng Xô Vi t ? Đáp án: ả ở ị ạ ộ ườ ếĐ o G.Titop ( tên này do Bác H đ t )ả ồ ặCâu 1361:Dù kê là lo i k ch nói c a dân t c nào ? Đáp ạ ị ủ ộán: Kh meơCâu 1362:Ng i châu Âu đ u tiên đ n châu Úc? Đáp ườ ầ ếán: James CookCâu 1363:L n đ u tiên n c ta tham d Olympic vào năm nào ? Đáp án: ầ ầ ướ ự1980Câu 1364:Ch t nào chi m t l cao nh t trong h p kim Đuy – ra ? Đáp ấ ế ỷ ệ ấ ợán: Nhôm ( 94 % )Câu 1365:Trong c th con ng i tuy n nào v a là tuy n n i ti t v a là tuy n ngo i ti t ? Đáp án: ơ ể ườ ế ừ ế ộ ế ừ ế ạ ếTuy n tuế ỵCâu 1366:Ai đ c coi là ông t c a ngh thu t tu ng ? Đáp ượ ổ ủ ệ ậ ồán: Đào Duy TừCâu 1367:Đ t n c nào châu Á đ c bi t đ n v i “ cu c cách m ng tr ng” ? Đáp án: ấ ướ ở ượ ế ế ớ ộ ạ ắn ĐẤ ộ www.thuvienhoclieu .com Trang 72www.thuvienhoclieu .comCâu 1368:Tác ph m : “Chí Phèo” khi m i in thành sách có tên là gì ? Đáp án: ẩ ớĐôi l a x ng đôiứ ứCâu 1369:Ch t nào chi m 0,001 % v tr i đ t và coi là s gi c a ánh sáng ? Đáp án: ấ ế ỏ ấ ấ ứ ả ủVôn – framCâu 1370:Ch t nào duy nh t trên đ a c u t n t i ba th : r n , l ng , khí ? Đáp án: ấ ấ ị ầ ồ ạ ở ể ắ ỏN cướCâu 1371:N c nh nh t châu Phi ? ướ ỏ ấĐáp án: Xây SenCâu 1372:Đ s n xu t thu c t y ng i ta th ng dùng khí gì ? Đáp ể ả ấ ố ẩ ườ ườán: CloCâu 1373:Cu c phát hình đ u tiên c a tru n hình Vi t Nam di n ra vào ngày nào ? Đáp án: 19hộ ầ ủ ề ệ ễngày 7 – 9 – 1970Câu 1374:Truy n hình màu có t bao gi ? Đáp ề ừ ờán: Đ u năm 1949ầCâu 1375:N c nào duy nh t trên th gi i có 3 th đô? Đáp ướ ấ ế ớ ủán: Nam phiCâu 1376:T nh nào có nhi u đ o nh t n c ta ? ỉ ề ả ấ ướĐáp án: Qu ng NinhảCâu 1377:Rùa u ng n c b ng gì ? ố ướ ằĐáp án: MũiCâu 1378:V vua Pháp nào cho xây d ng cung đi n Véc – xay ? Đáp ị ự ệán: Lu - i 14Câu 1379:T tiên c a loài chim là loài nào ? Đáp ổ ủán: Bò sátCâu 1380:Ai là ng i đ a ra thu t ng “t bào” ? Đáp ườ ư ậ ữ ếán: Robert HookCâu 1381:Ng i Mac – xit Nga đ u tiên ? Đáp ườ ầán: Plêkhan pốCâu 1382:Qu c t th hai t n t i bao nhiêu năm? Đápố ế ứ ồ ạán: 25 năm ( 1889 – 1914 )Câu 1383: www.thuvienhoclieu .com Trang 73www.thuvienhoclieu .comAi phát hi n ra NST ? Đáp ệán: Waler Flemming Câu 1384:Con sông nào dài nh t ch y qua n c Nga ? Đáp ấ ả ướán: Ô - bi ( 4345 km )Câu 1385:Ai đ c coi là tr ng chi u c a n c ta ? Đáp ượ ạ ế ủ ướán: Ph m Đôn Lạ ễCâu 1386:Đ t ấ n c ướ có b ti u thuy t l ch s l n nh t th gi i ? Đáp ộ ể ế ị ử ớ ấ ế ớán: Nga ( ti u thuy t “chi n tranh và hoà b.nh”ể ế ế ) Câu 1387:Đ t n c có hình v thánh trên lá c ? Đáp ấ ướ ị ờán: CH Đô - mi – nicCâu 1388:Nguyên t d ng khí n ng nh t ? Đápố ở ạ ặ ấán: Ra ĐônCâu 1389:Đ ng n i tr c tâm , tâm đ ng tròn ngo i ti p và tr ng tâm tam giác g i là gì ? Đáp án: ườ ố ự ườ ạ ế ọ ọĐ ng - leườ ơCâu 1390:Công dân n c nào phát minh ra qu c t ng ? Đáp án:ướ ố ế ữBa LanCâu 1391:Ng i Ai C p tôn th con s m y ? Đáp ườ ậ ờ ố ấán: S 7ốCâu 1392:Câu nói : “m t ng i vì m i ng i , m i ng i vì m t ng i ” là câu nói b t h trongộ ườ ọ ườ ọ ườ ộ ườ ấ ủtác ph m nào ?ẩĐáp án: Ba chàng ng lâm pháo th ự ủ Câu 1393:T ch c nào đ c trao gi i Nô Ben vì hoà bình năm 2001 ? Đáp án:ổ ứ ượ ảLiên H p Qu cợ ốCâu 1394:Hình d ng c a n c Pháp gi ng hình gì ? Đáp ạ ủ ướ ốán: Hình l c giácụCâu 1395:Đ t n c nào có l p đ t thang máy đ u tiên ?ấ ướ ắ ặ ầĐáp án: M ( 1857 ) nh ng nó đ c phát minh ra Anh ỹ ư ượ ở Câu 1396:Đ i bóng n đ u tiên vô đ ch th gi i ? Đáp ộ ữ ầ ị ế ớán: Mĩ ( 1991 t i Trung Qu c )ạ ốCâu 1397:Đ t n c có h băng l n nh t ? Đáp ấ ướ ồ ớ ấán: Ac – hen – ti – naCâu 1398:Ai là ng i cho ra đ i tác ph m ng ngôn đ u tiên ? Đáp ườ ờ ẩ ụ ầán: Ê - d pốCâu 1399: www.thuvienhoclieu .com Trang 74www.thuvienhoclieu .comN c nào có thi p chúc m ng năm m i đ u tiên ? Đáp án: ướ ế ừ ớ ầĐ cứCâu 1400:N c nào ăn t t vào ngày 21 – 3 ? Đápướ ếán: IranCâu 1401:đ c tôn vinh là chúa hi n Đ t Vi t ?ượ ề ấ ệĐáp án: Khúc H o ( con c a Khúc Th a D ) ạ ủ ừ ụ Câu 1402:V nh H Long đ oc công nh n là di s n văn hoá th gi i vào năm nào ? Đáp án: ị ạ ự ậ ả ế ớTháng 12 – 1994Câu 1403:Ng i n c nào nghĩ ra món kem ? Đáp ườ ướán: Mông CổCâu 1404: n c nào ng i con trai trong gia đình ch đ c coi là con nuôi ? Đáp án: Ở ướ ườ ỉ ượGoa – tê - ma – loaCâu 1405:T báo đ u tiên trên th gi i ra đ i n c nào ? Đáp ờ ầ ế ớ ờ ở ướán: ItaliaCâu 1406:N c duy nh t trên th gi i xây d ng b o tàng m t l ? Đáp ướ ấ ế ớ ự ả ặ ạán: SrilancaCâu 1407:Năm nào liên minh châu Âu đ i tên t EEC sang EU ? Đáp ổ ừán: 1992Câu 1408:Ng i n Đ ch y u dùng s a c a loài đ ng v t này ? Đáp ườ Ấ ộ ủ ế ữ ủ ộ ậán: TrâuCâu 1409:Bác H t ng là nhà giáo . Ng i d y tr ng nào ? Đáp ồ ừ ườ ạ ở ườán: D c ThanhụCâu 1410:N c nào đ u tiên có ngày ng i m ? ướ ầ ườ ẹĐáp án: Mĩ ( 1914 )Câu 1411:X s có nhi u ngày t t nh t ? Đáp ứ ở ề ế ấán: My an maCâu 1412:N c nào coi năm m i là t t nh y l a ? Đáp ướ ớ ế ả ửán: IranCâu 1413:Ai là ng i d ch “ qu c t ca ” ra ti ng Vi t b ng văn v n ? Đáp ườ ị ố ế ế ệ ằ ầán: Nguy n Ái Qu c vào năm 1925ễ ốCâu 1414:Môn đua ng a có ngu n g c t n c nào ? Đáp ự ồ ố ừ ướán: Ai LenCâu 1415: www.thuvienhoclieu .com Trang 75www.thuvienhoclieu .comN c nào đ u tiên trên th gi i có taxi ? Đáp ướ ầ ế ớán: Tháng 11 – 1915 MĩởCâu 1416:Đi n nh Vi t Nam đ c thành l p vào năm nào ? Đáp án: ệ ả ệ ượ ậ15 – 3 – 1953Câu 1417:Lo i hình đ u tiên c a đi n nh Vi t Nam ? Đáp ạ ầ ủ ệ ả ệán: Phim tài li uệCâu 1418:Th đô Ulabato c a Mông C theo ti ng Mông C có nghĩa là gì ? Đáp án: ủ ủ ổ ế ổK sĩ đị ỏCâu 1419:N c nào ướ có con sông ng m l n nh t Đông Nam Áầ ớ ấ ? Đáp án: Vi t ệ Nam ( S n Tr ch – Qu ng Bình ) ở ơ ạ ả Câu 1420:Phát hi n sinh lí l n nh t c a nhà sinh h c Paplop là gì ? Đáp ệ ớ ấ ủ ọán: Ph n x có đi u ki nả ạ ề ệCâu 1421:N c đ u tiên trên th gi i m v n bách thú ?Phápướ ầ ế ớ ở ườB phim “ vĩ tuy n 17 ngày và đêm ” đo t gi i gì t i LHP Matxc va ? Đáp án: ộ ế ạ ả ạ ơDi n viên chính xu t s c ( Trà Giang )ễ ấ ắCâu 1422:SEGAMES bao nhiêu Vi t Nam tham d môn c u mây ? Đáp án: 15ệ ự ầCâu 1423:Môn bóng r ra đ i n c nào ? Đáp ổ ờ ở ướán: MĩCâu 1424:N c nào ch t o ô tô đ u tiên ?ướ ế ạ ầĐáp án: Pháp ( 1769 ) v n t c lúc đ u là 5 km/h ậ ố ầ Câu 1425:Núi non n c n m t nh nào ? Đáp ướ ằ ở ỉán: Ninh BìnhCâu 1426:Núi Hàm R ng n m đâu ? Đáp ồ ằ ởán: Lào CaiCâu 1427:V vua nào đ t ra lu t l kh c tên ti n sĩ vào bia đá văn mi u Qu c T Giám ? Đáp án: Lê ị ặ ậ ệ ắ ế ở ế ố ửThánh TôngCâu 1428:Ai là ng i tìm ra mô hình ADN đ u tiên ? Đáp án: ườ ầOatxon – CricCâu 1429:Ai đ c truy n thuy t coi là thu t c a dân t c taượ ề ế ỷ ổ ủ ộ ? Đápán: Kinh D ng V ng ( cha L c Long Quân ) ươ ươ ạ Câu 1430:Ai là ch t ch qu c h i đ u tiên c a n c ta ? Đápủ ị ố ộ ầ ủ ướán: Nguy n Văn Tễ ốCâu 1431:Chi n th ng nào c a quân dân nhà Tr n năm 1288 đã khi n cho hàng ch c v n quânế ắ ủ ầ ế ụ ạ www.thuvienhoclieu .com Trang 76www.thuvienhoclieu .comNguyên Mông Thăng Long thi u l ng th c tr m tr ng ? Đáp án: ở ế ươ ự ầ ọTr n Vân Đ n ( Qu ng Ninh)ậ ồ ảCâu 1432:Dãy núi nào Vi t Nam có 999 ng n núi ? Đáp ở ệ ọán: Dãy H ng Lĩnh ( Hà Tĩnh )ồCâu 1433:Ai là th kí c a qu c h i khoá 1 ( 1946 ) ? Đáp ư ủ ố ộán: Nguy n Đình ThiễCâu 1434:Đ t n c có th đô là thành ph cao nh t châu Âu ? Đáp ấ ướ ủ ố ấán: Tây Ban NhaCâu 1435:Chùa Thiên M đ c xây d ng vào năm nào ?ụ ượ ựĐáp án: Năm 1601 do chúa Nguy n Hoàng xây d ng ễ ự Câu 1436:K l c Guinness ra đ i nh th nào ? Đápỉ ụ ờ ư ếán: Năm 1955Câu 1437:Nhà th nào có tri n lãm th đ u tiên n c ta ? Đáp ơ ể ơ ầ ở ướán: Nguy n DuyễCâu 1438:H p đen trên máy bay có màu gì ? Đáp ộán: Màu da camCâu 1439:Có m y đ t n c trong lòng n c Italia ? Đápấ ấ ướ ướán: Hai đ t n cấ ướCâu 1440:Ng i phát minh ra l p xe ? Đáp ườ ốán: Jonh DunlopCâu 1441:Ai là tác gi c a “ l ch tri u hi n ch ng lo i chí ” ? Đáp ả ủ ị ề ế ươ ạán: Phan Huy ChúCâu 1442:Ai đ c m nh danh là Gia Cát L ng c a Vi t Nam ? Đáp án: ượ ệ ượ ủ ệTô Hi n ThànhếCâu 1443:Tên g i khác c a chùa trăm gian ? Đáp ọ ủán: Chùa Tiên LữCâu 1444:Th vi n đ u tiên trên th gi iư ệ ầ ế ớ ? Đáp án: Alexander ( Ai c p ) ậ Câu 1445:V vua tr vì lâu nh t trong l ch s phong ki n Vi t Nam ? Đáp án: ị ị ấ ị ử ế ệL. Nhân Tông ( 56 năm )Câu 1446:Tên cũ c a làng tranh Đông H ? Đáp ủ ồán: Đông MáiCâu 1447: www.thuvienhoclieu .com Trang 77www.thuvienhoclieu .comĐ t n c nào không có quân đ i ? Đápấ ướ ộán: CostaricaCâu 1448:Câu nói “ hi n tài là nguyên khí qu c gia ” là c a ai ? Đáp án: ề ố ủThân Nhân TrungCâu 1449:Th đô c a Đông Ti Mo ? ủ ủĐáp án: ĐiliCâu 1450:Đ ng ti n đ c đúc đ u tiên c a n c ta tên là gì ? Đáp án:ồ ề ượ ầ ủ ướThiên Phúc ( Lê Đ i HànhạCâu 1451:Đèo H i Vân n i li n hai t nh nào ? Đáp ả ố ề ỉán: Đà N ng – Huẵ ếCâu 1452:Tên ng n h i đăng n i ti ng nh t th gi i và là m t trong 7 kỳ quan th gi i ? Đáp án: ọ ả ổ ế ấ ế ớ ộ ế ớFarosCâu 1453:Cách m ng t s n đ u tiên trên th gi i di n ra n c này ? Đáp án:ạ ư ả ầ ế ớ ễ ở ướHà LanCâu 1454:Khi vào Vi t Nam sông Mê Kông ch y vào t nh nào đ u tiên ? Đáp án: ệ ả ỉ ầAn GiangCâu 1455:Tri u đ i tr vì lâu nh t trong l ch s Vi t Nam ? Đáp ề ạ ị ấ ị ử ệán: Nhà H u Lê 255 nămậCâu 1456:Ng i Vi t Nam đ u tiên đóng tàu ch y b ng h i n c ? Đáp ườ ệ ầ ạ ằ ơ ướán: Hoàng Văn L ch và Võ Huy TrinhịCâu 1457:Tên th t c a T n Đà ?ậ ủ ảĐáp án: Nguy n Kh c Hi u ễ ắ ếCâu 1458:Ng i đ u tiên trên th gi i đo v n t c ánh sáng ? Đáp án: ườ ầ ế ớ ậ ốOle Romer ( Đan M ch )ạCâu 1459:Thu c tr sâu nhân t o đ u tiên trên th gi i có tên g i là gì ? Đáp ố ừ ạ ầ ế ớ ọán: DDTCâu 1460:Ng i Vi t Nam đ u tiên tham gia H ng Quân Liên Xô là ai ? Đáp án: ườ ệ ầ ồLê H ng Phong ( tên th t là Lê Huy Doãn )ồ ậCâu 1461:N i nào Anh là n i an táng nh ng danh nhân ? Đáp ơ ở ơ ữán: Giáo đ ng WestminsterườCâu 1462:N c nào là n c dân ch nhân dân đ u tiên trên th gi i ? Đáp án: ướ ướ ủ ầ ế ớMông CổCâu 1463: www.thuvienhoclieu .com Trang 78www.thuvienhoclieu .comB ph n nào c a c th con ng i , nhi t nhi u nh t ? Đáp án:ộ ậ ủ ơ ể ườ ệ ề ấĐ uầCâu 1464:Mâm ngũ qu t ng tr ng cho đi u gìả ượ ư ề ? Đápán: Phúc L c Th Khang Ninh ộ ọ Câu 1465:Ai là ng i đ u tiên tiên đoán n c ta tên là Vi t Nam ? Đáp án:ườ ầ ướ ệNguy n B nh Khiêmễ ỉCâu 1466:H th p phân là phát minh c a n c nào ? Đáp ệ ậ ủ ướán: n ĐẤ ộCâu 1467:“An Nam Nh t Th ng Chí” là tên g i khác c a tác ph m nào ?ấ ố ọ ủ ẩĐáp án: Hoàng Lê Nh t Th ng Chí ấ ố Câu 1468:Ai là tác gi c a bài th Nôm đ u tiên ? Đáp ả ủ ơ ầán: Hàn ThuyênCâu 1469:B ph n nào trên c th con ng i không có c ? Đáp ộ ậ ơ ể ườ ơán: TaiCâu 1470:V th t ng Anh nào t ng đo t gi i Nobel văn h c? Đáp ị ủ ướ ừ ạ ả ọán: Winston ChurchillCâu 1471:Ng i ph n đ u tiên bay vào không gian? Đáp ườ ụ ữ ầán: Valentina TerechkovaCâu 1472:C u th ghi đ c nhi u bàn th ng nh t qua các kì Worlcup? Đáp ầ ủ ượ ề ắ ấán: Ronaldo 15 bànCâu 1473:V n đ ng viên đ u tiên mang huy ch ng Olympic v cho Vi t Nam? Đáp án: ậ ộ ầ ươ ề ệTr n Hi u Ngânầ ếCâu 1474:Hành tinh quay nhanh nh t trong H m t tr i? Đáp ấ ệ ặ ờán: Sao M cộCâu 1475:Loài chim bay nhanh nh t th gi i? Đáp ấ ế ớán: Chim c t (350km/h)ắCâu 1476:Loài chim nào cao nh t th gi i? Đáp ấ ế ớán: S u đ u đế ầ ỏCâu 1477:Ng i đ c m nh danh là “Ng i đàn bà thép”? Đáp ườ ượ ệ ườán: Magret ThacherCâu 1479:Ng i phát minh ra đi n tho i di đ ng? Đáp ườ ệ ạ ộán: Martin Cooper năm 1973Câu 1480: www.thuvienhoclieu .com Trang 79www.thuvienhoclieu .comNgôi đ n nào là bi u t ng c a tình yêu vĩnh c u? Đáp án: ề ể ượ ủ ửTaj Mahal (Ân Đ )ộCâu 1481:Ng i đã tìm ra vi khu n b nh lao? Đáp ườ ẩ ệán: Robert RockCâu 1482:Tên g i khác c a lo i hình sân kh u tu ng? Đáp ọ ủ ạ ấ ồán: Hát b iộCâu 1483:H l n nh t do sao băng t o ra n m đâu? Đáp ồ ớ ấ ạ ằ ởán: CanađaCâu 1484:Thành ph n chính c a qu ng Dolomit là gì? Đáp ầ ủ ặán: MgCO3.CaCO3Câu 1485:Ch nhân c a gi i Noben hóa h c 2007 là ng i n c nào? Đáp ủ ủ ả ọ ườ ướán: Ng i Đ c- Gerhared Ertl, 71 tu iườ ứ ổCâu 1486:Tên m t khoáng v t ch a Flo đ c s d ng trong s n xu t nhôm? Đáp án: ộ ậ ứ ượ ử ụ ả ấcriolit 3NaF.AlF3Câu 1487:Trong chi n tranh Vi t Nam, hàng rào đi n t Macnamara đ c M thi t l p đ a ph nế ệ ệ ử ượ ỹ ế ậ ở ị ật nh nào?ỉĐáp án: Qu ngTr ả ịCâu 1488:Gi i th ng Qu bóng b c Vi t Nam năm 2008 đ c trao cho nam c u th nào? Đáp án: ả ưở ả ạ ệ ượ ầ ủVũ Nh ThànhưCâu 1489:Hành tinh nào trong h m t tr i có m t ngày dài h n m t năm? Đáp án: ệ ặ ờ ộ ơ ộKim TinhCâu 1490:Qu c gia nào Đông Nam Á đ c m nh danh là “Đ t n c v n chùa”? Đáp án: ố ở ượ ệ ấ ướ ạMyanmaCâu 1491:Ngh l Gi T Hùng V ng m ng 10 tháng 3 âm l ch đ c áp d ng t năm nào? Đáp án: ỉ ễ ỗ ổ ươ ồ ị ượ ụ ừNăm 2007Câu 1492:Ti n thân c a Chi n d ch tình nguy n MHX? Đáp ề ủ ế ị ệán: Ánh sáng văn hóa hèCâu 1493:nhi t đ nóng ch y c a vàng (Au) là bao nhiêu? Đáp ệ ộ ả ủán: 1064 đ CộCâu 1494:“Hôm qua em đi t nh vỉ ềH ng đ ng gió n i bay đi ít nhi u” Đây làươ ồ ộ ềnh ng câu th c a tác gi nào? Đáp án: ữ ơ ủ ảNguy n BínhễCâu 1495: www.thuvienhoclieu .com Trang 80www.thuvienhoclieu .comM t thùng d u thô (barrel) t ng đ ng bao nhiêu lít? Đáp án: ộ ầ ươ ươ159 lítCâu 1496:Múa s p là lo i hình ngh thu t đ c s c c a dân t c nào? Đáp án: ạ ạ ệ ậ ặ ắ ủ ộM ngườCâu 1497:L ch d ng xu t hi n s m nh t qu c gia nào? Đáp ị ươ ấ ệ ớ ấ ở ốán: Ai C pậCâu 1498:T ng th ng t i ch c ít ngày nh t c a ch đ Sài Gòn cũ là ai? Đáp án:ổ ố ạ ứ ấ ủ ế ộD ng Văn MinhươCâu 1499:Đ o Sip thu c châu Á hay châu Âu?ả ộĐáp án: Thu c châu Á. Hòn đ o Đ a Trung H i nàyộ ả ở ị ảb Th Nhĩ Kỳ và Hy l p chi m đóng m i bên m t n a (9250 km2 , 735000 dân) ị ổ ạ ế ỗ ộ ửCâu 1500:Thành ph châu Âu nào đ c g i là thành ph vĩnh c u? ố ượ ọ ố ử Đáp án: Thành ph Roma, th đô Italiaố ủCâu 1501:Đ nh núi cao nh t dãy An p tên là gì?ỉ ấ ơĐáp án: Đó là đ nh Mont Blanc, cao 4007 m , n m gi a biên ỉ ằ ữgi i Pháp và Ý.ớCâu 1502:N c nào có nhi u núi l a nh t th gi i?ướ ề ử ấ ế ớĐáp án: N c Ai x len (Island) gi a Đ i tây d ng.ướ ơ ữ ạ ươPh n l n nh ng ng n núi là núi l a. Ngoài ra đây còn có nh ng m ch n c nóng phun ầ ớ ữ ọ ử ở ữ ạ ướlên t lòng đ t (Geysir). Ng i ta t n d ng ngu n nhi t t nhiên này đ trông rau và s i ừ ấ ườ ậ ụ ồ ệ ự ể ưởm.ấCâu 1503:Sông Themse đ ra bi n nào?ổ ểĐáp án: Bi n b c (Nordsee), sông này ch y qua Luân đôn. ể ắ ảCâu 1504:Tên c a sa m c l n nh t châu Á là gì? ủ ạ ớ ấ Đáp án: Sa m c Go bi Mông cạ ở ổ www.thuvienhoclieu .com Trang 81

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận