Bộ câu hỏi ôn thi Olympia cấp trường năm 2022 mới nhất (có đáp án)

515 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #olympia#ôn thi#thi olympia

Mô tả chi tiết

Bộ câu hỏi ôn thi Olympia cấp trường 2022 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 22 trang. 

BỘ CÂU HỎI LUYỆN THI OLYMPIA CẤP TRƯỜNG CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. Ai là tác giả của bản “Anh hùng ca’ một trong những bản giao hưởng vĩ đại nhất mọi thời đại?

Beethoven

Câu 2. “Diêm dân’ là từ dùng để chỉ những người dân sống bằng nghề làm… Muối

Câu 3. Vật nào sau đây là nguồn sáng: Mặt trăng, quyển sách, Mặt trời, Sao Kim? – Mặt trời

Câu 4. Trong tập hợp các số nguyên, số nào là bội số chung của tất cả các số khác? – số 0

Câu 5. Which part of the bird’s help it fly? Wings

Câu 6. Gió mùa mùa đông thổi từ hướng nào vào nước ta? – hướng Đông Bắc

Câu 7. Ngày 28/7/1995, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của? ASEAN

Câu 8. Thành phố nào là bối cảnh chính của các bộ phim: Quả tim máu, Tháng năm rực rỡ, Khúc hát mặt trời? Đà lạt

Câu 9. ADN tồn tại chủ yếu trong…. tế bào - Nhân

Câu 10. Hai vecto … với nhau khi và chỉ khi tích vô hương của chúng bằng 0. – vuông góc

Câu 11. Quyển kinh duy nhất của Đạo Hồi tên là gì? Kinh Koran (Qu’ran)

Câu 12. Bài thơ “Qua Đèo Ngang” được viết theo thể thơ nào? Thất ngôn Bát cú

Câu 13. Trong phản ứng hóa học nào số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi? Phản ứng Trao đổi

Câu 14. When was the last time the Vietnam National Football team won the AFF Cup? 2018

Câu 15. Trong môn bóng bàn, mỗi tay vợt luân phiên giao bóng sau mỗi bao nhiêu điểm (trong trận đấu 11 điểm)? 2 điểm

Câu 16. Điện trở suất của chất bán dẫn thay đổi thế nào khi nó bị chiếu ánh sáng thích hợp? Giảm

Câu 17. Có thể có thể có tối đa bao nhiêu vận động viên trong một trận thi đấu cầu lông chính thức? 4

Câu 18. Hình ảnh bó lúa trên lá cờ ASEAN được ghép từ bao nhiêu thân cây lúa? 10

Câu 19. Khi động cơ điện hoạt động, điện năng được chuyển hóa thành… - Cơ năng

Câu 20. Where does Sushi originate from? Japan

Nội dung

thuvienhoclieu .comB CÂU H I LUY N THI OLYMPIA C P TR NG CÓ ĐÁP ÁNỘ Ỏ Ệ Ấ ƯỜCâu 1. Ai là tác gi c a b n “Anh hùng ca’ m t trong nh ng b n giao h ng vĩ ả ủ ả ộ ữ ả ưởđ i nh t m i th i đ i?ạ ấ ọ ờ ạBeethovenCâu 2. “Diêm dân’ là t dùng đ ch nh ng ng i dân s ng b ng ngh làm… ừ ể ỉ ữ ườ ố ằ ềMu iốCâu 3. V t nào sau đây là ngu n sáng: M t trăng, quy n sách, M t tr i, Sao ậ ồ ặ ể ặ ờKim? – M t tr iặ ờCâu 4. Trong t p h p các s nguyên, s nào là b i s chung c a t t c các s ậ ợ ố ố ộ ố ủ ấ ả ốkhác? – s 0ốCâu 5. Which part of the bird’s help it fly? WingsCâu 6. Gió mùa mùa đông th i t h ng nào vào n c ta? – h ng Đông B cổ ừ ướ ướ ướ ắCâu 7. Ngày 28/7/1995, Vi t Nam tr thành thành viên chính th c c a? ASEANệ ở ứ ủCâu 8. Thành ph nào là b i c nh chính c a các b phim: Qu tim máu, Tháng ố ố ả ủ ộ ảnăm r c r , Khúc hát m t tr i? Đà l tự ỡ ặ ờ ạCâu 9. ADN t n t i ch y u trong…. t bào - Nhânồ ạ ủ ế ếCâu 10. Hai vecto … v i nhau khi và ch khi tích vô h ng c a chúng b ngớ ỉ ươ ủ ằ0. – vuông gócCâu 11. Quy n kinh duy nh t c a Đ o H i tên là gì? Kinh Koran (Qu’ran)ể ấ ủ ạ ồCâu 12. Bài th “Qua Đèo Ngang” đ c vi t theo th th nào? Th t ngôn ơ ượ ế ể ơ ấBát cúCâu 13. Trong ph n ng hóa h c nào s oxi hóa c a các nguyên t không ả ứ ọ ố ủ ốthay đ i? Ph n ng Trao đ iổ ả ứ ổCâu 14. When was the last time the Vietnam National Football team won the AFF Cup? 2018Câu 15. Trong môn bóng bàn, m i tay v t luân phiên giao bóng sau m i baoỗ ợ ỗnhiêu đi m (trong tr n đ u 11 đi m)? 2 đi mể ậ ấ ể ểCâu 16. Đi n tr su t c a ch t bán d n thay đ i th nào khi nó b chi u ệ ở ấ ủ ấ ẫ ổ ế ị ếánh sáng thích h p? Gi mợ ảCâu 17. Có th có th có t i đa bao nhiêu v n đ ng viên trong m t tr n thi ể ể ố ậ ộ ộ ậđ u c u lông chính th c? 4ấ ầ ứCâu 18. Hình nh bó lúa trên lá c ASEAN đ c ghép t bao nhiêu thân ả ờ ượ ừcây lúa? 10Câu 19. Khi đ ng c đi n ho t đ ng, đi n năng đ c chuy n hóa thành… ộ ơ ệ ạ ộ ệ ượ ể- C năngơCâu 20. Where does Sushi originate from? JapanCâu 21. Trong ca khúc “R c đèn Tháng Tám”, lo i đèn nào xu t hi n đ u ướ ạ ấ ệ ầtiên? Đèn Ông saoCâu 22. Giá tr Đ Âm đi n c a các nguyên t các nguyên t trong các ị ộ ệ ủ ử ốnhóm A bi n đ i th nào theo chi u đi n tích h t nhân tăng? Gi m d nế ổ ế ề ệ ạ ả ầCâu 23. T láy nào còn thi u trong nh ng câu th sau: ừ ế ữ ơ“B ng nh n ra h ng iỗ ậ ươ ổPh vào trong gió seả thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comS ng … qua ngõươHình nh thu đã v ”ư ề- Chùng chìnhCâu 24. … là s k t h p gi a m t giao t đ c và m t giao t cái t o thànhự ế ợ ữ ộ ử ự ộ ử ạm t h p t . – Th tinhộ ợ ử ụCâu 25. S electron và s proton trong m t nguyên t b ng nhau. Đúng hayố ố ộ ử ằsai? – ĐúngCâu 26. Đ ng tròn đi qua t t c các đ nh c a m t tam giác đ c g i là ườ ấ ả ỉ ủ ộ ượ ọgì? Đ ng tròn ngo i ti p tam giác.ườ ạ ếCâu 27. Có th v t i đa bao nhiêu đ ng tròn ti p xúc v i 2 c nh c a ể ẽ ố ườ ế ớ ạ ủm t tam giác b t kì? Vô sộ ấ ốCâu 28. “Đam Săn” là b s thi c a dân t c? Ê-đêộ ử ủ ộCâu 29. Bài hát sau vi t v mùa xuân c a t nh thành nào? – Thành ph H ế ề ủ ỉ ố ồChí MinhCâu 30. What do you use to brush your hair? A combCâu 31. Đo n th sau vi t v v Thánh nào?ạ ơ ế ề ị“S v tâu tr c thiên đìnhứ ề ướG m vàng ng a s t đ binh ti n vàoươ ự ắ ề ếTr n mây theo ng n c đàoậ ọ ờRa uy s m sét, n a chi u gi c tan.”ấ ử ề ặ- Thánh GióngCâu 32. Trong quá trình đ ng tích, tr ng thái ch t khí có thay đ i hay ẳ ạ ấ ổkhông? CóCâu 33. T ch c Hi p c B c Đ i Tây D ng có tên vi t tăt Ti ng Anh ổ ứ ệ ướ ắ ạ ươ ế ếlà gì? NATOCâu 34. Trong c th ng i, h c và b x ng thu c h …- h V n đ ngơ ể ườ ệ ơ ộ ươ ộ ệ ệ ậ ộCâu 35. Kim lo i nào d c tìm ra mu n nh t trong 3 kim lo i sau: Đ ng, ạ ượ ộ ấ ạ ồNhôm, S t? NhômắCâu 36. Sóng âm truy n đ c trong môi tr ng nào? R n, l ng, khíề ượ ườ ắ ỏCâu 37. Nhu đ o là tên g i c a môn võ nào? Judoạ ọ ủCâu 38. Nhà máy th y đi n S n La n m trên dòng sông nào? Sông Đàủ ệ ơ ằCâu 39. Cách nh c di nh c l i t ng ho c câu khi nói ho c vi t đ c g i ắ ắ ạ ừ ữ ặ ặ ế ượ ọlà gì? Đi p ngệ ữCâu 40. … là đ n v c u t o và cũng là đ n v ch c năng c a c th . – T ơ ị ấ ạ ơ ị ứ ủ ơ ể ếbàoCâu 41. Clorua vôi là ch t đ c s d ng làm ch t t y tr ng và sát trùng cóấ ượ ử ụ ấ ẩ ắcông th c là gì? Đáp án: CaOCl2ứCâu 42. Kinh tuyên g c đi ngang qua đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ốthu c n c nào? Anhộ ướCâu 43. Trong ph n ng, ch t xúc tác có th làm thay đ i t c đ ph n ngả ứ ấ ể ổ ố ộ ả ứnh ng không tham gia ph n ng. Đúng hay sai? Đúngư ả ứCâu 44. Theo truy n thuy t, v danh s nào t ng d y c Th y th n? Chu ề ế ị ư ừ ạ ả ủ ầVăn An thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 45. Th y Sĩ và Vatican là hai qu c gia có qu c kì hình… - vuôngụ ố ốCâu 46. Đ ng mà m t ch t đi m v ch ra trong quá trình chuy n đ ng g iườ ộ ấ ể ạ ể ộ ọlà gì? Qu đ oỹ ạCâu 47. Mu n nhân m t đ n th c v i m t đa th c, ta nhân đ n th c v i ố ộ ơ ứ ớ ộ ứ ơ ứ ớt ng h ng t c a đa th c r i c ng các… v i nhau – tíchừ ạ ử ủ ứ ồ ộ ớCâu 48. Lo i đ t nào ph nh t Tây Nguyên? Đ t đ bazanạ ấ ổ ấ ở ấ ỏCâu 49. Gi i th ng “Cánh di u vàng” Vi t Nam đ c trao cho lĩnh v c ả ườ ề ở ệ ượ ựngh thu t nào? Đi n nhệ ậ ệ ảCâu 50. Tim b m máu theo 1 chi u t tâm nhĩ vào tâm th t và t tâm th t ơ ề ừ ấ ừ ấvào … - Đ ng m chộ ạCâu 51. Đ i v i hàm s trùng ph ng, …là tr c đ i x ng c a đ th hàm ố ớ ố ươ ụ ố ứ ủ ồ ịs . – Tr c tungố ụCâu 52. V n lý tr ng thành có năm trong 7 kì quan c a th gi i c đ i ạ ườ ủ ế ớ ổ ạkhông? KhôngCâu 53. Bài th thu c th Th t ngôn bát cú Đ ng lu t có b c c g m ơ ộ ể ấ ườ ậ ố ụ ồb n ph n nào? Đ , th c, lu n, k tố ầ ề ự ậ ếCâu 54. Which animal is the symbol of WWF? PandaCâu 55. Trong m t tr n đ u bóng đá, c u th v tri nào có trang ph c ộ ậ ấ ầ ủ ở ị ụkhác màu so v i các c u th khác trong cùng đ i? Th mônớ ầ ủ ộ ủCâu 56. Kinh đô cũ cu m t qu c gia đ c g i là gì? C đôả ộ ố ượ ọ ốCâu 57. H SI có bao nhiêu đ n v c b n? 7ệ ơ ị ơ ảCâu 58. Which fruit is popular in Halloween? PumpkinCâu 59. Nhà so n nh c n i ti ng Chopin là ng i n c nào? Ba Lanạ ạ ổ ế ườ ướCâu 60. 2021 là d p k ni m bao nhiêu năm ngày Ch t ch H Chí Minh ra ị ỉ ệ ủ ị ồL i kêu g i thi đua ái qu c?ờ ọ ố 73 nămCâu 61. Th ng nh t là tên g i c a nh ng đoàn tàu ch khách trên tuy n ố ấ ọ ủ ữ ở ếđ ng s t có đi m đ u là thành ph Hà N i và đi m cu i là thành ph … - ườ ắ ể ầ ố ộ ể ố ốH Chí MinhồCâu 62. S t nhân đôi c a nhi m s c th di n ra kỳ nào c a chu kỳ t ự ự ủ ễ ắ ể ễ ở ủ ếbào? Kỳ trung gianCâu 63. Hi n t ng đêm tr ng B c bán c u xu t hi n vào mùa hè hay ệ ượ ắ ở ắ ầ ấ ệmùa đông? Mùa hèCâu 64. Th c hi n liên ti p 2 phép t nh ti n s đ c 1 phép … – T nh ti nự ệ ế ị ế ẽ ượ ị ếCâu 65. Trong tam giác vuông, … ng v i c nh huy n b ng n a c nh ứ ớ ạ ề ằ ử ạhuy n – trung tuy nề ếCâu 66. Nh ng t ng ch đ c dùng m t ho c m t s đ a ph ng nh tữ ừ ữ ỉ ượ ở ộ ặ ộ ố ị ươ ấđ nh đ c g i là – t đ a ph ngị ượ ọ ừ ị ươCâu 67. Which type of melon has dark green skin, red flesh and black seeds? WatermelonCâu 68. Sau chi n th ng B ch Đ ng năm 938, Ngô Quy n lên ngôi vua ế ắ ạ ằ ềnăm 939 và ch n … là kinh đôọ- C Loaố thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comCâu 69. Màu s c khác nhau c a các ngôi sao th hi n đ c tr ng nào c a ắ ủ ể ệ ặ ư ủtr ng thái ngôi sao đó? S c nóngạ ứCâu 70. C th ng i có c u t o và s s p x p các c quan và h c quanơ ể ườ ấ ạ ự ắ ế ơ ệ ơgi ng v i đ ng v t thu c l p nào? L p Thúố ớ ộ ậ ộ ớ ớCâu 71. Trong chuy n đ ng tròn đ u, tuy v n t c có đ l n không đ i ể ộ ề ậ ố ộ ớ ổnh ng có … luôn thay đ i. – h ngư ổ ướCâu 72. Trong b x ng ng i, b c 2 đ u x ng dài là l p … - S nộ ươ ườ ọ ầ ươ ớ ụCâu 73. H nào là h n c ng t có di n tích l n nh t Đông Nam Á? – ồ ồ ướ ọ ệ ớ ấBi n hể ồCâu 74. Tên g i đ t n c n Đ đ c b t ngu n t dòng sông nào? Sông ọ ấ ướ Ấ ộ ượ ắ ồ ừnẤCâu 75. Ngày nào trong năm đ c g i là ngày Trái Đ t? Ngày 22/4ượ ọ ấCâu 76. Trong chuy n đ ng nào thì quãng đ ng đi đ c t l thu n v i ể ộ ườ ượ ỉ ệ ậ ớth i gian chuy n đ ng? Chuy n đ ng th ng đ uờ ể ộ ể ộ ẳ ềCâu 77. B c c a đ n th c có h s khác 0 là … s mũ c a t t c các bi n ậ ủ ơ ứ ệ ố ố ủ ấ ả ểcó trong đ n th c đó. – T ngơ ứ ổCâu 78. Which is heavier by atomic mass – Gold or Silver? GoldCâu 79. …là hành tinh trong h M t tr i có t tr ng m nh nh t. – Sao ệ ặ ờ ừ ườ ạ ấm cộCâu 80. D i tri u đ i nào, B Đ i Vi t S kí đ c ban hành? Nhà Tr nướ ề ạ ộ ạ ệ ử ượ ầCâu 81. c th ng i, CO2 ch y u đ c bài ti t qua c quan nào? Ở ơ ể ườ ủ ế ượ ế ơPh iổCâu 82. Hai hình vuông phân bi t có th c t nhau t i nhi u nh t bao nhiêu ệ ể ắ ạ ề ấgiao đi m? 8ểCâu 83. Có bao nhiêu t m bia Ti n sĩ Văn Mi u Hà N i – 82ấ ế ở ế ộCâu 84. Môn th thao nào đ c nh c đ n trong truy n ng n “Tinh th n ể ượ ắ ế ệ ắ ầth d c c a Nguy n Công Hoan”ể ụ ủ ễ- Bóng đáCâu 85. Which day of the week is named after the Moon – MondayCâu 86. M t trong nh ng bi n pháp t t nh t đ phòng sâu răng là ăn các ộ ữ ệ ố ấ ểlo i th c ăn có đ chua và l ng đ ng… - th p/ítạ ứ ộ ượ ườ ấCâu 87. Sóng c không truy n đ c trong môi tr ng nào? Chân khôngơ ề ượ ườCâu 88. Which season comes after Spring? SummerCâu 89. L trao gi i Grammy th ng di n ra vào tháng m y trong năm? ễ ả ườ ễ ấTháng haiCâu 90. Toàn thành b ng đá nào còn t n t i đ n ngày nay là d u tích c a ằ ồ ạ ế ấ ủkinh đô c a kinh đô n c Đ i Ngu? – thành nhà Hủ ướ ạ ồCâu 91. Đ o Cô Tô thu c đ a ph n t nh nào? Qu ng Ninhả ộ ị ậ ỉ ảCâu 92. Môn võ nào có xu t x t Nh t B n? Judo hay Taekwondo? Judoấ ứ ừ ậ ảCâu 93. Tính đ n nay, ch ng trình Apollo c a Hoa Kì là ch ng trình duy ế ươ ủ ươnh t đ t m c tiêu đ a con ng i đ t chân t i thiên th nào ngoài Trái Đ t? ấ ạ ụ ư ườ ặ ớ ể ấM t TrăngặCâu 94. Which animal is often called the king of Jungle? Tiger thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comCâu 95. Năm 1706, phòng tuy n sông Nh Nguy t đ c v t ng nào ch ế ư ệ ượ ị ướ ỉhuy xây d ng nh m ngăn ch n và đánh b i k ho ch xâm l c c a gi c ự ằ ặ ạ ế ạ ượ ủ ặngo i xâm? Lý Th ng Ki tạ ườ ệCâu 96. Vùng đ t màu m có n c ng t trên các hoang m c thu n l i cho ấ ỡ ướ ọ ạ ậ ợs s ng c a sinh v t và con ng i g i là gì? c đ oự ố ủ ậ ườ ọ Ố ảCâu 97. Trong h th ng phân lo i 5 gi i, vi khu n thu c gi i gì? Gi i ệ ố ạ ớ ẩ ộ ớ ớKh i sinhởCâu 98. Đ a danh nào còn thi u trong câu th sau:ị ế ơ“Đ t… ch a m a đã th mấ ư ư ấR u h ng đào ch a nh m đã say.” – Qu ng Namượ ồ ư ấ ảCâu 99. Ng i mang nhóm máu AB có th truy n máu cho ng i mang ườ ể ề ườnhóm máu nào mà không x y ra s k t dính h ng c u? – nhóm ABả ự ế ồ ầCâu 100. M i múi gi cua Trái Đ t r ng bao nhiêu đ kinh tuy n – 15 đỗ ờ ấ ộ ộ ế ộCâu 101. Năm 1904, Phan B i Châu đã l p ra …h i, t ch c cách m ng theoộ ậ ộ ổ ứ ạđ ng l i dân ch t s n đ u tiên n c ta. – Duy Tânườ ố ủ ư ả ầ ơ ướCâu 102. Trong nh ng gi i l n nh Grand Slam, tay v t nào th ng tr c ữ ả ớ ư ợ ắ ướm y set thì th ng tr n? 3 setấ ắ ậCâu 103. Di n, Đoan Hùng, Phúc Tr ch, là nh ng đ a ph ng n i ti ng v i ễ ạ ữ ị ươ ổ ế ớlo i qu nào? Qu b iạ ả ả ưởCâu 104. Ánh sáng đ c t o thành b i các h t… photonượ ạ ở ạCâu 105. What is the capital city of Thailand ? BangkokCâu 106. Trong nhóm Halogen, t Flo đ n Iot, tính oxi hóa c a các đ n ừ ế ủ ơch t……(gi m d n )ấ ả ầCâu 107. Truy n Ki u c a Nguy n Du có t t c bao nhiêu câu th ? 3254ệ ề ủ ễ ấ ả ơCâu 108. Th i phong ki n, văn b n nhà vua ban b cho th n dân bi t rõ ờ ế ả ố ầ ếm t s chính sách c a nhà n c đ c g i là gì? “Chi u”ộ ố ủ ướ ượ ọ ếCâu 109. Kênh đào Suez n i bi n Đ v i bi n… (bi n Đ a Trung H i)ố ể ỏ ớ ể ể ị ảCâu 110. Tiêu hóa n i bào xu t hi n đ ng v t... (đ n bào)ộ ấ ệ ở ộ ậ ơCâu 111. T t các kim lo i đ u có tính kh . Đúng hay sai?ấ ạ ề ửCâu 112. T ng 2 góc trong cùng phía c a 2 đ ng th ng song song b c t ổ ủ ườ ẳ ị ắb i 1 đ ng th ng khác b ng bao nhiêu đ ? 180 đ ở ườ ẳ ằ ộ ộCâu 113. Kho ng cách gi a 2 tiêu đi m c a hyperbol đ c g i là gì? Tiêu ả ữ ể ủ ượ ọcựCâu 114. How many countries does Vietnam share the land border whit ? threeCâu 115. N n văn minh sông n Đ đ c hình thành thành trên l u v c ề Ấ ộ ượ ư ực a 2 con sông là sông n và sông... ( H ng)ủ Ấ ằCâu 116. Nguyên nhân gây ung th m c phân t đ u liên quan đ n bi n ư ở ứ ử ề ế ếđ i...ADN (c u trúc)ổ ấCâu 117. Nhóm Halogen g m bao nhiêu nguyên t ? 5 ồ ốCâu 118. 1 chùm tia sáng song song khi đi qua m t th u kính h i t s h i ộ ấ ộ ụ ẽ ột t i...c a th u kính . ( Tiêu đi m)ụ ạ ủ ấ ể thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .comCâu 119. Trong môn c vua, m i ng i s b t đ u v i bao nhiêu quân c ? ờ ỗ ườ ẽ ắ ầ ớ ờ16Câu 120. Ch n i Cái Răng thu c t nh thành nào ? C n Th ợ ổ ộ ỉ ầ ơCâu 121. M i v t khi bi n d ng đàn h i đ u có kh năng sinh công. Đúng ọ ậ ế ạ ồ ề ảhay sai? Đúng Câu 122. Qu c h i n c Vi t Nam th ng nh t h p phiên đ u tiên vào năm ố ộ ướ ệ ố ấ ọ ầnào? 1976Câu 123. Lo i ti n nào đ c s d ng làm đ ng ti n chung c a liên minh ạ ề ượ ử ụ ồ ề ủchâu Âu ? EURCâu 124. Đ m t v t đi theo m t qu đ o cong, c n ph i có l c gì ?L c ể ộ ậ ộ ỹ ạ ầ ả ự ựh ng tâm ướCâu 125. T ng khí quy n nào n m gi a t ng bình l u và t ng đi n ly? ầ ể ằ ữ ầ ư ầ ệT ng trung l uầ ưCâu 126. Ai là v hoàng đ đ u tiên c a tri u đ i nhà Tây S n? Nguy n ị ế ầ ủ ề ạ ơ ễNh cạCâu 127. Li n anh, Li n ch là cách g i c a nh ng ng i bi u di n lo i ề ề ị ọ ủ ữ ườ ể ễ ạhình ngh thu t nào ? Dân ca quan hệ ậ ọCâu 128. ... là hi n t ng h t ph n ti p xúc v i đ u nh y. (th ph n )ệ ượ ạ ấ ế ớ ầ ụ ụ ấCâu 129. T ng bình ph ng c a sin và cos c a 1gocs có s đo b t kỳ là bao ổ ươ ủ ủ ố ấnhiêu? 1 Câu 130. Con chim đ u trên dây đi n tr n thì có b đi n gi t không ? khôngậ ệ ầ ị ệ ậCâu 131. Tháp đ ng h c a cung đi n Westminster (hay tháp Elizabeth ) ồ ồ ủ ệ ởth đô London c a n c Anh th ng đ c g i là gì ? Big Benủ ủ ướ ườ ượ ọCâu 132. ... là cách nói so sánh, phóng đ i nh m di n đ t ý m t cách m nh ạ ằ ễ ạ ộ ạm . (Nói quá)ẽCâu 133. Lo i khí nào đ c t o ra nhi u nh t khi đ t cháy các nhiên li u ạ ượ ạ ề ấ ố ệhóa th ch ? khí CO2ạCâu 134. One American dollar is equal to ...cents . ( 100)Câu 135. Đ i bóng nào đã nhi u l n vô đ ch gi i bóng đá ngo i h ng Anh ộ ề ầ ị ả ạ ạnh t t tr c đ n nay? MUấ ừ ướ ếCâu 136. Cairo is the capital city of which country ? EgyptCâu 137. Tháng nào có ngày Ph n Vi t Nam, ngày qu c t ng i cao tu i,ụ ữ ệ ố ế ườ ổngày Liên hi p qu c ? Tháng 10ệ ốCâu 138. m ch đi n n i ti p, c ng đ dòng đi n m i đi m trên m chỞ ạ ệ ố ế ườ ộ ệ ở ọ ể ạlà... (b ng nhau)ằCâu 139. Him Lam là c đi m th m y c a quân Pháp b tiêu di t trong ứ ể ứ ấ ủ ị ệchi n d ch Đi n Biên Ph ? đ u tiênế ị ệ ủ ầCâu 140. Ngu n năng l ng nào đ c m nh danh là “than đá xanh” ? Gió ồ ượ ượ ệCâu 141. Đ ng v t ngành chân kh p sinh tr ng b ng cách nào ? l t xácộ ậ ớ ưở ằ ộCâu 142. L p electron nào là l p xa h t nhân h n : l p K hay l p Q? L p ớ ớ ở ạ ơ ớ ớ ớQCâu 143. Th th nào mà bài th ch có 4 câu, m i câu có 7 ch , trong đó ể ơ ơ ỉ ỗ ữcác câu 1,2,4 ho c 2, 4 hi p v n v i nhau ch cu i ? th t ngôn t tuy t ặ ệ ầ ớ ở ữ ố ấ ứ ệ thuvienhoclieu .com Trang 6thuvienhoclieu .comCâu 144. S gi ng nhau gi a quang h p và hóa t ng h p là đ u s d ng ự ố ữ ợ ổ ợ ề ử ụngu n nguyên li u nào ? CO2ồ ệCâu 145. What tool with two sharp bladoes do we use to cut a paper? ScissorsCâu 146. Trong t ng đ i l u, trung bình c lên cao bao nhiêu m thì nhi t đ ầ ố ư ứ ệ ộgi m 0,6 đ C ? 100 mả ộCâu 147. S ki n V nh B c b trong kháng chi n ch ng M di n ra vào ự ệ ị ắ ộ ế ố ỹ ễnăm nào? 1964Câu 148. ... là nguyên nhân chính gây ra hi n t ng th y tri u đ i d ng ệ ượ ủ ề ở ạ ươtrên trái đ t. (m t trăng)ấ ặCâu 149. Hình th – b lu t đ u tiên c a n c ta đ c ban hành d i tri u ư ộ ậ ầ ủ ướ ượ ướ ềđ i nào? Tri u Lýạ ềCâu 150. Trong thi đ u môn bóng bàn, m i tay v t luân phiên giao bóng sau ấ ỗ ợbao nhiêu đi m? 2 đi mể ểCâu 151. C u trúc đi n hình c a nhi m s c th đ c bi u hi n rõ nh t ấ ể ủ ễ ắ ể ượ ể ệ ấ ởkỳ nào c a quá trình phân bào? Kỳ gi aủ ữCâu 152. Các kim t tháp Ai C p th ng đ c l y làm ví d minh h a cho ự ậ ườ ượ ấ ụ ọlo i hình nào trong hình h c không gian ? Hình chópạ ọCâu 153. ... là 1 t p h p các thông tin ghi trên b nh ngoài c a máy tính, ậ ợ ộ ớ ủt o thành m t đ n v l u tr do h đi u hành qu n lý. T p ạ ộ ơ ị ư ữ ệ ề ả ệCâu 154. Bài th chúc T t cu i cùng c a Ch t ch H Chí Minh t ng cho ơ ế ố ủ ủ ị ồ ặchi n sĩ đ ng bào c n c đ c công b vào năm nào? 1969ế ồ ả ướ ượ ốCâu 155. Trong các quy c c a nh c lý, 1 n t tròn có tr ng đ b ng m y ướ ủ ạ ố ườ ộ ằ ấn t đen ? 4 ốCâu 156. What is 300 divided by 6 ? 50Câu 157. Đ i l ng v t lý nào đ c tr ng cho s bi n thiên nhanh hay ch m ạ ượ ậ ặ ư ự ế ậc a v n t c? Gia t c ủ ậ ố ốCâu 158. Khi nguyên t nh n thêm m t s electron thì tr thành Ion mang ử ậ ộ ố ởđi n... (đi n âm)ệ ệCâu 159. Giáp xác, hình nh n, sâu b là 3 l p c a ngành... (chân kh p)ệ ọ ớ ủ ớCâu 160. Trong ngày xuân phân, tia n ng m t tr i t o v i tr c trái đ t m t ắ ặ ờ ạ ớ ụ ấ ộgóc bao nhiêu đ ? 90 đ ộ ộCâu 161. V trí nào trong m t dàn nh c giao h ng có vai trò ch huy dàn ị ộ ạ ưở ỉnh c, gi nh p đ và đi u ti t các bè nh c c , truy n c m xúc l n m nh ạ ữ ị ộ ề ế ạ ụ ề ả ớ ạđ n nh c công ? Nh c tr ng ( Ch huy dàn nh c)ế ạ ạ ưở ỉ ạCâu 162. Trong quy đ nh hi n hành, gi y phép lái xe h ng A1 có th i h n sị ệ ấ ạ ờ ạ ửd ng bao nhiêu năm ? vô th i h n ụ ờ ạCâu 163. Kim c ng có th đ t cháy đ c không ? cóươ ể ố ượCâu 164. What is the heat coach of Vietnam ’ s women ’s national fooball ’s team ’s name now? Mai Đ c ChungứCâu 165. Qu c kỳ c a n c ta có chi u r ng b ng bao nhiêu ph n chi u ố ủ ướ ề ộ ằ ầ ềdài? 2/3Câu 166. nhi t đ th p, ch t bán d n tinh khi t d n đi n r t... (kém)Ở ệ ộ ấ ấ ẫ ế ẫ ệ ấCâu 167. Phân s ...là phân s mà m u s là lũy th a c a 10 ( th p phân)ố ố ẫ ố ừ ủ ậ thuvienhoclieu .com Trang 7thuvienhoclieu .comCâu 168. V tinh t nhiên c a trái đ t là... (m t trăng)ệ ự ủ ấ ặCâu 169. Hi n t ng c p lá cây x u h là ví d cho v n đ ng c m ng ệ ượ ụ ở ấ ổ ụ ậ ộ ả ứhay v n đ ng h ng đ ng ? v n đ ng c m ngậ ộ ướ ộ ậ ộ ả ứCâu 170. Tu i thai ph càng... thì nguy c tr sinh ra m c h i ch ng Down ổ ụ ơ ẻ ắ ộ ứcàng cao( cao) Câu 171. Ai là tác gi c a bài th “H t g o làng ta” ? Tr n Đăng Khoaả ủ ơ ạ ạ ầCâu 172. Quang Trung là v vua đã khai sinh ra tri u đ i...(Tây S n)ị ề ạ ơCâu 173. Nh t Tân là làng tr ng cây hoa đào n i ti ng c a đ a ph ng nào? ậ ồ ổ ế ủ ị ươHà N i ộCâu 174. Trên bàn c vua, “nh p thành” là n c đi ch di n ra gi a 2 lo i ờ ậ ướ ỉ ễ ữ ạquân cùng màu nào? Vua và xe Câu 175. S ki n gi ... đ c b t đ u t năm 2007 n c Úc nh m kêu ự ệ ờ ượ ắ ầ ừ ở ướ ằg i m i ng i có nh ng hành đ ng thi t th c b o v môi tr ng ( Trái đ t)ọ ọ ườ ữ ộ ế ự ả ệ ườ ấCâu 176. Vi t Nam đang trong th i kỳ c c u dân s vàng. Đúng hay sai ? ệ ở ờ ơ ấ ốĐúng Câu 177. Canada, the United States and Mexico are located in which continent? AmericaCâu 178. Trong 1 phân t t ng đ i s các s oxi hóa c a các nguyên t b ngử ổ ạ ố ố ủ ố ằm y? (0)ấCâu 179. M t s nguyên t b t kỳ luôn có bao nhiêu c s d ng ? 2 ộ ố ố ấ ướ ố ươCâu 180. Con ng i s d ng ph n nào c a cây su hào làm th c ph m nhi uườ ử ụ ầ ủ ự ẩ ềnh t: R , thân hay lá? Thânấ ễCâu 181. Hai câu th : “ Áo chàm đ a bu i phân ly/ c m tay nhau bi t nói gìơ ư ổ ầ ếhôm nay” xu t hi n trong tác ph m nào c a nhà th T H u ? Vi t B cấ ệ ẩ ủ ơ ố ữ ệ ắCâu 182. Chi n d ch H Chí Minh l ch s đã k t thúc th ng l i vào mùa ế ị ồ ị ử ế ắ ợxuân năm ...(1975)Câu 183. Sông Mã, sông C , sông Đà R ng là nh ng sông l n mi n ... ả ằ ữ ớ ở ền c ta (mi n Trung) ướ ềCâu 184. Danh th bóng đá Brazil nào đã đ c t p chí Times b u ch n vào ủ ượ ạ ầ ọDanh sách nhân v t nh h ng nh t trên th gi i th k XX? Peleậ ả ưở ấ ế ớ ế ỷCâu 185. T h p phím t t m c đ nh nào đ c dùng đ in nghiêng m t đo n ổ ợ ắ ặ ị ượ ể ộ ạvăn b n trong Microsoft Word ? Ctrl – IảCâu 186. T nh H u Giang có v trí đ a lý th ng l u hay h l u sông ỉ ậ ị ị ở ượ ư ạ ưH u ? h l uậ ạ ưCâu 187. Does a whale lay eggs or give birth ? give birth Câu 188. Trong phân t CHử4 nguyên t C có c ng hóa tr b ng m y? 4ử ộ ị ằ ấCâu 189. T giác l i có các c p c nh đ i song song v i nhau là hình gì? ứ ồ ặ ạ ố ớHình thangCâu 190. Trong h SI, công su t đ c đo b ng đ n v gì? Wệ ấ ượ ằ ơ ịCâu 191. T nào còn thi u trong các câu th sau: “các v La Hán chùa.../ Tôi ừ ế ơ ịđ n thăm v lòng v n v ng” ? Tây Ph ngế ề ấ ươ ươ thuvienhoclieu .com Trang 8thuvienhoclieu .comCâu 192. Đ a ch n k là thi t b dùng đ xác đ nh m c đ c a hi n t ng ị ấ ế ế ị ể ị ứ ộ ủ ệ ượnào? Đ ng đ t ộ ấCâu 193. Hi n nay b nh đ c... m t ng i là m t trong nh ng nguyên ệ ệ ụ ở ắ ườ ộ ữnhân hàng đ u gây mù lòa trên th gi i ( th y tinh th )ầ ế ớ ủ ểCâu 194. Ph n l n các bài th trong t p Nh t ký trong tù c a Bác đ u làm ầ ớ ơ ậ ậ ủ ềtheo th ...( Đ ng lu t)ể ườ ậCâu 195. Chi Lăng- X ng Giang là chi n th ng c a quân dân ta tr c quânươ ế ắ ủ ướxâm l c nào? Quân Minh ượCâu 196. Bi n... đ c coi là con đ ng chi n l c v giao l u và th ng ể ượ ườ ế ượ ề ư ươm i qu c t gi a n Đ D ng và Thái Bình D ng ( Bi n Đông) ạ ố ế ữ Ấ ộ ươ ươ ểCâu 197. Theo lu t c vua Vi t Nam hi n hành, bàn c vua đ c t o t 64 ậ ờ ệ ệ ờ ượ ạ ừô, bao nhiêu ô tr ng và bao nhiêu ô đen? 32 và 32ắCâu 198. Cây đàn c truy n nào đ c miêu t trong câu hát: cung thanh là ổ ề ượ ảti ng m , cung tr m là gi ng cha” ? Đàn b u ế ẹ ầ ọ ầCâu 199. Đĩa tròn màu đ trên qu c kỳ c a Nh t B n t ng tr ng cho thiên ỏ ố ủ ậ ả ượ ưth nào trong H M t tr i? M t tr iể ệ ặ ờ ặ ờCâu 200. Ong vò v và ong b p cày là 2 cách g i khác nhau đ ch cùng m tẽ ắ ọ ể ỉ ộlo i ong, đúng hay sai? SaiạCâu 201. In North Vietnam, what season is March? SpringCâu 202. Khi tăng n ng đ ch t ph n ng, t c đ ph n ng thay đ i nh ồ ộ ấ ả ứ ố ộ ả ứ ổ ưth nào? TăngếCâu 203. Ng i c n th ph i đeo lo i th u kính nào? Kính phân kỳ ườ ậ ị ả ạ ấCâu 204. Phân s âm là phân s mà trong đó có t s ho c m u s nh n giá ố ố ử ố ặ ẫ ố ậtr nh h n ... (0)ị ỏ ơCâu 205. Hi n t ng m a d i d ng c c băng có hình dáng, kích th c ệ ượ ư ướ ạ ụ ướkhác nhau do đ i l u c c m nh t các đám mây dông gây ra đ c g i là ố ư ự ạ ừ ượ ọm a... ( đá)ưCâu 206.Câu 207. 1.Ch khi nào l c nâng c a máy bay sinh ra ...tr ng l ng máy bayỉ ự ủ ọ ượthì máy bay m i có th c t cánh. L n h n ớ ể ấ ớ ơCâu 208. Khí thoát ra kh i c c n c d i d ng b t khí khi ta cho viên ỏ ố ướ ướ ạ ọthu c s i vào c c n c là khí gì ? khí COố ủ ố ướ2Câu 209. “Đánh m t tr n s ch không kinh ng cộ ậ ạ ạCâu 210. Đánh hai tr n tan tác chim muông”ậCâu 211. Đây là câu th vi t v th tr n áp đ o c a nghĩa quân nào tr c ơ ế ề ế ậ ả ủ ướk thù ? Lam S n ẻ ơCâu 212. Nh c c có xu t x t Tây Ban Nha và có m c đ ph bi n nh t ạ ụ ấ ứ ừ ứ ộ ổ ế ấth gi i. Đó là nh c c nào?ế ớ ạ ụCâu 213. Ph c H i An, Ph c Hà N i, khu đ n tháp M S n, ố ổ ộ ố ổ ộ ề ỹ ơV nh H Long . Đâu là đ a danh ch a t ng đ c công nh n là di s n th ị ạ ị ư ừ ượ ậ ả ếgi i? Ph c Hà N iớ ố ổ ộCâu 214. V n đ ng viên c a môn th thao nào luôn đ i mũ khi thi đ u: ậ ộ ủ ể ộ ấRugby, bóng đá hay bóng chày? Bóng chày thuvienhoclieu .com Trang 9thuvienhoclieu .comCâu 215. Cây trinh n và cây x u h là 2 lo i cây khác nhau . Đúng hay sai? ữ ấ ổ ạSai Câu 216. What is the flat object with a row of teeth used for making your hair neat? CombCâu 217. “Quê ta” trong câu hát “Mùa hoa Lêkima n , quê ta mi n ở ở ềđ t đ ” n m t nh nào? Bà R a- Vũng Tàuấ ỏ ằ ở ỉ ịCâu 218. 1 t giác v a là hình ch nh t, v a là hình thoi thì th c ch t là ứ ừ ữ ậ ừ ự ấhình gì ? Hình vuông Câu 219. Trong h th ng s Lã Mã ch cái M bi u th giá tr b ng ệ ố ố ữ ể ị ị ằbao nhiêu? 1 nghìnCâu 220. Đàn piano là nh c c thu c b dây hay b gõ ? b gõạ ụ ộ ộ ộ ộCâu 221. How many stars are there in Vietnamese national flag? OneCâu 222. Đi n t vào ch tr ng: … là qu c hi u c a nhà n c phong ki n ề ừ ỗ ố ố ệ ủ ướ ết p quy n đ u tiên trong l ch s dân t c Vi t Nam? Đ i C Vi tậ ề ầ ị ử ộ ệ ạ ồ ệCâu 223. Sóng c có truy n đ c trong chân không hay không? ơ ề ượKhôngCâu 224. Đi n t vào ch tr ng: Ung th xu t hi n là do đ t bi n c a… ề ừ ỗ ố ư ấ ệ ộ ế ủtrong c u trúc t bào? Nhi m s c thấ ế ễ ắ ểCâu 225. Ai đ c coi là ng i đ u tiên công b b ng tu n hoàn các ượ ườ ầ ố ả ầnguyên t hóa h c? Menđêleepố ọCâu 226. Công nghi p gi y, công nghi p s a, công nghi p gi y đ cệ ấ ệ ữ ệ ấ ượx p lo i công nghi p n ng hay công nghi p nh ? Công nghi p nhế ạ ệ ặ ệ ẹ ệ ẹCâu 227. Đàn th p l c là tên g i khác c a lo i đàn nào? Đàn tranhậ ụ ọ ủ ạCâu 228. Ng i đ ng đ u tòa án nhân dân t i cao gi ch c v gì? ườ ứ ầ ố ữ ứ ụChánh án tòa án nhân dân t i caoốCâu 229. Đi n t vào ch tr ng: Nh ng song vô tuy n dùng đ t i ề ừ ỗ ố ữ ế ể ảcác thông tin g i là các…? Sóng mangọCâu 230. Hi p đ nh nào đ c kí k t vào năm 1954 v i m c đích khôi ệ ị ượ ế ớ ụph c hòa bình Đông D ng? Gi -ne-vụ ở ươ ơ ơCâu 231. Tr ng, đàn nguy t, đàn nh , dàn b u là nh ng nh c c trongố ệ ị ầ ữ ạ ụmôn ngh thu t truy n th ng nào? Chèoệ ậ ề ốCâu 232. Tê giác, ng a thu c b nào? B gu c lự ộ ộ ộ ố ẻCâu 233. Đi n t vào ch tr ng: Vect … cùng h ng v i m i vect ?ề ừ ỗ ố ơ ướ ớ ọ ơVect 0ơCâu 234. Qu c kì Nh t B n có nh ng màu nào? Tr ng, đố ậ ả ữ ắ ỏCâu 235. V t kính c a máy nh có tác d ng nh lo i th u kính nào? ậ ủ ả ụ ư ạ ấTh u kính h i tấ ộ ụCâu 236. What is the first odd number in the natural numbers? OneCâu 237. Bài hát Thanh niên làm theo l i Bác là bài hát chính th c c aờ ứ ủt ch c nào? Đoàn TNCS HCMổ ứCâu 238. Hi p khí đ o là tên g i khác c a môn võ nào? Aikidoệ ạ ọ ủCâu 239. L c đ a nào nh nh t th gi i ? Australiaụ ị ỏ ấ ế ớCâu 240. Lo i khí nào sinh ra trong quá trình chín c a trái cây có tác d ng ạ ủ ụkích thích trái cây mau chín? EtilenCâu 241. 2 phân th c đ c g i là ngh ch đ o c a nhau n u tích c a chúng ứ ượ ọ ị ả ủ ế ủb ng bao nhiêu? B ng 1ằ ằ thuvienhoclieu .com Trang10thuvienhoclieu .comCâu 242. Da, mang, ph i là các c quan thu c h c quan nào đ ng v t? ổ ơ ộ ệ ơ ở ộ ậH hô h p ệ ấCâu 243. Cây trinh n và cây x u h là 2 lo i cây khác nhau. Đúng hay sai? ữ ấ ổ ạSai Câu 244. 1 năm d ng l ch n c ta có th có 52 hay 53 ngày ch nh t ? ươ ị ở ướ ể ủ ậC haiảCâu 245. Cu n sách nào c a L ng Th Vinh đ c coi là cu n sách giáo ố ủ ươ ế ượ ốkhoa v Toán đ u tiên c a n c ta? (Đ i thành toán pháp)ề ầ ủ ướ ạCâu 246. Trong toán h c tên c a y u t nào trong ti ng Latinh có nghĩa là “ ọ ủ ế ố ếv t mang” ? Vectậ ơCâu 247. Theo Nguy n Du ch nào quý giá b ng 3 ch tài? Tâmễ ữ ằ ữCâu 248. “Áo nâu p h ng tr m/ Nón thúng quai thao r / Buông dài n p ướ ươ ầ ủ ếx ng thâm” l nh ng câu th miêu t lo i hình di n x ng dân gian nào? ố ầ ữ ơ ả ạ ễ ướQuan họCâu 249. How many days are there in February 2020? 29 daysCâu 250. Theo truy n t ng danh nhân nào c a n c ta t ng đ c vua Minh ề ụ ủ ướ ừ ượphong cho danh hi u “Đ i y thi n s ” nh có công ch a kh i cho Hoàng h uệ ạ ề ư ờ ữ ỏ ậnhà Minh? Tu TĩnhệCâu 251. Trong th c hành thí nghi m hóa h c khi mu n t t đèn c n ta có ự ệ ọ ố ắ ồnên th i t t ng n l a b ng mi ng không? Khôngổ ắ ọ ử ằ ệCâu 252. Cây c u nào Đà N ng có thi t k là đôi bàn tay đ l y nh ng ầ ở ẵ ế ế ỡ ấ ữnh p c u trên vách đá? C u vàngị ầ ầCâu 253. Tim c a cá voi có m y ngăn hoàn ch nh? 4ủ ấ ỉCâu 254. Nguyên t hóa h c nào đ c s d ng nhi u nh t trong vi cố ọ ượ ử ụ ề ấ ệch t o con chip vi tính? Silicế ạCâu 255. Đi n t vào ch tr ng: nh ng phích n c thông th ng ề ừ ỗ ố Ở ữ ướ ườn p phích là b ph n giúp ngăn c n s truy n nhi t ch y u b ng… ra bên ắ ộ ậ ả ự ề ệ ủ ế ằngoài? Đ i l uố ưCâu 256. Áp cao có nh h ng l n đ n n c ta? Xibiaả ưở ớ ế ướCâu 257. Trong kho tang t c ng Vi t Nam kho ng th i gian ban ụ ữ ệ ả ờngày c a tháng nào ng n đ n m c gây c m giác “ch a c i đã t i? tháng 10ủ ắ ế ứ ả ư ườ ốCâu 258. Nhà bác h c Dawin nh n xét loài v t nào là “chi c cày ọ ậ ậ ếs ng” cày đ t tr c con ng i r t lâu và còn cày đ t mãi mãi? Giun đ tố ấ ướ ườ ấ ấ ấCâu 259. Kim lo i nào đ c coi là kim lo i c a hàng không vũ tr và ạ ượ ạ ủ ụs th t trong b ng tu n hoàn là 22? Titanố ứ ự ả ầCâu 260. Múi gi s m y còn đ c g i là múi gi Đông D ng? ờ ố ấ ượ ọ ờ ươCâu 261. Theo lí thuy t thì các sân bay vũ tr nên đ t g n xích đ o ế ụ ặ ầ ạhay c c h n? Xích đ oự ơ ạCâu 262. Phong trài “ba s n sàng” trong th i kì kháng chi n ch ng ẵ ờ ế ốM đ c phát đ ng tr c tiên t nh thành nào? Hà N iỹ ượ ộ ướ ở ỉ ộCâu 263. Gi i h n đ tu i c a các v n đ ng viên tham gia th v n ớ ạ ộ ổ ủ ậ ộ ế ậh i tr - s ki n th thao do y ban Olympic qu c t t ch c là t 14 đ n ộ ẻ ự ệ ể Ủ ố ế ổ ứ ừ ếbao nhiêu tu i? 18ổ thuvienhoclieu .com Trang11thuvienhoclieu .comCâu 264. Gi i Nobel y h c 2018 đã đ c trao cho 2 nhà khoa h c ả ọ ượ ọJamesP. Allison và Tasuku Honjo nh công trình nghiên c u đi u tr căn b nh ờ ứ ề ị ệnào? Ung thưCâu 265. Chúng ta có th mài nh n các b m t kim lo i, g . Đây là ể ẵ ề ặ ạ ỗbi u hi n c a vi c t n d ng ích l i c a lo i l c ma sát nào? Ma sát tr tể ệ ủ ệ ậ ụ ợ ủ ạ ự ượCâu 266. H các đ n v đo l ng kh i l ng c c a n c ta quy c n a ệ ơ ị ườ ố ượ ổ ủ ướ ướ ửcân là bao nhiêu l ng? 8 l ngạ ạCâu 267. What does the letter “I” in the abbreviation “AI” stand for? IntelligentCâu 268. T nh nào đ ng b ng sông C u Long có 3 m t giáp bi n? ỉ ơ ồ ằ ử ặ ểCà MauCâu 269. Trong ti ng Anh khi vi t 2018 BC thì BC có nghĩa ti ng ế ế ếvi t là gì? Tr c công nguyênệ ướCâu 270. Ng i Nh t B n g i loài nào trong ngành ru t khoang là ườ ậ ả ọ ộ“th t th y tinh” s aị ủ ứCâu 271. Ng i đi u khi n ô tô mà trong máu ho c h i th có n ng ườ ề ể ặ ơ ở ồđ c n ch a v t quá 0.25mg/lít khí th thì có b x ph t hay không? Cóộ ồ ư ượ ở ị ử ạCâu 272. Heisinki is the capital city of which country? FinlandCâu 273. Ngôi sao sáng nh t trên b u tr i đêm?Đáp án: Siriusấ ầ ờCâu 274. copenhanghen (Đan M ch) có 1 b c t ng n i ti ng?Ở ạ ứ ượ ổ ếCâu 275. Đáp án: Nàng tiên cáCâu 276. Loài hoa nào là đ tài chính trong các b c tranh c a Van ề ứ ủGoh? Đáp án: Hoa h ng d ngướ ươCâu 277. Ai là ng i sáng l p ra ch nghĩa l p th trong h i ho ?ườ ậ ủ ậ ể ộ ạCâu 278. Đáp án: Picasso (b c ho “Nh ng cô gái v n Avigon”)ứ ạ ữ ườCâu 279. Ai là bi u t ng ch ng l i ch đ phân bi t ch ng t c?ể ượ ố ạ ế ộ ệ ủ ộĐáp án: Nelson MandelaCâu 280. Ai là ng i M đ n thăm VN năm 1972 đ ng h cu c ườ ỹ ế ể ủ ộ ộchi n tranh c a dân t c ta?ế ủ ộCâu 281. L c ch ph thu c vào đi m đ u đi m cu i mà ko f thu cvào ự ỉ ụ ộ ể ầ ể ố ụ ộđ ng đi?ườCâu 282. Đáp án: L c thự ếCâu 283. Tác gi “B già”?Đáp án: Mario Puzoả ốCâu 284. WC 2006 t i Đ c là WC bao nhiêu?Đáp án: 18ạ ứCâu 285. R n có m y lá ph i? Đáp án: 1ắ ấ ổCâu 286. Phong trào t t tr ng cây do Bác H phát đ ng vào năm nào? ế ồ ồ ộĐáp án: 1960Câu 287. Truy n Ki u có bao nhiêu t xuân? Đáp án: 41 v i 9 nghĩa ệ ề ừ ớkhác nhauCâu 288.Câu 289. Ai là nhà ngo i giao đ u tiên c a VN sang M ? Đáp án: Bùi Vi nạ ầ ủ ỹ ệCâu 290. Qu c kỳ c a 11 n c ĐNA có màu gì chung? Đáp án: Đố ủ ướ ỏ thuvienhoclieu .com Trang12thuvienhoclieu .comCâu 291. Bí danh c a Bác H khi Pác bó- Cao B ng? Già Thuủ ồ ở ằCâu 292. Tên th t c a chi Út T ch? Đáp án: Nguy n Th Útậ ủ ị ễ ịCâu 293. 84. C p NST ru i d m có hình gì? Đáp án: Hình queặ ở ồ ấCâu 294. 85. Trong v chèo “Quan âm th kính”, Th Kính gi trai d i ở ị ị ả ướtên gì?Đáp án: Kính TâmCâu 295. V ch ng A Ph ng i dân t c nào? Đáp án: H’Mông ợ ồ ủ ườ ộCâu 296. Ho sĩ đ c m nh danh là ông tiên tr em? Đáp án: One ạ ượ ệ ẻDisneyCâu 297. T nh nào có biên gi i dài nh t n c ta? Đáp án: Lai Châuỉ ớ ấ ướCâu 298. Khi g p Thuý Ki u, Kim Tr ng trao cho v t gì? Đáp án: ặ ề ọ ậKhăn h ngồCâu 299. Phim ng n đ u tiên c a VN tham d LHPhim qu c t ?Đáp án: ắ ầ ủ ự ố ếB n tôiạCâu 300. Ai là ng i hùng Thanh Hoá vác đ n có tr ng l ng g p đôi c ườ ạ ọ ượ ấ ơth ?Đáp án: Ngô Th Tuy nể ị ểCâu 301. What does idion “The best of both worlds” mean? Đáp án: V n c đôi đ ng.ẹ ả ườCâu 302. Ngã Ba Bông n m huy n nào c a t nh Thanh Hóa? Đáp ằ ở ệ ủ ỉán: Th ch ThànhạCâu 303. What does idion “Every Jack has his Jill” mean? Đáp án: N i nào úpồvung n yấCâu 304. Hang Con Moong n m huy n nào c a t nh Thanh Hóa? ằ ở ệ ủ ỉĐáp án: Th ch ThànhạCâu 305. Đ ng Ng c Hoàng huy n nào c a t nh Thanh Hóa? Đáp ộ ọ ở ệ ủ ỉán: Tĩnh GiaCâu 306. Trong tác ph m “Nh r ng” c a Th L khi say con h ẩ ớ ừ ủ ế ữ ổu ng cái gì? Đáp án: Ánh trăng tanốCâu 307. Ai đ c coi là tác gi c a b t đi n Hán-Nôm c nh t ượ ả ủ ộ ừ ể ổ ấVi t Nam? Đáp án: Tr nh Th Ng c Trúcệ ị ị ọCâu 308. Thành ph nào đ c coi là c nh t Tân TG? Đáp án: ố ượ ổ ấ ởThành c CaralổCâu 309. Đèo phađin là ranh gi i gi a 2 t nh nào? Đáp án: Đi n Biên ớ ữ ỉ ệvà S n LaơCâu 310. Vũ đi u truy n th ng c a đ o Hawaii? Đáp án: Đi u nh y ệ ề ố ủ ả ệ ảHulaCâu 311. 3 v nh đ c coi là đ p nh t TG bao g m: San Fancisco, Rio De ị ượ ẹ ấ ồJaneiro, và v nh nào? ịCâu 312. Đáp án: Cam Ranh- Vi t Nam Wonderwall (c a Oasis)ệ ủCâu 313. C u Hàm R ng đ c xây d ng năm nào? Đáp án: ầ ồ ượ ự1904.Đ c xây d ng l i năm 1962,khánh thành 19/5/1964ượ ự ạCâu 314. Là m t ti u thuy t c a nhà văn S n Tùng vi t v Bác H ộ ể ế ủ ơ ế ề ồt lúc sinh ra cho đ n lúc đi tìm đ ng c u n c? Đáp án: Búp sen xanhừ ế ườ ứ ướCâu 315. Th đô c a Bruney? Đáp án: Bát đa- xê ri- bê ga oanủ ủ thuvienhoclieu .com Trang13thuvienhoclieu .comCâu 316. Hành tinh to nh t trong HMT? Đáp án: M c tinhấ ộCâu 317. Vùng tr ng dâu nuôi t m l n nh t n c ta? Đáp án: Tây Nguyênồ ằ ớ ấ ướCâu 318. C u Hoàng Long Thanh Hóa đ c khánh thành vào năm ầ ở ượnào? Đáp án: 2000Câu 319. Sao ch i nào có chu kỳ g n m t tr i c a nó kho ng 76 ổ ầ ặ ờ ủ ảnăm? Đáp án: HalleyCâu 320. Tác ph m điêu kh c nào tr thành 1 trong nh ng bi u ẩ ắ ở ữ ểt ng c a Ai C p?ượ ủ ậCâu 321. Đáp án: T ng Nhân Sượ ưCâu 322. Tên m t lo i r u n i ti ng c a B Đào Nha? Đáp án: ộ ạ ượ ổ ế ủ ồR u PortoượCâu 323. : HLV c a ĐT Hàn QU c t i WC 2000?Đáp án: GussHidinkủ ố ạCâu 324. Tóc nâu môi tr m là tên ca khúc g n li n v i ca s nào?Đáp ầ ắ ề ớ ỹán: M TâmỹCâu 325. QG nào là quê h ng c a cây xoài?Đáp án: n Đươ ủ Ấ ộCâu 326. B f n hô h p c a châu ch u?Đáp án: B ngộ ậ ấ ủ ấ ụCâu 327. Ng n núi cao nh t c a Nh t B n?Đáp án: Phú Sĩọ ấ ủ ậ ảCâu 328. Loài nào thu c ngành chân kh p có s l ng đông nh t? ộ ớ ố ượ ấĐáp án: Châu Ch uấCâu 329. Nhà Thanh có bao nhiêu đ i vua? Đáp án: 13ờCâu 330. Tai c a châu ch u n m đâu? Đáp án: Kh p g i chân tr củ ấ ằ ở ớ ố ướCâu 331. Quê h ng c a cây cà phê?Đáp án: Ethopiaươ ủCâu 332. Cây cao su b t ngu n t châu l c nào?Đáp án: Châu Mĩắ ồ ừ ụCâu 333. châu Phi, chim cánh c t s ng n c nào? Đáp án: Nam PhiỞ ụ ố ở ướCâu 334. Nhà th H Dz nh tên th t là gì quê đâu?ơ ồ ế ậ ởCâu 335. Tên th t: Hà Tri u Anh quê huy n Qu ng X ng t nh Thanh ậ ệ ở ệ ả ươ ỉHóaCâu 336. B c th nào ng n nh t th gi i?ứ ư ắ ấ ế ớCâu 337. Đáp án: Do Huy-go vi t ch có 1 d u “?”ế ỉ ấCâu 338. Phim ho t hình đ u tiên c a n c ta?ạ ầ ủ ướCâu 339. Đáp án: Đáng đ i th ng cáoờ ằCâu 340. Ng i đ u tiên CM: đ ng kính chia đ ng tròn thành f n = ườ ầ ườ ườ ầnhau? Đáp án: Thales (Talét)Câu 341. Liên đoàn bóng đá Australia thu c liên đoàn bóng đá châu nào?ộCâu 342. Đáp án: Châu ÁCâu 343. Ngày kí hi p đ nh Pari?ệ ịCâu 344. Đáp án: 27/1/1973Câu 345. Ba n c có đ t li n th p h n m c n c bi n?ướ ấ ề ấ ơ ự ướ ểCâu 346. Đáp án: Hà Lan, B , Luc-xem-buaỉCâu 347. Tên th t c a nhà văn Tô Hoài?ậ ủCâu 348. Nguy n SenễCâu 349. Hành tinh có t tr ng l n nh t trong Thái D ng h ?ừ ườ ớ ấ ươ ệCâu 350. Đáp án: trái đ tấ thuvienhoclieu .com Trang14thuvienhoclieu .comCâu 351. Có 1 nh c sí đ n ch i nhà b n ko g p đã vi t m t b c th b ng ạ ế ơ ạ ặ ế ộ ứ ư ằnh c r t n i ti ng. Nh c sĩ đó là ai và tên b c th ?ạ ấ ổ ế ạ ứ ưCâu 352. Đáp án: Beethoven- g i ElyửCâu 353. Ng n núi nào đ c coi là c ng lên thiên đ ng?ọ ượ ổ ườCâu 354. Đáp án: OlympusCâu 355. N i sinh c a Beethoven?ơ ủCâu 356. Đáp án: Bohn- Đ cứCâu 357. Theo truy n thuy t, con yêu tinh nào đã m y l n ph thành do vua ề ế ấ ầ ấAn D ng V ng xây d ng?ươ ươ ư Đáp án: Con gà tr ngắCâu 358. Cu c kh i nghĩa đánh d u s thoát kh i h n 1000 năm B c thu c ộ ở ấ ự ỏ ơ ắ ộc a n c ta là cu c kh i nghĩa nào? Đáp án: Khúc Th a D (905)ủ ướ ộ ở ừ ụCâu 359. Vua B o Đ i trao n ki m vào ngày tháng năm nào?ả ạ ấ ếCâu 360. Đáp án: 30/8/1945Câu 361. Ai là tác gi c a tác ph m đ c coi là cu n bách khoa toàn th v ả ủ ẩ ượ ố ư ền c Pháp d i ch đ t b n gi a th k 19?ướ ướ ế ộ ư ả ữ ế ỉCâu 362. Đáp án: Nh ng ng i kh n kh - Victor Hugoữ ườ ố ổCâu 363. 140. Nhà văn nào đã t mình g i là “lu t s c a tri u dân” c.n ự ọ ậ ư ủ ệLênin g i ông là “t m g ng ph n ánh cách m ng Nga”?ọ ấ ươ ả ạCâu 364. Đáp án: lev TolstoiCâu 365. Khi m t ngôi sao đ t t i bán kính h p d n thì nó không còn kh ộ ạ ớ ấ ẫ ảnăng b c x nhi t n a và có tr ng tr ng l ng mãnh li t, đó là tr ng thái ứ ạ ệ ữ ườ ọ ượ ệ ạgì?Câu 366. Đáp án: L đenỗCâu 367. Năm 1957 Liên Xô phóng tàu vũ tr Sputnik 2 mang theo m t nhân ụ ộv t đ c bi t nào?ậ ặ ệCâu 368. Đáp án: Chó LaikaCâu 369. Hai ph m ch t quan tr ng nh t trong h th ng giáo lý c a Kh ngẩ ấ ọ ấ ệ ố ủ ổT là gì?ửCâu 370. Đáp án: Nhân- LễCâu 371. V th n nào đã mang l a cho loài ng i?ị ầ ử ườCâu 372. Đáp án: PrôlimêCâu 373. Theo th n tho i Hy L p thì v th n nào t o ra đàn bà?ầ ạ ạ ị ầ ạCâu 374. Đáp án: HêphaixtôxCâu 375. Tác gi cu n ti u thuy t “Bá t c Monto Cristo”?ả ố ể ế ướCâu 376. Đáp án: Victor HugoCâu 377. Cu n ti u thuy t “Cu n theo chi u gió” xu t b n l n đ u tiên ố ể ế ố ề ấ ả ầ ầvào năm nào?Câu 378. Đáp án: 1936Câu 379. Tác gi c a “cu n theo chi u gió”?ả ủ ố ềCâu 380. Đáp án: Margaret MitchellCâu 381. Ti u thuy t “Cu n theo chi u gió” d ng thành phim vào năm nào?ể ế ố ề ựCâu 382. Đáp án: 1939Câu 383. .Hi n nay LHQ có bao nhiêu n c thành viên?ệ ướ Đáp án: 192 thuvienhoclieu .com Trang15thuvienhoclieu .comCâu 384. Trong th n tho i Hy L p, v th n kh ng l có tên là gì?Đáp án: ầ ạ ạ ị ầ ổ ồTitanCâu 385. Lo i gió nào th i t áp cao c n chí tuy n v áp th p xích đ o?ạ ổ ừ ậ ế ề ấ ạCâu 386. Đáp án: Gió tín phongCâu 387. B ng tu n hoàn có t t c bao nhiêu nguyên t hoá h c?ả ầ ấ ả ố ọCâu 388. Đáp án: 109Câu 389. Đ ng Thái S n đ c gi i nh t piano qu c t Chopin vào năm ặ ơ ượ ả ấ ố ếnào?Câu 390. Đáp án: 1980Câu 391. 155. Tôn giáo c x a nh t?ổ ư ấCâu 392. Đáp án: n Đ giáoẤ ộCâu 393. Chu n chu n có bao nhiêu răng?ồ ồCâu 394. Đáp án: 16 răngCâu 395. Đ ng nào dài nh t VN?ộ ấCâu 396. Đáp án: Phong Nha- K BàngẻCâu 397. S báo đ u tiên c a t Thanh Niên ra vào th i gian nào?ố ầ ủ ờ ờCâu 398. Đáp án: 21-6-1925Câu 399. Mác Tuên là nhà th c a dòng sông nào?ơ ủCâu 400. Đáp án: Mix-xi-xi-piCâu 401. . “T th ” g m nh ng quy n nào?ứ ư ồ ữ ểCâu 402. Đáp án: Đ i h c, Trung dung,lu n ng , m nh tạ ọ ậ ữ ạ ửCâu 403. Đàn đáy có m y dây?ấ Đáp án: 3 dây.Câu 404. N u m i vĩ tuy n cách nhau 1 đ thì trên b m t qu đ a c u có ế ỗ ế ộ ề ặ ả ị ầbao nhiêu vĩ tuy n?ếCâu 405. Đáp án: 181Câu 406. Ng i Ai c p c x a g i vua là Paraon, pharaon có nghĩa là gì?ườ ậ ổ ư ọCâu 407. Đáp án: Ngôi nhà l nớCâu 408. Trong th i kì chi m h u nô lê, các qu c gia ph ng Tây ch nô ờ ế ữ ở ố ươ ủg i nô l là gì?ọ ệCâu 409. Đáp án: Nh ng công c bi t nóiữ ụ ếCâu 410. Th i gian VN gia nh p Asean?ờ ậCâu 411. Đáp án: 28-7-1995Câu 412. Vi t nam là thành viên c a APEC năm nào? Đáp án: 1998ệ ủCâu 413. Nguyên lí chuy n d ch cân b ng trong hóa h c mang tên ai? Đáp ể ị ằ ọán: L xat liê(Pháp)ơ ơCâu 414. Mô hình hành tinh nguyên t do ai đ ra? Đáp án: R d pho : Boử ề ơ ơCâu 415. Ai là ng i đ u tiên v qu c kỳ VN? Đáp án: th y giáo Nguy n ườ ầ ẽ ố ầ ễH u Ti nữ ếCâu 416. Ng i ta vi t 1975BC thì BC có nghĩa là gì? Đáp án: Before Chist ườ ế(Tr c Công nguyên)ướCâu 417. Câu 1002 T i sao sao ch i l i có đuôi? Đáp án: Do áp su t ạ ổ ạ ấc a gió m t tr iủ ặ ờCâu 418. C u t o ch y u c a sao ch i?ấ ạ ủ ế ủ ổ thuvienhoclieu .com Trang16thuvienhoclieu .comCâu 419. Đáp án: BăngCâu 420. T i tâm c u m t tr i có P t ng h p h t nhân chuy n hoá Hiđrô ạ ả ặ ờ Ư ổ ợ ạ ểthành ch t nào?ấCâu 421. Đáp án: HêliCâu 422. Hãy k tên t đ i M nhân c a Trung Qu c?ể ứ ạ ỹ ủ ốCâu 423. Đáp án: Điêu thuy n;D ng Quý Phi; V ng Chiêu ề ươ ươQuân;Tây ThiCâu 424. Năm nào là năm n c ta l y danh hi u tr ng nguyên, bãng ướ ấ ệ ạnhãn,thám hoa?Câu 425. Đáp án: 1247Câu 426. Ngôi sao nào mang tên c a v th n đ a tin trong th n tho i ủ ị ầ ư ầ ạHy L p? ạCâu 427. Đáp án: MercuryCâu 428. Lo i v t li u ng i ta th ng dùng trong công nghi p s n xu t ạ ậ ệ ườ ườ ệ ả ấthu tinh?ỷCâu 429. Đáp án: Cát tr ngắCâu 430. Thi t b dùng đo l ng m a trên m t đ t g i là gì?ế ị ượ ư ặ ấ ọCâu 431. Đáp án: Vũ k (Thùng đo m a)ế ưCâu 432. Công ngh nào c a th p k 60 c a máy tính làm đã làm ch n g n ệ ủ ậ ỷ ủ ố ọh n, nhanh h n, nh h n, r h n? Đáp án: Công ngh bán d nơ ơ ỏ ơ ẻ ơ ệ ẫCâu 433. Con đ ng đi t Đ i Tây D ng qua đ a trung h i đ n n Đ ườ ừ ạ ươ ị ả ế Ấ ộqua bi n nào?ểCâu 434. Đáp án: Bi n Để ỏCâu 435. S ph c a Tôn ng không th ng g i c u ta là gì? Đáp án: Tôn ư ụ ủ ộ ườ ọ ậhành giảCâu 436. Th y trò đ ng tăng ph i tr i qua bao nhiêu ki p n n? Đáp án: 81ầ ườ ả ả ế ạCâu 437. C u th ghi đ c nhi u bàn th ng nh t trong các vòng CK World ầ ủ ượ ề ắ ấCup là ai?Câu 438. Đáp án: Ronaldo (15bàn)Câu 439. Th đô nào châu Âu n m trên 96 hòn đ o đ c n i v i nhau b iủ ở ằ ả ượ ố ớ ởg n 300 cây c u?ầ ầCâu 440. Đáp án: AmxtecdamCâu 441. Ngày 25/4/1953, gi i sinh h c kinh ng c vì m t phát ki n vĩ đ i. ớ ọ ạ ộ ế ạĐó là m t công trình ng n nh t ch có v n v n 900 t in đúng m t trang trên ộ ắ ấ ỉ ẻ ẹ ừ ột p chí T nhiên. Bài báo mang tên “C u trúc phân t c a các axit nucleic”. ạ ự ấ ử ủAi là ng i đã vi t bài báo đó?ườ ếCâu 442. Đáp án: Oatxon và CricCâu 443. Kh i nghĩa Trà B ng-Quãng Ngãi di n ra vào th i gian nào?ở ồ ễ ờCâu 444. Đáp án: 28/8/1959Câu 445. Quân l nh s 1 đ c phát vào ngày tháng năm nào?ệ ố ượCâu 446. Đáp án: 13/8/1945 thuvienhoclieu .com Trang17thuvienhoclieu .comCâu 447. Ngày 25/10, quân kh i nghĩa đã t n công cung đi n mùa đông- n i ở ấ ệ ơn náu cu i cùng c a chính ph t s n, cách m ng tháng 10 Nga đã th ng ẩ ố ủ ủ ư ả ạ ắl i vĩ đ i. S ki n đó di n ra th.ph nào?ợ ạ ự ệ ễ ở ốCâu 448. Đáp án: PetrogratCâu 449. Tên m t bài th c a Nguy n Khuy n đ c gieo b ng v n ao: ộ ơ ủ ễ ế ượ ằ ầTr i thu xanh ng t m y t ng cao- Cành trúc l ph gió h t hiu.ờ ắ ấ ầ ơ ơ ắCâu 450. Đáp án: Thu v nhịCâu 451. Hai chi n tr n châu Âu cách nhau 10 năm có liên quan t i s ế ậ ở ớ ốph n c a m t v t ng n i ti ng, m t đã mang tên tu i ông đ n đ nh cao ậ ủ ộ ị ướ ổ ế ộ ổ ế ỉc a vinh quang-m t đã k t thúc s nghi p c a ông m t cách thê th m. Ông ủ ộ ế ự ệ ủ ộ ảlà ai? Đáp án: NapoleongCâu 452. Nguy n Trãi liên quan t i v án n i ti ng nào?ễ ớ ụ ổ ếCâu 453. Đáp án: L Chi Viên 1442ệCâu 454. Trên tay c a Lý Công U n khi sinh ra đã có 4 ch son, đó là 4 ch ủ ẩ ữ ữnào?Câu 455. Đáp án: S n hà xã t cơ ắCâu 456. B lu t đ u tiên c a n c ta? Đáp án: Hình th - Lý Thái Tôngộ ậ ầ ủ ướ ưCâu 457. 1 tr n bóng r thông th ng g m bao nhiêu hi p đ u? 4 hi pậ ổ ườ ồ ệ ấ ệCâu 458. Vĩ tuy n 17 ch y ngang qua đ a ph n t nh nào c a n c ta? Đáp ế ạ ị ậ ỉ ủ ướán: Quãng TrịCâu 459. Ra đ i năm 1952 và đ c s d ng r t ph bi n trong chi n d ch ờ ượ ử ụ ấ ổ ế ế ịĐi n Biên Ph , lo i d ng c n u ăn n i ti ng này đ c mang tên ng i chệ ủ ạ ụ ụ ấ ổ ế ượ ườ ết o ra nó. Đó là công c nào?ạ ụCâu 460. Đáp án: B p Hoàng C mế ầCâu 461. Ông đ ti n sĩ th i Lê, ng i đ i g i ông là Tr ng Bùng. Ông là ỗ ế ờ ườ ờ ọ ạai?Câu 462. Đáp án: Phùng Kh c KhoanắCâu 463. Các n n văn minh c đ i c a ng i Actezcs, Mayan đã t ng phát ề ổ ạ ủ ườ ừtri n và h ng th nh n i mà ngày nay là n c nào?ể ư ị ở ơ ướCâu 464. Đáp án: MêhicôCâu 465. Đ t rét mu n cu i cùng vào tháng ba mi n B c g i là gì?ợ ộ ố ở ề ắ ọCâu 466. Đáp án: Rét nàng BânCâu 467. T khi loài ng i ra đ i cho đ n nay l ng th c luôn là m t trong ừ ườ ờ ế ươ ự ộnh ng v n đ đ c quan tâm hàng đ u c a nhân lo i. Đ gi i quy t v n đữ ấ ề ượ ầ ủ ạ ể ả ế ấ ềnày, các nhà khoa h c quy t tâm th c hi n m t cu c cách m ng trong lĩnh ọ ế ự ệ ộ ộ ạv c tr ng tr t. Cu c cách m ng y mang tên gì ?ự ồ ọ ộ ạ ấCâu 468. Đáp án: Cách m ng xanhạCâu 469. 218. T bào nào dài nh t?ế ấCâu 470. Đáp án: T bào th n kinhế ầCâu 471. 219: V n đ ng viên d n đ u cu c b u ch n v n đ ng viên tiêu ậ ộ ẫ ầ ộ ầ ọ ậ ộbi u c a Vi t Nam năm 2007 là v n đ ng viên nào?ể ủ ệ ậ ộCâu 472. Đáp án: Tr ng Thanh H ngươ ằ thuvienhoclieu .com Trang18thuvienhoclieu .comCâu 473. 220:Ch t khí sinh ra do th c v t b phân hu trong đi u ki n thi u ấ ự ậ ị ỷ ề ệ ếkhông khí, th ng có trong bùn ao, h m m than là khí ….?ườ ầ ỏCâu 474. Đáp án: Metan (CH4)Câu 475. 221:Đó là ng i đ t gi i xu t s c nh t trong cu c thi h c sinh ườ ạ ả ấ ắ ấ ộ ọgi i văn l p 10 toàn mi n B c năm h c 1969-1970, nguyên là sinh viên xu t ỏ ớ ề ắ ọ ấs c khoa Toán – C tr ng Đ i h c T ng h p Hà N i, nh p ngũ năm 1971, ắ ơ ườ ạ ọ ổ ợ ộ ậhy sinh năm 1972 khi ch a đ y 10 tháng tu i quân và 20 tu i đ i. Đó là tác ư ầ ổ ổ ờgi c a nh ng dòng ch : “… tôi ao c r ng ngày mai, nh ng trang gi y ả ủ ữ ữ ướ ằ ữ ấcòn l i đ ng sau s toàn là nh ng dòng vui v và đông đúc đ ng đ tr ng ạ ằ ẽ ữ ẻ ừ ể ốtr i và bí n nh nh ng trang gi y này.” Đó là ai?ả ẩ ư ữ ấCâu 476. Đáp án: Nguy n Văn Th cễ ạCâu 477. 222 “Ngũ Qu ng” là tên mà tri u đình nhà Nguy n dùng đ g i 5 ả ề ễ ể ọt nh x a: Qu ng Bình, Qu ng Ngãi, Quãng Tr , Quãng Nam và Qu ng Đ c. ỉ ư ả ả ị ả ứQu ng Đ c ngày nay là t nh nào? Đáp án: Th a Thiên Huả ứ ỉ ừ ếCâu 478. 223: Tác ph m truy n ng n nào đã k t thúc b ng câu “Tiên s anh ẩ ệ ắ ế ằ ưTào Tháo”? Đáp án: Đôi m tắCâu 479. 224:Ngày 11/3/1945 là ngày kh i nghĩa Ba T , đánh d u 1 c t m cở ơ ấ ộ ốquan tr ng trong vi c phát tri n các l c l ng cách m ng Mi n Trung. ọ ệ ể ự ượ ạ ở ềV y Ba T là đ a danh thu c t nh nào?ậ ơ ị ộ ỉCâu 480. Đáp án: Quãng NgãiCâu 481.Câu 482. 225 Gi i h n th ng bi n c a m t ki u gen g i là gì?ớ ạ ườ ế ủ ộ ể ọCâu 483. Đáp án: M c ph n ngứ ả ứCâu 484. 226 :Hãy cho bi t t h p phím t t dùng đ phóng to ký t đã ế ổ ợ ắ ể ựch n?ọCâu 485. Đáp án: < Ctrl + Shift + > ho c( Ctrl + ] )ặCâu 486. 227:Nhà văn Cesvantes tác gi c a tác ph m “Don Quijote – chàng ả ủ ẩhi p sĩ tái ba x Mantra” là ng i nu c nào? Đáp án: Tây Ban Nhaệ ứ ườ ớCâu 487. 228: Th y tri u hình thành do l c h p d n gi a:ủ ề ự ấ ẫ ữCâu 488. Đáp án: Trái Đ t và M t Trăngấ ặCâu 489. 229: Ng i ta m nh danh ngu n năng l ng nào là Than đá xanh?ườ ệ ồ ượCâu 490. Đáp án: GióCâu 491. 230: Đèn kéo quân quay đ c là nh vào hi n t ng gì?ượ ờ ệ ượCâu 492. Đáp án: Đ i l u không khíố ưCâu 493. 231: Đ o Greenland thu c ch a quy n c a n c nàoả ộ ủ ề ủ ướCâu 494. Đáp án: Đan M chạCâu 495. 232: Th y đi n Thác Bà đ c xây trên con sông nàoủ ệ ượCâu 496. Đáp án: Sông Ch yảCâu 497. 233: Khu kinh t Dung Qu t n m t nh nàoế ấ ằ ở ỉCâu 498. Đáp án: Qu ng NgãiảCâu 499. 234: “Chu n chu n đ p n c” là ch hi n t ng chu n chu n làmồ ồ ạ ướ ỉ ệ ượ ồ ồgìCâu 500. Đáp án: Đ tr ngẻ ứ thuvienhoclieu .com Trang19thuvienhoclieu .comCâu 501. 235: Ai là c u th duy nh t t ng l p 2 hattrick t i 1 kỳ EURO?ầ ủ ấ ừ ậ ạCâu 502. Đáp án: Micheal Platini(Pháp)Câu 503. 236:. Đ t n c nào có 2 th đô:ấ ướ ủCâu 504. Đáp án: YemenCâu 505. 237: Qu c gia nào tham d nhi u kỳ EURO nh t ?ố ự ề ấCâu 506. Đáp án: Đ c ( 8 l n)ứ ầCâu 507. 238: Ph n chuy n đ ng trong đ ng c g i là gì?ầ ể ộ ộ ơ ọCâu 508. Đáp án: RotoCâu 509. 239: Nh t B n bao g m bao nhiêu đ o chínhậ ả ồ ảCâu 510. Đáp án: 4Câu 511. 240: Khi nào thì m t tr i chi u vuông góc v i Trái đ tặ ờ ế ớ ấCâu 512. Đáp án: Xuân phân; Thu phânCâu 513. 241 V n Qu c gia đ u tiên c a Vi t Nam Đáp án: Cúc Ph ngườ ố ầ ủ ệ ươCâu 514. 242: Ai là ng i phát hi n ra t bào th c v t đ u tiên:ườ ệ ế ự ậ ầCâu 515. Đáp án: Robert Hook(năm 1665)Câu 516. 243: Quá trình sinh t ng h p protein di n ra b ph n nào trong ổ ợ ễ ở ộ ật bào?ếCâu 517. Đáp án: RiboxomCâu 518. 244: Ngày nào là ngày t ng tuy n c đ u tiên khi n c nhà th ng ổ ể ử ầ ướ ốnh t?ấCâu 519. Đáp án: 25/4/1976Câu 520. 245: Y u t chính t o nên sóng bi n là gì?ế ố ạ ểCâu 521. Đáp án: GióCâu 522. 246: Who is the “King of Pop” (dùng tu n 2 tháng 1)ầCâu 523. Đáp án: M. JacksonCâu 524. 247: PônPôt m đ u xâm l c biên gi i tây nam n c ta vào ngày ở ầ ượ ớ ướtháng năm nào?Câu 525. Đáp án: 22/12/1978Câu 526. 248: Đ i tuy n qu c gia nào l n đ u tiên áp d ng chi n thu t ộ ể ố ầ ầ ụ ế ậbóng đá t ng l c ?ổ ựCâu 527. Đáp án: Hà LanCâu 528. 249: IOC là tên vi t t t c a t ch c nào?ế ắ ủ ổ ứCâu 529. Đáp án: U ban Olympic qu c t (thành l p năm 1894)ỷ ố ế ậCâu 530. 250: V vua l p Qu c T giám năm 1076ị ậ ố ửCâu 531. Đáp án: Lý Nhân TôngCâu 532. 251: Tên th ng g i c a KMnO4ườ ọ ủCâu 533. Đáp án: Thu c tímốCâu 534. 252: Tên viên t ng Pháp đánh thành Hà N i l n th haiướ ộ ầ ứCâu 535. Đáp án: RiviereCâu 536. 253: Âm thanh có t n s l n h n 20KHz g i là gì?ầ ố ớ ơ ọCâu 537. Đáp án: Siêu âmCâu 538. 254: Ch th “Nh t Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta” ỉ ị ậ ắ ộ ủđ c phát ra vào ngày nào?ượ thuvienhoclieu .com Trang20thuvienhoclieu .comCâu 539. Đáp án: 12/3/1945Câu 540. 255: S ki n bu c M ph i tham chi n t i Chi n tranh th gi i 2ự ệ ộ ỹ ả ế ạ ế ế ớCâu 541. Đáp án: Trân Châu C ng(7/12/1941)ảCâu 542. 256: Kim t tháp b ng kính có n i nào n c Pháp?ự ằ ở ơ ở ướCâu 543. Đáp án: Vi n b o tàng Lurveệ ảCâu 544. 257: Chu Văn An làm quan d i th i nào:ướ ờCâu 545. Đáp án: Tr n Minh TôngầCâu 546. 258:. “Lu n ng ” là t ng h p các l i d y c a aiậ ữ ổ ợ ờ ạ ủCâu 547. Đáp án: Kh ng Tổ ửCâu 548. 259: N c c ng là n c ch a nhi u ion Mg2+ và ?ướ ứ ướ ư ềCâu 549. Đáp án: Ca2+Câu 550. 260: Th Haiku là th th đ c tr ng c a n c nàoơ ể ơ ặ ư ủ ướCâu 551. Đáp án: Nh t B nậ ảCâu 552. 261: K o m ch nha làm t nguyên li u gìẹ ạ ừ ệCâu 553. Đáp án: M m lúaầCâu 554. 262: Thành ph v i nh ng con kênh nhân t o, b i c nh c a t a ố ớ ữ ạ ố ả ủ ựgame “Assassin’s Creed II”Câu 555. Đáp án: VeniceCâu 556. 263: H n c ng t l n nh t Đông Nam Áồ ướ ọ ớ ấCâu 557. Đáp án: Bi n hể ồCâu 558. 264: Casablanca là thành ph c a n c nàoố ủ ướCâu 559. Đáp án: Ma r cốCâu 560. 265: S thi “Iliat và O - đi – xê” do ai vi t:ử ếCâu 561. Đáp án: HomereCâu 562. Tác ph m n i ti ng nh t c a Hector Malotẩ ổ ế ấ ủCâu 563. Đáp án: Không gia đìnhCâu 564. Ch t hóa h c nào trong kem đánh răng giúp cho nó luôn d ng mấ ọ ở ạ ẩCâu 565. Đáp án: GlixerinCâu 566. Xuân Di u đã nh n xét v bài th này c a Nguy n Khuy n nh ệ ậ ề ơ ủ ễ ế ưsau “Đi n hìnhểCâu 567. h n c cho mùa thu c a làng c nh Vi t Nam” Đáp án: Thu đi uơ ả ủ ả ệ ếCâu 568. Ng i Vi t Nam t ng t ch i gi i Nobel Hòa Bình năm 1973ườ ệ ừ ừ ố ảCâu 569. Đáp án: Lê Đ c Thứ ọCâu 570. 270 Nhà th đ c xem là chi c g ch n i gi a văn h c trung đ i vàơ ượ ế ạ ố ữ ọ ạhi n đ i Vi t Namệ ạ ệCâu 571. Đáp án: T n ĐàảCâu 572. Phân bi t d u m bôi tr n và m đ ng v t b ngệ ầ ỡ ơ ỡ ộ ậ ằCâu 573. Đáp án: BazoCâu 574. Tác gi c a t p tùy bút “Hà N i 36 ph ph ng”ả ủ ậ ộ ố ườCâu 575. Đáp án: Th ch LamạCâu 576. Lo i gang dùng đ luy n thépạ ể ệCâu 577. Đáp án: Gang tr ngắCâu 578. thuvienhoclieu .com Trang21thuvienhoclieu .comCâu 579. Trong bài th “Đêm nay Bác không ng ”, Bác th ng “Đoàn ... ơ ủ ươđêm nay ng ngoài r ng” Đáp án: Dân côngủ ừCâu 580. T nào còn thi u trong bài th "Ng i đi tìm hình c a n c" :ừ ế ơ ườ ủ ướCâu 581. Gi c n c đu i xong r i. Tr i xanh thành ti ng hát .......... theo ặ ướ ổ ồ ờ ếtrăng vào phòng ngủCâu 582. Công nhân Nh ng k quê mùa đã thành tri th c Tăm t i c n lao ữ ẻ ứ ố ầnay hoá nh ng anh hung” Đáp án: Đi nữ ệCâu 583. Ngày 5/6 hàng năm đ c Liên h p qu c ch n làm "Ngày………ượ ợ ố ọth gi i".ế ớCâu 584. Đáp án: Môi tr ngườCâu 585. Đ i v ng ch C m, ch Nhà Trò... là các nhân v t trong tác ạ ươ Ế ố ị ậph m n i ti ng cho thi u nhi nào?ẩ ổ ế ếCâu 586. Đáp án: D Mèn phiêu l u kýế ưCâu 587. Sau khi m c b nh nan y, thi sĩ Hàn M c T đã coi mình nh ắ ệ ặ ử ưm t…………x u s b sộ ấ ố ị ốCâu 588. ph n đ y oan nghi t đày vào l.nh cung:”Ngoài kia xuân đã th m ậ ầ ệ ắhay ch a?/Tr i trong đây ch ng có mùa,?/Không có ni m trăng và ý ư ờ ở ẳ ềnh c/Có nàng ……..nh th ng vua”.ạ ớ ươCâu 589. Đáp án: Cung nữCâu 590. Linh v t c a SEA Games 25 t i Lào:ậ ủ ạCâu 591. Đáp án: VoiCâu 592. “B n dây nh khóc nh than- Khi n ng i trên ti c cũng tan nát ố ư ư ế ườ ệlòng”. Câu 593. Thuý Ki u đánh đàn cho ai nghe?ềCâu 594. Đáp án: Thúc Sinh và Ho n Thạ ưCâu 595. Ng i Châu Á đ u tiên đo t gi i Nobel văn h cườ ầ ạ ả ọCâu 596. Đáp án: Tagor( 1913 v i t p th Dâng)ớ ậ ơCâu 597. Trong bài th “Sông l p”, Tú X ng đã nghe th y ti ng gì mà ơ ấ ươ ấ ết ng ti ng g i đò:ưở ế ọCâu 598. Đáp án: Ti ng ch kêuế ếCâu 599. B c tranh “Bác H v i thi u nhi ba mi n Trung, Nam, B c” c a ứ ồ ớ ế ề ắ ủh a sĩ Di p Minh Châu v b ng gì?ọ ệ ẽ ằCâu 600. Đáp án: MáuCâu 601. Tên vi t t t c a liên đoàn bóng đá châu Á?ế ắ ủCâu 602. Đáp án: AFC( thành l p năm 1954)ậCâu 603. M t năm có bao nhiêu gi i Grand Slam (qu n v t) đ c t ch cộ ả ầ ợ ượ ổ ứCâu 604. Đáp án: 4Câu 605. Hi p đ nh t do th ng m i B c M :ệ ị ự ươ ạ ắ ỹCâu 606. Đáp án: NAFTACâu 607. Chiêu Thi n t Láng Th ng, qu n Đ ng Đa, Hà N iề ự ở ượ ậ ố ộCâu 608. Đáp án: Chùa LángCâu 609. Chi c cúp bóng đá lâu đ i nh t n c Anhế ờ ấ ướCâu 610. Đáp án: FA thuvienhoclieu .com Trang22thuvienhoclieu .comCâu 611. Năm cao trào c a phong trào Đ ng kh iủ ồ ởCâu 612. Đáp án: 1960Câu 613. H đi u hành đ u tiên mà IBM đ a ra cho máy tính cá nhânệ ề ầ ưCâu 614. Đáp án: MS – DOSCâu 615. Ngày 20 tháng 6 năm 1815, t i ngo i ô thành ph .....c a n c B , ạ ạ ố ủ ướ ỉliên quânCâu 616. ch ng Pháp đã phát đ ng cu c ti n công mãnh li t vào quân đ i ố ộ ộ ế ệ ộPháp do Napoleon ch huy. Tr n thua k t thúc s nghi p Napoleno.ỉ ậ ế ự ệCâu 617. Đáp án: WaterlooCâu 618. Sông ngăn cách th i kỳ Đàng Trong và Đàng Ngoài:ờCâu 619. Đáp án: Sông Gianh( Qu ng Bình)ở ảCâu 620. "Ai t vãn" là bài th c a công chúa Lê Ng c Hân, th ng khóc ư ơ ủ ọ ươch ng là vuaồCâu 621. ..............., g m 164 câu, vi t theo th song th t l c bát, đ c ồ ế ể ấ ụ ượnhi u ng i truy n t ngề ườ ề ụCâu 622. Đáp án: Nguy n Huễ ệCâu 623. Năm 1831 v vua này đã đ i tên Thăng Long thành Hà N iị ổ ộCâu 624. Đáp án: Minh M ngạCâu 625. Nh c c nào có xu t x t Tây Ban Nha và có m c đ ph bi n ạ ụ ấ ứ ừ ứ ộ ổ ếnh t th gi i? Đàn guitarấ ế ớCâu 626. Trong thành ph n hóa h c ch y u c a tro b p có nguyên t kim ầ ọ ủ ế ủ ế ốlo i nào?ạCâu 627. Đáp án: K thuvienhoclieu .com Trang23

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận