Tuyển chọn 600 câu hỏi ôn thi Olympia năm 2022 mới nhất (có đáp án)

606 7

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #olympia#ôn thi olympia#ôn thi

Mô tả chi tiết

600 câu hỏi luyện thi Olympia năm 2022 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 25 trang.

600 CÂU HỎI LUYỆN THI OLYMPIA CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. Vật nào sau đây là nguồn sáng: Mặt trăng, quyển sách, Mặt trời, Sao Kim? – Mặt trời

Câu 2. Trong tập hợp các số nguyên, số nào là bội số chung của tất cả các số khác? – số 0

Câu 3. Thành phố nào là bối cảnh chính của các bộ phim: Quả tim máu, Tháng năm rực rỡ, Khúc hát mặt trời? Đà lạt

Câu 4. Hai vecto … với nhau khi và chỉ khi tích vô hương của chúng bằng 0. – vuông góc

Câu 5. Quyển kinh duy nhất của Đạo Hồi tên là gì? Kinh Koran (Qu’ran)

Câu 6. Bài thơ “Qua Đèo Ngang” được viết theo thể thơ nào? Thất ngôn Bát cú

Câu 7. When was the last time the Vietnam National Football team won the AFF Cup? 2018

Câu 8. Trong môn bóng bàn, mỗi tay vợt luân phiên giao bóng sau mỗi bao nhiêu điểm (trong trận đấu 11 điểm)? 2 điểm

Câu 9. Điện trở suất của chất bán dẫn thay đổi thế nào khi nó bị chiếu ánh sáng thích hợp? Giảm

Câu 10. Hình ảnh bó lúa trên lá cờ ASEAN được ghép từ bao nhiêu thân cây lúa? 10

Câu 11. Where does Sushi originate from? Japan

Câu 12. Trong ca khúc “Rước đèn Tháng Tám”, loại đèn nào xuất hiện đầu tiên? Đèn Ông sao

Nội dung

thuvienhoclieu .com600 CÂU H I LUY N THI OLYMPIA CÓ ĐÁP ÁNỎ ỆCâu 1. V t nào sau đây là ngu n sáng: M t trăng, quy n sách, M t tr i, Sao ậ ồ ặ ể ặ ờKim? – M t tr iặ ờCâu 2. Trong t p h p các s nguyên, s nào là b i s chung c a t t c các s ậ ợ ố ố ộ ố ủ ấ ả ốkhác? – s 0ốCâu 3. Thành ph nào là b i c nh chính c a các b phim: Qu tim máu, Tháng ố ố ả ủ ộ ảnăm r c r , Khúc hát m t tr i? Đà l tự ỡ ặ ờ ạCâu 4. Hai vecto … v i nhau khi và ch khi tích vô h ng c a chúng b ng 0. – ớ ỉ ươ ủ ằvuông gócCâu 5. Quy n kinh duy nh t c a Đ o H i tên là gì? Kinh Koran (Qu’ran)ể ấ ủ ạ ồCâu 6. Bài th “Qua Đèo Ngang” đ c vi t theo th th nào? Th t ngôn Bát cúơ ượ ế ể ơ ấCâu 7. When was the last time the Vietnam National Football team won the AFF Cup? 2018Câu 8. Trong môn bóng bàn, m i tay v t luân phiên giao bóng sau m i bao nhiêu ỗ ợ ỗđi m (trong tr n đ u 11 đi m)? 2 đi mể ậ ấ ể ểCâu 9. Đi n tr su t c a ch t bán d n thay đ i th nào khi nó b chi u ánh sáng ệ ở ấ ủ ấ ẫ ổ ế ị ếthích h p? Gi mợ ảCâu 10. Hình nh bó lúa trên lá c ASEAN đ c ghép t bao nhiêu thân ả ờ ượ ừcây lúa? 10Câu 11. Where does Sushi originate from? JapanCâu 12. Trong ca khúc “R c đèn Tháng Tám”, lo i đèn nào xu t hi n đ u ướ ạ ấ ệ ầtiên? Đèn Ông saoCâu 13. Giá tr Đ Âm đi n c a các nguyên t các nguyên t trong các ị ộ ệ ủ ử ốnhóm A bi n đ i th nào theo chi u đi n tích h t nhân tăng? Gi m d nế ổ ế ề ệ ạ ả ầCâu 14. … là s k t h p gi a m t giao t đ c và m t giao t cái t o thànhự ế ợ ữ ộ ử ự ộ ử ạm t h p t . – Th tinhộ ợ ử ụCâu 15. S electron và s proton trong m t nguyên t b ng nhau. Đúng hayố ố ộ ử ằsai? – ĐúngCâu 16. “Đam Săn” là b s thi c a dân t c? Ê-đêộ ử ủ ộCâu 17. Bài hát sau vi t v mùa xuân c a t nh thành nào? – Thành ph H ế ề ủ ỉ ố ồChí MinhCâu 18. Đo n th sau vi t v v Thánh nào?ạ ơ ế ề ị“S v tâu tr c thiên đìnhứ ề ướG m vàng ng a s t đ binh ti n vàoươ ự ắ ề ếTr n mây theo ng n c đàoậ ọ ờRa uy s m sét, n a chi u gi c tan.”ấ ử ề ặ- Thánh GióngCâu 19. Trong quá trình đ ng tích, tr ng thái ch t khí có thay đ i hay ẳ ạ ấ ổkhông? CóCâu 20. T ch c Hi p c B c Đ i Tây D ng có tên vi t tăt Ti ng Anh ổ ứ ệ ướ ắ ạ ươ ế ếlà gì? NATO thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comCâu 21. Kim lo i nào d c tìm ra mu n nh t trong 3 kim lo i sau: Đ ng, ạ ượ ộ ấ ạ ồNhôm, S t? NhômắCâu 22. Sóng âm truy n đ c trong môi tr ng nào? R n, l ng, khíề ượ ườ ắ ỏCâu 23. Nhu đ o là tên g i c a môn võ nào? Judoạ ọ ủCâu 24. Nhà máy th y đi n S n La n m trên dòng sông nào? Sông Đàủ ệ ơ ằCâu 25. Cách nh c di nh c l i t ng ho c câu khi nói ho c vi t đ c g i ắ ắ ạ ừ ữ ặ ặ ế ượ ọlà gì? Đi p ngệ ữCâu 26. … là đ n v c u t o và cũng là đ n v ch c năng c a c th . – T ơ ị ấ ạ ơ ị ứ ủ ơ ể ếbàoCâu 27. Kinh tuyên g c đi ngang qua đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ốthu c n c nào? Anhộ ướCâu 28. Trong ph n ng, ch t xúc tác có th làm thay đ i t c đ ph n ngả ứ ấ ể ổ ố ộ ả ứnh ng không tham gia ph n ng. Đúng hay sai? Đúngư ả ứCâu 29. Theo truy n thuy t, v danh s nào t ng d y c Th y th n? Chu ề ế ị ư ừ ạ ả ủ ầVăn AnCâu 30. Th y Sĩ và Vatican là hai qu c gia có qu c kì hình… - vuôngụ ố ốCâu 31. Đ ng mà m t ch t đi m v ch ra trong quá trình chuy n đ ng g iườ ộ ấ ể ạ ể ộ ọlà gì? Qu đ oỹ ạCâu 32. Mu n nhân m t đ n th c v i m t đa th c, ta nhân đ n th c v i ố ộ ơ ứ ớ ộ ứ ơ ứ ớt ng h ng t c a đa th c r i c ng các… v i nhau – tíchừ ạ ử ủ ứ ồ ộ ớCâu 33. Lo i đ t nào ph nh t Tây Nguyên? Đ t đ bazanạ ấ ổ ấ ở ấ ỏCâu 34. Gi i th ng “Cánh di u vàng” Vi t Nam đ c trao cho lĩnh v c ả ườ ề ở ệ ượ ựngh thu t nào? Đi n nhệ ậ ệ ảCâu 35. Tim b m máu theo 1 chi u t tâm nhĩ vào tâm th t và t tâm th t ơ ề ừ ấ ừ ấvào … - Đ ng m chộ ạCâu 36. Đ i v i hàm s trùng ph ng, …là tr c đ i x ng c a đ th hàm ố ớ ố ươ ụ ố ứ ủ ồ ịs . – Tr c tungố ụCâu 37. V n lý tr ng thành có năm trong 7 kì quan c a th gi i c đ i ạ ườ ủ ế ớ ổ ạkhông? KhôngCâu 38. Bài th thu c th Th t ngôn bát cú Đ ng lu t có b c c g m ơ ộ ể ấ ườ ậ ố ụ ồb n ph n nào? Đ , th c, lu n, k tố ầ ề ự ậ ếCâu 39. Which animal is the symbol of WWF? PandaCâu 40. Trong m t tr n đ u bóng đá, c u th v tri nào có trang ph c ộ ậ ấ ầ ủ ở ị ụkhác màu so v i các c u th khác trong cùng đ i? Th mônớ ầ ủ ộ ủCâu 41. H SI có bao nhiêu đ n v c b n? 7ệ ơ ị ơ ảCâu 42. Which fruit is popular in Halloween? PumpkinCâu 43. Nhà so n nh c n i ti ng Chopin là ng i n c nào? Ba Lanạ ạ ổ ế ườ ướCâu 44. 2021 là d p k ni m bao nhiêu năm ngày Ch t ch H Chí Minh ra ị ỉ ệ ủ ị ồL i kêu g i thi đua ái qu c?ờ ọ ố 73 năm thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 45. Th ng nh t là tên g i c a nh ng đoàn tàu ch khách trên tuy n ố ấ ọ ủ ữ ở ếđ ng s t có đi m đ u là thành ph Hà N i và đi m cu i là thành ph … - ườ ắ ể ầ ố ộ ể ố ốH Chí MinhồCâu 46. S t nhân đôi c a nhi m s c th di n ra kỳ nào c a chu kỳ t ự ự ủ ễ ắ ể ễ ở ủ ếbào? Kỳ trung gianCâu 47. Hi n t ng đêm tr ng B c bán c u xu t hi n vào mùa hè hay ệ ượ ắ ở ắ ầ ấ ệmùa đông? Mùa hèCâu 48. Th c hi n liên ti p 2 phép t nh ti n s đ c 1 phép … – T nh ti nự ệ ế ị ế ẽ ượ ị ếCâu 49. Trong tam giác vuông, … ng v i c nh huy n b ng n a c nh ứ ớ ạ ề ằ ử ạhuy n – trung tuy nề ếCâu 50. Nh ng t ng ch đ c dùng m t ho c m t s đ a ph ng nh tữ ừ ữ ỉ ượ ở ộ ặ ộ ố ị ươ ấđ nh đ c g i là – t đ a ph ngị ượ ọ ừ ị ươCâu 51. Which type of melon has dark green skin, red flesh and black seeds? WatermelonCâu 52. Màu s c khác nhau c a các ngôi sao th hi n đ c tr ng nào c a ắ ủ ể ệ ặ ư ủtr ng thái ngôi sao đó? S c nóngạ ứCâu 53. C th ng i có c u t o và s s p x p các c quan và h c quanơ ể ườ ấ ạ ự ắ ế ơ ệ ơgi ng v i đ ng v t thu c l p nào? L p Thúố ớ ộ ậ ộ ớ ớCâu 54. Trong b x ng ng i, b c 2 đ u x ng dài là l p … - S nộ ươ ườ ọ ầ ươ ớ ụCâu 55. H nào là h n c ng t có di n tích l n nh t Đông Nam Á? – ồ ồ ướ ọ ệ ớ ấBi n hể ồCâu 56. Tên g i đ t n c n Đ đ c b t ngu n t dòng sông nào? Sông ọ ấ ướ Ấ ộ ượ ắ ồ ừnẤCâu 57. Ngày nào trong năm đ c g i là ngày Trái Đ t? Ngày 22/4ượ ọ ấCâu 58. Trong chuy n đ ng nào thì quãng đ ng đi đ c t l thu n v i ể ộ ườ ượ ỉ ệ ậ ớth i gian chuy n đ ng? Chuy n đ ng th ng đ uờ ể ộ ể ộ ẳ ềCâu 59. B c c a đ n th c có h s khác 0 là … s mũ c a t t c các bi n ậ ủ ơ ứ ệ ố ố ủ ấ ả ểcó trong đ n th c đó. – T ngơ ứ ổCâu 60. Which is heavier by atomic mass – Gold or Silver? GoldCâu 61. …là hành tinh trong h M t tr i có t tr ng m nh nh t. – Sao ệ ặ ờ ừ ườ ạ ấm cộCâu 62. D i tri u đ i nào, B Đ i Vi t S kí đ c ban hành? Nhà Tr nướ ề ạ ộ ạ ệ ử ượ ầCâu 63. c th ng i, CO2 ch y u đ c bài ti t qua c quan nào? Ở ơ ể ườ ủ ế ượ ế ơPh iổCâu 64. Hai hình vuông phân bi t có th c t nhau t i nhi u nh t bao nhiêu ệ ể ắ ạ ề ấgiao đi m? 8ểCâu 65. Có bao nhiêu t m bia Ti n sĩ Văn Mi u Hà N i – 82ấ ế ở ế ộCâu 66. Môn th thao nào đ c nh c đ n trong truy n ng n “Tinh th n ể ượ ắ ế ệ ắ ầth d c c a Nguy n Công Hoan”ể ụ ủ ễ- Bóng đáCâu 67. Which day of the week is named after the Moon – Monday thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comCâu 68. M t trong nh ng bi n pháp t t nh t đ phòng sâu răng là ăn các ộ ữ ệ ố ấ ểlo i th c ăn có đ chua và l ng đ ng… - th p/ítạ ứ ộ ượ ườ ấCâu 69. Sóng c không truy n đ c trong môi tr ng nào? Chân khôngơ ề ượ ườCâu 70. Which season comes after Spring? SummerCâu 71. L trao gi i Grammy th ng di n ra vào tháng m y trong năm? ễ ả ườ ễ ấTháng haiCâu 72. Toàn thành b ng đá nào còn t n t i đ n ngày nay là d u tích c a ằ ồ ạ ế ấ ủkinh đô c a kinh đô n c Đ i Ngu? – thành nhà Hủ ướ ạ ồCâu 73. Đ o Cô Tô thu c đ a ph n t nh nào? Qu ng Ninhả ộ ị ậ ỉ ảCâu 74. Môn võ nào có xu t x t Nh t B n? Judo hay Taekwondo? Judoấ ứ ừ ậ ảCâu 75. Tính đ n nay, ch ng trình Apollo c a Hoa Kì là ch ng trình duy ế ươ ủ ươnh t đ t m c tiêu đ a con ng i đ t chân t i thiên th nào ngoài Trái Đ t? ấ ạ ụ ư ườ ặ ớ ể ấM t TrăngặCâu 76. Which animal is often called the king of Jungle? Tiger Câu 77. Năm 1706, phòng tuy n sông Nh Nguy t đ c v t ng nào ch ế ư ệ ượ ị ướ ỉhuy xây d ng nh m ngăn ch n và đánh b i k ho ch xâm l c c a gi c ự ằ ặ ạ ế ạ ượ ủ ặngo i xâm? Lý Th ng Ki tạ ườ ệCâu 78. Vùng đ t màu m có n c ng t trên các hoang m c thu n l i cho ấ ỡ ướ ọ ạ ậ ợs s ng c a sinh v t và con ng i g i là gì? c đ oự ố ủ ậ ườ ọ Ố ảCâu 79. Trong h th ng phân lo i 5 gi i, vi khu n thu c gi i gì? Gi i ệ ố ạ ớ ẩ ộ ớ ớKh i sinhởCâu 80. Đ a danh nào còn thi u trong câu th sau:ị ế ơ“Đ t… ch a m a đã th mấ ư ư ấR u h ng đào ch a nh m đã say.” – Qu ng Namượ ồ ư ấ ảCâu 81. Ng i mang nhóm máu AB có th truy n máu cho ng i mang ườ ể ề ườnhóm máu nào mà không x y ra s k t dính h ng c u? – nhóm ABả ự ế ồ ầCâu 82. M i múi gi cua Trái Đ t r ng bao nhiêu đ kinh tuy n – 15 đỗ ờ ấ ộ ộ ế ộCâu 83. Ánh sáng đ c t o thành b i các h t… photonượ ạ ở ạCâu 84. What is the capital city of Thailand ? BangkokCâu 85. Trong nhóm Halogen, t Flo đ n Iot, tính oxi hóa c a các đ n ừ ế ủ ơch t……(gi m d n )ấ ả ầCâu 86. Truy n Ki u c a Nguy n Du có t t c bao nhiêu câu th ? 3254ệ ề ủ ễ ấ ả ơCâu 87. Th i phong ki n, văn b n nhà vua ban b cho th n dân bi t rõ ờ ế ả ố ầ ếm t s chính sách c a nhà n c đ c g i là gì? “Chi u”ộ ố ủ ướ ượ ọ ếCâu 88. Tiêu hóa n i bào xu t hi n đ ng v t... (đ n bào)ộ ấ ệ ở ộ ậ ơCâu 89. T t các kim lo i đ u có tính kh . Đúng hay sai?ấ ạ ề ửCâu 90. T ng 2 góc trong cùng phía c a 2 đ ng th ng song song b c t ổ ủ ườ ẳ ị ắb i 1 đ ng th ng khác b ng bao nhiêu đ ? 180 đ ở ườ ẳ ằ ộ ộCâu 91. Kho ng cách gi a 2 tiêu đi m c a hyperbol đ c g i là gì? Tiêu ả ữ ể ủ ượ ọcựCâu 92. How many countries does Vietnam share the land border whit ? three thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comCâu 93. N n văn minh sông n Đ đ c hình thành thành trên l u v c ề Ấ ộ ượ ư ực a 2 con sông là sông n và sông... ( H ng)ủ Ấ ằCâu 94. Nhóm Halogen g m bao nhiêu nguyên t ? 5 ồ ốCâu 95. 1 chùm tia sáng song song khi đi qua m t th u kính h i t s h i ộ ấ ộ ụ ẽ ột t i...c a th u kính . ( Tiêu đi m)ụ ạ ủ ấ ểCâu 96. M i v t khi bi n d ng đàn h i đ u có kh năng sinh công. Đúng ọ ậ ế ạ ồ ề ảhay sai? Đúng Câu 97. Lo i ti n nào đ c s d ng làm đ ng ti n chung c a liên minh ạ ề ượ ử ụ ồ ề ủchâu Âu ? EURCâu 98. Đ m t v t đi theo m t qu đ o cong, c n ph i có l c gì ?L c ể ộ ậ ộ ỹ ạ ầ ả ự ựh ng tâm ướCâu 99. T ng khí quy n nào n m gi a t ng bình l u và t ng đi n ly? ầ ể ằ ữ ầ ư ầ ệT ng trung l uầ ưCâu 100. Ai là v hoàng đ đ u tiên c a tri u đ i nhà Tây S n? Nguy n ị ế ầ ủ ề ạ ơ ễNh cạCâu 101. Li n anh, Li n ch là cách g i c a nh ng ng i bi u di n lo i ề ề ị ọ ủ ữ ườ ể ễ ạhình ngh thu t nào ? Dân ca quan hệ ậ ọCâu 102. ... là hi n t ng h t ph n ti p xúc v i đ u nh y. (th ph n )ệ ượ ạ ấ ế ớ ầ ụ ụ ấCâu 103. T ng bình ph ng c a sin và cos c a 1gocs có s đo b t kỳ là bao ổ ươ ủ ủ ố ấnhiêu? 1 Câu 104. Con chim đ u trên dây đi n tr n thì có b đi n gi t không ? khôngậ ệ ầ ị ệ ậCâu 105. Tháp đ ng h c a cung đi n Westminster (hay tháp Elizabeth ) ồ ồ ủ ệ ởth đô London c a n c Anh th ng đ c g i là gì ? Big Benủ ủ ướ ườ ượ ọCâu 106. ... là cách nói so sánh, phóng đ i nh m di n đ t ý m t cách m nh ạ ằ ễ ạ ộ ạm . (Nói quá)ẽCâu 107. Lo i khí nào đ c t o ra nhi u nh t khi đ t cháy các nhiên li u ạ ượ ạ ề ấ ố ệhóa th ch ? khí CO2ạCâu 108. One American dollar is equal to ...cents . ( 100)Câu 109. m ch đi n n i ti p, c ng đ dòng đi n m i đi m trên m chỞ ạ ệ ố ế ườ ộ ệ ở ọ ể ạlà... (b ng nhau)ằCâu 110. Him Lam là c đi m th m y c a quân Pháp b tiêu di t trong ứ ể ứ ấ ủ ị ệchi n d ch Đi n Biên Ph ? đ u tiênế ị ệ ủ ầCâu 111. Ngu n năng l ng nào đ c m nh danh là “than đá xanh” ? Gió ồ ượ ượ ệCâu 112. L p electron nào là l p xa h t nhân h n : l p K hay l p Q? L p ớ ớ ở ạ ơ ớ ớ ớQCâu 113. S gi ng nhau gi a quang h p và hóa t ng h p là đ u s d ng ự ố ữ ợ ổ ợ ề ử ụngu n nguyên li u nào ? CO2ồ ệCâu 114. What tool with two sharp bladoes do we use to cut a paper? ScissorsCâu 115. Trong thi đ u môn bóng bàn, m i tay v t luân phiên giao bóng sau ấ ỗ ợbao nhiêu đi m? 2 đi mể ểCâu 116. C u trúc đi n hình c a nhi m s c th đ c bi u hi n rõ nh t ấ ể ủ ễ ắ ể ượ ể ệ ấ ởkỳ nào c a quá trình phân bào? Kỳ gi aủ ữ thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .comCâu 117. ... là 1 t p h p các thông tin ghi trên b nh ngoài c a máy tính, ậ ợ ộ ớ ủt o thành m t đ n v l u tr do h đi u hành qu n lý. T p ạ ộ ơ ị ư ữ ệ ề ả ệCâu 118. Bài th chúc T t cu i cùng c a Ch t ch H Chí Minh t ng cho ơ ế ố ủ ủ ị ồ ặchi n sĩ đ ng bào c n c đ c công b vào năm nào? 1969ế ồ ả ướ ượ ốCâu 119. Đ i l ng v t lý nào đ c tr ng cho s bi n thiên nhanh hay ch m ạ ượ ậ ặ ư ự ế ậc a v n t c? Gia t c ủ ậ ố ốCâu 120. Khi nguyên t nh n thêm m t s electron thì tr thành Ion mang ử ậ ộ ố ởđi n... (đi n âm)ệ ệCâu 121. Giáp xác, hình nh n, sâu b là 3 l p c a ngành... (chân kh p)ệ ọ ớ ủ ớCâu 122. V trí nào trong m t dàn nh c giao h ng có vai trò ch huy dàn ị ộ ạ ưở ỉnh c, gi nh p đ và đi u ti t các bè nh c c , truy n c m xúc l n m nh ạ ữ ị ộ ề ế ạ ụ ề ả ớ ạđ n nh c công ? Nh c tr ng ( Ch huy dàn nh c)ế ạ ạ ưở ỉ ạCâu 123. Qu c kỳ c a n c ta có chi u r ng b ng bao nhiêu ph n chi u ố ủ ướ ề ộ ằ ầ ềdài? 2/3Câu 124. nhi t đ th p, ch t bán d n tinh khi t d n đi n r t... (kém)Ở ệ ộ ấ ấ ẫ ế ẫ ệ ấCâu 125. Phân s ...là phân s mà m u s là lũy th a c a 10 ( th p phân)ố ố ẫ ố ừ ủ ậCâu 126. V tinh t nhiên c a trái đ t là... (m t trăng)ệ ự ủ ấ ặCâu 127. Hi n t ng c p lá cây x u h là ví d cho v n đ ng c m ng ệ ượ ụ ở ấ ổ ụ ậ ộ ả ứhay v n đ ng h ng đ ng ? v n đ ng c m ngậ ộ ướ ộ ậ ộ ả ứCâu 128. Tu i thai ph càng... thì nguy c tr sinh ra m c h i ch ng Down ổ ụ ơ ẻ ắ ộ ứcàng cao( cao) Câu 129. Trên bàn c vua, “nh p thành” là n c đi ch di n ra gi a 2 lo i ờ ậ ướ ỉ ễ ữ ạquân cùng màu nào? Vua và xe Câu 130. S ki n gi ... đ c b t đ u t năm 2007 n c Úc nh m kêu ự ệ ờ ượ ắ ầ ừ ở ướ ằg i m i ng i có nh ng hành đ ng thi t th c b o v môi tr ng ( Trái đ t)ọ ọ ườ ữ ộ ế ự ả ệ ườ ấCâu 131. Canada, the United States and Mexico are located in which continent? AmericaCâu 132. M t s nguyên t b t kỳ luôn có bao nhiêu c s d ng ? 2 ộ ố ố ấ ướ ố ươCâu 133. Chi n d ch H Chí Minh l ch s đã k t thúc th ng l i vào mùa ế ị ồ ị ử ế ắ ợxuân năm ...(1975)Câu 134. Danh th bóng đá Brazil nào đã đ c t p chí Times b u ch n vào ủ ượ ạ ầ ọDanh sách nhân v t nh h ng nh t trên th gi i th k XX? Peleậ ả ưở ấ ế ớ ế ỷCâu 135. T h p phím t t m c đ nh nào đ c dùng đ in nghiêng m t đo n ổ ợ ắ ặ ị ượ ể ộ ạvăn b n trong Microsoft Word ? Ctrl – IảCâu 136. T nh H u Giang có v trí đ a lý th ng l u hay h l u sông ỉ ậ ị ị ở ượ ư ạ ưH u ? h l uậ ạ ưCâu 137. Does a whale lay eggs or give birth ? give birth Câu 138. Trong phân t CHử4 nguyên t C có c ng hóa tr b ng m y? 4ử ộ ị ằ ấCâu 139. T giác l i có các c p c nh đ i song song v i nhau là hình gì? ứ ồ ặ ạ ố ớHình thangCâu 140. Trong h SI, công su t đ c đo b ng đ n v gì? Wệ ấ ượ ằ ơ ị thuvienhoclieu .com Trang 6thuvienhoclieu .comCâu 141. T nào còn thi u trong các câu th sau: “các v La Hán chùa.../ Tôi ừ ế ơ ịđ n thăm v lòng v n v ng” ? Tây Ph ngế ề ấ ươ ươCâu 142. Đ a ch n k là thi t b dùng đ xác đ nh m c đ c a hi n t ng ị ấ ế ế ị ể ị ứ ộ ủ ệ ượnào? Đ ng đ t ộ ấCâu 143. Hi n nay b nh đ c... m t ng i là m t trong nh ng nguyên ệ ệ ụ ở ắ ườ ộ ữnhân hàng đ u gây mù lòa trên th gi i ( th y tinh th )ầ ế ớ ủ ểCâu 144. Ph n l n các bài th trong t p Nh t ký trong tù c a Bác đ u làm ầ ớ ơ ậ ậ ủ ềtheo th ...( Đ ng lu t)ể ườ ậCâu 145. Chi Lăng- X ng Giang là chi n th ng c a quân dân ta tr c quânươ ế ắ ủ ướxâm l c nào? Quân Minh ượCâu 146. Đĩa tròn màu đ trên qu c kỳ c a Nh t B n t ng tr ng cho thiên ỏ ố ủ ậ ả ượ ưth nào trong H M t tr i? M t tr iể ệ ặ ờ ặ ờCâu 147. Ong vò v và ong b p cày là 2 cách g i khác nhau đ ch cùng m tẽ ắ ọ ể ỉ ộlo i ong, đúng hay sai? SaiạCâu 148. In North Vietnam, what season is March? SpringCâu 149. Khi tăng n ng đ ch t ph n ng, t c đ ph n ng thay đ i nh ồ ộ ấ ả ứ ố ộ ả ứ ổ ưth nào? TăngếCâu 150. Ng i c n th ph i đeo lo i th u kính nào? Kính phân kỳ ườ ậ ị ả ạ ấCâu 151. Phân s âm là phân s mà trong đó có t s ho c m u s nh n giá ố ố ử ố ặ ẫ ố ậtr nh h n ... (0)ị ỏ ơCâu 152. Hi n t ng m a d i d ng c c băng có hình dáng, kích th c ệ ượ ư ướ ạ ụ ướkhác nhau do đ i l u c c m nh t các đám mây dông gây ra đ c g i là ố ư ự ạ ừ ượ ọm a... ( đá)ưCâu 153. Ch khi nào l c nâng c a máy bay sinh ra ...tr ng l ng máy bayỉ ự ủ ọ ượthì máy bay m i có th c t cánh. L n h n ớ ể ấ ớ ơCâu 154. Khí thoát ra kh i c c n c d i d ng b t khí khi ta cho viên ỏ ố ướ ướ ạ ọthu c s i vào c c n c là khí gì ? khí COố ủ ố ướ2Câu 155. “Đánh m t tr n s ch không kinh ng cộ ậ ạ ạCâu 156. Đánh hai tr n tan tác chim muông”ậCâu 157. Đây là câu th vi t v th tr n áp đ o c a nghĩa quân nào tr c ơ ế ề ế ậ ả ủ ướk thù ? Lam S n ẻ ơCâu 158. Nh c c có xu t x t Tây Ban Nha và có m c đ ph bi n nh t ạ ụ ấ ứ ừ ứ ộ ổ ế ấth gi i. Đó là nh c c nào?ế ớ ạ ụCâu 159. Ph c H i An, Ph c Hà N i, khu đ n tháp M S n, ố ổ ộ ố ổ ộ ề ỹ ơV nh H Long . Đâu là đ a danh ch a t ng đ c công nh n là di s n th ị ạ ị ư ừ ượ ậ ả ếgi i? Ph c Hà N iớ ố ổ ộCâu 160. V n đ ng viên c a môn th thao nào luôn đ i mũ khi thi đ u: ậ ộ ủ ể ộ ấRugby, bóng đá hay bóng chày? Bóng chàyCâu 161. Cây trinh n và cây x u h là 2 lo i cây khác nhau . Đúng hay sai? ữ ấ ổ ạSai Câu 162. “Quê ta” trong câu hát “Mùa hoa Lêkima n , quê ta mi n ở ở ềđ t đ ” n m t nh nào? Bà R a- Vũng Tàuấ ỏ ằ ở ỉ ị thuvienhoclieu .com Trang 7thuvienhoclieu .comCâu 163. 1 t giác v a là hình ch nh t, v a là hình thoi thì th c ch t là ứ ừ ữ ậ ừ ự ấhình gì ? Hình vuông Câu 164. Đàn piano là nh c c thu c b dây hay b gõ ? b gõạ ụ ộ ộ ộ ộCâu 165. How many stars are there in Vietnamese national flag? OneCâu 166. Đi n t vào ch tr ng: … là qu c hi u c a nhà n c phong ki n ề ừ ỗ ố ố ệ ủ ướ ết p quy n đ u tiên trong l ch s dân t c Vi t Nam? Đ i C Vi tậ ề ầ ị ử ộ ệ ạ ồ ệCâu 167. Sóng c có truy n đ c trong chân không hay không? ơ ề ượKhôngCâu 168. Đi n t vào ch tr ng: Ung th xu t hi n là do đ t bi n c a… ề ừ ỗ ố ư ấ ệ ộ ế ủtrong c u trúc t bào? Nhi m s c thấ ế ễ ắ ểCâu 169. Công nghi p gi y, công nghi p s a, công nghi p gi y đ c x p ệ ấ ệ ữ ệ ấ ượ ếlo i công nghi p n ng hay công nghi p nh ? Công nghi p nhạ ệ ặ ệ ẹ ệ ẹCâu 170. Đàn th p l c là tên g i khác c a lo i đàn nào? Đàn tranhậ ụ ọ ủ ạCâu 171. Ng i đ ng đ u tòa án nhân dân t i cao gi ch c v gì? ườ ứ ầ ố ữ ứ ụChánh án tòa án nhân dân t i caoốCâu 172. Đi n t vào ch tr ng: Nh ng song vô tuy n dùng đ t i ề ừ ỗ ố ữ ế ể ảcác thông tin g i là các…? Sóng mangọCâu 173. Hi p đ nh nào đ c kí k t vào năm 1954 v i m c đích khôi ệ ị ượ ế ớ ụph c hòa bình Đông D ng? Gi -ne-vụ ở ươ ơ ơCâu 174. Tr ng, đàn nguy t, đàn nh , dàn b u là nh ng nh c c trongố ệ ị ầ ữ ạ ụmôn ngh thu t truy n th ng nào? Chèoệ ậ ề ốCâu 175. Đi n t vào ch tr ng: Vect … cùng h ng v i m i vect ? Vect ề ừ ỗ ố ơ ướ ớ ọ ơ ơ0Câu 176. V t kính c a máy nh có tác d ng nh lo i th u kính nào? ậ ủ ả ụ ư ạ ấTh u kính h i tấ ộ ụCâu 177. What is the first odd number in the natural numbers? OneCâu 178. Bài hát Thanh niên làm theo l i Bác là bài hát chính th c c aờ ứ ủt ch c nào? Đoàn TNCS HCMổ ứCâu 179. Hi p khí đ o là tên g i khác c a môn võ nào? Aikidoệ ạ ọ ủCâu 180. L c đ a nào nh nh t th gi i ? Australiaụ ị ỏ ấ ế ớCâu 181. Lo i khí nào sinh ra trong quá trình chín c a trái cây có tác d ng ạ ủ ụkích thích trái cây mau chín? EtilenCâu 182. 2 phân th c đ c g i là ngh ch đ o c a nhau n u tích c a chúng ứ ượ ọ ị ả ủ ế ủb ng bao nhiêu? B ng 1ằ ằCâu 183. Da, mang, ph i là các c quan thu c h c quan nào đ ng v t? ổ ơ ộ ệ ơ ở ộ ậH hô h p ệ ấCâu 184. Cây trinh n và cây x u h là 2 lo i cây khác nhau. Đúng hay sai? ữ ấ ổ ạSai Câu 185. 1 năm d ng l ch n c ta có th có 52 hay 53 ngày ch nh t ? ươ ị ở ướ ể ủ ậC haiảCâu 186. Cu n sách nào c a L ng Th Vinh đ c coi là cu n sách giáo ố ủ ươ ế ượ ốkhoa v Toán đ u tiên c a n c ta? (Đ i thành toán pháp)ề ầ ủ ướ ạ thuvienhoclieu .com Trang 8thuvienhoclieu .comCâu 187. Trong toán h c tên c a y u t nào trong ti ng Latinh có nghĩa là “ ọ ủ ế ố ếv t mang” ? Vectậ ơCâu 188. Theo Nguy n Du ch nào quý giá b ng 3 ch tài? Tâmễ ữ ằ ữCâu 189. “Áo nâu p h ng tr m/ Nón thúng quai thao r / Buông dài n p ướ ươ ầ ủ ếx ng thâm” l nh ng câu th miêu t lo i hình di n x ng dân gian nào? ố ầ ữ ơ ả ạ ễ ướQuan họCâu 190. How many days are there in February 2020? 29 daysCâu 191. Theo truy n t ng danh nhân nào c a n c ta t ng đ c vua Minh ề ụ ủ ướ ừ ượphong cho danh hi u “Đ i y thi n s ” nh có công ch a kh i cho Hoàng h uệ ạ ề ư ờ ữ ỏ ậnhà Minh? Tu TĩnhệCâu 192. Trong th c hành thí nghi m hóa h c khi mu n t t đèn c n ta có ự ệ ọ ố ắ ồnên th i t t ng n l a b ng mi ng không? Khôngổ ắ ọ ử ằ ệCâu 193. Cây c u nào Đà N ng có thi t k là đôi bàn tay đ l y nh ng ầ ở ẵ ế ế ỡ ấ ữnh p c u trên vách đá? C u vàngị ầ ầCâu 194. Tim c a cá voi có m y ngăn hoàn ch nh? 4ủ ấ ỉCâu 195. Nguyên t hóa h c nào đ c s d ng nhi u nh t trong vi cố ọ ượ ử ụ ề ấ ệch t o con chip vi tính? Silicế ạCâu 196. Đi n t vào ch tr ng: nh ng phích n c thông th ng ề ừ ỗ ố Ở ữ ướ ườn p phích là b ph n giúp ngăn c n s truy n nhi t ch y u b ng… ra bên ắ ộ ậ ả ự ề ệ ủ ế ằngoài? Đ i l uố ưCâu 197. Áp cao có nh h ng l n đ n n c ta? Xibiaả ưở ớ ế ướCâu 198. Trong kho tang t c ng Vi t Nam kho ng th i gian ban ụ ữ ệ ả ờngày c a tháng nào ng n đ n m c gây c m giác “ch a c i đã t i? tháng 10ủ ắ ế ứ ả ư ườ ốCâu 199. Nhà bác h c Dawin nh n xét loài v t nào là “chi c cày ọ ậ ậ ếs ng” cày đ t tr c con ng i r t lâu và còn cày đ t mãi mãi? Giun đ tố ấ ướ ườ ấ ấ ấCâu 200. Kim lo i nào đ c coi là kim lo i c a hàng không vũ tr và ạ ượ ạ ủ ụs th t trong b ng tu n hoàn là 22? Titanố ứ ự ả ầCâu 201. Múi gi s m y còn đ c g i là múi gi Đông D ng? ờ ố ấ ượ ọ ờ ươCâu 202. Theo lí thuy t thì các sân bay vũ tr nên đ t g n xích đ o ế ụ ặ ầ ạhay c c h n? Xích đ oự ơ ạCâu 203. Phong trài “ba s n sàng” trong th i kì kháng chi n ch ng ẵ ờ ế ốM đ c phát đ ng tr c tiên t nh thành nào? Hà N iỹ ượ ộ ướ ở ỉ ộCâu 204. Gi i h n đ tu i c a các v n đ ng viên tham gia th v n ớ ạ ộ ổ ủ ậ ộ ế ậh i tr - s ki n th thao do y ban Olympic qu c t t ch c là t 14 đ n ộ ẻ ự ệ ể Ủ ố ế ổ ứ ừ ếbao nhiêu tu i? 18ổCâu 205. Gi i Nobel y h c 2018 đã đ c trao cho 2 nhà khoa h c ả ọ ượ ọJamesP. Allison và Tasuku Honjo nh công trình nghiên c u đi u tr căn b nh ờ ứ ề ị ệnào? Ung thưCâu 206. Chúng ta có th mài nh n các b m t kim lo i, g . Đây là ể ẵ ề ặ ạ ỗbi u hi n c a vi c t n d ng ích l i c a lo i l c ma sát nào? Ma sát tr tể ệ ủ ệ ậ ụ ợ ủ ạ ự ượCâu 207. H các đ n v đo l ng kh i l ng c c a n c ta quy c n a ệ ơ ị ườ ố ượ ổ ủ ướ ướ ửcân là bao nhiêu l ng? 8 l ngạ ạ thuvienhoclieu .com Trang 9thuvienhoclieu .comCâu 208. What does the letter “I” in the abbreviation “AI” stand for? IntelligentCâu 209. T nh nào đ ng b ng sông C u Long có 3 m t giáp bi n? ỉ ơ ồ ằ ử ặ ểCà MauCâu 210. Trong ti ng Anh khi vi t 2018 BC thì BC có nghĩa ti ng ế ế ếvi t là gì? Tr c công nguyênệ ướCâu 211. Ng i Nh t B n g i loài nào trong ngành ru t khoang là ườ ậ ả ọ ộ“th t th y tinh” s aị ủ ứCâu 212. Ng i đi u khi n ô tô mà trong máu ho c h i th có n ng ườ ề ể ặ ơ ở ồđ c n ch a v t quá 0.25mg/lít khí th thì có b x ph t hay không? Cóộ ồ ư ượ ở ị ử ạCâu 213. Heisinki is the capital city of which country? FinlandCâu 214. Ngôi sao sáng nh t trên b u tr i đêm?Đáp án: Siriusấ ầ ờCâu 215. copenhanghen (Đan M ch) có 1 b c t ng n i ti ng?Ở ạ ứ ượ ổ ếCâu 216. Đáp án: Nàng tiên cáCâu 217. Loài hoa nào là đ tài chính trong các b c tranh c a Van ề ứ ủGoh? Đáp án: Hoa h ng d ngướ ươCâu 218. Ai là ng i sáng l p ra ch nghĩa l p th trong h i ho ?ườ ậ ủ ậ ể ộ ạCâu 219. Đáp án: Picasso (b c ho “Nh ng cô gái v n Avigon”)ứ ạ ữ ườCâu 220. Ai là bi u t ng ch ng l i ch đ phân bi t ch ng t c?ể ượ ố ạ ế ộ ệ ủ ộĐáp án: Nelson MandelaCâu 221. Ai là ng i M đ n thăm VN năm 1972 đ ng h cu c ườ ỹ ế ể ủ ộ ộchi n tranh c a dân t c ta?ế ủ ộCâu 222. Tác gi “B già”?Đáp án: Mario Puzoả ốCâu 223. R n có m y lá ph i? Đáp án: 1ắ ấ ổCâu 224. Phong trào t t tr ng cây do Bác H phát đ ng vào năm nào? ế ồ ồ ộĐáp án: 1960Câu 225. Truy n Ki u có bao nhiêu t xuân? Đáp án: 41 v i 9 nghĩa ệ ề ừ ớkhác nhauCâu 226. Ai là nhà ngo i giao đ u tiên c a VN sang M ? Đáp án: Bùi Vi nạ ầ ủ ỹ ệCâu 227. Qu c kỳ c a 11 n c ĐNA có màu gì chung? Đáp án: Đố ủ ướ ỏCâu 228. Bí danh c a Bác H khi Pác bó- Cao B ng? Già Thuủ ồ ở ằCâu 229. Tên th t c a chi Út T ch? Đáp án: Nguy n Th Útậ ủ ị ễ ịCâu 230. C p NST ru i d m có hình gì? Đáp án: Hình queặ ở ồ ấCâu 231. Trong v chèo “Quan âm th kính”, Th Kính gi trai d i tên gì?ở ị ị ả ướĐáp án: Kính TâmCâu 232. V ch ng A Ph ng i dân t c nào? Đáp án: H’Mông ợ ồ ủ ườ ộCâu 233. Ho sĩ đ c m nh danh là ông tiên tr em? Đáp án: One ạ ượ ệ ẻDisneyCâu 234. T nh nào có biên gi i dài nh t n c ta? Đáp án: Lai Châuỉ ớ ấ ướ thuvienhoclieu .com Trang 10thuvienhoclieu .comCâu 235. Khi g p Thuý Ki u, Kim Tr ng trao cho v t gì? Đáp án: ặ ề ọ ậKhăn h ngồCâu 236. Phim ng n đ u tiên c a VN tham d LHPhim qu c t ?Đáp án: ắ ầ ủ ự ố ếB n tôiạCâu 237. Ai là ng i hùng Thanh Hoá vác đ n có tr ng l ng g p đôi c ườ ạ ọ ượ ấ ơth ?Đáp án: Ngô Th Tuy nể ị ểCâu 238. What does idion “The best of both worlds” mean? Đáp án: V n c đôi đ ng.ẹ ả ườCâu 239. Ngã Ba Bông n m huy n nào c a t nh Thanh Hóa? Đáp ằ ở ệ ủ ỉán: Th ch ThànhạCâu 240. What does idion “Every Jack has his Jill” mean? Đáp án: N i nào úpồvung n yấCâu 241. Hang Con Moong n m huy n nào c a t nh Thanh Hóa? ằ ở ệ ủ ỉĐáp án: Th ch ThànhạCâu 242. Đ ng Ng c Hoàng huy n nào c a t nh Thanh Hóa? Đáp ộ ọ ở ệ ủ ỉán: Tĩnh GiaCâu 243. Trong tác ph m “Nh r ng” c a Th L khi say con h ẩ ớ ừ ủ ế ữ ổu ng cái gì? Đáp án: Ánh trăng tanốCâu 244. Ai đ c coi là tác gi c a b t đi n Hán-Nôm c nh t ượ ả ủ ộ ừ ể ổ ấVi t Nam? Đáp án: Tr nh Th Ng c Trúcệ ị ị ọCâu 245. Thành ph nào đ c coi là c nh t Tân TG? Đáp án: ố ượ ổ ấ ởThành c CaralổCâu 246. Đèo phađin là ranh gi i gi a 2 t nh nào? Đáp án: Đi n Biên ớ ữ ỉ ệvà S n LaơCâu 247. Vũ đi u truy n th ng c a đ o Hawaii? Đáp án: Đi u nh y ệ ề ố ủ ả ệ ảHulaCâu 248. C u Hàm R ng đ c xây d ng năm nào? Đáp án: ầ ồ ượ ự1904.Đ c xây d ng l i năm 1962,khánh thành 19/5/1964ượ ự ạCâu 249. Là m t ti u thuy t c a nhà văn S n Tùng vi t v Bác H ộ ể ế ủ ơ ế ề ồt lúc sinh ra cho đ n lúc đi tìm đ ng c u n c? Đáp án: Búp sen xanhừ ế ườ ứ ướCâu 250. Th đô c a Bruney? Đáp án: Bát đa- xê ri- bê ga oanủ ủCâu 251. Hành tinh to nh t trong HMT? Đáp án: M c tinhấ ộCâu 252. Vùng tr ng dâu nuôi t m l n nh t n c ta? Đáp án: Tây Nguyênồ ằ ớ ấ ướCâu 253. C u Hoàng Long Thanh Hóa đ c khánh thành vào năm ầ ở ượnào? Đáp án: 2000Câu 254. Sao ch i nào có chu kỳ g n m t tr i c a nó kho ng 76 ổ ầ ặ ờ ủ ảnăm? Đáp án: HalleyCâu 255. Tác ph m điêu kh c nào tr thành 1 trong nh ng bi u ẩ ắ ở ữ ểt ng c a Ai C p?ượ ủ ậCâu 256. Đáp án: T ng Nhân Sượ ưCâu 257. Tên m t lo i r u n i ti ng c a B Đào Nha? Đáp án: ộ ạ ượ ổ ế ủ ồR u Portoượ thuvienhoclieu .com Trang 11thuvienhoclieu .comCâu 258. : HLV c a ĐT Hàn QU c t i WC 2000?Đáp án: GussHidinkủ ố ạCâu 259. Tóc nâu môi tr m là tên ca khúc g n li n v i ca s nào?Đáp ầ ắ ề ớ ỹán: M TâmỹCâu 260. QG nào là quê h ng c a cây xoài?Đáp án: n Đươ ủ Ấ ộCâu 261. B f n hô h p c a châu ch u?Đáp án: B ngộ ậ ấ ủ ấ ụCâu 262. Ng n núi cao nh t c a Nh t B n?Đáp án: Phú Sĩọ ấ ủ ậ ảCâu 263. Loài nào thu c ngành chân kh p có s l ng đông nh t? ộ ớ ố ượ ấĐáp án: Châu Ch uấCâu 264. Nhà Thanh có bao nhiêu đ i vua? Đáp án: 13ờCâu 265. Tai c a châu ch u n m đâu? Đáp án: Kh p g i chân tr củ ấ ằ ở ớ ố ướCâu 266. Quê h ng c a cây cà phê?Đáp án: Ethopiaươ ủCâu 267. Cây cao su b t ngu n t châu l c nào?Đáp án: Châu Mĩắ ồ ừ ụCâu 268. châu Phi, chim cánh c t s ng n c nào? Đáp án: Nam PhiỞ ụ ố ở ướCâu 269. Nhà th H Dz nh tên th t là gì quê đâu?ơ ồ ế ậ ởCâu 270. Tên th t: Hà Tri u Anh quê huy n Qu ng X ng t nh Thanh ậ ệ ở ệ ả ươ ỉHóaCâu 271. B c th nào ng n nh t th gi i?ứ ư ắ ấ ế ớCâu 272. Đáp án: Do Huy-go vi t ch có 1 d u “?”ế ỉ ấCâu 273. Phim ho t hình đ u tiên c a n c ta?ạ ầ ủ ướCâu 274. Đáp án: Đáng đ i th ng cáoờ ằCâu 275. Ng i đ u tiên CM: đ ng kính chia đ ng tròn thành f n = ườ ầ ườ ườ ầnhau? Đáp án: Thales (Talét)Câu 276. Liên đoàn bóng đá Australia thu c liên đoàn bóng đá châu nào?ộĐáp án: Châu ÁCâu 277. Ngày kí hi p đ nh Pari?ệ ịĐáp án: 27/1/1973Câu 278. Ba n c có đ t li n th p h n m c n c bi n?ướ ấ ề ấ ơ ự ướ ểĐáp án: Hà Lan, B , Luc-xem-buaỉCâu 279. Tên th t c a nhà văn Tô Hoài?ậ ủNguy n SenễCâu 280. Hành tinh có t tr ng l n nh t trong Thái D ng h ?ừ ườ ớ ấ ươ ệĐáp án: trái đ tấCâu 281. Có 1 nh c sĩđ n ch i nhà b n ko g p đã vi t m t b c th b ng ạ ế ơ ạ ặ ế ộ ứ ư ằnh c r t n i ti ng. Nh c sĩ đó là ai và tên b c th ?ạ ấ ổ ế ạ ứ ưĐáp án: Beethoven- g i ElyửCâu 282. Ng n núi nào đ c coi là c ng lên thiên đ ng?ọ ượ ổ ườĐáp án: OlympusCâu 283. N i sinh c a Beethoven?ơ ủĐáp án: Bohn- Đ cứCâu 284. Theo truy n thuy t, con yêu tinh nào đã m y l n ph thành do vua ề ế ấ ầ ấAn D ng V ng xây d ng?ươ ươ ư Đáp án: Con gà tr ngắ thuvienhoclieu .com Trang 12thuvienhoclieu .comCâu 285. Cu c kh i nghĩa đánh d u s thoát kh i h n 1000 năm B c thu c ộ ở ấ ự ỏ ơ ắ ộc a n c ta là cu c kh i nghĩa nào? Đáp án: Khúc Th a D (905)ủ ướ ộ ở ừ ụCâu 286. Vua B o Đ i trao n ki m vào ngày tháng năm nào?ả ạ ấ ếĐáp án: 30/8/1945Câu 287. Ai là tác gi c a tác ph m đ c coi là cu n bách khoa toàn th v ả ủ ẩ ượ ố ư ền c Pháp d i ch đ t b n gi a th k 19?ướ ướ ế ộ ư ả ữ ế ỉĐáp án: Nh ng ng i kh n kh - Victor Hugoữ ườ ố ổCâu 288. 1Nhà văn nào đã t mình g i là “lu t s c a tri u dân” c.n Lênin ự ọ ậ ư ủ ệg i ông là “t m g ng ph n ánh cách m ng Nga”?ọ ấ ươ ả ạĐáp án: lev TolstoiCâu 289. Khi m t ngôi sao đ t t i bán kính h p d n thì nó không còn kh ộ ạ ớ ấ ẫ ảnăng b c x nhi t n a và có tr ng tr ng l ng mãnh li t, đó là tr ng thái ứ ạ ệ ữ ườ ọ ượ ệ ạgì?Đáp án: L đenỗCâu 290. Năm 1957 Liên Xô phóng tàu vũ tr Sputnik 2 mang theo m t nhân ụ ộv t đ c bi t nào?ậ ặ ệĐáp án: Chó LaikaCâu 291. Hai ph m ch t quan tr ng nh t trong h th ng giáo lý c a Kh ngẩ ấ ọ ấ ệ ố ủ ổT là gì?ửĐáp án: Nhân- LễCâu 292. V th n nào đã mang l a cho loài ng i?ị ầ ử ườĐáp án: PrôlimêCâu 293. Theo th n tho i Hy L p thì v th n nào t o ra đàn bà?ầ ạ ạ ị ầ ạĐáp án: HêphaixtôxCâu 294. Tác gi cu n ti u thuy t “Bá t c Monto Cristo”?ả ố ể ế ướĐáp án: Victor HugoCâu 295. Cu n ti u thuy t “Cu n theo chi u gió” xu t b n l n đ u tiên ố ể ế ố ề ấ ả ầ ầvào năm nào?Đáp án: 1936Câu 296. Tác gi c a “cu n theo chi u gió”?ả ủ ố ềĐáp án: Margaret MitchellCâu 297. Ti u thuy t “Cu n theo chi u gió” d ng thành phim vào năm nào?ể ế ố ề ựĐáp án: 1939Câu 298. .Hi n nay LHQ có bao nhiêu n c thành viên?ệ ướ Đáp án: 192Câu 299. Trong th n tho i Hy L p, v th n kh ng l có tên là gì? Đáp án: ầ ạ ạ ị ầ ổ ồTitanCâu 300. Lo i gió nào th i t áp cao c n chí tuy n v áp th p xích đ o?ạ ổ ừ ậ ế ề ấ ạĐáp án: Gió tín phongCâu 301. B ng tu n hoàn có t t c bao nhiêu nguyên t hoá h c?ả ầ ấ ả ố ọĐáp án: 109Câu 302. Đ ng Thái S n đ c gi i nh t piano qu c t Chopin vào năm ặ ơ ượ ả ấ ố ếnào? thuvienhoclieu .com Trang 13thuvienhoclieu .comĐáp án: 1980Câu 303. Tôn giáo c x a nh t?ổ ư ấĐáp án: n Đ giáoẤ ộCâu 304. Chu n chu n có bao nhiêu răng?ồ ồĐáp án: 16 răngCâu 305. Đ ng nào dài nh t VN?ộ ấCâu 306. Đáp án: Phong Nha- K BàngẻCâu 307. S báo đ u tiên c a t Thanh Niên ra vào th i gian nào?ố ầ ủ ờ ờCâu 308. Đáp án: 21-6-1925Câu 309. Mác Tuên là nhà th c a dòng sông nào?ơ ủCâu 310. Đáp án: Mix-xi-xi-piCâu 311. . “T th ” g m nh ng quy n nào?ứ ư ồ ữ ểCâu 312. Đáp án: Đ i h c, Trung dung,lu n ng , m nh tạ ọ ậ ữ ạ ửCâu 313. Đàn đáy có m y dây?ấ Đáp án: 3 dây.Câu 314. N u m i vĩ tuy n cách nhau 1 đ thì trên b m t qu đ a c u có ế ỗ ế ộ ề ặ ả ị ầbao nhiêu vĩ tuy n?ếCâu 315. Đáp án: 181Câu 316. Ng i Ai c p c x a g i vua là Pharaon, pharaon có nghĩa là gì?ườ ậ ổ ư ọĐáp án: Ngôi nhà l nớCâu 317. Trong th i kì chi m h u nô lê, các qu c gia ph ng Tây ch nô ờ ế ữ ở ố ươ ủg i nô l là gì?ọ ệĐáp án: Nh ng công c bi t nóiữ ụ ếCâu 318. Th i gian VN gia nh p Asean?ờ ậĐáp án: 28-7-1995Câu 319. Vi t nam là thành viên c a APEC năm nào? Đáp án: 1998ệ ủCâu 320. Nguyên lí chuy n d ch cân b ng trong hóa h c mang tên ai? Đáp ể ị ằ ọán: L xat liê(Pháp)ơ ơCâu 321. Mô hình hành tinh nguyên t do ai đ ra? Đáp án: R d pho : Boử ề ơ ơCâu 322. Ai là ng i đ u tiên v qu c kỳ VN? Đáp án: th y giáo Nguy n ườ ầ ẽ ố ầ ễH u Ti nữ ếCâu 323. Ng i ta vi t 1975BC thì BC có nghĩa là gì? Đáp án: Before Chist ườ ế(Tr c Công nguyên)ướCâu 324. Câu 1002 T i sao sao ch i l i có đuôi? Đáp án: Do áp su t ạ ổ ạ ấc a gió m t tr iủ ặ ờCâu 325. C u t o ch y u c a sao ch i?ấ ạ ủ ế ủ ổĐáp án: BăngCâu 326. T i tâm c u m t tr i có P t ng h p h t nhân chuy n hoá Hiđrô ạ ả ặ ờ Ư ổ ợ ạ ểthành ch t nào?ấĐáp án: HêliCâu 327. Hãy k tên t đ i M nhân c a Trung Qu c?ể ứ ạ ỹ ủ ốĐáp án: Điêu thuy n;D ng Quý Phi; V ng Chiêu Quân;Tây Thiề ươ ươ thuvienhoclieu .com Trang 14thuvienhoclieu .comCâu 328. Năm nào là năm n c ta l y danh hi u tr ng nguyên, bãng ướ ấ ệ ạnhãn,thám hoa?Đáp án: 1247Câu 329. Ngôi sao nào mang tên c a v th n đ a tin trong th n tho i ủ ị ầ ư ầ ạHy L p? ạĐáp án: MercuryCâu 330. Lo i v t li u ng i ta th ng dùng trong công nghi p s n xu t ạ ậ ệ ườ ườ ệ ả ấthu tinh?ỷĐáp án: Cát tr ngắCâu 331. Thi t b dùng đo l ng m a trên m t đ t g i là gì?ế ị ượ ư ặ ấ ọĐáp án: Vũ k (Thùng đo m a)ế ưCâu 332. Công ngh nào c a th p k 60 c a máy tính làm đã làm ch n g n ệ ủ ậ ỷ ủ ố ọh n, nhanh h n, nh h n, r h n? Đáp án: Công ngh bán d nơ ơ ỏ ơ ẻ ơ ệ ẫCâu 333. Con đ ng đi t Đ i Tây D ng qua đ a trung h i đ n n Đ ườ ừ ạ ươ ị ả ế Ấ ộqua bi n nào?ểĐáp án: Bi n Để ỏCâu 334. S ph c a Tôn ng không th ng g i c u ta là gì? Đáp án: Tôn ư ụ ủ ộ ườ ọ ậhành giảCâu 335. Th y trò đ ng tăng ph i tr i qua bao nhiêu ki p n n? Đáp án: 81ầ ườ ả ả ế ạCâu 336. C u th ghi đ c nhi u bàn th ng nh t trong các vòng CK World ầ ủ ượ ề ắ ấCup là ai?Câu 337. Đáp án: Ronaldo (15bàn)Câu 338. Th đô nào châu Âu n m trên 96 hòn đ o đ c n i v i nhau b iủ ở ằ ả ượ ố ớ ởg n 300 cây c u?ầ ầĐáp án: AmxtecdamCâu 339. Ngày 25/4/1953, gi i sinh h c kinh ng c vì m t phát ki n vĩ đ i. ớ ọ ạ ộ ế ạĐó là m t công trình ng n nh t ch có v n v n 900 t in đúng m t trang trên ộ ắ ấ ỉ ẻ ẹ ừ ột p chí T nhiên. Bài báo mang tên “C u trúc phân t c a các axit nucleic”. ạ ự ấ ử ủAi là ng i đã vi t bài báo đó?ườ ếĐáp án: Oatxon và CricCâu 340. Kh i nghĩa Trà B ng-Quãng Ngãi di n ra vào th i gian nào?ở ồ ễ ờĐáp án: 28/8/1959Câu 341. Quân l nh s 1 đ c phát vào ngày tháng năm nào?ệ ố ượĐáp án: 13/8/1945Câu 342. Ngày 25/10, quân kh i nghĩa đã t n công cung đi n mùa đông- n i ở ấ ệ ơn náu cu i cùng c a chính ph t s n, cách m ng tháng 10 Nga đã th ng ẩ ố ủ ủ ư ả ạ ắl i vĩ đ i. S ki n đó di n ra th.ph nào?ợ ạ ự ệ ễ ở ốĐáp án: PetrogratCâu 343. Tên m t bài th c a Nguy n Khuy n đ c gieo b ng v n ao: ộ ơ ủ ễ ế ượ ằ ầTr i thu xanh ng t m y t ng cao- Cành trúc l ph gió h t hiu.ờ ắ ấ ầ ơ ơ ắĐáp án: Thu v nhị thuvienhoclieu .com Trang 15thuvienhoclieu .comCâu 344. Hai chi n tr n châu Âu cách nhau 10 năm có liên quan t i s ế ậ ở ớ ốph n c a m t v t ng n i ti ng, m t đã mang tên tu i ông đ n đ nh cao ậ ủ ộ ị ướ ổ ế ộ ổ ế ỉc a vinh quang-m t đã k t thúc s nghi p c a ông m t cách thê th m. Ông ủ ộ ế ự ệ ủ ộ ảlà ai? Đáp án: NapoleongCâu 345. Nguy n Trãi liên quan t i v án n i ti ng nào?ễ ớ ụ ổ ếĐáp án L Chi Viên 1442ệCâu 346. Trên tay c a Lý Công U n khi sinh ra đã có 4 ch son, đó là 4 ch ủ ẩ ữ ữnào?Đáp án: S n hà xã t cơ ắCâu 347. B lu t đ u tiên c a n c ta? Đáp án: Hình th - Lý Thái Tôngộ ậ ầ ủ ướ ưCâu 348. 1 tr n bóng r thông th ng g m bao nhiêu hi p đ u? 4 hi pậ ổ ườ ồ ệ ấ ệCâu 349. Vĩ tuy n 17 ch y ngang qua đ a ph n t nh nào c a n c ta? Đáp ế ạ ị ậ ỉ ủ ướán: Quãng TrịCâu 350. Ra đ i năm 1952 và đ c s d ng r t ph bi n trong chi n d ch ờ ượ ử ụ ấ ổ ế ế ịĐi n Biên Ph , lo i d ng c n u ăn n i ti ng này đ c mang tên ng i chệ ủ ạ ụ ụ ấ ổ ế ượ ườ ết o ra nó. Đó là công c nào?ạ ụCâu 351. Đáp án: B p Hoàng C mế ầCâu 352. Các n n văn minh c đ i c a ng i Actezcs, Mayan đã t ng phát ề ổ ạ ủ ườ ừtri n và h ng th nh n i mà ngày nay là n c nào?ể ư ị ở ơ ướCâu 353. Đáp án: MêhicôCâu 354. Đ t rét mu n cu i cùng vào tháng ba mi n B c g i là gì?ợ ộ ố ở ề ắ ọCâu 355. Đáp án: Rét nàng BânCâu 356. T khi loài ng i ra đ i cho đ n nay l ng th c luôn là m t trong ừ ườ ờ ế ươ ự ộnh ng v n đ đ c quan tâm hàng đ u c a nhân lo i. Đ gi i quy t v n đữ ấ ề ượ ầ ủ ạ ể ả ế ấ ềnày, các nhà khoa h c quy t tâm th c hi n m t cu c cách m ng trong lĩnh ọ ế ự ệ ộ ộ ạv c tr ng tr t. Cu c cách m ng y mang tên gì ?ự ồ ọ ộ ạ ấCâu 357. Đáp án: Cách m ng xanhạCâu 358. 218. T bào nào dài nh t?ế ấCâu 359. Đáp án: T bào th n kinhế ầCâu 360. 219: V n đ ng viên d n đ u cu c b u ch n v n đ ng viên tiêu ậ ộ ẫ ầ ộ ầ ọ ậ ộbi u c a Vi t Nam năm 2007 là v n đ ng viên nào?ể ủ ệ ậ ộCâu 361. Đáp án: Tr ng Thanh H ngươ ằCâu 362. 220:Ch t khí sinh ra do th c v t b phân hu trong đi u ki n thi u ấ ự ậ ị ỷ ề ệ ếkhông khí, th ng có trong bùn ao, h m m than là khí ….?ườ ầ ỏCâu 363. Đáp án: Metan (CH4)Câu 364. 221:Đó là ng i đ t gi i xu t s c nh t trong cu c thi h c sinh ườ ạ ả ấ ắ ấ ộ ọgi i văn l p 10 toàn mi n B c năm h c 1969-1970, nguyên là sinh viên xu t ỏ ớ ề ắ ọ ấs c khoa Toán – C tr ng Đ i h c T ng h p Hà N i, nh p ngũ năm 1971, ắ ơ ườ ạ ọ ổ ợ ộ ậhy sinh năm 1972 khi ch a đ y 10 tháng tu i quân và 20 tu i đ i. Đó là tác ư ầ ổ ổ ờgi c a nh ng dòng ch : “… tôi ao c r ng ngày mai, nh ng trang gi y ả ủ ữ ữ ướ ằ ữ ấcòn l i đ ng sau s toàn là nh ng dòng vui v và đông đúc đ ng đ tr ng ạ ằ ẽ ữ ẻ ừ ể ốtr i và bí n nh nh ng trang gi y này.” Đó là ai?ả ẩ ư ữ ấ thuvienhoclieu .com Trang 16thuvienhoclieu .comCâu 365. Đáp án: Nguy n Văn Th cễ ạCâu 366. “Ngũ Qu ng” là tên mà tri u đình nhà Nguy n dùng đ g i 5 t nh ả ề ễ ể ọ ỉx a: Qu ng Bình, Qu ng Ngãi, Quãng Tr , Quãng Nam và Qu ng Đ c. ư ả ả ị ả ứQu ng Đ c ngày nay là t nh nào? Đáp án: Th a Thiên Huả ứ ỉ ừ ếCâu 367. Tác ph m truy n ng n nào đã k t thúc b ng câu “Tiên s anh Tào ẩ ệ ắ ế ằ ưTháo”? Đáp án: Đôi m tắCâu 368. Ngày 11/3/1945 là ngày kh i nghĩa Ba T , đánh d u 1 c t m c ở ơ ấ ộ ốquan tr ng trong vi c phát tri n các l c l ng cách m ng Mi n Trung. ọ ệ ể ự ượ ạ ở ềV y Ba T là đ a danh thu c t nh nào?ậ ơ ị ộ ỉCâu 369. Đáp án: Quãng NgãiCâu 370.Câu 371. 225 Gi i h n th ng bi n c a m t ki u gen g i là gì?ớ ạ ườ ế ủ ộ ể ọCâu 372. Đáp án: M c ph n ngứ ả ứCâu 373. 226 :Hãy cho bi t t h p phím t t dùng đ phóng to ký t đã ế ổ ợ ắ ể ựch n?ọCâu 374. Đáp án: < Ctrl + Shift + > ho c( Ctrl + ] )ặCâu 375. 227:Nhà văn Cesvantes tác gi c a tác ph m “Don Quijote – chàng ả ủ ẩhi p sĩ tái ba x Mantra” là ng i nu c nào? Đáp án: Tây Ban Nhaệ ứ ườ ớCâu 376. Th y tri u hình thành do l c h p d n gi a:ủ ề ự ấ ẫ ữCâu 377. Đáp án: Trái Đ t và M t Trăngấ ặCâu 378. Ng i ta m nh danh ngu n năng l ng nào là Than đá xanh?ườ ệ ồ ượCâu 379. Đáp án: GióCâu 380. Đèn kéo quân quay đ c là nh vào hi n t ng gì?ượ ờ ệ ượCâu 381. Đáp án: Đ i l u không khíố ưCâu 382. Đ o Greenland thu c ch quy n c a n c nàoả ộ ủ ề ủ ướCâu 383. Đáp án: Đan M chạCâu 384. 232: Th y đi n Thác Bà đ c xây trên con sông nàoủ ệ ượCâu 385. Đáp án: Sông Ch yảCâu 386. 233: Khu kinh t Dung Qu t n m t nh nàoế ấ ằ ở ỉCâu 387. Đáp án: Qu ng NgãiảCâu 388. 234: “Chu n chu n đ p n c” là ch hi n t ng chu n chu n làmồ ồ ạ ướ ỉ ệ ượ ồ ồgìCâu 389. Đáp án: Đ tr ngẻ ứCâu 390. 235: Ai là c u th duy nh t t ng l p 2 hattrick t i 1 kỳ EURO?ầ ủ ấ ừ ậ ạCâu 391. Đáp án: Micheal Platini(Pháp)Câu 392. 236:. Đ t n c nào có 2 th đô:ấ ướ ủCâu 393. Đáp án: YemenCâu 394. 237: Qu c gia nào tham d nhi u kỳ EURO nh t ?ố ự ề ấCâu 395. Đáp án: Đ c ( 8 l n)ứ ầCâu 396. 238: Ph n chuy n đ ng trong đ ng c g i là gì?ầ ể ộ ộ ơ ọCâu 397. Đáp án: RotoCâu 398. 239: Nh t B n bao g m bao nhiêu đ o chínhậ ả ồ ả thuvienhoclieu .com Trang 17thuvienhoclieu .comCâu 399. Đáp án: 4Câu 400. Khi nào thì m t tr i chi u vuông góc v i Trái đ tặ ờ ế ớ ấCâu 401. Đáp án: Xuân phân; Thu phânCâu 402. V n Qu c gia đ u tiên c a Vi t Nam Đáp án: Cúc Ph ngườ ố ầ ủ ệ ươCâu 403. Ai là ng i phát hi n ra t bào th c v t đ u tiên:ườ ệ ế ự ậ ầCâu 404. Đáp án: Robert Hook(năm 1665)Câu 405. Quá trình sinh t ng h p protein di n ra b ph n nào trong t ổ ợ ễ ở ộ ậ ếbào?Câu 406. Đáp án: RiboxomCâu 407. 244: Ngày nào là ngày t ng tuy n c đ u tiên khi n c nhà th ng ổ ể ử ầ ướ ốnh t?ấCâu 408. Đáp án: 25/4/1976Câu 409. 245: Y u t chính t o nên sóng bi n là gì?ế ố ạ ểCâu 410. Đáp án: GióCâu 411. 246: Who is the “King of Pop” (dùng tu n 2 tháng 1)ầĐáp án: M. JacksonCâu 412. 247: PônPôt m đ u xâm l c biên gi i tây nam n c ta vào ngày ở ầ ượ ớ ướtháng năm nào?Đáp án: 22/12/1978Đ i tuy n qu c gia nào l n đ u tiên áp d ng chi n thu t bóng đá t ng l c ?ộ ể ố ầ ầ ụ ế ậ ổ ựĐáp án: Hà LanCâu 413. 249: IOC là tên vi t t t c a t ch c nào?ế ắ ủ ổ ứĐáp án: U ban Olympic qu c t (thành l p năm 1894)ỷ ố ế ậCâu 414. V vua l p Qu c T giám năm 1076ị ậ ố ửĐáp án: Lý Nhân TôngCâu 415. Tên th ng g i c a KMnO4ườ ọ ủĐáp án: Thu c tímốCâu 416. Tên viên t ng Pháp đánh thành Hà N i l n th haiướ ộ ầ ứĐáp án: RiviereCâu 417. Âm thanh có t n s l n h n 20KHz g i là gì?ầ ố ớ ơ ọĐáp án: Siêu âmCâu 418. 254: Ch th “Nh t Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta” ỉ ị ậ ắ ộ ủđ c phát ra vào ngày nào?ượĐáp án: 12/3/1945Câu 419. S ki n bu c M ph i tham chi n t i Chi n tranh th gi i 2ự ệ ộ ỹ ả ế ạ ế ế ớĐáp án: Trân Châu C ng(7/12/1941)ảCâu 420. Kim t tháp b ng kính có n i nào n c Pháp?ự ằ ở ơ ở ướĐáp án: Vi n b o tàng Lurveệ ảCâu 421. Chu Văn An làm quan d i th i nào:ướ ờĐáp án: Tr n Minh TôngầCâu 422. 258:. “Lu n ng ” là t ng h p các l i d y c a aiậ ữ ổ ợ ờ ạ ủ thuvienhoclieu .com Trang 18thuvienhoclieu .comCâu 423. Đáp án: Kh ng Tổ ửCâu 424. 259: N c c ng là n c ch a nhi u ion Mg2+ và ?ướ ứ ướ ư ềCâu 425. Đáp án: Ca2+Câu 426. 260: Th Haiku là th th đ c tr ng c a n c nàoơ ể ơ ặ ư ủ ướCâu 427. Đáp án: Nh t B nậ ảCâu 428. 261: K o m ch nha làm t nguyên li u gìẹ ạ ừ ệCâu 429. Đáp án: M m lúaầCâu 430. 262: Thành ph v i nh ng con kênh nhân t o, b i c nh c a t a ố ớ ữ ạ ố ả ủ ựgame “Assassin’s Creed II”Câu 431. Đáp án: VeniceCâu 432. H n c ng t l n nh t Đông Nam Áồ ướ ọ ớ ấCâu 433. Đáp án: Bi n hể ồCâu 434. 264: Casablanca là thành ph c a n c nàoố ủ ướCâu 435. Đáp án: Ma r cốCâu 436. 265: S thi “Iliat và O - đi – xê” do ai vi t:ử ếĐáp án: HomereCâu 437. Tác ph m n i ti ng nh t c a Hector Malotẩ ổ ế ấ ủĐáp án: Không gia đìnhCâu 438. Ch t hóa h c nào trong kem đánh răng giúp cho nó luôn d ng mấ ọ ở ạ ẩĐáp án: GlixerinCâu 439. Xuân Di u đã nh n xét v bài th này c a Nguy n Khuy n nh ệ ậ ề ơ ủ ễ ế ưsau “Đi n hìnhểCâu 440. h n c cho mùa thu c a làng c nh Vi t Nam” Đáp án: Thu đi uơ ả ủ ả ệ ếCâu 441. Ng i Vi t Nam t ng t ch i gi i Nobel Hòa Bình năm 1973ườ ệ ừ ừ ố ảCâu 442. Đáp án: Lê Đ c Thứ ọCâu 443. 270 Nhà th đ c xem là chi c g ch n i gi a văn h c trung đ i vàơ ượ ế ạ ố ữ ọ ạhi n đ i Vi t Namệ ạ ệCâu 444. Đáp án: T n ĐàảCâu 445. Phân bi t d u m bôi tr n và m đ ng v t b ngệ ầ ỡ ơ ỡ ộ ậ ằCâu 446. Đáp án: BazoCâu 447. Tác gi c a t p tùy bút “Hà N i 36 ph ph ng”ả ủ ậ ộ ố ườCâu 448. Đáp án: Th ch LamạCâu 449. Lo i gang dùng đ luy n thépạ ể ệCâu 450. Đáp án: Gang tr ngắCâu 451.Câu 452. Trong bài th “Đêm nay Bác không ng ”, Bác th ng “Đoàn ... ơ ủ ươđêm nay ng ngoài r ng” Đáp án: Dân côngủ ừCâu 453. Ngày 5/6 hàng năm đ c Liên h p qu c ch n làm "Ngày………ượ ợ ố ọth gi i".ế ớCâu 454. Đáp án: Môi tr ngườ thuvienhoclieu .com Trang 19thuvienhoclieu .comCâu 455. Đ i v ng ch C m, ch Nhà Trò... là các nhân v t trong tác ạ ươ Ế ố ị ậph m n i ti ng cho thi u nhi nào?ẩ ổ ế ếCâu 456. Đáp án: D Mèn phiêu l u kýế ưCâu 457. Sau khi m c b nh nan y, thi sĩ Hàn M c T đã coi mình nh ắ ệ ặ ử ưm t…………x u s b sộ ấ ố ị ốCâu 458. ph n đ y oan nghi t đày vào l.nh cung:”Ngoài kia xuân đã th m ậ ầ ệ ắhay ch a?/Tr i trong đây ch ng có mùa,?/Không có ni m trăng và ý ư ờ ở ẳ ềnh c/Có nàng ……..nh th ng vua”.ạ ớ ươCâu 459. Đáp án: Cung nữCâu 460. Linh v t c a SEA Games 25 t i Lào:ậ ủ ạCâu 461. Đáp án: VoiCâu 462. “B n dây nh khóc nh than- Khi n ng i trên ti c cũng tan nát ố ư ư ế ườ ệlòng”. Thuý Ki u đánh đàn cho ai nghe?ềĐáp án: Thúc Sinh và Ho n Thạ ưCâu 463. Ng i Châu Á đ u tiên đo t gi i Nobel văn h cườ ầ ạ ả ọĐáp án: Tagor( 1913 v i t p th Dâng)ớ ậ ơCâu 464. Trong bài th “Sông l p”, Tú X ng đã nghe th y ti ng gì mà ơ ấ ươ ấ ết ng ti ng g i đò:ưở ế ọĐáp án: Ti ng ch kêuế ếCâu 465. B c tranh “Bác H v i thi u nhi ba mi n Trung, Nam, B c” c a ứ ồ ớ ế ề ắ ủh a sĩ Di p Minh Châu v b ng gì?ọ ệ ẽ ằĐáp án: MáuCâu 466. Tên vi t t t c a liên đoàn bóng đá châu Á?ế ắ ủĐáp án: AFC( thành l p năm 1954)ậCâu 467. M t năm có bao nhiêu gi i Grand Slam (qu n v t) đ c t ch cộ ả ầ ợ ượ ổ ứĐáp án: 4Câu 468. Hi p đ nh t do th ng m i B c M :ệ ị ự ươ ạ ắ ỹĐáp án: NAFTACâu 469. Chiêu Thi n t Láng Th ng, qu n Đ ng Đa, Hà N iề ự ở ượ ậ ố ộĐáp án: Chùa LángCâu 470. Chi c cúp bóng đá lâu đ i nh t n c Anhế ờ ấ ướĐáp án: FACâu 471. Năm cao trào c a phong trào Đ ng kh iủ ồ ởĐáp án: 1960Câu 472. H đi u hành đ u tiên mà IBM đ a ra cho máy tính cá nhânệ ề ầ ưĐáp án: MS – DOSCâu 473. Ngày 20 tháng 6 năm 1815, t i ngo i ô thành ph .....c a n c B , ạ ạ ố ủ ướ ỉliên quânch ng Pháp đã phát đ ng cu c ti n công mãnh li t vào quân đ i Pháp do ố ộ ộ ế ệ ộNapoleon ch huy. Tr n thua k t thúc s nghi p Napoleno.ỉ ậ ế ự ệ thuvienhoclieu .com Trang 20thuvienhoclieu .comĐáp án: WaterlooCâu 474. Sông ngăn cách th i kỳ Đàng Trong và Đàng Ngoài:ờCâu 475. Đáp án: Sông Gianh ( Qu ng Bình)ở ảCâu 476. "Ai t vãn" là bài th c a công chúa Lê Ng c Hân, th ng khóc ư ơ ủ ọ ươch ng là vua..............., g m 164 câu, vi t theo th song th t l c bát, đ c ồ ồ ế ể ấ ụ ượnhi u ng i truy n t ngề ườ ề ụCâu 477. Đáp án: Nguy n Huễ ệCâu 478. Năm 1831 v vua này đã đ i tên Thăng Long thành Hà N iị ổ ộCâu 479. Đáp án: Minh M ngạCâu 480. Nh c c nào có xu t x t Tây Ban Nha và có m c đ ph bi n ạ ụ ấ ứ ừ ứ ộ ổ ếnh t th gi i? Đàn guitarấ ế ớCâu 481. Trong thành ph n hóa h c ch y u c a tro b p có nguyên t kim ầ ọ ủ ế ủ ế ốlo i nào?ạĐáp án: KCâu 482. Di n tích c a hình thoi b ng ...tích hai đ ng chéo (m t n a)ệ ủ ằ ườ ộ ửCâu 483. Trong các tác ph m: Đ i th a, Giăng sáng, M t b a no, Làng, ẩ ờ ừ ộ ữS ng mòn, tác ph m nào không ph i c a nhà văn Nam Cao? Làngố ẩ ả ủCâu 484. Lo i hình sân kh u c i l ng ngu n g c mi n nào? Mi n Nam ạ ấ ả ươ ồ ố ở ề ềCâu 485. Where does the robot Asimo come from? JapanCâu 486. th i kỳ Tr nh –Nguy n phân tranh, dòng sông nào t ng là ranh Ở ờ ị ễ ừgi i chia đôi đ t n c ta trong g n 200 năm? Sông Gianh ớ ấ ướ ầCâu 487. T nh nào có hình d ng m t bán đ o? Cà Mau hay Kiên Giang ? Cà ỉ ạ ộ ảMauCâu 488. Theo truy n thuy t Lang Liêu, lo i bánh nào đ c t ng tr ng ề ế ạ ượ ượ ưcho tr i? Bánh dàyờCâu 489. Ng i là đ ng v t thu c l p nào? L p thúườ ộ ậ ộ ớ ớCâu 490. Axit Flohdric là axit y u có đ c tính ... th y tinh . (ăn mòn)ế ặ ủCâu 491. Dòng đi n là dòng chuy n d ch... c a các h t mang đi n (có ệ ể ị ủ ạ ệh ng)ướCâu 492. Nh có lo i vitamin gì mà c th có th chuy n hóa canxi t o ờ ạ ơ ể ể ể ạthành x ng? Vitamin DươCâu 493. Nguyên t nào chi m g n n a kh i l ng v trái đ t? Oxi ố ế ầ ử ố ượ ỏ ấCâu 494. Môn th thao nào đ c coi là môn th thao n hoàng ? môn Đi n ể ượ ể ữ ềkinhCâu 495. Kênh đào... là con đ ng hàng h i ng n nh t n i Thái Bình d ngườ ả ắ ấ ố ươvà Đ i Tây D ng? Panamaạ ươCâu 496. B c Bình v ng là t c hi u c a v hoàng đ nào? Quang Trung ắ ươ ướ ệ ủ ị ếCâu 497. V t th có màu gì thì không có kh năng tán x ánh sáng? Màu đenậ ể ả ạCâu 498. Hai đ ng th ng g i là ... n u chúng không đ ng ph ng ( chéo ườ ẳ ọ ế ồ ẳnhau)Câu 499. What word is the past simple from of “read” ? Read\Câu 500. Qu n đ o Tr ng sa thu c t nh nào? Khánh Hòa ầ ả ườ ộ ỉ thuvienhoclieu .com Trang 21thuvienhoclieu .comCâu 501. Năm 1885, vua... ra “Chi u C n V ng” kêu g i sĩ phu và dân ế ầ ươ ọchúng toàn qu c n i d y ch ng Pháp . ( Hàm Nghi)ố ổ ậ ốCâu 502. Ngh thu t... Nam B là di s n văn hóa phi v t th th tám c a ệ ậ ộ ả ậ ể ứ ủVi t Nam đ c UNESCO công nh n ( đ n ca tài t )ệ ượ ậ ờ ửCâu 503. Ng i có nhóm máu A có th nh n máu c a nh ng ng i hi n ườ ể ậ ủ ữ ườ ếmáu có nhóm máu ... và nhóm máu ... ( A và O)Câu 504. Hai m t ph ng phân bi t cùng vuông góc v i m t đ ng th ng ặ ẳ ệ ớ ộ ườ ẳthì... v i nhau (song song)ớCâu 505. Truy n t i đi n năng đi xa b ng dòng đi n ba pha thì ti t ki m dâyề ả ệ ằ ệ ế ệd n h n so v i dòng đi n 1 pha, đúng hay sai ? Đúng ẫ ơ ớ ệCâu 506. Romeo và Juliet là tác ph m c a nhà vi t k ch nào ? ẩ ủ ế ị William Shakespeare Câu 507. Nguyên t hóa h c là t p h p nh ng nguyên t cùng lo i, có cùng ố ọ ậ ợ ữ ử ạs ... trong h t nhân (proton)ố ạCâu 508. Who wrote The Tale of Kieu ? Nguy n Du ễCâu 509. Trong v t lý và Toán h c, đ i l ng có giá tr không đ i đ c g i ậ ọ ạ ượ ị ổ ượ ọlà gì ? H ng s ằ ốCâu 510. C u trúc đ a hình n c ta g m 2 h ng chính nào? Tây b c- Đông ấ ị ướ ồ ướ ắNam và Vòng cung Câu 511. B ti u thuy t l ch s l n nh t th gi i có tên là gì ? Chi n tranh ộ ể ế ị ử ớ ấ ế ớ ếvà Hòa bình Câu 512. Ng i ta đào m t cái ao có bán kính 10m trên 1 m nh đ t hình chườ ộ ả ấ ữnh t dài 30 m, r ng 20 m. Ph n di n tích còn l i c a m nh đ t bao quanh ao ậ ộ ầ ệ ạ ủ ả ấlà bao nhiêu mét vuông? 286Câu 513. Ch t l ng không có hình d ng xác đ nh mà có hình d ng c a... ấ ỏ ạ ị ạ ủ( v t ch a nó)ậ ứCâu 514. Trong m t tr n đ u bóng đá có bao nhiêu tr ng tài trên sân? 3ộ ậ ấ ọCâu 515. Who was the last king of Vietnam? B o Đ i ả ạCâu 516. “ Đ i cô L u” là v ... n i ti ng c a so n gi Tr n H u Trang ờ ự ở ổ ế ủ ạ ả ầ ữ( c i l ng)ả ươCâu 517. Cho m t qu tr ng vào dung d ch HCl loãng thì th y có nh ng b t ộ ả ứ ị ấ ữ ọkhí thoát ra, đó là khí gì ? khí CO2Câu 518. S ki n nào di n ra vào năm 1871 đ c coi là cu c Cách m ng vô ự ệ ễ ượ ộ ạs n đ u tiên trên th gi i? Công xã Pa riả ầ ế ớCâu 519. Hi n t ng “ph n” ch vi c gió sau khi v t qua...tr nên khô và ệ ượ ơ ỉ ệ ượ ởnóng. (núi)Câu 520. Đ n v c u t o và ch c năng c a ph i ng i là gì? Ph nangơ ị ấ ạ ứ ủ ổ ở ườ ếCâu 521. T i các mô b viêm nhi m, s l ng b ch c u tăng lên hay gi m ạ ị ễ ố ượ ạ ầ ảđi ? tăngCâu 522. T ng s ch m trên 2 m t đ i di n c a m t xúc x c 6 m t tiêu ổ ố ấ ặ ố ệ ủ ộ ắ ặchu n luôn là bao nhiêu? 7ẩCâu 523. In which subject do we study about calculation ? Maths thuvienhoclieu .com Trang 22thuvienhoclieu .comCâu 524. Cu c kh i nghĩa nào đ c xem là tiêu bi u nh t trong phong trào ộ ở ượ ể ấC n V ng? H ng Khêầ ươ ươCâu 525. Dãy nguyên t Na, Mg, Al, Cl đ c x p theo chi u tăng d n hay ố ượ ế ề ầgi m d n tính kim lo i? Gi m d nả ầ ạ ả ầCâu 526. Theo Lu t phòng ch ng tác h i c a thu c lá, nh ng đ a đi m nào ậ ố ạ ủ ố ữ ị ểb c m hút thu c lá hoàn toàn: c s y t , n i làm vi c, oto, máy bay, tàu ị ấ ố ơ ở ế ơ ệđi n? T t cệ ấ ảCâu 527. H u h t các ch t dinh d ng trong th c ăn đ c c th ng i ầ ế ấ ưỡ ứ ượ ơ ể ườh p th trong quá trình tiêu hóa ... ( ru t non)ấ ụ ở ộCâu 528. H p ch t đ c t o thành b i ph n ng trung hòa c a axit đ c ợ ấ ượ ạ ở ả ứ ủ ượg i chung là gì? Mu iọ ốCâu 529. Đ n v do đi n tích trong h SI là .... ( Culong)ơ ị ệ ệCâu 530. Tán th là n i dung thi đ u đ i kháng trong môn nào? Wushuủ ộ ấ ốCâu 531. Căn c vào kh năng nào mà đ ng v t đ c chia làm 2 nhóm: ứ ả ộ ậ ượđ ng v t bi n nhi t và d ng v t h ng nhi t? Kh năng gi nhi t ộ ậ ế ệ ộ ậ ằ ệ ả ữ ệCâu 532. H Tây Hà N i đ c hình thành là do s thay đ i dòng ch y c aồ ở ộ ượ ự ổ ả ủdòng sông nào? Sông H ngồCâu 533. Oxi tan vô h n trong n c, đúng hay sai? Saiạ ướCâu 534. Qu c gia nào là qu c gia duy nh t Đông Nam Á mà ch a t ng bố ố ấ ở ư ừ ịđô h ? Thái LanộCâu 535. Dòng đi n trong kim lo i là dòng chuy n d ch có h ng c a ệ ạ ể ị ướ ủcác ...... (electron t do)ựCâu 536. Trong m t ph ng t a đ Oxy, đ ng tròn l ng giác là đ ng trònặ ẳ ọ ộ ườ ượ ườđ nh h ng có tâm là..., bán kính b ng... ( g c t a đ , 1)ị ướ ằ ố ọ ộCâu 537. On what part of you body would you wear gloves? HandsCâu 538. Lo i đ t đ ... là thích h p cho s phát tri n c a cây cao su ( bazan)ạ ấ ỏ ợ ự ể ủCâu 539. Bác H ra đi tìm đ ng c u n c t B n Nhà R ng vào năm nào?ồ ườ ứ ướ ừ ế ồ1911Câu 540. đ ng v t, ... là trung tâm đi u khi n c a h th n kinh trung Ở ộ ậ ề ể ủ ệ ầng, ch u trách nhi m đi u khi n hành vi. (não)ươ ị ệ ề ểCâu 541. N u m t đ ng th ng đi qua 1đi m n m trên đ ng tròn và ế ộ ườ ẳ ể ằ ườvuông góc v i bán kính t i đi m đó thì đ ng th ng đó đ c g i là gì? Ti p ớ ạ ể ườ ẳ ượ ọ ếtuy nếCâu 542. S pi là s th p phân vô h n tu n hoàn, đúng hay sai? Saiố ố ậ ạ ầCâu 543. T p truy n nào c a Nguy n Tuân có nhan đ g i nh n i ni m ậ ệ ủ ễ ề ợ ớ ỗ ềnh ti c nh ng v đ p hào hoa c a m t th i x a cũ? Vang bóng m t th iớ ế ữ ẻ ẹ ủ ộ ờ ư ộ ờCâu 544. Môn võ nào c a Nh t B n n i ti ng v i nh ng đòn quăng, v t ủ ậ ả ổ ế ớ ữ ậđ c đánh giá là võ phái ph ng s hòa bình cho con ng i trên trái đ t ? ượ ụ ự ườ ấAikidoCâu 545. T nào còn thi u trong câu thành ng sau: H u danh vô ... (th c)ừ ế ữ ữ ựCâu 546. Võ Vovinam đ c phát tri n d a trên môn võ c truy n nào? Môn ượ ể ự ổ ềv t ậ thuvienhoclieu .com Trang 23thuvienhoclieu .comCâu 547. What is the capital of Indonesia? JakartaCâu 548. Nh ng t t ng thanh nào còn thi u trong câu đ ng dao sau: “con ữ ừ ượ ế ồgà...lá chanh, con l n...mua hành cho tôi” (c c tác, n n)ợ ụ ủ ỉCâu 549. Nh ng di tích l ch s nh “ Mái đình H ng Thái, cây đa Tân Trào” ữ ị ử ư ồnay thu c t nh/ thành nào? T nh Tuyên Quangộ ỉ ỉCâu 550. ... là vùng bi n thu c ch quy n c a m t qu c gia trên bi n. ể ộ ủ ề ủ ộ ố ể( lãnh h i)ảCâu 551. Xôma là tên g i khác c a lo i tê bào nào? T bào sinh d ngọ ủ ạ ế ưỡCâu 552. Thu c kháng sinh là thu c đ c tr các b nh do virus hay vi khu n ố ố ặ ị ệ ẩgây ra? Vi khu nẩCâu 553. Góc n i ti p ch n n a đ ng tròn là góc... (vuông)ộ ế ắ ử ườCâu 554. Nh ng câu th sau miêu t nhân v t nào trong truy n Ki u: “Râu ữ ơ ả ậ ệ ềhùm, hàm én, mày ngài/ Vai năm t c r ng, thân m i th c cao” ? T H iấ ộ ườ ướ ừ ảCâu 555. What is the highest mountain peak in Vietnam? Fansipan (Phan xi păng)Câu 556. Ai là v Hoàng đ đ u tiên c a phong trào Tây S n? Nguy n Nh cị ế ầ ủ ơ ễ ạCâu 557. T c đ truy n âm l n nh t trong chân không. Đúng hay sai? Sai ố ộ ề ớ ấCâu 558. Theo Lu t Nghĩa v quân s 2021, đ tu i g i nh p ngũ là ... (đ ậ ụ ự ộ ổ ọ ậ ủ18 tu i đ n h t 25 tu i)ổ ế ế ổCâu 559. M t s loài phong lan s ng bám trên thân cây g là ví d c a m i ộ ố ố ỗ ụ ủ ốquan h nào? H i sinhệ ộCâu 560. L ng oxi hòa tan trong n c thay đ i nh th nào khi nhi t đ ượ ướ ổ ư ế ệ ộc a n c tăng lên? Gi mủ ướ ảCâu 561. khu v c vĩ tuy n nào, đ dài ngày và đêm trong m t ngày luôn Ở ự ế ộ ộb ng nhau? Xích đ o ằ ạCâu 562. T nào còn thi u trong câu th sau: “v t qua m t tr n/ đ n bay ừ ế ơ ụ ặ ậ ạvèo vèo/ Th đ .../ S chi hi m nghèo” (th ng kh n)ư ề ợ ể ượ ẩCâu 563. S hi u nguyên t c a nguyên t đ c ký hi u b i ch cái nào? Zố ệ ử ủ ố ượ ệ ở ữCâu 564. Trong thi đ u qu n v t, 1 l t giao bóng, v n đ ng viên đ c ấ ầ ợ ở ượ ậ ộ ượgiao bóng t i đa m y l n? 2 ố ấ ầCâu 565. Ph n cu i c a dòng sông chính, n i dòng ch y đ ra bi n ho c hầ ố ủ ơ ả ổ ể ặ ồl n đ c g i là gì? C a sông ớ ượ ọ ửCâu 566. Không khí chuy n đ ng thành lu ng ngang t ng nào? Đ i l u ể ộ ồ ở ầ ố ưhay bình l u? Bình l uư ưCâu 567. “ Hát cho ... tôi nghe” là tên m t phong trào đ u tranh đòi hòa bình ộ ấd i hình th c văn ngh trong kháng chi n ch ng M . ( đ ng bào)ướ ứ ệ ế ố ỹ ồCâu 568. Trong h i h a, lo i tranh v đ dùng tr ng thái không chuy n ộ ọ ạ ẽ ồ ở ạ ểđ ng đ c g i là tranh gì? Tranh tĩnh v tộ ượ ọ ậCâu 569. Ông vua h n i ti ng Charlie Chaplin là ng i n c nào? N c ề ổ ế ườ ướ ướAnhCâu 570. B nh b u c là b nh do s l n lên b t bình th ng c a tuy n ệ ướ ổ ệ ự ớ ấ ườ ủ ếnào? Tuy n giápế thuvienhoclieu .com Trang 24thuvienhoclieu .comCâu 571. Trong m t t giác n i ti p, t ng s đo 2 góc đ i di n b ng... đ ộ ứ ộ ế ổ ố ố ệ ằ ộ(180 đ )ộCâu 572. B ph n c a đ ng đ phân chia m t đ ng thành 2 chi u xe ộ ậ ủ ườ ể ặ ườ ềch y riêng bi t đ c g i là gì? D i phân cáchạ ệ ượ ọ ảCâu 573. Trong th Quang Dũng, dòng sông nào g n v i “đoàn binh” Tây ơ ắ ớti n, xu t hi n c đ u và cu i bài th ? sông Mãế ấ ệ ả ầ ố ơCâu 574. M t tr n thi đ u bóng chuy n có t i đa bao nhiêu hi p thi đ u? 5ộ ậ ấ ề ố ệ ấCâu 575. Đ i l ng nào đ c tr ng cho tính phóng x m nh hay y u c a ạ ượ ặ ư ạ ạ ế ủm t l ng ch t phóng x ? đ phóng x ộ ượ ấ ạ ộ ạCâu 576. Ch t bán d n có 2 lo i h t t i đi n là electron và... (l tr ng)ấ ẫ ạ ạ ả ệ ỗ ốCâu 577. Th i kỳ Ph c h ng trên th gi i di n ra trong kho ng t th k 14ờ ụ ư ế ớ ễ ả ừ ế ỷđ n th k nào? 17ế ế ỷCâu 578. Tri u đ i nào n c ta đã t n t i t năm 1778 đ n 1802 ? tri u ề ạ ở ướ ồ ạ ừ ế ềTây S nơCâu 579. Theo thuy t Big Bang, các ngôi sao và các thiên hà trong vũ tr ế ụđ c hình thành ch y u do tác đ ng c a l c nào? L c h p d nượ ủ ế ộ ủ ự ự ấ ẫCâu 580. Trong 3 lo i ARN, lo i nào có ch c năng truy n thông tin t ADN ạ ạ ứ ề ừt i Riboxom và đ c dùng nh m t khuôn đ t ng h p protein ? mARN ớ ượ ư ộ ể ổ ợ(ARN thông tin)Câu 581. T p h p A có 3 ph n t thì có bao nhiêu t p con? 8ậ ợ ầ ử ậCâu 582. S đo m i góc ngoài c a m t tam giác b ng ... s đo hai góc trong ố ỗ ủ ộ ằ ốkhông k v i nó. (t ng)ề ớ ổCâu 583. Truy n “S n Tinh- Th y Tinh” thu c th lo i gì? Truy n thuy tệ ơ ủ ộ ể ạ ề ếCâu 584. Năm 248, Bà Tri u đã cùng anh trai mình hô hào nhân dân trong ệvùng C u Chân n i d y. Ng i anh trai này tên là gì? Tri u Kh c Đ t ử ổ ậ ườ ệ ắ ạCâu 585. Trong gia đình ng i Ê Đê, ph n a hay đàn ông đóng vai trò ườ ụ ữchính? Ph nụ ữCâu 586. M t nhi m kỳ qu c h i n c ta kéo dài trong bao nhiêu năm? 5 ộ ệ ố ộ ướnăm Câu 587. “ Khí h u m h n, cây h t tr n ti p t c phát tri n, bò sát c ng ậ ấ ơ ạ ầ ế ụ ể ổ ựtr ” là nh ng đ c đi m c a k đ a ch t nào? K Juraị ữ ặ ể ủ ỷ ị ấ ỷCâu 588. Đ bi n thiên đ ng năng c a m t v t b ng công c a...tác d ng lênộ ế ộ ủ ộ ậ ằ ủ ụv t ậCâu 589. ( ngo i l c)ạ ựCâu 590. What is the fastest land animals in the world? Cheetah Câu 591. Tú M là tác gi n i ti ng trong khuynh h ng th ... n c ta ỡ ả ổ ế ướ ơ ở ướ( trào phúng) Câu 592. Vi khu n đ c x p vào gi i nào? Kh i sinhẩ ượ ế ớ ởCâu 593. Có bao nhiêu electron l p ngoài cùng c a nguyên t nguyên t ở ớ ủ ử ốthu c nhóm IA ? 1ộCâu 594. What result do you get when you multiply six by six? Thirty – six thuvienhoclieu .com Trang 25thuvienhoclieu .comCâu 595. Đ n v thiên văn đ c xác đ nh b ng kho ng cách trung bình gi aơ ị ượ ị ằ ả ữtrái đ t và... ( M t tr i)ấ ặ ờCâu 596. T t c các c n bão đ b vào Vi t Nam đ u có xoáy cùng chi u ấ ả ơ ổ ộ ệ ề ềhay ng c chi u kim đ ng h ? Ng c chi u ượ ề ồ ồ ượ ềCâu 597. Năm 1042, b lu t Hình th - b lu t thành văn đ u tiên n c taộ ậ ư ộ ậ ầ ở ướban hành d i th i vua nào? Lý Thái Tôngướ ờCâu 598. Ti ng Vi t là 1 trong 55 ngôn ng đã đ c NASA dùng đ thu âm ế ệ ữ ượ ểl i chào g i đ n các n n văn minh ngoài... ( trái đ t)ờ ử ế ề ấCâu 599. Trong thành ph n chính c a hemoglobin (huy t c u t trong h ng ầ ủ ế ầ ố ồc u) có nguyên t kim lo i nào? ầ ố ạ FeCâu 600. What does WHO stand for? World Health Organization thuvienhoclieu .com Trang 26

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận