Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh - Lần 1 (có đáp án)

431 5

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#môn GDCD#đề thi gdcd

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp GDCD 2022 trường THPT Hàn Thuyên lần 1 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

Câu 1: Bà V cho bà X vay 20 triệu đồng với lãi suất theo quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có giấy biên nhận vay nợ do bà X kí và ghi rõ họ tên. Đã quá hạn 6 tháng, mặc dù bà V đòi nhiều lần nhưng bà X vẫn không trả tiền cho bà V. Bà V đã thực hiện pháp luật theo hình thức

A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. áp dụng pháp luật.

Câu 2: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Thông báo lịch sản xuất vụ đông. B. Tiếp nhận đơn tố cáo.

C. Tổ chức hội nghị hiệp thương. D. Đánh bạc cùng nhân viên cấp dưới.

Câu 3: Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 4: Hồ Chí Minh nói: “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền” ý nói đến công dân bình đẳng

A. về nghĩa vụ. B. về trách nhiệm pháp lí.

C. về quyền. D. trước pháp luật.

Câu 5: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính kỉ luật nghiêm minh. D. Tính chặt chẽ về hình thức.

Câu 6: Khẳng định nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động?

Lao động nam và lao động nữ

A. làm mọi công việc tại nơi làm việc.

B. có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau.

C. được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.

D. ưu tiên lao động nữ trong những việc liên quan đến chức năng làm mẹ.

Câu 7: Q muốn thi Đại học Sư phạm, nhưng bố mẹ Q lại muốn Q học ngành Tài chính. Q phải dựa vào cơ sở nào dưới đây trong Luật Hôn nhân và gia đình để thuyết phục cha mẹ đồng ý cho Q thực hiện nguyện vọng của mình?

A. Cha mẹ tôn trọng quyền chọn nghề của con.

B. Con có toàn quyền quyết định nghề nghiệp của mình.

C. Chọn ngành học phải theo sở thích của con.

D. Cha mẹ không được can thiệp vào quyết định của con.

Câu 8: Vì muốn ghi lại khoảnh khắc ra đời của con trai, anh N đã trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim bằng điện thoại di động. Các y, bác sĩ đã nhắc nhở. Anh N rất bực tức. Khi các y, bác sĩ từ phòng mổ đi ra, N cùng T (em trai) dùng đèn pin xông vào đánh hai bác sĩ bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Hành vi của N và T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A. hành chính. B. hình sự. C. dân sự. D. kỷ luật.

Câu 9: Chị Pơ – Lang, người dân tộc thiểu số đại diện cho quyền lợi của các dân tộc ít người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện bình đẳng giữa

A. các dân tộc trong lĩnh vực chính trị. B. giữa nhân dân miền núi và miền xuôi.

C. các thành phần dân cư. D. các vùng miền.

Câu 10: Anh A mua cho con gái một chiếc xe đạp điện để đi học. Con gái anh A đã sử dụng thuộc tính nào của hàng hóa?

A. Giá trị sử dụng. B. Giá trị xã hội. C. Giá trị trao đổi. D. Giá trị.

Nội dung

thuvienhoclieu .comSỞ GD&ÐT B CẮ NINHTR NGƯỜ THPT HÀN THUYÊN Ðề g m:ồ 0 4 trang ( 4 0 câu tr cắ nghi m)ệ Ð THI TH T T NGHI P THPT 2022 L N 1Ề Ử Ố Ệ Ầ NĂM H CỌ 2021-2022MÔN: GDCDTh i gian làm bài: ờ 5 0 phút; không k th i gian phátể ờđề H ,ọ tên thí sinh:.......................................... Số báo danh: ........................... Mã đề : 132Câu 1: Bà V cho bà X vay 20 tri uệ đ ngồ v iớ lãi su tấ theo quy đ nhị c aủ ngân hàng Nhà n cướ Vi tệNam, có gi yấ biên nh nậ vay nợ do bà X kí và ghi rõ họ tên. Đã quá h nạ 6 tháng, m cặ dù bà Vđòi nhi uề l nầ nh ngư bà X v nẫ không trả ti nề cho bà V. Bà V đã th cự hi nệ pháp lu tậ theo hìnhth cứA. tuân thủ pháp lu t.ậ B. thi hành pháp lu t.ậ C. sử d ngụ pháp lu t.ậ D. áp d ngụ pháp lu t.ậCâu 2: Công ch c, viên ch c nhà n c th c hi n hành vi nào sau đây là vi ph m pháp lu t kứ ứ ướ ự ệ ạ ậ ỉlu t?ậA. Thông báo l chị s nả xu tấ vụ đông. B. Ti pế nh nậ đ nơ tố cáo.C. Tổ ch cứ h iộ nghị hi pệ th ng.ươ D. Đánh b cạ cùng nhân viên c pấ d i.ướCâu 3: Trong quá trình đi u tra, c quan ch c năng k t lu n ch K đã vi ph m quy đ nh v đ uề ơ ứ ế ậ ị ạ ị ề ầtư công trình xây d ng gây thi t h i ngân sách nhà n c 3 t đ ng. Ngoài ra ch còn có hành viự ệ ạ ướ ỉ ồ ịl mạ d ngụ ch cứ vụ quy nề h nạ trong khi thi hành nhi mệ v .ụ Chị bị tuyên ph tạ 5 năm tù vàbu cộ ph iả b i th ng s ti n đã chi m đo t. B n án mà ch K ph i nh n th hi n đ c tr ngồ ườ ố ề ế ạ ả ị ả ậ ể ệ ặ ưc b n nào c aơ ả ủ pháp lu t?ậA. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về hình th c.ứ B. Tính quy nề l c,ự b t bu cắ ộ chung.C. Tính quy ph mạ phổ bi n.ế D. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về n iộ dung.Câu 4: Hồ Chí Minh nói: “Chủ t chị n cướ cũng không có đ cặ quy n”ề ý nói đ nế công dân bình đ ngẳA. về nghĩa v .ụ B. về trách nhi mệ pháp lí.C. về quy n.ềD. tr cướ pháp lu t.ậCâu 5: Nh ng quy t c x s chung đ c áp d ng nhi u l n, nhi u n i đ i v i t t c m iữ ắ ử ự ượ ụ ề ầ ở ề ơ ố ớ ấ ả ọng iườ là thể hi nệ đ cặ tr ngư nào d iướ đây c aủ pháp lu t?ậA. Tính quy ph mạ phổ bi n.ế B. Tính quy nề l c,ự b t bu cắ ộ chung.C. Tính kỉ lu tậ nghiêm minh. D. Tính ch tặ chẽ về hình th c.ứCâu 6: Kh ngẳ đ nhị nào d iướ đây vi ph mạ quy nề bình đ ngẳ gi aữ nam và nữ trong lao đ ng?ộLao đ ngộ nam và lao đ ngộ nữA. làm m iọ công vi cệ t iạ n iơ làm vi c.ệB. có cơ h iộ ti pế c nậ vi cệ làm như nhau.C. đ cượ đ iố xử bình đ ngẳ t iạ n iơ làm vi c.ệD. uư tiên lao đ ngộ nữ trong nh ngữ vi cệ liên quan đ nế ch cứ năng làm m .ẹCâu 7: Q mu nố thi Đ iạ h cọ Sư ph m,ạ nh ngư bố mẹ Q l iạ mu nố Q h cọ ngành Tài chính. Q ph iảd aự vào cơ sở nào d iướ đây trong Lu tậ Hôn nhân và gia đình để thuy tế ph cụ cha mẹ đ ngồ ýcho Q th cự hi nệ nguy nệ v ngọ c aủ mình?A. Cha mẹ tôn tr ngọ quy nề ch nọ nghề c aủ con.B. Con có toàn quy nề quy tế đ nhị nghề nghi pệ c aủ mình.C. Ch nọ ngành h cọ ph iả theo sở thích c aủ con.D.Cha mẹ không đ cượ can thi pệ vào quy tế đ nhị c aủ con.Câu 8: Vì mu n ghi l i kho nh kh c ra đ i c a con trai, anh N đã trèo lên c a s phòng m đố ạ ả ắ ờ ủ ử ổ ổ ểquay phim b ng đi n tho i di đ ng. Các y, bác sĩ đã nh c nh . Anh N r t b c t c. Khi các y,ằ ệ ạ ộ ắ ở ấ ự ứbác sĩ t phòng m đi ra, N cùng T (em trai) dùng đèn pin xông vào đánh hai bác sĩ b tr ngừ ổ ị ọth ngươ ph iả nh pậ vi nệ c pấ c u.ứ Hành vi c aủ N và T ph iả ch uị trách nhi mệ pháp lý nào?A. hành chính. B. hình s .ự C. dân s .ự D. kỷ lu t.ậCâu 9: Chị Pơ – Lang, ng iườ dân t cộ thi uể số đ iạ di nệ cho quy nề l iợ c aủ các dân t cộ ít ng iườv aừ trúng cử đ iạ bi uể Qu cố h i.ộ Đi uề này thể hi nệ bình đ ngẳ gi aữ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comA. các dân t cộ trong lĩnh v cự chính tr .ịB. gi aữ nhân dân mi nề núi và mi nề xuôi.C. các thành ph nầ dân c .ưD. các vùng mi n.ềCâu 10: Anh A mua cho con gái m tộ chi cế xe đ pạ đi nệ để đi h c.ọ Con gái anh A đã sử d ngụthu cộ tính nào c aủ hàng hóa?A. Giá trị sử d ng.ụ B. Giá trị xã h i.ộ C. Giá trị trao đ i.ổ D. Giá tr .ịCâu 11: Ch m t nhà hàng là anh M b c quan ch c năng x ph t 10 tri u đ ngủ ộ ị ơ ứ ử ạ ệ ồ vì có hành vibán thu c láố đi n t cho tr em và kinh doanh trái phépệ ử ẻ m t s hàng hóa không có trongộ ố danhm c đăng ký kinh doanh. Vi c x ph t c a c quan ch c năng th hi n đ c tr ng nào d iụ ệ ử ạ ủ ơ ứ ể ệ ặ ư ướđây c aủ pháp lu t?ậA. Tính quy ph mạ phổ bi n.ế B. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về hình th c.ứC. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về n iộ dung. D. Tính quy nề l c,ự b tắ bu cộ chung.Câu 12: Hình th c th c hi n pháp lu t nào d i đây có ch th th c hi n khác v i các hìnhứ ự ệ ậ ướ ủ ể ự ệ ớth cứ còn l i?ạA. Áp d ng PL.ụ B. Sử d ngụ PL. C. Thi hànhPL. D. Tuân thủ PL.Câu 13: N iộ dung nào d iướ đây không thu cộ quy nề bình đ ngẳ gi aữ vợ và ch ngồ trong quan hệ nhân thân?A. L aự ch nọ bi nệ pháp kế ho chạ hóa gia đình phù h p.ợB. L aự ch nọ tín ng ng,ưỡ tôn giáo.C.L aự ch nọ n iơ làm vi c,ệ đ uầ tư kinh doanh.D. L aự ch nọ n iơ cư trú.Câu 14: Sau khi k tế hôn v iớ anh G (20 tu i),ổ chị L (18 tu i)ổ quy tế đ nhị h cọ thêm cao h cọ đểl yấ b ngằ Th cạ sĩ nh ngư anh G không cho phép, nhi uề l nầ ngăn c n.ả Mẹ anh G cho r ng,ằ con gái đãl yấ ch ngồ r iồ thì không đ cượ phép đi h cọ n a,ữ bà b tắ chị L ở nhà để sinh con. Nh ngữ ai d iướđây vi ph mạ n iộ dung quy nề bình đ ngẳ trong hôn nhân và gia đình?A. Anh G.B. Mẹ anh G.C. Mẹ anh G và anh G.D. Anh G và chị L.Câu 15: Công ty P và công ty Q ký h p đ ng mua s a. Đúng h n, công ty P giao s a đ sợ ồ ữ ẹ ữ ủ ốl ngượ và ch ng lo i nhủ ạ ư h p đ ng đã ký v i công ty Q. Tuy nhiên quáợ ồ ớ th i h n 2 tháng côngờ ạty Q không thanh toán ti nề cho công ty P. Trong tr ngườ h pợ này, công ty Q đã có hành vi viph mạA. kỉ lu t.ậ B. hành chính . C. hình s .ự D. dân s ..ưCâu 16: “M iọ ng iườ có quy nề s ng.ố Tính m ngạ con ng iườ đ cượ pháp lu tậ b oả h .ộ Không ai bịt cướ đo tạ tính m ngạ trái lu t”ậ . Đây là n iộ dung đ cượ quy đ nhị trongA. Lu tậ chăm sóc và phát tri n.ểB. Lu tậ b oả vệ quy nề con ng i.ườC. Hi nế pháp.D. quy nề con ng i.ườCâu 17: Ng iườ từ đủ bao nhiêu tu iổ trở lên ph iả ch uị trách nhi mệ hình sự về t iộ ph mạ đ cặ bi tệnghiêm tr ng?ọA. Từ đủ 18 tu iổ trở lên. B. Từ đủ 14 tu iổ trở lên.C. Từ đủ 12 tu iổ trở lên. D. Từ đủ 16 tu iổ trở lên.Câu 18: Quy lu tậ giá trị tác đ ngộ đ nế đi uề ti tế và l uư thông hàng hóa thông quaA. quan hệ cung c u.ầB. giá trị xã h iộ c nầ thi tế c aủ hàng hóa.C. giá cả hàng hóa trên thị tr ng.ườ D. giá trị hàng hóa trên thị tr ng.ườCâu 19: Tháng 1/2021 t nhỉ H bùng phát d chị b nhệ Covid -19, ph iả th cự hi nệ giãn cách xã h iộtoàn t nh.ỉ Do vợ g iọ về có vi cệ nên T thuê lái đò v tượ sông từ t nhỉ H sang t nhỉ Q v iớ giá 100nghìn đ ngồ nh m “né” tr m ki m soát. Khi phát hi n, c quan ch c năng đã x ph t T s ti nằ ạ ể ệ ơ ứ ử ạ ố ề25 tri u đ ng.ệ ồ Trong tr ngườ h pợ này, hành vi c aủ T đã vi ph mạ pháp lu tậ nào sau đây?A. Kỉ lu t.ậ B. Hành chính. C. Hình s .ự D. Dân s .ự thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 20: Nh ng quy t c x s chung v nh ng vi c đ c làm, nh ng vi c ph i làm, nh ngữ ắ ử ự ề ữ ệ ượ ữ ệ ả ữvi cệ không đ cượ làm, nh ngữ vi cệ c mấ đoán là ph nả ánh n iộ dung c aủ khái ni mệ nào d iướđây?A. Kinh t .ế B. Đ oạ đ c.ứ C. Pháp lu t.ậ D. Chính tr .ịCâu 21: Anh B (14 tu i),ổ v nậ chuy nể 1kg heroin thì bị b t.ắ Anh B sẽ ph iả ch uị tráchnhi mệA. hành chính. B. dân s .ự C. kỉ lu t.ậ D. hình s .ựCâu 22: Trong các y uế tố c uấ thành tư li uệ lao đ ng,ộ y uế tố quan tr ngọ nh tấ làA. hệ th ngố bình ch aứ c aủ s nả xu t.ấ B. k tế c uấ hạ t ngầ c aủ s nả xu t.ấC. kỹ thu tậ s nả xu t.ấD. công cụ lao đ ng.ộCâu 23: Anh S đi xe máy nh ng không mang b ng lái xe. C nh sát giao thông đã x ph t anh S.ư ằ ả ử ạHành vi c aủ C nhả sát giao thông là th hi nể ệ đ cặ tr ngư nào c aủ pháp lu t?ậA. Tính quy ph mạ phổ bi n.ế B. Tính b tắ bu c th cộ ự hi n.ệC. Tính quy nề l c,ự b tắ bu cộ chung. D. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ v m tề ặ hình th c.ứCâu 24: Hai c a hàng kinh doanh thu c tân d c c a anh P và anh K cùng bí m t bán thêm th cử ố ượ ủ ậ ựph m ch c năng ngoài danh m c đ c c p phép. Tr c đ t ki m tra đ nh kì, anh P đã nh chẩ ứ ụ ượ ấ ướ ợ ể ị ờ ịS chuy n m i tri u đ ng cho ông H tr ng đoàn thanh tra liên ngành đ ông b qua chuy nể ườ ệ ồ ưở ể ỏ ệnày. Vì v y, khi ti n hành ki m tra hai qu y thu c trên, ông H ch l p biên b n x ph t c aậ ế ể ầ ố ỉ ậ ả ử ạ ửhàng c aủ anh K, còn ông M cán b phòng cháy ch a cháy đã x ph t 2 c a hàng v hành viộ ữ ử ạ ử ềch a đ m b oư ả ả an toàn v phòng cháy ch a cháy. Ông M vàề ữ ông H th c hi nự ệ ch a ư đúng hìnhth cứ th cự hi nệ pháp lu tậ nào d iướ đâyA. Áp d ng phápụ lu t.ậ B. Tuân thủ pháp lu t.ậC. Sử d ngụ pháp lu t.ậ D. Phổ bi nế pháp lu t.ậCâu 25: Lu t hôn nhân gia đình quy đ nh đi u ki n k t hôn gi a nam và n áp d ng cho t t cậ ị ề ệ ế ữ ữ ụ ấ ảm iọ ng i,ườ không có ngo iạ lệ ph nả ánh đ cặ tr ngư cơ b nả nào c aủ pháp lu t?ậA. Tính quy nề l c,ự b tắ bu cộ chung . B. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về n iộ dung.C. Tính quy ph mạ phổ bi n.ế D. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về hình th c.ứCâu 26. Tôn giáo nào d iướ đây ra đ iờ ở Vi tệ Nam?A. Thiên Chúa.B. Ph tậ giáo . C. Cao Đài. D. Nho giáoCâu 27: Công dân tuân thủ pháp lu tậ khi t ch iừ ốA. b oả vệ an ninh qu cố gia. B. th cự hi nệ nghĩa vụ b uầ c .ửC. n p thuộ ế đ yầ đủ theo quy đ nh.ị D. sử d ngụ vũ khí trái phép.Câu 28: Do giá nguyên li u tăng, ông T giám đ c và ông K tr ng phòng đã ra l nh cho t s nệ ố ưở ệ ổ ảxu t ph i ti t ki m đi n b ng cách ng ng máy x lí khí th i, th i th ng ra môi tr ng. Anh Bấ ả ế ệ ệ ằ ừ ử ả ả ẳ ườđi uề hành máy không đ ng ýồ nên ông T đã cho nghỉ vi c.ệ Nh ngữ ai d iướ đây ch a ư tuân thủpháp lu tậA. Ông T, ông K. B. Ông T, anh B. C. Anh B, ông K. D. Ông T, anhCâu 29: N iộ dung “quy đ nhị b tắ bu cộ đ iố v iớ t tấ cả m iọ cá nhân, tổ ch c,ứ ai cũng xử sự theopháp lu t”ậ thể hi nệ đ cặ tr ngư nào c aủ pháp lu tậ d iướ đây?A. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về m tặ hình th cứ B. Tính quy ph mạ phổ bi n.ếC. Tính quan hệ gi aữ pháp lu tậ v iớ xã h i.ộ D. Tính quan hệ gi aữ pháp lu tậ v iớ đ oạ đ c.ứCâu 30: Pháp lu tậ không quy đ nhị về nh ngữ vi cệA. không đ cượ làm. B. nên làm. C. ph iả làm. D. đ cượ làm.Câu 31: Ở hình th cứ th cự hi nệ pháp lu tậ nào thì chủ thể có thể th cự hi nệ ho cặ không th cựhi nệ quy nề đ cượ pháp lu tậ cho phép theo ý chí c aủ mình mà không bị ép bu cộ ph iả th cự hi n?ệA. Áp d ngụ pháp lu t.ậ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân thủ pháp lu t.ậ D. Sử d ngụ pháp lu t.ậCâu 32: Tranh thủ gia đình anh S đi v ng,ắ H l nẻ vào l yấ tr mộ xe đ pạ đi n.ệ B tấ ng ,ờ con trai anh Sđi về và phát hi nệ H đang d tắ xe ra ngoài ngõ nên đã cùng b nạ là D dùng hung khí đánh H tr ngọ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comth ng.ươ Vì lo cho con trai, anh S đã sơ c uứ cho H và yêu c uầ H không nói ra sự th t.ậ Ai sẽ ph iảch uị trách nhi mệ hình s ?ựA. H, bố con anh S và D.B. Bố con anh S và D.C. H, con trai anh S vàD. D, Bố con anh S, và H.Câu 33: Công ty móc khóa DL đã l p đ t h th ng x lí ch t th i đ t quy chu n kĩ thu t môiắ ặ ệ ố ử ấ ả ạ ẩ ậtr ng và không bán nh ng m t hàng n m ngoài danh m c đ c c p phép. Công ty DL đãườ ữ ặ ằ ụ ượ ấth cự hi nệ pháp lu tậ theo hình th cứ nào d iướ đây ?A. Thi hành pháp lu tậ và tuân thủ pháp lu t. ậ B. Sử d ngụ pháp lu tậ và áp d ngụ pháp lu t.ậC. Áp d ng phápụ lu tậ và thi hành pháp lu t. ậ D. Tuân thủ pháp lu tậ và áp d ngụ pháp lu t.ậCâu 34: Theo quy đ nh cúa pháp lu t, ng i tị ậ ườ ừ đ 16 tu i tr lên có hành vi xâm ph m các quyủ ổ ở ạt cắ qu n lí nhàả n cướ nh ngư m cứ độ nguy hi mể cho xã h iộ th p h nấ ơ t i ph mộ ạA. c nầ b o l uả ư quan đi mể cá nhân. B. ph iả ch uị trách nhi mệ hành chính.C. ph iả chuy nể quy nề nhân thân. D. c nầ h yủ bỏ m i giao d chọ ị dân s .ựCâu 35: B v aừ t tố nghi pệ Đ iạ h cọ v iớ t mấ b ngằ lo iạ gi i.ỏ C mầ hồ sơ trên tay anh đ nế xin vi cệt iạ m tộ doanh nghi pệ n cướ ngoài. Giám đ cố G đ ngồ ý nh nậ anh B vào làm vi cệ nh ngư v iớ đi uềki nệ anh B sẽ làm vi cệ tùy theo sự phân công c aủ ông G, v iớ m cứ l ngươ 4 tri uệ đ ngồ trêntháng; còn các đi uề ki nệ làm vi cệ khác anh sẽ đ cượ đ mả b oả theo quy đ nhị c aủ công ty. Giámđ cố G đã vi ph mạ n iộ dung gì trong h pợ đ ngồ lao đ ng?ộA. Th aỏ cướ lao đ ngộ t pậ th .ể B. Quy nề và nghĩa vụ c aủ m iỗ bên.C. Công vi cệ làm. D. Đi uề ki nệ lao đ ng.ộCâu 36: Bình đ ngẳ gi aữ các dân t cộ trong lĩnh v cự văn hóa có nghĩa làA. chỉ duy trì văn hóa chung c aủ dân t cộ Vi tệ Nam, không duy trì văn hóa riêng c aủ m iỗ dân t cộ thi uể s .ốB. dân t cộ ít ng iườ không đ cượ duy trì văn hóa t tố đ pẹ c aủ dân t cộ mình.C. b tấ kì phong t c,ụ t pậ quán nào c aủ các dân t cộ cũng c nầ đ cượ duy trì.D.truy nề th ngố văn hóa t tố đ pẹ c aủ các dân t cộ đ uề đ cượ phát huy.Câu 37: Anh X ký h p đ ng thuê nhà c a ông K đ v i th i h n 2 năm. Trong th i gian đóợ ồ ủ ể ở ớ ờ ạ ờphát hi n ông Kệ s n xu tả ấ pháo n tráiổ phép và đã t ng b c quan ch c năng xừ ị ơ ứ ử ph tạ hànhchính, nh ng vì l i nhu n cao nên ông v n ti p t c s n xu t. Th y v y, anh X đã làm đ n tư ợ ậ ẫ ế ụ ả ấ ấ ậ ơ ốcáo ông K. Bi t anh X là ng i t cáo mình, ông K đ n ph ng ch m d t h p đ ng, tr l iế ườ ố ơ ươ ấ ứ ợ ồ ả ạti n thuê nhà choề anh X và đu i anh ra kh i nhà mà không thông báo tr c. Trong tr ng h pổ ỏ ướ ườ ợnày, ông K đã vi ph mạ pháp lu tậA. hành chính và kỉ lu t.ậ B. kỉ lu tậ và dân s .ựC. hình sự và dân s .ự D. hình s vàự hành chính.Câu 38: Căn c vào các quy đ nh c a pháp lu t v ng i có thu nh p cao nên ca sĩ X đã chứ ị ủ ậ ề ườ ậ ủđ ngộ đ n c quan thu n p thu thu nh p cá nhân. Vi c làm c a ca sĩ X đã th hi n hình th cế ơ ế ộ ế ậ ệ ủ ể ệ ứth c hi nự ệ pháp lu tậ nào d iướ đây?A. Tính quy nề l c,ự b tắ bu cộ chung . B. Tính quy ph mạ phổ bi n.ếC. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về hình th c.ứ D. Tính xác đ nhị ch tặ chẽ về n iộ dung.Câu 39: M iỗ d pị g nầ t tế các doanh nghi p,ệ các nhà kinh doanh th ngườ có nh ngữ chính sách r tấh pấ d n:ẫ mua 1, t ngặ 1; gi mả giá 50%, … đ iố v iớ các m tặ hàng t t.ế Vi cệ làm đó thể hi nệ sựv nậ d ngụ n iộ dung nào c aủ quan hệ cung – c u?ầA. Cung - c u tác đ ng l n nhau.ầ ộ ẫB. Cung - c uầ nhả h ngưở l nẫ nhau.C. Cung - c uầ nhả h ngưở t iớ giá cả thị tr ng.ườ D. Giá c th tr ng nh ả ị ườ ả h ng đ n cung - ưở ếc u.ầ Câu 40: Theo quy đ nhị c aủ pháp lu t,ậ ng iườ có đủ năng l cự trách nhi mệ pháp lí th cự hi nệhành vi nào sau đây ph iả ch uị trách nhi mệ hành chính?A. Nuôi gia súc gây m tấ vệ sinh chung. B. T ýự thay đ iổ k t c uế ấ nhà đang thuê.C. Xóa bỏ d uấ v tế hi nệ tr ng gâyườ án. D. Tự ý nghỉ vi c.ệH TẾ thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comĐÁP ÁN1 C 6 A 11 D 16 C 21 D 26 B 31 D 36 D2 D 7 A 12 A 17 B 22 D 27 D 32 B 37 C3 B 8 B 13 C 18 C 23 C 28 A 33 A 38 B4 D 9 A 14 C 19 B 24 A 29 B 34 B 39 D5 A 10 A 15 D 20 C 25 C 30 B 35 C 40 A thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận