Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 trường Nguyễn Trung Thiên -Lần 1 (có đáp án chi tiết)

422 4

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#môn GDCD#GDCD

Mô tả chi tiết

Đề thi thử TN môn GDCD 2022 THPT Nguyễn Trung Thiên có đáp án-Lần 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

Câu 81: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?

A. Học khi được chỉ định. B. Học theo sự ủy quyền.

C. Học từ thấp lên cao. D. Học thay người đại diện.

Câu 82: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không thể hiện ở việc vợ chồng cùng

A. định đoạt khối tài sản chung. B. giúp đỡ nhau cùng phát triển.

C. lựa chọn nơi cư trú. D. che giấu hành vi bạo lực.

Câu 83: Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. chính trị. B. kinh doanh. C. kinh tế. D. lao động.

Câu 84: Đặc trưng nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 85: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Kỉ luật. D. Dân sự.

Câu 86: Hàng hóa có những giá trị nào sau đây?

A. Giá trị trao đổi, giá trị thặng dư. B. Giá trị, giá trị trao đổi.

C. Giá trị và giá trị sử dụng. D. Giá trị sử dụng.

Câu 87: Đối tượng lao động được phân thành mấy loại?

A. 3 loại. B. 2 loại. C. 4 loại. D. 5 loại.

Câu 88: Việc chính quyền xã kêu gọi người dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới là đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. quốc gia. B. cả nước. C. cơ sở. D. lãnh thổ.

Câu 89: Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. bảo lưu nguồn vốn. B. điều phối nhân lực

C. phát triển kinh tế. D. cứu trợ xã hội.

Câu 90: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Từ chối di sản thừa kế. B. Tham gia quản lí xã hội.

C. Thỏa mãn tất cả nhu cầu. D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Nội dung

thuvienhoclieu .comS GIÁO D C ĐÀO T O HÀ TĨNHỞ Ụ ẠTR NG THPT NGUY N TRUNGƯỜ ỄTHIÊN - HÀ TĨNH KỲ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022 Ử Ố ỆBài thi: KHOA H C XÃ H IỌ ỘMôn thi: GIÁO D C CÔNG DÂNỤ Th i gian làm bài : 50 Phút; (Đ có 40 câu)ờ ề(Đ có 4 trang)ềH tênọ : ............................................................... S báo danhố : .................... Câu 8 1: N i dung nào d i đây th hi n quy n h c không h n ch c a công dân?ộ ướ ể ệ ề ọ ạ ế ủA. H c khi đ c ch đ nh.ọ ượ ỉ ị B. H c theo s y quy n.ọ ự ủ ềC. H c t th p lên cao.ọ ừ ấ D. H c thay ng i đ i di n.ọ ườ ạ ệCâu 8 2: Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng trong hôn nhân và gia đình ị ủ ậ ề ẳ không thểhi n vi c v ch ng cùngệ ở ệ ợ ồA. đ nh đo t kh i tài s n chung.ị ạ ố ả B. giúp đ nhau cùng phát tri n.ỡ ểC. l a ch n n i c trú.ự ọ ơ ư D. che gi u hành vi b o l c.ấ ạ ựCâu 8 3: Các dân t c trên lãnh th Vi t Nam đ u có đ i bi u c a mình trong h th ng các cộ ổ ệ ề ạ ể ủ ệ ố ơquan quy n l c nhà n c là th hi n quy n bình đ ng trong lĩnh v cề ự ướ ể ệ ề ẳ ựA. chính tr .ị B. kinh doanh. C. kinh t .ế D. lao đ ng.ộCâu 8 4: Đ c tr ng nào c a pháp lu t là ranh gi i đ phân bi t pháp lu t v i các lo i quy ph mặ ư ủ ậ ớ ể ệ ậ ớ ạ ạxã h i khác?ộA. Tính xác đ nh ch t ch v n i dung.ị ặ ẽ ề ộ B. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ế C. Tính quy n l c, b t bu c chungề ự ắ ộ . D. Tính xác đ nh ch t ch v hình th c.ị ặ ẽ ề ứCâu 8 5: Ng i vi ph m pháp lu t, gây thi t h i v tài s n c a ng i khác thì ph i ch u trách ườ ạ ậ ệ ạ ề ả ủ ườ ả ịnhi m pháp lu t nào d i đây?ệ ậ ướA. Hình s .ự B. Hành chính. C. K lu t.ỉ ậ D. Dân s .ựCâu 8 6: Hàng hóa có nh ng giá tr nào sau đây?ữ ịA. Giá tr trao đ i, giá tr th ng d . ị ổ ị ặ ư B. Giá tr , giá tr trao đ i.ị ị ổ C. Giá tr và giá tr s d ng.ị ị ử ụ D. Giá tr s d ng.ị ử ụCâu 8 7: Đ i t ng lao đ ng đ c phân thành m y lo i? ố ượ ộ ượ ấ ạA. 3 lo i. ạ B. 2 lo i. ạ C. 4 lo i. ạ D. 5 lo i. ạCâu 8 8: Vi c chính quy n xã kêu g i ng i dân tích cệ ề ọ ườ cự tham gia phong trào xây d ng nông thônựm i là đ m b o quy n tham gia qu n lý nhà n c và xã h i ph m viớ ả ả ề ả ướ ộ ở ạA. qu c gia.ố B. c n c.ả ướ C. c s .ơ ở D. lãnh th .ổCâu 8 9: Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành, ngh ghi trong gi y ch ng nh n đăng kíụ ề ấ ứ ậkinh doanh là m t trong nh ng n i dung c b n c a pháp lu t vộ ữ ộ ơ ả ủ ậ ềA. b o l u ngu n v n.ả ư ồ ố B. đi u ph i nhân l cề ố ựC. phát tri n kinh t .ể ế D. c u tr xã h i.ứ ợ ộCâu 9 0: N i dung nào sau đây th hi n quy đ nh c a pháp lu t v s bình đ ng c a công dânộ ể ệ ị ủ ậ ề ự ẳ ủtrong vi c th c hi n nghĩa v tr c Nhà n c và xã h i?ệ ự ệ ụ ướ ướ ộA. T ch i di s n th a k .ừ ố ả ừ ế B. Tham gia qu n lí xã h i.ả ộC. Th a mãn t t c nhu c u.ỏ ấ ả ầ D. N p thu đ y đ theo quy đ nh.ộ ế ầ ủ ịCâu 9 1: Công dân th c hi n quy n sáng t o trong tr ng h p nào d i đây?ự ệ ề ạ ườ ợ ướA. T do nghiên c u khoa h c, kĩ thu t.ự ứ ọ ậ B. Bình đ ng v c h i tìm vi c làm.ẳ ề ơ ộ ệ C. L a ch n hình th c h c phù h p.ự ọ ứ ọ ợ D. Có m c s ng đ y đ v v t ch t.ứ ố ầ ủ ề ậ ấCâu 9 2: Trong quá trình b u c h i đ ng nhân dân các c p, c tri đ c đ c l p l a ch n ng iầ ử ộ ồ ấ ử ượ ộ ậ ự ọ ườtrong danh sách ng c viên là th c hi n nguyên t c b u c nào sau đây?ứ ử ự ệ ắ ầ ửA. Đ c y quy n.ượ ủ ề B. Trung gian. C. Gián ti p.ế D. B phi u kín.ỏ ếCâu 9 3: C quan đ i bi u nhân dân nào cao nh t?ơ ạ ể ấA. y ban nhân dân.Ủ B. y ban m t tr n t qu c. Ủ ặ ậ ổ ốC. Qu c h i. ố ộ D. H i đ ng nhân dân.ộ ồCâu 9 4: S th a thu n gi a ng i lao đ ng và ng i s d ng lao đ ng v vi c làm có tr công,ự ỏ ậ ữ ườ ộ ườ ử ụ ộ ề ệ ả thuvienhoclieu .com Trang 1 Mã đ 008ềthuvienhoclieu .comđi u ki n lao đ ng, quy n và nghĩa v c a m i bên trong quan h lao đ ng là đ c p đ n n iề ệ ộ ề ụ ủ ỗ ệ ộ ề ậ ế ộdung c a khái ni m nào d i đây?ủ ệ ướA. H p đ ng kinh t .ợ ồ ế B. H p đ ng lao đ ng.ợ ồ ộC. H p đ ng làm vi c.ợ ồ ệ D. H p đ ng kinh doanh.ợ ồCâu 9 5: Vi ph m hành chính là hành vi vi ph m pháp lu t có m c đ nguy hi m th p h n t iạ ạ ậ ứ ộ ể ấ ơ ộph m, xâm ph m cácạ ạA. nguyên t c qu n lí hành chính.ắ ả B. quy t c k lu t lao đ ng.ắ ỉ ậ ộC. quy t c qu n lí xã h i.ắ ả ộ D. quy t c qu n lí c a nhà n c.ắ ả ủ ướCâu 9 6: Các cá nhân, t ch c th c hi n đ y đ nh ng nghĩa v , ch đ ng làm nh ng gì mà phápổ ứ ự ệ ầ ủ ữ ụ ủ ộ ữlu t quy đ nh ph i làm làậ ị ảA. áp d ng pháp lu t.ụ ậ B. s d ng pháp lu t.ử ụ ậC. thi hành pháp lu t.ậ D. tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 9 7: Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan có th m quy n đ c thu gi th tín, đi n tho i,ị ủ ậ ơ ẩ ề ượ ữ ư ệ ạđi n tín khiệA. c n ch ng c đ đi u tra v án.ầ ứ ứ ể ề ụ B. th ng kê b u ph m đã giao.ố ư ẩC. đính chính thông tin cá nhân. D. ki m tra hóa đ n d ch v .ể ơ ị ụCâu 9 8: Công dân có hành vi b a đ t đ h uy tín ng i khác là xâm ph m đ n quy n đ c phápị ặ ể ạ ườ ạ ế ề ượlu t b o h vậ ả ộ ềA. danh d , nhân ph m.ự ẩ B. t do thân th .ự ểC. năng l c th ch t.ự ể ấ D. tính m ng, s c kho .ạ ứ ẻCâu 9 9: Hình th c th c hi n pháp lu t nào d i đây có s tham gia c a c quan, công ch c nhàứ ự ệ ậ ướ ự ủ ơ ứn c có th m quy n?ướ ẩ ềA. Tuân th pháp lu t.ủ ậ B. Thi hành pháp lu t.ậC. Áp d ng pháp lu t.ụ ậ D. S d ng pháp lu t.ử ụ ậCâu 10 0: Khi ti n hành ho t đ ng kinh doanh, m i công dân ph i th c hi n nghĩa v nào sauế ạ ộ ọ ả ự ệ ụđây?A. B o v quy n l i ng i tiêu dùng.ả ệ ề ợ ườ B. ng d ng trí tu nhân t o.Ứ ụ ệ ạ C. T ch c h i ngh khách hàng.ổ ứ ộ ị D. Tham gia b ả o hi m nhân th .ể ọCâu 10 1: Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan nhà n c có th m quy n đ c khám xét ch ị ủ ậ ơ ướ ẩ ề ượ ỗ ởc a công dân khi có căn c kh ng đ nh ch c a ng i đó cóủ ứ ẳ ị ỗ ở ủ ườA. c t tr hàng hóa tiêu dùng.ấ ữ B. h s th ch p tài s n riêng.ồ ơ ế ấ ảC. ng i tr n kh i khu cách ly.ườ ố ỏ D. t i ph m l n tr n.ộ ạ ẫ ốCâu 10 2: Câu t c ng “Th ng tr ng nh chi n tr ng” ph n ánh quy lu t kinh t nào d i ụ ữ ươ ườ ư ế ườ ả ậ ế ướđây? A. Quy lu t giá tr .ậ ị B. Quy lu t l u thông ti n t .ậ ư ề ệ C. Quy lu t cung c u.ậ ầ D. Quy lu t c nh tranh.ậ ạCâu 10 3: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân có hành vi đánh ng i gây th ng tích baoị ủ ậ ườ ươnhiêu % tr lên thì b truy c u hình s ?ở ị ứ ựA. 11%. B. 13%. C. 14%. D. 12%.Câu 10 4: Vào ngày b u c , gia đình V có vi c ph i đi ăn c xa. V đã sang nh R hàng xóm điầ ử ệ ả ỗ ở ờb phi u giúp c nhà. Hành vi này đã vi ph m nguyên t c b u c nào d i đây?ỏ ế ả ạ ắ ầ ử ướA. Ph thông.ổ B. Bình đ ng.ẳ C. Tr c ti p.ự ế D. B phi u kín.ỏ ếCâu 10 5: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân có th th c hi n quy n t cáo trong tr ng h pị ủ ậ ể ự ệ ề ố ườ ợnào sau đây?A. Phát hi n ng i t vùng d ch v tr n cách li.ệ ườ ừ ị ề ố B. B bu c thôi vi c không rõ lí do.ị ộ ệ C. Ph i kê khai tài s n cá nhân.ả ả D. Nh n ti n công khác v i th a thu n.ậ ề ớ ỏ ậCâu 10 6: Anh P tr ng rau s ch bán l y ti n mua d ng c h c t p cho con. Trong tr ng h p ồ ạ ấ ề ụ ụ ọ ậ ườ ợnày, ti n t th hi n ch c năng nào sau đây? ề ệ ể ệ ứA. Ph ng ti n thanh toán.ươ ệ B. Th c đo giá tr .ướ ịC. Ph ng ti n l u thông. ươ ệ ư D. Ph ng ti n c t tr .ươ ệ ấ ữ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 10 7: Tr ng X th ng xuyên b sung nhi u lo i sách trong th vi n đ ph c v nhu c u ườ ườ ổ ề ạ ư ệ ể ụ ụ ầh c t p c a h c sinh. Tr ng X đã t o đi u ki n đ các em h ng quy n đ c phát tri n n i ọ ậ ủ ọ ườ ạ ề ệ ể ưở ề ượ ể ở ộdung nào d i đây?ướA. Đ c cung c p thông tin.ượ ấ B. H ng d ch v truy n thông.ưở ị ụ ềC. B o tr quy n tác gi .ả ợ ề ả D. Nh n ch đ u đãi.ậ ế ộ ưCâu 10 8: Đâu không ph i là công trình tôn giáo?ảA. Chùa M t C t.ộ ộ B. Nhà th Đ c Bà.ờ ứC. Tòa thánh Tây Ninh. D. Văn mi u Qu c T Giám.ế ố ửCâu 10 9: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân s d ng pháp lu t khi th c hi n hành vi nào sauị ủ ậ ử ụ ậ ự ệđây?A. Khai báo thông tin y t .ế B. S d ng văn b ng gi .ử ụ ằ ảC. Đi đăng ki m đúng quy đ nh.ể ị D. Đ ngh thay đ i n i b u c .ề ị ổ ơ ầ ửCâu 11 0: Theo quy đ nh c a pháp lu t, hành vi đánh ng i gây th ng tích là vi ph m quy nị ủ ậ ườ ươ ạ ềđ c pháp lu t t do c b n nào d i đây c a công dân?ượ ậ ự ơ ả ướ ủA. B o h v tính m ng, s c kh e.ả ộ ề ạ ứ ỏ B. T do v thân th c a công dân.ự ề ể ủC. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ể D. B o h v danh d , nhân ph m.ả ộ ề ự ẩ. Câu 11 1: Gi sinh ho t, b l p tr ng phê bình vì th ng xuyên gây m t tr t t trong các bu i ờ ạ ị ớ ườ ườ ấ ậ ự ổh c nên K đã phọ ả n đ i gay g t và cho r ng l p tr ng không đ c phép nói x u mình tr c t p ố ắ ằ ớ ưở ượ ấ ướ ậth . K đã hi u ể ể sai quy n nào d i đây c a công dân?ề ướ ủA. Quy n t do ngôn lu n.ề ự ậ B. Quy n t do thông tin.ề ựC. Quy n t do phán quy t.ề ự ế D. Quy n t do thân th .ề ự ểCâu 11 2: Anh P và ch H yêu nhau, ị m ẹ c a anh P thì ng ủ ủ h nh ng ộ ư ông Q là cha c a anh P ủ l iạnh t ấ quy t ế không đ ng ý vì lí do ch H ồ ị là ng i không theo đ o thiên chúa. Bà V ườ ạ là m c a ch Hẹ ủ ịr t th ng con nh ng cũng có quan đi m nh ông Q. Vì r t yêu ch H nên anh P đã ép ch H ph iấ ươ ư ể ư ấ ị ị ảtheo đ o cùng mình ạ đ ể đ c cha m cho c i. Ch H mi n c ng ch p nh n nh ng tâm s v iượ ẹ ướ ị ễ ưỡ ấ ậ ư ự ớch M là mình ch theo gi t o thôi. Ch M khi nghe ch H tâm s thì đ ng ý và ng h vi c làmị ỉ ả ạ ị ị ự ồ ủ ộ ệc a ch H. Nh ng ai d i đây đã không tôn tr ng quy n bình đ ng gi a các tôn giáo?ủ ị ữ ướ ọ ề ẳ ữA. Ông Q, bà V, anh P và chị M . B. Anh P, ông Q và chị M.C. Bà V, ông Q và anh P. D. Ch M, ch H vàị ị ông Q.Câu 11 3: Gia đình ông Q b Ch t ch UBND huy n ra quy t đ nh phá d công trình đang xâyị ủ ị ệ ế ị ỡd ng. Khi cho r ng quy t đ nh trên là trái pháp lu t, xâm ph m đ n quy n và l i ích h p phápự ằ ế ị ậ ạ ế ề ợ ợc a mình, gia đình ông Q c n ch n cách gi i quy t nào d i đây theo đúng quy đ nh pháp lu t?ủ ầ ọ ả ế ướ ị ậA. Làm đ n n p ti n .ơ ộ ề B. Làm đ n khi u n i.ơ ế ạC. Kiên quy t ch ng đ i.ế ố ố D. Làm đ n t cáo.ơ ốCâu 11 4: T i cu c h p bàn v vi c xây d ng đ ng liên thôn c a xã, ch M không tán thành ýạ ộ ọ ề ệ ự ườ ủ ịki n c a ch K đ c ch S làm t tr ng t giám sát. Tuy nhiên, ch S v n đ c b u làm tế ủ ị ề ử ị ổ ưở ổ ị ẫ ượ ầ ổtr ng và sau đó gi i thi u ng i thân c a mình vào t này nên b bà Q quy t li t ph n đ i. Khiưở ớ ệ ườ ủ ổ ị ế ệ ả ốđó, ông N ch t a cu c h p yêu c u bà Q d ng phát bi u khi n bà b c t c r ch M b h p raủ ọ ộ ọ ầ ừ ể ế ự ứ ủ ị ỏ ọv . Nh ng ai d i đây đã th c hi n quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i?ề ữ ướ ự ệ ề ả ướ ộA. Ch K, bà Q, ông N và ch M.ị ị B. Ông N, ch M và ch S.ị ịC. Ch K, ch S, ch M và bà Q.ị ị ị D. Ch K, ch M và ông N.ị ịCâu 11 5: C c thông tin và truy n thông đã quy t đ nh x ph t vi c ch T đã có hành vi đăng t iụ ề ế ị ử ạ ệ ị ảlên trang cá nhân nh ng thông tin trái v i thu n phong m t c, nh h ng nghiêm tr ng t i nh nữ ớ ầ ỹ ụ ả ưở ọ ớ ậth c và hành vi c a tr nh . Vi c làm c a c c thông tin và truy n thông th hi n đ c tr ng nàoứ ủ ẻ ỏ ệ ủ ụ ề ể ệ ặ ưd i đây c a pháp lu t?ướ ủ ậA. Tính ch t ch v hình th c.ặ ẽ ề ứ B. Tính quy n l c b t bu c chung.ề ự ắ ộC. Tính k lu t nghiêm minh.ỉ ậ D. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ếCâu 11 6: Trong th i gian làm vi c t i nhà do d ch Covid, vì đ n h n ph i n p các m u thi t kờ ệ ạ ị ế ạ ả ộ ẫ ế ếth i trang do công ty giao, nên khi đ c ch Q g i mail nh góp ý v m t s m u qu n áo do chờ ượ ị ử ờ ề ộ ố ẫ ầ ịm i thi t k , anh D đã t ý sao chép vào máy tính, sau đó ch nh s a m t s chi ti t r i n p choớ ế ế ự ỉ ử ộ ố ế ồ ộ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comch K tr ng phòng. Th y các m u thi t k đ p, ch K đã bí m t nh anh V b n mình liên h vàị ưở ấ ẫ ế ế ẹ ị ậ ờ ạ ệbán cho bà T giám đ c công ty Y. Phát hi n s vi c, ch Q đã làm đ n t cáo. Nh ng ai d i đâyố ệ ự ệ ị ơ ố ữ ướkhông vi ph m quy n sáng t o c a công dân?ạ ề ạ ủA. Ch Q, anh V và bà T.ị B. Anh D, ch K và anh V.ịC. Anh D và ch K.ị D. Ch Q, ch K và bà T.ị ị. Câu 11 7: Xác đ nh ch T là ng i m y tu n tr c có hành vi l a đ o, giao bán cho công ty mình ị ị ườ ấ ầ ướ ừ ảb kít xét nghi m covit đã qua s d ng. Phát hi n ch T đang d ng bên đ ng. Giám đ c công ty ộ ệ ử ụ ệ ị ứ ườ ốZ là ông M đã ch đ o nhân viên c a mình là anh X đ n b t gi ch T gi i v đ n công an. Bi t ỉ ạ ủ ế ắ ữ ị ả ề ồ ếchuy n v mình b b t, anh K đ n công ty Z g p giám đ c M h i chuy n. Trong lúc hai bên to ệ ợ ị ắ ế ặ ố ỏ ệti ng, anh K không ki m ch , đánh ông M b th ng. T c gi n, ông M ch đ o anh X b t và ế ề ế ị ươ ứ ậ ỉ ạ ắgiam anh K vào nhà kho c a công ty. Trong tr ng h p này nh ng ai sau đây vi ph m quy n b t ủ ườ ợ ữ ạ ề ấkh xâm ph m v thân th c a côngả ạ ề ể ủ dân?A. Ông M và anh K . B. Anh X và ông M.C. Anh X, anh K và ông M. D. Anh K và anh X.Câu 11 8: Anh K đã mua m t s th c ph m không rõ ngu n g c c a ch H đ ch bi n đ ănộ ố ự ẩ ồ ố ủ ị ể ế ế ồbán cho khách hàng. Hàng xóm c a anh K là ch M phát hi n ra s vi c đã báo cho cán b củ ị ệ ự ệ ộ ơquan ch c năng là ông N. Do có nh n c a anh K m t s ti n, nên ông N đã ch đ o cho nhân viênứ ậ ủ ộ ố ề ỉ ạd i quy n là anh G l p biên b n x ph t ch H, còn anh K không b x ph t. Bi t chuy n, chướ ề ậ ả ử ạ ị ị ử ạ ế ệ ịH đã t cáo hành vi c a ông N v i c quan có th m quy n khi n ông N b t m đình ch công tácố ủ ớ ơ ẩ ề ế ị ạ ỉđ đi u tra. Nh ng ai d i đây vi ph m quy n bình đ ng trong kinh doanh?ể ề ữ ướ ạ ề ẳA. Anh K, ch H, ông N và anhị G. B. Ch H, anh K và ôngị N.C. Anh K, anh G, ông N và chị M. D. Anh G, anh K và ông N.Câu 11 9: Anh M là c nh sát giao thông đ ngh ch Q đ a cho anh hai tri u đ ng đ b qua l iả ề ị ị ư ệ ồ ể ỏ ỗch đã đi u khi n xe ô tô v t quá t c đ quy đ nh. Vì b ch Q t ch i, anh M đã l p biên b nị ề ể ượ ố ộ ị ị ị ừ ố ậ ảx ph t thêm l i khác mà ch không vi ph m. Sau đó, ch Q phát hi n v anh M là ch P đangử ạ ỗ ị ạ ị ệ ợ ịcông tác t i s X, n i anh T ch ng ch Q làm giám đ c nên ch đã xúi gi c ch ng đi u chuy nạ ở ơ ồ ị ố ị ụ ồ ề ểcông tác ch P. Cũng th i đi m này anh T v a nh n c a anh L năm m i tri u đ ng đ ch y vi cị ờ ể ừ ậ ủ ươ ệ ồ ể ạ ệnên anh T đã chuy n ch N đ n công tác vùng khó khăn h n r i b nhi m anh L vào v trí c aể ị ế ở ơ ồ ổ ệ ị ủch P. Nh ng ai d i đây là đ i t ng v a b khi u n i v a b t cáo?ị ữ ướ ố ượ ừ ị ế ạ ừ ị ốA. Anh M và anh T. B. V ch ng ch Q, anh M và anh L.ợ ồ ịC. Anh T, anh M và ch P ch Q.ị ị D. Ch Q và ch P.ị ịCâu 12 0: Phát hi n em M có hành vi l y tr m chi c váy tr giá 160.000 c a c a hàng , ch H ch ệ ấ ộ ế ị ủ ử ị ủc a hàng đã liên t c nh n tin đe do yêu c u em M và gia đình ph i b i th ng 15 tri u đ ng ử ụ ắ ạ ầ ả ồ ườ ệ ồn u không s t cáo v i c quan công an và công khai lên m ng xã h i . Sau th i h n 3 ngày theoế ẽ ố ớ ơ ạ ộ ờ ạyêu c u c a ch H, em M cùng m t i c a hàng đ đ a ti n, t i đây do gia đình em M m i chu nầ ủ ị ẹ ớ ử ể ư ề ạ ớ ẩb đ c 10 tri u đ ng nên anh A ch ng ch H cùng v đã lăng m , s nh c hai m con em M. ị ượ ệ ồ ồ ị ợ ạ ỉ ụ ẹM c cho hai m con em M đã quỳ tr c c a nhi u gi van xin đ c b i th ng đ s ti n theo ặ ẹ ướ ử ề ờ ượ ồ ườ ủ ố ềyêu c u, ch H cùng m ch ng là bà L v n ti p t c hành hung đánh đ p em M, anh A ch ng ch ầ ị ẹ ồ ẫ ế ụ ậ ồ ịdùng kéo c t tóc và qu n áo c a em M r i tung lên m ng xã h i. B c xúc tr c hành vi c a ch ắ ầ ủ ồ ạ ộ ứ ướ ủ ủc a hàng, anh D, m t ng i dân s ng g n đó đã làm đ n t cáo t i c quan công an. Trong ử ộ ườ ố ầ ơ ố ớ ơtr ng h p này nh ng ai ph i ch u trách nhi m hình s ?ườ ợ ữ ả ị ệ ựA. Ch H, em M và m em M. ị ẹ B. Ch H, anh A và bà L.ịC. Anh D, anh A và ch H. ị D. Anh D, em M và m em M.ẹ ------ H T ------ẾĐÁP ÁN81 C 86 C 91 A 96 C 101 D 106 A 111 A 116 A82 D 87 B 92 D 97 A 102 D 107 A 112 A 117 C83 A 88 C 93 C 98 A 103 A 108 D 113 B 118 B84 B 89 C 94 B 99 C 104 C 109 D 114 C 119 A85 D 90 D 95 D 100 A 105 A 110 A 115 B 120 B thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .com thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận