Trọn bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 mới nhất (có đáp án chi tiết)

883 14

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#GDCD#môn GDCD

Mô tả chi tiết

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD có đáp án và lời giải chi tiết được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 96 trang.

Câu 81: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là

A. tính giáo dục và tính quyền lực. B. tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. tính phổ biến trong xã hội. D. tính bắt buộc theo thời điểm.

Câu 82: Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

A.đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước.

B. đều có đại biểu bằng nhau trong các cơ quan nhà nước.

C. đều có đại biểu trong tất cả các cơ quan nhà nước ở địa phương.

D. đều có người giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước.

Câu 83: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các quan hệ

A. lao động, công vụ nhà nước. B. nội quy, điều lệ trường học.

C. tự chuyển quyền nhân thân. D. giữa nhà trường và học sinh.

Câu 84: Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong

A. chủ trương chính sách. B. Hiến pháp và pháp luật.

C. các văn bản quy phạm. D. các thông tư, nghị quyết.

Câu 85: Để được đề nghị sửa đổi về tiền lương của hợp đồng lao động, người lao động cần căn cứ theo nguyên tắc nào dưới đây trong giao kết hợp đồng lao động ?

A. Tự do thể hiện ngôn luận. B. Tự do, công bằng, dân chủ.

C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. D. Tự do thực hiện hợp đồng.

Câu 86: Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là

A. cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con.

B. cha mẹ có quyền yêu thương con gái hơn con trai.

C. cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai.

D. cha mẹ yêu thương, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi

Câu 87: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung bình đẳng trong lĩnh vực

A. kinh doanh. B. lao động. C. chính trị. D. hành chính.

Câu 88: Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật ?

A. Khi có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

B. Khi có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm.

C. Khi có nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm.

D. Khi công can cần thu thập chứng cứ từ người đó.

Câu 89: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm ?

A. Phê bình bạn trong cuộc họp lớp. B. Tung tin nói xấu về người khác.

C. Chê bai bạn trước mặt người khác. D. Trêu chọc làm bạn bực mình.

Câu 90: Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua quyền nào dưới đây?

A. Quyền khiếu nại của công dân. B. Quyền bầu cử, ứng cử.

C. Quyền tố cáo của công dân. D. Quyền tự do ngôn luận.

Nội dung

thuvienhoclieu .comĐ 1ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 81: M t trong nh ng đ c đi m đ phân bi t pháp lu t v i quy ph m đ o đ c làộ ữ ặ ể ể ệ ậ ớ ạ ạ ứA. tính giáo d c và tính quy n l c.ụ ề ự B. tính quy n l c, b t bu c chung. ề ự ắ ộC. tính ph bi n trong xã h i.ổ ế ộ D. tính b t bu c theo th i đi m.ắ ộ ờ ểCâu 82: M t trong các n i dung quy n bình đ ng gi a các dân t c là, các dân t c sinh s ng trên lãnh thộ ộ ề ẳ ữ ộ ộ ố ổVi t Namệ A . đ u có đ i bi u c a mình trong h th ng c quan nhà n c.ề ạ ể ủ ệ ố ơ ướ B . đ u có đ i bi u b ng nhau trong các c quan nhà n c.ề ạ ể ằ ơ ướ C . đ u có đ i bi u trong t t c các c quan nhà n c đ a ph ng.ề ạ ể ấ ả ơ ướ ở ị ươD . đ u có ng i gi v trí lãnh đ o trong các c quan nhà n c.ề ườ ữ ị ạ ơ ướCâu 83: Vi ph m k lu t là hành vi vi ph m pháp lu t liên quan đ n các quan hạ ỉ ậ ạ ậ ế ệA . lao đ ng, công v nhà n c.ộ ụ ướ B . n i quy, đi u l tr ng h c.ộ ề ệ ườ ọC . t chuy n quy n nhân thân.ự ể ề D . gi a nhà tr ng và h c sinh.ữ ườ ọCâu 84: Quy n và nghĩa v công dân đ c quy đ nh trongề ụ ượ ịA . ch tr ng chính sách.ủ ươ B . Hi n pháp và phápếlu t.ậC . các văn b n quy ph m.ả ạ D . các thông t , nghư ịquy t.ếCâu 85: Đ đ c đ ngh s a đ i v ti n l ng c a h p đ ng lao đ ng, ng i lao đ ng c n căn cể ượ ề ị ử ổ ề ề ươ ủ ợ ồ ộ ườ ộ ầ ứtheo nguyên t c nào d i đây trong giao k t h p đ ng lao đ ng ?ắ ướ ế ợ ồ ộA . T do th hi n ngôn lu n.ự ể ệ ậ B . T do, công b ng, dân ch .ự ằ ủC . T do, t nguy n, bình đ ng.ự ự ệ ẳ D . T do th c hi n h p đ ng.ự ự ệ ợ ồCâu 86: Bình đ ng gi a cha m và con có nghĩa làẳ ữ ẹA . cha m không phân bi t đ i x gi a các con.ẹ ệ ố ử ữB . cha m có quy n yêu th ng con gái h n con trai.ẹ ề ươ ơC . cha m c n t o đi u ki n t t h n cho con trai.ẹ ầ ạ ề ệ ố ơD . cha m yêu th ng, chăm sóc con đ h n con nuôiẹ ươ ẻ ơCâu 87: M i lo i hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau đ u đ c bình đ ng trongọ ạ ệ ộ ầ ế ề ượ ẳvi c khuy n khích phát tri n lâu dài là n i dung bình đ ng trong lĩnh v c ệ ế ể ộ ẳ ựA . kinh doanh. B . lao đ ng.ộ C . chính tr .ị D . hành chính.Câu 88: B t ng i trong tr ng h p nào d i đây là đúng pháp lu t ?ắ ườ ườ ợ ướ ậA. Khi có quy t đ nh ho c phê chu n c a Vi n ki m sát.ế ị ặ ẩ ủ ệ ểB . Khi có nghi ng ng i đó đang chu n b th c hi n t i ph m.ờ ườ ẩ ị ự ệ ộ ạC . Khi có nghi ng ng i đó v a m i th c hi n t i ph m.ờ ườ ừ ớ ự ệ ộ ạD . Khi công can c n thu th p ch ng c t ng i đó.ầ ậ ứ ứ ừ ườCâu 89: Hành vi nào d i đây xâm ph m quy n đ c pháp lu t b o h v danh d , nhân ph m ?ướ ạ ề ượ ậ ả ộ ề ự ẩA . Phê bình b n trong cu c h p l p.ạ ộ ọ ớ B . Tung tin nói x u v ng i khác.ấ ề ườC . Chê bai b n tr c m t ng i khác.ạ ướ ặ ườ D . Trêu ch c làm b n b c mình.ọ ạ ựCâu 90: Công dân đ c bày t quan đi m c a mình v các v n đ chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c aượ ỏ ể ủ ề ấ ề ị ế ộ ủđ t n c thông qua quy n nào d i đây?ấ ướ ề ướA . Quy n khi u n i c a công dân.ề ế ạ ủ B . Quy n b u c , ng c .ề ầ ử ứ ửC. Quy n t cáo c a công dân.ề ố ủ D . Quy n t do ngôn lu n.ề ự ậ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comCâu 91: M i công dân đ 18 tu i tr lên đ u đ c tham gia b u c , tr các tr ng h p đ c bi t bọ ủ ổ ở ề ượ ầ ử ừ ườ ợ ặ ệ ịpháp lu t c m là n i dung c a nguyên t c b u c nào d i đây ?ậ ấ ộ ủ ắ ầ ử ướA . Bình đ ng.ẳ B . Ph thông.ổ C . B phi u kín.ỏ ế D . Tr c ti p.ự ếCâu 92: Vi c làm nào d i đây là th c hi n quy n tham gia qu n lý nhà n c và xã h i c a công dân ?ệ ướ ự ệ ề ả ướ ộ ủA . Phát bi u và bi u quy t v xây d ng đ ng làng.ể ể ế ề ự ườB . Gi gìn v sinh môi tr ng, đ ng làng ngõ xóm.ữ ệ ườ ườC . Tuyên truy n pháp lu t giao thông trong tr ng h c.ề ậ ườ ọD . Tham gia ho t đ ng t thi n do ph n t ch c.ạ ộ ừ ệ ụ ữ ổ ứCâu 93: Phát hi n, ngăn ch n các vi c làm trái pháp lu t, xâm ph m đ n quy n và l i ích c a Nhàệ ặ ệ ậ ạ ế ề ợ ủn c, t ch c và công dân làướ ổ ứA . m c đích c a quy n t cáo.ụ ủ ề ố B . nguyên t c c a t cáo.ắ ủ ốC . trách nhi m c a ng i t cáo.ệ ủ ườ ố D . quy n và nghĩa v c a ng i t cáo.ề ụ ủ ườ ốCâu 94: Công dân có quy n sáng tác các tác ph m văn h c, ngh thu t, khoa h c là n i dung quy n nàoề ẩ ọ ệ ậ ọ ộ ềd i đây c a công dân ?ướ ủA . Quy n sáng t o. ề ạ B . Quy n đ c phát tri n.ề ượ ểC . Quy n tác gi .ề ả D . Quy n t do cá nhân.ề ựCâu 95: N i dung c b n c a quy n h c t p c a công dân là m i công dânộ ơ ả ủ ề ọ ậ ủ ọA. đ c h c các tr ng đ i h c.ượ ọ ườ ạ ọ B . đ u bình đ ng v c h i h c t p.ề ẳ ề ơ ộ ọ ậC . đ u ph i đóng h c phí.ề ả ọ D . là dân t c thi u sộ ể ốđ c u tiên.ượ ưCâu 96: Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i kinh doanh ị ủ ậ ườ không ph i th c hi n nghĩa v nào d i đây ?ả ự ệ ụ ướA . N p thu đ y đ cho nhà n c.ộ ế ầ ủ ướ B . Công khai thu nh p trên báo.ậC . B o v tài nguyên môi tr ng .ả ệ ườ D . Tuân th các quy đ nh v an toàn.ủ ị ềCâu 97: Đ i v i xã h i, s n xu t v t ch t đóng vai trò làố ớ ộ ả ấ ậ ấA . Đòn b y và là đ ng l c cho s phát tri n.ẩ ộ ự ự ểB . Đ ng l c, tiêu chí phát tri n kinh t xã h i.ộ ự ể ế ộC. Th c đo, ch s c a s phát tri n xã h i.ướ ỉ ố ủ ự ể ộD . C s t n t i và quy t đinh các ho t đ ng khác.ơ ở ồ ạ ế ạ ộCâu 98: Đ bán đ c hàng hóa, nhà s n xu t nênể ượ ả ấA . Chú ý đ n s l ng h n ch t l ng s n ph m hàng hóa.ế ố ượ ơ ấ ượ ả ẩB . Nâng cao ch t l ng, đa d ng công d ng c a hàng hóa.ấ ượ ạ ụ ủC . Ch chú tr ng đ n hình th c, m u mã c a s n ph m.ỉ ọ ế ứ ẫ ủ ả ẩD . Tìm m i cách đ gi m giá s n ph m c a mình xu ng.ọ ể ả ả ẩ ủ ốCâu 99: N i dung nào sau đây ộ không ph i là tác đ ng c a quy lu t giá tr ?ả ộ ủ ậ ịA. Đi u ti t s n xu t và l u thông hàng hóa.ề ế ả ấ ưB . Kích thích l c l ng s n xu t phát tri n.ự ượ ả ấ ểC . Phân hóa giàu – nghèo trong xã h i.ộD . Thu hút nhi u v n đ u t n c ngoài.ề ố ầ ư ướCâu 100: Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, khi c u gi m, cung có xu h ngả ấ ư ầ ả ướA . Tăng. B . Gi m.ả C . Gi nguyên.ữ D . B ng c u.ằ ầCâu 101: M t trong nh ng đ c tr ng c b n c a Pháp lu t th hi n :ộ ữ ặ ư ơ ả ủ ậ ể ệ ởA. Tính hi n đ i.ệ ạ B. Tính c b n.ơ ảC. Tính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộ D. Tính truy n th ng.ề ốCâu 102: Ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lý vi ph m pháp lu t hành chính khi t ý th c hi nườ ủ ự ệ ạ ậ ự ự ệhành vi nào sau đây ?A. Che d u ph m nhân.ấ ạ B. L ng lách đánh võng.ạC. Đ ngh li hôn.ề ị D. Thay đ i gi i tính.ổ ớ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 103: Ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lí ph i ch u trách nhi m hình s khi th c hi n hành viườ ủ ự ệ ả ị ệ ự ự ệnào sau đây ?A. T ch i nh n tài s n th a k .ừ ố ậ ả ừ ếB. Lây truy n HIV cho ng i khác.ề ườC. L n chi m công trình giao thông.ấ ếD. Xây d ng nhà khi ch a đ c c p phép.ự ở ư ượ ấCâu 104: Bình đ ng v vi c h ng quy n tr c pháp lu t là m i công dân đ u đ cẳ ề ệ ưở ề ướ ậ ọ ề ượA. mi n, gi m m i lo i thu .ễ ả ọ ạ ế B. công khai danh tính ng i t cáo.ườ ốC. y quy n b phi u b u c .ủ ề ỏ ế ầ ử D. chăm sóc s c kh e ban đ u.ứ ỏ ầCâu 105: M t trong nh ng n i dung th hi n quy n bình đ ng trong lao đ ng ộ ữ ộ ể ệ ề ẳ ộA. t do khai thác thông tin cá nhân.ựB. tr c ti p giao k t h p đ ng lao đ ng.ự ế ế ợ ồ ộC. tăng c ng liên k t v i n c ngoài.ườ ế ớ ướD. t do khai thác tài nguyên thiên nhiên.ựCâu 106: Vi c khám xét ch theo qui đ nh c a pháp lu t, ch đ c ti n hành khi có căn c ch đó cóệ ỗ ị ủ ậ ỉ ượ ế ứ ỗ ởA. ng i ph m t i đang l n tr n.ườ ạ ộ ẫ ố B. các t ch c phi chính ph .ổ ứ ủC. t p trung thông t n báo chí.ậ ấ D. l c l ng tìm ki m và c u n n.ự ượ ế ứ ạCâu 107: Đã m y l n th y M nói chuy n qua đi n tho i, L tìm cách đ n g n đ nghe. Hành vi này c aấ ầ ấ ệ ệ ạ ế ầ ể ủL xâm ph m đ n quy n nào d i đây c a công dân ?ạ ế ề ướ ủA . Quy n đ c đ m b o bí m t v chuy n riêng.ề ượ ả ả ậ ề ệB . Quy n đ c đ m b o bí m t danh tính cá nhân.ề ượ ả ả ậC . Quy n đ c b o đ m an toàn và bí m t v đi n tho i.ề ượ ả ả ậ ề ệ ạD . Quy n đ c pháp lu t b o đ m v bí m t đ i t .ề ượ ậ ả ả ề ậ ờ ưCâu 108: Vi c nào sau đây thu c quy n b u c và ng c c a công dân?ệ ộ ề ầ ử ứ ử ủA . Góp ý ki n cho d th o quy ho ch s d ng đ t c a xã, ph ng.ế ự ả ạ ử ụ ấ ủ ườB . Đ c t ng c vào c quan quy n l c nhà n c t i đ a ph ng.ượ ự ứ ử ơ ề ự ướ ạ ị ươC . Th o lu n, bi u quy t các v n đ tr ng đ i khi nhà n c tr ng c u dân ý.ả ậ ể ế ấ ề ọ ạ ướ ư ầD . Ki n ngh v i y ban nhân dân xã v b o v môi tr ng đ a ph ng.ế ị ớ ủ ề ả ệ ườ ở ị ươCâu 109: Công dân đ c quy n t cáo khi phát hi nượ ề ố ệA . Quy t đ nh k lu t c a công ty quá n ng v i b n thân mình.ế ị ỉ ậ ủ ặ ớ ảB . Hành vi trái pháp lu t gây thi t h i cho l i ích c a Nhà n c.ậ ệ ạ ợ ủ ướC . B thu thu áp m c cao h n so v i th c t kinh doanh c a công t .ị ế ứ ơ ớ ự ế ủ ỵD . Quy t đ nh x ph t hành chính xâm ph m l i ích h p pháp c a mình.ế ị ử ạ ạ ợ ợ ủCâu 110: Pháp lu t n c ta khuy n khích t do sáng t o, ph bi n các tác ph m văn h c, ngh thu t cóậ ướ ế ự ạ ổ ế ẩ ọ ệ ậl i cho đ t n c là nh m thúc đ y quy n nào d i đây c a công dân ?ợ ấ ướ ằ ẩ ề ướ ủA . Quy n sáng t o.ề ạ B . Quy n đ c phát tri n.ề ượ ểC . Quy n tinh th n.ề ầ D . Quy n văn hóa.ềCâu 111: Anh A l i d ng đêm t i và s m t c nh giác c a nhà hàng xóm đã đ t nh p vào l y c p m t sợ ụ ố ự ấ ả ủ ộ ậ ấ ắ ộ ốv t d ng có giá tr c a nhà hàng xóm. Hành vi c a anh ậ ụ ị ủ ủ A là không th c hi n pháp lu t theo hình th c nàoự ệ ậ ứd i đây?ướA . Thi hành pháp lu t.ậ B . Tuân th pháp lu t.ủ ậC . S d ng pháp lu t.ử ụ ậ D . Áp d ng pháp lu t.ụ ậCâu 112: Đ n h n tr n theo h p đ ng mà ch V v n ch a tr ti n vay cho mình, nên ch H cùng ch ngế ạ ả ợ ợ ồ ị ẫ ư ả ề ị ồlà anh K đ n đ p phá và l y đi m t s đ đ c có giá tr nh m si t n . Ch V ngăn c n thì b đánh bế ậ ấ ộ ố ồ ạ ị ằ ế ợ ị ả ị ịth ng n ng ph i đi c p c u. Bi t chuy n, ch ng ch V là anh T đã yêu c u ch H ph i ch u trách nhi mươ ặ ả ấ ứ ế ệ ồ ị ầ ị ả ị ệtrong th i gian v mình n m vi n nh ng b ch H t ch i. ờ ợ ằ ệ ư ị ị ừ ố Trong tình hu ng này, v ch ng ch H đã viố ợ ồ ịph m pháp lu t nào sau đây ?ạ ậ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comA . Hình s và hành chính.ự B . K lu t và dân s .ỷ ậ ựC . Hình s và dân s .ự ự D . Hành chính và k lu t.ỷ ậCâu 113: B ông T giám đ c tr l ng do th ng xuyên đi mu n, bà ị ố ừ ươ ườ ộ G đã tung tin ông T có quan h b tệ ấchính v i cô V th kí trên trang cá nhân, làm uy tín c a ông gi m su t nghiêm tr ng. Hành vi c a bà ớ ư ủ ả ố ọ ủ Gph i ch u trách nhi m pháp lí nào sau đây ?ả ị ệA . Hình s và hành chính.ự B . K lu t và dân s .ỷ ậ ựC . Hình s và dân s .ự ự D . Hình s và k lu t.ự ỷ ậCâu 114: Khi đang ch Tòa án gi i quy t vi c li hôn, ch K đã rút toàn b s ti n ti t ki m c a hai vờ ả ế ệ ị ộ ố ề ế ệ ủ ợch ng có đ c b v nhà ngo i. Bi t đ c chuy n này, ch ng ch K là anh A đã ch n đ ng ch i b i vàồ ượ ỏ ề ạ ế ượ ệ ồ ị ặ ườ ử ớđánh ch thâm c m t mày. Ch K và anh A đã vi ph m quy n bình đ ng nào sau đây?ị ả ặ ị ạ ề ẳA. Huy t th ng và dòng t c.ế ố ộ B. Chi m h u và đ nh đo .ế ữ ị ạC. Hôn nhân và gia đình. D. Tài chính và công v .ụCâu 115: Anh M và chi K cùng kí h p đ ng v i công ty X, b trí vào làm phòng kinh doanh v i côngợ ồ ớ ố ở ớvi c và m c l ng nh nhau. Sau đó do có c m tình riêng v i anh M nên giám đ c ép ch K làm thêmệ ứ ươ ư ả ớ ố ịm t ph n công vi c c a anh M. Giám đ c đã vi ph m n i dung nào d i đây c a quy n bình đ ng trongộ ầ ệ ủ ố ạ ộ ướ ủ ề ẳlao đ ng?ộA . Nâng cao trình đô lao đ ng.ộ B . C h i ti p c n vi c làm.ơ ộ ế ậ ệC . Giao k t h p đ ng lao đ ng.ế ợ ồ ộ D . Xác l p quy trình qu n lý ậ ảCâu 116: Do hoàn c nh gia đình khó khăn nên D đã tr ch m ti n thuê nhà c a bà T 1 tu n. Bà Tả ả ậ ề ủ ầ b cựmình đu i D ra kh i phòng tr , nh ng do D không bi t đi đâu nên c lì trong phòng. T c thì bà T khóaổ ỏ ọ ư ế ứ ở ứtrái c a l i nh t không cho D ra kh i phòng. Bà T đã vi ph m quy n nào d i đây c a công dân ? ử ạ ố ỏ ạ ề ướ ủA . Quy t b t kh xâm ph m v thân th c a công dân. ế ấ ả ạ ề ể ủB . Không vi ph m quy n gì cà vì đây là nhà c a bà T.ạ ề ủC. Quy n b t ề ấ kh xâm ph m v ch c a công dân.ả ạ ề ỗ ở ủD . Quy n đ m b o v danh d , phân ph m c a công dân.ề ả ả ề ự ẩ ủCâu 117: Ch K và ch L cùng kinh doanh ị ị shop qu n áo g n nhau, th y ch K hay đon đ m i khách vàầ ầ ấ ị ả ờbán đ c nhi u hàng h n mình, ch L nghĩ ch K đang c tình giành gi t khách hàng v i mình đã đi nóiượ ề ơ ị ị ố ậ ớx u ch K nh p hàng kém ch t l ng v bán, Ch K bi t đ c đã r t b c xúc v vi c này .Tình c phátấ ị ậ ấ ượ ề ị ế ượ ấ ứ ề ệ ờhi n ch L đang nói x u mình v i khách ch đã b o ch ng mình là anh H đ n b t và nh t ch L l i yêuệ ị ấ ớ ị ả ồ ế ắ ố ị ạc u ch m d t hành vi nói x u mình. ầ ấ ứ ấ .Nh ng ai sau đây ữ không tuân th pháp lu t ?ủ ậA. Ch K và ch L ị ị B . Ch L ịC . Ch ng ch K ồ ị D . V ch ng ch K, ch L. ợ ồ ị ịCâu 118: Bà M giám đ c m t doanh nghi p ch đ o anh B là nhân viên d i quy n phân ph i thu c tânố ộ ệ ỉ ạ ướ ề ố ốd c gi đ n nhi u đ i lí và thu l i hàng trăm tri u đ ng. Phát hi n anh B không đ c bà M chia đ sượ ả ế ề ạ ợ ệ ồ ệ ượ ủ ốti n lãi nh đã th a thu n tr c đó, v anh là ch C đã t cáo s vi c trên cho ông V là lãnh đ o c quanề ư ỏ ậ ướ ợ ị ố ự ệ ạ ơch c năng . Sau khi cho bà M bi t ch C là ng i t cáo bà, ông V đã h y đ n c a ch ứ ế ị ườ ố ủ ơ ủ ị C. Th y anh B liênất c b bà M gây khó khăn trong công vi c, ch C đã t v n các đ i lý mua thu c tân d c gi trên yêuụ ị ệ ị ư ấ ạ ố ượ ả ởc u bà M ph i b i th ng . Nh ng ai sau đây đ ng th i ph i ch u trách nhi m hình s và dân s ?ầ ả ồ ườ ữ ồ ờ ả ị ệ ự ựA. Bà M và anh B. B. Bà M, anh B và ch ị C.C. Bà M và ch ị C. D. Bà M, anh B và ông V.Câu 119: Anh K và anh G cùng đ n c quan ch c năng c a t nh M đ kê khai thành l p doanh nghi pế ơ ứ ủ ỉ ể ậ ệnh ng c hai đ u ch a hoàn thành các th t c theo quy đ nh nên ch a đ c c p phép. Đ c cán b cư ả ề ư ủ ụ ị ư ượ ấ ượ ộ ơquan c p phép H g i ý, anh G đã "b i d ng" cho H 20 tri u đ ng nên đ c c p phép ngay. M t cán bấ ợ ồ ưỡ ệ ồ ượ ấ ộ ộkhác tên A cũng h a giúpứ K n u anh chi ra 20 tri u nh ng anh K không đ ng ý. Nh ng ch th nàoế ệ ư ồ ữ ủ ểd i đây đã vi ph m quy n bình đ ng trong kinh doanh?ướ ạ ề ẳA . Anh K và anh G. B . Anh G và H.C. Anh K, G, H và A. D. Anh G, H và A thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comCâu 120: Ông A là Giám đ c công ty môi gi i xu t kh u lao đ ng ố ớ ấ ẩ ộ X, sau khi nh n ti n đ t c c tám trămậ ề ặ ọtri u đ ng c a anh T và anh ệ ồ ủ C đã cùng v là bà ợ H tr n v quê sinh s ng. Khi phát hi n ch c a ông A,ố ề ố ệ ỗ ở ủanh T và anh C thuê anh Y b t giam và đánh bà H b th ng ph i đi c p c u. Nh ng ai d i đâyắ ị ươ ả ấ ứ ữ ướ không viph m quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân?ạ ề ấ ả ạ ề ể ủA . Ông A, anh T, anh Y. B . Ông A, bà H.C. Ông A, anh T, anh C. D . Anh Y, anh T, anh C.------------------------H T----------------------Ế- Thí sinh không đ c s tài li u.ượ ử ệ- Cán b i coi thi không gi i thích gì thêm.ộ ảB NG ĐÁP ÁN T NG QUÁTẢ Ổ81.B 82.A 83.A 84.B 85.C 86.A 87.A 88.A 89.B 90.D91.B 92.A 93.A 94.A 95.B 96.B 97.D 98.B 99.D 100.B101.C 102.B 103.B 104.D 105.B 106.A 107.C 108.B 109.B 110.A111.B 112.C 113.A 114.C 115.C 116.A 117.D 118.A 119.B 120.BH NG D N GI I CHI TI TƯỚ Ẫ Ả ẾCÂU ĐÁP ÁN H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả81 B M t trong nh ng đ c đi m đ phân bi t pháp lu t v i quy ph m đ oộ ữ ặ ể ể ệ ậ ớ ạ ạđ c ứ là tính quy n l c, b t bu c chung. ề ự ắ ộ82 AM t trong các n i dung quy n bình đ ng gi a các dân t c là, các dân t cộ ộ ề ẳ ữ ộ ộsinh s ng trên lãnh th Vi t Nam đ u có đ i bi u c a mình trong hố ổ ệ ề ạ ể ủ ệth ng c quan nhà n c.ố ơ ướ83 A - Vi ph m k lu t là hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t i các quanạ ỷ ậ ạ ậ ạ ớh lao đ ng, quan h công v nhà n cệ ộ ệ ụ ướ84 B - Quy n và nghĩa v công dân đ c quy đ nh trong Hi n pháp và phápề ụ ượ ị ếlu t.. ậ (sgk GDCD 12 trang 27)85 C - Thông qua quy đ nh c a pháp lu t, h p đ ng lao đ ng đ c giao k tị ủ ậ ợ ồ ộ ượ ếtrên c s các nguyên t c sau đây:ơ ở ắ  Nguyên t c t do, t nguy nắ ự ự ệ Nguyên t c bình đ ngắ ẳ Nguyên t c không trái v i pháp lu t và th a c lao đ ng t pắ ớ ậ ỏ ướ ộ ậth ể (sgk GDCD 12 trang 36)86 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng n i dung bình đ ng gi aị ủ ậ ộ ữ ộ ẳ ữcha m và con cái là:ẹ+ Cha m không phân bi t đ i x gi a các con…ẹ ệ ố ử ữ(sgk GDCD 12 trang 34)87 A - M i lo i hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau đ uọ ạ ệ ộ ầ ế ềđ c bình đ ng trong vi c khuy n khích phát tri n lâu dài là n i dungượ ẳ ệ ế ể ộbình đ ng trong lĩnh v c ẳ ự kinh doanh. (sgk GDCD 12 trang 38)88 A- M i ng i có quy n b t kh xâm ph m v thân th . Không ai b b tọ ườ ề ấ ả ạ ề ể ị ắn u không có quy t đ nh c a Tòa án, quy t đ nh ho c phê chu n c aế ế ị ủ ế ị ặ ẩ ủVi n ki m sát, tr tr ng h p ph m t i qu tang.ệ ể ừ ườ ợ ạ ộ ả (sgk GDCD 12 trang thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .com55)89 B - Xâm ph m danh d , nhân ph m ng i khác là hành vi b a đ t, tung tinạ ự ẩ ườ ị ặnói x u v ng i khác.ấ ề ườ. (sgk GDCD 12 trang 57)90 D - Công dân góp ý ki n, đ c bày t quan đi m c a mình v các v n đế ượ ỏ ể ủ ề ấ ềchính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a đ t n c là cách th hi n quy n tị ế ộ ủ ấ ướ ể ệ ề ựdo ngôn lu n.ậ (sgk GDCD 12 trang 60)91 B - M i công dân Vi t Nam t đ 18 tu i tr lên đ u có quy n b u c n iọ ệ ừ ủ ổ ở ề ề ầ ử ộdung c a nguyên t c quy n b u c ph thông.ủ ắ ề ầ ử ổ (sgk GDCD 12 trang 70)92 A- M t trong nh ng n i dung quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i làộ ữ ộ ề ả ướ ộcông dân đ c phát bi u và bi u quy t v xây d ng đ ng làng.ượ ể ể ế ề ự ườ93 A - M c ụ đích c a quy n t cáo là phát hi n, ngăn ch n các vi c làm tráiủ ề ố ệ ặ ệpháp lu t, xâm ph m đ n quy n và l i ích c a Nhà n c, t ch c vàậ ạ ế ề ợ ủ ướ ổ ứcông dân. ( sgk GDCD 12 trang 75)94 A - Công dân có quy n sáng tác các tác ph m văn h c, ngh thu t, khoaề ẩ ọ ệ ậh c là m t trong n i dung quy n sáng t o. (ọ ộ ộ ề ạ sgk GDCD 12 trang 85)95 B - M i công dân đ u đ c đ i x bình đ ng v c h i h c t p.ọ ề ượ ố ử ẳ ề ơ ộ ọ ậ96 B - Dùng ph ng pháp lo i tr : A, B, C là nghĩa v ng i kinh doanh ph iươ ạ ừ ụ ườ ảth c hi n. V y D là ng i kinh doanh ự ệ ậ ườ không ph i th c hi n nghĩa vả ự ệ ụ(sgk GDCD 12 trang 102)97 D - S n xu t c a c i v t ch t là c s t n t i c a xã h i, đ ng th i quy tả ấ ủ ả ậ ấ ơ ở ồ ạ ủ ộ ồ ờ ếđ nh m i ho t đ ng c a xã h i. N u không s n xu t c a c i v t ch t sị ọ ạ ộ ủ ộ ế ả ấ ủ ả ậ ấ ẽkhông có gì đ đáp ng các nhu c u c b n c a con ng i, đ ng th i cácể ứ ầ ơ ả ủ ườ ồ ờho t đ ng xã h i ng ng tr , xã h i không th t n t i.ạ ộ ộ ư ệ ộ ể ồ ạ (sgk GDCD 11 trang5)98 B - Đ bán đ c trên th tr ng, ng i s n xu t luôn tìm cách làm choể ượ ị ườ ườ ả ấhàng hóa c a mình có ch t l ng cao và có nhi u công d ng, đáp ngủ ấ ượ ề ụ ứnhu c u c a ng i tiêu dùng.ầ ủ ườ99 D - Tác đ ng c a quy lu t giá tr là: đi u ti t s n xu t và l u thông hàngộ ủ ậ ị ề ế ả ấ ưhóa, kích thích l c l ng s n xu t phát tri n và năng su t lao đ ng tăngự ượ ả ấ ể ấ ộlên, phân hóa giàu nghèo gi a nh ng ng i s n xu t.ữ ữ ườ ả ấ100 B - Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, khi c u gi m s n xu t s b thuả ấ ư ầ ả ả ấ ẽ ịh p khi n cung có xu h ng gi m.ẹ ế ướ ả101 C M t trong nh ng đ c tr ng c b n c a Pháp lu t th hi n Tính quy n ộ ữ ặ ư ơ ả ủ ậ ể ệ ở ềl c, b t bu c chung.ự ắ ộ102 B - L ng lách đánh võng ạ là hành vi có th gây nguy hi m đ n mình vàể ể ếng i khác, nh h ng đ n an ninh tr t t xã h i. Hành vi này theo quiườ ả ưở ế ậ ự ộđ nh c a pháp lu t s b ph t hành chính. ị ủ ậ ẽ ị ạ103 B - Lu t Hình s quy đ nh truy t trách nhi m hình s đ i v i hành viậ ự ị ố ệ ự ố ớ c ýố thuvienhoclieu .com Trang 6thuvienhoclieu .comlây truy n HIV cho ng i khác.ề ườ104 D - Công dân đ c bình đ ng v vi c h ng quy n tr c pháp lu t trongượ ẳ ề ệ ưở ề ướ ậđó công dân có chăm sóc s c kh e ban đ u.ứ ỏ ầ105 B - M t trong nh ng nguyên t cộ ữ ắ trong giao k t h p đ ng lao đ ng là:ế ợ ồ ộ+ Tr c ti p giao k t gi a ng i lao đ ng và ng i s d ng lao đ ng ự ế ế ữ ườ ộ ườ ử ụ ộ106 A - M i ng i có quy n b t kh xâm ph m v ch . Không ai đ c t ý ọ ườ ề ấ ả ạ ề ỗ ở ượ ựvào ch c a ng i khác n u không đ c ng i đó đ ng ý. Vi c khám xétỗ ở ủ ườ ế ượ ườ ồ ệch do lu t đ nh" - đi u 22 Hi n pháp 2013 đã hi n đ nh v quy n b t ỗ ở ậ ị ề ế ế ị ề ề ấkh xâm ph m c a công dân. V y vi c ả ạ ủ ậ ệ khám xét ch theo qui đ nh c a ỗ ị ủpháp lu t đ c ti n hành khi có quy t đ nh c a c quan nhà n c có ậ ượ ế ế ị ủ ơ ướth m quy n..ẩ ề107 C - Th tín, đi n tín, đi n tho i đ c đ m b o an toàn và bí m t.ư ệ ệ ạ ượ ả ả ậCh nh ng ng i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t và ch trongỉ ữ ườ ẩ ề ị ủ ậ ỉtr ng h p c n thi t m i đ cườ ợ ầ ế ớ ượ đ c ki m soát th , đi n tho i, đi n tínượ ể ư ệ ạ ệc a ng i khác.ủ ườ (sgk GDCD 12 trang 59)108 B - Dùng ph ng pháp lo i tr : A, D, C là thu c quy n tham gia qu n líươ ạ ừ ộ ề ảnhà n c và xã h i. V y B thu c quy n b u c và ng c c a công dânướ ộ ậ ộ ề ầ ử ứ ử ủ(sgk GDCD 12 trang 73)109 B - Công dân đ c quy n t cáo khi phát hi n th y hành vi trái pháp lu tượ ề ố ệ ấ ậgây thi t h i cho l i ích c a Nhà n cệ ạ ợ ủ ướ => Ch n đáp án Bọ110 A - Quy n sáng t o c a công dân là quy n c a m i ng i đ c t doề ạ ủ ề ủ ỗ ườ ượ ựnghiên c u khoa h c, t do tìm tòi, suy nghĩ đ đ a ra các phát minh, sángứ ọ ự ể ưch , sáng ki n, c i ti n kĩ thu t, h p lí hóa s n xu t: quy n v sáng tácế ế ả ế ậ ợ ả ấ ề ềvăn h c, ngh thu t, khám phá khoa h c đ t o ra các s n ph m, côngọ ệ ậ ọ ể ạ ả ẩtrình khoa h c v các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ọ ề ự ủ ờ ố ộ => Ch n đáp án Aọ111 B - Tuân th pháp lu t là vi c cá nhân, t ch c không làm nh ng đi u mà ủ ậ ệ ổ ứ ữ ềpháp lu t c m.ậ ấ + Anh A l i d ng đêm t i hàng xóm đã đ t nh p vào l y c p m t s v tợ ụ ố ộ ậ ấ ắ ộ ố ậd ng có giá tr . Đây là hành vi không tuân th pháp lu t.ụ ị ủ ậ112 C - Khi làm tình hu ng chú ý đ c câu h i tr cố ọ ỏ ướ , tìm t “chìa khóa”ừ g chạchân t khóa. Đ c đ đ n đâu, g ch chân, ghi đáp án (bên c nh) đ n đó.ừ ọ ề ế ạ ạ ếKhi đ c đ không suy di n, mà ph i d a vào câu ch đ xác đ nh đáp án.ọ ề ễ ả ự ữ ể ị- Th nh t: Trong tình hu ngứ ấ ố v ch ng ch H ợ ồ ị đánh V b th ng n ngị ươ ặph i đi c p c uả ấ ứ là vi ph m hình sạ ự .- Th hai: Trong tình hu ngứ ố v ch ng ch H đãợ ồ ị đ p phá đ đ c có giá trậ ồ ạ ịl à vi ph m dân s .ạ ự113 D - Th nh t:ứ ấ Trong tình hu ng này ố bà G th ng xuyên đi mu nườ ộ vi ph m kạ ỷlu t.ậ- Th 2: ứ bà G đã tung tin làm uy tín c a ông T gi m su t nghiêm tr ng làủ ả ố ọhành vi vi ph m hình sạ ự114 C - Theo Lu t hôn nhân, gia đình có qui đ nh nh sau:ậ ị ư thuvienhoclieu .com Trang 7thuvienhoclieu .comV ch ng bình đ ng v i nhau v quy n và nghĩa v th hi n trong quanợ ồ ẳ ớ ề ề ụ ể ệh ệ tài s n và nhân thân. ả+ Nh ng đây ch K đã rút toàn b s ti n ti t ki m c a hai v ch ng cóư ị ộ ố ề ế ệ ủ ợ ồđ c b v nhà ngo i là vi ph m trong quan hượ ỏ ề ạ ạ ệ tài s nả + Anh A đã ch n đ ng ch i b i và đánh ch thâm c m t mày là viặ ườ ử ớ ị ả ặph m trong quan h ạ ệ nhân thân. V y ậ ch K và anh A đ u vi ph m quy nị ề ạ ềbình đ ng trong hôn nhân và gia đình.ẳ115 C + V i tình hu ng này v n d ng n i dung bình đ ng trong th c hi nớ ố ậ ụ ộ ẳ ự ệquy n lao đ ng. Theo qui đ nh c a pháp lu t thì ề ộ ị ủ ậ giám đ c đã vi ph m n iố ạ ộdung quy n bình đ ng trong lao đ ngề ẳ ộ , c th là trong ụ ể giao k t h p đ ngế ợ ồlao độ ng . (sgk GDCD 12 trang 36)116 A + V i tình hu ng này v n d ng n i dung bài 6, ớ ố ậ ụ ộ tình hu ng này ố bà T khóatrái c a l i nh t không cho D ra kh i phòng ử ạ ố ỏ là vi ph m quy n ạ ề b t khấ ảxâm ph m v thân th c a công dân.ạ ề ể ủ117 D - T ng t nh cách làm tình hu ng trênươ ự ư ố v i tình hu ng này v n d ngớ ố ậ ụn i dung các lo i vi pham pháp lu t và trách nhi m pháp lí các lo i viộ ạ ậ ệ ạpham pháp lu t vàậ nhi m hành chính g mệ ồ :+ Th nh t là: ứ ấ L đã b a chuy n nói x u ch K. ị ệ ấ ị+ Th hai: ứ Ch K đã b o ch ng mình là anh H đ n b t và nh t ch Lị ả ồ ế ắ ố ịĐây là nh ng hành vi c m làm, v y ữ ấ ậ v ch ng ch K, ch L.ợ ồ ị ịkhông tuân th pháp lu tủ ậ 118 A - T ng t nh cách làm tình hu ng trên ươ ự ư ố v i tình hu ng này v n d ngớ ố ậ ụn i dung các lo i vi pham pháp lu t và trách nhi m pháp lí thì ng i ch uộ ạ ậ ệ ườ ịtrách nhi m pháp lí ệ hình s và dân s ự ự g m:ồ+ Bà M giám đ c m t doanh nghi p ch đ o anh B là nhân viên d iố ộ ệ ỉ ạ ướquy n phân ph i thu c tân d c gi đ n nhi u đ i lí và thu l i hàngề ố ố ượ ả ế ề ạ ợtrăm tri u đ ngệ ồ . Đây là hành vi v a vi ph m hình s v a vi ph m dân sừ ạ ự ừ ạ ự119 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên ươ ự ư ố v i tình hu ng nàyớ ố v n d ngậ ụn i dung ộ quy n bình đ ng trong kinh doanh thì ề ẳ ng i ườ vi ph m quy nạ ềbình đ ng trong kinh doanhẳ là:+ H g i ý, anh G đã "b i d ng" cho H 20 tri u đ ng và đ c c p phépợ ồ ưỡ ệ ồ ượ ấngayV y Anh G và H.vi ph m n i dung quy n bình đ ng trong kinh doanhậ ạ ộ ề ẳ120 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên ươ ự ư ố v i tình hu ng này v n d ngớ ố ậ ụn i dungộ quy n b t kh xâm ph m v thân th cùa công dân thì ch cóề ấ ả ạ ề ể ỉanh T và anh C thuê anh Y b t giam và đánh bà H là vi ph m quy n b tắ ạ ề ấkh xâm ph m v thân th c a công dân. ả ạ ề ể ủCòn ông A, bà H thì không vi ph m quy n nàyạ ề------------------------H T----------------------Ế thuvienhoclieu .com Trang 8thuvienhoclieu .com Đ 2ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 81: Ng i có th m quy n đườ ẩ ề ã áp d ng pháp lu t khi th c hi n hành vi nào sau đây?ụ ậ ự ệA. Thu h i gi y phép kinh doanh.ồ ấ B. Xóa b các lo i c nh tranh.ỏ ạ ạC. y quy n giao nh n hàng hóa.Ủ ề ậ D. Thay đ i n i dung di chúc.ổ ộCâu 82: Vi c xét x các v án kinh t tr ng đi m trong năm qua c a n c ta hi n nay không ph thu cệ ử ụ ế ọ ể ủ ướ ệ ụ ộvào ng i đó là ai, gi ch c v gườ ữ ứ ụ ì, là th hi n công dân bình đ ng v ?ể ệ ẳ ềA. Nghĩa vụ pháp lý. B. Quy n t do tônề ự giáo.C. Quy nề dân t c.ộ D. Trách nhi m phápệ lý.Câu 83: Bi u hi n nào dể ệ i đây vi ph m quy n bướ ạ ề ình đ ng gi a cha m và con?ẳ ữ ẹA. Nuôi d ng b o v quy n c a cácưỡ ả ệ ề ủ con.B. Th ng yêu con ru t h n conươ ộ ơ nuôi.C. Tôn tr ng ý ki n c aọ ế ủ con.D. Chăm lo giáo d c và t o đi u ki n cho con phátụ ạ ề ệ tri nểCâu 84: Trong vi c đi u ch nh hành vi con ng i, pháp lu t khác đ o đ c đi m nào d i đây?ệ ề ỉ ườ ậ ạ ứ ở ể ướ A . T giác. ự B . T nguy n. ự ệ C. B t bu cắ ộ . D . Xã h i lên án.ộCâu 85: Là ng i kinh doanh, ông A luôn th c hiên đ y đ các bi n pháp b o v môiườ ự ầ ủ ệ ả ệ tr ng. V y, ông Aườ ậđã th c hi n pháp lu t theo hình th c nào d i đây?ự ệ ậ ứ ướA. Tuân thủ pháp lu t.ậ B. Thi hành pháp lu tậC. Áp d ngụ pháp lu t.ậ D. S d ng phápử ụ lu t.ậCâu 8 6: Quy n và nghĩa v công dân không b phân bi t b i dân t c, gi i tính, tôn giáo, giàu nghèo, thànhề ụ ị ệ ở ộ ớph n và đ a v xã h i là n i dungầ ị ị ộ ộA. bình đ ng v quy n và nghĩa v c a công dân.ẳ ề ề ụ ủB. trách nhi m v quy n và nghĩa v c a công dân.ệ ề ề ụ ủC. quan h v quy n và nghĩa v c a công dân.ệ ề ề ụ ủD. năng l c th c hi n quy n và nghĩa v c a công dân.ự ự ệ ề ụ ủCâu 8 7: Sau khi t t nghi p nh c vi n thành ph H Chí Minh, anh V đã vi t r t nhi u bài hát ca ng iố ệ ạ ệ ố ồ ế ấ ề ợtình yêu quê h ng, đ t n c. Anh V đã th c hi n quy n gì d i đây?ươ ấ ướ ự ệ ề ướ thuvienhoclieu .com Trang 9thuvienhoclieu .comA. Quy nề tự do. B. Quy n đ c phátề ượ tri nểC. Quy nề dân ch .ủ D. Quy n sángề t o.ạCâu 8 8: Hành vi trái pháp lu t mang tính có l i do ng i có năng l c trách nhi m pháp líậ ỗ ườ ự ệ th c hi n, xâmự ệh i đ n các quan h xã h i đ c pháp lu t b o v làạ ế ệ ộ ượ ậ ả ệA. xâm ph mạ pháp lu t.ậ B. tuân th pháp lu t.ủ ậC. vi ph mạ pháp lu t.ậ D. trái pháp lu t.ậCâu 8 9: Nhân viên S phát hi n giám đ c c quan Z có hành vi l i d ng ch c v đ chi m đo t tài s nệ ố ơ ợ ụ ứ ụ ể ế ạ ảcông nên đã đ a thông tin này lên m ng xã h i. Nhân viên S v n d ng sai quy n nào d i đây c a côngư ạ ộ ậ ụ ề ướ ủdân?A. Ki nế nghị . B. T cáo.ố C. Đàm phán. D. Khi uế n i.ạCâu 9 0: Trách nhi m pháp lí đ c áp d ng nh m bu c các ch th vi ph m pháp lu t ph i ch m d tệ ượ ụ ằ ộ ủ ể ạ ậ ả ấ ứA. hành vi trái pháp lu t.ậ B. kê khai tài s n th ch p.ả ế ấC. chuy n quy n nhân thân.ể ề D. m i quan h dân s .ọ ệ ựCâu 91: V ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi c l a ch n nợ ồ ề ụ ệ ự ọ i c trú là bơ ư ình đ ngẳA. trong quan hệ tài s n.ả B. trong quan h nhân thân.ệC. trong quan hệ vi c làm.ệ D. trong quan h nhàệ ởCâu 92: Cá nhân t do đ a ra nh ng cài ti n kĩ thu t đ nâng cao năng su t lao đ ng là đã th c hi nự ư ữ ế ậ ề ấ ộ ự ệquy n nào sau đây c a công dân?ề ủA. Th m ẩ a.ư B. Sáng t o.ạ C. Phán quy t.ế D. Ph n bi n.ả ệCâu 9 3: Ch M b sa th i vi c vì trong cu c h p c quan ch đã th ng th n phê bình giám đ c làm saiị ị ả ệ ộ ọ ơ ị ẳ ắ ốnguyên t c. Ch M ph i làm gì đ b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình?ắ ị ả ể ả ề ề ợ ợ ủA. Khi u n i đ n UBND thành phế ạ ế ố .B. Làm đ n t cáo đ n t ng giám đ c côngơ ố ế ổ ố ty.C. Làm đ n t cáo đ n Tòa án nhânơ ố ế dân.D. Khi u n i đ n giám đ c c quan n i ch làmế ạ ế ố ơ ơ ị vi c.ệCâu 9 4: Vi c khám xét ch c a m t ng i ch đ c ti n hành khi có căn c và quy t đ nh c aệ ỗ ở ủ ộ ườ ỉ ượ ế ứ ế ị ủA. c quan nhà n c có th m quy nơ ướ ẩ ề B. các t ch c phi chính phổ ứ ủC. đ i ngũ thông t n báo chí.ộ ấ D. l c l ng tìm ki m và c u n n.ự ượ ế ứ ạCâu 9 5: M i công dân t đ 18 tu i tr lên đ u tham gia b u c tr các tr ng h p đ c bi t b phápọ ừ ủ ổ ở ề ầ ử ừ ườ ợ ặ ệ ịlu t c m, th hi n nguyên t c b u cậ ấ ể ệ ắ ầ ửA. ph thông.ổ B. b phi u kín.ỏ ế C. bình đ ng.ẳ D. tr cự ti pế thuvienhoclieu .com Trang 10thuvienhoclieu .comCâu 9 6: Ho t đ ng tín ng ng, tôn giáo theo quy đ nh c a pháp lu t đ c Nhà n cạ ộ ưỡ ị ủ ậ ượ ướ A. b o b c.ả ọ B. b o h .ả ộ C. b o đ m.ả ả D. b o vả ệCâu 9 7: B b n An là ng i kinh doanh có thu nh p cao, h ng năm ông đ u ch đ ng n p thu thu nh pố ạ ườ ậ ằ ề ủ ộ ộ ế ậcá nhân. Trong tr ng h p này, b b n An đãườ ợ ố ạA. thi hành pháp lu t.ậ B. tuân th pháp lu t.ủ ậC. s d ngử ụ pháp lu t.ậ D. áp d ng pháp lu tụ ậCâu 9 8: Bên bán hàng không giao hàng đ y đ theo đúng th i h n nh đã th a thu n v i bên mua hàng.ầ ủ ờ ạ ư ỏ ậ ớKhi đó bên bán hàng đã vi ph m pháp lu tạ ậA. k lu t.ỷ ậ B. dân s .ự C. hình s .ự D. hành chính.Câu 9 9: Ch t ch y ban nhân dân qu n tr c ti p gi i quy t các đ n th khi u n i, t cáo. Trong tr ngủ ị Ủ ậ ự ế ả ế ơ ư ế ạ ố ườh p này, Ch t ch U ban nhân dân qu n đã th c hi n hìnhợ ủ ị ỷ ậ ự ệ th cứA. thi hành pháp lu t.ậ B. tuân th phápủ lu t.ậC. s d ngử ụ pháp lu t.ậ D. áp d ng phápụ lu t.ậCâu 10 0: B t kỳ công dân nào vi ph m pháp lu t đ u ph i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m c aấ ạ ậ ề ả ị ệ ề ạ ủmình và b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u này th hi n rõ công dân bình đ ng vị ử ị ủ ậ ề ể ệ ẳ ềA. trách nhi mệ kinh t .ế B. trách nhi m pháp lu t.ệ ậC. trách nhi mệ pháp lý. D. trách nhi m xãệ h i.ộCâu 10 1: B t c ai cũng có quy n b t trong tr ng h pấ ứ ề ắ ườ ợA. ng i ph m t iườ ạ ộ nghiêm tr ng.ọ B. ng i m i ph m t i l n đ u.ườ ớ ạ ộ ầ ầC. ng i ph m t iườ ạ ộ qu tang.ả D. b cáo gây khó khăn cho vi c đi u tra.ị ệ ềCâu 10 2: Theo quy đ nh c a pháp lu t, t i th i đi m t ch c b u c , c tri ị ủ ậ ạ ờ ể ổ ứ ầ ử ử không vi ph m nguyên t cạ ắb u c khiầ ửA. đ c l p l a ch n ng c viên.ộ ậ ự ọ ứ ửB. y quy n th c hi n nghĩa v b u c .ủ ề ự ệ ụ ầ ửC. t ý bò phi u thay ng i khác.ự ế ườD. công khai n i dung đã vi t vào phi u b u.ộ ế ế ầCâu 10 3: Trên th tr ng s tác đ ng c a nhân t nào khi n cho giá c hàng hóa tr nên cao h n ho cị ườ ự ộ ủ ố ế ả ở ơ ặth p h n so v i giá tr ?ấ ơ ớ ịA. Cung - c u.ầ B. Ng i mua, ng i bán.ườ ườC. C nh tranh và phân ph i s n ph m.ạ ố ả ẩ D. Đ c quy n.ộ ềCâu 10 4: T ý vào nhà ng i khác đ tìm ki m, đ i t ng tr m c p đã vi ph m quy nự ườ ể ế ố ượ ộ ắ ạ ề nào d i đây ?ướA. B t kh xâm ph m vấ ả ạ ề ch .ỗ ở B. B o m t n i c trú h pả ậ ơ ư ợ pháp thuvienhoclieu .com Trang 11thuvienhoclieu .comC. Đ c b o h v tàiượ ả ộ ề s nả riêng. D. Khai báo t m trú, t mạ ạ v ng.ắCâu 10 5: K ra ngoài nh ng quên không mang theo đi n tho i. T là nhân viên cùng phòng th y v y đã t ýư ệ ạ ấ ậ ựđ c tin nh n c a K và m o danh K đ làm quen v i các b n gái M. T đã vi ph m quy n nào d i đâyọ ắ ủ ạ ể ớ ạ ạ ề ước a công dân?ủA. Đ c b o h v tài s nượ ả ộ ề ả riêng.B. Đ c b o h v n i làmượ ả ộ ề ơ vi cệC. Đ c b o đ m an toàn thông tin cáượ ả ả nhân.D. Đ c b o đ m an toàn và bí m t th tín, đi n tho i, đi nượ ả ả ậ ư ệ ạ ệ tín.Câu 10 6: Lao đ ng xã h i c a ng i s n xu t hàng hóa k t tinh trong hàng hóa đó g i làộ ộ ủ ườ ả ấ ế ọA. th i gian lao đ ng xã h i c n thi t.ờ ộ ộ ầ ế B. th i gian lao đ ng cá bi t.ờ ộ ệC. th i gian lao đ ngờ ộ cá nhân. D. giá tr hàngị hóa.Câu 107: Trong n n kinh t hàng hóa, th trề ế ị ng có ch c năng c b n nào sau đây ?ườ ứ ơ ảA. B o m t thông tin .ả ậ B. Ph ng ti n c t tr .ươ ệ ấ ữC. Kích thích tiêu dùng . D. Xóa b c nh tranh .ỏ ạCâu 108: S tác đ ng c a con ng i vào t nhiên bi n đ i các y u t t nhiên đ t o ra các s n ph mự ộ ủ ườ ự ế ổ ế ố ự ể ạ ả ẩphù h p v i nhu c u c a mình g i làợ ớ ầ ủ ọA. s n xu t kinh tả ấ ế B. th a mãn nhu c u.ỏ ầC. s n xu t c a c i v t ch t.ả ấ ủ ả ậ ấ D. quá trình s n xu t.ả ấCâu 109: Có nhi u quy đ nh c a pháp lu t r t g n gũi v i v i cu c s ng đ i th ng, nh t là trong lĩnhề ị ủ ậ ấ ầ ớ ớ ộ ố ờ ườ ấv c hôn nhân, gia đình, giao thông đ ng b , b o v môi tr ng…Quy đ nh này nói v b n ch t nào c aự ườ ộ ả ệ ườ ị ề ả ấ ủpháp lu t?ậA . B n ch t giai c p.ả ấ ấ B. B n ch t xã h iả ấ ộ . C . B n ch t giai c p và xã h i.ả ấ ấ ộ D. B n ch t giai c p c m quy n.ả ấ ấ ầ ềCâu 110: Vi c thu hút các nhà khoa h c, công ngh gi i nệ ọ ệ ỏ ở c ngoài v Vi t Nam làm vi c đướ ề ệ ệ ã th hi nể ệquá trình th c hi n quy n gì c a Nhà nự ệ ề ủ c ta?ướA. Quy n h c t p.ề ọ ậ B. Quy n phát tri n.ề ểC. Quy n sáng t o.ề ạ D. Quy n tham gia.ềCâu 11 1: Quy n nào d i đây th hi n quy n sáng t o c a công dân?ề ướ ể ệ ề ạ ủA. H c t pọ ậ su tố đ i.ờB. Đ c cung c p thông tin v chăm sóc s cượ ấ ề ứ kh e.ỏC. T do nghiên c uự ứ khoa h c.ọ thuvienhoclieu .com Trang 12thuvienhoclieu .comD. Khuy n khích đ phát tri n tàiế ể ể năng.Câu 11 2: Cháu X con anh A sang nhà anh D ch i, do cháu X đùa gi n nên ngã ch y máu mi ng, nghe conơ ỡ ả ệkhóc anh A t ng anh D đánh con mình ch y máu mi ng li n nhào đ n đánh anh D b m m t mà khôngưở ả ệ ề ế ầ ặh i lí do. V y Anh A đã vi ph m quy n nào d i đây c a công dân?ỏ ậ ạ ề ướ ủA. Quy n b o v l i ích chính đáng cho công dân.ề ả ệ ợB. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ểC. Quy n thông tin v chăm sóc s c kh e.ề ề ứ ỏD. Đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e.ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏCâu 11 3: Hi n nay, m t s doanh nghi p không tuy n nhân viên là n , vì cho r ng lao đ ng n đ cệ ộ ố ệ ể ữ ằ ộ ữ ượh ng ch đ thai s n. Các doanh nghi p này đã vi ph m n i dung nào d i đây?ưở ế ộ ả ệ ạ ộ ướA. Bình đ ng trong tuy n ch n ng i lao đ ng.ẳ ể ọ ườ ộB. Bình đ ng trong giao k t h p đ ng lao đ ng.ẳ ế ợ ồ ộC. Bình đ ng gi a lao đ ng nam và lao đ ng n .ẳ ữ ộ ộ ữD. Bình đ ng trong s d ng lao đ ngẳ ử ụ ộCâu 11 4: Hai c s ch bi n th c ph m c a ông T và ông Q cùng x ch t th i ch a qua x lý gây ôơ ở ế ế ự ẩ ủ ả ấ ả ư ửnhi m môi tr ng. Vì đã nh n ti n c a ông T t tr c nên khi đoàn cán b ch c năng đ n ki m tra, ôngễ ườ ậ ề ủ ừ ướ ộ ứ ế ểP tr ng đoàn ch l p biên b n x ph t và đình ch ho t đ ng c s ch bi n c a ông Q. B c xúc ông Qưở ỉ ậ ả ử ạ ỉ ạ ộ ơ ở ế ế ủ ứthuê anh G là lao đ ng t do tung tin b a đ t c s c a ông T th ng xuyên s d ng hóa ch t đ c h iộ ự ị ặ ơ ở ủ ườ ử ụ ấ ộ ạkhi n l ng khách hàng c a ông T gi m sút. Nh ng ai d i đây vi ph m quy n bình đ ng trong kinhế ượ ủ ả ữ ướ ạ ề ẳdoanh?A. Ông Q, anh G B. Ông P và anh G.C. Ông T, ông Q và anh G. D. Ông T, ông Q .Câu 11 5: Trong h i ngh t ng k t cu i năm, m t s ng i dân xã S đã yêu c u k toán xã gi i trình vộ ị ổ ế ố ộ ố ườ ầ ế ả ềkho n thu, chi qu ”Đ n n đáp nghĩa”. Ng i dân xã S đã th c hi n quy n tham gia qu n lí nhà n c vàả ỹ ề ơ ườ ự ệ ề ả ướxã h i theo c ch nào d i đây?ộ ơ ế ướA. Dân giám sát và ki m tra.ể B. Dân bàn và quy t đ nh,ế ịC. Dân th o lu n và góp ý ki n.ả ậ ế D. Dân hi u và đ ng tình.ể ồCâu 116 : Do không hài lòng v i m c b i th ng đ t đai sau gi i t a, ông B nhi u l n yêu c u đ c g pớ ứ ồ ườ ấ ả ỏ ề ầ ầ ượ ặlãnh đ o xã Y. Cho r ng ông B c tình gây r i, b o v y ban nhân dân xã đã m ng ch i và đu i ông Bạ ằ ố ố ả ệ ủ ắ ử ổv nên gi a hai bên x y ra mâu thu n. B o v đã đánh ông B gãy tay, đ y xe máy c a ông xu ng h .ề ữ ả ẫ ả ệ ẩ ủ ố ồB o v y ban nhân dân xã Y không vi ph m quy n nào d i đây c a công dân?ả ệ ủ ạ ề ướ ủA. Đ c pháp lu t b o h vượ ậ ả ộ ề danh d .ự B. Đ c pháp lu t b o h v s cượ ậ ả ộ ề ứ kh e.ỏC. Đ c pháp lu t b o h vượ ậ ả ộ ề tính m ngạ D. B t kh xâm ph m v thânấ ả ạ ề th .ể thuvienhoclieu .com Trang 13thuvienhoclieu .comCâu 11 7: Nghi ng cháu B l y tr m đ ch i t i siêu th X, n i mình làm qu n lí, nên ông A đã chi đ oờ ấ ộ ồ ơ ạ ị ơ ả ạnhân viên b o v là anh M b t gi cháu. Sau m t ngày tim ki m, b cháu B là ông D phát hi n con b bả ệ ắ ữ ộ ế ố ệ ị ỏđói t i nhà kho c a siêu th X nên đã đ n tìm g p và hành hung làm cho anh M b đa ch n th ng. Nh ngạ ủ ị ế ặ ị ấ ươ ữai sau đây vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân?ạ ề ấ ả ạ ề ể ủA. Ông A và ông D. B. Ô ng A và anh M.C. Anh M và ông D D. Ông A, anh M và ông D.Câu 11 8: Giám đ c m t công ty là anh Y s d ng 200 tri u đ ng cùa c quan đ cá đ bóng đá. S tr líố ộ ử ụ ệ ồ ơ ể ộ ợ ợcùa mình là ch V phát hi n, anh Y kí quy t đ nh đi u chuy n ch V sang b ph n sàn xu t hóa ch t đ cị ệ ế ị ề ể ị ộ ậ ấ ấ ộh i m c dù ch không đ ng ý. Anh Y đã vi ph m quy n bình đ ng trong lao đ ng n i dung nào sau đây?ạ ặ ị ồ ạ ề ẳ ộ ở ộA. B o l u lo i hình doanh nghi p.ả ư ạ ệ B. B o v l i ích khách hàng.ả ệ ợC. Giao k t h p đ ng lao đ ng.ế ợ ồ ộ D. S d ng d ch v b o hi m.ử ụ ị ụ ả ểCâu 11 9: Bi t cán b ch c năng là anh ế ộ ứ A nh n 100 tri u đ ng ti n h i l cùa anh B, đ i t ng chuyênậ ệ ồ ề ố ộ ố ượkhai thác g l u, ông Q đã làm đ n t cáo g i c quan ch c năng nh ng b anh C vô tình đ l thông tinỗ ậ ơ ố ử ơ ứ ư ị ể ộkhiên anh A bi t ông Q là ng i tô cáo mình. Sau khi b ông P, giám đ c c quan, kí quy t đ nh bu c thôiế ườ ị ố ơ ế ị ộvi c, anh A r anh B đánh ông Q làm cho ông Q b đa ch n th ng. Nh ng ai sau đây đ ng th i ph i ch uệ ủ ị ấ ươ ữ ồ ờ ả ịtrách nhi m dân s và hình s ?ệ ự ựA. Anh B và anh C. B. Anh A, anh B và anh C. C. Ông P, anh C và anh B. D. Anh A và anh B.Câu 12 0: Cán b s X là ch K. b tòa án tuyên ph t tù v t i vi ph m quy đ nh v đ u t công trình xâyộ ở ị ị ạ ề ộ ạ ị ề ầ ưd ng gây thi t h i ngân sách nhà n c 3 t đ ng. Ch K đã ph i ch u trách nhi m pháp lí nào sau đày?ự ệ ạ ướ ỉ ồ ị ả ị ệA. Hành chính và kì lu t.ậ B. Hình s và hành chính.ựC. Hành chính và dân s .ự D. Hình s và k lu t.ự ỉ ậ-----------------H T-------------Ế ĐÁP ÁN81A 86A 91B 96C 101C 106D 111C 116D82D 87D 92B 97A 102A 107C 112D 117B83B 88C 93D 98B 103A 108C 113C 118C84C 89B 94A 99D 104A 109B 114D 119D85B 90A 95A 100C 105D 110B 115A 120DGI I CHI TI TẢ ẾCâu Đáp án Gi i chi ti tả ế81 A Ng i có th m quy n đã áp d ng pháp lu t khi th c hi n hành vi: ườ ẩ ề ụ ậ ự ệ Thu thuvienhoclieu .com Trang 14thuvienhoclieu .comh i gi y phép kinh doanh.ồ ấ82 D Vi c xét x các v án kinh t tr ng đi m trong năm qua c a n c taệ ử ụ ế ọ ể ủ ướhi n nay không ph thu c vào ng i đó là ai, gi ch c v gì, là thệ ụ ộ ườ ữ ứ ụ ểhi n công dân bình đ ng v : ệ ẳ ề Trách nhi m phápệ lý.83 BBi u hi n nào dể ệ i đây vi ph m quy n bướ ạ ề ình đ ng gi a cha m và conẳ ữ ẹ Th ng yêu con ru t h n conươ ộ ơ nuôi.84 C Trong vi c đi u ch nh hành vi con ng i, pháp lu t khác đ o đ c ệ ề ỉ ườ ậ ạ ứ ở tính b t bu cắ ộ85 B Là ng i kinh doanh, ông A luôn th c hi n đ y đ các bi n pháp b o vườ ự ệ ầ ủ ệ ả ệmôi tr ng. V y, ông A đã th c hi n pháp lu t theo hình th c: ườ ậ ự ệ ậ ứ Thi hànhpháp lu tậ86 A Quy n và nghĩa v công dân không b phân bi t b i dân t c, gi i tính, ề ụ ị ệ ở ộ ớtôn giáo, giàu nghèo, thành ph n và đ a v xã h i là n i dungầ ị ị ộ ộ bình đ ng ẳv quy n và nghĩa v c a công dân.ề ề ụ ủ87 DSau khi t t nghi p nh c vi n thành ph H Chí Minh, anh V đã vi tố ệ ạ ệ ố ồ ếr t nhi u bài hát ca ng i tình yêu quê h ng, đ t n c. Anh V đã th cấ ề ợ ươ ấ ướ ựhi n: ệ Quy n sángề t oạ .88 CHành vi trái pháp lu t mang tính có l i do ng i có năng l c trách nhi mậ ỗ ườ ự ệpháp lí th c hi n, xâm h i đ n các quan h xã h i đ c pháp lu t b oự ệ ạ ế ệ ộ ượ ậ ảv là vi ph mệ ạ pháp lu t.ậ89 B Nhân viên S v n d ng sai quy n: ậ ụ ề T cáo.ố90 A Trách nhi m pháp lí đ c áp d ng nh m bu c các ch th vi ph m phápệ ượ ụ ằ ộ ủ ể ạlu t ph i ch m d tậ ả ấ ứ hành vi trái pháp lu t.ậ91 B V ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi c l a ch n n iợ ồ ề ụ ệ ự ọ ơc trú là bình đ ng trong quan h nhân thân.ư ẳ ệ92 B Cá nhân t do đ a ra nh ng cài ti n kĩ thu t đ nâng cao năng su t laoự ư ữ ế ậ ề ấđ ng là đã th c hi n quy n sáng t o.ộ ự ệ ề ạ 93 D Ch M ph i Khi u n i đ n giám đ c c quan n i ch làmị ả ế ạ ế ố ơ ơ ị vi c đ b o vệ ể ả ềquy n và l i ích h p pháp c a mìnhề ợ ợ ủ94 AVi c khám xét ch c a m t ng i ch đ c ti n hành khi có căn c vàệ ỗ ở ủ ộ ườ ỉ ượ ế ứquy t đ nh c aế ị ủ c quan nhà n c có th m quy nơ ướ ẩ ề95 A M i công dân t đ 18 tu i tr lên đ u tham gia b u c tr cácọ ừ ủ ổ ở ề ầ ử ừtr ng h p đ c bi t b pháp lu t c m, th hi n nguyên t c b u cườ ợ ặ ệ ị ậ ấ ể ệ ắ ầ ửph thông.ổ96 CHo t đ ng tín ng ng, tôn giáo theo quy đ nh c a pháp lu t đ c Nhà ạ ộ ưỡ ị ủ ậ ượn c b o đ m.ướ ả ả thuvienhoclieu .com Trang 15thuvienhoclieu .com 97 A B b n An là ng i kinh doanh có thu nh p cao, h ng năm ông đ uố ạ ườ ậ ằ ềch đ ng n p thu thu nh p cá nhân. Trong tr ng h p này, b b nủ ộ ộ ế ậ ườ ợ ố ạAn đã thi hành pháp lu t ( cá nhân, t ch c ch đ ng làm nh ng gìậ ổ ứ ủ ộ ữpháp lu t quy đ nh ph i làm)ậ ị ả98 B Bên bán hàng không giao hàng đ y đ theo đúng th i h n nh đãầ ủ ờ ạ ưth a thu n v i bên mua hàng. Khi đó bên bán hàng đã vi ỏ ậ ớ ph m phápạlu t dân s .ậ ự99 DCh t ch y ban nhân dân qu n tr c ti p gi i quy t các đ n th khi uủ ị Ủ ậ ự ế ả ế ơ ư ến i, t cáo. Trong tr ng h p này, Ch t ch U ban nhân dân qu n đãạ ố ườ ợ ủ ị ỷ ậth c hi n hìnhự ệ th cứ áp d ng phápụ lu t.ậ100 C B t kỳ công dân nào vi ph m pháp lu t đ u ph i ch u trách nhi m vấ ạ ậ ề ả ị ệ ềhành vi vi ph m c a mình và b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.ạ ủ ị ử ị ủ ậĐi u này th hi n rõ công dân bình đ ng v trách nhi mề ể ệ ẳ ề ệ pháp lý.101 C B t c ai cũng có quy n b t trong tr ng h p ng i ph m t iấ ứ ề ắ ườ ợ ườ ạ ộ qu tang.ả102 A Theo quy đ nh c a pháp lu t, t i th i đi m t ch c b u c , c tri ị ủ ậ ạ ờ ể ổ ứ ầ ử ử khôngvi ph m nguyên t c b u c khiạ ắ ầ ử đ c l p l a ch n ng c viên.ộ ậ ự ọ ứ ử103 A Trên th tr ng s tác đ ng c a ị ườ ự ộ ủ Cung - c uầ khi n cho giá c hàngế ảhóa tr nên cao h n ho c th p h n so v i giá trở ơ ặ ấ ơ ớ ị104 A T ý vào nhà ng i khác đ tìm ki m, đ i t ng tr m c p đã vi ph mự ườ ể ế ố ượ ộ ắ ạquy n B t kh xâm ph m về ấ ả ạ ề ch ỗ ở105 D T đã vi ph m quy n đ c b o đ m an toàn và bí m t th tín, đi nạ ề ượ ả ả ậ ư ệtho i, đi nạ ệ tín.106 D Lao đ ng xã h i c a ng i s n xu t hàng hóa k t tinh trong hàng hóa đóộ ộ ủ ườ ả ấ ếg i là giá tr hàngọ ị hóa.107 C Trong n n kinh t hàng hóa, th trề ế ị ng có ch c năng c b n ườ ứ ơ ả Kích thíchtiêu dùng .108 C S tác đ ng c a con ng i vào t nhiên bi n đ i các y u t t nhiên đự ộ ủ ườ ự ế ổ ế ố ự ểt o ra các s n ph m phù h p v i nhu c u c a mình g i là s n xu t c aạ ả ẩ ợ ớ ầ ủ ọ ả ấ ủc i v t ch t.ả ậ ấ109 B Có nhi u quy đ nh c a pháp lu t r t g n gũi v i v i cu c s ng đ iề ị ủ ậ ấ ầ ớ ớ ộ ố ờth ng, nh t là trong lĩnh v c hôn nhân, gia đình, giao thông đ ng b ,ườ ấ ự ườ ộb o v môi tr ng…Quy đ nh này nói v b n ch tả ệ ườ ị ề ả ấ B n ch t xã h iả ấ ộ . 110 BVi c thu hút các nhà khoa h c, công ngh gi i nệ ọ ệ ỏ ở c ngoài v Vi tướ ề ệNam làm vi c đệ ã th hi n quá trình th c hi n quy n ể ệ ự ệ ề phát tri n.ể111 CT do nghiên c uự ứ khoa h c quy n sáng t o c a công dânọ ề ạ ủ thuvienhoclieu .com Trang 16thuvienhoclieu .com112 DV y Anh A đã vi ph m quy nậ ạ ề : Đ c pháp lu t b o h v tính m ng,ượ ậ ả ộ ề ạs c kh e.ứ ỏ113 CCác doanh nghi p này đã vi ph m n i dungệ ạ ộ : Bình đ ng gi a lao đ ngẳ ữ ộnam và lao đ ng n .ộ ữ114 D Hai c s ch bi n th c ph m c a ông T và ông Q cùng x ch t ơ ở ế ế ự ẩ ủ ả ấth i ch a qua x lý gây ô nhi m môi tr ng -> Không tuân th ả ư ử ễ ườ ủpháp lu t v b o v môi tr ng -> vi ph m nghĩa v trong kinh ậ ề ả ệ ườ ạ ụdoanh.115 ATrong h i ngh t ng k t cu i năm, m t s ng i dân xã S đã yêu c u kộ ị ổ ế ố ộ ố ườ ầ ếtoán xã gi i trình v kho n thu, chi qu ”Đ n n đáp nghĩa”. Ng i dânả ề ả ỹ ề ơ ườxã S đã th c hi n quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i theo c chự ệ ề ả ướ ộ ơ ếDân giám sát và ki m tra.ể116 D B o v y ban nhân dân xã đã m ng ch i và đu i ông B v nên gi a ả ệ ủ ắ ử ổ ề ữhai bên x y ra mâu thu n. B o v đã đánh ông B gãy tay, đ y xe máy ả ẫ ả ệ ẩc a ông xu ng h -> B o v vi ph m quy n đ c pháp lu t b o h vủ ố ồ ả ệ ạ ề ượ ậ ả ộ ềtính m ng, s c kh e, danh d , nhân ph m c a công dân. H y ho i tài ạ ứ ỏ ự ẩ ủ ủ ạs n c a ng i khác.ả ủ ườ117 B Ông D vi ph m quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e.ạ ề ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏÔng A và anh M vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th c aạ ề ấ ả ạ ề ể ủcông dân118 C Anh Y đã vi ph m quy n bình đ ng trong lao đ ng n i dung Giao k tạ ề ẳ ộ ở ộ ếh p đ ng lao đ ng.ợ ồ ộ119 D Anh C vi ph m k lu t vì đ l thông tinạ ỷ ậ ể ộAnh A và B v a có trách nhi m dân s và hình s . ừ ệ ự ự120 D Ch K là cán b s vi ph m là k lu t nh ng còn gây thi t h i ngân sáchị ộ ở ạ ỉ ậ ư ệ ạnhà n c 3 t vi ph m hình s .ướ ỉ ạ ự Đ 3ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 81: Vì sao Nhà n c ph i qu n lí xã h i b ng pháp lu t?ướ ả ả ộ ằ ậA . Đ qu n lí m t cách phù h p nh t. ể ả ộ ợ ấ B . Đ qu n lí dân ch và hi u qu nh t.ể ả ủ ệ ả ấC . Đ đ t n c ngày càng t do. ể ấ ướ ự D . Đ đ t n c ngày càng giàu m nh.ể ấ ướ ạCâu 82: Hi u th o v i ông bà, cha m th hi n m i quan h nào d i đây?ế ả ớ ẹ ể ệ ố ệ ướ thuvienhoclieu .com Trang 17thuvienhoclieu .comA . Pháp lu t v i đ o đ c. ậ ớ ạ ứ B . Pháp lu t v i c ng đ ng.ậ ớ ộ ồC . Pháp lu t v i xã h i. ậ ớ ộ D . Pháp lu t v i gia đình.ậ ớCâu 83: Vi ph m dân s là hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t i các quan h tài s n, đó là quan hạ ự ạ ậ ạ ớ ệ ả ệA . s h u, h p đ ng.ở ữ ợ ồ B . hành chính, m nh l nh.ệ ệC . s n xu t, kinh doanh.ả ấ D . an toàn xã h i.ộCâu 84: Công dân bình đ ng v quy n và nghĩa v có nghĩa là m i công dân đ uẳ ề ề ụ ọ ềA . đ c làm nh ng đi u mình thích.ượ ữ ề B . ph i th c hi n nh ng vi c nên làm.ả ự ệ ữ ệC . có quy n và nghĩa v gi ng nhau.ề ụ ố D . đ c h ng quy n và làm nghĩa v .ượ ưở ề ụCâu 85: N i dung nào d i đây ộ ướ không th hi n bình đ ng trong lao đ ng ?ể ệ ẳ ộA . Bình đ ng trong công vi c n i tr c a gia đình.ẳ ệ ộ ợ ủB . Bình đ ng trong vi c th c hi n quy n lao đ ng.ẳ ệ ự ệ ề ộC . Bình đ ng trong giao k t h p đông lao đ ng.ẳ ế ợ ộD . Bình đ ng gi a lao đ ng nam và lao đ ng n .ẳ ữ ộ ộ ữCâu 86: Theo quy đ nh c a pháp lu t, v , ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi c cùng ị ủ ậ ợ ồ ề ụ ệA. l a ch n công vi c trong kinh doanh.ự ọ ệ B. t o đi u ki n cho nhau phát tri n.ạ ề ệ ểC. đ nh đo t tài s n chung c a t p th .ị ạ ả ủ ậ ể D. b o l u m i ngu n thu nh p chính.ả ư ọ ồ ậCâu 87: M i doanh nghi p đ u bình đ ng trong vi c th c hi n nghĩa vọ ệ ề ẳ ệ ự ệ ụA. xóa b các rào c n kinh t .ỏ ả ế B. phát l ng và th ng cho công nhân.ươ ưởC. phân chia c a c i trong xã h i .ủ ả ộ D. kinh doanh đúng ngành ngh đăng kí.ềCâu 88: Ch nh ng ng i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t m i có quy n ra l nhỉ ữ ườ ẩ ề ị ủ ậ ớ ề ệA. thay đ i danh tính ng i t cáo.ổ ườ ố B. b t ng i trong tr ng h p kh n c p.ắ ườ ườ ợ ẩ ấC. xóa b d u v t hi n tr ng v án .ỏ ấ ế ệ ườ ụ D. m r ng di n tích lãnh th qu c gia .ở ộ ệ ổ ốCâu 89: Không ai đ c t ý b t và giam, gi ng i là nói đ n quy n nào d i đây c a công dân ?ượ ự ắ ữ ườ ế ề ướ ủA . Quy n b t kh xâm ph m v thân th .ề ấ ả ạ ề ểB . Quy n đ m b o an toàn trong đ i s ng.ề ả ả ờ ốC . Quy n t do thân th c a cá nhân.ề ự ể ủD . Quy n đ c đ m b o tính m ng.ề ượ ả ả ạCâu 90: H c sinh phát bi u ý ki n trong bu i sinh ho t l p là th hi n quy n nào?ọ ể ế ổ ạ ớ ể ệ ềA . Quy n t do ngôn lu n.ề ự ậ B . Quy n khi u n i c a công dân.ề ế ạ ủC . Quy n t cáo c a công dân.ề ố ủ D . Quy n t ch c a công dân.ề ự ủ ủCâu 91: Ng i nào d i đây ườ ướ không đ c th c hi n quy n b u c ?ượ ự ệ ề ầ ửA . Ng i đang ph i ch p hành hình ph t tù.ườ ả ấ ạB . Ng i đang b tình nghi vi ph m pháp lu t.ườ ị ạ ậC . Ng i đang m n m đi u tr nhà.ườ ố ằ ề ị ởD . Ng i đang đi công tác xa nhà.ườCâu 92: Nhà n c t o đi u ki n đ công dân tham gia qu n lí nhà n c và xã h i b ng cáchướ ạ ề ệ ể ả ướ ộ ằA . b qua nh ng ý ki n th c m c ý ki n, ki n ngh c a công dân.ỏ ữ ế ắ ắ ế ế ị ủB . trì hoãn vi c ti p nh n, ph n h i ý ki n, ki n ngh c a công dân.ệ ế ậ ả ồ ế ế ị ủC . thi u minh b ch trong vi c ti p nh n, ph n h i ki n ngh c a công dân.ế ạ ệ ế ậ ả ồ ế ị ủD. công khai, minh b ch trong ti p nh n, ph n h i ki n ngh c a công dânạ ế ậ ả ồ ế ị ủCâu 93: Công dân có quy n t cáo trong tr ng h p nào d i đây ?ề ố ườ ợ ướA . Th y có nhóm ng i khai thác g trái phép.ấ ườ ỗB . B c quan qu n lý th tr ng x ph t quá m c.ị ơ ả ị ườ ử ạ ứC . Không đ ng ý v i quy t đ nh x ph t c a c quan thu .ồ ớ ế ị ử ạ ủ ơ ếD . Ph n đ i hành vi thi u dân ch trong cu c h p c a lãnh đ o.ả ố ế ủ ộ ọ ủ ạ thuvienhoclieu .com Trang 18thuvienhoclieu .comCâu 94: Nh ng ng i có tài đ c t o m i đi u ki n đ làm vi c và phát tri n, c ng hi n tài năng choữ ườ ượ ạ ọ ề ệ ể ệ ể ố ếT qu c là th hi n quy n nào d i đây?ổ ố ể ệ ề ướA . Quy n sáng t o.ề ạ B . Quy n dân ch .ề ủC . Quy n h c t p.ề ọ ậ D . Quy n đ c phát tri n.ề ượ ểCâu 95: Vi c m tr ng trung h c ph thông chuyên n c ta hi n nay nh mệ ở ườ ọ ổ ở ướ ệ ằA . b o đ m tính nhân văn trong giáo d c.ả ả ụB . b o đ m công b ng trong giáo d c.ả ả ằ ụC . đào t o chuyên gia k thu t cho đ t n c.ạ ỹ ậ ấ ướD . b i d ng nhân tài cho đ t n c.ồ ưỡ ấ ướCâu 96: M t trong các nghĩa v c a ng i kinh doanh làộ ụ ủ ườA . b o v quy n l i ng i tiêu dùng.ả ệ ề ợ ườ B . gi gìn tr t t , an toàn xã h i.ữ ậ ự ộC . đ m b o tăng tr ng kinh t .ả ả ưở ế D . phòng, ch ng buôn bán ma túy.ốCâu 97: Nh ng y u t c a t nhiên mà lao đ ng c a con ng i tác đ ng vào nh m bi n đ i nó cho phùữ ế ố ủ ự ộ ủ ườ ộ ắ ế ổh p v i m c đích c a con ng i đ c g i làợ ớ ụ ủ ườ ượ ọA . t li u lao đ ng.ư ệ ộ B . cách th c lao đ ng.ứ ộC . đ i t ng lao đ ng.ố ượ ộ D . ho t đ ng lao đ ng.ạ ộ ộCâu 98: Hàng hóa ch t n t i trong n n kinh t hàng hóa, hai d ng là v t th và phi v t th . Vì v y,ỉ ồ ạ ề ế ở ạ ậ ể ậ ể ậhàng hóa là m t ph m trù mang tínhộ ạA . Xã h i.ộ B . L ch s .ị ử C . Vĩnh vi n.ễ D . B t bi n.ấ ếCâu 99: Trong quá trình s n xu t, ng i A có th i gian lao đ ng cá bi t l n h n th i gian lao đ ng xã h iả ấ ườ ờ ộ ệ ớ ơ ờ ộ ộc n thi t khi đó, ng i A sầ ế ườ ẽA . có l i nhu n.ợ ậ B . hòa v n.ốC . l i nhu n cao.ợ ậ D . thua l .ỗCâu 100: Quan h cung - c u là m i quan h tác đ ng l n nhau gi a ng i bán v i ng i mua hay gi aệ ầ ố ệ ộ ẫ ữ ườ ớ ườ ữnh ng ng i s n xu t v i nh ng ng i tiêu dùng di n ra trên th tr ng đ xác đ nhữ ườ ả ấ ớ ữ ườ ễ ị ườ ể ịA . giá c và s l ng hàng hóa d ch v .ả ố ượ ị ụ B . nhu c u c a th tr ng.ầ ủ ị ườC . kh năng s n xu t c a th tr ng.ả ả ấ ủ ị ườ D . giá c và nhu c u xác đ nh.ả ầ ịCâu 101: Khi c n c cùng chung tay ch ng d ch Covid-19, nh m ngăn ch n nguy c bùng phát m nhả ướ ố ị ằ ặ ơ ạm trên c n c. Thì đây là m t trong nh ng vi c làm, th hi n công dân thi hành pháp lu t ẽ ả ướ ộ ữ ệ ể ệ ậA. khai báo l ch trình di chuy nị ể . B. quyên góp l ng th c, th c ph m.ươ ự ự ẩC. tham gia ho t đ ng tình nguy n.ạ ộ ệ D. b m i ho t đ ng vui ch i gi i chí .ỏ ọ ạ ộ ơ ảCâu 102: Ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lý vi ph m pháp lu t hành chính khi t ý th c hi nườ ủ ự ệ ạ ậ ự ự ệhành vi nào sau đây ?A. Che d u t i ph m truy nã trong nhà.ấ ộ ạ B. Xây d ng nhà trái phép trên đ t ru ng.ự ấ ộC. Đ n ph ng n p đ n đ ngh li hôn.ơ ươ ộ ơ ề ị D. Thay đ i gi y khai sinh cho tr em.ổ ấ ẻCâu 103: N i dung c a quy n bình đ ng gi a các dân t c v giáo d c đ c hi u là các dân t c đ uộ ủ ề ẳ ữ ộ ề ụ ượ ể ộ ềđ cượ A . Nhà n c chú tr ng phát tri n giáo d c.ướ ọ ể ụ B . Nhà n c chú tr ng phát tri n giáo d c.ướ ọ ể ụ C . bình đ ng h ng m t n n giáo d c chung.ẳ ưở ộ ề ụ D . th c hi n cùng m t n n giáo d c.ự ệ ộ ề ụCâu 104: Bình đ ng v vi c h ng quy n tr c pháp lu t là m i công dân đ u đ cẳ ề ệ ưở ề ướ ậ ọ ề ượA. mi n, gi m m i lo i thu .ễ ả ọ ạ ế B. n p thu thu nh p cá nhân.ộ ế ậC. y quy n b phi u b u c .ủ ề ỏ ế ầ ử D. đ 18 tu i đ c quy n b u c .ủ ổ ượ ề ầ ửCâu 105: Quy n bình đ ng trong lao đ ng c a công dân ề ẳ ộ ủ không th hi n n i dung nào sau đây ?ể ệ ở ộA. Tìm ki m vi c làm theo quy đ nh .ế ệ ị B. Tr c ti p giao k t h p đ ng lao đ ng.ự ế ế ợ ồ ộC. Th c hi n th a c lao đ ng t p th .ự ệ ỏ ướ ộ ậ ể D. T do liên doanh v i n c ngoài.ự ớ ướ thuvienhoclieu .com Trang 19thuvienhoclieu .comCâu 106: Vi c khám xét ch theo qui đ nh c a pháp lu t, ch đ c ti n hành khi có căn c ch đó cóệ ỗ ị ủ ậ ỉ ượ ế ứ ỗ ởA. tài li u liên quan đ n v án.ệ ế ụ B. các t ch c phi chính phổ ứ ủC. t p trung thông t n báo chí.ậ ấ D. l c l ng tìm ki m và c u n n.ự ượ ế ứ ạCâu 107: Hi u nh th nào là đúng v quy n đ c đ m b o an toàn và bí m t th tín, đi n tho i, đi nể ư ế ề ề ượ ả ả ậ ư ệ ạ ệtín?A . Th tín không đ c t ti n b bóc m .ư ượ ự ệ ị ởB . Th tín đ c đ m b o an toàn và bí m t.ư ượ ả ả ậC . Th tín không b th t l c, làm h h ng.ư ị ấ ạ ư ỏD . Th tín đ c b o đ m bí m t tuy t đ i.ư ượ ả ả ậ ệ ốCâu 108: Quy n ng c c a công dân đ c th c hi n b ng hai con đ ng đó là ề ứ ử ủ ượ ự ệ ằ ườA . dân ch tr c ti p và công b ng.ủ ự ế ằ B . t ng c và bình đ ng c đ i di n.ự ứ ử ẳ ử ạ ệC . t ng c và tr c ti p đ i di n.ự ứ ử ự ế ạ ệ D . t ng c và đ c gi i thi u ng c .ự ứ ử ượ ớ ệ ứ ửCâu 109: Tr ng h p nào sau đây đ c s d ng quy n t cáo?ườ ợ ượ ử ụ ề ốA. Ch B nh n đ c gi y báo c a công ty cho ngh vi c sau khi sinh con.ị ậ ượ ấ ủ ỉ ệB . Anh K tình c phát hi n m t nhóm ng i đang mua bán ma túy trái phép.ờ ệ ộ ườC . Ch P nh n đ c gi y thông báo m c đ n bù đ t đai không th a đáng.ị ậ ượ ấ ứ ề ấ ỏD . Nhà ông T ph i n p ti n đi n cao g p 5 l n nh ng tháng tr cả ộ ề ệ ấ ầ ữ ướ .Câu 110: N i dung nào d i đâyộ ướ không thu c quy n đ c phát tri n c a công dân?ộ ề ượ ể ủA . Nh ng ng i phát tri n s m v trí tu có quy n h c v t l p.ữ ườ ể ớ ề ệ ề ọ ượ ớB . Nh ng h c sinh, sinh viên nghèo đ c mi n gi m h c phí.ữ ọ ượ ễ ả ọC . Nh ng h c sinh xu t s c có th đ c h c các tr ng chuyên.ữ ọ ấ ắ ể ượ ọ ở ườD . Nh ng ng i đo t gi i trong các kỳ thi qu c gia đ c tuy n th ng vào đ i h c.ữ ườ ạ ả ố ượ ể ẳ ạ ọCâu 111: M c dù b b n x u d d , lôi kéo nhi u l n nh ng h c sinh N v n c ng quy t không thamặ ị ạ ấ ụ ỗ ề ầ ư ọ ẫ ươ ếgia c vũ đua xe. H c sinh N đã th c hi n pháp lu t theo hình th c nào d i đây?ổ ọ ự ệ ậ ứ ướA . Thi hành pháp lu t.ậ B . Tuân th pháp lu t.ủ ậC . S d ng pháp lu t.ử ụ ậ D . Áp d ng pháp lu t.ụ ậCâu 112: Phát hi n anh Cệ đã tung tin đ n th t thi t v ch T trên m ng xã h i. Ch T r t b c mình đã tâmồ ấ ệ ề ị ạ ộ ị ấ ựs chuy n này qua đi n tho i v i b n thân là ự ệ ệ ạ ớ ạ B. Th ng b n, ch B đã đi xe máy th t nhanh đ n nhà chươ ạ ị ậ ế ịT đ tìm cách gi i quy t giúp b n mà quên không đ i mũ b o hi m. Ch B đã giúp b n tr thù b ng cáchể ả ế ạ ộ ả ể ị ạ ả ằtung tin c nhà anh C nhi m HIV khi n gia đình anh Cả ễ ế b kì th , còn anh C b tr m c m. Ch B đã vi ph mị ị ị ầ ả ị ạpháp lu t nào d i đây? ậ ướA . Dân s và hình s . ự ự B . Hình s và hành chính.ựC . Hành chính và k lu t.ỉ ậ D . K lu t và dân s .ỉ ậ ựCâu 113: Trên đ ng ch b n gái đi ch i b ng xe mô tô, do phóng nhanh v t u anh K đã va ch m vàoườ ở ạ ơ ằ ượ ẩ ạxe c a anh B, đang đi ng c đ ng m t chi u khi n anh B b th ng nh , nh ng xe thì b h h ngủ ượ ườ ộ ề ế ị ươ ẹ ư ị ư ỏn ng. Th y ng i đi đ ng d ng l i dùng đi n tho i di đ ng ặ ấ ườ ườ ừ ạ ệ ạ ộ quay video, anh K và b n gái v i v b đi.ạ ộ ả ỏAnh K và b n gái ph i ch u trách nhi m pháp lí nào d i đây?ạ ả ị ệ ướA . Dân s và hành chính.ự B . Hình s và hành chính.ựC . Hành chính và k lu t.ỉ ậ D . K lu t và dân s .ỉ ậ ựCâu 114: Anh Q đi làm xa nhà nên đã yêu c u v mình ph i ngh vi c đ chăm sóc gia đình. Hàng thángầ ợ ả ỉ ệ ểanh g i ti n sinh ho t phí cho v , còn nh ng vi c l n trong gia đình anh là ng i quy t đ nh. Trongử ề ạ ợ ữ ệ ớ ườ ế ịtr ng h p trên, anh Q đã vi ph m quy n bình đ ng gi a v và ch ng trong quan h nào d i đây?ườ ợ ạ ề ẳ ữ ợ ồ ệ ướA . Công vi c gia đình. ệ B . Chia s vi c nhà. ẻ ệC. Tài s n và nhân thân.ả D . Chăm sóc gia đình.Câu 115: Nghi ng ch M tung tin nói x u mình nên giám đ c X đã ra quy t đ nh đi u chuy n ch tờ ị ấ ố ế ị ề ể ị ừphòng k toán sang làm nhân viên t p v . Giám đ c X đã vi ph m n i dung nào d i đây c a quy n bìnhế ạ ụ ố ạ ộ ướ ủ ềđ ng trong lao đ ng?ẳ ộ thuvienhoclieu .com Trang 20thuvienhoclieu .comA . Giao k t h p đ ng lao đ ng.ế ợ ồ ộ B . Thay đ i c c u tuy n d ng,ổ ơ ấ ể ụC . Xác l p quy trình qu n lí.ậ ả D . Áp d ng ch đ u tiên.ụ ế ộ ưCâu 116: Cho r ng trong quá trình xây nhà, ông A đã l n chi m m t ph n l i đi chung c a xóm nên bà Cằ ấ ế ộ ầ ố ủb c t c xông vào nhà ông A ch i m ng, và b con ông A b t nh t trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã viự ứ ử ắ ị ắ ốph m quy n nào d i đây c a công dân?ạ ề ướ ủA . B t kh xâm ph m v danh tính.ấ ả ạ ềB . B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ểC. Đ c pháp lu t b o v tài s n cá nhân.ượ ậ ả ệ ảD . Đ c pháp lu t b o v bí m t đ ì t .ượ ậ ả ệ ậ ờ ưCâu 117: Do nghi ng ch N quan h b t chính v i ch ng mình, nên ch V cùng em gái là ch D đã đ a tinờ ị ệ ấ ớ ồ ị ị ưđ n th t thi t v ồ ấ ệ ề ch ị N lên m ng xã h i khi n uy tín c a ch b nh h ng nghiêm tr ng. Ch ng ch Nạ ộ ế ủ ị ị ả ưở ọ ồ ịn i c n ghen li n m ng ch i v th m t , đ ng th i đã xông vào nhà ch V m ng ch i nên b ch ng ch Vổ ơ ề ắ ử ợ ậ ệ ồ ờ ị ắ ử ị ồ ịđánh gãy chân. Nh ng ai d i đây ữ ướ không tuân th pháp lu t? ủ ậA . V ch ng ch V, v ch ng ch N và ch ợ ồ ị ợ ồ ị ị D. B . V ch ng ch N và ch ợ ồ ị ị D. C . V ch ng ch V và ch ợ ồ ị ị D.D . V ch ng ch V, ch ng ch N và ch D ợ ồ ị ồ ị ịCâu 118: Th y ch H có hoàn c nh khó khăn, anh T th ng xuyên giúp đ . Bi t chuy n, ch A đã nói x uấ ị ả ườ ỡ ế ệ ị ấch H và anh T trên trang cá nhân c a mình. Anh T đ n nhà ch A đ nói chuy n, thì b ch A ti p t c xúcị ủ ế ị ể ệ ị ị ế ụph m nên anh đã nh anh K đánh ch A b b m tím. Sau đó, anh T nh bà S đ a ch A đ n b nh vi n.ạ ờ ị ị ầ ờ ư ị ế ệ ệHành vi c a nh ng ai d i đây vi ph m pháp lu t?ủ ữ ướ ạ ậA . Anh T và ch ị H. B . Anh T, anh K và ch ị A.C . Anh T và anh K. D . Anh T, bà S và ch ị A .Câu 119: Ch Pị thuê ông M là ch m t công ty in, làm b ng đ i h c gi r i dùng b ng kinh doanh thu củ ộ ằ ạ ọ ả ồ ằ ốtân d c. Đ ng th i, ch P ti p c n v i ông T là lãnh đ o c quan ch c năng nh giúp đ mình và lo i hượ ồ ờ ị ế ậ ớ ạ ơ ứ ờ ỡ ạ ồs c ch K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thu c tân d c. Sau khi nh n c a ch P năm m i tri uơ ủạ ị ố ượ ậ ủ ị ươ ệđ ng, ông T đã lo i h s h p l c a ch K và c p gi y phép kinh doanh cho ch P. Nh ng ai d i đây viồ ạ ồ ơ ợ ệ ủ ị ấ ấ ị ữ ướph m n i dung quy n bình đ ng trong kinh doanh? ạ ộ ề ẳA. Ch P, Ông M và ông ị T. B . Ch P, ông M và ch K.ị ịC . Ch P, Ông M, ông T và ch ị ị K. D . Ch P, ch K và ông T.ị ịCâu 120: Do va ch m giao thông trên đ ng đi làm nên H đã b M đu i đánh. Tình c bi t đ c n i ạ ườ ị ổ ờ ế ượ ơ ởc a M, H r T mua vũ khí đ tr thù M. Nh ng vì có vi c b n nên T không đ n đ a đi m đã h n. M tủ ủ ể ả ư ệ ậ ế ị ể ẹ ộmình H v n đ n nhà đánh M gây th ng tích n ng. Trong tr ng h p trên, nh ng ai vi ph m quy n đ cẫ ế ươ ặ ườ ợ ữ ạ ề ượpháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e c a công dân?ậ ả ộ ề ạ ứ ỏ ủA . T và M. B . H, T và M. C . H và M. D . H và T.------------------------H T----------------------Ế- Thí sinh không đ c s tài li uượ ử ệ- Cán b i coi thi không gi i thích gì thêmộ ảB NG ĐÁP ÁN Ả81.B 82.A 83.A 84.D 85.A 86.B 87.D 88.B 89.A 90.A91.A 92.D 93.A 94.D 95.D 96.A 97.C 98.B 99.D 100.A101.A 102.B 103.C 104.D 105.D 106.A 107.B 108.D 109.B 110.B111.B 112.B 113.A 114.C 115.C 116.B 117.D 118.B 119.A 120.C thuvienhoclieu .com Trang 21thuvienhoclieu .comGI I CHI TI TẢ ẾCÂU ĐÁP ÁN H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả81 B Nhà n c ph i qu n lí xã h i b ng pháp lu t ướ ả ả ộ ằ ậ đ qu n lí dân ch và ể ả ủhi u qu nh t.ệ ả ấ82 A Hi u th o v i ông bà, cha m th hi n m i quan hế ả ớ ẹ ể ệ ố ệ : Pháp lu t v i ậ ớđ o đ cạ ứ83 A - Vi ph m dân s là hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t i quanạ ự ạ ậ ạ ớh tài s n và nhân thân t c là liên quan đ n s h u, h p đ ng.ệ ả ứ ế ở ữ ợ ồ 84 D - Công dân bình đ ng v quy n và nghĩa v nghĩa là bình đ ng đ cẳ ề ề ụ ẳ ượh ng quy n và ph i th c hi n nghĩa v theo quy đ nh c a phápưở ề ả ự ệ ụ ị ủlu t, quy n công dân không tách r i nghĩa v công dân. ậ ề ờ ụ (sgk GDCD12 trang 28)85 A - N i dung bình đ ng trong lao đ ng g m:ộ ẳ ộ ồ+ Bình đ ng trong vi c th c hi n quy n lao đ ng.ẳ ệ ự ệ ề ộ+ Bình đ ng trong giao k t h p đông lao đ ng.ẳ ế ợ ộ+ Bình đ ng gi a lao đ ng nam và lao đ ng n .ẳ ữ ộ ộ ữ(sgk GDCD 12 trang 36)=> Ch n đáp Aọ86 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, v , ch ng có quy n và nghĩa vị ủ ậ ợ ồ ề ụngang nhau trong quan h nhân thân nh t o đi u ki n cho nhau phátệ ư ạ ề ệtri nể (sgk GDCD 12 trang 33)87 D- M i doanh nghi p đ u bình đ ng trong vi c th c hi n nghĩa vọ ệ ề ẳ ệ ự ệ ụkinh doanh đúng ngành ngh đã đăng kí ề (sgk GDCD 12 trang 38)88 B- Ch nh ng ng i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t m iỉ ữ ườ ẩ ề ị ủ ậ ớcó quy n ra l nh b t ng i trong tr ng h p kh n c pề ệ ắ ườ ườ ợ ẩ ấ (sgk GDCD12 trang 55)89 A - Quy n b t kh xâm ph m v thân th có nghĩa là không ai b b t,ề ấ ả ạ ề ể ị ắn u không có quy t đ nh c a Tòa án, quy t đ nh ho c phê chu nế ế ị ủ ế ị ặ ẩc a Vi n Ki m sát, tr tr ng h p ph m t i qu tang. (sgk GDCDủ ệ ể ừ ườ ợ ạ ộ ả12 trang 56)90 A - Vi c h c sinh phát bi u ý ki n nh m xây d ng tr ng h c, trongệ ọ ể ế ằ ự ườ ọbu i sinh ho t l p là th hi n quy n t do ngôn lu n.ổ ạ ớ ể ệ ề ự ậ (sgk GDCD 12trang 60)91 A - Trong n i dung quy n b u c có qui đ nh ch t ch nh ng tr ngộ ề ầ ử ị ặ ẽ ữ ườh p không đ c th c hi n quy n b u c nh ng i đang ph iợ ượ ự ệ ề ầ ử ư ườ ảch p hành hình ph t tù.ấ ạ (sgk GDCD 12 trang 70)92 D - Dùng ph ng pháp lo i tr : Đáp án A,B,C là các ho t d ng khôngươ ạ ừ ạ ộth hi n quy n dân ch còn Nhà n c t o đi u ki n đ công dânể ệ ề ủ ướ ạ ề ệ ểtham gia qu n lí nhà n c và xã h i b ng cách công khai, minh b chả ướ ộ ằ ạtrong ti p nh n, ph n h i ki n ngh c a công dân th hi n quy nế ậ ả ồ ế ị ủ ể ệ ềdân ch .ủ (sgk GDCD 12 trang 73)93 A - M c đích c a quy n t cáo nh m phát hi n, ngăn ch n các vi cụ ủ ề ố ằ ệ ặ ệlàm trái pháp lu t, xâm h i đ n l i ích c a nhà n c, t ch c vàậ ạ ế ợ ủ ướ ổ ứcông dân. Vi c th y có nhóm ng i khai thác g trái phép là vi c làmệ ấ ườ ỗ ệ thuvienhoclieu .com Trang 22thuvienhoclieu .comtrái pháp lu t, xâm h i đ n l i ích c a nhà n c thì c n t cáo đậ ạ ế ợ ủ ướ ầ ố ểngăn ch n ngay (ặ sgk GDCD 12 trang 75)94 D - Quy n đ c phát tri n là quy n c a công dân đ c s ng trongề ượ ể ề ủ ượ ốmôi tr ng xã h i và t nhiên có l i cho s t n t i và phát tri n vườ ộ ự ợ ự ồ ạ ể ềth ch t, tinh th n, trí tu , đ o đ c; có m c s ng đ y đ v v tể ấ ầ ệ ạ ứ ứ ố ầ ủ ề ậch t; đ c h c t p, ngh ng i, vui ch i, gi i trí, tham gia các ho tấ ượ ọ ậ ỉ ơ ơ ả ạđ ng văn hóa; đ c cung c p thông tin và chăm sóc s c kh e; đ cộ ượ ấ ứ ỏ ượkhuy n khích, b i d ng đ phát tri n tài năng.(ế ồ ưỡ ể ể sgk GDCD 12 trang87)95 D - Vi c m tr ng trung h c ph thông chuyên n c ta hi n nayệ ở ườ ọ ổ ở ướ ệnh m b i d ng nhân tài cho đ t n c.ằ ồ ưỡ ấ ướ96 A - M t trong các nghĩa v c a ng i kinh doanh là b o v quy n l iộ ụ ủ ườ ả ệ ề ợng i tiêu dùng.ườ (sgk GDCD 12 trang 98)=> Ch n đáp án Aọ97 C - Đ i t ng lao đ ng là nh ng y u t c a t nhiên mà lao đ ng c aố ượ ộ ữ ế ố ủ ự ộ ủcon ng i tác đ ng vào nh m bi n đ i nó cho phù h p v i m c đíchườ ộ ắ ế ổ ợ ớ ục a con ng i.ủ ườ (sgk GDCD 11 trang 7)98 B - Hàng hóa là ph m trù l ch s , ch t n t i trong n n kinh t hàngạ ị ử ỉ ồ ạ ề ếhóa, d ng v t th ho c phi v t th .ở ạ ậ ể ặ ậ ể99 D - Trong s n xu t: ng i s n xu t ph i đ m b o th i gian lao đ ngả ấ ườ ả ấ ả ả ả ờ ộcá bi t đ s n xu t t ng hàng hóa phù h p v i th i gian lao đ ng xãệ ể ả ấ ừ ợ ớ ờ ộh i c n thi t có nghĩa làộ ầ ế th i gian lao đ ng cá bi tờ ộ ệ ph i b ng ho cả ằ ặnh h n th i gian lao đ ng xã h i c n thi t thì m i có lãi. Nên khiỏ ơ ờ ộ ộ ầ ế ớng i A có th i gian lao đ ng cá bi t l n h n th i gian lao đ ng xãườ ờ ộ ệ ớ ơ ờ ộh i c n thi t, khi đó ng i A sộ ầ ế ườ ẽ thu lỗ100 A - Quan h cung - c u là m i quan h tác đ ng l n nhau gi a ng iệ ầ ố ệ ộ ẫ ữ ườbán v i ng i mua hay gi a nh ng ng i s n xu t v i nh ng ng iớ ườ ữ ữ ườ ả ấ ớ ữ ườtiêu dùng di n ra trên th tr ng đ xác đ nh giá c và s l ng hàngễ ị ườ ể ị ả ố ượhóa d ch vị ụ101 A - Thi hành pháp lu t là ậ hình th c các ch th th c hi n đày đ cácứ ủ ể ự ệ ủnghĩa v c a mình, ch đ ng làm nh ng gì pháp lu t qui đ nh ph iụ ủ ủ ộ ữ ậ ị ảlàm. Vi c ệ đi cách li khi nhi m Covid-19 mang tính b t bu c.ễ ắ ộ102 B - Theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 170ị ạ ả ề Lu t Đ t đai 2013, ng i sậ ấ ườ ửd ng đ t ph i “s d ng đ t đúng m c đích.”ụ ấ ả ử ụ ấ ụ- Trong tr ng h p xây d ng trên đ t nông nghi p ch a chuy n m cườ ợ ự ấ ệ ư ể ụđích. V nguyên t c các lo i đ t nông nghi p thì s không đ c xâyề ắ ạ ấ ệ ẽ ượd ng nhà , công trình kiên c .ự ở ố N u c tình xây d ng s b x lí theoế ố ự ẽ ị ửqui đ nh c a pháp lu tị ủ ậ 103 CN i dung c a quy n bình đ ng gi a các dân t c v giáo d c đ cộ ủ ề ẳ ữ ộ ề ụ ượhi u là các dân t c đ u đ c bình đ ng h ng m t n n giáo d cể ộ ề ượ ẳ ưở ộ ề ụchung.104 D - Công dân đ c bình đ ng v vi c h ng quy n tr c pháp lu tượ ẳ ề ệ ưở ề ướ ậtrong đó có quy n b u c khi công dân đ 18 tu i.ề ầ ử ủ ổ thuvienhoclieu .com Trang 23thuvienhoclieu .com105 D - Quy n bình đ ng trong lao đ ng c a công dân th hi n n i dungề ẳ ộ ủ ể ệ ở ộ :+ Tìm ki m vi c làm theo quy đ nh.ế ệ ị+ Giao k t h p đ ng lao đ ng.ế ợ ồ ộ+ Không trái v i th a c lao đ ng t p th .ớ ỏ ướ ộ ậ ể106 A- M i ng i có quy n b t kh xâm ph m v ch . Không ai đ c t ọ ườ ề ấ ả ạ ề ỗ ở ượ ựý vào ch c a ng i khác n u không đ c ng i đó đ ng ý. Vi c ỗ ở ủ ườ ế ượ ườ ồ ệkhám xét ch do lu t đ nh" - đi u 22 Hi n pháp 2013 đã hi n đ nh ỗ ở ậ ị ề ế ế ịv quy n b t kh xâm ph m c a công dân. V y vi c ề ề ấ ả ạ ủ ậ ệ khám xét ch ỗtheo qui đ nh c a pháp lu t đ c ti n hành khi có căn c ch đó cóị ủ ậ ượ ế ứ ỗ ởtài li u liên quan đ n v ánệ ế ụ l à không vi ph m pháp lu tạ ậ107 B - Th tín, đi n tín, đi n tho i đ c đ m b o an toàn và bí m t.ư ệ ệ ạ ượ ả ả ậCh nh ng ng i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t và chỉ ữ ườ ẩ ề ị ủ ậ ỉtrong tr ng h p c n thi t m i đ cườ ợ ầ ế ớ ượ đ c ki m soát th , đi nượ ể ư ệtho i, đi n tín c a ng i khác.ạ ệ ủ ườ (sgk GDCD 12 trang 59108 D - Quy n ng c c a công dân đ c th c hi n b ng hai con đ ngề ứ ử ủ ượ ự ệ ằ ườđó là t ng c và đ c gi i thi u ng c .ự ứ ử ượ ớ ệ ứ ử (sgk GDCD 12 trang 71)=> Ch n đáp án Dọ109 B - M c đích c a quy n t cáo nh m phát hi n, ngăn ch n các vi cụ ủ ề ố ằ ệ ặ ệlàm trái pháp lu t, xâm h i đ n l i ích c a nhà n c, t ch c vàậ ạ ế ợ ủ ướ ổ ứcông dân. Vi c m t nhóm ng i đang mua bán ma túy trái phép làệ ộ ườvi c làm trái pháp lu t, xâm h i đ n l i ích c a nhà n c thì c n tệ ậ ạ ế ợ ủ ướ ầ ốcáo đ ngăn ch n ngayể ặ => Ch n đáp án Bọ110 B - Dùng ph ng pháp lo i tr : A, D, C là đáp án v n i dung quy nươ ạ ừ ề ộ ềquy n phát tri n c a công dân, suy ra B không ề ể ủ đúng.=> Ch n đáp án Bọ111 B - Tuân th pháp lu t là vi c cá nhân, t ch c không làm nh ng đi uủ ậ ệ ổ ứ ữ ềmà pháp lu t c m làm. N không tham gia ậ ấ c vũ đua xe t c là h c sinhổ ứ ọN đã th c hi n pháp lu t theo hình th c tuân th pháp lu t.ự ệ ậ ứ ủ ậ=> Ch n đáp án Bọ112 B - Khi làm tình hu ng chú ý đ c câu h i tr cố ọ ỏ ướ , tìm t “chìa khóa”ừg ch chân t khóa. Đ c đ đ n đâu, g ch chân, ghi đáp án (bênạ ừ ọ ề ế ạc nh) đ n đó. Khi đ c đ không suy di n, mà ph i d a vào câu chạ ế ọ ề ễ ả ự ữđ xác đ nh đáp án.ể ị- Th nh t: Trong tình hu ng, ứ ấ ố B đã đi xe máy quên không đ i mũ b oộ ảhi mể vi ph m ạ hành chính.- Th hai: ứ Ch B đã giúp b n tr thù b ng cách tung tin c nhà anh Cị ạ ả ằ ảnhi m HIV ễ là vi ph m hình s ạ ự=> Ch n đáp án Bọ113 A - Th nh t:ứ ấ Trong tình hu ng này anh K ố và b n gáiạ vi ph m hànhạchính vì có hành vi xâm ph m đ n các quan qu n lý hành chính cạ ế ả ụ thuvienhoclieu .com Trang 24thuvienhoclieu .comth là đi xe máy ng c chi u.ể ượ ề- Th 2 là anh K ứ và b n gáiạ đã va vào anh B, làm B b th ng nhị ươ ẹnh ng ư xe thì b h h ng n ngị ư ỏ ặ nên ph i b i th ng ti n làm h xe…ả ồ ườ ề ưlà vi ph m dân sạ ự=> Ch n đáp án Aọ114 C - Theo Lu t hôn nhân, gia đình có qui đ nh nh sau:ậ ị ư+ V ch ng bình đ ng v i nhau v quy n và nghĩa v th hi n trongợ ồ ẳ ớ ề ề ụ ể ệquan h ệ tài s n và nhân thân. ả=> Ch n đáp án Cọ115 C + V i tình hu ng này v n d ng n i dung bình đ ng trong lao đ ngớ ố ậ ụ ộ ẳ ộc th là bình đ ng ụ ể ẳ giao k t h p đ ng lao đ ngế ợ ồ ộ . Theo qui đ nh c aị ủpháp lu t ng i s d ng lao đ ng không đ c sa th i k lu t ho cậ ườ ử ụ ộ ượ ả ỉ ậ ặđ n ph ng ch m d t h p đ ng lao đ ng vì nh ng lí doơ ươ ấ ứ ợ ồ ộ ữ không chínhđáng nh ư nghi ng ch M tung tin nói x u mình nênờ ị ấ giám đ c công tyốt đi u M chuy n sang b ph n khác ự ề ể ộ ậ t phòng k toán sang làmừ ếnhân viên t p v là sai.ạ ụ=> Ch n đáp án Cọ116 C + V i tình hu ng này v n d ng n i dung bài 6,ớ ố ậ ụ ộ tình hu ng ố con ông Ab t nh t bà C trong nhà kho hai ngàyắ ố là vi ph m quy n ạ ề đ c ượ b t khấ ảxâm ph m v thân th c a công dân.ạ ề ể ủ=> Ch n đáp án Cọ117 D - T ng t nh cách làm tình hu ng trênươ ự ư ố v i tình hu ng này v nớ ố ậd ng n i dung các lo i vi pham pháp lu t và trách nhi m pháp lí cácụ ộ ạ ậ ệlo i vi pham pháp lu t và ạ ậ nhi m hành chính g mệ ồ :+ Th nh t là ứ ấ ch V cùng em gái là ch D đã đ a tin đ n th t thi t vị ị ư ồ ấ ệ ềch ị N lên m ng xã h i ch i xâm ph m đ n quy n đ m b o v nhânạ ộ ử ạ ế ề ả ả ềph m và danh dẩ ự+ Th hai ứ ch ng ch N n i c n ghen li n m ng ch i v th m t ,ồ ị ổ ơ ề ắ ử ợ ậ ệđ ng th i đã xông vào nhà ch V m ng ch i xâm ph m đ n quy nồ ờ ị ắ ử ạ ế ềđ m b o v nhân ph m và danh dả ả ề ẩ ự+ Th ba ứ ch ng ch V đánh gãy chân ch ng ch N xâm ph m đ nồ ị ồ ị ạ ếquy n đ m b o v tính m ng, s c kh eề ả ả ề ạ ứ ỏĐây là nh ng hành vi c m làm, v y v ch ng ch V, ch ng ch N vàữ ấ ậ ợ ồ ị ồ ịch D khôngị tuân th pháp lu tủ ậ 118 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên ươ ự ư ố v i tình hu ng này v nớ ố ậd ng n i dung các lo i vi pham pháp lu t và trách nhi m pháp lí thìụ ộ ạ ậ ệng i ch u trách nhi m pháp lí g m:ườ ị ệ ồ+ Th nh t làứ ấ ch A đã nói x u ch H và anh T trên trang cá nhân ch iị ấ ị ửxâm ph m đ n quy n đ m b o v nhân ph m và danh dạ ế ề ả ả ề ẩ ự+ Th hai là: ứ anh T đã nh anh K đánh ch A b m tímờ ị ầ N xâm ph mạđ n quy n đ m b o v tính m ng, s c kh eế ề ả ả ề ạ ứ ỏ=> Ch n đáp án ọ B119 A - T ng t nh cách làm tình hu ng trên ươ ự ư ố v i tình hu ng nàyớ ố v nậ thuvienhoclieu .com Trang 25thuvienhoclieu .comd ng n i dung ụ ộ quy n bình đ ng trong kinh doanh thì ề ẳ ng i ườ vi ph mạquy n bình đ ng trong kinh doanhề ẳ là:+ Ch P thuê ông M là ch m t công ty in, làm b ng đ i h c gi r iị ủ ộ ằ ạ ọ ả ồdùng b ng kinh doanh thu c tân d cằ ố ượ+ Ông T nh n c a ch P năm m i tri u đ ng, ông T đã lo i h sậ ủ ị ươ ệ ồ ạ ồ ơh p l c a ch K và c p gi y phép kinh doanh cho ch Pợ ệ ủ ị ấ ấ ị => Ch n đáp án Aọ120 C - T ng t nh cách làm tình hu ng trên ươ ự ư ố v i tình hu ng này v nớ ố ậd ng n i dungụ ộ quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s cề ượ ậ ả ộ ề ạ ứkh e c a công dânỏ ủ thì ng i ườ vi ph m g mạ ồ+ M đu i đánh Hổ+ H đ n nhà đánh M gây th ng tích n ngế ươ ặ=> Ch n đáp án Cọ------------------------H T----------------------ẾĐ 4ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 8 1: Toàn b nh ng năng l c th ch t và tinh th n c a con ng i đ c v n d ng vào quá trình ộ ữ ự ể ấ ầ ủ ườ ượ ậ ụs n xu t là n i dung c a khái ni mả ấ ộ ủ ệA . t li u lao đ ng.ư ệ ộ B . s c lao đ ng.ứ ộC . đ i t ng lao đ ng.ố ượ ộ D . lao đ ng.ộCâu 82: Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, mu n thu đ c nhi u l i nhu n, các ch th kinh tả ấ ư ố ượ ề ợ ậ ủ ể ếc n v n d ng tác đ ng c a quy lu t giá tr đ ầ ậ ụ ộ ủ ậ ị ểA. b o m t m c thu thu nh p.ả ậ ứ ế ậ B. tăng lao đ ng cá bi t. ộ ệC. tri t tiêu ngu n v n vi n tr .ệ ồ ố ệ ợ D. tăng năng su t lao đ ng.ấ ộCâu 8 3: Pháp lu t là quy t c x s chung, đ c áp d ng đ i v i t t c m i ng i là th hi n đ c ậ ắ ử ự ượ ụ ố ớ ấ ả ọ ườ ể ệ ặtr ng nào d i đây c a pháp lu t?ư ướ ủ ậ A. Tính quy ph mạ phổ bi n.ế B . Tính phổ c p.ậ C . Tính r ngộ rãi. D . Tính nhân văn.Câu 84: Cá nhân, t ch c th c hi n đ y đ nghĩa v , ch đ ng làm nh ng gì mà pháp lu t quy đ nhổ ứ ự ệ ầ ủ ụ ủ ộ ữ ậ ịph i làm là th c hi n pháp lu t theo hình th c ả ự ệ ậ ứ A. t uân th pháp lu t.ủ ậ B. á p d ng pháp lu t.ụ ậ C. s d ng pháp lu t.ử ụ ậ D. t hi hành pháp lu t.ậ thuvienhoclieu .com Trang 26thuvienhoclieu .comCâu 85: Ng i có hành vi c ý gây t n h i n ng cho s c kh e c a ng i khác là vi ph mườ ố ổ ạ ặ ứ ỏ ủ ườ ạ A . hành chính. B . hình s .ự C. dân s .ự D. kỉ lu t.ậCâu 86: Ng i vi ph m pháp lu t, gây thi t h i v tài s n c a ng i khác thì ph i ch u trách nhi mườ ạ ậ ệ ạ ề ả ủ ườ ả ị ệnào d i đây?ướ A. H ình s .ự B. K lu t.ỉ ậ C. D ân s .ự D. H ành chính.Câu 87: N i dung nào sau đây th hi n quy đ nh c a pháp lu t v s bình đ ng c a công dân trongộ ể ệ ị ủ ậ ề ự ẳ ủvi c th c hi n nghĩa v tr c Nhà n c và xã h i?ệ ự ệ ụ ướ ướ ộ A. H tr công tác khai báo y t .ỗ ợ ế B. L a ch n lo i hình b o hi m phù h p.ự ọ ạ ả ể ợ C. T ch i đăng nh p tài kho n ừ ố ậ ả D. Kinh doanh đúng m t hàngặ đăng ký.Câu 88 : M t trong nh ng n i dung bình đ ng trong quan h v ch ng là ộ ữ ộ ẳ ệ ợ ồA. quan h tình c m.ệ ả B . quan h ph thu c.ệ ụ ộC . quan h nhân thân.ệ D . quan h đ o đ c.ệ ạ ứCâu 89: Bình đ ng trong th c hi n quy n lao đ ng đ c th hi n thông quaẳ ự ệ ề ộ ượ ể ệ A. tìm ki m, l a ch n vi c làm.ế ự ọ ệ B. s d ng lao đ ng.ử ụ ộ C. th c hi n nghĩa v lao đ ngự ệ ụ ộ D. kí h p đ ng lao đ ng.ợ ồ ộCâu 90 : M i lo i hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau đ u bình đ ng trongọ ạ ệ ộ ầ ế ề ẳvi cệA. xóa b các rào c n c nh tranh kinh t .ỏ ả ạ ếB. s h u tài nguyên thiên nhiên thiên nhiên.ở ữC. phân chia đ u m i c a c i trong xã h i ề ọ ủ ả ộD. nâng cao kh năng c nh tranh lành m nh.ả ạ ạCâu 91: Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng gi a các dân t c trên trong lĩnh v c giáo d cị ủ ậ ề ẳ ữ ộ ự ụth hi n ch , các dân t c khác nhau đ u bình đ ng v ể ệ ở ỗ ộ ề ẳ ề A. phát tri nể chính tr .ị B. phát tri n vănể hóa. C. đ i s ng ờ ố xã h i.ộ D. c h i h cơ ộ ọ t p.ậCâu 92 : Đ i v i nh ng ng i nào d i đây thì ai cũng có quy n b t ng i và gi i ngay đ n cố ớ ữ ườ ướ ề ắ ườ ả ế ơquan Công an, Vi n ki m sát ho c y ban nhân dân n i g n nh t?ệ ể ặ Ủ ơ ầ ấA . Ng i đang ph m t i qu tang. ườ ạ ộ ả B . Ng i đang gây r i tr t t công c ng.ườ ố ậ ự ộ C . Ng i đang b nghi là ph m t i.ườ ị ạ ộ D . Ng i đang chu n b vi ph m pháp.ườ ẩ ị ạCâu 93: Vi c ki m soát th tín, đi n tho i, đi n tín c a công dân đ c th c hi n b ng hình th c nàoệ ể ư ệ ạ ệ ủ ượ ự ệ ằ ứsau đây? A. Khi c m th y nghi ngả ấ ờ . B. Theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ C. D aự trên s đông d lu nố ư ậ . D. Qua r t nhi u khâu khác nhauấ ề . thuvienhoclieu .com Trang 27thuvienhoclieu .comCâu 94: Công dân có hành vi b a đ t đi u x u đ h uy tín c a ng i khác là xâm ph m quy nị ặ ề ấ ể ạ ủ ườ ạ ềđ c pháp lu t b o h vượ ậ ả ộ ề A. danh d , nhân ph m.ự ẩ B. quy trình b o tr .ả ợ C. s h u tài s nở ữ ả cá nhân . D. hình th c tín ng ng.ứ ưỡCâu 95: Vi c b u c đ i bi u Qu c h i và đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p th c hi n theoệ ầ ử ạ ể ố ộ ạ ể ộ ồ ấ ự ệnguyên t c nào sau đây?ắ A. Dân chủ . B. Phổ thông. C . Công khai. D. Minh b chạ .Câu 96: Vi c Nhà n c l y ý ki n đóng góp c a nhân dân cho d th o s a đ i Hi n pháp là th cệ ướ ấ ế ủ ự ả ử ổ ế ựhi n dân ch trong ph m việ ủ ạ A. c s .ơ ở B. đ a ph ng.ị ươ C. c n c.ả ướ D. vùng mi n.ềCâu 97: Quy n b u c và ng c là các quy n dân ch c b n c a công dân trong lĩnh v cề ầ ử ứ ử ề ủ ơ ả ủ ự A. văn hóa. B. kinh t .ế C. chính tr .ị D. xã h i.ộCâu 98: M t trong n i dung c a quy n h c t p làộ ộ ủ ề ọ ậ m i công dân đ u đ cọ ề ượA. mi n phí các lo i ễ ạ đóng góp . B. h c th ng xuyên, h c su t đ i.ọ ườ ọ ố ờC. c p h c b ng toàn ph n.ấ ọ ổ ầ D. h ng m i ch đ u đãiưở ọ ế ộ ư .Câu 99: N i dung ộ nào d i đây ướ không th hi n quy n đ c phát tri n ể ệ ề ượ ể c aủ công dân ?A. K huy n khích phát tri n tài năng.ế ể B. H ng đ i s ng v t ch t đ y đ .ưở ờ ố ậ ấ ầ ủC. N âng cao đ i s ng tinh th n.ờ ố ầ D. T hanh lí h p đ ng ợ ồ dài h nạ .Câu 100: Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành ngh ghi trong gi y ch ng nh n đăng kí kinhụ ề ấ ứ ậdoanh là m t trong nh ng n i dung c b n c a pháp lu t vộ ữ ộ ơ ả ủ ậ ềA. phát tri n kinh tể ế . B. b o l u ngu n v n.ả ư ồ ốC. đi u ph i nhân l c.ề ố ự D. c u tr xã h i.ứ ợ ộCâu 101 : Bác A tr ng rau đem ra ch bán, bác l y ti n đó mua sách v cho con h cồ ợ ấ ề ở ọ . Trong tr ngườh p này, ch c năng nào d i đây c a ti n t đã đ c th c hi n?ợ ứ ướ ủ ề ệ ượ ự ệA. Th c đo giá tr .ướ ị B. Ph ng ti n thanh toán.ươ ệC. Ph ng ti n c t tr .ươ ệ ấ ữ D. Ph ng ti n l u thông.ươ ệ ưCâu 102: Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, m t h n ch c a c nh tranh ả ấ ư ặ ạ ế ủ ạ không th hi n vi cể ệ ở ệcác ch th kinh t chú tr ng ủ ể ế ọA. h y ho i tài nguyên thiên nhiên.ủ ạ B. khai thác c n ki t tài nguyên.ạ ệC. dùng th đo n đ đ u c tích tr .ủ ạ ể ầ ơ ữ D. tăng năng su t lao đ ng.ấ ộ thuvienhoclieu .com Trang 28thuvienhoclieu .comCâu 103 : Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lí th c hi n hành viị ủ ậ ườ ủ ự ệ ự ệnào sau đây ph i ch u trách nhi m hành chính?ả ị ệA. T ch i cung c p thông tin cá nhân.ừ ố ấ B. Ch t o trái phép vũ khí quân d ng.ế ạ ụC. T ch c ho t đ ng kinh doanh xăng gi .ổ ứ ạ ộ ả D. T ý, chia s bí m t cá nhân ng i khác. ự ẻ ậ ườCâu 104: Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lý th c hi n hành viị ủ ậ ườ ủ ự ệ ự ệnào sau đây ph i ch u trách nhi m hành chính?ả ị ệA. xâm ph m tài s n c a ng i khác.ạ ả ủ ườ B. tài tr ho t đ ng kh ng b .ợ ạ ộ ủ ốC. t ch i b i th ng do vi ph m.ừ ố ồ ườ ạ D. buôn bán hàng d i lòng đ ngướ ườ .Câu 105: Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng trong trên lĩnh v c chính tr th hi n vi cị ủ ậ ề ẳ ự ị ể ệ ở ệcác dân t c trong c ng đ ng dân t c Vi t Nam đ u đ cộ ộ ồ ộ ệ ề ượA. phát tri n kinh t du l ch c ng đ ng.ể ế ị ộ ồ B. đóng góp ý ki n s a đ i Hi n pháp.ế ử ổ ếC. b o t n trang ph c dân t cả ồ ụ ộ . D. t ch c l h i truy n th ng.ổ ứ ễ ộ ề ốCâu 106: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th khiị ủ ậ ạ ề ấ ả ạ ề ểA. b o tr ng i già neo đ n.ả ợ ườ ơ B. truy tìm đ i t ng ph n đ ng.ố ượ ả ộC. giam gi a ng i trái pháp lu t.ữ ườ ậ D. giám h tr em khuy t t t.ộ ẻ ế ậCâu 107: Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan nhà n c có th m quy n đ c khám xét ch c aị ủ ậ ơ ướ ẩ ề ượ ỗ ở ủcông dân khi có căn c kh ng đ nh ch c a ng i đó cóứ ẳ ị ỗ ở ủ ườA. ho t đ ng bán hàng đa c p.ạ ộ ấ B. ho t đ ng t v n b o hi m.ạ ộ ư ấ ả ểC. đ i t ng truy nã l n tr n.ố ượ ẩ ố D. đ i t ng t cáo n c danh.ố ượ ố ặCâu 108: Theo quy đ nh c a pháp lu t, t i th i đi m t ch c b u c , c tri ị ủ ậ ạ ờ ể ổ ứ ầ ử ử không vi ph m nguyênạt c b u c khiắ ầ ửA. y quy n th c hi n nghĩa v b u c .ủ ề ự ệ ụ ầ ử B. đ c l p l a ch n ng c viên.ộ ậ ự ọ ứ ửC. công khai n i dung đã vi t vào phi u b u.ộ ế ế ầ D. đ ng lo t sao chép phi u b u.ồ ạ ế ầCâu 109: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th c hi n quy n tham gia qu n lí nhà n c và xãị ủ ậ ự ệ ề ả ướh i ph m vi c s trong tr ng h p nào sau đây?ộ ở ạ ơ ở ườ ợA. Khai báo h s d ch t tr c tuy nồ ơ ị ễ ự ế B. Đ cao quan đi m cá nhânề ểC. S d ng d ch v công c ngử ụ ị ụ ộ D. S a đ i h ng c làng xã.ử ổ ươ ướCâu 110: Vi c Nhà n c th c hi n phun thu c ch ng các d ch vùng d ch đó là th hi n vi c Nhàệ ướ ự ệ ố ố ổ ị ở ị ể ệ ện c quan tâm đ nướ ếA. chăm sóc s c kh e cho nhân dân.ứ ỏ B. v sinh môi tr ng.ệ ườC. phát huy quy n c a con ng i.ề ủ ườ D. phát tri n đ t n c.ể ấ ướ thuvienhoclieu .com Trang 29thuvienhoclieu .comCâu 11 1 : Bà A ki nh doanh đã h n 6 tháng, chây ì không n p thu n p thuơ ộ ế ọ ế . B ị c quan ch c năng xơ ứ ửph tạ , đi u nàyề ph n ánh đ c tr ng nào d i đây c a pháp lu t?ả ặ ư ướ ủ ậA. Tính xác đ nh ch t ch v m t hình th c.ị ặ ẽ ề ặ ứ B. Tính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộC. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ế D. Tính b t bu c th c hi n.ắ ộ ự ệCâu 112: T h y ấ đi n tho iệ ạ c a mình ủ “không cánh mà bay” , mà ngày hôm nay ch có A đ n nhà ch i,ỉ ế ơvì v y B đã ậ nghi ng ờ A l y tr mấ ộ , nên đã t ý xông vào nhà ự A đ l c soát tìm ể ụ đồ . Hành vi c a Bủ đãkhông th c hi n pháp lu t theo hình th c nào d i đây?ự ệ ậ ứ ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. S d ng pháp lu t.ử ụ ậC. Áp d ng pháp lu t.ụ ậ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 113: Anh A và ch ị B yêu nhau, nh ng ư ông Q là cha c a anh ủ A l i ạ nh t ấ quy t ế không đ ng ý vì líồdo ch ị B là ng i dân t c thi u s .ườ ộ ể ố Trong tr ng h p này ườ ợ ông Q đã th c hi n ch a đúng n i dungự ệ ư ộquy n bình đ ngề ẳ gi a cácữ A. thành ph n.ầ B. tôn giáo. C. dân t c.ộ D. giai c p.ấCâu 114: Anh H say r u đã đánh anh A tr ng th ng và b k t án 1 năm tù giam. Khi ra tù, anh H có đ nượ ọ ươ ị ế ếcông ty X xin vi c. Tuy nhiên, giám đ c Q sau khi xem h s đã t ch i anh v i lí do anh H t ng đi tù. B cệ ố ồ ơ ừ ố ớ ừ ựt c vì b t ch i, t i đó anh H r anh D xông vào nhà giám đ c Q đánh anh Q tr ng th ng. ứ ị ừ ố ố ủ ố ọ ươ Anh H và D đãvi ph m quy n nào d i đây c a công dân?ạ ề ướ ủA. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ểB. Đ c ượ b o đ m v tính m ng, s c kh eả ả ề ạ ứ ỏ .C. Đ c pháp lu t b o v bí m t đ i t .ượ ậ ả ệ ậ ờ ưD. B t kh xâm ph m v danh tính.ấ ả ạ ềCâu 115 : Nhân dân thôn A h p bàn và quy t đ nh các tiêu chí c b n đ bình xét gia đình văn hóa, họ ế ị ơ ả ể ộnghèo và c n nghèo trên đ a bàn thôn. Vi c h p bàn và quy t đ nh c a bà con thôn A th hi n quy nậ ị ệ ọ ế ị ủ ể ệ ềtham gia qu n lí nhà n c và xã h i ph m viả ướ ộ ở ạ A. xã h i.ộ B. c s . ơ ở C. văn hóa. D. c n c.ả ướCâu 116: Nh n th y h c sinh ậ ấ ọ A có năng khi u n i tr i v ế ổ ộ ề đi n kinhề , ban giám hi u tr ng THPT Xệ ườđã đã t o đi u ki n đ ạ ề ệ ể A đ c tham gia ượ h i kh e phù đ ng c aộ ỏ ổ ủ t nh đ có c h i đ c h c h i giaoỉ ể ơ ộ ượ ọ ỏl u và kh ng đ nh b n thân mình. Trong tr ng h p này, tr ng THPT X đã th c hi n t t n i dungư ẳ ị ả ườ ợ ườ ự ệ ố ộnào d i đây c a quy n đ c phát tri n c a công dân ?ướ ủ ề ượ ể ủA. B i d ng đ phát tri n tài năng.ồ ưỡ ể ể B. Tham v n tâm lý h c đ ng.ấ ọ ườC. Hình thành k năng ngh nghi p.ỹ ề ệ D. Kh i g i k năng m m.ơ ợ ỹ ềCâu 117: Bà S cùng ch ng là ông M t ý bày hoa tràn ra hè ph đ bán đ ng th i giao cho ch T phaồ ự ố ể ồ ờ ịch ph m màu nhu m hoa trong nhà. Th y ch P b d ng toàn thân khi giúp mình pha ch ph mế ẩ ộ ấ ị ị ị ứ ế ẩmàu, ch T đã đ a ch P đi b nh vi n. Sau đó, c quan ch c năng đã ki m tra và k t lu n toàn b sị ư ị ệ ệ ơ ứ ể ế ậ ộ ố thuvienhoclieu .com Trang 30thuvienhoclieu .comph m màu mà bà S dùng đ nhu m hoa đ u do bà N t pha ch và cung c p khi ch a có gi y phépẩ ể ộ ề ự ế ấ ư ấs n xu t. Nh ng ai d i đây ả ấ ữ ướ không vi ph m pháp lu t hành chính?ạ ậA. Bà S, ông M và ch T.ị B. Bà S và ch T.ịC. Ch P và ch T.ị ị D. Bà S, ch T và bà N.ịCâu 118: Cùng làm vi c phòng hành chínhệ ở , nh ng ch A th ng ư ị ườ xuyên đi mu nộ . Dù v y, đ n cu iậ ế ốnăm ch A v n đ c lĩnh th ng hoàn thành xu t s c nhi m v còn ch M thì không. T c gi n, chị ẫ ượ ưở ấ ắ ệ ụ ị ứ ậ ịM k chuy n này cho anh K bi t, đ l y l i công b ng cho ch M, anh K đã d ng chuy n gi a ch Aể ệ ế ể ấ ạ ằ ị ự ệ ữ ịvà giám đ c Q có quan h tình c m v i nhau và báo cho v giám đ c bi t. Quá t c gi n v giám đ cố ệ ả ớ ợ ố ế ứ ậ ợ ốđã yêu c u ch ng mình đu i vi c chầ ồ ổ ệ ị A . S v làm l n chuy n nh h ng đ n ợ ợ ớ ệ ả ưở ế danh ti ngế c a mìnhủnên giám đ c đã ngay l p t c sa th i ch ố ậ ứ ả ị A. Nh ng ai d i đây vi ph m quy n bình đ ng trong laoữ ướ ạ ề ẳđ ng?ộA. Giám đ c Q và anh K.ố B. V ch ng giám đ c Q và ch ợ ồ ố ị A.C. Giám đ c Q và ch ố ị A. D . V ch ng giám đ c Q, ch M và K.ợ ồ ố ịCâu 119: Do nghi ng ch ng có quan h tình c m v i T, bà M cùng con r tên Q ch n đ ng khi côờ ồ ệ ả ớ ể ặ ườđang đi d sinh nh t b n, đ h i cho rõ s vi c. S m i ng i bi t chuy n, cô T đã xin l i đ bà Mự ậ ạ ể ỏ ự ệ ợ ọ ườ ế ệ ỗ ểb qua và h a ch m d t thì b anh Q nh n c b t vào m t, th y v y anh K b n trai đi cùng đã xôngỏ ứ ấ ứ ị ổ ướ ọ ặ ấ ậ ạvào đánh anh Q gãy tay. Ch ng ki n toàn b s vi c, anh P đã quay video r i đăng t i lên m ng xãứ ế ộ ự ệ ồ ả ạh i khi n uy tín c a cô T b nh h ng nghiêm tr ng. Nh ng ai đã xâm ph m quy n đ c pháp lu tộ ế ủ ị ả ưở ọ ữ ạ ề ượ ậb o h v danh d , nhân ph m c a cô T?ả ộ ề ự ẩ ủ A. Anh K và bà M. B. Anh Q và bà M. C. Anh Q và anh K. D. Anh Q và anh P . Câu 120: Ông B giám đ c s X kí quy t đ nh đi u chuy n ch A nhân viên đ n công tác m t đ nố ở ế ị ề ể ị ế ở ộ ơv xa nhà dù ch đang nuôi con nh vì nghi ng ch A bi t vi c mình s d ng b ng đ i h c gi . Trênị ị ỏ ờ ị ế ệ ử ụ ằ ạ ọ ảđ ng đi làm, ch A đi u khi n xe mô tô v t đèn đ nên b anh C là c nh sát giao thông yêu c u đ aườ ị ề ể ượ ỏ ị ả ầ ưcho anh m t tri u đ ng. B ch A t ch i, anh C l p biên b n x ph t thêm l i mà ch không viộ ệ ồ ị ị ừ ố ậ ả ử ạ ỗ ịph m. B c xúc, ch A thuê anh D vi t bài nói x u anh C và ông B trên m ng xã h i. Nh ng ai d iạ ứ ị ế ấ ạ ộ ữ ướđây là đ i t ng v a b t cáo v a b khi u n i?ố ượ ừ ị ố ừ ị ế ạA. Ông B, anh C và anh D. B. Ch A và anh ị D.C. Ông B và anh C. D. Ông B, anh C và ch ị A.----------- H T ----------Ế thuvienhoclieu .com Trang 31thuvienhoclieu .comĐÁP ÁN THAM KH OẢ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90B D A D B C D C A D91 92 93 94 95 96 97 98 99 100D A B A B C C B D A101 102 103 104 105 106 107 108 109 110D D D D B C C B D A111 112 113 114 115 116 117 118 119 120B D C B B A D C D AGI I CHI TI TẢ ẾCÂU ĐÁP ÁN H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả81B - Toàn b nh ng năng l c th ch t và tinh th n c a con ng i đ c ộ ữ ự ể ấ ầ ủ ườ ượv n d ng vào quá trình s n xu t là n i dung c a khái ni m s c lao ậ ụ ả ấ ộ ủ ệ ứđ ng.ộ82 D - Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, mu n thu đ c nhi u l iả ấ ư ố ượ ề ợnhu n, các ch th kinh t c n v n d ng tác đ ng c a quy lu t giá trậ ủ ể ế ầ ậ ụ ộ ủ ậ ịđ tăng năng su t lao đ ng.ể ấ ộ83 A - Pháp lu t là quy t c x s chung, đ c áp d ng đ i v i t t c m iậ ắ ử ự ượ ụ ố ớ ấ ả ọng i là th hi n đ c tr ng tính quy ph mườ ể ệ ặ ư ạ phổ bi n.ế84 D - Cá nhân, t ch c th c hi n đ y đ nghĩa v , ch đ ng làm nh ng gìổ ứ ự ệ ầ ủ ụ ủ ộ ữmà pháp lu t quy đ nh ph i làm là th c hi n pháp lu t theo hình th cậ ị ả ự ệ ậ ứt hi hành pháp lu t.ậ85 B - Ng i có hành vi c ý gây t n h i n ng cho s c kh e c a ng i khácườ ố ổ ạ ặ ứ ỏ ủ ườlà vi ph m hìnhạ s .ự86 C - Ng i vi ph m pháp lu t, gây thi t h i v tài s n c a ng i khác thìườ ạ ậ ệ ạ ề ả ủ ườph i ch u trách nhi mả ị ệ d ân s .ự87 D - Kinh doanh đúng m t hàngặ đăng ký th hi n quy đ nh c a pháp lu t ể ệ ị ủ ậv s bình đ ng c a công dân trong vi c th c hi n nghĩa v tr c ề ự ẳ ủ ệ ự ệ ụ ướNhà n c và xã h iướ ộ88 C - M t trong nh ng n i dung bình đ ng trong quan h v ch ng là quanộ ữ ộ ẳ ệ ợ ồh nhân thân.ệ89 A - Bình đ ng trong th c hi n quy n lao đ ng đ c th hi n thông quaẳ ự ệ ề ộ ượ ể ệ thuvienhoclieu .com Trang 32thuvienhoclieu .comtìm ki m, l a ch n vi c làm.ế ự ọ ệ90 D - M i lo i hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhauọ ạ ệ ộ ầ ếđ u bình đ ng trong vi c nâng cao kh năng c nh tranh lành m nh.ề ẳ ệ ả ạ ạ91 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng gi a các dân t c trênị ủ ậ ề ẳ ữ ộtrong lĩnh v c giáo d c th hi n ch , các dân t c khác nhau đ u bìnhự ụ ể ệ ở ỗ ộ ềđ ng v c h i h cẳ ề ơ ộ ọ t p.ậ92 A - Đ i v i ng i đang ph m t i qu tang thì ai cũng có quy n b t ng iố ớ ườ ạ ộ ả ề ắ ườvà gi i ngay đ n c quan Công an, Vi n ki m sát ho c y ban nhânả ế ơ ệ ể ặ Ủdân n i g n nh t.ơ ầ ấ93 B - Vi c ki m soát th tín, đi n tho i, đi n tín c a công dân đ c th cệ ể ư ệ ạ ệ ủ ượ ựhi n theoệ quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ94 A - Công dân có hành vi b a đ t đi u x u đ h uy tín c a ng i khác làị ặ ề ấ ể ạ ủ ườxâm ph m quy n đ c pháp lu t b o h v danh d , nhân ph m.ạ ề ượ ậ ả ộ ề ự ẩ95 B - Vi c b u c đ i bi u Qu c h i và đ i bi u H i đ ng nhân dân cácệ ầ ử ạ ể ố ộ ạ ể ộ ồc p th c hi n theo nguyên t c ấ ự ệ ắ p hổ thông.96 C - Vi c Nhà n c l y ý ki n đóng góp c a nhân dân cho d th o s aệ ướ ấ ế ủ ự ả ửđ i Hi n pháp là th c hi n dân ch trong ph m vi c n c.ổ ế ự ệ ủ ạ ả ướ97 C - Quy n b u c và ng c là các quy n dân ch c b n c a công dânề ầ ử ứ ử ề ủ ơ ả ủtrong lĩnh v c chính tr .ự ị98 B - M t trong n i dung c a quy n h c t p làộ ộ ủ ề ọ ậ m i công dân đ u đ cọ ề ượh c th ng xuyên, h c su t đ i.ọ ườ ọ ố ờ99 D - T hanh lí h p đ ng ợ ồ dài h n ạ không th hi n quy n đ c phát tri n ể ệ ề ượ ể100 A - Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành ngh ghi trong gi yụ ề ấch ng nh n đăng kí kinh doanh là m t trong nh ng n i dung c b nứ ậ ộ ữ ộ ơ ảc a pháp lu t v phát tri n kinh tủ ậ ề ể ế .101 D - Bác A tr ng rau đem ra ch bán, bác l y ti n đó mua sách v cho con ồ ợ ấ ề ởh cọ . Trong tr ng h p này, ch c năng ườ ợ ứ p h ng ti n l u thông c a ti n ươ ệ ư ủ ềt đã đ c th c hi nệ ượ ự ệ .102 D - Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, m t h n ch c a c nh tranhả ấ ư ặ ạ ế ủ ạkhông th hi n vi c các ch th kinh t chú tr ng tăng năng su t laoể ệ ở ệ ủ ể ế ọ ấđ ng.ộ103 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i có đ năng l c trách nhi m pháp ị ủ ậ ườ ủ ự ệlí th c hi n hành vi t ý, chia s bí m t cá nhân ng i khác ph i ch u ự ệ ự ẻ ậ ườ ả ịtrách nhi m hành chính.ệ thuvienhoclieu .com Trang 33thuvienhoclieu .com104 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i có đ năng l c trách nhi m pháp ị ủ ậ ườ ủ ự ệlý th c hi n hành vi ự ệ buôn bán hàng d i lòng đ ng ướ ườ ph i ch u trách ả ịnhi m ệ h ành chính .105 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng trong trên lĩnh v c ị ủ ậ ề ẳ ựchính tr th hi n vi c các dân t c trong c ng đ ng dân t c Vi t Namị ể ệ ở ệ ộ ộ ồ ộ ệđ u đ c đóng góp ý ki n s a đ i Hi n pháp.ề ượ ế ử ổ ế 106 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n b t kh xâmị ủ ậ ạ ề ấ ảph m v thân th khiạ ề ể giam gi a ng i trái pháp lu t.ữ ườ ậ107 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan nhà n c có th m quy n đ c ị ủ ậ ơ ướ ẩ ề ượkhám xét ch c a công dân khi có căn c kh ng đ nh ch c a ỗ ở ủ ứ ẳ ị ỗ ở ủng i đó cóườ đ i t ng truy nã l n tr n.ố ượ ẩ ố108 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, t i th i đi m t ch c b u c , c triị ủ ậ ạ ờ ể ổ ứ ầ ử ửkhông vi ph m nguyên t c b u c khi đ c l p l a ch n ng c viên.ạ ắ ầ ử ộ ậ ự ọ ứ ử109 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th c hi n quy n tham gia qu nị ủ ậ ự ệ ề ảlí nhà n c và xã h i ph m vi c s trong tr ng ướ ộ ở ạ ơ ở ườ s a đ i h ng cử ổ ươ ướlàng xã.110 A - Vi c Nhà n c th c hi n phun thu c ch ng các d ch vùng d chệ ướ ự ệ ố ố ổ ị ở ịđó là th hi n vi c Nhà n c quan tâm đ n chăm sóc s c kh e choể ệ ệ ướ ế ứ ỏnhân dân.111 B - Bà A ki nh doanh đã h n 6 tháng, chây ì không n p thu n p thuơ ộ ế ọ ế . Bịc quan ch c năng x ph tơ ứ ử ạ , đi u nàyề ph n ánh đ c tr ng ả ặ ư t ính quy nềl c, b t bu c chung.ự ắ ộ112 D - T h y ấ đi n tho iệ ạ c a mình ủ “không cánh mà bay” , mà ngày hôm nay chỉcó A đ n nhà ch i, vì v y B đã ế ơ ậ nghi ng ờ A l y tr mấ ộ , nên đã t ý xôngựvào nhà A đ l c soát tìm ể ụ đồ . Hành vi c a Bủ đã không th c hi n phápự ệlu t theo hình th c ậ ứ t uân th pháp lu t.ủ ậ113 C - Anh A và ch ị B yêu nhau, nh ng ư ông Q là cha c a anh ủ A l i ạ nh t ấ quy tếkhông đ ng ý vì lí do ch ồ ị B là ng i dân t c thi u s .ườ ộ ể ố Trong tr ng h pườ ợnày ông Q đã th c hi n ch a đúng n i dung quy n bình đ ngự ệ ư ộ ề ẳ gi a cácữdân t c.ộ114 B - Anh H say r u đã đánh anh A tr ng th ng và b k t án 1 năm tù giam.ượ ọ ươ ị ếKhi ra tù, anh H có đ n công ty X xin vi c. Tuy nhiên, giám đ c Q sau khiế ệ ốxem h s đã t ch i anh v i lí do anh H t ng đi tù. B c t c vì b t ch i,ồ ơ ừ ố ớ ừ ự ứ ị ừ ốt i đó anh H r anh D xông vào nhà giám đ c Q đánh anh Q tr ng th ng.ố ủ ố ọ ươAnh H và D đã vi ph m quy nạ ề đ c ượ b o đ m v tính m ng, s c kh eả ả ề ạ ứ ỏ .115 B - Nhân dân thôn A h p bàn và quy t đ nh các tiêu chí c b n đ bình xétọ ế ị ơ ả ểgia đình văn hóa, h nghèo và c n nghèo trên đ a bàn thôn. Vi c h p bànộ ậ ị ệ ọvà quy t đ nh c a bà con thôn A th hi n quy n tham gia qu n lí nhàế ị ủ ể ệ ề ả thuvienhoclieu .com Trang 34thuvienhoclieu .comn c và xã h i ph m vi c s . ướ ộ ở ạ ơ ở116A - Nh n th y h c sinh ậ ấ ọ A có năng khi u n i tr i v ế ổ ộ ề đi n kinhề , ban giámhi u tr ng THPT X đã đã t o đi u ki n đ ệ ườ ạ ề ệ ể A đ c tham gia ượ h i kh eộ ỏphù đ ng c aổ ủ t nh đ có c h i đ c h c h i giao l u và kh ng đ nhỉ ể ơ ộ ượ ọ ỏ ư ẳ ịb n thân mình. Trong tr ng h p này, tr ng THPT X đã th c hi n t tả ườ ợ ườ ự ệ ốn i dung ộ b i d ng đ phát tri n tài năngồ ưỡ ể ể c a quy n đ c phát tri nủ ề ượ ểc a công dânủ117 D - Khi làm tình hu ng chú ý đ c câu h i tr cố ọ ỏ ướ , tìm t “chìa khóa”ừ g chạchân t khóa. Đ c đ đ n đâu, g ch chân, ghi đáp án (bên c nh) đ nừ ọ ề ế ạ ạ ếđó. Khi đ c đ không suy di n, mà ph i d a vào câu ch đ xác đ nhọ ề ễ ả ự ữ ể ịđáp án.- V i ớ tình hu ng này v n d ng n i dung bài 2,ố ậ ụ ộ GDCD12 thì ng iườkhông vi ph m pháp lu t hành chínhạ ậ là ch P và ch T ị ị vì h ch là ng iọ ỉ ườlàm thuê, không bi t gìế118 C - T ng t nh cách làm tình hu ng trên, v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dung bài 4,ộ GDCD12 thì ng iườ vi ph m quy n bình đ ng trongạ ề ẳ laođ ngộ thì ng i ườ vi ph mạ g mồ g iám đ c Q và ch Aố ị vì:+ C h A th ng ị ườ xuyên đi mu nộ . Dù v y, đ n cu i năm ch A v n đ cậ ế ố ị ẫ ượlĩnh th ng hoàn thành xu t s c nhi m vưở ấ ắ ệ ụ .+ S v làm l n chuy n nh h ng đ n sợ ợ ớ ệ ả ưở ế ự danh ti ngế c a mình nênủgiám đ c đã ngay l p t c sa th i ch ố ậ ứ ả ị A . 119 D - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n ươ ự ư ố ớ ố ậd ng n i dungụ ộ bài 6, GDCD12 quy n ề b o h v danh d , nhân ph m ả ộ ề ự ẩc a công dân thì ng i vi ph m g mủ ườ ạ ồ a nh Q và anh P vì :+ C ô T đã xin l i đ bà M b qua và h a ch m d t thì b anh Q nhỗ ể ỏ ứ ấ ứ ị ổn c b t vào m tướ ọ ặ+ Ch ng ki n toàn b s vi c, anh P đã quay video r i đăng t i lênứ ế ộ ự ệ ồ ảm ng xã h i khi n uy tín c a cô T b nh h ng nghiêm tr ngạ ộ ế ủ ị ả ưở ọ120 A - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dungộ bài 7, GDCD12. Hành vi c a ôủ ng B và anh C có th v a bể ừ ịkhi u n i, v a b t cáoế ạ ừ ị ố vì :+ Ông B giám đ c s X kí quy t đ nh đi u chuy n ch A nhân viên đ nố ở ế ị ề ể ị ếcông tác m t đ n v xa nhà dù ch đang nuôi con nhở ộ ơ ị ị ỏ . Đ ng th i ồ ờ sửd ng b ng đ i h c giụ ằ ạ ọ ả .+ C h A đi u khi n xe mô tô v t đèn đ nên b anh C là c nh sát giaoị ề ể ượ ỏ ị ảthông yêu c u đ a cho anh m t tri u đ ng. B ch A t ch i, anh C l pầ ư ộ ệ ồ ị ị ừ ố ậ thuvienhoclieu .com Trang 35thuvienhoclieu .combiên b n x ph t thêm l i mà ch không vi ph mả ử ạ ỗ ị ạ .------------------------H T-------------ẾĐ 5ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 8 1: Đ i v i quá trình s n xu t, tố ớ ả ấ t c các lo i đ i t ng lao đ ng, dù tr c ti p hay gián ti pấ ả ạ ố ượ ộ ự ế ếđ uềA. có ngu n g c t t nhiên.ồ ố ừ ự B. có s tác đ ng c a con ng i.ự ộ ủ ườC. do con ng i sáng t o ra.ườ ạ D. có nh ng công d ng nh t đ nh.ữ ụ ấ ịCâu 82: Mu n cho giá tr cá bi t c a hàng hóa th p h n giá tr xã h i c a hàng hóa, đòi h i ng iố ị ệ ủ ấ ơ ị ộ ủ ỏ ườs n xu t ph iả ấ ảA. vay v n u đãi c a ngân hang Nhà n c.ố ư ủ ướB. h p lí hóa s n xu t, th c hành ti t ki m.ợ ả ấ ự ế ệC. s n xu t m t lo i hàng hóả ấ ộ ạ a bán ra th tr ng.ị ườD. nâng cao uy tín cá nhân trên th tr ng.ị ườCâu 8 3: Ng i b x ph t hành chính do không ch p hành hi u l nh c a ườ ị ử ạ ấ ệ ệ ủ đèn tín hi u giao thôngệ làbi u hi n đ c tr ng nào d i đây c a pháp lu t?ể ệ ặ ư ướ ủ ậA. Tính quy n l cề ự , b t bu c chung.ắ ộ B. Tính xác đ nh ch t ch v n i dung.ị ặ ẽ ề ộC. Tính quy ph m ph bi nạ ổ ế . D. Tính xác đ nh ch t ch v hình th c.ị ặ ẽ ề ứCâu 84: hình th c th c hi n pháp lu t nào thì ch th có th th c hi n ho c không th c hi n?Ở ứ ự ệ ậ ủ ể ể ự ệ ặ ự ệA. Tuân th pháp lu t.ủ ậ B. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ C. Thi hành pháp lu t.ậ D. Áp d ng pháp lu t.ụ ậCâu 85: Hành vi xâm ph m t i các quan h tài s n và quan h nhân thân do cá nhân ho c t ch cạ ớ ệ ả ệ ặ ổ ứth c hi n là vi ph mự ệ ạA. hành chính. B. k lu t.ỷ ậ C. dân s .ự D. hình s .ựCâu 86: M t trong nh ng d u hi u c b n xác đ nh hành vi vi ph m pháp lu t làộ ữ ấ ệ ơ ả ị ạ ậA. ch th đ i di n ph i n danh.ủ ể ạ ệ ả ẩ B. ng i y quy n đ c b o m t.ườ ủ ề ượ ả ậC. ng i vi ph m ph i có l i.ườ ạ ả ỗ D. ng i vi ph m ph i đ ng ý.ườ ạ ả ồCâu 87 : Bình đ ng tr c pháp lu t có nghĩa là m i công dân không b phân bi t đ i x trong vi cẳ ướ ậ ọ ị ệ ố ử ệh ng quy n, th c hi n nghĩa v và ch u trách nhi mưở ề ự ệ ụ ị ệ thuvienhoclieu .com Trang 36thuvienhoclieu .comA. xã h i.ộ B. pháp lí. C. cá nhân. D. đ o đ c.ạ ứCâu 88 : M t trong nh ng n i dung c a quy n bình đ ng trong hôn nhân và gia đình là v , ch ng cóộ ữ ộ ủ ề ẳ ợ ồquy n và nghĩa v ngang nhau trong vi cề ụ ệA. tôn tr ng danh d c a nhau.ọ ự ủ B. áp đ t quan đi m cá nhân.ặ ểC. đ nh đo t tài s n công c ng.ị ạ ả ộ D. cung c p thông tin d ch t .ấ ị ễCâu 89: N i dung nào d i đây th hi n nguyên t c ký k t h p đ ng lao đ ng?ộ ướ ể ệ ắ ế ợ ồ ộA. T nguy nự ệ . B. Gián ti pế .C. Dân chủ . D. yỦ quy nề .Câu 90 : Trong nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m, khi có đ đi u ki n theo quy đ nh c aữ ề ậ ấ ủ ề ệ ị ủpháp lu t thì m i doanh nghi p đ u có quy nậ ọ ệ ề ềA. khai thác m i tài nguyênọ . B. kinh doanh không c n đăng kí.ầC. t ch đăng kí kinh doanh.ự ủ D. kinh doanh tr c r i đăng kí sau.ướ ồCâu 91: Nhà n c đ u t tài chính đ xây d ng h th ng tr ng l p vùng sâu, vùng xa là th hi nướ ầ ư ể ự ệ ố ườ ớ ở ể ệquy n bình đ ng gi a các dân t c trong lĩnh v c ề ẳ ữ ộ ựA. truy n thông. ề B. dân v n. ậ C. giáo d c. ụ D. văn hóa.Câu 92: Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c khám xét ch c a ng i nào đó đ c ti n hành khi đị ủ ậ ệ ỗ ở ủ ườ ượ ế ủcăn c kh ng đ nh đó cóứ ẳ ị ởA. t i ph m l n tr n.ộ ạ ẩ ố B. tranh ch p tài s n.ấ ảC. ng i l t m trú.ườ ạ ạ D. ho t đ ng tôn giáo.ạ ộCâu 93: M t trong nh ng hình th c th hi n quy n t do ngôn lu n c a công dân làộ ữ ứ ể ệ ề ự ậ ủA. phát bi u ý ki n nh m xây d ng c quan.ể ế ằ ự ơB. t cáo ng i có hành vi vi ph m pháp lu t.ố ườ ạ ậC. t do nói chuy n trong gi h c.ự ệ ờ ọD. nói nh ng đi u mà mình thích.ữ ềCâu 94: T ti n vào nhà c a ng i khác là vi ph m quy n b t kh xâm ph m vự ệ ủ ườ ạ ề ấ ả ạ ềA. ch c a công dân.ỗ ở ủ B. t do cá nhân.ự C. n i làm vi c.ơ ệ D. bí m t đ i t .ậ ờ ưCâu 95: C tri nh ng i khác b phi u b u c a mình vào hòm phi u trong kì b u c đ i bi u H iử ờ ườ ỏ ế ầ ủ ế ầ ử ạ ể ộđ ng nhân dân các c p là vi ph m nguyên t c b u c nào d i đây?ồ ấ ạ ắ ầ ử ướA. B phi u kín.ỏ ế B. Ph thông.ổ C. Tr c ti p.ự ế D. Bình đ ng.ẳCâu 96: Đ i v i ng i khi u n i thì m c đích c a khi u n i là nh mố ớ ườ ế ạ ụ ủ ế ạ ằ thuvienhoclieu .com Trang 37thuvienhoclieu .comA. khôi ph c quy n và l i ích h p pháp.ụ ề ợ ợ B. khôi ph c l i ích c a Nhà n c.ụ ợ ủ ướC. b o v ả ệ các t ng l p công nhân.ầ ớ D. t cáo hành vi vi ph m pháp lu t.ố ạ ậCâu 97: Vi c chính quy n xã t ch c l y ý ki n c a ng i dân v ch tr ng xây d ng công trìnhệ ề ổ ứ ấ ế ủ ườ ề ủ ươ ựphúc l i công c ng là b o đ m quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i c a công dân ph m viợ ộ ả ả ề ả ướ ộ ủ ở ạA. lãnh th .ổ B. c n c.ả ướ C. toàn qu c.ố D. c s .ơ ởCâu 98: M t trong nh ng n i dung c b n c a quy n h c t p là m i công dân đ cộ ữ ộ ơ ả ủ ề ọ ậ ọ ượA. h c không h n chọ ạ ế . B. đào t o m i ngành ngh .ạ ọ ềC. mi n h c phí toàn ph n.ễ ọ ầ D. u tiên ch n tr ng h c.ư ọ ườ ọCâu 99: Công dân đ c sáng tác các tác ph m văn h c, ngh thu t là thu c quy n nào d i đây?ượ ẩ ọ ệ ậ ộ ề ướA. Quy n tác gi .ề ả B. Quy n s h u trí tu .ề ở ữ ệC. Quy n h c t p.ề ọ ậ D. Quy n nghiên c u khoa h c.ề ứ ọCâu 100: Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành ngh ghi trong gi y ch ng nh n đăng kí kinhụ ề ấ ứ ậdoanh là m t trong nh ng n i dung c b n c a pháp lu t vộ ữ ộ ơ ả ủ ậ ềA. b o l u ngu n v n.ả ư ồ ố B. c u tr xã h i.ứ ợ ộC. đi u ph i nhân l c.ề ố ự D. phát tri n kinh t .ể ếCâu 101 : Hàng hóa có nh ng thu c tính nào sau đây?ữ ộA. Giá tr s d ng.ị ử ụ B. Giá tr trao đ i.ị ổC. Giá tr th ng hi u.ị ươ ệ D. Giá tr , giá tr s d ng.ị ị ử ụCâu 102: Ng i s n xu t, kinh doanh giành l y các đi u ki n thu n l i, tránh đ c nh ng r i ro,ườ ả ấ ấ ề ệ ậ ợ ượ ữ ủb t l i trong s n xu t và l u thông hàng hóa, d ch v là m t trong nh ngấ ợ ả ấ ư ị ụ ộ ữA. nguyên nhân c a s ra đ i hàng hóa.ủ ự ờ B. tính ch t c a c nh tranh.ấ ủ ạC. nguyên nhân d n đ n c nh tranh.ẫ ế ạ D. nguyên nhân c a s giàu nghèo.ủ ựCâu 103: Ng i có th m quy n áp d ng pháp lu t khi th c hi n hành vi nào sau đây?ườ ẩ ề ụ ậ ự ệA. N l c gi i c u con tin.ỗ ự ả ứ B. Tham gia công tác b u c .ầ ửC. Đi u chuy n nhân viênề ể . D. Ti p nh n đ n th t cáo.ế ậ ơ ư ốCâu 104: Ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lí vi ph m pháp lu t hình s khi th c hi n hành viườ ủ ự ệ ạ ậ ự ự ệnào sau đây?A. Tham gia gi i c u con tin.ả ứ B. Từ ch i quy nố ề th a k c a gia đình.ừ ế ủC. Công khai danh tính t i ph m.ộ ạ D. Đi u khi n xe gây tai n n ch t ng i.ề ể ạ ế ườ thuvienhoclieu .com Trang 38thuvienhoclieu .comCâu 105: Theo quy đ nh c a pháp lu t, n i dung nào d i đây ị ủ ậ ộ ướ không th hi n quy n bình đ ng gi aể ệ ề ẳ ữcác dân t c trong lĩnh v c chính tr ?ộ ự ịA. Tham gia b u c đ i bi u qu c h i.ầ ử ạ ể ố ộ B. ng c h i đ ng nhân dân xã.Ứ ử ộ ồC. H tr ỗ ợ ng i dân bườ ị thiên tai . D. Đóng góp ý ki n vào d th o lu t.ế ự ả ậCâu 106: Công dân th c hi n quy n t do ngôn lu n khi t mìnhự ệ ề ự ậ ựA. công khai bí m t qu c gia.ậ ố B . trình bày ý ki n trong cu c h p.ế ộ ọC. b c l m i tin t c n i b .ộ ộ ọ ứ ộ ộ D. chia s thông tin ch a ki m ch ng.ẻ ư ể ứCâu 107: Theo quy đ nh c a pháp lu t, nhân viên b u ị ủ ậ ư đi nệ ph iảA. ki m soát n i dung th tín.ể ộ ư B. tiêu h y th th t l c.ủ ư ấ ạC. chuy n th đúng ng i nh n.ể ư ườ ậ D. niêm y t tài li u m t.ế ệ ậCâu 108: T i th i đi m t ch c b u c , c tri vi ph m nguyên t c b u c khiạ ờ ể ổ ứ ầ ử ử ạ ắ ầ ửA. b phi u qua đ ng b u đi nỏ ế ườ ư ệ . B. t mình b phi u vào hòm phi u.ự ỏ ế ếC. đ c l p l a ch n ng c viên.ộ ậ ự ọ ứ ử D. th c hi n nghĩa v b u c .ự ệ ụ ầ ửCâu 109: Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i có nghĩa là quy n c a công dân đ c tham giaề ả ướ ộ ề ủ ượth o lu n vào cácả ậA. s ki n mang tính đ t bi n.ự ệ ộ ế B. t ch c phi chính ph .ổ ứ ủC. k ho ch phát tri n cá nhân.ế ạ ể D. công vi c chung c a ệ ủ thôn.Câu 110: Quy n đ c t do sáng tác văn h c, ngh thu t, khám phá khoa h c, thu c quy n nào d iề ượ ự ọ ệ ậ ọ ộ ề ướđây?A. Quy n sáng t o.ề ạ B. Quy n phát tri n.ề ể C. Quy n h c t p.ề ọ ậ D. Quy n ề t do.ựCâu 111: G n d p t tầ ị ế A và B chung ti n mua nguyên li u và thu c n v làm pháo đ bán l y lãiề ệ ố ổ ề ể ấ .Sau đó A và B b công an ị b t qu tang và b ắ ả ị x ph t ử ạ theo qui đ nh cu pháp lu tị ả ậ . Vi c x ph t trênệ ử ạđã th hi n đ c tr ng nào d i đây c a pháp lu t? ể ệ ặ ư ướ ủ ậA. Tính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộ B. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ếC. Tính xác đ nh ch t ch v n i dung.ị ặ ẽ ề ộ D. Tính xác đ nh ch t ch v hình th c.ị ặ ẽ ề ứCâu 112: Sau khi vi t bài ph n ánh hi n t ng s t đ t o t i khu dân c c a th tr n lên m ng xãế ả ệ ượ ố ấ ả ạ ư ủ ị ấ ạh i đ m i ng i c nh giác không b l a, ch A th ng xuyên b ông B là ch m t sàn giao d ch b tộ ể ọ ườ ả ị ừ ị ườ ị ủ ộ ị ấđ ng s n trong vùng, nh n tin d a gi t và cho ng i đ n uy hi p c nhà khi n ch ho ng lo n tinhộ ả ắ ọ ế ườ ế ế ả ế ị ả ạth n ph i n m vi n đi u tr dài ngày. Ông B đã vi ph m pháp lu t nào d i đây?ầ ả ằ ệ ề ị ạ ậ ướA. Hình s .ự B. Hành chính. C. K lu t.ỉ ậ D. Dân s .ự thuvienhoclieu .com Trang 39thuvienhoclieu .comCâu 113: Xã X là m t xã mi n núi có đ ng bộ ề ồ à o thu c các dân t c khác nhau. Nhà n c đã quan tâm,ộ ộ ướt o đi u ki n u đãi đ các doanh nghi p đóng trên đ a bàn xã ạ ề ệ ư ể ệ ị X kinh doanh t t, nh đó mà kinh tố ờ ếphát tri n. Đây là bi u hi n bình đ ng gi a các dân t c trong lĩnh v c ể ể ệ ẳ ữ ộ ựA. ch tr ngủ ươ . B. kinh t .ế C. xã h i.ộ D. chính sách .Câu 114: Anh T c n ti n đ kinh doaầ ề ể nh nên đã vay c a Đ 30 tri u đ ng và h n s tr sau 6 tháng.ủ ệ ồ ẹ ẽ ảVi c vay n có gi y biên nh n, có ch kí đ y đ . Đ n ngày h n ph i tr ti n, Đ đ n đòi n nh ng T ch aệ ợ ấ ậ ữ ầ ủ ế ẹ ả ả ề ế ợ ư ưcó nên đã kh t, hoãn n , h n sau m t tháng s tr . M t tháng sau, Đ l i đ n đòi n , T m i có 10 tri u, h nấ ợ ẹ ộ ẽ ả ộ ạ ế ợ ớ ệ ẹcho thêm m t tu n s tr đ y đ . Đ không đ ng ý và đã cùng m y ng i n a b t trói T l i, gi i v tr sộ ầ ẽ ả ầ ủ ồ ấ ườ ữ ắ ạ ả ề ụ ởcông an xã. V i c làm c a Đ đã xâm ph m đ n quy nệ ủ ạ ế ề nào d i đây?ướA. Quy n b t kh xâm ph m v ch c a công dân.ề ấ ả ạ ề ỗ ở ủB. Quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân.ề ấ ả ạ ề ể ủC. Quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e c a công dân.ề ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏ ủD. Quy n đ c pháp lu t b o b v nhân ph m và danh d c a công dânề ượ ậ ả ộ ề ẩ ự ủ .Câu 115: Trong ngày b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p, vì anh ầ ử ạ ể ộ ồ ấ A đang b t m giam đị ạ ểđi uề tra nên nhân viên t b u c đã mang hòm phi u ph đ n tr i t m giam và h ng d n anh ổ ầ ử ế ụ ế ạ ạ ướ ẫ A bỏphi u. Anh ế A đã đ c th c hi n nguyên t c b u c nào d i đây?ượ ự ệ ắ ầ ử ướA. Công khai . B. y quy nỦ ề . C. Đ i di nạ ệ . D. Tr c ti pự ế . Câu 116: Lãnh đ o thành ph A đã huy đ ng thêm b đ i công an đ h tr ng i dân ph ng Zạ ố ộ ồ ộ ể ỗ ợ ườ ườtr c thu c thành ph , các nhu y u ph m c n thi t khi ph ng này đang b cách ly vì d ch b nh. Lãnhự ộ ố ế ẩ ầ ế ườ ị ị ệđ o thành ph A đã t o đi u ki n đ ng i dân h ng quy n đ c phát tri n n i dung nào sauạ ố ạ ề ệ ể ườ ưở ề ượ ể ở ộđây?A. Có m c s ng đ y đ v v t ch t.ứ ố ầ ủ ề ậ ấ B. Thay đ i đ ng b k t c u h t ng.ổ ồ ộ ế ấ ạ ầC. ng phó v i d ch b nh kéo dài.Ứ ớ ị ệ D. Ch đ ng x lí công tác truy n thông.ủ ộ ử ềCâu 117: Ch m t nhà hàng là anh K không làm đ c c i theo h p đ ng cho bà T. Bà T yêu c uủ ộ ủ ỗ ướ ợ ồ ầanh K ph i b i th ng g p đôi nh đã th a thu n trong h p đ ng, nh ng anh K không ch u và chả ồ ườ ấ ư ỏ ậ ợ ồ ư ị ỉb i th ng cho bà T đúng s ti n b ng s c ch a làm. Bà T không đ ng ý nên đã g i con trai c aồ ườ ố ề ằ ố ỗ ư ồ ọ ủmình là anh Q đ n th ng l ng v i anh K. Không th ng l ng đ c, anh Q đã đ p phá c a hàngế ươ ượ ớ ươ ượ ượ ậ ửc a anh K. Th y v y, v anh K là ch L đã l n ti ng xúc ph m và đu i 2 m con bà T ra kh i c aủ ấ ậ ợ ị ớ ế ạ ổ ẹ ỏ ửhàng. Nh ng ai d i đây đã vi ph m pháp lu t dânữ ướ ạ ậ s ?ựA. Anh K và anh Q. B. Ch L, anh Q và anh K.ịC. Anh K và bà T. D. Bà T, anh Q và chị L.Câu 118: Hai c a hàng đ ch i tr em c a anh H và ch G cùng bày bán nhi u m t hàng b c mử ồ ơ ẻ ủ ị ề ặ ị ấnh ng khi b ki m tra, ông S là ng i đ ng đ u c quan ch c năng ch ký quy t đ nh x ph t c aư ị ể ườ ứ ầ ơ ứ ỉ ế ị ử ạ ửhàng c a anh H, còn b qua c a hàng c a ch G do tr c đó ông S đã đ c em c a G là anh Y đ tủ ỏ ử ủ ị ướ ượ ủ ặv n đ giúp đ . Theo qui đ nh c a pháp lu t, nh ng ai d i đây vi ph m n i dung bình đ ng trongấ ề ỡ ị ủ ậ ữ ướ ạ ộ ẳkinh doanh? thuvienhoclieu .com Trang 40thuvienhoclieu .comA. Ch G, anh Y và H.ị B. Anh H, Y và ông S.C. Anh H và ch G và ông S.ị D. Anh Y, ông S và ch G.ịCâu 119: Khi xe ch khách du l ch chu n b d ng đi m thăm quan thì du khách A thông báo mìnhở ị ẩ ị ừ ở ểb m t đi n tho i. L p t c, anh T h ng d n viên yêu c u lái xe K và ph xe M đóng c a xe đ anhị ấ ệ ạ ậ ứ ướ ẫ ầ ụ ử ểcùng ch Y phiên d ch viên l n l t khám hành lí cá nhân c a t t c hành khách trên xe. Vì b say xe,ị ị ầ ượ ủ ấ ả ịdu khách B l n ti ng yêu c u m c a cho mình xu ng tr c nh ng b anh K và anh M s nh c ngănớ ế ầ ở ử ố ướ ư ị ỉ ục n. Nh ng ai d i đây vi ph m quy n đ c pháp lu t b o h v danh d , nhân ph m?ả ữ ướ ạ ề ượ ậ ả ộ ề ự ẩA. Anh K, anh B, anh M và ch Y.ị B. Anh T, anh B và anh M.C. Anh K, anh B và anh M. D. Anh K, anh M, anh T và ch Y.ịCâu 120: Nghi ng con gái mình b anh A tr n l t ti n, anh B nh anh C bí m t theo dõi anh ờ ị ấ ộ ề ờ ậ A . Vôtình phát hi n cháu H con gái anh A đi m t mình trên đ ng, anh C đã đe d a s b t gi khi n cháuệ ộ ườ ọ ẽ ắ ữ ếbé ho ng lo n r i ng t x u. B c xúc, v anh A thuê anh K xông vào nhà đ p phá đ đ c và đánh anhả ạ ồ ấ ỉ ứ ợ ậ ồ ạC gãy tay. Hành vi c a nh ng ai d i đây c n b t cáo?ủ ữ ướ ầ ị ốA. Anh C, anh K, v anh A và anh ợ B. B. Anh C, v anh A và anh K.ợC. Anh C, anh K và anh B. D. Anh C, anh K và v ch ng anh ợ ồ A.----------- H T ----------ẾĐÁP ÁN THAM KH OẢ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90A B A B C C B A A C91 92 93 94 95 96 97 98 99 100C A A A C A B A A D101 102 103 104 105 106 107 108 109 110D C C D C D C A D A111 112 113 114 115 116 117 118 119 120A A B B D A A C D BGI I CHI TI TẢ ẾCÂU ĐÁP ÁN H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả81A - Đ i v i quá trình s n xu t, tố ớ ả ấ t c các lo i đ i t ng lao đ ng, dù tr cấ ả ạ ố ượ ộ ựti p hay gián ti p đ u có ngu n g c t t nhiên.ế ế ề ồ ố ừ ự82 B - Mu n cho giá tr cá bi t c a hàng hóa th p h n giá tr xã h i c aố ị ệ ủ ấ ơ ị ộ ủhàng hóa, đòi h i ng i s n xu t ph i h p lí hóa s n xu t, th c hànhỏ ườ ả ấ ả ợ ả ấ ự thuvienhoclieu .com Trang 41thuvienhoclieu .comti t ki m.ế ệ83 A - Ng i b x ph t hành chính do không ch p hành hi u l nh c a ườ ị ử ạ ấ ệ ệ ủđèn tín hi u giao thôngệ là bi u hi n đ c tr ngể ệ ặ ư t ính quy n l cề ự , b t bu c ắ ộchung.84 B - hình th c Ở ứ s d ng pháp lu t thì ch th có th th c hi n ho c khôngử ụ ậ ủ ể ể ự ệ ặth c hi nự ệ .85 C - Hành vi xâm ph m t i các quan h tài s n và quan h nhân thân do cáạ ớ ệ ả ệnhân ho c t ch c th c hi n là vi ph m dân s .ặ ổ ứ ự ệ ạ ự86 C - M t trong nh ng d u hi u c b n xác đ nh hành vi vi ph m pháp lu tộ ữ ấ ệ ơ ả ị ạ ậlà ng i vi ph m ph i có l i.ườ ạ ả ỗ87 B - Bình đ ng tr c pháp lu t có nghĩa là m i công dân không b phânẳ ướ ậ ọ ịbi t đ i x trong vi c h ng quy n, th c hi n nghĩa v và ch u tráchệ ố ử ệ ưở ề ự ệ ụ ịnhi m pháp lí.ệ88 A - M t trong nh ng n i dung c a quy n bình đ ng trong hôn nhân và giaộ ữ ộ ủ ề ẳđình là v , ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi c tôn tr ngợ ồ ề ụ ệ ọdanh d c a nhau.ự ủ89 A - T nguy n là m t nguyên t c trong ký k t h p đ ng lao đ ngự ệ ộ ắ ế ợ ồ ộ .90 C - Trong nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m, khi có đ đi uữ ề ậ ấ ủ ềki n theo quy đ nh c a pháp lu t thì m i doanh nghi p đ u có quy n tệ ị ủ ậ ọ ệ ề ề ựch đăng kí kinh doanh.ủ91 C - Nhà n c đ u t tài chính đ xây d ng h th ng tr ng l p vùngướ ầ ư ể ự ệ ố ườ ớ ởsâu, vùng xa là th hi n quy n bình đ ng gi a các dân t c trong lĩnhể ệ ề ẳ ữ ộv c giáo d c. ự ụ 92 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c khám xét ch c a ng i nào đóị ủ ậ ệ ỗ ở ủ ườđ c ti n hành khi đ căn c kh ng đ nh đó có t i ph m l n tr n.ượ ế ủ ứ ẳ ị ở ộ ạ ẩ ố93 A - M t trong nh ng hình th c th hi n quy n t do ngôn lu n c a ộ ữ ứ ể ệ ề ự ậ ủcông dân là phát bi u ý ki n nh m xây d ng c quan.ể ế ằ ự ơ94 A - T ti n vào nhà c a ng i khác là vi ph m quy n b t kh xâm ph mự ệ ủ ườ ạ ề ấ ả ạvề ch c a công dân.ỗ ở ủ95 C - C tri nh ng i khác b phi u b u c a mình vào hòm phi u trong kìử ờ ườ ỏ ế ầ ủ ếb u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p là vi ph m nguyên t c b uầ ử ạ ể ộ ồ ấ ạ ắ ầc ử t r c ti p.ự ế96 A - Đ i v i ng i khi u n i thì m c đích c a khi u n i là nh m khôiố ớ ườ ế ạ ụ ủ ế ạ ằph c quy n và l i ích h p pháp.ụ ề ợ ợ97 B - Vi c chính quy n xã t ch c l y ý ki n c a ng i dân v ch tr ngệ ề ổ ứ ấ ế ủ ườ ề ủ ươ thuvienhoclieu .com Trang 42thuvienhoclieu .comxây d ng công trình phúc l i công c ng là b o đ m quy n tham giaự ợ ộ ả ả ềqu n lí nhà n c và xã h i c a công dân ph m vi c n c.ả ướ ộ ủ ở ạ ả ướ98 A - M t trong nh ng n i dung c b n c a quy n h c t p là m i công dânộ ữ ộ ơ ả ủ ề ọ ậ ọđ cượ h c không h n chọ ạ ế .99 A - Công dân đ c sáng tác các tác ph m văn h c, ngh thu t là thu cượ ẩ ọ ệ ậ ộquy n tác gi .ề ả100 D - Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành ngh ghi trong gi yụ ề ấch ng nh n đăng kí kinh doanh là m t trong nh ng n i dung c b nứ ậ ộ ữ ộ ơ ảc a pháp lu t v phát tri n kinh t .ủ ậ ề ể ế101 D - Hàng hóa có nh ng thu c tínhữ ộ là g iá tr , giá tr s d ng.ị ị ử ụ102 C - Ng i s n xu t, kinh doanh giành l y các đi u ki n thu n l i, tránhườ ả ấ ấ ề ệ ậ ợđ c nh ng r i ro, b t l i trong s n xu t và l u thông hàng hóa, d chượ ữ ủ ấ ợ ả ấ ư ịv là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n c nh tranh.ụ ộ ữ ẫ ế ạ103 C - Ng i có th m quy n áp d ng pháp lu t khi th c hi n hành viườ ẩ ề ụ ậ ự ệ đi uềchuy n nhân viênể .104 D - Ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lí vi ph m pháp lu t hình sườ ủ ự ệ ạ ậ ựkhi th c hi n hành viự ệ đi u khi n xe gây tai n n ch t ng i.ề ể ạ ế ườ105 C - H tr ỗ ợ ng i dân bườ ị thiên tai không th hi n quy n bình đ ng gi a ể ệ ề ẳ ữcác dân t c trong lĩnh v c chính trộ ự .ị106 D - Công dân th c hi n quy n t do ngôn lu n khi t mình trình bày ýự ệ ề ự ậ ựki n trong cu c h p.ế ộ ọ107 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, nhân viên b u ị ủ ậ ư đi nệ ph i chuy n th ả ể ưđúng ng i nh n.ườ ậ 108 A - T i th i đi m t ch c b u c , c tri vi ph m nguyên t c b u c khiạ ờ ể ổ ứ ầ ử ử ạ ắ ầ ửb phi u qua đ ng b u đi nỏ ế ườ ư ệ .109 D - Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i có nghĩa là quy n c aề ả ướ ộ ề ủcông dân đ c tham gia th o lu n vào các công vi c chung c a ượ ả ậ ệ ủ thôn.110 A - Quy n đ c t do sáng tác văn h c, ngh thu t, khám phá khoa h c,ề ượ ự ọ ệ ậ ọthu c quy n sáng t o.ộ ề ạ111 A - G n d p t tầ ị ế A và B chung ti n mua nguyên li u và thu c n v làmề ệ ố ổ ềpháo đ bán l y lãiể ấ . Sau đó A và B b công an ị b t qu tang và b ắ ả ị xửph t ạ theo qui đ nh cu pháp lu tị ả ậ . Vi c x ph t trên đã th hi n đ cệ ử ạ ể ệ ặtr ng ư t ính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộ112 A - Sau khi vi t bài ph n ánh hi n t ng s t đ t o t i khu dân c c aế ả ệ ượ ố ấ ả ạ ư ủth tr n lên m ng xã h i đ m i ng i c nh giác không b l a, ch Aị ấ ạ ộ ể ọ ườ ả ị ừ ịth ng xuyên b ông B là ch m t sàn giao d ch b t đ ng s n trongườ ị ủ ộ ị ấ ộ ảvùng, nh n tin d a gi t và cho ng i đ n uy hi p c nhà khi n chắ ọ ế ườ ế ế ả ế ị thuvienhoclieu .com Trang 43thuvienhoclieu .comho ng lo n tinh th n ph i n m vi n đi u tr dài ngày. Ông B đã viả ạ ầ ả ằ ệ ề ịph m pháp lu t ạ ậ h ình s .ự113 B - Xã X là m t xã mi n núi có đ ng bộ ề ồ à o thu c các dân t c khác nhau.ộ ộNhà n c đã quan tâm, t o đi u ki n u đãi đ các doanh nghi p đóngướ ạ ề ệ ư ể ệtrên đ a bàn xã ị X kinh doanh t t, nh đó mà kinh t phát tri n. Đây làố ờ ế ểbi u hi n bình đ ng gi a các dân t c trong lĩnh v c kinh t .ể ệ ẳ ữ ộ ự ế114 B - Anh T c n ti n đ kinh doaầ ề ể nh nên đã vay c a Đ 30 tri u đ ng và h nủ ệ ồ ẹs tr sau 6 tháng. ẽ ả Vi c vay n có gi y biên nh n, có ch kí đ y đ . Đ nệ ợ ấ ậ ữ ầ ủ ếngày h n ph i tr ti n, Đ đ n đòi n nh ng T ch a có nên đã kh t, hoãn n ,ẹ ả ả ề ế ợ ư ư ấ ợh n sau m t tháng s tr . M t tháng sau, Đ l i đ n đòi n , T m i có 10 tri u,ẹ ộ ẽ ả ộ ạ ế ợ ớ ệh n cho thêm m t tu n s tr đ y đ . Đ không đ ng ý và đã cùng m yẹ ộ ầ ẽ ả ầ ủ ồ ấng i n a b t trói T l i, gi i v tr s công an xã. ườ ữ ắ ạ ả ề ụ ở V i c làm c a Đ đã xâmệ ủph m đ n quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân.ạ ế ề ấ ả ạ ề ể ủ115 D - Trong ngày b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p, vì anh ầ ử ạ ể ộ ồ ấ Ađang b t m giam đ đi uị ạ ể ề tra nên nhân viên t b u c đã mang hòmổ ầ ửphi u ph đ n tr i t m giam và h ng d n anh ế ụ ế ạ ạ ướ ẫ A b phi u. Anh ỏ ế A đãđ c th c hi n nguyên t c b u cượ ự ệ ắ ầ ử t r c ti pự ế . 116 A - Lãnh đ o thành ph A đã huy đ ng thêm b đ i công an đ h trạ ố ộ ồ ộ ể ỗ ợng i dân ph ng Z tr c thu c thành ph , các nhu y u ph m c n thi tườ ườ ự ộ ố ế ẩ ầ ếkhi ph ng này đang b cách ly vì d ch b nh. Lãnh đ o thành ph A đãườ ị ị ệ ạ ốt o đi u ki n đ ng i dân h ng quy n đ c phát tri n n i dungạ ề ệ ể ườ ưở ề ượ ể ở ộcó m c s ng đ y đ v v t ch t.ứ ố ầ ủ ề ậ ấ117 A - V i ớ tình hu ng này v n d ng n i dung bài 2,ố ậ ụ ộ GDCD12 thì ng i ườ ph iảch u trách nhi mị ệ dân sự g m aồ nh K và anh Q vì: + anh K không làm đ c c i theo h p đ ng cho bàủ ỗ ướ ợ ồ T+ anh Q đã đ p phá c a hàng c a anh Kậ ử ủ .118 C - T ng t nh cách làm tình hu ng trên, v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dung bài 4,ộ GDCD12 thì ng iườ vi ph m quy n bình đ ng trongạ ề ẳ kinhdoanh thì ng i ườ vi ph mạ g mồ anh H và ch G và ông S vì:ị+ Hai c a hàng đ ch i tr em c a anh H và ch G cùng bày bán nhi uử ồ ơ ẻ ủ ị ềm t hàng b c mặ ị ấ+ ông S là ng i đ ng đ u c quan ch c năng ch ký quy t đ nh xườ ứ ầ ơ ứ ỉ ế ị ửph t c a hàng c a anh H, còn b qua c a hàng c a ch G do tr c đóạ ử ủ ỏ ử ủ ị ướông S đã đ c em c a G là anh Y đ t v n đ giúp đ .ượ ủ ặ ấ ề ỡ119 D - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dungộ bài 6, GDCD12 quy n ề b o h v danh d , nhân ph mả ộ ề ự ẩ c aủ thuvienhoclieu .com Trang 44thuvienhoclieu .comcông dân thì ng i vi ph m g mườ ạ ồ anh K, anh M, anh T và ch Y ị vì :+ , anh T h ng d n viên yêu c u lái xe K và ph xe M đóng c a xe đướ ẫ ầ ụ ử ểanh cùng ch Y phiên d ch viên l n l t khám hành lí cá nhân c a t t cị ị ầ ượ ủ ấ ảhành khách trên xe.+ Vì b say xe, du khách B l n ti ng yêu c u m c a thì b anh K và anhị ớ ế ầ ở ử ịM s nh c ngăn c n.ỉ ụ ả120 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n ươ ự ư ố ớ ố ậd ng n i dungụ ộ bài 7, GDCD12. Hành vi c a ủ a nh C, v anh A và anh Kợ có th ể b t cáoị ố vì :+ A nh C đã đe d a s b t gi khi n cháu bé ho ng lo n r i ng t x u.ọ ẽ ắ ữ ế ả ạ ồ ấ ỉ+ B c xúc, v anh A thuê anh K xông vào nhà đ p phá đ đ c và đánhứ ợ ậ ồ ạanh C gãy tay.------------------------H T-------------ẾĐ 6ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 81. Công ty X đã b trí nhi u lao đ ng n vào làm các công vi c n ng nh c, nguy hi m và đ c h i. Trong ố ề ộ ữ ệ ặ ọ ể ộ ạtr ng h p này, công ty X đã vi ph mườ ợ ạA. quy n lao đ ng c a công dân.ề ộ ủB. quy n bình đ ng gi a lao đ ng nam và lao đ ng n .ề ẳ ữ ộ ộ ữC. giao k t h p đ ng lao đ ng.ế ợ ồ ộD. quy n t do l a ch n vi c làm.ề ự ự ọ ệCâu 82. Lu t Giao thông đ ng b quy đ nh t t c ng i tham gia giao thông ph i ch p hành ch d n c a đèn tín ậ ườ ộ ị ấ ả ườ ả ấ ỉ ẫ ủhi u giao thông, là bi u hi n đ c tr ng nào d i đây c a pháp lu t?ệ ể ệ ặ ư ướ ủ ậA. Tính ph bi n.ổ ế B. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ếC. Tính xã h i.ộ D. Tính c ng đ ng.ộ ồCâu 83. Cá nhân, t ch c s d ng đúng đ n các quy n c a mình, làm nh ng gì mà pháp lu t cho phép làm là bi u ổ ứ ử ụ ắ ề ủ ữ ậ ểhi n c a hình th c th c hi n pháp lu t nào d i đây?ệ ủ ứ ự ệ ậ ướA. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ B. Áp d ng pháp lu t.ụ ậ C. Thi hình pháp lu t.ậ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 84. Trong các hình th c d i đây, hình th c nào là s d ng pháp lu t?ứ ướ ứ ử ụ ậ thuvienhoclieu .com Trang 45thuvienhoclieu .comA. Công dân làm nh ng vi c mà pháp lu t cho phép làm.ữ ệ ậB. C quan, công ch c nhà n c có th m quy n ra quy t đ nh x lí ng i vi ph m pháp lu t.ơ ứ ướ ẩ ề ế ị ử ườ ạ ậC. Công dân không làm nh ng vi c mà pháp lu t c m.ữ ệ ậ ấD. Công dân làm nh ng vi c mà pháp lu t quy đ nh ph i làm.ữ ệ ậ ị ảCâu 85. Anh A và ch C cùng t t nghi p chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tr ng Đ i h c Y. Khi ra tr ng, anh A xin ị ố ệ ở ườ ạ ọ ườvào m t b nh vi n chuyên ngành tim m ch đ làm vi c. Ch C m m t nhà thu c t nhân nên đã thuê b ng d c ộ ệ ệ ạ ể ệ ị ở ộ ố ư ằ ượsĩ c a ch K đ hành ngh . Trong tr ng h p này, ai không vi ph m quy n bình đ ng trong kinh doanh?ủ ị ể ề ườ ợ ạ ề ẳA. Ch C và ch K.ị ị B. Ch K.ị C. Ch ị C. D. Anh A.Câu 86. M t trong các n i dung quy n bình đ ng gi a các dân t c là, các dân t c sinh s ng trên lãnh th Vi t ộ ộ ề ẳ ữ ộ ộ ố ổ ệNamA . đ u có đ i bi u c a mình trong h th ng c quan nhà n c.ề ạ ể ủ ệ ố ơ ướB . đ u có đ i bi u b ng nhau trong các c quan nhà n c.ề ạ ể ằ ơ ướC . đ u có đ i bi u trong t t c các c quan nhà n c đ a ph ng.ề ạ ể ấ ả ơ ướ ở ị ươD . đ u có ng i gi v trí lãnh đ o trong các c quan nhà n c.ề ườ ữ ị ạ ơ ướCâu 87. K m i 14 tu i đi xe máy vào đ ng ng c chi u, b c nh sát giao thông yêu c u d ng xe và ra quy t đ nh ớ ổ ườ ượ ề ị ả ầ ừ ế ịx ph t hành chính đ i v i Kh i. C th K bử ạ ố ớ ả ụ ể ịA. k lu t.ỷ ậ B. c nh cáo.ả C. t ch thu ph ng ti n.ị ươ ệ D. ph t ti n.ạ ềCâu 88. Vào d p cu i năm A r B đi v n chuy n thuê pháo n cho ch hàng. B đã không đ ng ý v i A vì bi t r ng ị ố ủ ậ ể ổ ủ ồ ớ ế ằđó là hành vi vi ph m pháp lu t. Vi c làm c a B là hình th c th c hi n pháp lu t nào sau đây?ạ ậ ệ ủ ứ ự ệ ậA. Áp d ng pháp lu t.ụ ậ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân th pháp lu t.ủ ậ D. S d ng pháp lu t.ử ụ ậCâu 89. Anh Đ xây nhà trên ph n đ t nhà mình nh ng làm nh h ng d n đ n vách t ng nhà ch H b n t ầ ấ ư ả ưở ẫ ế ườ ị ị ứnghiêm tr ng. Nh n đ nh nào d i đây là đúng trong tr ng h p này?ọ ậ ị ướ ườ ợA. Anh Đ th c hi n đúng pháp lu t do xây nhà trên đ t c a mình.ự ệ ậ ấ ủB. Anh Đ ph i ch u trách nhi m hành chính vì đã xâm ph m đ n tài s n c a ch H.ả ị ệ ạ ế ả ủ ịC. Anh Đ xâm ph m quan h tài s n nên ph i ch u trách nhi m dân s .ạ ệ ả ả ị ệ ựD. Anh Đ ph i ch u trách nhi m hình s và ph i b i th ng cho ch H.ả ị ệ ự ả ồ ườ ịCâu 90. K 16 tu i, b Công an b t khi đang v n chuy n trái phép ma túy. C quan Công an k t lu n K đã vi ph m ổ ị ắ ậ ể ơ ế ậ ạpháp lu t v t i v n chuy n trái phép ch t ma túy. K có ph i ch u trách nhi m pháp lí không? Vì sao?ậ ề ộ ậ ể ấ ả ị ệA. Không, vì K ch v n chuy n h ng i khác.ỉ ậ ể ộ ườ B. Có, vì K đã đ tu i ch u trách nhi m pháp lí.ủ ổ ị ệC. Không, vì K đang tu i v thành niên.ổ ị D. Có, vì K ph m t i đ c bi t nghiêm tr ng.ạ ộ ặ ệ ọCâu 91. Khi công dân vi ph m pháp lu t v i m c đ và tính ch t vi ph m nh nhau thì ph iạ ậ ớ ứ ộ ấ ạ ư ảA. ch u trách nhi m pháp lí nh nhau.ị ệ ư B. ch u trách nhi m dân s nh nhau.ị ệ ự ưC. ch u trách nhi m dân s khác nhau.ị ệ ự D. ch u trách nhi m pháp lí khác nhau.ị ệ thuvienhoclieu .com Trang 46thuvienhoclieu .comCâu 92. Trên đ ng ph , m i ph ng ti n tham gia giao thông đ u ph i ch p hành Lu t Giao thông đ ng b dù ườ ố ọ ươ ệ ề ả ấ ậ ườ ộđó là ph ng ti n c a lãnh đ o c p cao hay c a ng i dân. Đi u này th hi nươ ệ ủ ạ ấ ủ ườ ề ể ệA. công dân bình đ ng v quy n và nghĩa v .ẳ ề ề ụ B. công dân bình đ ng v trách nhi m pháp lí.ẳ ề ệC. quy n dân ch c a công dân.ề ủ ủ D. quy n t do c a công dân.ề ự ủCâu 93. Bình đ ng gi a v và ch ng đ c hi u làẳ ữ ợ ồ ượ ểA. v , ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau v tài s n riêng.ợ ồ ề ụ ề ảB. v , ch ng bình đ ng v i nhau, có quy n và nghĩa v ngang nhau v m i m t trong gia đình.ợ ồ ẳ ớ ề ụ ề ọ ặC. ng i v ch u trách nhi m v vi c nuôi d y con cái.ườ ợ ị ệ ề ệ ạD. ng i ch ng ch u trách nhi m v vi c th c hi n k ho ch hóa gia đình.ườ ồ ị ệ ề ệ ự ệ ế ạCâu 94. Nh ng hành vi vi ph m pháp lu t xâm h i quy n và l i ích h p pháp c a công dân đ u đ c x lý ữ ạ ậ ạ ề ợ ợ ủ ề ượ ửnghiêm minh, đúng ng i, đúng t i là th hi nườ ộ ể ệA. trách nhi m đ m b o quy n bình đ ng c a cá nhân, t ch c tr c pháp lu t.ệ ả ả ề ẳ ủ ổ ứ ướ ậB. trách nhi m b o đ m quy n bình đ ng c a công dân tr c pháp lu t.ệ ả ả ề ẳ ủ ướ ậC. nhà n c đ m b o quy n bình đ ng c a công dân trong xã h i.ướ ả ả ề ẳ ủ ộD. nhà n c đ m b o quy n bình đ ng c a công dân tr c pháp lu t.ướ ả ả ề ẳ ủ ướ ậCâu 95. Ông A là Giám đ c S Giáo d c và Đào t o t nh B, ông đã l i d ng ch c v đ tham nhũng công qu . Tòaố ở ụ ạ ỉ ợ ụ ứ ụ ể ỹán nhân dân t nh B đã xét x ông A đúng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u này th hi nỉ ử ị ủ ậ ề ể ệA. công dân bình đ ng v quy n và trách nhi m pháp lí.ẳ ề ề ệB. công dân bình đ ng v trách nhi m pháp lí.ẳ ề ệC. công dân bình đ ng v quy n và nghĩa v .ẳ ề ề ụD. công dân bình đ ng v m i m t tr c pháp lu t.ẳ ề ọ ặ ướ ậCâu 96. Nhà n c đã ban hành Lu t B o v môi tr ng đô th , khu dân c , trong ho t đ ng s n xu t kinh ướ ậ ả ệ ườ ở ị ư ạ ộ ả ấdoanh. Đi u này th hi n, pháp lu t b t ngu n t đâu ?ề ể ệ ậ ắ ồ ừA . T cu c s ng đô th .ừ ộ ố ở ịB . T ho t đ ng s n xu t kinh doanh.ừ ạ ộ ả ấC . T th c ti n đ i s ng xã h i.ừ ự ễ ờ ố ộD . T yêu c u b o v môi tr ng.ừ ầ ả ệ ườCâu 97. Vi c c ng đi m u tiên trong tuy n sinh đ i h c, cao đ ng cho h c sinh là ng i dân t c thi u s đã th ệ ộ ể ư ể ạ ọ ẳ ọ ườ ộ ể ố ểhi n quy n bình đ ng vệ ề ẳ ềA. đi u ki n chăm sóc v th ch t.ề ệ ề ể ấ B. đi u ki n h ng th các giá tr văn hóa.ề ệ ưở ụ ịC. đi u ki n h c t p không h n ch .ề ệ ọ ậ ạ ế D. đi u ki n tham gia các ho t đ ng văn hóa.ề ệ ạ ộCâu 98. Công dân góp ý vào d th o Lu t Bi u tình. Đây là th hi n quy n:ự ả ậ ể ể ệ ềA. b o đ m bí m t th tín, đi n tho i, đi n tín.ả ả ậ ư ệ ạ ệ B. b t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ở thuvienhoclieu .com Trang 47thuvienhoclieu .comC. t do ngôn lu n.ự ậ D. b t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ểCâu 99. Quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng s c kh e, danh d , nhân ph m c a công dân là lo i quy n ề ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏ ự ẩ ủ ạ ềg n v iắ ớA. t do c a công dân.ự ủ B. nghĩa v c a công dân.ụ ủ C. l i ích c a công dân.ợ ủ D. nhu c u c a công dân.ầ ủCâu 100. Ý ki n nào sau đây là ế sai khi nói v quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân?ề ề ấ ả ạ ề ể ủA. Ch nh ng ng i có th m quy n và đ c pháp lu t cho phép m i đ c quy n b t ng i.ỉ ữ ườ ẩ ề ượ ậ ớ ượ ề ắ ườB. Khi c n thi t công an có quy n b t ng i.ầ ế ề ắ ườC. Trong tr ng h p c n thi t có th b t và giam gi ng i nh ng ph i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ầ ế ể ắ ữ ườ ư ả ị ủ ậD. T ti n b t và giam gi ng i là hành vi trái pháp lu t.ự ệ ắ ữ ườ ậCâu 101. A và B yêu nhau nh ng gia đình B ph n đ i k ch li t. B m B đã b t và giam cô l i đ n khi nào đ ng ý ư ả ố ị ệ ố ẹ ắ ạ ế ồlà không yêu và không có quan h gì v i A n a m i th cô ra. Hành vi giam B c a b m B đã xâm ph m quy n ệ ớ ữ ớ ả ủ ố ẹ ạ ềnào c a công dân?ủA. B t kh xâm ph m v thân th c a công dân.ấ ả ạ ề ể ủB. Quy n t do ngôn lu n.ề ự ậC. Đ c pháp lu t b o h v danh d và nhân ph m c a công dân.ượ ậ ả ộ ề ự ẩ ủD. Quy n đ c b o đ m an toàn và bí m t th tín, đi n tho i, đi n tín.ề ượ ả ả ậ ư ệ ạ ệCâu 102. Công ty H buôn bán thu c b gan gi , cho vào thu c quá li u l ng ch t c m trong d c li u theo quy ố ổ ả ố ề ượ ấ ấ ượ ệđ nh c a B Y t . Hành vi công ty H xâm ph m t i quy nị ủ ộ ế ạ ớ ềA. đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e.ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏB. b t kh xâm ph m v ch c a công dân.ấ ả ạ ề ỗ ở ủC. b t kh xâm ph m v thân th c a công dân.ấ ả ạ ề ể ủ D. đ c pháp lu t b o h v danh d , nhân ph m.ượ ậ ả ộ ề ự ẩCâu 103. Nghi ng anh A có d u hi u vi ph m pháp lu t Hình s , nên anh H đã âm th m l y đi n tho i, ki m tra ờ ấ ệ ạ ậ ự ầ ấ ệ ạ ểemail c a anh ủ A. Tr ng Công an thành ph T đã có l nh yêu c u ki m tra email, đi n tho i anh A đ ph c v ưở ố ệ ầ ể ệ ạ ể ụ ụđi u tra, đ ng chí công an M đã có gi y tri u t p và ki m tra anh ề ồ ấ ệ ậ ể A. Ai trong đây đã xâm ph m quy n đ c pháp ạ ề ượlu t b o h v an toàn th tín, đi n tín?ậ ả ộ ề ư ệA. Tr ng công an thành ph T.ưở ố B. Anh H.C. Công an M. D. Công an M và anh H.Câu 104. M t trong các n i dung quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i là quy n c a công dânộ ộ ề ả ướ ộ ề ủA. th o lu n vào các công vi c chung c a đ t n c.ả ậ ệ ủ ấ ướ B. phê phán c quan nhà n c trên Facebook.ơ ướ C. gi gìn an ninh, tr t t xã h i.ữ ậ ự ộ thuvienhoclieu .com Trang 48thuvienhoclieu .com D. xây d ng văn b n pháp lu t v chính tr , kinh tự ả ậ ề ị ếCâu 105. Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i là quy n c aề ả ướ ộ ề ủA. công dân t đ 18 tu i tr lên.ừ ủ ổ ở B. công dân t đ 20 tu i tr lên.ừ ủ ổ ởC. cán b , công ch c nhà n c.ộ ứ ướ D. m i công dân.ọCâu 106. Đi m khác bi t rõ nh t gi a quy n khi u n i và quy n t cáo làể ệ ấ ữ ề ế ạ ề ốA. ph m vi áp d ng quy n khi u n i, t cáo.ạ ụ ề ế ạ ố B. m c đích c a quy n.ụ ủ ềC. đ i t ng gi i quy t đ n khi u n i, t cáo.ố ượ ả ế ơ ế ạ ố D. đ i t ng s d ng quy n.ố ượ ử ụ ềCâu 107. Nhân dân xã L bi u quy t công khai quy t đ nh vi c xây d ng nhà văn hóa xã v i s đóng góp c a các ể ế ế ị ệ ự ớ ự ủh gia đình. Vi c làm này là bi u hi n quy n nào d i đây c a công dân?ộ ệ ể ệ ề ướ ủA. Quy n t do bày t ý ki n, nguy n v ng.ề ừ ỏ ế ệ ọ B. Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i.ề ả ướ ộC. Quy n công khai, minh b ch.ề ạ D. Quy n t do ngôn lu n.ề ự ậCâu 108. Khi cho r ng quy t đ nh k lu t ch D v i hình th c bu c thôi vi c là sai, ch D làm đ n khi u n i quy t ằ ế ị ỉ ậ ị ớ ứ ộ ệ ị ơ ế ạ ếđ nh này. Ch D c n g i đ n khi u n i đ nị ị ầ ử ơ ế ạ ếA. Giám đ c công ty.ố B. C quan c p trên c a công ty.ơ ấ ủC. C quan công an.ơ D. T ch c Đ ng c a công ty.ổ ứ ả ủCâu 109. Vi c ph c p giáo d c ti u h c là bi u hi n quy nệ ổ ậ ụ ể ọ ể ệ ềA. t do c a công dân.ự ủ B. phát tri n c a công dân.ể ủC. h c t p c a công dân.ọ ậ ủ D. sáng t o c a công dân.ạ ủCâu 110. Công dân không th c hi n quy n sáng t o trong tr ng h p nào sau đây ?ự ệ ề ạ ườ ợA. L a ch n tr ng mĩ thu t.ự ọ ườ ậ B. Nghiên c u khoa h c, công ngh .ứ ọ ệC. Đ a ra phát minh, sáng ch .ư ế D. H p lí hóa dây truy n s n xu t.ợ ề ả ấCâu 111. An đ đ i h c nh ng b An không cho đi h c vì cho r ng con gái không c n ph i h c nhi u. Nh v y, ỗ ạ ọ ư ố ọ ằ ầ ả ọ ề ư ậb An đã vi ph m n i dung nào trong quy n h c t p c a công dân?ố ạ ộ ề ọ ậ ủA. Có th h c b ng nhi u hình th c.ể ọ ằ ề ứ B. Có quy n h c b t c ngành ngh nào.ề ọ ấ ứ ềC. Có quy n h c t th p đ n cao.ề ọ ừ ấ ế D. Quy n h c t p không h n ch c a công dân.ề ọ ậ ạ ế ủCâu 112. Sau khi t t nghi p trung h c ph thông, A thi đ và h c Đ i h c ố ệ ọ ổ ỗ ọ ạ ọ B. Trong th i gian này, A h c thêm văn ờ ọb ng 2 t i Đ i h c X. Nh v y, A đã th c hi n n i dung nào trong quy n h c t p c a công dân?ằ ạ ạ ọ ư ậ ự ệ ộ ề ọ ậ ủA. H c không h n ch .ọ ạ ế B. H c b t c ngh nào.ọ ấ ứ ề C. H c b t c ngành nào.ọ ấ ứ D. H c su t đ i.ọ ố ờCâu 113. Công dân nam d i bao nhiêu tu i tr xu ng ướ ổ ở ố không ph iả đăng kí nghĩa v quân s ?ụ ựA. D i 19 tu i.ướ ổ B. D i 20 tu i.ướ ổ C. D i 18 tu i.ướ ổ D. D i 17 tu i.ướ ổCâu 114. Trong n n kinh t hàng hóa khái ni m c u đ c g i t t cho c m t nào?ề ế ệ ầ ượ ọ ắ ụ ừA. Nhu c u tiêu dùng hàng hóaầ B. Nhu c u c a ng i tiêu dùng.ầ ủ ườC. Nhu c u có kh năng thanh toán.ầ ả D. Nhu c u c a m i ng i.ầ ủ ọ ườ thuvienhoclieu .com Trang 49thuvienhoclieu .comCâu 115. Đ i t ng lao đ ng và t li u lao đ ng k t h p l i thành ố ượ ộ ư ệ ộ ế ợ ạA. ph ng th c s n xu t.ươ ứ ả ấ B. quá trình s n xu t.ả ấ C. l c l ng s n xu t.ự ượ ả ấ D. t li u s n xu t.ư ệ ả ấCâu 116. Anh Đ i mu n bán xe ô tô, anh không bàn v i v vì cho r ng xe anh mua, còn v thì nhà n i tr không ạ ố ớ ợ ằ ợ ở ộ ợbi t gì v xe và giá c , theo em anh Đ i đã vi ph m n i dungế ề ả ạ ạ ộA . Bình đ ng trong quan h nhân thânẳ ệ B . Bình đ ng trong kinh doanh.ẳC . Bình đ ng trong lao đ ng.ẳ ộ D . Bình đ ng trong quan h tài s nẳ ệ ảCâu 117. Theo yêu c u c a quy lu t giá tr , nguyên t c ngang giá có nghĩa là hàng hóa A và hàng hóa B ngang nhau ầ ủ ậ ị ắv ?ềA. s c c nh tranh trên th tr ng.ứ ạ ị ườB. giá c .ảC. giá tr trao đ i.ị ổD. th i gian lao đ ng xã h i c n thi t đ s n xu t hàng hóa A và hàng hóa ờ ộ ộ ầ ế ể ả ấ B.Câu 118. Đ giành đ c các đi u ki n thu n l i, tránh đ c nh ng r i ro, b t l i trong s n xu t và l u thông ể ượ ề ệ ậ ợ ượ ữ ủ ấ ợ ả ấ ưhàng hóa, t t y u các nhà s n xu t ph iấ ế ả ấ ảA. h giá thành s n ph m xu ng.ạ ả ẩ ố B. c nh tranh v i nhau.ạ ớC. thu h p quy mô s n xu t.ẹ ả ấ D. tăng quy mô s n xu t.ả ấCâu 119: B c xúc v vi c anh H t ý rút toàn b ti n ti t ki m c a hai v ch ng đ cá đ bóng đá, ch M v anh ứ ề ệ ự ộ ề ế ệ ủ ợ ồ ể ộ ị ợb đi kh i nhà. ỏ ỏ Th ng cháu n i m i hai tu i th ng xuyên khóc đêm vì nh m , bà ươ ộ ớ ổ ườ ớ ẹ S m anh H g i đi n xúc ẹ ọ ệph m thông gia, đ ng th i ép con trai b v . Khi ạ ồ ờ ỏ ợ chi M nh n quy t đ nh li hôn, ông G b ch đ n nhà bà ậ ế ị ố ị ế S gây r i ốnên b ch ị ị Y con gái bà đu i v . Nh ng ai d i đây đã vi ph m n i dung quy n bình đ ng trong hôn nhân và gia ổ ề ữ ướ ạ ộ ề ẳđình?A. Anh H, ch M và ông ị G. B . Chi M, bà S, ông G và ch Y.ịC. Anh H, ch M và bà ị S. D . Anh H, ch M, bà ị S và ông G.Câu 120: Do có mâu thu n t vi c thanh toán ti n thuê nhà gi a Công ty TNHH c a ông K và bà ẫ ừ ệ ề ữ ủ Y là ch nhà, bà ủY đã g i hai con ọ trai là M và N đ n hành hung ông K, làm ông b tr n th ong. ế ị ấ ư ông K v i vàng g i t b o v c a ộ ọ ổ ả ệ ủcông ty đ n và kh ng ch hành vi c a các con bà Y, ti p t c dùng vũ l c ép M và N đ n nhà kho c a công ty g n ế ố ế ủ ế ụ ự ế ủ ầđó và giam h s t g n 8 ti ng đ ng h , cho đ n khi có l c l ng ch c năng đ n gi i quy t m i th ra. V y ai làọ ụố ầ ế ồ ồ ế ự ượ ứ ế ả ế ớ ả ậng i đã xâm ph m đ n quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân?ườ ạ ế ề ấ ả ạ ề ể ủA . Bà Y, M, N. B . M, N và b o v .ả ệC . Ông K và b o v .ả ệ D . Ông K, bà Y, M, N và b o v .ả ệ----------------H t--------------ếĐÁP ÁN Đ Ề81. B 82. B 83. A 84. A 85. D 86. A 87. B 88. C 89. C 90. B91. A 92. A 93. B 94. D 95. B 96. C 97. C 98. C 99. A 100. B thuvienhoclieu .com Trang 50thuvienhoclieu .com101. A 102. A 103. B 104. A 105. D 106. B 107. B 108. A 109. C 110. A111. D 112. A 113. D 114. C 115. D 116. C 117. D 118. B 119. C 120. CH NG D N GI I CHI TI TƯỚ Ẫ Ả ẾCâu Đáp án H ng d n gi iướ ẫ ả Ghi chú81 B Đáp án BCông ty X đã b trí nhi u lao đ ng n vào làm các công vi c n ng ố ề ộ ữ ệ ặnh c, nguy hi m và đ c h i. Trong tr ng h p này, công ty X đã vi ọ ể ộ ạ ườ ợph mạ quy n bình đ ng gi a lao đ ng nam và lao đ ng n .ề ẳ ữ ộ ộ ữ GDCD 12-Bài 4 trang 3682 B Ch n đáp án BọTính quy ph m ph bi n c a pháp lu t là nh ng quy t c x s ạ ổ ế ủ ậ ữ ắ ử ựchung, đ c áp d ng nhi u l n, nhi u n i, đ i v i t t c m i ượ ụ ề ầ ở ề ơ ố ớ ấ ả ọng i, trong m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i. Đi u này th hi n giáườ ọ ự ủ ờ ố ộ ề ể ệtr công b ng, bình đ ng c a pháp lu t. Nh vây, Lu t Giao thông ị ằ ẳ ủ ậ ư ậđ ng b quy đ nh t t c ng i tham gia giao thông ph i ch p hành ườ ộ ị ấ ả ườ ả ấch d n c a đèn tín hi u giao thông, là bi u hi n tính quy ph m ph ỉ ẫ ủ ệ ể ệ ạ ổbi n c a pháp lu t.ế ủ ậ GDCD 12-Bài 1 trang 583 A Đáp án AS d ng pháp lu t là cá nhân, t ch c s d ng đúng đ n các quy n ử ụ ậ ổ ứ ử ụ ắ ềc a mình, làm nh ng gì mà pháp lu t cho phép làmủ ữ ậ GDCD 12-Bài 2 trang 1784 A đáp án ATheo SGK Giáo d c công dân 12, s d ng pháp lu t là các cá nhân, tụ ử ụ ậ ổch c s d ng đúng đ n các quy n c a mình, làm nh ng gì mà pháp ứ ử ụ ắ ề ủ ữlu t cho phép làm.ậ GDCD 12-Bài 2 trang 1785 D Trong tr ng h p này, ng i không vi ph m quy n bình đ ng trong ườ ợ ườ ạ ề ẳkinh doanh là anh A GDCD 12-Bài 4 trang 3886 A M t trong các n i dung quy n bình đ ng gi a các dân t c là, các dânộ ộ ề ẳ ữ ột c sinh s ng trên lãnh th Vi t Nam đ u có đ i bi u c a mình trongộ ố ổ ệ ề ạ ể ủh th ng c quan nhà n c.ệ ố ơ ướ GDCD 12-Bài 5 trang 4687 B đáp án BTheo Đi u 21 Ngh đ nh s 171/2013/NĐ-CP c a Chính ph : ph t ề ị ị ố ủ ủ ạ GDCD 12-Bài 2 trang 23,24 thuvienhoclieu .com Trang 51thuvienhoclieu .comc nh cáoả ng i t đ 14 tu i đ n d i 16 tu i đi u khi n mô tô, xe ườ ừ ủ ổ ế ướ ổ ề ểg n máy k c xe máy đi n vi ph m quy đ nh trong lĩnh v c giao ắ ể ả ệ ạ ị ựthông đ ng b .ườ ộ88 C đáp án CTuân th pháp lu t là vi c các cá nhân t ch c không làm nh ng vi củ ậ ệ ổ ứ ữ ệmà pháp lu t c m. Vi c làm c a B là th c hi n hình th c tuân th ậ ấ ệ ủ ự ệ ứ ủpháp lu t.ậ GDCD 12-Bài 2 trang 1789 C đáp án CVi ph m dân s là hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t i các quan ạ ự ạ ậ ạ ớh tài s n (quan h s h u, quan h h p đ ng...) và quan h nhân ệ ả ệ ở ữ ệ ợ ồ ệthân. Theo Đi u 272, 273 B Lu t Dân s quy đ nh trách nhi m c a ề ộ ậ ự ị ệ ủng i xây d ng công trình làm nh h ng đ n công trình c a ng i ườ ự ả ưở ế ủ ườkhác. GDCD 12-Bài 2 trang 2290 B đáp án Bng i t đ 16 tu i tr lên ph i ch u trách nhi m hình s v m i t i ườ ừ ủ ổ ở ả ị ệ ự ề ọ ộph m. K đã 16 tu i nên K đã đ tu i ch u trách nhi m pháp lí v i m iạ ổ ủ ổ ị ệ ớ ọt i ph m, dù đó là t i ph m m c đ nào.ộ ạ ộ ạ ở ứ ộ GDCD 12-Bài 2 trang 2291 A đáp án AKhi công dân vi ph m pháp lu t v i tính ch t và m c đ vi ph m ạ ậ ớ ấ ứ ộ ạnh nhau, trong m t hoàn c nh nh nhau thì đ u ph i ư ộ ả ư ề ả ch u trách ịnhi m pháp lí nh nhau,ệ ư không phân bi t đ i x .ệ ố ử GDCD 12-Bài 3 trang 2892 A đáp án AQuy n và nghĩa v c a công dân không phân bi t dân t c, tôn giáo, ề ụ ủ ệ ộgi i tính, thành ph n và đ a v xã h i. Nh v y, m i ph ng ti n ớ ầ ị ị ộ ư ậ ọ ươ ệtham gia giao thông đ u ph i ch p hành Lu t Giao thông đ ng b ề ả ấ ậ ườ ộdù đó là ph ng ti n c a lãnh đ o c p cao hay c a ng i dân. Đi u ươ ệ ủ ạ ấ ủ ườ ềnày th hi n công dân bình đ ng v quy n và nghĩa v .ể ệ ẳ ề ề ụ GDCD 12-Bài 3 trang 2893 B đáp án BBình đ ng gi a v và ch ng là v , ch ng bình đ ng v i nhau, có ẳ ữ ợ ồ ợ ồ ẳ ớquy n và nghĩa v ngang nhau v m i m t trong gia đình.ề ụ ề ọ ặ GDCD 12-Bài 4 trang 3394 D đáp án D GDCD 12-Bài thuvienhoclieu .com Trang 52thuvienhoclieu .comCông dân dù đ a v nào, làm b t c ngh gì khi vi ph m pháp lu t ở ị ị ấ ứ ề ạ ậđ u ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t. Nhà ề ả ị ệ ị ủ ận c là c quan đ m b o vi c th c hi n pháp lu t, s d ng pháp ướ ơ ả ả ệ ự ệ ậ ử ụlu t đ đ m b o nh ng quy n l i h p pháp cho công dân, vì v y đáp ậ ể ả ả ữ ề ợ ợ ậán chính xác nh t là: ấ nhà n c đ m b o quy n bình đ ng c a ướ ả ả ề ẳ ủcông dân tr c pháp lu t.ướ ậ 3 trang 2895 B đáp án BCông dân dù đ a v nào, làm b t c ngh gì khi vi ph m pháp lu t ở ị ị ấ ứ ề ạ ậđ u ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u ề ả ị ệ ị ủ ậ ềnày th hi n công dân bình đ ng v trách nhi m pháp lí.ể ệ ẳ ề ệ GDCD 12-Bài 3 trang 2896 C Nhà n c đã ban hành Lu t B o v môi tr ng đô th , khu dân c ,ướ ậ ả ệ ườ ở ị ưtrong ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Đi u này th hi n, pháp lu t ạ ộ ả ấ ề ể ệ ậb t ngu n :T th c ti n đ i s ng xã h i.ắ ồ ừ ự ễ ờ ố ộ GDCD 12-Bài 1 trang 897 C Ch n đáp án CọQuy n và nghĩa v công dân không b phân bi t b i dân t c, gi i tính,ề ụ ị ệ ở ộ ớtôn giáo, giàu, nghèo, thành ph n, đ a v xã h i. H c sinh là ng i dânầ ị ị ộ ọ ườt c thi u s đi u ki n h c t p kém h n h c sinh khu v c khác nên ộ ể ố ề ệ ọ ậ ơ ọ ở ực n đ c c ng đi m u tiên đ đ m b o quy n bình đ ng gi a các ầ ượ ộ ể ư ể ả ả ề ẳ ữvùng mi n. Đi u này th hi n quy n bình đ ng v đi u ki n h c t pề ề ể ệ ề ẳ ề ề ệ ọ ậkhông h n ch .ạ ế GDCD 12-Bài 5 trang 4798 C đáp án CCông dân có quy n t do ngôn lu n nghĩa là: Công dân có quy n t ề ự ậ ề ựdo phát bi u ý ki n, bày t quan đi m c a mình v các v n đ chính ể ế ỏ ể ủ ề ấ ềtr , kinh t , văn hóa, xã h i c a đ t n c. V y, vi c công dân góp ý ị ế ộ ủ ấ ướ ậ ệvào d th o Lu t Bi u tình là th hi n quy n t do ngôn lu nự ả ậ ể ể ệ ề ự ậ GDCD 12-Bài 6 trang 6099 A Ch n đáp án AọQuy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng s c kh e, danh d , nhânề ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏ ựph m c a công dân là lo i quy n ẩ ủ ạ ề g n v i t do cá nhân c a công ắ ớ ự ủdân , đ c ghi nh n t i Đi u 71 Hi n pháp năm 1992 và đ c quy ượ ậ ạ ề ế ượđ nh thành m t nguyên t c trong B lu t T t ng Hình s n c ta.ị ộ ắ ộ ậ ố ụ ự ướ GDCD 12-Bài 6 trang 56100 B Công dân có quy n b t kh xâm ph m v thân th có nghĩa là, khôngề ấ ả ạ ề ểai b b t, n u không có quy t đ nh c a Tòa án, quy t đ nh ho c phê ị ắ ế ế ị ủ ế ị ặchu n c a Vi n Ki m sát, tr tr ng h p ph m t i qu tang. V y ẩ ủ ệ ể ừ ườ ợ ạ ộ ả ậkhi c n thi t công an có quy n b t ng iầ ế ề ắ ườ là ý ki n sai.ế GDCD 12-Bài 6 trang 55101 A Công dân có quy n b t kh xâm ph m v thân th có nghĩa là, khôngề ấ ả ạ ề ểai b b t, n u không có quy t đ nh c a Tòa án, quy t đ nh ho c phê ị ắ ế ế ị ủ ế ị ặ GDCD 12-Bài thuvienhoclieu .com Trang 53thuvienhoclieu .comchu n c a Vi n Ki m sát, tr tr ng h p ph m t i qu tang. Nh ẩ ủ ệ ể ừ ườ ợ ạ ộ ả ưv y, vi c làm c a b m B đã xâm ph m quy n này.ậ ệ ủ ố ẹ ạ ề 6 trang 55102 A Công dân có quy n đ c đ m b o an toàn v tính m ng, s c kh e, ề ượ ả ả ề ạ ứ ỏkhông ai đ c xâm ph m v tính m ng và s c kh e c a ng i khác. ượ ạ ề ạ ứ ỏ ủ ườTrong tr ng h p này, công ty H không đánh ng i, cũng không gi t ườ ợ ườ ếng i. Tuy nhiên, hành vi làm gi thu c b gan, cho vào quá li u ườ ả ố ổ ềl ng ch t c m theo quy đ nh c a Y t . Đi u này, liên quan tr c ti pượ ấ ấ ị ủ ế ề ự ếđ n s c kh e ng i tiêu dùng. Vì v y, hành vi này c a ế ứ ỏ ườ ậ ủ công ty H là đã vi ph m đ n quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s cạ ế ề ượ ậ ả ộ ề ạ ứkh e.ỏ GDCD 12-Bài 6 trang 56103 B Không ai đ c t ti n bóc m , thu gi , tiêu h y th , đi n tín c a ượ ự ệ ở ữ ủ ư ệ ủng i khác. Quy n đ c đ m b o an toàn th tín, đi n tín là quy n ườ ề ượ ả ả ư ệ ềc b n c a m i công dân, không ai đ c phép xâm ph m. Ch nh ng ơ ả ủ ọ ượ ạ ỉ ữtr ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t m i có quy n ki mườ ợ ầ ế ị ủ ậ ớ ề ểsoát th . Trong tr ng h p này, anh M đã có gi y tri u t p và ki m ư ườ ợ ấ ệ ậ ểtra anh A, Tr ng Công an thành ph T đã có l nh yêu c u ki m tra, ưở ố ệ ầ ểanh H không ph i ng i có th m quy n pháp lý cũng không đ c s ả ườ ẩ ề ượ ựđ ng ý c a anh ồ ủ A. Vì v y, trong tình hu ng này, anậ ố h H đã vi ph m ạquy n đ c pháp lu t đ m b o v an toàn th tín, đi n tín.ề ượ ậ ả ả ề ư ệ GDCD 12-Bài 6 trang 60104 A Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i là quy n c a công dân ề ả ướ ộ ề ủtham gia th o lu n vào các công vi c chung c a đ t n c trong t t ả ậ ệ ủ ấ ướ ấc các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, trong ph m vi c n c và trong ả ự ủ ờ ố ộ ạ ả ướt ng đ a ph ng; quy n ki n ngh v i các c quan nhà n c v xây ừ ị ươ ề ế ị ớ ơ ướ ềd ng b máy nhà n c và xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i.ự ộ ướ ự ể ế ộ GDCD 12-Bài 7 trang 73105 D Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i là quy n c a ề ả ướ ộ ề ủ công dân tham gia th o lu n vào các công vi c chung c a đ t n c trong t t ả ậ ệ ủ ấ ướ ấc các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, trong ph m vi c n c và trong ả ự ủ ờ ố ộ ạ ả ướt ng đ a ph ng.ừ ị ươ GDCD 12-Bài 7 trang 73106 B M c đích c a quy n khi u n i là nh m khôi ph c quy n và l i ích ụ ủ ề ế ạ ằ ụ ề ợh p pháp c a ng i khi u n i đã b xâm h i. M c đích c a t cáo là ợ ủ ườ ế ạ ị ạ ụ ủ ốnh m phát hi n, ngăn ch n các vi c làm trái pháp lu t, xâm h i đ n ằ ệ ặ ệ ậ ạ ếl i ích c a Nhà n c, t ch c và công dân. Nh v y, đi m khác bi t ợ ủ ướ ổ ứ ư ậ ể ệrõ nh t gi a quy n khi u n i và quy n t cáo là m c đích c a ấ ữ ề ế ạ ề ố ụ ủquy n.ề GDCD 12-Bài 7 trang 75107 B Ch n đáp án BọQuy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i là quy n c a công dân ề ả ướ ộ ề ủtham gia th o lu n vào các công vi c chung c a đ t n c trong t t ả ậ ệ ủ ấ ướ ấc các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, trong ph m vi c n c và trong ả ự ủ ờ ố ộ ạ ả ướt ng đ a ph ng; quy n ki n ngh v i các c quan nhà n c v xây ừ ị ươ ề ế ị ớ ơ ướ ề GDCD 12-Bài 7 trang 75 thuvienhoclieu .com Trang 54thuvienhoclieu .comd ng b máy nhà n c và xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i. Nh ự ộ ướ ự ể ế ộ ưv y, trong tr ng h p này, công dân đã th c hi n quy n tham gia ậ ườ ợ ự ệ ềqu n lí nhà n c và xã h i.ả ướ ộ108 A Ng i có th m quy n gi i quy t khi u n i là c quan, t ch c, cá ườ ẩ ề ả ế ế ạ ơ ổ ứnhân có th m quy n gi i quy t khi u n i theo quy đ nh c a Lu t ẩ ề ả ế ế ạ ị ủ ậKhi u n i, đó là: ng i đ ng đ u c quan hành chính có quy t đ nh, ế ạ ườ ứ ầ ơ ế ịhành vi hành chính b khi u n i (có th là quy t đ nh, hành vi hành ị ế ạ ể ế ịchính c a ng i đ ng đ u ho c c a cán b , công ch c do ng i đó ủ ườ ứ ầ ặ ủ ộ ứ ườqu n lí). Nh v y, trong tr ng h p này, ch D nên khi u n i đ n ả ư ậ ườ ợ ị ế ạ ếGiám đ c công ti.ố GDCD 12-Bài 7 trang 75109 C Vi c ph c p giáo d c ti u h c t c là t o đi u ki n cho m i công ệ ổ ấ ụ ể ọ ứ ạ ề ệ ọdân h c t p t th p đ n cao. Đi u này là bi u hi n quy n h c t p ọ ậ ừ ấ ế ề ể ệ ề ọ ậc a công dân.ủ GDCD 12-Bài 8 trang 84110 ACông dân không th c hi n quy n sáng t o trong tr ng h p:ự ệ ề ạ ườ ợL a ch n tr ng mĩ thu t.ự ọ ườ ậ GDCD 12-Bài 8 trang 85111 D Ch n đáp án DọH c t p là m t trong nh ng quy n c b n c a con ng i, c a công ọ ậ ộ ữ ề ơ ả ủ ườ ủdân, theo đó, M i công dân có quy n h c không h n ch ; có th h c ọ ề ọ ạ ế ể ọb t c ngành ngh nào phù h p; có quy n h c th ng xuyên, h c ấ ứ ề ợ ề ọ ườ ọsu t đ i. Nh v y, b An đã vi ph m n i dung m i công dân đ u có ố ờ ư ậ ố ạ ộ ọ ềquy n h c không h n ch trong quy n h c t p c a công dân.ề ọ ạ ế ề ọ ậ ủ GDCD 12-Bài 8 trang 84112 A M i công dân có quy n h c không h n ch , T Ti u h c, đ n Trung ọ ề ọ ạ ế ừ ể ọ ếh c, Đ i h c và Sau Đ i h c. Vi c A sau khi t t nghi p trung h c đã ọ ạ ọ ạ ọ ệ ố ệ ọh c lên Đ i h c là th c hi n quy n h c không h n ch .ọ ạ ọ ự ệ ề ọ ạ ế GDCD 12-Bài 8 trang 84113 D Theo Kho n 1 Đi u 12 Lu t Nghĩa v quân s quy đ nh v đ i ả ề ậ ụ ự ị ề ốt ng đăng kí nghĩa v quân s là "Công dân nam đ 17 tu i tr lên".ượ ụ ự ủ ổ ởNh v y, công dân nam d i 17 tu i tr xu ng không ph i đăng kí ư ậ ướ ổ ở ố ảnghĩa v quân s .ụ ự114 C S n xu t c a c i v t ch t có vai trò:ả ấ ủ ả ậ ấ- Quy t đ nh m i ho t đ ng c a xã h i.ế ị ọ ạ ộ ủ ộ- Là c s t n t i xã h i.ơ ở ồ ạ ộCho nên đáp án đúng là A- vai trò c a s n xu t c a c i v t ch tủ ả ấ ủ ả ậ ấ GDCD 11-Bài 1 trang 5115 D Theo SGK GDCD trang 8 thì t li u s n xu t là s k t h p gi a đ i ư ệ ả ấ ự ế ợ ữ ốt ng lao đ ng và t li u lao đ ng. V y đáp án đúng là t li u s n ượ ộ ư ệ ộ ậ ư ệ ả GDCD 11-Bài thuvienhoclieu .com Trang 55thuvienhoclieu .comxu t.ấ 1 trang 8116 C Trong n n kinh t th tr ng hi n đ i vi c trao đ i hàng hóa, d ch về ế ị ườ ệ ạ ệ ổ ị ụs di n ra m t cách linh ho t thông qua các hình th c môi gi i, trung ẽ ễ ộ ạ ứ ớgian, qu ng cáo, ti p th …V y đáp án đúng là m t cách linh ho t.ả ế ị ậ ộ ạ GDCD 11-Bài 2 trang 24117 D Theo yêu c u c a quy lu t giá tr , nguyên t c ngang giá có nghĩa là ầ ủ ậ ị ắhàng hóa A và hàng hóa B ngang nhau về th i gian lao đ ng xã h i ờ ộ ộc n thi t đ s n xu t hàng hóa A và hàng hóa ầ ế ể ả ấ B. GDCD 11-Bài 2 trang 15118 B Đ giành l y các đi u ki n thu n l i, tránh đ c nh ng r i ro, b t ể ấ ề ệ ậ ợ ượ ữ ủ ấl i trong s n xu t và l u thông hàng hóa, t t y u gi a h ợ ả ấ ư ấ ế ữ ọ có s c nhự ạtranh v i nhau.ớ GDCD 11-Bài 4 trang 37119 C- V n d ng n i dungậ ụ ộ quy n bình đ ng trong trong hôn nhân vàề ẳgia đình thì ng i ườ vi ph m quy n bình đ ng trong trong hônạ ề ẳnhân và gia đình là:+ anh H t ý rút toàn b ti n ti t ki m c a hai v ch ng đ cáự ộ ề ế ệ ủ ợ ồ ểđ bóng đá ộ+ ch M v anh b đi kh i nhà đi và không có trách nhi m đ nị ợ ỏ ỏ ệ ếvi c chăm sóc con nhệ ỏ+ Bà S ép con trai b v .ỏ ợV y anh H, ch M và bà ậ ị S. vi ph m n i dung quy n bình đ ngạ ộ ề ẳtrong kinh doanh GDCD 12-Bài 4 trang 38120 C - V n d ng n i dungậ ụ ộ quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công ề ấ ả ạ ề ể ủdân thì :+ ông K v i vàng g i t b o v c a công ty đ n và kh ng ch hành ộ ọ ổ ả ệ ủ ế ố ếvi c a các con bà Y, ti p t c dùng vũ l c ép M và N đ n nhà kho c a ủ ế ụ ự ế ủcông ty g n đó và giam h s t g n 8 ti ng đ ng h . V y ông K và ầ ọ ụố ầ ế ồ ồ ậb o v có hành vi b t, giam , gi ng i trái pháp lu t. Đây là nh ng ả ệ ắ ữ ườ ậ ữhành vi vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân ạ ề ấ ả ạ ề ể ủ GDCD 12-Bài 6 trang 55Đ 7ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố Ệ thuvienhoclieu .com Trang 56thuvienhoclieu .comThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 81: Công ty s n xu t n c n c m m Y đang kinh doanh có hi u qu thì b báo X đăng tin không đúng sả ấ ướ ướ ắ ệ ả ị ựth t r ng n c m m c a công ty Y có ch a ch t gây h i cho s c kh e ng i tiêu dùng. Trên c s quy đ nh c aậ ằ ướ ắ ủ ứ ấ ạ ứ ỏ ườ ơ ở ị ủpháp lu t, công ty Y đã đ ngh báo X c i chính thông tin sai l ch này. S vi c này cho th y, pháp lu t có vai tròậ ề ị ả ệ ự ệ ấ ậnh th nào đ i v i công dân ?ư ế ố ớA . Pháp lu t b o v m i quy n l i c a công dân.ậ ả ệ ọ ề ợ ủB . Pháp lu t luôn đ ng v phía ng i s n xu t kinh doanh.ậ ứ ề ườ ả ấC . Pháp lu t b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân.ậ ả ệ ề ợ ợ ủD . Pháp lu t b o v m i nhu c u c a công dân.ậ ả ệ ọ ầ ủCâu 8 2: Công dân góp ý khi nhà n c t ch c tr ng c u ý dân là th c hi n quy n nào?ướ ổ ứ ư ầ ự ệ ềA. Tham gia qu n lí Nhà n c và xã h i.ả ướ ộ B. Quy n chính tr c a công dân.ề ị ủC. T do ngôn lu n.ự ậ D. Tham gia vào đ i s ng chính tr , xã h i.ờ ố ị ộCâu 83: M t trong nh ng n i dung c b n c a quy n h c t p là m i công dân đ u đ cộ ữ ộ ơ ả ủ ề ọ ậ ọ ề ượA. h c v t c pọ ượ ấ B. h c su t đ iọ ố ờ C. mi n h c phíễ ọ D. c p h c b ngấ ọ ổCâu 8 4: T r ong s ả n xu t và l u ấ ư t hông hàng hó a , nguyên nh â n d ẫ n đ n ế c nh trạ a nh k h ông xu ấ t phát t ừA. s t n ự ồ t ạ i nh i ề u ch s h u.ủ ở ữ B. n n kinh ề t t nhế ự i ên.C. l ợ i ích kinh t đ i ế ố l p.ậ D. đi ề u ki n ệ s n xuả ấ t kh á c nh a u.Câu 8 5: N i dung nào sau đây thu c nhóm quy n t do c b n c a công dânộ ộ ề ự ơ ả ủA. Quy n khi u n i, t cáoề ế ạ ố B. Quy n t do ngôn lu nề ự ậC. Quy n đ c phát tri nề ượ ể D. Quy n tham gia qu n lí Nhà n c và xã h i.ề ả ướ ộCâu 8 6: M i công dân đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t đ u đ c ng c vào H i đ ng nhân dân các c pọ ủ ề ệ ị ủ ậ ề ượ ứ ử ộ ồ ấlà th hi n bình đ ng vể ệ ẳ ềA. Quy nề B. b n ph nổ ậ C. Nghĩa vụ D. Trách nhi mệCâu 8 7: Anh L không ch p nh n l nh g i nghĩa v quân s nên Ch t ch UBND xã x ph t hành chính đ i v iấ ậ ệ ọ ụ ự ủ ị ử ạ ố ớanh. Vi c làm c a ch t ch UNND xã là bi u hi n c a hình th c th c hi n pháp lu t nào d i đây?ệ ủ ủ ị ể ệ ủ ứ ự ệ ậ ướA. thi hành pháp lu t.ậ B. s d ng pháp lu t.ử ụ ậ C. tuân th pháp lu t.ủ ậ D. áp d ng pháp lu t.ụ ậCâu 8 8: M t trong nh ng d u hi u đ xác nh n hành vi vi ph m pháp lu tộ ữ ấ ệ ể ậ ạ ậA. ph i có năng l c trách nhi m pháp lýả ự ệ B. c n b o m t lý l ch cá nhânầ ả ậ ịC. ph i c ý th c hi n hành vi trái pháp lu tả ố ự ệ ậ D. c n ch đ ng đăng ký nhân kh uầ ủ ộ ẩCâu 8 9: Ng i có quy n t cáo làườ ề ố thuvienhoclieu .com Trang 57thuvienhoclieu .comA. M i cá nhân, t ch c.ọ ổ ứ B. Cán b , công ch c, viên ch c nhà n c.ộ ứ ứ ướC. Ch có công dân.ỉ D. Ch có nh ng ng i cùng c quan, đ n v .ỉ ữ ườ ơ ơ ịCâu 9 0: Trong nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m khi có đ đi u ki n theo quy đ nh pháp lu t m i doanhữ ề ậ ấ ủ ề ệ ị ậ ọnghi p đ u có quy n:ệ ề ềA. mi n gi m thuễ ả ế B. t ch đăng ký kinh doanhự ủC. kinh doanh không c n đăng kýầ D. t ch ti n hành kinh doanhự ủ ếCâu 9 1: Vi c nhà n c th c hi n phun thu c sát khu n ch ng các d ch Covid 19 đó là th hi n nhà n c quanệ ướ ự ệ ố ẩ ố ổ ị ể ệ ướtâm đ nếA. chăm sóc s c kh e cho nhân dânứ ỏ B. phát huy quy n c a con ng iề ủ ườC. v sinh môi tr ngệ ườ D. phát tri n đ t n cể ấ ướCâu 9 2: B t ng i trong tr ng h p kh n c p đ c ti n hành khi có căn c cho r ng ng i đóắ ườ ườ ợ ẩ ấ ượ ế ứ ằ ườA. đang lên k ho ch th c hi n t i ph mế ạ ự ệ ộ ạB. đang chu n b th c hi n t i ph m r t nghiêm tr ngẩ ị ự ệ ộ ạ ấ ọC. đang có ý đ nh ph m t iị ạ ộD. đang h p bàn th c hi n t i ph mọ ự ệ ộ ạCâu 9 3: Anh M đi làm xa nhà nên đã yêu c u v mình ph i ngh vi c đ chăm sóc gia đình. Trong tr ng h p trênầ ợ ả ỉ ệ ể ườ ợanh M đã vi ph m quy n bình đ ng gi a v và ch ng trong quan h nào d i đây?ạ ề ẳ ữ ợ ồ ệ ướA. tài s nả B. nhân thân C. thân nhân D. công vi cệCâu 9 4: M tộ trong nh ngữ tác đ ngộ t í c h c cự c aủ quy l u tậ g i á t r ị t r ong s nả xu ấ t và l uư thông h à ng hóa l à kích th í chl cự l ng ượ s n xuả ấ t ph á t tri ể n vàA. duy trì k i nh tế t ự c p.ấ B. t ăng n ă ng s u ấ t lao đ ng.ộC. san b ằ ng m i ọ lợ i nhu n.ậ D. n â ng c a o t l lỉ ệ ạ m ph át .Câu 9 5: Nhân dân thôn X h p bàn và quy t đ nh m c góp ti n c a t ng h dân v xây d ng đi m sinh ho t c ngọ ế ị ứ ề ủ ừ ộ ề ự ể ạ ộđ ng, vi c này cũng đ c lãnh đ o xã ch p thu n và ng h kinh phí. Vi c h p bàn và quy t đ nh c a bà con thônồ ệ ượ ạ ấ ậ ủ ộ ệ ọ ế ị ủX th hi n quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i ph m viể ệ ề ả ướ ộ ở ạA. xã h iộ B. c n cả ướ C. c sơ ở D. trung ngươCâu 9 6: H p đ ng lao đ ng không đ c ký k tợ ồ ộ ượ ếA. vì l i ích c a ng i lao đ ngợ ủ ườ ộ B. gián ti p v i ng i lao đ ngế ớ ườ ộC. tr c ti p v i ng i lao đ ngự ế ớ ườ ộ D. t nguy n và bình đ ng.ự ệ ẳCâu 9 7: M i công dân đ 18 tu i tr lên đ u đ c tham gia b u c , tr các tr ng h p đ c bi t b pháp lu t c mọ ủ ổ ở ề ượ ầ ử ừ ườ ợ ặ ệ ị ậ ấlà n i dung c a nguyên t c b u c nào d i đây ?ộ ủ ắ ầ ử ướA. bình đ ngẳ B. tr c ti pự ế C. b phi u kínỏ ế D. ph thôngổ thuvienhoclieu .com Trang 58thuvienhoclieu .comCâu 9 8: Tr m tr ng tr m y t ph ng X là ch V bí m t m phòng khám t nhân và th ng xuyên s d ng thu cạ ưở ạ ế ườ ị ậ ở ư ườ ử ụ ốkhông rõ ngu n g c đi u tr cho b nh nhân nên b c quan ch c năng x ph t. Ch V đã vi ph m pháp lu t nào sauồ ố ề ị ệ ị ơ ứ ử ạ ị ạ ậđây?A. Dân s và k lu tự ỉ ậ B. Hình s và k lu tự ỉ ậC. Hành chính và k lu tỉ ậ D. Hình s và dân sự ựCâu 9 9: Ch Pị thuê ông M là ch m t công ty in làm b ng đ í h c gi r i dùng b ng kinh doanh thu c tân d c.ủ ộ ằ ạ ọ ả ồ ằ ố ượĐ ng th i, ch P ti p c n v i ông T là lãnhồ ờ ị ế ậ ớ đ o c quan ch c năngạ ơ ứ nh giúp đ mình và lo i h s c ch K cũngờ ỡ ạ ồ ơ ủạ ịđang xin đăng kí kinh doanh thu cố tân d c. Sau khi nh n c a ch P năm m i tri u đ ng, ông T đã lo iượ ậ ủ ị ươ ệ ồ ạ h s h pồ ơ ợl c a ch K và c p gi y phép kinh doanh cho ch P. Nh ng ai d i đây việ ủ ị ấ ấ ị ữ ướ ph m n i dungạ ộ quy nề bình đ ng trongẳkinh doanh?A. Ch P, Ông Mị và ông T. B. Ch P, ông M và ch Kị ịC. Ch P, Ôngị M, ông T và chị K. D. Ch p, ch K và ông Tị ịCâu 10 0: Công dân th c hi n quy n sáng t o trong tr ng h p nào sau đây?ự ệ ề ạ ườ ợA. s d ng ngu n ngân sách qu c giaử ụ ồ ố B. giám sát quy ho ch đô thạ ịC. h p lý hóa s n xu tợ ả ấ D. l a ch n vi c làm phù h p v i kh năng.ự ọ ệ ợ ớ ảCâu 10 1: Do không đ ng tình v i k t qu thi hoa h u, nhà báo X đã đăng lên facebook cá nhân quan đi m c aồ ớ ế ả ậ ể ủmình không đ ng tình v i k t qu thi hoa h u. H n n a ông còn dùng nh ng l i l thô t c đ nói v hoa h u H.ồ ớ ế ả ậ ơ ữ ữ ờ ẽ ụ ể ề ậNhà báo X đã xâm ph m đ n quy n gì c a công dân?ạ ế ề ủA. B t kh xâm ph m v quan h riêng tấ ả ạ ề ệ ư B. quy n t do ngôn lu nề ự ậC. đ c b o h v danh d và nhân ph mượ ả ộ ề ự ẩ D. đ c b o h v đ i s ng tình c mượ ả ộ ề ờ ố ảCâu 10 2: n c ta bao gi cũng có ng i dân t c thi u s đ i di n cho quy n l i c a các dân t c ít ng i thamỞ ướ ờ ườ ộ ể ố ạ ệ ề ợ ủ ộ ườgia làm đ i bi u Qu c h i. Đi u này th hi nạ ể ố ộ ề ể ệA . Bình đ ng gi a các vùng mi n.ẳ ữ ềB . Bình đ ng gi a nhân dân mi n núi và mi n xuôi.ẳ ữ ề ềC . Bình đ ng gi a các dân t c trong lĩnh v c chính tr .ẳ ữ ộ ự ịD . Bình đ ng gi a các thành ph n dân c .ẳ ữ ầ ưCâu 10 3: T r ong s ả n xu t và l u ấ ư t hông hàng hó a , khi cung l ớ n h n c u, ơ ầ c ác c h ủ t h kinh t thể ế ư ờ ngA. thu h p quy mô s n xu t.ẹ ả ấ B. đ ng ồ l o t ạ t ăng giá s ả n ph m.ẩC. mở r ng quy mô ộ s n xuả ấ t. D. đ ng loồ ạ t tuy ể n d ng công nhân.ụCâu 10 4: Ch m t c a hàng kinh doanh là ch U cung c p cho c quan công an v hành vi nh n h i l c a ông S làủ ộ ử ị ấ ơ ề ậ ố ộ ủcán b ch c năng nên b ông S d a thu h i gi y phép kinh doanh. Ch U đã s d ng quy n nào d i đâyộ ứ ị ọ ồ ấ ỉ ử ụ ề ướA. t cáoố B. truy tố C. Khi u ki nế ệ D. khi u n iế ạCâu 10 5: Ch m t c s s n xu t t nhân là anh K b toà án tuyên ph t tù và yêu c u b i th ng thi t h i v t iủ ộ ơ ở ả ấ ư ị ạ ầ ồ ườ ệ ạ ề ộtang tr pháo gây cháy n làm m t ng i t vong. Anh K đã ph i ch u trách nhi m pháp lí nàoữ ổ ộ ườ ử ả ị ệA. K lu t và dân sỉ ậ ự B. Hình s và k lu tự ỉ ậ thuvienhoclieu .com Trang 59thuvienhoclieu .comC. Hành chính và dân sự D. Hình s và dân sự ựCâu 10 6: Anh K lái xe đi ng c đ ng m t chi u làm ùn t c giao thông. Anh K đã không th c hi n hình th c hi nượ ườ ộ ề ắ ự ệ ự ệhình th c pháp lu t nào?ứ ậA. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân th pháp lu t.ủ ậ D. Áp d ng pháp lu t.ụ ậCâu 10 7: Khi có căn c cho r ng quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính xâm ph m đ n quy n và l i ích h pứ ằ ế ị ạ ế ề ợ ợpháp c a mình thì công dân s d ng quy nủ ử ụ ềA. t cáoố B. ph n bi nả ệ C. khi u n iế ạ D. phán quy tếCâu 108: Theo quy đ nh c a pháp lu t m i doanh nghi p đ u ph i th c hi n nghĩa vị ủ ậ ọ ệ ề ả ự ệ ụA. tuy n d ng chuyên gia cao c pể ụ ấ B. tham gia xây d ng nhà tình thự ngươC. kinh doanh đúng ngành ngh đăng kýề D. nh p kh u nguyên li u t nhiênậ ẩ ệ ựCâu 10 9: Hành vi nào d i đây vi ph m pháp lu t dân sướ ạ ậ ựA. Ng i mua hàng không tr ti n đúng th i h n cho ng i bánườ ả ề ờ ạ ườB. Nhân viên công ty th ng xuyên đi làm mu nườ ộC. H c sinhọ A 18 tu i không đ i nón b o hi m khi đi u khi n xe mô tôổ ộ ả ể ề ểD. Tham ô tài s n nhà n cả ướCâu 11 0: Khi đo đ t đ c p s đ cho nhà ông T, cán b đ a chính xã tên H vì t l i đã đo l n chi m qua nhà ôngấ ể ấ ổ ỏ ộ ị ư ợ ấ ếM 10 mét đ t. Gia đình ông M đã g i đ n lên ông Q Ch t ch UBND xã. Do tr c đó đã nh n 50 tri u t phía giaấ ử ơ ủ ị ướ ậ ệ ừđình ông T nên ông Q đã ch đ o cán b đ a chính s a l i h s g c nh m c p s đ cho gia đình ông T. Trongỉ ạ ộ ị ử ạ ồ ơ ố ầ ấ ổ ỏtr ng h p này nh ng ai có th vi ph m hình s và k lu tườ ợ ữ ể ạ ự ỉ ậA. Ông T và ông H B. Ông T và ông H, ông QC. Ông T và ông Q D. Ông Q và HCâu 11 1: Nhà n c qu n lí xã h i b ng pháp lu t có nghĩa là Nhà n c ban hành pháp lu t vàướ ả ộ ằ ậ ướ ậA . t ch c th c hi n pháp lu t.ổ ứ ự ệ ậB . xây d ng ch tr ng, chính sách.ự ủ ươC . xây d ng k ho ch phát tri n đ t n c.ự ế ạ ể ấ ướD . t ch c th c hi n quy n và nghĩa v công dânổ ứ ự ệ ề ụCâu 11 2: Ông D là Giám đ cố công ty môi gi i xu t kh u lao đ ng S, sau khi nh nớ ấ ẩ ộ ậ ti n đ t c c támề ặ ọ trăm tri u đ ngệ ồc a anh T và anhủ C đã cùng v là bà H tr n v quêợ ố ề sinh s ng. Khi phátố hi n ch c a ông D, anh T và anhệ ỗ ở ủ C thuêanh Y b t giam và đánh bà H đi c p c u. Nh ng ai d i đây vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thânắ ấ ứ ữ ướ ạ ề ấ ả ạ ề th c aể ủcông dân?A. Ông D, bà H. B. Anh Y, anh T, anh CC. Ông D, anh T, anh Y. D. Ông D, anh T, anh CCâu 113: Ông H là giám đ c công ty t nhân có hành vi tr n thu , đ ng th i ông còn thuê anh X v n chuy n vàố ư ố ế ồ ờ ậ ểchôn l p trái phép ch t th i nguy h i. Bi t đ c vi c đó, anh S đã bàn v i T, O và V đi t cáo ông H. Nh ng vìấ ấ ả ạ ế ượ ệ ớ ố ư thuvienhoclieu .com Trang 60thuvienhoclieu .comm c đích riêng T không ch t cáo ông H mà còn đe d a tính m ng con anh S nh m gây áp l c đ anh S t b ýụ ỉ ố ọ ạ ằ ự ể ừ ỏđ nh t cáo. Nh ng ai d i đây ị ố ữ ướ không tuân th pháp lu t.ủ ậA. Ông H, anh V và T B. Ch mình anh TỉC. Ch mình anh Hỉ D. Ông H, anh X và anh TCâu 114: Quy n đ c t do sáng tác văn h c, ngh thu t, khám phá khoa h c, thu c quy n nào dề ượ ự ọ ệ ậ ọ ộ ề i đây?ướA. quy n phát tri nề ể B. quy n sáng t oề ạ C. quy n t n t iề ồ ạ D. quy n h c t pề ọ ậCâu 115: Vi c khám xét ch c a m t ngệ ỗ ở ủ ộ i không đ c ti n hành tùy ti n mà ph i tuân theoườ ượ ế ệ ảA. yêu c u c a Tòa án nhân dânầ ủ B. yêu c u c a Vi n ki m sát nhân dânầ ủ ệ ểC. trình t , th t c do pháp lu t quy đ nhự ủ ụ ậ ị D. ch đ o c a c quan đi u traỉ ạ ủ ơ ềCâu 11 6: C nh sát giao thông x ph t ngu i tham gia giao thông đ ng b vi ph m tr t t an toàn giao thông, b tả ử ạ ờ ườ ộ ạ ậ ự ấk ng i đó là ai. Đi u này th hi n quy n bình đ ng nào d i đây ?ể ườ ề ể ệ ề ẳ ướA . Bình đ ng v quy n và nghĩa v .ẳ ề ề ụB. Bình đ ng tr c pháp lu t.ẳ ướ ậC . Bình đ ng v th c hi n trách nhi m pháp lý.ẳ ề ự ệ ệD . Bình đ ng khi tham gia giao thông.ẳCâu 11 7: M và H đ c tuy n d ng vào công ty X v i th i đi m ngang nhau. Nh ng ch L là k toán công ty x p Mượ ể ụ ớ ờ ể ư ị ế ếh ng m c l ng cao h n do t t nghi p tr c H m t năm. H đã g i đ n khi u n i đ n giám đ c nh ng giám đ cưở ứ ươ ơ ố ệ ướ ộ ử ơ ế ạ ế ố ư ốcho r ng đó là ch c năng c a phòng nhân s . Trong tr ng h p này nh ng ai s d ng pháp lu t.ằ ứ ủ ự ườ ợ ữ ử ụ ậA. Anh H B. Ch L và Mị C. Ch Lị D. Giám đ c và ch Lố ịCâu 11 8: S nả xu tấ c aủ c iả v tậ ch ấ t l à sự tá c đ ngộ c aủ con ng iườ vào tự nh i ên, b i nế đ iổ chúng để t ạ o ra c ács ả n ph mẩA. b ả o m t cậ á c ngu n thu nh p.ồ ậ B. đo l ng ườ t ỉ lệ l ạ m phát.C. c ân đ i ngố â n sách qu cố gia. D. phù h p v iợ ớ nhu c ầ u c aủ m ình.Câu 11 9: N và H trèo vào nhà ông K ăn tr m. Ông K và v là bà S b t đ c H, còn N ch y thoát. Hai con c a ôngộ ợ ắ ượ ạ ủbà là M và T t c gi n đã xông vào đánh H b th ng. Hai v ch ng ông đã nh t H vào nhà kho. Ai đã vi ph mứ ậ ị ươ ợ ồ ố ạquy n b t kh xâm ph m v thân th c a công dân?ề ấ ả ạ ề ể ủA. N và H B. Ông K và bà SC. M và T D. Ông K, bà S, M và T.Câu 12 0: Anh M ch ng ch X ép bu c v mình ph i ngh vi c nhà đ chăm sóc gia đình dù ch không mu n. Ghoồ ị ộ ợ ả ỉ ệ ở ể ị ốr ng ch X d a d m ch ng, bà B m ch ng ch khó ch u nên th ng xuyên b a đ t nói x u con dâu. Th y con gáiằ ị ự ẫ ồ ẹ ồ ị ị ườ ị ặ ấ ấph i nh p vi n đi u tr dài ngày vì quá căng th ng, bà ả ậ ệ ề ị ẳ C m ru t ch X đã bôi nh danh d bà B trên m ng xã h i.ẹ ộ ị ọ ự ạ ộNh ng ai d i đây vi ph m n i dung quy n bình đ ng trong hôn nhân và gia đình?ữ ướ ạ ộ ề ẳA. Anh M, bà B và bà C. B. Anh M và bà B.C. Anh M và bà C. D. V ch ng ch X và bà ợ ồ ị B.--------------------------------------------- thuvienhoclieu .com Trang 61thuvienhoclieu .com----------- H T ----------Ế thuvienhoclieu .com Trang 62thuvienhoclieu .comĐÁP ÁN81-C 82-A 83-B 84-D 85-B 86-A 87-D 88-A 89-C 90-B91-A 92-B 93-B 94-B 95-C 96-B 97-D 98-C 99-A 100-C101-C 102-C 103-A 104-A 105-D 106-C 107-C 108-C 109-A 110-D111-A 112-B 113-D 114-B 115-C 116-C 117-A 118-D 119-B 120-BGI I CHI TI TẢ ẾCâu Đáp án H ng d n gi iướ ẫ ả Ghi chú81 C Công ty s n xu t n c n c m m Y đang kinh doanh có hi uả ấ ướ ướ ắ ệqu thì b báo X đăng tin không đúng s th t r ng n c m mả ị ự ậ ằ ướ ắc a công ty Y có ch a ch t gây h i cho s c kh e ng i tiêuủ ứ ấ ạ ứ ỏ ườdùng. Trên c s quy đ nh c a pháp lu t, công ty Y đã đ nghơ ở ị ủ ậ ề ịbáo X c i chính thông tin sai l ch này. S vi c này cho th y,ả ệ ự ệ ấpháp lu t có vai trò : ậ Pháp lu t b o v quy n và l i ích h pậ ả ệ ề ợ ợpháp c a công dân.ủ Bài 1-GDCD 1282 ACông dân góp ý khi nhà n c t ch c tr ng c u ý dân là th cướ ổ ứ ư ầ ựhi n quy nệ ề : Tham gia qu n lí Nhà n c và xã h i.ả ướ ộ Bài 7-GDCD 1283 B Đáp án BM t trong nh ng n i dung c b n c a quy n h c t p là m i ộ ữ ộ ơ ả ủ ề ọ ậ ọcông dân đ u đ c h c su t đ i.ề ượ ọ ố ờ Bài 8-GDCD 1284 BĐáp án BT r ong s ả n xu t và l u ấ ư t hông hàng hó a , nguyên nh â n d ẫ nđ n ế c nh trạ a nh kh ôn g xu ấ t phát t n n kinh t t nhiênừ ề ế ự Bài 4-GDCD 1185 B Đáp án BN i dung nào sau đây thu c nhóm quy n t do c b n c a côngộ ộ ề ự ơ ả ủdân : Quy n t do ngôn lu nề ự ậ Bài 6-GDCD 1286 A Đáp án AM i công dân đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t đ uọ ủ ề ệ ị ủ ậ ềđ c ng c vào H i đ ng nhân dân các c p là th hi n bìnhượ ứ ử ộ ồ ấ ể ệđ ng v Quy nẳ ề ề Bài 3-GDCD 1287 D Đáp án D Vi c làm c a ch t ch UNND xã là bi u hi n c a hình th cệ ủ ủ ị ể ệ ủ ứth c hi n pháp lu tự ệ ậ : áp d ng pháp lu t.ụ ậ Bài 2-GDCD 12 trang 1888 A Đáp án A Bài 2-GDCD thuvienhoclieu .com Trang 63thuvienhoclieu .comCác d u hi u vi ph m pháp lu t ấ ệ ạ ậTh nh t, là hành vi trái pháp lu tứ ấ ậ + Hành vi đó có th là hành đ ng – làm nh ng vi c khôngể ộ ữ ệđ c làm theo quy đ nh c a pháp lu t ho c không hành đ ng –ượ ị ủ ậ ặ ộkhông làm nh ng vi c ph i làm theo quy đ nh c a pháp lu tữ ệ ả ị ủ ậ+ Hành vi đó xâm ph m, gây thi t h i cho nh ng quan h xãạ ệ ạ ữ ệh i đ c pháp lu t b o v .ộ ượ ậ ả ệ Th hai, do ng i có năng l c trách nhi m pháp lí th cứ ườ ự ệ ựhi n.ệ Năng l c trách nhi m pháp lí đ c hi u là kh năng c aự ệ ượ ể ả ủng i đã đ t m t đ tu i nh t đ nh theo quy đ nh pháp lu t, cóườ ạ ộ ộ ổ ấ ị ị ậth nh n th c, đi u khi n và ch u trách nhi m v vi c th cể ậ ứ ề ể ị ệ ề ệ ựhi n hành vi c a mình.ệ ủ Th ba, ng i vi ph m pháp lu t ph i có l iứ ườ ạ ậ ả ỗ .L i th hi n thái đ c a ng i bi t hành vi c a mình là sai, tráiỗ ể ệ ộ ủ ườ ế ủpháp lu t , có th gây h u qu không t t nh ng v n c ý làmậ ể ậ ả ố ư ẫ ốho c vô tình đ m c cho s vi c x y ra.ặ ể ặ ự ệ ả 1289 C Đáp án CNg i có quy n t cáo làườ ề ố c h có công dân.ỉ Bài 7-GDCD 1290 B Đáp án BTrong nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m khi cóữ ề ậ ấđ đi u ki n theo quy đ nh pháp lu t m i doanh nghi p đ u cóủ ề ệ ị ậ ọ ệ ềquy n t ch đăng ký kinh doanhề ự ủ Bài 4-GDCD 12 trang 3891 A Đáp án AVi c nhà n c th c hi n phun thu c sát khu n ch ng cácệ ướ ự ệ ố ẩ ố d ch Covid 19 đó là th hi n nhà n c quan tâm đ n chămổ ị ể ệ ướ ếsóc s c kh e cho nhân dânứ ỏ Bài 8-GDCD 1292 BĐáp án BTheo quy đ nh c a pháp lu t, ị ủ ậ ch đ c b t ng i trong 3 ỉ ượ ắ ườtr ng h p sau đâyườ ợ , nh ng ph i theo đúng trình t và th t c ư ả ự ủ ụmà pháp lu t quy đ nh:ậ ị- Tr ng h p 1ườ ợ : Vi c b t ng i ch đ c ti n hành khi cóệ ắ ườ ỉ ượ ếquy t đ nh c a c quan đi u tra, Vi n ki m sát, Tòa án. (b t bế ị ủ ơ ề ệ ể ắ ịcan, b cáo đ t m giam khi có căn c ch ng t h s gây khóị ể ạ ứ ứ ỏ ọ ẽkhăn cho vi c đi u tra, truy t , xét x ho c s ti p t c ph mệ ề ố ử ặ ẽ ế ụ ạt i).ộ Bài 6-GDCD 12 trang 55 thuvienhoclieu .com Trang 64thuvienhoclieu .com- Tr ng h p 2ườ ợ : B t ng i trong tr ng h p kh n c p (cũngắ ườ ườ ợ ẩ ấc n ph i có phê chu n c a Vi n ki m sát sau khi ti n hànhầ ả ẩ ủ ệ ể ếb t).ắ- Tr ng h p 3:ườ ợ+ B t ng i đang b truy nã (ng i đang có l nh truy nã c aắ ườ ị ườ ệ ủC quan đi u tra, Tòa án, Vi n ki m sát - nh ng c quan nhàơ ề ệ ể ữ ơn c có th m quy n): ai cũng có quy n b t và gi i ngay đ nướ ẩ ề ề ắ ả ếC quan công an, Vi n ki m sát, y ban nhân dân n i g nơ ệ ể Ủ ơ ầnh t.ấ+ B t ng i đang ph m t i qu tang: ai cũng có quy n b t màắ ườ ạ ộ ả ề ắkhông c n ph i có l nh hay quy t đ nh c a c quan nhà n c.ầ ả ệ ế ị ủ ơ ướ93 BĐáp án BTrong tr ng h p trên anh M đã vi ph m quy n bình đ ng gi aườ ợ ạ ề ẳ ữv và ch ng trong quan h ợ ồ ệ nhân thân Bài 4-GDCD 12 trang 3394 B Đáp án BTác đ ng c a quy lu t giá trộ ủ ậ ịĐi u ti t s n xu t và l u thông hàng hóaề ế ả ấ ưKích thích l c l ng s n xu t phát tri n và năng su t lao ự ượ ả ấ ể ấđ ng tăng lênộPhân hoá giàu - nghèo gi a nh ng ng i s n xu t hàng ữ ữ ườ ả ấhoá. Bài 4-GDCD 11 95 C Đáp án CVi c h p bàn và quy t đ nh c a bà con thôn X th hi n quy n ệ ọ ế ị ủ ể ệ ềtham gia qu n lí nhà n c và xã h i ph m vi c s ả ướ ộ ở ạ ơ ở Bài 7-GDCD 12 trang 7396 B Đáp án BH p đ ng lao đ ng không đ c ký k tợ ồ ộ ượ ế gián ti p v i ng i laoế ớ ườđ ngộ Bài 4-GDCD 12 trang 3697 D Đáp án DM i công dân đ 18 tu i tr lên đ u đ c tham gia b u c , trọ ủ ổ ở ề ượ ầ ử ừcác tr ng h p đ c bi t b pháp lu t c m là n i dung c aườ ợ ặ ệ ị ậ ấ ộ ủnguyên t c b u c ắ ầ ử ph thôngổ Bài 7-GDCD 12 trang 7098 CĐáp án CTr m tr ng tr m y t ph ng X là ch V là ch u s qu nạ ưở ạ ế ườ ị ị ự ảlý c a nhà n c ủ ướ vi ph m k lu tạ ỉ ậTh ng xuyên s d ng thu c không rõ ngu n g c đi u trườ ử ụ ố ồ ố ề ịcho b nh nhân nên b c quan ch c năng x ph t ệ ị ơ ứ ử ạ vi ph m ạ Bài 2-GDCD 12 trang 23 thuvienhoclieu .com Trang 65thuvienhoclieu .comhành chính 99 AĐáp án ACh P s d ng b ng gi vi ph m bình đ ng trong kinhị ử ụ ằ ả ạ ẳdoanhÔng M in b ng gi vi ph m pháp lu tằ ả ạ ậÔng T là lãnh đ o nh ng có hành vi tham ô, vi ph m phápạ ư ạlu t, vi ph m quy n bình đ ng trong kinh doanh.ậ ạ ề ẳ Bài 4-GDCD 12 trang 38100 CĐáp án CCông dân th c hi n quy n sáng t o trong tr ngự ệ ề ạ ườ h p: ợ h p lýợhóa s n xu tả ấ Bài 7-GDCD 12 101 CĐáp án CNhà báo X đã xâm ph m đ n quy nạ ế ề đ c b o h v danh dượ ả ộ ề ựvà nhân ph mẩ Bài 6-GDCD 12 trang 57102 C n c ta bao gi cũng có ng i dân t c thi u s đ i di n Ở ướ ờ ườ ộ ể ố ạ ệcho quy n l i c a các dân t c ít ng i tham gia làm đ i bi u ề ợ ủ ộ ườ ạ ểQu c h i. Đi u này th hi n bình đ ng gi a các dân t c trong ố ộ ề ể ệ ẳ ữ ộlĩnh v c chính tr .ự ị Bài 5-GDCD 12 trang 46103 AT r ong s ả n xu t và l u ấ ư t hông hàng hó a , khi cung l ớ n h n c u,ơ ầc ác c h ủ t h kinh t thể ế ư ờ ng thu h p quy mô s n xu t.ẹ ả ấVì cung l n h n c u giá c s gi mớ ơ ầ ả ẽ ả Bài 5-GDCD 11 104 A Đáp án A Ch U đã phát hi n sai trái c a ông S, Ch U th c hi n quy n tị ệ ủ ị ự ệ ề ốcáo. Bài 7-GDCD 12 trang 75105 D Đáp án DAnh K gây cháy n làm ng i t vong vi ph m hình sổ ườ ử ạ ựB i th ng thi t h i vi ph m dân s ồ ườ ệ ạ ạ ự Bài 2-GDCD 12 trang 22106 C Đáp án CAnh K đã không th c hi n hình th c hi n hình th c pháp lu t ự ệ ự ệ ứ ậ :Tuân th pháp lu tủ ậ (cá nhân, t ch c không làm nh ng gì phápổ ứ ữlu t c m) ậ ấ Bài 2-GDCD 12 trang 18107 C Đáp án CKhi có căn c cho r ng quy t đ nh hành chính, hành vi hành ứ ằ ế ịchính xâm ph m đ n quy n và l i ích h p pháp c a mình thì ạ ế ề ợ ợ ủcông dân s d ng quy n khi u n i. ử ụ ề ế ạ Bài 7-GDCD 12 trang 75 thuvienhoclieu .com Trang 66thuvienhoclieu .com108 C Đáp án CTheo quy đ nh c a pháp lu t m i doanh nghi p đ u ph i th cị ủ ậ ọ ệ ề ả ựhi n nghĩa v ệ ụ kinh doanh đúng ngành ngh đăng kýề Bài 9-GDCD 12 trang 98109 AHành vi nào d i đây vi ph m pháp lu t dân sướ ạ ậ ựA. Ng i mua hàng không tr ti n đúng th i h n cho ng iườ ả ề ờ ạ ườbán . Vi ph m dân sạ ựB. Nhân viên công ty th ng xuyên đi làm mu nườ ộVi ph m k lu tạ ỷ ậC. H c sinhọ A 18 tu i không đ i nón b o hi m khi đi u ổ ộ ả ể ềkhi n xe mô tô- ể Vi ph m hành chínhạD. Tham ô tài s n nhà n cả ướ - Vi ph m hình sạ ự Bài 2-GDCD 12 trang 22110 D Đáp án D Vi ph m hình s và k lu t là H và ông Q. ( Ông Q là ch t ch ạ ự ỉ ậ ủ ịxã nh n h i l , ch đ o c p d i sai. Anh H là cán b đ a chínhậ ố ộ ỉ ạ ấ ướ ộ ịkhông th c hi n đ y đ nghĩa v c a cán b )ự ệ ầ ủ ụ ủ ộ Bài 2-GDCD 12 trang 23111 AĐáp án BNhà n c qu n lí xã h i b ng pháp lu t có nghĩa là Nhà n c ướ ả ộ ằ ậ ướban hành pháp lu t và t ch c th c hi n pháp lu t.ậ ổ ứ ự ệ ậ Bài 1-GDCD 12 trang 11112 B Đáp án B V i ph m quy n b t kh xâm ph m v thânạ ề ấ ả ạ ề th c a công dân làể ủAnh Y, anh T, anh C vi giam ng i trái pháp lu t. ườ ậ Bài 6-GDCD 12 trang 55113 DĐáp án DÔng H, anh X và anh T không tuân th pháp lu t, làmủ ậnh ng vi c pháp lu t c m ( ông H tr n thu , anh X v nữ ệ ậ ấ ố ế ậchuy n trái phép, anh T đe d a tính m ng ng i khác).ể ọ ạ ườ Bài 2-GDCD 12 trang 18114 BĐáp án B Quy n đ c t do sáng tác văn h c, ngh thu t, khám pháề ượ ự ọ ệ ậkhoa h c, thu c quy n sáng t o ọ ộ ề ạ Bài 4-GDCD 12 trang 38115 CĐáp án CVi c khám xét ch c a m t ngệ ỗ ở ủ ộ i không đ c ti n hành tùyườ ượ ếti n mà ph i tuân theoệ ả trình t , th t c do pháp lu t quy đ nhự ủ ụ ậ ị Bài 6-GDCD 12 trang 58116 C C nh sát giao thông x ph t ngu i tham gia giao thông đ ngả ử ạ ờ ườb vi ph m tr t t an toàn giao thông, b t k ng i đó là ai.ộ ạ ậ ự ấ ể ườĐi u này th hi n quy n bình đ ng v th c hi n ề ể ệ ề ẳ ề ự ệ trách nhi mệpháp lý. Bài 3-GDCD 12 trang 28 thuvienhoclieu .com Trang 67thuvienhoclieu .com117 AĐáp án AAnh H là ng i s d ng pháp lu t vì anh th c hi n quy nườ ử ụ ậ ự ệ ềkhi u n i v i giám đ cế ạ ớ ố Bài 2-GDCD 12 trang 17118 D Đáp án DS nả xu tấ c aủ c iả v tậ ch ấ t l à sự tá c đ ngộ c aủ con ng iườ vào tự nh i ên, b i nế đ iổ chúng để t ạ o ra c ác s ả n ph mẩphù h p v iợ ớ nhu c ầ u c aủ m ình. Bài 1-GDCD 11 119 BĐáp án BM và T vi ph m quy n đ c pháp lu t b o h v tính ạ ề ượ ậ ả ộ ềm ng và s c kh eạ ứ ỏHai v ch ng bà H vi ph m quy n b t kh xâm ph m v ợ ồ ạ ề ấ ả ạ ềthân th c a công dânể ủ Bài 6-GDCD 12 trang 55120 BĐáp án BNg i vi ph m n i dung quy n bình đ ng trong hôn nhân vàườ ạ ộ ề ẳgia đình là: Anh M và bà BAnh M: ch ng ch X ép bu c v mình ph i ngh vi c nhà đồ ị ộ ợ ả ỉ ệ ở ểchăm sóc gia đình dù ch không mu nị ốBà B m ch ng ch khó ch u nên th ng xuyên b a đ t nói x uẹ ồ ị ị ườ ị ặ ấcon dâu.Bà C vi ph m quy n pháp lu t b o h danh d và nhân ph m .ạ ề ậ ả ộ ự ẩ Bài 4-GDCD 12 trang 33Đ 8ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 8 1: Ho t đ ng có m c đích, có ý th c c a con ng i làm bi n đ i nh ng y u t c a t ạ ộ ụ ứ ủ ườ ế ổ ữ ế ố ủ ựnhiên cho phù h p v i nhu c u c a con ng i là n i dung c a khái ni mợ ớ ầ ủ ườ ộ ủ ệA . lao đ ng.ộ B . s c lao đ ng.ứ ộC . v n đ ng.ậ ộ D . s n xu t v t ch t.ả ấ ậ ấCâu 82: M t trong nh ng tác đ ng c a quy lu t giá tr trong s n xu t và l u thông hàng hóa làộ ữ ộ ủ ậ ị ả ấ ưA. b o m t t l l m phát kinh t .ả ậ ỉ ệ ạ ế B. kích thích l c l ng s n xu t phát tri n.ự ượ ả ấ ểC. khuy n khích s n xu t t cung, t c p.ế ả ấ ự ự ấ D. chi m lĩnh ngân sách qu c gia.ế ốCâu 8 3: Các quy ph m pháp lu t do nhà n c ban hành đ c b t ngu n và th c hi n trongạ ậ ướ ượ ắ ồ ự ệA . gi i h n ph m vi gia t c.ớ ạ ạ ộ B. thói quen văn hóa làng xã. thuvienhoclieu .com Trang 68thuvienhoclieu .comC. xây d ng k ho ch dân v n.ự ế ạ ậ D. th c ti n đ i s ng xã h i.ự ễ ờ ố ộCâu 84: Thi hành pháp lu t là các cá nhân, t ch c ch đ ng th c hi n nghĩa v làm nh ng gì màậ ổ ứ ủ ộ ự ệ ụ ữpháp lu tậA. c m không ph i làm.ấ ả B. quy đ nh ph i làm.ị ảC. khuy n khích làm.ế D. cho phép làm.Câu 85: Hành vi vi ph m pháp lu t xâm ph m các quan h lao đ ng, công v nhà n c do pháp lu tạ ậ ạ ệ ộ ụ ướ ậlao đ ng và pháp lu t hành chính b o v là lo i vi ph mộ ậ ả ệ ạ ạ A. hành chính. B. dân s .ự C. hình s .ự D. k lu t.ỉ ậCâu 86: Nghĩa v mà các cá nhân, t ch c ph i gánh ch u h u qu b t l i t hành vi vi ph m phápụ ổ ứ ả ị ậ ả ấ ợ ừ ạlu t c a mình là trách nhi mậ ủ ệ A. pháp lí. B. đ o đ c.ạ ứ C. xã h i.ộ D. t p th .ậ ểCâu 87 : N i dung nào sau đây th hi n quy đ nh c a pháp lu t v s bình đ ng c a công dân trongộ ể ệ ị ủ ậ ề ự ẳ ủvi c th c hi n nghĩa v tr c Nhà n c và xã h i?ệ ự ệ ụ ướ ướ ộA. Đăng ký t v n ngh nghi p.ư ấ ề ệ B. T ch i di s n th a k .ừ ố ả ừ ếC. Ch p hành quy đ nh v phòng d ch.ấ ị ề ị D. B o tr ng i vô gia c .ả ợ ườ ưCâu 88 : V ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong s h u tài s n chung, th hi n cácợ ồ ề ụ ở ữ ả ể ệ ởquy nềA . s d ng, đem cho hay bán.ử ụ B . bán, cho vay ho c cho thuê.ặC . chi m h u, s d ng, đ nh đo t.ế ữ ử ụ ị ạ D . s h u, s d ng, đ nh đo t.ở ữ ử ụ ị ạCâu 89: Theo qui đ nh c a pháp lu t, lao đ ng n đ c t o đi u ki n đ th c hi n t t ch c năngị ủ ậ ộ ữ ượ ạ ề ệ ể ự ệ ố ứlàm m là th hi n n i dung quy n bình đ ng gi aẹ ể ệ ộ ề ẳ ữA. nhà đ u t và đ i ngũ nhân công.ầ ư ộ B. l c l ng lao đ ng và bên đ i di n.ự ượ ộ ạ ệC. ng i s d ng lao đ ng và đ i tác.ườ ử ụ ộ ố D. lao đ ng nam và lao đ ng n .ộ ộ ữCâu 90 : Trong nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m, khi có đ đi u ki n theo quy đ nh c aữ ề ậ ấ ủ ề ệ ị ủpháp lu t thì m i doanh nghi p đ u có quy nậ ọ ệ ề ềA. tăng thu nh p.ậ B . mi n gi m thu .ễ ả ếC . t do liên doanh.ự D . không c n đăng kí.ầCâu 91: Công dân Vi t Nam thu c các dân t c khác nhau khi đ đi u ki n mà pháp lu t quy đ nhệ ộ ộ ủ ề ệ ậ ịđ u có quy n b u c và ng c , quy n này th hi n quy n bình đ ng gi a các dân t c về ề ầ ử ứ ử ề ể ệ ề ẳ ữ ộ ề A. kinh t . ế B. chính tr . ị C. văn hóa. D. xã h i.ộCâu 92: Khi th y ng i ho c t i ch c a m t ng i nào đó có d u v t c a t i ph m và xétấ ở ườ ặ ạ ỗ ở ủ ộ ườ ấ ế ủ ộ ạth y c n ngăn ch n ngay đ tránh vi c ng i đó tr n là b t ng i trong tr ng h p ấ ầ ặ ể ệ ườ ố ắ ườ ườ ợA. kh n c p.ẩ ấ B. không kh n c p.ẩ ấC. qu tang.ả D. truy nã. thuvienhoclieu .com Trang 69thuvienhoclieu .comCâu 93: Làm ch t ng i là hành vi xâm ph m quy n đ c pháp lu t b o h vế ườ ạ ề ượ ậ ả ộ ềA. nhân ph m c a công dân.ẩ ủ B. tính m ng và s c kh e c a công dân.ạ ứ ỏ ủC. tinh th n c a công dân.ầ ủ D. danh d ự và ph m giá ẩ c a công dân.ủCâu 94: M t trong nh ng hình th c đ công dân th c hi n đúng quy n t do ngôn lu n làộ ữ ứ ể ự ệ ề ự ậA. ngăn ch n đ u tranh phê bình.ặ ấ B. lan truy n bí m t qu c gia.ề ậ ố C. ki n ngh v i đ i bi u Qu c h i.ế ị ớ ạ ể ố ộ D. c n tr ph n bi n xã h i.ả ở ả ệ ộCâu 95: C tri nh ng i khác b phi u b u c a mình vào hòm phi u trong kì b u c đ i bi u H iử ờ ườ ỏ ế ầ ủ ế ầ ử ạ ể ộđ ng nhân dân các c p là vi ph m nguyên t c b u c nào d i đây?ồ ấ ạ ắ ầ ử ướA. B phi u kín.ỏ ế B. Ph thông.ổ C. Tr c ti p.ự ế D. Bình đ ng.ẳCâu 96: Đ i v i ng i khi u n i thì m c đích c a khi u n i là nh mố ớ ườ ế ạ ụ ủ ế ạ ằA. khôi ph c quy n và l i ích h p pháp.ụ ề ợ ợ B. khôi ph c l i ích c a Nhà n c.ụ ợ ủ ướC. b o v Nhà n c và pháp lu tả ệ ướ ậ D. t cáo hành vi vi ph m pháp lu t.ố ạ ậCâu 97: Vi c chính quy n xã t ch c l y ý ki n c a ng i dân v ch tr ng xây d ng công trìnhệ ề ổ ứ ấ ế ủ ườ ề ủ ươ ựphúc l i công c ng là b o đ m quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i c a công dân ph m viợ ộ ả ả ề ả ướ ộ ủ ở ạA. lãnh th .ổ B. c s .ơ ở C. toàn qu c.ố D. c n c.ả ướCâu 98: M t trong nh ng n i dung c b n c a quy n h c t p là m i công dân đ cộ ữ ộ ơ ả ủ ề ọ ậ ọ ượA. bình đ ng v c h i h c t p.ẳ ề ơ ộ ọ ậ B. đào t o m i ngành ngh .ạ ọ ềC. mi n h c phí toàn ph n.ễ ọ ầ D. u tiên ch n tr ng h c.ư ọ ườ ọCâu 99: Công dân đ c sáng tác các tác ph m văn h c, ngh thu t là thu c quy n nào d i đây?ượ ẩ ọ ệ ậ ộ ề ướA. Quy n nghiên c u khoa h c.ề ứ ọ B. Quy n s h u trí tu .ề ở ữ ệC. Quy n h c t p.ề ọ ậ D. Quy n tác gi .ề ảCâu 100: Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành ngh ghi trong gi y ch ng nh n đăng kí kinhụ ề ấ ứ ậdoanh là m t trong nh ng n i dung c b n c a pháp lu t vộ ữ ộ ơ ả ủ ậ ềA. b o l u ngu n v n.ả ư ồ ố B. phát tri n kinh t .ể ếC. đi u ph i nhân l c.ề ố ự D. c u tr xã h i.ứ ợ ộCâu 101: Bên c nh ch c năng th a nh n và ch c năng đi u ti t, kích thích ho c h n ch s n xu tạ ứ ừ ậ ứ ề ế ặ ạ ế ả ấvà tiêu dùng, th tr ng còn có ch c năngị ườ ứA. mua – bán. B. ki m tra.ể C. thông tin. D. th c hi n.ự ệCâu 102: Do s t n t i nhi u ch s h u v i t cách là nh ng đ n v kinh t đ c l p, t do s nự ồ ạ ề ủ ở ữ ớ ư ữ ơ ị ế ộ ậ ự ảxu t, kinh doanh là m t trong nh ngấ ộ ữ thuvienhoclieu .com Trang 70thuvienhoclieu .comA. nguyên nhân c a s giàu nghèo.ủ ự B. nguyên nhân d n đ n c nh tranh.ẫ ế ạC. nguyên nhân c a s ra đ i hàng hóa.ủ ự ờ D. tính ch t c a c nh tranh.ấ ủ ạCâu 103: M i công dân đ u có quy n t do l a ch n hình th c t ch c kinh doanh tùy theo kh năngọ ề ề ự ự ọ ứ ổ ứ ảvà s thích c a mình là th c hi n pháp lu t theo hình th c nào?ở ủ ự ệ ậ ứA. Tuân th pháp lu t.ủ ậ B. Ph bi n pháp lu t.ổ ế ậC. Áp d ng pháp lu tụ ậ D. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ Câu 104: Theo quy đ nh c a pháp lu t, trong tr ng h p nào d i đây công dân đã thi hành phápị ủ ậ ườ ợ ướlu t?ậA. Ch đ ng khai báo y t phòng d chủ ộ ế ị . B. Tăng c ng đ u c tích trườ ầ ơ ữ .C. Tham gia ho t đ ng thi n nguy n.ạ ộ ệ ệ D. Hoàn thi n s n ph m đ u giá.ệ ả ẩ ấCâu 105: Theo quy đ nh c a pháp lu t, n i dung nào d i đây ị ủ ậ ộ ướ không th hi n quy n bình đ ng gi aể ệ ề ẳ ữcác dân t c trong lĩnh v c chính tr ?ộ ự ịA. Tham gia b u c đ i bi u qu c h i.ầ ử ạ ể ố ộ B. ng c h i đ ng nhân dân xã.Ứ ử ộ ồC. H tr tái đ nh c khu v c s t l .ỗ ợ ị ư ự ạ ở D. Đóng góp ý ki n vào d th o lu t.ế ự ả ậCâu 106: Công dân th c hi n quy n t do ngôn lu n khiự ệ ề ự ậA. tuyên truy n t t ng d đoan.ề ư ưở ị B. bày t quan đi m trong cu c h p.ỏ ể ộ ọC. chia s bí m t qu c gia.ẻ ậ ố D. lan truy n thông tin sai s th tề ự ậCâu 107: Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c khám xét ch c a công dân ch đ c ti n hành khiị ủ ậ ệ ỗ ở ủ ỉ ượ ếA. b t đ ng quan đi m.ấ ồ ể B. n y sinh mâu thu n.ả ẫC. pháp lu t cho phép.ậ D. n iộ b l c đ cộ ụ ụ .Câu 108: Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n b u c ị ủ ậ ề ầ ử không đ c áp d ng v i ng i đangượ ụ ớ ườA. là đ i t ng c n t cáo.ố ượ ầ ố B. b t m giam đ đi u tra.ị ạ ể ềC. tham gia công tác bi t phái.ệ D. đang lãnh án tù chung thân .Câu 109: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân c n th c hi n quy n khi u n i khi nh n đ cị ủ ậ ầ ự ệ ề ế ạ ậ ượA. thông báo tuy n d ng nhân s .ể ụ ự B. k ho ch giao k t h p đ ng lao đ ng.ế ạ ế ợ ồ ộC. phi u thăm dò ý ki n cá nhân.ế ế D. quy t đ nh bu c thôi vi c không rõ lí do.ế ị ộ ệCâu 110: Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng n i dung c a quy n đ c phát tri n là m iị ủ ậ ộ ữ ộ ủ ề ượ ể ọcông dân d u đ cề ượA. cung c p thông tin.ấ B. h ng ph c p đ c h i.ưở ụ ấ ộ ạC. đ nh đo t tài s n công.ị ạ ả D. chi m h u tài nguyên.ế ữ thuvienhoclieu .com Trang 71thuvienhoclieu .comCâu 111: Khi phát hi n con gái mình có d u hi u b xâm h i b i m t đ i t ng g n nhà, ch ệ ấ ệ ị ạ ở ộ ố ượ ầ ị D đãg i đ n t cáo lên c quan công an thành ph . Trong tr ng h p này, pháp lu t th hi n vai trò nàoử ơ ố ơ ố ườ ợ ậ ể ệd i đây?ướA. Ph ng ti n b o v quy n và tài s n c a công dân.ươ ệ ả ệ ề ả ủB. Ph ng ti n b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân.ươ ệ ả ệ ề ợ ợ ủC. Ph ng ti n đ nhà n c phát huy quy n l cươ ệ ể ướ ề ự c a mìnhủ .D. Ph ng ti n đ nhà n c qu n lí ươ ệ ể ướ ả văn hóa và xã h i.ộCâu 112: Cô giáo H đã cho H i khuy n h c ph ng X m n ngôi nhà cô đ c th a k riêng làm đ aộ ế ọ ườ ượ ượ ừ ế ịđi m m l p h c tình th ng m c dù ch ng cô mu n dành ngôi nhà đó đ gia đình ngh ng i vàoể ở ớ ọ ươ ặ ồ ố ể ỉ ơcu i tu n. Cô giáo H đã th c hi n pháp lu t theo hình th c nào d i đây?ố ầ ự ệ ậ ứ ướA. tuân th pháp lu tủ ậ . B. s d ng pháp lu tử ụ ậ . C. thi hành pháp lu tậ . D. áp d ng pháp lu tụ ậ .Câu 113: Sau khi t t nghi p đ i h c, anh L m t thanh niên ng i dân t c thi u s đã đ c s b oố ệ ạ ọ ộ ườ ộ ể ố ượ ự ảlãnh c a ngân hàng chính sách xã h i đ vay v n cho d án phát tri n du l ch c ng đ ng. Khi ti pủ ộ ể ố ự ể ị ộ ồ ếnh n h s xin c p phép, anh T cán b c quan ch c năng đã lo i h s c a L v i lý do anh là thanhậ ồ ơ ấ ộ ơ ứ ạ ồ ơ ủ ớniên ng i dân t c thi u s ch a có nhi u kinh nghi m, vi c phát tri n du l ch c ng đ ng s kéoườ ộ ể ố ư ề ệ ệ ể ị ộ ồ ẽtheo nhi u t n n xã h i. Anh L đã b vi ph m quy n bình đ ng gi a các dân t c trên lĩnh v c ề ệ ạ ộ ị ạ ề ẳ ữ ộ ự A. chính tr .ị B. lao đ ng.ộ C. kinh t .ế D. kinh doanh.Câu 114: Bi t ng i yêu mình là anh A nghi n ma túy, ch B cùng gia đình đã ch đ ng c tuy tế ườ ệ ị ủ ộ ự ệ vàkiên quy t ngăn c n không cho anh A đ n nhà. Sau nhi u l n tìm g p đ u b ng i yêu t ch i,ế ả ế ề ầ ặ ề ị ườ ừ ốmu n níu kéo tình c m, anh A đ t nh p vào phòng riêng c a ch B đ l i lá th có n i dung đe d aố ả ộ ậ ủ ị ể ạ ư ộ ọs t sát n u không c i đ c ch làm v . Anh A đã vi ph m quy n nào d i đây c a công dân?ẽ ự ế ướ ượ ị ợ ạ ề ướ ủA. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ể B. Đ m b o an toàn tính m ng.ả ả ạC. B t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ở D. Đ m b o bí m t th tín, đi n tín.ả ả ậ ư ệCâu 115: Nhân viên A phát hi n giám đ c c quan Zệ ố ơ có hành vi l i d ng ch c v đ chi m đo t tàiợ ụ ứ ụ ể ế ạs n công nên đã đ a thông tin này lên m ng xã h i. Nhân viên ả ư ạ ộ A v n d ng saiậ ụ quy n nào d i đâyề ước a công dân?ủA. Khi u n i.ế ạ B. T cáo.ố C. Đàm phán. D. Ki n ngh .ế ị Câu 116: Tr ng Trung h c ph thông X trang b h th ng máy tính có k t n i m ng internet trongườ ọ ổ ị ệ ố ế ố ạphòng đ c ph c v nhu c u h c t p c a h c sinh. Tr ng X đã t o đi u ki n đ h c sinh th c hi nọ ụ ụ ầ ọ ậ ủ ọ ườ ạ ề ệ ể ọ ự ện i dung nào d i đây c a quy n đ c phát tri n?ộ ướ ủ ề ượ ểA. Qu n tr truy n thông.ả ị ề B. Tích c c đàm phán.ựC. Đ c cung c p thông tin.ượ ấ D. Đ i tho i tr c tuy n.ố ạ ự ếCâu 117: Các anh A, B, C, D cùng đ c c p phép kinh doanh thu c tân d c. Sau khi b thu h i gi yượ ấ ố ượ ị ồ ấphép kinh doanh do nhi u l n trì hoãn n p thu , anh A đã nh và đ c anh B đ ng ý bán giúp m iề ầ ộ ế ờ ượ ồ ườh p thu c kháng sinh dù bi t thu c đó quá h n s d ng. V n có mâu thu n v i anh B, anh C thôngộ ố ế ố ạ ử ụ ố ẫ ớ thuvienhoclieu .com Trang 72thuvienhoclieu .comtin s vi c trên cho anh D đ ng th i làm đ n t cáo anh ự ệ ồ ờ ơ ố B. Ngay l p t c, anh D đã đe d a t ng ti nậ ứ ọ ố ềbu c anh B ph i đ a cho mình 5 tri u đ ng. Nh ng ai sau đây vi ph m pháp lu t hành chính?ộ ả ư ệ ồ ữ ạ ậA. Các anh A, B, C. B. Các anh A, B.C. Các anh A, B, D. D. Các anh B, D.Câu 118: Anh K và anh G cùng đ n c quan ch c năng c a t nh M đ làm t khai h i quan, xu tế ơ ứ ủ ỉ ể ờ ả ấkh u hàng hóa, nh ng c hai đ u ch a hoàn thành các th t c theo quy đ nh nên ch a đ c c pẩ ư ả ề ư ủ ụ ị ư ượ ấphép. Đ c cán b có th m quy n H g i ý, anh G đã đ a cho anh H 20 tri u đ ng nên đ c c pượ ộ ẩ ề ợ ư ệ ồ ượ ấphép ngay. M t cán b khác tên L cũng h a giúp K n u anh ch u b ra 20 tri u nh ng anh K khôngộ ộ ứ ế ị ỏ ệ ưđ ng ý. Nh ng ai d i đây đã vi ph m quy n bình đ ng trong kinh doanh?ồ ữ ướ ạ ề ẳA. Anh K, G, H và L. B. Anh G, và L.C. Anh G và H. D. Anh K và anh G.Câu 119: Ông B là ch t ch, bà P phó ch t ch, anh G, anh H và ch C là nhân viên, anh K là b o vủ ị ủ ị ị ả ệcùng làm vi c t i ph ng X. Trong m t cu c h p, ông B ng t l i không cho anh H phát bi u khi anhệ ạ ườ ộ ộ ọ ắ ờ ểlên ti ng phê bình ch ế ị C. Do anh H ph n đ i vi c b ng t l i nên bà P đã yêu c u anh K bu c anh Hả ố ệ ị ắ ờ ầ ộph i r i cu c h p. V n có mâu thu n t tr c v i ông B, anh G đã vi t bài chia s s vi c lên m ngả ờ ộ ọ ố ẫ ừ ướ ớ ế ẻ ự ệ ạxã h i làm cho uy tín c a ông B b nh h ng. Nh ng ai sau đây vi ph m quy n t do ngôn lu n c aộ ủ ị ả ưở ữ ạ ề ự ậ ủcông dân?A. Bà P, anh K và anh G. B. Ông B và bà P.C. Ông B, anh H và anh G. D. Anh H và anh G.Câu 120: Trong cu c h p ti p xúc c tri n i c trúộ ọ ế ử ơ ư , đ l y ý ki n v các nhân s b u c đ i bi uể ấ ế ề ự ầ ử ạ ểh i đ ng nhân dân, anh D lên ti ng ph n đ i m t s nhân s tham gia ng cộ ồ ế ả ố ộ ố ự ứ ử , do ông A Ch t chủ ịm t tr n đ a raặ ậ ư . N h ng ch K là th kí cu c h p không ghi ý ki n c a anh D vào biên b n. Khi bà Mư ị ư ộ ọ ế ủ ảphát hi n và phê phán vi c này, ông A đã ng t l i, đu i bà M ra kh i cu c h p. Sau đó, ch G là conệ ệ ắ ờ ổ ỏ ộ ọ ịgái bà M đã vi t bài nói x u ông A trên m ng xã h i. Nh ng ai d i đây vi ph m quy n tham giaế ấ ạ ộ ữ ướ ạ ềqu n lí nhà n c và xã h i c a công dân?ả ướ ộ ủA. Ông A và ch K.ị B. Ông A, ch K, ch G và bà M.ị ịC. Ông A và ch G.ị D. Ông A, ch K và ch G.ị ị----------- H T ----------ẾĐÁP ÁN THAM KH OẢ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90A B D B D A C C D C91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 thuvienhoclieu .com Trang 73thuvienhoclieu .comB A B C C A B A D B101 102 103 104 105 106 107 108 109 110C B D A C B C D D A111 112 113 114 115 116 117 118 119 120B B C C B C B C B AGI I CHI TI TẢ ẾCÂU ĐÁP ÁN H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả81A - Ho t đ ng có m c đích, có ý th c c a con ng i làm bi n đ i nh ngạ ộ ụ ứ ủ ườ ế ổ ữy u t c a t nhiên cho phù h p v i nhu c u c a con ng i là n i ế ố ủ ự ợ ớ ầ ủ ườ ộdung c a khái ni m lao đ ng.ủ ệ ộ82 B - M t trong nh ng tác đ ng c a quy lu t giá tr trong s n xu t và ộ ữ ộ ủ ậ ị ả ấl u thông hàng hóa là kích thích l c l ng s n xu t phát tri n.ư ự ượ ả ấ ể83 D - Các quy ph m pháp lu t do nhà n c ban hành đ c b t ngu n và ạ ậ ướ ượ ắ ồth c hi n trong th c ti n đ i s ng xã h i.ự ệ ự ễ ờ ố ộ84 B - Thi hành pháp lu t là các cá nhân, t ch c ch đ ng th c hi n nghĩaậ ổ ứ ủ ộ ự ệv làm nh ng gì mà pháp lu t quy đ nh ph i làm.ụ ữ ậ ị ả85 D - Hành vi vi ph m pháp lu t xâm ph m các quan h lao đ ng, công vạ ậ ạ ệ ộ ụnhà n c do pháp lu t lao đ ng và pháp lu t hành chính b o v là lo iướ ậ ộ ậ ả ệ ạvi ph m k lu t.ạ ỉ ậ86 A - Nghĩa v mà các cá nhân, t ch c ph i gánh ch u h u qu b t l i tụ ổ ứ ả ị ậ ả ấ ợ ừhành vi vi ph m pháp lu t c a mình là trách nhi m pháp lí.ạ ậ ủ ệ87 C - Ch p hành quy đ nh v phòng d ch th hi n quy đ nh c a pháp lu t ấ ị ề ị ể ệ ị ủ ậv s bình đ ng c a công dân trong vi c th c hi n nghĩa v tr c ề ự ẳ ủ ệ ự ệ ụ ướNhà n c và xã h i.ướ ộ88 C - V ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong s h u tài s nợ ồ ề ụ ở ữ ảchung, th hi n các quy n chi m h u, s d ng, đ nh đo t.ể ệ ở ề ế ữ ử ụ ị ạ89 D - Theo qui đ nh c a pháp lu t, lao đ ng n đ c t o đi u ki n đ th cị ủ ậ ộ ữ ượ ạ ề ệ ể ựhi n t t ch c năng làm m là th hi n n i dung quy n bình đ ng gi aệ ố ứ ẹ ể ệ ộ ề ẳ ữlao đ ng nam và lao đ ng n .ộ ộ ữ90 C - Trong nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m, khi có đ đi uữ ề ậ ấ ủ ềki n theo quy đ nh c a pháp lu t thì m i doanh nghi p đ u có quy nệ ị ủ ậ ọ ệ ề ềt do liên doanh.ự thuvienhoclieu .com Trang 74thuvienhoclieu .com91 B - Công dân Vi t Nam thu c các dân t c khác nhau khi đ đi u ki n màệ ộ ộ ủ ề ệpháp lu t quy đ nh đ u có quy n b u c và ng c , quy n này thậ ị ề ề ầ ử ứ ử ề ểhi n quy n bình đ ng gi a các dân t c v chính tr .ệ ề ẳ ữ ộ ề ị92 A - Khi th y ng i ho c t i ch c a m t ng i nào đó có d u v tấ ở ườ ặ ạ ỗ ở ủ ộ ườ ấ ếc a t i ph m và xét th y c n ngăn ch n ngay đ tránh vi c ng i đóủ ộ ạ ấ ầ ặ ể ệ ườtr n là b t ng i trong tr ng h p kh n c p.ố ắ ườ ườ ợ ẩ ấ93 B - Làm ch t ng i là hành vi xâm ph m quy n đ c pháp lu t b o hế ườ ạ ề ượ ậ ả ộvềtính m ng và s c kh e c a công dân.ạ ứ ỏ ủ94 C - M t trong nh ng hình th c đ công dân th c hi n đúng quy n t doộ ữ ứ ể ự ệ ề ựngôn lu n làậ ki n ngh v i đ i bi u Qu c h i.ế ị ớ ạ ể ố ộ95 C - C tri nh ng i khác b phi u b u c a mình vào hòm phi u trong kìử ờ ườ ỏ ế ầ ủ ếb u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p là vi ph m nguyên t c b uầ ử ạ ể ộ ồ ấ ạ ắ ầc ử t r c ti p.ự ế96 A - Đ i v i ng i khi u n i thì m c đích c a khi u n i là nh m khôiố ớ ườ ế ạ ụ ủ ế ạ ằph c quy n và l i ích h p pháp.ụ ề ợ ợ97 B - Vi c chính quy n xã t ch c l y ý ki n c a ng i dân v ch tr ngệ ề ổ ứ ấ ế ủ ườ ề ủ ươxây d ng công trình phúc l i công c ng là b o đ m quy n tham giaự ợ ộ ả ả ềqu n lí nhà n c và xã h i c a công dân ph m vi c s .ả ướ ộ ủ ở ạ ơ ở98 A - M t trong nh ng n i dung c b n c a quy n h c t p là m i công dânộ ữ ộ ơ ả ủ ề ọ ậ ọđ c bình đ ng v c h i h c t p.ượ ẳ ề ơ ộ ọ ậ99 D - Công dân đ c sáng tác các tác ph m văn h c, ngh thu t là thu cượ ẩ ọ ệ ậ ộquy n tác gi .ề ả100 B - Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành ngh ghi trong gi yụ ề ấch ng nh n đăng kí kinh doanh là m t trong nh ng n i dung c b nứ ậ ộ ữ ộ ơ ảc a pháp lu t v phát tri n kinh t .ủ ậ ề ể ế101 C - Bên c nh ch c năng th a nh n và ch c năng đi u ti t, kích thíchạ ứ ừ ậ ứ ề ếho c h n ch s n xu t và tiêu dùng, th tr ng còn có ch c năngặ ạ ế ả ấ ị ườ ứ thôngtin.102 B - Do s t n t i nhi u ch s h u v i t cách là nh ng đ n v kinh t ự ồ ạ ề ủ ở ữ ớ ư ữ ơ ị ếđ c l p, t do s n xu t, kinh doanh là m t trong nh ng nguyên nhân ộ ậ ự ả ấ ộ ữd n đ n c nh tranh.ẫ ế ạ103 D - M i công dân đ u có quy n t do l a ch n hình th c t ch c kinhọ ề ề ự ự ọ ứ ổ ứdoanh tùy theo kh năng và s thích c a mình là th c hi n pháp lu tả ở ủ ự ệ ậtheo hình th cứ s d ng pháp lu t.ử ụ ậ thuvienhoclieu .com Trang 75thuvienhoclieu .com104 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, trong tr ng h p ị ủ ậ ườ ợ c h đ ng khai báo y tủ ộ ếphòng d chị là công dân thi hành pháp lu tậ105 C - H tr tái đ nh c khu v c s t lỗ ợ ị ư ự ạ ở là n i dung ộ không th hi n quy n ể ệ ềbình đ ng gi a các dân t c trong lĩnh v c chính trẳ ữ ộ ự ị106 B - Công dân th c hi n quy n t do ngôn lu n khi bày t quan đi m trongự ệ ề ự ậ ỏ ểcu c h p.ộ ọ107 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c khám xét ch c a công dân chị ủ ậ ệ ỗ ở ủ ỉđ c ti n hành khiượ ế pháp lu t cho phép.ậ108 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n b u c ị ủ ậ ề ầ ử không đ c áp d ng v iượ ụ ớng i đangườ đang lãnh án tù chung thân .109 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân c n th c hi n quy n khi u ị ủ ậ ầ ự ệ ề ến i khi nh n đ c quy t đ nh bu c thôi vi c không rõ lí do.ạ ậ ượ ế ị ộ ệ110 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng n i dung c a quy nị ủ ậ ộ ữ ộ ủ ềđ c phát tri n là m i công dân d u đ cượ ể ọ ề ượ cung c p thông tin.ấ111 B - Khi phát hi n con gái mình có d u hi u b xâm h i b i m t đ iệ ấ ệ ị ạ ở ộ ốt ng g n nhà, ch ượ ầ ị D đã g i đ n t cáo lên c quan công an thành ph .ử ơ ố ơ ốTrong tr ng h p này, pháp lu t th hi n vai trò ườ ợ ậ ể ệ là p h ng ti n b o vươ ệ ả ệquy n và l i ích h p pháp c a công dân.ề ợ ợ ủ112 B - Cô giáo H đã cho H i khuy n h c ph ng X m n ngôi nhà cô đ cộ ế ọ ườ ượ ượth a k riêng làm đ a đi m m l p h c tình th ng m c dù ch ng côừ ế ị ể ở ớ ọ ươ ặ ồmu n dành ngôi nhà đó đ gia đình ngh ng i vào cu i tu n. Cô giáo Hố ể ỉ ơ ố ầđã th c hi n pháp lu t theo hình th c s d ng pháp lu tự ệ ậ ứ ử ụ ậ .113 C - Sau khi t t nghi p đ i h c, anh L m t thanh niên ng i dân t c thi uố ệ ạ ọ ộ ườ ộ ểs đã đ c s b o lãnh c a ngân hàng chính sách xã h i đ vay v nố ượ ự ả ủ ộ ể ốcho d án phát tri n du l ch c ng đ ng. Khi ti p nh n h s xin c pự ể ị ộ ồ ế ậ ồ ơ ấphép, anh T cán b c quan ch c năng đã lo i h s c a L v i lý do anhộ ơ ứ ạ ồ ơ ủ ớlà thanh niên ng i dân t c thi u s ch a có nhi u kinh nghi m, vi cườ ộ ể ố ư ề ệ ệphát tri n du l ch c ng đ ng s kéo theo nhi u t n n xã h i. Anh L đãể ị ộ ồ ẽ ề ệ ạ ộb vi ph m quy n bình đ ng gi a các dân t c trên lĩnh v c ị ạ ề ẳ ữ ộ ự kinh t .ế114 C - Bi t ng i yêu mình là anh A nghi n ma túy, ch B cùng gia đình đãế ườ ệ ịch đ ng c tuy tủ ộ ự ệ và kiên quy t ngăn c n không cho anh A đ n nhà.ế ả ếSau nhi u l n tìm g p đ u b ng i yêu t ch i, mu n níu kéo tìnhề ầ ặ ề ị ườ ừ ố ốc m, anh A đ t nh p vào phòng riêng c a ch B đ l i lá th có n iả ộ ậ ủ ị ể ạ ư ộ thuvienhoclieu .com Trang 76thuvienhoclieu .comdung đe d a s t sát n u không c i đ c ch làm v . Anh A đã viọ ẽ ự ế ướ ượ ị ợph m quy n ạ ề b t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ở115 B - Nhân viên A phát hi n giám đ c c quan Zệ ố ơ có hành vi l i d ng ch cợ ụ ứv đ chi m đo t tài s n công nên đã đ a thông tin này lên m ng xãụ ể ế ạ ả ư ạh i. Nhân viên ộ A v n d ng saiậ ụ quy n ề t cáo c a công dânố ủ . 116 C - Tr ng Trung h c ph thông X trang b h th ng máy tính có k t n iườ ọ ổ ị ệ ố ế ốm ng internet trong phòng đ c ph c v nhu c u h c t p c a h c sinh.ạ ọ ụ ụ ầ ọ ậ ủ ọTr ng X đã t o đi u ki n đ h c sinh th c hi n n i dung ườ ạ ề ệ ể ọ ự ệ ộ quy nềđ c cung c p thông tinượ ấ c a quy n đ c phát tri nủ ề ượ ể .117 B - Khi làm tình hu ng chú ý đ c câu h i tr cố ọ ỏ ướ , tìm t “chìa khóa”ừ g chạchân t khóa. Đ c đ đ n đâu, g ch chân, ghi đáp án (bên c nh) đ nừ ọ ề ế ạ ạ ếđó. Khi đ c đ không suy di n, mà ph i d a vào câu ch đ xác đ nhọ ề ễ ả ự ữ ể ịđáp án.- V i ớ tình hu ng này v n d ng n i dung bài 2,ố ậ ụ ộ GDCD12 thì ng i ườ viph m pháp lu t hành chínhạ ậ g m ồ anh A, B vì: + anh A đã nh và đ c anh B đ ng ý bán giúp m i h p thu c khángờ ượ ồ ườ ộ ốsinh dù bi t thu c đó quá h n s d ngế ố ạ ử ụ118 C - T ng t nh cách làm tình hu ng trên, v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dung bài 4,ộ GDCD12 thì ng iườ vi ph m quy n bình đ ng trongạ ề ẳ kinhdoanh thì ng i ườ vi ph mạ g mồ a nh G và H vì:+ A nh G cùng đ n c quan ch c năng c a t nh M đ làm t khai h iế ơ ứ ủ ỉ ể ờ ảquan, xu t kh u hàng hóa, nh ng ch a hoàn thành các th t c theo quyấ ẩ ư ư ủ ụđ nhị , anh G đã đ a cho anh H 20 tri u đ ng nên đ c c p phép ngayư ệ ồ ượ ấ .119 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dungộ bài 6, GDCD12 quy n ề t do ngôn lu n ự ậ c a công dân thì ng iủ ườvi ph m g mạ ồ ô ng B và bà P vì :+ Trong m t cu c h p, ông B ng t l i không cho anh H phát bi u khiộ ộ ọ ắ ờ ểanh lên ti ng phê bình ch Cế ị+ Do anh H ph n đ i vi c b ng t l i nên bà P đã yêu c u anh K bu cả ố ệ ị ắ ờ ầ ộanh H ph i r i cu c h pả ờ ộ ọ120 A - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụ thuvienhoclieu .com Trang 77thuvienhoclieu .comn i dungộ bài 7, GDCD12. Hành vi c a ôủ ng A và ch K ị vi ph m ạ quy nềtham gia qu n lí nhà n c và xã h i c a công dânả ướ ộ ủ vì :+ A nh D lên ti ng ph n đ i m t s nhân s tham gia ng cế ả ố ộ ố ự ứ ử , do ông ACh t ch m t tr n đ a raủ ị ặ ậ ư . N h ng ch K là th kí cu c h p không ghi ýư ị ư ộ ọki n c a anh D vào biên b nế ủ ả .+ Khi bà M phát hi n và phê phán vi c này, ông A đã ng t l i, đu i bàệ ệ ắ ờ ổM ra kh i cu c h p.ỏ ộ ọ------------------------H T-------------ẾĐ 9ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờCâu 8 1: Nh ng y u t c a t nhiên mà lao đ ng c a con ng i tác đ ng vào nh m bi n đ i nó cho ữ ế ố ủ ự ộ ủ ườ ộ ằ ế ổphù h p v i m c đích c a con ng i đ c g i làợ ớ ụ ủ ườ ượ ọA . t li u lao đ ng.ư ệ ộ B . cách th c lao đ ng.ứ ộC . đ i t ng lao đ ng.ố ượ ộ D. ho t đ ng lao đ ng.ạ ộ ộCâu 82: Trong s n xu t, quy lu t giá tr yêu c u ng i s n xu t ph i đ m b o sao cho th i gian laoả ấ ậ ị ầ ườ ả ấ ả ả ả ờđ ng cá bi t đ s n xu t ra t ng lo i hàng hóa ph i phù h p v iộ ệ ể ả ấ ừ ạ ả ợ ớA. t tấ c các hình th c c nh tranhả ứ ạ . B. khả năng thu hút thông qua qu ng cáoả .C. năng l c đi uự ề ch nh c aỉ ủ nhà đ u t .ầ ư D. th i gian lao đ ng xã h i c n thi t.ờ ộ ộ ầ ếCâu 8 3: Pháp lu t là ph ng ti n đ công dân th c hi n và b o vậ ươ ệ ể ự ệ ả ệA. quy n và l i ích h p pháp c a mình.ề ợ ợ ủ B. l i ích kinh t c a mình.ợ ế ủC. quy n và nghĩa v c a mình.ề ụ ủ D. các quy n c a mình.ề ủCâu 84: C quan, công ch c nhà n c có th m quy n căn c vào pháp lu t đ ra các quy t đ nh làmơ ứ ướ ẩ ề ứ ậ ể ế ịphát sinh, ch m d t ho c thay đ i vi c th c hi n quy n, nghĩa v c th c a cá nhân, t ch c làấ ứ ặ ổ ệ ự ệ ề ụ ụ ể ủ ổ ứA. áp d ng pháp lu t.ụ ậ B. đi u ch nh pháp lu t.ề ỉ ậC. b sung pháp lu t.ổ ậ D. s a đ i pháp lu t.ử ổ ậCâu 85: Vi ph m pháp lu t là hành vi có l i do ng i có năng l c trách nhi m pháp lí th c hi n, xâmạ ậ ỗ ườ ự ệ ự ệh i các quan h xã h iạ ệ ộ thuvienhoclieu .com Trang 78thuvienhoclieu .comA. mang tính ph n di n.ả ệ B. đ c pháp lu t b o v .ượ ậ ả ệC. theo chi u h ng tiêu c c.ề ướ ự D. đang đ c hình thành.ượCâu 86: Hành vi trái pháp lu t, có l i do ng i có năng l c trách nhi m pháp lí th c hi n, xâm h iậ ỗ ườ ự ệ ự ệ ạđ n các quan h xã h i đ c pháp lu t b o v làế ệ ộ ượ ậ ả ệA. xâm ph m pháp lu t.ạ ậ B. trái pháp lu t.ậC. vi ph m pháp lu t.ạ ậ D. tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 87 : N i dung nào sau đây th hi n quy đ nh c a pháp lu t v quy n bình đ ng c a công dânộ ể ệ ị ủ ậ ề ề ẳ ủtrong vi c th c hi n nghĩa v tr c Nhà n c và xã h i?ệ ự ệ ụ ướ ướ ộA. Kê khai n p thu thu nh p cao. ộ ế ậ B. T v n h tr pháp lý.ư ấ ỗ ợC. Kh i ki n giao d ch dân s .ở ệ ị ự D. H tr ng i già neo đ n.ỗ ợ ườ ơCâu 88 : M t trong nh ng n i dung c a quy n bình đ ng trong hôn nhân và gia đình là v , ch ng cóộ ữ ộ ủ ề ẳ ợ ồquy n và nghĩa v ngang nhau trong vi cề ụ ệA. đ nh đo t tài s n công c ng.ị ạ ả ộ B. bài tr quy n t do tín ng ngừ ề ự ưỡC. càng s d ng b o l c.ử ụ ạ ự D. l a ch n n i c trú.ự ọ ơ ưCâu 89: Bình đ ng trong kinh doanh nghĩa là bình đ ng trongẳ ẳA. l a ch n ngành ngh .ự ọ ề B. tìm ki m vi c làm.ế ệC. quy n làm vi c.ề ệ D. l a ch n vi c làm.ự ọ ệCâu 90 : M i doanh nghi p đ u bình đ ng trong vi c th c hi n nghĩa vọ ệ ề ẳ ệ ự ệ ụA. xóa b các rào c n kinh t .ỏ ả ế B. phát l ng và th ng cho công nhân.ươ ưởC. phân chia c a c i trong xã h i .ủ ả ộ D. kinh doanh đúng ngành ngh đăng kí.ềCâu 91: Các dân t c trên lãnh th Vi t Nam đ u có đ i bi u c a mình trong h th ng các c quan ộ ổ ệ ề ạ ể ủ ệ ố ơquy n l c nhà n c là th hi n quy n bình đ ng trong lĩnh v c ề ự ướ ể ệ ề ẳ ựA. chính tr .ị B. lao đ ng.ộ C. kinh t .ế D. kinh doanh.Câu 92: Công dân có hành vi b a đ t đ h uy tín c a ng i khác là xâm ph m quy n đ c phápị ặ ể ạ ủ ườ ạ ề ượlu t b o h vậ ả ộ ềA. t do thân th .ự ể B. tính m ng s c kh e.ạ ứ ỏC. danh d , nhân ph m.ự ẩ D. năng l c th chât.ự ểCâu 93: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th khiị ủ ậ ạ ề ấ ả ạ ề ểA. b o tr tr em khuy t t t.ả ợ ẻ ế ậ B. truy tìm tù nhân v t ng c.ượ ụC. th c hi n giãn cách xã h i.ự ệ ộ D. t ch i th con tin.ừ ố ảCâu 94: M t trong nh ng hình th c đ công dân th c hi n đúng quy n t do ngôn lu n làộ ữ ứ ể ự ệ ề ự ậ thuvienhoclieu .com Trang 79thuvienhoclieu .comA. ngăn ch n đ u tranh phê bìnhặ ấ B. lan truy n bí m t qu c gia.ề ậ ố C. ki n ngh v i đ i bi u Qu c h i.ế ị ớ ạ ể ố ộ D. c n tr ph n bi n xã h i.ả ở ả ệ ộCâu 95: Nh m phát hi n ngăn ch n các vi c làm trái pháp lu t xâm ph m t i l i ích c a nhà n c,ằ ệ ặ ệ ậ ạ ớ ợ ủ ướcác t ch c ho c công dân là m c đích c aổ ứ ặ ụ ủA. t cáo.ố B. đ n bù thi t h i.ề ệ ạ C. khi u n i.ế ạ D. ch p hành án.ấCâu 96: Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng nguyên t c th c hi n quy n b u c c a côngị ủ ậ ộ ữ ắ ự ệ ề ầ ử ủdân làA. b phi u kínỏ ế . B. b ng hình th c đ i di nằ ứ ạ ệC. đ c y quy n.ượ ủ ề D. thông qua trung gian.Câu 97: Quy n khi u n i, t cáo c a công dân là quy n dân ch quan tr ng trong đ i s ng c a côngề ế ạ ố ủ ề ủ ọ ờ ố ủdân, th hi n m i quan h gi aể ệ ố ệ ữA. quy n l i và nghĩa v .ề ợ ụ B. t i ph m và Nhà n c.ộ ạ ướC. công dân và xã h i.ộ D. Nhà n c và công dân.ướCâu 98: Theo quy đ nh c a pháp lu t m t trong nh ng n i dung c a quy n h c t p là m i công dânị ủ ậ ộ ữ ộ ủ ề ọ ậ ọđ u đ cề ượA. th nghi m giáo d c qu c t .ử ệ ụ ố ế B. u tiên trong tuy n sinh.ư ểC. h c b t c ngành, ngh nào.ọ ấ ứ ề D. b o m t ch ng trình h c.ả ậ ươ ọCâu 99: Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng n i dung c a quy n đ c phát tri n là m iị ủ ậ ộ ữ ộ ủ ề ượ ể ọcông dân đ u đ cề ượA. thanh toán ph c p thâm niên.ụ ấ B. h ng s chăm sóc y t .ưở ự ếC. phân b ngân sách qu c gia.ổ ố D. phê duy t vay v n u đãi.ệ ố ưCâu 100: Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành, ngh ghi trong gi y ch ng nh n đăng kí kinhụ ề ấ ứ ậdoanh là m t trong nh ng n i dung c b n c a pháp lu t vộ ữ ộ ơ ả ủ ậ ềA. đi u ph i nhân l c.ề ố ự B. phát tri n kinh t .ể ế C . b o l u ngu n v n.ả ư ồ ố D . c u tr xã h iứ ợ ộCâu 101 : Ch A tr ng rau s ch đ bán l y ti n r i dùng ti n đó mua g o. ị ồ ạ ể ấ ề ồ ề ạ V y ti n đó th c hi nậ ề ự ệch c năng ứA. ph ng ti n thanh toán.ươ ệ B. ph ng ti n giao d ch.ươ ệ ịC. th c đo giá tr .ướ ị D. ph ng ti n l u thông.ươ ệ ưCâu 102: N i dung nào d i đây th hi n m t h n ch c a c nh tranh trong s n xu t và l u thôngộ ướ ể ệ ặ ạ ế ủ ạ ả ấ ưhàng hóa? A. Ti p c n bán hàng tr c tuy n. ế ậ ự ế B. Gi m thi u chi phí s n xu t.ả ể ả ấ thuvienhoclieu .com Trang 80thuvienhoclieu .comC. Tăng quy mô qu ng cáo .ả D. Bán hàng gi gây r i th tr ng.ả ố ị ườCâu 103: Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan nhà n c có th m quy n ti n hành ho t đ ng nàoị ủ ậ ơ ướ ẩ ề ế ạ ộd i đây là bi u hi n c a hình th c áp d ng pháp lu t?ướ ể ệ ủ ứ ụ ậA. T òa k t án tên t i ph mế ộ ạ . B. Đăng kí k t hôn theo lu t đ nh.ế ậ ịC. Th c hi n khai báo y t .ự ệ ế D. S d ng c ng thông tin qu c gia.ử ụ ổ ốCâu 104: Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lýị ủ ậ ườ ủ ự ệ , ph i ch u tráchả ịnhi m hành chính th c hi n hành vi ệ ự ệA. x âm ph m tài s n c a ng i khác.ạ ả ủ ườ B. tài tr ho t đ ng kh ng b .ợ ạ ộ ủ ốC. t ch i b i th ng do vi ph m.ừ ố ồ ườ ạ D. t ý ra kh i khu cách ly y t .ự ỏ ếCâu 105: Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng trong trên lĩnh v c chính tr th hi n vi cị ủ ậ ề ẳ ự ị ể ệ ở ệcác dân t c trong c ng đ ng dân t c Vi t Nam đ u đ cộ ộ ồ ộ ệ ề ượA. phát tri n kinh t c ng đ ng.ể ế ộ ồ B. tham gia b u c và ng cầ ử ứ ử .C. b o t n trang ph c dân t cả ồ ụ ộ . D. t ch c l h i truy n th ng.ổ ứ ễ ộ ề ốCâu 106: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th khiị ủ ậ ậ ề ấ ả ạ ề ểA. truy tìm đ i t ng ph n đ ng.ố ượ ả ộ B. b o tr ng i già neo đ nả ợ ườ ơ .C. giam, gi con tin ữ trái phép . D. giám h tr em khuy t t t.ộ ẻ ế ậCâu 107: Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i làm nhi m v chuy n phát vi ph m quy n đ c b oị ủ ậ ườ ệ ụ ể ạ ề ượ ảđ m an toàn và bí m t th tín c a khách hàng thìả ậ ư ủA. thay đ i ph ng ti n v n chuy n.ổ ươ ệ ậ ể B. ch đ ng đ nh v n i giao nh n.ủ ộ ị ị ơ ậC. b o qu n b u ph m đ ng dài.ả ả ư ẩ ườ D. lo i b các th g i nh m đ a ch .ạ ỏ ư ử ầ ị ỉCâu 108: Công dân báo cho c quan có th m quy n bi t v hành vi ném ch t th i vào nhà ng iơ ẩ ề ế ề ấ ả ườdân, gây nh h ng nghiêm tr ng đ n sinh ho t c a gia đình là th c hi n quy nả ưở ọ ế ạ ủ ự ệ ềA. truy t .ố B. t cáo.ố C. bãi n i.ạ D. khi u n iế ạCâu 109: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th c hi n quy n tham gia qu n lí Nhà n c và xãị ủ ậ ự ệ ề ả ướh i trong tr ng h p nào sau đây?ộ ườ ợA. Đóng góp ý ki n vào d th o lu t.ế ự ả ậ B. Đăng kí hi n máu nhân đ o.ế ạC. Tham kh o d ch v tr c tuy n.ả ị ụ ự ế D. Khám tuy n nghĩa v quân s .ể ụ ựCâu 110: Pháp lu t n c ta khuy n khích công dân t do sáng t o, ph bi n các tác ph m văn h cậ ướ ế ự ạ ổ ế ẩ ọngh thu t nh m thúc đ y quy n nào d i đây c a công dân?ệ ậ ằ ẩ ề ướ ủA. Quy n t do ngôn lu n.ề ự ậ B. Quy n phát tri n.ề ểC. Quy n h c t p.ề ọ ậ D. Quy n sáng t o.ề ạ thuvienhoclieu .com Trang 81thuvienhoclieu .comCâu 111: Căn c ứ vào các quy đ nh c a pháp lu t, sau th i gian ngh ị ủ ậ ờ ỉ l đi du l ch cùng gia đình. H cễ ị ọsinh A khi quay tr l i tở ạ r ng h c t p, đườ ọ ậ ã ch đ ng khai báo y t và đ c l y m u xét nghi m cũngủ ộ ế ượ ấ ẫ ệnh đ c h ng d n v phòng ch ng d ch. Vi c làm này c a ư ượ ướ ẫ ề ố ị ệ ủ h c sinh Aọ th hi n đ c tr ng c b nể ệ ặ ư ơ ảnào d i đây c a pháp lu tướ ủ ậ ?A. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ế B. Tính xác đ nh ch t ch v hình th c.ị ặ ẽ ề ứC. Tính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộ D. Tính xác đ nh ch t ch v n i dung.ị ặ ẽ ề ộCâu 112: Đoàn thanh tra c a c c thu t nh X l p biên b n vi ph m hành chính đ i v i công ty Y vìủ ụ ế ỉ ậ ả ạ ố ớđã có hành vi l p báo cáo tài chính không đúng v i s li u trên s k toán và ch ng t k toán. Đoànậ ớ ố ệ ổ ế ứ ừ ếthanh tra đã th c hi n pháp lu t theo hình th c nào d i đây?ự ệ ậ ứ ướA. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ B. Áp d ng pháp lu t.ụ ậC. Tuân th pháp lu t.ủ ậ D. Xây d ng đ ng l i.ự ườ ốCâu 113: Tr ng Đ i h c X quy đ nh sinh viên là ng i dân t c thi u s không đ c giao ti p v iườ ạ ọ ị ườ ộ ể ố ượ ế ớnhau b ng ti ng dân t c c a mình. Tr ng h p này, Tr ng Đ i h c X đã vi ph m quy n bình đ ngằ ế ộ ủ ườ ợ ườ ạ ọ ạ ề ẳgi a các dân t c vữ ộ ềA. t do ngôn lu n.ự ậ B. t do giao ti p.ự ếC. văn hóa, giáo d c.ụ D. giáo d c, chính tr .ụ ịCâu 114: Do nh h ng c a d ch Covid- 19, anh K ph i trì hoãn th i gian tr n s ti n 100 tri uả ưở ủ ị ả ờ ả ợ ố ề ệđ ng đã vay c a ch P. Phát hi n ch P đ a chuy n này lên m ng xã h i, anh K đón đ ng đánh chồ ủ ị ệ ị ư ệ ạ ộ ườ ịgãy chân. Anh K đã vi ph m quy n nào sau đây c a công dân?ạ ề ủA. Đ c b o đ m bí m t đ i t cá nhân.ượ ả ả ậ ờ ư B. B t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ởC. Đ c pháp lu t b o h v s c kh e.ượ ậ ả ộ ề ứ ỏ D. B t kh xâm ph m v danh tính.ấ ả ạ ềCâu 115: Đúng ngày b u c H i đ ng nhân dân các c p thì ông A ph i đi u tr sau ph u thu t t iầ ử ộ ồ ấ ả ề ị ẫ ậ ạb nh vi n nên nhân viên ệ ệ S thu c t b u c l u đ ng đã t ý b phi u thay ông. Nhân viên ộ ổ ầ ử ư ộ ự ỏ ế S đã viph m nguyên t c b u c nào d i đây?ạ ắ ầ ử ướA. Tr c ti p.ự ế B. Th đ ng.ụ ộ C. Công khai. D. Ủ y quy n.ềCâu 116: Anh L đ c ch Q cho xem lu n văn th c s mà cô N nh ch ch nh s a cho hoàn ch nhượ ị ậ ạ ỹ ờ ị ỉ ử ỉđ chu n b b o v . Theo câu chuy n vui có tính g i ý c a ch Q, anh L đã sao chép toàn b lu n vănể ẩ ị ả ệ ệ ợ ủ ị ộ ậc a cô N mà không ghi rõ ngu n g c và tên tác gi chính th c r i mang bán cho h c viên ủ ồ ố ả ứ ồ ọ D. Sau đóh c viên D t thay đ i tên đ tài và ghi tên mình là tác gi r i đ a lên m ng. ọ ự ổ ề ả ồ ư ạ Anh L và h cọ viên D đãvi ph m quy nạ ề nào d i đây c a công dân?ướ ủA. H c t p.ọ ậ B. H p tác.ợ C. Phát tri n.ể D. Sáng t o.ạCâu 117: Anh H đang ng i u ng r u cùng anh Q và anh P t i quán. Bà G, m anh H g i v đ l y ồ ố ượ ạ ẹ ọ ề ể ấxe máy đ a bà ra b n xe. Anh H xin phép ra v . Trên đ ng v , anh H va ch m v i xe đ p đi n c aư ế ề ườ ề ạ ớ ạ ệ ủch M đang đi ng c đ ng m t chi u, khi n ch ngã gãy tay. Anh Q, b n anh H cùng lúc lái ô tô đi ị ượ ườ ộ ề ế ị ạđ n, th y m i ng i đang tranh cãi đúng sai. Anh Q đ nh đ ng ra dàn x p giúp anh H đ anh v ế ấ ọ ườ ị ứ ế ể ề thuvienhoclieu .com Trang 82thuvienhoclieu .comtr c. Ông K bán hàng n c trên v a hè g n đó ch y đ n giúp đ ch M và c tình đ y đ xe máy ướ ướ ỉ ầ ạ ế ỡ ị ố ẩ ổc a anh H không cho anh v và yêu c u anh đ a ch M đ n b nh vi n. Nh ng ai d i đây ph i ch uủ ề ầ ư ị ế ệ ệ ữ ướ ả ịtrách nhi m hành chính?ệA. Anh H, P và ch M.ị B. Anh P, ch M, anh Q và bàị G.C. Anh H, ông K và ch M.ị D. Ông K, anh H, Q và chị M.Câu 118: Ông K là giám đ c công ty, ch Q là tr ng phòng còn ch H và ch T cùng là nhân viên. Do ố ị ưở ị ịbi t ông K và ch H ngo i tình v i nhau nên ch T đã gây áp l c yêu c u ông K ph i b nhi m mình ế ị ạ ớ ị ự ầ ả ổ ệvào v trí tr ng phòng thay cho ch Q và đ c ông K đ ng ý. Bi t chuy n, ch Q thuê ng i ch n ị ưở ị ượ ồ ế ệ ị ườ ặđ ng đánh ch T b th ng ph i n m vi n đi u tr , sau đó đem h t m i chuy n k cho bà N là v ườ ị ị ươ ả ằ ệ ề ị ế ọ ệ ể ợông K nghe. Vì v y, bà N đ ngh ch ng đu i vi c ch H và ch T nên ông K đã ra quy t đ nh ch m ậ ề ị ồ ổ ệ ị ị ế ị ấd t h p đ ng v i hai ng i. Nh ng ai d i đây vi ph m quy n bình đ ng trong laoứ ợ ồ ớ ườ ữ ướ ạ ề ẳ đ ng?ộA. Ông K, ch T vàị ch Q. ị B. Ông K và chị T. C. Ông K, ch T vàị bà N. D. Ông K, ch H và chị ịT.Câu 119: Ch Y m n máy tính c a anh K đ g i tài li u, do có vi c g p nên quên xóa m t kh u ị ượ ủ ể ử ệ ệ ấ ậ ẩđăng nh p trên gmail. Khi ch H m máy tính c a ch ng là anh K lên đ làm vi c thì vô tình đăng ậ ị ở ủ ồ ể ệnh p vào gmail c a ch Y. Trong gmail này, ch H phát hi n có nhi u m u thi t k th i trang nên kêu ậ ủ ị ị ệ ề ẫ ế ế ờanh K sao chép l i. Sau đó, anh K nh ch X làm môi gi i đ bán m u thi t k cho công ty th i trang ạ ờ ị ớ ể ẫ ế ế ờZ nên đ c công ty Z đã tr m t kho n ti n l n vì m u đ p. Nh ng ai đã vi ph m quy n đ c pháp ượ ả ộ ả ề ớ ẫ ẹ ữ ạ ề ượlu t b o đ m an toàn, bí m t v th tín, đi n tho i, đi n tín?ậ ả ả ậ ề ư ệ ạ ệA. Anh K, ch H vàị chị X. B. Anh K và chị H.C. Anh K và ch X.ị D. Anh K, ch X và công tyị Z.cvCâu 120: H t tr ng ki m lâm X ạ ưở ể tên là A, sau khi nh n 10 tri u đ ng c a anh K nên đã ậ ệ ồ ủ nh n ậ anhvào làm b o v . Anh K đã ả ệ nhi uề l n b t g p ầ ắ ặ anh A nh n ti n c a H đ ti p tay cho H và đ ng b nậ ề ủ ể ế ồ ọvào khai thác g t i r ng nguyên sinh. Anh K k chuy n này cho v ngheỗ ạ ừ ể ệ ợ , còn đ a ra c b ng ch ngư ả ằ ứcho v xem. ợ Hôm sau, v anh K đã g i đi n và t ng ti n ợ ọ ệ ố ề anh A . Nh ng ai c n b t cáo?ữ ầ ị ốA. H t tr ng ạ ưở A . B. H và đ ng b n.ồ ọC. V K, A, H.ợ D. V ch ng K, A, Hợ ồ và đ ng b nồ ọ .----------- H T ----------ẾĐÁP ÁN THAM KH OẢ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90C D A A B C C D A D91 92 93 94 95 96 97 98 99 100A C D C A A D C B B101 102 103 104 105 106 107 108 109 110D D A D B C D B B D111 112 113 114 115 116 117 118 119 120C B C C A D D B B D thuvienhoclieu .com Trang 83thuvienhoclieu .comGI I CHI TI TẢ ẾCÂU ĐÁP ÁN H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả81 C - Nh ng y u t c a t nhiên mà lao đ ng c a con ng i tác đ ng vào ữ ế ố ủ ự ộ ủ ườ ộnh m bi n đ i nó cho phù h p v i m c đích c a con ng i đ c g i ằ ế ổ ợ ớ ụ ủ ườ ượ ọlà đ i t ng lao đ ng.ố ượ ộ82D - Trong s n xu t, quy lu t giá tr yêu c u ng i s n xu t ph i đ mả ấ ậ ị ầ ườ ả ấ ả ảb o sao cho th i gian lao đ ng cá bi t đ s n xu t ra t ng lo i hàngả ờ ộ ệ ể ả ấ ừ ạhóa ph i phù h p v i th i gian lao đ ng xã h i c n thi t.ả ợ ớ ờ ộ ộ ầ ế83 A - Pháp lu t là ph ng ti n đ công dân th c hi n và b o v quy n vàậ ươ ệ ể ự ệ ả ệ ềl i ích h p pháp c a mình.ợ ợ ủ84 A - C quan, công ch c nhà n c có th m quy n căn c vào pháp lu tơ ứ ướ ẩ ề ứ ậđ ra các quy t đ nh làm phát sinh, ch m d t ho c thay đ i vi c th cể ế ị ấ ứ ặ ổ ệ ựhi n quy n, nghĩa v c th c a cá nhân, t ch c là áp d ng pháp lu t.ệ ề ụ ụ ể ủ ổ ứ ụ ậ85 B - Vi ph m pháp lu t là hành vi có l i do ng i có năng l c trách nhi mạ ậ ỗ ườ ự ệpháp lí th c hi n, xâm h i các quan h xã h i đ c pháp lu t b o v .ự ệ ạ ệ ộ ượ ậ ả ệ86 C - Hành vi trái pháp lu t, có l i do ng i có năng l c trách nhi m pháp líậ ỗ ườ ự ệth c hi n, xâm h i đ n các quan h xã h i đ c pháp lu t b o v làự ệ ạ ế ệ ộ ượ ậ ả ệvi ph m pháp lu t.ạ ậ87 A - Kê khai n p thu thu nh p cao th hi n quy đ nh c a pháp lu t v ộ ế ậ ể ệ ị ủ ậ ềquy n bình đ ng c a công dân trong vi c th c hi n nghĩa v tr c ề ẳ ủ ệ ự ệ ụ ướNhà n c và xã h i. ướ ộ88 D - M t trong nh ng n i dung c a quy n bình đ ng trong hôn nhân và giaộ ữ ộ ủ ề ẳđình là v , ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi cợ ồ ề ụ ệl a ch n n i c trú.ự ọ ơ ư89 A - Bình đ ng trong kinh doanh nghĩa là bình đ ng trong l a ch n ngànhẳ ẳ ự ọngh .ề90 D - M i doanh nghi p đ u bình đ ng trong vi c th c hi n nghĩa v kinhọ ệ ề ẳ ệ ự ệ ụdoanh đúng ngành ngh đăng kí.ề91 A - Các dân t c trên lãnh th Vi t Nam đ u có đ i bi u c a mình trongộ ổ ệ ề ạ ể ủh th ng các c quan quy n l c nhà n c là th hi n quy n bình đ ngệ ố ơ ề ự ướ ể ệ ề ẳtrong lĩnh v c chính tr .ự ị92 C - Công dân có hành vi b a đ t đ h uy tín c a ng i khác là xâm ph mị ặ ể ạ ủ ườ ạquy n đ c pháp lu t b o h về ượ ậ ả ộ ề danh d , nhân ph m.ự ẩ93 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n b t kh xâmị ủ ậ ạ ề ấ ả thuvienhoclieu .com Trang 84thuvienhoclieu .comph m v thân th khi t ch i th con tin.ạ ề ể ừ ố ả94 C - M t trong nh ng hình th c đ công dân th c hi n đúng quy n t doộ ữ ứ ể ự ệ ề ựngôn lu n là ki n ngh v i đ i bi u Qu c h i.ậ ế ị ớ ạ ể ố ộ95 A - Nh m phát hi n ngăn ch n các vi c làm trái pháp lu t xâm ph m t iằ ệ ặ ệ ậ ạ ớl i ích c a nhà n c, các t ch c ho c công dân là m c đích c aợ ủ ướ ổ ứ ặ ụ ủt cáo.ố96 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng nguyên t c th c hi nị ủ ậ ộ ữ ắ ự ệquy n b u c c a công dân là b phi u kínề ầ ử ủ ỏ ế .97 D - Quy n khi u n i, t cáo c a công dân là quy n dân ch quan tr ngề ế ạ ố ủ ề ủ ọtrong đ i s ng c a công dân, th hi n m i quan h gi aờ ố ủ ể ệ ố ệ ữ Nhà n c vàướcông dân.98 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t m t trong nh ng n i dung c a quy nị ủ ậ ộ ữ ộ ủ ềh c t p là m i công dân đ u đ c h c b t c ngành, ngh nào.ọ ậ ọ ề ượ ọ ấ ứ ề99 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng n i dung c a quy nị ủ ậ ộ ữ ộ ủ ềđ c phát tri n là m i công dân đ u đ c h ng s chăm sóc y t .ượ ể ọ ề ượ ưở ự ế100 B - Công dân có nghĩa v kinh doanh đúng ngành, ngh ghi trong gi yụ ề ấch ng nh n đăng kí kinh doanh là m t trong nh ng n i dung c b nứ ậ ộ ữ ộ ơ ảc a pháp lu t v phát tri n kinh t .ủ ậ ề ể ế101 D - Ch A tr ng rau s ch đ bán l y ti n r i dùng ti n đó mua g o. ị ồ ạ ể ấ ề ồ ề ạ V y ậti n đó th c hi n ch c năng ph ng ti n l u thông.ề ự ệ ứ ươ ệ ư102 D - Bán hàng gi gây r i th tr ng th hi n m t h n ch c a c nh tranhả ố ị ườ ể ệ ặ ạ ế ủ ạtrong s n xu t và l u thông hàng hóa.ả ấ ư103 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan nhà n c có th m quy n ti nị ủ ậ ơ ướ ẩ ề ếhành ho t đ ng ạ ộ tòa k t án tên t i ph mế ộ ạ là bi u hi n c a hình th c ápể ệ ủ ứd ng pháp lu tụ ậ104 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i có đ năng l c trách nhi m phápị ủ ậ ườ ủ ự ệlý th c hi n hành vi t ý ra kh i khu cách ly y t ph i ch u trách nhi mự ệ ự ỏ ế ả ị ệhành chính .105 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng trong trên lĩnh v cị ủ ậ ề ẳ ựchính tr th hi n vi c các dân t c trong c ng đ ng dân t c Vi t Namị ể ệ ở ệ ộ ộ ồ ộ ệđ u đ cề ượ tham gia b u c và ng cầ ử ứ ử .106 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n b t kh xâmị ủ ậ ậ ề ấ ảph m v thân th khi giam, gi con tin ạ ề ể ữ trái phép .107 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i làm nhi m v chuy n phát viị ủ ậ ườ ệ ụ ể thuvienhoclieu .com Trang 85thuvienhoclieu .comph m quy n đ c b o đ m an toàn và bí m t th tín c a khách hàngạ ề ượ ả ả ậ ư ủthì lo i b các th g i nh m đ a ch .ạ ỏ ư ử ầ ị ỉ108 B - Công dân báo cho c quan có th m quy n bi t v hành vi ném ch tơ ẩ ề ế ề ấth i vào nhà ng i dân, gây nh h ng nghiêm tr ng đ n sinh ho tả ườ ả ưở ọ ế ạc a gia đình là th c hi n quy n t cáo.ủ ự ệ ề ố109 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th c hi n quy n tham gia qu nị ủ ậ ự ệ ề ảlí Nhà n c và xã h i trong tr ng h p ướ ộ ườ ợ đ óng góp ý ki n vào d th oế ự ảlu t.ậ110 D - Pháp lu t n c ta khuy n khích công dân t do sáng t o, ph bi nậ ướ ế ự ạ ổ ếcác tác ph m văn h c ngh thu t nh m thúc đ y quy n sáng t o.ẩ ọ ệ ậ ằ ẩ ề ạ111 C - Căn c ứ vào các quy đ nh c a pháp lu t, sau th i gian ngh ị ủ ậ ờ ỉ l đi duễl ch cùng gia đình. H c sinh Aị ọ khi quay tr l i tở ạ r ng h c t p, đườ ọ ậ ã chủđ ng khai báo y t và đ c l y m u xét nghi m cũng nh đ c h ngộ ế ượ ấ ẫ ệ ư ượ ướd n v phòng ch ng d ch. Vi c làm này c a ẫ ề ố ị ệ ủ h c sinh Aọ th hi n đ cể ệ ặtr ng ư t ính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộ112 B - Đoàn thanh tra c a c c thu t nh X l p biên b n vi ph m hành chínhủ ụ ế ỉ ậ ả ạđ i v i công ty Y vì đã có hành vi l p báo cáo tài chính không đúng v iố ớ ậ ớs li u trên s k toán và ch ng t k toán. Đoàn thanh tra đã th cố ệ ổ ế ứ ừ ế ựhi n pháp lu t theo hình th c ệ ậ ứ á p d ng pháp lu t.ụ ậ113 C - Tr ng Đ i h c X quy đ nh sinh viên là ng i dân t c thi u s khôngườ ạ ọ ị ườ ộ ể ốđ c giao ti p v i nhau b ng ti ng dân t c c a mình. Tr ng h p này,ượ ế ớ ằ ế ộ ủ ườ ợTr ng Đ i h c X đã vi ph m quy n bình đ ng gi a các dân t c vườ ạ ọ ạ ề ẳ ữ ộ ềvăn hóa, giáo d c.ụ114 C - Do nh h ng c a d ch Covid- 19, anh K ph i trì hoãn th i gian trả ưở ủ ị ả ờ ản s ti n 100 tri u đ ng đã vay c a ch P. Phát hi n ch P đ a chuy nợ ố ề ệ ồ ủ ị ệ ị ư ệnày lên m ng xã h i, anh K đón đ ng đánh ch gãy chân. Anh K đã viạ ộ ườ ịph m quy n ạ ề đ c pháp lu t b o h v s c kh e.c a công dâượ ậ ả ộ ề ứ ỏ ủ n115 A - Đúng ngày b u c H i đ ng nhân dân các c p thì ông A ph i đi u trầ ử ộ ồ ấ ả ề ịsau ph u thu t t i b nh vi n nên nhân viên ẫ ậ ạ ệ ệ S thu c t b u c l u đ ngộ ổ ầ ử ư ộđã t ý b phi u thay ông. Nhân viên ự ỏ ế S đã vi ph m nguyên t c b u cạ ắ ầ ửt r c ti p.ự ế116D - Anh L đ c ch Q cho xem lu n văn th c s mà cô N nh ch ch nhượ ị ậ ạ ỹ ờ ị ỉs a cho hoàn ch nh đ chu n b b o v . Theo câu chuy n vui có tínhử ỉ ể ẩ ị ả ệ ệg i ý c a ch Q, anh L đã sao chép toàn b lu n văn c a cô N mà khôngợ ủ ị ộ ậ ủghi rõ ngu n g c và tên tác gi chính th c r i mang bán cho h c viên ồ ố ả ứ ồ ọ D.Sau đó h c viên D t thay đ i tên đ tài và ghi tên mình là tác gi r iọ ự ổ ề ả ồđ a lên m ng. ư ạ Anh L và h cọ viên D đã vi ph m quy nạ ề s áng t o c aạ ủcông dân .117 D - Khi làm tình hu ng chú ý đ c câu h i tr cố ọ ỏ ướ , tìm t “chìa khóa”ừ g chạ thuvienhoclieu .com Trang 86thuvienhoclieu .comchân t khóa. Đ c đ đ n đâu, g ch chân, ghi đáp án (bên c nh) đ nừ ọ ề ế ạ ạ ếđó. Khi đ c đ không suy di n, mà ph i d a vào câu ch đ xác đ nhọ ề ễ ả ự ữ ể ịđáp án.- V i ớ tình hu ng này v n d ng n i dung bài 2,ố ậ ụ ộ GDCD12 thì ng i ườ ph iảch u trách nhi mị ệ hành chính g m ông K, anh H, Q và chồ ị M vì: + Anh H u ng r u r i lái xe máyố ượ ồ+ ch M đi xe ng c đ ng m t chi uị ượ ườ ộ ề+ Ông K bán hàng n c trên v a hèướ ỉ+ Anh Q, u ng r u sau đó lái ô tô.ố ượ118 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên, v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dung bài 4,ộ GDCD12 thì ng iườ vi ph m quy n bình đ ng trongạ ề ẳ laođ ng thì ng i ộ ườ vi ph mạ g mồ ô ng K và chị T vì:+ Do bi t ông K và ch H ngo i tình v i nhau nên ch T đã gây áp l cế ị ạ ớ ị ựyêu c u ông K giám đ c công ty ph i b nhi m mình vào v trí tr ngầ ố ả ổ ệ ị ưởphòng thay cho ch Q và đ c ông K đ ng ýị ượ ồ+ Bà N đ ngh ch ng đu i vi c ch H và ch T nên ông K đã ra quy tề ị ồ ổ ệ ị ị ếđ nh ch m d t h p đ ng v i hai ng iị ấ ứ ợ ồ ớ ườ119 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dungộ bài 6, GDCD12 quy nề đ c pháp lu t b o đ m an toàn, bíượ ậ ả ảm t v th tín, đi n tho i, đi n tínậ ề ư ệ ạ ệ c a công dân thì ng i vi ph mủ ườ ạg mồ anh K và chị H vì :+ Khi ch H m máy tính c a ch ng là anh K lên đ làm vi c thì vô tìnhị ở ủ ồ ể ệđăng nh p vào gmail c a ch Yậ ủ ị+ Trong gmail này, ch H phát hi n có nhi u m u thi t k th i trang nênị ệ ề ẫ ế ế ờkêu anh K sao chép l iạ120 D - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dungộ bài 7, GDCD12. Hành vi c a v ch ng K, A, Hủ ợ ồ và đ ng b nồ ọc n b t cáoầ ị ố vì :+ H t tr ng ki m lâm X ạ ưở ể tên là A, nh n h i l 10 tri u đ ng c a anhậ ố ộ ệ ồ ủK nên đã nh n ậ anh vào làm b oả v ; đ ng th i ệ ồ ờ nh n ti n c a H đ ti pậ ề ủ ể ếtay cho H và đ ng b n vào khai thác g t i r ng nguyên sinhồ ọ ỗ ạ ừ .+ V anh K đã g i đi n và t ng ti n ợ ọ ệ ố ề anh A-----------------H T-------------Ế thuvienhoclieu .com Trang 87thuvienhoclieu .comĐ 10ề Đ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2022Ề Ử Ố ỆThuvienhoclieu .Com MÔN THÀNH PH N: GIÁO D C CÔNG DÂNẦ ỤTh i gian: 50 phútờ Câu 8 1: Con ng i ngày càng t o ra nhi u nguyên v t li u nhân t o có tính năng, tác d ng theo ý ườ ạ ề ậ ệ ạ ụmu n khi n cho đ i t ng lao đ ng ngày càngố ế ố ượ ộ A . h n ch .ạ ế B . thu h p.ẹ C . đa d ng.ạ D . tăng lên.Câu 82: Trong s n xu t kinh doanh, mu n cho giá tr cá bi t c a hàng hóa th p h n giá tr xã h i c aả ấ ố ị ệ ủ ấ ơ ị ộ ủhàng hóa, đòi h i ng i s n xu t ph iỏ ườ ả ấ ảA. nâng cao uy tín cá nhân. B. c i ti n khoa h c kĩ thu t.ả ế ọ ậC. đào t o gián đi p kinh t .ạ ệ ế D. đ c h trượ ỗ ợ vay v n u đãi.ố ưCâu 8 3: N i dung c a t t c các lo i văn b n quy ph m pháp lu t ph i phù h p v i văn b n nàoộ ủ ấ ả ạ ả ạ ậ ả ợ ớ ảd i đây?ướ A. Pháp l nh.ệ B. L nh.ệ C. Hi n pháp.ế D. Lu t.ậCâu 84: Cá nhân, t ch c th c hi n đ y đ nghĩa v , ch đ ng làm nh ng gì mà pháp lu t quy đ nhổ ứ ự ệ ầ ủ ụ ủ ộ ữ ậ ịph i làm là đã th c hi n pháp lu t theo hình th cả ự ệ ậ ứA. tuân th pháp lu t.ủ ậ B. áp d ng pháp lu t.ụ ậC. s d ng pháp lu t.ử ụ ậ D. thi hành pháp lu t.ậCâu 85: Vi ph m dân s là nh ng hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t i cácạ ự ữ ạ ậ ạ ớA. quan h kinh t và quan h tình c m.ệ ế ệ ả B. quan h tài s n và quan h nhân thân.ệ ả ệC. quan h s h u và quan h gia đình.ệ ở ữ ệ D. quan h tài s n và quan h gia đình.ệ ả ệCâu 86: Trách nhi m pháp lí là nghĩa v mà các cá nhân ho c t ch c ph i gánh ch u h u qu b t l iệ ụ ặ ổ ứ ả ị ậ ả ấ ợtừA. hành vi vi ph m pháp lu t c a mình.ạ ậ ủ B. nhu c u tìm hi u tôn giáo.ầ ểC. vi c t ch i xây d ng qu b o tr .ệ ừ ố ự ỹ ả ợ D. ý đ tr c l i tài s n công.ồ ụ ợ ảCâu 87 : Bình đ ng v trách nhi m pháp lí có nghĩa là b t kì công dân nào vi ph m pháp lu t đ u bẳ ề ệ ấ ạ ậ ề ịA. thay đ i n i c trú.ổ ơ ư B. t ch i vi c gi m án.ừ ố ệ ảC. x lí theo quy đ nh.ử ị D. h y b quy n b u củ ỏ ề ầ ửCâu 88 : Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng trong lĩnh v c hôn nhân và gia đình th hi nị ủ ậ ề ẳ ự ể ệ vi c, cha m có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi cở ệ ẹ ề ụ ệA. t ch i s h u tài s n riêng.ừ ố ở ữ ả B. làm thay con m i vi c.ọ ệC. chăm sóc giáo d c các con.ụ D. đ i di n cho nhau tr c pháp lu t.ạ ệ ướ ậ thuvienhoclieu .com Trang 88thuvienhoclieu .comCâu 89: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân bình đ ng trong th c hi n quy n lao đ ng khi t doị ủ ậ ẳ ự ệ ề ộ ựA. tìm vi c làm phù h p.ệ ợ B. ch n th i đi m đóng thu .ọ ờ ể ếC. thay đ i quy n th a k .ổ ề ừ ế D. đáp ng m i nhu c u.ứ ọ ầCâu 90 : M iọ doanh nghi pệ đ uề đ cượ h pợ tác và c nhạ tranh lành m nhạ là bi uể hi nệ c aủ quy n bìnhề đ ngẳ A . trong kinh doanh. B. trong lao đ ng.ộ C . trong đ i s ngờ ố xã h i.ộ D . trong h pợ tác.Câu 91: Các dân t c đ u đ c Nhà n c và pháp lu t tôn tr ng, t o đi u ki n phát tri n mà khôngộ ề ượ ướ ậ ọ ạ ề ệ ểb phân bi t đ i x là th hi n quy n bình đ ng nào d i đây?ị ệ ố ử ể ệ ề ẳ ướ A . Bình đ ng gi a cácẳ ữ dân t c.ộ B. Bình đ ng gi a các đ aẳ ữ ị ph ng.ươ C. Bình đ ng gi a các thành ph nẳ ữ ầ dân c .ư D . Bình đ ng gi a các t ng l p xãẳ ữ ầ ớ h i.ộCâu 92: Công an ch đ c b t ng i trong tr ng h p có quy t đ nh c aỉ ượ ắ ườ ườ ợ ế ị ủ A. Ch t ch UBNủ ị D. B. Th tr ng c quan.ủ ưở ơ C . Toà án nhân dân. D . H i đ ng nhân dân.ộ ồCâu 93: Quy n nào sau đây ề t o đi u ki nạ ề ệ đ ể công dân ch đ ng và tích c c tham gia vào công vi củ ộ ự ệchung c a Nhà n c và xã h i?ủ ướ ộA. H c t p nghiên c u.ọ ậ ứ B. Kinh t chính tr .ế ịC. Sáng t o phát tri n.ạ ể D. T do ngôn lu n.ự ậCâu 94: Công dân t ý khám xét ch c a ng i khác là vi ph m quy n b t kh xâm ph m vự ỗ ở ủ ườ ạ ề ấ ả ạ ềA. ch .ỗ ở B. danh tính. C. bí m t đ i t .ậ ờ ư D. thân th .ểCâu 95: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th hi n ý chí và nguy n v ng c a mình thông quaị ủ ậ ể ệ ệ ọ ủcác đ i bi u đ i di n b ng hình th c th c hi n quy nạ ể ạ ệ ằ ứ ự ệ ềA. ki m tra, giám sát.ể B. khi u n i, t cáo.ế ạ ố C. b u c , ng c .ầ ử ứ ử D. qu n lí nhà n c.ả ướCâu 96: Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i g n li n v i vi c th c hi n hình th c dân chề ả ướ ộ ắ ề ớ ệ ự ệ ứ ủA. gián ti p.ế B. t p trung.ậ C. tr c ti p.ự ế D. đ i di n.ạ ệCâu 97: Phát bi u nào sau đây ể là đúng khi nói v quy n khi u n i, t cáo c a công dân?ề ề ế ạ ố ủA. Công ty t nhân có quy n khi u n i.ư ề ế ạB. Công ty t nhân không có quy n khi u n i.ư ề ế ạC. Ng i tàn t t không có quy n khi u n i.ườ ậ ề ế ạD. Ng i không bi t ch không có quy n khi u n iườ ế ữ ề ế ạ .Câu 98: Công dân có quy n h c t Ti u h c đ n Trung h c, đ i h c và sau đ i h c là bi u hi n c aề ọ ừ ể ọ ế ọ ạ ọ ạ ọ ể ệ ủvi c th c hi n quy n h c t p n i dung nào d i đây?ệ ự ệ ề ọ ậ ở ộ ướ thuvienhoclieu .com Trang 89thuvienhoclieu .comA. Quy n h c không h n ch .ề ọ ạ ế B. Quy n h c b t c ngành ngh nào.ề ọ ấ ứ ềC. Quy n h c t p th ng xuyên.ề ọ ậ ườ D. Quy n bình đ ng v c h i h c t p.ề ẳ ề ơ ộ ọ ậCâu 9 9 : Công dân đ c ti p c n v i các ph ng ti n thông tin đ i chúng là th c hi n quy n nào sauượ ế ậ ớ ươ ệ ạ ự ệ ềđ â y?A. T phán quy t.ự ế B. Đ i tho i.ố ạ C. Ki m tra.ể D. Đ c phát tri n.ượ ểCâu 100: Các quy đ nh pháp lu t v gi i quy t vi c làm, xóa đói gi m nghèo là n i dung c a phápị ậ ề ả ế ệ ả ộ ủlu t v lĩnh v cậ ề ựA. chính tr .ị B. xã h i.ộ C. kinh t .ế D. văn hóa.Câu 101 : Hàng hóa là s n ph m c a lao đ ng có th th a mãn nhu c u nào đó c a con ng i thôngả ẩ ủ ộ ể ỏ ầ ủ ườquaA. năng l c ự c i ti n kĩ thu t.ả ế ậ B. quá trình trao đ i, mua bán.ổC. hình th c ứ s n xu t tả ấ ự nhiên . D. kỹ năng v n hành máy móc.ậCâu 102: Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, m t tiêu c c c a c nh tranh ả ấ ư ặ ự ủ ạ không th hi n vi cể ệ ở ệcác ch th kinh tủ ể ếA. tung tin b a đ t v đ i th .ị ặ ề ố ủ B. x tr c ti p ch t th i ra môi tr ng.ả ự ế ấ ả ườC. b nhi u v n đ đ u t s n xu t.ỏ ề ố ể ầ ư ả ấ D. đ u c tích tr đ nâng giá cao.ầ ơ ữ ểCâu 103: Ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lí vi ph m pháp lu t hành chính khi ườ ủ ự ệ ạ ậA. s d ng ử ụ ch ng minh nhân dân h t h nứ ế ạ . B. m ua bán n i t ng ng i.ộ ạ ườC. s d ng trái phép vũ khí quân d ng.ử ụ ụ D. đ ngh xi t ch t cách ly y t .ề ị ế ặ ế Câu 104: Theo quy đ nh c a pháp lu t, trong tr ng h p nào d i đây công dân đã thi hành phápị ủ ậ ườ ợ ướlu t?ậA. Ch đ ng khai báo y t phòng d chủ ộ ế ị . B. Tăng c ng đ u c tích trườ ầ ơ ữ .C. Tham gia ho t đ ng thi n nguy n.ạ ộ ệ ệ D. Hoàn thi n s n ph m đ u giá.ệ ả ẩ ấCâu 105: Theo quy đ nh c a pháp lu t, n i dung nào d i đây ị ủ ậ ộ ướ không th hi n n i dung quy n bìnhể ệ ộ ềđ ng gi a các dân t c trong lĩnh v c giáo d c?ẳ ữ ộ ự ụA. Xây d ng tr ng dân t c n i trú.ự ườ ộ ộ B. T ch i đăng ký h c c tuy n .ừ ố ọ ử ểC. H tr kinh phí h c t p hàng tháng.ỗ ợ ọ ậ D. Khôi ph c l h i truy n th ng.ụ ễ ộ ề ốCâu 106: Hành vi b t cóc tr em đ t ng ti n là xâm ph m quy n t do c b n nào d i đây c a côngắ ẻ ể ố ề ạ ề ự ơ ả ướ ủdân?A. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ể B. Đ c pháp lu t b o h v tính m ng.ượ ậ ả ộ ề ạC. B t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ở D. Đ c pháp lu t b o h v nhân ph m.ượ ậ ả ộ ề ẩ thuvienhoclieu .com Trang 90thuvienhoclieu .comCâu 107: Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan nhà n c có th m quy n đ c khám xét ch c aị ủ ậ ơ ướ ẩ ề ượ ỗ ở ủcông dân khi có căn c kh ng đ nh ch c a ng i đó cóứ ẳ ị ỗ ở ủ ườA. đ i t ng t cáo n c danh.ố ượ ố ặ B. quy t đ nh đi u chuy n nhân s .ế ị ề ể ựC. h s vay v n u đãi.ồ ơ ố ư D. tài li u liên quan đ n v án.ệ ế ụCâu 108: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân có th th c hi n quy n t cáo trong tr ng h p nàoị ủ ậ ể ự ệ ề ố ườ ợsau đây?A. Nh n ti n công khác v i th a thu n.ậ ề ớ ỏ ậ B. Phát hi n đ i t ng l u hành ti n gi .ệ ố ượ ư ề ảC. Ph i kê khai tài s n cá nhân.ả ả D. B bu c thôi vi c không rõ lí do.ị ộ ệCâu 109: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân đ c th c hi n quy n b u c đ i bi u h i đ ngị ủ ậ ượ ự ệ ề ầ ử ạ ể ộ ồnhân dân các c p trong tr ng h p nào sau đây?ấ ườ ợA. Chu n b đ c đ c xá.ẩ ị ượ ặ B. Đang ch p hành hình ph t tù.ấ ạC. B tình nghi là t i ph m.ị ộ ạ D. Ph i thi hành án chung thân.ảCâu 110: Công dân th c hi n quy n sáng t o trong tr ng h p nào sau đây?ự ệ ề ạ ườ ợA. Giám sát quy ho ch đô th .ạ ị B. H p lý hóa s n xu t.ợ ả ấC. S d ng d ch v truy n thông.ử ụ ị ụ ề D. Ki m tra s n ph m.ể ả ẩCâu 111: Hi n pháp quy đ nh “Công dân có quy n và nghĩa v h c t p”. Phù h p v i Hi n pháp,ế ị ề ụ ọ ậ ợ ớ ếLu t Giáo d c kh ng đ nh: “M i công dân không phân bi t dân t c, tôn giáo, tín ng ng, nam n ,ậ ụ ẳ ị ọ ệ ộ ưỡ ữngu n g c gia đình, đ a v xã h i, hoàn c nh kinh t đ u bình đ ng v c h i h c t p”. S phù h pồ ố ị ị ộ ả ế ề ẳ ề ơ ộ ọ ậ ự ợc a Lu t giáo d c v i Hi n pháp th hi n đ c tr ng nào c a pháp lu t?ủ ậ ụ ớ ế ể ệ ặ ư ủ ậA. Xác đ nh ch t ch v m t hình th c.ị ặ ẽ ề ặ ứ B. Quy ph m ph bi n.ạ ổ ếC. Quy n l cề ự và b t bu c chung.ắ ộ D. Quy ph m pháp lu t.ạ ậCâu 112: Sau khi v quê ăn c i ng i h hàng, trên đ ng tr v nhà do có men r u nên khôngề ướ ườ ọ ườ ở ề ượlàm ch đ c t c đ xe ô tô c a anh G đã đâm vào xe máy c a ch D đi vào đ ng m t chi u làmủ ượ ố ộ ủ ủ ị ườ ộ ềcho xe máy b h ng n ng. Do b c xúc, anh H ch ng ch D đã r thêm Q tìm đánh anh G làm cho anhị ỏ ặ ứ ồ ị ủG b ch n th ng s não ph i c p c u b nh vi n.Trong tr ng h p này, ị ấ ươ ọ ả ấ ứ ệ ệ ườ ợ a nh H và anh Q ph i ch uả ịtrách nhi m ệ nào sau đây ?A. Hình s .ự B. Hành chính. C. K lu t.ỉ ậ D. Dân s .ựCâu 113: Trong cu c h p c a ộ ọ ủ b n Xả , bà H ph n ánh, hi n nay trong ả ệ ở b nả có m t s h dân đ ngộ ố ộ ồbào dân t c thi u s v n còn gi m t ki u chăn nuôi truy n th ng gây ô nhi m môi tr ng, nên độ ể ố ẫ ữ ộ ể ề ố ễ ườ ềngh tr ng ị ưở b nả có bi n pháp tuyên truy n. Cho r ng bà H có ý mi t th v i các h đ ng bào dân t c.ệ ề ằ ệ ị ớ ộ ồ ộÔng T tr ng ưở b nả đã yêu c u bà H im l ng và d i kh i cu c h p. Cùng d cu c h p, anh M và anhầ ặ ờ ỏ ộ ọ ự ộ ọK đã h ng d n k thu t nuôi ong l y m t đ giúp đ ng bào dân t c thi u s thoát nghèo. ướ ẫ ỹ ậ ấ ậ ể ồ ộ ể ố Ông T đãth c hi n ự ệ ch a quy nư ề bình đ ng gi a các dân t c c a nhà n c ta trên ph ng di n ẳ ữ ộ ủ ướ ươ ệA. k inh t .ế B. c hính tr .ị C. t ôn giáo. D. v ăn hóa. thuvienhoclieu .com Trang 91thuvienhoclieu .comCâu 114: Bi t ng i yêu mình là anh A tham gia đ ng dây cho vay n ng lãi, s b liên l y ch B đãế ườ ườ ặ ợ ị ụ ịch đ ng c tuy t và kiên quy t ngăn c n không cho anh A vào phòng tr c a mình. Sau nhi u l nủ ộ ự ệ ế ả ọ ủ ề ầtìm g p đ u b ng i yêu t ch i, mu n níu kéo tình c m, anh A đ t nh p vào nhà c a b m ch Bặ ề ị ườ ừ ố ố ả ộ ậ ủ ố ẹ ịđ l i lá th có n i dung d a s gi t n u không c i đ c ch làm v . Anh A đã vi ph m quy n nàoể ạ ư ộ ọ ẽ ế ế ướ ượ ị ợ ạ ềd i đây c a công dân?ướ ủA. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ể B. Đ m b o an toàn tính m ng.ả ả ạC. B t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ở D. Đ m b o bí m t th tín, đi n tín.ả ả ậ ư ệCâu 115: Trong ngày b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p, vì anh P đang b t m giam đ đi uầ ử ạ ể ộ ồ ấ ị ạ ể ềtra nên nhân viên t b u c đã mang hòm phi u ph đ n tr i t m giam và h ng d n anh P bổ ầ ử ế ụ ế ạ ạ ướ ẫ ỏphi u. Anh P đã đ c th c hi n nguyên t c b u c nào d i đây?ế ượ ự ệ ắ ầ ử ướA. Tr c ti pự ế . B. y quy nỦ ề . C. Đ i di nạ ệ . D. Công khai .Câu 116: Lãnh đ o thành ph X đã ch đ o l p đ t h th ng cây ATM g o đ h tr ng i dân ch uạ ố ỉ ạ ắ ặ ệ ố ạ ể ỗ ợ ườ ịtác đ ng c a d ch b nh. Lãnh đ o thành ph X đã t o đi u ki n đ ng i dân h ng quy n đ cộ ủ ị ệ ạ ố ạ ề ệ ể ườ ưở ề ượphát tri n n i dung nào sau đây?ể ở ộA. Có m c s ng đ y đ v v t ch t.ứ ố ầ ủ ề ậ ấ B. Thay đ i đ ng b k t c u h t ng.ổ ồ ộ ế ấ ạ ầC. ng phó v i d ch b nh kéo dài.Ứ ớ ị ệ D. Ch đ ng x lí công tác truy n thông.ủ ộ ử ềCâu 117: Ch m t nhà hàng là anh K không làm đ c c i theo h p đ ng cho bà T. Bà T yêu c uủ ộ ủ ỗ ướ ợ ồ ầanh K ph i b i th ng g p đôi nh đã th a thu n trong h p đ ng, nh ng anh K không ch u và chả ồ ườ ấ ư ỏ ậ ợ ồ ư ị ỉb i th ng cho bà T đúng s ti n b ng s c ch a làm. Bà T không đ ng ý nên đã g i con trai c aồ ườ ố ề ằ ố ỗ ư ồ ọ ủmình là anh Q đ n th ng l ng v i anh K. Không th ng l ng đ c, anh Q đã đ p phá c a hàngế ươ ượ ớ ươ ượ ượ ậ ửc a anh K. Th y v y, v anh K là ch L đã l n ti ng xúc ph m và đu i 2 m con bà T ra kh i c aủ ấ ậ ợ ị ớ ế ạ ổ ẹ ỏ ửhàng. Nh ng ai d i đây đã vi ph m pháp lu t dânữ ướ ạ ậ s ?ựA. Anh K và anh Q. B. Ch L, anh Q và anh K.ịC. Bà T, anh Q và chị L. D. Anh K và bà T.Câu 118: Vì con trai là anh S k t hôn đã nhi u năm mà ch a có con nên bà G m anh đã thuy t ph cế ề ư ẹ ế ụcon mình bí m t nh ch K v a li hôn mang thai h . Phát hi n vi c anh S s ng chung nh v ch ngậ ờ ị ừ ộ ệ ệ ố ư ợ ồv i ch K là do bà G s p đ t, ch H v anh đã t ý rút toàn b s ti n ti t ki m c a gia đình r i b điớ ị ắ ặ ị ợ ự ộ ố ề ế ệ ủ ồ ỏkh i nhà. Th ng con, bà T m ch H sang nhà thông gia m ng ch i bà G. Nh ng ai d i đây viỏ ươ ẹ ị ắ ử ữ ướph m n i dung quy n bình đ ng trong hôn nhân và gia đình?ạ ộ ề ẳA. Bà G, anh S, ch H và ch K.ị ị B. Bà G, ch K và anhị S.C. Bà G, anh S và chị H. D. Bà G, anh S, bà T và ch H.ịCâu 119: Phát hi n ch H là hàng xómệ ị , ch ng ki n mình đánh nhân viên b o v tòa nhà gãy chân, anhứ ế ả ệT đã thuê anh K b t cóc con gái ch H đ uy hi p d a ch ph i gi im l ng. Sau đó phát hi n con gáiắ ị ể ế ọ ị ả ữ ặ ệb ho ng lo n tinh th n ph i vào vi n đi u tr nên ch ng ch H là anh B đã xông vào nhà anh T đ pị ả ạ ầ ả ệ ề ị ồ ị ậphá tài s n. Nh ng ai sau đây vi ph m quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e c aả ữ ạ ề ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏ ủcông dân? thuvienhoclieu .com Trang 92thuvienhoclieu .comA. Anh K và anh B. B. Anh T và ch H.ịC. Anh T và anh K. D. Anh B và anh T.Câu 120: Đ c ch M là k toán viên cho bi t vi c ch N là k toán tr ng đã l p h s kh ng rútượ ị ế ế ệ ị ế ưở ậ ồ ơ ốhai trăm tri u đ ng c a c quan s X, ch K đã đe d a ch N, bu c ch ph i chia cho mình m t ph nệ ồ ủ ơ ở ị ọ ị ộ ị ả ộ ầs ti n đó. Bi t chuy n, ông G là Giám đ c s X đã kí quy t đ nh đi u chuy n ch M xu ng đ n vố ề ế ệ ố ở ế ị ề ể ị ố ơ ịc s xa và đ a anh T thay vào v trí c a ch M sau khi nh n c a anh này m t trăm tri u đ ng.ơ ở ở ư ị ủ ị ậ ủ ộ ệ ồNhân c h i đó, ch N đã c ý trì hoãn vi c thanh toán các kho n ph c p theo đúng quy đ nh cho chơ ộ ị ố ệ ả ụ ấ ị ịM. Nh ng ai d i đây có th là đ i t ng v a b khi u n i v a b t cáo?ữ ướ ể ố ượ ừ ị ế ạ ừ ị ốA. Ch N và ông G.ị B. Ch N, ông G và anh T.ịC. Ch N và ch K.ị ị D. Ch M, ông G và anh T.ị----------------H T-------------ẾĐÁP ÁN THAM KH OẢ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90C B C D B A C C A A91 92 93 94 95 96 97 98 99 100A C D A C C A A D B101 102 103 104 105 106 107 108 109 110B C A A D A D B C B111 112 113 114 115 116 117 118 119 120A A B D A A A C C AGI I CHI TI TẢ ẾCÂU ĐÁP ÁN H NG D N GI IƯỚ Ẫ Ả81C - Con ng i ngày càng t o ra nhi u nguyên v t li u nhân t o có tínhườ ạ ề ậ ệ ạnăng, tác d ng theo ý mu n khi n cho đ i t ng lao đ ng ngày càngụ ố ế ố ượ ộđa d ng.ạ82 B - Trong s n xu t kinh doanh, mu n cho giá tr cá bi t c a hàng hóaả ấ ố ị ệ ủth p h n giá tr xã h i c a hàng hóa, đòi h i ng i s n xu t ph iấ ơ ị ộ ủ ỏ ườ ả ấ ả c iảti n khoa h c kĩ thu t.ế ọ ậ thuvienhoclieu .com Trang 93thuvienhoclieu .com83 C - N i dung c a t t c các lo i văn b n quy ph m pháp lu t ph i phùộ ủ ấ ả ạ ả ạ ậ ảh p v i Hi n pháp.ợ ớ ế 84 D - Cá nhân, t ch c th c hi n đ y đ nghĩa v , ch đ ng làm nh ng gìổ ứ ự ệ ầ ủ ụ ủ ộ ữmà pháp lu t quy đ nh ph i làm là đã th c hi n pháp lu t theo hình th cậ ị ả ự ệ ậ ứthi hành pháp lu tậ .85 B - Vi ph m dân s là nh ng hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t i ạ ự ữ ạ ậ ạ ớcác quan h tài s n và quan h nhân thân.ệ ả ệ86 A - Trách nhi m pháp lí là nghĩa v mà các cá nhân ho c t ch c ph iệ ụ ặ ổ ứ ảgánh ch u h u qu b t l i tị ậ ả ấ ợ ừ hành vi vi ph m pháp lu t c a mình.ạ ậ ủ87 C - Bình đ ng v trách nhi m pháp lí có nghĩa là b t kì công dân nào vi ẳ ề ệ ấph m pháp lu t đ u bạ ậ ề ị x lí theo quy đ nh.ử ị88 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n bình đ ng trong lĩnh v c hônị ủ ậ ề ẳ ựnhân và gia đình th hi n vi c, cha m có quy n và nghĩa v ngangể ệ ở ệ ẹ ề ụnhau trong vi cệ chăm sóc giáo d c các con.ụ89 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân bình đ ng trong th c hi nị ủ ậ ẳ ự ệquy n lao đ ng khi t doề ộ ự tìm vi c làm phù h p.ệ ợ90 A - M iọ doanh nghi pệ đ uề đ cượ h pợ tác và c nhạ tranh lành m nhạ là bi uể hi nệ c aủ quy n bìnhề đ ngẳ trong kinh doanh.91 A - Các dân t c đ u đ c Nhà n c và pháp lu t tôn tr ng, t o đi u ki nộ ề ượ ướ ậ ọ ạ ề ệphát tri n mà không b phân bi t đ i x là th hi n quy n bình đ ngể ị ệ ố ử ể ệ ề ẳgi a cácữ dân t c.ộ92 C - Công an ch đ c b t ng i trong tr ng h p có quy t đ nh c aỉ ượ ắ ườ ườ ợ ế ị ủToà án nhân dân.93 D - Quy n ề T do ngôn lu n ự ậ t o đi u ki nạ ề ệ đ ể công dân ch đ ng và tíchủ ộc c tham gia vào công vi c chung c a Nhà n c và xã h iự ệ ủ ướ ộ .94 A - Công dân t ý khám xét ch c a ng i khác là vi ph m quy n b tự ỗ ở ủ ườ ạ ề ấ thuvienhoclieu .com Trang 94thuvienhoclieu .comkh xâm ph m vả ạ ề ch .ỗ ở95 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th hi n ý chí và nguy n v ngị ủ ậ ể ệ ệ ọc a mình thông qua các đ i bi u đ i di n b ng hình th c th c hi nủ ạ ể ạ ệ ằ ứ ự ệquy nề b u c , ng c .ầ ử ứ ử96 C - Quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i g n li n v i vi c th cề ả ướ ộ ắ ề ớ ệ ựhi n hình th c dân chệ ứ ủ tr c ti pự ế .97 A - Công ty t nhân có quy n khi u n iư ề ế ạ là p hát bi u ể đúng khi nói v ềquy n khi u n i, t cáo c a công dânề ế ạ ố ủ .98 A - Công dân có quy n h c t Ti u h c đ n Trung h c, đ i h c và sauề ọ ừ ể ọ ế ọ ạ ọđ i h c là bi u hi n c a vi c th c hi n quy n h c t p n i dungạ ọ ể ệ ủ ệ ự ệ ề ọ ậ ở ộq uy n h c không h n ch .ề ọ ạ ế 99 D - Công dân đ c ti p c n v i các ph ng ti n thông tin đ i chúng làượ ế ậ ớ ươ ệ ạth c hi n quy nự ệ ề đ c phát tri n.ượ ể 100 B - Các quy đ nh pháp lu t v gi i quy t vi c làm, xóa đói gi m nghèo làị ậ ề ả ế ệ ản i dung c a pháp lu t v lĩnh v cộ ủ ậ ề ự xã h i.ộ101 B - Hàng hóa là s n ph m c a lao đ ng có th th a mãn nhu c u nào đó ả ẩ ủ ộ ể ỏ ầc a con ng i thông quaủ ườ quá trình trao đ i, mua bánổ .102 C - Trong s n xu t và l u thông hàng hóa, m t tiêu c c c a c nh tranhả ấ ư ặ ự ủ ạkhông th hi n vi c các ch th kinh tể ệ ở ệ ủ ể ế b nhi u v n đ đ u t s nỏ ề ố ể ầ ư ảxu t.ấ103 A - Ng i có đ năng l c trách nhi m pháp lí vi ph m pháp lu t hànhườ ủ ự ệ ạ ậchính khi s d ng ử ụ ch ng minh nhân dân h t h nứ ế ạ . 104 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, trong tr ng h p ị ủ ậ ườ ợ c h đ ng khai báo y tủ ộ ế phòng d chị là công dân đã thi hành pháp lu tậ .105 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, n i dung ị ủ ậ ộ k hôi ph c l h i truy n ụ ễ ộ ề th ngố không th hi n n i dung quy n bình đ ng gi a các dân t c trongể ệ ộ ề ẳ ữ ộlĩnh v c giáo d cự ụ106 A - Hành vi b t cóc tr em đ t ng ti n là xâm ph m quy n ắ ẻ ể ố ề ạ ề b t kh xâmấ ả ph m v thân thạ ề ể c a công dânủ .107 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan nhà n c có th m quy n đ cị ủ ậ ơ ướ ẩ ề ượkhám xét ch c a công dân khi có căn c kh ng đ nh ch c aỗ ở ủ ứ ẳ ị ỗ ở ủng i đó cóườ tài li u liên quan đ n v án.ệ ế ụ108 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân có th th c hi n quy n t ị ủ ậ ể ự ệ ề ốcáo trong tr ng h pườ ợ p hát hi n đ i t ng l u hành ti n gi .ệ ố ượ ư ề ả 109 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân đ c th c hi n quy n b u cị ủ ậ ượ ự ệ ề ầ ửđ i bi u h i đ ng nhân dân các c p trong tr ng h pạ ể ộ ồ ấ ườ ợ b tình nghi là t iị ộ ph m.ạ thuvienhoclieu .com Trang 95thuvienhoclieu .com110 B - Công dân th c hi n quy n sáng t o trong tr ng h p,ự ệ ề ạ ườ ợ h p lý hóa s nợ ả xu tấ .111 A - Hi n pháp quy đ nh “Công dân có quy n và nghĩa v h c t p”. Phùế ị ề ụ ọ ậh p v i Hi n pháp, Lu t Giáo d c kh ng đ nh: “M i công dân khôngợ ớ ế ậ ụ ẳ ị ọphân bi t dân t c, tôn giáo, tín ng ng, nam n , ngu n g c gia đình,ệ ộ ưỡ ữ ồ ốđ a v xã h i, hoàn c nh kinh t đ u bình đ ng v c h i h c t p”. Sị ị ộ ả ế ề ẳ ề ơ ộ ọ ậ ựphù h p c a Lu t giáo d c v i Hi n pháp th hi n đ c tr ngợ ủ ậ ụ ớ ế ể ệ ặ ư tính x ác đ nh ch t ch v m t hình th cị ặ ẽ ề ặ ứ .112 A - Do b c xúc, anh H ch ng ch D đã r thêm Q tìm đánh anh G làm choứ ồ ị ủanh G b ch n th ng s não ph i c p c u b nh vi n.Trong tr ngị ấ ươ ọ ả ấ ứ ệ ệ ườh p này, ợ a nh H và anh Q ph i ch u trách nhi mả ị ệ h ình s .ự113 B - Trong cu c h p c a ộ ọ ủ b n Xả , bà H ph n ánh, hi n nay trong ả ệ ở b nả cóm t s h dân đ ng bào dân t c thi u s v n còn gi m t ki u chănộ ố ộ ồ ộ ể ố ẫ ữ ộ ểnuôi truy n th ng gây ô nhi m môi tr ng, nên đ ngh tr ng ề ố ễ ườ ề ị ưở b nả cóbi n pháp tuyên truy n. Cho r ng bà H có ý mi t th v i các h đ ngệ ề ằ ệ ị ớ ộ ồbào dân t c. Ông T tr ng ộ ưở b nả đã yêu c u bà H im l ng và d i kh iầ ặ ờ ỏcu c h p. Cùng d cu c h p, anh M và anh K đã h ng d n k thu tộ ọ ự ộ ọ ướ ẫ ỹ ậnuôi ong l y m t đ giúp đ ng bào dân t c thi u s thoát nghèo. ấ ậ ể ồ ộ ể ố Ông Tđã th c hi n ự ệ ch a quy nư ề bình đ ng gi a các dân t c c a nhà n c taẳ ữ ộ ủ ướtrên ph ng di n ươ ệ c hính tr .ị 114 D - Không đ ng tình v vi c m t s công ty du l ch đ a ra chiêu khuy nồ ề ệ ộ ố ị ư ếmãi giá 0 đ ng đ v n đ ng ng i già mua hàng v i giá cao, b n A đãồ ể ậ ộ ườ ớ ạvi t bài bày t toàn b quan đi m c a mình r i chia s lên các trangế ỏ ộ ể ủ ồ ẻm ng xã h i. B n A đã th c hi n quy nạ ộ ạ ự ệ ề t do ngôn lu nự ậ .115 A - Trong ngày b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p, vì anh P đangầ ử ạ ể ộ ồ ấb t m giam đ đi uị ạ ể ề tra nên nhân viên t b u c đã mang hòm phi uổ ầ ử ếph đ n tr i t m giam và h ng d n anh P b phi u. Anh P đã đ cụ ế ạ ạ ướ ẫ ỏ ế ượth c hi n nguyên t c b u cự ệ ắ ầ ử t r c ti pự ế . 116A - Lãnh đ o thành ph X đã ch đ o l p đ t h th ng cây ATM g o đạ ố ỉ ạ ắ ặ ệ ố ạ ểh tr ng i dân ch u tác đ ng c a d ch b nh. Lãnh đ o thành ph Xỗ ợ ườ ị ộ ủ ị ệ ạ ốđã t o đi u ki n đ ng i dân h ng quy n đ c phát tri n n iạ ề ệ ể ườ ưở ề ượ ể ở ộdungcó m c s ng đ y đ v v t ch t.ứ ố ầ ủ ề ậ ấ117 A - Khi làm tình hu ng chú ý đ c câu h i tr cố ọ ỏ ướ , tìm t “chìa khóa”ừ g chạchân t khóa. Đ c đ đ n đâu, g ch chân, ghi đáp án (bên c nh) đ nừ ọ ề ế ạ ạ ếđó. Khi đ c đ không suy di n, mà ph i d a vào câu ch đ xác đ nhọ ề ễ ả ự ữ ể ịđáp án.- V i ớ tình hu ng này v n d ng n i dung bài 2,ố ậ ụ ộ GDCD12 thì ng i ườ ph iảch u trách nhi mị ệ dân sự g m ồ vì: + Ch m t nhà hàng là anh K không làm đ c c i theo h p đ ng choủ ộ ủ ỗ ướ ợ ồ thuvienhoclieu .com Trang 96thuvienhoclieu .combà T , nh ng anh K không ch u b i th ng cho bà T đúngư ị ồ ườ th a thu nỏ ậ+ anh Q đã đ p phá c a hàng c a anh Kậ ử ủ118 C - T ng t nh cách làm tình hu ng trên, v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dung bài 4,ộ GDCD12 thì ng iườ vi ph m quy n bình đ ng trongạ ề ẳ hônnhân và gia đình thì ng i ườ vi ph mạ g mồ bà G, anh S và chị H vì:+ G m anh đã thuy t ph c con mình bí m t nh ch K v a li hôn mangẹ ế ụ ậ ờ ị ừthai hộ+ Phát hi n vi c anh S s ng chung nh v ch ng v i ch K là do bà Gệ ệ ố ư ợ ồ ớ ịs p đ t, ch H v anh đã t ý rút toàn b s ti n ti t ki m c a gia đìnhắ ặ ị ợ ự ộ ố ề ế ệ ủr i b đi kh i nhà.ồ ỏ ỏ119 C - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dungộ bài 6, GDCD12 quy nề đ c pháp lu t b o h v tính m ng,ượ ậ ả ộ ề ạs cứ kh eỏ c a công dân thì ng i vi ph m g mủ ườ ạ ồ anh T và anh K vì :+ anh T đánh nhân viên b o v tòa nhà gãy chânả ệ+ anh T đã thuê anh K b t cóc con gái ch H đ uy hi p ắ ị ể ế d n đ n cháuẫ ế béb ho ng lo n tinh th n ph i vào vi n đi u trị ả ạ ầ ả ệ ề ị120 A - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng này v n d ngươ ự ư ố ớ ố ậ ụn i dungộ bài 7, GDCD12. Hành vi c a ủ c h N và ông Gị có th v a bể ừ ịkhi u n i, v a b t cáoế ạ ừ ị ố vì :+ ch N là k toán tr ng đã l p h s kh ng rút hai trăm tri u đ ngị ế ưở ậ ồ ơ ố ệ ồc a c quan s Xủ ơ ở ; ch N đã c ý trì hoãn vi c thanh toán các kho n phị ố ệ ả ục p theo đúng quy đ nh cho ch M.ấ ị ị+ ông G là Giám đ c s X đã kí quy t đ nh đi u chuy n ch Mố ở ế ị ề ể ị khôngcó lí do xu ng đ n v c s xa và đ a anh T thay vào v trí c a ch Mố ơ ị ơ ở ở ư ị ủ ịsau khi nh n c a anh này m t trăm tri u đ ng.ậ ủ ộ ệ ồ-------------------H T-------------Ế thuvienhoclieu .com Trang 97

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận