Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 Bộ GD&ĐT (có đáp án và lời giải chi tiết)

537 7

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#môn GDCD#GDCD

Mô tả chi tiết

Đề minh họa (tham khảo) môn GDCD 2022 Bộ GD&ĐT có đáp án và lời giải chi tiết được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 5 trang.

Câu 81. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có dấu vết của tội phạm và cần

A. phát mại tài sản đã thế chấp. B. ngăn chặn việc người đó bỏ trốn.

C. hủy bỏ mọi hình thức giao tiếp. D. loại trừ các biện pháp quản chế.

Câu 82. Một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi chủ thể kinh tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều được

A. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. B. chấm dứt tình trạng giàu nghèo.

C. loại bỏ hình thức lao động thủ công. D. kiểm soát và thâu tóm thị trường.

Câu 83. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi

A. tham chiếu mô hình, kiều dáng. B. kiểm tra nguồn gốc, niêm phong.

C. đối sánh mẫu mã, nhãn hiệu. D. đưa ra phát minh, sáng chể.

Câu 84. Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ là

A. thị trường. B. nhân tố chủ quan.

C. địa giới hành chính. D. tiền tệ.

Câu 85. Theo quy định của pháp luật, người thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự ý khám xét nhà của công dân là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm vể hộ tịch. B. bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C. được bảo hộ về nhân lực. D. được bảo hộ về thân thể.

Câu 86. Bất kì công dân nào khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được bình đẳng về hưởng quyền và phải

A. bảo mật thông tin gây quỹ vacxin.

B. chấm dứt mọi nguồn lây lan dịch bệnh.

C. thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước.

D. triệt tiêu tất cả các tệ nạn xã hội.

Câu 87. Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là pháp luật thể hiện tính

A. cương chế, bạo lực. B. quy phạm phổ biến.

C. bảo mật tuyệt đối. D. áp đảo, chuyên quyền.

Câu 88. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là quan hệ giữa vợ, chồng phải dựa trên nguyên tắc dân chủ và không được

A. đấu tranh phê bình. B. phân biệt đối xử.

C. tư vấn tâm lí. D. chuyền quyền thừa kế.

Nội dung

thuvienhoclieu .comB GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠĐ THI THAM KH OỀ Ả KỲ THI T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG NĂM 2022Ố Ệ Ọ ỔBÀI THI: KHOA H C XÃ H IỌ ỘMôn thi thành ph n: GIÁO D C CÔNG DÂNầ ỤTh i gian làm bài: 50 phút, không k th i gian phát đờ ể ờ ềCâu 81. Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c b t ng i trong tr ng h p kh n c p đ c ti n hành khi ị ủ ậ ệ ắ ườ ườ ợ ẩ ấ ượ ếcó căn c kh ng đ nh ch c a ng i đó có d u v t c a t i ph m và c nứ ẳ ị ỗ ở ủ ườ ấ ế ủ ộ ạ ầA. phát m i tài s n đã th ch p.ạ ả ế ấ B. ngăn ch n vi c ng i đó b tr n.ặ ệ ườ ỏ ốC. h y b m i hình th c giao ti p.ủ ỏ ọ ứ ế D. lo i tr các bi n pháp qu n ch .ạ ừ ệ ả ếCâu 82. M t trong nh ng n i dung c a bình đ ng trong kinh doanh là m i ch th kinh t khi ti n ộ ữ ộ ủ ẳ ọ ủ ể ế ếhành ho t đ ng kinh doanh đ u đ cạ ộ ề ượA. h p tác và c nh tranh lành m nh.ợ ạ ạ B. ch m d t tình tr ng giàu nghèo.ấ ứ ạC. lo i b hình th c lao đ ng th công.ạ ỏ ứ ộ ủ D. ki m soát và thâu tóm th tr ng.ể ị ườCâu 83. Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th c hi n quy n sáng t o khiị ủ ậ ự ệ ề ạA. tham chi u mô hình, ki u dáng.ế ề B. ki m tra ngu n g c, niêm phong.ể ồ ốC. đ i sánh m u mã, nhãn hi u.ố ẫ ệ D. đ a ra phát minh, sáng ch .ư ểCâu 84. Lĩnh v c trao đ i, mua bán mà đó các ch th kinh t tác đ ng qua l i l n nhau đ xác ự ổ ở ủ ể ế ộ ạ ẫ ểđ nh giá c và s l ng hàng hóa, d ch v làị ả ố ượ ị ụA. th tr ng.ị ườ B. nhân t ch quan.ố ủC. đ a gi i hành chính.ị ớ D. ti n t .ề ệCâu 85. Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i thu c c quan nhà n c có th m quy n t ý khám xét ị ủ ậ ườ ộ ơ ướ ẩ ề ựnhà c a công dân là vi ph m quy nủ ạ ềA. b t kh xâm ph m v h t ch.ấ ả ạ ể ộ ị B. b t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ởC. đ c b o h v nhân l c.ượ ả ộ ề ự D. đ c b o h v thân th .ượ ả ộ ề ểCâu 86. B t kì công dân nào khi có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t đ u đ c bình đ ng vấ ủ ề ệ ị ủ ậ ề ượ ẳ ềh ng quy n và ph iưở ề ảA. b o m t thông tin gây qu vacxin.ả ậ ỹB. ch m d t m i ngu n lây lan d ch b nh.ấ ứ ọ ồ ị ệC. th c hi n nghĩa v tr c Nhà n c.ự ệ ụ ướ ướD. tri t tiêu t t c các t n n xã h i.ệ ấ ả ệ ạ ộCâu 87. Nh ng quy t c x s chung đ c áp d ng nhi u l n, nhi u n i, đ i v i t t c m i ng i,ữ ắ ử ự ượ ụ ề ầ ở ề ơ ố ớ ấ ả ọ ườtrong m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i là pháp lu t th hi n tínhọ ự ủ ờ ố ộ ậ ể ệA. c ng ch , b o l c.ươ ế ạ ự B. quy ph m ph bi n.ạ ổ ếC. b o m t tuy t đ i.ả ậ ệ ố D. áp đ o, chuyên quy n.ả ềCâu 88. Bình đ ng trong hôn nhân và gia đình đ c hi u là quan h gi a v , ch ng ph i d a trên ẳ ượ ể ệ ữ ợ ồ ả ựnguyên t c dân ch và không đ cắ ủ ượA. đ u tranh phê bình.ấ B. phân bi t đ i x .ệ ố ửC. t v n tâm lí.ư ấ D. chuy n quy n th a k .ề ề ừ ếCâu 89. Công dân không làm nh ng đi u pháp lu t c m làữ ề ậ ấA. t v n pháp lu t.ư ấ ậ B. tuân th pháp lu t.ủ ậC. s a đ i pháp lu t.ử ổ ậ D. c ng c pháp lu t.ủ ố ậCâu 90. M t trong nh ng n i dung c a bình đ ng trong lao đ ng là m i công dân đ u đ c t doộ ữ ộ ủ ẳ ộ ọ ề ượ ựA. h y b th a c.ủ ỏ ỏ ướ B. đi u ph i d lu n.ề ố ư ậ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comC. phong t a th tr ng.ỏ ị ườ D. l a ch n vi c làm.ự ọ ệCâu 91. Công dân báo cho c quan nhà n c có th m quy n bi t v hành vi vi ph m pháp lu t c a ơ ướ ẩ ề ế ề ạ ậ ủb t c t ch c nào là th c hi nấ ứ ổ ứ ự ệA. quy n t cáo.ề ố B. quy n khi u n i.ề ế ạC. vi c đ nh danh.ệ ị D. vi c th m v n.ệ ẩ ấCâu 92. Hành vi vi ph m pháp lu t có m c đ nguy hi m cho xã h i th p h n t i ph m, xâm ph m ạ ậ ứ ộ ề ộ ấ ơ ộ ạ ạcác quy t c qu n lí nhà n c là vi ph mắ ả ướ ạA. th l .ể ệ B. hình s .ự C. th a thu n.ỏ ậ D. hành chính.Câu 93. Quy n bình đ ng gi a các dân t c đ c hi u là các dân t c cùng sinh s ng trên lãnh th Vi tề ẳ ữ ộ ượ ể ộ ố ổ ệNam đ u đ c Nhà n c và pháp lu tề ượ ướ ậA. đáp ng m i nhu c u.ứ ọ ầ B. chia đ u qu phúc l i.ề ỹ ợC. t o đi u ki n phát tri n.ạ ề ệ ể D. bãi b thu thu nh p.ỏ ế ậCâu 94. Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân không đ c th c hi n quy n b u c đ i bi u H i ị ủ ậ ượ ự ệ ề ầ ử ạ ể ộđ ng nhân dân các c p trong tr ng h p đang ph iồ ấ ươ ợ ảA. đi u chuy n n i công tác.ề ể ơ B. tham gia vi c tranh c .ệ ửC. cách li y t t p trung.ế ậ D. ch p hành hình ph t tù.ấ ạCâu 95. Trong n n kinh t th tr ng, khi các doanh nghi p thu h p s n xu t thì l ng cung hàng ề ế ị ườ ệ ẹ ả ấ ượhóaA. tăng đ t bi n.ộ ế B. t tri t tiêu.ự ệC. th ng gi m xu ng.ườ ả ố D. luôn gi nguyên.ữCâu 96. Pháp lu t v s phát tri n kinh t quy đ nh khi ti n hành ho t đ ng kinh doanh, m i ch thậ ề ự ề ế ị ế ạ ộ ọ ủ ểkinh t đ u ph iế ề ảA. qu n lí b ng hình th c tr c tuy n.ả ằ ứ ự ếB. tuân th quy đ nh v qu c phòng.ủ ị ề ốC. s d ng m i lo i c nh tranh.ử ụ ọ ạ ạD. đào t o ngu n l c k c n.ạ ồ ự ế ậCâu 97. M t trong nh ng n i dung c a quy n h c t p là m i công dân đ u đ cộ ữ ộ ủ ề ọ ậ ọ ề ượA. ch đ ng h c v t c p, v t l p.ủ ộ ọ ượ ấ ượ ớB. đ c cách trong ki m tra, đánh giá.ặ ểC. hoàn tr toàn b kinh phí đào t o.ả ộ ạD. đ i x bình đ ng v c h i h c t p.ố ử ằ ề ơ ộ ọ ậCâu 98. Công dân bày t quan đi m c a mình v các v n đ chính tr , kinh t c a đ t n c là th c ỏ ề ủ ề ấ ề ị ế ủ ấ ướ ựhi n quy nệ ềA. t do ngôn lu n.ự ậ B. qu n tr truy n thông.ả ị ềC. đi u ph i c ng đ ng.ề ố ộ ồ D. chia s kinh nghi m.ẻ ệCâu 99. M t trong nh ng d u hi u đ xác đ nh hành vi vi ph m pháp lu t là ng i vi ph m ph iộ ữ ấ ệ ể ị ạ ậ ườ ạ ảA. t v .ự ệ B. n danh.ầ C. ph n kháng.ả D. có l i.ỗCâu 100. Công dân th o lu n, góp ý ki n xây d ng các văn b n pháp lu t quan tr ng là th c hi n ả ậ ế ự ả ậ ọ ự ệquy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i ề ả ướ ộ ởA. vùng duyên h i.ả B. ph m vi c n c.ạ ả ướC. vùng đ ng b ng.ồ ằ D. ph m vi c s .ạ ơ ở thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 101. Công dân th c hi n quy n tham gia qu n lí nhà n c và xã h i ph m vi c s trong ự ệ ề ả ướ ộ ở ạ ơ ởtr ng h p nào sau đây?ườ ợA. Tham kh o hình th c, quy trình khen th ng.ả ứ ưởB. B o đ m an toàn, an sinh trong c n c.ả ả ả ướC. Giám sát d toán, quy t toán ngân sách xã.ự ếD. Ph n ánh v ng m c, b t c p c a pháp lu t.ả ướ ắ ấ ậ ủ ậCâu 102. Công dân thi hành pháp lu t khi th c hi n hành vi nào sau đây?ậ ự ệA. Đăng kí s a mã đ nh danh.ử ị B. Lan t a thông tin n i b .ỏ ộ ộC. Tham gia b o v an ninh qu c gia.ả ệ ố D. B o m t kĩ năng phòng ch ng d ch.ả ậ ố ịCâu 103. Đ xác đ nh m t v t ph m là hàng hóa, ng i ta không căn c vào đi u ki n nào sau đây?ề ị ộ ậ ẩ ườ ứ ề ệA. Có nh ng công d ng nh t đ nh.ữ ụ ấ ị B. Đáp ng nhu c u t cung, t c p.ứ ầ ự ự ấC. Thông qua vi c trao đ i, mua bán.ệ ồ D. Do quá trình lao đ ng t o ra.ộ ạCâu 104. Tr ng h p nào sau đây th hi n vi c công dân đ c h ng quy n đ c phát tri n?ườ ợ ể ệ ệ ượ ưở ề ượ ểA. Ch đ ng đ nh đo t qu vacxin phòng d ch.ủ ộ ị ạ ỹ ịB. Đ xu t mi n phí m i lo i d ch v .ề ấ ễ ọ ạ ị ụC. H ng đ i s ng v t ch t và tinh th n đ y đ .ưở ờ ố ậ ấ ầ ầ ủD. T n đ nh kinh phí đào t o ngh .ự ấ ị ạ ềCâu 105. Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n đ c pháp lu t b o h v tính ị ủ ậ ạ ề ượ ậ ả ộ ềm ng, s c kh e khi th c hi n hành vi nào sau đây đ i v i ng i khác?ạ ứ ỏ ự ệ ố ớ ườA. L a đ o, y quy n nhân thân.ừ ả ủ ề B. Đe d a, đánh gây th ng tích.ọ ươC. L i d ng, c ý m o danh.ợ ụ ố ạ D. Áp đ t, đ cao uy l c.ặ ề ựCâu 106. Vi c Nhà n c t o đi u ki n cho ng i dân thu c các dân t c sinh s ng trên lãnh th Vi t ệ ướ ạ ề ệ ườ ộ ộ ố ổ ệNam đ c phát tri n nông nghi p theo h ng h u c nh m tăng thu nh p là b o đ m quy n bình ượ ề ệ ướ ữ ơ ằ ậ ả ả ềđ ng gi a các dân t c ph ng di n nào sau đây?ằ ữ ộ ở ươ ệA. Văn hóa. B. Qu c phòng.ố C. Kinh t .ế D. Giáo d c.ụCâu 107. Trong n n kinh t th tr ng, quy lu t giá tr có tác đ ng nào sau đây?ề ế ị ườ ậ ị ộA. Kích thích l c l ng s n xu t phát tri n.ự ượ ả ấ ểB. Ch m d t tình tr ng phá giá hàng hóa.ấ ứ ạC. Cân b ng m i lo i c nh tranh.ằ ọ ạ ạD. Tri t tiêu quan h cung ng.ệ ệ ứCâu 108. Theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i làm nhi m v chuy n phát vi ph m quy n đ c b o ị ủ ậ ườ ệ ụ ề ạ ề ượ ảđ m an toàn và bí m t th tín, đi n tín c a khách hàng khi t ý th c hi n hành vi nào sau đây?ả ậ ư ệ ủ ự ự ệA. Phát tán n i dung đi n tín.ộ ệ B. Tiêu h y biên lai thu phí.ủC. T ch i gi i đáp th c m c.ừ ố ả ắ ắ D. G b niêm phong kho hàng.ỡ ỏCâu 109. Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân có th th c hi n quy n khi u n i khiị ủ ậ ể ự ệ ề ế ạA. nh n quy t đ nh x ph t ch a th a đáng.ậ ế ị ử ạ ư ỏB. b t g p đ i t ng xu t c nh trái phép.ắ ặ ố ượ ấ ảC. ch ng ki n hành vi phá r ng đ u ngu n.ứ ế ừ ầ ồD. phát hi n ng i tr n kh i n i cách li.ệ ườ ố ỏ ơ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comCâu 110. Ng i đ năng l c trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t vi ph m hình s khi c ườ ủ ự ệ ị ủ ậ ạ ự ốý th c hi n hành vi nào sau đây?ự ệA. Dùng vũ l c đ c ng đo t tài s n.ự ể ưỡ ạ ả B. Trì hoãn nâng c p d ch v công c ng.ấ ị ụ ộC. Ph n bác thông tin nhân ch ng cung c p.ả ứ ấ D. Né tránh xâm l n ph m vi đê đi u.ấ ạ ềCâu 111. Nh n đ c tin báo ông tr m c p c v t, ông là công an viên đ n nhà ông đ a gi y tri u ậ ượ ộ ắ ồ ậ ế ư ấ ệt p, sau đó c ng ông v tr s công an đ l y l i khai. M c dù ông đã cung c p b ng ch ng ngo i ậ ư ề ụ ở ề ấ ờ ặ ấ ằ ứ ạph m nh ng ông v n ép bu c ông ph i l i tr s hai ngày đ ph c v công tác đi u tra. Ông A đãạ ư ẫ ộ ả ở ạ ụ ở ể ụ ụ ềvi ph m quy n nào sau đây c a công dân?ạ ề ủA. B t kh xâm ph m v ch .ấ ả ạ ề ỗ ở B. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ểC. Đ c pháp lu t b o h v danh tính.ượ ậ ả ộ ề D. Đ c pháp lu t b o h v tài s n.ượ ậ ả ộ ề ảCâu 112. Ch là nhân viên t i c a hàng kinh doanh do bà làm ch . M t l n, ch là khách hàng dùng ị ạ ử ủ ộ ầ ịti n gi thanh toán khi mua m ph m, bà yêu c u ch đu i theo ch nh m đòi l i hàng. Ch đ nh ề ả ỹ ẩ ầ ị ồ ị ằ ạ ị ịđi u khi n xe mô tô vào đ ng dành cho xe u tiên đ b tr n nh ng b ch ngăn l i. Vi c ch và ề ề ườ ư ề ỏ ố ư ị ị ạ ệ ịch tranh cãi làm nh h ng đ n ng i đi đ ng nên hai ch b anh là c nh sát giao thông l biên ị ả ưở ế ườ ườ ị ị ả ậậb n, ra quy t đ nh x ph t v hành vi đi u khi n ph ng ti n khi ch a có Gi y phép lái xe và đi sai ả ế ị ử ạ ề ê̂ ể ươ ệ ư ấlàn đ ng. M t tháng sau, ch vô tình phát hi n ch ng i yêu anh là ch lô đ t n m trong di n gi iườ ộ ị ệ ị ườ ủ ấ ằ ệ ảphóng m t b ng thu c đ a bàn do bác ch qu n lí. Bi t ch ch a hài lòng v i m c ti n b i th ng ặ ằ ộ ị ị ả ế ị ư ớ ứ ề ồ ườtheo quy t đ nh đ n bù gi i phóng m t b ng c a c quan nhà n c có th m quy n, ch đã tìm cách ế ị ề ả ặ ằ ủ ơ ướ ẩ ề ịlàm quen v i ch r i dùng danh tính c a bác mình h a giúp đ ch . Sau khi nh n c a ch s ti n 30 ớ ị ồ ủ ứ ỡ ị ậ ủ ị ố ềtri u đ ng, v i m c đích chi m đo t ti n, ch đã b tr n. Nh ng ai sau đây có th v a đ c th c ệ ồ ớ ụ ế ạ ề ị ỏ ố ữ ể ừ ượ ựhi n quy n khi u n i v a đ c th c hi n quy n t cáo?ệ ề ế ạ ừ ượ ự ệ ề ốA. Ch , ch và bà .ị ị B. Ch và ch .ị ịC. Ch Y, ch và anh .ị ị D. Ch và bà .ị Câu 113. Bà có con gái là ch , con trai là anh và con dâu là ch ị ị . Nghi ng anh tham gia đánh b c ờ ạtr c tuy n, ch bí m t rút ti n ti t ki m c a hai v ch ng r i nh m đ ch là bà gi h . V n coi ự ế ị ậ ề ế ệ ủ ợ ồ ồ ờ ẹ ẻ ị ữ ộ ốth ng anh không có thu nh p n đ nh nên bà đã khuyên con gái góp v n cùng bà kinh doanh nhu ườ ậ ồ ị ốy u ph m và đ c ch đ ng ý. Bi t chuy n, ch b a đ t và đ a thông tin sai l ch v ch lên m ng ế ẩ ượ ị ồ ế ệ ị ị ặ ư ệ ề ị ạxã h i đ ng th i cùng bà đ n nhà bà vu kh ng bà l a đ o chi m đo t tài s n c a v ch ng anh ộ ồ ờ ế ố ừ ả ế ạ ả ủ ợ ồnên gi a hai bà x y ra xô xát. Nh ng ai sau đây vi ph m quy n bình đ ng trong hôn nhân và gia đình?ữ ả ữ ạ ề ẳA. Anh , ch và bà .ị B. Ch , ch và bà .ị ịC. Bà , bà và ch .ị D. Ch , ch và bà .ị ịCâu 114. Anh và anh cùng là nhân viên chuy n phát. M t l n trong gi làm vi c, theo đ ngh c a ề ộ ầ ờ ệ ề ị ủanh , anh đã đ ng ý giúp anh chuy n th c a khách hàng g i cho ch t i thôn . Vì ch đi v ng và ồ ề ư ủ ữ ị ạ ị ắkhông khóa c a nên anh đ t th g i cho ch t i phòng khách nhà ch . Khi anh v a ra v , ch là tình ử ặ ư ữ ị ạ ị ừ ề ịnguy n viên cùng ông là tr ng thôn vào nhà ch tuyên truy n v công tác dân s . Th y th g i cho ệ ườ ị ề ề ố ấ ư ửch , ch tò mò m ra đ c r i bí m t dùng đi n tho i cá nhân ch p l i n i dung th và g i cho nhóm ị ị ở ọ ồ ậ ệ ạ ụ ạ ộ ư ửb n. Ông phát hi n đã ngăn ch n hành vi c a ch nh ng l i vô tình làm rách th . Vì lo s , ông v i ạ ệ ặ ủ ị ư ạ ư ợ ộvã h y th đó. Ba gi sau, ch tr v nhà, khi bi t ch là ng i lan truy n thông tin v mình, ch ủ ư ờ ị ở ề ế ị ườ ề ề ịnh n tin xúc ph m và yêu c u ch ph i công khai xin l i. Nh ng ai sau đây v a vi ph m quy n b t ắ ạ ầ ị ả ỗ ữ ừ ạ ề ấkh xâm ph m v ch v a vi ph m quy n đ c pháp lu t b o đ m an toàn và bí m t v th tín, ả ạ ề ỗ ở ừ ạ ề ượ ậ ả ả ậ ề ưđi n tho i, đi n tín c a công dân?ệ ạ ệ ủA. Anh , ch và ông .ị B. Anh , anh và ch .ịC. Ông D, anh và ch .ị D. Ch , anh và ông .ịCâu 115. Sau khi cùng nh n b ng c nhân, ch tr v quê nhà và đ c chính quy n đ a ph ng h ậ ằ ử ị ở ề ượ ề ị ươ ỗtr đ th c hi n d án b o t n trang ph c đ c tr ng c a dân t c mình, anh đ c t o đi u ki n phát ợ ể ự ệ ự ả ồ ụ ặ ư ủ ộ ượ ạ ề ệtri n kĩ thu t d t v i và nhu m t s i truy n th ng. Ch và anh cùng đ c h ng quy n bình đ ng ể ậ ệ ả ộ ơ ợ ề ố ị ượ ưở ề ẳgi a các dân t c ph ng di n nào sau đây?ữ ộ ở ươ ệ thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comA. An ninh. B. Qu c phòng.ố C. Chính tr .ị D. Văn hóa.Câu 116. Các anh A, B, X, D là công nhân d t may và m i ng i thuê m t phòng khép kín trong khu ệ ỗ ườ ộnhà tr c a bà làm n i . Khi đã thân thi t, anh và anh bí m t t ch c cho m t nhóm ng i nh p ọ ủ ơ ở ế ậ ổ ứ ộ ườ ậc nh trái phép r i hai anh cùng h b tr n. Cũng trong th i gian trên, theo đ ngh c a anh , anh đ ngả ồ ọ ỏ ố ờ ề ị ủ ồý cho anh m n xe mô tô m t ngày đ v quê. Trên đ ng đi, trông th y anh t xa, anh đã đi u ượ ộ ề ề ườ ấ ừ ềkhi n xe mô tô ng c chi u c a đ ng m t chi u đ g anh . Không nh ng không tìm hi u đ c lí ề ượ ề ủ ườ ộ ề ể ặậ ữ ể ượdo anh b đi, anh còn b anh phá h ng xe mô tô. B c xúc vì anh sai h n, l i th y xe c a mình b ỏ ị ỏ ứ ẹ ạ ấ ủ ịh ng, anh đã yêu c u anh ph i hoàn tr hi n tr ng c a xe nh lúc cho m n. Trong khi đó, vì anh ỏ ầ ả ả ệ ạ ủ ư ượvà anh ch a n p ti n thuê nhà dù đã quá th i h n m t tháng so v i h p đ ng, l i không g p đ c ư ộ ề ờ ạ ộ ớ ợ ồ ạ ặ ượhai anh, bà đã thu gi tài s n c a h r i cho ng i khác thuê l i hai căn phòng n y. Vô tình g p và ữ ả ủ ọ ồ ườ ạ ạ ặđ c anh thông tin toàn b s vi c, anh b c xúc nên đã t t s n làm b n t ng nhà bà . Nh ng ai sauượ ộ ự ệ ứ ạ ơ ẩ ườ ữđây v a vi ph m pháp lu t hành chính v a vi ph m pháp lu t dân s ?ừ ạ ậ ừ ạ ậ ựA. Anh và anh . B. Anh , anh và bà .C. Anh , anh và bà . D. Anh và anh .Câu 117. T i m t đi m b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p, bà là ng i không bi t ch đã ạ ộ ể ầ ử ạ ể ộ ồ ấ ườ ế ữnh và đ c ch đ ng ý vi t h phi u b u theo l a ch n c a bà. Sau khi đ ch sao chép l i toàn bờ ượ ị ồ ế ộ ế ầ ự ọ ủ ể ị ạ ộn i dung phi u b u c a mình, bà đ a phi u b u đó cho ch b vào hòm phi u r i ba ng i cùng ra ộ ế ầ ủ ư ế ầ ị ỏ ế ồ ườv . và ch cùng vi ph m nguyên t c b u c nào sau đây?ể ị ạ ắ ầ ửA. Tr c ti p.ự ế B. Đ i di n.ạ ệ C. B phi u kín.ỏ ế D. Đ c y quy n.ượ ủ ềCâu 118. Anh đã ch t o thành công ki- t thông minh đ rà soát, ki m tra ng i có nguy c nhi m ế ạ ố ể ể ườ ơ ễCOVID-19 v i đ tin c y cao, giá thành rè. S n ph m này b c đ u đ c đ a vào ng d ng trong ớ ộ ậ ả ẩ ướ ầ ượ ư ứ ụth c ti n. Anh đã th c hi n quy n sáng t o n i dung nào sau đây?ự ễ ự ệ ề ạ ở ộA. Thay đ i c c u ngành ngh .ổ ơ ấ ề B. Chuy n giao quy trình kĩ thu t.ể ậC. T do nghiên c u khoa h c.ự ứ ọ D. Tham chi u công ngh s hóa.ế ệ ốCâu 119. Vi c c quan nhà n c có th m quy n ra quy t đ nh kh i t b can và b t t m giam đ i ệ ơ ướ ẩ ề ế ị ở ố ị ắ ạ ốv i anh là lao đ ng t do và anh là ch m t c s c m c tài s n v hành vi t ch c đánh b c d i ớ ộ ự ủ ộ ơ ở ầ ố ả ề ổ ứ ạ ướhình th c cá đ bóng đá là th hi n đ c tr ng nào sau đây c a pháp lu t?ứ ộ ể ệ ặ ư ủ ậA. Tính đa nghĩa, luôn thay đ i.ổ B. Tính liên hoàn, không gián đo n.ạC. Tính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộ D. Tính đ c thù, đ c b o m t.ặ ượ ả ậCâu 120. Ch là nhân viên m t công ty t nhân đã mua v t t nông nghi p c a bà và n l i bà 150 ị ộ ư ậ ư ệ ủ ợ ạtri u đ ng r i b tr n v i m c đích chi m đo t s ti n tr n. Sau nhi u l n không liên l c đ c v i ệ ồ ồ ỏ ố ớ ụ ế ạ ố ề ệ ề ầ ạ ượ ớch đ đòi n , bà đã làm đ n t cáo ch v i c quan ch c năng. Ch ph i ch u nh ng trách nhi m ị ể ợ ơ ố ị ớ ơ ứ ị ả ị ữ ệpháp lí nào sau đây?A. Hình s và hành chính.ự B. Dân s và hành chính.ựC. Hình s và dân s .ự ự D. Dân s và k lu t.ự ỉ ậ------ H T ------ẾĐÁP ÁN81. B 82. A 83. D 84. A 85. B 86. C 87. B 88. B 89. B 90. D91. A 92. D 93. C 94. D 95. C 96. B 97. D 98. A 99. D 100. B101. C 102. C 103. B 104. C 105. B 106. C 107. A 108. A 109. A 110. A thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .com111. B 112. B 113. B 114. D 115. D 116. A 117. A 118. C 119. C 120. C thuvienhoclieu .com Trang 6

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận