Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 mới nhất (có đáp án chi tiết)

425 3

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#môn GDCD#GDCD

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT GDCD 2022 có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 9 trang.

Câu 81: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người ang thực hiện hành vi nào sau ây?

A. Điều tra vụ án. B. Cướp giật tài sản.

C. Thu thập vật chứng. D. Theo dõi nghi phạm.

Câu 82: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. quan hệ lao ộng, công vụ nhà nước. B. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. những quy tắc, kỉ luật lao ộng. D. các quy tắc quản lý nhà nước.

Câu 83: Theo quy ịnh của pháp luật, hành vi nào dưới ây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Khống chế tội phạm. B. Theo dõi nạn nhân.

C. Đe dọa giết người. D. Bắt cóc con tin.

Câu 84: “Pháp luật là hệ thống các ……… xử sự chung do ............ ban hành và bảo ảm thực hiện bằng …………….”

A. quy ịnh – quốc hội – quyền lực nhà nước. B. chuẩn mực – nhà nước – sắc lệnh nhà nước.

C. quy tắc – nhà nước – quyền lực nhà nước. D. nghị ịnh – quốc hội – chính sách nhà nước. Câu 85: Cán bộ, công chức nhà nước vi phạm kỉ luật phải chịu các hình thức kỉ luật A. nộp tiền phạt, buộc thôi việc, chuyển công tác khác.

B. bồi thường thiệt hại, khiển trách, hạ bậc lương.

C. khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.

D. khiển trách, cảnh cáo, bồi thường, chuyển công tác.

Câu 86: Nhà nước ta iều hành ất nước bằng

A. quân ội và chính quyền. B. pháp luật và giáo dục.

C. Hiến pháp và pháp luật . D. chủ trương và chính sách.

Câu 87: Theo quy ịnh của pháp luật, bình ẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản ược hiểu là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ

A. ngang nhau trong sở hữu tài sản chung. B. giống nhau trong sở hữu mọi tài sản.

C. ngang nhau trong sở hữu tài sản riêng. D. khác nhau trong sở hữu tài sản chung. Câu 88: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật ược áp dụng trong

A. mọi trường hợp vi phạm pháp luật. B. một số lĩnh vực xã hội quan trọng.

C. mọi hoạt ộng sản xuất kinh doanh D. mọi lĩnh vực của ời sống xã hội.

Nội dung

thuvienhoclieu .comTHI TH TN THPT QU C GIA L N IỬ Ố Ầ NĂM 2022 Bài thi: KHOA H C XÃỌ H IỘMôn thi thành ph n:ầ GDCDTh iờ gian làm bài: 50 phút (Không kể th iờ gian phát đ )ềMã đề thi: 403Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................Câu 81: Công dân không vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th khi b t ng i ang th cạ ề ấ ả ạ ề ể ắ ườ ựhi n hành vi nào sau ây?ệ A. Đi u tra v án. ề ụ B. C p gi t tài s n. ướ ậ ả C. Thu th p v t ch ng. ậ ậ ứ D. Theo dõi nghi ph m. ạCâu 82: Vi ph m dân s là hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t iạ ự ạ ậ ạ ớ A. quan h lao ng, công v nhà n c. ệ ộ ụ ướ B. các quan h tài s n và quan h nhân thân. ệ ả ệ C. nh ng quy t c, k lu t lao ng. ữ ắ ỉ ậ ộ D. các quy t c qu n lý nhà n c. ắ ả ướCâu 83: Theo quy nh c a pháp lu t, hành vi nào d i ây vi ph m quy n b t kh xâm ph m vị ủ ậ ướ ạ ề ấ ả ạ ềthân th c a công dân?ể ủ A. Kh ng ch t i ph m. ố ế ộ ạ B. Theo dõi n n nhân. ạ C. Đe d a gi t ng i. ọ ế ườ D. B t cóc con tin. ắCâu 84: “Pháp lu t là h th ng các ……… x s chung do ............ ban hành và b o m th cậ ệ ố ử ự ả ả ựhi n b ng …………….”ệ ằ A. quy nh – qu c h i – quy n l c nhà n c. ị ố ộ ề ự ướ B. chu n m c – nhà n c – s c l nh nhà n c. ẩ ự ướ ắ ệ ướ C. quy t c – nhà n c – quy n l c nhà n c. ắ ướ ề ự ướ D. ngh nh – qu c h i – chính sách nhà ị ị ố ộn c. ướ Câu 85: Cán b , công ch c nhà n c vi ph m k lu t ph i ch u các hình th c k lu tộ ứ ướ ạ ỉ ậ ả ị ứ ỉ ậ A. n p ti n ph t, bu c thôi vi c, chuy n công tác khác. ộ ề ạ ộ ệ ểB. b i th ng thi t h i, khi n trách, h b c l ng. ồ ườ ệ ạ ể ạ ậ ươC. khi n trách, c nh cáo, h b c l ng, bu c thôi vi c. ể ả ạ ậ ươ ộ ệD. khi n trách, c nh cáo, b i th ng, chuy n công tác. ể ả ồ ườ ểCâu 86: Nhà n c ta i u hành t n c b ngướ ề ấ ướ ằ A. quân i và chính quy n. ộ ề B. pháp lu t và giáo d c.ậ ụ C. Hi n pháp và pháp lu t . ế ậ D. ch tr ng và chính sách. ủ ươCâu 87: Theo quy nh c a pháp lu t, bình ng gi a v và ch ng trong quan h tài s n c hi uị ủ ậ ẳ ữ ợ ồ ệ ả ượ ểlà v , ch ng có quy n và nghĩa vợ ồ ề ụ A. ngang nhau trong s h u tài s n chung. ở ữ ả B. gi ng nhau trong s h u m i tài s n. ố ở ữ ọ ả C. ngang nhau trong s h u tài s n riêng. ở ữ ả D. khác nhau trong s h u tài s n chung.ở ữ ảCâu 88: Pháp lu t có tính quy ph m ph bi n, vì pháp lu t c áp d ng trongậ ạ ổ ế ậ ượ ụ A. m i tr ng h p vi ph m pháp lu t. ọ ườ ợ ạ ậ B. m t s lĩnh v c xã h i quan tr ng.ộ ố ự ộ ọ C. m i ho t ng s n xu t kinh doanh ọ ạ ộ ả ấ D. m i lĩnh v c c a i s ng xã h i. ọ ự ủ ờ ố ộCâu 89: Quy n và nghĩa v c a công dân không b phân bi t b i dân t c, gi i tính, tôn giáo, giàuề ụ ủ ị ệ ở ộ ớnghèo, thành ph n và a v xã h i là n i dung bình ng vầ ị ị ộ ộ ẳ ề A. nghĩa v pháp lý. ụ B. nghĩa v và trách nhi m. ụ ệ C. trách nhi m pháp lí. ệ D. quy n và nghĩa v . ề ụCâu 90: V ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi c l a ch n n i c tru là bình ngợ ồ ề ụ ệ ự ọ ơ ư ẳtrong quan hệ A. nhà . ở B. nhân thân. C. tài s n. ả D. vi c làm. ệCâu 91: Trách nhi m pháp lí c áp d ng nh m m c ích nào d i ây ?ệ ượ ụ ằ ụ ướ A.Bu c ch th vi ph m pháp lu t ch m d t hành vi trái pháp lu t. ộ ủ ể ạ ậ ấ ứ ậB. Thông báo v ng i vi ph m cho nh ng ng i khác c bi t. ề ườ ạ ữ ườ ượ ế thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comC. Tr ng tr ng i vi ph m và ch m d t quy n t do theo lu t nh. ừ ị ườ ạ ấ ứ ề ự ậ ịD. Tr ng tr nghiêm kh c i v i m i ch th vi ph m pháp lu t. ừ ị ắ ố ớ ọ ủ ể ạ ậCâu 92: Ng i t bao nhiêu tu i tr lên ph i ch u trách nhi m hành chính v m i vi ph mườ ừ ủ ổ ở ả ị ệ ề ọ ạhành chính do mình gây ra ? A. T 18 tu i. ừ ủ ổ B. T 14 tu i. ừ ủ ổ C. T 17 tu i. ừ ủ ổ D. T 16 tu i. ừ ủ ổCâu 93: Quá trình ho t ng có m c ích, làm cho nh ng quy nh c a pháp lu t i vào cu c s ng,ạ ộ ụ ữ ị ủ ậ ộ ốtr thành nh ng hành vi h p pháp c a các cá nhân, t ch c. Đó làở ữ ợ ủ ổ ứ A. tôn tr ng pháp lu t.ọ ậB. t ch c pháp lu t. ổ ứ ậ C. th c hi n pháp lu t. ự ệ ậ D. ph bi n pháp lu t. ổ ế ậCâu 94: Các tôn giáo Vi t Nam c Nhà n c i x bình ng nh nhau và c t do ho tở ệ ượ ướ ố ử ẳ ư ượ ự ạng trong khuôn kh c a pháp lu t là n i dung c a bình ng gi a cácộ ổ ủ ậ ộ ủ ẳ ữ A. ch c s c. ứ ắ B. tín . ồ C. tôn giáo. D. tín ng ng. ưỡCâu 95: Bình ng trong th c hi n quy n lao ng có nghĩa là m i ng i u có quy n ẳ ự ệ ề ộ ọ ườ ề ề A.l a ch n vi c làm mà không c n áp ng yêu c u nào. ự ọ ệ ầ ứ ầB. c nh n l ng nh nhau và các kho n ph c p nh nhau. ượ ậ ươ ư ả ụ ấ ưC. t do l a ch n vi c làm phù h p v i kh năng c a mình. ự ự ọ ệ ợ ớ ả ủD. làm vi c ho c ngh vi c trong c quan theo s thích c a mình. ệ ặ ỉ ệ ơ ở ủCâu 96: M t trong nh ng bi u hi n c a bình ng v quy n và nghĩa v làộ ữ ể ệ ủ ẳ ề ề ụA. quy n công dân không tách r i nghĩa v công dân. ề ờ ụB. b t kì ai cũng có quy n và nghĩa v nh nhau. ấ ề ụ ưC. quy n và nghĩa v công dân là m t th th ng nh t. ề ụ ộ ể ố ấD. m i ng i u c h ng quy n u tiên nh nhau. ọ ườ ề ượ ưở ề ư ưCâu 97: Đi u nào sau ây ề không ph i là m c ích c a hôn nhân?ả ụ ủ A. Th c hi n nghĩa v v i Nhà n c. ự ệ ụ ớ ướ B. Góp ph n duy trì nòi gi ng.ầ ố C. T ch c i s ng c a gia ình. ổ ứ ờ ố ủ D. Xây d ng gia ình h nh phuc. ự ạCâu 98: Nghĩa v nào sau ây c xem là r t quan tr ng c a công dân khi ã th c hi n t t cácụ ượ ấ ọ ủ ự ệ ốho t ng kinh doanh c a mình là gì?ạ ộ ủ A. N p thu y theo quy nh c a pháp lu t. ộ ế ầ ủ ị ủ ậB. Nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân. ờ ố ậ ấ ầC. Th c hi n chính sách an sinh xã h i. ự ệ ộD. Th c hi n chính sách xóa ói, gi m nghèo. ự ệ ảCâu 99: Đâu không ph i là nguyên t c c a h p ng lao ng?ả ắ ủ ợ ồ ộ A. Không trái v i tho c lao ng t p th . ớ ả ướ ộ ậ ể B. Giao k t qua khâu trung gian. ế C. Không trái v i pháp lu t. ớ ậ D. T do, t nguy n, bình ng. ự ự ệ ẳCâu 100: M i hành vi xâm ph m n danh d , nhân ph m c a công dân u v a trái v i o c ọ ạ ế ự ẩ ủ ề ừ ớ ạ ứ A. v a vi ph m chính sách. ừ ạ B. v a trái v i th c ti n.ừ ớ ự ễ C. v a trái v i chính tr . ừ ớ ị D. v a vi ph m pháp lu t. ừ ạ ậCâu 101: Công dân không vi ph m quy n b t kh xâm ph m v ch khi t ý vào nhà ng iạ ề ấ ả ạ ề ỗ ở ự ườkhác ể A. ti p th s n ph m a c p. ế ị ả ẩ ấ B. thăm dò tin t c n i b . ứ ộ ộ C. tìm c b m t tr m. ồ ạ ị ấ ộ D. d p t t v h a ho n. ậ ắ ụ ỏ ạCâu 102: Lu t Giao thông ng b quy nh t t c m i ng i tham gia giao thông ph i ch pậ ườ ộ ị ấ ả ọ ườ ả ấhành ch d n c a tín hi u èn giao thông là th hi n c tr ng nào d i ây c a pháp lu t?ỉ ẫ ủ ệ ể ệ ặ ư ướ ủ ậ A. Tính quy ph m ph bi n. ạ ổ ế B. Tính xác nh ch t ch v n i dung. ị ặ ẽ ề ộ C. Tính nghiêm minh c a pháp lu t. ủ ậ D. Tính xác nh ch t ch v hình th c. ị ặ ẽ ề ứ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 103: Vi c xét x các v án kinh t tr ng i m trong năm qua n c ta hi n nay không phệ ử ụ ế ọ ể ở ướ ệ ụthu c vào ng i ó là ai, gi ch c v gì, là th hi n công dân bình ng vộ ườ ữ ứ ụ ể ệ ẳ ề A. nghĩa v pháp lí. ụ B. nghĩa v trong kinh doanh. ụ C. quy n trong kinh doanh. ề D. trách nhi m pháp lí . ệCâu 104: Tôn giáo nào sau ây ra i Vi t Nam?ờ ở ệ A. Đ o Tin lành. ạ B. Đ o Cao ài. ạ C. Đ o Thiên chua. ạ D. Đ o Ph t.ạ ậCâu 105: Phát bi u nào sau ây làể không ung khi nói v vai trò c a pháp lu t?ề ủ ậ A.Qu n lí xã h i b ng pháp lu t m b o tính công b ng dân ch . ả ộ ằ ậ ả ả ằ ủB. Pháp lu t là ph ng ti n duy nh t nhà n c qu n lí xã h i. ậ ươ ệ ấ ể ướ ả ộC. Nhà n c qu n lí xã h i ch y u b ng pháp lu t. ướ ả ộ ủ ế ằ ậD. Pháp lu t c m b o b ng s c m nh c a nhà n c. ậ ượ ả ả ằ ứ ạ ủ ướCâu 106: Tr ng h p nào d i ây thu c hình th c s d ng pháp lu t?ườ ợ ướ ộ ứ ử ụ ậA. Cá nhân, t ch c làm nh ng vi c pháp lu t cho phép. ổ ứ ữ ệ ậB. Công ch c nhà n c không làm nh ng vi c pháp lu t c m. ứ ướ ữ ệ ậ ấC. Cá nhân, t ch c làm nh ng vi c pháp lu t quy nh ph i làm. ổ ứ ữ ệ ậ ị ảD. Công ch c nhà n c làm nh ng vi c pháp lu t cho phép. ứ ướ ữ ệ ậCâu 107: Anh D là tr ng oàn thanh tra liên ngành, l p biên b n x ph t và t ch thu toàn b sưở ậ ả ử ạ ị ộ ốm ph m gi mà c s T s n xu t và bán ra th tr ng. Anh D ã th c hi n pháp lu t theo hìnhỹ ẩ ả ơ ở ả ấ ị ườ ự ệ ậth c nào d i ây?ứ ướ A. S d ng pháp lu t. ử ụ ậ B. Áp d ng pháp lu t.ụ ậ C. Tuân th pháp lu t. ủ ậ D. Ph bi n pháp lu t.ổ ế ậCâu 108: Hành vi vi ph m pháp lu t nào d i ây th hi n là ạ ậ ướ ể ệ không hành ng?ộ A. Th y ng i có nguy c ch t mà không c u. ấ ườ ơ ế ứ B. Bao che t i ph m ang b phát l nh truy nã.ộ ạ ị ệ C. Ch ba, không v t èn khi lái xe máy. ở ượ ỏ D. Đánh b n cùng l p vì không a thích b n. ạ ớ ư ạCâu 109: Ch N c nh n vào h c t p t i tr ng D b dân t c ung luc gia ình ch c Nhàị ượ ậ ọ ậ ạ ườ ự ị ộ ị ượn c cho vay v n u ãi phát tri n mô hình tr ng r ng. Sau khi t t nghi p i h c v công tácướ ố ư ể ể ồ ừ ố ệ ạ ọ ềt i a ph ng, ch N ã t ch c ph c d ng thành công nhi u l h i truy n th ng. Tuy nhiên, khiạ ị ươ ị ổ ứ ụ ự ễ ễ ộ ề ốch N n p h s t ng c vào H i ng nhân dân thì b anh Q cán b ti p nh n h s t ch i khiị ộ ồ ơ ự ứ ử ộ ồ ị ộ ế ậ ồ ơ ừ ốbi t ch là ng i dân t c thi u s . Ch N ch a c b o m quy n bình ng gi a các dân t c ế ị ườ ộ ể ố ị ư ượ ả ả ề ẳ ữ ộ ởph ng di n nào sau ây?ươ ệ A. Giáo d c. ụ B. Kinh t . ế C. Chính tr . ị D. Văn hóa. Câu 110: Sau khi kí h p ng lao ng v i ông C giám c công ty X và làm vi c c hai tháng chợ ồ ộ ớ ố ệ ượ ịA t ý ngh vi c và chuy n sang làm tr lí cho ông B giám c công ty t nhân Z. Phát hi n sự ỉ ệ ể ợ ố ư ệ ựvi c, ông C ch o ch E cán b phòng nhân s gây khó khăn trong vi c gi i quy t h s g c choệ ỉ ạ ị ộ ự ệ ả ế ồ ơ ốch . B c xuc, anh D ch ng ch A ã ánh ch E khi n ch ph i ngh vi c i u tr dài ngày. Ch A ã viị ứ ồ ị ị ế ị ả ỉ ệ ề ị ịph m n i dung nào d i ây c a quy n bình ng trong lao ng ? .ạ ộ ướ ủ ề ẳ ộ A. Thay i c c u tuy n d ng, ổ ơ ấ ể ụ B. Áp d ng ch u tiên. ụ ế ộ ư C. Giao k t h p ng lao ng. ế ợ ồ ộ D. Xác l p quy trình qu n lí. ậ ảCâu 111: C a hàng c a anh C c c p gi y phép bán bánh k o. Nh n th y nhu c u v th c ănử ủ ượ ấ ấ ẹ ậ ấ ầ ề ứnhanh trên th tr ng tăng cao nên anh A ăng kí bán thêm m t hàng này. Anh C ã th c hi n n iị ườ ặ ự ệ ộdung nào i ây c a quy n bình ng trong kinh doanh?ướ ủ ề ẳ A. Thay i lo i hình doanh nghi p. ổ ạ ệ B. T do tuy n d ng chuyên gia. ự ể ụ C. Tích c c nh p kh u nguyên li u. ự ậ ẩ ệ D. Ch ng m r ng quy mô. ủ ộ ở ộCâu 112: Ông N i xe máy ng c chi u trên ng v i t c nhanh. Ông K ch con b ng xe máy, iượ ề ườ ớ ố ộ ở ằung ng, b ông N lái xe âm vào. Tai n n giao thông khi n cho con ông K b gãy m t chân, ph i ườ ị ạ ế ị ộ ảvào b nh vi n; hai xe máy b v m t s ph tùng. Ông N b c nh sát giao thông x ph t và ph i ệ ệ ị ỡ ộ ố ụ ị ả ử ạ ả thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comb i th ng thi t h i cho gia ình ông K. Nh v y, ông N ph i ch u trách nhi m pháp lý nào d i ồ ườ ệ ạ ư ậ ả ị ệ ướây? A. Hành chính và dân s . ự B. Hình s và hành chính.ự C. Hình s và dân s . ự ự D. Hành chính và k lu t. ỉ ậCâu 113: Sau khi t t nghi p Đ i h c Công ngh thông tin, H ã xin m Công ty máy tính và cố ệ ạ ọ ệ ở ược quan có th m quy n ch p nh n. Vi c làm c a H là bi u hi n c a hình th c th c hi n phápơ ẩ ề ấ ậ ệ ủ ể ệ ủ ứ ự ệlu t nào d i ây ?ậ ướ A. Th c hành pháp lu t. ự ậ B. Tuân th pháp lu t. ủ ậ C. Sáng ki n pháp lu t. ế ậ D. S d ng pháp lu t. ử ụ ậCâu 114: Cho r ng ông A i v t vùng d ch mà không khai báo y t và cách ly theo quy nh. Ông ằ ề ừ ị ế ịH tr ng thôn n nhà ông A yêu c u ông khai báo y t và th c hi n cách ly theo quy nh. S b ưở ế ầ ế ự ệ ị ợ ốmình và c nhà s b em i cách li, con ông A b t giam ông H vào nhà kho 2 ngày. Con ông A ã vi ả ẽ ị ắph m quy n nào d i ây c a công dân?ạ ề ướ ủ A. Đ c pháp lu t b o v tài s n cá nhân. ượ ậ ả ệ ả B. B t kh xâm ph m v thân th . ấ ả ạ ề ể C. Đ c b o h v s c kh e, tính m ng. ượ ả ộ ề ứ ỏ ạ D. B t kh xâm ph m v ch . ấ ả ạ ề ỗ ởCâu 115: Anh T và ch B k t hôn v i nhau ã 6 năm. Cu c s ng anh ch ang r t h nh phuc nh ngị ế ớ ộ ố ị ấ ạ ưkhi ch B nói chuy n v i anh T r ng ch mu n i h c nâng cao trình thì anhT ph n i quy tị ệ ớ ằ ị ố ọ ộ ả ố ếli t.Theo em, trong tr ng h p này anh T ã vi ph m quan h nào gi a v và ch ng?ệ ườ ợ ạ ệ ữ ợ ồ A. Hôn nhân. B. Gia ình. C. Nhân thân. D. Tài s n. ảCâu 116: Đ ngăn ch n, y lùi i d ch Covid-19, Nhà n c th c hi n cách li xã h i, l p các ch tể ặ ẩ ạ ị ướ ự ệ ộ ậ ốki m soát s i l i c a công dân, ti n hành o thân nhi t và ti n hành cách li khi c n thi t. Khi v a ể ự ạ ủ ế ệ ế ầ ế ừl p ch t ki m soát thì K i nh u cùng b n bè v qua ch t. Nhân viên y t H yêu c u K vào ch t ậ ố ể ậ ạ ề ố ế ầ ố ểo thân nhi t. K không nh ng không ch p hành mà còn gi t máy o thân nhi t c a nhân viên y t , ệ ữ ấ ậ ệ ủ ếb nhân viên y t gi t l i máy, K ã lao vào ánh vào m t nhân viên y t làm H b th ng n ng, máyị ế ậ ạ ặ ế ị ươ ặo thân nhi t b h ng. Sau ó K b tr n kh i a ph ng. Hành vi c a K ph i ch u trách nhi m pháp ệ ị ỏ ỏ ố ỏ ị ươ ủ ả ị ệlí nào? A. Hình s và hành chính. ự B. Hình s và dân s . ự ự C. Dân s và k lu t. ự ỉ ậ D. Hành chính và k lu t. ỉ ậCâu 117: Phát hi n anh B l y tr m xe máy, anh T ã b t trói r i gi i anh B i kh p làng cho m iệ ấ ộ ắ ồ ả ắ ể ọng i cùng bi t. Nh m gây s c ép anh mình c th , anh N là em trai c a anh B e d a t nhàườ ế ằ ứ ể ượ ả ủ ọ ốanh T. Anh P là sinh viên ã ghi hình toàn b s vi c r i a lên m ng xã h i khi n gia ình anh Bộ ự ệ ồ ư ạ ộ ếr t x u h . Nh ng ai d i ây vi ph m quy n c pháp lu t b o h v danh d , nhân ph m c aấ ấ ổ ữ ướ ạ ề ượ ậ ả ộ ề ự ẩ ủcông dân? A. Anh T và anh N. B. Anh T, anh P và anh B. C. Anh T và anh P. D. Anh T, anh B và anh N. Câu 118: Ch H thuê anh T và anh N sao chép công th c chi t xu t tinh d u c a anh A r i tị ứ ế ấ ầ ủ ồ ựmình nghiên c u t o ra s n ph m. Th y nhu c u s d ng tinh d u r t l n, anh N ngh và cứ ạ ả ẩ ấ ầ ử ụ ầ ấ ớ ề ị ượch H ng ý m x ng s n xu t cùng. S b phát hi n vi c s n xu t không có gi y phép, ch H ãị ồ ở ưở ả ấ ợ ị ệ ệ ả ấ ấ ịh i l ông Q năm m i tri u ng b qua cho mình. Nh ng ai d i ây v a vi ph m quy n sángố ộ ươ ệ ồ ể ỏ ữ ướ ừ ạ ềt o v a vi ph m quy n bình ng trong kinh doanh ?ạ ừ ạ ề ẳ A. Ch H, anh N và ông Q. ị B. Ch H và anh N. ị C. Ch H, anh T và anh N. ị D. Ch H và anh T. ịCâu 119: Đ n h n tr kho n n năm trăm tri u ng theo n i dung h p ng ông K vay ti n c aế ạ ả ả ợ ệ ồ ộ ợ ồ ề ủbà N, m c dù kh năng thanh toán nh ng do mu n chi m o t s ti n ó nên ông K ã b tr n.ặ ủ ả ư ố ế ạ ố ề ỏ ốTrong luc v i vã, xe mô tô do ông K i u khi n ã va ch m v i ch V khi n ch b ngã gãy chân.ộ ề ể ạ ớ ị ế ị ịBi t chuy n, ông M ch ng bà N ã phóng h a t cháy c a hàng i n t c a gia ình ông K và b anhế ệ ồ ỏ ố ử ệ ử ủ ị thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comS con trai ông K e d a tr thù. Nh ng ai d i ây v a ph i ch u trách nhi m hình s v a ph i ch uọ ả ữ ướ ừ ả ị ệ ự ừ ả ịtrách nhi m dân s ?ệ ự A. Ông K, ông M và anh S. B. Ông M và anh S. C. Ông K, bà N và anh S. D. Ông K và ông M. Câu 120: Phát hi n cán b xã X là ông S ã làm gi gi y t chi m o t 500 tri u ng ti n h trệ ộ ả ấ ờ ế ạ ệ ồ ề ỗ ợcho h nghèo trong i d ch Covid c a xã, ông D làm n t cáo g i c quan ch c năng. Lãnh oộ ạ ị ủ ơ ố ử ơ ứ ạc quan ch c năng là anh V ã phân công anh N n xã X xác minh thông tin n t cáo này. Mu nơ ứ ế ơ ố ốgiup ch ng thoát t i, v ông S là bà B a 50 tri u ng nh m h i l anh N nh ng b anh N tồ ộ ợ ư ệ ồ ằ ố ộ ư ị ừch i. Sau ó, anh N k t lu n n i dung n t cáo c a ông D là ung s th t. Nh ng ai sau ây ã thiố ế ậ ộ ơ ố ủ ự ậ ữhành pháp lu t?ậ A. Ông D, anh N và anh V. B. Ông D, ông S và anh V. C. Ông D, anh V và bà B. D. Anh V, anh N và bà B. ------ H T ------Ế ĐÁP ÁN81 B 91 A 101 D 111 D 82 B 92 D 102 A 112 A 83 D 93 C 103 D 113 D 84 C 94 C 104 B 114 B 85 C 95 C 105 B 115 C 86 C 96 A 106 A 116 B 87 A 97 A 107 B 117 C 88 D 98 A 108 A 118 B 89 D 99 B 109 C 119 D 90 B 100 D 110 C 120 A THI TH TN THPT QU C GIA L N IỬ Ố Ầ NĂM 2022 Bài thi: KHOA H C XÃỌ H IỘMôn thi thành ph n:ầ GDCDTh iờ gian làm bài: 50 phút (Không kể th iờ gian phát đ )ềMã đề thi: 40 4Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................Câu 81: Trách nhi m pháp lí c áp d ng nh m m c ích nào d i ây ?ệ ượ ụ ằ ụ ướ A. Thông báo v ng i vi ph m cho nh ng ng i khác c bi t. ề ườ ạ ữ ườ ượ ế B. Bu c ch th vi ph m pháp lu t ch m d t hành vi trái pháp lu t. ộ ủ ể ạ ậ ấ ứ ậC. Tr ng tr ng i vi ph m và ch m d t quy n t do theo lu t nh. ừ ị ườ ạ ấ ứ ề ự ậ ịD. Tr ng tr nghiêm kh c i v i m i ch th vi ph m pháp lu t. ừ ị ắ ố ớ ọ ủ ể ạ ậCâu 82: V ch ng có quy n và nghĩa v ngang nhau trong vi c l a ch n n i c tru là bình ngợ ồ ề ụ ệ ự ọ ơ ư ẳtrong quan hệ A. nhà . ở B. tài s n. ả C. vi c làm. ệ D. nhân thân. Câu 83: Theo quy nh c a pháp lu t, bình ng gi a v và ch ng trong quan h tài s n c hi uị ủ ậ ẳ ữ ợ ồ ệ ả ượ ểlà v , ch ng có quy n và nghĩa vợ ồ ề ụ A. gi ng nhau trong s h u m i tài s n. ố ở ữ ọ ả B. khác nhau trong s h u tài s n chung.ở ữ ả thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .com C. ngang nhau trong s h u tài s n chung. ở ữ ả D. ngang nhau trong s h u tài s n riêng. ở ữ ảCâu 84: Quá trình ho t ng có m c ích, làm cho nh ng quy nh c a pháp lu t i vào cu c s ng, ạ ộ ụ ữ ị ủ ậ ộ ốtr thành nh ng hành vi h p pháp c a các cá nhân, t ch c. Đó làở ữ ợ ủ ổ ứ A. th c hi n pháp lu t. ự ệ ậ B. tôn tr ng pháp lu t. ọ ậ C. t ch c pháp lu t. ổ ứ ậ D. ph bi n pháp lu t. ổ ế ậCâu 85: Công dân không vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th khi b t ng i ang th cạ ề ấ ả ạ ề ể ắ ườ ựhi n hành vi nào sau ây?ệ A. C p gi t tài s n. ướ ậ ả B. Theo dõi nghi ph m. ạ C. Thu th p v t ch ng. ậ ậ ứ D. Đi u tra v án. ề ụCâu 86: M t trong nh ng bi u hi n c a bình ng v quy n và nghĩa v làộ ữ ể ệ ủ ẳ ề ề ụA. quy n công dân không tách r i nghĩa v công dân. ề ờ ụB. quy n và nghĩa v công dân là m t th th ng nh t. ề ụ ộ ể ố ấC. m i ng i u c h ng quy n u tiên nh nhau. ọ ườ ề ượ ưở ề ư ưD. b t kì ai cũng có quy n và nghĩa v nh nhau. ấ ề ụ ưCâu 87: Cán b , công ch c nhà n c vi ph m k lu t ph i ch u các hình th c k lu tộ ứ ướ ạ ỉ ậ ả ị ứ ỉ ậA. b i th ng thi t h i, khi n trách, h b c l ng. ồ ườ ệ ạ ể ạ ậ ươB. khi n trách, c nh cáo, h b c l ng, bu c thôi vi c. ể ả ạ ậ ươ ộ ệC. n p ti n ph t, bu c thôi vi c, chuy n công tác khác. ộ ề ạ ộ ệ ểD. khi n trách, c nh cáo, b i th ng, chuy n công tác. ể ả ồ ườ ểCâu 88: Theo quy nh c a pháp lu t, hành vi nào d i ây vi ph m quy n b t kh xâm ph m vị ủ ậ ướ ạ ề ấ ả ạ ềthân th c a công dân?ể ủ A. B t cóc con tin. ắ B. Kh ng ch t i ph m. ố ế ộ ạ C. Theo dõi n n nhân. ạ D. Đe d a gi tọ ếng i. ườ Câu 89: Pháp lu t có tính quy ph m ph bi n, vì pháp lu t c áp d ng trongậ ạ ổ ế ậ ượ ụ A. m i ho t ng s n xu t kinh doanh ọ ạ ộ ả ấ B. m i lĩnh v c c a i s ng xã h i. ọ ự ủ ờ ố ộ C. m i tr ng h p vi ph m pháp lu t. ọ ườ ợ ạ ậ D. m t s lĩnh v c xã h i quan tr ng. ộ ố ự ộ ọCâu 90: Các tôn giáo Vi t Nam c Nhà n c i x bình ng nh nhau và c t do ho t ở ệ ượ ướ ố ử ẳ ư ượ ự ạng trong khuôn kh c a pháp lu t là n i dung c a bình ng gi a cácộ ổ ủ ậ ộ ủ ẳ ữ A. tôn giáo. B. tín ng ng. ưỡ C. ch c s c. ứ ắ D. tín . ồCâu 91: Quy n và nghĩa v c a công dân không b phân bi t b i dân t c, gi i tính, tôn giáo, giàuề ụ ủ ị ệ ở ộ ớnghèo, thành ph n và a v xã h i là n i dung bình ng vầ ị ị ộ ộ ẳ ề A. trách nhi m pháp lí. ệ B. nghĩa v pháp lý. ụ C. quy n và nghĩa v . ề ụ D. nghĩa v và trách nhi m. ụ ệCâu 92: Nhà n c ta i u hành t n c b ngướ ề ấ ướ ằ A. ch tr ng và chính sách. ủ ươ B. Hi n pháp và pháp lu t. ế ậ C. pháp lu t và giáo d c. ậ ụ D. quân i và chính quy n. ộ ềCâu 93: “Pháp lu t là h th ng các ……… x s chung do ............ ban hành và b o m th c ậ ệ ố ử ự ả ả ựhi n b ng …………….”ệ ằ A. quy nh – qu c h i – quy n l c nhà n c. ị ố ộ ề ự ướ B. ngh nh – qu c h i – chính sách nhà n c. ị ị ố ộ ướ C. quy t c – nhà n c – quy n l c nhà n c. ắ ướ ề ự ướ D. chu n m c – nhà n c – s c l nh nhà ẩ ự ướ ắ ện c. ướ Câu 94: Bình ng trong th c hi n quy n lao ng có nghĩa là m i ng i u có quy n ẳ ự ệ ề ộ ọ ườ ề ề A.làm vi c ho c ngh vi c trong c quan theo s thích c a mình. ệ ặ ỉ ệ ơ ở ủB. l a ch n vi c làm mà không c n áp ng yêu c u nào. ự ọ ệ ầ ứ ầC. c nh n l ng nh nhau và các kho n ph c p nh nhau. ượ ậ ươ ư ả ụ ấ ưD. t do l a ch n vi c làm phù h p v i kh năng c a mình. ự ự ọ ệ ợ ớ ả ủCâu 95: Vi ph m dân s là hành vi vi ph m pháp lu t, xâm ph m t iạ ự ạ ậ ạ ớ A. các quan h tài s n và quan h nhân thân ệ ả ệ B. nh ng quy t c, k lu t lao ng. ữ ắ ỉ ậ ộ thuvienhoclieu .com Trang 6thuvienhoclieu .com C. quan h lao ng, công v nhà n c. ệ ộ ụ ướ D. các quy t c qu n lý nhà n c. ắ ả ướ Câu 96: Ng i t bao nhiêu tu i tr lên ph i ch u trách nhi m hành chính v m i vi ph m hành ườ ừ ủ ổ ở ả ị ệ ề ọ ạchính do mình gây ra ? A. T 16 tu i. ừ ủ ổ B. T 18 tu i. ừ ủ ổ C. T 17 tu i. ừ ủ ổ D. T 14 tu i.ừ ủ ổCâu 97: Vi c xét x các v án kinh t tr ng i m trong năm qua n c ta hi n nay không phệ ử ụ ế ọ ể ở ướ ệ ụthu c vào ng i ó là ai, gi ch c v gì, là th hi n công dân bình ng vộ ườ ữ ứ ụ ể ệ ẳ ề A. nghĩa v trong kinhụdoanh. B. quy n trong kinh doanh. ề C. trách nhi m pháp lí . ệ D. nghĩa v pháp lí. ụCâu 98: Đâu không ph i là nguyên t c c a h p ng lao ng?ả ắ ủ ợ ồ ộ A. T do, t nguy n, bình ng. ự ự ệ ẳ B. Không trái v i tho c lao ng t p th . ớ ả ướ ộ ậ ể C. Giao k t qua khâu trung gian. ế D. Không trái v i pháp lu t. ớ ậCâu 99: Anh D là tr ng oàn thanh tra liên ngành, l p biên b n x ph t và t ch thu toàn b s ưở ậ ả ử ạ ị ộ ốm ph m gi mà c s T s n xu t và bán ra th tr ng. Anh D ã th c hi n pháp lu t theo hình ỹ ẩ ả ơ ở ả ấ ị ườ ự ệ ậth c nào d i ây?ứ ướ A. S d ng pháp lu t. ử ụ ậ B. Ph bi n pháp lu t.ổ ế ậ C. Tuân th pháp lu t. ủ ậ D. Áp d ng pháp lu t.ụ ậCâu 100: Tr ng h p nào d i ây thu c hình th c s d ng pháp lu t?ườ ợ ướ ộ ứ ử ụ ậA. Cá nhân, t ch c làm nh ng vi c pháp lu t cho phép. ổ ứ ữ ệ ậB. Công ch c nhà n c làm nh ng vi c pháp lu t cho phép. ứ ướ ữ ệ ậC. Công ch c nhà n c không làm nh ng vi c pháp lu t c m. ứ ướ ữ ệ ậ ấD. Cá nhân, t ch c làm nh ng vi c pháp lu t quy nh ph i làm. ổ ứ ữ ệ ậ ị ảCâu 101: M i hành vi xâm ph m n danh d , nhân ph m c a công dân u v a trái v i o c ọ ạ ế ự ẩ ủ ề ừ ớ ạ ứ A. v a vi ph m chính sách. ừ ạ B. v a vi ph m pháp lu t.ừ ạ ậ C. v a trái v i chính tr . ừ ớ ị D. v a trái v i th c ti n. ừ ớ ự ễCâu 102: Nghĩa v nào sau ây c xem là r t quan tr ng c a công dân khi ã th c hi n t t cácụ ượ ấ ọ ủ ự ệ ốho t ng kinh doanh c a mình là gì?ạ ộ ủ A. Th c hi n chính sách xóa ói, gi m nghèo. ự ệ ảB. Nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân. ờ ố ậ ấ ầC. Th c hi n chính sách an sinh xã h i. ự ệ ộD. N p thu y theo quy nh c a pháp lu t. ộ ế ầ ủ ị ủ ậCâu 103: Công dân không vi ph m quy n b t kh xâm ph m v ch khi t ý vào nhà ng iạ ề ấ ả ạ ề ỗ ở ự ườkhác ể A. ti p th s n ph m a c p. ế ị ả ẩ ấ B. d p t t v h a ho n. ậ ắ ụ ỏ ạ C. thăm dò tin t c n i b . ứ ộ ộ D. tìm c b m t tr m. ồ ạ ị ấ ộCâu 104: Phát bi u nào sau ây làể không ung khi nói v vai trò c a pháp lu t?ề ủ ậ A.Pháp lu t c m b o b ng s c m nh c a nhà n c. ậ ượ ả ả ằ ứ ạ ủ ướB. Qu n lí xã h i b ng pháp lu t m b o tính công b ng dân ch . ả ộ ằ ậ ả ả ằ ủC. Pháp lu t là ph ng ti n duy nh t nhà n c qu n lí xã h i. ậ ươ ệ ấ ể ướ ả ộD. Nhà n c qu n lí xã h i ch y u b ng pháp lu t. ướ ả ộ ủ ế ằ ậCâu 105: Lu t Giao thông ng b quy nh t t c m i ng i tham gia giao thông ph i ch pậ ườ ộ ị ấ ả ọ ườ ả ấhành ch d n c a tín hi u èn giao thông là th hi n c tr ng nào d i ây c a pháp lu t?ỉ ẫ ủ ệ ể ệ ặ ư ướ ủ ậ A. Tính xác nh ch t ch v hình th c. ị ặ ẽ ề ứ B. Tính nghiêm minh c a pháp lu t. ủ ậ C. Tính xác nh ch t ch v n i dung. ị ặ ẽ ề ộ D. Tính quy ph m ph bi n. ạ ổ ế Câu106: Đi u nào sau ây ề không ph i là m c ích c a hôn nhân?ả ụ ủ A. Xây d ng gia ình h nh phuc. ự ạ B. Th c hi n nghĩa v v i Nhà n c. ự ệ ụ ớ ướ C. Góp ph n duy trì nòi gi ng. ầ ố D. T ch c i s ng c a gia ình.ổ ứ ờ ố ủCâu 107: Tôn giáo nào sau ây ra i Vi t Nam?ờ ở ệ thuvienhoclieu .com Trang 7thuvienhoclieu .com A. Đ o Thiên chua. ạ B. Đ o Tin lành. ạ C. Đ o Cao ài. ạ D. Đ o Ph t.ạ ậCâu 108: Hành vi vi ph m pháp lu t nào d i ây th hi n là ạ ậ ướ ể ệ không hành ng?ộ A. Ch ba, không v t èn khi lái xe máy. ở ượ ỏ B. Đánh b n cùng l p vì không a thích b n. ạ ớ ư ạ C. Th y ng i có nguy c ch t mà không c u. ấ ườ ơ ế ứ D. Bao che t i ph m ang b phát l nh truy nã.ộ ạ ị ệCâu 109: Sau khi t t nghi p Đ i h c Công ngh thông tin, H ã xin m Công ty máy tính và cố ệ ạ ọ ệ ở ược quan có th m quy n ch p nh n. Vi c làm c a H là bi u hi n c a hình th c th c hi n phápơ ẩ ề ấ ậ ệ ủ ể ệ ủ ứ ự ệlu t nào d i ây ?ậ ướ A. Sáng ki n pháp lu t. ế ậ B. S d ng pháp lu t. ử ụ ậ C. Tuân th pháp lu t. ủ ậ D. Th c hành pháp lu t. ự ậCâu 110: Sau khi kí h p ng lao ng v i ông C giám c công ty X và làm vi c c hai tháng chợ ồ ộ ớ ố ệ ượ ịA t ý ngh vi c và chuy n sang làm tr lí cho ông B giám c công ty t nhân Z. Phát hi n sự ỉ ệ ể ợ ố ư ệ ựvi c, ông C ch o ch E cán b phòng nhân s gây khó khăn trong vi c gi i quy t h s g c choệ ỉ ạ ị ộ ự ệ ả ế ồ ơ ốch . B c xuc, anh D ch ng ch A ã ánh ch E khi n ch ph i ngh vi c i u tr dài ngày. Ch A ã viị ứ ồ ị ị ế ị ả ỉ ệ ề ị ịph m n i dung nào d i ây c a quy n bình ng trong lao ng ? .ạ ộ ướ ủ ề ẳ ộ A. Thay i c c u tuy n d ng, ổ ơ ấ ể ụ B. Xác l p quy trình qu n lí. ậ ả C. Giao k t h p ng lao ng. ế ợ ồ ộ D. Áp d ng ch u tiên. ụ ế ộ ưCâu 111: C a hàng c a anh C c c p gi y phép bán bánh k o. Nh n th y nhu c u v th c ănử ủ ượ ấ ấ ẹ ậ ấ ầ ề ứnhanh trên th tr ng tăng cao nên anh A ăng kí bán thêm m t hàng này. Anh C ã th c hi n n iị ườ ặ ự ệ ộdung nào i ây c a quy n bình ng trong kinh doanh?ướ ủ ề ẳ A. Tích c c nh p kh u nguyên li u. ự ậ ẩ ệ B. T do tuy n d ng chuyên gia. ự ể ụ C. Thay i lo i hình doanh nghi p. ổ ạ ệ D. Ch ng m r ng quy mô. ủ ộ ở ộCâu 112: Ch N c nh n vào h c t p t i tr ng D b dân t c ung luc gia ình ch c Nhàị ượ ậ ọ ậ ạ ườ ự ị ộ ị ượn c cho vay v n u ãi phát tri n mô hình tr ng r ng. Sau khi t t nghi p i h c v công tácướ ố ư ể ể ồ ừ ố ệ ạ ọ ềt i a ph ng, ch N ã t ch c ph c d ng thành công nhi u l h i truy n th ng. Tuy nhiên, khiạ ị ươ ị ổ ứ ụ ự ễ ễ ộ ề ốch N n p h s t ng c vào H i ng nhân dân thì b anh Q cán b ti p nh n h s t ch i khiị ộ ồ ơ ự ứ ử ộ ồ ị ộ ế ậ ồ ơ ừ ốbi t ch là ng i dân t c thi u s . Ch N ch a c b o m quy n bình ng gi a các dân t c ế ị ườ ộ ể ố ị ư ượ ả ả ề ẳ ữ ộ ởph ng di n nào sau ây?ươ ệ A. Kinh t . ế B. Chính tr . ị C. Văn hóa. D. Giáo d c. ụCâu 113: Ông N i xe máy ng c chi u trên ng v i t c nhanh. Ông K ch con b ng xe máy, iượ ề ườ ớ ố ộ ở ằung ng, b ông N lái xe âm vào. Tai n n giao thông khi n cho con ông K b gãy m t chân, ph i ườ ị ạ ế ị ộ ảvào b nh vi n; hai xe máy b v m t s ph tùng. Ông N b c nh sát giao thông x ph t và ph i ệ ệ ị ỡ ộ ố ụ ị ả ử ạ ảb i th ng thi t h i cho gia ình ông K. Nh v y, ông N ph i ch u trách nhi m pháp lý nào d i ồ ườ ệ ạ ư ậ ả ị ệ ướây? A. Hành chính và dân s . ự B. Hình s và hành chính.ự C. Hình s và dân s . ự ự D. Hành chính và k lu t. ỉ ậCâu 114: Đ ngăn ch n, y lùi i d ch Covid-19, Nhà n c th c hi n cách li xã h i, l p các ch tể ặ ẩ ạ ị ướ ự ệ ộ ậ ốki m soát s i l i c a công dân, ti n hành o thân nhi t và ti n hành cách li khi c n thi t. Khi v a ể ự ạ ủ ế ệ ế ầ ế ừl p ch t ki m soát thì K i nh u cùng b n bè v qua ch t. Nhân viên y t H yêu c u K vào ch t ậ ố ể ậ ạ ề ố ế ầ ố ểo thân nhi t. K không nh ng không ch p hành mà còn gi t máy o thân nhi t c a nhân viên y t , ệ ữ ấ ậ ệ ủ ếb nhân viên y t gi t l i máy, K ã lao vào ánh vào m t nhân viên y t làm H b th ng n ng, máyị ế ậ ạ ặ ế ị ươ ặo thân nhi t b h ng. Sau ó K b tr n kh i a ph ng. Hành vi c a K ph i ch u trách nhi m pháp ệ ị ỏ ỏ ố ỏ ị ươ ủ ả ị ệlí nào? A. Hình s và dân s . ự ự B. Hình s và hành chính. ự C. Hành chính và k lu t. ỉ ậ D. Dân s và k lu t. ự ỉ ậCâu 115: Anh T và ch B k t hôn v i nhau ã 6 năm. Cu c s ng anh ch ang r t h nh phuc nh ngị ế ớ ộ ố ị ấ ạ ưkhi ch B nói chuy n v i anh T r ng ch mu n i h c nâng cao trình thì anhT ph n i quy tị ệ ớ ằ ị ố ọ ộ ả ố ếli t.Theo em, trong tr ng h p này anh T ã vi ph m quan h nào gi a v và ch ng?ệ ườ ợ ạ ệ ữ ợ ồ thuvienhoclieu .com Trang 8thuvienhoclieu .com A. Gia ình. B. Tài s n. ả C. Hôn nhân. D. Nhân thân. Câu 116: Cho r ng ông A i v t vùng d ch mà không khai báo y t và cách ly theo quy nh. Ông ằ ề ừ ị ế ịH tr ng thôn n nhà ông A yêu c u ông khai báo y t và th c hi n cách ly theo quy nh. S b ưở ế ầ ế ự ệ ị ợ ốmình và c nhà s b em i cách li, con ông A b t giam ông H vào nhà kho 2 ngày. Con ông A ã vi ả ẽ ị ắph m quy n nào d i ây c a công dân?ạ ề ướ ủ A. Đ c b o h v s c kh e, tính m ng. ượ ả ộ ề ứ ỏ ạ B. B t kh xâm ph m v thân th . ấ ả ạ ề ể C. B t kh xâm ph m v ch . ấ ả ạ ề ỗ ở D. Đ c pháp lu t b o v tài s n cá nhân.ượ ậ ả ệ ảCâu 117: Ch H thuê anh T và anh N sao chép công th c chi t xu t tinh d u c a anh A r i tị ứ ế ấ ầ ủ ồ ựmình nghiên c u t o ra s n ph m. Th y nhu c u s d ng tinh d u r t l n, anh N ngh và cứ ạ ả ẩ ấ ầ ử ụ ầ ấ ớ ề ị ượch H ng ý m x ng s n xu t cùng. S b phát hi n vi c s n xu t không có gi y phép, ch H ãị ồ ở ưở ả ấ ợ ị ệ ệ ả ấ ấ ịh i l ông Q năm m i tri u ng b qua cho mình. Nh ng ai d i ây v a vi ph m quy n sángố ộ ươ ệ ồ ể ỏ ữ ướ ừ ạ ềt o v a vi ph m quy n bình ng trong kinh doanh ?ạ ừ ạ ề ẳ A. Ch H và anh T. ị B. Ch H, anh N và ông Q. ị C. Ch H, anh T và anh N. ị D. Ch H và anh N. ịCâu 118: Phát hi n cán b xã X là ông S ã làm gi gi y t chi m o t 500 tri u ng ti n h trệ ộ ả ấ ờ ế ạ ệ ồ ề ỗ ợcho h nghèo trong i d ch Covid c a xã, ông D làm n t cáo g i c quan ch c năng. Lãnh oộ ạ ị ủ ơ ố ử ơ ứ ạc quan ch c năng là anh V ã phân công anh N n xã X xác minh thông tin n t cáo này. Mu nơ ứ ế ơ ố ốgiup ch ng thoát t i, v ông S là bà B a 50 tri u ng nh m h i l anh N nh ng b anh N tồ ộ ợ ư ệ ồ ằ ố ộ ư ị ừch i. Sau ó, anh N k t lu n n i dung n t cáo c a ông D là ung s th t. Nh ng ai sau ây ã thiố ế ậ ộ ơ ố ủ ự ậ ữhành pháp lu t?ậ A. Ông D, ông S và anh V. B. Ông D, anh V và bà B. C. Ông D, anh N và anh V. D. Anh V, anh N và bà B. Câu 119: Phát hi n anh B l y tr m xe máy, anh T ã b t trói r i gi i anh B i kh p làng cho m iệ ấ ộ ắ ồ ả ắ ể ọng i cùng bi t. Nh m gây s c ép anh mình c th , anh N là em trai c a anh B e d a t nhàườ ế ằ ứ ể ượ ả ủ ọ ốanh T. Anh P là sinh viên ã ghi hình toàn b s vi c r i a lên m ng xã h i khi n gia ình anh Bộ ự ệ ồ ư ạ ộ ếr t x u h . Nh ng ai d i ây vi ph m quy n c pháp lu t b o h v danh d , nhân ph m c aấ ấ ổ ữ ướ ạ ề ượ ậ ả ộ ề ự ẩ ủcông dân? A. Anh T và anh N. B. Anh T, anh B và anh N. C. Anh T, anh P và anh B. D. Anh T và anh P. Câu 120: Đ n h n tr kho n n năm trăm tri u ng theo n i dung h p ng ông K vay ti n c aế ạ ả ả ợ ệ ồ ộ ợ ồ ề ủbà N, m c dù kh năng thanh toán nh ng do mu n chi m o t s ti n ó nên ông K ã b tr n.ặ ủ ả ư ố ế ạ ố ề ỏ ốTrong luc v i vã, xe mô tô do ông K i u khi n ã va ch m v i ch V khi n ch b ngã gãy chân.ộ ề ể ạ ớ ị ế ị ịBi t chuy n, ông M ch ng bà N ã phóng h a t cháy c a hàng i n t c a gia ình ông K và b anhế ệ ồ ỏ ố ử ệ ử ủ ịS con trai ông K e d a tr thù. Nh ng ai d i ây v a ph i ch u trách nhi m hình s v a ph i ch uọ ả ữ ướ ừ ả ị ệ ự ừ ả ịtrách nhi m dân s ?ệ ự A. Ông M và anh S. B. Ông K, ông M và anh S. C. Ông K, bà N và anh S. D. Ông K và ông M. ------ H T ------Ế ĐÁP ÁN81 B 91 C 101 B 111 D 82 D 92 B 102 D 112 B 83 C 93 C 103 B 113 A 84 A 94 D 104 C 114 A 85 A 95 A 105 D 115 D 86 A 96 A 106 B 116 B 87 B 97 C 107 C 117 D 88 A 98 C 108 C 118 C thuvienhoclieu .com Trang 9thuvienhoclieu .com89 B 99 D 109 B 119 D 90 A 100 A 110 C 120 D thuvienhoclieu .com Trang 10

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận