Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 - Đề 5 (có đáp án chi tiết)

370 4

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#môn GDCD#đề thi gdcd

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn GDCD có đáp án (Đề 5) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

Câu 81: Trong quá trình sản xuất, một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A. kiến trúc thượng tầng. B. đội ngũ nhân công.

C. cơ cấu kinh tế. D. kết cấu hạ tầng.

Câu 82: Một trong những mặt tích cực của quy luật giá trị là góp phần

A. triệt tiêu mọi nguồn thu nhập.

B. kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. tăng cường cạnh tranh không lành mạnh.

D. kích thích việc sử dụng thủ đoạn phi pháp.

Câu 83: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

A. tính tự giác của nhân dân. B. tiềm lực tài chính quốc gia.

C. quyền lực nhà nước. D. sức mạnh chuyên chính.

Câu 84: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. hợp pháp của cá nhân, tổ chức. B. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức. D. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.

Câu 85: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới các

A. quan hệ kinh tế và quan hệ tình cảm. B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. quan hệ sở hữu và quan hệ gia đình. D. quan hệ tài sản và quan hệ gia đình.

Câu 86: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. trấn áp bằng bạo lực. B. đe dọa bức cung.

C. giáo dục là chủ yếu. D. tăng thêm hình phạt.

Câu 87: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Đăng ký tư vấn nghề nghiệp. B. Từ chối di sản thừa kế.

C. Tham gia bảo vệ Tổ quốc. D. Bảo trợ người vô gia cư.

Câu 88: Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

A. định đoạt. B. nhân thân. C. đơn phương. D. ủy thác.

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu .ComĐ 5Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN GDCDCâu 8 1: Trong quá trình s n xu t, m t trong nh ng y u t c u thành t li u lao đ ng làả ấ ộ ữ ế ố ấ ư ệ ộA. ki n trúc th ng t ng.ế ượ ầ B. đ i ngũ nhân công.ộC. c c u kinh t .ơ ấ ế D. k t c u h t ng.ế ấ ạ ầCâu 82: M t trong nh ng m t tích c c c a quy lu t giá tr là góp ph nộ ữ ặ ự ủ ậ ị ầA. tri t tiêu m i ngu n thu nh p.ệ ọ ồ ậB. kích thích l c l ng s n xu t phát tri n.ự ượ ả ấ ểC. tăng c ng c nh tranh không lành m nh.ườ ạ ạD. kích thích vi c s d ng th đo n phi pháp. ệ ử ụ ủ ạCâu 8 3: Pháp lu t là h th ng các quy t c x s chung do nhà n c ban hành và đ c đ m b o th cậ ệ ố ắ ử ự ướ ượ ả ả ựhi n b ngệ ằA. tính t giác c a nhân dân.ự ủ B. ti m l c tài chính qu c gia.ề ự ốC. quy n l c nhà n c.ề ự ướ D. s c m nh chuyên chính.ứ ạCâu 84: Th c hi n pháp lu t là hành viự ệ ậA. h p pháp c a cá nhân, t ch c.ợ ủ ổ ứ B. không h p pháp c a cá nhân, t ch c.ợ ủ ổ ứC. trái pháp lu t c a cá nhân, t ch c.ậ ủ ổ ứ D. h p pháp c a cá nhân trong xã h i.ợ ủ ộCâu 85: Vi ph m dân s là nh ng hành vi xâm ph m t i cácạ ự ữ ạ ớA. quan h kinh t và quan h tình c m.ệ ế ệ ả B. quan h tài s n và quan h nhân thân.ệ ả ệC. quan h s h u và quan h gia đình.ệ ở ữ ệ D. quan h tài s n và quan h gia đình.ệ ả ệCâu 86: Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c x lí ng i ch a thành niên ph m t i đ c áp d ng theoị ủ ậ ệ ử ườ ư ạ ộ ượ ụnguyên t cắA. tr n áp b ng b o l c.ấ ằ ạ ự B. đe d a b c cung.ọ ứC. giáo d c là ch y u.ụ ủ ế D. tăng thêm hình ph t.ạCâu 87 : N i dung nào sau đây th hi n quy đ nh c a pháp lu t v s bình đ ng c a công dân trongộ ể ệ ị ủ ậ ề ự ẳ ủvi c th c hi n nghĩa v tr c Nhà n c và xã h i?ệ ự ệ ụ ướ ướ ộA. Đăng ký t v n ngh nghi p.ư ấ ề ệ B. T ch i di s n th a k .ừ ố ả ừ ếC. Tham gia b o v T qu c.ả ệ ổ ố D. B o tr ng i vô gia c .ả ợ ườ ưCâu 88 : V , ch ng cùng bàn b c, quy t đ nh l a ch n và s d ng bi n pháp k ho ch hóa gia đìnhợ ồ ạ ế ị ự ọ ử ụ ệ ế ạphù h p là th hi n n i dung quy n bình đ ng trong quan hợ ể ệ ộ ề ẳ ệA. đ nh đo t.ị ạ B. nhân thân. C. đ n ph ng.ơ ươ D. y thác.ủCâu 89: Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c giao k t h p đ ng gi a ng i lao đ ng và ng i sị ủ ậ ệ ế ợ ồ ữ ườ ộ ườ ửd ng lao đ ng ph i tuân theo nguyên t c nào sau đây?ụ ộ ả ắA. Đ i di n.ạ ệ B. y nhi m.ủ ệ C. Trung gian. D. Tr c ti p.ự ếCâu 90 : M iọ doanh nghi pệ đ uề đ cượ h pợ tác và c nhạ tranh lành m nhạ là bi uể hi nệ c aủ quy n bìnhềđ ng trong lĩnh v cẳ ựA. đ i s ngờ ố xã h i.ộ B. lao đ ng.ộ C. h pợ tác. D. kinh doanh.Câu 91: Ð kh c ph c s chênh l ch v trình đ phát tri n gi a các dân t c trên các lĩnh v c khácể ắ ụ ự ệ ề ộ ể ữ ộ ựnhau đòi h i nhà n c ta ph i th c hi n t t quy nỏ ướ ả ự ệ ố ềA. bình đ ng gi a các dân t c.ẳ ữ ộ B. nhà n c phát tri n kinh t .ướ ể ếC. nâng cao trình đ dân trí.ộ D. đ m b o an sinh xã h i.ả ả ộCâu 92: Hành vi b t, giam gi ng i trái pháp lu t là xâm ph m đ n quy n nào d i đây c a côngắ ữ ườ ậ ạ ế ề ướ ủdân?A. T do đi l i và lao đ ng.ự ạ ộ B. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ểC. Đ c đ m b o v tính m ng.ượ ả ả ề ạ D. Pháp lu t b o h v s c kh e.ậ ả ộ ề ứ ỏCâu 93: Ngăn c n đ i bi u trình bày ý ki n c a mình trong h i ngh là công dân vi ph m quy nả ạ ể ế ủ ộ ị ạ ề thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comA. qu n lí c ng đ ng.ả ộ ồ B. t do ngôn lu n.ự ậC. qu n lí truy n thông.ả ề D. t do thông tin.ựCâu 94: Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan có th m quy n đ c ki m soát th tín, đi n tho i,ị ủ ậ ơ ẩ ề ượ ể ư ệ ạđi n tín khiệA. c n ph c v công tác đi u tra.ầ ụ ụ ề B. xác minh đ a ch giao hàng.ị ỉC. sao l u biên lai thu phí.ư D. th ng kê b u ph m th t l c.ố ư ẩ ấ ạCâu 95: M t trong nh ng con đ ng đ công dân th c hi n quy n ng c là tộ ữ ườ ể ự ệ ề ứ ử ựA. quy t đ nh.ế ị B. v n đ ng.ậ ộ C. tranh c .ử D. ng c .ứ ửCâu 96: Giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo t i đ a ph ng, công dân đã th c hi n quy nệ ả ế ế ạ ố ạ ị ươ ự ệ ềtham gia qu n lí nhà n c và xã h i ph m viả ướ ộ ở ạA. c n c.ả ướ B. lãnh th .ổ C. c s .ơ ở D. qu c gia.ốCâu 97: Nh m khôi ph c quy n và l i ích h p pháp c a c quan, t ch c cá nhân b xâm ph m làằ ụ ề ợ ợ ủ ơ ổ ứ ị ạm c đích c aụ ủA. t cáo.ố B. đ n bù thi t h i.ề ệ ạ C. khi u n i.ế ạ D. ch p hành án.ấCâu 98: Công dân có quy n h c t Ti u h c đ n Trung h c, đ i h c và sau đ i h c là bi u hi n c aề ọ ừ ể ọ ế ọ ạ ọ ạ ọ ể ệ ủvi c th c hi n quy n h c t p n i dung nào d i đây?ệ ự ệ ề ọ ậ ở ộ ướA. Quy n h c không h n ch .ề ọ ạ ế B. Quy n h c b t c ngành ngh nào.ề ọ ấ ứ ềC. Quy n h c t p th ng xuyên.ề ọ ậ ườ D. Quy n bình đ ng v c h i h c t p.ề ẳ ề ơ ộ ọ ậCâu 99: Nh ng ng i có tài năng đ c t o m i đi u ki n đ làm vi c và c ng hi n cho đ t n c làữ ườ ượ ạ ọ ề ệ ể ệ ố ế ấ ướn i dung quy n đ cộ ề ượA. giám sát. B. phán quy t.ế C. phát tri n.ể D. ch đ nh.ỉ ịCâu 100: N i dung c b n c a pháp lu t v phát tri n các lĩnh v c xã h i ộ ơ ả ủ ậ ề ể ự ộ không đ c th hi n ượ ể ệ ởvi cệA. chăm sóc s c kh e ban đ u.ứ ỏ ầ B. th c hi n xóa đói, gi m nghèo.ự ệ ảC. công khai t l l m phát.ỉ ệ ạ D. phòng, ch ng t n n xã h i.ố ệ ạ ộCâu 101: B n A dùng ti n tr cho B khi mua qu n áo c a B là th hi n ch c năng nào d i đây c aạ ề ả ầ ủ ể ệ ứ ướ ủti n t ?ề ệA. Ph ng ti n l u thông.ươ ệ ư B. Th c đo giá tr .ướ ịC. Ph ng ti n c t tr .ươ ệ ấ ữ D. Ph ng ti n thanh toán.ươ ệCâu 102: Kích thích l c l ng s n xu t, khoa h c kĩ thu t phát tri n và năng su t lao đ ng xã h iự ượ ả ấ ọ ậ ể ấ ộ ộtăng lên là bi u hi n c a n i dung nào d i đây c a c nh tranh kinh t ?ể ệ ủ ộ ướ ủ ạ ếA. M t h n ch c a c nh tranh.ặ ạ ế ủ ạ B. Nguyên nhân c a c nh tranh.ủ ạC. M t tích c c c a c nh tranh.ặ ự ủ ạ D. M c đích c a c nh tranh.ụ ủ ạCâu 103: B n L vi t bài ạ ế ca ng i ý th c v sinh môi tr ng, tích c c tham gia phòng ch ng dich c aợ ứ ệ ườ ự ố ủcác b n h c sinh trong tr ng sau đóạ ọ ườ đăng lên trang Web c a nhà tr ng. B n L đã th c hi n phápủ ườ ạ ự ệlu t theo hình th c nào sau đây?ậ ứA. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ B. Áp d ng pháp lu t.ụ ậC. Thi hành pháp lu t.ậ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 104: Bên mua không tr ti n đ y đ và đúng th i h n, đúng ph ng th c nh đã th a thu nả ề ầ ủ ờ ạ ươ ứ ư ỏ ậv i bên bán hàng, khi đó bên mua ph i ch uớ ả ị trách nhi m pháp lý nào d i đây?ệ ướA. Hình sự B. Dân sự C. K lu t.ỷ ậ D. H ành chínhCâu 105: Ông A là ng i dân t c thi u s , ông B là ng i Kinh. Đ n ngày b u c đ i bi u Qu cườ ộ ể ố ườ ế ầ ử ạ ể ốh i, c hai ông đ u đi b u c . Đi u này th hi n các dân t c bình đ ng trong lĩnh v c nào?ộ ả ề ầ ử ề ể ệ ộ ẳ ựA. Kinh t .ế B. Chính tr .ị C. Văn hóa. D. Giáo d c.ụCâu 106: Công dân không xâm ph m quy n đ c pháp lu t b o h v danh d , nhân ph m khiạ ề ượ ậ ả ộ ề ự ẩth c hi n hành vi nào d i đây ?ự ệ ướA. Phát tán thông tin m t c a cá nhân.ậ ủ B. B o m t danh tính cá nhân .ả ậ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comC. Ti t l bí m t đ i t c a ng i khác .ế ộ ậ ờ ư ủ ườ D. Ng y t o b ng ch ng t cáo ụ ạ ằ ứ ống i khác.ườCâu 107: Công dân không vi ph m quy n b t kh xâm ph m v ch khi t ý vào nhà ng i khácạ ề ấ ả ạ ề ỗ ở ự ườđểA. thăm dò tin t c n i b .ứ ộ ộ B. ti p th s n ph m đa c p.ế ị ả ẩ ấC. d p t t v h a ho n.ậ ắ ụ ỏ ạ D. tìm đ đ c b m t tr m.ồ ạ ị ấ ộCâu 108: C tri nh ng i khác b phi u b u c a mình vào hòm phi u trong kì b u c đ i bi uử ờ ườ ỏ ế ầ ủ ế ầ ử ạ ểH i đ ng nhân dân các c p là vi ph m nguyên t c b u c nào d i đây?ộ ồ ấ ạ ắ ầ ử ướA. B phi u kín.ỏ ế B. Ph thông.ổ C. Tr c ti p.ự ế D. Bình đ ng.ẳCâu 109: Nhân dân đ c th o lu n và bi u quy t các v n đ tr ng đ i khi Nhà n c t ch c tr ngượ ả ậ ể ế ấ ề ọ ạ ướ ổ ứ ưc u ý dân là th hi n quy nầ ể ệ ềA. nâng c p đ ng b h t ng c s .ấ ồ ộ ạ ầ ơ ở B. tham gia qu n lí nhà n c và xã h i.ả ướ ộC. thay đ i ki n trúc th ng t ng.ổ ế ượ ầ D. phê duy t ch tr ng và đ ng l i.ệ ủ ươ ườ ốCâu 110: Do không đ đi u ki n đ theo h c đ i h c sau khi t t nghi p THPT, nên H đã l a ch nủ ề ệ ể ọ ạ ọ ố ệ ự ọh v a h c v a làm. Trong tr ng h p này, H đã th c hi n quy n h c t p n i dung nào d i đây?ệ ừ ọ ừ ườ ợ ự ệ ề ọ ậ ở ộ ướA. H c b t c ngành ngh nào.ọ ấ ứ ề B. H c không h n ch .ọ ạ ếC. H c th ng xuyên, h c su t đ i.ọ ườ ọ ố ờ D. H c t th p đ n cao.ọ ừ ấ ếCâu 111: C c thông tin và truy n thông đã quy t đ nh x ph t vi c ch T đã có hành vi đăng t i lênụ ề ế ị ử ạ ệ ị ảtrang cá nhân nh ng thông tin trái v i thu n phong m t c, nh h ng nghiêm tr ng t i nh n th cữ ớ ầ ỹ ụ ả ưở ọ ớ ậ ứvà hành vi c a tr nh .. Vi c làm c a ủ ẻ ỏ ệ ủ c c thông tin và truy n thôngụ ề th hi n đ c tr ng nào d i đâyể ệ ặ ư ước a pháp lu t?ủ ậA. Tính ch t ch v hình th c.ặ ẽ ề ứ B. Tính k lu t nghiêm minh.ỉ ậC. Tính quy n l c b t bu c chung.ề ự ắ ộ D. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ếCâu 112: Anh K là th qu c a công ti xăng d u X. Trong quá trình làm vi c anh K đã thông đ ngủ ỹ ủ ầ ệ ồv i anh T, k toán tr ng, nh p m t s l ng l n xăng d u gi đ pha tr n bán cùng v i xăng d uớ ế ưở ậ ộ ố ượ ớ ầ ả ể ộ ớ ầth t. Anh Y, nhân viên bán hàng phát hi n ra vi c làm trên c a anh K và anh T nên đã báo cho giámậ ệ ệ ủđ c Q. Do có quan h h hàng v i anh K nên giám đ c Q đã làm ng và b qua. Nh ng ai d i đâyố ệ ọ ớ ố ơ ỏ ữ ướđã vi ph m pháp lu t?ạ ậA. Anh K và giám đ c Q.ố B. Anh K và anh T.C. Anh Y, anh K và anh T. D. Anh K, anh T và giám đ c Q.ốCâu 113: Quy n bình đ ng v chính tr gi a các dân t c đ c th hi n thông qua quy n c a côngề ẳ ề ị ữ ộ ượ ể ệ ề ủdân tham gia qu n lí nhà n c và xã h i, tham gia vào b máy nhà n c, tham gia th o lu n, góp ýả ướ ộ ộ ướ ả ậv các v n đ chung c a c n c không phân bi t gi a cácề ấ ề ủ ả ướ ệ ữA. thành ph n.ầ B. tôn giáo. C. giai c p.ấ D. dân t c.ộCâu 114: Th ng con gái mình là ch M b ch ng là anh K đánh tr ng th ng ph i nh p vi n đi uươ ị ị ồ ọ ươ ả ậ ệ ềtr m t tháng, ông N nh anh T đ n nhà đe d a con r . Trong lúc hai bên tranh cãi, anh T đ y anh Kị ộ ờ ế ọ ể ẩngã gãy tay nên anh T b ông P b anh K áp gi i đ n c quan công an. Nh ng ai d i đây ị ố ả ế ơ ữ ướ không viph m quy n đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e?ạ ề ượ ậ ả ộ ề ạ ứ ỏA. Ch M, ông N và anh K.ị B. Ông P và ch M.ịC. Anh K và ông N. D. Ch M, ông N và ông P.ịCâu 115: Công dân T tham gia th o lu n cho d án đ nh c nh đ nh c , gi i phóng m t b ng, tái đ nhả ậ ự ị ạ ị ư ả ặ ằ ịc c a huy n Y và đ a ra nh ng góp ý xác đáng cho d án. Đi u này cho th y công dân T đã th cư ủ ệ ư ữ ự ề ấ ựhi n quy n dân ch nào d i đây?ệ ề ủ ướA. Đ c cung c p thông tin n i b .ượ ấ ộ ộ B. Đóng góp ý ki n.ếC. Tham gia qu n lí nhà n c và xã h i.ả ướ ộ D. T do ngôn lu n.ự ậCâu 116: Trong th i gian làm vi c t i nhà do d ch Covid, vì đ n h n ph i n p các m u thi t k th iờ ệ ạ ị ế ạ ả ộ ẫ ế ế ờtrang do công ty giao, nên khi đ c ch Q g i mail nh góp ý v m t s m u qu n áo do ch m iượ ị ử ờ ề ộ ố ẫ ầ ị ớthi t k , anh D đã t ý sao chép vào máy tính, sau đó ch nh s a m t s chi ti t r i n p cho ch Kế ế ự ỉ ử ộ ố ế ồ ộ ị thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comtr ng phòng. Th y các m u thi t k đ p, ch K đã bí m t nh anh V b n mình liên h và bán choưở ấ ẫ ế ế ẹ ị ậ ờ ạ ệbà T giám đ c công ty Y. Phát hi n s vi c, ch Q đã làm đ n t cáo. Nh ng ai d i đây ố ệ ự ệ ị ơ ố ữ ướ không viph m quy n sáng t o c a công dân?ạ ề ạ ủA. Ch Q, ch K và bà T.ị ị B. Anh D và ch K.ịC. Anh D, ch K và anh V.ị D. Ch Q, anh V và bà T.ịCâu 117: Các anh A, B, C, D cùng đ c c p phép kinh doanh thu c tân d c. Sau khi b thu h i gi yượ ấ ố ượ ị ồ ấphép kinh doanh do nhi u l n trì hoãn n p thu , anh A đã nh và đ c anh B đ ng ý bán giúp m iề ầ ộ ế ờ ượ ồ ườh p thu c kháng sinh dù bi t thu c đó quá h n s d ng. V n có mâu thu n v i anh B, anh C thôngộ ố ế ố ạ ử ụ ố ẫ ớtin s vi c trên cho anh D đ ng th i làm đ n t cáo anh ự ệ ồ ờ ơ ố B. Ngay l p t c, anh D đã đe d a t ng ti nậ ứ ọ ố ềbu c anh B ph i đ a cho mình 5 tri u đ ng. Nh ng ai sau đây vi ph m pháp lu t hànhộ ả ư ệ ồ ữ ạ ậ chính?A. Các anh A, B. B. Các anh A, B, C.C. Các anh A, B, D. D. Các anh B, D.Câu 118: ng Ổ S là giám đ c; anh B, anh D, ch A là nhân viên và ch Q là nhân viên t p s cùng làmố ị ị ậ ựvi c t i công ty X. Anh D t cáo vi c anh B đe d a ch A làm ch A đ t ng t b vi c trệ ạ ố ệ ọ ị ị ộ ộ ỏ ệ ố n đi bi t tích.ệVì th , cán b c quan ch c năng đ n g p ông S đ xác minh s vi c. Cho r ng anh D c tình hế ộ ơ ứ ế ặ ể ự ệ ằ ố ạth p uy tín c a mình, ông S đã kí quy t đ nh sa th i anh và phân công ch Q t m th i đ m nh n ph nấ ủ ế ị ả ị ạ ờ ả ậ ầvi c c a anh ệ ủ D. Nh ng ai sau đây vi ph m quy n bình đ ng trong lao đ ng?ữ ạ ề ẳ ộA. Ch A và ông S.ị B. Ông S và ch Q.ịC. Ông S, chị A và ch Q.ị D. Ch A, ông S và anh ị B.Câu 119 : Cho r ng ông Tằ đã c ý dàn x p đ mình b giám đ c k lu t và cho thôi vi c, K đã t cáoố ế ể ị ố ỷ ậ ệ ốông T v i lý do b a đ t, r ng ông Tớ ị ặ ằ có quan h b t chính v i ch Y. Th y v y, con ông T là G đã nhệ ấ ớ ị ấ ậ ờP và N đ n nói chuy n v i K nh ng không đ c. Do thi u ki m ch nên N đã ch i b i v anh K,ế ệ ớ ư ượ ế ề ế ử ớ ợcòn P đã đánh anh K b th ng ph i nh p vi n. Ch ng ki n c nh xô xát đó, ch Q li n quay phim vàị ươ ả ậ ệ ứ ế ả ị ềtung lên m ng v i n i dung ông Tạ ớ ộ thuê ng i đánh ch ng mình đ xi t n nh m h uy tín c a ông T.ườ ồ ể ế ợ ằ ạ ủNh ng ai đã vi ph m quy n đ c pháp lu t b o h v danh d và nhân ph m c a công dân?ữ ạ ề ượ ậ ả ộ ề ự ẩ ủA. Ông T, anh P, N và anh K. B. Anh K, anh N và ch Q.ịC. Anh K, N và anh P. D. Ch Q, ông T, anh K và N.ịCâu 120: Vì nh n c a ông T năm m i tri u đ ng nên ông G là giám đ c công ty S đã đ n ph ngậ ủ ươ ệ ồ ố ơ ươch m d t h p đ ng lao đ ng v i ch M và nh n con gái c a ông T là ch X vào làm vi c. Bi tấ ứ ợ ồ ộ ớ ị ậ ủ ị ệ ếchuy n, ch ng ch M là anh K đã đ n đ ch i b i và đ p phá đ đ c trong phòng làm vi c c a ôngệ ồ ị ế ể ử ớ ậ ồ ạ ệ ủG. Khi đ n gi i quy t v vi c, do anh P là tr ng công an ph ng đã nh n ti n c a ông G nên anhế ả ế ụ ệ ưở ườ ậ ề ủđã l p biên b n ghi thêm l i đánh ng i gây th ng tích mà anh K không vi ph m. Nh ng ai d iậ ả ỗ ườ ươ ạ ữ ướđây v a b khi u n i, v a b t cáo?ừ ị ế ạ ừ ị ốA. Ông G , ông T và chị X. B. Ông G và anh K.C. Ông G và anh P. D. Ông G, ông T và anh P.ĐÁP ÁN 81 D 91 A 101 D 111 C82 B 92 B 102 C 112 D83 C 93 B 103 A 113 D84 A 95 A 104 B 114 B85 B 95 D 105 B 115 C86 C 96 C 106 B 116 D87 C 97 C 107 C 117 A88 B 98 A 108 C 118 A89 D 99 C 109 B 119 B90 D 100 C 110 C 120 C thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .com thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận