Luận văn ThS: Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

524 3

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận án#luận văn#đồ án#khóa luận

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng sản phẩm và tiện ích sản phẩm của người dân ngày càng gia tăng. Với vai trò là người cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngành Ngân hàng cũng phải có các chiến lược và giải pháp mới để đáp ứng yêu cầu trên. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là xu thế tất yếu và là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đối với mỗi ngân hàng nếu muốn tồn tại, phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường tài chính hiện nay

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dịch vụ  ngân hàng bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM để xác lập khung lý thuyết phục vụ cho việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ  ngân hàng bán lẻ của chi nhánh, tìm ra nguyên nhân của các hạn chế;

Tìm các giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh BIDV Sơn Tây

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM.

Phạm vi nghiên cứu là dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Sơn Tây, giai đoạn từ năm 2012 đến hết 2014

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp được sử dụng trong quá trình nghiên cứu gồm: Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, đối chiếu, so sánh trên cơ sở phân tích tình hình thực tế hoạt động của Ngân hàng thương mại Việt Nam, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, và của Chi nhánh Sơn Tây

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân Hàng bán lẻ

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Các nước và bài học rút ra đối với ngân hàng thương mại Việt nam

2.2 Thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Khái quát về ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt nam - chi nhánh sơn tây

Thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh sơn tây

Đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng tmcp đầu tư và phát triể n việt nam - chi nhánh Sơn tây

2.3 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh Sơn tây

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh Sơn tây

Môṭ số kiến nghi ̣nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng

3. Kết luận

Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ là một xu hướng tất yếu của các ngân hàng hiện đại trên thế giới, đặc biệt trong giai đoạn mà nền kinh tế khắp nơi đang phải trải qua thời kỳ khó khăn, đầy biến động, hoạt động cho vay doanh nghiệp lớn sẽ chứa đựng nhiều rủi ro. Nhận thức được điều này, BIDV đã xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh bán lẻ trong ngắn và dài hạn. BIDV Sơn Tây là một chi nhánh trực thuộc BIDV Việt Nam, đã tích cực đẩy mạnh phát triển dịch vụ bán lẻ để tăng quy mô, hiệu quả hoạt động cũng như mở rộng thị phần góp phần vào mục tiêu chung của BIDV là trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2015”

4. Tài liệu tham khảo

Báo cáo thường niên BIDV (2009, 2010, 2011, 2012).

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng bán lẻ BIDV (2010, 2011, 2012, 2014).

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV Sơn Tây (2010, 2011, 2012, 2014).

Tài liệu liên quan

Bình luận