Tổng hợp những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC

1,846 174

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toeic#tài liệu toeic#cụm từ#cụm danh từ

Mô tả chi tiết

Tổng hợp những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC1. Be close to Ving = be about to V: S!p s"a, chu#n b$ làm gì.

2. As a whole: toàn b%.

3. Contribute/sponsor/support/help : &óng góp/ h' tr(/h' tr(/giúp )*.

4. Renerous/appreciate/exceptional : Hào phóng/c+m kích/),c bi-t.

5. Housing development : S. phát tri/n nhà 0

6. Move quickly : Di chuy/n nhanh chóng.

7. Routine tasks/inspection : Nh1ng nhi-m v2/thói quen/ ki/m tra h3ng ngày.

8. Conduct/survey : Ti4n hành/ cu%c kh+o sát.

9. Most likely = very likely = most probably : Có th/ / có kh+ n5ng.

10. Record/ hours/samples/expeneses/oders : ghi l6i/ gi7/m8u/chi phí/)9n ),t hàng.

11. Postpone until + tr6ng t: ch; th7i gian: Trì hoãn cho )4n tn quê/ th4 gi?i/h%i ngh$ /qu/ r3ng.

14. Beeligible/responsible/qualified/considered for/ to V: Thích h(p/ch$u trách nhi-m/ tiêu chu#n/cân

nhBc xem xét cho.

15. Considering (prep) : Cho r3ng / xem xét kC.

16. Concerning = regarding (prep) Liên quan )4n/ v> vi-c gì.

17. Given (prep): Given that + clause : D.a vào/ b0i vì.

18. Take precaution/ advantage of : Bi-n pháp phòng ng:a/t/ m,t hàng/ hành lD cá nhân.

21. Hire = recuirt = employ/ more addition person : Thuê thêm ngE7i.

22. Pland/prepared/take/fail/choose/option/ready/Obligation to V : K4 ho6ch/ chu#n b$/ th.c hi-n/

thBt b6i/ chFn / l.a chFn/ sGn sàng/ b!t bu%c làm gì.

23. Promise/ Mean/ Precaution/ Wish/ Willing/Seek / Afford to V : HHa hIn, nghJa v2/ phòng

ng:a/tránh/mu=n/sGn sàng/ tìm ki4m/ kh+ n5ng làm gì.

24. Help (V/sb/sth) to V : Giúp )* (làm gì/ai )ó/ cái gì) )/ làm gì.

25. At no additional/ extra charge/cost = at no cost/ at a low cost: Không tính thêm phí/ phí thBp.

26. There are/is = there remain/ exists : V8n còn.

27. Interested in : Quan tâm )4n.

28. Completely/ absolutely free of charge = complimentary = free : Hoàn toàn [email protected] phí.

29. Charge/expenses/Shippping/handling/living : Chi phí/phí/v

Nội dung

!!NH!NG C" M T# TH $%NG HAY XU& T HI'N TRONG BÀI THI TOEIC 1. Be close to Ving = be about to V: S!p s" a, chu#n b$ làm gì. 2.!As a whole: toàn b%. 3. !Contribute/sponsor/support/help : &óng góp/ h' tr( /h' tr(/giúp )*. 4. !Renerous/appreciate/exceptional : Hào phóng/c+m kích/),c bi-t. 5. !Housing development : S. phát tri/n nhà 0 6. !Move quickly : Di chuy/n nhanh chóng. 7. !Routine tasks/inspection : Nh1 ng nhi-m v2/thói quen/ ki/m tra h3ng ngày. 8. !Conduct/survey : Ti4n hành/ cu%c kh+o sát. 9. !Most likely = very likely = most probably : Có th/ / có kh+ n5ng. 10. !Record/ hours/samples/expeneses/oders : ghi l6i/ gi7 /m8u/chi phí/)9n ),t hàng. 11. !Postpone until + tr6ng t: ch; th7 i gian: Trì hoãn cho )4n t<n. 12. !Throughout + the + years/ months/days/countryside/world/conferen/district/ceremony: Xuyên su=t/ n5m tháng/ ngày/ mi>n quê/ th4 gi ?i/h%i ngh$ /qu<n/[email protected] kA ni-m. 13. !Be aware of/that: Am hi/u v>/ r3ng. 14. !Beeligible/responsible/qualified/considered for/ to V: Thích h( p/ch$u trách nhi-m/ tiêu chu#n/cân nhBc xem xét cho. 15. !Considering (prep) : Cho r3ng / xem xét kC. 16. !Concerning = regarding (prep) Liên quan )4n/ v> vi-c gì. 17. !Given (prep): Given that + clause : D. a vào/ b0i vì. 18. !Take precaution/ advantage of : Bi-n pháp phòng ng: a/t<n d2ng. 19. !Besides + N/N.Phrase : Bên c6nh, ngoài ra. 20. !Matters/items = goods = merchandise/belongings/personal: VBn )>/ m,t hàng/ hành lD cá nhân. 21. !Hire = recuirt = employ/ more addition person : Thuê thêm ngE7 i. 22. !Pland/prepared/take/fail/choose/option/ready/Obligation to V : K4 ho6ch/ chu#n b$/ th .c hi- n/ thBt b6i/ chFn / l.a ch Fn/ sGn sàng/ b!t bu%c làm gì. 23. !Promise/ Mean/ Precaution/ Wish/ Willing/Seek / Afford to V : HH a hIn, nghJa v 2/ phòng ng: a/tránh/mu=n/sG n sàng/ tìm ki4m/ kh+ n5ng làm gì. 24. !Help (V/sb/sth) to V : Giúp )* (làm gì/ai )ó/ cái gì) )/ làm gì. 25. !At no additional/ extra charge/cost = at no cost/ at a low cost: Không tính thêm phí/ phí thBp. " !!!26.!There are/is = there remain/ exists : V8n còn. 27. !Interested in : Quan tâm )4n. 28. !Completely/ absolutely free of charge = complimentary = free : Hoàn toàn [email protected] phí. 29. !Charge/expenses/Shippping/handling/living : Chi phí/phí/v<n chuy/n/x " lD/sinh ho6t. 30. !Efforts/growth/considerable/significant/sustainable : NK l. c/t5ng trE0ng/)áng k/. 31. !To ease congestion: Gi+m t!c nghLn giao thông. 32. !Invalidate = cancellation : HMy bN 33. !Sale/ price/ market/ profit/ condition/ rate : Doanh thu/ giá/th$ trE7 ng/l(i nhu<n/)i>u ki-n/tA l- 34. !Rise/fall/ Decline = Decrease/ (un) reasonable = affordable/favorable/ competitive/ discount/ target : T5ng/ gi+m/ giá rO/ không thu<n l( i/ c6nh tranh/ gi+m giá/ m2c tiêu. 35. !Attached s.th for : &ính kèm cái gì cho 36. !Used to V : )ã t :ng 37. !Be/get/used to + Ving : Quen v? i. 38. !Be subject / dedicate to s.th : Ph+i ch$u/t<n tâm, c=ng hi4n cái gì. 39. !In advance/ago/before/by/by the time/ prior to : TrE? c. 40. !Minor/ incidental: NhN/ không )áng k/. 41. !Transaction/ fail/ improper : Giao d$ch / không thành công/ không phù h( p. 42. !It looks like : Có vO nhE. 43. !Require/ Request/ ask / advice (sb) to V : Yêu cPu/khuyên ai )ó làm gì. 44. !Please + V : vui lòng làm gì. 45. !Pleased to V : Hài lòng, vui lòng làm gì. 46. !Until further notice : Cho )4n khi có thông báo thêm. 47. !Among N were.. : Trong s= sth có.. 48. !Protect O against/ from : B+o v- .. 49. !Prolong/ life/ equipment : Kéo dài tuKi thF / thi 4t b$. 50. !Even if…..still : Ngay c+ khi ….v8n. 51. !Information from / about : Thông tin t: / v>. 52. !Expose/ Oppose ….to : L% ra, ph9 i bày ra/ ph+n )=i 53. !Familiarize yourself/sb with : Quen v? i. 54. !Discussion on/about/ of : Th+o lu<n. # !!!55.!A (an) summary/ copy/ list/ source/ variety/ series/ array/act/ blend of : tóm t!t/sao chép/danh sách/ nguQn/)a d 6ng/ lo6t/ dàn hàng,danh sách/hành )%ng/pha tr%n. 56. !Nature/ place / confidential/secure : Tính chBt/ n9 i/ bí m<t/ an toàn. 57. !Sensitive client information : Thông tin nh6y c +m khách hàng. 58. !Structured/regarded/ trainable/ rated + highly : cBu trúc/)ánh giá/có th/ )ào t6o/bình chFn cao. 59. !In an effort to V : Trong c= g!ng n K l.c )/ làm gì. 60. !To the point : &i thRng vào vBn )>. 61. !As anticipated/ expected/ resquested (V3/ed): D. )oán/d. ki4n/ yêu cPu. 62. !Undergo/ renovation/ maintenance work : Tr+i qua/)Ki m? i,s"a ch 1a/b+o trì công vi-c. 63. !Subtantial = significant = considerable : m%t cách )áng k/. 64. !Result in : do b0 i / nguyên nhân b 0i. 65. !Result from : k4t qu+ t: 66. !Customer/ client satisfication : s. hài lòng khách hàng. 67. !Issue / magazine/journal : Phát hành, s= ra/ t6p chí. 68. !Subscriber/subscription/ contract : ngE7 i ),t mua dài h6n/s. ),t mua/ h( p )Qng. 69. !Renew : Gia h6n, )Ki m?i. 70. !Located / conveniently / perfectly / ideally : V$ trí, n3m t6i/ti-n l (i/hoàn h+o/lD tE0 ng. 71. !Get out of/ available to: H4t, m Bt/ có sGn. 72. !A later time/ at all times/ later this time : M%t th 7i gian sau/ mFi lúc/ sau )ó 73. !Like sb to V : Thích / mu=n ai )ó làm gì 74. !Be highly recommend practice : Thói quen )E( c )ánh giá cao. 75. !Relationship/ consent / mutual : M=i quan h-/ l 8n nhau. 76. !Consideration for : Cân nhBc, xem xét cho 77. !Knowledge /directory /comprehensive : Ki4n thH c/ danh b6/ toàn di-n 78. !A list of + N(s= nhi>u) : Danh sách cMa. 79. !Effective technique : KC thu<t hi-u qu+. 80. !Skilled technician : KC sE có kinh nghi-m. 81. !Make money : ki4m ti>n 82. !Improve on/upon sth : C+i thi-n. 83. !Under tight deadline pressure : DE? i áp l.c h6n chót. 84. !Under consideration : &ang xem xét cân nhBc. $ !!!85.!Under any circumstance : DE? i bBt kS hoàn c+nh nào. 86. !Under supervision: DE? i s. ki/m soát. 87. !Under the insurance policy : DE? c các chính sách b+o hi/m. 88. !Under guarantee: DE? i s. )+m b+o. 89. !Upon request : Theo yêu cPu. 90. !Schedule / appointment : L$ch trình / cu%c h In g,p. 91. !Hesitant / share/ please : Ng6i ngùng , do d. / chia sL. 92. !To be honor sb for s.th : Vinh danh ai )ó cho cái gì 93.! Participated in/take part in/ engage in/ involve in/ be present at / join in / enter/ attend. 94. !In retail sale/ on sale growth : Doanh s= bán lO/ t 5ng trE0ng doanh s= 95. !Forward s.th to sb/s.th : Chuy/n ti4p cái gì )4n cái gì/ cho ai 96. !Intend (for/to) : có D mu=n cho 97. !Particularly in = especially : &,c bi-t. 98. !Equal to : TE9 ng )E9 ng v ?i. 99. !To take (st) into account = take account of sth = consider : Xem xét cân nhBc vi-c gì 100. !Warranty/ limit : B+o hành/ gi? i h6n. 101. !Date/ refund: Ngày/ hoàn tr+ ti>n. 102. !Receipt: Hóa )9 n. 103. !Reserve the right to V : Có quy>n làm gì. 104. !Enclosed = attached : &ính kèm, g!n kèm. (enclosed 0 )Pu câu luôn 0 d6ng b$ )%ng) 105.!Expected/ supposed to V : Mong )( i/ mong ch7 làm gì. 106. !Come to a halt = Stop : D: ng l6i 107. !Come to someone’s attention : S. chú D cMa ai )ó. 108. !Reserve s.th for sb/s.th : &,t trE? c cho. 109. !Especially considering / prefered : Cân nhBc ),c bi-t/ thích h9 n. 110. !Dedicate s.th to : C=ng hi4n 111. !Declinging sales : S. gi+m doanh thu. 112. !And would/ and then : Và sL/ và sau )ó 113. !Range from : Ph6m vi t: 114. !Retirement party : B1 a ti-c ngh; hEu. % !!!115.!Side of : Khía c6nh, bên c6nh. 116. !Suit/fit/meet/customize/accommodate + need: Phù h( p/)áp Hng/tùy ch;nh/)áp Hng nhu cPu 117. !Effects of : Tnh hE0 ng cMa 118. !Waive (sb/sth) right to V/s.th for: T: bN quy>n l( i cMa ai )ó. 119. !Controversy new book professional agricultural advisors: Cu=n sách m? i gây tranh cãi Chuyên gia nông nghi-p chuyên nghi-p. 120. !More room for : V8n còn kh+ n5ng 121. !Notify of/about: Thông báo v>/cMa 122. !To reach at/by s.th : V? i t?i thH j )ó. 123. !To arrive at somewhere : &4n n9 i nào )ó 124. !Employment/ job/ Openings/ job vacancies : vi-c làm/c9 h%i/ v$ trí tr=ng 125. !On sale/ for sale : Gi+m giá/ )/ bán 126. !Indicate/ apparent/ fact/ reminder/ confirm that : Ch; ra/rõ ràng/th. c t4/nh!c nh0 /xác nh<n r3ng 127. !(be) noted / advised that: Chú D/ khuyên 128. !As anticipated/ expected/ requested (V3/ed) : D. )oán/ d. ki4n/ yêu cPu 129. !Enable (sb/s.th) to V : Có kh+ n5ng cho ai )ó/ cái gì làm gì 130. !A relatively/ comparatively small number of + N(s= nhi>u) : M%t lE( ng tE9ng )=i nh N 131. !Estimate/permission written : B+n E?c tính, báo giá cho phép vi4t b3ng tay. 132. !Appreciative of s.th : &ánh giá cao. 133. !Superior to s.th : E u vi-t h9n 134. !Be fairly common for : Khá phK bi4n. 135. !In conjunction/ compliance/ contend/ keeping with : K4t h( p/ tuân thM/ tranh chBp/ hòa h(p. 136. !Spend s.th (on) Ving s.th : Chi tiêu cho vi-c gì 137. !Provide with : cung cBp v? i 138. !In order for / Both of + sb (Tân Ng1 ) : &/ cho 139. !Suggest Ving /that S+V (nguyên th/) : G (i D 140. !Turn sb attention toward /to s.th/Ving s.th : Chu y/n s" chú D cMa ai )ó sang cái gì 141. !Optimisti about : L6c quan v> 142. !Talk /respond/ rely to : Ph+n hQi/ tr+ l7i 143. !Concern about/over/with : lo ng6i v> / trên /v? i 144. !Inquire about/ into s.th : Yêu cPu, câu h Ni & !!!145.!Apply s.th to : áp d2ng cái gì )4n cái gì 146. !Put on : &E a vào. 147. !Aircarft manufacture : S+n xu Bt )%ng c9 148. !Priority to / for : E u tiên. 149. !Dress code compliant : Nguyên t!c 5n m,c. 150. !Adapt to : Thích nghi v? i 151. !Comment on : Bình Lu<n 152. !Goverment regulations : Quy )$nh chính phM. 153. !Employment agency : &6i lD vi-c làm 154. !Enrollment fee : Phí )5ng kD. 155. !Except for/ to : Ngo6i tr: 156. !Proceeding/ consecutive/ following : trE? c )ây, liên t2c, sau. 157. !In keeping with = obey = abide by = adhere to = comply with : Tuân thM. 158. !Invite sb to V : M7 i ai )ó làm gì 159. !To V, please V, Let’s V : &/ / làm 9 n/ cho phép. 160. !Receptive to s.th : [email protected] ti4p thu, nh<n thHc. 161. !Priority (to/for) : E u tiên. 162. !In stock : Có sGn. 163. !To do either of these : 1 trong 2. 164. !Count to / up to : Tính toán/ lên )4n 165. !Devise s.th : S" a l6i. 166. !The vicinity of the city : Vùng lân c<n 167. !An affordable rate : tA l- giá 168. !Rank among : H6ng lo6i. 169. !Encourage sb to V : Khuy4n khích, )%ng viên ai )ó làm gì 170. !Be open to : M0 r%ng / sGn sàng 171. !Business use : S" d2ng kinh doanh. 172. !All or part of/ as part of : NhE là m%t phPn. 173. !Capacity/ approximately/ exceed/ Over/ Up to/ nearly/ atleast : SH c chHa/x Bp x ;, kho+ng/vE( t quá/ trên/ lên )4n/ gPn/ ít nhBt + liên quan )4n Number. 174. !Paperwork/ information / related to : SK sách/ giBy t7 /thông tin/ liên quan )4n. ' !!!175.!Would prefer to V : Thích làm gì. 176. !Had better = should V : Nên làm gì. 177. !Account for = explain : Gi +i thích. 178. !(un) certain that/ about.. : NhBt )$nh mà. 179. !Expenses / reimbursement : chi phí/ s. hoàn tr+. 180. !Forms of correspondence : Hình thH c thE tín/ m8u thE tín. 181. !Preference for / on : s0 thích E a chu%ng. 182. !Debate/ dispute/ settle : Tranh lu<n/ tranh chBp/ dàn x 4p 183. !Office supplies : &Q dùng v5n phòng. 184. !Be (dis) satisfied with : Hài lòng/ không hài lòng v? i 185. !Deem s.th (that) : DE7 ng nhE 186. !Involve in : Bao gQm, bao hàm 187. !Involvement in : Tình tr6ng r!c r =i. 188. !For instance = for example : ví d2. 189. !Last until : Kéo dài cho )4n t<n. 190. !Reach an agreement : &6t )E(c thNa thu<n/ h( p )Qng. 191. !Take action/ time : Ho6t )%ng. 192. !Be reluctant to V : [email protected] c E*ng làm gì. 193. !Available in / for/ to/ from : Có sGn/ sGn sàng. 194. !Diagnose/ illnesses : Chu#n )oán/ b-nh. 195. !While on duty / in transit / at school / in a forreign country : Trong khi làm nhi-m v2/ quá trình di chuy/n / 0 trE7ng/ 0 nE? c ngoài. 196. !Crowded with : quá )ông 197. !When it come to + Ving : Khi nh!c )4n, k/ )4 n vi-c gì. 198. !Institute/ research facilities / leading : Hi-p h%i/ c 9 s0 v<t chBt nghiên cH u/ hàng )Pu. 199. !Lack of : Thi4u 200. !Guide/ tour /tips : HE? ng d8n/ du l$ch/ mIo. 201. !Computer session/ extensive session : Máy tính t<p huBn/ huBn luy-n m0 r%ng. 202. !Property / exclusive (for) : Tài s+n/ )%c quy>n cho. 203. !Unless specific otherwise : tr: khi có quy )inh/quy4t )$nh khác. 204. !Continue to V / Ving : ti4p t2c. ( !!!205.!Beginning + th7 i gian : 206. !Address/express / concern : bày tN/lo l!ng. 207. !Chance/some/ Most/ One of/ several of/ + M 6o t: + N. 208. !Of…ability : Kh+ n5ng 209. !Motivation / boost: &ông l. c/thúc )#y. 210. !Enough + N + to V/ Adj + enough + to V : &M )/ làm gì. 211. !Features/ instructions/ specific : Tính n5ng/ hE? ng d8n/c2 th/. 212. !Access to /across : l=i vào/ truy c<p. 213. !The same N + as/ the same N/ The same as/ The same : so sánh gi=ng nhau. 214. !Within walking distance : Trong vòng kho+ng cách )i b%. 215. !Compare to : So sánh 216. !Conference call : Cu%c g Fi h%i ngh$. 217. !Work/employee productivity : N5ng suBt công vi-c/ nhân viên. 218. !Yet to V : ChE a làm gì. 219. !Inspection/test/ procedures/ regulation: Ki/m tra/ thM nghi-m/thM t2c/ quy )$nh. 220. !Stringent/ strict/ rigorous/ safety/ standard (for) : Nghiêm ngh,t/ an toàn / tiêu chu#n. 221. !Until further notice : &4n khi có thông báo m? i. 222. !In honor/ celebration of : Nhân danh/ nhân k; ni-m. 223. !Accustomed / access to : quen v ?i, thói quen. 224. !Go on a business trip : Chuy4n công tác. 225. !Take on : gánh vác/ )+m nh <n. 226. !Accompanied (s.th0 by/with : &i kèm. 227. !Implement s.th for sb to V : th. c hi-n, thi hành. 228. !Came as no surpise : Không mBt ng6c nhiên. 229. !Walk past/ walk over/ walk down : &i qua/ )i xu =ng. 230. !Cleaning service : D$ch v2 lau dFn. 231. !Facility houses/ company : C9 s0 v<t chBt nhà máy/ công ty. 232. !Accounting firm : Công ty k4 toán. 233. !Ability to : Có kh+ n5ng. 234. !Lead to/ by = result in : D8n )4n. 235. !Briefly on : Ng!n gFn, súc tích. ) !!!236.!Be crowden with : &ông )úc. 237. !Be closed to somewhere = near somewhere : GPn n9 i nào )ó. 238. !Escort sb to s.th : H% t=ng. 239. !Eager to s.th : háo hH c 240. !Be on time for s.th : &ã )4n lúc làm gì )ó. 241. !Outsource s.th : H(p thành/ h( p nhBt. 242. !Integrate something into something : Tích h( p cái gì )ó vào cái gì. 243. !Priority to/ for : E u tiên. ---h (t--- * !

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận