Bứt phá 1500 từ vựng Tiếng anh với: Oxford Word Magic

460 15

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #từ vựng Tiếng anh#Oxford Word Magic#sách từ vựng IELTS

Mô tả chi tiết

Tải Bứt phá 1500 từ vựng Tiếng anh với: Oxford Word Magic

Sử dụng Oxford Word Magic ở nhà, hoặc trong lớp học với các sinh viên làm việc một mình, trong các nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

Nội dung

OXFORDW O R P jMACiCteaches 1500 English words the * fun way, through pictures, jgk sound and games. ★FDWPjWP+1 - 2our fam ily3 7 -3 8sport3 - 4th e body3 9 -4 0a t th e sea sid e5 - 6 th e house4 1 -4 2th e travel gam e7 - 8in the kitchen4 3 - 4 4a t th e sta tio n9 - 1 0J ill’s room4 5 - 4 6a t th e airport11-12J ill’s w eek4 7 - 4 8a m agic castle13-14a bu sy Sunday4 9 - 5 0festiv a ls15-16in th e playground5 1 -5 2Muddy’s year17-18th e num bers gam e5 3 -5 4opposites19-20at school5 5 -5 6space21-22in town5 7 -5 8th e world23-24in th e m arket5 9 -6 0th e B ritish Isles25-26a t a restau ran t6 1 -6 2London27-28Mike’s birthday6 3 - 6 4on a treasu re hu n t29-30recycling6 5 - 6 6on a farm31-32m achines in th e home6 7 -6 8a t a safari park33-34en tertain m en t6 9 -7 0a n im als35-36hobbies7 1 -7 7w ordlistI DHf ort Ry-J i l l is looking a t p h o to g r a p h s of h e r fam ily.J i l l I h a v e one b r o th e r , tw o p a r e n t s , fo u r g r a n d p a r e n t s , t h r e e a u n t s , tw o u n c le s, a n d fo u r cou sin s. M y b r o th e r ’s c a lle d M ike. W e c all o u r p a r e n t s M um a n d D ad.M um h a s a s i s t e r c a lle d J e n n y a n d a b r o t h e r c a lle d P a u l. U n cle P a u l is m a r r i e d to S a r a h .T h e i r b a b y , Lucy, is m y cousin. M u m ’s m o t h e r a n d f a t h e r a r e m y g r a n d m o t h e r a n d g r a n d f a t h e r . I c a ll th e m G r a n n y a n d G ra n d a d .D a d h a s one s is t e r , m y A u n tie H e le n . A u n tie H e le n a n d U n cle Tim h a v e t h r e e c h ild r e n , B en , Tom , a n d Becky. T h e y a r e m y co u sin s. I call D a d ’s p a r e n t s G r a n d m a a n d G r a n d p a . T h e r e a r e lo ts o f n a m e s for c h ild r e n to c all t h e i r g r a n d p a r e n t s .g r a n d m o t h e r g r a n d f a t h e rGrannyGrandada u n t u n c le a u n tA untieSarahU nclePaulco u sinA u n tie Jenny' MumIb r o t h e rA u n tie Helen U n c le T imco u sin c o u sin co u sin g r a n d m o t h e r g r a n d f a t h e rg r a n d p a r e n t sp a r e n t s G rand m a GrandpaH U I Im o t h e r f a t h e r a u n t u n c leM ik eJillB en Tom BeckyDHf ort Ry- SM ik e W r ite a , b, c, or d by t h e r i g h t photo.G r a n d a d is w e a r in g h is g re y s u i t a n d G r a n n y is w e a r in g h e r p u r p le d re s s .c T h a t ’s Tom in h is g r e e n s w e a t e r a n d s h o r ts a n d m e i n m y w h ite T - s h ir t a n d j e a n s . T h e r e ’s B ecky in h e r r e d s w e a t s h i r t a n d le g g in g s. O ne of h e r b oots is fa llin g off.d I d o n ’t k n o w who to o k th i s photo. I c a n see m y t r a i n e r s a n d j e a n s , m y s i s t e r ’s o r a n g e d re s s , M u m ’s p in k s k i r t a n d r e d s a n d a ls , a n d D a d ’s b ro w n t r o u s e r s a n d sh o es. I t h i n k i t ’s a p h o to of m e, J i l l , M u m , a n d D ad. a T h a t’s B e n in h is b la c k j a c k e t a n d U n cle T im w ith h is r e d b e a r d a n d b lu e coat. I ’m cleaning B ecky’s g la s s e s w ith m y scarf.b H e re ’s G r a n n y a n d G r a n d a d w ith b a b y Lucy. G ra n n y m a d e L ucy’s yellow h a t a n d c a r d i g a n b u t th e y ’re too big. Lucy lik e s G r a n d a d ’s m o u s ta c h e .1 moustache 5 h a t2 sh irt 6 d re s s3 suit 7 s h o r ts4 cardigan 8 s w e a te r9 T - s h i r t 13 glove10 s w e a t s h i r t 14 j a c k e t11 le g g in g s 15 g la s s e s12 boot 16 b e a r d17 s c a r f 21 s k i r t18 c o a t 22 t r a i n e r19 j e a n s 23 shoe20 t r o u s e r s 24 s a n d a li P'j aD.-J i l l lik e s d a n c in g . H e r t e a c h e r c a lle d M iss G w en.a n k le M iss G w e n ’s face1 fo re h e a d 4 e y e la s h2 eyebrow 5 nose3 ey elid6 c h e e k7 lip8 to o theye9 to n g u ee a r 10 c h ins h o u ld e relbowh a n d f in g e rth u m bs to m a c hk n e ep l a s t e rP'j aD.-wJ i l l h u r t h e r a n k le a t t h e d a n c in g c la ss. N ow s h e ’s w a itin g to see th e doctor. T h e r e a r e o th e r p a t i e n t s w a itin g too. T h e r e is a m a n w ith a b a d cold a n d a w o m a n w ith a h e a d a c h e . O ne of th e w o m a n ’s so n s h a s a b la c k eye a n d a b r u is e on h is k n e e . T h e o th e r so n h a s to o th a c h e a n d a big p l a s t e r on h is leg. T h e d o c to r is giving a b a b y a n in je c tio n .N ow J i l l a n d h e r m o t h e r see t h e doctor.D o c t o r H ello, J ill. W h a t’s t h e m a tt e r ?J i l l I ’ve h u r t m y a n k le .D o c t o r Y es ... you’ve got som e c u ts a n d b r u is e s ,J i l l , b u t y o u r a n k l e i s n ’t b ro k e n . I ’ll p u t a b a n d a g e on i t for you.J i l l T h a n k you, doctor.b r u is e b la c k eyec u t bloodh e a d a c h eto o th a c h eb r o k e n legin je c tio nT P'j 'DH+jT h is is J i l l a n d M ik e ’s h o u s e . T h e y live h e r e w ith M u m a n d D a d , M u d d y t h e dog, a n d tw o c a ts , T a b b y a n d Leo. I t ’s a big h o u s e . T h e r e ’s a w a ll r o u n d th e g a r d e n a n d a w h ite g a te .J i l l is in th e liv in g room . T h e r e ’s a m i r r o r o v e r t h e fire p la c e a n d flo w e rs in a v a se . J i l l is s it t i n g i n a n a r m c h a ir . T h e la m p is on a n d s h e is r e a d in g . M u d d y is on t h e r u g b y t h e fire . H e lik e s s it t i n g on t h e sofa b u t h e m a k e s t h e c u s h io n s d irty .M ike is i n t h e d in in g room . H e ’s s i tt in g on a c h a i r a t t h e t a b le . T h e d o o r is op en . T a b b y is i n th e h a l l a n d Leo is on t h e s t a i r s .W h a t’s t h a t n o ise? Is i t M u m in t h e g a r a g e ? No, i t ’s D a d s in g in g in t h e b a th ! T h e w in d o w is o p en b u t D a d i s n ’t cold b e c a u s e th e w a t e r is h o t. T h e b a t h , t h e w a s h b a s in , a n d t h e t o i le t a r e b lu e . T h e c u r t a i n s , t h e c a r p e t, t h e to w e ls, t h e to o t h p a s te , a n d t h e to o t h b r u s h e s a r e b lu e too. E v e r y t h in g in th e b a th ro o m is b lu e e x c e p t Dad!ta b le c h a i r a r m c h a irfire p la c es t a i r sw indow<9 g a r a g eHm irro rv a s ec a r p e t c u sh io n c u r t a i nP'j 'DH+ja e r i a lch im n e yb e d ro o mb a th ro o md in in g ro o m^ k y p , roomb a t h w a s h b a s in to i le t to w e lt o o t h p a s te to o th b r u s hv R W P ' j h R P n ' j Wa XW o + P w O X F F + H o S o FN XP j X P I S o W XI' S o P y O X F F XR N V I I XP j I S o N F + Io R + P w IS o j F+ R R o R XP I S o w XR S e + R S o H y l S o .R N V II XP j IS o W P X- o Rv fD HW Rv + P w RNDDPR X P IS o w X R S e + R S o H IDDy p S o R + V ' o N + P R + P w IS o fHt XP j N + P + H o it IS o RXP W yE + w XR fXFFXP j IS o W o I IF o e XI S e + I o H fHD r IS o I+ N y A o .R r + W XP j RDr o Io + y a V r FXW o R S o H I o + XP + 'VN + P w R + V ' o H i V I E + w FXW o R S XR I o + X P + r V j y a V r .R j o IIXP j + uV j fHDr IS o fHXw j oy p S o fHXw j o + P w I S o f H o o ? o H + H o it IS o e + R S XP j r + ' S XP o ya XW o XR N V II XP j I S o R + F I + P w N o N N o H XP I S o ' V N i D + Hw y C Sv I S o H o .R + iDe F fDH I S o w XR S e + R S o H; O X F F + P w a XWo r + w o + ' + W o ID w + t + P w X I .R XP I S o D-oP PDey a XWo FDDWR + I I S o 'FD'Wy n I .R P o + H F t Io + IXr o ;B K y7 7I o + X X r oRW P'j h RPn' jW et e a p o tp l a t e cups a u c e rju gm u gfo rkk e t tl eclockc u p b o a rd k n ifes a u c e p a nw a s h in gm a c h in eo v en£Y R y y U+ f D D t£ o H o jDXPj PDey £ S o Ho + H o t D V H RS D o R + P w RD'WR9+ I IS o ID NXP IS o r Xw w Fo+iD-oV P w o HioFDeH D V P w XPP o = I ID i o Ie o o P O X F F XR P .I e o V HXP j RD'WRy £ S o Ho + H o S o H RD'WR9 p S o H o .R + N V H N Fo RD'W i o Ie o o P I S o 'FD'W + P w I S o F+ r N + P w I S o H o .R + toFFDe RD'W H D V P w I S o N F+ P Iy p S o H o .R + P D I S o H N V H N Fo RD'W XP IS o w H+ e o Hyp S o H o .R + ' D r N V Io H DP O X F F .R w o RW y p + i i t XR R XII XP j XP fHD P I D f I S o ' D r N V Io Hyi o S X P w p S XR XR O X F F .R HDDry O XFF XR N V II X P j + N D R Io H DP I S o e +FF +iD-o S o H i o w + P w hoD XR R XII XP j DP I S o i ow P o = I ID O X F F .R Io w w t i o + Hy O X F F .R R FXN N o H R + H o it I S o iowv S o H N t u+ r + R + H o V P w o H I S o iowv + P w S o H w Ho R R XP j jDeP XR i o S XP w I S o wDDHyO X F F .R R'SDDF N S D ID XR + I I S o ID N Df S o H P D IX' o i D + Hw y p S o H o .R + N D R I' + Hw fHDr O X F F .R fHXo P w XP h DPwDP ioFDe IS o NSDIDy O X F F .R W o t XR XP I S o r Xw w Fo D f IS o PD IX'oi D +Hw y+ I I S o iDIIDrY R y y U+ f D D tIEXP fHD P I Df4 N F + P Ik RS D oK e + H w H D i os RD'W5 i H V R S6 'DriB7 ' S o R I Df w H + e o H RBB w H + e o HBL I X j S I RB_ - o R IB4 N + P I RBk IDtR B N D R Io HL 'FD IS o R_ w Ho R R XP j jDe PBK Io w w t i o + HBs i owB5 N D R I' + H wB6 W o tL7 P D IX' o i D + HwLB N t u+ r + RLL R FXN N o HL_ H V F o HL4 H V i i o HLk ' D r N V Io HLK N oP ' XFLs ' + F' V F+ ID HL5 w o R WL6 N o P_ 7 e + I' SII Y R y y U+ A j j hBLy77 n I .R Ie o F- o D.'FD'Wy n I .R r Xw w + t yL 4 y7 7 n I .R Ie o F- o D.'FD'Wy n I .R r Xw P Xj S Iymorningafternoonevemnqnightg e t up! 07-30schools t a r t s b r e a k lunch090 0▼IO-20-JO-40MIZ-OO- 13-10 T Tlf-Z0TschoolfinishesIS-30Tgo to bed!20-30TMondayAisingingle s so n|T uesdayJchessclu bnWWednesdayscH00Ln e t b a llT h u rsd a y\\(9F riday08-30T■ 1I7-30-I9-00£JjI|sk a tin g221TS a t u r d a y10-00-11-00b a lletlessonv id e o sS u n d a yI vJ 1 t e l e v i s io n jhomeworkA09-00sin g in g c h e s s n e tb a lls e e p a g e 35 see p a g e 35 see p a g e 37A20-00O n w e e k d a y s J i l l g e ts u p a t h a l f p a s t sev en . S h e h a s a sh o w e r, g e ts d re s s e d , a n d b r u s h e s h e r h a ir . J i l l h a s b r e a k f a s t a t e ig h t o’clock a n d le a v e s ho m e a t h a l f p a s t e ig h t. S h e goes to school by car.School s t a r t s a t n in e o’clock. B r e a k is fro m t w e n t y p a s t t e n u n t i l t w e n ty to elev en . J i l l goes o u ts id e a t b re a k . O n T h u r s d a y m o rn in g s J i l l goes sw im m in g . S h e h a s lu n c h a t school a t m id d a y . O n T u e s d a y s J i l l goes to c h e ss club in h e r lu n c h b re a k .O n M o n d a y a fte rn o o n s J i l l h a s o s in g in g le ss o n a n d on W e d n e sd a y s s h e p la y s n e tb a ll. O n F r i d a ya fte rn o o n s s h e does g y m n a stic s . J i l l lik e s F r id a y s b e s t. School f in is h e s a t h a l f p a s t th r e e . J i l l a n d M ike c a tc h t h e b u s hom e.O n F r i d a y e v e n in g s J i l l goes s k a ti n g . J i l l ’s fam ily h o v e d in n e r a t a b o u t s e v e n o’clock. O n w e e k d a y s J i l l goes to b e d a t h a l f p a s t e ig h t. O n S a t u r d a y s s h e h a s a b a l l e t le s s o n in t h e m o rn in g a n d w a tc h e s videos w ith h e r fr ie n d s in t h e e v e n in g . J i ll goes to b e d l a t e on S a t u r d a y n ig h ts b u t on S u n d a y n ig h ts s h e does h e r h o m e w o rk a n d goes to b e d e a rly .D WPjDP+Y R y y U+ A j j hIS7 s y_ 7 n I .R S + F f N + R I Ro- oP yl S o S + R + RSDe oHyl S o j o IR w Ho R R o w yl S o i H V R S o R S o H S + XHyl S o S + R i H o + W f + R I yl S o Fo + - o R SDr oy+ I B7y47 DP p S V H R w + t RlSo jDoR ID R'SDDF it ' + Hy l S o jDoR D V IR Xw o + I i H o + W y l S o jDoR Re Xr r XP j yl S o S + R FV P ' S yB + I B7y77 DP l + I V H w + t RlSo wDoR j t r P + RIX' R y l S o ' + I' S o R + i V R SDr oy l S o jDoR R W + IX P j y l S o S + R + i + F Fo I FoRRDPylSo e + I' S o R -XwoDRyl S o S + R w XP P o Hy l S o wDoR S o H S D r o e D HW y l S o jDoR ID iowyr a H +- > H W . r -S h e is c u t tin g t h e h ed g e.T h e y a r e m e n d in g t h e fence.S h e is w a s h in g h e r dog.S h e is cooking. H e is iro n in g .H e is sw e e p in g th e p a t h .H e is h a m m e r in g .S h e is p u llin g M uddy.H e is b a r k in g . H e is d igging. S h e is w a s h in g up.H e is tid y in g h is room .H e is p u s h in g a w h e e lb a rro w .Ir aH+- >HW.r- IwJ i l l a n d M ik e a r e a t t h e i r c o u s in s ’ h o u s e . G r a n d m a a n d G r a n d p a a r e t h e r e too a n d ev ery b o d y is w o rk in g .M u m , G r a n d m a , a n d B e n a r e d o w n s ta ir s in t h e k itc h e n . M u m is w a s h in g u p , G r a n d m a is cooking, a n d B e n is iro n in g . T om is u p s t a i r s . H e is tid y in g h is room .In t h e g a r d e n U n c le T im is sw e e p in g t h e p a t h . A u n tie H e le n is c u t tin g t h e h e d g e a n d M ik e is p u s h in g a w h e e lb a rro w . G r a n d p a a n d D a d a r e m e n d in g t h e fence. D a d is h a m m e r in g loudly!B eck y is w a s h in g h e r dog, Snowy. J i l l is p u llin g M u d d y in to th e w a te r . M u d d y is b a r k i n g . H e d o e sn ’t lik e b a t h s .I n t h e n e x t g a r d e n M r W a l k e r is d ig g in g a n d M rs W a l k e r is c le a n in g h e r c a r. K a te W a lk e r is feeding t h e b ird s . T h e b ir d s a r e looking a t K a te - a n d K a te ’s c a t is looking a t t h e b ird s .Som eone is k n o c k in g a t t h e door. I t ’s Tom s friend, J o e . ‘C om e in !’ s a y s M um . ‘T h e r e ’s lots of w o rk to do!’H e is k n o ck in g a t th e door.S he is c le a n in g h e r car. S h e is feeding th e b ird s . T h e c a t is looking a t t h e b ird sRW P'j Vyr-pfDHW.T h e y a r e c a r r y in g som e booksH e is p ic k in g u p a book.S h e is ly in g down.S h e is sm ilin g H e is la u g h in gS h e is c ry in g . H e is s h o u tin g . H e is s k ip p in g H e is s ta n d i n g H e is w a lk in gH e is r u n n i n gRW P'j Vyr-pfDHW. IMS h e is h i t t i n g a ball.S h e is thx uw ing u ball.H e is k ic k in g a ball.S h e is c a tc h in g a ball.S h e is c h a s in g them .H e is fa llin g over.T h e y a r e f ig h tin gS h e is sw in g in g on a rope,S h e is falling.H e is clim bingH e is c la p p in gS h e is h id in g . H e is ju m p in gShe is sittin gIvP'j WHtajf+ prt j2 T h e y p u t t h e i r c o u n te rs on START.3 J i l l th r o w s t h e dice.4 S h e m o v e s to s q u a r e six.5 M ik e th ro w s t h e dice.6 H e m oves to s q u a r e five.7 C a n h e a n s w e r t h e q u e stio n ?c o u n te rs q u a r eI 33What is thirty-threetim es two?32thirty-two31 -»What is thirty-oneminustwenty-five?30thirty29twenty-ninet 34What is thirty-four |divided by two?63sixty-three«- 62What is sixty-twoplus thirteen?61sixty-one60sixty1o n e4 35What is | thirty-fiveplus sixteen?64sixty-four4 85What is eighty-fiveplus nine?84Wr.at is eighty-fourdivujed by four?i83e ig hty-thice4 2What is twotim es eight?36thirty-sixI 65What is sixty-fiveplus fifteen?4 86What is eig hty-sixplus eleven?99 |ninety-nim98 -H]What is njnety-eightminus fiity-eigh? .3th re e37thirty-seven66sixty-six87eig hty-seven100o n e ' hundred*W F4fou rt 38What is thirty-eightminus sixteen?67sixty-seven88e ig h ty-e ig h t89eighty-nine--------190 •*What ,s ninetyplus len?4 5What is fivetim es three?39thirty-nine68sixty-eight69sixty-nine4- 7 0W h ai is se v e n tyminuseighteen?71seventy-ore6SIX40fo rty41 -»vVhat is forty-oneplus twelve?4- 42Wha; is forty-twodivided by seven?43forty -three44 |forty-fourr il J7 - >What is seventim es three?8eight1 ,4” 9What is ninedivided by three?10What is tentim es three?aWhat is eleventimes two? 1— 1 J i l l a n d M ik e a r e p la y in g a gam e.Xtim e sd iv id e d b ym in u s+p lu sn c g k r y M g f a T m y gtwhwtwenty-eight59fifty-nine82eighty-two27twenty-seven58fifty-eigni26twenty-six81eighty-one97 96 -»What isI ninety-seven ninety-sixdivided by I T! L twelve?INISH57fifty-seven80eighty25 ->What is tv enty-fiveminus eight?24 ->What is twenty-fourdivided by eight?56fifty-six55fifty-five79seventy-nine95rUnety-five4- 72What is seventy-twodivided by «elve?4- 45What is forty-fivedivided by nfteen?73seventy-three46forty-sixI- 93What is ninety-threeminus tmi tee, i74seventy-four47forty-seven78seventy-eight4 77What is seventy -sevenminus nine?4 76What is seventy-sixminus sixteen?75seventy-five48forty-eight4 54What is fifty-fourminus fourteen?53fifty-three52fifty-two51fifty-one4 50What is fiftyminus fourteen?49forty-ninet 23What is twenty-threepius sixteen?22twenty-two21twenty-one4 20What is twentyminus twelve?t 19What is nineteenplus thirteen?t 18What is e ig h teentim es two?17sevente en« - 12What is twelvedivided by three?13What is thirteentimes two?14What is fourteentim es two715fifteen16sixteen8 H e m o v e s to s q u a r e fifte e n .9 N ow i t ’s J i l l ’s t u r n . S h e th r o w s t h e dice.10 S h e m o v e s to s q u a r e tw elv e.11 C a n s h e a n s w e r t h e q u e s tio n ?12 J i l l m oves b a c k to s q u a r e four.13 ... M ik e f in is h e s t h e g a m e in t e n m in u te s . H e m oves to s q u a r e one h u n d r e d . M ik e w in s.C a n you f i n i s h in t e n m in u te s ?RI£ rP +n'DDyp a i n t p a i n t b r u s h g lu e sc isso rsp e n p e n c il p en c ils h a r p e n e rp r o t r a c t o r c a l c u la to r t r i a n g l eT h is is M ik e ’s c lassro o m . H e is t e n y e a r s o ld a n d h e is i n Y e a r 6. J i l l is n in e y e a r s old a n d s h e is in Y e a r 5. T h e r e ’s a p l a n of t h e school o n t h e w all. I t ’s a big school. I t h a s lo ts of cla ssro o m s, a h a ll, a lib r a r y , a c o m p u te r room , a m u s ic room , a gym , a science la b , a n d a s p o r ts field.M ike is h a v in g a m a t h s le sso n . H is t e a c h e r is w r itin g o n t h e b la c k b o a r d a n d M ik e is w r itin g in h is ex e rc ise book. M ik e d o e s n ’t like m a th s .M ik e is h u n g r y . H is lu n c h box is o n t h e s h e lf i n t h e classro o m . H e looks a t t h e ceilin g , t h e n h e looks a t t h e floor. H e is th i n k in g a b o u t h is lu n c h .‘W h a t ’s t h e a n s w e r , M ik e?’ s a y s h is te a c h e r . O h d e a r , M ik e d o e sn ’t lik e m a th s !m a p lu n c h boxr u b b e r r u l e r c o m p a ss e sr e c t a n g le s q u a r ecirclerP +n'DDy SEc la ss ro o m h a ll 1 boy 6 e x e rc ise 10 b in 15 b la c k b o a rdbook2 g irl 11 d e s k 16 c h a lk7 te x tb o o k3 p ic tu r e 12 b o o k case 17 ceiling8 p a p e r4 s h e l f 13 globe 18 w all9 floor5 pencil c a s e 14 t e a c h e rl i b r a r y c o m p u te r roomstaffro o m m u s ic room SCHOOLgymscien c e la bs p o r ts fieldS IRW PDAWm a r k e t b u tc h e rh a i r d r e s s e rc h e m is t f l a tn e w s a g e n t t rv V w V W ''J i l l a n d M ik e a r e looking for t h e i r**m o th e r. T h e y k n o w s h e ’s in to w n , b u t w h e r e is she?T h e y look in t h e m a r k e t . S h e ’s n o tJ\ th e r e .T h e y cro ss t h e ro a d a n d look inro a dt h e sh o p s. T h e y look in t h e b u t c h e r ’s, t h e h a i r d r e s s e r ’s, a n d t h e c h e m is t’s. T h e y d o n ’t seeM um . A w o m a n is s ta n d i n g a t t h e b u s sto p . I t i s n ’t M um .M rs J e n k i n s liv es i n a f l a t ab o v e t h e c h e m is t’s. S h e se e s M ik e a n d J ill.‘Hello! W h a t a r e y ou doing?’‘W e’r e looking fo r M u m .’‘O h yes, I s a w h e r ta lk in g to a m a n w ith a p u s h c h a ir .’T h e y go r o u n d t h e c o rn e r. T h e y s e e J o h n ta lk in g to a police officer a n d E m m a com ing o u t o f t h e n e w s a g e n t’s w ith h e r m o th e r. T h e y go p a s t t h e b a k e r ’s to t h e p o s t office. T h e r e ’s a w o m a n w ith a p r a m by t h e postbox. S h e ’s ta lk in g to a m a n w ith a p u s h c h a ir . I t ’s U n c le P a u l.‘H ello!’ s a y s U n c le P a u l. ‘A re y ou looking for y o u r m o th e r? S h e w e n t to t h e b a n k .’T h e y go to t h e cro ssin g by t h e s u p e r m a r k e t . T h e t r a f f i c li g h ts c h a n g e to re d , t h e c a r s sto p , a n d th e y go a c ro s s th e ro a d to t h e b a n k . I s t h a t M u m in t h e te le p h o n e box on t h e c o rn e r? No, i t ’s a m an!T h e n J i l l s a y s ‘Look! T h e r e ’s M u d d y s itt in g on t h e p a v e m e n t by th e la m p -p o s t. A n d t h e r e ’s M u m s itt in g in t h e cafe!’oolice officerb u s sto p p a v e m e n tI_________c o rn e rRW PDAW SS11h. u-wr*I a.L.Hor*p u s h c h a irp r a mte le p h o n e boxla m p -p o s ttr a f f i c li g h ts cro ssin gSi RW P'j trfhjPJ il l , M ike, a n d M u m a r e in t h e m a r k e t . M u m is b u y in g v e g e ta b le s fro m M r P e r k in s a n d M ik e is b u y in g f r u it from M rs P e r k in s . J i l l is re a d in g M u m ’s s h o p p in g list.M r P e r k i n s H ello. C a n I h e lp you?M u m H a v e you got t h e lis t, J ill?J i l l Yes. W e n e e d p o ta to e s .M u m O h y es, t h r e e p o u n d s o f p o ta to e s , p le a se .J i l l A nd to m a to e s .M u m A n d a p o u n d o f to m a to e s .J i l l A n d a le ttu c e .M u m A n d a le ttu c e ... a big one p le a se .J i l l A n d a cu cu m b er.M u m H ow m u c h a r e t h e cu c u m b e rs?M r P e r k i n s T h e y ’r e e ig h ty p en ce eac h .M u m I’ll h a v e tw o, p le a se .M r P e r k i n s A n y th in g else?M u m Is t h e r e a n y t h in g else, J ill?J i l l No.M u m No, t h a t ’s a ll, t h a n k you.M r P e r k i n s T h a t ’s fo u r p o u n d s s ix ty pence, p le ase .M u m T h e r e ’s five p o u n d s. T h a n k you.M r P e r k i n s A n d t h e r e ’s fo rty p en ce ch an g e .T h a n k you. Goodbye.-— 'P E R K I N S(fO 25/lb) 31b £ 0 ‘75potatoes (£0.25/1 ^ £ 1 .60tomatoes (£1- ^ £0 .65lettuce ( M - 65 ea^ 2 £1-60t oT (£0.80 escti)cucumber (£« total £ 4 .60£5 .0 0 change £0.40one p e n n y / o n e p en ceone p o u n d©1 g a rlic2 onionTHANK you4 a u b e r g i n e 10 r u n n e r b e a n7 re c e ip t5 sh o p p in g l i s t 8 c a u liflo w e r 11 r a d is h13 B r u s s e ls s p r o u t14 c a r r o t16 to m a to17 le ttu c e3 c a b b a g e 6 c e le ry 9 m u s h ro o m 12 c u c u m b e r 18 p o ta to15 p e p p e r

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận