Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2022 mới nhất - Đề 4 (có đáp án)

178 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đề thi sử 12#lịch sử 12#thptqg sử

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp 2022 Lịch sử có đáp án (Đề 4) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. 

Câu 1. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào dưới đây?

A. Đông Đức. B. Đông Âu. C. Bắc Triều Tiên. D. Nam Triều Tiên.

Câu 2. Thành tựu cơ bản mà Liên Xô đạt được ở giai đoạn 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là gì?

A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).

B. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vũ trụ có người lái (1961).

C. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ.

D. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (1957).

Câu 3. Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

A. Cách mạng công nghiệp. B. Cách mạng xanh.

C. Cách mạng công nghệ. D. Cách mạng chất xám.

Câu 4. Thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã đạt được thành tựu nào dưới đây?

A. Sản xuất đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân. B. Phát triển một số ngành chế biến chế tạo.

C. Góp phần giải quyết nạn thất nghiệp. D. Mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh.

Câu 5. Năm 1945, quốc gia nào dưới đây tuyên bố độc lập?

A. Brunây. B. Thái Lan. C. Inđônêxia. D. Nhật Bản.

Câu 6. Một trong những mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời B.Clintơn là

A. sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

B. lôi kéo và tập hợp các nước đồng minh của mình đứng vào liên minh quân sự chống Liên Xô.

C. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

D. ngăn chặn rồi tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Câu 7. Đến nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành siêu cường tài chính số một thế giới?

A. Mianma. B. Nhật Bản. C. Campuchia. D. Brunây.

Câu 8. Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) đã

A. làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn toàn.

B. góp phần làm giảm tình trạng đối đầu trong quan hệ quốc tế.

C. chuyển quan hệ hai nước từ đối đầu sang đồng minh chiến lược.

D. làm cho toàn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế.

Câu 9. Sự kiện nào là bước ngoặt gắn với cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925)?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến quê hương của Cách mạng Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin.

C. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

D. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Vecxai.

Câu 10. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. Báo Thanh Niên. B. Báo Búa liềm.

C. Báo Người cùng khổ. D. Báo Nhân dân.

Nội dung

thuvienhoclieu .comThuvienhoclieu .ComĐ 4Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN L CH SỊ ỬCâu 1. Theo quy t đ nh c a H i ngh Ianta (2-1945), Liên Xô ế ị ủ ộ ị không đóng quân t i khu v c nào d i ạ ự ướđây? A. Đông Đ c.ứ B. Đông Âu. C. B c Tri u Tiên. ắ ề D. Nam Tri u Tiên.ềCâu 2 . Thành t u c b n mà Liên Xô đ t ự ơ ả ạ đ c ượ giai đo n 1950 đ n n a đ u nh ng năm 70 c a th kở ạ ế ử ầ ữ ủ ế ỷXX là gì ?A. Liên Xô ch t o thành công bom nguyên t (1949).ế ạ ửB. Liên Xô là n c đ u tiên phóng thành công vũ tr có ng i lái (1961).ướ ầ ụ ườC. Liên Xô tr thành c ng qu c công nghi p đ ng th hai th gi i, sau Mở ườ ố ệ ứ ứ ế ớ ĩ .D. Liên Xô là n c đ u tiên phóng thành công v tinh nhân t o c a Trái Đ t (1957).ướ ầ ệ ạ ủ ấCâu 3 . T gi a nh ng năm 70 c a th k XX, n Đ đã t túc đ c l ng th c là nh ti n hành cu cừ ữ ữ ủ ế ỷ Ấ ộ ự ượ ươ ự ờ ế ộcách m ng nào d i đây?ạ ướA. Cách m ng công nghi p.ạ ệ B . Cách m ng xanh.ạC. Cách m ng công ngh .ạ ệ D . Cách m ng ch t xám.ạ ấCâu 4 . Th c hi n chi n l c kinh t h ng ngo i nhóm 5 n c sáng l p ASEAN đã đ t đ c thànhự ệ ế ượ ế ướ ạ ướ ậ ạ ượt u nào d i đây?ự ướA. S n xu t đáp ng nhu c u c b n c a nhân dân. ả ấ ứ ầ ơ ả ủ B. Phát tri n m t s ngành ch bi n ch t o.ể ộ ố ế ế ế ạC. Góp ph n gi i quy t n n th t nghi p. ầ ả ế ạ ấ ệ D. M u d ch đ i ngo i tăng tr ng nhanh.ậ ị ố ạ ưởCâu 5 . Năm 1945, qu c gia nào d i đây tuyên b đ c l p?ố ướ ố ộ ậA. Brunây. B. Thái Lan. C. Inđônêxia. D . Nh t B n.ậ ảCâu 6 . M t trong nh ng m c tiêu c a chi n l c “Cam k t và m r ng” d i th i B.Clint n làộ ữ ụ ủ ế ượ ế ở ộ ướ ờ ơA. s d ng kh u hi u “thúc đ y dân ch ” đ can thi p vào công vi c n i b c a các n c khác.ử ụ ẩ ệ ẩ ủ ể ệ ệ ộ ộ ủ ướB. lôi kéo và t p h p các n c đ ng minh c a mình đ ng vào liên minh quân s ch ng Liên Xô.ậ ợ ướ ồ ủ ứ ự ốC. đàn áp phong trào gi i phóng dân t c và phong trào công nhân và c ng s n qu c t .ả ộ ộ ả ố ếD. ngăn ch n r i ti n t i xóa b ch nghĩa xã h i trên ph m vi toàn th gi i.ặ ồ ế ớ ỏ ủ ộ ạ ế ớCâu 7. Đ n n a sau nh ng năm 80 c a th k XX, qu c gia nào sau đây tr thành siêu c ng tài chínhế ử ữ ủ ế ỉ ố ở ườs m t th gi i?ố ộ ế ớA. Mianma. B. Nh t B n.ậ ả C. Campuchia. D. Brunây.Câu 8. Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí k t Hi p c v vi c h n ch h th ng phòng ch ng tên l aế ệ ướ ề ệ ạ ế ệ ố ố ử(ABM) và Hi p đ nh h n ch vũ khí ti n công chi n l c (SALT-1) đãệ ị ạ ế ế ế ượA. làm cho các kh i quân s đ i đ u châu Âu b gi i th hoàn toàn.ố ự ố ầ ở ị ả ểB. góp ph n làm gi m tình tr ng đ i đ u trong quan h qu c t .ầ ả ạ ố ầ ệ ố ếC. chuy n quan h hai n c t đ i đ u sang đ ng minh chi n l c.ể ệ ướ ừ ố ầ ồ ế ượD. làm cho toàn c u hóa tr thành m t xu th trong quan h qu c t .ầ ở ộ ế ệ ố ếCâu 9 . S ki n nào là b c ngo t g n v i cu c đ i ho t đ ng c a Nguy n Ái Qu c (1919 – 1925)? ự ệ ướ ặ ắ ớ ộ ờ ạ ộ ủ ễ ốA. Nguy n Ái Qu c tìm đ n quê h ng c a Cách m ng Nga.ễ ố ế ươ ủ ạB. Nguy n Ái Qu c đ n v i ch nghĩa Mác - Lênin.ễ ố ế ớ ủC . Nguy n Ái Qu c thành l p H i liên hi p thu c đ a.ễ ố ậ ộ ệ ộ ịD. Nguy n Ái Qu c đ a yêu sách 8 đi m đ n H i ngh Vecxai.ễ ố ư ể ế ộ ịCâu 10 . C quan ngôn lu n c a H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên làơ ậ ủ ộ ệ ạA. Báo Thanh Niên. B. Báo Búa li m. ềC. Báo Ng i cung kh . ườ ô D. Báo Nhân dân.Câu 1 1 . Nh n xét nào v C ng lĩnh chính tr đ u tiên c a Đ ng C ng s n Vi t Nam là phu h p nh t? ậ ề ươ ị ầ ủ ả ộ ả ệ ợ ấA. Là m t c ng lĩnh k t h p đúng đ n v n đ dân t c và v n đ giai c p.ộ ươ ế ợ ắ ấ ề ộ ấ ề ấB. Là m t c ng lĩnh cách m ng gi i phóng dân t c đúng đ n, sáng t o.ộ ươ ạ ả ộ ắ ạC. Là m t c ng lĩnh gi i quy t đúng đ n v n đ dân t c và v n đ giai c pộ ươ ả ế ắ ấ ề ộ ấ ề ấD. Là m t c ng lĩnh cách m ng gi i phóng dân t c, giai c p đúng đ n sáng t o.ộ ươ ạ ả ộ ấ ắ ạCâu 1 2 . “b t h p tác v i chính ph Pháp và tri u đình nhà Nguy n; c đ ng bãi công, đánh đu i gi cấ ợ ớ ủ ề ễ ô ộ ô ặPháp, đánh đ ngôi vua, thi t l p dân quy n” là ch tr ng c a t ch c nào?ô ế ậ ề ủ ươ ủ ô ứ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comA . Vi t Nam Qu c dân dân đ ng.ệ ố ả B . H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên.ộ ệ ạ C. Tân Vi t Cách m ng đ ng.ệ ạ ả D. Đ ng L p Hi n.ả ậ ếCâu 1 3 . C quan ngôn lu n c a An Nam C ng s n đ ng (8-1929) là t báoơ ậ ủ ộ ả ả ờA. Chuông rè. B. Đ . ỏ C . Ng i nhà quê. ườ D. Búa li m.ềCâu 14 . Đ ng c ng s n Đông D ng và Chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hòa quy t đ nh phát đ ngả ộ ả ươ ủ ệ ủ ộ ế ị ộtoàn qu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp (19/12/1946) ngay sau khiố ế ố ựA. Pháp g i t i h u th cho Chính ph Vi t Nam.ử ố ậ ư ủ ệ B. Pháp đánh úp tr s y ban nhân dân Nam B .ụ ở Ủ ộC. cu c đàm phán Phôngtenn blô (Pháp) th t b i.ộ ở ơ ấ ạ D. Pháp đánh chi m H i Phòng, L ng S n.ế ả ạ ơCâu 1 5 . “ Đánh th ng chi n d ch này có ý nghĩa quân s và chính tr quan tr ngắ ế ị ự ị ọ ” . Đó là nh n đ nh c aậ ị ủCh t ch H Chí Minh v chi n d ch nào d i đây?ủ ị ồ ề ế ị ướA. Vi t B c 1947.ệ ắ B. Biên gi i 1950.ớC. Đi n Biên Ph 1954. ệ ủ D. Đông Xuân 1953-1954. Câu 1 6 . Cu c ti n công chi n l c Đông - Xuân 1953-1954 c a quân đ i và nhân dân Vi t Nam nh m ộ ế ế ượ ủ ộ ệ ằA. phân tán kh i c đ ng chi n l c c a Nava. ố ơ ộ ế ượ ủ B. giam chân quân Pháp đ ng b ng B c B . ở ồ ằ ắ ộC. ph i h p v i phong trào ph n chi n Pháp. ố ợ ớ ả ế ở D. gi i phóng các đ a bàn chi n l c mi n núi.ả ị ế ượ ở ềCâu 17. Ý nghĩa l n nh t c a cu c ti n công chi n l c Đông Xuân 1953- 1954 làớ ấ ủ ộ ế ế ượA . làm phá s n hoàn toàn k ho ch Na- va.ả ế ạ B . b c đ u làm phá s n k ho ch Na-va. ướ ầ ả ế ạC. t o đi u ki n thu n l i cho ta t i bàn ngo i giao. ạ ề ệ ậ ợ ạ ạD. bu c Pháp ph i đàm phán v i ta t i Gi -ne-v .ộ ả ớ ạ ơ ơCâu 18. H i ngh l n th 15 Ban Ch p hành Trung ng Đ ng Lao đ ng Vi t Nam (1- 1959) quy tộ ị ầ ứ ấ ươ ả ộ ệ ếđ nh đ nhân dân mi n Nam s d ng b o l c cách m ng là doị ể ề ử ụ ạ ự ạA. các l c l ng vũ trang cách m ng mi n Nam đã phát tri n.ự ượ ạ ề ểB. Mĩ và chính quy n Sài Gòn phá ho i Hi p đ nh Gi nev .ề ạ ệ ị ơ ơC. không th ti p t c s d ng bi n pháp hoà bình đ c n a.ể ế ụ ử ụ ệ ượ ữD. đã có l c l ng chính tr và l c l ng vũ trang l n m nhự ượ ị ự ượ ớ ạCâu 19 . Th đo n nào là “x ng s ng” trong chi n l c chi n tranh đ c bi t c a Mĩ mi n Nam Vi tủ ạ ươ ố ế ượ ế ặ ệ ủ ở ề ệNam (1961-1965)?A. Tăng c v n quân s Mĩ. ố ấ ự B. D n dân l p p chi n l c.ồ ậ ấ ế ượC. Ti n hành phong t a biên gi i. ế ỏ ớ D. Bình đ nh mi n Nam Vi t Nam.ị ề ệCâu 20. Bài h c kinh nghi m rút ra t th ng l i c a phong trào “Đ ng kh i” (1959 -1960) làọ ệ ừ ắ ợ ủ ồ ởA. s nghi p cách m ng là c a nhân dân.ự ệ ạ ủB. n m v ng ng n c đ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. ắ ữ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ộC. đoàn k t toàn Đ ng, đoàn k t toàn dân.ế ả ếD. k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạCâu 21. Th ng l i nào c a quân dân Vi t Nam mi n Nam đã bu c Mĩ ph i tuyên b “Mĩ hóa” tr l iắ ợ ủ ệ ở ề ộ ả ố ở ạchi n tranh xâm l c mi n Nam Vi t Nam?ế ượ ề ệA. Cu c Ti n công chi n l c năm 1972. ộ ế ế ượB. Cu c T ng ti n công và n i d y Xuân 1968.ộ ô ế ô ậC. Tr n “Đi n Biên Ph trên không” năm 1972. ậ ệ ủD. Cu c T ng ti n công và n i d y Xuân 1975.ộ ô ế ô ậCâu 22. Đi m gi ng nhau v b i c nh Vi t Nam và Nh t B n gi a th k XIX làể ố ề ố ả ệ ậ ả ữ ế ỉA. ch đ phong ki n phát tri n đ n đ nh cao, m m m ng kinh t TBCN xu t hi n.ế ộ ế ể ế ỉ ầ ố ế ấ ệB. đ ng tr c nguy c b các n c đ qu c xâm l c và th ng tr .ứ ướ ơ ị ướ ế ố ượ ố ịC. ch đ phong ki n kh ng ho ng sâu s c, đ ng tr c nguy c b xâm l c.ế ộ ế ủ ả ắ ứ ướ ơ ị ượD. m m m ng kinh t t b n ch nghĩa xâm nh p m nh m vào các ngành kinh t .ầ ố ế ư ả ủ ậ ạ ẽ ếCâu 23 . Tác d ng t nh ng ho t đ ng yêu n c b c đ u c a Nguy n T t Thành khi Pháp làụ ừ ữ ạ ộ ướ ướ ầ ủ ễ ấ ởA. làm chuy n bi n m nh m t t ng c a Ng i.ể ế ạ ẽ ư ưở ủ ườB. c s ti p nh n nh h ng c a Cách m ng thánh M i Nga.ơ ở ế ậ ả ưở ủ ạ ườC. tuyên truy n và khích l tinh th n yêu n c c a Vi t Ki u đang s ng và làm vi c Pháp.ề ệ ầ ướ ủ ệ ề ố ệ ởD. c s quan tr ng đ Ng i xác đ nh con đ ng c u n c đúng đ n cho dân t c Vi t Nam.ơ ở ọ ể ườ ị ườ ứ ướ ắ ộ ệCâu 24. M t trong nh ng ý nghĩa qu c t to l n c a Cách m ng tháng M i Nga năm 1917 làộ ữ ố ế ớ ủ ạ ườ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comA. đ p tan ách áp b c bóc l t phong ki n, đ a nhân dân lao đ ng lên đ a v làm ch .ậ ứ ộ ế ư ộ ị ị ủB. t o th cân b ng trong so sánh l c l ng gi a ch nghĩa xã h i và ch nghĩa t b n.ạ ế ằ ự ượ ữ ủ ộ ủ ư ảC. c vũ và đ l i nhi u bài h c kinh nghi m quý báu cho phong trào cách m ng th gi i.ô ể ạ ề ọ ệ ạ ế ớD. t o ti n đ đ Lênin thành l p t ch c qu c t c a giai c p công nhân th gi i.ạ ề ề ể ậ ô ứ ố ế ủ ấ ế ớCâu 25. Ý nào d i đây đ c coi là th i c l ch s do xu th toàn c u hóa đem l i cho t t c các dân ướ ượ ờ ơ ị ử ế ầ ạ ấ ảt c trên th gi i?ộ ế ớA. S giao thoa gi a các n n văn hóa trên th gi i.ự ữ ề ế ớB. S phát tri n nhanh chóng c a các quan h th ng m i qu c t .ự ể ủ ệ ươ ạ ố ếC. S ra đ i c a các t ch c liên k t kinh t , th ng m i, tài chính các khu v c. ự ờ ủ ô ứ ế ế ươ ạ ở ựD. Các ngu n v n đâu t , kĩ thu t - công ngh và kinh nghi m qu n lý t bên ngoài.ồ ố ư ậ ệ ệ ả ừCâu 26 . Nh n xét nào d i đây là phu h p v ậ ướ ợ ề H i ngh h p nh t các t ch c c ng s n Vi t Namộ ị ợ ấ ô ứ ộ ả ở ệ(1930)?A. Có t m vóc nh m t đ i h i thành l p Đ ng.ầ ư ộ ạ ộ ậ ảB. T o ra b c ngo t l ch s vĩ đ i c a dân t c.ạ ướ ặ ị ử ạ ủ ộC. Là s chu n b t t y u đ u tiên cho m i th ng l i sau này.ự ẩ ị ấ ế ầ ọ ắ ợD. Ch m d t s kh ng ho ng v t ch c c a cách m ng Vi t Nam.ấ ứ ự ủ ả ề ô ứ ủ ạ ệCâu 27 . Phong trào cách m ng 1930ạ -1931 Vi t Nam d n đ n s hình thành c aở ệ ẫ ế ự ủA. M t tr n Liên Vi t.ặ ậ ệ B. M t tr n Vi t Nam đ c l p đ ng minh.ặ ậ ệ ộ ậ ồC . kh i liên minh công nông.ố D. M t tr n Dân ch Đông D ng.ặ ậ ủ ươCâu 28. K thu tr c ti p, tr c m t c a nhân dân Vi t Nam trong nh ng năm 1936ẻ ự ế ướ ắ ủ ệ ữ -1939 làA. đ qu c và phong ki n.ế ố ế B. ch đ ph n đ ng thu c đ a.ế ộ ả ộ ộ ịC . t s n và đ a ch .ư ả ị ủ D. đ qu c và giai c p đ a ch .ế ố ấ ị ủCâu 29 . Nh n xét nào d i đây v phong trào dân ch 1936-1939 Vi t Nam làậ ướ ề ủ ở ệ không đúng?A. Đây là phong trào cách m ng có tính ch t dân ch .ạ ấ ủB. Đây là cu c v n đ ng dân ch có tính ch t dân t c.ộ ậ ộ ủ ấ ộC. Đây là phong trào cách m ng có hình th c đ u tranh m i.ạ ứ ấ ớD. Đây là cu c v n đ ng cách m ng có tính ch t dân t c đi n hình.ộ ậ ộ ạ ấ ộ ểCâu 30 . Ý nào không ph i là vai trò c a M t tr n Vi t Minh trong cách m ng Tháng Tám năm 1945?ả ủ ặ ậ ệ ạA. T p h p và xây d ng l c l ng chính tr .ậ ợ ự ự ượ ịB. Góp ph n xây d ng l c l ng vũ trang.ầ ự ự ượC. Tham gia xây d ngự phát tri n ể căn c đ a cách m ng.ứ ị ạD. Tuyên truy n vũ trang, gây d ng l c l ng chính tr .ề ự ự ượ ịCâu 3 1 . Chi n tranh th gi i th hai bung n và lan r ng kh p th gi i đã tác đ ng nh th nào đ nế ế ớ ứ ô ộ ắ ế ớ ộ ư ế ếtình hình Vi t Nam (1939-1941)?ệA. Kinh t n c ta b c vào giai đo n suy thoái, kh ng ho ng tr m tr ng.ế ướ ướ ạ ủ ả ầ ọB. Đ i s ng c a nhân dân vô cung kh c c, các giai c p phân hóa m nh m .ờ ố ủ ô ự ấ ạ ẽC. Đ i s ng nhân dân c c kh , nhi m v gi i phóng dân t c đ c đ t lên hàng đ u.ờ ố ự ô ệ ụ ả ộ ượ ặ ầD. T o ra th i c khách quan thu n l i cho ta ti n lên giành chính quy n trong c n c.ạ ờ ơ ậ ợ ế ề ả ướCâu 32 . M t ộ tr ong nh ng đ c đi m c a T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945 Vi t Nam làữ ặ ể ủ ô ở ở ệA. giành chính quy n nông thôn r i ti n vào thành th .ề ở ồ ế ịB. k t hế ợ p đ u tranh quân s v i chính tr và ngo i giao.ấ ự ớ ị ạC . l c l ng vũ trang đóng vai trò quy t đ nh th ng l i.ự ượ ế ị ắ ợD. di n ra và giành th ng l i nhanh chóng, ít đ máu.ễ ắ ợ ôCâu 33 . Bài h c c a cách m ng Tháng Tám năm 1945 đ c Đ ng ta v n d ng vào đ u tranh b o vọ ủ ạ ượ ả ậ ụ ấ ả ệBi n đ o hi n nay làể ả ệA. t p h p nhân dân trong m t tr n dân t c th ng nh t đ tăng s c m nh đoàn k t.ậ ợ ặ ậ ộ ố ấ ể ứ ạ ếB. k t h p đ u tranh chính tr và đ u tranh ngo i giao v i k thu.ế ợ ấ ị ấ ạ ớ ẻC. s d ng ph ng pháp b o l c cách m ng đ đ u tranh.ử ụ ươ ạ ự ạ ể ấD. kêu g i s giúp đ và ng h c a b n bè qu c t .ọ ự ỡ ủ ộ ủ ạ ố ếCâu 34 . Th l c giúp Pháp quay l i xâm l c Vi t Nam sau tháng 8/1945 là ế ự ạ ượ ệA. đ qu c Nh t.ế ố ậ B. Trung Hoa dân qu c.ố C. đ qu c Anh.ế ố D. đ qu c M . ế ố ỹ Câu 35 . Trong đ ng l i đ i m i đ t n c (t tháng 12-1986), Đ ng C ng s n Vi t Nam ch tr ng ườ ố ô ớ ấ ướ ừ ả ộ ả ệ ủ ươA. t p trung đ i m i v kinh t -xã h i. ậ ô ớ ề ế ộ B. đ i m i toàn di n và đ ng b .ô ớ ệ ồ ộC . đ i m i căn b n và toàn di n. ồ ớ ả ệ D. t p trung đ i m i v chính tr , t t ng.ậ ô ớ ề ị ư ưở thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comCâu 3 6 . N i dung nào đã tr thành y u t quy t đ nh, đ m b o m i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam?ộ ở ế ố ế ị ả ả ọ ắ ợ ủ ạ ệA. N m v ng ng n c đ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i.ắ ữ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ộB. Không ng ng c ng c , tăng c ng kh i đoàn k t dân t c.ừ ủ ố ườ ố ế ộC. S lãnh đ o c a Đ ng v i đ ng l i đúng đ n và sáng t o.ự ạ ủ ả ớ ườ ố ắ ạD. S nghi p cách m ng là c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.ự ệ ạ ủCâu 3 7 . Vi c hoàn thành th ng nh t đ t n c v m t nhà n c Vi t Nam trong nh ng năm 1975ệ ố ấ ấ ướ ề ặ ướ ở ệ ữ -1976 đãA . t o ra nh ng kh năng to l n đ b o v T qu c.ạ ữ ả ớ ể ả ệ ô ốB . t o c s đ Vi t Nam gia nh p Liên bang Đông D ng.ạ ơ ở ể ệ ậ ươC . đánh d u vi c hoàn thành th ng nh t đ t n c v kinh t .ấ ệ ố ấ ấ ướ ề ếD. đánh d u cu c cách m ng xã h i ch nghĩa đã hoàn thành.ấ ộ ạ ộ ủCâu 3 8 . Đi m m i và ti n b trong phong trào yêu n c cách m ng Vi t Nam đ u th k XX đ nể ớ ế ộ ướ ạ ở ệ ầ ế ỉ ếtr c Chi n tranh th gi i th nh t là quan ni mướ ế ế ớ ứ ấ ệA. v t p h p l c l ng đã thay đ i: g n v i thành l p h i, t ch c chính tr .ề ậ ợ ự ượ ô ắ ớ ậ ộ ô ứ ịB. mu n giành đ c đ c l p dân t c thì không ch có kh i nghĩa vũ trang.ố ượ ộ ậ ộ ỉ ởC. c u n c ph i g n v i duy tân đ t n c, xây d ng xã h i ti n b h n.ứ ướ ả ắ ớ ấ ướ ự ộ ế ộ ơD. v cu c v n đ ng c u n c đã thay đ i: c u vi n bên ngoài giúp đ .ề ộ ậ ộ ứ ướ ô ầ ệ ỡCâu 3 9. Đi m gi ng nhau v hoàn c nh l ch s di n ra hai cu c T ng tuy n c b u Qu c h i nămể ố ề ả ị ử ễ ộ ô ể ử ầ ố ộ1946 và 1976 là gì?A. Đ i m t v i nh ng nguy c đe d a c a thu trong, gi c ngoài.ố ặ ớ ữ ơ ọ ủ ặB. Tình hình đ t n c có nh ng đi u ki n thu n l i v kinh t - xã h i.ấ ướ ữ ề ệ ậ ợ ề ế ộC. Đ c s giúp đ c a các n c xã h i ch nghĩa và nhân lo i trên th gi i.ượ ự ỡ ủ ướ ộ ủ ạ ế ớD. Đ c ti n hành ngay sau nh ng th ng l i to l n c a kháng chi n ch ng ngo i xâm.ượ ế ữ ắ ợ ớ ủ ế ố ạCâu 40. Khuynh h ng cách m ng vô s n th ng th trong phong trào cách m ng Vi t Nam năm 1930 vìướ ạ ả ắ ế ạ ệA. đáp ng đ c nguy n v ng c a nhân dân.ứ ượ ệ ọ ủB. là khuynh h ng cách m ng tiên ti n, phu h p v i th c ti n.ướ ạ ế ợ ớ ự ễC. khuynh h ng cách m ng dân ch t s n đã l i th i.ướ ạ ủ ư ả ỗ ờD. gi i quy t đ c nh ng mâu thu n c b n c a xã h i Vi t Nam.ả ế ượ ữ ẫ ơ ả ủ ộ ệ---H T---ẾĐÁP ÁN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20D C B D C A B B B A B A B A C A B C B C21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40A C D C D A C B D D C D A C B C A C D B thuvienhoclieu .com Trang 4

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận