2200 từ vựng thi TOEFL và IELTS

941 29

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #từ vựng#sách học từ vựng#sách từ vựng TOEFL#sách từ vựng IELTS

Mô tả chi tiết

Sách học từ vựng phục vụ cho thi IELTS và TOEFL. Tổng hợp 2200 từ vựng phục vụ cho thi IELTS và TOEFL

Nội dung

Cũng có 1 chút kinh nghiệm về kỳ thi IELTS, nên hôm nay chia sẻ cùng mọi ngƣời.Muốn đạt điểm cao ở kỳ thi IELTS, có 1 điểm rất quan trọng mà Bear nghĩ ai cũng biết: LUYỆN TẬP THƢỜNG XUYÊN. Tuy nhiên, cũng có 1 điểm cực kỳ quan trọng mà đa số thƣờng không chú trọng lắm. Đó là phần từ vựng dạng ACADEMIC (học thuật). Nên để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, ôn luyện từ trong quyển 22.000 từ THI TOEFL/IELTS của Harold Levine là cực kỳ cần thiết. Mỗi ngày chỉ cần học 3 từ, thì lƣợng từ vựng của bạn sẽ tăng đáng kể. Số từ vựng này giúp bạn trong cả 4 phần thi LISTENING / SPEAKING / READING / WRITING. Ví dụ: Nếu bạn dùng từ: SIMULTANEOUSLY thay cho từ AT THE SAME TIME, hay PORTABLE thay cho từ EASY TO CARRY hay MITIGATE thay cho từ LESSEN … trong phần WRITING và SPEAKING thì điểm của bạn sẽ cao chót vót không ngờ luôn đấy. Chƣa kể, nhất là trong phần READING, những từ trong quyển sách này xuất hiện nhiều lắm, và cả LISTENING nữa chứ. Sự lợi hại của quyển sách này, chắc chắn chỉ khi nào học rồi, bạn mới thấy r õ .Quyển này (nhà xuất bản TPHCM) đã hết bán rồi. Nên nếu bạn nào cần phôtô thì liên lạc Uyên Uyên: [email protected] nhiên mỗi tuần Bear vẫn sẽ post lên đây 20 từ trong quyển sách đó, để nếu bạn nào ở xa, vẫn có thể học đƣợc. Đƣơng nhiên mỗi ngƣời có 1 cách học riêng và trí nhớ khác nhau. Có ngƣời nhìn qua là nhớ liền, có ngƣời nhìn hoài vẫn không nhớ, nên Bear suggest cách học này, bạn nào thấy thích hợp với mình thì áp dụng: 1/ Mỗi ngày học 3 từ: giống nhƣ ăn cơm vậy: sáng 1 từ, trƣa 1 từ, tối 1 từ. Vui lòng đừng thấy cuốn sách quá hay mà học 1 ngày vài ba chục từ rồi ngày mai nhìn lại thấy ngán.. rồi.. bỏ luôn quyển sách hay này nhé. 2/ Làm sao mà trƣớc khi đi ngủ, có thể đọc (hoặc viế t) ra 3 câu ví dụ có chứa từ đó là xem nhƣ ok. Nhớ là đừng học kiểu: teacher : giáo viên, mà hãy cho nó vào câu hẳn hoi. Nên học câu ví dụ trong sách, (giúp mình biết thêm nhiều từ mới khác + quan sát từ loại, ngữ pháp của câu) chứ đừng học nghĩa tiếng Việt rồi tự đặt câu, có khi lại sai ngữ pháp, sai luôn cả từ loại nữa !3/ Có bạn hỏi Bear, nếu học hôm nay nhớ, ngày mai quên 3 từ đã học thì sao. Câu trả lời là: thì cứ việc quên thoải mái! Bộ não làm việc thì phải cho nó nghỉ ngơi, có ra có vô chứ. Miễn sao, cuối ngày, bạn vẫn nhớ đƣợc 3 từ trong ngày bạn học là OK lắm rồi. Lâu lâu ôn đi ôn lại những từ đã học, thì sẽ nhớ dai thôi. 4/ 3 từ x 7 ngày = 21 từ. Nhƣng Bear chỉ post 20 vì.. tối chủ nhật nên thƣ giãn (đi ăn kem chẳng hạn) thì não sẽ hoạt động tốt hơn 5/ Giải thích: Concur / 28: => Tức là từ CONCUR này xuất hiện ở trang 28 của quyển sách. Agree, be of the same opinion => Từ đồng nghĩa. Ví dụ, ở phần READING, trong đoạn văn thì dùng từ CONCUR, đến lúc, câu hỏi, ngƣời ta dùng AGREE. Do đó, học luôn từ đồng nghĩa, sẽ giúp mình có tiết kiệm thời gian và có nhiều đáp án đúng trong lúc làm bài thi. Hoặc ở phần WRITING, để tránh lập lại từ AGREE, mình có thể dùng CONCUR. Đồng ý, cùng 1 ý kiến => Nghĩa tiếng Việt Good sportsmanship requires you to accept the umpire‟s decision even if you do not concur with it. => Câu ví dụ, có bối cảnh hẳn hoi, dễ hiểu. Tinh thần thể thao tốt đòi hỏi bạn phải chấp nhận quyết định của trọng tài dù cho bạn không đồng ý với ông ta. => Phần dịch tiếng Việt để bạn nào làm biếng tra từ (có khi trong câu ví dụ, nó lại xuất hiên những từ mình không biết), vẫn có thể hiểu đƣợc. 6/ Ghi chú: Có nhiều bạn, muốn điểm cao, nhƣng lại làm biếng học từ vựng, thì vẫn cứ ở mãi trong cái vòng lẩn quẩn.. không thể nào thoát ra đƣợc. Lời khuyên chân thành của Bear là: ráng học từ vựng trong quyển này, sẽ cải thiện số điểm đáng kể! Sau đây là 20 từ cho tuần này: IELTS VOCABULARY – WEEK 1 1. Civilian / 28 : [ n, adj ] / sə'vɪliən / = A person who is not a member of the armed forces, or police, or fire-fighting forces. ( Ngƣời không phải là thành phần của các lực lƣợng vũ trang, hoặc cảnh sát, hoặc lực lƣợng cứu hỏa.) Ex: Eight of the passengers were soldiers, and one was a marine; the rest werecivilians. ( Tám hành khách là lính, 1 ngƣời là lính thủy, số còn lại là những thƣờng dân.) 2. Complicated/ 28: [ adj ] / 'kɒmplɪkeɪtɪd / = Not simple or easy; intricate ( Không đơn giản hoặc dễ dàng; tinh vi và phức tạp.) Ex: If some of the requirements for graduation seem complicated, see your guidance counselor. He will be glad to explain them to you. ( Nếu nhƣ 1 số điều kiện để tốt nghiệp có vẻ phức tạp, bạn hãy đến gặp vị giáo sƣ hƣớng dẫn. Ông ta sẽ vui vẻ giải thích cho bạn.) 3. Concur / 28: [ v ] / kən'kɜr / = Agree, be of the same opinion (Đồng ý, cùng 1 ý kiến) Ex: Good sportsmanship requires you to accept the umpire‟s decision even if you do not concur with it. ( Tinh thần thể thao tốt đòi hỏi bạn phải chấp nhận quyết định của trọng tài dù cho bạn không đồng ý với ông ta.) 4. Confirm / 28: [ v ] / kən'fɜrm / = State or prove the truth of; substantiate ( Xác nhận, chứng thực) Ex: My physician thought I had borken my wrist, and an X ray later confirmed his opinion. ( Vị bác sĩ của tôi nghĩ rằng tôi đã bị gãy cổ tay và việc chụp X quang sau đó đã xác nhận y kiến của ông là đúng.) 5. Digress / 30: [ v ] / daɪ'gress / =Turn aside, get off the main subject in speaking or writing. ( Đi lệch, lạc khỏi chủ đề chính khi nói hoặc viết.) Ex: At one point in his talk, the speaker digressed to tell us of an incident in his childhood, but then he got right back to his topic. (Có lúc trong cuộc nói chuyện, ngừơi diễn giả đã đi khỏi đề tài để kể cho chúng tôi nghe 1 sự việc trong thời trẻ thơ của ông, nhƣng rồi sau đó, ông đã trở lại với chủ đề.)6. Fragile / 30: [ adj ] / 'frædʒaɪl / = Easily borken; breakable; weak; frail. (Dễ gãy; có thể gãy, bẻ gãy; yếu; mảnh khảnh.) Ex: The handle is fragile; it will easily break if you use too much pressure. (Tay cầm ấy rất mỏng manh; nó sẽ dễ dàng bị gãy nếu nhƣ anh ấn xuống quá mạnh.) 7. Galore / 30: [ adj ] / gə'lɔ: / = Plentiful; abundant (galore always follows the word it modifies) ( Nhiều; phong phú (galore luôn luôn đi theo sau từ mà nó phẩm định) Ex: There were no failures on the final test, but on the midterm there were failures galore. (Không có ai rớt trong kỳ thi trắc nghiệm cuối cùng, nhƣng vào giữa khóa thì số ngƣời rớt nhiều.) 8. Genuine / 30: [ adj ] / 'dʒenjuɪn / = Actually being what it is claimed or seems to be; true; real; authentic. ( Thật sự đúng nhƣ tên gọi hoặc đúng nhƣ ngƣời ta thấy; thật; thật sự; đích thực.) Ex: Jane wore an imitation fur coat that every one thought it was made of genuine leopard skin. (Jane mặc 1 chiếc áo lông thú giả mà mọi ngƣời nghĩ rằng nó làm bằng da báo thật.) 9. Hostile / 30 : [ adj, n ] / 'hɔstaɪl / = Of or relating to an enemy or enemies; unfriendly ( Thuộc hoặc có liên quan đến kẻ thù; không thân hữu.) Ex: It was not immediately announced whether the submarine reported off our coast was of a friendly or a hostile nation. (Ngƣời ta không loan báo lập tức rằng chiếc tàu lặn đƣợc báo cáo xuất hiện ngòai khơi bờ biển của chúng ta là của 1 quốc gia bạn hay 1 quốc gia thù nghịch.) 10. Impatient / 30: [adj] / ɪm'peɪʃənt / = Not patient; not willing to bear delay; restless; anxious ( Không kiên nhẫn; không chịu đƣợc sự trì hoãn; bồn chồn; lo lắng.)Ex: Five minutes can seem like five hours when you are impatient. ( 5 phút có thể xem nhƣ 5 giờ khi bạn nôn nóng, không kiên nhẫn.) 11. Inter / 30: [ v ] / ɪn'tɜ: / = Put into the earth or in a grave; bury ( Chôn xuống đất hoặc trong huyệt mộ; chôn cất.) Ex: Many American heroes are interred in Arlington National Cemetery. (Nhiều anh hùng nƣớc Mỹ đƣợc an táng ở nghĩa trang quốc gia Arlington.) 12. Mitigate / 30: [ v ] / 'mɪtɪgeɪt / = Make less severe; lessen; soften; relieve. ( Làm giảm đi; giảm bớt; làm diụ; làm cho nhẹ nhỏm) Ex: With the help of novocaine, your dentist can greatly mitigate the pain of drilling. ( Nhờ sự trợ giúp của chất Novocaine, nha sĩ của anh có thể làm giảm bớt cơn đau rất nhiều khi khoan răng.) 13. Novice / 30: [ n ] / 'nɒvɪs / = One who is new to a field or activity; beginner ( Ngƣời mới gia nhập 1 lĩnh vực hoạt động; ngƣời mới bắt đầu.) Ex: Our Dance Club has two groups; one for experienced dancers and one for novices. ( Câu lạc bộ khiêu vũ của chúng tôi có 2 nhóm; 1 nhóm dành cho những ngƣời nhảy đã có kinh nghiệm và 1 nhóm dành cho ngƣời mới bắt đầu.) 14. Original / 32: [ adj, n ] / ə'rɪdʒənl / = A work created firsthand and from which copies are made ( 1 công trình gốc đuợc sáng tạo và từ đó có thể sao chép ra các phiên bản.) = Belonging to the beginning; first; earliest. ( Thuộc về lúc bắt đầu; đầu tiên; sớm nhất.) Ex: Most of us can buy copies of a masterpiece, but few can afford the original. ( Phần đông chúng ta có thể mua phiên bản của các danh tác, nhƣng chỉ có 1 số ít ngƣời là có đủ tiền để có thể mua nguyên bản.) Ex: Miles Standish was one of the original colonists of Massachusetts; he cam over on the „Mayflower‟.( Miles Standich là 1 trong những ngƣời định cƣ nguyên thủy tại bang Massachusetts; ông ta đến trên con tàu của Mayflower.) 15. Rarity / 32: [ n ] / 'reərəti / = Something uncommon, infrequent, or rare ( 1 điều gì đó không phổ biến, không thƣờng xuyên, hoặc hiếm) Ex: Rain in the Sahara Desert is a rarity. ( Mƣa ở sa mạc Sahara là 1 điều hiếm có.) 16. Resume / 32: [ v, n ] / rɪ'zju:m / = Begin again Bắt đầu lại Ex: School closes for the Christmas recess on December 24 and resumes on January 3. ( Trƣờng học đóng cửa vào kỳ nghỉ giáng sinh 24/12 và bắt đầu lại vào ngày 3/1.) 17. Shrink / 32: [ v ] / ʃrɪηk / = Draw back; recoil ( Thụt lùi; lùi lại vì sợ) Ex: Wendy shrank from the task of telling her parents about her low French mark, but she finally got the courage and told them. ( Wendy ngại không dám nói với cha mẹ cô về điểm số thấp môn Pháp văn của cô, nhƣng cuối cùng cô cố can đảm để nói.) 18. Sober / 32: [ adj ] / 'səʊbə / = Not drunk: không say = Serious; free from excitement or exaggeration: nghiêm túc; không bị kích động hoặc phóng đại Ex1: Our driver had refused all strong drinks because he wanted to be sober for the trip home. ( Tài xế của chúng tôi đã từ chối mọi thức uống có rƣợu mạnh bởi vì ông ấy muốn đƣợc tỉnh táo trong chuyến đi về nhà.) Ex2: When he learned of his failure, George thought of quitting school. But after sober consideration, he realized that would be unwise.( Khi biết rằng mình đã thi rớt, George đã nghĩ đến việc thôi học. Nhƣng sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh nhận thấy rằng điều đó là không khôn ngoan.) 19. Suffice / 32: [ v ] / sə'faɪs / = Be enough, adequate, or sufficient ( Đủ, tƣơng ứng, hoặc đầy đủ) Ex: I told Dad that $3 would suffice for my school supplies. As it turned out, it was not enough. ( Tôi nói với bố tôi rằng 3,5 đô la thì đủ để mua những thứ cần thiết cho việc học của tôi. Sau đó hóa ra số tiền ấy không đủ.) 20. Vacant / 32: [ adj ] / 'veɪkənt / = Empty; unoccupied; not being used ( Trống; bỏ trống; không đƣợc sử dụng) Ex: I had to stand for the first half of the performance because I could not find a vacant seat. ( Tôi phải đứng trong suốt nửa buổi trình diễn đầu tiên bởi vì tôi đã không tìm đƣợc ghế trống nào.) IELTS VOCABULARY – WEEK 2 1. Adjourn / 44: [ v ] / ə'dʒə:n / = Close a meeting; suspend the business of a meeting; disband. ( Kết thúc cuộc họp; ngƣng công việc trong 1 phiên họp, giải tán.) Ex: When we visited Washington, D.C., Congress was not in session; it had adjourned for the Thanksgiving weekend. ( Khi chúng tôi viếng thăm thủ đô Washington D.C, Quốc hội không đang họp; quốc hội đã nghỉ lễ Tạ Ơn cuối tuần.) 2. Astute / 46: [ adj ] / əs'tju:t / = Shrewd; wise; crafty; cunning ( Tinh ranh; khôn; mƣu mô; quỷ quyệt) Ex: The only one to solve the riddle before the five minutes were up was Joel; he is avery astute thinker. ( Ngƣời duy nhất giải đƣợc bài toán đố trƣớc khi năm phút chấm dứt là Joel; anh ta là 1 ngƣời suy nghĩ tinh khôn). 3. Censure / 46: [ n, v ] = Act of blaming; expression of disapproval; hostile criticism; rebuke ( Hành động quở trách; bày tỏ sự không hài lòng.) Ex: Cathy was about to reach for a third slice of cake but was stopped by a look of censure in Mother‟s eyes. ( Cathy sắp sửa với tay lấy lát bánh thứ ba, nhƣng dừng lại vì cái nhìn quở trách trong đôi mắt mẹ cô.) 4. Demolish / 46: [ v ] / dɪ'mɔlɪ∫/ = Tear down; destroy, raze ( Phá sập; hủy diệt, san bằng.) Ex: It took several days for the wrecking crew to demolish the old building. ( Phải tốn nhiều ngày để tóan đập phá phá đổ và san bằng tòa nhà cũ.) 5. Discharge / 46: [ n, v ] / dɪs't∫ɑ : dʒ / = Unload ( Bốc; dỡ xuống) Ex: After discharging her cargo, the ship will go into dry dock for repairs. ( Sau khi bốc dỡ hàng hóa xuống, chiếc tàu sẽ tiến vào ụ tàu khô nƣớc để sửa chữa.) 6. Dissent / 46: [ n, v ] / dɪ'sent / = Differ in opinion; disagree; object. ( Khác y kiến; không đồng y; phản bác.) Ex: There was nearly complete agreement on Al‟s proposal to raise the dues. Enid and Alice were the only ones who dissented. (Gần nhƣ có sự đồng ý hoàn tòan về đề nghị tăng lệ phí của Al. Enid và Alice là những kẻ không đồng ý.) 7. Equitable / 46: [ adj ] / 'ekwɪtəbl / = Fair to all concerned; just. ( Tốt với mọi ngƣời; bình đẳng.)Ex: The only equitable way for the three partners to share the $60 profit is for each to receive $20. ( Cách công bằng duy nhất để 3 ngƣời tham dự chia nhau số lãi 60 đô la là mỗi ngƣời lấy 20 đô.) 8. Exonerate /46: [ v ] / ɪg'zɔnəreɪt / = Free from blame; clear from accusation. ( Làm cho khỏi bị khiển trách, làm cho khỏi bị kết tội.) Ex: The other driver exonerated Dad of any responsibility for the accident. ( Ngƣời tài xế khác đã giải trừ cha tôi khỏi trách nhiệm đối với tai nạn.) 9. Extemporaneous / 46: [ adj ] / eks,tempə'reɪnjəs / = Composed or spoken without preparation; off-hand; impromptu; improvised ( Thảo hoặc nói ra mà không chuẩn bị trƣớc; ứng khẩu, ứng chế; làm ra ngay mà không chuẩn bị.) Ex: It was easy to tell that the speaker‟s talk was memorized, though he tried to make it seem extemporaneous. ( Thật là dễ để nhận ra rằng bài nói chuyện của diễn giả đã đƣợc học thuộc lòng, tuy nhiên ông ta cố gắng làm ra nhƣ thể là ứng khẩu.) 10. Extricate / 46: [ v ] / 'ekstrɪkeɪt / = Free from difficulties; disentangle. ( Vƣợt khỏi sự khó khăn; thoát ra đƣợc.) Ex: If you let your assignments pile up, you will get into a situation from which you will not be able to extricate yourself. ( Nếu bạn để cho bài làm của bạn chồng chất lên, bạn có thể rơi vào tình trạng mà bạn không thể nào thoát ra đƣợc.) 11. Forfeit / 48: [ n, adj, v ] / 'fɔ:fɪt / = Lose or have to give up as a penalty for some error, neglect, or fault ( Mất hoặc phải chịu mất, bỏ qua.) Ex: Our neighbour gave a $20 deposit on an order of slipcovers. When they were delivered, she decided she didn‟t want them. Of course, she foreited her deposit. ( Ngƣời láng giềng của chúng tôi đặt 20 đô la tiền cọc để đặt hàng mua các nắp rời. Khi hàng đƣợc giao, bà ấy quyết định là không cần nữa. Lẽ dĩ nhiên, bà chịu mất đisố tiền đặt cọc.) 12. Illegible / 48: [ adj ] / ɪ'ledʒəbl / = Not able to be read; very hard to read; not legible ( không thể đọc đƣợc; rất khó đọc.) Ex: Roger ought to type his reports because his handwriting is illegible. (Roger phải đánh máy bản cáo của ông vì chữ viết tay của ông không thể đọc đuợc.) 13. Inadvertently / 48: [ adv ] / ɪnəd'və:təntli / = Not done on purpose; unintentionally; thoughtlessly; accidentally. ( Không dụng tâm; không chủ ; vô ý ; ngẫu nhiên.) Ex: First I couldn‟t locate my math homework, but after a while, I found it in my English notebook. I must have put it there inadvertently. ( Trƣớc tiên tôi không thể nào xác định đƣợc bài tập toán của tôi ở đâu; nhƣng sau 1 hồi, tôi tìm thấy nó trong vở ghi bài tiếng Anh. Hẳn là tôi đã vô ý để nó rơi vào trong đó.) 14. Inappropriate / 48: [ adj ] / ɪnə'prəʊpriət / = Not fitting; unsuitable; unbecoming; not appropriate. ( Không thích hợp; không phù hợp; không khớp với.) Ex: Since I was the one who nominated Bruce, it would be inappropriate for me to vote for another candidate. ( Bởi vì tôi là ngƣời đã đề cử Bruce, nên việc tôi bầu cho 1 ứng cử viên khác là không thích hợp.) 15. Lucrative / 48: [ adj ] / 'lu:krətɪv / = Money-making; profitable. ( Làm ra tiền; có lời.) Ex: This year‟s school dance was not so lucrative; we made only $17, compared to $41 last year. ( Buổi khiêu vũ trong trƣờng năm nay thì không lời lắm; chúng ta kiếm đƣợc có 17 đô la so với năm rồi là 42 đô la.)16. Permanent / 48: [ adj ] / 'pə:mənənt / = Lasting; enduring; intended to last; stable (antonyms: temporary; transient) ( Lâu dài; kéo dài; bền vững.) Ex: When my friend moved to San Francisco, he asked me to write to him at his temporary address, the Gateway Hotel. He promised to send me his permanent address as soon as his family could find an apartment. ( Khi bạn tôi chuyển đến San Francisco, anh ấy bảo tôi viết thƣ cho anh ta ở địa chỉ tạm thời là khách sạn Gateway. Anh ta hứa sẽ gửi cho tôi địa chỉ ổn định ngay khi gia đình anh có thể tìm mua đƣợc 1 căn hộ.) 17. Prohibit / 48: [ v ] / prə'hɪbɪt / = Fobid; ban ( Cấm; không cho.) Ex: Our library‟s regulations prohibit the borrowing of more than four books at a time. ( Nội quy thƣ viện của chúng tôi cấm không cho mƣợn sách quá 4 quyển trong 1 lần.) 18. Punctual / 50: [ adj ] / 'pʌηkt∫uəl / = On time; prompt. ( Đúng giờ.) Ex: Be punctual. If you are late, we shall have to depart without you. ( Hãy đúng giờ. Nếu bạn đến trễ, chúng tôi sẽ phải khởi hành mà không có bạn.) 19. Rebuke / 50: [ n, v ] / rɪ'bju:k / = Express diapproval of ; criticize sharply; censure severely; reprimand; reprove. ( Bày tỏ sự không hài lòng; phê bình mạnh mẽ; khiển trách nặng; quở trách, la mắng) Ex: Our coach rebuked the two players who were late for practice, but praised the rest of the team for being punctual. ( Huấn luyện viên của chúng tôi khiển trách 2 vận động viên đến thực tập trễ, nhƣng khen ngợi những ngƣời còn lại đã đến đúng giờ.) 20. Transient / 50: [ adj, n ] / 'trænzɪənt / = Not lasting; passing soon; fleeting; short-lived; momentary ( Không tồn tại lâu; chóng qua; thoáng qua; sống ngắn ngủi; chốc lát.)Ex1: It rained all day upstate,but here we had only a transient shower;it was over in minutes. (Trời mƣa cả ngày phía trên bang, nhƣng ở đây chúng tôi chỉ có 1 cơn mƣa rào chóng qua; nó chỉ trong 1 vài phút.) = Visitor or guest staying for only a short time. ( Khách viếng thăm trong 1 thời gian ngắn, khách vãng lai.) Ex2: The hotel‟s customers are mainly transients;only a few are permanent guests (Khách hàng của khách sạn chủ yếu là khách vãng lai; chỉ có 1 vài ngƣời là khách thƣờng xuyên.) IELTS VOCABULARY – WEEK 3 1. Cache / 62: [n , v ] / kæ∫/ = Hiding place to store something. ( Chỗ cất giấu, lƣu trữ.) Ex: After his confession, the robber led detectives to a cache of stolen gems in the basement. ( Sau khi thú nhận, tên cƣớp đã dẫn các thám tử đến nơi cất giấu các viên ngọc đƣợc đánh cắp trong tầng hầm.) 2. Commend / 62: [ v ] (ant. Censure, reprimand) /kə'mend / = Praise; mention favorably. ( Ca ngợi, đề cập đến 1 cách thuận lợi.) Ex: Our class was commended for having the best attendance for January. ( Lớp học tôi đƣợc khen ngợi vì đi học đều vào tháng giêng.) 3. Cur / 62 [ n ] /kə / = Worthless dog. ( Con chó vô dụng.) Ex: Lassie is a kind and intelligent animal. Please don‟t refer to her as a „cur‟. ( Lassie là 1 con vật hiền và thông minh. Xin đừng kêu nó là 1 „con chó vô dụng‟)4. Despotic / 64: [ adj ] / des'pɔtɪk/ = Of a despot (a monarch having absolute power); domineering; dictatorial; tyrannical. ( Thuộc về nhà độc tài _1 vị vua có quyền hành tuyệt đối; áp đảo thống trị, độc đoán.) Ex: The American colonists revolted against the despotic governement of King George III. ( Những ngƣời dân định cƣ tại Mỹ đã nổi dậy chống lại chính quyền độc tài của vua George đệ tam.) 5. Dispute / 64: [ n, v ] / dɪs'pju:t / = Argue about; debate; declare not true; call in question; oppose. ( L y‟ luận, biện bác; tranh luận, tuyên bố là không đứng; đặt thành vấn đề; đối lập.) Ex: Charley disputed my answer to problem 9 until I showed him definite proof that I was right. ( Charley tranh cãi về trả lời của tôi cho vấn đề số 9, cho đến khi tôi chỉ cho anh ta thấy bằng chứng rõ ràng là tôi đúng.) 6. Edifice / 64: [ n ] / 'edɪfɪs / = Building, especially a large or impressive building. ( Cao ốc, nhất là cao ốc lớn và đồ sộ.) Ex: The huge edifice under construction near the airport will be a modern hotel. ( Tòa nhà khổng lồ đang xây cất gần sân bay sẽ là 1 khách sạn hiện đại.) 7. Era / 64: [n] / 'ɪərə / = Historical period; period (of time) ( Giai đoạn lịch sử; thời kỳ.) Ex: The atomic era began with the dropping of the first atomic bomb in 1945. ( Thời đại nguyên tử bắt đầu với quả bom nguyên tử đầu tiên đƣợc thả xuống năm 1945.) 8. Initiate / 64: [ v ] / ɪ'nɪʃɪət / = Begin; introduce; originate. ( Bắt đầu; du nhập vào; nguồn.) Ex: The Pilgrims initiated the custom of celebrating Thanksgiving Day.( Tổ phụ ngƣời Mỹ di dân Pilgrims đã khởi đầu tập tục Ngày Lễ Tạ Ơn.) = Admit or induct into a club by special ceremonies. ( Nhận vào câu lạc bộ với nghi thức đặc biệt.) Ex: Next Friday our club is going to initiate three new memebers. ( Thứ 6 tới, câu lạc bộ của chúng tôi sẽ làm lễ nhận vào 3 hội viên mới.) 9. Jolly Roger / 64: [n] / 'dʒɔlɪ'rəʊdʒə / = Prirate‟s flag; black flag with white skull and crossbones. ( Lá cờ của hải tặc; lá cở đen với đầu lâu trắng và hai khúc xƣơng chéo nhau.) Ex: The Jolly Roger flying from the mast of the approaching ship indicated that it was a pirate ship. ( Lá cờ đầu lâu bay trên cột buồm của con tàu đang tiến tới cho biết đây là con tàu của hải tặc.) 10. Multitude / 64: [n] / 'mʌltɪtju/ = Crowd; throng; horde; swarm. ( Đám đông, bầy, đàn.) Ex: There was such a multitude outside the store waiting for the sale to begin that we decided to shop on another day. ( Có 1 đám thật đông bên ngòai cửa hiệu chờ cho giờ bán hàng bắt đầu, do đó, chúng tôi quyết định sẽ đi mua sắm vào 1 ngày khác.) 11. Perceive / 64:[ v] /pə‟si:v/ = Become aware of through the senses; see; note; boserye (biết đƣợc nhờ giác quan; thấy; ghi nhận; quan sát ) Ex: When the lights went out, I couldn‟t see a thing, but gradually I was able to perceive the outlines of the larger pieces of furniture. (Khi đèn tắt, tôi không thể nhìn thấy một vật gì, nhƣng từ trí tôi đã có thể nhận ra đƣờng nét cuả những đồ đạc lớn hơn.) 12. Portal / [n] /‟pɔ: tl/ = door; entrance; especially; a grand or impressive one (cửa; lối vào; nhất là cƣả to và đồ sộ ) Ex: The original doors at the main entrance to our school have been replaced by bronze portals. (Chiếc cƣả ban đầu ở lối vào trƣờng tôi đã đƣợc thay thế bằng cánh cổng bằng đồng )13. Reserved / [adj] /ri‟zə:vd/ = restrained in speech or action; uncommunicative (ít nói hoặc hạn chế hành động; không giao tiếp ) Ex: Mark was reserved at first but became much more communicative when he got to know us better. (Ban đầu Mark dè dặt nhƣng đã trở nên cởi mở nhiều hơn khi anh ấy biết nhiều hơn về chúng tôi ) 14. Restrain / [v] /ri‟strein/ = hold back; check; curb; repress (giữ lại; ngăn lại; chận lại; đè xuống ) Ex: Midred could not restrain her desire to open the package immediately, even though it read, “Do not open before Christmas!” (Mildred không thể kiềm chế đƣợc lòng ham muốn mở gói quà ngay, mặc dù trên đó có viết: “Đừng mở trƣớc lễ Giáng Sinh” 15. Retract / [v] /ri‟trækt/ = draw back; with draw; take back (rút lui; rút lại; lấy lại ) Ex: You can depend on Frank. Once he has given his promise, he will not retract it. (Anh có thể tin tƣởng ở Frank. Một khi anh ấy đã hƣá, anh ấy sẽ không rút lại lời hƣá đâu. ) 16. Spine / [n] /spain/ = chain of small bones down the middle of the back; backbone (một chuỗi các đốt xƣơng ngắn chạy dọc xuống giƣã lƣng; cột sống ) Ex: The ribs are curved bones extending from the spine and enclosing the upper part of the body. (Những chiếc xƣơng sƣờn là những khúc xƣơng vòng cung xuất phát từ xƣơng sống và bao bọc phần trên cuả cơ thể. ) 17. Stroll / [n] /stroul/ = idle and leisurely walk (đi bộ nhàn tản, đi dạo )Ex: It was a warm spring afternoon, and many people were out for a stroll on the boulevard. (Bấy giờ là buổi xế chiều ấm áp vào muà xuân và nhiều ngƣời đi bách bộ trên đại lộ ) 18. Timorous / [adj] /‟timərəs/ = full of fear; afraid; timid (sợ hãi; e sợ; rụt rè ) Ex: I admit I was timorous when I began my speech, but as I went along, I felt less and less afraid. (Tôi công nhận rằng tôi nhút nhát khi bắt đầu bài diễn văn, nhƣng khi đã nói đƣợc một lúc, tôi cảm thấy tự tin hơn ) 19. Tuition / [n] /tju:‟i∫n/ = payment for instruction (tiền trả cho việc đƣợc giảng dạy, tiền học phí ) Ex: When I go to college, I will probably work each summer to help pay the tuition. (Khi tôi lên đại học, có lẽ tôi sẽ làm việc vào mỗi muà hè để có tiền trả học phí ) 20. Version / [n] /‟və:∫n/ = Account of description from a particular point of view (Bảng tƣờng thuật hoặc miêu tả từ một quan điểm nào đó ) Ex1: Now that we have Sam‟s description of the accident, let us listen to your version. (Bây giờ một khi chúng tôi đã có bảng miêu tả tai nạn cuả Sam, hãy để chúng tôi đƣợc lắng nghe lời miêu tả cuả anh ) = Translation (Bản dịch ) Ex2: THE COUNT OF MONTE CRISTO was written in French, but you can read it in the English version. (Tác phẩm THE COUNT OF MONTE CRISTO đƣợc viết bằng tiếng Pháp, nhƣng anh có thể đọc nó qua bản dịch tiếng Anh )IELTS VOCABULARY – WEEK 4 (POSTED BY thanhtruc_panda) 1. Aggressor / [n] /ə‟gresə/ = Person or nation that begins quarrel assailant (ngƣời hoặc quốc gia mở đầu cuộc xung đột; kẻ xâm lƣợc; kẻ tấn công ) Ex: In the war with the United States, Japan was the aggressor; the surprise attack on Pearl Harbor started the conflict. (Trong cuộc chiến với Hoa Kỳ, Nhật Bản là quốc gia gây chiến; cuộc tấn công tình thình cuả Nhật vào Trân Châu cảng đã mở đầu cho cuộc xung đột ) 2. Altitude / [n] /‟æltitju / = Height; elevation; high position; eminence (Chiều cao; độ nâng cao; vị trí trên cao; trổi vƣợt lên ) Ex: Mount Washington, which rises to an altitude of 6,288 feet, is the highest peak in the White Mountains. (Ngọn núi Washington vƣơn lên đến độ cao 6288 feet là ngọn cao nhất trong dãy núi White Mountains ) 3. Calamity / [n] /kə‟læmiti/ = Great misfortune; catastrophe; disaster (đại bất hạnh; tai hoạ; đại hoạ ) Ex: The assassination of President Kennedy was a national calamity. (Việc ám sát tổng thống Kennedy là một đại nạn cho quốc gia ) 4. Congregate / [n] /‟kɔhgrigeit/ = Come together into a crowd; assemble; gather Ex: Some homeowners near the school object to pupil‟s congregating on their property in the morning, others don‟t mind. (Một vài chủ nhà gần trƣờng học phản đối việc học sinh tụ tập lại trên mảnh đất cuả họ vào buổi sáng, còn những ngƣời khác thì không quan tâm )5.Convene / [n] /kən‟vi:n / = Meet or come together in a group for a specific purpose (họp hoặc tập họp lại trong một nhóm nhằm một mục tiêu nào đó ) Ex: The board of directors will convene next Tuesday to elect a new corporation president. (Hội đồng Quản trị sẽ họp vào thứ 3 tuần sau để bầu chủ tịch mới cho công ty ) 6. Cordiality / [n] /,kɔ i‟ælity/ = Friendliness; warmth of regard (Sự thân tình bạn bè; sự quan tâm thân thiết ) Ex: Dan‟s parents greeted me with cordiality and made me feel like an old friend of the family. (Cha mẹ cuả Dan chào đón tôi với sự thân tình và làm tôi cảm thấy nhƣ một ngƣời bạn cố tri cuả gia đình ) 7. Crony / [n] /‟krouni/ = Close companion; intimate friend; chum (Bồ bịch thân; bạn thân; bè bạn cũ ) Ex: Some students associate only with their cronies and rarely try to make new friends. (Một vài sinh viên chỉ kết thân với những bạn bè cũ cuả họ và ít khi cố gắng kết bạn mới ) 8. Deliberately / [adv] /di‟libəritly/ = in a carefully thought out manner; on purpose; purposely (Một cách có suy tính cẩn thận; chủ đích; có dụng ý ) Ex 1: We deliberately kept Glenda off the planning committee because we didn‟t want her to know that the party was to be in her honor. (Chúng tôi cố ý không cho Glenda vào ban trù hoạch bởi vì chúng tôi không muốn cô ấy biết rằng buổi tiệc họp mặt đƣợc tổ chức nhằm tôn vinh cô ) = In an unhurried manner; slowly (Một cách không vội vã; chầm chậm ) Ex 2: Dad was late because he had to drive deliberately, the roads were icy. (Bố tôi đến trễ bởi vì ông phải lái chậm, các con đƣờng đều bị phủ băng )9. Dispense with / [v] /dis‟pens wiÝ/ = do without; along without (không phải; không cần làm ) Ex: When our club has a guest speaker, we dispense with the reading of the minutes to save time. (Khi câu lạc bộ cuả chúng tôi có ngƣời khách đến nói chuyện, chúng tôi bỏ qua việc đọc biên bản để khỏi tốn thì giờ ) 10. Dubious / [adj] /‟dju:bjəs/ = Doubtful; uncertain; questionable (Đầy sự ngờ vực; không chắc chắn; có thể đặt thành câu hỏi ) Ex: There is no doubt about my feeling better, but it is dubious that I can be back at school by tomorrow. (Việc tôi cảm thấy khoẻ hơn thì không nghi ngờ gì, nhƣng việc tôi có thể đi học lại vaò ngày mai thì không chắc ) 11. Extremity / [adj] /iks‟tremiti/ = Very end; utmost limit (Ngay chỗ tận cùng; giới hạn tận cùng ) Ex: Key West is at the southern extremity of Florida. (Key West nằm ở mũi tận cùng phiá Nam cuả bang Florida ) 12. Forecast / [v,n] /‟fɔ:kɑ:st/ = Predict; foretell; prophesy (Tiên đoán; nói trƣớc; tiên tri ) Ex: Mr. Walsh gave a short vocabulary quiz today, as you had forecasted. (Ông Walsh đã cho một bài đố ngắn về từ vựng hôm nay, đúng nhƣ anh đã tiên đoán ) 13. Hibernate / [v] /‟haibə:neit/ = Spend the winter (Nghỉ vào muà đông ) Ex: If my grandparents had had the funds to hibernate in Florida, they would not have spent the winter at home. (Nếu ông bà tôi đã có tiền để đi nghỉ đông tại Florida thì ông bà sẽ không nghỉ ở nhà )14. Host / [n.v] /houst/ = Person who receives or entertains a guest or guests (Ngƣời tiếp khách hoặc chiêu đã khách ) Ex 1: Dad treats his guests with the utmost cordiality, he is an excellent host. (Cha tôi tiếp đãi khách ân cần vào bậc nhất, ông là một chủ khách tuyệt vời ) = Large number; multitude; throng; crowd (Một số lớn; đám đông; bầy ) Ex 2: The merchant had expected a host of customers, but only a few appeared. (Ông thƣơng gia hy vọng có một đám đông khách hàng nhƣng rồi chỉ có một vài ngƣời xuất hiện ) 15. Intimidate / [v] /in‟timideit/ = Frighten; influence; by fear; cow; overawe (Làm cho hoảng sợ; bị ảnh hƣởng bởi sự sợ hãi; co rúm lại; quá sợ ) Ex: A few of the children were intimidated by the lion‟s roar, but most of them were not frightened. (Một vài đƣá trẻ hoảng sợ vì tiếng rống cuả con sƣ tử nhƣng phần đông thì không ) 16. Preface / [n,v] /prefis/ (noun; verb) = Introduction (to a book or speech); foreword; prologue [Lời giới thiệu (một quyển sách hoặc bài diễn văn]; lời nói đầu; lời phát đoan ] Ex1: Begin by reading the preface, it will help you to get the most out of the rest of the book. (Hãy bắt đầu bằng cách đọc Lời Nói Đầu, nó sẽ giúp bạn nắm bắt đƣợc phần lớn phần còn lại cuả quyển sách ) = Introduce or begin with a preface; usher in; precede (Giới thiệu hoặc mở đầu bằng lời tựa; dẫn vào; đi trƣớc ) Ex2: Usually, I begin my speech at once, but this time I prefaced it with amusing anecdote. (Thƣờng thƣờng tôi bắt đầu bài diễn văn cuả mình ngay, nhƣng lần này để giới thiệu mở đầu tôi kể một câu chuyện vui ) 17. Recoil / [n,v] /‟ri:kɔil/ = Draw back because of fear; shrink; wince; flinch. (Thụt lùi lại vì sợ; co lại; co rúm lại )Ex: Jerry recoiled at the thought of singing in the amateur show, but he went through with it because he had promised to participate. (Jerry thụt lùi khi nghĩ đến việc hát trong một buổi trình diễn tài tử, nhƣng anh đã chấp nhận bởi vì anh đã hƣá tham dự ) 18. Reflection / [n] /ri‟fek∫n/ = Thought; especially careful thought (Suy nghĩ; nhất là suy nghĩ cẩn thận ) Ex 1: When a question is complicated, don‟t give the first answer that comes to mind. Take time for reflection. (Khi gặp một câu hỏi phức tạp, bạn chớ nên đƣa ra câu trả lời đầu tiên trong đầu. Hãy để thời gian để suy nghĩ ) = Blame; discredit; reproach (Quở trách; bất tín nhiệm; khiển trách ) Ex 2: Yesterday‟s defeat was no reflection on our players; they did their very best. (Việc thua trong cuộc đấu hôm qua không phải là một sự quở trách các đấu thủ cuả chúng ta; họ đã làm hết sức cố gắng cuả họ ) 19. Relinquish / [v] /ri‟lihkwi∫/ = Give up; abandon; let go; release; surrender (Nhƣờng; bỏ; đổ; không giữ; đầu hàng ) Ex: When an elderly lady entered the crowed bus, one of the students relinquished he seat to her. (Khi một bà lớn tuổi bƣớc vào xe buýt, một trong những sinh viễn đã nhƣờng chỗ cho bà ) 20. Tolerate / [v] /‟tɔləreit/ = Endure; bear; put up with; allow; permit (Chịu đựng; cam chịu; chịu đựng; cho phép ) Ex: Some young children will cry when rebuked, they cannot tolerate criticism. (Một vài trẻ nhỏ sẽ khóc khi bị khiển trách, chúng không chịu đƣợc sự phê phán )IELTS VOCABULARY – WEEK 5 (POSTED BY thanhtruc_panda) 1) Contend / [v] /kən‟tend/ = Compete; vie; take part in a contest; fight; struggle (tranh; thi dƣa; tham dự cuộc đấu; đánh nhau; chiến đấu ) Ex 1: Every spring some baseball writers try to predict the two teams that will contend in the next world series. (Mỗi muà xuân vài cây bút viết về bóng đá cố gắng tiên đoán hai đội nào sẽ đấu với nhau trong vòng đấu thế giới sắp tới ) = Argue; maintain as true; assert (Lập luận; cho là đúng; khẳng định ) Ex 2: Don‟t argue with the umpire. If he says you are out, it‟s no use contending you are safe. (Đừng cãi lý với trọng tài. Khi ông ta bảo anh sai thì chẳng ích lợi gì khẳng định là anh đúng. ) 2) Decease / [n,v] /di‟si:s/ = Death (cái chết, chết ) Ex: Shortly after President Kennedy‟s decease Vice President Johnson was sworn in as the new Chief Executive. (Một thời gian ngắn sau cái chếtcuả tổng thống Kennedy, phó tổng tổng Johnson tuyên thệ nhậm chức với tƣ cách ngƣời cầm đầu ngành hành pháp mới ) 3) Din / [n,v] /din/ = Loud noise; uproar (Tiếng động lớn; ồn ào ) Ex: I couldn‟t hear what you were saying because the jet plane that was passing made such a din. (Tôi không thể nghe đƣợc những gì anh đang nói bởi vì chiếc máy bay phải lực đang bay ngay qua phát ra tiếng động thật lớn ) 4) Distinguish / [v] /dis‟tihgwi∫/ = Tell apart; differentiate(Phân biệt; nhận ra chỗ khác nhau ) Ex: The twins are so alike that it is hard to distinguish one from the other. (Hai đƣá bé sinh đôi thật là giống nhau đến độ khó phân biệt đƣá này với đƣá kia 5) Divulge / [v] /dai‟vʌldʒ/ = Make known; reveal; disclose (Công bố cho biết; tiết lộ; để lộ ra ) Ex: Yesterday our teacher read us a composition without divulging the name of the writer. (Ngày hôm qua thầy giáo cuả chúng tôi đọc cho chúng tôi nghe một bài luận mà không cho biết tên cuả ngƣời viết ) 6) Drought / [n] /drauθ/ = Long period of dry weather; lack of rain; dryness (Giai đoạn dài cuả thời tiết khô; thiếu mƣa; khô hạn ) Ex: While some regions are suffering from drought, others are experiencing heavy rains and floods.,/ 7) Famish / [v] /‟fæmi∫/ = Starve; be or make extremely hungry (Đói khổ; đói hoặc làm cho đói dữ dội ) Ex: The missing hikers were famished. When we found them, they had not eaten for more than twelve hours. (Những ngƣời đi dã ngoại mất tích bị đói. Khi chúng tôi tìm thấy họ, họ không có ăn gì hơn 12 tiếng đồng hồ rồi ) 8) Illuminate / [v] /i‟lu:mineit/ = Light up; make bright with light (Soi sáng; chiếu sáng ) The bright morning sun illuminate the kitchen, there was no need for the lights to be on. (Mặt trời buổi sáng rực rỡ chiếu ánh sáng vào nhà ăn, không cần phải bật đèn lên nƣã ) 9) Inaudible / [adj] /in‟ɔəbl/ = Incapable of being heard; not audible

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận