Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm số phức Toán 12 chia theo từng mức độ mới nhất (có đáp án)

1,081 5

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 12#bài tập toán 12#thptqg toán#số phức

Mô tả chi tiết

Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm số phức Toán 12 chia theo từng mức độ mới nhất (có đáp án) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 18 trang.

Nội dung

thuvienhoclieu .comCÁC D NG Ạ TOÁN TR C NGHI M S PH CẮ Ệ Ố Ứ ÔN THI T T NGHI P THPTỐ ỆI. LÝ THUY T CHUNGẾ S ph c ố ứz a bi  có ph n th c là ầ ự ,a ph n o là ầ ả.b S ph c liên h p ố ứ ợz a bi  và c n nh ầ ớ21.i S ph c ố ứz a bi  có đi m bi u di n là ể ể ễ( ; ).M a bS ph c liên h p ố ứ ợz a bi  có đi m bi u di n ể ể ễ( ; ).N a bHai đi m ểM và Nđ i x ng nhau qua tr c hoành ố ứ ụ.Ox ;z z ;z z z z    ;z z z z   . . ;z z z z  ;z zz z     2 2.z z a b  Hai s ph c b ng nhau khi th c b ng th c và o b ng o.ố ứ ằ ự ằ ự ả ằ ả M ô đun c a s ph củ ố ứ z là: 2 2z a b  .z z z z   zzz z  z z z z z z        z z z z z z       Phép c ng hai s ph c ộ ố ứ Cho s ph c ố ứ1.z a b i  và 2.z c d i  . Khi đó1 2. . . .z z a b i c d i a c b d i          Phép tr hai s ph c ừ ố ứ1 2. . . .z z a b i c d i a c b d i         Phép nhân hai s ph c ố ứ1 2. . . . . .z z a b i c d i ac bd ad bc i      . .( )k z k a bi ka kbi    Phép chia hai s ph cố ứ1 1 2 1 222 2 2 2 2 2 2 22 2 22. . .. ...a b i c d i ac bd bc ad iz z z z zac bd bc adiz z z c d c d c d c dz             II. CÁC D NG TOÁNẠD ng 1. Xác đ nh các y u t c b n c a s ph cạ ị ế ố ơ ả ủ ố ứD ng 1.1 Xác đ nh ph n th c, ph n o c a s ph cạ ị ầ ự ầ ả ủ ố ứCâu 1. (Mã 102 - 2020 L nầ 2) Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ3 4z i  b ngằA. 3 B. 4 C. 3 D. 4Câu 2. (Mã 103 - 2020 L nầ 2) Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ5 4z i  b ngằA. 5 . B. 4 . C. 4 . D. 5 .Câu 3. (Mã 104 2018) S ph c có ph n th c b ng ố ứ ầ ự ằ1 và ph n o b ng ầ ả ằ3 làA. 1 3i B. 1 3i  C. 1 3i D. 1 3i Câu 4. (Mã 103 -2018) S ph c ố ứ5 6i có ph n th c b ngầ ự ằ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comA. 6 . B. 6 . C. 5 . D. 5Câu 5. (Mã 102 2018) S ph c có ph n th c b ng ố ứ ầ ự ằ3 và ph n o b ng ầ ả ằ4 làA. 3 4i B. 4 3i C. 3 4i D. 4 3iCâu 6. (Đề Tham Kh oả 2017) Kí hi u ệ,a b l n l t là ph n th c và ph n o c a s ph c ầ ượ ầ ự ầ ả ủ ố ứ3 2 2i .Tìm a , b .A. 3; 2a b  B. 3; 2 2a b  C. 3; 2a b  D. 3; 2 2a b Câu 7. (Mã 101 2018) S ph c ố ứ3 7i  có ph n o b ng:ầ ả ằA. 7 B. 7 C. 3 D. 3Câu 8. (Mã 123 2017) S ph c nào d i đây là s thu n o.ố ứ ướ ố ầ ảA.  3z i B. 2z C.  2 3z i D. 3z iCâu 9. (Mã 105 2017) Cho s ph c ố ứ 2 3z i . Tìm ph n th c ầ ựa c a ủz ?A. 2a B. 3a C. 2a D. 3aCâu 10. (THPT C mẩ Giàng 2 2019) Cho s ph c ố ứ3 4z i  . Tìm ph n th c và ph n o c a s ph cầ ự ầ ả ủ ố ứz.A. Ph n th c là ầ ự4 và ph n o là ầ ả3i . B. Ph n th c là ầ ự3 và ph n o là ầ ả4 .C. Ph n th c là ầ ự4 và ph n o là ầ ả3 . D. Ph n th c là ầ ự3 và ph n o là ầ ả4i .D ng 1.2 Xác đ nh s ph c liên h p, s ph c đ i, môđun c a s ph cạ ị ố ứ ợ ố ứ ố ủ ố ứCâu 11. (Đề Minh H aọ 2020 L nầ 1) Môđun c a s ph c ủ ố ứ1 2i b ngằA. 5 . B. 3. C. 5. D. 3 .Câu 12. (Đề Tham Kh oả 2020 L nầ 2) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ2z i  làA. 2z i  . B. 2z i  . C. 2z i  . D. 2z i  .Câu 13. (Mã 101 - 2020 L nầ 1) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ3 5z i  là:A. 3 5z i  . B. 3 5z i  . C. 3 5z i  . D. 3 5z i  .Câu 14. (Mã 102 - 2020 L nầ 1) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ2 5 z i làA. 2 5 z i . B. 2 5 z i . C. 2 5 z i . D. 2 5 z i .Câu 15. (Mã 103 - 2020 L nầ 1) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ2 5z i  làA. 2 5z i  . B. 2 5z i  . C. 2 5z i  . D. 2 5z i  .Câu 16. (Mã 104 - 2020 L nầ 1) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ3 5z i  làA. 3 5z i  . B. 3 5z i  . C. 3 5z i  . D. 3 5z i  .Câu 17. (Đề Minh H aọ 2017) Cho s ph c ố ứ3 2z i  . Tìm ph n th c và ph n o c a s ph c ầ ự ầ ả ủ ố ứz :A. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và Ph n o b ng ầ ả ằ2i B. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và Ph n o b ng ầ ả ằ2C. Ph n th c b ngầ ự ằ3 và Ph n o b ng ầ ả ằ2i D. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và Ph n o b ng ầ ả ằ2Câu 18. (Mã 104 2019) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ3 2z i  là.A. 3 2i . B. 3 2i  . C. 2 3i  . D. 3 2i  .Câu 19. (Mã 103 - 2019) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ1 2i là: thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comA. 1 2i  . B. 1 2i . C. 2i  . D. 1 2i  .Câu 20. (Mã 104 2017) Cho s ph c ố ứ2z i  . Tính z .A. 5z B. 5z C. 2z D. 3zCâu 21. (Mã 102 - 2019) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ5 3i làA. 3 5i  . B. 5 3i  . C. 5 3i . D. 5 3i  .Câu 22. (Mã 101 - 2019) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ3 4i làA. 3 4i . B. 4 3i  . C. 3 4i  . D. 3 4i  .Câu 23. (THPT Gia L cộ H iả D ngươ 2019) Cho s ph c ố ứ3 2z i  . Tìm ph n th c và ph n o c a sầ ự ầ ả ủ ốph c ứz .A. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và ph n o b ng ầ ả ằ2 .B. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và ph n o b ng ầ ả ằ2 .C. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và ph n o b ng ầ ả ằ2i .D. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và ph n o b ng ầ ả ằ2 .Câu 24. (Chuyên Hạ Long 2019) S ph c đ i c a ố ứ ố ủ5 7z i  là?A. 5 7z i  . B. 5 7z i   . C. 5 7z i   . D. 5 7z i   .Câu 25. (Chuyên S nơ La 2019) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ1 2z i  làA. 1 2z i  . B. 2z i  . C. 1 2z i  . D. 1 2z i  .Câu 26. (Chuyên Lê H ngồ Phong Nam Đ nhị 2019) S ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ5 6z i  làA. 5 6z i  . B. 5 6z i  . C. 6 5z i  . D. 5 6z i  .Câu 27. (Chuyên Lê Quý Đôn Đi nệ Biên 2019) Cho s ph c ố ứ2 3z i  . S ph c liên h p c a s ph cố ứ ợ ủ ố ứz là:A. 3 2z i  . B. 3 2z i  . C. 2 3z i  . D. 2 3z i  .Câu 28. Cho s ph c ố ứ3 2z i  . Tìm ph n th c và ph n o c a s ph c ầ ự ầ ả ủ ố ứz .A. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và p h n o b ngầ ả ằ 2i . B. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và p h n o b ngầ ả ằ 2 .C. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và p h n o b ngầ ả ằ 2i . D. Ph n th c b ng ầ ự ằ3 và p h n o b nầ ả ằ g 2 .D ng 2. Bi u di n hình h c c b n c a s ph cạ ể ễ ọ ơ ả ủ ố ứCâu 28. (Đề Minh H aọ 2020 L nầ 1) Trên m t ph ng t a đ , đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ọ ộ ể ể ễ ố ứ21 2z i  làđi m nào d i đây?ể ướA. 3 ; 4P . B. 5 ; 4Q . C. 4 ; 3N . D. 4 ; 5M .Câu 29. (Đề Tham Kh oả 2020 L nầ 2) Trên m t ph ng t a đ , đi m bi u di n s ph c ặ ẳ ọ ộ ể ể ễ ố ứ1 2z i  làđi m nào d i đây?ể ướA. 1; 2Q . B. 1; 2P . C. 1; 2N . D. 1; 2M  .Câu 30. (Mã 101 - 2020 L nầ 1) Trên m t ph ng t a đ , bi t ặ ẳ ọ ộ ế3;1M là đi m bi u di n s ph c ể ể ễ ố ứ z.Ph n th c c a ầ ự ủz b ngằ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comA. 1 . B. 3 . C. 1 . D. 3 .Câu 31. (Mã 102 - 2020 L nầ 1) Trên m t ph ng t a đ , bi t ặ ẳ ọ ộ ế1; 3M là đi m bi u di n s ph c ể ể ễ ố ứ z.Ph n th c c a ầ ự ủ z b ngằA. 3 . B. 1 . C. 3 . D. 1 .Câu 32. (Mã 103 - 2020 L nầ 1) Trong m t ph ng t a đ , bi t đi m ặ ẳ ọ ộ ế ể( 2;1)M là đi m bi u di n sể ể ễ ốph c ứ z. Ph n th c c a ầ ự ủ z b ng:ằA. 2 B. 2 C. 1 D. 1Câu 33. (Mã 102 - 2020 L nầ 2) Trên m t ph ng t a đ , đi m nào d i đây là đi m bi u di n s ph cặ ẳ ọ ộ ể ướ ể ể ễ ố ứ1 2z i ?A. 1; 2Q . B. 2 ;1M . C. 2 ;1P . D. 1; 2N .Câu 34. (Mã 103 - 2020 L nầ 2) Trên m t ph ng t a đ , đi m nào d i đây là đi m bi u di n c a sặ ẳ ọ ộ ể ướ ể ể ễ ủ ốph c ứ3 2z i  ?A. 3; 2P . B. 2; 3Q . C. 3; 2N . D. 2; 3M .Câu 35. (Mã 104 - 2020 L nầ 2) Trên m t ph ng t a đ , đi m nào d i đây là đi m bi u di n s ph cặ ẳ ọ ộ ể ướ ể ể ễ ố ứ1 2z i ?A. 1; 2N . B. 2; 1P . C. 2;1Q . D. 1; 2M .Câu 36. (Đề Tham Kh oả 2018) Đi m ểM trong hình v bên là đi m bi u di n s ph cẽ ể ể ễ ố ứA. 1 2z i  B. 1 2z i  C. 2z i  D. 2z i Câu 37. (Đề Tham Kh oả 2019) Đi m nào trong hình v bên là đi m bi u di n c a s ph cể ẽ ể ể ễ ủ ố ứ1 2z i ?A. P B. M C. Q D. NCâu 38. (Mã 110 2017) S ph c nào d i đây có đi m bi u di n trên m t ph ng t a đ là đi m ố ứ ướ ể ể ễ ặ ẳ ọ ộ ểM nhưhình bên? thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comA. 11 2z i  B. 21 2z i  C. 32z i  D. 42z i Câu 39. Đi m ểM trong hình v bên là ẽ đi mể bi u di n c a s ph c ể ễ ủ ố ứ z. Tìm ph n th c và ph n o c aầ ự ầ ả ủs ph c ố ứ z.A. Ph n th c là ầ ự3 và ph n o làầ ả4i B. Ph n th c là ầ ự3 và ph n o là ầ ả4C. Ph n th c làầ ự4 và ph n o là ầ ả3i D. Ph n th c làầ ự4 và ph n o là ầ ả3Câu 40. (THPT Hùng V ngươ Bình Ph cướ 2019) Trong hình v bên, đi m M bi u di n s ph c ẽ ể ể ễ ố ứ z.S ph c ố ứz là:A. 1 2i . B. 2i . C. 1 2i . D. 2i .Câu 41. Đi m nào hình v bên bi u di n s ph c ể ở ẽ ể ễ ố ứ3 2z i  ?A. M . B. N. C. P . D. Q .Câu 42. (THPT Quỳnh L uư 3 Nghệ An 2019) Đi m bi u di n hình h c c a s ph c ể ể ễ ọ ủ ố ứ2 3z i  làđi m nào trong các đi m sau đây?ể ểA. 2 ; 3M . B. 2 ; 3Q  . C. 2 ; 3N . D. 2 ; 3P .Câu 43. (THPT Lê Quý Đôn Đà N ngẵ 2019) S ph c nào d i đây có đi m bi u di n trên m t ph ngố ứ ướ ể ể ễ ặ ẳt a đ là đi m M nh hình v bên?ọ ộ ể ư ẽA. 1 2 .i B. 2.i C. 2.i D. 1 2 .iCâu 44. (Thanh Hóa 2019) Đi m ểM trong hình v bên d i bi u th cho s ph cẽ ướ ể ị ố ứ thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .comA. 3 2 .i B. 2 3 .i C. 2 3 .i  D. 3 2 .iCâu 45. (Chuyên Lam S nơ Thanh Hóa 2019) Đi m ểM trong hình v bên bi u di n s ph c ẽ ể ễ ố ứz . Ch nọk t lu n đúng v s ph c ế ậ ề ố ứz .A. 3 5z i  . B. 3 5z i  . C. 3 5z i  . D. 3 5z i  .Câu 46. (Đề Thi Công B ngằ KHTN -2019) Đi mểM trong hình v là bi u di n hình h c c a s ph cẽ ể ễ ọ ủ ố ứnào d i đây?ướA. 2z i  . B. 2z i  . C. 1 2z i  . D. 1 2z i  .Câu 47. (Sở Bình Ph cướ 2019) S ph c nào sau đây có đi m bi u di n là ố ứ ể ể ễ(1; 2)M ?A. 1 2i  B. 1 2i C. 1 2i D. 2i Câu 48. Trong m t ph ng t a đ ặ ẳ ọ ộOxy , đi m bi u di n c a hai s ph c đ i nhau làể ể ễ ủ ố ứ ốA. hai đi m đ i x ng nhau qua g c t a đ ể ố ứ ố ọ ộO .B. hai đi m đ i x ng nhau qua tr c hoành.ể ố ứ ụC. hai đi m đ i x ng nhau qua tr c tungể ố ứ ụ .D. hai đi m đ i x ng nhau qua đ ng th ng ể ố ứ ườ ẳy x .Câu 49. Đi m nào trong hình v d i đây là đi m bi u di n s ph c liên h p c a s ph c ể ẽ ướ ể ể ễ ố ứ ợ ủ ố ứ3 2z i  ? thuvienhoclieu .com Trang 6 2 -1 Othuvienhoclieu .comA. M . B. N. C. Q . D. P .Câu 50. (THPT Hùng V ngươ Bình Ph cướ 2019) Trong hình v bên, đi m M bi u di n s ph c ẽ ể ể ễ ố ứ z.S ph c ố ứz là:A. 1 2i . B. 2i . C. 1 2i . D. 2i .Câu 51. Trong m t ph ng t a đ ặ ẳ ọ ộOxy , 3 đi m ể, ,A B C l n l t là đi m bi u di n c a ba s ph cầ ượ ể ể ễ ủ ố ứ1 23 7 , 9 5z i z i   và 35 9z i  . Khi đó, tr ng tâm ọG là đi m bi u di n c a s ph c nàoể ể ễ ủ ố ứsau đây?A. 1 9z i  . B. 3 3z i  . C. 73z i  . D. 2 2z i  .D ng 3. Th c hi n các phép tính c ng, tr , nhân, chia c b n c a s ph cạ ự ệ ộ ừ ơ ả ủ ố ứD ng 3.1 Phép tính c ng tr 2 s ph cạ ộ ừ ố ứCâu 52. (Đề Minh H aọ 2020 L nầ 1) Cho hai s ph c ố ứ13z i  và 21 .z i  Ph n o c a s ph cầ ả ủ ố ứ1 2z zb ngằA. 2. B. 2 .i C. 2. D. 2 .iCâu 53. (Đề Tham Kh oả 2020 L nầ 2) Cho hai s ph c ố ứ12z i  và 21 3z i  . Ph n th c c a sầ ự ủ ốph c ứ1 2z z b ngằA. 1 . B. 3 . C. 4 . D. 2 .Câu 54. (Mã 101 - 2020 L nầ 1) Cho hai s ph c ố ứ13 2z i  và 22z i  . S ph c ố ứ1 2z z b ngằA. 5i . B. 5i  . C. 5i . D. 5i  .Câu 55. (Mã 103 - 2020 L nầ 1) Cho hai s ph c ố ứ11 2z i  và 22z i  . S ph c ố ứ1 2z z b ngằA. 3i B. 3i  C. 3i D. 3i  thuvienhoclieu .com Trang 7thuvienhoclieu .comCâu 56. (Mã 104 - 2020 L nầ 1) Cho hai s ph c ố ứ11 3z i  và 23z i  . S ph c ố ứ1 2z z b ng.ằA. 4 2i . B. 4 2i  . C. 4 2i . D. 4 2i  .Câu 57. (Mã 102 - 2020 L nầ 2) Cho hai s ph c ố ứ11 2z i  và 24z i  . S ph c ố ứ1 2z z b ngằA. 3 3i . B. 3 3i  . C. 3 3i  . D. 3 3i .Câu 58. (Mã 103 - 2020 L nầ 2) Cho hai s ph c ố ứ11 3z i  và 23z i  . S ph c ố ứ1 2z z b ngằA. 2 4i  . B. 2 4i . C. 2 4i  . D. 2 4i .Câu 59. (Mã 104 - 2019) Cho hai s ph c ố ứ12 z i và 21 z i . Trên m t ph ng t a đ ặ ẳ ọ ộOxy , đi mểbi u di n c a s ph c ể ễ ủ ố ứ1 22z z có t a đ làọ ộA. 0; 5 . B. 5; 1 . C. 1; 5 . D. 5; 0 .Câu 60. (Mã 104 - 2020 L nầ 2) Cho hai s ph c ố ứ13 2z i  và 22z i  . S ph c ố ứ1 2z z b ngằA. 1 3i  . B. 1 3i  . C. 1 3i . D. 1 3i .Câu 61. (Mã 103 - 2019) Cho hai s ph c ố ứ11z i  và 22z i  . Trên m t ph ng t a đ ặ ẳ ọ ộOxy , đi mểbi u di n s ph c ể ễ ố ứ1 22z z có t a đ làọ ộA. (3; 5) . B. (5; 2) . C. (5; 3) . D. (2; 5) .Câu 62. (Mã 123 2017) Cho 2 s ph c ố ứ 15 7z i và  22 3z i . Tìm s ph c ố ứ 1 2z z z .A.  3 10z i B. 14 C.  7 4z i D.  2 5z iCâu 63. (Đề Minh H aọ 2017) Cho hai s ph c ố ứ11z i  và 22 3z i  . Tính môđun c a s ph củ ố ứ1 2.z zA. 1 25z z  . B. 1 25z z  . C. 1 21z z  . D. 1 213z z  .Câu 64. (Mã 110 2017) Cho hai s ph c ố ứ14 3z i  và 27 3z i  . Tìm s ph c ố ứ1 2z z z  .A. 3 6z i  B. 11z C. 1 10z i  D. 3 6z i Câu 65. (M ã 104 2017) Cho s ph c ố ứ11 2z i  , 23z i  . Tìm đi m bi u di n c a s ph cể ể ễ ủ ố ứ1 2z z z  trên m t ph ng t a đ .ặ ẳ ọ ộA. 2; 5M B. 2; 1P  C. 1; 7Q D. 4; 3NCâu 66. (Mã 104 2017) Tìm s ph c ố ứ z th a mãn ỏ2 3 3 2z i i    .A. 5 5z i  B. 1z i  C. 1 5z i  D. 1z i Câu 67. (Mã 105 2017) Cho hai s ph c ố ứ 11 3z i và  22 5z i . Tìm ph n o ầ ảb c a s ph củ ố ứ 1 2z z z.A. 3b B. 2b C. 2b D. 3bCâu 68. (Chuyen Phan B iộ Châu Nghệ An 2019) Cho hai s ph c ố ứ11z i  và 22 3z i  . Tínhmôđun c a s ph c ủ ố ứ1 2z z . thuvienhoclieu .com Trang 8thuvienhoclieu .comA. 1 21z z  . B. 1 25z z  . C. 1 213z z  . D. 1 25z z  .Câu 69. (Chuyên Lê H ngồ Phong Nam Đ nhị 2019) G i ọ1z ,2z l n l t có đi m bi u di n là ầ ượ ể ể ễM và Ntrên m t ph ng ph c hình bên. Tính ặ ẳ ứ ở1 2z z .A. 2 29 . B. 20 . C. 2 5 . D. 116 .D ng 3.2 Phép tính nhân, chia 2 s ph cạ ố ứCâu 70. (Đề Tham Kh oả 2020 L nầ 2) Cho hai s ph c ố ứ13z i= - và 21z i= - + . Ph n o c a sầ ả ủ ốph c ứ1 2z z b ngằA. 4 . B. 4i . C. 1 . D. i .Câu 71. (Mã 101 - 2020 L nầ 1) C ho hai s ph c ố ứ1 2z i  và w 3i  . Môđun c a s ph c ủ ố ứ.wz b ngằA. 5 2 . B. 26 . C. 26 . D. 50 .Câu 72. (Mã 102 - 2020 L nầ 1) Cho hai s ph c ố ứ2 2z i  và w 2i  . Mô đun c a s ph c ủ ố ứz wA. 40 . B. 8 . C. 2 2 . D. 2 10 .Câu 73. (Mã 103 - 2020 L nầ 1) Cho hai s ph c ố ứ4 2z i  và 1w i  . Môđun c a s ph c ủ ố ứ.z w b ngằA. 2 2. B. 8. C. 2 10. D. 40.Câu 74. (Mã 104 - 2020 L nầ 1) Cho hai s ph c ố ứ1 3z i  và 1w i  . Môđun c a s ph c ủ ố ứ.z w b ngằA. 2 5 . B. 2 2 . C. 20 . D. 8 .Câu 75. (Mã 102 - 2020 L nầ 2) Cho s ph c ố ứ2z i  , s ph c ố ứ2 3i z b ngằA. 1 8i  . B. 7 4i  . C. 7 4i . D. 1 8i .Câu 76. (Mã 103 - 2020 L nầ 2) Cho s ph c ố ứ2 3 z i , s ph c ố ứ1i z b ngằA . 5 i . B . 1 5 i . C. 1 5i . D . 5i .Câu 77. (Mã 104 - 2020 L nầ 2) Cho s ph c ố ứ3 2z i  , s ph c ố ứ1i z b ngằA. 1 5i  B. 5i . C. 1 5i . D. 5i  .Câu 78. (Đề Minh H aọ 2017) Cho s ph c ố ứ2 5 .z i  Tìm s ph c ố ứw iz z A. 3 3w i  . B. 3 7 .w i  . C. 7 7w i  D. 7 3w i  . thuvienhoclieu .com Trang 9thuvienhoclieu .comCâu 79. (Đề Tham Kh oả 2017) Tính m ôđ u n c a s ph c ủ ố ứ z bi t ế4 3 1z i i   .A. 5 2z B. 2z C. 25 2z D. 7 2zCâu 80. (Mã 110 2017) Cho s ph c ố ứ31z i i   . Tìm ph n th c ầ ựa và ph n o ầ ảb c a ủz .A. 1, 0a b  B. 0, 1a b  C. 1, 2a b  D. 2, 1a b Câu 81. (Mã 123 2017) Cho s ph c ố ướ 1 2 .z i Đi m nào d i đây là đi m bi u di n s ph c ể ướ ể ể ễ ố ứw iztrên m t ph ng t a đặ ẳ ọ ộA. 1; 2Q B. 2; 1N C. 2; 1P D. 1; 2MCâu 82. (Đề Tham Kh oả 2017) Trong m t ph ng t a đ , đi m ặ ẳ ọ ộ ểM là đi m bi u di n c a s ph c ể ể ễ ủ ố ứ z.Đi m nào trong hình v là đi m bi u di n c a s ph c ể ẽ ể ể ễ ủ ố ứ2z ?OxyQEPNMA. Đi m ểQ B. Đi m ểE C. Đi m ểP D. Đi m ể NCâu 83. (Mã 101 - 2019) Cho hai s ph c ố ứ11z i  và 21 2z i  . Trên m t ph ng t a đ ặ ẳ ọ ộOxy , đi mểbi u di n s ph c ể ễ ố ứ1 23z z có t a đ là:ọ ộA. 1; 4 . B. 1; 4 . C. 4;1 . D. 4; 1 .Câu 84. (Mã 102 - 2019) Cho hai s ph c ố ứ12z i  và 21 .z i  Trên m t ph ng t a đ ặ ẳ ọ ộ,Oxy đi mểbi u di n s ph c ể ễ ố ứ1 22z z có t a đ làọ ộA. 3; 3 . B. 3; 2 . C. 3; 3 . D. 2; 3 .Câu 85. Tìm s ph c liên h p c a s ph c ố ứ ợ ủ ố ứ3 1 z i i .A. 3 z i . B. 3 z i . C. 3 z i . D. 3 z i .Câu 86. (THPT C mẩ Giàng 2 2019) Cho s ph c ố ứ zth a mãn ỏ1 2 4 3z i i   . Tìm s ph c liên h pố ứ ợz c a ủ z.A. 2 115 5z i  . B. 2 11z i5 5  . C. 2 11z5 5= i . D. 2 11z5 5= i .Câu 87. Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ1 3 5z i i   . Tính môđun c a ủ zA. 17z . B. 16z . C. 17z . D. 4z .Câu 88. (Chuyên Lê Quý Đôn Qu ngả Trị 2019) Cho s ph c ố ứ21 2z i  . Tính mô đun c a s ph củ ố ứ1z. thuvienhoclieu .com Trang 10thuvienhoclieu .comA. 15 . B. 5. C. 125 . D. 15 .Câu 89. (KTNL GV Lý Thái Tổ 2019) Cho s ph c ố ứ21 1 2z i i   . S ph c ố ứz có ph n o là:ầ ảA. 2 . B. 2 . C. 4 . D. 2i .Câu 90. (KTNL GV Thu nậ Thành 2 B cắ Ninh 2019) Cho s ph c ố ứ113z i  . Tìm s ph cố ứw 3i z z .A. 8w3 . B. 8w3i  . C. 10w3 . D. 10w3i  .Câu 91. (THPT Yên Phong Số 1 B cắ Ninh 2019) Cho s ph c ố ứ2z i  . Đi m nào d i đây là bi uể ướ ểdi n c a s ph c ễ ủ ố ứw iz trên m t ph ng to đ ?ặ ẳ ạ ộA. 1; 2 .M  B. 2;1 .P C. 2;1 .N D. 1; 2 .QCâu 92. (Chuyên B cắ Giang 2019) Cho s ph cố ứ1 2z i  . Tìm t ng ph n th c và ph n o c a sổ ầ ự ầ ả ủ ốph c ứ2w z z  .A. 3 B. 5 C. 1 D. 2Câu 93. (Chuyên KHTN 2019) Cho s ố ph c ứ z khác 0 . Kh ng đ nh nào sau đây là ẳ ị sai ?A. zz là s thu n oố ầ ả . B. .z z là s th cố ự . C. z z là s th cố ự . D. z z là s oố ả .Câu 94. (Chuyên Lam S nơ Thanh Hóa 2019) Cho hai s ph c ố ứ11 2z i  và 23 4z i  . S ph cố ứ1 2 1 22 3z z z z  là s ph c nào sau đây?ố ứA. 10i . B. 10i . C. 11 8i . D. 11 10i .Câu 95. (THPT Gia L cộ H iả D ngươ Năm 201 9 ) Tìm t a đ đi m ọ ộ ểM là đi m bi u di n s ph c ể ể ễ ố ứ zbi t ế z th a mãn ph ng trình ỏ ươ1 3 5i z i   .A. 1; 4M . B. 1; 4M  . C. 1; 4M . D. 1; 4M .Câu 96. (Chuyên L ngươ Thế Vinh Đ ngồ Nai 2019) Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ1 3 5 7 .i z i   M nhệđ nào sau đây đúng?ềA. 13 45 5z i  . B. 13 45 5z i  . C. 13 45 5z i  . D. 13 45 5z i  .Câu 97. (Chuyên Lê Quý Đôn Qu ngả Trị 2019) Cho s ph c ố ứ2 3 43 2i izi  . Tìm t a đ đi mọ ộ ểbi u di n c a s ph c ể ễ ủ ố ứz trên m t ph ng ặ ẳOxy .A. 1; 4 . B. 1; 4 . C. 1; 4  . D. 1; 4 .Câu 98. (Chuyên Hạ Long 2019 )Cho 1 22 4 , 3 5z i z i    . Xác đ nh ph n th c c a ị ầ ự ủ21 2.w z zA. 120 . B. 32 . C. 88 . D. 152 . thuvienhoclieu .com Trang 11thuvienhoclieu .comCâu 99. (Chuyên B cắ Giang 2019) Cho s ph c ố ứ z th a mãn ph ng trình ỏ ươ2(3 2 ) (2 ) 4i z i i     .Tìm t a đ đi m ọ ộ ể M bi u di n s ph c ể ễ ố ứ z .A. 1;1M B. 1; 1M  C. 1;1M D. 1; 1MCâu 100. (Chuyên Đ iạ H cọ Vinh 2019) Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ21 3 4 3i z i   . Môđun c a ủ zb ngằA. 54 B. 52 C. 25 D. 45D ng toánạ . Tìm s ph c và các thu c tính c a nó th a đi u ki n K ?ố ứ ộ ủ ỏ ề ệ B c 1ướ . G i s ph c c n tìm là ọ ố ứ ầz x yi  v i ớ,x y . B c 2ướ . Bi n đ i đi u ki n K (th ng liên quan đ n môđun, bi u th c có ch a ế ổ ề ệ ườ ế ể ứ ứ, , , ...z z z ) đ đ a vể ư ềph ng trình ho c h ph ng trình ươ ặ ệ ươ,x y . L u ýưTrong tr ng ph c ườ ứ, cho s ph c ố ứ.z x y i  có ph n th c là x và ph n o là y v i ầ ự ầ ả ớ, x y và21i. Khi đó, ta c n nh :ầ ớ Mônđun c a s ph c ủ ố ứ.z x y i  là 2 2z OM x y    . S ph c liên h p c a ố ứ ợ ủ.z x y i  là .z x y i  (ng c d u o).ượ ấ ả Hai s ph c ố ứ1 1 1.z x y i  và 2 2 2.z x y i  đ c g i là b ng nhau khi và ch khi ượ ọ ằ ỉ1 21 2x xy y (hai s ph c ố ứb ng nhau khi th c ằ ự th c và o ự ả o).ảCâu 1. (Mã 104 2018) Tìm hai s th c ố ựx và y th a mãn ỏ2 3 3 5 4x yi i x i     v i ới là đ n vơ ịo.ảA. 1; 1x y  . B. 1; 1x y  . C. 1; 1x y  . D. 1; 1x y  .Câu 2. (Mã 105 2017) Tìm t t c các s th c ấ ả ố ự,x y sao cho    21 1 2x yi i .A.  2 , 2x y B.  2 , 2x y C.  0, 2x y D.  2 , 2x yCâu 3. (Mã 101 2018) Tìm hai s th c ố ựx và y th a mãn ỏ2 3 1 3 6x yi i x i     v i ới là đ n vơ ịo.ảA. 1; 1x y  B. 1; 3x y  C. 1; 3x y  D. 1; 1x y Câu 4. (Mã 104 - 2019) Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ2 3 16 2i z i z i     . Môđun c a ủz b ngằA. 13 . B. 5 . C. 5. D. 13 .Câu 5. (Mã 103 - 2019) Cho s ố z th a mãnỏ 2 4 8 19i z z i i     . Môđun c a ủ zb ngằA. 13. B. 5 . C. 13 . D. 5.Câu 6. (Mã 102 2018) Tìm hai s th c ố ựx và y th a mãn ỏ3 2 2 2 3x yi i x i     v i ới là đ n vơ ịo.ảA. 2; 2x y  B. 2; 1x y  C. 2; 2x y  D. 2; 1x y  thuvienhoclieu .com Trang 12thuvienhoclieu .comCâu 7. (Đề Tham Kh oả -2019) Tìm các s th c ố ự,a b th a mãn ỏ2 ( ) 1 2a b i i i    v i ới là đ n v o.ơ ị ảA. 0, 1.a b  B. 1, 2.a b  C. 0, 2.a b  D. 1, 1.2a b Câu 8. (Mã 103 2018) Tìm hai s th c ố ựx và y th a mãn ỏ3 4 2 5 2x yi i x i     v i ới là đ n vơ ịo.ảA. 2x ; 4y B. 2x ; 0y C. 2x ; 0y D. 2x ; 4yCâu 9. (Mã 102 - 2019) Cho s ph c ố ứz tho mãn ả()()3 2 3 7 16 .z i i z i- - + = - Môđun c a ủ z b ngằA. 3. B. 5. C. 5. D. 3.Câu 10. (Mã 101 - 2019) Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ3 2 3 10z i i z i     . Môđun c a ủz b ngằA. 3. B. 3 . C. 5 . D. 5.Câu 11. (THPT C mẩ Giàng 2 Năm 2019) Tìm hai s th c ố ựx và y th a mãnỏ2 3 1 3 1 6x yi i i     v i ới là đ n v o.ơ ị ảA. 1x ; 3y . B. 1x ; 3y . C. 1x ; 1y . D. 1x ; 1y .Câu 12. Tìm hai s th c ố ựx và y th a mãn ỏ2 3 3 5 4x yi i x i     v i ới là đ n v o.ơ ị ảA. 1, 1x y  B. 1, 1x y  C. 1, 1x y  D. 1, 1x y Câu 13. (Chuyên S nơ La 2019) Tìm các s th c ố ựx và y th a mãnỏ3 2 2 1 1 5      x y i x y i, 2 v i ới là đ 7 n v ơ ị ả 4 o.A. 3, 22x y  . B. 3 4,2 3x y  . C. 41,3x y  . D. 3 4,2 3x y  .Câu 14. (Chuyên Phan B iộ Châu 2019) Cho s ph c ố ứ,z a bi a b   th a mãnỏ1 2 3 2i z z i   . Tính P a b A. 1P B. 12P C. 12P D. 1PCâu 15. (Chuyên KHTN -2019) Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ2 3 4 3 13 4i z i i     . Môđun c a ủzb ngằA. 2 . B. 4 . C. 2 2 . D. 10 .Câu 16. (HSG B cắ Ninh 2019) Cho s ph c ố ứ,z x yi x y   th a mãn ỏ1 2 3 4i z z i    . Tínhgiá tr c a bi u th c ị ủ ể ứ3 2S x y  .A. 12S B. 11S C. 13S D. 10SCâu 17. (Sở Bình Ph cướ 2019) T ng ph n th c và ph n o c a s ph c ổ ầ ự ầ ả ủ ố ứz tho mãnả1 2iz i z i   b ngằA. 6 B. 2 C. 2 D. 6 thuvienhoclieu .com Trang 13thuvienhoclieu .comCâu 18. (Sở Bình Ph cướ 2019) Cho ,a b và th a mãn ỏ2 1 3a bi i a i    , v i ới là đ n v o.ơ ị ảGiá tr ịa b b ngằA. 4 B. 10 C. 4 D. 10Câu 19. (Chuyen Phan B iộ Châu Nghệ An 2019) Cho s ph c ố ứ ( , )z a bi a b   tho mãnả(1 ) 2 3 2i z z i   . Tính P a b A. 1P . B. 12P . C. 12P . D. 1PCâu 20. (Chuyên Hạ Long -2019) Tìm s ph c ố ứz bi t ế4 5 27 7z z i   .A. 3 7z i  . B. 3 7z i  . C. 3 7z i  . D. 3 7z i  .Câu 21. (THPT Lê Quý Đôn Đà N ngẵ 2019) Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ23 2 2 4i z i i     . Môđun c a s ph c ủ ố ứ1w z z  b ng.ằA. 2 . B. 10 . C. 5. D. 4 .Câu 22. (THPT Lê Quý Đôn Đà N ngẵ 2019) Tìm các s th c ố ự,a b th a mãnỏ2 4 2 2a b a b i a b bi       v i ới là đ n v o.ơ ị ảA. 3, 1a b  . B. 3, 1a b  . C. 3, 1a b  . D. 3, 1a b  .Câu 23. Cho hai s ph c ố ứ11 2z m i   và 12 1z m i   . Có bao nhiêu giá tr th c c a tham s ị ự ủ ốm để1 2. 8 8z z i  là m t s th c.ộ ố ựA. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 .Câu 24. (Chuyên B cắ Giang 2019) Tìm mô đun c a s ph củ ố ứ zbi t ế2 1 1 1 1 2 2z i z i i       .A. 19 B. 23 C. 29 D. 13Câu 25. Tính mô đun c a s ph c ủ ố ứ z th a mãn ỏ1 2 1 4 0z i z i i      v i ới là đ n v o.ơ ị ảA. 6 . B. 5. C. 2 . D. 3.Câu 26. (Chuyên Tr nầ Đ iạ Nghĩa - TPHCM - 2018) Tìm s ph c ố ứ z th a mãn ỏ2 3 1 9z i z i    .A. 2z i  . B. 2z i  . C. 2z i  . D. 2i .BT V N D NGẬ ỤD ng 1. Tìm s ph c th a mãn đi u ki n cho tr cạ ố ứ ỏ ề ệ ướCâu 1. (Đề Tham Kh oả 2017) H i có bao nhiêu s ph c z th a mãn đ ng th i các đi u ki nỏ ố ứ ỏ ồ ờ ề ệ5z i  và 2z là s thu n o?ố ầ ảA. 4 B. 0 C. 2 D. 3Câu 2. (Mã 110 2017) Cho s ph c ố ứ , z a bi a b   tho mãn ả2z i z   . Tính 4S a b  .A. 4S B. 2S C. 2S D. 4S thuvienhoclieu .com Trang 14thuvienhoclieu .comCâu 3. (Đề Tham Kh oả 2018) Cho s ph c ố ứ,z a bi a b   th a mãn ỏ2 1 0z i z i     và1z. Tính P a b  .A. 1P B. 5P C. 3P D. 7PCâu 4. (Mã 110 2017) Có bao nhiêu s ph c ố ứz th a mãn ỏ| 2 | 2 2z i   và 21z là s thu n o?ố ầ ảA. 0 B. 2 C. 4 D. 3Câu 5. (Mã 104 2018) Có bao nhiêu s ph c ố ứz th a mãn ỏ5 2 6    z z i i i z ?A. 1 B. 3 C. 4 D. 2Câu 6. (Mã 103 2018) Có bao nhiêu s ph c th a mãn ố ứ ỏ6 2 7z z i i i z     ?A. 1 B. 4 C. 2 D. 3Câu 7. (Mã 102 2018) Có bao nhiêu s ph c ố ứz th a mãn ỏ3 2 4z z i i i z     ?A. 1 B. 3 C. 2 D. 4Câu 8. (Mã 105 2017) Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ3 5z  và 2 2 2z i z i    . Tính z .A. 17z B. 17z C. 10z D. 10zCâu 9. (Mã105 2017) Có bao nhiêu s ph c ố ứz th a mãn ỏ 3 13z i và 2zz là s thu n o?ố ầ ảA. 0 B. 2 C. Vô số D. 1Câu 10. (THPT Lê Quý Đôn Đà N ngẵ 2019) Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ. 2z z z và 2z ?A. 2 . B. 3 . C. 1 . D. 4 .Câu 11. (Chuyên B cắ Giang 2019) Có bao nhiêu s ph c ố ứz th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ5 5 6z i z i   , bi t ếz có môđun b ng ằ 5?A. 3 B. 4 C. 2 D. 0Câu 12. (Chuyên Nguy nễ Trãi H iả D ngươ 2019) Cho hai s ph c ố ứ1z , 2z th a mãn các đi u ki nỏ ề ệ1 22z z  và 1 22 4z z  . Giá tr c a ị ủ1 22z z b ngằA. 2 6 . B. 6 . C. 3 6 . D. 8 .Câu 13. Cho s ph c ố ứz có ph n th c là s nguyên và ầ ự ốz th a mãn ỏ2 7 3z z i z    . Môđun c a sủ ốph c ứ21w z z   b ngằA. 445w . B. 425w . C. 37w . D. 457wCâu 14. Cho s ph c ố ứz a bi  ,a b tho mãn ả4 2 5 1z i z i i     . Tính giá tr c a bi uị ủ ểth c ứT a b  . thuvienhoclieu .com Trang 15thuvienhoclieu .comA. 2T . B. 3T . C. 1T . D. 1T .Câu 15. Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãn ỏ232 0z i z  .A. 4 B. 3 C. 2 D. 6Câu 16. Có bao nhiêu s ph c ố ứz th a ỏ1 2 3 4z i z i     và 2z iz i là m t s thu n oộ ố ầ ảA. 0 . B. Vô s .ố C. 1 . D. 2 .Câu 17. Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãn ỏ(2 ) 10z i   và . 25z z .A. 2 . B. 3 . C. 1 . D. 4 .Câu 18. (THPT Chuyên Đ iạ H cọ Vinh 2019) Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãnỏ220191 1z z z i z z i     ?A. 4 B. C. 1 D. 3Câu 19. Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãn ỏ2z z z zz    và 2z là s thu n oố ầ ảA. 4 B. 2 C. 3 D. 5Câu 20. Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãn ỏ232 0z i z  .A. 4 B. 3 C. 2 D. 6Câu 21. (Chuyên Lê H ngồ Phong Nam Đ nhị -2019) Cho s ph c ố ứz a bi  ,a b th a mãnỏ3 1z z   và 2z z i  là s th c. Tính ố ựa b .A. 2 . B. 0. C. 2. D. 4.Câu 22. (Chuyên Nguy nễ T tấ Thành Yên Bái 2019) Cho s ph c ố ứz a bi  , a b th a mãnỏ1 3 0z i z i   . Tính 2 3S a b  .A. 6S . B. 6S . C. 5S . D. 5S .Câu 23. Cho ba s ph c ố ứ1 2 3; ;z z z th a mãn ỏ1 2 31 2 302 23z z zz z z     . Tính2 2 21 2 2 3 3 1A z z z z z z     A. 2 23 . B. 2 2 . C. 83 . D. 38 .Câu 24. (THPT Chuyên Hạ Long - L nầ 2 - 2018) Cho s ph c ố ứ,z a bi a b   th a mãnỏ2 5 5z i   và . 82z z . Tính giá tr c a bi u th c ị ủ ể ứP a b  .A. 10. B. 8 . C. 35 . D. 7 .Câu 25. (Đ ngồ Tháp - 2018) Cho M là t p h p các s ph c ậ ợ ố ứz th a ỏ2 2z i iz   . G i ọ1z , 2z là hais ph c thu c t p h p ố ứ ộ ậ ợM sao cho 1 21z z  . Tính giá tr c a bi u th c ị ủ ể ứ1 2P z z  . thuvienhoclieu .com Trang 16thuvienhoclieu .comA. 3P . B. 32P . C. 2P . D. 2P .Câu 26. (Chuyên Quang Trung - 2018) Cho s ph c ố ứz tho mãnả1iz là s th c và ố ự2z m  v iớm. G i ọ0m là m t giá tr c a ộ ị ủm đ có đúng m t s ph c tho mãn bài toán. Khi đó:ể ộ ố ứ ảA. 010;2m    . B. 01;12m    . C. 03; 22m    . D. 031;2m    .Câu 27. (Chuyên Quang Trung - 2018) G i ọS là t p h p các s th c ậ ợ ố ựm sao cho v i m i ớ ỗm S cóđúng m t s ph c th a mãn ộ ố ứ ỏ6z m  và 4zz là s thu n o. Tính t ng c a các ph n t c aố ầ ả ổ ủ ầ ử ủt p ậS .A. 10. B. 0. C. 16. D. 8.Câu 28. (C nầ Thơ - 2018) Cho s ph c ố ứ z th a mãn ỏ4 1 4 3z i z z i     . Môđun c a s ph c ủ ố ứzb ngằA. 2 . B. 1 . C. 16. D. 4 .Câu 29. (Chuyên Lê H ngồ Phong - TPHCM - 2018) Cho s ph c ố ứz a bi , , 0a b a  th aỏ. 12 13 10z z z z z i    . Tính S a b  .A. 17S . B. 5S . C. 7S . D. 17S .Câu 30. (H ngồ Lĩnh - Hà Tĩnh - 2018) Cho s ph c ố ứ0z th a mãn ỏ23 11iz i zzi  . S ph cố ứ133w iz có môđun b ngằA. 26 . B. 26 . C. 3 262 . D. 13 .Câu 31. (Toán H cọ Tu iổ Trẻ - 2018) Cho hai s ph c ố ứ1z , 2z th a mãn ỏ11z , 22z và 1 23z z  .Giá tr c a ị ủ1 2z z làA. 0 . B. 1 . C. 2 . D. m t giá tr khácộ ị .Câu 32. (Chuyên Nguy nễ Thị Minh Khai - Sóc Trăng - 2018) Cho s ph c ố ứ,z a bi a b R   th aỏmãn 7 2 0z i z i     và3.z Tính .P a b A. 5 . B. 12 . C. 7 . D. 52 .Câu 33. (THCS&THPT Nguy nễ Khuy nế - Bình D ngươ - 2018) Cho hai s ph c ố ứ1 2,z z tho mãn:ả12 3z, 23 2z . Hãy tính giá tr bi u th c ị ể ứ2 21 2 1 2.P z z z z   A. 60.P B. 20 3P . C. 30 2P . D. 50P . thuvienhoclieu .com Trang 17thuvienhoclieu .comCâu 34. (H ngồ Lĩnh - Hà Tĩnh - 2018) Cho s ph c ố ứw x yi  , ,x y th a mãn đi u ki nỏ ề ệ24 2w w . Đ t ặ2 28 12P x y   . Kh ng đ nh nào d i đây đúng?ẳ ị ướA. 222P w  . B. 222P w  . C. 24P w  . D. 224P w  .Câu 35. S ph c ố ứ,  z a bi a b th a mãn ỏ8 6 5 1    z i z i i . Tính giá tr bi u th c ị ể ứ P a b .A. 1P . B. 14P . C. 2P . D. 7P .Câu 36. (Chuyên Đ iạ h cọ Vinh 2019) Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãnỏ220191 i i 1z z z z z     ?A. 4 . B. 2 . C. 1 . D. 3 .Câu 37. (Thpt Hàm R ngồ 2019) Cho s ph c ố ứz a bi  , ,a b th a mãn ỏ2 1 0z i z i     và1z. Tính P a b  .A. 3P . B. 1P . C. 5P . D. 7P .Câu 38. (Sở GD Kon Tum - 2019) Có bao nhiêu s ph c ố ứ z th a mãn ỏ2 3 1z i z i     và22 5z z z  ?A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 4 .Câu 39. (Chuyên B cắ Giang 2019) Cho s ph cố ứ  , , 0   z a bi a b a th a mãnỏ. 12 13 10    z z z z z i. Tính  S a b .A. 17S . B. 5S . C. 7S . D. 17S .Câu 40. (SGD Đi nệ Biên - 2019) Cho s ph c ố ứz th a mãn đ ng th i hai đi u ki n: ỏ ồ ờ ề ệ3 4 5z i   và2 22 33z z i   . Module c a s ph c ủ ố ứ2z i  b ngằA. 5. B. 9. C. 25. D. 5.Câu 41. (Nho Quan A - Ninh Bình - 2019) Cho s ph c ố ứz a bi ,a b th a mãnỏ1 3 9z i z i i     và 2z . Tính P a b  .A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 1 .Câu 42. (Chuyên Lê Quý Đôn Qu ngả Trị 2019) Cho s ph c ố ứ1z , 2z th a mãn ỏ13z , 1 23 2z z và 1 26z iz  . Bi t ế2 1z z , tính 2z .A. 3 7 . B. 3 5 . C. 3 2 . D. 3 3 .Câu 43. Tính t ng ph n th c c a t t c các s ph c ổ ầ ự ủ ấ ả ố ứ0z th a mãn ỏ57z i zz       .A. 3 . B. 2 . C. 3 . D. 2 . thuvienhoclieu .com Trang 18thuvienhoclieu .comD ng 2. M t s bài toán liên quan đ n s ph c có lũy th a b c cao, ch a tham sạ ộ ố ế ố ứ ừ ậ ứ ốCâu 44. (Chuyên L ngươ Thế Vinh Đ ngồ Nai 2019) Cho s ph c ố ứ20191z i  . Ph n th c c a ầ ự ủ zb ngằA. 10092 . B. 20192 . C. 20192 . D. 10092 .Câu 45. (THPT Chu Văn An - Hà N iộ - 2018) S ph c ố ứ2 20181 1 ... 1z i i i       có ph n oầ ảb ngằA. 10092 1 . B. 10091 2 . C. 10092 1 . D. 10092 1  .Câu 46. (THCS&THPT Nguy nễ Khuy nế - Bình D ngươ - 2018) G i ọT là t ng ph n th c, ph n oổ ầ ự ầ ảc a s ph c ủ ố ứ2 3 20182 3 ... 2018w i i i i     . Tính giá tr c a ị ủ T.A. 0.T B. 1.T C. 2.T D. 2.TCâu 47. Cho ba s ph c ố ứ1z , 2z , 3z th a mãn h ỏ ệ1 2 31 2 311z z zz z z      . Tính giá tr bi u th cị ể ứ2019 2019 20191 2 3S z z z  .A. 1S . B. 20192S . C. 1S . D. 20192S .Câu 48. Tính 2 3 20192 3 ... 2019S i i i i    A. 1010 1010S i  . B. 1010 1010S i  . C. 2019S i . D. 1010 1010S i  .Câu 49. Cho s ph c ố ứz th a mãn ỏ21 0z z   . Tính giá tr bi u th cị ể ứ2 2 22 20192 20191 1 1...P z z zz z z                     .A. 4038P . B. 2019P . C. 673P . D. 6073P .Câu 50. (THPT Chu Văn An - Hà N iộ - 2018) Khai tri n c a bi u th c ể ủ ể ứ201821x x  đ c vi tượ ếthành 2 40360 1 2 4036...a a x a x a x    . T ng ổ0 2 4 6 4034 4036...S a a a a a a       b ngằA. 10092 . B. 10092 . C. 0 . D. 1 .Câu 51. G i ọS là t p h p các s ph c ậ ợ ố ứz th a mãn đi u ki n ỏ ề ệ4z z . S ph n t c a ố ầ ử ủS làA. 7 . B. 6 . C. 5 . D. 4 .Câu 52. (Mã 104 2017) G i ọS là t p h p t t c các giá tr th c c a tham s ậ ợ ấ ả ị ự ủ ốm đ t n t i duy nh t sể ồ ạ ấ ốph c ứz th a mãn ỏ. 1z z và 3z i m   . Tìm s ph n t c a ố ầ ử ủS .A. 2 . B. 4 . C. 1 . D. 3 .Câu 53. (THPT Ngô Quy nề - Qu ngả Ninh - 2018) Tìm t t c các giá tr th c c a tham s ấ ả ị ự ủ ốm đ sể ốph c ứ22m izm i có ph n th c d ngầ ự ươA. 2m . B. 22mm  . C. 2 2m   . D. 2m  . thuvienhoclieu .com Trang 19thuvienhoclieu .comCâu 54. (Kon Tum - 2019) Cho hai s ph c ố ứ3 4z i  và ' 2z m mi m    th a mãn ỏ'z iz .T ng t t c các giá tr c a ổ ấ ả ị ủm b ngằA. 1 . B. 462 . C. 0 . D. 2.Câu 55. Bi t r ng ế ằ23 3 ( 2)z m m m i     , v i ớm , là m t s th c. Giá tr c a bi u th cộ ố ự ị ủ ể ứ2 3 20191P z z z z      b ngằA. 1. B. 2020 . C. 2019 . D. 0 .Câu 56. (Chuyên Quang Trung - 2018) Cho s ph c ố ứz tho mãnả1iz là s th c và ố ự2z m  v iớm. G i ọ0m là m t giá tr c a ộ ị ủm đ có đúng m t s ph c tho mãn bài toán. Khi đó:ể ộ ố ứ ảA. 010;2m    . B. 01;12m    . C. 03; 22m    . D. 031;2m    .Câu 57. (Chuyên Quang Trung - 2018) G i ọS là t p h p các s th c ậ ợ ố ựm sao cho v i m i ớ ỗm S cóđúng m t s ph c th a mãn ộ ố ứ ỏ6z m  và 4zz là s thu n o. Tính t ng c a các ph n t c aố ầ ả ổ ủ ầ ử ủt p ậS .A. 10. B. 0. C. 16. D. 8. thuvienhoclieu .com Trang 20

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận