Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 mới nhất - Đề 3 (có đáp án chi tiết)

519 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ văn 12#đề thi ngữ văn 12#thptqg ngữ văn

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn Ngữ Văn có lời giải (Đề 3) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 5 trang. 

LÀM VĂN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Câu 2 (5 điểm)

Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

(Trích Tuyên nôn độc lập, Hồ Chí Minh)

Phân tích cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn qua đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét về nghệ thuật viết văn chính luận của Hồ Chí Minh.

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu.ComĐ 3Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN NG VĂNỮI. Đ C HI U (3 đi m)Ọ Ể ểĐ c đo n trích:ọ ạGió và tình yêu th i trên đ t n c tôiổ ấ ướGió r ng cao x c xào lá đừ ạ ổGió mù m t nh ng con đ ng b i đị ữ ườ ụ ỏNh ng dòng sông ào t cánh bu m căngữ ạ ồ(…)D u đêm nay ng n gió mùa hèẫ ọCòn b b n m t vùng g ch ngóiề ộ ộ ạL ch s quay nh ng vòng xoáy gian nanị ử ữĐ t n c tôi nh m t con thuy nấ ướ ư ộ ềL t trên sóng nh ng ng c bu m tr ng xoá.ướ ữ ự ồ ắc chi đ c hoá thành ng n gióƯớ ượ ọĐ đ c ôm tr n v n n c non nàyể ượ ọ ẹ ướĐ th i m nh ng đ nh đèo bu t giáể ổ ấ ữ ỉ ốĐ mát r i nh ng mái nhà n ng l aể ượ ữ ắ ửĐ luôn luôn đ c tr l i v i đ i…ể ượ ở ạ ớ ờ (Trích Gió và tình yêu th i trên đ t n c tôiổ ấ ướ , L u Quang ưVũ, Tinh hoa th Viêtơ , NXB H i nhà văn, 2007, tr 313,317)ộTh c hi n các yêu c u:ự ệ ầCâu 1. Đo n trích trên đ c vi t theo th th nào?ạ ượ ế ể ơCâu 2. Ch ra và nêu hi u qu c a phép đi p đ c s d ng trong đo n th :ỉ ệ ả ủ ệ ượ ử ụ ạ ơc chi đ c hoá thành ng n gióƯớ ượ ọĐ đ c ôm tr n v n n c non nàyể ượ ọ ẹ ướĐ th i m nh ng đ nh đèo bu t giáể ổ ấ ữ ỉ ốĐ mát r i nh ng mái nhà n ng l aể ượ ữ ắ ửĐ luôn luôn đ c tr l i v i đ i…ể ượ ở ạ ớ ờCâu 3. Anh/ch hi u nh th nào v n i dung c a các dòng th : ị ể ư ế ề ộ ủ ơ Đ t n c tôi nhấ ướ ưm t con thuy n/ L t trên sóng nh ng ng c bu m tr ng xoá?ộ ề ướ ữ ự ồ ắCâu 4. Qua đo n trích, anh/ch có c m nh n gì v v đ p c a non sông đ t n c?ạ ị ả ậ ề ẻ ẹ ủ ấ ướII. LÀM VĂN (7 đi m)ểCâu 1 (2 đi m)ể T n i dung đo n trích ph n Đ c hi u, anh/ ch hãy vi t m t đo n văn (kho ngừ ộ ạ ầ ọ ể ị ế ộ ạ ả200 ch ) trình bày suy nghĩ c a b n thân v trách nhi m c a tu i tr đ i v i đ tữ ủ ả ề ệ ủ ổ ẻ ố ớ ấn c.ướCâu 2 (5 đi m)ể H i đ ng bào c n c,ỡ ồ ả ướ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .com“T t c m i ng i đ u sinh ra có quy n bình đ ng. T o hóa cho h nh ngấ ả ọ ườ ề ề ẳ ạ ọ ữquy n không ai có th xâm ph m đ c; trong nh ng quy n y, có quy n đ c s ng,ề ể ạ ượ ữ ề ấ ề ượ ốquy n t do và quy n m u c u h nh phúc”.ề ự ề ư ầ ạL i b t h y trong b n Tuyên ngôn Đ c l p năm 1776 c a n c M . Suy r ngờ ấ ủ ấ ở ả ộ ậ ủ ướ ỹ ộra, câu y có ý nghĩa là: t t c các dân t c trên th gi i đ u sinh ra bình đ ng, dânấ ấ ả ộ ế ớ ề ẳt c nào cũng có quy n s ng, quy n sung s ng và quy n t do.ộ ề ố ề ướ ề ựB n Tuyên ngôn Nhân quy n và Dân quy n c a Cách m ng Pháp năm 1791 cũngả ề ề ủ ạnói: “Ng i ta sinh ra t do và bình đ ng v quy n l i; và ph i luôn luôn đ c t doườ ự ẳ ề ề ợ ả ượ ựvà bình đ ng v quy n l i”ẳ ề ề ợĐó là nh ng l ph i không ai ch i cãi đ c.ữ ẽ ả ố ượ(Trích Tuyên nôn đ c l pộ ậ , H Chí Minh)ồPhân tích c s pháp lí c a b n tuyên ngôn qua đo n trích trên. T đó, nh n xétơ ở ủ ả ạ ừ ậv ngh thu t vi t văn chính lu n c a H Chí Minh.ề ệ ậ ế ậ ủ ồH NG D N CH MƯỚ Ẫ ẤA. H ng d n chungướ ẫ- Giám kh o c n n m v ng yêu c u c a h ng d n ch m đ đánh giá t ngả ầ ắ ữ ầ ủ ướ ẫ ấ ể ổquát bài làm c a thí sinh, tránh cách ch m đ m ý cho đi m.ủ ấ ế ể- Do đ c tr ng c a b môn Ng văn nên giám kh o c n ch đ ng, linh ho tặ ư ủ ộ ữ ả ầ ủ ộ ạtrong vi c v n d ng đáp án và thang đi m; khuy n khích nh ng bài vi t có c m xúc,ệ ậ ụ ể ế ữ ế ảsáng t o.ạ- Vi c chi ti t hóa đi m s c a các ý (n u có) ph i đ m b o không sai l ch v iệ ế ể ố ủ ế ả ả ả ệ ớt ng đi m c a m i ý và đ c th ng nh t trong h i đ ng ch m thi.ổ ể ủ ỗ ượ ố ấ ộ ồ ấ B. H ng d n c thướ ẫ ụ ểPh nầ Câu N i dungộ Đi mểI Đ C HI UỌ Ể 3.01 Đo n trích trên đ c vi t theo th th : t doạ ượ ế ể ơ ự 0.52 Ch ra và nêu hi u qu c a phép đi p đ c s d ng trong đo n ỉ ệ ả ủ ệ ượ ử ụ ạthơ- Phép đi p: đi p t ệ ệ ừ “Đ ”ể- Tác d ng:ụ+ Nh n m nh m c đích s ng c ng hi n c a tác gi .ấ ạ ụ ố ố ế ủ ả+ T o gi ng đi u hào hùng, say mê.ạ ọ ệ 0. 7 50.250.250.253 N i dung c a các dòng th : ộ ủ ơ Đ t n c tôi nh m t con thuy n/ ấ ướ ư ộ ềL t trên sóng nh ng ng c bu m tr ng xoá:ướ ữ ự ồ ắ- Th hi n s c s ng, s c v n d y mãnh li t c a đ t n c.ể ệ ứ ố ứ ươ ậ ệ ủ ấ ướ- B c l ni m t hào c a tác gi .ộ ộ ề ự ủ ả 0.750.50.254- Tr l i đ c c m nh n c a b n thân v v đ p c a non sôngả ờ ượ ả ậ ủ ả ề ẻ ẹ ủđ t n c (ấ ướ v đ p v a th m ng, v a hùng vĩ c a thiên nhiên; vẻ ẹ ừ ơ ộ ừ ủ ẻđ p c a chi u sâu văn hóa, chi u dài l ch s ; v đ p c a s cẹ ủ ề ề ị ử ẻ ẹ ủ ứs ng xôn xao trong hành trình phát tri n …ố ể ). 0.5 thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .com- Di n đ t h p lí, ng n g n, tránh chung chung ho c sáo r ng.ễ ạ ợ ắ ọ ặ ỗII LÀM VĂN 7.01Vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c aế ộ ạ ả ữ ủb n thân v trách nhi m c a tu i tr đ i v i đ t n c.ả ề ệ ủ ổ ẻ ố ớ ấ ướ 2.0 a . Đ m b o c u trúc c a đo n văn ngh lu n xã h i: HS có th ả ả ấ ủ ạ ị ậ ộ ểtrình bày đo n văn theo cách di n d ch, quy n p, t ng phân - h p, ạ ễ ị ạ ổ ợmóc xích ho c song hành.ặ 0.25b . Xác đ nh đúng v n đ ngh lu n: ị ấ ề ị ậ trách nhi m c a tu i tr đ i ệ ủ ổ ẻ ốv i đ t n cớ ấ ướ 0.25c. Tri n khai v n đ ngh lu n: HS l a ch n các thao tác l p lu nể ấ ề ị ậ ự ọ ậ ậphù h p đ tri n khai v n đ c n ngh lu n theo nhi u cách ợ ể ể ấ ề ầ ị ậ ềnh ng c n làm rõ ư ầ trách nhi m c a tu i tr đ i v i đ t n c. Có ệ ủ ổ ẻ ố ớ ấ ướth theo h ng sau:ể ướ- Xác đ nh rõ trách nhi m xây d ng và b o v đ t n c c a tu i ị ệ ự ả ệ ấ ướ ủ ổtr ẻ (tu i tr sôi n i, nhi t huy t, sáng t o, là t ng lai c a đ t ổ ẻ ổ ệ ế ạ ươ ủ ấn c … vì v y tu i tr c n có ý th c v trách nhi m xây d ng vàướ ậ ổ ẻ ầ ứ ề ệ ựb o v đ t n c)ả ệ ấ ướ- Xác đ nh rõ hành đ ng c th : ị ộ ụ ể h c t p, lao đ ng, sáng t o, ọ ậ ộ ạc ng hi n, hy sinh…ố ế 1.0d. Sáng t o: có cách di n đ t m i m , có suy nghĩ riêng sâu s c ạ ễ ạ ớ ẻ ắv v n đ ngh lu n nh ng c n phù h p v i chu n m c đ o ề ấ ề ị ậ ư ầ ợ ớ ẩ ự ạđ c, pháp lu t.ứ ậ 0.25e. Chính t , dùng t , đ t câu: đ m b o chu n chính t , ng pháp, ả ừ ặ ả ả ẩ ả ững nghĩa c a ti ng Vi t.ữ ủ ế ệ 0.252 Phân tích c s pháp lí c a b n tuyên ngôn qua đo n trích .ơ ở ủ ả ạNh n xét v ngh thu t vi t văn chính lu n c a H Chíậ ề ệ ậ ế ậ ủ ồMinh. 5.0a. Đ m b o c u trúc c a m t bài văn ngh lu n: có đ y đ m ả ả ấ ủ ộ ị ậ ầ ủ ởbài, thân bài, k t bài. M bài gi i thi u đ c v n đ ; thân bài ế ở ớ ệ ượ ấ ềtri n khai đ c v n đ ; k t bài k t lu n đ c v n đ .ể ượ ấ ề ế ế ậ ượ ấ ề 0.25b . Xác đ nh đúng v n đ ngh lu n: ị ấ ề ị ậ- Phân tích c s pháp lí c a b n tuyên ngôn qua đo n trích . ơ ở ủ ả ạ- Nh n xét v phong cách văn chính lu n c a H Chí Minh quaậ ề ậ ủ ồb n ả Tuyên ngôn đ c l pộ ậ . 0.5c. Tri n khai v n đ ngh lu n thành các lu n đi mể ấ ề ị ậ ậ ểH c sinh có th tri n khai theo nhi u cách nh ng c n d ng t t ọ ể ể ề ư ầ ụ ốcác thao tác l p lu n, k t h p ch t ch gi a lí l và d n ch ng; ậ ậ ế ợ ặ ẽ ữ ẽ ẫ ứđ m b o các yêu c u sau:ả ả ầGi i thi u ng n g n v tác gi , tác ph m và v n đ ngh ớ ệ ắ ọ ề ả ẩ ấ ề ịlu n ậ Phân tích đo n tríchạ * C s pháp lí và chính nghĩa c a b n TNĐL:ơ ở ủ ả- HCM nêu nguyên lý chung c a b n tuyên ngôn: đó là quy n bìnhủ ả ềđ ng, quy n s ng t do, sung s ng, h nh phúc c a m i cá nhân,ẳ ề ố ự ướ ạ ủ ỗm i dân t c.ỗ ộ 0.52.5 thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .com+ Chân lý đó không ai “ ch i cãi đ c”ố ượ , vì nó đã rành rành ghi l iạtrong b n ả “ Tuyên ngôn đ c l p”ộ ậ năm 1776 c a Mĩ và ủ “Tuyênngôn Dân quy n và Nhân quy n”ề ề năm 1791 c a Pháp. Đây làủnh ng văn ki n l ch s có t m vóc toàn nhân lo i, đã nêu caoữ ệ ị ử ầ ạquy n con ng i.ề ườ=> Kh ng đ nh Nhân quy n và Dân quy n là t t ng l n, làẳ ị ề ề ư ưở ớnguyên lý thiêng liêng cao đ p c a nhân lo i.ẹ ủ ạ- V ngh thu t: cách trích d n dùng đòn ề ệ ậ ẫ “G y ông đ p l ngậ ậ ưông” v a khéo léo, m m m ng, v a c ng c i, kiên quy t. Khéoừ ề ỏ ừ ứ ỏ ếléo, m m m ng b i vì HCM t ra r t trân tr ng nh ng tuyên bề ỏ ở ỏ ấ ọ ữ ốb t h c a t tiên ng i Mĩ, ng i Pháp. C ng c i, kiên quy t vìấ ủ ủ ổ ườ ườ ứ ỏ ếBác mu n ngăn ch n âm m u xâm l c n c ta c a Pháp và Mĩ.ố ặ ư ượ ướ ủN u h c tình đi ng c l i chân lí đã đ c kh ng đ nh trongế ọ ố ượ ạ ượ ẳ ịb n Tuyên ngôn, t c là h đã ph nh n chính t tiên mình, làmả ứ ọ ủ ậ ổv y b n lá c nhân đ o đã t ng là ni m t hào c a cha ông h .ấ ẩ ờ ạ ừ ề ự ủ ọ* Đóng góp, sáng t o c a H Chí Minh:ạ ủ ồ- T nguyên lí chung v quy n con ng i, HCM đã suy r ng raừ ề ề ườ ộv quy n s ng, quy n t do, bình đ ng c a các dân t c trên thề ề ố ề ự ẳ ủ ộ ếgi i.ớ=> Đóng góp quan tr ng vào phong trào gi i phóng dân t c trênọ ả ộth gi i. Nó là phát sung l nh m đ u cho c n bão táp cáchế ớ ệ ở ầ ơm ng, làm s p đ ch nghĩa th c dân, giành đ c l p các n cạ ụ ổ ủ ự ộ ậ ở ướthu c đ a.ộ ị+ Ch trong m t đo n văn ng n, chúng ta đã th y đ c cách l pỉ ộ ạ ắ ấ ượ ậlu n ch t ch , cách dung văn ch ng đ đánh đ ch khéo léo, hi uậ ặ ẽ ươ ể ị ệqu c a HCM. Bên c nh đó, đo n văn còn cho th y ni m t hào,ả ủ ạ ạ ấ ề ựkín đáo c a Bác khi Ng i đ t ba b n tuyên ngôn, ba cu c cáchủ ườ ặ ả ộm ng ngang hang nhau; trong đó cách m ng Vi t Nam đã cùngạ ạ ệm t lúc th c hi n đ c hai nhi m v mà cách m ng Pháp vàộ ự ệ ượ ệ ụ ạcách m ng Mĩ đã làm: đ c l p dân t c và t do dân ch .ạ ộ ậ ộ ự ủ+ Cách m bài r t đ c s c, t công nh n Dân quy n và Nhânở ấ ặ ắ ừ ậ ềquy n là t t ng th i đ i đi đ n kh ng đ nh Đ c l p, T do,ề ư ưở ờ ạ ế ẳ ị ộ ậ ựH nh phúc là khát v ng c a các dân t c. Câu văn: ạ ọ ủ ộ “Đó là nh ngữl ph i không ai ch i cãi đ c”ẽ ả ố ượ là s kh ng đ nh m t cách hùngự ẳ ị ộh n chân lí th i đ i: Đ c l p, T do, H nh phúc, Bình đ ng c aồ ờ ạ ộ ậ ự ạ ẳ ủcon ng i, c a các dân t c c n đ c tôn tr ng và b o v .ườ ủ ộ ầ ượ ọ ả ệ+ Cách đ t v n đ c a Bác cũng r t hay, hùng h n và trang ặ ấ ề ủ ấ ồnghiêm. Ng i không ch nói v i nhân dân Vi t Nam ta, mà còn ườ ỉ ớ ệtuyên b v i th gi i. Trong hoàn c nh l ch s th i b y gi , th ố ớ ế ớ ả ị ử ờ ấ ờ ếchi n th hai v a k t thúc, Ng i trích d n nh v y là đ tranh ế ứ ừ ế ườ ẫ ư ậ ểth s đ ng tình, ng h c a d lu n ti n b th gi i, đ ng th iủ ự ồ ủ ộ ủ ư ậ ế ộ ế ớ ồ ờngăn ch n âm m u tái chi m Đông D ng làm thu c đ a c a ặ ư ế ươ ộ ị ủth c dân Pháp hi u chi n, đ y tham v ng.ự ế ế ầ ọNh n xét v ngh thu t vi t văn chính lu n c a H Chí ậ ề ệ ậ ế ậ ủ ồMinh đ c th hi n trong văn b n.ượ ể ệ ả- L p lu n: ch c ch n, d t khoát, d n ch ng thuy t ph c, kh ngậ ậ ắ ắ ứ ẫ ứ ế ụ ẳ 0.5 thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comđ nh nguyên lí đ c l p – t do không ai có th ch i cãi đ c.ị ộ ậ ự ể ố ượ- Lí l : xu t phát t tình yêu công lý, thái đ tôn tr ng s th t,ẽ ấ ừ ộ ọ ự ậd a vào l ph i đã đ c nhân dân th gi i công nh n và t cácự ẽ ả ượ ế ớ ậ ừcu c đ u tranh chính nghĩa trong l ch s nhân lo i.ộ ấ ị ử ạ- Gi ng văn: đanh thép, hùng h n, giàu tính lu n chi n.ọ ồ ậ ế- Ngôn ng : trong sáng, s c s o, giàu hình nh, cách x ng hô c aữ ắ ả ả ư ủBác t o đ c s g n gũi v i nhân dân c n c trong gi phútạ ượ ự ầ ớ ả ướ ờthiêng liêng c a dân t c.ủ ộ=> B ng lí l s c s o, cách d n d t khéo léo..., H Chí Minh đãằ ẽ ắ ả ẫ ắ ồt o d ng m t c s pháp lí mang tính khách quan, v ng ch c choạ ự ộ ơ ở ữ ắb n Tuyên ngôn đ c l pả ộ ậd. Sáng t o: có cách di n đ t đ c đáo; suy nghĩ, ki n gi i m i mạ ễ ạ ộ ế ả ớ ẻv n i dung ho c ngh thu t c a đo n trích và tác ph m.ề ộ ặ ệ ậ ủ ạ ẩ 0.25e . Chính t , dùng t , đ t câu: đ m b o chu n chính t , t ng , ả ừ ặ ả ả ẩ ả ừ ững pháp.ữ 0.5T NG ĐI MỔ Ể 10L u ý chung:ư1. Đây là đáp án m , thang đi m không quy đ nh chi ti t đ i v i t ng ý nh , ch nêuở ể ị ế ố ớ ừ ỏ ỉm c đi m c a các ph n n i dung l n nh t thi t ph i có.ứ ể ủ ầ ộ ớ ấ ế ả2. Ch cho đi m t i đa theo thang đi m v i nh ng bài vi t đáp ng đ y đ nh ngỉ ể ố ể ớ ữ ế ứ ầ ủ ữyêu c u đã nêu m i câu, đ ng th i ph i đ c tri n khai ch t ch , di n đ t l u loát,ầ ở ỗ ồ ờ ả ượ ể ặ ẽ ễ ạ ưcó c m xúc.ả3. Khuy n khích nh ng bài vi t có sáng t o. Ch p nh n bài vi t không gi ng đáp án,ế ữ ế ạ ấ ậ ế ốcó nh ng ý ngoài đáp án, nh ng ph i có căn c xác đáng và lí l thuy t ph c.ữ ư ả ứ ẽ ế ụ4. Không cho đi m cao đ i v i nh ng bài ch nêu chung chung, sáo r ng.ể ố ớ ữ ỉ ỗ5. C n tr đi m đ i v i nh ng l i v hành văn, ng pháp và chính t .ầ ừ ể ố ớ ữ ỗ ề ữ ả thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận