Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 mới nhất - Đề 19 (có đáp án chi tiết)

359 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ văn 12#đề thi ngữ văn 12#thptqg ngữ văn#đề thi

Mô tả chi tiết

Đề thi thử TN THPT môn Văn 2022 có đáp án (Đề 19) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 5 trang.

I. ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

(1) “Giấc mơ của anh hề

Thấy mình thành triệu phú (…)

Giấc mơ người hát xẩm nhục nhằn

Thức dậy giữa lâu đài rực rỡ

Thằng bé mồ côi lạnh giá

Thấy trong tay chiếc bánh khổng lồ

Trên đá lạnh, người tù

Gặp bầy chim cánh trắng

Kẻ u tối suốt đời cúi mặt

Bỗng thảnh thơi đứng dưới mặt trời.

(2) Giấc mơ đêm cứu vớt cho ngày

Trong hư ảo người sống phần thực nhất

Cái không thể nào tới được

Đã giục con người

Vươn đến những điều đạt tới

Những giấc mơ êm đềm

Những giấc mơ nổi loạn

Như cánh chim vẫy gọi những bàn tay.

(3) Đời sống là bờ

Những giấc mơ là biển

Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa…”

(Trích “Giấc mơ của anh hề” – Lưu Quang Vũ)

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản.

Câu 2. Trong văn bản trên, đời sống và giấc mơ được ví như điều gì?

Câu 3. Anh / chị hiểu như thế nào về nội dung của hai câu thơ:

“Giấc mơ đêm cứu vớt cho ngày

Trong hư ảo người sống phần thực nhất”?

Câu 4. Anh / chị có đồng tình với tác giả khi ông cho rằng:

“Đời sống là bờ

Những giấc mơ là biển

Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa…”?

Lí giải vì sao?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1. (2.0 điểm)

Từ nội dung đoạn thơ ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: giấc mơ vẫy gọi con người.

 

Câu 2. (5.0 điểm)

“Con sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà, tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô.

Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về...”

(Trích Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân, Ngữ Văn 12, Tập 1, tr.191)

Cảm nhận vẻ đẹp của sông Đà qua đoạn văn trên. Từ đó nhận xét những đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả của nhà văn Nguyễn Tuân.

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu.Com Đ 19Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN NG VĂNỮI. Đ C – HI U (3.0 đi m)Ọ Ể ểĐ c đo n th sau và tr l i các câu h i bên d i:ọ ạ ơ ả ờ ỏ ướ(1) “Gi c m c a anh hấ ơ ủ ềTh y mình thành tri u phú (…)ấ ệGi c m ng i hát x m nh c nh nấ ơ ườ ẩ ụ ằTh c d y gi a lâu đài r c rứ ậ ữ ự ỡTh ng bé m côi l nh giáằ ồ ạTh y trong tay chi c bánh kh ng lấ ế ổ ồTrên đá l nh, ng i tùạ ườG p b y chim cánh tr ngặ ầ ắK u t i su t đ i cúi m tẻ ố ố ờ ặB ng th nh th i đ ng d i m t tr i.ỗ ả ơ ứ ướ ặ ờ(2) Gi c m đêm c u v t cho ngàyấ ơ ứ ớTrong h o ng i s ng ph n th c nh tư ả ườ ố ầ ự ấCái không th nào t i đ cể ớ ượĐã gi c con ng iụ ườV n đ n nh ng đi u đ t t iươ ế ữ ề ạ ớNh ng gi c m êm đ mữ ấ ơ ềNh ng gi c m n i lo nữ ấ ơ ổ ạNh cánh chim v y g i nh ng bàn tay.ư ẫ ọ ữ(3) Đ i s ng là bờ ố ờNh ng gi c m là bi nữ ấ ơ ểB không còn n u ch ng có kh i xa…”ờ ế ẳ ơ(Trích “ Gi c m c a anh hấ ơ ủ ề ” – L u Quang Vũ)ưCâu 1 . Xác đ nh th th c a văn b n.ị ể ơ ủ ảCâu 2 . Trong văn b n trên, ả đ i s ngờ ố và gi c mấ ơ đ c ví nh đi u gì?ượ ư ềCâu 3. Anh / ch hi u nh th nào v n i dung c a hai câu th :ị ể ư ế ề ộ ủ ơ“ Gi c m đêm c u v t cho ngàyấ ơ ứ ớTrong h o ng i s ng ph n th c nh t”ư ả ườ ố ầ ự ấ ?Câu 4. Anh / ch có đ ng tình v i tác gi khi ông cho r ng:ị ồ ớ ả ằ“ Đ i s ng là bờ ố ờNh ng gi c m là bi nữ ấ ơ ểB không còn n u ch ng có kh i xa…ờ ế ẳ ơ ”?Lí gi i vì sao?ảII. LÀM VĂN (7.0 đi m)ểCâu 1. ( 2.0 đi mể )T n i dung đo n th ph n Đ c hi u, hãy vi t 01 đo n văn ng n (kho ngừ ộ ạ ơ ở ầ ọ ể ế ạ ắ ả200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh/ch v v n đ : gi c m v y g i con ng i.ữ ủ ị ề ấ ề ấ ơ ẫ ọ ườCâu 2. ( 5.0 đi mể ) “Con sông Đà tuôn dài tuôn dài nh m t áng tóc tr tình, đ u tóc chân tóc nư ộ ữ ầ ẩhi n trong mây tr i Tây B c bung n hoa ban hoa g o tháng hai và cu n cu n mù khóiệ ờ ắ ở ạ ồ ộnúi Mèo đ t n ng xuân. Tôi đã nhìn say s a làn mây mùa xuân bay trên sông Đà, tôiố ươ ưđã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xu ng dòng n c sông Đà. Mùa xuân dòngố ướxanh ng c bích, ch n c sông Đà không xanh màu xanh canh h n c a sông Gâm,ọ ứ ướ ế ủ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comsông Lô. Mùa thu n c sông Đà l l chín đ nh da m t m t ng i b m đi vì r uướ ừ ừ ỏ ư ặ ộ ườ ầ ượb a, l l cái màu đ gi n d m t ng i b t mãn b c b i gì m i đ thu v ...”ữ ừ ừ ỏ ậ ữ ở ộ ườ ấ ự ộ ỗ ộ ề (Trích Ng i lái đò Sông Đàườ - Nguy n Tuân, Ng Văn 12, T p 1, tr.191)ễ ữ ậ C m nh n v đ p c a sông Đà qua đo n văn trên. T đó nh n xét nh ng đ c s cả ậ ẻ ẹ ủ ạ ừ ậ ữ ặ ắtrong ngh thu t miêu t c a nhà văn Nguy n Tuân.ệ ậ ả ủ ễG I Ý ĐÁP ÁNỢPhần Câu N i dungộ Đi mểI Đ c hi u (3.0 đi m)ọ ể ể1 Th th : T doể ơ ự 0.5đ2 Đ i s ng đ c ví nh bờ ố ượ ư ờNh ng gi c m đ c xem nh bi nữ ấ ơ ượ ư ể 0.5đ3 Hai câu th :ơ“ Gi c m đêm c u v t cho ngàyấ ơ ứ ớTrong h o ng i s ng ph n th c nh tư ả ườ ố ầ ự ấ ” có th hi u là:ể ể- Nh ng gi c m t i đ p vào ban đêm chính là “li u thu cữ ấ ơ ươ ẹ ề ốan th n”, giúp chúng ta gi i t a căng th ng, t m th i quên điầ ả ỏ ẳ ạ ờnh ng khó khăn, m t m i trong cu c s ng th c ban ngày.ữ ệ ỏ ộ ố ự- Nh ng đi u đ n v i ta trong gi c m chính là cái khátữ ề ế ớ ấ ơv ng th m kín nh ng chân th c nh t: đó là nh ng đi u ámọ ầ ư ự ấ ữ ềnh ta nh t, khi n ta khát khao mu n đ t đ c nh t.ả ấ ế ố ạ ượ ấ 1.0đ4 Thí sinh t do bày t quan đi m, mi n là có lý gi i phù h pự ỏ ể ễ ả ợthì đ u đ t đi m. G i ý:ề ạ ể ợ- Đ ng tìnhồ- Lý gi i:ả+ B luôn là cái nh bé, trong khi bi n luôn là cái r ng l n,ờ ỏ ể ộ ớbao la. Cũng nh v y, đ i s ng luôn là cái h n h p, nghèoư ậ ờ ố ạ ẹnàn; trong khi đó gi c m luôn m ra m t th gi i vô cùngấ ơ ở ộ ế ớr ng l n và phong phú.ộ ớ+ N u không có bi n, b s không còn lí do đ t n t i. Cũngế ể ờ ẽ ể ồ ạnh v y, n u không có nh ng gi c m , nh ng khát v ng đư ậ ế ữ ấ ơ ữ ọ ểh ng v nh ng đi u t t đ p; cu c đ i s tr nên vô v ,ướ ề ữ ề ố ẹ ộ ờ ẽ ở ịm t h t ý nghĩa.ấ ế 1.0đII Làm văn (7.0 đi m)ể1 T n i dung đo n trích ph n Đ c hi u, hãy vi t 01 đo nừ ộ ạ ở ầ ọ ể ế ạvăn (kho ng 200 ch ) ả ữ trình bày suy nghĩ c a anh/ch v v nủ ị ề ấđ : gi c m v y g i con ng i.ề ấ ơ ẫ ọ ườ 2.0đa. Đ m b o yêu c u v hình th c đo n văn:ả ả ầ ề ứ ạThí sinh có th trình bày đo n văn theo cách di n d ch, quyể ạ ễ ịn p, t ng – phân – h p, móc xích ho c song hành.ạ ổ ợ ặ 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ c n ngh lu n:ị ấ ề ầ ị ậ gi c m v y g iấ ơ ẫ ọcon ng i.ườ 0.25c. Tri n khai v n đ c n ngh lu n: ể ấ ề ầ ị ậ Thí sinh có th v n d ng các thao tác l p lu n khác nhau để ậ ụ ậ ậ ểtri n khai v n đ c n ngh lu n, tuy nhiên ph i đúng tr ngể ấ ề ầ ị ậ ả ọtâm mà đ bài yêu c u. Có th tham kh o h ng sau:ề ầ ể ả ướGi i thíchả :- Gi c m đây có th hi u là khát v ng v nấ ơ ở ể ể ọ ươ 1.0 thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comt i nh ng đi u t t đ p, đ làm cho cu c s ng tr nên h nhớ ữ ề ố ẹ ể ộ ố ở ạphúc h n. “Gi c m v y g i con ng i” mu n nói v ýơ ấ ơ ẫ ọ ườ ố ềnghĩa c a gi c m trong vi c thúc đ y con ng i ti n vủ ấ ơ ệ ẩ ườ ế ềphía tr c.ướBình lu nậ : - Gi c m v nên m t vi n c nh t i đ p, t đóấ ơ ẽ ộ ễ ả ươ ẹ ừt o ra đ ng l c, ni m c m h ng đ giúp chúng ta ti n vạ ộ ự ề ả ứ ể ế ềphía tr c.ướ- Gi c m giúp chúng ta có đ s c m nh đ đ i m t vàấ ơ ủ ứ ạ ể ố ặv t qua nh ng khó khăn.ượ ữ- Gi c m giúp chúng ta b t b n tâm b i nh ng vi c vô b ;ấ ơ ớ ậ ở ữ ệ ổtránh xa nh ng cám d x u xa đ t p trung vào nh ng vi cữ ỗ ấ ể ậ ữ ệcó ích.- Gi c m giúp chúng ta có cái nhìn tích c c, l c quan h nấ ơ ự ạ ơv cu c s ng.ề ộ ốLiên h , m r ngệ ở ộ : - Phê phán nh ng ng i đ m chìm trongữ ườ ắgi c m , o t ng cu c s ng th c t .ấ ơ ả ưở ộ ố ự ếd. Sáng t o: có cách di n đ t sáng t o, suy nghĩ m i m vạ ễ ạ ạ ớ ẻ ềv n đ c n ngh lu n.ấ ề ầ ị ậ 0.25 đe. Chính t , dùng t , đ t câu: đ m b o quy t c chính t ,ả ừ ặ ả ả ắ ảdùng t , đ t câu.ừ ặ 0.25 đ2 “Con sông Đà tuôn dài tuôn dài … m i đ thu v ...”ỗ ộ ề(Trích Ng i lái đò Sông Đàườ - Nguy n Tuân, Ng Văn 12,ễ ữT p 1, tr.191)ậ C m nh n v đ p c a sông Đà qua đo n văn trên. Tả ậ ẻ ẹ ủ ạ ừđó nh n xét nh ng đ c s c trong ngh thu t miêu t c a nhàậ ữ ặ ắ ệ ậ ả ủvăn Nguy n Tuân.ễ 5.0a. Đ m b o c u trúc c a m t bài văn ngh lu nả ả ấ ủ ộ ị ậ Trình bày đ y đ các ph n M bài, Thân bài, K t bài.ầ ủ ầ ở ếPh n M bài bi t d n d t h p lý và nêu đ c v n đ ; ph nầ ở ế ẫ ắ ợ ượ ấ ề ầThân bài bi t t ch c thành nhi u đo n văn liên k t ch t chế ổ ứ ề ạ ế ặ ẽv i nhau cùng làm sáng t v n đ ; ph n Kớ ỏ ấ ề ầ t bài khái quátếđ c v n đ , ượ ấ ề th hi n đ c c m xúc cá nhân.ể ệ ượ ả 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ ngh lu n:ị ấ ề ị ậ v đ p tr tình c a sôngẻ ẹ ữ ủĐà qua đo n trích; nh ng đ c s c trong ngh thu t miêu tạ ữ ặ ắ ệ ậ ảc a nhà văn Nguy n Tuân.ủ ễ 0.25c. Tri n khai h p lí n i dung bài văn: v n d ng t t các thaoể ợ ộ ậ ụ ốtác l p lu n, k t h p ch t ch v i d n ch ng. ậ ậ ế ợ ặ ẽ ớ ẫ ứ H c sinhọ cóth tri n khai bài bi t theo nhi u cách khác nhau, đ m b oể ể ế ề ả ảnh ng n i dung chính sau:ữ ộ 4.0* Gi i thi u ng n g n tác gi , tác ph m, v n đ nghớ ệ ắ ọ ả ẩ ấ ề ịlu n. ậ* C m nh n ả ậ v đ p tr tình c a sông Đàẻ ẹ ữ ủ qua đo n trích:ạTác gi đã phát huy cao đ trí t ng t ng phong phú cùngả ộ ưở ượv i nh ng liên t ng b t ng mà thú v đ tái hi n hình nhớ ữ ưở ấ ờ ị ể ệ ảSông Đà:- T trên cao nhìn xu ng, dòng ch y u n l n c a conừ ố ả ố ượ ủsông nh mái tóc c a ng i thi u n “ư ủ ườ ế ữ con sông Đà tuôn dài 0.52.0 thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comtuôn dài nh m t áng tóc tr tình, đ u tóc chân tóc n hi nư ộ ữ ầ ẩ ệtrong mây tr i Tây B c bung n hoa ban hoa g o tháng haiờ ắ ở ạvà cu n cu n mù khói núi Mèo đ t n ng xuânồ ộ ố ươ ”. + V a m i đây thôi sông Đà còn là n i h i t c aừ ớ ơ ộ ụ ủnh ng d d n, hung b o; v y mà trong ch c lát sóng n cữ ữ ằ ạ ậ ố ướđã xèo xèo tan trong trí nh đ hi n hình tr c m t ng iớ ể ệ ướ ắ ườđ c trong m t dáng v hoàn toàn khác l .ọ ộ ẻ ạ+ Mái tóc tuôn tài tuôn dài t ng ch ng nh b t t n,ưở ừ ư ấ ậnó tr p trùng n hi n gi a mây tr i Tây B c, nó b ng b nhậ ẩ ệ ữ ờ ắ ồ ều n l n quanh co th t tha duyên dáng… Mái tóc y nhố ượ ướ ấ ưđang ôm l y dáng hình thanh tân tr trung g i c m đ y s cấ ẻ ợ ả ầ ứs ng c a ng i thi u n Tây B c.ố ủ ườ ế ữ ắ + Màu tr ng tinh khi t c a hoa ban, màu đ r c rắ ế ủ ỏ ự ỡc a hoa g o đi m vào su i tóc y khi n nó thêm ph n ki uủ ạ ể ố ấ ế ầ ềdi m làm say lòng ng i. Tác gi dùng l i đ o tr t t câuễ ườ ả ố ả ậ ự“ bung n hoa ban hoa g o tháng haiở ạ ” đ nh n m nh thêmể ấ ạs c s ng tràn căng c a thiên nhiên Tây B c vào th i đi mứ ố ủ ắ ờ ểgi a mùa xuân, tô đi m thêm cho v đ p c a su i tóc Sôngữ ể ẻ ẹ ủ ốĐà.+ Hình nh “ả cu n cu n mù khói núi Mèo đ t n ngồ ộ ố ươxuân ” đã t o nên cái s ng khói h o nh n gi u điạ ươ ư ả ư ẩ ấg ng m t đ p bí n c a ng i thi u n càng làm tăngươ ặ ẹ ẩ ủ ườ ế ữthêm s c h p d n…ứ ấ ẫ- Nhìn ng m sông Đà t nhi u th i gian khác nhau, tácắ ừ ề ờgi đã phát hi n ra nh ng s c màu t i đ p và đa d ng c aả ệ ữ ắ ươ ẹ ạ ủdòng sông. Màu n c bi n đ i theo mùa, m i mùa có v đ pướ ế ổ ỗ ẻ ẹriêng trong cách so sánh r t c th :ấ ụ ể+ Mùa xuân, n c sông Đà xanh màu “ướ xanh ng cọbích ”, t i sáng, trong tr o, l p lánh, khác v i màu xanhươ ẻ ấ ớcanh h n c a n c sông Gâm, sông Lô.ế ủ ướ+ Mùa thu, n c sông Đà l i “ướ ạ l l chín đừ ừ ỏ ”, nh daưm t m t ng i b m đi vì r u b a, nh màu đ gi n d ặ ộ ườ ầ ượ ữ ư ỏ ậ ữ ởm t ng i b t mãn, b c b i. D ng nh nhà văn khôngộ ườ ấ ự ộ ườ ưph i đang miêu t m t dòng sông mà miêu t di n m o m tả ả ộ ả ệ ạ ộcon ng i trong s bi n thiên c a cu c đ i.ườ ự ế ủ ộ ờ s c n c tuy bi n o linh ho t theo mùa, nh ng đ u làắ ướ ế ả ạ ư ềth màu s c g i c m, đ y n t ng.ứ ắ ợ ả ầ ấ ượ sông Đà mang g ng m t, dáng vóc và nhan s c c a m tươ ặ ắ ủ ộmĩ nhân, có s c g i c m, cu n hút đ n vô cùng.ứ ợ ả ố ế* N h n xét nh ng đ c s c trong ngh thu t miêu t c aậ ữ ặ ắ ệ ậ ả ủnhà văn Nguy n Tuânễ- Đo n trích đã cho th y công phu lao đ ng ngh thu tạ ấ ộ ệ ậnghiêm túc, khó nh c c a nhà văn. Nguy n Tuân đã ph iọ ủ ễ ả 1.0 thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comdành nhi u tâm huy t và công s c đ làm hi n lên nh ng về ế ứ ể ệ ữ ẻđ p và s c thái khác nhau c a thiên nhiên Tây B c.ẹ ắ ủ ắ- Nhà văn đã huy đ ng t i đa các giác quan th giác, xúcộ ố ịgiác, thính giác và v n d ng tri th c c a nhi u lĩnh v c đậ ụ ứ ủ ề ự ểtái hi n hình nh sông Đà gây n t ng m nh m v i ng iệ ả ấ ượ ạ ẽ ớ ườđ cọ- Nhà văn cũng đã th hi n tài năng điêu luy n c a m tể ệ ệ ủ ộng i ngh sĩ ngôn t trong vi c tái t o nh ng kì công c aườ ệ ừ ệ ạ ữ ủt o hóa.ạ*Đánh giá chung - Nhân v t Sông Đà d i ngòi bút sáng t o c a nhà vănậ ướ ạ ủl p lánh hai nét tính cách: hung b o và tr tình. Lúc hungấ ạ ữb o, con sông “mang di n m o và tâm đ a c a m t th kạ ệ ạ ị ủ ộ ứ ẻthù s m t” c a con ng i. Lúc tr tình, dòng ch y y l iố ộ ủ ườ ữ ả ấ ạtràn đ y, sóng sánh ch t th , là m t công trình ngh thu tầ ấ ơ ộ ệ ậtuy t v i c a t o hóa, tr m t “mĩ nhân” đ y g i c m vàệ ờ ủ ạ ở ộ ầ ợ ảh p d n. Qua đây tác gi cũng kín đáo th hi n tình c m yêuấ ẫ ả ể ệ ản c tha thi t và ni m say mê, t hào v i thiên nhiên c aướ ế ề ự ớ ủquê h ng x s mình.ươ ứ ở 0.5d. Chính t : Đ m b o nh ng quy t c v chính t , dùng ả ả ả ữ ắ ề ảt , đ t câu.ừ ặ 0.25e. Sáng t o, cách di n đ t đ c đáo, có suy nghĩ riêng v ạ ễ ạ ộ ềv n đ ngh lu n.ấ ề ị ậ 0.25 thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận