Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 mới nhất - Đề 11 (có đáp án chi tiết)

289 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đề thi ngữ văn 12#ngữ văn 12#thptqg ngữ văn

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Văn 2022 có đáp án (Đề 11) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 5 trang.

I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu sau:

Tiếng Việt mình sâu sắc. Nhân là con người. Nhân cũng là hạt. Nhân cũng là lòng yêu thương người khác. Nhìn những anh chị bại liệt cũng trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin giúp đời. Biết những người khiếm thị cũng làm được nghề sửa chữa điện tử, để có ích và giúp người. Lòng tự hứa không thể là hạt lép. Chẳng có lý do gì để không là hạt giống tốt cho mùa sau.

Từ đó ta có bài học về nết tốt của hạt: Kiên trì, nhẫn nại, và lòng dũng cảm. Cũng như ta học về việc sống hết mình của hạt thóc: sớm cho mùa vàng, dám chịu xay giã giần sàng. Gạo nuôi người, cám bã nuôi heo, rơm tặng người bạn trâu. Và đến cọng rơm thừa cũng bện thành con cúi giữ lửa suốt đêm trường. Và sưởi ấm cánh đồng mùa đông gió bấc.

Mỗi khi ta cằn cỗi, hãy nhớ ta là hạt. Ta lại nghĩ về khoảng xanh ngoài ban công, cũng như bạn thấy những mầm cây đội lên từ khối bê tông đường nhựa. Để không cho những khiếm khuyết tự bào mòn hay những nỗi buồn tự hủy.

(Đoàn Công Lê Huy, Gửi em mây trắng, NXB Kim Đồng, 016)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản.

Câu : Dựa vào bài viết, hãy cho biết hạt thóc đã sống hết mình như thế nào?

Câu 3: Nêu nội dung của văn bản.

Câu 4: Nêu thông điệp rút ra từ văn bản.

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Từ văn bản trên, hãy viết đoạn văn (khoảng 00 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về những việc cần làm “để không cho những khiếm khuyết tự bào mòn hay những nỗi buồn tự hủy”.

Câu . (5,0 điểm)

Cho đoạn thơ:

“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng

Họ truyền lửa cho mỗi nhà từ hòn than qua con cúi

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân

Họ đắp đập be bờ cho người sau trông cây hái trái

Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm

Có nội thù thì vùng lên đánh bại

Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân

Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại

Dạy anh biết “yêu em từ thuở trong nôi”

Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội

Biết trồng tre đợi ngày thành gậy

Đi trả thù mà không sợ dài lâu”

(Trích Đất nước (Mặt đường khát vọng), Nguyễn Khoa Điềm, SGK Ngữ văn 12, tập một, 013, trang 121, 122)

Anh/ Chị hãy phân tích hình tượng Đất Nước qua đoạn thơ trên. Từ đó, làm rõ tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về Đất Nước.

-----------------Hết-----------------

 

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu.Com Đ 11Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN NG VĂNỮI. Đ C – HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ểĐ c văn b n sau và th c hi n các yêu c u sau:ọ ả ự ệ ầTi ng Vi t mình sâu s c. Nhân là con ng i. Nhân cũng là h t. Nhân cũng làế ệ ắ ườ ạlòng yêu th ng ng i khác. Nhìn nh ng anh ch b i li t cũng tr thành hi p sĩ côngươ ườ ữ ị ạ ệ ở ệngh thông tin giúp đ i. Bi t nh ng ng i khi m th cũng làm đ c ngh s a ch aệ ờ ế ữ ườ ế ị ượ ề ử ữđi n t , đ có ích và giúp ng i. Lòng t h a không th là h t lép. Ch ng có lý do gìệ ử ể ườ ự ứ ể ạ ẳđ không là h t gi ng t t cho mùa sau.ể ạ ố ốT đó ta có bài h c v n t t t c a h t: Kiên trì, nh n n i, và lòng dũng c m.ừ ọ ề ế ố ủ ạ ẫ ạ ảCũng nh ta h c v vi c s ng h t mình c a h t thóc: s m cho mùa vàng, dám ch u xayư ọ ề ệ ố ế ủ ạ ớ ịgiã gi n sàng. G o nuôi ng i, cám bã nuôi heo, r m t ng ng i b n trâu. Và đ nầ ạ ườ ơ ặ ườ ạ ếc ng r m th a cũng b n thành con cúi gi l a su t đêm tr ng. Và s i m cánhọ ơ ừ ệ ữ ử ố ườ ưở ấđ ng mùa đông gió b c.ồ ấM i khi ta c n c i, hãy nh ta là h t. Ta l i nghĩ v kho ng xanh ngoài banỗ ằ ỗ ớ ạ ạ ề ảcông, cũng nh b n th y nh ng m m cây đ i lên t kh i bê tông đ ng nh a. Đư ạ ấ ữ ầ ộ ừ ố ườ ự ểkhông cho nh ng khi m khuy t t bào mòn hay nh ng n i bu n t h y.ữ ế ế ự ữ ỗ ồ ự ủ (Đoàn Công Lê Huy, G i em mây tr ngử ắ , NXB Kim Đ ng, 016)ồCâu 1: Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính trong văn b n.ị ươ ứ ể ạ ảCâu : D a vào bài vi t, hãy cho bi t h t thóc đã s ng h t mình nh th nào?ự ế ế ạ ố ế ư ếCâu 3: Nêu n i dung c a văn b n.ộ ủ ảCâu 4: Nêu thông đi p rút ra t văn b n.ệ ừ ảII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểCâu 1. ( 2,0 đi mể )T văn b n trên, hãy vi t đo n văn (kho ng 00 ch ) trình bày suy nghĩ c aừ ả ế ạ ả ữ ủanh/ch v nh ng vi c c n làm “đ không cho nh ng khi m khuy t t bào mòn hayị ề ữ ệ ầ ể ữ ế ế ựnh ng n i bu n t h y”.ữ ỗ ồ ự ủCâu . ( 5,0 đi mể )Cho đo n th :ạ ơ “H gi và truy n cho ta h t lúa ta tr ngọ ữ ề ạ ồH truy n l a cho m i nhà t hòn than quaọ ề ử ỗ ừ con cúiH truy n gi ng đi u mình cho con t p nóiọ ề ọ ệ ậ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comH gánh theo tên xã, tên làng trong m i chuy n di dânọ ỗ ếH đ p đ p be b cho ng i sau trông cây hái tráiọ ắ ậ ờ ườCó ngo i xâm thì ch ng ngo i xâmạ ố ạCó n i thù thì vùng lên đánh b iộ ạĐ Đ t N c này là Đ t N c Nhân dânể ấ ướ ấ ướĐ t N c c a Nhân dân, Đ t N c c a ca dao th n tho iấ ướ ủ ấ ướ ủ ầ ạD y anh bi t “yêu em t thu trong nôi”ạ ế ừ ởBi t quýế công c m vàngầ nh ng ngày l n l iữ ặ ộBi t tr ng tre đ i ngày thành g yế ồ ợ ậĐi tr thù mà không s dài lâu”ả ợ(Trích Đ t n c (M t đ ng khát v ng),ấ ướ ặ ườ ọ Nguy n Khoa Đi m, SGK Ng văn 12, t pễ ề ữ ậm t, 013, trang 121, 122)ộAnh/ Ch hãy phân tích hình t ng Đ t N c qua đo n th trên. T đó, làm rõị ượ ấ ướ ạ ơ ừt t ng m i m c a Nguy n Khoa Đi m v Đ t N c.ư ưở ớ ẻ ủ ễ ề ề ấ ướ-----------------H t-----------------ếH NG D N CH MƯỚ Ẫ ẤMÔN NG VĂN 12Ữ(B n h ng d n ch m g m 03 trang)ả ướ ẫ ấ ồA. H ng d n chungướ ẫ- Giám kh o c n n m v ng yêu c u c a h ng d n ch m đ đánh giá t ngả ầ ắ ữ ầ ủ ướ ẫ ấ ể ổquát bài làm c a thí sinh, tránh cách ch m đ m ý cho đi m.ủ ấ ế ể thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .com- Do đ c tr ng c a b môn Ng văn nên giám kh o c n ch đ ng, linh ho tặ ư ủ ộ ữ ả ầ ủ ộ ạtrong vi c đánh giá bài làm c a h c sinh theo h ng d n ch m; khuy n khích nh ngệ ủ ọ ướ ẫ ấ ế ữbài vi t có c m xúc, sáng t o.ế ả ạ- Vi c chi ti t hóa đi m s c a các ý (n u có) ph i đ m b o không sai l ch v iệ ế ể ố ủ ế ả ả ả ệ ớt ng đi m c a m i ý và đ c th ng nh t trong T b môn c a tr ng.ổ ể ủ ỗ ượ ố ấ ổ ộ ủ ườ- Sau khi c ng đi m toàn bài, làm tròn đ n m t ch s th p phân (l 0.25 làmộ ể ế ộ ữ ố ậ ẻtròn thành 0.3; l 0.75 làm tròn thành 0.8 đi m).ẻ ể B. Đ và h ng d n ch m c thề ướ ẫ ấ ụ ểPhần N i dungộ Đi mểI Đ C- HI U ( 3.0 đi m)Ọ Ể ể1 Ph ng th c bi u đ t chính: Ngh lu nươ ứ ể ạ ị ậ 0.52 Theo bài vi t, ế h t thóc đã s ng h t mình v i nh ng vi c sau: s mạ ố ế ớ ữ ệ ớcho mùa vàng, dám ch u xay giã gi n sàng. G o nuôi ng i, cám ị ầ ạ ườbã nuôi heo, r m t ng ng i b n trâu. Và đ n c ng r m th a ơ ặ ườ ạ ế ọ ơ ừcũng b n thành con cúi gi l a su t đêm tr ng. Và s i m ệ ữ ử ố ườ ưở ấcánh đ ng mùa đông gió b c.ồ ấ 0.753 N i dung c a văn b n:ộ ủ ả- Qua văn b n, tác gi trình bày quan đi m v n t t t c a h t vàả ả ể ề ế ố ủ ạvi c s ng h t mình c a h t thóc nh là nh ng bài h c sâu s c vệ ố ế ủ ạ ư ữ ọ ắ ềtính kiên trì, nh n n i, dũng c m và giàu lòng yêu th ng mà conẫ ạ ả ương i nên h c h i.ườ ọ ỏ- T đó tác gi nh n nh : M i khi th t v ng hay đau bu n, hãyừ ả ắ ủ ỗ ấ ọ ồnh ta cũng có s c s ng mãnh li t nh h t không ng ng v nớ ứ ố ệ ư ạ ừ ươlên, hoàn thi n b n thân.ệ ả 0.754 H c sinh có th t do nêu quan đi m, mi n h p lí, thuy t ph c. ọ ể ự ể ễ ợ ế ụ- Hãy s ng kiên trì, nh n n i và dũng c m nh h t đ không baoố ẫ ạ ả ư ạ ểgi g c ngã, tuy t v ng.ờ ụ ệ ọ- Hãy s ng h t mình, giàu lòng yêu th ng, bi t hi sinh đ h uố ế ươ ế ể ữích cho đ i.ờ….. 1.0II LÀM VĂN ( 7.0 đi m)ểCâu 1 Vi t đo n văn v nh ng vi c c n làm “đ không cho nh ngế ạ ề ữ ệ ầ ể ữkhi m khuy t t bào mòn hay nh ng n i bu n t h y”.ế ế ự ữ ỗ ồ ự ủ 2.0a. Đ mả b o yêu c u v hình th c đo nả ầ ề ứ ạH c sinh có th trình b y đo n văn theo cách di n d ch, quy n p,ọ ể ả ạ ễ ị ạt ng-phân- h p, móc xích ho c song hành.ổ ợ ặ 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ c n ngh lu nị ấ ề ầ ị ậNh ng vi c c n làm “đ không cho nh ng khi m khuy t t bàoữ ệ ầ ể ữ ế ế ự 0.25 thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .commòn hay nh ng n i bu n t h y”.ữ ỗ ồ ự ủc. Tri n khai v n đ c n ngh lu nể ấ ề ầ ị ậ- H c sinh c n chăm ch h c t p và rèn luy n đ d n hoàn thi nọ ầ ỉ ọ ậ ệ ể ầ ệnh ng khi m khuy t c a b n thân, thay vì t tin, m c c m vàữ ế ế ủ ả ự ặ ảoán trách.- M i khi chán n n hay u bu n, hãy nghĩ đ n s kiên trì, dũngỗ ả ồ ế ực m và s c s ng mãnh li t c a h t m m mà t mình v t thoát,ả ứ ố ệ ủ ạ ầ ự ượchuy n hóa n i bu n thành năng l ng tích c c.ể ỗ ồ ượ ự- Cu c s ng v n t n t i song song nh ng đi u khó khăn và thu nộ ố ố ồ ạ ữ ề ậl i. Khi g p thu n l i, ta không kiêu căng và ng quên trên chi nợ ặ ậ ợ ủ ếth ng; khi g p khó khăn, ta kiên trì, nh n n i, im l ng đ t ngắ ặ ẫ ạ ặ ể ừb c v t qua th thách, đ có th s ng m nh m và giàu lòngướ ượ ử ể ể ố ạ ẽyêu th ng.ươ…. 1.0d. Chính t , dùng t , đ t câuả ừ ặĐ m b o chu n chính t , ng nghĩa, ng pháp ti ng Vi tả ả ẩ ả ữ ữ ế ệ 0.25e. Sáng t oạCó cách di n đ t m i m , th hi n suy nghĩ sâu s c v v n đễ ạ ớ ẻ ể ệ ắ ề ấ ềngh lu nị ậ 0.25Câu : Phân tích hình t ng Đ t N c qua đo n th trên. T đó,ượ ấ ướ ạ ơ ừlàm rõ t t ng m i m c a Nguy n Khoa Đi m v Đ tư ưở ớ ẻ ủ ễ ề ề ấN c.ướ 5.0a. Đ m b o c u trúc c a m t bài văn ngh lu n.ả ả ấ ủ ộ ị ậM bài nêu đ c v n đ , Thân bài tri n khai đ c v n đ , K tở ượ ấ ề ể ượ ấ ề ếbài khái quát đ c v n đ .ượ ấ ề 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ ngh lu n: ị ấ ề ị ậ Hình t ng Đ t N c quaượ ấ ướđo n th trên. T đó, làm rõ t t ng m i m c a Nguy n Khoaạ ơ ừ ư ưở ớ ẻ ủ ễĐi m v Đ t N c.ề ề ấ ướ 0.5c. Tri n khai v n đ ngh lu n: ể ấ ề ị ậ Thí sinh có th trình bày c mể ảnh n theo nhi u cách, nh ng c n v n d ng t t các thao tác l pậ ề ư ầ ậ ụ ố ậlu n, k t h p ch t ch gi a lí l và d n ch ng; c n đ m b oậ ế ợ ặ ẽ ữ ẽ ẫ ứ ầ ả ảnh ng ý sau:ữ*Gi i thi u tác gi , tác ph m, đo n tríchớ ệ ả ẩ ạ 0.5* T t ng Đ t n c qua đo n th .ư ưở ấ ướ ạ ơ- V n i dung:ề ộ Trong s nghi p d ng n c, nhân dân là ng iự ệ ự ướ ườki n t o và b o t n nh ng giá tr văn hoá tinh th n, truy n th ngế ạ ả ồ ữ ị ầ ề ốc a dân t c:ủ ộ+ Cách dùng t “h ”: đ i t x ng hô s nhi u ch nhân dân –>ừ ọ ạ ừ ư ố ề ỉnh ng con ng i bé nh , bình th ng thu c đám đông trong xãữ ườ ỏ ườ ộh i, ch không ph i là các cá nhân anh hùngộ ứ ả+ H th ng các t : gi , truy n, gánh, đ p, be, d y… đ c sệ ố ừ ữ ề ắ ạ ượ ửd ng đan cài trong đo n th ghi nh n s đóng góp l n lao c aụ ạ ơ ậ ự ớ ủnhân dân đ i v i s nghi p ki n qu c. ố ớ ự ệ ế ố+ Các hình nh g n v i chu i đ ng t này: h t lúa, l a, gi ngả ắ ớ ỗ ộ ừ ạ ử ọ 2.0 thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comnói, tên xã, tên làng, đ p, b … kh ng đ nh nhân dân chính là l cậ ờ ẳ ị ựl ng đông đ o v a ki n t o b o t n, l u gi truy n th ng giàuượ ả ừ ế ạ ả ồ ư ữ ề ốtình nghĩa, giàu tình yêu th ng, c n cù lao đ ngươ ầ ộ Đ t N c c a Nhân dân, Nhân dân cũng chính là ng i gópấ ướ ủ ườph n m mang b cõi Đ t N c, khai sông, l n bi n qua m iầ ở ờ ấ ướ ấ ể ỗchuy n di dân đ y gian kh .ế ầ ổ–> Đo n th có s đan d t c a nh ng ca dao, t c ng , hàng lo tạ ơ ự ệ ủ ữ ụ ữ ạtruy n c và vô vàn nh ng t p quán, phong t c m t cách sángệ ổ ữ ậ ụ ột o. Ng i vi t có khi ch trích nguyên văn m t câu ca dao: “ạ ườ ế ỉ ộ yêuem t thu trong nôiừ ở “, song ph n l n ch s d ng ý, hình nh caầ ớ ỉ ử ụ ảdao: “Bi t quý công c m vàng nh ng ngày l n l i; bi t tr ng treế ầ ữ ặ ộ ế ồđ i ngày thành g y/ Đi tr thù mà không s dài lâu”ợ ậ ả ợ .- V ngh thu t:ề ệ ậ Th th t do, v n d ng linh ho t, nhu nể ơ ự ậ ụ ạ ầnhuy n, sáng t o ch t li u văn hoá, văn h c dân gian, gi ng đi uễ ạ ấ ệ ọ ọ ệth có s k t h p gi a chính lu n và tr tình, suy t ng và c mơ ự ế ợ ữ ậ ữ ưở ảxúcT t ng m i m c a Nguy n Khoa Đi m v Đ t N c:ư ưở ớ ẻ ủ ễ ề ề ấ ướ- Đ t n c c a Nhân dân, c a ca dao th n tho i, c a đ i th ng:ấ ướ ủ ủ ầ ạ ủ ờ ườNhân dân chính là ng i đã sáng t o ra dòng ch y văn hóa cho cườ ạ ả ảm t dân t c, nhi u giá tr v t ch t và tinh th n đã đ c nhân dânộ ộ ề ị ậ ấ ầ ượgi l i và truy n đ t cho đ i sau, đ con cháu phát huy và kữ ạ ề ạ ờ ể ếth a nh ngừ ữtruy n th ng t t đ p c a cha ông xây d ng bao đ i.ề ố ố ẹ ủ ự ờ- Đi m m i trong sáng tác c a Nguy n Khoa Đi m đ u xu t phátể ớ ủ ễ ề ề ất t t ng ti n b trong th i kỳ Cách m ng y là t t ng Đ từ ư ưở ế ộ ờ ạ ấ ư ưở ấN c c a dân, do dân và vì dân.ướ ủ Qua đó, tác gi th hi n tình yêu, ni m t hào v Đ t N c,ả ể ệ ề ự ề ấ ướNhân dân, th c t nh m i ng i ý th c trách nhi m xây d ng, b oứ ỉ ọ ườ ứ ệ ự ảv Đ t N c.ệ ấ ướ 1.0d. Chính t , dùng t , đ t câu.ả ừ ặ 0.25e. Sáng t o: có cách di n đ t đ c đáo; suy nghĩ, ki n gi i m i mạ ễ ạ ộ ế ả ớ ẻv v n đ c n ngh lu n.ề ấ ề ầ ị ậ 0.5T ng đi mổ ể 10.0-----------------H t-----------------ế thuvienhoclieu .com Trang 5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận