Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 mới nhất - Đề 10 (có đáp án chi tiết)

354 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ văn 12#thptqg ngữ văn#đề thi ngữ văn 12

Mô tả chi tiết

PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản dưới đây và thực hiện các yêu cầu

Bạn nói những gì, bạn làm điều gì, cảm thấy như thế nào – tất cả đều có nguồn gốc từ trong tâm trí bạn và bắt đầu chỉ bằng một ý nghĩ.

Suy nghĩ của chúng ta cũng giống như những hạt giống, mỗi suy nghĩ sẽ đơm hoa kết trái để tạo ra một hương vị riêng biệt. Suy nghĩ có thể là sự sáng tạo hay phá hủy, yêu thương hay thù hận, nâng đỡ hay vùi dập. Khi chúng ta hiểu và học cách kiểm soát những suy nghĩ của bản thân thì chúng ta sẽ trải nghiệm được sự bình an, niềm hạnh phúc và sự vững vàng trong tâm hồn. Suy nghĩ tích cực dạy chúng ta cách hành động thay vì phản ứng; “hướng dẫn” cuộc đời ta thay vì để cho hành vi của người khác, những trải nghiệm quá khứ, hay hoàn cảnh hiện tại điều khiển tinh thần ta.

Theo tính toán, mỗi người trung bình có khoảng 30.000 đến 50.000 ý nghĩ mỗi ngày. Một tâm trí đang trong tình trạng stress sẽ tạo ra nhiều ý nghĩ hơn, có thể lên đến 80.000 ý nghĩ. Hẳn bạn đã từng rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh vì gặp phải một sự kiện đột ngột xảy ra trong đời, lúc đó có đến cả hàng ngàn ý nghĩ chạy dồn dập trong đầu bạn.

Tâm trí chúng ta có một khả năng rất lớn, làm việc không ngừng nghỉ ngay cả khi ngủ. Như đã nói, suy nghĩ chính là hạt giống cho những hành động và cảm xúc. Vì vậy, bằng cách tạo nên những suy nghĩ tích cực và lành mạnh, chúng ta đã kích hoạt tiềm năng tích cực của chính mình.

(Frederic Labarthe, Anthony Strano – Tư duy tích cực, NXB tổng hợp TPHCM, 2014, trang 20-21)

 

Câu 1: Theo tác giả, suy nghĩ tích cực có tác dụng gì?

Câu 2: Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Suy nghĩ của chúng ta cũng giống như những hạt giống, mỗi suy nghĩ sẽ đơm hoa kết trái để tạo ra một hương vị riêng biệt”.

Câu 3. Theo anh (chị), vì sao tác giả cho rằng: “Khi chúng ta hiểu và học cách kiểm soát những suy nghĩ của bản thân thì chúng ta sẽ trải nghiệm được sự bình an, niềm hạnh phúc và sự vững vàng trong tâm hồn.”

Câu 4. Giải thích vì sao Anh (chị) đồng ý hay không đồng ý với quan điểm “suy nghĩ chính là hạt giống cho những hành động và cảm xúc”.

PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1.(2.0 điểm).

Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vai trò của suy nghĩ tích cực.

Câu 2 (5 ,0 điểm)

Khi ta lớn lên Đất nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa …..”mẹ

thường hay kể

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc

Tóc mẹ thì bới sau đầu

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn

Cái kèo, cái cột thành tên

Hạt gạo, phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng

Đất Nước có từ ngày đó …

(Trích Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, tập 1, trang 118, NXB Giáo dục, 2010 )

Cảm nhận của Anh(chị) về đoạn thơ trên. Từ đó, bình luận ngắn gọn về việc vận dụng chất liệu văn học dân gian trong đoạn thơ.

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu.Com Đ 10Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN NG VĂNỮPH N I. Đ C- HI U Ầ Ọ Ể (3,0 đi m)ểĐ c văn b n d i đây và th c hi n các yêu c uọ ả ướ ự ệ ầB n nói nh ng gì, b n làm đi u gì, c m th y nh th nào – t t c đ u có ngu nạ ữ ạ ề ả ấ ư ế ấ ả ề ồg c t trong tâm trí b n và b t đ u ch b ng m t ý nghĩ.ố ừ ạ ắ ầ ỉ ằ ộSuy nghĩ c a chúng ta cũng gi ng nh nh ng h t gi ng, m i suy nghĩ s đ mủ ố ư ữ ạ ố ỗ ẽ ơhoa k t trái đ t o ra m t h ng v riêng bi t. Suy nghĩ có th là s sáng t o hay pháế ể ạ ộ ươ ị ệ ể ự ạh y, yêu th ng hay thù h n, nâng đ hay vùi d p. Khi chúng ta hi u và h c cách ki mủ ươ ậ ỡ ậ ể ọ ểsoát nh ng suy nghĩ c a b n thân thì chúng ta s tr i nghi m đ c s bình an, ni mữ ủ ả ẽ ả ệ ượ ự ềh nh phúc và s v ng vàng trong tâm h n. Suy nghĩ tích c c d y chúng ta cách hànhạ ự ữ ồ ự ạđ ng thay vì ph n ng; “h ng d n” cu c đ i ta thay vì đ cho hành vi c a ng iộ ả ứ ướ ẫ ộ ờ ể ủ ườkhác, nh ng tr i nghi m quá kh , hay hoàn c nh hi n t i đi u khi n tinh th n ta.ữ ả ệ ứ ả ệ ạ ề ể ầTheo tính toán, m i ng i trung bình có kho ng 30.000 đ n 50.000 ý nghĩ m iỗ ườ ả ế ỗngày. M t tâm trí đang trong tình tr ng stress s t o ra nhi u ý nghĩ h n, có th lên đ nộ ạ ẽ ạ ề ơ ể ế80.000 ý nghĩ. H n b n đã t ng r i vào tr ng thái căng th ng th n kinh vì g p ph iẳ ạ ừ ơ ạ ẳ ầ ặ ảm t s ki n đ t ng t x y ra trong đ i, lúc đó có đ n c hàng ngàn ý nghĩ ch y d n d pộ ự ệ ộ ộ ả ờ ế ả ạ ồ ậtrong đ u b n.ầ ạTâm trí chúng ta có m t kh năng r t l n, làm vi c không ng ng ngh ngay cộ ả ấ ớ ệ ừ ỉ ảkhi ng . Nh đã nói, suy nghĩ chính là h t gi ng cho nh ng hành đ ng và c m xúc. Vìủ ư ạ ố ữ ộ ảv y, b ng cách t o nên nh ng suy nghĩ tích c c và lành m nh, chúng ta đã kích ho tậ ằ ạ ữ ự ạ ạti m năng tích c c c a chính mình.ề ự ủ(Frederic Labarthe, Anthony Strano – T duy tích c cư ự , NXB t ng h p TPHCM, 2014, trangổ ợ20-21)Câu 1 : Theo tác gi , suy nghĩ tích c c có tác d ng gì?ả ự ụCâu 2 : Ch ra phép tu t đ c s d ng trong câu văn sau: “ỉ ừ ượ ử ụ Suy nghĩ c a chúngủta cũng gi ng nh nh ng h t gi ng, m i suy nghĩ s đ m hoa k t trái đ t o ra m tố ư ữ ạ ố ỗ ẽ ơ ế ể ạ ộh ng v riêng bi t”.ươ ị ệCâu 3 . Theo anh (ch ), vì sao tác gi cho r ng: “ị ả ằ Khi chúng ta hi u và h c cáchể ọki m soát nh ng suy nghĩ c a b n thân thì chúng ta s tr i nghi m đ c s bình an,ể ữ ủ ả ẽ ả ệ ượ ựni m h nh phúc và s v ng vàng trong tâm h n.”ề ạ ự ữ ồCâu 4 . Gi i thích vì sao Anh (ch ) đ ng ý hay không đ ng ý v i quan đi m “ả ị ồ ồ ớ ể suynghĩ chính là h t gi ng cho nh ng hành đ ng và c m xúc”. ạ ố ữ ộ ảPH N II. LÀM VĂNẦ (7,0 đi m)ểCâu 1.(2.0 đi m).ể Vi t đo n văn kho ng 200 t trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v vai trò c aế ạ ả ừ ủ ị ề ủsuy nghĩ tích c c.ựCâu 2 (5 ,0 đi m)ể Khi ta l n lên Đ t n c đã có r iớ ấ ướ ồĐ t N c có trong nh ng cái “ngày x a ngày x a …..”mấ ướ ữ ử ư ẹ th ng hay kườ ểĐ t N c b t đ u v i mi ng tr u bây gi bà ănấ ướ ắ ầ ớ ế ầ ờ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comĐ t N c l n lên khi dân mình bi t tr ng tre mà đánh gi cấ ướ ớ ế ồ ặTóc m thì b i sau đ uẹ ớ ầ Cha m th ng nhau b ng g ng cay mu i m nẹ ươ ằ ừ ố ặ Cái kèo, cái c t thành tênộH t g o, ph i m t n ng hai s ng xay, giã, gi n, sàngạ ạ ả ộ ắ ươ ầĐ t N c có t ngày đó …ấ ướ ừ(Trích Đ t n cấ ướ – Nguy n Khoa Đi m, Ng văn 12, t p 1, trang 118, NXB Giáoễ ề ữ ậd c, 2010 )ụC m nh n c a Anh(ch ) v đo n th trên. T đó, bình lu n ng n g n v vi c v nả ậ ủ ị ề ạ ơ ừ ậ ắ ọ ề ệ ậd ng ch t li u văn h c dân gian trong đo n th .ụ ấ ệ ọ ạ ơ................H t...............ếH NG D N CH M ƯỚ Ẫ Ấ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .com thuvienhoclieu .com Trang 3Ph nầ Đáp án và bi u đi mể ể Đi mểI I. Đ C- HI U ( 3,0 đi m)Ọ Ể ể Theo tác gi , suy nghĩ tích c c có tác d ng:ả ự ụ D y chúng ta cáchạhành đ ng thay vì ph n ng , “h ng d n” cu c đ i ta thay vìộ ả ứ ướ ẫ ộ ờđ cho hành vi c a ng i khác, nh ng tr i nghi m quá kh , hayể ủ ườ ữ ả ệ ứhoàn c nh hi n t i đi u khi n tinh th n ta.ả ệ ạ ề ể ầ 0.752 Bi n pháp tu tệ ừ :- so sánh: “gi ng nh nh ng h t gi ng”ố ư ữ ạ ố- n d : “ẩ ụ đ m hoa k t trái”ơ ế 0,753 Tác gi cho r ng: “ả ằ Khi chúng ta hi u và h c cách ki m soátể ọ ểnh ng suy nghĩ c a b n thân thì chúng ta s tr i nghi mữ ủ ả ẽ ả ệđ c s bình an, ni m h nh phúc và s v ng vàng trong tâmượ ự ề ạ ự ữh n.” ồ B I VÌ:Ở - Khi hi u và ki m soát đ c nh ng ý nghĩ, chúng ta s làm chể ể ượ ữ ẽ ủđ c l i nói, hành đ ng và c m xúcượ ờ ộ ả- Ki m soát đ c hành vi, suy nghĩể ượ- Không vi ph m các chu n m c đ o đ c, pháp lu t. ạ ẩ ự ạ ứ ậ- T đó, chúng ta có đ c s bình an, ni m h nh phúc và s v ngừ ượ ự ề ạ ự ữvàng trong tâm h nồ 1,04 V i quan đi m “ớ ể suy nghĩ chính là h t gi ng cho nh ng hànhạ ố ữđ ng và c m xúcộ ả ”. H c sinh c n nêu rõ nguyên nhân, mi n h p lí.ọ ầ ễ ợCó th là nh ng nguyên nhân sau:ể ữ+ Đ ng ý:ồ vì suy nghĩ c a con ng i đ c bi u hi n qua l i nói,ủ ườ ượ ể ệ ờhành đ ng ho c c m xúc.ộ ặ ả+ Không đ ng ý:ồ vì có lúc trong đ i s ng, l i nói, hành đ ng conờ ố ờ ộng i không gi ng suy nghĩ bên trong.ườ ố+ V a đ ng ý, v a không đ ng ý:ừ ồ ừ ồ th c t đa d ng, có ng iự ế ạ ườ“ nghĩ sao nói v y”, ậ có ng i “ườ nghĩ m t đ ng làm m t n o”,…ộ ườ ộ ẻ 0,5II. LÀM VĂN ( 7,0 đi m)ể1 Vi t đo n văn kho ng 200 t trình bày suy nghĩ c a anhế ạ ả ừ ủ(ch ) v v n đ : ị ề ấ ề Vai trò c a suy nghĩ tích c củ ự 2,0a. Đ m b o th th c c a m t đo n vănả ả ể ứ ủ ộ ạ 0.25b. Xác đ nh đúng các v n đ ngh lu n: vai trò c a suy nghĩ tíchị ấ ề ị ậ ủc cự 0.25c.Tri n khai h p lí n i dung đo n văn: v n d ng t t các thao tác ể ợ ộ ạ ậ ụ ốl p lu n, k t h p ch t ch các d n ch ng, có th vi t theo đ nh ậ ậ ế ợ ặ ẽ ẫ ứ ể ế ịh ng sau:ướ 1.0 c.1: Gi i thích: ả Th nào là suy nghĩ tích c c ? ế ựLà suy nghĩ theo chi u h ng l c quan, tin t ng, th y đ cề ướ ạ ưở ấ ượph ng h ng, k t qu gi i quy t m i v n đ trong cu c s ng.ươ ướ ế ả ả ế ọ ấ ề ộ ốc.2: Ngh lu n:ị ậ 0,250,5

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận