Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 - Đề 4 (có đáp án chi tiết)

286 3

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#GDCD#đề thi gdcd

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD có đáp án và lời giải chi tiết (Đề 4) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 6 trang.

Câu 1(NB): Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là

A. pháp luật. B. thỏa thuận C. hương tước. D. quy định.

Câu 2(VD): Anh A cùng chị B, anh C cùng chị D đã đến Ủy ban nhân dân phường X làm thủ tục đăng kí tết hôn. Xác định anh C và chị D đều chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định nên anh M cán bộ phường, chỉ làm thủ tục đăng kí kết hôn và cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh A và chị B. Điều này thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật ?

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính áp đặt cưỡng chế. D. Tính đề cao quyền lực cá nhân.

Câu 3(NB): Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ pháp luật B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật. D. Phổ biến quy chế.

Câu 4(NB): Công dân có hành vi không chấp hành các quy định của pháp luật về giãn cách xã hội là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.

C.Thi hành pháp luật. D. Thực hiện quy chế.

Câu 5(NB): Khi tham gia vào các quan hệ xã hội công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây ?

A. Giáo dục pháp luật. B. Phổ biến pháp luật.

C.Thực hiện pháp luật. D. Ban hành pháp luật.

Câu 6(TH): :Doanh nghiệp của ông Q ký được hợp đồng thu mua sản phẩm cho một công ty nước ngoài, dù đã bị xử phạt hành chính vì làm hàng giả nhưng do hám lợi nên ông Q vẫn tiếp tục chỉ đạo nhân viên của mình làm hàng giả với số lượng lớn để giao cho khách. Hành vi của ông Q phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hành chính và hình sự. B. Hình sự và kỉ luật.

C. Hình sự và dân sự. D. Dân sự và hành chính.

Câu 7(TH): Sau khi tốt nghiệp đại học, chị A dành toàn bộ thời gian trau dồi các kĩ năng mềm cho bản thân. Khi bài viết ngợi ca những thanh niên đã tình nguyện tham gia thử nghiệm vắc-xin phòng COVID - 19 của chị A đăng trên mạng xã hội được dư luận đánh giá cao, một tòa soạn đã mời chị làm cộng tác viên nhung chị từ chối. Chị A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 8(VD): Trong những văn bản sau, văn bản nào không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?

A. Quyết định. B. Thông tư. C. Quy chế. D. Nghị quyết.

Câu 9 (VDC): Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốn chiếm đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập phá đồ đạc và hành hung gây thương

tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?

A. Chị A, chị B và chồng chị N. B. Chị N, chị A và chị B.

C. Chị A và chị D. D. Vợ chồng chị N, chị A và chị B.

Câu 10(NB): Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định mọi công dân đều bình đẳng trước

A.xã hội. B. cộng đồng. C. nhà nước. D. pháp luật.

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu .ComĐ 4Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN GDCDCâu 1(NB): H th ng các quy t c x s chung do nhà n c ban hành và đ c b oệ ố ắ ử ự ướ ượ ảđ m th c hi n b ng quy n l c nhà n c làả ự ệ ằ ề ự ướA. pháp lu t.ậ B. th a thu nỏ ậ C. h ng t c.ươ ướ D. quy đ nh.ịCâu 2(VD): Anh A cùng ch B, anh C cùng ch D đã đ n y ban nhân dân ph ng Xị ị ế Ủ ườlàm th t c đăng kí t t hôn. Xác đ nh anh C và ch D đ u ch a đ tu i k t hôn theoủ ụ ế ị ị ề ư ủ ổ ếquy đ nh nên anh M cán b ph ng, ch làm th t c đăng kí k t hôn và c p gi yị ộ ườ ỉ ủ ụ ế ấ ấch ng nh n k t hôn cho anh A và ch ứ ậ ế ị B. Đi u này th hi n đ c tr ng nào sau đây c aề ể ệ ặ ư ủpháp lu t ?ậ A. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ế B. Tính xác đ nh ch t ch v n i dung.ị ặ ẽ ề ộ C. Tính áp đ t c ng ch .ặ ưỡ ế D. Tính đ cao quy n l c cá nhân.ề ề ựCâu 3(NB): Cá nhân, t ch c s d ng đúng các quy n c a mình, làm nh ng gì màổ ứ ử ụ ề ủ ữpháp lu t cho phép làm là th c hi n pháp lu t theo hình th c nào sau đây?ậ ự ệ ậ ứA. Tuân th pháp lu tủ ậ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ D. Ph bi n quy ch .ổ ế ếCâu 4(NB): Công dân có hành vi không ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t v giãnấ ị ủ ậ ềcách xã h i là ộ không th c hi n pháp lu t theo hình th c nào d i đây ?ự ệ ậ ứ ướA. Tuân th pháp lu t.ủ ậ B. S d ng pháp lu t.ử ụ ậC. Thi hành pháp lu t.ậ D. Th c hi n quy ch .ự ệ ếCâu 5(NB): Khi tham gia vào các quan h xã h i công dân đ u x s phù h p v i quyệ ộ ề ử ự ợ ớđ nh c a pháp lu t là n i dung c a khái ni m nào d i đây ?ị ủ ậ ộ ủ ệ ướA. Giáo d c pháp lu t.ụ ậ B. Ph bi n pháp lu t.ổ ế ậC. Th c hi n pháp lu t.ự ệ ậ D. Ban hành pháp lu t.ậCâu 6(TH): : Doanh nghi p c a ông Q ký đ c h p đ ng thu mua s n ph m cho m tệ ủ ượ ợ ồ ả ẩ ộcông ty n c ngoài, dù đã b x ph t hành chính vì làm hàng gi nh ng do hám l i nênướ ị ử ạ ả ư ợông Q v n ti p t c ch đ o nhân viên c a mình làm hàng gi v i s l ng l n đ giaoẫ ế ụ ỉ ạ ủ ả ớ ố ượ ớ ểcho khách. Hành vi c a ông Q ph i ch u nh ng trách nhi m pháp lí nào d i đây?ủ ả ị ữ ệ ướA. Hành chính và hình s .ự B. Hình s và k lu t.ự ỉ ậC. Hình s và dân s .ự ự D. Dân s và hành chính.ựCâu 7(TH): Sau khi t t nghi p đ i h c, ch A dành toàn b th i gian trau d i các kĩố ệ ạ ọ ị ộ ờ ồnăng m m cho b n thân. Khi bài vi t ng i ca nh ng thanh niên đã tình nguy n thamề ả ế ợ ữ ệgia th nghi m v c-xin phòng COVID - 19 c a ch A đăng trên m ng xã h i đ c dử ệ ắ ủ ị ạ ộ ượ ưlu n đánh giá cao, m t tòa so n đã m i ch làm c ng tác viên nhung ch t ch i. Ch Aậ ộ ạ ờ ị ộ ị ừ ố ịđã th c hi n pháp lu t theo hình th c nào sau đây?ự ệ ậ ứA. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ B. Thi hành pháp lu t.ậC. Áp d ng pháp lu t.ụ ậ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 8(VD): Trong nh ng văn b n sau, văn b n nào ữ ả ả không thu c h th ng văn b nộ ệ ố ảquy ph m pháp lu t?ạ ậA. Quy t đ nh.ế ị B. Thông t .ư C. Quy ch .ế D. Ngh quy t.ị ếCâu 9 (VDC): Sau khi nh n năm trăm tri u đ ng ti n đ t hàng c a ch A và ch B, v iậ ệ ồ ề ặ ủ ị ị ớmong mu n chi m đo t s ti n trên, ch N nói v i ch ng đó là ti n trúng x s r i haiố ế ạ ố ề ị ớ ồ ề ổ ố ồv ch ng v quê mua đ t làm trang tr i. Quá h n giao hàng đã lâu, tìm g p ch Nợ ồ ề ấ ạ ạ ặ ịnhi u l n không đ c, ch A và ch B đã đ n nhà d a n t, đ p phá đ đ c và hànhề ầ ượ ị ị ế ọ ạ ậ ồ ạ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comhung gây th ng tích cho con ch N. Trong lúc m i ng i t p trung c p c u cháu bé,ươ ị ọ ườ ậ ấ ứch A và ch B l y xe máy Honda SH c a ch N đ si t n . Nh ng ai d i đây đã viị ị ấ ủ ị ể ế ợ ữ ướph m pháp lu t hình s ?ạ ậ ựA. Ch A, ch B và ch ng ch N.ị ị ồ ị B. Ch N, ch A và ch ị ị ị B.C. Ch A và ị ch D. ị D. V ch ng ch N, ch A và ch ợ ồ ị ị ị B.Câu 10(NB): Hi n pháp hi n hành c a n c ta quy đ nh m i công dân đ u bình đ ngế ệ ủ ướ ị ọ ề ẳtr cướA. xã h i.ộ B. c ng đ ng.ộ ồ C. nhà n c. ướ D. pháp lu t.ậCâu 11(NB): Theo quy đ nh c a pháp lu t, v và ch ng có quy n và nghĩa v ngangị ủ ậ ợ ồ ề ụnhau trong vi c l a ch nệ ự ọA. tài s n công.ả B. n i c trú.ơ ư C. đ a gi i hành chính.ị ớ D. gi i tính thai nhi.ớCâu 12(NB): Ng i s d ng lao đ ng không b trí nhân viên n đ m nhi m côngườ ử ụ ộ ố ữ ả ệvi c n ng nh c, nguy hi m có nh h ng x u đ n ch c năng sinh đ và nuôi con làệ ặ ọ ể ả ưở ấ ế ứ ẻth c hi n quy n bình đ ng gi aự ệ ề ẳ ữA. ng i s n xu t và ng i kinh doanh.ườ ả ấ ườ B. lao đ ng nam và lao đ ng n .ộ ộ ữC. nhà n c và doanh nghi p.ướ ệ D. chính quy n và nhân dân.ềCâu 13(NB): Bình đ ng trong kinh doanh đ c th hi n thông qua vi c các doanhẳ ượ ể ệ ệnghi p khi ti n hành ho t đ ng kinh doanh đ u ph iệ ế ạ ộ ề ảA. tuân th pháp lu t b o v môi tr ng.ủ ậ ả ệ ườ B. cân b ng quan h cung - c u.ằ ệ ầC. đ ng lo t duy trì ch đ m t giá.ồ ạ ế ộ ộ D. ch m d t phân hóa giàu - nghèo.ấ ứCâu 14 (VDC): Ch B và ch C cùng n p h s đăng kí kinh doanh thu c tân d c. Vìị ị ộ ồ ơ ố ượch B thi u b ng chuyên ngành nên đã nh b ch là ông V giúp đ . Sau khi nh n 100ị ế ằ ờ ố ị ỡ ậtri u đ ng c a ông V, ông D lãnh đ o c quan có th m quy n đã c p phép kinh doanhệ ồ ủ ạ ơ ẩ ề ấcho ch B đ ng th i t ch i h s c a ch C, B c xúc, ch C thuê ông X làm ngh tị ồ ờ ừ ố ồ ơ ủ ị ứ ị ề ựdo tung tin ch B chuyên cung c p thu c gi khi n l ng khách hàng c a ch B gi mị ấ ố ả ể ượ ủ ị ảsút. Nh ng ai sau đây vì ph m quy n bình đ ng trong kinh doanh?ữ ạ ề ẳA. Ch B, ông D và ông X.ị B. Ch B và ông ị D.C. Ch B, ông D và ch ị ị C. D. Ông D và ông V.Câu 15(NB): Theo quy đ nh c a pháp lu t, c quan có th m quy n ra quy t đ nh khámị ủ ậ ơ ẩ ề ế ịxét ch c a công dân khi có căn c kh ng đ nh ch c a ng i đóỗ ở ủ ứ ẳ ị ỗ ở ủ ườA. n m trong vùng nh h ng c a thiên tai.ằ ả ưở ủB. thi u ch ng nh n quy n s d ng đ t.ế ứ ậ ề ử ụ ấC. có đ v t, tài li u liên quan đ n v án.ồ ậ ệ ế ụD. thu c đ a bàn c n ph i quy ho ch.ộ ị ầ ả ạCâu 16(TH): Theo quy đ nh c a pháp lu t, hành vi vu kh ng đ h uy tín c a ng iị ủ ậ ố ể ạ ủ ườkhác là xâm ph m quy n đ c pháp lu t b o h vạ ề ượ ậ ả ộ ềA. h t ch cá nhân.ộ ị B. tính m ng, thân th .ạ ểC. danh d , nhân ph m.ự ẩ D. lí l ch t pháp.ị ưCâu 17(VD): Theo quy đ nh c a pháp lu t, vi c ki m soát th tín, đi n tho i, đi n tínị ủ ậ ệ ể ư ệ ạ ệc a cá nhân ch đ c th c hi n khi có quy t đ nh c aủ ỉ ượ ự ệ ế ị ủA. ng i làm d ch v chuy n phát.ườ ị ụ ể B. đ i di n c a chính quy n đ a ph ng.ạ ệ ủ ề ị ươC. đ i t ng có h chi u công v .ố ượ ộ ế ụ D. c quan nhà n c có th m quy n.ơ ướ ẩ ềCâu 18(NB): Các quy n t do c b n c a công dân đ c ghi nh n trongề ự ơ ả ủ ượ ậA .hi n pháp.ế B. hi n pháp và lu t.ế ậC. các quy đ nh c a Nhà n c.ị ủ ướ D. các văn b n do nhà n c so n th o.ả ướ ạ ả thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comCâu 19(NB): Quy n quan tr ng nh t đ i v i m i công dân là quy nề ọ ấ ố ớ ỗ ềA. b t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ể B. t do ngôn lu n.ự ậC. t do ngôn lu n.ự ậ D. t do c trú, đi l i.ự ư ạCâu 20(NB): Vi c khám xét ch c a ng i nào đó đ c ti n hành khi c n b tệ ỗ ở ủ ườ ượ ế ầ ắng iườA. b nghi ng là k x u đang đó.ị ờ ẻ ấ ở B. ph m t i đang l n tr n đó.ạ ộ ẫ ố ởC. b try nã t ng đó.ị ừ ở D. đang đánh b c đó.ạ ởCâu 21(TH): Tr ng h p nào sau đây không ph i ai cũng có quy n b t ?ườ ợ ả ề ắA. Ng i đang b truy nã.ườ ịB. Ng i đang th c hi n t i ph m thì b phát hi n.ườ ự ệ ộ ạ ị ệC. Ng i b phát hi n ngay sau khi th c hi n t i ph m.ườ ị ệ ự ệ ộ ạD. Ng i b nghi ng có hành vi ph m t i nguy hi m.ườ ị ờ ạ ộ ểCâu 22 (VD): Tr c ti p phát bi u ý ki n nh m xây d ng c quan tr ng h c, đ aự ế ể ế ằ ự ơ ườ ọ ịph ng mình cũng là cách th hi n quy n t doươ ể ệ ề ựA. th o lu n.ả ậ B. góp ý. C. ngôn lu n.ậ D. tranh lu n. ậCâu 23(VDC): Gia đình ông D và gia đình ông Q cùng là hàng xóm c a v ch ng anhủ ợ ồM, ch H. Vì mu n chi m đo t s ti n 500 tri u đ ng đ c ông Q cho v ch ng chị ố ế ạ ố ề ệ ồ ượ ợ ồ ịvay, ch H c tình tránh m t ông. Do đó, ông Q thuê ông D b t giam và b đói ch Hị ố ặ ắ ỏ ịtrong nhà kho su t hai ngày nh m uy hi p, ép anh M ph i tr n . Sau khi đ c gi iố ằ ế ả ả ợ ượ ảthoát, ch H n y sinh ý đ nh b t cóc con ông D, còn anh M đã b thu c tr sâu vào bị ả ị ắ ỏ ố ừ ển c nhà ông Q đ tr thù . Nh ng ai sau đây vi ph m quy n b t kh xâm ph m vướ ể ả ữ ạ ề ấ ả ạ ềthân th c a công dân ?ể ủA. Ông Q và ông D. B. Ông Q, ông D và ch H.ịC. Ông Q và anh M. D. Ông Q, ông D và anh M.Câu 24 (NB): Theo quy đ nh c a pháp lu t, quy n sáng t o c a công dân đ c hi u làị ủ ậ ề ạ ủ ượ ểquy n c a m i công dân đ c t doề ủ ỗ ượ ựA. đ a ra các phát minh, sáng ch .ư ế B. s u t m tài li u tham kh o.ư ầ ệ ảC. bày t m i quan đi m cá nhân.ỏ ọ ể D. b o m t m i phong t c, t p quán.ả ậ ọ ụ ậCâu 25(NB): Theo quy đ nh c a pháp lu t, trong nh ng tr ng h p đ c bi t, ng iị ủ ậ ữ ườ ợ ặ ệ ườphát tri n s m v trí tu có quy n đ cể ớ ề ệ ề ượA. mi n tr trách nhi m pháp lí.ễ ừ ệ B. h c rút ng n th i gian.ọ ắ ờC. h ng m i đ c quy n đ c l i.ưở ọ ặ ề ặ ợ D. nh n tr c p đ nh kì.ậ ợ ấ ịCâu 26(NB): Công dân vi ph m quy n sáng t o trong tr ng h p nào sau đây ?ạ ề ạ ườ ợA. Trích ngu n tài li u tham kh o.ồ ệ ả B. Thi t k logo s n ph m.ế ế ả ẩC. Sao chép nhãn hi u đ c quy n.ệ ộ ề D. Th ng kê tài s n cá nhân.ố ảCâu 27(TH): Tr ng Trung h c ph thông X đã t ch c nhi u ho t đ ng tr i nghi mườ ọ ổ ổ ứ ề ạ ộ ả ệnh m đ nh h ng ngh nghi p cho h c sinh toàn tr ng. H c sinh Tr ng X đ cằ ị ướ ề ệ ọ ườ ọ ườ ượb o đ m th c hi n quy n nào sau đây?ả ả ự ệ ềA. Chuy n giao công nghể ệ B. L a ch n vi c làm.ự ọ ệC. Đ c phát tri n.ượ ể D. T phán quy t.ự ếCâu 28(TH): Khi vi t h phi u b u cho ng i không th t mình vi t đ c thì phi uế ộ ế ầ ườ ể ự ế ượ ếb u c a c tri đ c vi t h ph i đ m b oầ ủ ử ượ ế ộ ả ả ảA. ph thông.ổ B. bình đ ng.ẳ C. tr c ti pự ế D. bí m t.ậ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comCâu 29(TH): Trong h i ngh t ng k t cu i năm, m t s ng i dân xã S đã yêu c u kộ ị ổ ế ố ộ ố ườ ầ ếtoán xã gi i trình v kho n thu, chi qu “ Đ n n đáp nghĩa”. Ng i dân xã S đã th cả ề ả ỹ ề ơ ườ ựhi n quy n tham gia qu n lý nhà n c và xã h i theo c ch nào d i đây ?ệ ề ả ướ ộ ơ ế ướA. Dân giám sát và ki m tra.ể B. Dân hi u và đ ng tình.ể ồC. Dân th o lu n và góp ý ki n.ả ậ ế D. Dân bàn và quy t đ nh.ế ịCâu 30(VD): Sau ngày b u c H i đ ng nhân dân, b n H là h c sinh l p 12A hãnhầ ử ộ ồ ạ ọ ớdi n khoe: “ T không ch có m t phi u b u đâu nhé. C ba và m t đ u tín nhi mệ ớ ỉ ộ ế ầ ả ẹ ớ ề ệcao, giao phi u cho t b vào thùng phi u luôn. Vi c b phi u thay c a b n H đã viế ớ ỏ ế ệ ỏ ế ủ ạph m nguyên t c nào trong b u c ?ạ ắ ầ ửA. Ph thông.ổ B. Bình đ ng.ẳ C. Tr c ti p.ự ế D. B phi u kín.ỏ ếCâu 31(VDC): Anh A là chi c c tr ng, các anh B, C là ki m lâm viên cùng công tácụ ưở ểt i Chi C c ki m lâm X. Anh B phát hi n anh A cho ông M khai thác kh i l ng l nạ ụ ể ệ ố ượ ớg quý trong r ng đ tr c l i nên anh B đã t ng ti n ông M, Bi t chuy n, anh A yêuỗ ừ ể ụ ợ ố ề ế ệc u anh C t o tình hu ng vu kh ng anh B m c l i nghiêm tr ng đ d a vào đó, anh Aầ ạ ố ố ắ ỗ ọ ể ựth c hi n quy trình k lu t và kí quy t đ nh bu c thôi vi c đ i v i anh ự ệ ỉ ậ ế ị ộ ệ ố ớ B. V n có mâuốthu n cá nhân nên khi b t g p ch Q, m t ng i dân trong vùng đ ng th i là ng i yêuẫ ắ ặ ị ộ ườ ồ ờ ườc a anh B vào r ng hái lá thu c, anh C đã l p bi t b n và kí quy t đ nh bu c ch Qủ ừ ố ậ ệ ả ế ị ộ ịph i n p ph t 300 nghìn đ ng. Sau đó, ch ng ki n ch Q ném ch t b n vào phòng c aả ộ ạ ồ ứ ế ị ấ ẩ ủmình, anh C đã đánh ch gãy chân. Hành vi c a nh ng ai sau đây có th v a b khi uị ủ ữ ể ừ ị ến i v a b t cáo?ạ ừ ị ốA. Anh A, anh C và anh B. B. Anh A và anh C.C. Anh A, anh B và ông M. D. Anh A vì ch Q.ịCâu 32 (NB): M t trong nh ng n i dung thu c quy n h c t p c a công dân làộ ữ ộ ộ ề ọ ậ ủA. đ c b i d ng đ phát tri n tài năng.ượ ồ ưỡ ể ể B. ph bi n các công trình khoa h c.ổ ế ọC. h c không h n ch .ọ ạ ế D. bình đ ng v c h i h c t p.ẳ ề ơ ộ ọ ậCâu 33(NB): Quy n nào sau đây thu c v quy n sáng t o c a công dân ?ề ộ ề ề ạ ủA. T do nghiên c u khoa h c.ự ứ ọB. T do h c t p su t đ i.ự ọ ậ ố ờC. Đ c khuy n khích đ phát tri n tài năng.ượ ế ể ểD. Đ c cung c p thông tin và chăm sóc s c kh e.ượ ấ ứ ỏCâu 34(TH): N là m t thanh niên t t nguy n, anh đã mày mò ch t o m t cái máy l aộ ậ ề ế ạ ộ ựđ u ph ng nh m giúp cho m đ kh . Tr ng h p này N đã th c hi n quy n nào sauậ ộ ằ ẹ ỡ ổ ườ ợ ự ệ ềđây c a công dân ?ủA. H c t p.ọ ậ B. Sáng t o.ạ C. Tham v n.ấ D. Phát tri n.ểCâu 35(VD): Lãnh đ o thành ph K đã ch đ o l p đ t h th ng ph n m m qu n lýạ ố ỉ ạ ắ ặ ệ ố ầ ề ảgiao thông đ ph c v ng i dân. Lãnh đ o thành ph K đã t o đi u ki n đ ng iể ụ ụ ườ ạ ố ạ ề ệ ể ườdân h ng quy n đ c phát tri n n i dung nào sau đây ?ưở ề ượ ể ở ộA. Thay đ i ki n trúc th ng t ng.ổ ế ượ ầ B. B o tr ho t đ ng truy n thông.ả ợ ạ ộ ềC. Đ ng b nâng c p h t ng c s .ồ ộ ấ ạ ầ ơ ở D. Đ c cung c p thông tin.ượ ấCâu 36(NB): Công dân có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t đ c ti n hànhủ ề ệ ị ủ ậ ượ ếcác ho t đ ng kinh doanh là m t trong nh ng n i dung c b n c a pháp lu t vạ ộ ộ ữ ộ ơ ả ủ ậ ềA. lao đ ng công v .ộ ụ B. phát tri n kinh t .ể ếC. quan h xã h i.ệ ộ D. b o v môi tr ng.ả ệ ườCâu 37: Các y u t c b n c a quá trình s n xu t là gì?ế ố ơ ả ủ ả ấA. S c lao đ ng,đ i t ng lao đ ng,công c lao đ ng.ứ ộ ố ượ ộ ụ ộ thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comB. S c lao đ ng,đ i t ng lao đ ng,t li u lao đ ng.ứ ộ ố ượ ộ ư ệ ộC. S c lao đ ng,t li u lao đ ng,công c s n xu t.ứ ộ ư ệ ộ ụ ả ấD. S c lao đ ng,công c lao đ ng,t li u lao đ ng.ứ ộ ụ ộ ư ệ ộCâu 38(TH): Giá tr xã h i c a hàng hóa đ c xác đ nh b iị ộ ủ ượ ị ởA. Th i gian lao đ ng cá bi t c a ng i s n xu t ra hàng hóa t t nh t.ờ ộ ệ ủ ườ ả ấ ố ấB. Th i gian lao đ ng cá bi t c a ng i s n xu t ra nhi u hàng hóa t t nh t.ờ ộ ệ ủ ườ ả ấ ề ố ấC. Th i gian lao đ ng hao phí bình quân c a m i ng i s n xu t hàng hóa.ờ ộ ủ ọ ườ ả ấD. Th i gian lao đ ng xã h i c n thi t đ s n xu t ra hàng hóa.ờ ộ ộ ầ ế ể ả ấCâu 39(NB): : Quy lu t kinh t c b n c a s n xu t và trao đ i hàng hóa là quy lu tậ ế ơ ả ủ ả ấ ổ ậnào d i đây?ướA. Quy lu t c nh tranh.ậ ạ B. Quy lu t kinh tậ ếC. Quy lu t cung - c u.ậ ầ D. Quy lu t giá trậ ịCâu 40(TH): Nh ng ng i s n xu t kinh doanh đua nhau c i ti n máy móc hi n đ iữ ườ ả ấ ả ế ệ ạvà nâng cao trình đ chuyên môn cho ng i lao đ ng là th hi n m t tích c c nào d iộ ườ ộ ể ệ ặ ự ướđây c a c nh tranh ?ủ ạA. Góp ph n n đ nh th tr ng hàng hóa.ầ ổ ị ị ườB. Thúc đ y tăng tr ng ẩ ưở kinh t và h i nh p qu c t .ế ộ ậ ố ếC. Kích thích l c l ng s n xu t phát tri n, tăng năng su t lao đ ng.ự ượ ả ấ ể ấ ộD. khai thác t i đa m i ngu n l c c a đ t n c.ố ọ ồ ự ủ ấ ướĐÁP ÁNCâu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án1 A 11 B 21 D 31 B2 A 12 B 22 C 32 C3 C 13 A 23 A 33 A4 A 14 B 24 A 34 B5 C 15 C 25 B 35 D6 A 16 C 26 C 36 B7 A 17 D 27 C 37 B8 C 18 B 28 D 38 D9 B 19 A 29 A 39 D10 D 20 B 30 C 40 CL I GI IỜ ẢCâu 1: A ( KN pháp lu t)ậCâu 2: A (Đây là đ c tr ng th nh t c a pháp lu t. Lu t Hôn nhân và gia đình quyặ ư ứ ấ ủ ậ ậđ nh các đi u ki n k t hôn gi a nam và n ph i đ t đ tu i nh t đ nh, t nguy n k tị ề ệ ế ữ ữ ả ạ ộ ổ ấ ị ự ệ ếhôn, không b m t năng l c hành vi dân s , không vi ph m các tr ng h p c m k tị ấ ự ự ạ ườ ợ ấ ếhôn. Các đk này áp d ng cho t t c m i ng i. Vi ph m m t trong các đi u ki n nàyụ ấ ả ọ ườ ạ ộ ề ệlà k t hôn trái PL. Do v y đây anh C và ch D ch a đ tu i k t hôn.)ế ậ ở ị ư ủ ổ ếCâu 3: C ( Các hình th c th c hi n PL).ứ ự ệCâu 4: A ( Các hình th c th c hi n PL).ứ ự ệCâu 5: C (KN th c hi n PL)ự ệ thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .comCâu 6: A ( Trách nhi m pháp lý b x ph t hành chính vì ông Q làm hàng gi . Ông Qệ ị ử ạ ảti p t c làm hàng gi v i s l ng l n nên tăng n ng hình ph t: trách nhi m hình s ).ế ụ ả ớ ố ượ ớ ặ ạ ệ ựCâu 7: A ( Ch A s d ng PL làm nh ng gì mà PL cho phép làm)ị ử ụ ữCâu 8: C ( Vì quy ch không thu c h th ng văn b n quy ph m PL)ế ộ ệ ố ả ạCâu 9: B ( D u hi u vi ph m PL hình s c a ch N là l a đ o chi m đo t tài s n 500ấ ệ ạ ự ủ ị ừ ả ế ạ ảtri u đ ng c a A và ệ ồ ủ B. Ch A và B xâm ph m ch , đ p phá, c p tài s n, hành hungị ạ ỗ ở ậ ướ ảgây th ng tích con ch N => A và B vi ph m PL hình s )ươ ị ạ ựCâu 10: D. ( Vì HP là lu t c b n c a Nhà n c)ậ ơ ả ủ ướCâu 11: B ( M i quan h nhân thân gi a v và ch ng )ố ệ ữ ợ ồCâu 12: B (Bình đ ng gi a lao đ ng nam và lao đ ng n )ẳ ữ ộ ộ ữCâu 13: A (N i dung th năm c a quy n bình đ ng trong kinh doanh)ộ ứ ủ ề ẳCâu 14: B (Vì B thi u b ng chuyên ngành nh ng v n đ c c p phép kinh doanh, cònế ằ ư ẫ ượ ấD nh n h i l và không c p phép kinh doanh cho C)ậ ố ộ ấCâu 15: C ( Nh ng tr ng h p PL quy đ nh cho vi c khám xét ch c a ng i khác)ữ ườ ợ ị ệ ỗ ở ủ ườCâu 16: C ( Nh ng hành vi b a đ t, vu kh ng, nói x u, tung tin x u…xúc ph m DD,ữ ị ặ ố ấ ấ ạNP)Câu 17: D (Ki m soát th tín, đi n tho i, đi n tín c a ng i khác ph i do c quan cóể ư ệ ạ ệ ủ ườ ả ơth m quy n trong tr ng h p c n thi t)ẩ ề ườ ợ ầ ếCâu 18: B ( Các quy n t do c b n c a công dân đ c ghi nh n trong Hi n pháp vàề ự ơ ả ủ ượ ậ ếLu t quy đ nh m i quan h c b n gi a nhà n c và công dân )ậ ị ố ệ ơ ả ữ ướCâu 19: A ( Đi u 20 HP 2013 )ềCâu 20: B (Nh ng tr ng h p PL quy đ nh cho vi c khám xét ch c a ng i khác)ữ ườ ợ ị ệ ỗ ở ủ ườCâu 21: D (D u hi u nghi ng thì không đ c quy n b t ng i)ấ ệ ờ ượ ề ắ ườCâu 23: A (D u hi u vi ph m quy n b t kh xâm ph m v thân th công dân: Ông Qấ ệ ạ ề ấ ả ạ ề ểthuê ông D b t giam và b đói ch H)ắ ỏ ịCâu 24: A (Khái ni m quy n sáng t o)ệ ề ạCâu 25: B (N i dung quy n h c t p c a công dân).ộ ề ọ ậ ủCâu 26: C (Vi ph m quy n sáng t o c a công dân : Sao chép, ăn c p b n quy n, nhãnạ ề ạ ủ ắ ả ềmác đ c quy n, quy n tác gi …)ộ ề ề ảCâu 27: C ( Quy n đ c phát tri n tài năng ).ề ượ ểCâu 28: D ( Theo nguyên t c b u c )ắ ầ ửCâu 29: A ( C ch : Dân bi t, dân bàn, dân làm, ơ ế ế dân ki m traể )Câu 30: C (Vì H đã tr c ti p b phi u b u c cho c Ba và M H)ự ế ỏ ế ầ ử ả ẹCâu 31: B ( A b khi u n i v QĐ hành chính k lu t bu c B thôi vi c. A b t cáo vìị ế ạ ề ỷ ậ ộ ệ ị ốA là cán b ki m lâm nh ng cho M khai thác g quý nh m tr c l i và A vu kh ng B; Cộ ể ư ỗ ằ ụ ợ ốb khi u n i v ký QĐ hành chính bu c Q ph i n p ph t 300 nghìn đ ng. C b t cáoị ế ạ ề ộ ả ộ ạ ồ ị ốv t i vu kh ng B và đánh Q gãy chân)ề ộ ốCâu 32: C (N i dung quy n h c t p c a công dân )ộ ề ọ ậ ủCâu 33: A (Khái ni m quy n sáng t o)ệ ề ạCâu 34: B (N th c hi n quy n sáng t o vì ch t o đ c máy l a đ u ph ng )ự ệ ề ạ ế ạ ượ ự ậ ộCâu 35: D ( N i dung quy n phát tri n c a công dân)ộ ề ể ủCâu 36: B ( N i dung c b n c a PL v phát tri n kinh t quy đ nh v quy n và nghĩaộ ơ ả ủ ề ể ế ị ề ềv công dân khi th c hi n các ho t đ ng kinh doanh)ụ ự ệ ạ ộCâu 37: BCâu 38: D thuvienhoclieu .com Trang 6thuvienhoclieu .comCâu 39: DCâu 40: C. thuvienhoclieu .com Trang 7

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận