Luận văn ThS: Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

412 4

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn#luận án#đồ án#tiểu luận

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Với bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới sau một quá trình đẩy mạnh cải cách luật pháp và tích cực mở cửa nền kinh tế, tuy còn nhiều rủi ro nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước. Thực tế hiện nay các nhà đầu tư chứng khoán đã bắt đầu chú ý đến kết quả kinh doanh cũng như tiềm lực phát triển của công ty tuy nhiên việc đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân vẫn chủ yếu theo phong trào, rất ngắn hạn vì thế nhiều nhà đầu tư đã có những quyết định lựa chọn sai lầm do thiếu kiến thức cần thiết

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu, hệ thống hoá cơ sở lý luận về các phương pháp phân tích và định giá cổ phiếu phổ thông.

Vận dụng vào việc Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Đưa ra các kiến nghị, đề xuất hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả khi ứng dụng phân tích và định giá cổ phiếu tại Việt Nam

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là xác định giá trị thực cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Trong phạm vi khuôn khổ của nghiên cứu có sự giới hạn về mặt thời gian, không gian và đứng trên góc độ của một nhà đầu tư cá nhân, nên tác giả chỉ tập trung vào nghiên cứu trong phạm vi như sau: Sử dụng các phương pháp định giá phổ biến: DDM, FCFE, FCFF, P/E vào định giá cổ phiếu phổ thông DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp thu thập số liệu lịch sử, kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, dùng đồ thị minh h a và dự báo các biến số của mô hình định giá trong tương lai.

2. Nội dung

2.1 Lý luận chung

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết về phân tích và định giá cổ phiếu công ty

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu

Khung lý thuyết nghiên cứu 

Hệ thống dữ liệu

Phương pháp nghiên cứu

2.3 Thực trạng tài chính

Tổng quan về Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Phân tích các yếu tố tác độn đến ngành kinh doanh và Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Thiết lập các dự phóng, giả định phục vụ c o các mô ìn định giá

Ước tính giá trị nội tại cổ phiếu DPR

Những hạn chế khó khăn trong công tác định giá cổ phiếu DPR

2.4 Một số giải pháp

Kiến nghị đầu tư

Bình luận về kết quả nghiên cứu

Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả việc vận dụng các mô hình định giá cổ phiếu

3. Kết luận

Việc xác định giá trị nội tại của cổ phiếu phổ thông công ty cổ phần đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong việc ra quyết định đối với nhà đầu tư mà còn của nhà quản lý công ty phục vụ mục tiêu tăng giá trị công ty trong dài hạn. Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích và định giá cổ phiếu phổ thông của công ty cổ phần từ vận dụng vào phân tích và xác định giá trị nội tại của cổ phiếu DPR của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú và đưa ra các kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả khi ứng dụng phân tích và định giá cổ phiếu tại Việt Nam. Với những nội dung trên tác giả hi vọng sẽ đóng góp những kiến thức và ý kiến nhất định giúp các nhà đầu tư, nhà quản lý công ty và đối tượng quan tâm tới công ty có cái nhìn cụ thể, rõ ràng từ đó xác định chính xác giá trị nội tại của cổ phiếu phổ thông từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và quản trị hợp lý

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Cao Anh, 2011. Đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với công ty trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hoàng Giang và Bùi Thị Hồng Nhung (2014), Áp dụng mô hình định giá tương đối với các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học và Phát triển của, Trường Đại học Nông nghiệp, tập 12, số 3, trang 132-135

Tài liệu liên quan

Bình luận