Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2022 - Đề 3 (có đáp án chi tiết)

361 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #thptqg GDCD#GDCD#môn GDCD

Mô tả chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn GDCD có lời giải chi tiết và đáp án (Đề 3) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 8 trang.

Câu 81: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Đối tượng lao động. B. Công cụ lao động.

C. Tư liệu lao động. D. Tài nguyên thiên nhiên.

Câu 82: Theo yêu cầu của quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường phải theo dựa theo nguyên tắc

A. bất biến. B. cố định. C. ngẫu nhiên. D. ngang giá.

Câu 83: Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

A. bao quát, định hướng tổng thể. B. xóa bỏ quyền tự do cá nhân.

C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. bảo mật thông tin nội bộ.

Câu 84: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật

A. quy định phải làm. B. ép buộc tuân thủ. C. cho phép làm. D. khuyến khích.

Câu 85: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các

A. quy tắc quản lí xã hội. B. quy tắc quản lí của nhà nước.

C. quy tắc kỉ luật lao động. D. quy tắc quan hệ lao động.

Câu 86: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. chủ thể đại diện phải ẩn danh. B. người ủy quyền được bảo mật.

C. người vi phạm phải có lỗi. D. chủ thể làm chứng bị từ chối.

Câu 87: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. hòa giải. B. điều tra. C. liên đới. D. pháp lí.

Câu 88: Việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh khi có sự bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và chồng thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. nhân thân. B. tài sản. C. giao dịch. D. giám hộ.

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu .ComĐ 3Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN GDCDCâu 8 1: M t v t hay h th ng nh ng v t làm nhi m v truy n d n s tác đ ng c a ộ ậ ệ ố ữ ậ ệ ụ ề ẫ ự ộ ủcon ng i lên đ i t ng lao đ ng, nh m bi n đ i đ i t ng lao đ ng thành s n ph m ườ ố ượ ộ ằ ế ổ ố ượ ộ ả ẩtho mãn nhu c u c a con ng i là n i dung c a khái ni m nào d i đây?ả ầ ủ ườ ộ ủ ệ ướA. Đ i t ng lao đ ng.ố ượ ộ B. Công c lao đ ng.ụ ộC. T li u lao đ ng.ư ệ ộ D. Tài nguyên thiên nhiên.Câu 82: Theo yêu c u c a quy lu t giá tr , vi c trao đ i hàng hóa trên th tr ng ph iầ ủ ậ ị ệ ổ ị ườ ảtheo d a theo nguyên t cự ắA. b t bi n.ấ ế B. c đ nh.ố ị C. ng u nhiên.ẫ D. ngang giá .Câu 8 3: M t trong nh ng đ c tr ng c b n c a pháp lu t th hi n tínhộ ữ ặ ư ơ ả ủ ậ ể ệ ởA. bao quát, đ nh h ng t ng th .ị ướ ổ ể B. xóa b quy n t do cá nhânỏ ề ự .C. xác đ nh ch t ch v m t hình th c.ị ặ ẽ ề ặ ứ D. b o m t thông tin n i b .ả ậ ộ ộCâu 84: Thi hành pháp lu t là các cá nhân, t ch c ch đ ng làm nh ng gì mà phápậ ổ ứ ủ ộ ữlu tậA. quy đ nh ph i làm.ị ả B. ép bu c tuân th .ộ ủ C. cho phép làm. D. khuy n khích.ếCâu 85: Vi ph m hành chính là hành vi vi ph m pháp lu t có m c đ nguy hi m th pạ ạ ậ ứ ộ ể ấh n t i ph m, xâm ph m cácơ ộ ạ ạA. quy t c qu n lí xã h i.ắ ả ộ B. quy t c qu n lí c a nhà n c.ắ ả ủ ướC. quy t c k lu t lao đ ng.ắ ỉ ậ ộ D. q uy t c quan h lao đ ng.ắ ệ ộCâu 86: M t trong nh ng d u hi u c b n xác đ nh hành vi vi ph m pháp lu t làộ ữ ấ ệ ơ ả ị ạ ậA. ch th đ i di n ph i n danh.ủ ể ạ ệ ả ẩ B. ng i y quy n đ c b o m t.ườ ủ ề ượ ả ậC. ng i vi ph m ph i có l i.ườ ạ ả ỗ D. ch th làm ch ng b t ch i.ủ ể ứ ị ừ ốCâu 87 : B t kì công dân nào vi ph m pháp lu t đ u ph i ch u trách nhi mấ ạ ậ ề ả ị ệA. hòa gi i.ả B. đi u tra.ề C. liên đ i.ớ D. pháp lí.Câu 88 : Vi c dùng tài s n chung đ đ u t kinh doanh khi có s bàn b c, th a thu nệ ả ể ầ ư ự ạ ỏ ậgi a v và ch ng th hi n n i dung quy n bình đ ng gi a v và ch ng trong quan hữ ợ ồ ể ệ ộ ề ẳ ữ ợ ồ ệA. nhân thân. B. tài s n.ả C. giao d ch.ị D. giám h .ộCâu 89: H p đ ng lao đ ng đ c giao k t gi a ng i lao đ ng vàợ ồ ộ ượ ế ữ ườ ộA. phòng th ng binh xã h i.ươ ộ B. y ban nhân dân qu n.ủ ậC. ng i s d ng lao đ ng.ườ ử ụ ộ D. Tòa án nhân dân.Câu 90 : Theo quy đ nh c a pháp lu t, m i doanh nghi p đ u ph i th c hi n nghĩa vị ủ ậ ọ ệ ề ả ự ệ ụA. kinh doanh đúng ngành ngh đăng ký.ề B. tham gia xây nhà tình nghĩa,C. nh p kh u nguyên li u t nhiên,ậ ẩ ệ ự D. tuy n d ng chuyên gia cao c p.ể ụ ấCâu 91: Các dân t c đ u đ c bình đ ng trong vi c h ng th m t n n giáo d c,ộ ề ượ ẳ ệ ưở ụ ộ ề ụđ c t o đi u ki n đ m i dân t c đ u đ c bình đ ng v c h i h c t p là th hi nượ ạ ề ệ ể ọ ộ ề ượ ẳ ề ơ ộ ọ ậ ể ệbình đ ng gi a các dân t c vẳ ữ ộ ềA. kinh t .ế B. văn hóa. C. giáo d c.ụ D. chính tr .ịCâu 92: B t ng i trái pháp lu t là xâm ph m đ n quy n ắ ườ ậ ạ ế ềA. b t kh xâm ph m thân th c a công dân.ấ ả ạ ể ủB. b o h v tính m ng, s c kh e c a công dân.ả ộ ề ạ ứ ỏ ủC. b t ng i h p pháp c a công dân.ắ ườ ợ ủD. b t kh xâm ph m v ch c a công dân.ấ ả ạ ề ỗ ở ủ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comCâu 93: Công dân s d ng quy n nào d i đây đ phát bi u ý ki n, bày t quan đi mử ụ ề ướ ể ể ế ỏ ểc a mình v các v n đ chính tr , c a đ t n c?ủ ề ấ ề ị ủ ấ ướA. Quy n khi u n i.ề ế ạ B. Quy n b u c , ng c .ề ầ ử ứ ửC. Quy n t cáo.ề ố D. Quy n t do ngôn lu n.ề ự ậCâu 94: Vi c khám ch c a công dân đ c ti n hành theoệ ỗ ở ủ ượ ếA. s đông quy t đ nh.ố ế ị B. trình t lu t đ nh.ự ậ ịC. quy c làng xã.ướ D. ý mu n ch quan.ố ủCâu 95: Quy n b u c và ng c là các quy n dân ch c b n c a công dân trên lĩnhề ầ ử ứ ử ề ủ ơ ả ủv cự nào d i đây?ướA. V ăn hóa . B. C hính trị . C. K inh tế . D. X ã h iộ .Câu 96: Công dân s d ng quy n nào d i đây đ đ ngh th tr ng c quan xemử ụ ề ướ ể ề ị ủ ưở ơxét l i quy t đ nh cho thôi vi c c a mình khi có căn c quy t đ nh đó là trái lu t?ạ ế ị ệ ủ ứ ế ị ậA. Quy n t cáo.ề ố B. Quy n ng c .ề ứ ửC. Quy n b u c .ề ầ ử D. Quy n khi u n i.ề ế ạCâu 97: Vi c chính quy n xã t ch c cho ng i dân th o lu n v k ho ch xây d ngệ ề ổ ứ ườ ả ậ ề ế ạ ựnông thôn m i ki u m u là đ m b o quy n tham gia qu n ký nhà n c và xã h i ớ ể ẫ ả ả ề ả ướ ộ ởph m viạ A. lãnh th .ổ B. c sơ ở . C. c n c.ả ướ D. qu c gia.ốCâu 98: Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng n i dung c a quy n h c t p làị ủ ậ ộ ữ ộ ủ ề ọ ậm i công dân đ u đ cọ ề ượA. h c không h n ch .ọ ạ ế B. c ng đi m khu v c.ộ ể ựC. h ng m i u đãi.ưở ọ ư D. mi n, gi m h c phí.ễ ả ọCâu 99: H c sinh THPT đ t gi i trong kỳ thi h c sinh gi i Qu c gia đ c tuy n th ngọ ạ ả ọ ỏ ố ượ ể ẳvào các tr ng Đ i h c là bi u hi n c a quy n đ cườ ạ ọ ể ệ ủ ề ượA. sáng t o.ạ B. phát tri n.ể C. h c t p.ọ ậ D. u tiên.ưCâu 100: Công dân kinh doanh đúng ngành, ngh đã đ c c quan có th m quy n c pề ượ ơ ẩ ề ấphép là th c hi n n i dung c b n c a pháp lu t vự ệ ộ ơ ả ủ ậ ềA. thu hút chuyên gia. B. quy trình h p tác,ợC. phát tri n kinh t .ể ế D. hoàn tr tài s n.ả ảCâu 101 : D a nào ch c năng nào c a th tr ng mà ng i bán đ a ra nh ng quy tự ứ ủ ị ườ ườ ư ữ ếđ nh k p th i nh m thu nhi u l i nhu n, còn ng i mua s đi u ch nh vi c mua saoị ị ờ ằ ề ợ ậ ườ ẽ ề ỉ ệcho có l i nh t?ợ ấ A . Ch c năng thông tin cho các ch th kinh t .ứ ủ ể ế B . Ch c năng th c hi n giá tr s d ng và giá tr .ứ ự ệ ị ử ụ ị C . Ch c năng đi u ti t s n xu t và tiêu dùng.ứ ề ế ả ấ D . Ch c năng kích thích s n xu t và tiêu dùng.ứ ả ấCâu 102: N i dung nào d i đây ộ ướ không ph i là m t tích c c c a c nh tranh?ả ặ ự ủ ạ A . B o v tài nguyên thiên nhiên.ả ệ B . Khai thác c n ki t tài nguyên.ạ ệ C . Thúc đ y tăng tr ng kinh t .ẩ ưở ế D . Kích thích l c l ng s n xu t phát tri n.ự ượ ả ấ ểCâu 103: Sau khi đi v t vùng d ch b nh, ề ừ ị ệ ch Bị là đã ch đ ng đ n c quan ch củ ộ ế ơ ứnăng đ khai báo y t và ch đ ng t cách ly t i nhà, ể ế ủ ộ ự ạ ch Bị đã th c hi n pháp lu t theoự ệ ậhình th c nào d i đây?ứ ướA. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ B. Tuân th pháp lu t.ủ ậ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comC. Áp d ng pháp lu t.ụ ậ D. Thi hành pháp lu t.ậ Câu 104: Công dân vi ph m pháp lu t dân s khi th c hi n hành vi nào d i đây?ạ ậ ự ự ệ ướA. Khai thác tài nguyên trái phép.B. Vay ti n không tr đúng th i h n h p đ ng.ề ả ờ ạ ợ ồC. T ch c gây r i phiên tòa.ổ ứ ốD. L n chi m hành lang giao thông đ ng b .ấ ế ườ ộCâu 105: Theo quy đ nh c a pháp lu t, n i dung nào d i đây vi ph m quy n bìnhị ủ ậ ộ ướ ạ ềđ ng gi a các dân t c trong lĩnh v c chính tr ?ẳ ữ ộ ự ị A. G i gi y m i tham d cu c h p thôn. ử ấ ờ ự ộ ọ B. Ng i dân t c thi u s không đ c ng c .ườ ộ ể ố ượ ứ ử C. T ch i ti p nh n đ n t cáo n c danh.ừ ố ế ậ ơ ố ặ D. Tuyên truy n h ng d n công tác b u c .ề ướ ẫ ầ ửCâu 106: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n đ c pháp lu t b oị ủ ậ ạ ề ượ ậ ảh v danh d , nhân ph m khiộ ề ự ẩA. chuy n nh ng bí quy t gia truy n.ể ượ ế ềB. t công khai đ i s ng c a b n thân.ự ờ ố ủ ảC. xúc ph m nh m h uy tín ng i khác.ạ ằ ạ ườD. ch đ ng chia s kinh nghi m cá nhân.ủ ộ ẻ ệCâu 107: Ch Vị vi t bài đăng báo bế à y t lỏ ò ng tri ân đ i v i các ố ớ chi n sĩ b đ i biênế ồ ộphòng, h i đ o không qu n ngày đêm canh gácả ả ả cho s bình yên c a T qu c.ự ủ ổ ố Ch Vị đãth c hi n quy n ự ệ ềA. t do ngôn lu nự ậ c a công dânủ . B. ki m soát thông tinể c a công dânủ .C. đ i tho i tr c tuy nố ạ ự ế c a công dânủ . D. thông cáo báo chí c a công dânủ .Câu 108: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th c hi n quy n tham gia qu n lý nhàị ủ ậ ự ệ ề ản c và xã h i trong tr ng h p ướ ộ ườ ợA. t ham kh o d ch v tr c tuy n.ả ị ụ ự ế B. đ óng góp ý ki n vào d th o Lu t.ế ự ả ậC. đ ăng ký hi n máu nhân đ o.ế ạ D. k hám tuy n nghĩa v quân s .ể ụ ựCâu 109: Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân có th th c hi n quy n t cáo trongị ủ ậ ể ự ệ ề ốnh ng tr ng h p ữ ườ ợA. p h i kê khai tài s n cá nhânả ả B. b truy thu thu ch a th a đángị ế ư ỏC. n h n quy t đ nh đi u chuy n công tácậ ế ị ề ể D. p hát hi n s n xu t xăng gi . ệ ả ấ ảCâu 110: Công dân vi ph m quy n sáng t o trong tr ng h p nào sau đây?ạ ề ạ ườ ợA. Tham kh o tác ph m báo chí.ả ẩ B. Làm gi nhãn hi u hàng hóa.ả ệC. Chia s kinh nghi m qu n lí.ẻ ệ ả D. Trích l c tài li u tham kh o.ụ ệ ảCâu 111: Sau khi B Giáo d c và Đào t o công b danh m c các b sách giáo khoa l pộ ụ ạ ố ụ ộ ớ6 và l p 2, Giám đ c S Giáo d c và Đào t o t nh ớ ố ở ụ ạ ỉ X đã có văn b n ch đ o các tr ngả ỉ ạ ườTHPT trên đ a bàn t nh tri n khai công tác l a ch n sách theo đúng h ng d n c a Bị ỉ ể ự ọ ướ ẫ ủ ộGiáo d c và Đào t o là th hi n đ c tr ng nào d i đây c a pháp lu t?ụ ạ ể ệ ặ ư ướ ủ ậA. Tính xác đ nh ch t ch v hình th c.ị ặ ẽ ề ứ B. Tính quy ph m ph bi n.ạ ổ ếC. Tính quy n l c, b t bu c chung.ề ự ắ ộ D. Tính th c ti n xã h i.ự ễ ộCâu 112: Là ng i kinh doanh, ông A luôn áp d ng đ y đ các bi n pháp b o v môiườ ụ ầ ủ ệ ả ệtr ng. V y, ông A đã th c hi n pháp lu t theo hình th c nào d i đây?ườ ậ ự ệ ậ ứ ướA. Tôn tr ng pháp lu t.ọ ậ B. Áp d ng pháp lu t.ụ ậC. S d ng pháp lu t.ử ụ ậ D. Thi hành pháp lu t.ậ thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comCâu 113: B n ạ S , ng i dân t c ườ ộ thi u sể ố , có h kh u th ng trú ộ ẩ ườ 3 năm trong th i gianờh c Trung h c ph thông t i Khu v c 1ọ ọ ổ ạ ự , khi tham gia xét tuy n đ i h c b n đ c uể ạ ọ ạ ượ ưtiên c ng đi m. Đi u này th hi n quy n bình đ ng gi a các dân t c trên lĩnh v cộ ể ề ể ệ ề ẳ ữ ộ ựA. kinh t .ế B. chính tr .ị C. giáo d c.ụ D. văn hóa.Câu 114: Do không hài lòng v i m c ti n h tr đ i v i các lao đ ng do nh h ngớ ứ ề ỗ ợ ố ớ ộ ả ưởc a d ch b nh, ông B nhi u l n yêu c u đ c g p lãnh đ o xã Y. Cho r ng ông B điủ ị ệ ề ầ ầ ượ ặ ạ ằv t vùng d ch mà không cách y t , b o v y ban nhân dân xã đã m ng ch i và đu iề ừ ị ế ả ệ ủ ắ ử ổông v nên gi a hai bên x y ra mâu thu n. B o v đã đánh ông B gãy tay và đ y xeề ữ ả ẫ ả ệ ẩmáy c a ông xu ng h . B o v y ban nhân dân xã Y ủ ố ồ ả ệ ủ không vi ph m quy n nào d iạ ề ướđây c a công dân?ủA. Đ c pháp lu t b o h v danh d .ượ ậ ả ộ ề ự B. B t kh xâm ph m v tài s n.ấ ả ạ ề ảC. B t kh xâm ph m v thân th .ấ ả ạ ề ể D. Đ c pháp lu t b o h v s c ượ ậ ả ộ ề ứkh e.ỏCâu 115: T i đi m b u c , ch H đã giúp anh T b phi u b u theo đ xu t c a anh.ạ ể ầ ử ị ỏ ế ầ ề ấ ủPhát hi n c M không bi t ch , nhân viên S c a t b u c đã nh ch H vi t h phi uệ ụ ế ữ ủ ổ ầ ử ờ ị ế ộ ếb u theo đúng ý c a c r i đ a phi u cho c M b vào thùng. C M đã th c hi nầ ủ ụ ồ ư ế ụ ỏ ụ ự ệđúng pháp lu t v b u cậ ề ầ ử theo nguyên t c nào d i đâyắ ướ ?A. Công khai. B. Bình đ ng.ẳ C. B phi u kín.ỏ ế D. Tr c ti p.ự ếCâu 116: M là h c sinh l p 1 tr ng ti u h c X, m i 6 tu i nh ng em đã có năngọ ớ ườ ể ọ ớ ổ ưkhi u đ c bi t là có th nói và vi t thông th o hai ngo i ng Anh và Pháp. V i tàiế ặ ệ ể ế ạ ạ ữ ớnăng c a M đã đ c nhà n c t ng h c b ng t i tr ng đ i h c Harvard (Hoa Kỳ).ủ ượ ướ ặ ọ ổ ạ ườ ạ ọChính sách trên c a nhà n c th hi n quy n nào c a công dân?ủ ướ ể ệ ề ủA. Quy n đ c phát tri n c a công dânề ượ ể ủ . B. Quy n đ c sáng t o c a công dânề ượ ạ ủ .C. Quy n đ c h c t p c a công dânề ượ ọ ậ ủ . D. Quy n đ c u tiên c a công dânề ượ ư ủ .Câu 117: Anh T là phó giám đ c, cô G là k toán, ch H là nhân viên cùng công tácố ế ịt i s X. Vì c n ti n đ buôn bán b t đ ng s n ki m l i, nên anh T cùng cô G làmạ ở ầ ề ể ấ ộ ả ế ờcon d u và ch ký gi đ rút t m ng s ti n 5 t đ ng c a c quan. Phát hi n hànhấ ữ ả ể ạ ứ ố ề ỉ ồ ủ ơ ệvi này ch H đã t cáo lên c quan c p trên. Bi t chuy n, anh T đã t o b ng ch ngị ố ơ ấ ế ệ ạ ằ ứgi ch H vi ph m đ giám đ c kí quy t đ nh bu c thôi vi c đ i v i ch H. B c xúc,ả ị ạ ể ố ế ị ộ ệ ố ớ ị ứch ng ch H là anh U nhân viên t i s Y đã ch n đ ng, đánh anh T tr ng th ng.ồ ị ạ ở ặ ườ ọ ươNh ng ai sau đây đ ng th i ph i ch u trách nhi m hình s và kữ ồ ờ ả ị ệ ự ỉ lu t?ậ A. Anh T và cô G. B. Anh T, anh U. C. Anh T và cô G, anh U. D. Anh T, ch H, Anhị U.Câu 118: Sau khi nh n đ c b ngậ ượ ằ Cao đ ng s ph m m m non anh ẳ ư ạ ầ A đã làm h sồ ơxin vi c t i Tr ng m m non ệ ạ ườ ầ X . Ch P là Hi u tr ng đã t ch i h s c a anh ị ệ ưở ừ ố ồ ơ ủ A vìcho r ng công vi c này ch phù h p v i giáo viên n . Sau khi nghe anh ằ ệ ỉ ợ ớ ữ A k l i sể ạ ựvi c, ch gái anh li n nh ng i quen là anh S đang làm cán b Phòng giáo d c g iệ ị ề ờ ườ ộ ụ ọđi n gây s c ép v i ch P. Vì v y, ch P đành kí h p đ ng gi ng d y v i anh ệ ứ ớ ị ậ ị ợ ồ ả ạ ớ A trongvòng m t năm. Khi anh ộ A đi làm, ch P không cho anh ph trách l p mà ch làm cácị ụ ớ ỉcông vi c d n d p, v sinh, phân phát đ ăn cho các l p. Làm đ c ba tháng, anh ệ ọ ẹ ệ ồ ớ ượ Achán n n nên đã b vi c. Nh ng ai d i đây vi ph m n i dung quy n bình đ ng trongả ỏ ệ ữ ướ ạ ộ ề ẳlao đ ng?ộ 1Q4 A. Ch P và anhị S. B. Anh S, anh A và ch gái anhị A. C. Anh S và ch gáiị anh A. D. Anh A, ch P vàị anh S. thuvienhoclieu .com Trang 4thuvienhoclieu .comCâu 119: Ch Dị là nhà thi t k m u th i trang c a công ty X, trong khi làm vi c ế ế ẫ ờ ủ ệ ởcông ty thì h ng, ch ỏ ị đã thuê anh M đ n ế s a. Trong lúc s a máy, anh M phát hi n ử ử ệ ch Dịcó m u ẫ thi t k m iế ế ớ s p tung ra th tr ng, anh M đã t ý sao chép. Sau đó M đã nhắ ị ườ ự ờanh N làm môi gi i đ bán nh ng m u m i đó cho ch T ớ ể ữ ẫ ớ ị , công ty G v n là đ i thở ố ố ủc nh tranh c a ạ ủ ch ị D . Theo qui đ nh c a pháp lu t, ng i nào vi ph m quy n đ cị ủ ậ ườ ạ ề ượpháp lu t b o đ m an toàn, bí m t v th tín, đi n tho i, đi n tín c a công dân?ậ ả ả ậ ề ư ệ ạ ệ ủA. Ch T, anh M và ị ch ị D . B. Ch mình anh M.ỉC. Anh M, anh N và ch T.ị D. Anh M và anh N .Câu 120: Ch ị A k toán nghi ng anh D bi t vi c ch và ông ế ờ ế ệ ị B giám đ c S c u k tố ở ấ ếrút ti n c quan cho vay n ng lãi nên xúi gi c ông ề ơ ặ ụ B đu i vi c anh ổ ệ D . Th y mình b saấ ịth i, l i b ch ả ạ ị ị A trì hoãn thanh toán các kho n ti n theo đúng quy đ nh, anh D ph n ánhả ề ị ảv i ông ớ C cán b c quan ch c năng. Vì đã nh n c a ông ộ ơ ứ ậ ủ B m t trăm tri u đ ng, ông ộ ệ ồ Cbáo cho ông B bi t vi c này đ ng th i làm sai ch đ b o hi m th t nghi p c a anhế ệ ồ ờ ế ộ ả ể ấ ệ ủD. Phát hi n s vi c, anh D thuê anh B đánh ông ệ ự ệ C gãy chân. Nh ng ai d i đây là đ iữ ướ ốt ng v a b khi u n i, v a b t cáo ?ượ ừ ị ế ạ ừ ị ốA. Ông B , anh D và ông C . B. Ông B và ch ị A .C. Ông B , ch ị A và ông C . D. Ông B và ông C .----------- H T ----------ẾĐÁP ÁN81 82 83 84 85 86 87 88 89 90C D C A B C D B C A91 92 93 94 95 96 97 98 99 100C A D B B D B A B C101 102 103 104 105 106 107 108 109 110A B D B B C A B D B111 112 113 114 115 116 117 118 119 120A D C C D A A D B CL I GI I CHI TI TỜ Ả ẾCÂU ĐÁP ÁN L I GI IỜ Ả81 C - M t v t hay h th ng nh ng v t làm nhi m v truy n d n ộ ậ ệ ố ữ ậ ệ ụ ề ẫs tác đ ng c a con ng i lên đ i t ng lao đ ng, nh m bi n ự ộ ủ ườ ố ượ ộ ằ ếđ i đ i t ng lao đ ng thành s n ph m tho mãn nhu c u c a ổ ố ượ ộ ả ẩ ả ầ ủcon ng i là n i dung c a khái ni m ườ ộ ủ ệ T li u lao đ ng.ư ệ ộ82 D - Theo yêu c u c a quy lu t giá tr , vi c trao đ i hàng hóa trênầ ủ ậ ị ệ ổth tr ng ph i theo d a theo nguyên t c ngang giáị ườ ả ự ắ .83 C - M t trong nh ng đ c tr ng c b n c a pháp lu t th hi n ộ ữ ặ ư ơ ả ủ ậ ể ệ ởtínhxác đ nh ch t ch v m t hình th c.ị ặ ẽ ề ặ ứ84 A - Thi hành pháp lu t là các cá nhân, t ch c ch đ ng làmậ ổ ứ ủ ộnh ng gì mà pháp lu t quy đ nh ph i làm.ữ ậ ị ả thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .com85 B - Vi ph m hành chính là hành vi vi ph m pháp lu t có m c đạ ạ ậ ứ ộnguy hi m th p h n t i ph m, xâm ph m các quy t c qu n líể ấ ơ ộ ạ ạ ắ ảc a nhà n c.ủ ướ86 C - M t trong nh ng d u hi u c b n xác đ nh hành vi vi ph mộ ữ ấ ệ ơ ả ị ạpháp lu t là ng i vi ph m ph i có l i.ậ ườ ạ ả ỗ87 D - B t kì công dân nào vi ph m pháp lu t đ u ph i ch u tráchấ ạ ậ ề ả ịnhi mệpháp lí.88 C - Vi c dùng tài s n chung đ đ u t kinh doanh khi có s bànệ ả ể ầ ư ựb c, th a thu n gi a v và ch ng th hi n n i dung quy nạ ỏ ậ ữ ợ ồ ể ệ ộ ềbình đ ng gi a v và ch ng trong quan h tài s n.ẳ ữ ợ ồ ệ ả89 C - H p đ ng lao đ ng đ c giao k t gi a ng i lao đ ng vàợ ồ ộ ượ ế ữ ườ ộng i s d ng lao đ ng.ườ ử ụ ộ90 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, m i doanh nghi p đ u ph iị ủ ậ ọ ệ ề ảth c hi n nghĩa v kinh doanh đúng ngành ngh đăng ký.ự ệ ụ ề91 C - Các dân t c đ u đ c bình đ ng trong vi c h ng th m tộ ề ượ ẳ ệ ưở ụ ộn n giáo d c, đ c t o đi u ki n đ m i dân t c đ u đ cề ụ ượ ạ ề ệ ể ọ ộ ề ượbình đ ng v c h i h c t p là th hi n bình đ ng gi a cácẳ ề ơ ộ ọ ậ ể ệ ẳ ữdân t c v giáo d c.ộ ề ụ92 A - B t ng i trái pháp lu t là xâm ph m đ n quy n b t khắ ườ ậ ạ ế ề ấ ảxâm ph m thân th c a công dân.ạ ể ủ93 D - Công dân s d ng quy n t do ngôn lu n đ phát bi u ý ử ụ ề ự ậ ể ểki n, bày t quan đi m c a mình v các v n đ chính tr , c a ế ỏ ể ủ ề ấ ề ị ủđ t n cấ ướ .94 B - Vi c khám ch c a công dân đ c ti n hành theo trình tệ ỗ ở ủ ượ ế ựlu t đ nh.ậ ị95 B - Quy n b u c và ng c là các quy n dân ch c b n c aề ầ ử ứ ử ề ủ ơ ả ủcông dân trên lĩnh v cự c hính trị .96 D - Công dân s d ng quy n khi u n i đ đ ngh th tr ng cử ụ ề ế ạ ể ề ị ủ ưở ơquan xem xét l i quy t đ nh cho thôi vi c c a mình khi có cănạ ế ị ệ ủc quy t đ nh đó là trái lu tứ ế ị ậ .97 B - Vi c chính quy n xã t ch c cho ng i dân th o lu n v kệ ề ổ ứ ườ ả ậ ề ếho ch xây d ng nông thôn m i ki u m u là đ m b o quy nạ ự ớ ể ẫ ả ả ềtham gia qu n ký nhà n c và xã h i ph m vi c sả ướ ộ ở ạ ơ ở .98 A - Theo quy đ nh c a pháp lu t, m t trong nh ng n i dung c aị ủ ậ ộ ữ ộ ủquy n h c t p là m i công dân đ u đ c h c không h n ch .ề ọ ậ ọ ề ượ ọ ạ ế99 B - H c sinh THPT đ t gi i trong kỳ thi h c sinh gi i Qu c giaọ ạ ả ọ ỏ ốđ c tuy n th ng vào các tr ng Đ i h c là bi u hi n c aượ ể ẳ ườ ạ ọ ể ệ ủquy n đ c phát tri n.ề ượ ể100 B - Công dân kinh doanh đúng ngành, ngh đã đ c c quan cóề ượ ơth m quy n c p phép là th c hi n n i dung c b n c a phápẩ ề ấ ự ệ ộ ơ ả ủlu t vậ ề phát tri n kinh t .ể ế101 A - D a nào ch c năng thông tin c a th tr ng mà ng i bán ự ứ ủ ị ườ ườđ a ra nh ng quy t đ nh k p th i nh m thu nhi u l i nhu n, ư ữ ế ị ị ờ ằ ề ợ ậcòn ng i mua s đi u ch nh vi c mua sao cho có l i nh t.ườ ẽ ề ỉ ệ ợ ấ102 B - Khai thác c n ki t tài nguyên là m t h n ch c a c nh tranh.ạ ệ ặ ạ ế ủ ạ103 D - Sau khi đi v t vùng d ch b nh, ề ừ ị ệ ch Bị là đã ch đ ng đ n c ủ ộ ế ơ thuvienhoclieu .com Trang 6thuvienhoclieu .comquan ch c năng đ khai báo y t và ch đ ng t cách ly t i ứ ể ế ủ ộ ự ạnhà, ch Bị đã th c hi n pháp lu t theo hình th c ự ệ ậ ứ t hi hành pháp lu t.ậ104 B - Công dân vi ph m pháp lu t dân s khi th c hi n hành vi vay ạ ậ ự ự ệti n không tr đúng th i h n h p đ ng.ề ả ờ ạ ợ ồ105 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, n i dung ng i dân t c thi u sị ủ ậ ộ ườ ộ ể ốkhông đ c ng c l à vi ph m quy n bình đ ng gi a các dân ượ ứ ử ạ ề ẳ ữt c trong lĩnh v c chính tr .ộ ự ị106 C - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân vi ph m quy n đ cị ủ ậ ạ ề ượpháp lu t b o h v danh d , nhân ph m khi xúc ph m nh mậ ả ộ ề ự ẩ ạ ằh uy tín ng i khác.ạ ườ107 A - Ch Vị vi t bài đăng báo bế à y t lỏ ò ng tri ân đ i v i các ố ớ chi n sĩ ếb đ i biên phòng, h i đ o không qu n ngày đêm canh gácồ ộ ả ả ả cho s bình yên c a T qu c.ự ủ ổ ố Ch Vị đã th c hi n quy nự ệ ề t do ngônựlu nậ c a công dânủ .108 B - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân th c hi n quy n thamị ủ ậ ự ệ ềgia qu n lý nhà n c và xã h i trong tr ng h pả ướ ộ ườ ợ đ óng góp ýki n vào d th o Lu t.ế ự ả ậ109 D - Theo quy đ nh c a pháp lu t, công dân có th th c hi n ị ủ ậ ể ự ệquy n t cáo trong nh ng tr ng h p ề ố ữ ườ ợ p hát hi n s n xu t xăng ệ ả ấgi . ả110 B - Công dân vi ph m quy n sáng t o trong tr ng h p ạ ề ạ ườ ợ l àm giảnhãn hi u hàng hóa.ệ111 A - Sau khi B Giáo d c và Đào t o công b danh m c các bộ ụ ạ ố ụ ộsách giáo khoa l p 6 và l p 2, Giám đ c S Giáo d c và Đàoớ ớ ố ở ụt o t nh ạ ỉ X đã có văn b n ch đ o các tr ng THPT trên đ a bànả ỉ ạ ườ ịt nh tri n khai công tác l a ch n sách theo đúng h ng d n c aỉ ể ự ọ ướ ẫ ủB Giáo d c và Đào t o là th hi n đ c tr ng ộ ụ ạ ể ệ ặ ư t ính xác đ nhịch t ch v hình th c.ặ ẽ ề ứ112 D - Là ng i kinh doanh, ông A luôn áp d ng đ y đ các bi nườ ụ ầ ủ ệpháp b o v môi tr ng. V y, ông A đã th c hi n pháp lu tả ệ ườ ậ ự ệ ậtheo hình th c thi hành pháp lu t.ứ ậ113 C - B n ạ S , ng i dân t c ườ ộ thi u sể ố , có h kh u th ng trú ộ ẩ ườ 3 nămtrong th i gian h c Trung h c ph thông t i Khu v c 1ờ ọ ọ ổ ạ ự , khitham gia xét tuy n đ i h c b n đ c u tiên c ng đi m. Đi uể ạ ọ ạ ượ ư ộ ể ềnày th hi n quy n bình đ ng gi a các dân t c trên lĩnh v cể ệ ề ẳ ữ ộ ựgiáo d c.ụ114 C - Do không hài lòng v i m c ti n h tr đ i v i các lao đ ngớ ứ ề ỗ ợ ố ớ ộdo nh h ng c a d ch b nh, ông B nhi u l n yêu c u đ cả ưở ủ ị ệ ề ầ ầ ượg p lãnh đ o xã Y. Cho r ng ông B đi v t vùng d ch màặ ạ ằ ề ừ ịkhông cách y t , b o v y ban nhân dân xã đã m ng ch i vàế ả ệ ủ ắ ửđu i ông v nên gi a hai bên x y ra mâu thu n. B o v đãổ ề ữ ả ẫ ả ệđánh ông B gãy tay và đ y xe máy c a ông xu ng h . B o vẩ ủ ố ồ ả ệy ban nhân dân xã Y ủ không vi ph m quy n ạ ề b t kh xâmấ ảph m v thân th .ạ ề ể115 D - T i đi m b u c , ch H đã giúp anh T b phi u b u theo đạ ể ầ ử ị ỏ ế ầ ề thuvienhoclieu .com Trang 7thuvienhoclieu .comxu t c a anh. Phát hi n c M không bi t ch , nhân viên S c aấ ủ ệ ụ ế ữ ủt b u c đã nh ch H vi t h phi u b u theo đúng ý c a cổ ầ ử ờ ị ế ộ ế ầ ủ ụr i đ a phi u cho c M b vào thùng. C M đã th c hi n đúngồ ư ế ụ ỏ ụ ự ệpháp lu t v b u cậ ề ầ ử theo nguyên t cắ tr c ti p.ự ế116A - M là h c sinh l p 1 tr ng ti u h c X, m i 6 tu i nh ng emọ ớ ườ ể ọ ớ ổ ưđã có năng khi u đ c bi t là có th nói và vi t thông th o haiế ặ ệ ể ế ạngo i ng Anh và Pháp. V i tài năng c a M đã đ c nhà n cạ ữ ớ ủ ượ ướt ng h c b ng t i tr ng đ i h c Harvard (Hoa Kỳ). Chínhặ ọ ổ ạ ườ ạ ọsách trên c a nhà n c th hi n quy n đ c phát tri n c aủ ướ ể ệ ề ượ ể ủcông dân .117 A - Khi làm tình hu ng chú ý đ c câu h i tr cố ọ ỏ ướ , tìm t “chìaừkhóa” g ch chân t khóa. Đ c đ đ n đâu, g ch chân, ghi đápạ ừ ọ ề ế ạán (bên c nh) đ n đó. Khi đ c đ không suy di n, mà ph i d aạ ế ọ ề ễ ả ựvào câu ch đ xác đ nh đáp án.ữ ể ị- V i ớ tình hu ng này v n d ng n i dung bài 2,ố ậ ụ ộ GDCD12 thìng i ườ đ ng th i ph i ch u trách nhi m hình s và ồ ờ ả ị ệ ự và kỉ lu tậg m anh T vàồ cô G vì: T cùng cô G làm con d u và ch ký giấ ữ ảđ rút t m ng s ti n 5 t đ ng c a c quan.ể ạ ứ ố ề ỉ ồ ủ ơ118 A - T ng t nh cách làm tình hu ng trên, v i tình hu ng nàyươ ự ư ố ớ ốv n d ng n i dung bài 4,ậ ụ ộ GDCD12 thì ng iườ vi ph m quy nạ ềbình đ ng trongẳ lao đ ngộ g m anh A, ch P vàồ ị anh S vì:+ Ch P là Hi u tr ng đã t ch i h s c a anh ị ệ ưở ừ ố ồ ơ ủ A vì cho r ngằcông vi c này ch phù h p v i giáo viên nệ ỉ ợ ớ ữ .+ anh S đang làm cán b Phòng giáo d c g i đi n gây s c épộ ụ ọ ệ ứv i ch Pớ ị bu c ph i nh n ộ ả ậ anh A vào tr ng.ườ+ K í h p đ ng gi ng d y ợ ồ ả ạ trong vòng m t nămộ , nh ng ư đ c baượtháng, anh A chán n n nên đã b vi cả ỏ ệ119 B - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng nàyươ ự ư ố ớ ốv n d ng n i dungậ ụ ộ bài 6, GDCD12 quy n đ c pháp lu t b oề ượ ậ ảđ m an toàn, bí m t v th tín, đi n tho i, đi n tín c a côngả ậ ề ư ệ ạ ệ ủdân là anh M vì: anh M đ n ế s aử máy tính thì phát hi n ệ ch D ị cóm u ẫ thi t k m iế ế ớ s p tung ra th tr ng, anh M đã t ý saoắ ị ườ ựchép .120 C - T ng t nh cách làm tình hu ng trên v i tình hu ng nàyươ ự ư ố ớ ốv n d ng n i dungậ ụ ộ bài 7, GDCD12. Hành vi c a ôủ ng B , ch ị Avà ông C có th v a b khi u n i v a b t cáoể ừ ị ế ạ ừ ị ố vì :+ Ch ị A k toán và ông ế B giám đ c S c u k t rút ti n c quanố ở ấ ế ề ơcho vay n ng lãi ặ .+ Ch ị A xúi gi c ông ụ B đu i vi c anh ổ ệ D .+ ch ị A trì hoãn thanh toán các kho n ti n theo đúng quy đ nhả ề ị+ Ô ng C cán b c quan ch c năngộ ơ ứ , nh n c a ông ậ ủ B m t trămộtri u đ ngệ ồ , đ ng th i làm sai ch đ b o hi m th t nghi p c aồ ờ ế ộ ả ể ấ ệ ủanh D .-----------------H T-------------Ế thuvienhoclieu .com Trang 8

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận