Tổng hợp 500 từ vựng TOEIC LC (part 1, 2, 3, 4)

2,432 254

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #từ vựng toeic#toeic part 1#toeic part 2#toeic part 3

Mô tả chi tiết

Bài tập chuyên đề ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao. Tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng anh.

1. It ……………. an onion. (+)

2. Jasmine ……….. a student. (-)

3. We ……….friends. (+)

4. I ………. hungry. (-)

5. Mark ............. 20 years old. (+)

6. A bee ……….. a big insect. (-)

7. Newsweek ………… a magazine. (+)

8. I …………. a professional football player. (-) brothers. (- / +)

9. I know you. You ……. in my class. (+)

10.Cows ……… insects. They ……. mammals. (- / +)students. (- / +)

11. İzmir ………….. a city. (+)

12. He ……… a postman. (+)

13. It ………. nine o’clock. (+

14. Manhattan …………. an island. (-))

15. Mr. Richards …… a lawyer. (+)

16. I ………..ill. I …………. happy. (+ / -)

17. London ……….. a big city. (+)

18. Dave and Adrian ………… sisters. They ……..

19. New York ………. near to New Jersey. (+)

20. Susan and I ……….. teachers. We ………..

Tài liệu liên quan

Bình luận