Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 mới nhất - Đề 8 (có đáp án chi tiết)

557 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ văn 12#đề thi ngữ văn 12#thptqg ngữ văn

Mô tả chi tiết

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Văn có đáp án (Đề 8) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang.

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:

Nhà khoa học người Anh Phơ-răng-xít Bê-cơn (thế kỉ XVI – XVII) đã nói một câu nổi tiếng: “Tri thức là sức mạnh”. Sau này Lê-nin, một người thầy của cách mạng vô sản thế giới, lại nói cụ thể hơn: “Ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh”. Đó là một tư tưởng rất sâu sắc. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được tư tưởng ấy.

Người ta kể rằng, có một máy phát điện cỡ lớn của công ti Pho bị hỏng. Một hội đồng gồm nhiều kĩ sư họp 3 tháng liền tìm không ra nguyên nhân. Người ta phải mời đến chuyên gia Xten-mét-xơ. Ông xem xét và làm cho máy hoạt động trở lại. Công ti phải trả cho ông 10.000 đô la. Nhiều người cho Xten-mét-xơ là tham, bắt bí để lấy tiền. Nhưng trong giấy biên nhận, Xten-mét-xơ ghi: “Tiền vạch một đường thẳng là 1 đô la. Tiền tìm ra chỗ để vạch đúng đường ấy giá: 9999 đô la.”. Rõ ràng người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi. Thử hỏi, nếu không biết cách chữa thì cỗ máy kia có thể thoát khỏi số phận trở thành đống phế liệu được không?...

Đáng tiếc là hiện nay còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức. Họ coi mục đích của việc học chỉ là để có mảnh bằng mong sau này tìm việc kiếm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Họ không biết rằng, muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới cần phải có biết bao nhiêu nhà trí thức tài năng trên mọi lĩnh vực!

(Theo Hương Tâm, Ngữ văn 9, Tập hai - NXB Giáo dục Việt Nam, 2005, tr.35-36)

Câu 1. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2. Chuyên gia Xten-mét-xơ đã ghi gì trong tờ giấy biện nhận?

Câu 3. Trong văn bản, việc chuyên gia Xten-mét-xơ “xem xét” máy phát điện bị hỏng và nhanh chóng “làm cho máy hoạt động trở lại” nói lên điều gì?

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với nhận xét của tác giả “Đáng tiếc là hiện nay còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức” không? Tại sao?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm):

Hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần đọc hiểu: “Tri thức là sức mạnh”.

Câu 2 (5.0 điểm):

“-Mình đi, có nhớ những ngày Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù? Mình về, có nhớ chiến khu Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai? Mình về, rừng núi nhớ ai Trám bùi để rụng, măng mai để già. Mình đi, có nhớ những nhà Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son Mình về, còn nhớ núi non Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh Mình đi, mình có nhớ mình Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa? - Ta với mình, mình với ta Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh Mình đi, mình lại nhớ mình Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu...

(Trích Việt Bắc,Tố Hữu, Ngữ văn 12, Tập một,

NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr.110)

Cảm nhận về đoạn thơ trên. Từ đó, nhận xét đặc điểm phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu.

 

.....................................................Hết........................................................

Nội dung

thuvienhoclieu .com Thuvienhoclieu.Com Đ 8Ề Đ THI TH T T NGHI P THPT Ề Ử Ố ỆNĂM 2022 MÔN NG VĂNỮI. Đ C HI U (3.0 đi m)Ọ Ể ểĐ c đo n văn b n và th c hi n các yêu c u sau:ọ ạ ả ự ệ ầNhà khoa h c ng i Anh Ph -răng-xít Bê-c n (th k XVI – XVII) đã nói m t câuọ ườ ơ ơ ế ỉ ộn i ti ng: “Tri th c là s c m nh”. Sau này Lê-nin, m t ng i th y c a cách m ng vôổ ế ứ ứ ạ ộ ườ ầ ủ ạs n th gi i, l i nói c th h n: “Ai có tri th c thì ng i y có đ c s c m nh”. Đó làả ế ớ ạ ụ ể ơ ứ ườ ấ ượ ứ ạm t t t ng r t sâu s c. Tuy v y, không ph i ai cũng hi u đ c t t ng y.ộ ư ưở ấ ắ ậ ả ể ượ ư ưở ấNg i ta k r ng, có m t máy phát đi n c l n c a công ti Pho b h ng. M t h i đ ngườ ể ằ ộ ệ ỡ ớ ủ ị ỏ ộ ộ ồg m nhi u kĩ s h p 3 tháng li n tìm không ra nguyên nhân. Ng i ta ph i m i đ nồ ề ư ọ ề ườ ả ờ ếchuyên gia Xten-mét-x . Ông xem xét và làm cho máy ho t đ ng tr l i. Công ti ph i trơ ạ ộ ở ạ ả ảcho ông 10.000 đô la. Nhi u ng i cho Xten-mét-x là tham, b t bí đ l y ti n. Nh ngề ườ ơ ắ ể ấ ề ưtrong gi y biên nh n, Xten-mét-x ghi: “Ti n v ch m t đ ng th ng là 1 đô la. Ti n tìmấ ậ ơ ề ạ ộ ườ ẳ ềra ch đ v ch đúng đ ng y giá: 9999 đô la.”. Rõ ràng ng i có tri th c thâm h u cóỗ ể ạ ườ ấ ườ ứ ậth làm đ c nh ng vi c mà nhi u ng i khác không làm n i. Th h i, n u không bi tể ượ ữ ệ ề ườ ổ ử ỏ ế ếcách ch a thì c máy kia có th thoát kh i s ph n tr thành đ ng ph li u đ cữ ỗ ể ỏ ố ậ ở ố ế ệ ượkhông?...Đáng ti c là hi n nay còn không ít ng i ch a bi t quý tr ng tri th c. H coi m cế ệ ườ ư ế ọ ứ ọ ụđích c a vi c h c ch là đ có m nh b ng mong sau này tìm vi c ki m ăn ho c thăngủ ệ ọ ỉ ể ả ằ ệ ế ặquan ti n ch c. H không bi t r ng, mu n bi n n c ta thành m t qu c gia giàu m nh,ế ứ ọ ế ằ ố ế ướ ộ ố ạcông b ng, dân ch , văn minh, sánh vai cùng các n c trong khu v c và th gi i c nằ ủ ướ ự ế ớ ầph i có bi t bao nhiêu nhà trí th c tài năng trên m i lĩnh v c!ả ế ứ ọ ự (Theo H ng Tâm, Ng văn 9, T p hai - NXB Giáo d c Vi t Nam, 2005, tr.35-36)ươ ữ ậ ụ ệCâu 1. Văn b n trên thu c phong cách ngôn ng nào?ả ộ ữCâu 2. C huyên gia Xten-mét-xơ đã ghi gì trong t gi y bi n nh n?ờ ấ ệ ậCâu 3. Trong văn b n, vi c chuyên gia Xten-mét-x ả ệ ơ “xem xét” máy phát đi n b h ng vàệ ị ỏnhanh chóng “làm cho máy ho t đ ng tr l i”ạ ộ ở ạ nói lên đi u gì?ềCâu 4. Anh/ch có đ ng tình v i nh n xét c a tác gi ị ồ ớ ậ ủ ả “Đáng ti c là hi n nay còn không ítế ệng i ch a bi t quý tr ng tri th c”ườ ư ế ọ ứ không? T i sao?ạII. LÀM VĂN (7.0 đi m)ểCâu 1 (2.0 đi m)ể : Hãy vi t 1 đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh/ch v ý ki n ế ạ ả ữ ủ ị ề ếđ c nêu trong đo n trích ph n đ c hi u: ượ ạ ở ầ ọ ể “Tri th c là s c m nh”.ứ ứ ạCâu 2 (5.0 đi m): ể“-Mình đi, có nh nh ng ngàyớ ữM a ngu n su i lũ, nh ng mây cùng mù?ư ồ ố ữMình v , có nh chi n khuề ớ ếMi ng c m ch m mu i, m i thù n ng vai?ế ơ ấ ố ố ặMình v , r ng núi nh aiề ừ ớTrám bùi đ r ng, măng mai đ già.ể ụ ểMình đi, có nh nh ng nhàớ ữH t hiu lau xám, đ m đà lòng sonắ ậMình v , còn nh núi nonề ớNh khi kháng Nh t, thu còn Vi t Minhớ ậ ở ệMình đi, mình có nh mìnhớTân Trào, H ng Thái, mái đình cây đa?ồ- Ta v i mình, mình v i taớ ớ thuvienhoclieu .com Trang 1thuvienhoclieu .comLòng ta sau tr c m n mà đinh ninhướ ặMình đi, mình l i nh mìnhạ ớNgu n bao nhiêu n c nghĩa tình b y nhiêu...ồ ướ ấ(Trích Vi t B cệ ắ ,T H u, ố ữ Ng văn 12ữ , T p m t, ậ ộNXB Giáo d c Vi t Nam, 2020, tr.110)ụ ệ C m nh n v đo n th trên. T đó, nh n xét đ c đi m phong cách ngh thu t th ả ậ ề ạ ơ ừ ậ ặ ể ệ ậ ơT H u.ố ữ .....................................................H t........................................................ếH NG D N – ĐÁP ÁNƯỚ ẪPhần Câu N I DUNGỘ Đi mể I Đ C- HI U Ọ Ể 3.01 Văn b n trên thu c phong cách ngôn ng chính lu n. ả ộ ữ ậ 0.52 “Ti n v ch m t đ ng th ng là 1 đô la. Ti n tìm ra ch đề ạ ộ ườ ẳ ề ỗ ểv ch đúng đ ng y giá: 9999 đô la.”. ạ ườ ấ 0.53 Trong văn b n, vi c chuyên gia Xten-mét-x “xem xét”ả ệ ơmáy phát đi n b h ng và nhanh chóng “làm cho máy ho t đ ngệ ị ỏ ạ ộtr l i” đã kh ng đ nh: ở ạ ẳ ị s c m nh c a tri th c.ứ ạ ủ ứ Nó ch ng minhứcho chân lí: ng i có tri th c thâm h u có th làm đ c nh ngườ ứ ậ ể ượ ữvi c mà nhi u ng i khác không làm n iệ ề ườ ổ . 1.0 4 Thí sinh có th đ ng tình, ho c không đ ng tình v i nh nể ồ ặ ồ ớ ậxét Đáng ti c là hi n nay còn không ít ng i ch a bi t quý tr ngế ệ ườ ư ế ọtri th c c a tác gi song ph i lí gi i đ c nguyên nhân m t cáchứ ủ ả ả ả ượ ộh p lí và có s c thuy t ph cợ ứ ế ụ . 1.0II LÀM VĂN 7. 0 1 Vi t đo n văn bày t suy nghĩ c a b n thân ế ạ ỏ ủ ả v ý ki n đ c nêu ề ế ượtrong đo n trích ph n đ c hi u: ạ ở ầ ọ ể “Tri th c là s c m nh”.ứ ứ ạ 2.0a. Đ m b o yêu c u v hình th c đo n vănả ả ầ ề ứ ạ Thí sinh có th trình bày đo n văn theo cách di n d ch, quyể ạ ễ ịn p, t ng – phân – h p, móc xích ho c song hành.ạ ổ ợ ặ 0.25b. Xác đ nh đúng v n đ c n ngh lu n: ị ấ ề ầ ị ậ Tri th c là s c m nhứ ứ ạ 0.25c. Tri n khai các lu n đi m ngh lu n:ể ậ ể ị ậ HS trình bày ng n g nắ ọsuy nghĩ c a mình theo yêu c u:ủ ầ s c n thi t ph i ch a “b nhự ầ ế ả ữ ệl i” thanh thi u niên hi n nay.ườ ở ế ệ Có th trình bày theo nhi uể ềcách khác nhau nh ng c n h ng đ n các ý sau:ư ầ ướ ế - Gi i thích: Tri th c là gì? S c m nh?ả ứ ứ ạ - Bàn lu nậ : Tri th c là s c m nh ứ ứ ạ + Đ i v i cá nhân: Tri th c góp ph n kh ng đ nh v th xã ố ớ ứ ầ ẳ ị ị ếh i c a b n thân đ ng th i góp ph n nâng cao đ i s ng v t ch tộ ủ ả ồ ờ ầ ờ ố ậ ấvà tinh th n c a m i ng i... ầ ủ ỗ ườ + Đ i v i c ng đ ng, xã h i: Tri th c có ý nghĩa quy t đ nh ố ớ ộ ồ ộ ứ ế ịs phát tri n c a xã h i. ự ể ủ ộ 1.0 thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .com … - Bài h c nh n th c và hành đ ng: M i ng i c n nh n th c ọ ậ ứ ộ ỗ ườ ầ ậ ứđ c s c m nh c a tri th c t đó, th ng xuyên trau d i, b i ượ ứ ạ ủ ứ ừ ườ ồ ồđ p tri th c cho b n thân... ắ ứ ảd. Chính t , ng phápả ữĐ m b o chu n chính t , ng pháp ti ng Viêt.ả ả ẩ ả ữ ế 0.25e. Sáng t oạTh hi n suy nghĩ sâu s c v v n đ nghi lu n; có cách di n đ tể ệ ắ ề ấ ề ậ ễ ạm i m .ớ ẻ 0.25 2 C m nh n v đo n th trong bài Vi t B c, qua đó nh n xétả ậ ề ạ ơ ệ ắ ậv đ c đi m phong cách ngh thu t th T H u.ề ặ ể ệ ậ ơ ố ữ 5.0a.Đ m b o c u trúc bài ngh lu nả ả ấ ị ậM bàiở nêu đ c v n đ , ượ ấ ề Thân bài tri n khai đ c v n đ , ể ượ ấ ề K tếbài khái quát đ c v n đượ ấ ề 0,25b.Xác đ nh đúng v n đ c n ngh lu nị ấ ề ầ ị ậ- C m nh n v đo n th trong ả ậ ề ạ ơ Vi t B cệ ắ .- Nh n xét đ c ậ ặ đi m phong cách ngh thu t th T H u.ể ệ ậ ơ ố ữ 0,5c.Tri n khai v n đ ngh lu n thành các lu n đi mể ấ ề ị ậ ậ ểThí sinh có th tri n khai theo nhi u cách, nh ng c n v n d ngể ể ề ư ầ ậ ụt t các thao tác l p lu n, k t h p ch t ch gi a lí l và d nố ậ ậ ế ợ ặ ẽ ữ ẽ ẫch ng; đ m b o các yêu c u sau: ứ ả ả ầ 3,5* Gi i thi u khái quát ớ ệ v ề tác gi , tác ph m và ả ẩ đo n th :ạ ơ- T H u là lá c đ u c a th ca cách m ng, v i phong cách trố ữ ờ ầ ủ ơ ạ ớ ữtình chính tr , đ m đà tính dân t c.ị ậ ộ- Vi t B cệ ắ là bài th xu t s c c a ông, tác ph m đ c vi t vàoơ ấ ắ ủ ẩ ượ ếtháng 10/1954 nhân m t s ki n có tính l ch s , các c quanộ ự ệ ị ử ơtrung ng Đ ng d i chi n khu Vi t B c tr v Hà N i sauươ ả ờ ế ệ ắ ở ề ộth ng l i c a cu c kháng chi n ch ng Pháp. Bài th là m t b nắ ợ ủ ộ ế ố ơ ộ ảhùng ca đ ng th i là khúc tình ca v cu c kháng chi n và conồ ờ ề ộ ếng i kháng chi n.ườ ế- Nh ng câu th sau mang đ n cho ng i đ c n t ng đ c s c:ữ ơ ế ườ ọ ấ ượ ặ ắ 0,5* C m nh n v đo n th :ả ậ ề ạ ơ - L i ng i l i ( 12 câu đ u).ờ ườ ở ạ ầ + Không gian, đ a đi m bi u hi n t m xa “ị ể ể ệ ừ ờ m a ngu n, su iư ồ ốlũ, mây mù” đ n g n gũi, xác đ nh: “ế ầ ị chi n khu”; ế r i g i lên s cồ ợ ứm nh tranh đ u khi : “ạ ấ kháng Nh t”;ậ tr i ra mênh mang v iả ớnh ng đ a danh m t th i ghi d u: “ữ ị ộ ờ ấ Tân Trào, H ng Thái, máiồđình, cây đa”. + Cách nói đ o ng , t ng ph n đ i l p “ ả ữ ươ ả ố ậ h t hiu lau xám-ắđ m đà lòng son” ậ càng làm b t lên tình cách m ng. Càng khậ ạ ổc c, gian lao (ự bát c m ch m mu i, h t hiu lam xám) ơ ấ ố ắ càng ng tọbùi bao k ni m, đ m đà nh ng t m chân tình chao g i choỷ ệ ậ ữ ấ ửnhau. + Ngh thu t nhân hóa (ệ ậ r ng núi nh ai), ừ ớ hàng lo t đi p tạ ệ ừ“ mình, có nh ”, ớ nh p ng t đ u đ n k t h p cùng bao nhiêu hoàiị ắ ề ặ ế ợni m tha thi t nh t, ngu n c i tình c m sâu r ng nh t t p trungệ ế ấ ồ ộ ả ộ ấ ậkh c h a hình nh m t ng i đang bâng khuâng th ng nh v iắ ọ ả ộ ườ ươ ớ ớc m giác ch a nguôi l u luy n trong phút chia li. . ả ư ư ế- L i ng i ra đi (4 câu sau).ờ ườ + S tinh t m t l n n a đ c nh n m nh khi ng i ra điự ế ộ ầ ữ ượ ấ ạ ườ 2,0 thuvienhoclieu .com Trang 3thuvienhoclieu .comc m nh n sâu s c n i lòng ng i l i và đang hòa nh p nhả ậ ắ ỗ ườ ở ạ ị ớth ng cùng Vi t B c. Cách so sánh “ươ ệ ắ bao nhiêu- b y nhiêu”ấmang đ m màu s c ca dao và tô đ m nghĩa tình son s t. Sậ ắ ậ ắ ựt ng đ ng này r t l n lao, không th đong đ m đ c. Thêmươ ồ ấ ớ ể ế ượvào đó, hai t “ừ m n mà- đinh ninh” ặ khi n tình c m càng thêmế ảsâu n ng.ặ + Câu th ơ “Mình đi mình l i nh mình” ạ ớ nh m t l i kh ngư ộ ờ ẳđ nh không bao gi đánh m t nh ng tình c m quý giá m t th iị ờ ấ ữ ả ộ ờđã qua. S hoán đ i v trí “ự ổ ị mình – ta” th hi n tình c m qu nể ệ ả ấquýt, hòa quy n, g n bó, sâu n ng, b n ch t; đ ng th i c ng cệ ắ ặ ề ặ ồ ờ ủ ốni m tin cho ng i l i.ề ườ ở ạ* Đánh giá chung:- Đo n th th hi n đ c tình c m th y chung son s t giạ ơ ể ệ ượ ả ủ ắ ững i ra đi và ng i l i. Nh ng tình c m trong sáng đó r tườ ườ ở ạ ữ ả ấtiêu bi u cho ch nghĩa yêu n c anh hùng c a nhân dân trongể ủ ướ ủcu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp.ộ ế ố ự- B ng l i đáp và cách s d ngằ ố ử ụ đ i t “ạ ừ mình – ta” cùng nhi uềy u t g i ra âm h ng ca dao, dân ca, nh ng câu th l c bátế ố ợ ưở ữ ơ ụtrau chu t bi n thành nh ng l i đ i tho i và c đ c tho i n iố ế ữ ờ ố ạ ả ộ ạ ộtâm, m ra th gi i c m xúc phong phú c a ch th tr tình.ở ế ớ ả ủ ủ ể ữGi ng th , ngôn ng , nh p đi uọ ơ ữ ị ệ cùng b c l c m xúc nhộ ộ ả ớth ng day d t khi n đo n th gi ng nh m t l i hát giaoươ ứ ế ạ ơ ố ư ộ ờduyên r t đ m th m, thi t tha.ấ ầ ắ ế 0,5* Nh n xét v đ c đi m phong cách ngh thu t th T H uậ ề ặ ể ệ ậ ơ ố ữ- Đo n th tiêu bi u cho phong cách ngh thu t th T H u.ạ ơ ể ệ ậ ơ ố ữY u t tr tình chính trế ố ữ ị , âm h ng ca dao, dân ca,ưở tính dân t cộđ m đàậ .- Đo n th th hi n tình c m ạ ơ ể ệ ả th y chung son s t gi ng i ra điủ ắ ữ ườvà ng i l i.ườ ở ạ Đó là tình c m g n bó sâu n ng c a ng i cánả ắ ặ ủ ườb cách m ng v xuôi v i Vi t B c. ộ ạ ề ớ ệ ắ- Tính dân t c đ m đà c a th T H u cũng đ c th hi nộ ậ ủ ơ ố ữ ượ ể ệthành công trong đo n th t cách s d ng ngôn t , các bi nạ ơ ừ ử ụ ừ ệpháp ngh thu t đ n th th l c bát truy n th ng.ệ ậ ế ể ơ ụ ề ố 0,5d. Chính t , ng pháp: ả ữĐ m b o chu n chính t , ng pháp ti ng Vi t.ả ả ẩ ả ữ ế ệ 0,25e. Sáng t o:ạTh hi n suy nghĩ sâu s c v v n đ ngh lu n, có cách di nể ệ ắ ề ấ ề ị ậ ễđ t m i mạ ớ ẻ 0,5T ng đi mổ ể 10.0 thuvienhoclieu .com Trang 4

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận