Đơn xác nhận mất giấy tờ mới nhất

517 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #Đơn xác nhận mất giấy#xác nhận mất giấy tờ

Mô tả chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………….

Tôi là:………………………….…………. Sinh ngày: …………….

CMND số: ……………….Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp ……….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Do đó, tôi làm đơn này để xin phía cơ quan xác nhận các thông tin của tôi nêu trên và việc tôi bị mất các giấy tờ trên và đang trong thời gian chờ kết quả cấp lại là sự thật.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận ......……………….Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bình luận